Fördjupad konsekvensutredning-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fördjupad konsekvensutredning-"

Transkript

1 AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT Fördjupad konsekvensutredning- Effekter för befintlig handel vid en ökad sällanköpsvaruhandel i Stora Bernstorp ΙΙ Januari 2010 Uppdragsgivare: Burlövs kommun 1

2 Förord AB Handelns utredningsinstitut, HUI, har påuppdrag av Burlövs kommun utrett tänkbara konsekvenser för befintlig handel i Burlövs kommun och omkringliggande kommuner vid en utökad sällanköpsvaruhandel i Stora Bernstorp II. Projektet har genomförts av Henrik Vestin och Ulf Rämme, båda analytiker vid HUI. Kontaktperson vid Burlövs kommun har varit Mona Svensson. Stockholm i januari 2009 Henrik Vestin Ulf Rämme 2

3 Sammanfattning Marknadsförutsättningarna är goda i upptagningsområdet, främst beroende påden starka befolkningsutvecklingen. Om Burlöv dessutom blir ett centrum för tågpendlarekan inflödet av kunder till handeln i kommunen öka, pålängre sikt. Sällanköpsvaruhandeln i Burlöv har ett starkt inflöde av köpkraft från omlandet idag och inflödet bedöms kunna växa proportionellt fram till år Totalt kan sällanköpsvaruhandeln i Burlöv växa med cirka 450 miljoner kronor vid ett, procentuellt, oförändrat inflöde från omkringliggande kommuner. De nya etableringarna i Stora Bernstorp förväntas omsätta cirka 280 miljoner kronor (Biltema, eller företag med liknande utbud 70 Mkr. och övrig sällanköpsvaruhandel210 Mkr.), vilket innebär att tillväxtutrymmet för befintlig handel i Burlöv och övriga kommuner i upptagningsområdet begränsas något. Biltemas(eller annat företag med liknande utbud) stora upptagningsområde och breda utbud innebär att effekterna för befintlig handel fördelas över fler butiker och ett större omland än bara det primära och sekundära upptagningsområdet, vilket innebär att minskningen av tillväxtutrymmet för befintlig handel begränsas. Konsekvenserna för befintlig handel i Burlöv bedöms bli små. Konkurrensen mot Burlöv Center ökar något men köpcentrumet kommer ändå att kunna öka sin omsättning. 3

4 Sammanfattning Konsekvenserna för befintlig handel i övriga kommuner i det primära upptagningsområdet blir även de begränsade. Handeln i Malmöhar fortsatt goda tillväxtmöjligheter. Lomma, Staffanstorp och Svedala har redan idag en svag sällanköpsvaruhandel och antalet butiker som behöver konkurrera med tillkommande handel i Stora Bernstorp är litet. Samtidigt har kommuninvånarna nära till ett stort utbud av handel i omkringliggande kommuner ochgör redan idag större delen av sina inköp där. De sociala konsekvenserna blir därför försumbara. Handeln i Kävlinge (Center Syd) påverkas något av den ökade konkurrensen. Samtidigt växer köpkraften såmycket att det finns utrymme för handeln i Kävlinge att växa även vid etablering av mer handel i Stora Bernstorp. Handeln i Lund påverkas inte mer av tillkommande handel i Stora Bernstorp jämfört med idag. Anledningen är att köpkraften växer såmycket att det finns utrymme både för mer handel i Stora Bernstorp och för tillväxt i handeln i Lund. 4

5 Sammanfattning För Lunds stadskärna gäller att Nova Lund är den största konkurrenten pågrund av att det där finns ett stadskärneliknande utbud av butiker. Tillkommande handel i Stora Bernstorp har till viss del ett utbud som konkurrerar med det i Lunds stadskärna. Utbudet är emellertid för litet för att i någon betydande utsträckning locka konsumeter som annars handlar i Lunds stadskärna eller i Nova Lund. 5

6 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Demografiska marknadsförutsättningar 3. Detaljhandeln i upptagningsområdet 4. Konsekvensanalys 5. Avslutande kommentarer 6

7 1.Inledning -Bakgrund Stora Bernstorp II är ett område beläget utmed väg 11 i Burlövs kommun. Området innehåller både detaljhandel och andra verksamheter. Den totala tillåtna detaljhandelsytanuppgår till kvm (BTA) dagligvaruhandel och kvm (BTA) sällanköpsvaruhandel. Dessutom har Hornbachett byggvaruhus i det område som kallas Stora Bernstorp 1. Med anledning av att Burlövs kommun har fått förfrågningar gällande ytterligare kvm (BTA) detaljhandel med sällanköpsvaror i Stora Bernstorp II önskar de utreda vilka konsekvenser detta kan medföra för befintlig handel i Burlövs kommun och omkringliggande kommuner. Handel som visat intresse utan att det därför finns avtal med kommunen är Biltema, varför utredningen har detta företag som exempel. Det kan naturligtvis handla om något annat företag med liknande utbud. Förutom Biltemasom skulle ta närmare hälften av ytan i anspråk kan tillkommande handel beståav såväl kläder/skor som fritidsvaroroch hemutrustning. HUI genomförde en sådan utredning under våren 2009.Vid samrådet över detaljplanen uttryckte Länsstyrelsen önskemål om att utredningen skulle kompletteras med en fördjupad analys av konsekvenserna för handeln i Lund och övriga centrum i upptagningsområdet som inte behandlas i den tidigare rapporten. Föreliggande rapport innehåller kompletteringar (till rapporten från våren 2009) i enlighet med Länsstyrelsens önskemål samt uppdateringar av statistik för de områden där ny sådan finns tillgänglig. 7

8 1.Inledning -Bakgrund Inom dagligvaruhandeln finns CoopForum (11). Inom sällanköpsvaruhandeln är de största aktörerna Media Markt(12) och Jula(10). Utöver dessa finns aktörer som Intersport, Jysk & Sängjätten. Som tidigare nämnts finns dessutom HornbachpåStora Bernstorp 1. Ytor för tillkommande sällanköpsvaruhandel på Stora Bernstorp II skapas genom att tillåta sällanköpsvaruhandel påytor som idag är avsedda för bland annat kontor. 8

9 1. Inledning Syftet med uppdraget Syftet med HUI:s uppdrag är att utreda vilka konsekvenser en utökning av den tillåtna ytan för sällanköpsvaruhandel med kvm (BTA) i Stora Bernstorp II kan fåför befintlig handel i Burlövs kommun och omkringliggande kommuner. 9

10 2. Demografiska marknadsförutsättningar De demografiska marknadsförutsättningarna är viktiga faktorer för att bestämma marknaden för detaljhandel från efterfrågesidan. De demografiska marknadsförutsättningarna utgörs bland annat av befolkningens storlek och utveckling, inkomster och arbetspendling 10

11 2. Demografiska marknadsförutsättningar Upptagningsområdet En detaljhandelsetablering i externt läge lockar inte enbart konsumenter från den egna kommunen utan även konsumenter från omkringliggande kommuner samt förbipasserande. Särskilt tydligt blir detta i Burlöv som har en sällanköpsvaruhandel som omsätter betydligt mer än vad det begränsade befolkningsunderlaget i kommunen medger. HUI bedömer att det primära upptagningsområdet för sällanköpsvaruhandeln i Burlöv utgörs av kommunerna Burlöv, Lomma, Malmö, Staffanstorp och Svedala. I det sekundära upptagningsområdet tillkommer kommunerna Lund och Kävlinge. För Biltemaär upptagningsområdet något större (d.v.s. innehåller fler kommuner) dåkedjans övriga butiker i Skåne finns i Helsingborg, Malmöoch Kristianstad. 11

12 2. Demografiska marknadsförutsättningar Befolkningens storlek och utveckling Befolkningens storlek och utveckling i en kommun eller region har en direkt inverkan på den köpkraft som finns. Sambandet är relativt enkelt dåju fler människor som bor i en kommun, desto större köpkraft finns det i teorin. Befolkningen i det primära upptagningsområdet uppgår till personer, varav majoriteten bor i Malmö. Befolkningsutvecklingen är mycket god och överstiger utvecklingen i såväl Skåne län som riket. I det sekundära upptagningsområdet uppgår befolkningen till personer. Även här är utvecklingen starkare än i Skåne län och riket. Tabell: Befolkningsstorlek år 2008 samt utveckling 2004/ Primärt upptagningsområde % Burlöv % Lomma % Malmö % Staffanstorp % Svedala % Sekundärt upptagningsområde Kävlinge % Lund % Skåne län % Riket % Källa: SCB. 12

13 2. Demografiska marknadsförutsättningar In-och utpendling Ett inpendlingsöverskott av arbetskraft kan gynna handeln i en kommun genom att de som pendlar till kommunen kan göra inköp av detaljhandelsvarori samband med sina resor till och från arbetet. Burlövs kommun hade ett positivt pendlingsnetto med 890 personer år Dessutom passerar ett stort antal människor boende i andra kommuner Burlöv varje dag påväg till och från sitt arbete. Tabell: Pendlingsnetto i Burlövs kommun år Inpendlare Utpendlare Pendlingsnetto Källa: SCB. 13

14 2. Demografiska marknadsförutsättningar Inkomster och inkomstutveckling Inkomsternas storlek har betydelse för hur mycket pengar invånarna kan spendera påinköp av detaljhandelsvaror. Inkomsternas betydelse är störst för sällanköpsvaruhandeln eftersom de flesta inte lägger väsentligt mer pengar påmat trots att de tjänar mer. Lomma och Staffanstorp har inkomster klart över rikets genomsnitt. Lägst är inkomsterna i Malmö. Malmöoch Burlöv har en inkomstutveckling som är lägre än i riket. Utvecklingen i Staffanstorp och Svedala ligger i nivåmed riket medan Lomma har en inkomstutveckling som är klart högre än i riket. I det sekundära upptagningsområdet har Kävlinge högre inkomster än riket medan Lund har lägre inkomster än riket. Tabell: Inkomster (tkr) 2007 och utveckling 2002/ Burlöv % Lomma % Malmö % Staffanstorp % Svedala % Kävlinge % Lund % Riket % Källa: SCB. 14

