ProfessionGuard för försäkringsförmedlare -Ansvar för ren förmögenhetsskada

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ProfessionGuard för försäkringsförmedlare -Ansvar för ren förmögenhetsskada"

Transkript

1 ProfessionGuard för försäkringsförmedlare -Ansvar för ren förmögenhetsskada Frågeformulär Allmän information om bolaget 1. Bolagsnamn 2. Bolagets adress 3. När bildades bolaget? 4. Bolagets webbadress 5. I de fall bolaget bildades under de senaste 24 månaderna, ge vänligen information gällande bolagets ledning nedan; Namn Kvalifikation Antal år inom professionen? 6. Ange bolagets årsomsättning inklusive dess konsoliderade dotterföretag, för det senaste räkenskapsåret. för år 7. Under de senaste 6 åren, har företaget förvärvat/förvärvats eller på annat sätt gått samman med något annat bolag? Ja Nej Om så är fallet, bilägg vänligen ytterligare information. Frågeformulär Försäkringsförmedlare 1

2 8. Vänligen ange bolagets samtliga antal anställda inom följande kategorier: Kategori Antal Kategori Antal Chefer och ansvarig personal Sakförsäkringsförmedlare Livförsäkringsförmedlare (ej fond) Livförsäkringsförmedlare (inklusive fond) Totalt antal anställda Verksamheter, information om arbetsuppgifter samt omsättningsinformation 9. Är bolaget uteslutande verksamt med försäkringsförmedling eller arbetar som en agent för försäkringsbolag? Ja Nej Om inte vänligen förklara vad mer ni arbetar med: 10. Placerar ni affär med Lloyd s? Ja Nej Om Ja placerar ni denna affär direkt eller använder ni er av en förmedlare? Vänligen delge även vilka ange vilka Lloyds förmedlare ni använder eller om ni innehar Lloyd s förmedlar licens. 11. (a) Har ni rätt att binda risker åt försäkringsbolag? Ja Nej (b) Har ni rätt att reglera skador? Ja Nej Om ja till någon utav frågorna ovan vänligen fyll i nedanstående information: Typ av produkt Behörighetsnivå ni får binda affär på Behörighetsnivå ni får reglera skador på Försäkringsbolag Auktoriserad person 2

3 12. Vänligen lämna uppgifter om din gross premieinkomst och bruttovärdet av provisionsintäkter under följande perioder: Gross provisionsintäkt Föregående budgetår Innevarande budgetår Uppskattning för det kommande budgetåret 13. Vänligen uppge nedanstående uppgifter för det senaste avslutade räkenskapsåret: Gross Premieintäkt EU (inkl. Norge & Schweiz) USA/ Kanada Australien/ Asien Resten av världen Totalt Sakskadeförsäkrings produkter Livförsäkri ngsprodukt er 14. Vänligen ange de kategorier av produkter ni hanterar och hur stor andel respektive del har till företagets totala premieinkomst: Nuvarande år Nästa år (i) Sakförsäkring % % (ii) Marin % % (iii) (iv) Personförsäkring (inklusive bil-, reseoch hemförsäkring) Liv/ Pension % % % % (v) Återförsäkring % % (vi) Kreditförsäkring % % (vii) Annan, vänligen specificera % % Totalt 100% 100% 3

