TRÖSKVÄGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ÅRSREDOVISNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TRÖSKVÄGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ÅRSREDOVISNING"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI DECEMBER 2011

2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE STYRELSE STYRELSE Ordförande: Sekreterare: Kassör: Ledamot: Ledamot: Suppleant: Suppleant: Birgitta Wanhainen Maria Eriksson Bo Darsenius Andreas Calleberg Per Wide Gunnar Holmqvist (rep.gruppen) Kjell Wireman (rep.gruppen) REVISORER Anders Sundbergh Sven-Olov Sjöberg Suppleanter Eva Holm Sundbergh Thomas Andersson VALBEREDNING Magnus Gustafsson Lars-Erik Högquist Eva Jansson WEBMASTER Bo Darsenius SEKTIONER Föreningen förvaltar två samfälligheter, fortsättningsvis kallade sektion 1 och sektion 2. Föreningen är skyldig att särredovisa sektionerna. Med sektion 1 avses den ursprungliga samfälligheten bestående av garage, parkeringsplatser, grönområden, gångvägar, belysning, VA-rör och elkablar m.m. Alla de 98 fastigheterna på Tröskvägen udda ingår i sektion 1. Med sektion 2 avses kabelanläggningen för bredband och teve. 97 fastigheter ingår i sektion 2, varav en har tillkommit under året. VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET OCH EFTER DESS SLUT Styrelsen har haft tio ordinarie möten och några informella träffar. Därutöver har årsmöte och därpå följande konstituerande möte hållits. Protokoll från alla möten har spritts via e-post eller delats ut i brevlåda samt lagts ut på samfällighetens hemsida. Årsmötet hölls den 21 mars. Landgång serverades. Debiteringar till föreningen 2011: Årsavgift kr, kabel-tv 800 kr (förskott för 2012) och motorvärmare 600 kr. Sida 2 av 11

3 Löpande har styrelsen utfört varierande uppgifter: Alla nyinflyttade har besökts. Vår och höst har inspektionsrundor gjorts i området. Protokoll från dessa har utgjort underlag för städdagarna, där alla fastighetsägare förutsätts delta. Vår- och höststädning har genomförts i april och oktober, en container för komposterbart trädgårdsavfall har beställts till resp. städning. Vid vårstädningen bjöds på korvgrillning. Tyvärr hade löven inte fallit vid höststädningen. Kontroll av parkeringsplatserna med åtgärder mot oönskade bilar. En del inventarier har återanskaffats efter branden Repgruppen gör regelbundna ronder i området. De har gjort ett flertal lampbyten i gränder och på garage, gödslat samtliga gräsytor under sommaren och sandat vändplaner och mellan garage vid behov. De har också färdigställt målningen av förrådet. De gamla vägskyltarna har tagits bort. Belysning har installerats i förrådet. Utemöblerna har reparerats och suggorna målats av Anders Sundbergh. Ytterligare en fastighet har anslutits till kabel-tv. Nu är 97 hus anslutna. Anmälan härom har gjorts till Lantmäteriet. För vinterväghållningen har avtal tecknats med Malms Trädgårdsanläggningar. Under året har ett omfattande administrativt arbete utförts för att effektivisera och modernisera den löpande förvaltningen. Hemsidan, har uppdaterats i många avseenden bl.a. med flera olika möjligheter till elektronisk kontakt med föreningen och dess styrelse, e-postadress till medlemmar har medfört att protokoll och övrig information kan spridas snabbare. Bokföringen har lagts över på data (Visma förening) och detta har medfört att faktureringen och därtill hörande uppgifter delvis sker via e-post. Föreningen har bytt bank och betalningsrutin och i samband härmed har separata sparkonton skapats för föreningens medel (sektion 1), Kabeltevesektionen och Underhålls- och förnyelsefonden. Vid förra årsmötet redovisades en översiktlig analys av kostnaden för underhåll/förnyelse av de anläggningar föreningen ansvarar för och styrelsen fick då i uppdrag att göra ungefärliga beräkningar på avsättningsbelopp. Ett fördjupat arbete har lagts ned på detta, framförallt av kassören, och en plan för behovet av årlig avsättning har tagits fram. Detta har resulterat i en framställning från styrelsen till årsmötet om den årliga avsättningen. Under hösten har styrelsen gemensamt arbetat med att uppdatera Att bo på Tröskvägen och en ny utgåva har delats ut till samtliga hushåll. Den finns även på hemsidan. Sida 3 av 11

