Hermelinens Samfällighetsförening. Ordinarie föreningsstämma

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hermelinens Samfällighetsförening. Ordinarie föreningsstämma"

Transkript

1 Hermelinens Samfällighetsförening Ordinarie föreningsstämma 2005

2 Hermelinens Samfällighetsförening Org nr: Kallelse Hermelinens samfällighetsförening kallar härmed delägarna till ordinarie föreningsstämma. Plats: Apalbyskolans matsal (OBS!! Ny lokal) Tid: Torsdagen den 13/10 klockan Föreningen bjuder alla på fika. Förslag till dagordning: 1 Mötets öppnande och dagordningens godkännande 2 Val av ordförande och sekreterare för stämman 3 Val av justeringsmän för stämman 4 Framläggande av styrelsens och revisorernas berättelser 5 Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna 6 Framläggande av styrelsens förslag till bugdet, avgift till föreningen och avsättning till underhåls- och förnyelsefond. 7 Beslut om ersättning till styrelsen och revisorerna 8 Val av: A B C D E Ordförande 1 år (fyllnadsval) Två ledamöter 2 år (nyval) Revisorer 1 år Valberedning Två suppleanter 1 år 9 Övriga frågor 10 Meddelande om plats där stämmoprotokoll hålls tillgängligt. 11 Stämmans avslutning Verksamhetsberättelse och resultat- och balansräkning finns att läsa på föreningens hemsida, eller kan hämtas hos sekreteraren på Hermelinvägen 63.

3 Org nr Styrelsen för Hermelinen Samfällighetsförening avger för räkenskapsåret , föreningens 20:e verksamhetsår, följande: Verksamhetsberättelse och förslag till stämman Föreningen, dess verksamhet och styrelsens sammansättning Hermelinens Samfällighetsförening bildades 8 september 1983 och är registrerad hos Lantmäteriverket sedan 15 december Föreningens uppdrag är att förvalta gemensamhetsanläggningen Hermelinen ga: 1. Anläggningen består av vägar, torg, planteringar, TV-anläggning mm. Därutöver håller föreningen verktyg och inventarier tillgängliga för föreningens medlemmar att låna kostnadsfritt. Styrelsens uppdrag är att på uppdrag av föreningens medlemmar sköta förvaltningen. Föreningens registrerade styrelse är: Funktion Funktion Ordförande Jonas Wikström Suppleant Monika Kahande Kassör Johan Knabäck Suppleant Mikael Cederstrand Sekreterare Anders Florinus Städgeneral Kicki Ådin Vägfogde Lotta Westling Utöver styrelsen kan styrelsens ledamöter två i förening teckna föreningens firma. Ordförande och kassör har fullmakt att förvalta föreningens konto för drift var för sig. Kassören har fullmakt att förvalta föreningens konton via Internetbank. Valda till revisorer av föreningens stämma är Hans Lennartsson och Eva Frisk. Föreningen är försäkrad hos Folksam. Årets verksamhet Efter årsmötet i oktober konstituerade styrelsen sig och lade fast planen för det kommande årets arbete. Planen finns som checklista för styrelsens återkommande arbetsuppgifter/möten och kan hämtas på hemsidan Information Styrelsen lägger stor vikt vid att informera. Hemsidan är styrelsens viktigaste möjlighet att publicera information. På hemsidan finner man informationsbladen (som också delas ut i brevlådor), stadgar, styrelsens och stämmans protokoll, uppgifter från utredningar (om kabel-tv t ex), uppgifter om hur man kommer i kontakt med styrelsen mm. Städdagen Städdagen är normalt den stora händelsen under året eftersom den kräver mest förberedelser och samlar hela föreningens medlemmar vid ett tillfälle. Styrelsen började förberedelserna för städdagen redan i mars månad. 1 (4) z:\styrelsen\2005\stämma\verksamhetsberättelse 2005.doc

