Handelsutredning Västra hamnen i Hudiksvall. Marknadspotential och konsekvensanalys

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handelsutredning Västra hamnen i Hudiksvall. Marknadspotential och konsekvensanalys"

Transkript

1 Handelsutredning Västra hamnen i Hudiksvall Marknadspotential och konsekvensanalys 27 februari 2015

2 Bakgrund 2 I samband med Hudiksvall kommuns arbete med FÖP för Västra hamnen, önskar staden bedöma förutsättningarna för att etablera handel inom delar av Västra hamnen. Området är idag delvis bebyggt med industri- och lagerbyggnader och ligger ca 1,5 km från stadskärnan Området ligger längs den södra infarten till Hudiksvall från E4an Fyra primära frågeställningar önskar kommunen få besvarade: 1. Hur ser förutsättningarna ut för etablering av en större dagligvarubutik? 2. Hur ser förutsättningarna ut för etablering av sällanköpsvaruhandel, särskilt volymhandel? 3. Hur kan en etablering av s.k. volymhandel i Västra hamnen antas påverka centrumhandeln och övrig externhandel i kommunen? 4. Vilka särskilda krav på planeringen, t ex i form av trafik- och parkeringslösningar, kollektivtrafik m m kan en volymhandelsetablering ställa?

3 Innehållsförteckning 3 1. Marknadsområde och marknadsunderlag 4 2. Utbud i Hudiksvall och marknadsområdet Marknadspotential ny handel i Hudiksvall Förutsättningar för handel i Västra Hamnen Konsekvenser för befintlig handel Slutsatser och rekommendationer 37

4 1. MARKNADSOMRÅDE OCH MARKNADSUNDERLAG 4

5 Sammanfattning Hudiksvalls marknadsunderlag 5 Hudiksvalls primära upptagningsområd är kommunen, sekundärområdet består av Ljusdal, samt delar av Nordanstig, Bollnäs och Söderhamn. En gravitationsanalys utifrån avstånd och handelns storlek visar på att Hudiksvall bör ha en relativt stor andel av konsumtionsutflödet från Ljusdal och Söderhamn. Hudiksvall är den kommun som sammantaget har det mest positiva konsumtionsnettot inom upptagningsområdet Kommunens marknadsunderlag har efter ett antal år av vikande befolkningsutveckling stabiliserats kring invånare en nivå som bedöms relativt konstant Befolkningen i Hudiksvall är ur ett regional perspektiv både välutbildad och relativt välavlönad vilket gynnar den lokala handeln Marknadstillväxten i upptagningsområdet fram till 2030 är 198 Mkr inom dagligvaruhandeln och 611 Mkr inom sällanköpshandeln. Tillväxten beror uteslutande på konsumtionstillväxt då befolkningen sammantaget minskar i området. Hudiksvalls andel av tillväxten bedöms till 114 Mkr inom dagligvaruhandeln och 326 Mkr inom sällanköpshandeln

6 Upptagningsområde Hudiksvall 6 Upptagningsområdet baseras på avstånd, barriärer samt marknadsplatsernas storlek, attraktivitet samt interregional konkurrens. Hudiksvalls upptagningsområde bedöms vara: Primärområdet Hudiksvalls kommun Sekundärområdet Ljusdals kommun och delar av Bollnäs, Söderhamn och Nordanstig

7 Graviationsbedömning Hudiksvalls upptagningsområde Konsumentval givet tidsavstånd och sällanköpshandelns omsättning 7 Ljusdal Nordanstig Bollnäs Söderhamn Hudiksvall Ljusdal - 2% 7% 2% 7% Nordanstig 0% - 0% 0% 0% Bollnäs 16% 3% - 18% 7% Söderhamn 6% 3% 20% - 15% Hudiksvall 28% 16% 13% 22% - Sundsvall 30% 65% 17% 16% 46% Gävle 19% 11% 43% 41% 24% 100% 100% 100% 100% 100% Tabellen visar en bedömd andel av respektive kommuns utflöde som konsumeras i upptagningsområdets kommuner, med hänsyn tagen till tidsavstånd och handelns storlek. T ex hamnar 28 % av Ljusdals och 22 % av Söderhamns konsumtionsutflöde i Hudiksvall.

8 In- och utflöde av konsumtion per kommun i upptagningsområdet DV - 8 Mkr SV Mkr DV - 86 Mkr SV + 4 Mkr DV - 75 Mkr SV Mkr DV + 78 Mkr SV - 3 Mkr DV + 78 Mkr SV Mkr Hudiksvall är den kommun som sammantaget har det mest positiva konsumtionsnettot inom upptagningsområdet. Nordanstig tappar mycket till framförallt Sundsvall men även Hudiksvall. Detsamma gäller Ljusdal för framförallt sällanköp medan dagligvaruhandeln är mer lokal beroende på långa avstånd till alternativa handelsplatser. Söderhamn har stark dagligvaruhandel men tappar sällanköpshandel till både Gävle och Hudiksvall, som ligger närmare. Bollnäs har det omvända perspektivet med svagare dagligvaruhandel medan sällanköpshandel är relativt stark. 8 Källa: Handeln i Sverige

9 Sedan ca 10 år tillbaka står befolkningsutvecklingen stilla, men sjunker inte längre 9 Antal invånare Befolkningsutveckling i Hudiksvall Källa: SCB, WSP Folkmängd Prognos (WSP)

10 Hudiksvall Falun Borlänge Gävle Sandviken Söderhamn Bollnäs Härnösand Sundsvall Örnsköldsvik Gävleborgs län Hela riket Hudiksvalls inkomstnivå ligger på länssnittet men under riket 10 Sammanräknad förvärvsinkomst, år, Medelvärde, Tkr 290,0 Inkomstnivå ,0 270,0 260,0 250,0 240,0 230,0 Källa: SCB

11 In- och utpendling ligger på samma nivå 11 Andel, 16- år 16,0 Förvärvsarbetande och pendlare i Hudiksvall ,0 12,0 10,0 10,7 13,9 13,4 8,0 6,0 7,7 4,0 2,0 0, Källa: SCB Andel utpendlare av förvärvsarbetande boende Andel inpendlare av fa dagbefolkning

12 Relativt välutbildad befolkning Andel eftergymnasial utbildning, 3 år och mer 12 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Hofors Ovanåker Ljusdal Nordanstig Ockelbo Söderhamn Bollnäs Sandviken Hudiksvall Gävle Riket Källa: SCB

13 Marknadsunderlag i upptagningsområdet nuläge och prognos 13 Kommun/ marknad Befolkning (2013) Konsumtion Idag (Mkr)* Befolkning (2030) Konsumtion 2030 (Mkr)** Konsumtionstillväxt (Mkr) DV SV DV SV DV SV Hudiksvall Ljusdal Del Nordanstig Del Bollnäs Del Söderhamn Summa * Baserat på en per capita konsumtion om kr för dagligvaruhandel och kr för sällanköpsvaruhandel ** Tillväxt baserad på befolkningsförändring samt konsumtionstillväxt enligt konsumtionsprognosgruppen justerat för e-handel Tillväxten fram till 2030 inom hela upptagningsområdet är 198 Mkr inom dagligvaruhandeln och 611 Mkr inom sällanköpshandeln

14 Tillväxt i Hudiksvall inom detaljhandeln 14 Total tillväxt (Mkr) Marknadsandel Tillväxt (Mkr) Tillväxt (kvm säljyta) Dagligvaror Shopping (beklädnads och fritidsvaror) Volymhandel (möbel, heminredning och byggvaror) Primärområde 114 Primärområde 100 % Sekundärområde 84 Sekundärområde < 5 % Primärområde 175 Primärområde 75 % Sekundärområde 190 Sekundärområde 25 % Primärområde 121 Primärområde 100 % Sekundärområde 125 Sekundärområde 20 % Summa Ytbehovet i ovanstående tabell utgår från en marknad i balans och att ingen tillväxt sker i befintlig handel. Det är i sig ett orimligt antagande varför utrymmet för ny handelsyta understiger den beräknade tillväxten för säljyta. Ytbehovet beräknas utifrån en yteffektivitet (oms/kvm) om kr/kvm för dagligvaror och kr/kvm för sällanköpsvaror Tillväxten avser hela kommunen, tätorten har en marknadsandel om ca 90 % av kommunens omsättning men för sällanköpshandel bedöms i princip all tillväxt ske i centralorten

