PM ang handelsutredningar i Kristianstad och effekter av en utbyggd handel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PM ang handelsutredningar i Kristianstad och effekter av en utbyggd handel 2014-04-02"

Transkript

1 PM ang handelsutredningar i Kristianstad och effekter av en utbyggd handel

2 FÖRORD Kristianstad är av tradition den centrala handelsstaden i nordöstra Skåne. För att bejaka en positiv stadsutveckling behövs det kunskap om vad olika utvecklingsstrategier kan få för kort- och långsiktiga konsekvenser för befintlig handel och stadens övergripande utveckling. Ett antal utredningar har tagits fram tidigare för att belysa effekter av bl a en utbyggnad i Hammar. Dessa utredningar har dock ett antal brister (bl a har e-handelns snabba tillväxt inte beaktats och antagandena kring om omsättning per kvadratmeter är oklara). För att Kristianstad ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv handelsstad är det viktigt att beslut fattas på korrekta underlag. Med detta som bakgrund har WSP fått i uppdrag att ge en second opinion på den tidigare genomförda handelsutredningen (NIRAS, 2012). Vidare har WSP gjort en bedömning utifrån dagsläget mars INNEHÅLL 1. Några kommentarer av NIRAS rapport 2. Analys av NIRAS rapport 3. Scenario 1 4. Scenario 2 5. Analys av NIRAS utgångspunkter 6. Scenario 3 7. Jämförelse med NIRAS slutsatser 8. Avslutande kommentar Rapportförfattare Fredrik Bergström, ek. dr., affärsområdeschef WSP, tidigare VD för Handelns Utredningsinstitut (HUI) Ulf Rämme, fil.lic, handelsexpert. Lång erfarenhet av handelsutredningar. Tidigare ansvarig för regionala handelsanalyser på HUI Research. Kontakt Fredrik Bergström och Ulf Rämme Tel/phone: Mobil/mobile: +46 (0)

3 Analys av NIRAS rapport Analysförutsättningar för scenario 1 och 2 WSPs uppdrag har varit att med utgångspunkt från NIRAS rapport ta fram en second opinion. Detta innebär att vi har utgått från indata i rapporten, men gjort lämpliga justeringar där vi har funnit det motiverat. För att räkna på förutsättningar för handeln år 2020 tas först förväntad köpkraft i regionen och den andel som är relevant* för Kristianstad fram. Därefter beräknas hur stor försäljning som Idag befintlig handel kan ha år Två ytterligare scenarios undersöks. Ett utan tillväxt och ett med en tillväxt motsvarande den yteffektivitetstillväxt som har gällt under i riket Vi tar hänsyn till hur stor andel som den snabbt växande e- handeln kan tänkas ta av tillväxten i detaljhandeln fram till 2020**. Vi beräknar hur stor omsättning galleria Boulevard kan tänkas omsätta samt omsättning för en tänkt etablering av shoppinggalleria, volymhandel samt dagligvaruhandel i Hammar Resultatet redovisas som en residual. Denna ska tolkas som utrymmet för handeln år Positiva värden innebär att det finns utrymme för mer/ny handel. Negativa värden att det krävs inflöde utifrån alternativt att det blir omfördelningseffekter inom kommunen. * I NIRAS analys har man missat att ta hänsyn till att all köpkraft i primär-, sekundär- och tertiärområdena inte är relevant för handeln i Kristianstad, vilket innebär en överskattning av köpkraften. Vi justerar för detta i vår kalkyl. ** e-handel har sedan ett antal år haft en mycket snabb tillväxt (10-15%) per år inom sällanköpsvaruhandeln. Om denna tillväxt håller i sig förväntas e-handeln kunna ta uppemot halva tillväxten i sällanköpsvaruhandeln de kommande 10 åren. WSPs analys är något försiktigare och e-handeln förväntas ta 35% av tillväxten.

4 Scenario 1 Handeln byggs ut, e-handeln växer, existerande handel har ingen tillväxt KOMMENTAR Givet de planer som finns, givet en förväntad tillväxt i e-handeln och givet att existerande handel har oförändrad försäljning (nolltillväxt) kommer den växande köpkraften att ge visst utrymme för ny dagligvaruhandel (=ca 80 mkr vilket motsvarar en mindre livsmedelsbutik). För sällanköpsvaruhandeln, dvs volymhandel och shopping, saknas det drygt 900 mkr. Detta underskott kan hanteras om inflödet till Kristianstad ökar mycket kraftigt från omkringliggande regioner vilket innebär att de mellankommunala effekterna kommer att bli stora. En annan faktor kan vara att turismen ökar kraftigt och att turisterna lägger en stor andel av sina utgifter i detaljhandeln. WSP bedömning är att det är orealistiskt med en nolltillväxt i existerande handel och att de inflödesökningar som krävs är mycket stora. Den troliga effekten blir istället att ett antal handelplatser (Härlöv, City, Hammar mfl) kommer att bli ineffektiva, d v s inte nå upp till de omsättningstal man kan förvänta sig för att upprätthålla en långsiktig lönsamhet. OBS samtliga belopp är uttryckta i miljoner kronor. DV SV TOT Köpkraftstillväxt Existerande butikers tillväxt Försäljning nyetableringar E-handel SUMMA ny försäljning RESIDUAL Troligtvis blir det också inomkommunala omfördelningseffekter som t ex innebär att Åhus, Tollarp och andra orter kan komma att påverkas negativt av den kraftiga ökningen av detaljhandelsytor i Kristianstad. Tillväxten i shoppingytor kommer ffa att påverka city, medan nya volymhandelsytor påverkar Härlöv.

5 Scenario 2 Handeln byggs ut, e-handeln växer, existerande handel växer i takt med långsiktig trend KOMMENTAR I detta scenario tillåts även den existerande handel att fortsätta att växa med den långsiktiga yteffektivitet som kännetecknat branschen under perioden Denna typ av tillväxt innebär att handeln blir bättre och bättre på att utnyttja existerande ytor utan att behöva bygga ut. Dagligvaruhandeln har varit bättre på detta än sällanköpsvaruhandeln (ffa att genom att större och mer yteffektiva butiker har tagit marknadsandelar). Det senare segmentet har ffa satsat på att bygga nya ytor under det senaste decenniet. Tanken med detta scenario är att den existerande handeln behöver tillväxt för att kunna utvecklas och förädlas på ett långsiktigt hållbart sätt. Som framgår av tabellen ökar ffa konkurrensen inom dagligvarusegmentet. En brist på 200 mkr motsvarar exempelvis nedläggning av en stor eller några små livsmedelsbutiker. OBS samtliga belopp är uttryckta i miljoner kronor. DV SV TOT Köpkraftstillväxt Existerande butikers tillväxt Försäljning nyetableringar E-handel SUMMA ny försäljning RESIDUAL Givet att butikerna har en positiv utveckling av yteffektiviteten kommer den förväntade köpkraftstillväxten inte att räcka till. Omfördelning av handeln inom stadens handelsplatser, inom kommunen eller mellan kommuner kommer att bli resultatet. Vad gäller övriga effekter se kommentarer i Scenario 1. För sällanköpsvaruhandeln blir underskottet också större än i scenario 1.

