Tid: Tisdag med start Godkiinnande av dagordningen Dagordningen godkiindes utan iindringar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tid: Tisdag- 2010-03-09 med start 19.00. 2 Godkiinnande av dagordningen Dagordningen godkiindes utan iindringar"

Transkript

1 Protokoll från ordinarie årsmöte. Tisdasen 9/ i Lindhasa Samfiillighetsltirenins Plats: Lindhaga skolan Tid: Tisdag med start Mötets öppnande Ordfiiranden Kaj Lautiainen öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 2 Godkiinnande av dagordningen Dagordningen godkiindes utan iindringar 3.Val av ordfiirande Allan Johansson valdes 4. Val av sekreterare Marianne Smolander valdes 5. Val av justeringsmån till lika rösträknare Mats Löfgren och Ingmarie Midholm valdes 6. Upprop och fastställande av röstlängd 90 fustigheter är representerade enligt avprickning i medlemsfiirteckning, varav 1 fullmakt. Denna fastställs som röstlängd. 7. Frågan om mötets behöriga kallelse Årsmötets behöriga kallelse godkänns. 8. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse Ordforanden Kaj Lautiainen redovisar verksamhetsberättelsen. Kassör Sven-Göran Palm presenterade resultatberäkningen ftir o Intäkter / fastighet ca 7000 kr, fomyelsefonden bör byggas upp med kr innevarande år till 2, 8 milj. Föreningens pengar iir placerade på Riksgälden respektive Bohusbanken konto. Det finns framtida investeringsbehov i bl.a. nya garageportar. o Vatten Vattenavgifter gick plus minus noll

2 o Förvaltning Förvaltningsavgifter uppgick till kr o Ytunderhåll Snörtljning och sopning understeg budget. Orsaken är att en faktura ej inkommit lor december månad. Denna kommer därftir att belasta 2010 års budget. Asfaltering av stort antal potthål gjordes i vårt område 2009 Gräsklippning har 2009 fungerat bra. Tömning av (container) trädgårdsavfall blev billigare än beräknat. Beräknad prishöjning uteblev. Lekplatser Besiktning har genomforts 2009 av styrelsen vid wå tillftillen. o El-nät Föreningen hade rörligt elprisavtal under stor del av året vilket var fordelaktigt, men i december tecknades fast prisavtal lor 6 månader vilket har visat sig vara mycket lordelaktigt med de rörliga elpriser som har varit sista perioden. Avtalet kommer att omfiirhandlas i mitten av Små skador på elanläggningar har reparerats, främst i garagen. Ett antal strålkastare har bytts ut på parkeringsplatserna. o Kabel-TV nät Vi har 17 kanaler, en kanal har tagits bort ur Com Hems grundutbud. Kanal 8 har bytt frekvens och ligger nu i ett frekvensområde som vår gamla anläggning har svårt att distribuera.. o Garage Samtliga garage har målats om under året, garage och gavlar har reparerats. Reparationerna översteg budgeten med ca 50%ä p.g.a. många skador Portbyte kommer troligen att ske inom en 3-5 års period. Styrelsen undersöker olika alternativ ftir detta.