15 2. UTBUD I HUDIKSVALL OCH MARKNADSOMRÅDET 15

16 Sammanfattning utbud och konkurrens 16 Hudiksvall är länets näst starkaste handelsdestination med en omsättning inom detaljhandeln på 1,2 miljarder inom dagligvaruhandeln och 1 miljard inom sällanköp Med ett dagligvaruindex lite över 100 är kommunen självförsörjande inom livsmedel liksom Ljusdal och Söderhamn Försäljningsindex inom sällanköp ligger på 92 vilket tyder på ett visst utflöde. Inom upptagningsområdet är det endast Bollnäs som har en liknande position, medan övriga kommuner har betydligt svagare position inom sällanköpshandeln. Sett till Hudiksvalls utbud inom sällanköpshandeln är kommunen välförsörjd inom hemutrustning, medan det finns en potential inom både fritidsvaror och framförallt beklädnad Sett till den traditionella volymhandeln (hemutrustning) är potentialen låg, och endast möbelhandeln är underreprestenderad jämfört med genomsnittsutbudet. Den starka konkurrensen från IKEA i Sundsvall innebär dock att potentialen är låg. Hudiksvalls stad och Delsbo dominerar kommunens handel sett till omsättningsstorlek. Handeln i Hudiksvalls stad är framförallt lokaliserad till stadskärnan, Furulund och ICA Maxi-området Planerade nya handelsetableringar i Hudiksvall är Biltema vid södra E4a avfarten samt en eventuell utveckling av Centrumhuset inne i stadskärnan

17 Hudiksvalls är länets näst starkaste handelsdestination Omsättning dagligvaruhandel 2013 (kkr) Omsättning sällanköpsvaruhandel 2013 (kkr) Källa: Handeln i Sverige

18 Kraftig omsättningsökning under 2000-talet Ockelbo Hofors Ovanåker Nordanstig Ljusdal Sandviken Söderhamn Bollnäs Hudiksvall Ockelbo Hofors Ovanåker Dagligvaruhandeln har kontinuerligt ökat under hela 2000-talet medan sällanköpsvaruhandeln efter en mycket kraftig uppgång fram till 2007 har stabiliserats kring en omsättning på en miljard. Avmattningen beror på konjunktureffekter men även ökad konkurrens från Sundsvall. Gävles omsättning är borrtaget ur diagrammet då dess omsättning är på en så pass mycket högre nivå att det försvårar diagrammets läsbarhet. Även Gävle har haft en kraftig omsättningsökning under hela 2000-talet med en inbromsning för sällanköpsvaruhandel fast först från Nordanstig Ljusdal 400 Sandviken 200 Söderhamn Bollnäs 0 Hudiksvall Källa: Handeln i Sverige

19 Dagligvaruhandeln tappade fram till 2009 men har återhämtat sig stark utveckling i hela upptagningsområdet Dagligvaruindex Nordanstig Ljusdal Söderhamn Bollnäs Hudiksvall Källa: Handeln i Sverige

20 Hudiksvalls konkurrenskraft ligger relativt stabilt, men med en svagt nedåtgående trend de senaste åren Sällanköpsvaruindex Nordanstig Ljusdal Söderhamn Bollnäs Hudiksvall Källa: Handeln i Sverige

21 Sällanköpsindex per bransch och kommun 21 Beklädnad Hemutrustning Fritidsvaror övrig SV SV totalt Ljusdal Nordanstig 13 6 Bollnäs Söderhamn Hudiksvall Källa: SCB och WSP Hudiksvall och Bollnäs är relativt välförsörjda med volymhandel. Det är framförallt Hemutrustning, dvs järn/bygg, möbler samt heminredning och övrig sällanköpsvaruhandel dvs Maxi, Rusta, Clas Ohlsson, Åhléns m fl som bidrar till högt index. Etableringsutrymme kan finnas inom beklädnad och fritidsvaror där man har ett utflöde, detta är dock inte primärt volymhandel och riskerar att i större utsträckning konkurrera med handeln i stadskärnan.

22 Hudiksvalls sällanköpsvaruhandel 22 Omsättning 2013 (Mkr) Andel Andel riket Beklädnad % 22% Hemutrustning % 31% Fritidsvaror % 31% Övrig sällanköpsvaruhandel % 15% Summa Källa: SCB och WSP En uppdelning av omsättning per bransch i Hudiksvall bekräftar tidigare analys av sällansköpsindex. Jämfört med riket har Hudiksvall en lägre andel handel inom både kläder och fritidsvaror

23 Potential inom traditionell volymhandel 23 Omsättning / invånare (kr) Rikssnitt (kr) Möbelhandel Heminredning Järn och byggvaror Hemutrustning Källa: SCB och WSP Traditionell volymhandel ligger inom segmentet hemutrustning som består av tre delar Järn & bygg, Heminredning och Möbelhandel. Vid en uppdelning av omsättningen per grupp är det Järn & Bygg samt Heminredning som förklarar det höga indexet och omsättningen. Möbelhandel har däremot en omsättning per capita under rikssnittet. Potentialen inom det segmentet är genom konkurrensen från IKEA i Sundsvall sannolikt relativt låg.

24 Hudiksvalls handelsstruktur Hudiksvalls stad och Delsbo dominerar kommunens handel 24

25 Stadskärnans handelsstruktur och omsättning 25 Bygg Max, i u Handeln i Hudiksvalls stadskärna är framförallt koncentrerad till området kring Storgatan och Västra Tullgatan (kring galleriorna Guldsmeden och Fyren). Furulund i stadskärnans närhet är stadens primära volymhandelsområde, med livsmedel och volymhandel inom bl a elektronik och diversehandel. ICA Maxi är kommunens enskilt största handelsdestination med en omsättning på närmare 300 Mkr per år. Omsättningsklasser per butik Källa: SCB och WSP

26 Planerad ny handel i Hudiksvall med omnejd 26 I Hudiksvall Etablering av Biltema i korset riksväg 84 och E4:an Utveckling av Centrumhuset i korsningen Storgatan/Käppuddsgatan Förfrågningar finns i stadskärnan men det är svårt att hitta lämpliga lokaler I regionen Planering för nytt handelsområde i Ljusdal pågår

27 3. MARKNADSPOTENTIAL NY HANDEL I HUDIKSVALL 27

28 Etableringsutrymme ny handelsyta för dagligvaror 28 Etableringsutrymmet kan delas upp i två komponenter: Befintligt etableringsutrymme För dagligvaruhandeln ligger Hudiksvalls försäljningsindex på en sådan nivå att ytterligare etableringar knappast kan ske utan att befintlig handel påverkas negativt. Marknadstillväxt Tillväxten inom Hudiksvall stad uppgår till 100 Mkr, vilket motsvarar ca kvm dagligvaruhandel (1 900 kvm BTA). Av detta bedömer vi att befintlig handel tar minst 50 % av tillväxtutrymmet. Kvarstående ytor understiger sannolikt lönsamhetskraven hos en nyetablering. En etablering utöver vad marknadsunderlaget motiverar innebär sannolikt sänkt lönsamhet och i förlängningen utslagning inom befintlig handel. Samtidigt måste en beredskap finnas för strukturomvandling inom dagligvaruhandeln, genom t ex omlokalisering eller ersättningsetablering av befintliga butiker.

29 Etableringsutrymme ny handelsyta för sällanköpsvaror 29 Etableringsutrymmet kan delas upp i två komponenter: Befintligt etableringsutrymme I traditionell volymhandel bedöms etableringsutrymmet begränsat i nuläget, vilket beror på att kommunen är välförsörjd inom denna sektor samt att IKEA Sundsvall utgör en stark konkurrent inom möbelhandeln. I shoppingsegmentet (kläder och fritidsvaror) bedömer vi att det finns ett etableringsutrymme på mellan och kvm, genom höjt försäljningsindex. Marknadstillväxt Tillväxten inom Hudiksvalls tätort uppgår till 325 Mkr, vilket motsvarar ca kvm sällanköpshandel ( kvm BTA). Av detta bedömer vi att befintlig handel tar minst 50 % av tillväxtutrymmet. Återstår ett etableringsutrymme om ca kvm inom shopping och volymhandel. Sammantaget bedömer vi att det finns etableringsutrymme inom sällansköpsvaruhandeln om mellan och kvm fram till 2030, varav ca kvm inom traditionell volymhandel.