6 Är Niras utgångspunkt för konsekvensberäkningen rimlig? Niras uppger i sina rapporter vissa nyckeltal för omsättning per kvadratmeter för dagligvaruhandel, shopping och volymhandel. Dessa är centrala för den vidare analysen eftersom de påverkar vilka konsekvenser som potentiella nyetableringar får på den redan befintliga handeln. WSP har, efter att ha räknat bakvägen, funnit att Niras nivåer på omsättning per kvadratmeter i de tillkommande etableringarna är mycket låga även då man räknar med det spridningsintervall som Niras uppger och jämfört med vad som kan förväntas av en lönsam handel. Konsekvensen av detta i den fortsatta analysen blir att Niras underskattar effekterna av de tänkta nyetableringarna och kan ses som en stark indikation på en övertablerad marknad där en av indikationerna torde vara just låg eller fallande omsättning per kvadratmeter. Om man antar att de ytuppgifter som Niras räknar på utgörs av bruttototalarea (BTA) och justerar dessa mot en normal försäljningsyta blir nyckeltalen något bättre, men de ligger ändå under vad som är att betrakta som relativt goda och lönsamma värden. Jämförelsenyckeltalen har hämtats från Svensk Handels rapport Finansiella Nyckeltal Enligt tabellen uppgår medianomsättningen per kvadratmeter för dagligvaruhandeln till kronor. Fri Köpenskap brukar i sin tidigare lista över de 150 största dagligvarubutikerna i Sverige landa i en genomsnittsomsättning för dessa på omkring kronor och enligt Delfi marknadspartner, vilka har en mer eller mindre OBS samtliga belopp är uttryckta i kronor. Handelsyta (enl. Niras) Bedömd omsättning (enl Niras) Bedömd oms/kvm (enl Niras) Faktisk oms/kvm (enl Svensk Handel) Dagligvaror ~ ~ Shopping ~ ~ Volymhandel ~ ~ komplett lista över alla livsmedelsbutiker, uppgår den genomsnittliga omsättningen per kvadratmeter i livsmedelshandeln till omkring kronor. Mot denna bakgrund framstår Niras nyckeltal som mycket lågt. Det samma gäller sällanköpsvaruhandeln där Svensk Handels undersökning visar omsättningen per kvadratmeter uppgår till inom volymhandelssegmentet och kronor inom shoppingsegmentet. Till detta kan man konstatera att HUI Research i sin databas Köpcentrumfakta uppger att omsättningen per kvadratmeter i svenska köpcentrum, oberoende av läge, i genomsnitt uppgår till omkring kronor per kvadratmeter. Återigen framstår Niras ingångsvärden i konsekvensanalysen som mycket låga vilket de själva säger beror på en hård konkurrens på den lokala marknaden.

7 Scenario 3 Effekter på handeln år 2014 av en utbyggnad av Hammar I detta scenario tar WSP utgångspunkt i aktuellt läge, d v s att delar av galleria Boulevard har öppnat. Analysen fokuserar därefter på vad som händer om Hammar byggs ut. Analysen i detta scenario avser bara sällanköpsvaruhandeln, d v s shopping och volymhandel. De tänkta nyetableringarna uppnår förväntad omsättning vilken hämtas från befintliga marknadsplatser i Kristianstad kommun. Förväntad omsättning innebär att de nya enheterna uppnår rimliga nivåer avseende omsättning per kvadratmeter utifrån alternativa källor. Det är alltså de maximala effekter av etableringen som studeras. WSP har även genomfört en känslighetsanalys där hänsyn tagits till den lokala konkurrenssituationen i syfte att studera hur effekterna förändras om den potentiella nyetableringen ej uppnår förväntad omsättning. Det senare innebär också att butikernas lönsamhet påverkas negativt. Osäkerhetsmarginalen i kalkylen uppgår till ± 10 procent. De direkta effekterna, ibland kallat över-natten-effekter, studeras vilket innebär att WSP antar att etableringen redan är på plats och att de lokala och regionala inköpsströmmarna redan har förändrats. De direkta effekterna analyseras i 2012 års marknadsstruktur och penningvärde. Effekterna beräknas baserat på antagandet att det inte genomförs några motåtgärder från den befintliga handeln på olika marknadsplatser. I praktiken innebär detta exempelvis att de positiva effekter som Galleria Boulevard har på cityhandeln i Kristianstad konstanthålls. Lika slår mot lika, d v s potentiella stormarknadsetableringar, volymhandels- och/eller köpcentrumetableringar påverkar i första hand befintliga etableringar med snarlik storlek, ett likartad utbud och koncept. Konkurrensen med lokala bostadsområden är mer begränsad på grund av skillnader i storlek och utbud. Marknadsplatser som ligger nära den potentiella nyetableringen påverkas som regel hårdare än marknadsplatser i perifera lägen i förhållande till den potentiella nyetableringen. OBS I detta scenario har WSP endast räknat på de effekter som uppstår i Kristianstad kommun. De kommuner som enligt Niras bedöms som övrigt primärområde, sekundärområde och tertiärområde har i samband med detta PM inte behandlats. Men de borde utredas vidare för att ge en fullständig bild av de sammanlagda konsekvenserna.

8 Sällanköpsvaruhandelns omsättning och struktur i Kristianstad kommun Övrig kommun Omsättning: ~450 mkr Marknadsandel: 15 % Omsättning (2012): mkr Kristianstad centrum Omsättning: ~ mkr Marknadsandel: 37 % Härlöv/Långebro Omsättning ~ mkr Marknadsandel: 48 %

9 Scenario 3 Effekter på befintlig handel i Kristianstad kommun om antagna planer genomförs fullt ut Detaljhandeln i den övriga kommunen tappar procent av nuvarande omsättning Befintlig handel i Kristianstad kommun tappar i genomsnitt procent av sin nuvarande omsättning till eventuell nyetablering på Hammarshus. Cityhandeln tappar uppskattningsvis procent av nuvarande omsättning Härlöv/Långebro tappar uppskattningsvis procent av nuvarande omsättning

10 Scenario 3 - Slutsats Befintlig handel i Kristianstad kommun förväntas få se starka negativa effekter av de tillkommande etableringarna på Hammarshus. Känslighetsanalysen visar på att de beräknade effekterna ligger inom de intervall som angetts ovan. Även om det är oklart med byggstart för Hammarshus kan framtida marknadstillväxt komma att lindra effekterna något. Effekterna på cityhandeln blir starkast och uppsägning av personal, fallande yteffektivitet och lönsamhet samt nedläggning eller omflyttning av butiker från city till den nya etableringen kan förväntas. Jämför exempelvis utvecklingen i Helsingborg efter tillkomsten av nya Väla. Tillkomsten av galleria Galleria Boulevard i Kristianstad city kan möjligen lindra effekterna på cityhandelen något. Kvarstående effekter kommer bedöms ändå vara omfattande då den nya gallerian på Hammarhus i första hand bedöms konkurrera med Boulevard och i andra hand med övrig cityhandel. Effekterna på befintlig handel i Härlöv/ Långebro bedöms bli av något mindre omfattning. Även här är det emellertid tänkbart med uppsägning av personal, fallande yteffektivitet och lönsamhet samt eventuella omflyttningar och/eller nedläggningar av butiker. Jämför utvecklingen med Västerås där tillkomsten av det nya handelsområdet Erikslund har lett till att många volymhandelsbutiker övergett det äldre externhandelsområdet Hälla till förmån för nya etableringar på Erikslund. Då Erikslund även omfattar en galleria med cityliknande utbud har det kommit att bli relativt stora effekter även på cityhandeln i Västerås. Även övriga orter i Kristianstad kommun kan förväntas få känna av negativa effekter med risk för nedläggning och utglesning av butiksbeståndet. En etablering på Hammarshus kan således förväntas få stora inomkommunala effekter vilket leder till att den befintliga handeln inte har möjlighet att utvecklas på ett gynnsamt sätt för konsumenterna.