15 2. Demografiska marknadsförutsättningar Övrigt Burlöv kan bli nytt centrum för tågpendlare Skånetrafiken vill storsatsa påburlövs station som ett pendlarcentrum, för att ersätta Svågertorp. Tanken är att Öresundstågen ska börja stanna i Burlöv och att en pendlarparkering med platser ska anläggas. Det väntas leda till att antalet på-och avstigande resenärer ökar med 575 procent i Burlöv, från dagens om året till 2,5 miljoner Detta innebär att handeln i Burlöv pålång sikt gynnas genom att flödet av potentiella kunder ökar. Bostäder vid Burlöv Center Det finns planer påatt omvandla området vid Burlöv Center. I planerna ingår byggande av fler bostäder. Tillsammans med annat bostadsbyggande i kommunen kan detta innebära att befolkningen i Burlöv ökar med uppåt personer de närmaste åren. Eftersom det osäkert om alla planer kommer att genomföras fullt ut har HUI dock valt att använda en något mer försiktig befolkningsprognos vid beräkningarna av köpkraftens utveckling. 15

16 3.Detaljhandeln i upptagningsområdet I detta avsnitt redovisas detaljhandelns storlek och utveckling i Burlövs kommun och det övriga upptagningsområdet. Vidare beskrivs handels styrka genom försäljningsindex som är ett mått påut-och inflöden av försäljning inom handeln i en kommun. Eftersom eventuellt tillkommande handel helt skall utgöras av sällanköpsvaror, utesluts dagligvaruhandeln från analysen. 16

17 3.Detaljhandeln i upptagningsområdet Omsättning och omsättningsutveckling Sällanköpsvaruhandeln i Burlöv omsatte 1,6 miljarder kronor år Sedan år 2004 har omsättningen ökat med 78 procent, vilket är en klart starkare utveckling än i Skåne län och riket. Bland de övriga kommunerna sticker Malmöut med en omsättning på11,9 miljarder kronor och en utveckling på45 procent sedan år Övriga kommuner i det primära upptagningsområdet har en begränsad sällanköpshandel och utvecklingen är svagare än i både Skåne län och riket. I det sekundära upptagningsområdet omsatte sällanköpsvaruhandeln 3,4 miljarder kronor i Lund och 1,5 miljarder kronor i Kävlinge. Tabell: Omsättning och utveckling i sällanköpsvaruhandeln. Omsättning 2008 Omsättningstrend 04/08 Primärt upptagningsområde Burlöv % Lomma % Malmö % Staffanstorp % Svedala 199 9% Sekundärt upptagningsområde Kävlinge % Lund % Skåne län % Sverige % Källa: HUI. 17

18 3.Detaljhandeln i upptagningsområdet Handelns styrka -försäljningsindex Ett index under 100 pekar påatt omsättningen i en kommun är lägre än vad den borde vara givet att alla kommuninvånare gör sina inköp i sin hemkommun, det vill säga ett utflöde, och ett index över 100 pekar pådet omvända, det vill säga att en aktuell kommuns handel drar till sig köpkraft från omlandet. Inflöde, kr. Utflöde, kr. 18

19 3.Detaljhandeln i upptagningsområdet Handelns styrka -försäljningsindex Sällanköpsvaruhandeln i Burlöv har med index 335 ett kraftigt inflöde av kunder och omsättningen är drygt tre gånger högre än försäljningsunderlaget. Inflödet till Burlöv är cirka 1,1 miljarder kronor. Anledningen till detta är det stora utbud av handel som finns i Burlöv Center och i Stora Bernstorp. Handelns expansion under senare år visar sig genom att index har ökat med 83 enheter sedan Malmöhar ocksåett starkt inflöde, index 141. Index har ökat med 10 enheter sedan Också Lund och Kävlinge har höga försäljningsindex, även om de minskat något sedan Övriga kommuner har en svag sällanköpshandel och stora utflöden av köpkraft. 19 Diagram: Försäljningsindex i sällanköpsvaruhandeln år 2008 och år Skåne län Lomma Svedala Staffanstorp Lund Malmö Kävlinge Burlöv Källa: HUI

20 3.Detaljhandeln i upptagningsområdet Handelns styrka -försäljningsindex När försäljninsindexför sällanköpsvaruhandelns underbranscher studeras framgår det att Burlövs beklädnadshandel (kläder och skor), med index 396, hämtar den högsta andelen av försäljningen från omlandet. Fritidsvaruhandeln(sport, leksaker, böcker etc) har index 340 och handeln med hemutrustning (järn&bygg, möbler etc) har index 255. Tabell: Försäljningsindex i sällanköpsvaruhandelns underbranscher i Burlövs kommun år Beklädnad Hemutrustning Fritidsvaror Källa: HUI Av Burlövs totala inflöde av köpkraft på1,1 miljarder kronor kommer 340 miljoner kronor till beklädnadshandeln, 350 miljoner kronor till fritidsvaruhandelnoch 410 miljoner kronor till handeln med hemutrustning. 20

21 3.Detaljhandeln i upptagningsområdet Handelns styrka -försäljningsindex Kommentarer till Burlövs höga försäljningsindex. Burlöv har, med index 335, Sveriges näst högsta försäljningsindex i sällanköpsvaruhandeln. Endast Haparanda har ett högre index. Förklaringen bakom Burlövs starka handel är att kommunen har tvåstora handelsplatser samtidigt som befolkningen endast uppgår till personer. Den starka handeln i Burlöv möjliggörs av att Burlöv ligger i en befolkningsmässigt stark och växande region där det är geografiskt nära till flera andra kommuner som i sin tur endast har en begränsad sällanköpsvaruhandel med inga eller endast fåkedjebutiker och övervägande lokala handlare. Invånarna i dessa kommuner handlar i stor utsträckning sällanköpsvaror utanför sin hemkommun, bland annat i samband med att de arbetspendlar.en svag handel i den egna kommunen betyder inte att invånarna saknar tillgång till ett bra handelsutbud inom sällanköpsvaror. Det utbud som inte finns i hemkommunen finns ofta inom nära räckhåll i någon grannkommun, som exempelvis Burlöv. Det faktum att Burlöv är landets till ytan näst minsta kommun innebär ocksåatt många människor har nära dit. 21

22 3.Detaljhandeln i upptagningsområdet Handelsplatser i Burlövs kommun och i övriga upptagningsområdet Vid en konsekvensanalys är det viktigt att känna till handelns struktur i upptagningsområdet, dels för att kunna bedöma hur konkurrensen för ny handel ser ut och dels för att bedöma vilka handelsplatser som kan påverkas av tillkommande handel och hur denna påverkan kan se ut. Här presenteras därför de viktigaste konkurrenterna till eventuell ny sällanköpsvaruhandel i Stora Bernstorp samt övriga handelsplatser i upptagningsområdet. 22

23 3.Detaljhandeln i upptagningsområdet Handelsplatser i Burlövs kommun och i övriga upptagningsområdet Burlöv Handeln i Burlövs kommun domineras nästan helt av köpcentrumet Burlöv Center, följt av Stora Bernstorp. Övrig handel i kommunen utgörs av några få och små aktörer. I Burlöv Center finns cirka 65 butiker. Större aktörer är bland annat H&M, CoopForum och Stadium. CoopBygg i anlutningtill CoopForum stängde under hösten Det är nu klart att Clas Ohlson flyttar in i lokalerna. Omsättningen i Burlöv Center bör inte påverkas nämnvärt av denna förändring. Clas Ohlsons breda sortiment innebär dock att omsättningen inom Järn-och bygg minskar något och att omsättningen inom exempelvis hemutrustning och hemelektronik ökar något. Omsättningen för sällanköpsvaror i Burlöv Center uppgick år 2008 till cirka 600 miljoner kronor, vilket motsvarar drygt en tredjedel av den totala omsättningen i Burlövs sällanköpsvaruhandel. 23

24 3.Detaljhandeln i upptagningsområdet Handelsplatser i Burlövs kommun och i övriga upptagningsområdet Burlövs andra stora handelsplats är Stora Bernstorp som ligger i ett trafikorienterat läge längs väg 11 och nära Yttre Ringvägen. En närmare beskrivning av Stora Bernstorp finns på sidorna 6 och 7. Burlöv center Avståndet mellan Burlöv Center och Stora Bernstorp är cirka 6 kilometer. Burlöv Center-Stora Bernstorp, ca 6 km Avståndet mellan MalmöCentrum och Stora Bernstorp är knappt 8 kilometer. Avståndet mellan Lunds centrum och Stora Bernstorp är cirka 1,5 mil. 24

25 3.Detaljhandeln i upptagningsområdet Handelsplatser i Burlövs kommun och i övriga upptagningsområdet Malmö Den absolut starkaste konkurrenten till handeln i Burlöv är handeln i Malmö, dels pågrund av den absoluta närheten till Burlöv och dels pågrund av det stora utbud av handel som finns i Malmö. Handeln i Malmöhar haft en stark utveckling de senaste åren beroende påatt nya handelsplatser har tillkommit och påatt befintliga handelsplatser har byggts ut. Vid Malmös norra infart ligger nyöppnade inomhuscentrumet EntréMalmö. Dessutom pågår utbyggnader av köpcentrumen Mobiliaoch Triangeln och bygget av köpcentrumet Emporia i Hyllie. Malmöhar också stark handel i stadskärnan. En handelsplats som ligger mycket nära Stora Bernstorp är Toftanäsdär Maxi ICA öppnade 2006 och där det idag finns aktörer som exempelvis Blomsterlandet, Hemma, Arken Zoo, Skokanonenoch Team Sportia. IKEA har nyligen flyttat från Bulltoftaoch öppnat ett dubbelt såstort varuhus i det externa handelsområdet Svågertorp. I IKEAsgamla lokaler kommer det österrikiska möbelföretaget XXXLutzatt öppna i mitten av JägersroCenter är ett av Malmös största köpcentrum med en årsomsättning påcirka 1 miljard kr. För närvarande finns där drygt 60 butiker inkluderat CoopForum Stormarknad.Andra centrum i Malmö(som inte direkt konkurrerar med St. Bernstorp) är exempelvis Rosengård, Möllevång och Limhamn. 25

26 3.Detaljhandeln i upptagningsområdet Handelsplatser i Burlövs kommun och i övriga upptagningsområdet Karta: De viktigaste handelsplatserna i Malmökommun. MalmöCity 26

27 3.Detaljhandeln i upptagningsområdet Handelsplatser i Burlövs kommun och i övriga upptagningsområdet I Löddeköpinge i Kävlinge kommun ligger Handelsplats Center Syd och Köpcentrumet Center Syd, tillsammans en av Sydvästsveriges största handelsplatser. Större aktörer är exempelvis Maxi ICA, Bauhaus och El-Giganten. Utbudet består även av kläder/skor, sport, möbler etc. Omsättningen år 2007 var sammanlagt cirka 1,7 miljarder kronor.övriga delar av Kävlingekommun har en mycket begränsad sällanköpsvaruhandel, dånästan all omsättning sker i Center Syd. 27

