Handelsutredning Västra hamnen i Hudiksvall. Marknadspotential och konsekvensanalys

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handelsutredning Västra hamnen i Hudiksvall. Marknadspotential och konsekvensanalys"

Transkript

1 Handelsutredning Västra hamnen i Hudiksvall Marknadspotential och konsekvensanalys 27 februari 2015

2 Bakgrund 2 I samband med Hudiksvall kommuns arbete med FÖP för Västra hamnen, önskar staden bedöma förutsättningarna för att etablera handel inom delar av Västra hamnen. Området är idag delvis bebyggt med industri- och lagerbyggnader och ligger ca 1,5 km från stadskärnan Området ligger längs den södra infarten till Hudiksvall från E4an Fyra primära frågeställningar önskar kommunen få besvarade: 1. Hur ser förutsättningarna ut för etablering av en större dagligvarubutik? 2. Hur ser förutsättningarna ut för etablering av sällanköpsvaruhandel, särskilt volymhandel? 3. Hur kan en etablering av s.k. volymhandel i Västra hamnen antas påverka centrumhandeln och övrig externhandel i kommunen? 4. Vilka särskilda krav på planeringen, t ex i form av trafik- och parkeringslösningar, kollektivtrafik m m kan en volymhandelsetablering ställa?

3 Innehållsförteckning 3 1. Marknadsområde och marknadsunderlag 4 2. Utbud i Hudiksvall och marknadsområdet Marknadspotential ny handel i Hudiksvall Förutsättningar för handel i Västra Hamnen Konsekvenser för befintlig handel Slutsatser och rekommendationer 37

4 1. MARKNADSOMRÅDE OCH MARKNADSUNDERLAG 4

5 Sammanfattning Hudiksvalls marknadsunderlag 5 Hudiksvalls primära upptagningsområd är kommunen, sekundärområdet består av Ljusdal, samt delar av Nordanstig, Bollnäs och Söderhamn. En gravitationsanalys utifrån avstånd och handelns storlek visar på att Hudiksvall bör ha en relativt stor andel av konsumtionsutflödet från Ljusdal och Söderhamn. Hudiksvall är den kommun som sammantaget har det mest positiva konsumtionsnettot inom upptagningsområdet Kommunens marknadsunderlag har efter ett antal år av vikande befolkningsutveckling stabiliserats kring invånare en nivå som bedöms relativt konstant Befolkningen i Hudiksvall är ur ett regional perspektiv både välutbildad och relativt välavlönad vilket gynnar den lokala handeln Marknadstillväxten i upptagningsområdet fram till 2030 är 198 Mkr inom dagligvaruhandeln och 611 Mkr inom sällanköpshandeln. Tillväxten beror uteslutande på konsumtionstillväxt då befolkningen sammantaget minskar i området. Hudiksvalls andel av tillväxten bedöms till 114 Mkr inom dagligvaruhandeln och 326 Mkr inom sällanköpshandeln

6 Upptagningsområde Hudiksvall 6 Upptagningsområdet baseras på avstånd, barriärer samt marknadsplatsernas storlek, attraktivitet samt interregional konkurrens. Hudiksvalls upptagningsområde bedöms vara: Primärområdet Hudiksvalls kommun Sekundärområdet Ljusdals kommun och delar av Bollnäs, Söderhamn och Nordanstig

7 Graviationsbedömning Hudiksvalls upptagningsområde Konsumentval givet tidsavstånd och sällanköpshandelns omsättning 7 Ljusdal Nordanstig Bollnäs Söderhamn Hudiksvall Ljusdal - 2% 7% 2% 7% Nordanstig 0% - 0% 0% 0% Bollnäs 16% 3% - 18% 7% Söderhamn 6% 3% 20% - 15% Hudiksvall 28% 16% 13% 22% - Sundsvall 30% 65% 17% 16% 46% Gävle 19% 11% 43% 41% 24% 100% 100% 100% 100% 100% Tabellen visar en bedömd andel av respektive kommuns utflöde som konsumeras i upptagningsområdets kommuner, med hänsyn tagen till tidsavstånd och handelns storlek. T ex hamnar 28 % av Ljusdals och 22 % av Söderhamns konsumtionsutflöde i Hudiksvall.