4 15. Planerar ni att påbörja med några nya tjänster eller nya affärsverksamheter (annat än som redan beskrivits i detta frågeformulär) som kommer att generera mer än 15% av era bruttointäkter under de närmaste 12 månaderna? Ja Nej Om ja vänligen beskriv detta närmare 16. Utför ni arbete inom något utav följande områden: a) Investeringsverksamhet / investeringsrådgivning avseende finansiella produkter, inklusive ersättningsplaner till anställda, hälso- och sjukvårdsplaner eller pensioner? Ja Nej b) Verksamhet som involverar Lloyd s eller något annat företag som är anslutet till Lloyd s? Ja Nej c) Specialiserat arbete för någon särskild typ av verksamhet eller för någon särskild grupp av era kunder? A Ja Nej Om ja till något utav ovanstående frågor vänligen ge ytterligare information om detta nedan: Joint Venture 17. Är bolaget en del av ett konsortium/joint venture eller har bolaget intresse i annat bolag som inte är dotterbolag? Ja Nej Om ja på ovan fråga, önskas det medförsäkras? Ja Nej Om ja, bilägg vänligen separat information så som information om ägarskap, verksamhetsbeskrivning samt finansiell information. Kontraktsinformation 18. Använder bolaget alltid skriftliga kontrakt med sina kunder? Ja Nej Om nej, ange varför och i vilka fall skriftliga kontrakt inte används; 4

5 19. Vem godkänner förändringar i bolagets standardvillkor? 20. Innehåller era kontrakt med kunden följande; A, En detaljerad beskrivning av vilka tjänster som ni ska utföra Ja Nej B, En monetär begränsning av ansvar Ja Nej Om ja, ange storlek C, Undantag för indirekt eller konsekvensskada Ja Nej 21. Innehåller era kontrakt några garantiklausuler? Ja Nej 22. Innehar ni någon form av kvalitetssäkrande system, Ja Nej exempelvis ISO certifikat eller motsvarande? Om ja, ange vilket system Underkonsulter och inhyrd konsult 23. Anlitar bolaget underkonsulter? Ja Nej Om nej, gå vidare till fråga Använder bolaget alltid skriftliga kontrakt med sina underkonsulter? Ja Nej Om nej, ange varför och när undantag görs; 25. Ge en tydlig beskrivning av de tjänster som underkonsulterna tillhandahåller; 26. Innefattar omsättningen angiven i fråga 6 underkonsultens arbete? Ja Nej 5

6 27. Ange största arvode till konsult/underkonsult: Föregående år Nuvarande år Kommande år (budgeterat) 28. Ställer bolaget krav på att underkonsulter upprätthåller en egen Ja Nej professionsansvarsförsäkring? Om ja, vilket minimiförsäkringsbelopp kräver ni då ska vara gällande? 29. Om nej, tar ni på er hela ansvaret för arbetet underkonsulten utför? Ja Nej 30. Hur kontrollerar ni att underkonsulten är försäkrad? Skydd för verksamhet i Nordamerika 31. Har bolaget tillgångar, representation eller dylikt i USA/Canada? Ja Nej Om nej fortsätt till fråga Bedriver bolaget på annat sätt verksamhet i USA/Canada? Ja Nej 33. Om ja på fråga 28 eller 29, önskas försäkringsskydd för denna Ja Nej verksamhet? 34. Vänligen beskriv bolagens verksamhet i nedan schema; Namn på bolag Bolagets bildande Placering (stad/stat) Antal anställda Omsättning i US$ Totalt US$ 6

7 35. Är samtliga bolag/verksamheter angivna i fråga 32 försäljningskontor? Ja Nej Om inte, ge en tydlig beskrivning av respektive bolags verksamhet (beskrivna i fråga 32); 36. Vänligen beskriv bolagets gällande lokalt tecknade försäkringar, i nedan schema; Försäkringsbelopp Självrisk Detaljer om lokal mäklare Arbetsskadeförsäkring US$ US$ Ansvarsförsäkring US$ US$ Professionsansvarsförsäkring US$ US$ Interna kontroller 37. Har bolaget någonsin blivit föremål för en granskning, undersökning Ja Nej eller blivit prövad av en tillsynsmyndighet eller motsvarande organisation? Om ja, ange detaljerad information. Om möjligt, bilägg rapport från aktuell granskning/undersökning eller dylikt. 38. Önskar ni försäkringsskydd för oärlighet eller bedrägeri av anställd? Ja Nej Om nej, fortsätt vänligen till fråga Har bolaget någon gång lidit skada genom bedrägeri eller Ja Nej oärlighet av någon anställd? 7