4 Org nr Vid årets städdag byggdes enligt stämmobeslut en boulebana vid lekparken. Kostnaderna för boulebanan blev något lägre än de som stämman beviljat. Området runt boulebanan snyggades till med jord, gräs och buskar. Det lades plattor, och en bänk att koppla av på flyttades till boulebanan. Boulebanan kan bokas i tretimmarsintervall på en därför avsedd lista i redskapsboden. Föreningen har även köpt in ett bouleset vilket tillsammans med bouleregler förvaras i på samma ställe. Utöver detta utfördes sedvanliga arbeten, såsom beskärning av buskar, skräpplockning etc. Den container som beställdes fylldes tyvärr av några medlemmars egna skräp redan innan städdagen. Detta fick till följd att allt skräp som alstrades under städdagen inte fick plats. Det är inte rimligt att medlemmar skall behöva köra släpkärra till återbruket med föreningens avfall för att andra medlemmar fyller upp containern med eget skräp!! Styrelsen vill därför vädja till samtliga medlemmar att inte slänga eget skräp i containern förrän efter städdagen, och då i mån av plats. Vi har en släpkärra i föreningen, använd den för det egna skräpet i stället. Tyvärr uppstod tråkiga diskussioner då vissa medlemmar anser sig fullgöra städdagen med trädgårdsarbete vid sin egen tomt. När styrelsen planerar städdagen förutsätts att alla medlemmar deltar aktivt. Styrelsens uppfattning är att skötsel vid egen tomt får utföras under någon av årets övriga 364 dagar städdagen, som sträcker sig över tre timmar skall ägnas åt skötsel av gemensamma ytor. För de medlemmar som inte deltar aktivt under städdagen kommer avgift hädanefter att debiteras. Några familjer hade anmält förhinder på städdagen. Dessa utförde arbetsuppgifter efter städdagen. Tisdagsklubben Efter städdagen bildades tisdagsklubben, bestående av framför allt Kicki Ådin, Lena Olofsson och Raili Åhlund. Styrelsen vill uppmärksamma det jättejobb som dessa medlemmar har lagt ner runt lekparken under tisdagkvällarna. Resultatet är imponerande, föreningen har fått en rejäl ansiktslyftning. Vill du också vara med i tisdagsklubben kontakta Kicki Ådin! Lekplats återkommande besiktning Styrelsen har besiktigats lekplatsen enligt den rutin som upprättades föregående år. Kabel TV Vi drabbades av ett åsknedslag förra sommaren, vilket slog ut delar av systemet och orsakade såväl avbrott som extra kostnader, då inga garantier täcker detta. Kabel- TV-nätet är efter detta i drift och fungerar såvitt vad styrelsen vet utan anmärkning. Föreningen har serviceavtal på Kabel-TVanläggningen. Vid fel, ring för: Felanmälan (kl ). Mer info på hemsidan eller i boden. 2 (4) z:\styrelsen\2005\stämma\verksamhetsberättelse 2005.doc