8 In- och utflöde av konsumtion per kommun i upptagningsområdet DV - 8 Mkr SV Mkr DV - 86 Mkr SV + 4 Mkr DV - 75 Mkr SV Mkr DV + 78 Mkr SV - 3 Mkr DV + 78 Mkr SV Mkr Hudiksvall är den kommun som sammantaget har det mest positiva konsumtionsnettot inom upptagningsområdet. Nordanstig tappar mycket till framförallt Sundsvall men även Hudiksvall. Detsamma gäller Ljusdal för framförallt sällanköp medan dagligvaruhandeln är mer lokal beroende på långa avstånd till alternativa handelsplatser. Söderhamn har stark dagligvaruhandel men tappar sällanköpshandel till både Gävle och Hudiksvall, som ligger närmare. Bollnäs har det omvända perspektivet med svagare dagligvaruhandel medan sällanköpshandel är relativt stark. 8 Källa: Handeln i Sverige

9 Sedan ca 10 år tillbaka står befolkningsutvecklingen stilla, men sjunker inte längre 9 Antal invånare Befolkningsutveckling i Hudiksvall Källa: SCB, WSP Folkmängd Prognos (WSP)

10 Hudiksvall Falun Borlänge Gävle Sandviken Söderhamn Bollnäs Härnösand Sundsvall Örnsköldsvik Gävleborgs län Hela riket Hudiksvalls inkomstnivå ligger på länssnittet men under riket 10 Sammanräknad förvärvsinkomst, år, Medelvärde, Tkr 290,0 Inkomstnivå ,0 270,0 260,0 250,0 240,0 230,0 Källa: SCB

11 In- och utpendling ligger på samma nivå 11 Andel, 16- år 16,0 Förvärvsarbetande och pendlare i Hudiksvall ,0 12,0 10,0 10,7 13,9 13,4 8,0 6,0 7,7 4,0 2,0 0, Källa: SCB Andel utpendlare av förvärvsarbetande boende Andel inpendlare av fa dagbefolkning

12 Relativt välutbildad befolkning Andel eftergymnasial utbildning, 3 år och mer 12 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Hofors Ovanåker Ljusdal Nordanstig Ockelbo Söderhamn Bollnäs Sandviken Hudiksvall Gävle Riket Källa: SCB

13 Marknadsunderlag i upptagningsområdet nuläge och prognos 13 Kommun/ marknad Befolkning (2013) Konsumtion Idag (Mkr)* Befolkning (2030) Konsumtion 2030 (Mkr)** Konsumtionstillväxt (Mkr) DV SV DV SV DV SV Hudiksvall Ljusdal Del Nordanstig Del Bollnäs Del Söderhamn Summa * Baserat på en per capita konsumtion om kr för dagligvaruhandel och kr för sällanköpsvaruhandel ** Tillväxt baserad på befolkningsförändring samt konsumtionstillväxt enligt konsumtionsprognosgruppen justerat för e-handel Tillväxten fram till 2030 inom hela upptagningsområdet är 198 Mkr inom dagligvaruhandeln och 611 Mkr inom sällanköpshandeln

14 Tillväxt i Hudiksvall inom detaljhandeln 14 Total tillväxt (Mkr) Marknadsandel Tillväxt (Mkr) Tillväxt (kvm säljyta) Dagligvaror Shopping (beklädnads och fritidsvaror) Volymhandel (möbel, heminredning och byggvaror) Primärområde 114 Primärområde 100 % Sekundärområde 84 Sekundärområde < 5 % Primärområde 175 Primärområde 75 % Sekundärområde 190 Sekundärområde 25 % Primärområde 121 Primärområde 100 % Sekundärområde 125 Sekundärområde 20 % Summa Ytbehovet i ovanstående tabell utgår från en marknad i balans och att ingen tillväxt sker i befintlig handel. Det är i sig ett orimligt antagande varför utrymmet för ny handelsyta understiger den beräknade tillväxten för säljyta. Ytbehovet beräknas utifrån en yteffektivitet (oms/kvm) om kr/kvm för dagligvaror och kr/kvm för sällanköpsvaror Tillväxten avser hela kommunen, tätorten har en marknadsandel om ca 90 % av kommunens omsättning men för sällanköpshandel bedöms i princip all tillväxt ske i centralorten

