Lindhaga Samfällighetsförening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lindhaga Samfällighetsförening"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR till Möten Under det gångna verksamhetsåret, har styrelsen haft 11 sammanträden varav 1 varit konstituerande. Olika arbetsgrupper har dessutom haft egna sammanträden, och möten. Frågor som behandlats har varit Städdagar, vår och höst Ev. nytt elavtal Budget för 2008 Trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Lekplatsernas upprustning Snöröjning och angränsande frågor Gräsklippning VA ledningarnas skick med anledning av vattenläckan. Kvarvarande brandposters framtid, vad göra med dem. Kabel-TV, Vad göra med systemet i framtiden Garage; Tätning mellan portens underkant och mark Förslag om användning av fondmedel Uppdatering av underhålls och förnyelseplanen Medlemsavgiften för år 2008 föreslås till 6500: varav /fastighet avsätts till underhålls- o förnyelsefonden. Detta innebär en sänkning med årsavgiften på 500: jämfört med Medlemsinformation LindhagaBladet har utgivits 5 ggr. Hemsidan har under året uppdaterats 5 ggr. Informationsfoldern från år 2000, reviderad 2002 och 2007 innehåller info om samfälligheten, dess verksamhetsinriktning och relevant lagstiftning. Den under året reviderade versionen delades ut till medlemmarna i samband med Lindhagabladet i November. Den reviderade versionen, återfinns även på föreningens hemsida. Där finns också stadgar för föreningen och annan nyttig information. Alla uppmanas att ta del av denna.

2 Årets (2007) ekonomiska resultat (Se bifogade årsredovisning) Några kommentarer: Intäkterna under året utgörs av medlemsavgifter, per fastighet och räntor. Ränteintäkterna under året uppgår till : vilket är avsevärt högre än de budgeterade :. Detta beror på att vi nu har samlat all ekonomi till en plats, Bohusbanken, och får på så sätt fördelaktiga villkor och att räntorna har höjts under året. Vattenavgifterna går i princip plus minus noll men med tidsförskjutning gentemot kommunens fakturering. Dock har vi haft en vattenläcka under året som kostat oss en hel del pengar, men den redovisas separat under VA-nät. Förvaltningskostnaderna understeg budget med ca 15 %. Utfall 498:-/fastighet. Lekplatser. Under året har endast mindre lekplatsupprustning skett. Den nedre lekplatsen ( Gröna lekplatsen) har under året kompletterats med hopp och snurrplattor. Även påfyllning av sandlådor och EU sand har skett. Utfall 191: /fastighet. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder har genomförts under året genom den trafikspegel som satts upp på Axgatan vid taxificka 1. Denna förbättrar avsevärt sikten vid utfart. Utfall 11,90:-/fastighet. Kostnaden redovisas under Orienteringstavlor och Skyltar. Ytunderhållet gick under budget eftersom ingen asfaltering har skett i området som ej varit direkt kopplad till annan reparation såsom vattenläcka etc. Sopning under våren blev avsevärt dyrare än budgeterat. Detta beror på att den gamla entreprenören som sopade, gått i konkurs, och den nya som föreningen kunde få med kort varsel var avsevärt dyrare än föregångaren. Årets kostnad för flisupptagning blev : att jämföra med förra årets :, alltså nästan en dubbling. Däremot blev snöröjningen och halkbekämpningen avsevärt billigare än budgeterat p.g.a. ingen snö i nov dec. Detta gjorde att konto Snöröjning, flis, sopning ändå gick under budget. Utfall 530.-/fastighet. Årets kostnader för grönytor var : och planteringar 5.955:, totalt : eller 287: /fastighet. Kabel-TV-anläggningen. Avgiften till Com Hem och Canal Digital har höjts under året p.g.a. prisindex klausuler i avtalen. Utfall 892: /fastighet. För dessa pengar får vi då för närvarande totalt 18 st. kanaler. Utslaget per månad blir detta 74,36: /Fastighet.