4 FÖRENINGENS EKONOMI Från och med 2011 använder föreningen ett datorbaserat ekonomisystem bestående av medlemsregister, fakturering, kundreskontra, leverantörsreskontra och bokföring. Detta har underlättat att fullt ut övergå till att i större utsträckning än tidigare redovisa en intäkt eller kostnad i den period som den avser, snarare än i den period in- eller utbetalningen ägde rum. Konsekvenserna av detta är störst för kabeltevesektionen. Se vidare notanteckningarna nedan. Föreningens resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar. Alla belopp uttrycks i svenska kronor. Sida 4 av 11

5 RESULTATRÄKNING, SEKTION 1 NOT Årsavgifter Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER Reparationer och underhåll mm Elektricitet och belysning Snöröjning och sandning Grönområden och städdagar Administration mm SUMMA KOSTNADER RÖRELSERESULTAT Ränteintäkter ÅRSRESULTAT FÖRE DISPOSITIONER Avsatt till underhållsfond Avsatt till brandfond ÅRSRESULTAT EFTER DISPOSITIONER Sida 5 av 11

6 RESULTATRÄKNING, SEKTION 2, KABELTEVE NOT Intäkter Kostnader RÖRELSERESULTAT Ränteintäkter ÅRSRESULTAT BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR NOT FORDRINGAR Medlemsfordringar Förutbetald kostnad, kabel-tv SUMMA FORDRINGAR LIKVIDA MEDEL För underhålls- och förnyelsefond För kabelteve-sektionen Övriga likvida medel SUMMA LIKVIDA MEDEL SUMMA TILLGÅNGAR Sida 6 av 11

7 NOT EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL SEKTION 1 Balanserat kapital Årets resultat SUMMA SEKTION UNDERHÅLLS- OCH FÖRNYELSEFOND FÖRRÅDSBRANDFOND KABELTEVE- SEKTIONEN Balanserat kapital Årets resultat SUMMA EGET KAPITAL, KABELTEVESEKTIONEN SUMMA EGET KAPITAL SKULDER Leverantörsskulder Förskottsfakturerade intäkter, kabel-teve Upplupna kostnader SUMMA SKULDER SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER Sida 7 av 11

8 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR (NOTER) NOT 1. ÖVRIGA INTÄKTER Motorvärmaravgifter: , Kravavgifter: 150. Den stora posten år 2009 är föranledd av försäkringsersättning för förrådsbranden. NOT 2. REPARATIONER OCH UNDERHÅLL De största kostnadsposterna för 2011 avser ommålning av suggorna (som hindrar trafik vid vissa utfarter), samt reparation av utemöbler. Den stora kostnaden 2007 beror på asfalteringsarbeten. NOT 3. ELEKTRICITET OCH BELYSNING Bytet av redovisningsprincip har medfört en engångspåverkan Om samma redovisningsprincip hade använts 2011 som tidigare år hade elkostnaden för 2011 varit Elförbrukningen har varit lägre 2011 än 2010, men kostnaden per kwh har varit högre. Den lägre elförbrukningen beror förstås främst på den varma hösten/vintern men också på att färre hushåll använder elektrisk bilvärmare. Föreningen upphandlar från sommaren 2011 elektricitet via tjänsten Kundkraft. Mätare Tröskvägen 1 Mätare Tröskvägen 195 NOT 4 ADMINISTRATION De största kostnadsposterna är försäkring, kostnader för stämma, hyra av postbox och underhållsavgift för ekonomisystemet. Sida 8 av 11