28 3.Detaljhandeln i upptagningsområdet Handelsplatser i Burlövs kommun och i övriga upptagningsområdet I Lund (cirka 2,5 kilometer från stadskärnan) finns köpcentrumet Nova Lund (med ett traditionellt köpcentrum-/stadskärneutbudfrämst inom kläder, skor, heminredning mm.) och Nova Lund Handelsområde (med i första hand volymhandel som exempelvis Rusta, Plantagen, ÖoB, och Media Markt). Tillsammans omsätter hela området cirka 1,3 miljarder kronor och har cirka 80 butiker. Kvantum I närheten finns ocksåkvantumområdet (även kallat Mobiliaområdet) med ICA Kvantum, City Gross och Siba. Nova Lund City 28

29 3.Detaljhandeln i upptagningsområdet Handelsplatser i Burlövs kommun och i övriga upptagningsområdet Lund har även en stark handel i stadskärnan. Här finns ett stort utbud av kedjebutiker och lokala handlare, restauranger, kultur, samhällsservice etc. Handeln i övriga delar av Lund utgörs främst av mindre och mellanstor stadsdelscentrum samt singeletablerade butiker utanför stadskärnan. 29

30 3.Detaljhandeln i upptagningsområdet Handelsplatser i Burlövs kommun och i övriga upptagningsområdet Karta: De viktigaste handelsplatserna i upptagningsområdet förutom Malmö. 1. Center Syd köpcentrum och Handelsplats Center Syd 2. Nova Lund och Lunds stadskärna 3. Burlöv Center 4. Stora Bernstorp 30

31 3.Detaljhandeln i upptagningsområdet Handelsplatser i Burlövs kommun och i övriga upptagningsområdet Övrig handel i upptagningsområdet För de övriga kommunerna i upptagningsområdet gäller att sällanköpsvaruhandeln är småskalig och har låg omsättning. Det begränsade utbudet i dessa kommuner medför att invånarna i stor utsträckning åker till närliggande kommuner som Malmö, Lund, Burlöv och Kävlinge för att handla sällanköpsvaror. Samtliga kommuner har en (sett till befolkningsstorleken) kraftig utpendling vilket innebär att en del av inköpen sker i samband med arbetsresor. 1. Svedalas sällanköpsvaruhandel omsatte 199 mkr år Lomma har en mycket begränsad sällanköpsvaruhandel som endast omsatte 152 mkr år Staffanstorps sällanköpsvaruhandel omsatte 278 mkr år

32 3.Detaljhandeln i upptagningsområdet Handelsplatser i Burlövs kommun och i övriga upptagningsområdet Sammanfattning Eftersom Burlöv är en befolkningsmässigt liten kommun är handeln beroende av ett ökat inflöde av köpkraft från andra kommuner för att kunna växa. Den starka konkurrensen i Burlövs omland och den expansion av handeln som sker framförallt i Malmöbegränsar dock möjligheten för handeln i Burlöv att ta marknadsandelar från handeln i andra kommuner. Handeln i Burlöv kan därför i första hand växa genom att den totala marknaden (köpkraftsunderlaget) i upptagningsområdet växer. Inriktningen påtillkommande handel i Burlöv är ocksåviktig. Dels kan det finnas utrymme för vissa koncept som saknas eller är underrepresenterade i upptagningsområdet och dels kan starka regionala dragare medföra att upptagningsområdet och därmed den totala marknaden växer. Detta beskrivs närmare i avsnitt 4 konsekvensanalysen. 32

33 4. Konsekvensanalys vid tillkommande handel Förutsättningar i konsekvensanalysen Beräkningarna görs med år 2016 som utgångspunkt eftersom tillkommande etableringar dåväntas både vara färdigbyggda och ha nått normala omsättningsnivåer. Konsekvensanalysen utgår från att den tillkommande handeln om totalt kvm BTA fördelas enligt följande. Biltematar ca kvm BTA, vilket motsvarar ca kvm försäljningsyta. Emellertid utgörs endast cirka hälften av Biltemassortiment av detaljhandelsvaror, resten är biltillbehöreller partihandel. Detaljhandelssortimentet är dessutom brett (Biltemasäljer såväl cyklar som hemelektronik och sport-& fritidsartiklar etc.) och har lågpriskaraktär. Sortimentet påminner om det som finns påclas Ohlson och stormarknader som MAXI ICA. Det breda sortimentet gör att konkurrenseffekterna från Biltemafördelas över många branscher och butiker. Dessutom drar Biltemakunder från ett större omland än vad mer specialiserad sällanköpsvaruhandel gör. 33

34 4. Konsekvensanalys vid tillkommande handel Förutsättningar i konsekvensanalysen Övriga kvm BTA, motsvarande ca kvm försäljningsytaanvänds av etablering av sällanköpsvaruhandel huvudsakligen inriktad mot beklädnad (kläder & skor) samt eventuellt även fritidsvaroroch hemutrustning. Etablering av byggvaruhandelanses som mindre sannolikt mot bakgrund av att Hornbach redan finns i Stora Bernstorp. 34

35 4. Konsekvensanalys vid tillkommande handel Analysens olika steg I steg 1 beräknas hur marknaden (köpkraften) för sällanköpsvaror utvecklas de kommande åren. I steg 2 görs en bedömning av hur mycket tillkommande handel i Stora Bernstorp II förväntas omsätta. I steg 3 beräknas hur mycket utrymme det finns för tillväxt i befintlig handeln om tillkommande handel i Stora Bernstorp II når förväntad omsättning. I steg 4 görs, givet beräkningarna i föregående steg, en bedömning av vilka konsekvenser tillkommande handel i Stora Bernstorp II kan fåför befintlig handel i Burlöv samt i övriga kommuner i upptagningsområdet. 35

36 4. Konsekvensanalys vid tillkommande handel Steg 1 -Köpkraftstillväxt Köpkraften är det teoretiska belopp människor förväntas spendera påinköp av olika detaljhandelsvaror. Köpkraften kan därmed sägas vara ett mått påmarknadens storlek ur ett efterfrågeperspektiv. Köpkraftstillväxten, som är en funktion av befolkningsutvecklingen och konsumtionsutvecklingen, kan användas för omsättningsökningar i befintlig handel och för etablering av ny handel. Den starka befolkningsutvecklingen i upptagningsområdet medför att köpkraften växer mer än genomsnittet i riket. I det primära upptagningsområdet ökar köpkraften med drygt 2,7 miljarder kronor. Klart starkast är tillväxten i Malmö, 2 miljarder kronor. I Burlöv växer köpkraften för sällanköpsvaror med 110 miljoner kronor. I det sekundära upptagningsområdet växer köpkraften med 1,7 miljarder kronor varav 1,3 miljarder kronor i Lund och 400 miljoner kronor i Kävlinge. Tabell: Köpkraftstillväxt i sällanköpsvaruhandeln år Köpkraft 2008 Köpkraft 2016 Köpkraftstillväxt Primärt upptagningsområde Burlöv Lomma Malmö Staffanstorp Svedala Sekundärt upptagningsområde Kävlinge Lund

37 4. Konsekvensanalys vid tillkommande handel Steg 1 Köpkraftstillväxt -Andel av total köpkraftstillväxt som kan komma handeln i Burlöv tillgodo Sällanköpsvaruhandeln i Burlöv har idag ett kraftigt inflöde av köpkraft från omlandet. År 2008 uppgick detta inflöde till cirka 1,2 miljarder kronor, vilket motsvarar cirka 10 procent av den totala köpkraften i övriga kommuner i det primära och sekundära upptagningsområdet. Om sällanköpsvaruhandeln i Burlöv ska kunna växa krävs det att inflödet av köpkraft ökar i antal kronor. Fram till år 2016 växer köpkraften i övriga kommuner i det primära och sekundära upptagningsområdet med 4,3 miljarder kronor. Om sällanköpshandeln i Burlöv, kan ta cirka 8 procent av den tillväxten (d.v.s. en något lägre andel* än handeln i Burlöv tar av köpkraften idag) ökar inflödet med 340 miljoner kronor. Till detta kan adderas den köpkraftstillväxt som sker i Burlövs kommun, 110 miljoner kronor. Det innebär att sällanköpsvaruhandeln i Burlöv kan växa med totalt 450 miljoner kronor samtidigt som inflödet av köpkraft från omlandet, uttryckt i procent, är oförändrat. Ökat inflöde av köpkraft från omlandet 340 Köpkraftstillväxt i Burlöv 110 Tillväxtutrymme för sällanköpsvaruhandeln i Burlöv 450 *Anledningen till att handeln i Burlöv tar en något lägre andel av köpkraften i framtiden är att det skulle krävas ytterligare nyetableringar (utöver de i St, Bernstorp) för att ta lika mycket köpkraft som idag. 37

38 4. Konsekvensanalys vid tillkommande handel Steg 2 -Omsättning för tillkommande handel i St. Bernstorp Förväntad detaljhandelsomsättning för tillkommande handel i Stora Bernstorp är: Biltema: cirka 70 miljoner kronor (baserat pågenomsnittlig omsättning per butik i Sverige. Omsättning exklusive biltillbehör och partihandel.) Övrig tillkommande sällanköpsvaruhandel: cirka 210 miljoner kronor (baserat påen omsättning per kvadratmeter på knappt kr.) Totalt förväntas tillkommande handel i Stora Bernstorp omsätta cirka 280 miljoner kronor. Det innebär att tillväxtutrymmet räcker för de nya etableringarna. Det återstår dessutom 170 miljoner kronor för tillväxt i befintlig sällanköpsvaruhandel i Burlöv. Om tillkommande etableringar i Stora Bernstorp når förväntade omsättningsnivåer kan detta emellertid innebära att tillväxtmöjligheterna för befintlig handel i Burlöv påverkas negativt. Tillväxtutrymme för sällanköpsvaruhandeln i Burlöv 450 Omsättning tillkommande handel i St. Bernstorp -280 Återstående tillväxtutrymme för sällanköpsvaruhandeln i Burlöv