3 El-anläggningen utgörs till stor del av belysning i området. Föreningen har under året haft ett rörligt elprisavtal vilket visat sig vara fördelaktigt. Frågan har diskuterats i styrelsen kontinuerligt, men beslut har tagits om att behålla det rörliga avtalet. Elkostnaden under året uppgick till : eller 425: /fastighet. Kabelskador Under slutet 2006 hade vi en del kabelskador p.g.a. det myckna regnandet. Det var dels en elkabel på taxificka 2 som det blev kortslutning i, och dels kabel TV kablar som skadades på 2 ställen av inträngande vatten. Reparationsarbetena för dessa påbörjades i december 2006 men avslutas under 2007 varför dessa kostnader redovisas i årets sammanställning. Skadorna omnämndes redan i förra verksamhetsberättelsen. Den totala reparationskostnaden för dessa skador uppgår till : :, Totalt : vilket ger 701: /fastighet. Garagen har endast underhållsreparerats under året för :. Det är bl.a. några portar som blivit påbackade och därför skadats. Utfall 120: /fastighet VA-Nät, vi har haft en vattenläcka i januari Denna omnämndes redan i förra årets verksamhetsberättelse. Vattenläckan i år kostade oss totalt ca :. Utfall 227: /fastighet. Denna kostnad är reparationskostnad. Någon utläckt vattenvolym har varit svår att beräkna då den var ganska liten. Läckan stängdes snabbt av efter ca 2,5 h och det var bara en liten fontän ca 40 cm över mark. Detta gjorde att den utläckande volymen inte blev speciellt stor. Därför har föreningen ej kunnat få någon sänkning av vattenkostnaden för denna volym på samma sätt som vi fock för förra vattenläckan. Vattenverket ger ingen nedsättning för de första 100 m 3 per anslutningspunkt, och vi har 3 st. Alltså måste läckaget överstiga 300 m 3 innan någon nedsättning kan ske. Vi har varit förskonade från fler läckor under året, men styrelsen ser här, vilket påpekats även tidigare år, en stor fara för kommande reparationer/kostnader. Städdagar. Föreningen har bjudit på fika och varm korv i anslutning till städdagarna och det är styrelsens uppfattning att det även 2007 varit ett uppskattat inslag som stärker gemenskapen och intresset för att diskutera de gemensamma frågorna i området.

4 Händelser under året Det gångna året har, till skillnad mot 2006, varit relativt lugnt. De största enskilda händelserna var vattenläckan i början på året och kabelskadorna där reparationerna avslutades under I övrigt har det bara varit normala driftsfrågor som behövts behandlas. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Under året har det satts upp en trafikspegel även på Axgatan vid taxificka 1 liksom förra året på Rågkornsgatan. Dessa speglar underlättar utfart från P Platserna Trafik till kolonilotterna. Under året har det varit en del problem med trafik genom området upp till kolonilotterna. Styrelsen har efter kontakt med kommunen lyckats få dem att sätta upp en förbudsskyllt och spärrat av gångvägen för biltrafik. Containern har hållits öppen längre än normalt under året. Detta p.g.a. den sena hösten/vintern varför det fanns behov av att kunna slänga trädgårdsavfall längre. Inbetalningar. Under året ändrades, enligt årsmötesbeslut 2007, medlemmarnas inbetalningar till föreningen från att ha varit 4/år till att endast vara vid 2 tillfällen. Detta har visat sig vara mycket lyckosamt då kassörens arbete har minskat i avsevärd grad. Städdagarna. Årets arbetsdagar har varit välbesökta, speciellt den på hösten. Här gjordes en mycket bra insatts av alla medlemmarna och vi röjde bort nästan 4000 kg trädgårdsavfall eller 23 kg/fastighet. Vidare så planerades det en hel del lökar och vi har förhoppningsvis en färgglad vår att se fram mot. Tippen på Rågkornsgatan. I förlängningen av Rågkornsgatan har medlemmarna under många år tippat en hel del grövre trädgårdsavfall. Denna har nu röjts upp med arbetsinsatts från några medlemmar och containerkostnader som föreningen har tagit. Kommunen har även satt upp en skyllt om tippning förbjuden. Låt oss nu gemensamt se till att hålla även denna del ren och fin så att denna olagliga tippning inte tar fart igen.