5 Org nr Ekonomi Årets resultat Föreningen redovisar ett överskott före avsättningar till Underhålls- och förnyelsefonden om 26 tkr, vilket är 16 tkr lägre än budget. Efter avsättning till fonden med 37 tkr, avdrag för fondens ränteintäkter 1 tkr och avräkning av utgifter som betalas av fonden, visar föreningen ett underskott om 12 tkr vilket är 15 tkr under budgeterat. Anledningen till årets underskott är ovannämnda åsknedslag i kabel-tvanläggningen och de reparationer som uppstod i samband med det. Bortsett från det har vi totalt sett följt budgeten väl. Kassa och ekonomisk ställning Föreningen har en god ekonomi. Föreningens finanser medger uttaxering av avgiften från medlemmarna i efterskott. Likvida medel i kassan motsvarade vid årets utgång 3/4 årsomsättning. Det beror på att vi under flera år har redovisat ett positivt resultat. Totalt sett gjorde vi det i år också, även om driften fick dras med ett underskott p g a åsknedslaget. Föreningens tillgångar uppgår till 202 tkr, av detta åtgår 9 tkr till att betala skulder. Resterande 193 tkr är föreningens eget kapital. Våra tillgångar består av pengar på banken och fordringar på medlemmarnas avgifter, som betalas innan årets utgång. Föreningens egna kapital är en reserv, betalningsberedskap för oväntade utgifter, vilket vi fick utnyttja under året. För att denna reserv inte skall urholkas med tiden på grund av prisförändringar behöver verksamheten över tiden göra ett överskott. Föreningens ambition är att eget kapital skall växa med 5 % årligen, sett över en femårsperiod. Budget 2005/2006 Den för stämman föreslagna budgeten uppfyller inte 5%-målet. Anledningen är att vi kommande år räknar med att vi behöver investera i en ny gräsklippare, samt administrativa hjälpmedel. Vi har under flera år inte använt några pengar för administrativa hjälpmedel. I samband med årets stämma kommer flera styrelseposter att byta förtroendevalda vilket kan få till följd att bl a bokföringsprogrammet måste uppdateras. Som nämnts ovan är finanserna goda varför styrelsen känner att vi kan föreslå stämman en underfinansierad budget det kommande året. Styrelsen måste dock kommande år vara uppmärksam på det, så att vi över en femårsperiod når det mål som har satts upp, oväntade utgifter borträknade. Underhålls- och förnyelseplanen Styrelsen har gått igenom den plan vi har för underhåll och förnyelse av det vi är satta att förvalta. Några mindre justeringar har gjorts, bl a måste boden målas om under det kommande året och vi måste även olja in trädetaljerna i lekparken. Dessa utgifter medför i sin tur att utgifter kommande år har minskats i motsvarande grad. Planen visar att med de beräkningar vi kan göra idag är ekonomin under kontroll. 3 (4) z:\styrelsen\2005\stämma\verksamhetsberättelse 2005.doc

6 Org nr Förslag till avgift till samfällighetsförningen och avsättning till underhålls- och förnyelsefond Styrelsen föreslår stämman: Att avgiften till föreningen är oförändrad och utgör kr per hushåll och kalenderår. Att av avgiften avsätts till underhålls- och förnyelsefonden kr vilket är oförändrat från föregående år. Bilagor Till verksamhetsberättelsen bifogas: Resultat- och balansräkning Underhålls- och förnyelseplan Västerås Kicki Ådin Anders Florinus Lotta Westling Städgeneral Sekreterare Vägfogde Johan Knabäck Kassör Jonas Wikström Ordförande 4 (4) z:\styrelsen\2005\stämma\verksamhetsberättelse 2005.doc

7 Resultaträkning 2005 Hermelinens Samfällighetsförening Resultaträkning 2003/ / /2006 Utfall Budget Utfall Budget Budget Intäkter Driftsavgifter Avgift till fond Övrigt Summa intäkter Per hushåll* Kostnader El ADB-hjälpmedel, mm Försäkringar Renhållning/snöröjning Ersättning gräsklippning Övriga driftskostnader Förbrukningsinventarier***** Kabel-TV Arvoden** Övriga kostnader*** Driftskostnader Driftsresultat Finansnetto - fond Finansnetto - övrigt Resultat före avsättningar Utgifter för förnyelse och underhåll Ianspråktagande av fondmedel**** Avsättningar till förnyelse och underhåll Fondens ränteintäkter Underhålls och förnyelsekostnader Resultat efter avsättningar *Utdebitaerad avgift och budgeterad avgift följer inte beslutad avgift på kr. Anledningen är att räkenskapsår inte följer utdebiteringsperioden. **Anledningen att det är 10 kr över budgetarat är justering med 444 kr från föregående år. Årets utbetalda arvoden blev 7566 kr. ***Dessa kostnader härrör sig till ett åsknedslag i boden som förstörde ett par förstärkare till vår kabel-tv. Dessa kostnader täcks inte av garanti eller serviceavtal. ****Redovisning över använda fondmedel Budget för användning av fondmedel Boulebana Lekplatsen träunderh 2 Vägunderhåll Måling av bod 5 Underhåll lekpark Summa Summa 7 *****Ny gräsklippare, där av budgeterad förlust för kommande budgetår. Vi har dock kr sparade från tidigare års vinster som vi räknar med att använda för denna investering.