39 4. Konsekvensanalys vid tillkommande handel Steg 3 -tillväxtmöjligheterna för befintlig handel i Burlöv Eftersom det krävs mer handel för att kunna utnyttja hela utvecklingspotentialen på400 miljoner bedöms den befintliga handeln inte kunna ta tillvara hela den summan. En rimlig bedömning är däremot att den befintliga handeln i Burlöv bör kunna växa med 170 miljoner kronor fram till år 2016 om etableringarna i Stora Bernstorp inte tillkommer. 170 miljoner kronor motsvarar det tillväxtutrymme som återstår för sällanköpsvaruhandeln i Burlöv dåtillkommande i Stora Bernstorp tagit sin andel av det totala tillväxtutrymmet på450 Mkr. Effekterna (i form av minskade tillväxtmöjligheter) för befintlig handel i Burlöv blir således obefintliga. Mkr. Tillväxtutrymme för sällanköpsvaruhandeln i Burlöv 450 Omsättning tillkommande handel i St. Bernstorp -280 Återstående tillväxtutrymme för sällanköpsvaruhandeln i Burlöv 170 Förväntad tillväxt befintlig handel i Burlöv utan tillkommande handel i St. Bernstorp 170 Effekter på befintlig handel i Burlöv +/- 0 39

40 4. Konsekvensanalys vid tillkommande handel Steg 3 -tillväxtmöjligheterna för befintlig handel i omkringliggande kommuner Bedömningen av effekterna påtillväxtmöjligheterna för befintlig handel i omkringliggande kommuner vid etablering handel i Stora Bernstorp baseras påatt utflödet av köpkraft till Burlöv ökar med 340 miljoner kronor. En ökning av utflödet med 340 Mkr. innebär att handeln i Burlöv år 2016 tar cirka 8 av den köpkraft som finns i omkringliggande kommuner, dvs. en något lägre andel än idag. Dåköpkraften växer i samtliga kommuner i det primära och sekundära upptagningsområdet och utflödet till Burlöv, precis som idag, förväntas fördelas proportionellt finns det fortfarande goda förutsättningar för befintlig handel att växa 40

41 4. Konsekvensanalys vid tillkommande handel Steg 4 -Vilka konsekvenser får tillkommande handel i St. Bernstorp för befintlig handel i Burlöv och omkringliggande kommuner? Påföregående sidor konstaterades att tillväxtmöjligheterna i befintlig handel i Burlöv och omkringliggande kommuner inte påverkas nämnvärt vid etablering av ytterligare handel i Stora Bernstorp. I vilken utsträckning befintlig handel påverkas är dock även beroende av hur befintlig och tillkommande handel konkurrerar genom (främst) utbud och tillgänglighet. Enstaka butiker kan eventuellt påverkas relativt hårt om de till exempel ligger geografiskt nära Stora Bernstorp och dessutom har ett utbud som till stor del liknar det i den tillkommande handeln. Påföljande sidor görs därför en genomgång av hur utbudet i den tillkommande handeln ser ut och hur det kan påverka befintlig handel i Burlöv och övriga kommuner i det primära och sekundära upptagningsområdet. 41

42 4. Konsekvensanalys vid tillkommande handel Steg 4 -Vilka konsekvenser får tillkommande handel i St. Bernstorp för befintlig handel i Burlöv och omkringliggande kommuner? Tillkommande handel i Stora Bernstorp -Biltema Biltemaär ett koncept som har större ett upptagningsområde än genomsnittlig sällanköpsvaruhandel. Detta innebär dels att de behöver hämta en mindre andel av köpkraften från den egna kommunen och dels att köpkraften från omlandet tas från fler kommuner än bara det primära och sekundära upptagningsområdet. Biltemahar ocksåett brett sortiment av varor inom flera olika branscher, vilket gör att effekterna fördelas över ett större antal butiker i Burlöv och omkringliggande kommuner. Detta gör att HUI bedömer att en etablering av Biltemainte leder till några betydande konsekvenser för befintlig handel i Burlöv eller i omkringliggande kommuner. 42

43 4. Konsekvensanalys vid tillkommande handel Steg 4 -Vilka konsekvenser får tillkommande handel i St. Bernstorp för befintlig handel i Burlöv och omkringliggande kommuner? Tillkommande handel i Stora Bernstorp övrig tillkommande handel Övrig tillkommande handel i Stora Bernstorp har inte ett lika stort upptagningsområde som Biltemaoch behöver därför ta en större del av köpkraften från Burlövs kommun och (i första hand) övriga kommuner i det primära upptagningsområdet och sekundära upptagningsområdet. Även här fördelas dock effekterna påmånga butiker. 43

44 4. Konsekvensanalys vid tillkommande handel Steg 4 -Vilka konsekvenser får tillkommande handel i St. Bernstorp för befintlig handel i Burlöv och omkringliggande kommuner? Tänkbara konsekvenser för befintlig handel i Burlöv Förutom i Stora Bernstorp finns den absoluta majoriteten av sällanköpsvaruhandeln i Burlövs kommun i Burlöv Center. Tillväxtutrymmet för den övriga handeln i Burlövs kommun minskar vid etablering av mer handel i Stora Bernstorp. Detta bör dock inte betraktas som något problem, dels eftersom den befintliga handeln fortfarande kan växa och dels eftersom Burlövs kommun redan idag har betydligt mer handel än vad köpkraftsunderlaget medger. Om någon enskild butik skulle slås ut som en konsekvens av den ökade konkurrensen från Stora Bernstorp återstår ändå en handel som är bland de starkaste i landet sett i relation till befolkningsunderlaget. Eftersom den befintliga handeln i Burlöv idag hämtar majoriteten av köpkraften från andra kommuner och den tillkommande handeln förväntas göra likadant är det viktigt att studera hur handeln i dessa kommuner kan påverkas av tillkommande handel i Stora Bernstorp. 44

45 4. Konsekvensanalys vid tillkommande handel Steg 4 -Vilka konsekvenser får tillkommande handel i St. Bernstorp för befintlig handel i Burlöv och omkringliggande kommuner? Tänkbara konsekvenser för handeln i övriga kommuner i det primära upptagningsområdet I det primära upptagningsområdet finns många starka handelsplatser. Framförallt i Malmö, men även i Center Syd i Kävlinge. Konkurrensen från tillkommande handel i Stora Bernstorp blir för dessa kommuner relativt marginell dåden tillkommande handeln är liten sett i relation till hela marknaden. Det bör också påpekas att även om någon enstaka butik i Malmöeller Kävlinge skulle slås ut såhar båda kommunerna fortfarande en stark handel med ett både brett och djupt utbud, vilket ocksåinnebär att de sociala effekterna blir försumbara. För övriga kommuner i det primära upptagningsområdet (Lomma, Staffanstorp och Svedala) gäller att de redan idag har ett begränsat utbud av sällanköpsvaruhandel och att invånarna handlar i andra kommuner. Sällanköpsvaruhandeln i dessa kommuner är främst av småskalig och lokal karaktär, vilket innebär att de inte direkt konkurrerar med den handel som tillkommer iburlöv. Invånarna i dessa kommuner kommer ocksåatt (även om någon enstaka butik i den egna kommunen skulle slås ut) fåett större utbud av handel i sin närhet även om handeln ligger i en annan kommun. 45

46 4. Konsekvensanalys vid tillkommande handel Steg 4 -Vilka konsekvenser får tillkommande handel i St. Bernstorp för befintlig handel i Burlöv och omkringliggande kommuner? Tänkbara konsekvenser för handeln i det sekundära upptagningsområdet (Lund och Kävlinge) I Kävlinge sker den övervägande delen av sällanköpsvaruhandeln i Center Syd. Köpkraftsutvecklingen är god i köpcentrumets upptagningsområde (som delvis överlappar stora Bernstorps upptagningsområde) och ger möjligheter för centrumet att utvecklas. Etableringen av ytterligare handel i Stora Bernstorp innebär att konkurrensen ökar något, men de totala effekterna påhandeln i Kävlinge bedöms bli mycket begränsade. För den andra kommunen i det sekundära upptagningsområdet, Lund, är situationen annorlunda dådet i Lund finns, både externt och i city, en stark handel med ett stort utbud av deflesta stora kedjorna och många lokala butiker. I och med detta är Lund en kommun där handeln i större utsträckning kan påverkas av konkurrensen från tillkommande handel i Burlöv. Pånästa sida görs därför en närmare analys av hur handeln i Lund kan påverkas av tillkommande handel i Stora Bernstorp. 46

47 4. Konsekvensanalys vid tillkommande handel Steg 4 -Vilka konsekvenser får tillkommande handel i St. Bernstorp för befintlig handel i Burlöv och omkringliggande kommuner? Tänkbara konsekvenser för handeln i Lund Handeln i Lund konkurrerar, precis som handeln Malmöoch Kävlinge, delvis om samma kunder som tillkommande handel i Stora Bernstorp. Effekterna av tillkommande handel i Stora Bernstorp sprids således ut över flera kommuner varför effekterna påhandeln i Lund begränsas. Effekterna påhandeln i Lund utgörs dessutom endast av ett begränsat tillväxtutrymme. Handeln kan således fortfarande växa, men i något begränsad omfattning. Lund har idag ett försäljningsindex på107 i sällanköpsvaruhandeln, vilket innebär att omsättningen är högre än det befolkningsmässiga försäljningsunderlaget. Försäljningsindex bedöms inte påverkas av tillkommande handel i St. Bernstorp eftersom omsättningen där kan tas från den köpkraftstillväxt som sker i upptagningsområdet. För Lunds stadskärna bedöms det närliggande Nova Lund vara en betydligt starkare konkurrent än vad Stora Bernstorp är både idag och efter en utbyggnad. Dåplanerna påen utbyggnad av Nova Lund stoppats bedöms handeln i stadskärnan ha förutsättningar för en god framtida försäljningsutveckling. 47

48 4. Konsekvensanalys vid tillkommande handel Avslutande kommentarer Stora Bernstorp är idag ett etablerat handelsområde och har ett bra trafikläge dåmånga personer redan passerar Burlövs kommun i samband med arbetsresor med mera. En utbyggnad av handeln i St. Bernstorp bör därför inte någon större ökning av trafikarbetet i området. Som tidigare nämnts kan handeln i Burlöv pålängre sikt gynnas dels av att befolkningen ökar kraftigt tack vare bostadsbyggandet och dels av att antalet pendlare som passerar kommunen ökar markant när Burlöv blir ett centrum för tågpendlare. Det innebär att det finns en potential för handeln i Burlöv att att växa även under den period som kommer efter 2016 (dit konsekvensanalysen sträcker sig). Den ökade befolkningen bör gynna handeln i hela kommunen. Det ökade antalet pendlare gynnar i första hand Burlöv Center tack vare närheten till tågstationen, men innebär ändåatt hela marknaden växer vilket innebär att tillkommande handel i Stora Bernstorp inte behöver ta omsättning från befintlig handel för att nåsin planerade omsättning. 48

