Lindhaga Samfällighetsförening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lindhaga Samfällighetsförening"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR till Möten Under det gångna verksamhetsåret, har styrelsen haft 9 sammanträden varav 1 varit konstituerande. Olika arbetsgrupper har dessutom haft egna sammanträden, och möten. Frågor som behandlats har varit Städdagar, vår och höst Ev. nytt elavtal Budget för 2009 Trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Felparkerade bilar, både utomstående långtidsparkerare och medlemmar som ställer sig utanför markerade/tillåtna platser. Lekplatsernas underhåll, upprustning och resultatet av besiktningen Snöröjning och angränsande frågor Gräsklippning VA ledningarnas skick. Sänkning av huvudsäkringar för P-platserna Kabel-TV, underhåll och drift. Vad göra med systemet i framtiden Belysningsarmaturerna, framtida byte av teknik till t.ex. LED. Garage underhåll. Årets förslag på avsättning till reparations och underhålls fond. Uppdatering av underhålls och förnyelseplanen. Budget Medlemsavgiften och förslag på avsättning till underhålls- o förnyelsefonden för år 2009 vilka föreslås till 7000:-/fastighet varav 1724:- avsätts till fonden utformning av hemsidan Medlemsinformation Lindhagabladet har utgivits 5 ggr. Hemsidan har under året uppdaterats 5 ggr. Informationsfoldern från år 2000, reviderad 2002 och 2007 innehåller info om samfälligheten, dess verksamhetsinriktning och relevant lagstiftning. Den reviderade versionen, återfinns även på föreningens hemsida. Där finns också stadgar för föreningen och annan nyttig information. Alla uppmanas att ta del av denna. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR till Sida 1

2 Årets (2008) ekonomiska resultat Några kommentarer (Se bifogad årsredovisning) : Intäkter. Intäkterna under året utgörs av medlemsavgifter, per fastighet och räntor. Ränteintäkterna under året uppgår till : vilket är avsevärt högre än de budgeterade :. Detta beror på bra avtal med banken och att alla konton är samlade i samma bank plus att räntorna varit gynnsamma under året. Budgeten lades även avsiktligt lågt på denna punkt Vatten. Vattenavgifterna går i princip plus minus noll men med tidsförskjutning gentemot kommunens fakturering. Vi haft inte haft någon vattenläcka under året och har därför sluppit en hel del utgifter. Anledningen till att vattenkostnaden under 2008 är så mycket högre än 2007, är att det var under 2007 vi lade om betalningspunkterna för vattnet. Vi fick därför med sista kvartalets förbrukning och inbetalningar 2007, in på 2008 år räkning. Förvaltning Förvaltningskostnaderna understeg budget med ca 12 %. Totalt eller 524:-/fastighet. Lekplatser Under året har föreningen låtit en extern firma göra en professionell besiktning av lekplatserna. Det framkom ett antal punkter för förbättring. De allvarligaste rörde Lekhuset på röda (borttaget), att fotbollsmålet inte var förankrat (nedtaget för vintern - förankras till våren) och att brunnslocken vid lekplatserna inte var låsta. Sista punkten åtgärdas så fort vi funnit lämpliga lås. Det har även köpts in 3 st. soffor till, vilka placerats ut i området. Vi har även lyckats få kommunen att ställa 2 st. soffor vid tennisbanan. Tennisbanan är ju inte föreningens utan kommunens. I övrigt har endast mindre underhåll skett för att rätta till anmärkningarna. Kostnad :-. Utfall 74: /fastighet Yt-underhållet Yt-underhållet gick under budget med 45% eftersom ingen asfaltering har skett i området och vi inte haft några stora kostnader för snöröjning och halkbekämpning i Okt Dec Därtill så är en mycket stor bidragande orsak att vi fått ett mycket fördelaktigt avtal vad gäller flisupptagning och gräsklippning. Detta gjorde att konto Snöröjning, flis, sopning fick ett utfall på :- eller 422.-/fastighet. Årets kostnader för grönytor var : och planteringar 1.756:, totalt : eller 206: /fastighet. Total kostnad för ytunderhåll 2008: eller 895:-/fastighet Vi kan även nämna att styrelsen har redan för kommande år, 2009, lyckats teckna nytt avtal med samma firma till samma låga pris vad gäller gräsklippning och flisupptagning. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR till Sida 2