8 40. Är ni medveten om någon anklagelse som grundas på bedrägeri Ja Nej eller oärlighet orsakad av en tidigare eller nuvarande anställd (likställs med VD, styrelsemedlem, befattningstagare, konsult etc.)? Om ja, ge detaljerad information; 41. Efterfrågar bolaget alltid externa referenser i samband med Ja Nej nyanställning? 42. Krävs alltid kontrasignaturer vid utbetalningar eller liknande Ja Nej banktransaktioner? Om nej, ange och beskriv hur kontrollen sker vid utbetalningar; 43. Ange namnet på bolagets externa revisionsbolag 44. Är samtliga av bolagets verksamheter föremål för revision? Ja Nej Om ja, ange hur ofta revisioner genomförs. Om nej, ange varför. 45. Har någon revisionsanmärkning eller motsvarande någon gång Ja Nej lämnats? Om ja, uppge vänligen information om vad, samt vilka åtgärder som vidtagits; 8

9 Tidigare skydd 46. Vänligen ange information om bolagets gällande professionsansvarsförsäkring Period Försäkringsbolag Försäkringsbelopp Självrisk Premie 47. Har bolaget någon gång nekats offert, försäkring, eller förnyelse Ja Nej av sin professionsansvarsförsäkring? Om ja, ange detaljerad information relaterad till detta; Önskat skydd 48. Vänligen ange önskat försäkringsskydd och önskad självrisk: Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 Försäkringsbelopp Självrisk Skadeinformation 49. Har det under de senaste fem åren framställts krav mot bolaget Ja Nej (eller någon av bolagets partners) som grundas på felaktigt utförda professionella tjänster? Om ja, vänligen bilägg information om skadornas storlek, status, vad som orsakat skadorna liksom vilka åtgärder som vidtagits för att undvika liknande skador. 50. Känner ni till någon händelse eller omständighet som kan ge upphov Ja Nej till eller resultera i krav mot bolaget som kan komma att omfattas av denna försäkring? Om ja, bilägg vänligen information om sådan händelse eller omständighet. 9

10 Försäkran Undertecknad(e) som äger teckna företagets firma intygar efter förfrågan att ovanstående frågor har besvarats sanningsenligt och att inga väsentliga fakta som kan komma att påverka risken har förvrängts eller undanhållits. Undertecknad samtycker till att denna offertförfrågan tillsammans med övrig oss tillställd information, tillhandahållen eller begärd, utgör del av försäkringsavtalet. Företaget förbinder sig att informera AIG Europe Limited om väsentlig förändring av ovanstående uppgifter före försäkringens ikraftträdande eller förnyelse. Namnteckning:... Titel:... (skall undertecknas av styrelseordförande, verkställande direktör eller motsvarande) Bolag:..Datum:... Vänligen bilägg följande information till ansökan Den senaste årsredovisningen Kopia på standardavtal eller annat avtal som bolaget använder AIG Europe Limited Box 3506 SE STOCKHOLM Tel: +46-(0) Ansökan kan sändas till: AIG är en världsledande organisation inom sakförsäkringar som tillhandahåller service åt mer än 40 miljoner kunder i över 160 länder och stater. Med en 90-årig historia, branschens mest omfattande urval av produkter och tjänster, gedigen skaderegleringsexpertis samt finansiell styrka erbjuder AIG sina företags- och privatkunder en trygg hantering av sina risker. Besök vår webbplats för ytterligare information 10

FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4

FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4 FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4 Denna information lämnas i enlighet med gällande lagstiftning och är en översiktlig sammanställning av försäkringens omfattning, så kallad förköpsinformation.