49 4. Konsekvensanalys vid tillkommande handel Sammanfattning av konsekvensanalysen Förutsättningarna för ytterligare handel i Burlöv kan således vara mer gynnsamma, och tänkbara effekter påbefintlig handel vara mindre, än vad analysen kommer fram till.det är dock viktigt att komma ihåg att även om marknadsförutsättningarna pålång sikt är goda och kundunderlaget växer måste tillkommande handel i Stora Bernstorp konkurrera om kundernamed Burlöv Center. Viktiga framgångsfaktorer blir dåtill exempel läget, handelsplatsens totala utbud och hur kunderna trivs på handelsplatsen. 49

50 Bilaga -Om HUI AB Handelns Utredningsinstitut, HUI, är den självklara partnern när det gäller utredningar, konsultverksamhet och forskning avseende konsumtion och samhällsekonomi. Handel i allmänhet och detaljhandel och tjänstekonsumtion i synnerhet hör till vår spjutspetskompetens. HUI grundades 1968 när Detaljhandelns-och Grosshandelns Utredningsinstitut (DUI och GHI) slogs samman. 40 års erfarenhet av att studera handel har bidragit till att HUI idag besitter kunskaper, branschkontakter och upprätthåller databaser som är unika. HUI ägs av branschorganisationen Svensk Handel. Att ha både forskning och konsultverksamhet under samma tak är unikt och en styrka. Våra konsulter hjälper kunderna att göra bättre affärer genom att öka förståelsen för vilka drivkrafter som påverkar konsumtionen och samhällsekonomin. Erbjudandet innefattar strategisk rådgivning, avancerade beslutsunderlag samt kunskapsunderlag för intern och extern kommunikation. Samtliga HUI:s forskare och konsulter har en gedigen akademisk bakgrund och arbetslivserfarenhet. De flesta har en utbildning med en samhällsekonomisk eller företagsekonomisk inriktning. Flera har doktorsexamen eller licentiatexamen och övriga har magister-eller kandidatexamen. Vi gör konsultuppdrag för bland annat detaljhandelsföretag, myndigheter, branschorganisationer och kommuner. Uppdragsgivare och samarbetspartners för forskningen är bland annat Handelns utvecklingsråd, Konkurrensverket, Riksbanken, Formas, ITPS, Nutek och Vinnova. Postadress AB Handelns Utredningsinstitut (HUI) Stockholm Besöksadress Regeringsgatan 60, Stockholm 50 Tel: Fax: Mail:

Konsekvensanalys. Konsekvenser av utökad dagligvaruhandel i stadsdel Norr och Lillänge AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI)

Konsekvensanalys. Konsekvenser av utökad dagligvaruhandel i stadsdel Norr och Lillänge AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) Konsekvensanalys Konsekvenser av utökad dagligvaruhandel i stadsdel Norr och Lillänge AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) Förord AB Handelns utredningsinstitut (HUI) har på uppdrag av Östersunds kommun,

Läs mer

Konsekvensanalys Storvreta en förenklad analys av förutsättningar för och konsekvenserna av utökad handel i Fullerö

Konsekvensanalys Storvreta en förenklad analys av förutsättningar för och konsekvenserna av utökad handel i Fullerö Konsekvensanalys Storvreta en förenklad analys av förutsättningar för och konsekvenserna av utökad handel i Fullerö Syfte Steg 1 Steg 2 Steg 3 Att undersöka om marknadsförutsättningarna för detaljhandeln

Läs mer

DETALJHANDELN I ÖREBRO 2014. Nyckeltal för Örebros fyra största handelsplatser November 2015

DETALJHANDELN I ÖREBRO 2014. Nyckeltal för Örebros fyra största handelsplatser November 2015 DETALJHANDELN I ÖREBRO 2014 Nyckeltal för Örebros fyra största handelsplatser November 2015 FÖRORD Årets kartläggning visar ännu en gång att Örebro har återtagit sin position som handelsstad som lockar

Läs mer

Detaljhandeln i Eskilstuna 2013-2014

Detaljhandeln i Eskilstuna 2013-2014 Detaljhandeln i Eskilstuna 2013-2014 HUI Research September-Oktober 2015 Rickard Johansson Anna Mocsáry Sammanfattning Bakgrund Handeln i Eskilstuna kommun genomgår utveckling, både vad gäller den befintliga

Läs mer

Hammarshus. Konsekvensbedömning 2012-04-10. Precisering ang. Ikano i Älmhult 2012 08-29

Hammarshus. Konsekvensbedömning 2012-04-10. Precisering ang. Ikano i Älmhult 2012 08-29 Hammarshus Konsekvensbedömning 2012-04-10. Precisering ang. Ikano i Älmhult 2012 08-29 INNEHÅLL 1. SAMMANFATTANDE BEDÖMNING... 5 1.1. Hammarshus köpcentrum... 5 1.2. Påverkan - dagligvaruhandel... 5 1.2.1.

Läs mer

Handelsutredning Söderköpings kommun. 2015-01-21 Henrik Vestin Rickard Johansson

Handelsutredning Söderköpings kommun. 2015-01-21 Henrik Vestin Rickard Johansson Handelsutredning Söderköpings kommun 2015-01-21 Henrik Vestin Rickard Johansson Om HUI Research Handel Turism Samhällsekonomi Konsult Forskning Fristående dotterbolag till 2 Agenda 1. Bakgrund 2. Syfte

Läs mer

AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT. Sveriges största handelsområde KARTLÄGGNING AV KUNGENS KURVA SKÄRHOLMEN

AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT. Sveriges största handelsområde KARTLÄGGNING AV KUNGENS KURVA SKÄRHOLMEN AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT Sveriges största handelsområde KARTLÄGGNING AV KUNGENS KURVA SKÄRHOLMEN Förord Idag är Kungens kurva ett av de mest expansiva handelsområdena i regionen. Kungens kurva har

Läs mer

DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013

DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013 DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013 HUI Research Sep-Okt 2014 Anna Mocsáry Henrik Vestin 2010 David Naylor FÖRORD HUI Research har på uppdrag av Eskilstuna Innerstad AB genomfört en kartläggning och analys

Läs mer

Handelsutredning Nybro kommun. 2015-02-02 Anna Mocsáry Rickard Johansson

Handelsutredning Nybro kommun. 2015-02-02 Anna Mocsáry Rickard Johansson Handelsutredning Nybro kommun 2015-02-02 Anna Mocsáry Rickard Johansson Om HUI Research Handel Turism Samhällsekonomi Konsult Forskning Fristående dotterbolag till 2 Agenda 1. Bakgrund 2. Syfte och mål

Läs mer

Hot eller möjlighet? En analys av. externhandelns effekter. på den etablerade. handeln. Handelns utvecklingsråd (HUR)

Hot eller möjlighet? En analys av. externhandelns effekter. på den etablerade. handeln. Handelns utvecklingsråd (HUR) AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT 2008-01-23 Rapport Handelns utvecklingsråd (HUR) Hot eller möjlighet? En analys av externhandelns effekter på den etablerade handeln Förord Externhandelsetableringar beskylls

Läs mer

Melleruds kommun. Handelsutredning och konsekvensanalys av effekterna av planerat köpcentrum i Västerråda 2011-11-01

Melleruds kommun. Handelsutredning och konsekvensanalys av effekterna av planerat köpcentrum i Västerråda 2011-11-01 Melleruds kommun Handelsutredning och konsekvensanalys av effekterna av planerat köpcentrum i Västerråda 2011-11-01 Ann-Marie Johansson och Jan V Bergqvist Rapportinnehåll Uppdrag, syfte Planerat köpcentrum,

Läs mer

Handelsanalys Mjölbykommun

Handelsanalys Mjölbykommun AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT Handelsanalys Mjölbykommun Ulf Rämme Henrik Vestin 1 Förord AB Handelns Utredningsinstitut, HUI, har påuppdrag av Mjölbykommun, Kommunledningskontoret, utrett förutsättningarna

Läs mer

SVENSKARNAS RESVANOR så reser vi när vi handlar

SVENSKARNAS RESVANOR så reser vi när vi handlar SVENSKARNAS RESVANOR så reser vi när vi handlar Svenskarna konsumerade för knappt 1500 miljarder Hur stor är den svenska konsumtionen? Under 2008 konsumerade svenska hushåll detaljhandelsvaror för närmare

Läs mer

SLUTRAPPORT 060307 HANDELSUTREDNING NORRA BOHUSLÄN

SLUTRAPPORT 060307 HANDELSUTREDNING NORRA BOHUSLÄN SLUTRAPPORT 060307 HANDELSUTREDNING NORRA BOHUSLÄN ZÖK I MARS 2006 Innehållsförteckning F ö r o r d... 8 Huvudrapport, sammanfattning... 9 INLEDNING...9 Bakgrund och nytta med utredningen...9 Uppdraget...9

Läs mer

Handelsutredning. 2 december 2014 Söderköping Henrik Vestin Rickard Johansson

Handelsutredning. 2 december 2014 Söderköping Henrik Vestin Rickard Johansson Handelsutredning 2 december 2014 Söderköping Henrik Vestin Rickard Johansson Om HUI Research Konsult- och forskningsverksamhet Handel, besöksnäring och samhällsekonomi Dotterbolag till Svensk Handel Om

Läs mer

Handelskonsekvensanalys

Handelskonsekvensanalys Handelskonsekvensanalys Älta Centrum maj 2010 Innehåll Bakgrund Metod Dagens Älta C och Tyresö C Trafikflöde Konkurrens i marknadsområdet Delmarknadernas täckningsgrader Konsumtionsflöde i Älta Trender

Läs mer

Perspektiv Helsingborg

Perspektiv Helsingborg Statistik om Helsingborg och dess omvärld Nr 4: 2012 Perspektiv Helsingborg ARBETSPENDLING TILL OCH FRÅN HELSINGBORG ÅR 2010 Arbetspendlingen till och från Helsingborg över kommungränsen, är ovanligt stor

Läs mer

Inspirationsseminarium Eslövs stadskärna. Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB

Inspirationsseminarium Eslövs stadskärna. Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB Inspirationsseminarium Eslövs stadskärna Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB Välkomna till inspirationsseminarium och workshop för Eslövs stadskärna Inspirationsseminarium och Workshop för Eslövs stadskärna

Läs mer

Helsingborg. Områdesbeskrivning

Helsingborg. Områdesbeskrivning 2016 Områdesbeskrivning 1 Områdesbeskrivning Det här är en områdesbeskrivning för olika delar av. I beskrivningen är s tätort indelad i åtta områden och övriga delar av är indelade i två landsbygdsområden:

Läs mer

Detaljhandeln i Munkedals Kommun

Detaljhandeln i Munkedals Kommun 2014-03-19 Detaljhandeln i Munkedals Kommun Rapport Oktober 2014 Per Andersson Karin Olsson 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Handeln i omlandet 2.1 Handeln i omlandet 3. Analys av Munkedals kommun

Läs mer

CITYKLIMATET MALMÖ GÖRAN HÖCKERT 2013-10-23

CITYKLIMATET MALMÖ GÖRAN HÖCKERT 2013-10-23 CITYKLIMATET MALMÖ GÖRAN HÖCKERT 2013-10-23 CITYKLIMATET SYFTE Beskriver hur det går för cityhandeln i förhållande till handeln på orten Stadskärnenivå istället för kommunnivå Årlig undersökning CITYKLIMATET

Läs mer

Purple Flag Eskilstuna Innerstad 2014. HUI Research. Oktober 2015. Rickard Johansson Anna Mocsáry

Purple Flag Eskilstuna Innerstad 2014. HUI Research. Oktober 2015. Rickard Johansson Anna Mocsáry Purple Flag Eskilstuna Innerstad 2014 HUI Research Oktober 2015 Rickard Johansson Anna Mocsáry FÖRORD HUI Research har på uppdrag av Eskilstuna Innerstad AB genomfört en kartläggning och analys av handelns

Läs mer

Strategi för handelns utveckling

Strategi för handelns utveckling Strategi för handelns utveckling Kommunfullmäktiges sammanträde i Nybro kommun, 15 juni, 2015 Anna Mocsáry Rickard Johansson 1 Om HUI Research Oberoende konsult- och forskningsverksamhet sedan 1968. Handel

Läs mer

Konsekvensutredning. Analys av förutsättningarna för samt konsekvenserna av en utbyggnad av Mobilia. AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI)

Konsekvensutredning. Analys av förutsättningarna för samt konsekvenserna av en utbyggnad av Mobilia. AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) Konsekvensutredning Analys av förutsättningarna för samt konsekvenserna av en utbyggnad av Mobilia. AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) Förord AB Handelns utredningsinstitut (HUI) har på uppdrag av Malmö

Läs mer

Katrineholm. Hur har det gått i Sörmland?...-2011 års redovisning av länets Lissabonindikatorer

Katrineholm. Hur har det gått i Sörmland?...-2011 års redovisning av länets Lissabonindikatorer .Sörmland i siffror Katrineholm Hur har det gått i Sörmland?...-211 års redovisning av länets Lissabonindikatorer 211 1 Bakgrunden till de valda indikatorerna i den gamla Sörmlandsstrategin Våren 27 beslutade

Läs mer

Stölder och annat svinn i svenska butiker. svenskhandel.se

Stölder och annat svinn i svenska butiker. svenskhandel.se Stölder och annat svinn i svenska butiker 2013 svenskhandel.se 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 1 Inledning... 5 2 Svinnets omfattning och utveckling... 6 3 Svinnets fördelning... 8 4 Stölder...

Läs mer

2014-01-17. Program PM

2014-01-17. Program PM 2014-01-17 Program PM Denna PM har upprättats för att förtydliga sambandet mellan olika utvecklingssatsningar inom Ulricehamns kommun och ingå som en del i underlaget till detaljplaner. Ulricehamn ligger

Läs mer

Näringsliv och sysselsättning

Näringsliv och sysselsättning Näringsliv och sysselsättning i Lomma kommun Torsten Lindh Exploateringsingenjör Kristina Johansson Näringslivsutvecklare Näringslivets struktur i Lomma kommun Nutid Lomma kommun har idag ett diversifierat

Läs mer

Saltsjöbaden centrum 2013-08-26

Saltsjöbaden centrum 2013-08-26 Saltsjöbaden centrum 2013-08-26 INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING... 5 2. UPPDRAG... 5 3. KIABS ARGUMENTATION... 6 4. AXFOODS SYN... 7 5. ICAS SYN... 7 6. NIRAS BEDÖMNING... 8 6.1. Efterfrågan växer... 8 6.2.

Läs mer

Handelskonsekvensutredning. Dagligvaror - Mariehem 2014-03-31

Handelskonsekvensutredning. Dagligvaror - Mariehem 2014-03-31 Handelskonsekvensutredning Dagligvaror - Mariehem 2014-03-31 INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 5 UPPDRAGSBESKRIVNING... 7 DEFINITIONER... 8 MARKNAD OCH EFTERFRÅGAN... 8 Kommunen... 8 Närområdet... 8 KONKURRENS...

Läs mer

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum AB Handelns Utredningsinstitut September 2010 Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum Förord AB Handelns Utredningsinstitut, HUI, har på uppdrag av Växjö kommun Tekniska

Läs mer

Utbud. Utbudet av service i Andersberg

Utbud. Utbudet av service i Andersberg Utbud Det är aktiviteterna som gör centrumet till en mötesplats för områdets invånare och skapar livfullhet och möjlighet till möten i stadsdelen. I avsnittet redogörs vilka aktiviteter och vilket utbud

Läs mer

CITYKLIMATET 2014-09-04 FASTIGHETSÄGARNA SYD

CITYKLIMATET 2014-09-04 FASTIGHETSÄGARNA SYD CITYKLIMATET 2014-09-04 FASTIGHETSÄGARNA SYD SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor. SVAR PÅ: Stadskärnornas ekonomiska utveckling jämförd med

Läs mer

Norra landsbygden. Områdesbeskrivning

Norra landsbygden. Områdesbeskrivning 2015 Norra landsbygden Områdesbeskrivning Områdesbeskrivning Det här är en områdesbeskrivning för olika delar av Helsingborg. I beskrivningen är Helsingborgs tätort indelad i åtta områden och övriga delar

Läs mer

Svensk Handels. Julrapport

Svensk Handels. Julrapport Svensk Handels Julrapport 2009 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 2. PROGNOS FÖR JULHANDELN... 4 3. JULHANDELN... 7 3.1 Julhandeln startar vid första advent... 7 3.2 Julhandeln i den rådande konjunkturen...

Läs mer

Planering 800 nya jobb i Umeå under 2011!

Planering 800 nya jobb i Umeå under 2011! Planering 800 nya jobb i Umeå under 2011! 1 (10) Utredningar och rapporter från Utvecklingsavdelningen, nr 1 2013 INNEHÅLL sida Inledning 3 Umeå och Luleå ökar mest i Norrland under 2011 3 Sysselsättningsutvecklingen

Läs mer

Regionala turismeffekter 2013

Regionala turismeffekter 2013 Regionala turismeffekter 2013 HUI Research På uppdrag av Destination Småland Kronobergs Län Sammanfattning Länet 2013 Sverige 2013 Länets andel av riket Folkmängd (31 December 2013) 187 156 9 644 864 2%

Läs mer

Centrum Söder. Områdesbeskrivning

Centrum Söder. Områdesbeskrivning 2015 Centrum Söder Områdesbeskrivning Områdesbeskrivning Det här är en områdesbeskrivning för olika delar av Helsingborg. I beskrivningen är Helsingborgs tätort indelad i åtta områden och övriga delar

Läs mer

Handeln i Kristianstad nuläge, framtid, strategier 1(8) Handeln i Kristianstad Nuläge Framtid Strategier. Stadsarkitektkontoret 2006-08-01

Handeln i Kristianstad nuläge, framtid, strategier 1(8) Handeln i Kristianstad Nuläge Framtid Strategier. Stadsarkitektkontoret 2006-08-01 1(8) Handeln i Kristianstad Nuläge Framtid Strategier Stadsarkitektkontoret 2006-08-01 2(8) Bakgrund Kommunstyrelsen gav 2005-05-25 97 stadsarkitekt- och mark- och exploateringskontoren i uppdrag att ta

Läs mer

Detaljhandeln i Eskilstuna 14 oktober, 2015. Anna Mocsáry Rickard Johansson

Detaljhandeln i Eskilstuna 14 oktober, 2015. Anna Mocsáry Rickard Johansson Detaljhandeln i Eskilstuna 14 oktober, 2015 Anna Mocsáry Rickard Johansson 1 Om HUI Research Oberoende konsult- och forskningsverksamhet sedan 1968. Handel Turism Samhällsekonomi Forskning Fristående doperbolag

Läs mer

Handel och trängselskatt första kvartalet 2013 Mätning av handeln före och efter införandet av trängselskatt i Göteborg

Handel och trängselskatt första kvartalet 2013 Mätning av handeln före och efter införandet av trängselskatt i Göteborg Rapport september 2013 Uppdragsgivare: Göteborgs stad, Trafikkontoret Handel och trängselskatt första kvartalet 2013 Mätning av handeln före och efter införandet av trängselskatt i Göteborg Förord HUI

Läs mer

TRENDSPANING - E-HANDEL UR ETT FASTIGHETSPERSPEKTIV NOVEMBER 2013 TOMAS KRUTH OCH RUDOLF ANTONI

TRENDSPANING - E-HANDEL UR ETT FASTIGHETSPERSPEKTIV NOVEMBER 2013 TOMAS KRUTH OCH RUDOLF ANTONI TRENDSPANING - E-HANDEL UR ETT FASTIGHETSPERSPEKTIV NOVEMBER 2013 TOMAS KRUTH OCH RUDOLF ANTONI INLEDNING Vi ser idag hur handeln omvandlas kraftigt när e handeln tar större del av den totala handeln.

Läs mer

Demo: Regionala turismeffekter 2013

Demo: Regionala turismeffekter 2013 Demo: Regionala turismeffekter 2013 HUI Research På uppdrag av Kund Nivå 1 och 2: Län och större kommuner Karta Kunds logotyp Sammanfattning Folkmängd Antal kommersiella gästnätter (HSVC) Antal icke kommersiella

Läs mer

HÖRBY KOMMUN. Koncept utställningshandling 2015-09-07

HÖRBY KOMMUN. Koncept utställningshandling 2015-09-07 3 HÖRBY KOMMUN.1 HÖRBY KOMMUN Koncept utställningshandling 2015-09-07 6 5 HÖRBY KOMMUN Läget mitt i regionen, med högst en timmes bilresa till Skånes alla kuster, är en av Hörby kommuns största fördelar.

Läs mer

Skånes befolkningsprognos

Skånes befolkningsprognos Skånes befolkningsprognos 2012 2021 Avdelningen för regional utveckling Enheten för samhällsanalys Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Skåne väntas passera 1,3 miljoner invånare under 2016 5 Fler inflyttare

Läs mer

Utvecklingen i. Tranemo kommun - indikatorer 2011

Utvecklingen i. Tranemo kommun - indikatorer 2011 Utvecklingen i Tranemo kommun - indikatorer 2011 1 Indikatorer 2011 Syftet med Tranemo kommuns omvärldsanalys är att denna skall utgöra ett av underlagen för den strategiska planeringen. I denna bilaga

Läs mer

Handel och trängselskatt år 2013

Handel och trängselskatt år 2013 Handel och trängselskatt år 2013 Mätning av handeln efter införandet av trängselskatt i Göteborg Augusti 2014 Henrik Vestin Senior konsult HUI Research 2013 Bakgrund I januari 2013 infördes trängselskatt

Läs mer

Handlingsplan för Handel- och service År 2016-2019

Handlingsplan för Handel- och service År 2016-2019 Handlingsplan för Handel- och service År 2016-2019 Bakgrund Handelsstrategi för Nybro kommun antogs av kommunfullmäktige i oktober 2015. Handelsstrategin tillsammans med den fördjupade översiktsplanen

Läs mer

Analys av detaljhandelns utveckling i Skövdes tre största handelsområden: City, Norrmalm och Stallsiken

Analys av detaljhandelns utveckling i Skövdes tre största handelsområden: City, Norrmalm och Stallsiken Analys av detaljhandelns utveckling i Skövdes tre största handelsområden: City, Norrmalm och Stallsiken Innehåll... 1 Bakgrund... 3 Inledning... 4 Sällanköpsvaruhandeln... 5 Dagligvaruhandeln... 7 Skövde

Läs mer

Handelsutredning Eriksberg Karlstads kommun. Nordplan AB 2007-11-02

Handelsutredning Eriksberg Karlstads kommun. Nordplan AB 2007-11-02 Handelsutredning Eriksberg Karlstads kommun Nordplan AB 2007-11-02 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning... 3 Inledning... 6 UPPDRAG...6 METOD...6 ARBETSGRUPP...6 DEFINITIONER...6

Läs mer

Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer. Företagens villkor och verklighet 2014

Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer. Företagens villkor och verklighet 2014 Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer Företagens villkor och verklighet 2014 Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer Företagens villkor

Läs mer

Svensk Handel. en investering för ditt företag

Svensk Handel. en investering för ditt företag Svensk Handel en investering för ditt företag Svensk Handel är en intresseorganisation för detaljister, partihandlare och importörer Svensk Handel stärker handelns företag och skapar bättre förutsättningar

Läs mer

Handelskonsekvensutredning Tuna Park

Handelskonsekvensutredning Tuna Park Handelskonsekvensutredning Tuna Park WSP Analys & Strategi 27 maj 2010 1 Kund Eskilstuna kommun Konsult WSP Analys & Strategi 121 88 Stockholm-Globen Besök: Arenavägen 7 Tel: +46 8 688 60 00 Fax: +46 8

Läs mer

1 234 m 2 617 m 2 617 m 2 LOKALEN LEDIG LOKAL. Planlösning butik En del. Planlösning butik Två delar UTHYRBAR AREA. 1 234 / 617 m 2 TYP.

1 234 m 2 617 m 2 617 m 2 LOKALEN LEDIG LOKAL. Planlösning butik En del. Planlösning butik Två delar UTHYRBAR AREA. 1 234 / 617 m 2 TYP. LOKALEN LEDIG LOKAL Planlösning butik En del Planlösning butik Två delar 1 234 m 2 617 m 2 617 m 2 UTHYRBAR AREA TYP NÄRLIGGANDE BUTIKER TILLTRÄDE 1 234 / 617 m 2 Handel ÖoB, Sova, Rusta, Mediamarkt m.fl

Läs mer

RAPPORT Pendlingsstatistik för Södermanlands län

RAPPORT Pendlingsstatistik för Södermanlands län RAPPORT Pendlingsstatistik för Södermanlands län 2008-07-09 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar på uppdrag

Läs mer

KUNGENS KURVA. Diagonalen 1

KUNGENS KURVA. Diagonalen 1 KUNGENS KURVA Diagonalen 1 Kungens Kurva Kungens Kurva är inte bara ett av Sveriges snabbast växande handelsområden, det är även den största handelsplatsen i hela Skandinavien. I området finns totalt 230

Läs mer

Inflyttning till Skåne

Inflyttning till Skåne 2 8 A t t r a k t i o n s k r a f t A t t r a k t i o n s k r a f t 2 9 inrikes flyttningar till och från skåne 2005 efter flyttarnas ålder Källa: SCB Inrikes flyttningar till och från (nettoflyttning)

Läs mer

STHLM ARBETSMARKNAD:

STHLM ARBETSMARKNAD: STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: Förvärvsarbetande i Stockholm 2009 S 2011:07 2011-06-17 Patrik Waaranperä 08-508 35 027 FÖRORD I denna rapport redovisas uppgifter om den förvärvsarbetande befolkningen

Läs mer

Perspektiv Helsingborg

Perspektiv Helsingborg Sta s k om Helsingborg och dess omvärld Nr 1: 2015 Perspektiv Helsingborg SYSSELSATTA I HELSINGBORG ÅR 2013 Antalet sysselsa a (arbets llfällen) uppgår ll 67 000 Flest sysselsa a finns inom Handeln (17

Läs mer

Kommunanalys Klippans kommun

Kommunanalys Klippans kommun VFTF01 National- och företagsekonomi Kommunanalys Klippans kommun Del 1 Grupp 4 Andreas Olsson, Daniel Persson, Malin Persson, Carolina Rasmusson och Sebastian Svensson Lunds tekniska högskola 21/9 2009

Läs mer

Handel och trängselskatt andra kvartalet Mätning av handeln efter införandet av trängselskatt i Göteborg. januari 2014

Handel och trängselskatt andra kvartalet Mätning av handeln efter införandet av trängselskatt i Göteborg. januari 2014 Handel och trängselskatt andra kvartalet 2013 Mätning av handeln efter införandet av trängselskatt i Göteborg januari 2014 Henrik Vestin Senior konsult HUI Research 2013 Bakgrund I januari 2013 infördes

Läs mer

Skärgårdens utveckling i siffror RAPPORT 2016:01

Skärgårdens utveckling i siffror RAPPORT 2016:01 Skärgårdens utveckling i siffror RAPPORT 2016:01 Skärgårdens utveckling i siffror RAPPORT 2016:01 Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, TRF, ansvarar för regionplanering och regionala utvecklingsfrågor

Läs mer

En ny översiktsplan har fastställts Ett samarbete för att öka etableringarna i Karlstadsregionen Karlstad Business Alliance har inletts

En ny översiktsplan har fastställts Ett samarbete för att öka etableringarna i Karlstadsregionen Karlstad Business Alliance har inletts Tillväxt Karlstad ska vara en attraktiv etablerings-, bostads- och utbildningsort. Vi bidrar till att fler jobb skapas och att fler vill bo och leva i Karlstad. All utveckling bygger på möten mellan människor.

Läs mer

Arbetslöshet 1996-2009 i Sveriges kommuner

Arbetslöshet 1996-2009 i Sveriges kommuner Linköpings kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2010:14 Arbetslöshet 1996-2009 i Sveriges kommuner Den totala arbetslösheten 1996-2009 (inklusive personer i program med aktivitetsstöd) har varierat

Läs mer

Goda affärer. Butikslokaler för uthyrning

Goda affärer. Butikslokaler för uthyrning Goda affärer Butikslokaler för uthyrning 60 Antal anställda 1 040 Antal lokaler 6 000 Antal lägenheter 592 Mkr Omsättning 2013 Sollentunahem För ett attraktivt och välbesökt Sollentuna Sollentunahem är

Läs mer

DETALJHANDELN I ÖREBRO Nyckeltal för Örebros fyra största handelsplatser November 2015

DETALJHANDELN I ÖREBRO Nyckeltal för Örebros fyra största handelsplatser November 2015 DETALJHANDELN I ÖREBRO 2015 Nyckeltal för Örebros fyra största handelsplatser November 2015 FÖRORD Årets kartläggning visar ännu en gång att Örebro fortsätter att stärka sin position som en av landets

Läs mer

Befolkning & tillgänglighet

Befolkning & tillgänglighet Rapport Maj 2009 Befolkning & tillgänglighet En sammanställning av Glesbygdsverkets GIS-kartor Omslagsbilder Karta över Jämtlands län. Illustration: Glesbygdsverket och Nordregio. Tågspår i solnedgång.

Läs mer

INNEHÅLL. Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8. Turism och shoppingturism en definition 8.

INNEHÅLL. Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8. Turism och shoppingturism en definition 8. INNEHÅLL Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8 Turism och shoppingturism en definition 8 Resor 11 Konsumtion 15 Övernattningar 18 Regional gränshandel och

Läs mer

HUI. Konsekvensanalys Etablering av dagligvaruhandel i Spånga. Rapport december 2011 KF-Fastigheter RESEARCH

HUI. Konsekvensanalys Etablering av dagligvaruhandel i Spånga. Rapport december 2011 KF-Fastigheter RESEARCH Rapport december 2011 KF-Fastigheter Konsekvensanalys Etablering av dagligvaruhandel i Spånga Förord HUI Research AB har på uppdrag av KF Fastigheter genomfört en utredning av förutsättningarna för etablering

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2015-11-24 1 (10) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Nordöstra Staden. Områdesbeskrivning

Nordöstra Staden. Områdesbeskrivning 2015 Nordöstra Staden Områdesbeskrivning Områdesbeskrivning Det här är en områdesbeskrivning för olika delar av Helsingborg. I beskrivningen är Helsingborgs tätort indelad i åtta områden och övriga delar

Läs mer

Snabbanalys av handeln i Leksand. Rapport September 2013. Henrik Vestin Senior konsult 08-762 72 87 henrik.vestin@hui.se

Snabbanalys av handeln i Leksand. Rapport September 2013. Henrik Vestin Senior konsult 08-762 72 87 henrik.vestin@hui.se Snabbanalys av handeln i Leksand Rapport September 2013 Henrik Vestin Senior konsult 08-762 72 87 henrik.vestin@hui.se 1 Definitioner Beklädnadshandel: Konfektion och ekipering, skohandel. BTA: Bruttototalarea,

Läs mer

Distanshandeln idag 2009. En rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel

Distanshandeln idag 2009. En rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel Distanshandeln idag 2009 En rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel Posten AB - Distanshandeln idag 2009 3 Förord För många är det idag en självklarhet att köpa varor på distans.