11 Jämförelse med NIRAS slutsatser Niras övergripande slutsatser beträffande stadskärnan är att det kan förväntas ske en koncentration av handeln och att stadskärnans framtida utveckling beror på hur väl den lyckas försvara sig mot ökad konkurrens samt ta till vara en förväntad svag framtida marknadstillväxt. Beträffande volymhandeln framhålls att det är svårt att bedöma effekterna inte minst på grund av en uppsplittrad volymhandel. Hur Härlöv och Hammarshus kan komma att utvecklas är därför svårt att förutse. Möjligen kan Härlöv komma att klara sig bättre eftersom det är ett etablerat handelsområde med flera starka dragare. Det ligger möjligen en viss sanning i Niras slutsats att handeln i Kristianstad centrum kan komma att koncentreras. Detta är emellertid en process som redan inletts genom skapandet av Galleria Boulevard och som sannolikt kommer leda till att verksamheterna i de västra delarna av stadskärnan blir svagare och mer känsliga för ökad konkurrens. Den ökade konkurrens som en galleria på Hammarshus med ett cityliknande shoppingutbud medför att förutsättningarna för stadskärnan som helhet blir än mer begränsade. De östra delarna av centrum kan, genom de förstärkningar som pågår, förväntas klara konkurrensen relativt väl medan de västra delarna sannolikt kommer drabbas hårt med fallande lönsamhet, uppsägning av personal, nedläggningar och vakanser som följd. Beträffande Härlöv/Långebro kan konstateras att det redan är en etablerad och lokalt/regionalt väl fungerande marknadsplats med potentiella utbyggnadsmöjligheter genom förtätningar av befintlig handel. En expansion på Hammarshus riskerar sannolikt få svårt att locka till sig etableringar med en långsam utbyggnadstakt som följd. Resultatet blir att det på kort och medellång sikt blir svårt att skapa en stark och attraktiv marknadsplats. Därtill kan konstateras att det om etableringar äger rum finns risk att marknadens begränsade tillväxt ser till att tillkommande handel ej uppnår förväntad omsättning och tillräcklig lönsamhet. Tillkommande handel på Hammarshus riskerar slutligen att skapa en struktur som har en starkt negativ inverkan på handeln i stadskärnan och Härlöv varför risken för splittring och suboptimerande marknadsplatser är stor.

12 Avslutande kommentarer De beräkningar som tagits fram visar att omfördelningseffekterna kommer att bli mycket stora om en ny handelsplats skapas. Att bejaka etableringar är viktigt i handeln för att stimulera konkurrens och utveckling. Dock bör detta göras på ett klokt sätt. I städer av Kristianstads storlek innebär det att man bör bejaka handelsplatser där handel skapar handel. Att fortsätta utveckla City är naturligt om Kristianstad ska fortsätta att vara en stark handelsstad. Vad gäller externa etableringar är en erfarenhet att det av vikt att utveckla och bejaka lägen som har visat på kommersiell kraft. Att dela upp handeln på flera handelsplatser tenderar att skapa flera ineffektiva områden. Det är tveksamt om Kristianstad är tillräckligt stort för två stora och väl fungerande externa handelsområden. Rekommendationen är istället att bygga ett fåtal men starka regional shoppingdestinationer. En annan slutsats är att det är viktigt att det finns en genomtänkt handelsstrategi som är väl förankrad hos berörda aktörer. Handelsstrategin bör utgå ifrån ett kommersiellt stadsutvecklingsperspektiv, d v s det ska finnas en tanke om hur staden i sin helhet ska utvecklas samtidigt som det är viktigt att det finns en förståelse för marknadens villkor, vikten av konkurrens och hur man bör jobba med att stärka såväl stadskärna som extern handel. Stora värden för kommun, handel och fastighetsägare står på spel i Kristianstad. Baserat på de synpunkter som WSP framfört rörande Niras utredning föreslår WSP att: De nya etableringarnas konsekvenser på den befintliga handeln i Kristianstad och det omkringliggande marknadsområdet utreds utifrån rimliga och för handeln lönsamma nyckeltal för att därigenom ge svar på vilka lokala och regionala konsekvenser som uppstår om de nya etableringarna når förväntad omsättning och lönsamhet. Analysen bör ta sin utgångspunkt i lokal och regional kunskap om marknaden och genomföras i samarbete mellan kommun och andra berörda parter för att garantera transparens och gemensamt engagemang i frågan.

13 WSP Analys & Strategi Kunskap som utvecklar samhället En god samhällsutveckling är något alla vill ha. Men hur vet vi att vi är på rätt väg? I ett samhälle där förutsättningarna för individer, företag och samhälle ständigt förändras, bidrar WSP Analys & Strategi med analyser, strategier och lösningar för hållbar utveckling. Vi verkar inom: Omvärld, policy & strategi, stads- & regionalutveckling, fastighetsutveckling, logistik & godstransporter, persontransporter, infrastruktur samt miljöutveckling. Vi tar fram analyser och vi leder processer som bidrar till att göra skillnad i praktiken. Vi arbetar med såväl offentlig- som privat sektor. En stor del av verksamheten är forskningsbaserad och vi har nära kopplingar till flera av landets större högskolor och universitet. WSP Analys & Strategi har 120 medarbetare och är ett av 6 affärsområden inom WSP Sverige.

Konsekvensanalys Storvreta en förenklad analys av förutsättningar för och konsekvenserna av utökad handel i Fullerö

Konsekvensanalys Storvreta en förenklad analys av förutsättningar för och konsekvenserna av utökad handel i Fullerö Konsekvensanalys Storvreta en förenklad analys av förutsättningar för och konsekvenserna av utökad handel i Fullerö Syfte Steg 1 Steg 2 Steg 3 Att undersöka om marknadsförutsättningarna för detaljhandeln

Läs mer

CITYKLIMATET 2014-09-04 FASTIGHETSÄGARNA SYD

CITYKLIMATET 2014-09-04 FASTIGHETSÄGARNA SYD CITYKLIMATET 2014-09-04 FASTIGHETSÄGARNA SYD SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor. SVAR PÅ: Stadskärnornas ekonomiska utveckling jämförd med

Läs mer

Strategi för detaljhandelns utveckling i Falköpings Kommun

Strategi för detaljhandelns utveckling i Falköpings Kommun Strategi för detaljhandelns utveckling i Falköpings Kommun Inledning Föreliggande dokument är ett förslag till en strategi för kommunens syn på detaljhandels utveckling i Falköpings kommun på kort och

Läs mer

Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den?

Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den? Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den? Om framtidens handel och handelsplatser Fredrik Bergström, ek. dr. Affärsområdeschef WSP Analys & Strategi 1 Innehåll Inledning Del 1: Handelns utveckling

Läs mer

Handelsutredning Nybro kommun. 2015-02-02 Anna Mocsáry Rickard Johansson

Handelsutredning Nybro kommun. 2015-02-02 Anna Mocsáry Rickard Johansson Handelsutredning Nybro kommun 2015-02-02 Anna Mocsáry Rickard Johansson Om HUI Research Handel Turism Samhällsekonomi Konsult Forskning Fristående dotterbolag till 2 Agenda 1. Bakgrund 2. Syfte och mål

Läs mer

Konsekvensanalys. Konsekvenser av utökad dagligvaruhandel i stadsdel Norr och Lillänge AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI)

Konsekvensanalys. Konsekvenser av utökad dagligvaruhandel i stadsdel Norr och Lillänge AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) Konsekvensanalys Konsekvenser av utökad dagligvaruhandel i stadsdel Norr och Lillänge AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) Förord AB Handelns utredningsinstitut (HUI) har på uppdrag av Östersunds kommun,