8 Balansräkning 2005 Hermelinens Samfällighetsförening Balansräkning Tillgångar Fordringar Upplupen ränta Upplupna medlemsavgifter Förutbetalda försäkringspremier Övriga kortfristiga fordringar Summa fordringar Kassa och bank Kassa 7 7 Bankkonto - drift Postgiro - drift Nordea - Sekura Summa kassa och bank Summa tilgångar Skulder och eget kapital Eget kapital Eget kapital - drift Eget kapital - fond Årets resultat Summa eget kapital Skulder Interimsskulder Upplupna kostnader Summa skulder Summa skulder och eget kapital

9 Underhålls och förnyelseplan Utfall Budg Utfall Kronor (tusental) per år Objekt Beskrivning av åtgärd Totalt Vägar Asfaltering Underhåll kantsten, skador i vägbana Lekpark Utbyte av lekutrustning, bänkar och andra inventarier. Större utbyte och underhåll av delar av inventariebeståndet Belysning Utbyte av stolpar och armaturer Förråd Takbyte 0 Målning 5 5 Kabel-TV Kabel 0 Förstärkare, mottagare utbyte/uppgradering Summa behov saldo, fondmedel (1 juli) Årets utgifter Ränta 3,5% Föreslagen avsättning Index-utveckling 2,5% Utgående saldo, fondmedel (30 juni) Avgift per hushåll och år Hushållets andel av fonden Andel av kapitalintäkt per hushåll och år

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka.

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka. Björnö tomtägareförening VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE: Tisdag 2007 03 13 i Brunns skolas matsal Mötet börjar omedelbart efter Lantmäteriets möte. Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och

Läs mer

Lindhaga Samfällighetsförening

Lindhaga Samfällighetsförening VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2008-01-01 till 2008-12-31 Möten Under det gångna verksamhetsåret, har styrelsen haft 9 sammanträden varav 1 varit konstituerande. Olika arbetsgrupper har dessutom haft egna

Läs mer

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening. Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening. Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum Kallelse till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum Den heta frågan: brandsäkerhet Årsstämman är beslutande

Läs mer

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för.

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Att bo i bostadsrätt en informationsskrift om bostadsrättens villkor juni 2006 Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Eftertryck förbjudes Att bo i bostadsrätt Denna informationsskrift är utgiven

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården 1 Mötets öppnande 2 Val av mötesordförande 3 Val av mötessekreterare 4 Val

Läs mer

Bilagor: Nedanstående material för stämman anslås på föreningens hemsida www.visingelund.se

Bilagor: Nedanstående material för stämman anslås på föreningens hemsida www.visingelund.se sida 1/18 Årsstämma 17 november 2011 Observera att varje fastighet har 1 röst. Om ni är 2 som äger huset gemensamt och bara en närvarar på årsstämman, måste den närvarande ha med en fullmakt från den andre

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Riksbyggens Brf Älvan Org nr Årsredovisning 1/7 2009-30/6 2010 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening torsdagen den 10 april 2014 å Tavelsjö bygdegård.

Protokoll fört vid årsstämma för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening torsdagen den 10 april 2014 å Tavelsjö bygdegård. Det går inte att visa bilden för tillfället. 2014-04-10 Tavelsjö ByaNät årsstämmoprotokoll 1 (4) xx Ekonomisk Förening Org nr 769608-4735 Protokoll fört vid årsstämma för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Brf Stadsparken Org nr 745000-0687 Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är

Läs mer

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

FÖRENINGSSTÄMMA ÅR 2014

FÖRENINGSSTÄMMA ÅR 2014 FÖRENINGSSTÄMMA ÅR 2014 Föreningens medlemmar kallas till ordinarie föreningsstämma lördagen den 12 april 2014 kl.11.00. Stämman hålls i kommunens möteslokal (samma lokal som 2013) bredvid polisstationen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2012

ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2012 ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2012 Innehåll Vävlagaren i korthet Vävlagaren är en bostadsrättsförening i Göteborg som bildades år 2000 då fastigheten byggdes. Fastigheten består av ett flerbostadshus med

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2013

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2013 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2013 TID: Söndag 24 mars 2013 kl 14.00 PLATS: Matsalen, Brunns skola Välkommen till 2013 års stämma. Stämman ska som vanligt göra ett antal personval ( 12 13). Kontakta gärna valberedningen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Fanan 12 Banérgatan 25/25A, Stockholm