9 NOT 5 RÄNTEINTÄKTER Den högre ränteintäkten beror på ett allmänt högre ränteläge, men framför allt på att föreningen bytt bank. Den nya banken ger bättre ränta på sparkontona, och ger dessutom ränta på transaktionskontot, varför föreningen nu får ränta på samtliga medel. Bankbytet genomfördes under sommaren Tre sparkonton öppnades: för föreningens rörelsemedel, för underhållsfonden, och för kabelteve-sektionen. Räntan för kabeltevesektionen redovisas i resultaträkningen för sektion 2. NOT 6 AVSATT TILL UNDERHÅLLSFOND Från och med 2011 används en ny redovisningsprincip för disposition av årsresultatet. Till och med år 2010 har de dispositioner som styrelsen föreslagit stämman redovisats redan i resultat- och balansräkning för det år vars resultat stämman beslutar om. Fortsättningsvis kommer bokföring av dispositioner inte att göras förrän efter stämman. Bokföringen kommer då att göras direkt i balansräkningen, och kommer således inte att synas i resultaträkningen. NOT 7 RESULTATRÄKNING OCH BALANSRÄKNING FÖR SEKTION 2 Tidigare har resultatet i kabelteve-sektionen i huvudsak redovisats som skillnaden mellan årets inbetalningar och utbetalningar. Från och med 2011 redovisas enligt bokföringsmässiga principer, dvs som intäkt för år 2011 tas upp de medel som skulle ha betalats in till föreningen i november 2010 för att täcka 2011 års kostnader. Som kostnad för 2011 redovisas den kostnad som enligt avtalet med Comhem är att hänföra till år Detta innebär att den Comhem-faktura som föreningen betalade i december 2010 och som avser första kvartalet 2011 redovisas som kostnad för Den Comhemfaktura som betalades i december 2011 avser 2012 och ingår därför inte i kostnaden för I denna årsredovisning har jämförelsevärdena för tidigare år omräknats i enlighet med de principer som tillämpas I balansräkningen för 2010 redovisades ett saldo för kabeltevesektionen om I den ingående balansen för bokföringen 2011 har detta saldo delats upp i sina komponenter: Förutbetald kostnad: Förskottsfakturerad intäkt: Balanserat eget kapital: = Motsvarande omräkning har gjorts även i balansräkningarna för tidigare år. NOT 8 RÄNTEINTÄKT FÖR KABELTEVE-SEKTIONEN Den låga räntan beror på att särskilt sparkonto för kabelteve-sektionen öppnades först sommaren Sektionens likviditet är dessutom avsevärt högre under årets första hälft. Sida 9 av 11

10 NOT 9. FÖRÄNDRING AV REPARATIONSFOND NOT INGÅENDE BALANS Avsatt Utnyttjat UTGÅENDE BALANS NOT 10 UPPLUPNA KOSTNADER Avser beräknad kostnad för elektricitet för december Sida 10 av 11

11

TRÖSKVÄGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ÅRSREDOVISNING

TRÖSKVÄGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ÅRSREDOVISNING TRÖSKVÄGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI 2014 31 DECEMBER 2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE STYRELSE STYRELSE Ordförande: Sekreterare: Kassör: Ledamot: Ledamot: Suppleant:

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Fårdala Samfällighetsförening. År 2011

Verksamhetsberättelse. Fårdala Samfällighetsförening. År 2011 Verksamhetsberättelse Fårdala Samfällighetsförening År 2011 1 Förvaltningsberättelse för Fårdala Samfällighetsförening Verksamhetsåret 2011-01 01-2011-12-31 Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2011

Läs mer

Brf Kroneken. Årsredovisning 2013

Brf Kroneken. Årsredovisning 2013 Brf Kroneken Årsredovisning 2013 1(9) Årsredovisning HSB Brf 92 Kroneken Org.nr 716401-2804 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

SKOGSBYNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Verksamhetsåret 2012

SKOGSBYNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Verksamhetsåret 2012 Verksamhetsåret 2012 SKOGSBYNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Verksamhetsåret 2012 Innehåll: Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Balansräkning Resultaträkning Revisionsberättelse Budgetuppföljning 2012 och

Läs mer

Årsredovisning 2012. Bostadsrättsföreningen Kragstalund II

Årsredovisning 2012. Bostadsrättsföreningen Kragstalund II Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Kragstalund II Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 9 Redovisningsprinciper

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Jägaren. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Jägaren. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Jägaren i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Söderbyhus nr 2 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 HSB Brf Kyrkovången i Södra Sandby Org nr 716439-0911

ÅRSREDOVISNING 2013 HSB Brf Kyrkovången i Södra Sandby Org nr 716439-0911 ÅRSREDOVISNING 2013 HSB Brf Kyrkovången i Södra Sandby ÅRSREDOVISNING HSB Brf Kyrkovången i Södra Sandby Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haga 4:36

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haga 4:36 Olof af Acrels väg 1 o 2 171 64 Solna Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haga 4:36 769603-0944 Räkenskapsåret 2012 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen KISTA ÄNGAR 2