3 . VA-nät En vattenläcka uppstod under året i en radhuslängap.g-a att en T- koppling på inkommande tillvattenledningen hade släppt. Avstängningskran finns i örsta fastigheten (gavelfastigheten) i varje radhus. Denna kran stänger av till hela längan. Kranen finns under torkskåpet i en nedsänkning i bottenplattan. Inventering av dessa har gjorts och en ritning finns på hemsidan, vilken anger vilka fastigheter som har ventilen. Stopp i dagvattenledning från en garagelänga uppstod under Arbete slutftirs under våren 2010 då det inte gick att komma fram med grävmaskin under hösten, skadorna skulle blivit onödigt stora. Slamsugning av dagvattenbrunnar i gångbanor har påbörjats under 2009, slutftirs under Ledningssystemet är nu gammalt och risk finns ftir att nya skador kan inträffa nu när kylan släpper. Ansvarsfrågan ftir tillvattenledning som ligger i varje radhuslängas bottenplatta har klargjorts med hjälp av Kommunala lantmäterimyndigheten. Föreningen äger tillvattenledningen inkl T-koppling ama i radhusens bottenplatta. Styrelsen påbörjar en åtgärdsplan under o Städdagar Vi har haft2 städdager under året. Många har varit flitiga och rensat mycket i rabatterna både på städdagar och öwig tid. Detta visade sig i vår container då vi under året har fraktat bort mer änzi ton trädgårdsavfall. Traditionsenligt har det bjudits på fika vilket har varit mycket uppskaffat. 9. Revisorns berättelse Revisorerna har granskat protokoll och redovisning det har ej funnits någon anledning till anmärkning, varftir rekommendation är att styrelsen beviljas ansvarsfrihet lor Fastställande av årsredovisning och av styrelsens fiireslagna dispositioner. Styrelsen ser ett behov av att bygga upp underhålls- och ftirnyelsefonden och ftireslår därftir att kr. avsätts dit. Fonden kommer i så fall att uppgå till2,8 miljoner. Årsredovisningen och av styrelsen ftireslagna dispositioner godkänns. 11. Ansvarsfrihet fiir Styrelsen. Stryelsen beviljades ansvarsfrihet fiir verksamhetsåret 2009.

4 12. Behandling av motioner. o Ansvarsfrågan gällande vattenledningar i sam{?illigheten.( Allan Johansson, P-O Magnusson) Motionsläggama fiireslog att styrelsen år i uppdrag att: o Entydigt klarlägga ansvarsfrågan o Att ta fram lämpliga åtgärder, inklusive kostnadsberäkning, ftir att fiirhindra ytterligare vattenläckor. o Att foreslå en finansiering av dessa åtgärder. o Detta forslag skall redovisas på 2011 årsmöte Beslut: Förslagsställarnas motion till styrelsen antogs av mötet. o Utredning av ev. byte av belysningsarmaturer. (Mats Löfgren) Utredning ang. ev. byte av belysningsarmaturer till energieffektivare typ, t.ex. LED lampor. Beslut: Motionen antogs av mötet. En arbetsgrupp tillsätts bestående av 2 personer ifrån styrelsen och ftirslagsställaren Mats Löfgren. 13. Styrelsens fiirslag till budget fiir verksamhetsåret 2010 Stämman antog styrelsens ftirslag till budgeten verksamhetsåret Gruppchefer. Nya gruppchefer i ftiljande grupper:. GrupP 14 Jonas Samuelsson. Grupp 12 Kurt Larsson 15. Val av styrelseordfiirande intill20ll ordinarie årsmöte. Omval: Kaj Lautiainen 16. VaI av tre styrelsemedlemmar till2012 ordinarie årsmöte. Omval: Viktoria Edvardsson Nyval: Stefan Runevik Nyval: Pär Holmström lt.yalav ordinarie revisor intilt 2012 års ordinarie årsmöte Omval: Ingmar Grinneland 18. Val av en valberedare intill 2012 ärs ordinarie årsmöte. Nyval: Henrik Liljedal