15 2. UTBUD I HUDIKSVALL OCH MARKNADSOMRÅDET 15

16 Sammanfattning utbud och konkurrens 16 Hudiksvall är länets näst starkaste handelsdestination med en omsättning inom detaljhandeln på 1,2 miljarder inom dagligvaruhandeln och 1 miljard inom sällanköp Med ett dagligvaruindex lite över 100 är kommunen självförsörjande inom livsmedel liksom Ljusdal och Söderhamn Försäljningsindex inom sällanköp ligger på 92 vilket tyder på ett visst utflöde. Inom upptagningsområdet är det endast Bollnäs som har en liknande position, medan övriga kommuner har betydligt svagare position inom sällanköpshandeln. Sett till Hudiksvalls utbud inom sällanköpshandeln är kommunen välförsörjd inom hemutrustning, medan det finns en potential inom både fritidsvaror och framförallt beklädnad Sett till den traditionella volymhandeln (hemutrustning) är potentialen låg, och endast möbelhandeln är underreprestenderad jämfört med genomsnittsutbudet. Den starka konkurrensen från IKEA i Sundsvall innebär dock att potentialen är låg. Hudiksvalls stad och Delsbo dominerar kommunens handel sett till omsättningsstorlek. Handeln i Hudiksvalls stad är framförallt lokaliserad till stadskärnan, Furulund och ICA Maxi-området Planerade nya handelsetableringar i Hudiksvall är Biltema vid södra E4a avfarten samt en eventuell utveckling av Centrumhuset inne i stadskärnan

17 Hudiksvalls är länets näst starkaste handelsdestination Omsättning dagligvaruhandel 2013 (kkr) Omsättning sällanköpsvaruhandel 2013 (kkr) Källa: Handeln i Sverige

18 Kraftig omsättningsökning under 2000-talet Ockelbo Hofors Ovanåker Nordanstig Ljusdal Sandviken Söderhamn Bollnäs Hudiksvall Ockelbo Hofors Ovanåker Dagligvaruhandeln har kontinuerligt ökat under hela 2000-talet medan sällanköpsvaruhandeln efter en mycket kraftig uppgång fram till 2007 har stabiliserats kring en omsättning på en miljard. Avmattningen beror på konjunktureffekter men även ökad konkurrens från Sundsvall. Gävles omsättning är borrtaget ur diagrammet då dess omsättning är på en så pass mycket högre nivå att det försvårar diagrammets läsbarhet. Även Gävle har haft en kraftig omsättningsökning under hela 2000-talet med en inbromsning för sällanköpsvaruhandel fast först från Nordanstig Ljusdal 400 Sandviken 200 Söderhamn Bollnäs 0 Hudiksvall Källa: Handeln i Sverige

19 Dagligvaruhandeln tappade fram till 2009 men har återhämtat sig stark utveckling i hela upptagningsområdet Dagligvaruindex Nordanstig Ljusdal Söderhamn Bollnäs Hudiksvall Källa: Handeln i Sverige

20 Hudiksvalls konkurrenskraft ligger relativt stabilt, men med en svagt nedåtgående trend de senaste åren Sällanköpsvaruindex Nordanstig Ljusdal Söderhamn Bollnäs Hudiksvall Källa: Handeln i Sverige

21 Sällanköpsindex per bransch och kommun 21 Beklädnad Hemutrustning Fritidsvaror övrig SV SV totalt Ljusdal Nordanstig 13 6 Bollnäs Söderhamn Hudiksvall Källa: SCB och WSP Hudiksvall och Bollnäs är relativt välförsörjda med volymhandel. Det är framförallt Hemutrustning, dvs järn/bygg, möbler samt heminredning och övrig sällanköpsvaruhandel dvs Maxi, Rusta, Clas Ohlsson, Åhléns m fl som bidrar till högt index. Etableringsutrymme kan finnas inom beklädnad och fritidsvaror där man har ett utflöde, detta är dock inte primärt volymhandel och riskerar att i större utsträckning konkurrera med handeln i stadskärnan.

22 Hudiksvalls sällanköpsvaruhandel 22 Omsättning 2013 (Mkr) Andel Andel riket Beklädnad % 22% Hemutrustning % 31% Fritidsvaror % 31% Övrig sällanköpsvaruhandel % 15% Summa Källa: SCB och WSP En uppdelning av omsättning per bransch i Hudiksvall bekräftar tidigare analys av sällansköpsindex. Jämfört med riket har Hudiksvall en lägre andel handel inom både kläder och fritidsvaror

23 Potential inom traditionell volymhandel 23 Omsättning / invånare (kr) Rikssnitt (kr) Möbelhandel Heminredning Järn och byggvaror Hemutrustning Källa: SCB och WSP Traditionell volymhandel ligger inom segmentet hemutrustning som består av tre delar Järn & bygg, Heminredning och Möbelhandel. Vid en uppdelning av omsättningen per grupp är det Järn & Bygg samt Heminredning som förklarar det höga indexet och omsättningen. Möbelhandel har däremot en omsättning per capita under rikssnittet. Potentialen inom det segmentet är genom konkurrensen från IKEA i Sundsvall sannolikt relativt låg.