30 4. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR HANDEL I VÄSTRA HAMNEN 30

31 Strukturanalys handel i Västra hamnen 31 7 Styrkor och svagheter för det tänkta läget för handel i Västra hamnen utifrån ett handelsperspektiv: (1) I nära anslutning till Hudiksvalls södra infart (2) Relativt centralt i Hudiksvall (3) Gott om plats 6 4 (4) Barriärer mot staden i form av järnväg samt på sikt nya bostadskvarter i hamnen (5) Halvt upptagningsområde, öster om platsen ligger havet 2 (6) För långt från centrala stadskärnan för att bli en del av dess handelsstråk (7) Sämre tillgänglighet till det regionala vägnätet jämfört med Furulund (8) Ingen kollektivtrafikförsörjning 1 5

32 Lägespositionering av Hudiksvalls handelsplatser Kvalitativ bedömning av lägesparametrar för Hudiksvalls handelsplatser 32 Västra hamnen Centrum ICA Maxi Furulund Butiksstorlek sällanköpsvaror Närhet till E4:an Synlighet från länsväg (handel) Butiksstorlek dagligvaror Närhet till understödjande verksamheter Dagbefolkning Trafikmängder Närhet till konkurrerande utbud Närhet/anslutning till kollektivtrafik Andel av totalpoäng 14% 33% 20% 32% En kvalitativ bedömning av Hudiksvalls handelsplatser visar på att centrum och Furulund är de två platser kommunen primärt bör styra handeln mot, givet centrala lägesfaktorer för konkurrenskraftig handel. Betyg 4 innebär att av de fyra handelsplatserna har den platsen bäst position för den egenskaperna av de fyra, betyg 1 den sämsta.

33 Trafik- och kollektivtrafikanalys 33 Källa: X-Trafik Området Västra hamnen har idag låg kollektivtrafikförsörjning. Busstrafiken som passerar på Stationsgatan har kraftiga barriärer till området och kan med dagens utformning inte anses betjäna området. Att jämföra med stadskärnan, Furulund och ICA Maxi-området som alla har busstrafik i direkt anslutning. Tågstationen generera heller inte flöden som primärt har volymhandel som destination. Ska Västra hamnen utvecklas till ett handelsområde bör kollektivtrafikförsörjningen ledas ner i området (både med hänsyn tagen till besökare samt personal). Fungerande volymhandel bör ha orienterbara trafiklösningar, ett sammanhållet handelsområde och parkering i proportion till planerad handelsyta (30-35 p-platser per kvm handelsyta). En utmaning vid etablering av handel är att hantera den köbildning som kommer att ske vid högtrafik till området, i samband med bomfällning, då det inte är en planskild järnvägskorsning.

34 Slutsatser handel i Västra hamnen 34 Västra hamnen som handelsdestination har en rad utmaningar genom sin placering i skuggan av både stadskärnan och Furulund. Tillgängligheten till området är också begränsad genom barriärer både i form av järnvägens dragning men även avståndet till stadens starkare flöden kring stadskärnan och dess norra infarter. Västra hamnens primära fördelar är platsens storlek och att den ligger i anslutning till stadens södra infart. Trafikalt har området goda förutsättningar genom sin placering nära huvudled, samt ett omfattande markområde som möjliggör effektiva trafik- och parkeringslösningar. Volymhandel innebär ofta stora parkeringsområden som skapar ny barriärer i hamnen och riskera att vara underutnyttjade under långa perioder. Risken är också att nuvarande trafiklösning innebär kraftig köbildning på Stationsgatan framförallt vid bomfällning samt vid rusningstrafik.

35 5. KONSEKVENSER FÖR BEFINTLIG HANDEL 35

36 Konsekvenser av nyetableringar i Västra hamnen Med tanke på att det saknas uppgifter om hur mycket handel som skall etableras och vilka tänkbara koncept som kan komma ifråga är det svårt att beräkna några konsekvenser. De bedömningar som gjorts av en marknad i balans ger vid handen att det, baserat på befintligt etableringsutrymme och framtida marknadstillväxt, är möjligt att etablera kvm handelsyta inom sällanköpsvaruhandeln och mindre än kvm inom dagligvaruhandeln. Etableringsvolymer inom detta intervall, liksom omlokaliseringar eller ersättningsetableringar, bedöms få hanterbara konsekvenser för den befintliga handeln. Större volymer ger större och sannolikt mer strukturerande konsekvenser för den befintliga handeln. Beräkningarna har visat att det framförallt finns etableringsutrymme inom shoppingsegmentet, dvs beklädnad och fritidsvaror. Man måste dock ha i åtanke att etableringar inom detta segment sannolikt har större effekter på handeln i stadskärnan än på Furulund och Maxi ICA området. På samma sätt bedöms etableringar inom volymhandelssegmentet primärt påverka förutsättningarna för Furulund och ett eventuellt framtida område i korset vid E4/RV84. Hudiksvall har idag två etablerade handelsområden, centrum och Furulund, vilka är lämpliga att bygga vidare på. Anledningen till detta är att en förlängning av handelsstråket söderut, genom etablering i Västra hamnen, riskerar att splittra handeln, försvaga befintliga handelsområden och erbjuda en otydlig handelsstruktur. I förlängningen finns en risk att såväl befintlig som tillkommande handel i Västra hamnen inte uppnår sin fulla omsättningspotential. Av kommunens befintliga och framtida marknadsplatser är också Västra hamnen den plats som har sämst lägesförutsättningar. Delvis förklaras det av att området idag är outvecklat men även om man tar hänsyn till att övriga marknadsplatser idag har befintlig handel så visar sig Västra hamnen vara det sämsta läget eftersom övriga fysiska lägesförutsättningar är svaga.

37 6. SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 37

38 Slutsatser Hudiksvalls marknadstillväxt kommer framförallt att ske inom sällanköpshandelns traditionella shoppingsegment (beklädnad och fritidsvaror). Den handeln strävar primärt efter att etablera sig i stadskärnor eller i väl utvecklade handelsområden. Utifrån ett marknadsperspektiv är Västra hamnen därför inte är den lämpligaste platsen för planering av ny handel. En utveckling av handel inom shoppingsegmentet i Västra hamnen riskera även att påverka framförallt stadskärnehandeln negativt då lika slår mot lika. Erfarenheten är att småskaliga gallerior (under kvm) har svårt att bli framgångsrika, varför en nyetablering i hamnen kräver större volymer, vilket i sin tur ger större konsekvenser för stadskärnan. Storleken på Hudiksvalls marknadsunderlag samt stark konkurrens i regionen från framförallt Sundsvall, innebär att Hudiksvalls förutsättningar för etablering av handel har vissa begränsningar. Utifrån det perspektivet är det av stor vikt att staden koncentrerar sin handel till några få kommersiellt starka områden, för att därmed skapa de bästa förutsättningarna för en ekonomiskt hållbar handel. Ett ytterligare handelområde riskera en utarmning inom staden istället för att stärka Hudiksvall som handelsdestination. Dagligvarutillväxten är svag och potentialen för ökade marknadsandelar bedöms som mycket liten. Etablering av livsmedel i Västra hamnen utöver ett mindre närlivs kommer därför att ha negativ påverkan på stadens övriga livsmedelshandel. Västra hamnen har idag även sämre lägesförutsättningar för konkurrenskraftig handel än befintliga handelsområden. En etablering av handel i området riskera att försvaga staden övriga handelsområden samtidigt som det nya handelsområdet riskerar att bli svagt.

39 Rekommendationer Vår rekommendation för att stärka och utveckla handeln utifrån kommersiellt hållbara villkor i Hudiksvall är att: Koncentrera handeln till stadens befintliga handelsområden möjligen kompletterat med korset vid E4/RV84 Utveckla och förtäta stadskärnan och Furulund Sträva efter att knyta ihop stadskärnan med Furulund Sträva efter att knyta ihop Furulunds olika delar Befolka Västra hamnen med andra publika verksamheter än renodlad handel Exempel på möjliga aktörer och verksamheter för ett levande stadsliv i hamnen är: - Restaurang- och caféverksamhet - Friskvård och idrott (idrottsanläggningar, gym, friskvårdsaktörer som t ex kiropraktorer och naprapater) - Kultur, privata och offentliga initiativ. Finns det någon kommunal kulturverksamhet som genom en placering i Västra hamnen både får bättre lokaliseringsförutsättningar samtidigt som det ger besöksanledningar till området? - Handel i mindre och kompletterande skala tex närlivs och blombutik för de nya bostadskvarteren - Service (nyckel, kemtvätt, tobak och spel, vård etc) - Skolor/utbildning (för de högre stadierna/gymnasier/specialskolor etc) - Aktivitetscenter (lekland, go-cart, spelcenter etc)

Handelsutredning Nybro kommun. 2015-02-02 Anna Mocsáry Rickard Johansson

Handelsutredning Nybro kommun. 2015-02-02 Anna Mocsáry Rickard Johansson Handelsutredning Nybro kommun 2015-02-02 Anna Mocsáry Rickard Johansson Om HUI Research Handel Turism Samhällsekonomi Konsult Forskning Fristående dotterbolag till 2 Agenda 1. Bakgrund 2. Syfte och mål

Läs mer

DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013

DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013 DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013 HUI Research Sep-Okt 2014 Anna Mocsáry Henrik Vestin 2010 David Naylor FÖRORD HUI Research har på uppdrag av Eskilstuna Innerstad AB genomfört en kartläggning och analys

Läs mer

Hammarshus. Konsekvensbedömning 2012-04-10. Precisering ang. Ikano i Älmhult 2012 08-29

Hammarshus. Konsekvensbedömning 2012-04-10. Precisering ang. Ikano i Älmhult 2012 08-29 Hammarshus Konsekvensbedömning 2012-04-10. Precisering ang. Ikano i Älmhult 2012 08-29 INNEHÅLL 1. SAMMANFATTANDE BEDÖMNING... 5 1.1. Hammarshus köpcentrum... 5 1.2. Påverkan - dagligvaruhandel... 5 1.2.1.