5 19. Tid och plats där protokoll finns tiltgängligt Axgatan l2l. Marianne Smolander 20. Redovisning av arbetsgruppens fiirslag till gemensam avfallshantering Förslag angående framtida avfallshantering presenteras av Viktoria Edvardsson. r Kommunen arbetar aktivt fiir att boende i Mölndal skall källsortera. o Den typen av "molucker" (nedsänkt stor behållare) som Göteborgs stad ftirordar, vill inte Mölndals kommun ha i siu område. r Vi har i princip 3 allternativ: o Vi fortsätter som tidigare. o Vi drar själva ut våra sopkärl till parkeringama. Fördel: ingen bil i området. o Föreningen bygger någon form av Plankhus där kärl sätts ut ftir sortering. Detta kräver i så fall bygglov. Hämtfrekvens 1 ggr lvecka. Föreningen tar i så fall över kostnaden ftir sophämtning och tar ut den via arsavgifter. o Kommunen kommer troligen att komma med ftirändringar framöver. Läget är svårbedömt just nu. o Patrik Gabrielsson sammanfattar skrivna synpunkter ifrån P-O Magnusson. o Minskning av parkeringsplatser, o Risk flor luktproblem, råttor, o Förfulning av området. o Allmän diskussion genomfordes varvid man påpekade: o Juridiska problem Det krävs 213 av majoritet av närvarande och en ägarforskutning mellan samfiilligheten och den enskilde fastighetsägaren, röstberättiganden, fiir att ändra ($ 52 samfiillighetslagen).det krävs en ny lantmäteriftirrättning som gär att överklaga. o Samf;illigheten har ingen anledning att arbeta ftir att den enskilde medlemen ska ffi billigare avfallskostnad. Detta ingår inte i samftillighetens uppgift enligt gällande stadgar. o Enligt Grinneland kan Kommunen aldrig kräva aff den enskilde fastighetsägaren sorterar sina sopor. o Det finns sorteringskiirl i vårt närområde Lamevallsgatan och Strågatan-Axgatan Beslut: Vi gör ingen ftirändring nu. Styrelsen ffir i uppdrag att bevaka frågan och se vilka ev. ftiriindringar som kommunen kommer med. Status i frågan skall rapporteras av styrelsen vid varje ordinarie årsmöte. 21. Framtida investeringar Styrelsen presenterade offerter på byggnation av fibernät respektive nya garageportar. o Fibernät: Antingen kan man betala hela investeringen direkt. Kostnad fijr detta ca kr per fastighet. Ett annat alternativ är attvarje fastighet betalar en månadskostnad pä70 kr/fastighet i 15 år. Då blir investeringskostnaden nu direkt ca krlfastighet. Detta täcker då fibernät fram till fastigheterna. Nödvändiga ändringar i fastigheterna tillkommer. o Garageportar: Styrelsen visade bilder två olika modeller av portar (Vik och Vipp). Dessa är i metall och underhållsfria. Finns i olika fiirger. Portar med montage kostar ca kr/st.

6 22. Styrelsens yttrande över utbyggnad av lilla Fässbergsdalen Utbyggnad av gang och cykelbanor, fler cyklister i området. Finns mer aff läsa på kommunens hemsida. 23 Återkommande brist på P-platser på främst taxificka 2. Uppmaning att boende parkerar på den taxificka som de tillhör och där de har sitt garage. Informera gäster och hantverkare var de kan ställa bilen utan att stå i vägen. Undvika att blockera våra gängar i området om något skulle hända. Ambulans och räddningstjänst måste kunna köra obehindrat i området. Kör sakta i vårt område, många kör onödigt fort. Vid protokollet /'/ "p-*<.{;*'r**,pr Marianne Smolander Sekreterare lan Justeras: Mats Löfgren *fuk"o.^,l tt\^d/^l[ lngrharie Midholm

Lindhaga Samfällighetsförening

Lindhaga Samfällighetsförening VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2008-01-01 till 2008-12-31 Möten Under det gångna verksamhetsåret, har styrelsen haft 9 sammanträden varav 1 varit konstituerande. Olika arbetsgrupper har dessutom haft egna

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Anläggningssamiållighet

Anläggningssamiållighet Anläggningssamiållighet Grimsta B Protokoll från ordinarie stämma 2003 2004-02-16 kl. 18.30-21.00 i Breddenskolans matsal 1. Stämmans öppnande Ordförande Björn Hedlund hälsade samtliga välkomna och förklarade

Läs mer

Asfaltering och Transit Bredband Bilaga 3

Asfaltering och Transit Bredband Bilaga 3 Asfaltering och Transit Bredband Bilaga 3 1. Bakgrund Under höststämman 2009 fick styrelsen i uppdrag att till vårstämman 2010 ta in kostnadsförslag på asfaltering av parkeringsytan samt vägarna inne i

Läs mer

2 Val av ordförande för stämman Stämman valde Lars-Erik Blom till ordförande för extrastämman.

2 Val av ordförande för stämman Stämman valde Lars-Erik Blom till ordförande för extrastämman. Protokoll fört vid Årsta Havsbads samfällighetsförenings extrastämma, torsdagen den 10 februari 2011 i Fredrika Bremergymnasiet. Närvarande: Enligt förteckning bilagd till originalprotokollet. Samfällighetens