3 Kabel-TV avtal Avgiften till ComHem och Canal Digital har höjts under året. Utfall 933: /fastighet. För dessa pengar får vi då för närvarande totalt 18 st. kanaler. Utslaget per månad blir detta knappt 78: /fastighet. Kabelskador, Kabel TV-nät Under tidigare år har vi haft 3 större kabelskador på kabel TV nätet i området. Tyvärr har vi även haft en kabelskada under Dessa skador beror kablarnas ålder och att de, enligt dåtidens standard, ligger direkt i marken och inte i skyddande rör. Detta gäller både kabel-tv kablar och elkablar. Kabelskadan var vid taxificka 3 förra våren. Kostnad för denna :- eller 176-/fastighet. El-anläggning El-anläggningen utgörs till stor del av belysning i området. Föreningen har under året haft ett rörligt elprisavtal vilket visat sig vara fördelaktigt. Frågan har diskuterats i styrelsen kontinuerligt, men beslut har tagits om att behålla det rörliga avtalet. Elkostnaden under året uppgick till : eller 455: /fastighet. Kabelskador, El nät Under året skedde en sänkning av våra huvudsäkringar till de 5 P-platserna. Alla garagen på en P- plats delar på en anslutningspunkt mot elnätet och det var dessa huvudsäkringar som sänktes. Detta innebar att vi får en lägre fast avgift. Den totala sänkningen för föreningen blev :-/år räknat i 2008 års prissättning (man har redan 2009 höjt dessa). I övrigt har vi varit förskonade från kabelskador på elnätet i år, men precis på samma sätt som med kabel-tv systemet så tar åldern ut sin rätt. Garage En viss begränsad målning och även vissa underhållsreparationer har skett under året, dock inte i den omfattning som styrelsen tog höjd för i förra budgeten. Därför går denna punkt ganska mycket under budget. Total kostnad : eller 134: /fastighet VA-Nät Vi har tidigare år haft en del vattenläckor med påföljande stora reparations kostnader för att inte nämna vattenkostnader för det läckande vattnet. Under det gångna året, 2008, har vi även här varit förskonade från vattenläckage. Dock är det samma sak här som med kabel näten, det börjar bli gammalt. Det är 35 år sedan dessa lades ned och åldern tar ut sin rätt. Därför anser styrelsen det som viktigt att bygga upp vår reparationsfond. Under året har även 3 st. vattenmätare bytts. Total kostnad 4200:- eller 24:-/fastighet Städdagar Föreningen har bjudit på fika och varm korv i anslutning till städdagarna och det är styrelsens uppfattning att det även 2008 varit ett uppskattat inslag som stärker gemenskapen och intresset för att diskutera de gemensamma frågorna i området. Det har även utförts ett avsevärt arbete av föreningens medlemmar. Att köpa denna arbetsinsatts från externa firmor är inte billigt. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR till Sida 3