Läs mer

Handlingsprogram för Utvecklingssatsning Handel

Handlingsprogram för Utvecklingssatsning Handel Handlingsprogram för Utvecklingssatsning Handel 30 Mål Handelsindex för 2010 ska öka med minst 3 procentenheter jämfört med handelsindex för 2007. Mätmetod Handelsindex i Sveriges kommuner tas årligen

Läs mer

Handelsutredning. 2 december 2014 Söderköping Henrik Vestin Rickard Johansson

Handelsutredning. 2 december 2014 Söderköping Henrik Vestin Rickard Johansson Handelsutredning 2 december 2014 Söderköping Henrik Vestin Rickard Johansson Om HUI Research Konsult- och forskningsverksamhet Handel, besöksnäring och samhällsekonomi Dotterbolag till Svensk Handel Om

Läs mer

Förord 1 2 3

Förord 1 2 3 Förord 1 2 3 Sammanfattning Innehållsförteckning 1 Inledning... 7 1.1 Bakgrund... 7 1.2 Syfte... 7 1.3 Mål... 8 1.4 Definition av begrepp... 9 1.5 Läge... 10 1.6 Definition av områden... 11 1.7 Antaganden...

Läs mer

Konsekvensanalys Storvreta en förenklad analys av förutsättningar för och konsekvenserna av utökad handel i Fullerö

Konsekvensanalys Storvreta en förenklad analys av förutsättningar för och konsekvenserna av utökad handel i Fullerö Konsekvensanalys Storvreta en förenklad analys av förutsättningar för och konsekvenserna av utökad handel i Fullerö Syfte Steg 1 Steg 2 Steg 3 Att undersöka om marknadsförutsättningarna för detaljhandeln

Läs mer

Handelspolicy för Eslövs kommun

Handelspolicy för Eslövs kommun Handelspolicy för Eslövs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2009-09-28 Innehållsförteckning Handelspolicy för Eslövs kommun 3 Inriktningsmål Policy för handel Syfte 5 Bakgrund 5 Kommunens utveckling Handelns

Läs mer

LEKSAND DAGLIGVARUFLYTT

LEKSAND DAGLIGVARUFLYTT LEKSAND DAGLIGVARUFLYTT EN UPPGRADERING AV LEKSAND HANDELSUTREDNING, DAT OKTOBER 2008 2012-06-13 INNEHÅLL 1. Bakgrund 2. Leksands handel idag 3. Leksands handel i framtiden 4. Regionens handel i framtiden,

Läs mer

Datum 2014-06-25. Handelspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige/2014. Dokumentnamn: Handelspolicy Örnsköldsvik. Dokumentansvarig: Näringslivschef

Datum 2014-06-25. Handelspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige/2014. Dokumentnamn: Handelspolicy Örnsköldsvik. Dokumentansvarig: Näringslivschef Datum Handelspolicy Antagen av Kommunfullmäktige/2014 Antagen av: Kommunfullmäktige 2014-06-16, 112 Dokumentägare: Chef Tillväxtavdelning/klf Dokumentnamn: Handelspolicy Örnsköldsvik Dokumentansvarig:

Läs mer

CITYKLIMATET 2014-09-04 FASTIGHETSÄGARNA SYD

CITYKLIMATET 2014-09-04 FASTIGHETSÄGARNA SYD CITYKLIMATET 2014-09-04 FASTIGHETSÄGARNA SYD SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor. SVAR PÅ: Stadskärnornas ekonomiska utveckling jämförd med

Läs mer

Handeln i Skövde år 2020 och år 2025. Mötesplats för regionen 2014-06-02

Handeln i Skövde år 2020 och år 2025. Mötesplats för regionen 2014-06-02 Handeln i Skövde år 2020 och år 2025 Mötesplats för regionen 2014-06-02 INNEHÅLL 1. SAMMANFATTANDE SLUTSATSER... 6 1.1.1. Marknadsområde för handel mm... 6 1.2. Efterfrågeutveckling år 2012-2020... 7

Läs mer

DETALJHANDELN I ÖREBRO Nyckeltal för Örebros fyra största handelsplatser November 2015

DETALJHANDELN I ÖREBRO Nyckeltal för Örebros fyra största handelsplatser November 2015 DETALJHANDELN I ÖREBRO 2015 Nyckeltal för Örebros fyra största handelsplatser November 2015 FÖRORD Årets kartläggning visar ännu en gång att Örebro fortsätter att stärka sin position som en av landets

Läs mer

DETALJHANDELN I ÖREBRO 2014. Nyckeltal för Örebros fyra största handelsplatser November 2015

DETALJHANDELN I ÖREBRO 2014. Nyckeltal för Örebros fyra största handelsplatser November 2015 DETALJHANDELN I ÖREBRO 2014 Nyckeltal för Örebros fyra största handelsplatser November 2015 FÖRORD Årets kartläggning visar ännu en gång att Örebro har återtagit sin position som handelsstad som lockar

Läs mer

Analys av detaljhandelns utveckling i Skövdes tre största handelsområden: City, Norrmalm och Stallsiken

Analys av detaljhandelns utveckling i Skövdes tre största handelsområden: City, Norrmalm och Stallsiken Analys av detaljhandelns utveckling i Skövdes tre största handelsområden: City, Norrmalm och Stallsiken Innehåll... 1 Bakgrund... 3 Inledning... 4 Sällanköpsvaruhandeln... 5 Dagligvaruhandeln... 7 Skövde

Läs mer

Purple Flag Eskilstuna Innerstad 2014. HUI Research. Oktober 2015. Rickard Johansson Anna Mocsáry

Purple Flag Eskilstuna Innerstad 2014. HUI Research. Oktober 2015. Rickard Johansson Anna Mocsáry Purple Flag Eskilstuna Innerstad 2014 HUI Research Oktober 2015 Rickard Johansson Anna Mocsáry FÖRORD HUI Research har på uppdrag av Eskilstuna Innerstad AB genomfört en kartläggning och analys av handelns

Läs mer

Handelsutredning Midgården, Ängelholm

Handelsutredning Midgården, Ängelholm 1 (14) Handelsutredning Midgården, Ängelholm Olle Anderberg Katarina Majer Olof Friberg Tyréns AB 2 (14) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Syfte och förutsättningar... 3 3 Metod... 3 4 Läge, tillgänglighet

Läs mer

KUNGSFORS KÖPCENTRUM KUNGSFORS KÖPCENTRUM. Presentation

KUNGSFORS KÖPCENTRUM KUNGSFORS KÖPCENTRUM. Presentation KUNGSFORS KÖPCENTRUM 2008-03-18 KUNGSFORS KÖPCENTRUM Kungsfors Center Etablerad destination SKENE JÄRN RV 156 Göteborg Hyssna KUNGSFORS IDAG Horred NYA KUNGSFORS Kungsfors är en vida etablerad och känd

Läs mer

Melleruds kommun. Handelsutredning och konsekvensanalys av effekterna av planerat köpcentrum i Västerråda 2011-11-01

Melleruds kommun. Handelsutredning och konsekvensanalys av effekterna av planerat köpcentrum i Västerråda 2011-11-01 Melleruds kommun Handelsutredning och konsekvensanalys av effekterna av planerat köpcentrum i Västerråda 2011-11-01 Ann-Marie Johansson och Jan V Bergqvist Rapportinnehåll Uppdrag, syfte Planerat köpcentrum,

Läs mer

Detaljhandeln i Eskilstuna 2013-2014

Detaljhandeln i Eskilstuna 2013-2014 Detaljhandeln i Eskilstuna 2013-2014 HUI Research September-Oktober 2015 Rickard Johansson Anna Mocsáry Sammanfattning Bakgrund Handeln i Eskilstuna kommun genomgår utveckling, både vad gäller den befintliga

Läs mer

CITYKLIMATET FALKENBERG 2014

CITYKLIMATET FALKENBERG 2014 CITYKLIMATET FALKENBERG 2014 SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor Rapporten är framtagen av WSP i samarbete med Fastighetsägarna GER SVAR

Läs mer

1 234 m 2 617 m 2 617 m 2 LOKALEN LEDIG LOKAL. Planlösning butik En del. Planlösning butik Två delar UTHYRBAR AREA. 1 234 / 617 m 2 TYP.