24 Hudiksvalls handelsstruktur Hudiksvalls stad och Delsbo dominerar kommunens handel 24

25 Stadskärnans handelsstruktur och omsättning 25 Bygg Max, i u Handeln i Hudiksvalls stadskärna är framförallt koncentrerad till området kring Storgatan och Västra Tullgatan (kring galleriorna Guldsmeden och Fyren). Furulund i stadskärnans närhet är stadens primära volymhandelsområde, med livsmedel och volymhandel inom bl a elektronik och diversehandel. ICA Maxi är kommunens enskilt största handelsdestination med en omsättning på närmare 300 Mkr per år. Omsättningsklasser per butik Källa: SCB och WSP

26 Planerad ny handel i Hudiksvall med omnejd 26 I Hudiksvall Etablering av Biltema i korset riksväg 84 och E4:an Utveckling av Centrumhuset i korsningen Storgatan/Käppuddsgatan Förfrågningar finns i stadskärnan men det är svårt att hitta lämpliga lokaler I regionen Planering för nytt handelsområde i Ljusdal pågår

27 3. MARKNADSPOTENTIAL NY HANDEL I HUDIKSVALL 27

28 Etableringsutrymme ny handelsyta för dagligvaror 28 Etableringsutrymmet kan delas upp i två komponenter: Befintligt etableringsutrymme För dagligvaruhandeln ligger Hudiksvalls försäljningsindex på en sådan nivå att ytterligare etableringar knappast kan ske utan att befintlig handel påverkas negativt. Marknadstillväxt Tillväxten inom Hudiksvall stad uppgår till 100 Mkr, vilket motsvarar ca kvm dagligvaruhandel (1 900 kvm BTA). Av detta bedömer vi att befintlig handel tar minst 50 % av tillväxtutrymmet. Kvarstående ytor understiger sannolikt lönsamhetskraven hos en nyetablering. En etablering utöver vad marknadsunderlaget motiverar innebär sannolikt sänkt lönsamhet och i förlängningen utslagning inom befintlig handel. Samtidigt måste en beredskap finnas för strukturomvandling inom dagligvaruhandeln, genom t ex omlokalisering eller ersättningsetablering av befintliga butiker.

29 Etableringsutrymme ny handelsyta för sällanköpsvaror 29 Etableringsutrymmet kan delas upp i två komponenter: Befintligt etableringsutrymme I traditionell volymhandel bedöms etableringsutrymmet begränsat i nuläget, vilket beror på att kommunen är välförsörjd inom denna sektor samt att IKEA Sundsvall utgör en stark konkurrent inom möbelhandeln. I shoppingsegmentet (kläder och fritidsvaror) bedömer vi att det finns ett etableringsutrymme på mellan och kvm, genom höjt försäljningsindex. Marknadstillväxt Tillväxten inom Hudiksvalls tätort uppgår till 325 Mkr, vilket motsvarar ca kvm sällanköpshandel ( kvm BTA). Av detta bedömer vi att befintlig handel tar minst 50 % av tillväxtutrymmet. Återstår ett etableringsutrymme om ca kvm inom shopping och volymhandel. Sammantaget bedömer vi att det finns etableringsutrymme inom sällansköpsvaruhandeln om mellan och kvm fram till 2030, varav ca kvm inom traditionell volymhandel.

30 4. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR HANDEL I VÄSTRA HAMNEN 30

31 Strukturanalys handel i Västra hamnen 31 7 Styrkor och svagheter för det tänkta läget för handel i Västra hamnen utifrån ett handelsperspektiv: (1) I nära anslutning till Hudiksvalls södra infart (2) Relativt centralt i Hudiksvall (3) Gott om plats 6 4 (4) Barriärer mot staden i form av järnväg samt på sikt nya bostadskvarter i hamnen (5) Halvt upptagningsområde, öster om platsen ligger havet 2 (6) För långt från centrala stadskärnan för att bli en del av dess handelsstråk (7) Sämre tillgänglighet till det regionala vägnätet jämfört med Furulund (8) Ingen kollektivtrafikförsörjning 1 5