4 Händelser under året Det gångna året har, till skillnad mot tidigare år, varit relativt lugnt. Därför har endast normala driftsfrågor behövt behandlas av styrelsen under året. Container Öppet tiderna för containern har under året varit 21/3 23/6 och 15/8 17/11 vilket överstiger den utvidgade öppethållande som antogs på årsmötet 2008 med totalt 4 veckor. Nämnas kan att trädgårdscontainern har börjat rosta i botten och kommer ev. att behöva repareras/bytas ut. Noggrannare besiktning skall ske när den öppnas till våren igen när den är helt tom. Vidare så har det transporterats en del luft i containern. Tömningsavgiften är uppdelad i en transport och en vikt baserad avgift. Transportavgiften får vi även betala för en helt tom container, alltså se till att vi inte kör så mycket luft till tippen. Det blir billigare för föreningen om medlemmarna klipper sönder sina buskar Inbetalningar Under året har inbetalningarna till föreningen fungerat på ett bra sätt från medlemmarna. Kassören har endast behövt dela ut ett fåtal påminnelser. Städdagarna Årets arbetsdagar har varit välbesökta, speciellt den på hösten. Här gjordes en mycket bra insatts av alla medlemmarna. Ett stort tack till alla i föreningen. Garage Under året har styrelsen diskuterat de stora mellanrummen som finns mellan porten och marken på en del garage. Under 2007 testades ett antal gummilister med tillhörande montageprofiler i aluminium vilka inte föll ut så bra. Vid tester visade det sig att gummlisten lossnade från aluminium profilen p.g.a. friktionen mot marken vid öppning/stängning. Styrelsen har därför under 2008 hittat ett annat alternativ med endast gummilister som skruvas fast i underkanten av garageporten, från insidan. Dessa har provmonterats på ett antal garage och fungerar bra. Det finns fler införskaffade för de som behöver montera sådana. Tidigare kabelskador Under året har styrelsen haft kontakt med vårt försäkringsbolag ang. de tidigare kabelskadorna för att undersöka om dessa täcks av vår försäkring. Det visade sig att kablar i marken inte täcks av den, utan endast utrustning ovan mark. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR till Sida 4

5 Belysning Under året har styrelsen fortsatt med att titta på alternativ till de kvicksilverlampor vi har i dagens belysningsarmaturer. Detta för att sänka elförbrukningen. Beslutet hittills har varit att inte gå på någon metallhalogen typ av lampan. Dessa har visserligen ca dubbla verkningsgraden mot dagens lampor, men i framtiden kommer LED armaturerna snabbt. Dessa har ytterligare ett antal gångers verkningsgrads höjning varför styrelsen rekommenderar att vänta med denna investering tills LED lampor finns framme till vettiga priser och bra fungerande armaturer. Nämnas kan att under året har t.ex. 4 kommuner i Stockholmstrakten testat LED armaturer och 3 av dessa monterade ned dem igen. Den som behöll dem var den kommunen som testade på gång och cykelvägar. De andra 3 hade testat på större vägar där armaturerna inte klarade av uppgiften. Det var för mörkt mellan stolparna vilket försämrade trafiksäkerheten. Dock så har tekniken på själva LED lamporna och deras pris utvecklats under året, men även själva armaturerna behöver utvecklas för att anpassas till den nya typen av belysningar. Detta sker nu i snabb takt då det finns en kraftig efterfrågan från marknaden. Styrelsen förutser att byte till LED belysningar kommer troligen att ske om några år då dessa utvecklats lite till. Detta kommer att kosta en hel del i investering, men driftkostnaden (förbrukning av el) kommer att sjunka avsevärt. Underhålls och Förnyelsefond Som det redan påpekats ovan i de ekonomiska kommentarerna så ser styrelsen ett fortsatt behov att uppbyggnad av Underhålls och förnyelsefonden. Detta p.g.a. att vi förutser kommande reparationer av de typer vi redan sett fler exempel på, alltså vattenläckor och kabelskador. Denna typ av reparationer är dyra då man måste gräva i marken och återställa vilket alltid är dyrt. Även portbyten på garagen och framtida byte av belysningsarmaturerna drar stora kostnader. Därför föreslår styrelsen att årets avsättning till Fonden blir : Med denna avsättning kommer fonden att uppgå till : eller : /Fastighet. Vidare så lägger styrelsen en budget för 2009 som föreslår en avsättning på :- nästa år till fonden. Mölndal Styrelsen Lindhaga Samfällighetsförening VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR till Sida 5

Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken.

Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken. 1 Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken. 2 Utvecklingen de senaste 12 åren av driftkostnader (förvaltning,

Läs mer

Flytta hemifrån. - ett dilemmaspel om vardagsekonomi och konsumenträtt.

Flytta hemifrån. - ett dilemmaspel om vardagsekonomi och konsumenträtt. Flytta hemifrån - ett dilemmaspel om vardagsekonomi och konsumenträtt. Flytta hemifrån Göteborg Stad - Förvaltningen för Konsument och Medborgarservice 2 Innehåll: Sammanfattning, 3 Bakgrund, 3 Syfte,

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

ETT MEDLEMSKAP - ETT SSRK

ETT MEDLEMSKAP - ETT SSRK Uppdaterad version - 5 jan 2009. ETT MEDLEMSKAP - ETT SSRK Under de senaste åren har frågan om ett medlemskap för SSRK blivit allt mera aktuell. SSRK:s högsta beslutande organ, Fullmäktige, gav 2008 styrelsen

Läs mer

Verksamhetsberättelse Sörskogens samfällighetsförening 2011

Verksamhetsberättelse Sörskogens samfällighetsförening 2011 Verksamhetsberättelse Sörskogens samfällighetsförening 2011 Styrelsen för Sörskogens samfällighetsförening avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret 2011. Styrelsen har under året haft följande

Läs mer

Uppgradering av central antennanläggning för Samfälligheten Ollonborren. Material inför extra årsmöte den 20 september

Uppgradering av central antennanläggning för Samfälligheten Ollonborren. Material inför extra årsmöte den 20 september Uppgradering av central antennanläggning för Samfälligheten Ollonborren Material inför extra årsmöte den 20 september Vårt analoga nät behöver uppgraderas Det analoga TV-nätet minskar i betydelse hos kabel-tv

Läs mer

Information Strongnet Byanät

Information Strongnet Byanät 1( 6) INFORMATION 2010-11-28 Information Strongnet Byanät Det här dokumentet riktar sig till dig som överväger att ansluta en fastighet till Strongnets fiberoptiska nät. Här hittar du information om vad

Läs mer

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor)

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) BOLÅNEBOK #1 Förhandling Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) En lyckad förhandling kräver: o Att du har en någorlunda god privatekonomi

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

saftig faktura Stulet SIM-kort gav Innehåll

saftig faktura Stulet SIM-kort gav Innehåll Innehåll Nya sätt att ta betalt för värmen Nu är Bostadsrätterna här! Andrahandsuthyrning Bostadsrätterna håller seminarier Frågor och svar Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.bostadsratterna.se

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Kundundersökning Halmstad Arena Bad

Kundundersökning Halmstad Arena Bad Kundundersökning Halmstad Arena Bad Februari 2012 Foto: Fröken Fokus TEKNIK- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning Sammanfattning...2 1. Inledning 3 1.1 Halmstad Arena Bad 3 2. Syfte 4 3.Metod

Läs mer

Johanna Rygaard och Nora Hjertén. Första flytten

Johanna Rygaard och Nora Hjertén. Första flytten Johanna Rygaard och Nora Hjertén Första flytten FF Första Flytten är till för dig som är på väg eller funderar på att flytta hemifrån för första gången inom Linköping. Vi kommer att besvara viktiga frågor

Läs mer

Dnr 31/05 Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension

Dnr 31/05 Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension ALLMÄNT RÅD (BFNAR 2005:X) 1. Detta allmänna råd skall tillämpas av bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 00 Avesta kommun Våren 00 genomförde

Läs mer

Anläggningssamiållighet

Anläggningssamiållighet Anläggningssamiållighet Grimsta B Protokoll från ordinarie stämma 2003 2004-02-16 kl. 18.30-21.00 i Breddenskolans matsal 1. Stämmans öppnande Ordförande Björn Hedlund hälsade samtliga välkomna och förklarade