Bostadsrättsföreningen Fanan 12 Banérgatan 25/25A, Stockholm Årsredovisning 2014 Bostadsrättsföreningen Fanan 12 Banérgatan 25/25A, Stockholm Största slutna bostadskvarteret i Stockholm, i alla fall i antal hus. Det är bara att börja räkna. Våra är märkta 1 och

Läs mer

SKRIFTEN ÄR FRAMTAGEN AV FAR I SAMARBETE MED BOSTADSRÄTTERNA, HSB, RIKSBYGGEN OCH SBC.

SKRIFTEN ÄR FRAMTAGEN AV FAR I SAMARBETE MED BOSTADSRÄTTERNA, HSB, RIKSBYGGEN OCH SBC. Om årsredovisningen för Bostadsrättsföreningen Modell Bättre (org nr 700000-0000) Idéskrift 1 Idéer och tankar om åtgärder för att göra en bostadsrättsförenings årsredovisning mer relevant och läsvärd.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 föreningens

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Söderbyhus nr 2 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Verksamhetsberättelse Sörskogens samfällighetsförening 2011

Verksamhetsberättelse Sörskogens samfällighetsförening 2011 Verksamhetsberättelse Sörskogens samfällighetsförening 2011 Styrelsen för Sörskogens samfällighetsförening avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret 2011. Styrelsen har under året haft följande

Läs mer

Kallelse till föreningsstämma

Kallelse till föreningsstämma Bf Håkan upa Järnvägsmännen 746000-6450 Kallelse till föreningsstämma Föreningen kallar härmed sina medlemmar till ordinarie föreningsstämma onsdagen den 28 april 2010 kl. 19.00 i Musiksalen, S:t Gertrud,

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

Årsredovisning 2014. Årsstämma. 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby

Årsredovisning 2014. Årsstämma. 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby Årsredovisning 2014 Årsstämma 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby Ordlista Förvaltningsberättelse, den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten, kallas förvaltningsberättelse (verksamhetsberättelse,

Läs mer

OLSGARDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING I VELLINGE. Protokoll fört vid ordinarie stämma torsdagen den 27 mars 2014, k/19.00 i Herrestorpsko/an

OLSGARDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING I VELLINGE. Protokoll fört vid ordinarie stämma torsdagen den 27 mars 2014, k/19.00 i Herrestorpsko/an '. OLSGARDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING I VELLINGE L Protokoll fört vid ordinarie stämma torsdagen den 27 mars 2014, k/19.00 i Herrestorpsko/an FtJRENINGSsrAMMA 1 Ordförande Johan Kronberg hälsade välkommen

Läs mer

Bävernytt. Ordförande. Kackerlackor. Balkongbesiktningen. Din lokala nyhetskälla. Nr 1 - Juni 2011

Bävernytt. Ordförande. Kackerlackor. Balkongbesiktningen. Din lokala nyhetskälla. Nr 1 - Juni 2011 Bävernytt Din lokala nyhetskälla Nr 1 - Juni 2011 Ordförande h a r o r d e t Så har ännu ett år passerat med allt vad det innebär för föreningens förvaltning. Årsstämman hölls den 28 april där det som

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 I ÖSTRA KVARTERSLOKALEN DAGORDNING VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Mötet äger rum kl 19:00 den 23 Mars 2010 i östra kvarterslokalen. 1 Mötets

Läs mer

Årsredovisning 2012. Bostadsrättsföreningen Kragstalund II

Årsredovisning 2012. Bostadsrättsföreningen Kragstalund II Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Kragstalund II Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 9 Redovisningsprinciper

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. RB BRF ÄNGSSÄTRA Org nr Årsredovisning 1/7 2011-30/6 2012 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning 2012/2013

Årsredovisning 2012/2013 Årsredovisning 2012/2013 inledning 1(23) Innehållsförteckning Ordförande har ordet... 2 Allmänt om verksamheten... 3 Befattningar under verksamhetsåret... 4 Ekonomiskt resultat... 5 Intäkter... 5 Underhåll...

Läs mer