32 Lägespositionering av Hudiksvalls handelsplatser Kvalitativ bedömning av lägesparametrar för Hudiksvalls handelsplatser 32 Västra hamnen Centrum ICA Maxi Furulund Butiksstorlek sällanköpsvaror Närhet till E4:an Synlighet från länsväg (handel) Butiksstorlek dagligvaror Närhet till understödjande verksamheter Dagbefolkning Trafikmängder Närhet till konkurrerande utbud Närhet/anslutning till kollektivtrafik Andel av totalpoäng 14% 33% 20% 32% En kvalitativ bedömning av Hudiksvalls handelsplatser visar på att centrum och Furulund är de två platser kommunen primärt bör styra handeln mot, givet centrala lägesfaktorer för konkurrenskraftig handel. Betyg 4 innebär att av de fyra handelsplatserna har den platsen bäst position för den egenskaperna av de fyra, betyg 1 den sämsta.

33 Trafik- och kollektivtrafikanalys 33 Källa: X-Trafik Området Västra hamnen har idag låg kollektivtrafikförsörjning. Busstrafiken som passerar på Stationsgatan har kraftiga barriärer till området och kan med dagens utformning inte anses betjäna området. Att jämföra med stadskärnan, Furulund och ICA Maxi-området som alla har busstrafik i direkt anslutning. Tågstationen generera heller inte flöden som primärt har volymhandel som destination. Ska Västra hamnen utvecklas till ett handelsområde bör kollektivtrafikförsörjningen ledas ner i området (både med hänsyn tagen till besökare samt personal). Fungerande volymhandel bör ha orienterbara trafiklösningar, ett sammanhållet handelsområde och parkering i proportion till planerad handelsyta (30-35 p-platser per kvm handelsyta). En utmaning vid etablering av handel är att hantera den köbildning som kommer att ske vid högtrafik till området, i samband med bomfällning, då det inte är en planskild järnvägskorsning.

34 Slutsatser handel i Västra hamnen 34 Västra hamnen som handelsdestination har en rad utmaningar genom sin placering i skuggan av både stadskärnan och Furulund. Tillgängligheten till området är också begränsad genom barriärer både i form av järnvägens dragning men även avståndet till stadens starkare flöden kring stadskärnan och dess norra infarter. Västra hamnens primära fördelar är platsens storlek och att den ligger i anslutning till stadens södra infart. Trafikalt har området goda förutsättningar genom sin placering nära huvudled, samt ett omfattande markområde som möjliggör effektiva trafik- och parkeringslösningar. Volymhandel innebär ofta stora parkeringsområden som skapar ny barriärer i hamnen och riskera att vara underutnyttjade under långa perioder. Risken är också att nuvarande trafiklösning innebär kraftig köbildning på Stationsgatan framförallt vid bomfällning samt vid rusningstrafik.

35 5. KONSEKVENSER FÖR BEFINTLIG HANDEL 35

36 Konsekvenser av nyetableringar i Västra hamnen Med tanke på att det saknas uppgifter om hur mycket handel som skall etableras och vilka tänkbara koncept som kan komma ifråga är det svårt att beräkna några konsekvenser. De bedömningar som gjorts av en marknad i balans ger vid handen att det, baserat på befintligt etableringsutrymme och framtida marknadstillväxt, är möjligt att etablera kvm handelsyta inom sällanköpsvaruhandeln och mindre än kvm inom dagligvaruhandeln. Etableringsvolymer inom detta intervall, liksom omlokaliseringar eller ersättningsetableringar, bedöms få hanterbara konsekvenser för den befintliga handeln. Större volymer ger större och sannolikt mer strukturerande konsekvenser för den befintliga handeln. Beräkningarna har visat att det framförallt finns etableringsutrymme inom shoppingsegmentet, dvs beklädnad och fritidsvaror. Man måste dock ha i åtanke att etableringar inom detta segment sannolikt har större effekter på handeln i stadskärnan än på Furulund och Maxi ICA området. På samma sätt bedöms etableringar inom volymhandelssegmentet primärt påverka förutsättningarna för Furulund och ett eventuellt framtida område i korset vid E4/RV84. Hudiksvall har idag två etablerade handelsområden, centrum och Furulund, vilka är lämpliga att bygga vidare på. Anledningen till detta är att en förlängning av handelsstråket söderut, genom etablering i Västra hamnen, riskerar att splittra handeln, försvaga befintliga handelsområden och erbjuda en otydlig handelsstruktur. I förlängningen finns en risk att såväl befintlig som tillkommande handel i Västra hamnen inte uppnår sin fulla omsättningspotential. Av kommunens befintliga och framtida marknadsplatser är också Västra hamnen den plats som har sämst lägesförutsättningar. Delvis förklaras det av att området idag är outvecklat men även om man tar hänsyn till att övriga marknadsplatser idag har befintlig handel så visar sig Västra hamnen vara det sämsta läget eftersom övriga fysiska lägesförutsättningar är svaga.