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen KISTA ÄNGAR 2 1 (12) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen KISTA ÄNGAR 2 Styrelsen för Brf. Kista Ängar 2 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Hermelinens Samfällighetsförening. Ordinarie föreningsstämma

Hermelinens Samfällighetsförening. Ordinarie föreningsstämma Hermelinens Samfällighetsförening Ordinarie föreningsstämma 2005 Hermelinens Samfällighetsförening Org nr: 716412-3593 Kallelse Hermelinens samfällighetsförening kallar härmed delägarna till ordinarie

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma Tid och plats: lördagen den 16 juli 2011 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

Årsredovisning för 2009

Årsredovisning för 2009 Årsredovisning för 2009 HSB Bostadsrättsförening Taffelberget Stockholm Organisationsnummer 716418-6921 ÅR-Brf_Taffelberget2009 Sidan 1 av 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE för 2009 Styrelsen lämnar härmed redovisning

Läs mer

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Bf Norrgård U.p.a

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Bf Norrgård U.p.a Årsredovisning 2011-01-01-2011-12-31 Bf Norrgård U.p.a Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 10 Kassaflödesanalys 11

Läs mer

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Styrelsen Sida 1 (10) Förvaltningsberättelse för Krogtäppans samfällighetsförening avseende verksamhetsåret. Styrelse Hus Verksamhetsområde Staffan Sillén 56 Ordförande samt Hemsidan och Uh-plan Birgitta

Läs mer

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Årsredovisning 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 10 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning. för. Brf Smålänningen

Årsredovisning. för. Brf Smålänningen Årsredovisning för Brf Smålänningen Räkenskapsåret 2007 Brf Smålänningen 1(11) Dagordning årsstämma 2008 1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar 2. Val av ordförande vid stämman 3. Val

Läs mer

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING BRF STRANDTORGET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Brf Strandtorget 1(11) Styrelsen för Brf Strandtorget får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens sjunde

Läs mer

Årsbokslut 2010 Bilaga 1 Erikslunds Femte Samfällighetsförening

Årsbokslut 2010 Bilaga 1 Erikslunds Femte Samfällighetsförening Årsbokslut 2010 Bilaga 1 Erikslunds Femte Samfällighetsförening Intäkter 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Medlemsavgifter och övriga bidrag 269 153 348 096 316505 312986 303954 597204 1) Kabel/*Tv-avgifter

Läs mer

Årsredovisning 2014 TULLPLATSEN 2. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 TULLPLATSEN 2. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen TULLPLATSEN

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Brf Stadsparken Org nr 745000-0687 Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Kvarnskogen

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Kvarnskogen ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Kvarnskogen Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Kvarnskogen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 föreningens

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STABEN I JÄRVASTADEN Org. nr. ÅR 2014 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2014-01-01-2014-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för BRF FYRSKEPPET Org. nr. ÅR 2012 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkningar

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. Stapelbädden 7

Bostadsrättsföreningen. Stapelbädden 7 Bostadsrättsföreningen Stapelbädden 7 ÅRSREDOVISNING Verksamhetsåret 2009 Bostadsrättsföreningen Stapelbädden 7 Gröndalsvägen 190 117 69 STOCKHOLM 2 INNEHÅLL OM VÅR FÖRENING VIKTIGA HÄNDELSER FÖRENINGENS

Läs mer

Samfällighetsföreningen Dragonvreten (Organisationsnummer 717900-2428)

Samfällighetsföreningen Dragonvreten (Organisationsnummer 717900-2428) Samfällighetsföreningen Dragonvreten (Organisationsnummer 717900-2428) 1 Verksamhetsberättelse 1 januari - 31 december 2014 Samfällighetsföreningen Dragonvreten Vår förening bildades den 20 september 1972.

Läs mer

Årsredovisning. för. Räkenskapsåret 2014

Årsredovisning. för. Räkenskapsåret 2014 Årsredovisning för Räkenskapsåret 2014 Brf Alnmåttet sid 2 (12) Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2014. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

BRF HÖGBERGET. Foto Inger Eriksson

BRF HÖGBERGET. Foto Inger Eriksson BRF HÖGBERGET Foto Inger Eriksson Årsredovisning 2011 BRF HÖGBERGET Bostadsrättsföreningen Högberget Org nr 71 76 00-3296 Årsredovisning 2011 Årsredovisningen består av styrelsens förvaltningsberättelse,

Läs mer