1 234 m 2 617 m 2 617 m 2 LOKALEN LEDIG LOKAL. Planlösning butik En del. Planlösning butik Två delar UTHYRBAR AREA. 1 234 / 617 m 2 TYP. LOKALEN LEDIG LOKAL Planlösning butik En del Planlösning butik Två delar 1 234 m 2 617 m 2 617 m 2 UTHYRBAR AREA TYP NÄRLIGGANDE BUTIKER TILLTRÄDE 1 234 / 617 m 2 Handel ÖoB, Sova, Rusta, Mediamarkt m.fl

Läs mer

Snabbanalys av handeln i Leksand. Rapport September 2013. Henrik Vestin Senior konsult 08-762 72 87 henrik.vestin@hui.se

Snabbanalys av handeln i Leksand. Rapport September 2013. Henrik Vestin Senior konsult 08-762 72 87 henrik.vestin@hui.se Snabbanalys av handeln i Leksand Rapport September 2013 Henrik Vestin Senior konsult 08-762 72 87 henrik.vestin@hui.se 1 Definitioner Beklädnadshandel: Konfektion och ekipering, skohandel. BTA: Bruttototalarea,

Läs mer

Konsekvensanalys. Konsekvenser av utökad dagligvaruhandel i stadsdel Norr och Lillänge AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI)

Konsekvensanalys. Konsekvenser av utökad dagligvaruhandel i stadsdel Norr och Lillänge AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) Konsekvensanalys Konsekvenser av utökad dagligvaruhandel i stadsdel Norr och Lillänge AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) Förord AB Handelns utredningsinstitut (HUI) har på uppdrag av Östersunds kommun,

Läs mer

CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014

CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014 CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014 SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor Rapporten är framtagen av WSP i samarbete med Fastighetsägarna GER SVAR PÅ:

Läs mer

PM ang handelsutredningar i Kristianstad och effekter av en utbyggd handel 2014-04-02

PM ang handelsutredningar i Kristianstad och effekter av en utbyggd handel 2014-04-02 PM ang handelsutredningar i Kristianstad och effekter av en utbyggd handel 2014-04-02 FÖRORD Kristianstad är av tradition den centrala handelsstaden i nordöstra Skåne. För att bejaka en positiv stadsutveckling

Läs mer

CITYKLIMATET VARBERG

CITYKLIMATET VARBERG CITYKLIMATET VARBERG VARFÖR BRYR SIG FASTIGHETSÄGARNA OM STADSKÄRNAN? Stadens utveckling är avgörande för fas5ghetsbranschen. Oavse: hur mycket 5d, engagemang och pengar som går in i en fas5ghet så är

Läs mer

Inspirationsseminarium Eslövs stadskärna. Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB

Inspirationsseminarium Eslövs stadskärna. Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB Inspirationsseminarium Eslövs stadskärna Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB Välkomna till inspirationsseminarium och workshop för Eslövs stadskärna Inspirationsseminarium och Workshop för Eslövs stadskärna

Läs mer

Svalövs kommun. 7 april 2017 SVALÖV. HANDELSUTREDNING

Svalövs kommun. 7 april 2017 SVALÖV. HANDELSUTREDNING Svalövs kommun 7 april 2017 SVALÖV. HANDELSUTREDNING PROJEKT Svalövs kommun Utarbetat av TH Granskat av AH NIRAS Sweden AB Besöksadress: Fleminggatan 14 Boxadress: Box 70375 107 24 Stockholm, Sverige Org

Läs mer

Handelspolicy för Falkenbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-25

Handelspolicy för Falkenbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-25 Handelspolicy för Falkenbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-25 HANDELSPOLICY FALKENBERGS KOMMUN 1 1. ÖVERGRIPANDE MÅL & UTGÅNGSPUNKTER Handelns lokalisering har betydelse för såväl markåtgång

Läs mer

Handelskonsekvensanalys för Landskrona - ny handel i kvarteret Bromsregulatorn 2011-05-19. Analys & Strategi 1

Handelskonsekvensanalys för Landskrona - ny handel i kvarteret Bromsregulatorn 2011-05-19. Analys & Strategi 1 Handelskonsekvensanalys för Landskrona - ny handel i kvarteret Bromsregulatorn 2011-05-19 Analys & Strategi 1 Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling.

Läs mer

Analys av utvecklingen i Skövde

Analys av utvecklingen i Skövde 1 Handeln 2009 Analys av utvecklingen i Skövde 2 Analys av handelns utveckling i Skövde 2009 Skövde toppar nationella handelssiffror - överträffar högt ställda förväntningar Skövdes totala handelsindex

Läs mer

Handelsutredning Söderköpings kommun. 2015-01-21 Henrik Vestin Rickard Johansson

Handelsutredning Söderköpings kommun. 2015-01-21 Henrik Vestin Rickard Johansson Handelsutredning Söderköpings kommun 2015-01-21 Henrik Vestin Rickard Johansson Om HUI Research Handel Turism Samhällsekonomi Konsult Forskning Fristående dotterbolag till 2 Agenda 1. Bakgrund 2. Syfte

Läs mer

Lerums Handelsstrategi. för levande centrum

Lerums Handelsstrategi. för levande centrum råbo loda rum Lerums Handelsstrategi för levande centrum Levande centrum i Floda, Gråbo och Lerum! Sedan flera år arbetar kommunen för att utveckla och stärka Lerums, Gråbo och Floda centrum så att de

Läs mer

CITYKLIMATET FALKENBERG

CITYKLIMATET FALKENBERG CITYKLIMATET FALKENBERG VARFÖR BRYR SIG FASTIGHETSÄGARNA OM STADSKÄRNAN? Svar: Fastigheter är (oftast) inte flyttbara! Stadens utveckling är avgörande för fastighetsbranschen. Oavsett hur mycket tid, engagemang

Läs mer

KONGAHÄLLA SHOPPING. Vi skapar en modern och vibrerande plats med en skön atmosfär.

KONGAHÄLLA SHOPPING. Vi skapar en modern och vibrerande plats med en skön atmosfär. KONGAHÄLLA SHOPPING KONGAHÄLLA SHOPPING VÄLKOMMEN... att följa med oss på resan mot en ny shoppingdestination på västkusten. En plats som vi vill fylla med upplevelser och möten, människor och ny inspiration.

Läs mer

Analys av utvecklingen i Skövde

Analys av utvecklingen i Skövde 1 Handeln 2010 Analys av utvecklingen i Skövde 2 Analys av handelns utveckling i Skövde 2010 Handelsstaden Skövde fortsätter växa stabilt - fina resultat av långsiktigt arbete Skövdes totala handelsindex

Läs mer

Uppdatering av handelsutredning, Ursvik 2012-08-08

Uppdatering av handelsutredning, Ursvik 2012-08-08 Uppdatering av handelsutredning, Ursvik 2012-08-08 Förutsättningar Vi utreder ett huvudscenario: Nästan all handel restauranger och service koncentreras till Ursviks Torg. En eller ett par serveringar

Läs mer

Fördjupad konsekvensutredning-

Fördjupad konsekvensutredning- AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT Fördjupad konsekvensutredning- Effekter för befintlig handel vid en ökad sällanköpsvaruhandel i Stora Bernstorp ΙΙ Januari 2010 Uppdragsgivare: Burlövs kommun 1 Förord AB

Läs mer

Handelskonsekvensutredning Tuna Park

Handelskonsekvensutredning Tuna Park Handelskonsekvensutredning Tuna Park WSP Analys & Strategi 27 maj 2010 1 Kund Eskilstuna kommun Konsult WSP Analys & Strategi 121 88 Stockholm-Globen Besök: Arenavägen 7 Tel: +46 8 688 60 00 Fax: +46 8

Läs mer

Handelsstaden Skövde Analys av utvecklingen 2011

Handelsstaden Skövde Analys av utvecklingen 2011 Handelsstaden Skövde Analys av utvecklingen 2011 Sida 1 (7) Handelsstaden Skövde fortsätter växa ett resultat av ett långsiktigt arbete i samverkan Skövdes totala handelsindex fortsätter stiga och är nu