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Söra Västra Samfällighetsförening

Söra Västra Samfällighetsförening Protokoll fört vid ordinarie samfällighetsstämma (årsmöte) 2006-09-19 1. Mötet öppnas Vice ordföranden i samfällighetsföreningens styrelse, Maria Mulmo, hälsade närvarande medlemmar välkomna och förklarade

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN EXTRA STÄMMA 2014 11 13 I FOLKETS HUS, ÅKERSBERGA SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416 9307

PROTOKOLL FRÅN EXTRA STÄMMA 2014 11 13 I FOLKETS HUS, ÅKERSBERGA SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416 9307 PROTOKOLLFRÅNEXTRASTÄMMA2014 11 13 IFOLKETSHUS,ÅKERSBERGA SÖRAVÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2014 11 13 SÖRAVÄSTRASAMFÄLLIGHETSFÖRENING,ORG716416 9307 EXTRASTÄMMA2014 11 13 SIDA1AV6 1. Stämmans öppnande

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 I ÖSTRA KVARTERSLOKALEN DAGORDNING VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Mötet äger rum kl 19:00 den 23 Mars 2010 i östra kvarterslokalen. 1 Mötets

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Ekonomiska föreningen Pionjären

Ekonomiska föreningen Pionjären Ekonomiska föreningen Pionjären Kallelse till ordinarie föreningsstämma Måndagen 26/3 2012 Kl: 19:00 i Matsalen Skyttorpsskolan (Blåa skolan) Styrelsen OBS! Styrelsen uppmanar medlemmarna att deltaga i

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Säkerhet och ansvar. En skrift om hur man med enkla medel kan förbättra demokrati, samarbete, säkerhet och trygghet i föreningsarbetet.

Säkerhet och ansvar. En skrift om hur man med enkla medel kan förbättra demokrati, samarbete, säkerhet och trygghet i föreningsarbetet. Säkerhet och ansvar En skrift om hur man med enkla medel kan förbättra demokrati, samarbete, säkerhet och trygghet i föreningsarbetet. FOLKSAM och HANDIKAPPFÖRBUNDENS SAMARBETSORGAN 2004 Skriften Säkerhet

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening torsdagen den 10 april 2014 å Tavelsjö bygdegård.

Protokoll fört vid årsstämma för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening torsdagen den 10 april 2014 å Tavelsjö bygdegård. Det går inte att visa bilden för tillfället. 2014-04-10 Tavelsjö ByaNät årsstämmoprotokoll 1 (4) xx Ekonomisk Förening Org nr 769608-4735 Protokoll fört vid årsstämma för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening

Läs mer

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. För synpunkter eller förslag kontakta

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 1 (20) Kallelse till Årsstämma 2015-03-25 kl. 18.00 HSB Brf. Ljungdalas samlingslokal Dagordning 1. Föreningsstämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande

Läs mer

Medlemsbladet. I de t här n umr et:

Medlemsbladet. I de t här n umr et: Brf. Oden 2 i Märsta Org.nr. 716420-2124 Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta Medlemsbladet Å r g å n g 2 3, n u m m e r 2 S e p t e m b e r 2 0 1 1 I de t här n umr et: Styrelse. Ordförande har ordet.

Läs mer

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse där de enskilda personerna

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU)

Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Nyköpings Ungdomsfullmäktige har som uppgift Att ge ungdomar möjligheter att påverka i Nyköpings kommun. Att göra politiken mer levande och öka kvaliteten

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

Protokoll fran Oskarsbergs Samfallighets arsstamma 20130610

Protokoll fran Oskarsbergs Samfallighets arsstamma 20130610 1. Motets oppnande Anders Hallstrom oppnade motet och halsade samtliga valkomna 2. Fragan om kallelse skett i behorig ordning En enig stamma ansag att kallelsen skett i behorig ordning enligt stadgarna

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer