Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den?"

Transkript

1 Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den? Om framtidens handel och handelsplatser Fredrik Bergström, ek. dr. Affärsområdeschef WSP Analys & Strategi 1

2 Innehåll Inledning Del 1: Handelns utveckling på kort och lång sikt Handelns utveckling senaste åren Konjunkturer kommer och går Handeln växer på lång sikt Städerna blir vinnare Del 2: Marknadsplatsernas konkurrens E-handeln utmanar Tuff konkurrens på växande storstadsmarknader Överlappande upptagningsområden Det spektakulära och det praktiska vinner Mångfalden ökar Svansarnas comeback 2

3 Inledning Syftet med denna rapport är att belysa handelns utveckling på kort och lång sikt. Särskilt fokus är också på e-handeln och marknadsplatsernas konkurrens i Stockholmsregionen. Rapporten har tagits fram till konferensen Utveckla dina handelsfastigheter. Analysen baseras på en rad olika källor och ska ses som en kortfattad sammanfattning/bedömning av läget för detaljhandeln vintern Författaren Fredrik Bergström är ekonomie doktor, affärsområdeschef för WSP Analys & Strategi. Fredrik har analyserat handeln under många år, bl a som chef för HUI. 3

4 Del 1: Handelns utveckling på kort och lång sikt Handeln har upplevt ett antal svaga år. Denna utvecklingen kan komma att hålla i sig ytterligare något år. Över tiden tenderar dock handeln att växa. Fram till 2025 förväntas handeln växa med 350 miljarder kronor En stor del av denna tillväxt kommer att återfinnas i storstadsregionerna 4

5 Handelns utveckling de senaste åren Under de senast åren har handelns utveckling präglats av finanskrisen och åtgärder för att stävja densamma. Under 2008/2009 sjönk handeln som en konsekvens av den oro som finanskrisen gav upphov till. Under 2009/2010 och delar av 2011 utvecklades handeln väl. En viktig orsak var finanspolitiska stimulanser, förväntningar om bättre ekonomisk utveckling och låga räntor. Under andra halvan av 2011 bröts utvecklingen och handelns tillväxt minskade ånyo. Internationell oro och en tilltagande oro för hur den svenska ekonomin kan komma att utvecklas har påverkat konsumenterna. Källa: HUI/SCB Detaljhandelsindex. Fasta priser

6 Konjunkturer kommer och går Källa: Konjunkturer kommer och går. Sedan 1800-talet har Sverige haft ett antal nedoch uppgångar. På lång sikt är dock är dock utvecklingen positiv, vilket återspeglar den långsiktiga ekonomiska utveckling som kännetecknar svensk ekonomi. Den nuvarande lågkonjunkturen kommer att övergå i en högkonjunktur. Många prognosmakare räknar med att 2012 blir ett svagt år, men att återhämtningen kan komma igång under På lång sikt kommer dock svensk ekonomi att utvecklas relativt väl. Konjunkturinstitutets långtidsprognos indikerar en långsiktig tillväxt på 2,5-3 procent per år. 6

7 Konjunkturer kommer och går så även i handeln Konjunktursvängningarna har även präglat detaljhandeln. Efter 90-talskrisen upplevde detaljhandeln en stark utveckling fram till IT-kraschen. Då avtog tillväxten något. Åren därefter blev mycket starka för handeln. Den positiva utvecklingen tog slut i samband med finanskrisen De senaste åren har varit relativt svaga. Underliggande drivkrafter har, förutom lågkonjunkturerna, varit en stark utveckling av hushållens inkomster, stigande förmögenhetsvärden (via hus och aktier), lägre räntekostnader och också en stark shoppingtrend framdriven av en moderniserad och professionaliserad detaljhandel. Källa: HUI/SCB. Detaljhandelsindex. Fasta priser. Procentuell förändring per år Fram till 2025 förväntas detaljhandelskonsumtionen per capita att öka med ca 2,7 procent. Denna utveckling plus en befolkningstillväxt innebär att detaljhandeln kommer att omsätta ytterligare 350 miljarder kronor

8 Städerna blir vinnare En stark trend i stora delar av världen är urbaniseringen. Den kommer även att prägla Sverige och därmed även detaljhandeln. Beräkningar som WSP har gjort tyder på att en stor del av hushållens totala inkomster kommer att återfinnas i storstadsregionerna. Utvecklingen drivs av den förväntade befolkningsutvecklingen och inkomstutvecklingen I de tre största städerna kommer närmare 70 procent av den förväntade tillväxten att återfinnas. Då handeln till sin karaktär är lokal är det rimligt att anta att handelns tillväxt också kommer att vara i dessa regioner. Källa: WSP 8

9 Del 2: Marknadsplatsernas konkurrens Var handelns varor säljs är en konkurrensprocess mellan olika marknadsplatser. E-handel är en marknadsplats som förväntas ha en stark utveckling under de kommande åren I storstadsregionerna säljs en stor del av handelns varor i köpcentrum och gallerior av olika slag. Även om marknaderna växer är konkurrensen intensiv och många köpcentrum har överlappande upptagningsområden. Stora centrum och centrum som bidrar till att underlätta vardagen tillhör vinnarna Innehållet i centrumanläggningarna kommer även att bli mer mångfacetterat. Detta drivs både av en efterfrågan på mer mångfald och också en strävan bland detaljhandelns företag att differentiera sig 9

10 E-handeln utmanar E-handel_hög E-handel låg E-handeln har under några år haft en stark utveckling och mycket tyder på att denna trend kommer att hålla i sig. Allt fler konsumenter har lärt sig att handla över nätet och företagen har blivit bättre på att sälja över nätet. Inom några år kommer de internetvana 90-talisterna att få en ökad köpkraft. De kommer med all sannolikhet att e-handla i större utsträckning än tidigare generationer Antar man att e-handeln växer med 10 procent per år under de kommande åren (till 2030) kommer e-handelns marknadsandel av den totala detaljhandeln att öka från ca 5 procent till 20 procent. Antar man en något försiktigare tillväxt kommer e-handelns andel av detaljhandeln att fördubblas. Källa: HUI/Posten E-barometern samt egen prognos Anm. I högscenariot antas e-handeln växa med 10% per år efter I lågscenariot trappas tillväxten gradvis ner från 10% till 4% per år E-handeln har redan och kommer i än större utsträckning att växa ihop med den traditionella handeln. 10

11 Tuff konkurrens på växande storstadsmarknader Stockholmsmarknaden är stor och förväntas ha en stark tillväxt. Dock är det också en marknad som kännetecknas av intensiv konkurrens mellan små och stora köpcentrum Källa: WSP och HUI. Sammanställning av köpcentrum i norra Stockholm. Baserat på centrumens storlek

12 Överlappande upptagningsområden De mång centrum som finns har överlappande upptagningsområden, vilket innebär att de ska hämta sin omsättning från samma kundunderlag. I en konkurrenssituation som denna är det viktigt att marknadsplatsen uppfattas som ett attraktivt och tillgängligt alternativ. De centrum som inte är tillräckligt intressanta för kunderna väljs bort. Källa: Figuren visar hur olika centrum har olika stora upptagningsområden och därmed konkurrerar med varandra. Större centrum har större upptagningsområden. Notera att cityhandelns upptagningsområde, som är stora delar av Stockholmsregionen har inte ingår i analysen. Särskilt fokus är på centrum utanför city

13 Det spektakulära eller det praktiska vinner En analys av konkurrensen visar att i närheten av Kista är konkurrensen extra intensiv. Kunder som bor i denna del av Stockholm når utan större problem ett stort antal köpcentrum. Denna konkurrens kommer att bli än mer intensiv i takt med att nya etableringar blir klara. T ex Mall of Scandinavia Framtidens framgångskoncept är troligtvis megacentrum med ett stort utbud som lockar. Till framtidens vinnare hör troligtvis också de centrum som är tillgängliga och löser vardagskonsumtionen på ett effektivt sätt. Väl fungerande och välskötta mellanstora stadsdelscentrum i nära anslutning till bostäder och kollektivtrafik har framtiden för sig. Källa: Figuren visar hur mycket säljyta som finns i en given punkt och inom de överlappande upptagningsområdena. Bor en person exempelvis i närheten av Kista når vederbörande uppemot kvm givet de olika köpcentrumens upptagningsområden.

14 Mångfalden ökar - Svansarnas comeback Innehållet i centrumanläggningarna kommer i ett 5-10 årsperspektiv att bli mer mångfacetterat. Detta drivs av en efterfrågan på mer mångfald, vilket i sin tur är en funktion av ökade inkomster (hushållen har råd med mångfald) och också tillgång till mer mångfald, vilket skapar en ökad efterfrågan. En annan drivkraft är att detaljhandelns företag har incitament att differentiera sig från varandra för att på så sätt undvika priskonkurrens. Anm. Normalfördelningen kan användas för att beskriva spridningen av olika utfall. I normalfallet återfinns ofta det mesta i mitten, medan mer avvikande utfall är mer ovanliga och återfinns i svansarna Ett sätt att uttrycka detta är att utgå ifrån normalfördelningen. I framtiden kommer en stor del av konsumtionen fortfarande att vara baskonsumtion (d v s i mitten på kurvan), men efterfrågan på det speciella kommer att öka (kurvans svansar kommer att bli viktigare)

15 15

Ekonomiska förutsättningar

Ekonomiska förutsättningar Ekonomiska förutsättningar Teknikindustri och tjänster inför avtalsrörelsen 2013 En rapport från Almega, Teknikföretagen och Unionen OM TEKNIKINDUSTRI OCH TJÄNSTER Teknikföretagen har 3 600 medlemsföretag

Läs mer

Svensk Distanshandel. Mat på nätet Rapport 2013

Svensk Distanshandel. Mat på nätet Rapport 2013 Svensk Distanshandel Mat på nätet Rapport 2013 1 Sammanfattning och slutsatser För fjärde året i rad tar Svensk Distanshandel fram rapporten Mat på nätet. Matförsäljningen på nätet ökar, men kunskapen

Läs mer

Västsverige och den nya ekonomiska geografin

Västsverige och den nya ekonomiska geografin Västsverige och den nya ekonomiska geografin Västsverige och den nya ekonomiska geografin 2 Västsverige och den nya ekonomiska geografin 3 FÖRORD Att förstå drivkrafterna i den ekonomiska utvecklingen

Läs mer

Behov av bostadsbyggande

Behov av bostadsbyggande RAPPORT 2015:18 Behov av bostadsbyggande Teori och metod samt en analys av behovet av bostäder till 2025 Behov av bostadsbyggande Teori och metod samt en analys av behovet av bostäder till 2025 Titel:

Läs mer

Partihandelns roll i värdekedjan- idag och imorgon

Partihandelns roll i värdekedjan- idag och imorgon Partihandelns roll i värdekedjan- idag och imorgon EN RAPPORT FRÅN HUI RESEARCH PÅ UPPDRAG AV HANDELNS UTVECKLINGSRÅD (HUR) Förord Det så kallade mellanledet, som utgörs av den del av värdekedjan som befinner

Läs mer

#10. Robert Gidehag och Henrik Öhman. Använd kraften! Vägar till ett större arbetsutbud

#10. Robert Gidehag och Henrik Öhman. Använd kraften! Vägar till ett större arbetsutbud #10 Robert Gidehag och Henrik Öhman Använd kraften! Vägar till ett större arbetsutbud Författaren och Reforminstitutet 2002 Omslag: Ulrica Croneborg Illustration: Ulrica Croneborg Sättning: Ateljé Typsnittet

Läs mer

Näringsliv Skåne. Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020

Näringsliv Skåne. Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020 Näringsliv Skåne Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020 Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020 Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med

Läs mer

Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet

Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet Riksbanksstudier, februari 2015 s v e r i g e s r i k s b a n k Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet Produktion: Sveriges riksbank

Läs mer

Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån

Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-16628 Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Om hushållens skuldsättning och bostadsmarknaden

Om hushållens skuldsättning och bostadsmarknaden Om hushållens skuldsättning och bostadsmarknaden Om hushållens skuldsättning och bostadsmarknaden December 213 1 Evidens erbjuder kvalificerad analys och strategisk rådgivning åt privata och offentliga

Läs mer

HÅLLBAR KONSUMTION AV JORDBRUKSVAROR Hållbar samhällsutveckling vad innebär det?

HÅLLBAR KONSUMTION AV JORDBRUKSVAROR Hållbar samhällsutveckling vad innebär det? HÅLLBAR KONSUMTION AV JORDBRUKSVAROR Hållbar samhällsutveckling vad innebär det? Begreppet hållbar utveckling omfattar tre dimensioner; miljö, ekonomi och sociala förhållanden. Dessa tre dimensioner förstärker

Läs mer

Bostaden är lösningen. Riksbyggens bostadspolitiska plattform en helhetssyn på bostadsfrågan

Bostaden är lösningen. Riksbyggens bostadspolitiska plattform en helhetssyn på bostadsfrågan Bostaden är lösningen Riksbyggens bostadspolitiska plattform en helhetssyn på bostadsfrågan Riksbyggen vill härmed tacka alla som bjöd på sin sakkunskap och kompetens: Ann Legeby, Tord af Klintberg, Emma

Läs mer

Välj välfärden vi har råd!

Välj välfärden vi har råd! Välj välfärden vi har råd! Välj välfärden - vi har råd! Rapport av Torbjörn Dalin och Thomas Berglund Kommunal 2014 Innehållsförteckning Inledning... 4 Den framtida befolkningsutvecklingen... 6 Tidigare

Läs mer

Specialstudier. Nr 39. Mars 2014. Är ett bibehållet offentligt åtagande ett hållbart åtagande?

Specialstudier. Nr 39. Mars 2014. Är ett bibehållet offentligt åtagande ett hållbart åtagande? Specialstudier Nr 39. Mars 2014 Är ett bibehållet offentligt åtagande ett hållbart åtagande? Utvärdering av den långsiktiga hållbarheten i de offentliga finanserna Är ett bibehållet offentligt åtagande

Läs mer

Så vill unga bo. Sammanfattning

Så vill unga bo. Sammanfattning Så vill unga bo - Bosparandet bland unga har ökat - Sju av åtta 18-åringar vill inte bo hos sina föräldrar - Det egna länet lockar mest när unga väljer bostadsort SÅ VILL UNGA BO 1 SBAB PRIVATEKONOMI 28

Läs mer

Har sänkta arbetsgivaravgifter hjälpt unga att få jobb i handeln?

Har sänkta arbetsgivaravgifter hjälpt unga att få jobb i handeln? Har sänkta arbetsgivaravgifter hjälpt unga att få jobb i handeln? Jag tror helt enkelt inte på den här idén med att sänka löner. I så fall så borde vi redan ha sett detta eftersom vi kraftigt har sänkt

Läs mer

Fler jobb efter 3 år med sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster

Fler jobb efter 3 år med sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster Fler jobb efter 3 år med sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster Studie av effekterna på restaurangpriser, restaurangomsättning och anställda i restaurangbranschen Box 3546, 103 69 Stockholm T +46

Läs mer

Den svenska marknaden för likviditetsutjämning mellan banker över natten 2007 2010

Den svenska marknaden för likviditetsutjämning mellan banker över natten 2007 2010 Den svenska marknaden för likviditetsutjämning mellan banker över natten 2007 2010 Johanna Eklund och Per Åsberg Sommar* I denna artikel används statistik över genomförda transaktioner från Riksbankens

Läs mer

RAPPORT NR 3:2004 Bostadsmarknaden i Stockholm-Mälarregionen framtida behov och förväntat byggande

RAPPORT NR 3:2004 Bostadsmarknaden i Stockholm-Mälarregionen framtida behov och förväntat byggande RAPPORT NR 3:2004 Bostadsmarknaden i Stockholm-Mälarregionen framtida behov och förväntat byggande»bostadsmarknaden I STOCKHOLM-MÄLARREGIONEN«1 2 RAPPORT NR 3:2004 Förord Föreliggande rapport är en del

Läs mer

Hur stor är risken för bestående hög arbetslöshet?

Hur stor är risken för bestående hög arbetslöshet? Hur stor är risken för bestående hög arbetslöshet? Laura Hartman och Helena Svaleryd Laura Hartman är docent i nationalekonomi, verksam som forskningschef hos SNS och medlem av Finanspolitiska rådet. Hennes

Läs mer

Analytiker: Philip Leidefeldt Emil Wasteson Namn 2

Analytiker: Philip Leidefeldt Emil Wasteson Namn 2 Scandinavian Airline Systems har under flera decennier varit en av Sveriges stoltheter i den globala företagskulturen där man erbjuder flygresor till hela världen. De senaste åren har dock SAS kantats

Läs mer

10 steg. för ny industrialisering av Sverige

10 steg. för ny industrialisering av Sverige 10 steg för ny industrialisering av Sverige steg fo r ny industrialisering av Sverige Maj 2014 0 Sverige behöver en långsiktig strategi för industrins vidareutveckling en strategi som fokuserar industrins

Läs mer

Den finansiella krisen var står vi idag och vart är vi på väg?

Den finansiella krisen var står vi idag och vart är vi på väg? ANFÖRANDE DATUM: 2009-06-11 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak Danske Market s Central Bank Seminar, Snekkersten, Danmark SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11)

Läs mer

EN FUNGERANDE BOSTADSMARKNAD

EN FUNGERANDE BOSTADSMARKNAD Bokriskommitténs rapport EN FUNGERANDE BOSTADSMARKNAD EN REFORMAGENDA Juni 2014 En fungerande bostadsmarknad en reformagenda Klas Eklund Bokriskommittén 2014 Original: Eiserman Design Tryckeri: E-print

Läs mer

Uppföljning av de transportpolitiska målen. Rapport 2013:4

Uppföljning av de transportpolitiska målen. Rapport 2013:4 Uppföljning av de transportpolitiska målen Rapport 2013:4 Uppföljning av de transportpolitiska målen Rapport 2013:4 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm Telefon: 010 414 42 00 Fax: 010 414

Läs mer

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM Jag vill bo här och du vill bo där hur svårt kan det vara? PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM JAG VILL BO HÄR OCH DU VILL BO DÄR HUR SVÅRT KAN DET VARA? 3 Bygg fler bra boendet för äldre till rimliga kostnader.

Läs mer

Analys av rörelser i inkomstfördelningen vid införande av jobbskatteavdraget

Analys av rörelser i inkomstfördelningen vid införande av jobbskatteavdraget Rapport till Finanspolitiska rådet 2014/3 Analys av rörelser i inkomstfördelningen vid införande av jobbskatteavdraget Konjunkturinstitutet Elin Ryner 2 Finanspolitiska rådet är en myndighet som har till

Läs mer

E-barometern ges ut av PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research

E-barometern ges ut av PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research E-barometern ges ut av PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research Om PostNord Om Svensk Digital Handel Om HUI Research PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar

Läs mer

339 LEDANDE POLITIKER OM SVENSK STADS- POLITIK SÅ VILL DE FORMA FRAMTIDENS STÄDER

339 LEDANDE POLITIKER OM SVENSK STADS- POLITIK SÅ VILL DE FORMA FRAMTIDENS STÄDER 339 LEDANDE POLITIKER OM SVENSK STADS- POLITIK SÅ VILL DE FORMA FRAMTIDENS STÄDER INLEDNING Vi har alla olika tidshorisonter när det gäller investeringar i staden. För handlaren så är det dagskassan och

Läs mer

52 FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag

52 FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag Diagram A. Räntor på nya bolåneavtal till hushåll och reporänta 8 9 Genomsnittlig boränta Kort bunden boränta Lång bunden

Läs mer