Läs mer

Konsekvenser på handel och regionalekonomi av utbyggd handel på betongstationen m fl

Konsekvenser på handel och regionalekonomi av utbyggd handel på betongstationen m fl Konsekvenser på handel och regionalekonomi av utbyggd handel på betongstationen m fl mars 2014 2014-03-07 FÖRORD År 2007 antog Östersunds kommun en handelspolicy som kom att uppdateras och utvärderas under

Läs mer

DETALJHANDELSUTREDNING OCH FÖRSLAG TILL HANDELSSTRATEGI FÖR ÖREBRO KOMMUN UNITED BY OUR DIFFERENCE. Foto: WSP, Ulf Rämme

DETALJHANDELSUTREDNING OCH FÖRSLAG TILL HANDELSSTRATEGI FÖR ÖREBRO KOMMUN UNITED BY OUR DIFFERENCE. Foto: WSP, Ulf Rämme DETALJHANDELSUTREDNING OCH FÖRSLAG TILL HANDELSSTRATEGI FÖR ÖREBRO KOMMUN UNITED BY OUR DIFFERENCE Foto: WSP, Ulf Rämme INNEHÅLL UPPDRAGET 5 FÖRSLAG TILL HANDELSSTRATEGI 6 Rekommendationer i korthet 6

Läs mer

KUNGENS KURVA. Diagonalen 1

KUNGENS KURVA. Diagonalen 1 KUNGENS KURVA Diagonalen 1 Kungens Kurva Kungens Kurva är inte bara ett av Sveriges snabbast växande handelsområden, det är även den största handelsplatsen i hela Skandinavien. I området finns totalt 230

Läs mer

Handelsstrategins utgångspunkt utifrån redan antagna mål och strategier:

Handelsstrategins utgångspunkt utifrån redan antagna mål och strategier: Nuvarande handelsstrategi antogs av kommunfullmäktige 2010 och är starkt kopplad till stadsmiljöprogrammet som fullmäktige antog 2009. Tillsammans med den fördjupade översiktsplanen för Nybro stad (2013),

Läs mer

Detaljhandeln i Eskilstuna 14 oktober, 2015. Anna Mocsáry Rickard Johansson

Detaljhandeln i Eskilstuna 14 oktober, 2015. Anna Mocsáry Rickard Johansson Detaljhandeln i Eskilstuna 14 oktober, 2015 Anna Mocsáry Rickard Johansson 1 Om HUI Research Oberoende konsult- och forskningsverksamhet sedan 1968. Handel Turism Samhällsekonomi Forskning Fristående doperbolag

Läs mer

Rapport juni 2015 Valdemarsviks kommun. Konsekvensanalys Valdemarsvik

Rapport juni 2015 Valdemarsviks kommun. Konsekvensanalys Valdemarsvik Rapport juni 2015 Valdemarsviks kommun Konsekvensanalys Valdemarsvik Sammanfattning Syfte och mål Utredningen ska förse Valdemarsviks kommun med ett material som kan ligga till grund för beslut om etablering

Läs mer

Konsekvenser på handel och regionalekonomi av utbyggd handel på betongstationen m fl

Konsekvenser på handel och regionalekonomi av utbyggd handel på betongstationen m fl Konsekvenser på handel och regionalekonomi av utbyggd handel på betongstationen m fl mars 2014 2014-03-07 Bilaga Konsekvenser på handel och regionalekonomi av utbyggd handel på Betongstationen m fl. 2014-03-07

Läs mer

Förslag till strategi för utveckling av detaljhandeln i Nybro kommun

Förslag till strategi för utveckling av detaljhandeln i Nybro kommun Förslag till strategi för utveckling av detaljhandeln i Nybro kommun 8 maj, 2015 Förord HUI Research AB genomförde vid årsskiftet 2014/2015 en utredning av förutsättningarna för detaljhandeln i Nybro kommun.

Läs mer

Detaljhandeln i Munkedals Kommun

Detaljhandeln i Munkedals Kommun 2014-03-19 Detaljhandeln i Munkedals Kommun Rapport Oktober 2014 Per Andersson Karin Olsson 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Handeln i omlandet 2.1 Handeln i omlandet 3. Analys av Munkedals kommun

Läs mer

Konsekvensutredning. Analys av förutsättningarna för samt konsekvenserna av en utbyggnad av Mobilia. AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI)

Konsekvensutredning. Analys av förutsättningarna för samt konsekvenserna av en utbyggnad av Mobilia. AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) Konsekvensutredning Analys av förutsättningarna för samt konsekvenserna av en utbyggnad av Mobilia. AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) Förord AB Handelns utredningsinstitut (HUI) har på uppdrag av Malmö

Läs mer

Handeln i Kristianstad nuläge, framtid, strategier 1(8) Handeln i Kristianstad Nuläge Framtid Strategier. Stadsarkitektkontoret 2006-08-01

Handeln i Kristianstad nuläge, framtid, strategier 1(8) Handeln i Kristianstad Nuläge Framtid Strategier. Stadsarkitektkontoret 2006-08-01 1(8) Handeln i Kristianstad Nuläge Framtid Strategier Stadsarkitektkontoret 2006-08-01 2(8) Bakgrund Kommunstyrelsen gav 2005-05-25 97 stadsarkitekt- och mark- och exploateringskontoren i uppdrag att ta

Läs mer

Handelsanalys Mjölbykommun

Handelsanalys Mjölbykommun AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT Handelsanalys Mjölbykommun Ulf Rämme Henrik Vestin 1 Förord AB Handelns Utredningsinstitut, HUI, har påuppdrag av Mjölbykommun, Kommunledningskontoret, utrett förutsättningarna

Läs mer

Handelsstrategi för detaljhandeln i Jönköpings kommun

Handelsstrategi för detaljhandeln i Jönköpings kommun Handelsstrategi för detaljhandeln i Jönköpings kommun Ks 2010:414 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Handelsstrategi för detaljhandeln i Jönköpings kommun Fastställt av kommunfullmäktige

Läs mer

Arbetsmarknad och kompetens i Gävleborg

Arbetsmarknad och kompetens i Gävleborg Arbetsmarknad och kompetens i Gävleborg Kvartalsrapport januari-mars 2015 Befolkningen i Gävleborg ökar. Inflytt från utlandet bidrar mest till ökningen. Under fjärde kvartalet 2014 startades 379 företag

Läs mer

Detaljhandeln i Helsingborg. Nuläge och framtid. Ulf Rämme Charlotte Persson 2014-01-20

Detaljhandeln i Helsingborg. Nuläge och framtid. Ulf Rämme Charlotte Persson 2014-01-20 Detaljhandeln i Helsingborg Nuläge och framtid Ulf Rämme Charlotte Persson 2014-01-20 Innehåll: Inledning 3 Marknadsunderlaget 4 Helsingborgs marknadsområde 5 Folkmängd och befolkningsutveckling 6 Socioekonomisk

Läs mer

Statistikbilder. för december 2016

Statistikbilder. för december 2016 Statistikbilder för december 206 i december 206 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 6 64 år = 6,7 % = 6,8 8,8 % = 8,9 % Genomsnitt för Riket +/- procentenhet O W S Z T E X U D F N G H K

Läs mer

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum AB Handelns Utredningsinstitut September 2010 Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum Förord AB Handelns Utredningsinstitut, HUI, har på uppdrag av Växjö kommun Tekniska

Läs mer

Handelsutredning - Kristianstad 2010-10-15

Handelsutredning - Kristianstad 2010-10-15 Handelsutredning - Kristianstad 2010-10-15 INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING... 5 1.1. Södra infarten... 5 1.2. Mer Dagligvaruhandel vid Maxi-rondellen... 5 1.3. Volymhandeln med sällanköpsvaror... 6 1.4. Shopping

Läs mer

Handelskonsekvensanalys

Handelskonsekvensanalys Handelskonsekvensanalys Älta Centrum maj 2010 Innehåll Bakgrund Metod Dagens Älta C och Tyresö C Trafikflöde Konkurrens i marknadsområdet Delmarknadernas täckningsgrader Konsumtionsflöde i Älta Trender

Läs mer

Söderhamn. De 500 öarnas stad

Söderhamn. De 500 öarnas stad Söderhamn Söderhamn De 500 öarnas stad I Söderhamn finns förutsättningarna. Vi har infrastrukturen, läget, snabba och enkla förbindelser med omvärlden, snabbtåget X2000 och E4. Vi har en av Sveriges vackraste