Läs mer

Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling. 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4

Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling. 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4 Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 Avgränsningar 3 RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN 3 Produkter och intäkter 3

Läs mer

VD-/Styrelseansvarsförsäkring D&O Liability Insurance

VD-/Styrelseansvarsförsäkring D&O Liability Insurance VD-/Styrelseansvarsförsäkring D&O Liability Insurance Allmän information om sökanden Proposer Details 1. Sökandens namn/name of Proposer: 2. Adress/Adress: 3. Typ av verksamhet/nature of operations: 4.

Läs mer

Musical Instruments Försäkringsvillkor

Musical Instruments Försäkringsvillkor Musical Instruments Försäkringsvillkor Innehåll Inledning 2 Definitioner 3 Försäkringsskyddet 3 Övrigt försäkringsskydd 4 Undantag 4 Så här gör du när en skada inträffar 5 Vår garanti 5 Allmänna villkor

Läs mer

Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder

Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder VIKTIG INFORMATION Vänligen fyll i samtliga uppgifter i denna ansökan. CMC Markets UK Plc Filial Stockholm ( CmC markets ) måste

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport 28 CDON Group AB CDON Group AB Årsredovisning 201 Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport Denna rapport beskriver CDON Group ABs principer för bolagsstyrning. CDON Group är ett svenskt publikt aktiebolag.

Läs mer

DANIRS ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I SIGMA AB (PUBL)

DANIRS ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I SIGMA AB (PUBL) DANIRS ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I SIGMA AB (PUBL) Viktig information Danir AB, org. nr 556432-7111 ( Danir ), lämnade den 20 februari 2013 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Sigma AB

Läs mer

Om försäkringsförmedling

Om försäkringsförmedling Om försäkringsförmedling [Uppdaterad 2008-01-05] Från och med den 1 juli 2005 gäller lagen om försäkringsförmedling (SFS 2005:405). Lagen bygger på ett EG-direktiv (2002/92/EG). Den ersätter försäkringsmäklarlagen

Läs mer

VD- & STYRELSEANSVAR REN FÖRMÖGENHETSSKADA. Särskilt försäkringsvillkor VVD 2015:1 Giltigt från 2015-01-01

VD- & STYRELSEANSVAR REN FÖRMÖGENHETSSKADA. Särskilt försäkringsvillkor VVD 2015:1 Giltigt från 2015-01-01 VD- & STYRELSEANSVAR REN FÖRMÖGENHETSSKADA Särskilt försäkringsvillkor Dessa bestämmelser ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring. Indelning och numrering har gjorts efter ett enhetligt system.

Läs mer

Ansökan Betalskydd SEB:s MasterCard

Ansökan Betalskydd SEB:s MasterCard Ansökan Betalskydd SEB:s MasterCard Vänligen texta tydligt blanketten läses maskinellt. Kortnummer * * * * * * Enligt vår säkerhetspolicy ber vi dig endast fylla i de öppna fälten. Personuppgifter huvudkortsinnehavare

Läs mer

DATAKONSULTFÖRSÄKRING H60:1 NORDEUROPA FÖRSÄKRING

DATAKONSULTFÖRSÄKRING H60:1 NORDEUROPA FÖRSÄKRING DATAKONSULTFÖRSÄKRING H60:1 NORDEUROPA FÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSGIVAREN ÄR HISCOX INS. COMPANY LTD (LONDON) DESSA VILLKOR ÄR COPYRIGHTSKYDDADE AV FÖRSÄKRINGSBOLAGET Särskilda definitioner för detta avsnitt

Läs mer

Capitala AB. Exklusivt erbjudande att teckna aktier i Capitalas nyemission riktad till MMG aktieägare. Teckningstid 17 juni - 28 juni 2013

Capitala AB. Exklusivt erbjudande att teckna aktier i Capitalas nyemission riktad till MMG aktieägare. Teckningstid 17 juni - 28 juni 2013 Capitala AB Exklusivt erbjudande att teckna aktier i Capitalas nyemission riktad till MMG aktieägare Teckningstid 17 juni - 28 juni 2013 Mer information finner du på bolagets hemsida www.capitala.se Viktig

Läs mer

Phone House Phone House, bolaget är registrerat i Sverige, org.nr: 556107-3841. Adressen är: Marcusplatsen 9, Box 4161, 131 04 Nacka.