5 Garage. Under året har styrelsen diskuterat de stora mellanrummen som finns mellan porten och marken på en del garage. Under senhösten (det var en hel del leveransproblem) införskaffades ett antal gummilister med tillhörande montageprofiler i aluminium vilka skall provmonteras och testas under början Därefter tas beslut om vi skall montera på fler portar. Det har även kommit fram uppgifter om att man kan justera hela portbladet upp/ned vilket är ett annat alternativ som skall undersökas. Belysning. Under året har styrelsen börjat titta på alternativ till de kvicksilverlampor vi har i dagens belysningsarmaturer. Detta för att sänka elförbrukningen. Arbetet är inte slutfört, men man kan säga att det kan finns potential för att göra en del åt detta. Det finns i dag s.k. metall halogen lampor som har ca. en faktor 2 i effektivitet jämfört med dagens lampor. Frågan är dock vilken investeringskost som behövs. Utredningen fortsätter under 2008 och kommer att presenteras för styrelsen. Vattenläckan. Under året så har vi haft en vattenläcka uppe vid Röda lekplatsen. Det var en spindel i en avstängningsventil som läckte. Den stängdes av på ett mycket bra sätt med hjälp av ett antal medlemmar varefter reparation kunde ta vid. Ett stort Tack till alla inblandade. Läckaget var runt själva spindeln, alltså den del man vrider på när man manövrerar ventilen. Detta är ett mycket tydligt exempel på att alla våra avstängningsventiler är i dåligt skick, en del går ej att manövrera (t.ex. Spindeln avrostad eller blockerad), eller att stänga helt vilket vi sett exempel på vid den tidigare läckan. Detta är en källa till oro, då vi kan få problem att stänga av vattnet vid ett kommande läckage. Underhålls och Förnyelsefond. Som det redan påpekats ovan i de ekonomiska kommentarerna så ser styrelsen ett fortsatt behov att bygga upp Underhålls och förnyelsefonden snabbt. Detta p.g.a. att vi förutser kommande reparationer av de typer vi redan sett fler exempel på under 2006 och 2007, alltså vattenläckor och kabelskador. Denna typ av reparationer är dyra då man måste gräva i marken vilket alltid är dyrt. Därför föreslår styrelsen att årets avsättning till Fonden blir : Med denna avsättning kommer fonden att uppgå till : eller 9770: /Fastighet. Vidare så lägger styrelsen en budget för 2008 som föreslår en avsättning på :- nästa år till fonden. Mölndal Styrelsen Lindhaga Samfällighetsförening

Lindhaga Samfällighetsförening

Lindhaga Samfällighetsförening VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2008-01-01 till 2008-12-31 Möten Under det gångna verksamhetsåret, har styrelsen haft 9 sammanträden varav 1 varit konstituerande. Olika arbetsgrupper har dessutom haft egna

Läs mer

Tid: Tisdag- 2010-03-09 med start 19.00. 2 Godkiinnande av dagordningen Dagordningen godkiindes utan iindringar

Tid: Tisdag- 2010-03-09 med start 19.00. 2 Godkiinnande av dagordningen Dagordningen godkiindes utan iindringar Protokoll från ordinarie årsmöte. Tisdasen 9/3 2010 i Lindhasa Samfiillighetsltirenins Plats: Lindhaga skolan Tid: Tisdag- 2010-03-09 med start 19.00 1. Mötets öppnande Ordfiiranden Kaj Lautiainen öppnar

Läs mer

F e n i x N y t t. Nr 16 2007-12-18

F e n i x N y t t. Nr 16 2007-12-18 F e n i x N y t t Nr 16 2007-12-18 Det sextonde numret av FenixNytt ägnas åt information om vad som är på gång just nu och Fenixforum som ägde rum den 6 november 2007. Först följer några notiser om aktuella

Läs mer

VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Birgitta Svensson, polisen i Handen, och en volontär kommer och pratar om grannsamverkan, kl 19:30 VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till Årstämma 2013 Onsdagen den 13 mars Kl 1930 i Svartbäcksskolans

Läs mer

Skulle det bli billigare än vad vi har tänkt oss så går det att återbetala upp till 5 000kr av insatsen.

Skulle det bli billigare än vad vi har tänkt oss så går det att återbetala upp till 5 000kr av insatsen. F: När försvinner det fasta telefonnätet? Telia har beslutat att det vanliga telefonnätet på landsbygden ska vara avvecklat senast 2020 men troligen kommer många ledningar plockas ner långt innan dess.