Läs mer

Kalmar Centrum Marknadsanalys 08.05.05

Kalmar Centrum Marknadsanalys 08.05.05 Kalmar Centrum Marknadsanalys 08.05.05 Syfte Syftet med uppdraget är att bedöma Kalmar centrums marknadspotential och ta fram en omsättningsprognos samt dimensionera ytbehov för detaljhandel och kommersiell

Läs mer

Handelsbalansen i Skåne och västra Blekinge år 2011, 2017 och 2022. Komplement till utredning om Hammarshus 2012-08-29 2013-07-12

Handelsbalansen i Skåne och västra Blekinge år 2011, 2017 och 2022. Komplement till utredning om Hammarshus 2012-08-29 2013-07-12 Handelsbalansen i Skåne och västra Blekinge år 2011, 2017 och 2022 Komplement till utredning om Hammarshus 2012-08-29 2013-07-12 INNEHÅLL 1. UPPDRAG... 4 1. Handelsbalansen beskriv nuläge.... 4 2. Handelsbalansen

Läs mer

Handel och trängselskatt första kvartalet 2013 Mätning av handeln före och efter införandet av trängselskatt i Göteborg

Handel och trängselskatt första kvartalet 2013 Mätning av handeln före och efter införandet av trängselskatt i Göteborg Rapport september 2013 Uppdragsgivare: Göteborgs stad, Trafikkontoret Handel och trängselskatt första kvartalet 2013 Mätning av handeln före och efter införandet av trängselskatt i Göteborg Förord HUI

Läs mer

Ge förutsättningar för ökad handel och långsiktigt hållbar tillväxt

Ge förutsättningar för ökad handel och långsiktigt hållbar tillväxt Handelspolicy 2016 Om handelspolicyn Handel är en viktig näring och tillväxtfaktor för Östersund. Kommunen har ett stort upptagningsområde som sträcker sig till länets övriga kommuner liksom till Norge.

Läs mer

Sundbybergs stadskärna

Sundbybergs stadskärna Sundbybergs stadskärna Uppdatering av handelsutredning Lisa Lagerén och Janne Sandahl 4 mars 2014 Bakgrund och arbetsgrupp Nordplan (framförallt genom Lisa Lagerén, Janne Sandahl och Johan Ericsson) gjorde

Läs mer

HANDELSUTREDNING - VÄSTRA GÖTALAND. 3. Verksamhetsuppgifter. 4. Detaljhandelns utveckling. 6. Framtidens butik/handelsplats

HANDELSUTREDNING - VÄSTRA GÖTALAND. 3. Verksamhetsuppgifter. 4. Detaljhandelns utveckling. 6. Framtidens butik/handelsplats HANDELSUTREDNING - VÄSTRA GÖTALAND BILAGOR 1. Definitioner 2. Befolkningsuppgifter 3. Verksamhetsuppgifter 4. Detaljhandelns utveckling 5. Framtidens konsument 6. Framtidens butik/handelsplats 7. Handelsetableringslagstiftning

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN SMART OCH FÄRGGLAD MÖTESPLATS. Med handel, industri och kontor nära Stockholm city, natur och kommunikationer.

VÄLKOMMEN TILL EN SMART OCH FÄRGGLAD MÖTESPLATS. Med handel, industri och kontor nära Stockholm city, natur och kommunikationer. VÄLKOMMEN ILL EN SMAR OCH FÄRGGLAD MÖESPLAS Med handel, industri och kontor nära Stockholm city, natur och kommunikationer. NAVE ILL SOCKHOLM När Förbifart Stockholm står klar 2025 kommer den att mynna

Läs mer

Handelsutredning Eriksberg Karlstads kommun. Nordplan AB 2007-11-02

Handelsutredning Eriksberg Karlstads kommun. Nordplan AB 2007-11-02 Handelsutredning Eriksberg Karlstads kommun Nordplan AB 2007-11-02 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning... 3 Inledning... 6 UPPDRAG...6 METOD...6 ARBETSGRUPP...6 DEFINITIONER...6

Läs mer

Handeln i Falkenberg. Utvecklingen till år 2018 2012 02 20

Handeln i Falkenberg. Utvecklingen till år 2018 2012 02 20 Handeln i Falkenberg Utvecklingen till år 2018 2012 02 20 INNEHÅLL 1. UPPDRAG OCH DEFINITIONER... 5 1.1. Uppdraget...5 1.2. Definitioner...6 2. DETALJHANDELN I FALKENBERG ÅR 2009/2010... 7 2.1. Detaljhandeln

Läs mer

Tingstorget. Förutsättningar för kommersiella verksamheter. 5 maj 2015, reviderad 2015-09-30

Tingstorget. Förutsättningar för kommersiella verksamheter. 5 maj 2015, reviderad 2015-09-30 Tingstorget Förutsättningar för kommersiella verksamheter 5 maj 2015, reviderad 2015-09-30 Bakgrund 2 Titania planerar för utveckling av 670 bostadsrätter vid Alby tunnelbanestation i Botkyrka kommun.

Läs mer

Handelsområden och detaljhandelns utveckling i Jönköpings kommun

Handelsområden och detaljhandelns utveckling i Jönköpings kommun Handelsområden och detaljhandelns utveckling i Jönköpings kommun STADSKONTORET l NOVEMBER 2013 Stadskontorets utredningsenhet Utredare David Jansson david.jansson@jonkoping.se Omslag och layout Lena Holmberg

Läs mer

FASTIGHETENS LÄGE. Det finns dock möjlighet för besökare att även parkera på torget i Mönsterås. Mönsterås centrum nås från väg E22 via fyra infarter.

FASTIGHETENS LÄGE. Det finns dock möjlighet för besökare att även parkera på torget i Mönsterås. Mönsterås centrum nås från väg E22 via fyra infarter. MÖNSTERÅS FAKTA Byggår: 1983 Fastighetsägare: Folksam (KPA) Försäljningsyta: 1.230 kvm Närliggande butiker: Apoteksgruppen, Puls & Träning Parkeringsplatser: ca 35 st FASTIGHETENS LÄGE Trafikmängder i

Läs mer

Är cyklisten konkurrenskraftig? Stadsbyggnadsdagarna i Västerås 4-5 februari 2014 Maria Sundell Isling - Teknisk chef Växjö

Är cyklisten konkurrenskraftig? Stadsbyggnadsdagarna i Västerås 4-5 februari 2014 Maria Sundell Isling - Teknisk chef Växjö Är cyklisten konkurrenskraftig? Stadsbyggnadsdagarna i Västerås 4-5 februari 2014 Maria Sundell Isling - Teknisk chef Växjö Platsen vid sjöarna där vägarna möts Växjös ursprungliga betydelse. Där vägar

Läs mer

Handelsutredning för Karlshamns kommun

Handelsutredning för Karlshamns kommun 1( (39) Handelsutredning för Karlshamns kommun 2012-08-17 Slutrapport Uppdragsansvarig: Katarina Majer Medverkande: Katarina Majer och Olle Anderberg 2(39) Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...

Läs mer

Handeln i Katrineholm. Perspektiv mot år 2020 2013-11-08

Handeln i Katrineholm. Perspektiv mot år 2020 2013-11-08 Handeln i Katrineholm Perspektiv mot år 2020 2013-11-08 INNEHÅLL 1. UPPDRAG... 6 2. SAMMANFATTNING... 8 2.1. Katrineholms handel idag... 8 2.2. Väntad efterfrågetillväxt inom kommunen år 2013-2020...