Phone House Phone House, bolaget är registrerat i Sverige, org.nr: 556107-3841. Adressen är: Marcusplatsen 9, Box 4161, 131 04 Nacka. Försäkringsvillkor - Online Trygghetsavtal Gällande från och med 2012-04-01 Vi, Aviva Insurance Limited (Aviva), utfärdar denna försäkring i samarbete med Phone House. Försäkringen vi erbjuder omfattar

Läs mer

S:t Erik Försäkring. Årsredovisning 2005. English Summary, pages 28 32

S:t Erik Försäkring. Årsredovisning 2005. English Summary, pages 28 32 S:t Erik Försäkring Årsredovisning 2005 English Summary, pages 28 32 Om S:t Erik Försäkring S:t Erik Försäkring ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB som är moderbolag för Stockholms stads aktiebolag.

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport 27 Qliro Group AB Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport Denna rapport beskriver Qliro Group AB:s principer för bolagsstyrning. Qliro Group är ett svenskt publikt aktiebolag. Bolagets styrning baseras

Läs mer

2000-07-07 FÖRSÄKRINGSMÄKLARE PÅ INTERNET. Inledning. Syfte

2000-07-07 FÖRSÄKRINGSMÄKLARE PÅ INTERNET. Inledning. Syfte 2000-07-07 FÖRSÄKRINGSMÄKLARE PÅ INTERNET Inledning Syfte Denna promemoria har upprättats för att klargöra Finansinspektionens synpunkter på hur en Internet-mäklares webbsida bör vara utformad. Det allmänna

Läs mer

ANMÄLNINGSSEDEL Ny andelsägare i fonden Crescit Befintlig kund

ANMÄLNINGSSEDEL Ny andelsägare i fonden Crescit Befintlig kund ANMÄLNINGSSEDEL Ny andelsägare i fonden Crescit Befintlig kund Förnamn (tilltalsnamn understruket) Organisationsnummer/Personnummer Efternamn/Stiftelse/Bolag (fullständigt namn) Utdelningsadress Kontaktperson

Läs mer

Välkommen som ISK-depåkund hos SIP Nordic Fondkommission

Välkommen som ISK-depåkund hos SIP Nordic Fondkommission Välkommen som ISK-depåkund hos SIP Nordic Fondkommission Som ny kund behöver du ta del av den information som gäller för SIP Nordics värdepappersdepåer samt fylla i och underteckna depåavtalet. Din depå

Läs mer

Direktupphandling enligt LOU

Direktupphandling enligt LOU Direktupphandling enligt LOU Övertorneå kommun Tillväxtenheten Offertförfrågan Hemsida till projektet Koldioxidkrediter från skogen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, 1.0 Omfattning Tillväxtenheten efterfrågar

Läs mer

Viktig information till dig som är kund i Swedbank eller i Sparbanken. Nu blir det ännu tryggare att spara och placera

Viktig information till dig som är kund i Swedbank eller i Sparbanken. Nu blir det ännu tryggare att spara och placera Viktig information till dig som är kund i Swedbank eller i Sparbanken Nu blir det ännu tryggare att spara och placera Från 1 november 2007 blir ditt kundskydd ännu starkare Den 1 november 2007 får vi nya

Läs mer

Årsredovisning 2013. Något nytt, schysst och annorlunda

Årsredovisning 2013. Något nytt, schysst och annorlunda Årsredovisning 2013 Något nytt, schysst och annorlunda B IKANO FÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Året i korthet 2 Det här är Ikano Försäkring 3 VD-ord 4 Kunder och samarbetspartners 6

Läs mer

Börsregler REGLER FÖR BOLAG VARS AKTIER ÄR UPPTAGNA TILL HANDEL PÅ NGM EQUITY GÄLLANDE FRÅN OCH MED DEN 1 JULI 2014

Börsregler REGLER FÖR BOLAG VARS AKTIER ÄR UPPTAGNA TILL HANDEL PÅ NGM EQUITY GÄLLANDE FRÅN OCH MED DEN 1 JULI 2014 Börsregler REGLER FÖR BOLAG VARS AKTIER ÄR UPPTAGNA TI HANDEL PÅ NGM EQUITY GÄANDE FRÅN OCH MED DEN 1 JULI 2014 Nordic Growth Market REGLER FÖR BOLAG VARS AKTIER ÄR UPPTAGNA TI HANDEL PÅ NGM EQUITY Regler

Läs mer

Holiday Autos - hyresvillkor

Holiday Autos - hyresvillkor Holiday Autos - hyresvillkor Vi (Holiday Autos) vill att din biluthyrning skall gå så smidigt som möjligt. Läs därför noga igenom dessa villkor och alla andra dokument vi skickar till dig. Villkoren reglerar

Läs mer

Flytt av tjänstepension

Flytt av tjänstepension Flytt av tjänstepension För dig som arbetsgivare En anställd eller fd anställd vill flytta sin intjänade tjänstepension till oss och behöver din hjälp. Det är du som arbetsgivare som äger försäkringen

Läs mer

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen "Köp" på startsidan.

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen Köp på startsidan. Användarvillkor 1. Välkommen till vår webbsida www.groupon.se 1.1. Groupon drivs av Groupon AB, Box 6358, 10235 Stockholm. Här kan Du som kund (nedan benämnd "Du") köpa vouchers på varor och tjänster från

Läs mer

SevenDay Finans AB Villkor gruppförsäkring Låneskydd Livskydd

SevenDay Finans AB Villkor gruppförsäkring Låneskydd Livskydd SevenDay Finans AB Villkor gruppförsäkring Låneskydd Livskydd Dessa försäkringsvillkor gäller fr.o.m. 2013-11-01 och tillsvidare. 1. Kort översikt av försäkringarna Låneskydd Omfattning Kvalificering Karens

Läs mer

Regelverk för emittenter. NASDAQ OMX Stockholm. 1 juli 2013

Regelverk för emittenter. NASDAQ OMX Stockholm. 1 juli 2013 Regelverk för emittenter NASDAQ OMX Stockholm 1 juli 2013 Inledning Enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska en börs ha tydliga och öppet redovisade regler för notering av finansiella instrument.

Läs mer

Inledning. Artikel 1. För att få bedriva agentverksamhet måste rådgivare vara en fysisk person samt inneha en av SvFF utfärdad licens.

Inledning. Artikel 1. För att få bedriva agentverksamhet måste rådgivare vara en fysisk person samt inneha en av SvFF utfärdad licens. Svenska Fotbollförbundets (SvFF) Reglemente för Spelaragenter SvFF:s Reglemente för Spelaragenter fastställt av Förbundsstyrelsen 2008-12-05 och träder i kraft 2009-01-01. Inledning Artikel 1 Dessa bestämmelser

Läs mer

Energikartläggning i stora företag

Energikartläggning i stora företag EM1000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 1 (8) Avdelningen för energieffektivisering Energikartläggning i stora företag - Frågor och svar Box 310 631 04 Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43 Telefon 016-544 20 00

Läs mer

Erbjudande om att teckna aktier i ADVENICA AB (publ) inför anslutning till Nasdaq OMX First North Premier

Erbjudande om att teckna aktier i ADVENICA AB (publ) inför anslutning till Nasdaq OMX First North Premier Erbjudande om att teckna aktier i ADVENICA AB (publ) inför anslutning till Nasdaq OMX First North Premier 15 augusti 2014 Viktig information till investerare Framåtriktade uttalanden och marknadsinformation

Läs mer