Läs mer

Länsstyrelsen Jämtlands län Samhällsplanering och boende Kaj Wejander 063 146234

Länsstyrelsen Jämtlands län Samhällsplanering och boende Kaj Wejander 063 146234 Kaj Wejander 063 146234 BESLUT Datum 2001-10-08 203-6961-01 Delgivningskvitto Dnr (anges vid skriftväxling) Krokoms kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen 835 80 Krokom Prövning av kommunfullmäktige i Krokoms

Läs mer

Hässleholms kommun. Grupp 7. Sara Ekstrand Johannes Fält Karin Högberg Jonas Pettersson Anna Wågesson

Hässleholms kommun. Grupp 7. Sara Ekstrand Johannes Fält Karin Högberg Jonas Pettersson Anna Wågesson Hässleholms kommun Grupp 7 Sara Ekstrand Johannes Fält Karin Högberg Jonas Pettersson Anna Wågesson HÄSSLEHOLMS KOMMUN Kommunens översiktsplan Hässleholms kommuns översiktsplan antogs i maj 2007 och innehåller

Läs mer

2012:2 Folkmängd och befolkningsförändringar i Eskilstuna år 2011.

2012:2 Folkmängd och befolkningsförändringar i Eskilstuna år 2011. 2012-02-27 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:2 Folkmängd och befolkningsförändringar i Eskilstuna

Läs mer

Handelsanalys Mjölby kommun

Handelsanalys Mjölby kommun AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT December 2009 Handelsanalys Mjölby kommun Bilaga: Konsumentundersökning Ulf Rämme Henrik Vestin 2. Konsumentundersökning Bakgrund I undersökningen ställdes frågor om konsumenternas

Läs mer

Analys av utvecklingen i Skövde

Analys av utvecklingen i Skövde 1 Handeln 2009 Analys av utvecklingen i Skövde 2 Analys av handelns utveckling i Skövde 2009 Skövde toppar nationella handelssiffror - överträffar högt ställda förväntningar Skövdes totala handelsindex

Läs mer

KUNGENS KURVA. HUI Research. Sveriges största handelsområde. Huddinge kommun. Mars 2014. Henrik Vestin Filippa Frisk Carina Jirwe 2014 HUI RESEARCH

KUNGENS KURVA. HUI Research. Sveriges största handelsområde. Huddinge kommun. Mars 2014. Henrik Vestin Filippa Frisk Carina Jirwe 2014 HUI RESEARCH KUNGENS KURVA Sveriges största handelsområde HUI Research Mars 2014 Huddinge kommun Henrik Vestin Filippa Frisk Carina Jirwe INLEDNING Kungens Kurva är Sveriges största handelsområde och ligger i Huddinge

Läs mer

e-barometern Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q1 2012

e-barometern Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q1 2012 e-barometern Q1 2012 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln 1 e-barometern Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research »FÖRORD E-handeln med varor fortsätter att attrahera

Läs mer

Arbete och liv Befolkning, sysselsättning och företagande i Köpings kommun under 2015 samt återblickar på utvecklingen de senaste tio åren

Arbete och liv Befolkning, sysselsättning och företagande i Köpings kommun under 2015 samt återblickar på utvecklingen de senaste tio åren Arbete och liv Befolkning, sysselsättning och företagande i Köpings kommun under 2015 samt återblickar på utvecklingen de senaste tio åren Nr 1 2016 Innehåll Inledning... 3 Statistik och fakta... 3 Befolkningsutvecklingen...

Läs mer

Handelsplatsen i norr

Handelsplatsen i norr Handelsplatsen i norr En stad, två länder Bakgrundsfakta Haparanda kommun Invånare: 10 041 (varav 6 582 i tätorten) Antal företag: 940 Största arbetsgivare: Haparanda stad, IKEA + Tornion kaupunki Invånare:

Läs mer

Resanderäkning 2011. Tågresandet till och från Arboga kommun. Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet Rebecka Marklund 2011-12-07

Resanderäkning 2011. Tågresandet till och från Arboga kommun. Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet Rebecka Marklund 2011-12-07 Tågresandet till och från Arboga kommun Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet Rebecka Marklund 211-12-7 Innehåll 1 Inledning och syfte 5 1.1 Metod... 5 2 Pendling till och från Arboga kommun 6 2.1

Läs mer

STATISTISK ANALYS 1(10) Sammanställning av lärosätenas årsredovisningar: Fortsatt färre studenter 2014

STATISTISK ANALYS 1(10) Sammanställning av lärosätenas årsredovisningar: Fortsatt färre studenter 2014 STATISTISK ANALYS 1(10) Avdelning / löpunmmer 2015-03-17 / 3 Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 marie.kahlroth@uka.se Sammanställning av lärosätenas årsredovisningar: Fortsatt färre

Läs mer

Fortfarande noll koll. Uppföljning 2015

Fortfarande noll koll. Uppföljning 2015 Fortfarande noll koll Uppföljning 2015 EIO 1 Sammanfattning 3 Resultatet från årets undersökning 4 EIOs uppmaning till byggvaruhandeln 5 Undersökningen 2013-2014 6 Så säger lagstiftningen om handelns 7

Läs mer

Förord 1 2 3

Förord 1 2 3 Förord 1 2 3 Sammanfattning Innehållsförteckning 1 Inledning... 7 1.1 Bakgrund... 7 1.2 Syfte... 7 1.3 Mål... 8 1.4 Definition av begrepp... 9 1.5 Läge... 10 1.6 Definition av områden... 11 1.7 Antaganden...

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN En rikstäckande undersökning om småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 27 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

Läs mer

Förslag till program för detaljplan Strömstad 4:31 Handel för ICA. 2008-09-09 rev 2009-02-03

Förslag till program för detaljplan Strömstad 4:31 Handel för ICA. 2008-09-09 rev 2009-02-03 Förslag till program för detaljplan Strömstad 4:31 Handel för ICA 2 (10) FÖRORD INLEDNING Frykvalla Förvaltning AB har tagit fram detta förslag till program för en ny detaljplan. Avsikten är att visa på

Läs mer

BEFOLKNING OCH SYSSELSÄTTNING

BEFOLKNING OCH SYSSELSÄTTNING BEFOLKNING OCH SYSSELSÄTTNING Befolkningsutveckling Befolkningen i Båstads kommun var drygt 11000 personer under 1940-talet och fram till början av 50-talet. Kommunen var en typisk landsorts- och jordbrukskommun

Läs mer

Analys av trafiken i Stockholm

Analys av trafiken i Stockholm Analys av trafiken i Stockholm med särskild fokus på effekterna av trängselskatten 2005 2008 SAMMANFATTNING TRAFIKKONTORET www.stockholm.se/trangselskatt 2009-09-21 Rapporten är framtagen av WSP på uppdrag

Läs mer

AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT. RAPPORT Kungsörs kommun. Handelsanalys

AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT. RAPPORT Kungsörs kommun. Handelsanalys AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT RAPPORT Kungsörs kommun Handelsanalys Förord Syftet med föreliggande rapport är att kartlägga marknadsförhållandena för detaljhandel i Kungsörs kommun och dess omland samt

Läs mer

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Rapport augusti 2014 Förväntningarna på den nationella ekonomiska utvecklingen har minskat under den senaste tiden. Jämförs medelvärdet för

Läs mer

3. ALLMÄNNA INTRESSEN 3.1 Bebyggelseutveckling

3. ALLMÄNNA INTRESSEN 3.1 Bebyggelseutveckling Näringsliv och sysselsättning Näringslivet i kommunen omfattade år 2002 ca 2500 arbetstillfällen. Detta var 15% färre än 1990. Branschvis utveckling och fördelning enligt Statistiska Centralbyrån, SCB,

Läs mer

HANDELSUTREDNING - VÄSTRA GÖTALAND. 3. Verksamhetsuppgifter. 4. Detaljhandelns utveckling. 6. Framtidens butik/handelsplats

HANDELSUTREDNING - VÄSTRA GÖTALAND. 3. Verksamhetsuppgifter. 4. Detaljhandelns utveckling. 6. Framtidens butik/handelsplats HANDELSUTREDNING - VÄSTRA GÖTALAND BILAGOR 1. Definitioner 2. Befolkningsuppgifter 3. Verksamhetsuppgifter 4. Detaljhandelns utveckling 5. Framtidens konsument 6. Framtidens butik/handelsplats 7. Handelsetableringslagstiftning

Läs mer

Regionala turismeffekter

Regionala turismeffekter Regionala turismeffekter Karlstadsregionen HUI Research På uppdrag av Forshaga kommun Hammarö kommun Grums kommun Karlstads kommun Kils kommun April 2013 Sammanfattning Karlstads kommun Karlstadsregionen

Läs mer

Analys av utvecklingen i Skövde

Analys av utvecklingen i Skövde 1 Handeln 2010 Analys av utvecklingen i Skövde 2 Analys av handelns utveckling i Skövde 2010 Handelsstaden Skövde fortsätter växa stabilt - fina resultat av långsiktigt arbete Skövdes totala handelsindex

Läs mer

Blekinge i Sverigeförhandlingen

Blekinge i Sverigeförhandlingen Blekinge i Sverigeförhandlingen Redovisning av nyttoberäkningar Vi vill vara med om att utveckla Sveriges järnvägssystem, men då måste vi få rätt förutsättningar att delta. Bild från långfilmen Gäst hos

Läs mer

Handelsutredning Örebro Del 1

Handelsutredning Örebro Del 1 Handelsutredning Örebro Del 1 Den 20 december 2007 Sida 1 Innehållsförteckning Bakgrund, syfte och mål Konjunkturläget Örebro och Örebroregionen Utvecklingstrender inom handeln Översiktlig analys av Örebro

Läs mer

Vi skapar Skandinaviens mest attraktiva stadskärna. Vill du vara med?

Vi skapar Skandinaviens mest attraktiva stadskärna. Vill du vara med? Vi skapar Skandinaviens mest attraktiva stadskärna. Vill du vara med? Målet är att göra Jönköping till Skandinaviens mest attraktiva stadskärna i sin storlek. Ganska kaxigt, tycker kanske en del. Men faktum

Läs mer

VARUFÖRSÖRJNINGSPLAN 2008

VARUFÖRSÖRJNINGSPLAN 2008 VARUFÖRSÖRJNINGSPLAN 2008 Antagen av kommunfullmäktige 2008-09-29 INLEDNING Det moderna samhället har utvecklats i en riktning där rationaliseringar och effektivitet blivit allt mer centralt eftersom konkurrensen

Läs mer