Läs mer

CITYKLIMATET FALKENBERG 2014

CITYKLIMATET FALKENBERG 2014 CITYKLIMATET FALKENBERG 2014 SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor Rapporten är framtagen av WSP i samarbete med Fastighetsägarna GER SVAR

Läs mer

DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013

DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013 DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013 HUI Research Sep-Okt 2014 Anna Mocsáry Henrik Vestin 2010 David Naylor FÖRORD HUI Research har på uppdrag av Eskilstuna Innerstad AB genomfört en kartläggning och analys

Läs mer

Analys av utvecklingen i Skövde

Analys av utvecklingen i Skövde 1 Handeln 2010 Analys av utvecklingen i Skövde 2 Analys av handelns utveckling i Skövde 2010 Handelsstaden Skövde fortsätter växa stabilt - fina resultat av långsiktigt arbete Skövdes totala handelsindex

Läs mer

CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014

CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014 CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014 SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor Rapporten är framtagen av WSP i samarbete med Fastighetsägarna GER SVAR PÅ:

Läs mer

Handelsutredning. 2 december 2014 Söderköping Henrik Vestin Rickard Johansson

Handelsutredning. 2 december 2014 Söderköping Henrik Vestin Rickard Johansson Handelsutredning 2 december 2014 Söderköping Henrik Vestin Rickard Johansson Om HUI Research Konsult- och forskningsverksamhet Handel, besöksnäring och samhällsekonomi Dotterbolag till Svensk Handel Om

Läs mer

Konsekvenser på handel och regionalekonomi av utbyggd handel på betongstationen m fl

Konsekvenser på handel och regionalekonomi av utbyggd handel på betongstationen m fl Konsekvenser på handel och regionalekonomi av utbyggd handel på betongstationen m fl mars 2014 2014-03-07 FÖRORD År 2007 antog Östersunds kommun en handelspolicy som kom att uppdateras och utvärderas under

Läs mer

Analys av utvecklingen i Skövde

Analys av utvecklingen i Skövde 1 Handeln 2009 Analys av utvecklingen i Skövde 2 Analys av handelns utveckling i Skövde 2009 Skövde toppar nationella handelssiffror - överträffar högt ställda förväntningar Skövdes totala handelsindex

Läs mer

Konsekvenser på handel och regionalekonomi av utbyggd handel på betongstationen m fl

Konsekvenser på handel och regionalekonomi av utbyggd handel på betongstationen m fl Konsekvenser på handel och regionalekonomi av utbyggd handel på betongstationen m fl mars 2014 2014-03-07 Bilaga Konsekvenser på handel och regionalekonomi av utbyggd handel på Betongstationen m fl. 2014-03-07

Läs mer

Handeln i Skövde år 2020 och år 2025. Mötesplats för regionen 2014-06-02

Handeln i Skövde år 2020 och år 2025. Mötesplats för regionen 2014-06-02 Handeln i Skövde år 2020 och år 2025 Mötesplats för regionen 2014-06-02 INNEHÅLL 1. SAMMANFATTANDE SLUTSATSER... 6 1.1.1. Marknadsområde för handel mm... 6 1.2. Efterfrågeutveckling år 2012-2020... 7

Läs mer

Hammarshus. Konsekvensbedömning 2012-04-10. Precisering ang. Ikano i Älmhult 2012 08-29

Hammarshus. Konsekvensbedömning 2012-04-10. Precisering ang. Ikano i Älmhult 2012 08-29 Hammarshus Konsekvensbedömning 2012-04-10. Precisering ang. Ikano i Älmhult 2012 08-29 INNEHÅLL 1. SAMMANFATTANDE BEDÖMNING... 5 1.1. Hammarshus köpcentrum... 5 1.2. Påverkan - dagligvaruhandel... 5 1.2.1.

Läs mer

DETALJHANDELN I SKÖVDE HUI Research. Next Skövde Destinationsutveckling AB. Oktober Rickard Johansson Sophie Nilsonne

DETALJHANDELN I SKÖVDE HUI Research. Next Skövde Destinationsutveckling AB. Oktober Rickard Johansson Sophie Nilsonne DETALJHANDELN I SKÖVDE 2015 HUI Research Next Skövde Destinationsutveckling AB Oktober 2016 Rickard Johansson Sophie Nilsonne FÖRORD HUI Research har på uppdrag av Next Skövde genomfört en analys av handelns

Läs mer

CITYKLIMATET FALKENBERG

CITYKLIMATET FALKENBERG CITYKLIMATET FALKENBERG VARFÖR BRYR SIG FASTIGHETSÄGARNA OM STADSKÄRNAN? Svar: Fastigheter är (oftast) inte flyttbara! Stadens utveckling är avgörande för fastighetsbranschen. Oavsett hur mycket tid, engagemang

Läs mer

Handeln i Sverige Göteborg 5 september

Handeln i Sverige Göteborg 5 september Handeln i Sverige 2018 Göteborg 5 september Om Handelsrådet Bidrar till att stärka handelns konkurrenskraft och skapa goda villkor för företagens medarbetare Partsgemensam stiftelse med fem ägare En av

Läs mer

DETALJHANDELN I ÖREBRO 2014. Nyckeltal för Örebros fyra största handelsplatser November 2015

DETALJHANDELN I ÖREBRO 2014. Nyckeltal för Örebros fyra största handelsplatser November 2015 DETALJHANDELN I ÖREBRO 2014 Nyckeltal för Örebros fyra största handelsplatser November 2015 FÖRORD Årets kartläggning visar ännu en gång att Örebro har återtagit sin position som handelsstad som lockar

Läs mer

PRESENTATION PRESENTATION. Handelsanalys: HUI HUI Research. 12 april Per Andersson Gustav Blomqvist Karin Olsson 2016 HUI RESEARCH

PRESENTATION PRESENTATION. Handelsanalys: HUI HUI Research. 12 april Per Andersson Gustav Blomqvist Karin Olsson 2016 HUI RESEARCH PRESENTATION PRESENTATION Handelsanalys: Framtidens Handelsanalys stadskärna Tibroi HUI HUI Research på uppdrag av på Tibro uppdrag kommun av Gällivare 14 december kommun 2016 12 april 2016 Per Andersson

Läs mer

Mätbar stad 2017 Kartläggning av handel och service på Örebros största handelsplatser

Mätbar stad 2017 Kartläggning av handel och service på Örebros största handelsplatser Mätbar stad 2017 Kartläggning av handel och service på Örebros största handelsplatser Förord 2 Årets kartläggning visar att 2016 var något av ett mellanår för Örebro utifrån ett handelsperspektiv, men

Läs mer

CITYKLIMATET VARBERG

CITYKLIMATET VARBERG CITYKLIMATET VARBERG VARFÖR BRYR SIG FASTIGHETSÄGARNA OM STADSKÄRNAN? Stadens utveckling är avgörande för fas5ghetsbranschen. Oavse: hur mycket 5d, engagemang och pengar som går in i en fas5ghet så är

Läs mer

Cityklimatet i Västervik 2018

Cityklimatet i Västervik 2018 Cityklimatet i Västervik 2018 Varför bryr sig Fastighetsägarna om stadskärnan? Foto: Kalmar kommun Konstnär: Martin Bower Svar: Fastigheter är inte flyttbara (än)! 3 4 Stadens utveckling är avgörande för

Läs mer

Handeln i Kristianstad nuläge, framtid, strategier 1(8) Handeln i Kristianstad Nuläge Framtid Strategier. Stadsarkitektkontoret 2006-08-01

Handeln i Kristianstad nuläge, framtid, strategier 1(8) Handeln i Kristianstad Nuläge Framtid Strategier. Stadsarkitektkontoret 2006-08-01 1(8) Handeln i Kristianstad Nuläge Framtid Strategier Stadsarkitektkontoret 2006-08-01 2(8) Bakgrund Kommunstyrelsen gav 2005-05-25 97 stadsarkitekt- och mark- och exploateringskontoren i uppdrag att ta

Läs mer

Handelsutredning Söderköpings kommun. 2015-01-21 Henrik Vestin Rickard Johansson

Handelsutredning Söderköpings kommun. 2015-01-21 Henrik Vestin Rickard Johansson Handelsutredning Söderköpings kommun 2015-01-21 Henrik Vestin Rickard Johansson Om HUI Research Handel Turism Samhällsekonomi Konsult Forskning Fristående dotterbolag till 2 Agenda 1. Bakgrund 2. Syfte

Läs mer

CITYKLIMATET I BORÅS 27 OKTOBER

CITYKLIMATET I BORÅS 27 OKTOBER CITYKLIMATET I BORÅS 27 OKTOBER 2017 VARFÖR BRYR SIG FASTIGHETSÄGARNA OM STADSKÄRNAN? Svar: Fastigheter är (oftast) inte flyttbara! Stadens utveckling är avgörande för fastighetsbranschen. Oavsett hur

Läs mer

Handelspolicy för Eslövs kommun

Handelspolicy för Eslövs kommun Handelspolicy för Eslövs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2009-09-28 Innehållsförteckning Handelspolicy för Eslövs kommun 3 Inriktningsmål Policy för handel Syfte 5 Bakgrund 5 Kommunens utveckling Handelns

Läs mer

HUI Research DETALJHANDELN I SKÖVDE November Next Skövde Destinationsutveckling AB. Anna Mocsáry Rickard Johansson

HUI Research DETALJHANDELN I SKÖVDE November Next Skövde Destinationsutveckling AB. Anna Mocsáry Rickard Johansson DETALJHANDELN I SKÖVDE 2014 HUI Research Next Skövde Destinationsutveckling AB November 2015 Anna Mocsáry Rickard Johansson Sammanfattning Bakgrund Handeln i Skövde kommun har genomgått och genomgår alltjämt

Läs mer

Handelsutredning Västra hamnen i Hudiksvall. Marknadspotential och konsekvensanalys

Handelsutredning Västra hamnen i Hudiksvall. Marknadspotential och konsekvensanalys Handelsutredning Västra hamnen i Hudiksvall Marknadspotential och konsekvensanalys 27 februari 2015 Bakgrund 2 I samband med Hudiksvall kommuns arbete med FÖP för Västra hamnen, önskar staden bedöma förutsättningarna

Läs mer

TRENDSPANING - E-HANDEL UR ETT FASTIGHETSPERSPEKTIV NOVEMBER 2013 TOMAS KRUTH OCH RUDOLF ANTONI

TRENDSPANING - E-HANDEL UR ETT FASTIGHETSPERSPEKTIV NOVEMBER 2013 TOMAS KRUTH OCH RUDOLF ANTONI TRENDSPANING - E-HANDEL UR ETT FASTIGHETSPERSPEKTIV NOVEMBER 2013 TOMAS KRUTH OCH RUDOLF ANTONI INLEDNING Vi ser idag hur handeln omvandlas kraftigt när e handeln tar större del av den totala handeln.

Läs mer

Hot eller möjlighet? En analys av. externhandelns effekter. på den etablerade. handeln. Handelns utvecklingsråd (HUR)

Hot eller möjlighet? En analys av. externhandelns effekter. på den etablerade. handeln. Handelns utvecklingsråd (HUR) AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT 2008-01-23 Rapport Handelns utvecklingsråd (HUR) Hot eller möjlighet? En analys av externhandelns effekter på den etablerade handeln Förord Externhandelsetableringar beskylls

Läs mer

Konsekvensutredning. Analys av förutsättningarna för samt konsekvenserna av en utbyggnad av Mobilia. AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI)

Konsekvensutredning. Analys av förutsättningarna för samt konsekvenserna av en utbyggnad av Mobilia. AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) Konsekvensutredning Analys av förutsättningarna för samt konsekvenserna av en utbyggnad av Mobilia. AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) Förord AB Handelns utredningsinstitut (HUI) har på uppdrag av Malmö

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Handelsbarometern Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Maj 2015 Svag framtidstro i handeln Försäljningsutvecklingen har varit stark sedan fjolårets julhandel och

Läs mer

Skövde. Handelsutredning. Fördjupning - slutkoncept SKÖVDE KOMMUN

Skövde. Handelsutredning. Fördjupning - slutkoncept SKÖVDE KOMMUN Skövde Handelsutredning Fördjupning - slutkoncept SKÖVDE KOMMUN 22 MARS 2018 Innehåll 1 Uppdrag 3 2 Sammanfattning 4 2.1 Jämförelse av läge III och IV för en storbutik 4 2.2 Jämförelse av lägena idag för

Läs mer

Förord 1 2 3

Förord 1 2 3 Förord 1 2 3 Sammanfattning Innehållsförteckning 1 Inledning... 7 1.1 Bakgrund... 7 1.2 Syfte... 7 1.3 Mål... 8 1.4 Definition av begrepp... 9 1.5 Läge... 10 1.6 Definition av områden... 11 1.7 Antaganden...

Läs mer

GALLERIA BOULEVARD. KRISTIANSTADS NYA MÖTESPLATS. www.kristianstadnyagalleria.se

GALLERIA BOULEVARD. KRISTIANSTADS NYA MÖTESPLATS. www.kristianstadnyagalleria.se GALLERIA BOULEVARD. KRISTIANSTADS NYA MÖTESPLATS. www.kristianstadnyagalleria.se DET NYA NAVET I CENTRALA KRISTIANSTAD. Med den nya gallerian kommer centrala Kristianstad att utvecklas och staden får ett

Läs mer

CITYKLIMATET MALMÖ GÖRAN HÖCKERT 2013-10-23

CITYKLIMATET MALMÖ GÖRAN HÖCKERT 2013-10-23 CITYKLIMATET MALMÖ GÖRAN HÖCKERT 2013-10-23 CITYKLIMATET SYFTE Beskriver hur det går för cityhandeln i förhållande till handeln på orten Stadskärnenivå istället för kommunnivå Årlig undersökning CITYKLIMATET

Läs mer

Melleruds kommun. Handelsutredning och konsekvensanalys av effekterna av planerat köpcentrum i Västerråda 2011-11-01

Melleruds kommun. Handelsutredning och konsekvensanalys av effekterna av planerat köpcentrum i Västerråda 2011-11-01 Melleruds kommun Handelsutredning och konsekvensanalys av effekterna av planerat köpcentrum i Västerråda 2011-11-01 Ann-Marie Johansson och Jan V Bergqvist Rapportinnehåll Uppdrag, syfte Planerat köpcentrum,

Läs mer

StatistikInfo. Detaljhandeln i Västerås år Statistiskt meddelande från Västerås stad, Servicepartner 2015:7. [Skriv text]

StatistikInfo. Detaljhandeln i Västerås år Statistiskt meddelande från Västerås stad, Servicepartner 2015:7. [Skriv text] StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Servicepartner 2015:7 Detaljhandeln i Västerås år 2013 [Skriv text] Servicepartner, Konsultcenter 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se

Läs mer

Handelskonsekvensutredning Tuna Park

Handelskonsekvensutredning Tuna Park Handelskonsekvensutredning Tuna Park WSP Analys & Strategi 27 maj 2010 1 Kund Eskilstuna kommun Konsult WSP Analys & Strategi 121 88 Stockholm-Globen Besök: Arenavägen 7 Tel: +46 8 688 60 00 Fax: +46 8

Läs mer

Handelsstrategi för detaljhandeln i Jönköpings kommun

Handelsstrategi för detaljhandeln i Jönköpings kommun Handelsstrategi för detaljhandeln i Jönköpings kommun Ks 2010:414 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Handelsstrategi för detaljhandeln i Jönköpings kommun Fastställt av kommunfullmäktige

Läs mer

Framtidens handel. Om handelns utveckling, framtid och marknadsplatsernas konkurrens

Framtidens handel. Om handelns utveckling, framtid och marknadsplatsernas konkurrens Framtidens handel Om handelns utveckling, framtid och marknadsplatsernas konkurrens Fredrik Bergström, ek. dr. Affärsområdeschef WSP Analys & Strategi Förord och innehåll Förord Syftet med denna rapport

Läs mer

Datum 2014-06-25. Handelspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige/2014. Dokumentnamn: Handelspolicy Örnsköldsvik. Dokumentansvarig: Näringslivschef

Datum 2014-06-25. Handelspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige/2014. Dokumentnamn: Handelspolicy Örnsköldsvik. Dokumentansvarig: Näringslivschef Datum Handelspolicy Antagen av Kommunfullmäktige/2014 Antagen av: Kommunfullmäktige 2014-06-16, 112 Dokumentägare: Chef Tillväxtavdelning/klf Dokumentnamn: Handelspolicy Örnsköldsvik Dokumentansvarig:

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Handelsbarometern Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Augusti 2015 Fortsatt svag framtidstro Framtidsindikatorn fortsätter att ligga på en låg nivå men steg något

Läs mer

Konsekvensanalys Storvreta

Konsekvensanalys Storvreta AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT Januari 2010 Konsekvensanalys Storvreta en fördjupad analys av tänkbara konsekvenser för handeln i Storvreta vid en utökad handel i Fullerö(Fullerö Park). Fredrik Kolterjahn,

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

Handelsstrategins utgångspunkt utifrån redan antagna mål och strategier:

Handelsstrategins utgångspunkt utifrån redan antagna mål och strategier: Nuvarande handelsstrategi antogs av kommunfullmäktige 2010 och är starkt kopplad till stadsmiljöprogrammet som fullmäktige antog 2009. Tillsammans med den fördjupade översiktsplanen för Nybro stad (2013),

Läs mer

Handelsstrategi Kristianstads kommun. Bromma 2006-03-10. www.nordplanab.se

Handelsstrategi Kristianstads kommun. Bromma 2006-03-10. www.nordplanab.se Handelsstrategi Kristianstads kommun Bromma www.nordplanab.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING... 1 Effekter på befintlig handel "över natten" av Coop Forum och Bergendalhs:... 1 Effekter på befintlig

Läs mer

LEKSAND DAGLIGVARUFLYTT

LEKSAND DAGLIGVARUFLYTT LEKSAND DAGLIGVARUFLYTT EN UPPGRADERING AV LEKSAND HANDELSUTREDNING, DAT OKTOBER 2008 2012-06-13 INNEHÅLL 1. Bakgrund 2. Leksands handel idag 3. Leksands handel i framtiden 4. Regionens handel i framtiden,

Läs mer

Handel och trängselskatt första kvartalet 2013 Mätning av handeln före och efter införandet av trängselskatt i Göteborg

Handel och trängselskatt första kvartalet 2013 Mätning av handeln före och efter införandet av trängselskatt i Göteborg Rapport september 2013 Uppdragsgivare: Göteborgs stad, Trafikkontoret Handel och trängselskatt första kvartalet 2013 Mätning av handeln före och efter införandet av trängselskatt i Göteborg Förord HUI

Läs mer

Handeln i Skövde år 2020 och år Mötesplats för regionen

Handeln i Skövde år 2020 och år Mötesplats för regionen Handeln i Skövde år 2020 och år 2025 Mötesplats för regionen 2014-04-17 INNEHÅLL 1. SAMMANFATTANDE SLUTSATSER... 6 2. UPPDRAG OCH DEFINITIONER... 7 3. UPPTAGNINGSOMRÅDE ÅR 2014, 2020 OCH 2025... 8 3.1.

Läs mer

Nyckeltal för E-handeln

Nyckeltal för E-handeln Nyckeltal för E-handeln 2012-2013 Om undersökningen Detta är första året som Svensk Distanshandel tar fram en undersökning om olika nyckeltal specifika för e-handeln. Det finns i dagsläget flera rapporter

Läs mer

Svensk Handel. en investering för ditt företag

Svensk Handel. en investering för ditt företag Svensk Handel en investering för ditt företag Svensk Handel är en intresseorganisation för detaljister, partihandlare och importörer Svensk Handel stärker handelns företag och skapar bättre förutsättningar

Läs mer

Detaljhandeln i Eskilstuna 2013-2014

Detaljhandeln i Eskilstuna 2013-2014 Detaljhandeln i Eskilstuna 2013-2014 HUI Research September-Oktober 2015 Rickard Johansson Anna Mocsáry Sammanfattning Bakgrund Handeln i Eskilstuna kommun genomgår utveckling, både vad gäller den befintliga

Läs mer

Handelsbalansen i Skåne och västra Blekinge år 2011, 2017 och 2022. Komplement till utredning om Hammarshus 2012-08-29 2013-07-12

Handelsbalansen i Skåne och västra Blekinge år 2011, 2017 och 2022. Komplement till utredning om Hammarshus 2012-08-29 2013-07-12 Handelsbalansen i Skåne och västra Blekinge år 2011, 2017 och 2022 Komplement till utredning om Hammarshus 2012-08-29 2013-07-12 INNEHÅLL 1. UPPDRAG... 4 1. Handelsbalansen beskriv nuläge.... 4 2. Handelsbalansen

Läs mer

Uppdatering av handelsutredning, Ursvik 2012-08-08

Uppdatering av handelsutredning, Ursvik 2012-08-08 Uppdatering av handelsutredning, Ursvik 2012-08-08 Förutsättningar Vi utreder ett huvudscenario: Nästan all handel restauranger och service koncentreras till Ursviks Torg. En eller ett par serveringar

Läs mer

ÖVERETABLERING AV DETALJHANDELSYTA I SVERIGE VERKLIGHET ELLER MYT?

ÖVERETABLERING AV DETALJHANDELSYTA I SVERIGE VERKLIGHET ELLER MYT? ÖVERETABLERING AV DETALJHANDELSYTA I SVERIGE VERKLIGHET ELLER MYT? 1 Innehållsförteckning Finns det verkligen en överetablering? 7 Vi tog reda på sanningen! 8 Avgränsningar i studien samt förklaringar

Läs mer

Handelsutredning Midgården, Ängelholm

Handelsutredning Midgården, Ängelholm 1 (14) Handelsutredning Midgården, Ängelholm Olle Anderberg Katarina Majer Olof Friberg Tyréns AB 2 (14) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Syfte och förutsättningar... 3 3 Metod... 3 4 Läge, tillgänglighet

Läs mer

Saltsjöbaden centrum 2013-08-26

Saltsjöbaden centrum 2013-08-26 Saltsjöbaden centrum 2013-08-26 INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING... 5 2. UPPDRAG... 5 3. KIABS ARGUMENTATION... 6 4. AXFOODS SYN... 7 5. ICAS SYN... 7 6. NIRAS BEDÖMNING... 8 6.1. Efterfrågan växer... 8 6.2.

Läs mer

Handelsstaden Skövde Analys av utvecklingen 2011

Handelsstaden Skövde Analys av utvecklingen 2011 Handelsstaden Skövde Analys av utvecklingen 2011 Sida 1 (7) Handelsstaden Skövde fortsätter växa ett resultat av ett långsiktigt arbete i samverkan Skövdes totala handelsindex fortsätter stiga och är nu

Läs mer

Handel och trängselskatt första kvartalet 2013. Mätning av handeln före och efter införandet av trängselskatt i Göteborg.

Handel och trängselskatt första kvartalet 2013. Mätning av handeln före och efter införandet av trängselskatt i Göteborg. Handel och trängselskatt första kvartalet 2013 Mätning av handeln före och efter införandet av trängselskatt i Göteborg 18 september 2013 Henrik Vestin Senior konsult Bakgrund I januari 2013 infördes trängselskatt

Läs mer

Sämre lönsamhet och ökad konkurrens för handlarna

Sämre lönsamhet och ökad konkurrens för handlarna 2013-01-15 Sämre lönsamhet och ökad konkurrens för handlarna Jämfört med i december månad har handlarnas framtidstro minskat. Framtidsindikatorn, som är ett mått på handlarnas tro på utvecklingen i detaljhandeln,

Läs mer

Handelspolicy för Falkenbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-25

Handelspolicy för Falkenbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-25 Handelspolicy för Falkenbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-25 HANDELSPOLICY FALKENBERGS KOMMUN 1 1. ÖVERGRIPANDE MÅL & UTGÅNGSPUNKTER Handelns lokalisering har betydelse för såväl markåtgång

Läs mer

SLUTRAPPORT 060307 HANDELSUTREDNING NORRA BOHUSLÄN

SLUTRAPPORT 060307 HANDELSUTREDNING NORRA BOHUSLÄN SLUTRAPPORT 060307 HANDELSUTREDNING NORRA BOHUSLÄN ZÖK I MARS 2006 Innehållsförteckning F ö r o r d... 8 Huvudrapport, sammanfattning... 9 INLEDNING...9 Bakgrund och nytta med utredningen...9 Uppdraget...9

Läs mer

KONSEKVENSANALYS - COOP I UMEÅ

KONSEKVENSANALYS - COOP I UMEÅ 1 december 2015 KONSEKVENSANALYS - COOP I UMEÅ PROJEKT Utarbetat av TH Granskat av JS Godkänt av NIRAS Sweden AB 556541-2532 T: +46 0850384400 D: +46 8 503 844 75 Besöksadress: Fleminggatan F: +460850384492

Läs mer

Handelskonsekvensutredning. Dagligvaror - Mariehem 2014-03-31

Handelskonsekvensutredning. Dagligvaror - Mariehem 2014-03-31 Handelskonsekvensutredning Dagligvaror - Mariehem 2014-03-31 INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 5 UPPDRAGSBESKRIVNING... 7 DEFINITIONER... 8 MARKNAD OCH EFTERFRÅGAN... 8 Kommunen... 8 Närområdet... 8 KONKURRENS...

Läs mer

Lerums Handelsstrategi. för levande centrum

Lerums Handelsstrategi. för levande centrum råbo loda rum Lerums Handelsstrategi för levande centrum Levande centrum i Floda, Gråbo och Lerum! Sedan flera år arbetar kommunen för att utveckla och stärka Lerums, Gråbo och Floda centrum så att de

Läs mer

Barkarby staden. Bilaga 1 till PM kommersiella lokaler i bottenvåningarna. Beräkning av underlag och etappvis utbyggnad JÄRFÄLLA KOMMUN

Barkarby staden. Bilaga 1 till PM kommersiella lokaler i bottenvåningarna. Beräkning av underlag och etappvis utbyggnad JÄRFÄLLA KOMMUN Barkarby staden Bilaga 1 till PM kommersiella lokaler i bottenvåningarna Beräkning av underlag och etappvis utbyggnad JÄRFÄLLA KOMMUN 2018-03-18 UPPDATERAD 2018-11-30 Innehåll 1 Marknadsområden för handel

Läs mer

Analys av detaljhandelns utveckling i Skövdes tre största handelsområden: City, Norrmalm och Stallsiken

Analys av detaljhandelns utveckling i Skövdes tre största handelsområden: City, Norrmalm och Stallsiken Analys av detaljhandelns utveckling i Skövdes tre största handelsområden: City, Norrmalm och Stallsiken Innehåll... 1 Bakgrund... 3 Inledning... 4 Sällanköpsvaruhandeln... 5 Dagligvaruhandeln... 7 Skövde

Läs mer

DETALJHANDELSUTREDNING OCH FÖRSLAG TILL HANDELSSTRATEGI FÖR ÖREBRO KOMMUN UNITED BY OUR DIFFERENCE. Foto: WSP, Ulf Rämme

DETALJHANDELSUTREDNING OCH FÖRSLAG TILL HANDELSSTRATEGI FÖR ÖREBRO KOMMUN UNITED BY OUR DIFFERENCE. Foto: WSP, Ulf Rämme DETALJHANDELSUTREDNING OCH FÖRSLAG TILL HANDELSSTRATEGI FÖR ÖREBRO KOMMUN UNITED BY OUR DIFFERENCE Foto: WSP, Ulf Rämme INNEHÅLL UPPDRAGET 5 FÖRSLAG TILL HANDELSSTRATEGI 6 Rekommendationer i korthet 6

Läs mer

UNDERLAGSRAPPORT Fördjupad översiktsplan för förbindelse över Fyrisån. Analys av kommersiella förutsättningar för kontor och handel

UNDERLAGSRAPPORT Fördjupad översiktsplan för förbindelse över Fyrisån. Analys av kommersiella förutsättningar för kontor och handel UNDERLAGSRAPPORT Fördjupad översiktsplan för förbindelse över Fyrisån Analys av kommersiella förutsättningar för kontor och handel 2013-03-20 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys

Läs mer

Inspirationsseminarium Eslövs stadskärna. Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB

Inspirationsseminarium Eslövs stadskärna. Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB Inspirationsseminarium Eslövs stadskärna Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB Välkomna till inspirationsseminarium och workshop för Eslövs stadskärna Inspirationsseminarium och Workshop för Eslövs stadskärna

Läs mer

Detaljhandeln i Eskilstuna 14 oktober, 2015. Anna Mocsáry Rickard Johansson

Detaljhandeln i Eskilstuna 14 oktober, 2015. Anna Mocsáry Rickard Johansson Detaljhandeln i Eskilstuna 14 oktober, 2015 Anna Mocsáry Rickard Johansson 1 Om HUI Research Oberoende konsult- och forskningsverksamhet sedan 1968. Handel Turism Samhällsekonomi Forskning Fristående doperbolag

Läs mer

Handelsutredning - Kristianstad 2010-10-15

Handelsutredning - Kristianstad 2010-10-15 Handelsutredning - Kristianstad 2010-10-15 INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING... 5 1.1. Södra infarten... 5 1.2. Mer Dagligvaruhandel vid Maxi-rondellen... 5 1.3. Volymhandeln med sällanköpsvaror... 6 1.4. Shopping

Läs mer

Shoppingturism i Sverige 2018

Shoppingturism i Sverige 2018 Shoppingturism i Sverige 2018 Förord Antalet besökare i Sverige har ökat stadigt under en längre period. Den samlade omsättningen för turismen 2017 ökade med 7,4 procent till 317 miljarder. Det är den

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Handelsbarometern Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Oktober 2015 Inga nyanställningar planeras för handeln Framtidsindikatorn fortsätter att uppvisa negativa

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Handelsbarometern Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Februari 2016 Framtidsindikatorn fortsätter att minska Framtidsindikatorn fortsätter att minska (- 23) och

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Handelsbarometern Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag April 2015 2015-01-16 Höjda arbetsgivaravgifter slår hårt mot lönsamhet och anställningar i handeln Framtidsindikatorn

Läs mer

Analys av förutsättningar för kommersiellt boende i Nybro kommun

Analys av förutsättningar för kommersiellt boende i Nybro kommun Analys av förutsättningar för kommersiellt boende i Nybro kommun Uppdragets syfte Att undersöka förutsättningarna för kommersiellt boende (Hotell/stugby) i Nybro kommun Frågeställningar: Finns det behov

Läs mer

1 234 m 2 617 m 2 617 m 2 LOKALEN LEDIG LOKAL. Planlösning butik En del. Planlösning butik Två delar UTHYRBAR AREA. 1 234 / 617 m 2 TYP.

1 234 m 2 617 m 2 617 m 2 LOKALEN LEDIG LOKAL. Planlösning butik En del. Planlösning butik Två delar UTHYRBAR AREA. 1 234 / 617 m 2 TYP. LOKALEN LEDIG LOKAL Planlösning butik En del Planlösning butik Två delar 1 234 m 2 617 m 2 617 m 2 UTHYRBAR AREA TYP NÄRLIGGANDE BUTIKER TILLTRÄDE 1 234 / 617 m 2 Handel ÖoB, Sova, Rusta, Mediamarkt m.fl

Läs mer

Fördjupad konsekvensutredning-

Fördjupad konsekvensutredning- AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT Fördjupad konsekvensutredning- Effekter för befintlig handel vid en ökad sällanköpsvaruhandel i Stora Bernstorp ΙΙ Januari 2010 Uppdragsgivare: Burlövs kommun 1 Förord AB

Läs mer

Utredning av potential för utökad handelsetablering i Angered Centrum. Tyréns Analys & Strategi 2 juli 2010

Utredning av potential för utökad handelsetablering i Angered Centrum. Tyréns Analys & Strategi 2 juli 2010 Utredning av potential för utökad handelsetablering i Angered Centrum Tyréns Analys & Strategi 2 juli 2010 Bakgrund och syfte med utredningen För närvarande pågår detaljplanearbetet för att utveckla Angered

Läs mer

DETALJHANDELN I ÖREBRO Nyckeltal för Örebros fyra största handelsplatser November 2015

DETALJHANDELN I ÖREBRO Nyckeltal för Örebros fyra största handelsplatser November 2015 DETALJHANDELN I ÖREBRO 2015 Nyckeltal för Örebros fyra största handelsplatser November 2015 FÖRORD Årets kartläggning visar ännu en gång att Örebro fortsätter att stärka sin position som en av landets

Läs mer

STRATEGI HANDLINGSPLAN

STRATEGI HANDLINGSPLAN Bakgrund Processen Projektet startade under hösten 2014 och har genomförts genom workshops, informationsmöten, medborgardialoger, enkäter, sammanställningar och avstämningar med representanter från kommunen,

Läs mer

Avvaktande framtidstro i detaljhandeln

Avvaktande framtidstro i detaljhandeln 2013-04-15 Avvaktande framtidstro i detaljhandeln I april noteras att handlarnas framtidstro ligger kvar på ungefär samma nivå som i mars månads Handelsbarometer. Framtidsindikatorn, som är ett mått på

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige 2017 Förord Turisterna finns numer i många av våra städer och orter året om och våra medlemmar ser hur handelns del av den växande besöksnäringen ökar. Gamla förhållningssätt och

Läs mer

KUNGSFORS KÖPCENTRUM KUNGSFORS KÖPCENTRUM. Presentation

KUNGSFORS KÖPCENTRUM KUNGSFORS KÖPCENTRUM. Presentation KUNGSFORS KÖPCENTRUM 2008-03-18 KUNGSFORS KÖPCENTRUM Kungsfors Center Etablerad destination SKENE JÄRN RV 156 Göteborg Hyssna KUNGSFORS IDAG Horred NYA KUNGSFORS Kungsfors är en vida etablerad och känd

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över optimismen och framtidsförväntningarna bland handelns företag. Januari 2015

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över optimismen och framtidsförväntningarna bland handelns företag. Januari 2015 Handelsbarometern Svensk Handels indikator över optimismen och framtidsförväntningarna bland handelns företag Januari 2015 Ica Maxi Värtan, Stockholm Foto: Björn Mattisson Höjda arbetsgivaravgifter riskerar

Läs mer

Detaljhandeln i Helsingborg. Nuläge och framtid. Ulf Rämme Charlotte Persson 2014-01-20

Detaljhandeln i Helsingborg. Nuläge och framtid. Ulf Rämme Charlotte Persson 2014-01-20 Detaljhandeln i Helsingborg Nuläge och framtid Ulf Rämme Charlotte Persson 2014-01-20 Innehåll: Inledning 3 Marknadsunderlaget 4 Helsingborgs marknadsområde 5 Folkmängd och befolkningsutveckling 6 Socioekonomisk

Läs mer

Handelsområden och detaljhandelns utveckling i Jönköpings kommun

Handelsområden och detaljhandelns utveckling i Jönköpings kommun Handelsområden och detaljhandelns utveckling i Jönköpings kommun STADSKONTORET l NOVEMBER 2013 Stadskontorets utredningsenhet Utredare David Jansson david.jansson@jonkoping.se Omslag och layout Lena Holmberg

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Handelsbarometern Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Mars 2015 2015-01-16 Handlarnas framtidstro repar sig Handlarnas framtidstro steg i mars månad men Framtidsindikatorn,

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag. Februari 2018

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag. Februari 2018 Handelsbarometern Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Februari 2018 Framtidsindikatorn februari 93,4 månadsindex Dagligvaruhandeln lyfte förväntningarna i februari

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Handelsbarometern Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Juni 2016 Framtidsindikatorn fortsatt på låg nivå Framtidsindikatorn för juni månad ligger på -21, vilket

Läs mer

StatistikInfo. Detaljhandeln i Västerås år Statistiskt meddelande från Västerås stad, Servicepartner. [Skriv text]

StatistikInfo. Detaljhandeln i Västerås år Statistiskt meddelande från Västerås stad, Servicepartner. [Skriv text] StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Detaljhandeln i Västerås år 2014 [Skriv text], Konsultcenter 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se Anna Welin, 021-39 13 52 StatistikInfo

Läs mer

Handelsbarometern Svensk Handels indikator på optimismen och framtidsförväntningarna bland handelns företag

Handelsbarometern Svensk Handels indikator på optimismen och framtidsförväntningarna bland handelns företag Handelsbarometern Svensk Handels indikator på optimismen och framtidsförväntningarna bland handelns företag September 2014 Feskarn i Saluhallen, Uppsala Foto: Björn Mattisson 2014-09-15 Osäkert politiskt

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Handelsbarometern Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Juni 2015 Framtidstron fortsätter att dala Handelns försäljning har utvecklats väl under årets inledning men

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag. Mars 2018

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag. Mars 2018 Handelsbarometern Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Mars 2018 Framtidsindikatorn Mars Vi har nått en brytpunkt där all tillväxt inom sällanköpshandeln sker på

Läs mer

Handelsbarometern. Oktober Svensk Handels indikator på optimismen och framtidsförväntningarna bland handelns företag

Handelsbarometern. Oktober Svensk Handels indikator på optimismen och framtidsförväntningarna bland handelns företag Handelsbarometern Svensk Handels indikator på optimismen och framtidsförväntningarna bland handelns företag Oktober 2014 Svenskt Tenn, Stockholm Foto: Björn Mattisson 2014-10-15 Färre anställda trots ökad

Läs mer