Läs mer

Svensk Handel. en investering för ditt företag

Svensk Handel. en investering för ditt företag Svensk Handel en investering för ditt företag Svensk Handel är en intresseorganisation för detaljister, partihandlare och importörer Svensk Handel stärker handelns företag och skapar bättre förutsättningar

Läs mer

Nydala Karlslund Norresand Centrum Maxi Söder Centrum Målaregården Brogård Handelsområden utbredning 1 Handelsverksamhet i centrum. Källa: Centrumplanen 2013 Restaurang 16 3 040 60 Nyckeltal över antal

Läs mer

Handelsutredning Nybro kommun. HUI Research På uppdrag av Nybro kommun. Februari 2015

Handelsutredning Nybro kommun. HUI Research På uppdrag av Nybro kommun. Februari 2015 Handelsutredning Nybro kommun HUI Research På uppdrag av Nybro kommun Februari 2015 Förord HUI Research har på uppdrag av Nybro kommun genomfört en utredning av handeln i Nybro, kartlagt marknadsförutsättningarna,

Läs mer

StatistikInfo. Detaljhandeln i Västerås år Statistiskt meddelande från Västerås stad, Servicepartner 2015:7. [Skriv text]

StatistikInfo. Detaljhandeln i Västerås år Statistiskt meddelande från Västerås stad, Servicepartner 2015:7. [Skriv text] StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Servicepartner 2015:7 Detaljhandeln i Västerås år 2013 [Skriv text] Servicepartner, Konsultcenter 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se

Läs mer

UNDERLAGSRAPPORT Fördjupad översiktsplan för förbindelse över Fyrisån. Analys av kommersiella förutsättningar för kontor och handel

UNDERLAGSRAPPORT Fördjupad översiktsplan för förbindelse över Fyrisån. Analys av kommersiella förutsättningar för kontor och handel UNDERLAGSRAPPORT Fördjupad översiktsplan för förbindelse över Fyrisån Analys av kommersiella förutsättningar för kontor och handel 2013-03-20 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys

Läs mer

Handelsutredning för Landskrona tätort

Handelsutredning för Landskrona tätort 1(41) Handelsutredning för Landskrona tätort 2011-11-17 Uppdragsansvarig: Katarina Majer Medverkande: Katarina Majer och Olle Anderberg 2(41) Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte... 3 2 Marknadsvillkor

Läs mer

HANDELSPOLICY SVEDALA TÄTORT. Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-13, 127

HANDELSPOLICY SVEDALA TÄTORT. Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-13, 127 HANDELSPOLICY SVEDALA TÄTORT Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-13, 127 1 2 Handelspolicy för Svedala tätort Svedala är kommunen där man lever ett gott liv. Vi har ett bra läge i Öresundsregionen med

Läs mer

Handelsutredning Kiruna tätort. Rapport 12 maj, 2009 Tyréns AB, Tyréns Temaplan Mia Wahlström (mia.wahlstrom@tyrens.se)

Handelsutredning Kiruna tätort. Rapport 12 maj, 2009 Tyréns AB, Tyréns Temaplan Mia Wahlström (mia.wahlstrom@tyrens.se) Handelsutredning Kiruna tätort Rapport 12 maj, 2009 Tyréns AB, Tyréns Temaplan Mia Wahlström (mia.wahlstrom@tyrens.se) Sida 1 Bakgrund och Syfte Syftet med utredningen är att ge kommunen underlag till

Läs mer

StatistikInfo. Detaljhandeln i Västerås år Statistiskt meddelande från Västerås stad, Servicepartner. [Skriv text]

StatistikInfo. Detaljhandeln i Västerås år Statistiskt meddelande från Västerås stad, Servicepartner. [Skriv text] StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Detaljhandeln i Västerås år 2014 [Skriv text], Konsultcenter 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se Anna Welin, 021-39 13 52 StatistikInfo

Läs mer

Handelsutredning Örebro Del 1

Handelsutredning Örebro Del 1 Handelsutredning Örebro Del 1 Den 20 december 2007 Sida 1 Innehållsförteckning Bakgrund, syfte och mål Konjunkturläget Örebro och Örebroregionen Utvecklingstrender inom handeln Översiktlig analys av Örebro

Läs mer

Krafft Konsult AB. Måkebergsprojektet Konsekvensbeskrivning för Åmåls kommun

Krafft Konsult AB. Måkebergsprojektet Konsekvensbeskrivning för Åmåls kommun Krafft Konsult AB Måkebergsprojektet Konsekvensbeskrivning för Åmåls kommun Oktober 2011 Inledning Arbetets uppläggning Ove Krafft Konsult AB genom ekon.dr. Ove Krafft, handelsekonom Marie Krafft och fil.kand.

Läs mer

Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den?

Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den? Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den? Om framtidens handel och handelsplatser Fredrik Bergström, ek. dr. Affärsområdeschef WSP Analys & Strategi 1 Innehåll Inledning Del 1: Handelns utveckling

Läs mer

Arbetspendling Gävleborg

Arbetspendling Gävleborg Sid 1 Arbetspendling Gävleborg Källa SCB Sid 2 1000 1000 Arbetstagare resp arbetstillfällen i Gävleborg 127580 122368 124311 1565 122952 125557 0000 80000 000 000 000 0 05 14 Arbetande Arbetstillfällen

Läs mer

HANDELSSTRATEGI ÖRNSKÖLDSVIK. - Tillsammans för en bättre handel

HANDELSSTRATEGI ÖRNSKÖLDSVIK. - Tillsammans för en bättre handel HANDELSSTRATEGI ÖRNSKÖLDSVIK - Tillsammans för en bättre handel 2 Det är lördag och staden vibrerar. Här möts gammal och ung; tonåringarna Elsa och Oscar som handlar outfits till kvällens disco och pensionären

Läs mer

Luleås framtida handelsplats

Luleås framtida handelsplats Luleås framtida handelsplats Luleå Homecenter I området Notviken som ligger 3 km från centrala Luleå pågår utveckling av handelsområdet Luleå Homecenter för fullt. Luleå Homecenter är både den snabbast

Läs mer

Handel i västra. Valhallavägen. Förstudie. Västra. Valhallavägen. WSP Augusti 2013

Handel i västra. Valhallavägen. Förstudie. Västra. Valhallavägen. WSP Augusti 2013 Västra Valhallavägen WSP Augusti 2013 Handel i västra Valhallavägen Förstudie www.stockholm.se/arstafaltet The Capital of Scandinavia stockholm.se/vastravalhallavagen Förstudie: Handel i västra Valhallavägen

Läs mer

GALLERIA BOULEVARD. KRISTIANSTADS NYA MÖTESPLATS. www.kristianstadnyagalleria.se

GALLERIA BOULEVARD. KRISTIANSTADS NYA MÖTESPLATS. www.kristianstadnyagalleria.se GALLERIA BOULEVARD. KRISTIANSTADS NYA MÖTESPLATS. www.kristianstadnyagalleria.se DET NYA NAVET I CENTRALA KRISTIANSTAD. Med den nya gallerian kommer centrala Kristianstad att utvecklas och staden får ett

Läs mer

KONSEKVENSANALYS - COOP I UMEÅ

KONSEKVENSANALYS - COOP I UMEÅ 1 december 2015 KONSEKVENSANALYS - COOP I UMEÅ PROJEKT Utarbetat av TH Granskat av JS Godkänt av NIRAS Sweden AB 556541-2532 T: +46 0850384400 D: +46 8 503 844 75 Besöksadress: Fleminggatan F: +460850384492

Läs mer

Detaljhandelsstrategi för Kalmar kommun

Detaljhandelsstrategi för Kalmar kommun Antagen av kommunfullmäktige 2007-03-26, 81 Detaljhandelsstrategi för Kalmar kommun - med utblickar mot Kalmarsundsregionen Inledning Ett utvecklingsarbete med inriktning på att lyfta fram handeln som

Läs mer

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2009

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2009 Informationsindex Brukarmedverkan i individuell plan Omdöme om Omdöme om SÄBO i sin helhet maten Omdöme om social samvaro och Omdöme om aktiviteter informationen Väntetid till särskilt boende Omdöme om

Läs mer

Hot eller möjlighet? En analys av. externhandelns effekter. på den etablerade. handeln. Handelns utvecklingsråd (HUR)

Hot eller möjlighet? En analys av. externhandelns effekter. på den etablerade. handeln. Handelns utvecklingsråd (HUR) AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT 2008-01-23 Rapport Handelns utvecklingsråd (HUR) Hot eller möjlighet? En analys av externhandelns effekter på den etablerade handeln Förord Externhandelsetableringar beskylls

Läs mer

Rapport 14 december 2016

Rapport 14 december 2016 Norrköpings kommun Rapport 14 december 2016 INGELSTA - HANDELSUTREDNING 2016 n PROJEKT Norrköpings kommun Utarbetat av Shler Moulodi Granskat av Thomas Hellström NIRAS Sweden AB Besöksadress: Fleminggatan

Läs mer

Handelskonsekvensutredning. Dagligvaror - Mariehem 2014-03-31

Handelskonsekvensutredning. Dagligvaror - Mariehem 2014-03-31 Handelskonsekvensutredning Dagligvaror - Mariehem 2014-03-31 INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 5 UPPDRAGSBESKRIVNING... 7 DEFINITIONER... 8 MARKNAD OCH EFTERFRÅGAN... 8 Kommunen... 8 Närområdet... 8 KONKURRENS...

Läs mer

Andelen kvinnor av de företagsamma i Gävleborg uppgår till 26,6 procent. Det är klart lägre än riksgenomsnittet (28,5 procent).

Andelen kvinnor av de företagsamma i Gävleborg uppgår till 26,6 procent. Det är klart lägre än riksgenomsnittet (28,5 procent). Gävleborgs län Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet personer som väljer att ansvara för ett företags utveckling

Läs mer