Läs mer

Att bo i bostadsrätt

Att bo i bostadsrätt Att bo i bostadsrätt 2 3 När du köper en bostadsrätt från Boform kan du vara säker på att du flyttar in i en bostad där vi har tänkt på det lilla extra. Samtliga våra projektledare har mångårig erfarenhet

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Varför föreslår styrelsen att Visby GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Sedan en tid har styrelsen

Läs mer

Budgetrådgivarnas guide till bra ekonomi

Budgetrådgivarnas guide till bra ekonomi KONSUMENT HALMSTAD Budgetrådgivarnas guide till bra ekonomi När du slutat gymnasiet har du möjlighet att själv bestämma vad du ska göra med ditt liv. Samtidigt ska du kanske fatta många svåra beslut.

Läs mer

Jag kände mig lite osäker skulle jag våga

Jag kände mig lite osäker skulle jag våga Procent i vardagen Idén till detta arbete växte fram när författaren, Ulrika Gustafsson, själv bytte bank och funderade på omläggning av lån och nytt sparande. Varför inte göra detta till ett arbetsområde

Läs mer

GEMENSAM VÄRME. En handbok för småhusägare som vill ordna sin värmeförsörjning tillsammans med sina grannar. Sommaren 2002. Energi Stockholm AB

GEMENSAM VÄRME. En handbok för småhusägare som vill ordna sin värmeförsörjning tillsammans med sina grannar. Sommaren 2002. Energi Stockholm AB GEMENSAM VÄRME En handbok för småhusägare som vill ordna sin värmeförsörjning tillsammans med sina grannar Sommaren 2002 Energi Stockholm AB Lars-Olof Södergren Björn Calminder Kristina Landfors Rolf Westerlund

Läs mer

Dagordning FM2 / 2014

Dagordning FM2 / 2014 DAGORDNING FM2 / 2014 Lund, 5 mars 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress: John Ericssons

Läs mer

Lag om uthyrning av egen bostad Konsekvenser av den nya lagen?

Lag om uthyrning av egen bostad Konsekvenser av den nya lagen? Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 157 Samhällsbyggnadsprogrammet Kandidatnivå, 15 hp Mark- och fastighetsjuridik Lag om uthyrning av egen bostad Konsekvenser av den nya lagen?

Läs mer

Bo-ekonomen Innehåll Förord...3 Kan samhällsekonomin påverka dina boendekostnader?...4 Inflation...4 Hög- och lågkonjunktur...4 Räntemarknaden...5 Vilka lån ska jag ta?... 7 Lånelöfte... 7 Kontantinsats...

Läs mer

HJALP! OMBILDA. Natverket Radda hyresratten. Mina grannar vill. En handbok fran

HJALP! OMBILDA. Natverket Radda hyresratten. Mina grannar vill. En handbok fran HJALP! Mina grannar vill OMBILDA En handbok fran Natverket Radda hyresratten Hjälp! Mina grannar vill ombilda! Elva råd till dig som vill bo kvar som hyresgäst i ett allmännyttigt fastighetsbolag. 1 Informationsmöte

Läs mer

Skanör-Falsterbo: Frågor & Svar

Skanör-Falsterbo: Frågor & Svar Skanör-Falsterbo: Frågor & Svar Internet Vad kostar det? Se http://www.bredband2.com/skanor-falsterbo Vilken hastighet får jag via den nya anslutningen? 100Mbit/s i båda riktningarna dvs. både upp och

Läs mer

MARKNADSRAPPORT 2012

MARKNADSRAPPORT 2012 SVENSKA STADSNÄTSFÖRENINGENS MARKNADSRAPPORT 2012 Svenska Stadsnätsföreningen The Swedish Urban Network Association Webb: www.ssnf.org Drottninggatan 71 c 111 36 Stockholm, Sweden Ansvarig utgivare: Mikael

Läs mer

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna Eskilstuna Energi & Miljö Årsredovisning 2011 2 Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna avfall i

Läs mer