Läs mer

Styrelsen Informerar Informationsbrev till medlemmarna 2012-2

Styrelsen Informerar Informationsbrev till medlemmarna 2012-2 Styrelsen Informerar Informationsbrev till medlemmarna 2012-2 Hej alla medlemmar! Här kommer årets andra informationsbrev från styrelsen. Tyvärr blev det av olika anledningar lite försenat, och just denna

Läs mer

Ordförande har ordet. Valberedningen efterlyser förslag på nya kandidater till brf Segelflygarens styrelse. Hör gärna av er till

Ordförande har ordet. Valberedningen efterlyser förslag på nya kandidater till brf Segelflygarens styrelse. Hör gärna av er till www.segelflygaren.org Mars - 2006 Nummer 1 Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Enhetsmätning el.... 2 Ekonomi... 5 Statistik och avtal... 7 Teknik... 9 Trädgård... 11 Övrigt... 11 Vill du vara med och

Läs mer

INFORMATIONSBREV TILL MEDLEMMARNA 2012-2

INFORMATIONSBREV TILL MEDLEMMARNA 2012-2 INFORMATIONSBREV TILL MEDLEMMARNA 2012-2 2012-12-12 Sida 1 Styrelsen Informerar Informationsbrev till medlemmarna 2012-2 Hej alla medlemmar! Här kommer årets andra informationsbrev från styrelsen. Tyvärr

Läs mer

KALLELSE. Tisdag den 23 april 2013 kl: 18.30 I Bredängs Pingstkyrka (Bredängs Allé 54) Dagordningen och förvaltningsberättelsen bifogas.

KALLELSE. Tisdag den 23 april 2013 kl: 18.30 I Bredängs Pingstkyrka (Bredängs Allé 54) Dagordningen och förvaltningsberättelsen bifogas. KALLELSE Till ordinarie årsstämma i Settra Samfällighetsförening Tisdag den 23 april 2013 kl: 18.30 I Bredängs Pingstkyrka (Bredängs Allé 54) Dagordningen och förvaltningsberättelsen bifogas. Även propositioner

Läs mer

Ekonomiska Föreningen

Ekonomiska Föreningen Ekonomiska Föreningen ÅRSREDOVISNING Styrelsens årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Medlemmar Antalet medlemmar har under året varit oförändrat 75 st. Styrelse

Läs mer

SKOGSBYNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Verksamhetsåret 2012

SKOGSBYNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Verksamhetsåret 2012 Verksamhetsåret 2012 SKOGSBYNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Verksamhetsåret 2012 Innehåll: Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Balansräkning Resultaträkning Revisionsberättelse Budgetuppföljning 2012 och

Läs mer

Kallelse till ordinarie stämma för Århus Samfällighetsförening

Kallelse till ordinarie stämma för Århus Samfällighetsförening Kallelse till ordinarie stämma för Århus Samfällighetsförening Tid: torsdagen den 27 mars 2014, kl 19.00 Plats: Kryptan i Kista kyrka Dagordning Sida 1. Stämman öppnas 2. Fastställande av dagordning 3.

Läs mer

Årsstämma. Välkommen till ordinarie stämma 2015 tisdagen den 17 mars kl. 19.00

Årsstämma. Välkommen till ordinarie stämma 2015 tisdagen den 17 mars kl. 19.00 Blåsippsbackens Samfällighetsförening Årsstämma Välkommen till ordinarie stämma 2015 tisdagen den 17 mars kl. 19.00 i Björnbodaskolans matsal, Skogsnävegränd 1-3 Kaffe serveras från kl. 18.30 Observera

Läs mer

Protokoll från årsmötet i Sunnersta Samfällighet

Protokoll från årsmötet i Sunnersta Samfällighet den 28 april 2011 [ÅRSMÖTESPROTOKOLL] Protokoll från årsmötet i Sunnersta Samfällighet 1 Mötet öppnades av Ordföranden Hans Hedström 2 Årsmötet beslutade att mötet utlysts på enligt stadgarna rätt sätt.

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN EXTRA STÄMMA 2014 11 13 I FOLKETS HUS, ÅKERSBERGA SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416 9307

PROTOKOLL FRÅN EXTRA STÄMMA 2014 11 13 I FOLKETS HUS, ÅKERSBERGA SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416 9307 PROTOKOLLFRÅNEXTRASTÄMMA2014 11 13 IFOLKETSHUS,ÅKERSBERGA SÖRAVÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2014 11 13 SÖRAVÄSTRASAMFÄLLIGHETSFÖRENING,ORG716416 9307 EXTRASTÄMMA2014 11 13 SIDA1AV6 1. Stämmans öppnande

Läs mer

Ekebylletinen. Bredband-TV. Nr 43 November 2013

Ekebylletinen. Bredband-TV. Nr 43 November 2013 Innehåll - Inledning - Bredband-TV - Ekonomi - Kvartersgård - Trafik, miljö och allmänna ytor - Bilkörning i området - Grannsamverkan - Höstens arbetsdag Höstmörkret smyger sig på! Sommaren var riktigt

Läs mer

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307 INBJUDAN TILL ÅRSSTÄMMA FÖR SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2014 NÄR: TORSDAG 2014-09-18 KLOCKAN 19:00 VAR: POP-SKOLAN LUFFARBACKEN 3 SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307 ÅRSSTÄMMA 2014-09-18

Läs mer

SAMFÄLLIGHETEN. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal

SAMFÄLLIGHETEN. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal SAMFÄLLIGHETEN 2013 Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal Medlemmar i Tallkobbens Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma i Kvarnbäcksskolans

Läs mer

1 TILL ALLA BOENDE I BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 4 2 LITE INFORMATION OM BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 5 3 BLOCKINDELNING 6 4 BLOCKLEDARE 7

1 TILL ALLA BOENDE I BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 4 2 LITE INFORMATION OM BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 5 3 BLOCKINDELNING 6 4 BLOCKLEDARE 7 Rev 16 (2014-12-20) 1 TILL ALLA BOENDE I BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 4 2 LITE INFORMATION OM BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 5 3 BLOCKINDELNING 6 4 BLOCKLEDARE 7 5 BELYSNING 7 6 BILTRAFIK 7 7 BREDBAND

Läs mer

TURMALINENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE STÄMMA

TURMALINENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE STÄMMA TURMALINENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE STÄMMA Tid: 25 Mars 2013 Plats: Konferensrummet, Xenter, Tumba 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande, Erik Persson, öppnade 2013 års stämma

Läs mer

Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät.

Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät. Brudbrödets Samfällighetsförening 1 Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät. I samfällighetsföreningens uppdrag ingår förvaltning av en centralantennanläggning. Syftet med

Läs mer

Utredning om KabelTV och bredband

Utredning om KabelTV och bredband Utredning om KabelTV och bredband Bakgrund Vår nuvarande leverantör av kabeltv, ComHem AB, har sagt upp sitt avtal med oss till 2004-11-15. Man har gjort det mot två bakgrunder: 1. Vårt nät är gammalt

Läs mer

Löpande underhållsplan för Tallbacken Samfällighetsförening Version 2013-04-22

Löpande underhållsplan för Tallbacken Samfällighetsförening Version 2013-04-22 Löpande underhållsplan för Tallbacken Samfällighetsförening Version 2013-04-22 1 (20) Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Om samfälligheten och underhållsplanen... 5 2.1 Ansvarsfördelning... 5 2.1.1

Läs mer

Stenhagsskolans matsal

Stenhagsskolans matsal 2006-03-21 Sid 1(18) Kallelse till ordinarie stämma 2006 Samtliga medlemmar i Akalladalens kallas härmed till ordinarie stämma 2006. OBS tid och plats! Tid: Torsdagen den 23e mars 2006 kl 18.30 ca 21.30

Läs mer

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening. Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening. Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum Kallelse till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum Den heta frågan: brandsäkerhet Årsstämman är beslutande

Läs mer

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka.

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka. Björnö tomtägareförening VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE: Tisdag 2007 03 13 i Brunns skolas matsal Mötet börjar omedelbart efter Lantmäteriets möte. Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och

Läs mer

www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8

www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8 www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8 Datum: Måndagen den 8 april 2013 Tid: Klockan 19.00 (kom i god tid för avprickning i röstlängd) Plats: Församlingssalen, Bårslövs kyrka OBS! Medtag översända handlingar

Läs mer

Samfällighetsföreningen Dragonvreten (Organisationsnummer 717900-2428)

Samfällighetsföreningen Dragonvreten (Organisationsnummer 717900-2428) 1 Samfällighetsföreningen Dragonvreten (Organisationsnummer 717900-2428) Verksamhetsberättelse 1 januari - 31 december 2012 Samfällighetsföreningen Dragonvreten Vår förening bildades den 20 september 1972

Läs mer

Budgetkommentarer till Budget stora samfälligheten 2012

Budgetkommentarer till Budget stora samfälligheten 2012 Krogtäppans Samfällighetsförening 2012-03-06 Sida 1 (6) Budgetkommentarer till Budget stora samfälligheten 2012 Kommentarer Konto 4010 Värme (fjärrvärme) Vattenfall har höjt kostnaderna för fjärrvärmen

Läs mer

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA Datum: Tid: Plats: 27:e april 214 Klockan 1. Folkets hus, Trosa Kallelsen gäller samtliga fastighetsägare i Tofsö Samfällighetsförening. Ombud som företräder fastighetsägare

Läs mer