37 6. SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 37

38 Slutsatser Hudiksvalls marknadstillväxt kommer framförallt att ske inom sällanköpshandelns traditionella shoppingsegment (beklädnad och fritidsvaror). Den handeln strävar primärt efter att etablera sig i stadskärnor eller i väl utvecklade handelsområden. Utifrån ett marknadsperspektiv är Västra hamnen därför inte är den lämpligaste platsen för planering av ny handel. En utveckling av handel inom shoppingsegmentet i Västra hamnen riskera även att påverka framförallt stadskärnehandeln negativt då lika slår mot lika. Erfarenheten är att småskaliga gallerior (under kvm) har svårt att bli framgångsrika, varför en nyetablering i hamnen kräver större volymer, vilket i sin tur ger större konsekvenser för stadskärnan. Storleken på Hudiksvalls marknadsunderlag samt stark konkurrens i regionen från framförallt Sundsvall, innebär att Hudiksvalls förutsättningar för etablering av handel har vissa begränsningar. Utifrån det perspektivet är det av stor vikt att staden koncentrerar sin handel till några få kommersiellt starka områden, för att därmed skapa de bästa förutsättningarna för en ekonomiskt hållbar handel. Ett ytterligare handelområde riskera en utarmning inom staden istället för att stärka Hudiksvall som handelsdestination. Dagligvarutillväxten är svag och potentialen för ökade marknadsandelar bedöms som mycket liten. Etablering av livsmedel i Västra hamnen utöver ett mindre närlivs kommer därför att ha negativ påverkan på stadens övriga livsmedelshandel. Västra hamnen har idag även sämre lägesförutsättningar för konkurrenskraftig handel än befintliga handelsområden. En etablering av handel i området riskera att försvaga staden övriga handelsområden samtidigt som det nya handelsområdet riskerar att bli svagt.

39 Rekommendationer Vår rekommendation för att stärka och utveckla handeln utifrån kommersiellt hållbara villkor i Hudiksvall är att: Koncentrera handeln till stadens befintliga handelsområden möjligen kompletterat med korset vid E4/RV84 Utveckla och förtäta stadskärnan och Furulund Sträva efter att knyta ihop stadskärnan med Furulund Sträva efter att knyta ihop Furulunds olika delar Befolka Västra hamnen med andra publika verksamheter än renodlad handel Exempel på möjliga aktörer och verksamheter för ett levande stadsliv i hamnen är: - Restaurang- och caféverksamhet - Friskvård och idrott (idrottsanläggningar, gym, friskvårdsaktörer som t ex kiropraktorer och naprapater) - Kultur, privata och offentliga initiativ. Finns det någon kommunal kulturverksamhet som genom en placering i Västra hamnen både får bättre lokaliseringsförutsättningar samtidigt som det ger besöksanledningar till området? - Handel i mindre och kompletterande skala tex närlivs och blombutik för de nya bostadskvarteren - Service (nyckel, kemtvätt, tobak och spel, vård etc) - Skolor/utbildning (för de högre stadierna/gymnasier/specialskolor etc) - Aktivitetscenter (lekland, go-cart, spelcenter etc)

Handelsstudie Piteå Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till

Handelsstudie Piteå Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till Handelsstudie Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Handelsstudie Kommun Plan/Program 2014-09-09 Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till Dokumentinformation

Läs mer

AFFÄRSPLAN FÖR VÄSTRA CENTRUM ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 29 MARS 2012. Inom ramen för Stadsbyggnadsvision 2.0 www.jonkoping.se/stadsbyggnadsvisionen

AFFÄRSPLAN FÖR VÄSTRA CENTRUM ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 29 MARS 2012. Inom ramen för Stadsbyggnadsvision 2.0 www.jonkoping.se/stadsbyggnadsvisionen AFFÄRSPLAN FÖR VÄSTRA CENTRUM ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 29 MARS 2012 Inom ramen för Stadsbyggnadsvision 2.0 www.jonkoping.se/stadsbyggnadsvisionen UPPDRAGSGIVARE Josephine Nellerup...Stadskontoret,

Läs mer

Handelsstaden Skövde Analys av utvecklingen 2011

Handelsstaden Skövde Analys av utvecklingen 2011 Handelsstaden Skövde Analys av utvecklingen 2011 Sida 1 (7) Handelsstaden Skövde fortsätter växa ett resultat av ett långsiktigt arbete i samverkan Skövdes totala handelsindex fortsätter stiga och är nu

Läs mer

NÄTHANDELN - HOT ELLER MÖJLIGHET FÖR KÖPCENTRUM. NORDIC COUNCIL OF SHOPPING CENTERS Annual Research Report no. 1, October 2013

NÄTHANDELN - HOT ELLER MÖJLIGHET FÖR KÖPCENTRUM. NORDIC COUNCIL OF SHOPPING CENTERS Annual Research Report no. 1, October 2013 NÄTHANDELN - HOT ELLER MÖJLIGHET FÖR KÖPCENTRUM NORDIC COUNCIL OF SHOPPING CENTERS Annual Research Report no. 1, October 2013 KONTAKT NCSC www.ncscnordic.org Ordförande: NCSC Wilner Anderson, wilner.anderson@steenstrom.com

Läs mer

Bilaga 1 Utvecklingsplan Södertälje Syd Nulägesanalys. Tyréns Temaplan Februari 2009

Bilaga 1 Utvecklingsplan Södertälje Syd Nulägesanalys. Tyréns Temaplan Februari 2009 Bilaga 1 Utvecklingsplan Södertälje Syd Nulägesanalys Tyréns Temaplan Februari 2009 Innehåll nulägesanalys Södertälje Syd 1. Sammanfattning och slutsatser 2. Inledning 3. Omvärldsanalys 3.1 Konjunktur

Läs mer

Stadsplanering och fastighetsvärden spårväg Lund C till ESS Rapport, 2012-12-12

Stadsplanering och fastighetsvärden spårväg Lund C till ESS Rapport, 2012-12-12 Stadsplanering och fastighetsvärden spårväg Lund C till ESS Rapport, 2012-12-12 1 Innehåll Bakgrund Lunds tillväxt Stadsplanering och fastighetsvärden tillämpning av empirisk modell Slutsatser 2 Bakgrund

Läs mer

Kalmar Centrum Marknadsanalys 08.05.05

Kalmar Centrum Marknadsanalys 08.05.05 Kalmar Centrum Marknadsanalys 08.05.05 Syfte Syftet med uppdraget är att bedöma Kalmar centrums marknadspotential och ta fram en omsättningsprognos samt dimensionera ytbehov för detaljhandel och kommersiell

Läs mer

Scenarion för e-handelns framtida tillväxt. GS1 Sweden i samarbete med HUI Research

Scenarion för e-handelns framtida tillväxt. GS1 Sweden i samarbete med HUI Research Scenarion för e-handelns framtida tillväxt GS1 Sweden i samarbete med HUI Research Förord E-handelns utveckling påverkar framtiden Trots att Sverige har en av världens mest utvecklade infrastrukturer för

Läs mer

Dags att handla nu. Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling

Dags att handla nu. Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling Dags att handla nu Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling Dags att handla nu Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling Stellan Svedström och Helena Holm Boverket Titel: Dags att handla nu

Läs mer

Marknadsanalys kontorsmarknaden

Marknadsanalys kontorsmarknaden Marknadsanalys kontorsmarknaden Huddinge kommun 31 January 2012 Marknadsanalys Kontorsmarknaden Huddinge Innehåll 1. Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Underlag... 2 1.3 Metod... 2 1.4 Om Jones Lang

Läs mer

Parkeringsutredning Bålsta centrum

Parkeringsutredning Bålsta centrum Parkeringsutredning Bålsta centrum 2014-05-12, sid 2(46) Ansvariga tjänstemän: Märit Olofsson Nääs Håbo kommun Maria Nordlöf Structor Mark Stockholm AB 2014-05-12, sid 3(46) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...5

Läs mer

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel ( ) Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag Malmö Anna Kremel Förord FSF har sedan drygt ett och ett halvt år arbetat med att belysa vilken betydelse företagsklimatet

Läs mer

Jönköpings flygplats och den regionala ekonomin

Jönköpings flygplats och den regionala ekonomin Jönköpings flygplats och den regionala ekonomin Johan Klaesson (johan.klaesson@jibs.hj.se) Charlotta Mellander (charlotta.mellander@jibs.hj.se) JIBS/CEnSE Box 1026 551 11 Jönköping Sverige Innehåll 1 Sammanfattande

Läs mer

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag Del 1 Planförslag MARS 2010 Bilder/illustrationer Foto framsida: Flygbild över Kungens kurva. Foto: Jacob Forsell Där inte annat anges är bilderna framtagna

Läs mer

Rapport från Handelskammaren 2013. Närhet ger jobb

Rapport från Handelskammaren 2013. Närhet ger jobb Rapport från Handelskammaren 2013 Närhet ger jobb Produktivitetseffekter på arbetsmarknaden av förbättrade kommunikationer Martin Andersson Professor, CIRCLE, Lunds universitet / BTH INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Göteborgssamhällets utveckling 2009

Göteborgssamhällets utveckling 2009 M A J 2 0 0 9 2009 Göteborgssamhällets utveckling 2009 Rapporten har sammanställts av gruppen Samhällsanalys och statistik, tillsammans med Stadsutveckling, Välfärd, Utbildning och Arbetsmarknad vid stadskansliet.

Läs mer

Bostadsförsörjning GÄLLIVARE KOMMUN 2012-2030

Bostadsförsörjning GÄLLIVARE KOMMUN 2012-2030 Bostadsförsörjning GÄLLIVARE KOMMUN 2012-2030 1 Bostadsförsörjningsplan Gällivare kommun 2012-2030 Projektansvarig: Ulf Hansson, utvecklingschef Författare: Jonas Sompio, utvecklingsenheten Liza Yngström,

Läs mer

UTÖKAD DETALJHANDEL I ODENSKOG Kvarteren Långtradaren, Släpvagnen m.fl.

UTÖKAD DETALJHANDEL I ODENSKOG Kvarteren Långtradaren, Släpvagnen m.fl. Dnr Ädh 1756/2007 Dnr planmodul: P 07/0017 Program för nya detaljplaner UTÖKAD DETALJHANDEL I ODENSKOG Kvarteren Långtradaren, Släpvagnen m.fl. Konsekvenser Den fysiska planeringen är tänkt att medverka

Läs mer

Omvärldsanalys för Skellefteå

Omvärldsanalys för Skellefteå Omvärldsanalys för Skellefteå - en fördjupning och uppdatering 2012 Nätverket för strategisk omvärldsanalys 1 Förord Vi vet att det är viktigt att spana på omvärlden. Vi vet att det är viktigt att ha koll.

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram för Oskarshamns kommun

Bostadsförsörjningsprogram för Oskarshamns kommun Bostadsförsörjningsprogram för Oskarshamns kommun Med sikte på 2030 Antaget i Kommunfullmäktige 2011-12-12 Micael Sandberg MWA Konsult & Invest, augusti 2011 Bostadsförsörjningsprogrammet har utarbetats

Läs mer

Rapport. Diarienummer 405-4685-12

Rapport. Diarienummer 405-4685-12 Rapport Diarienummer 405-4685-12 Bostadsmarknaden i Jämtlands län 2012 Omslagsbild Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län/ellert Nordmark. Utgiven av Länsstyrelsen Jämtlands län Juni 2012 Beställningsadress

Läs mer

Bygg ny järnväg mellan Västsveriges två största städer Dynamiska samhällseffekter av en modern dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås

Bygg ny järnväg mellan Västsveriges två största städer Dynamiska samhällseffekter av en modern dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås Bygg ny järnväg mellan Västsveriges två största städer Dynamiska samhällseffekter av en modern dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås Rapport 2010:4 ISSN 1650-7965 Författare Stefan Gustavsson,

Läs mer

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 Rapportens disposition... 5 1.2 Allmän beskrivning av Region Östra Mellansverige...

Läs mer

Kumla 25 000. Översiktsplan för Kumla kommun Del 2 - Planeringsförutsättningar och riktlinjer. Antagen av kommunfullmäktige den 14 februari 2011, 5

Kumla 25 000. Översiktsplan för Kumla kommun Del 2 - Planeringsförutsättningar och riktlinjer. Antagen av kommunfullmäktige den 14 februari 2011, 5 Kumla 25 000 Översiktsplan för Kumla kommun Del 2 - Planeringsförutsättningar och riktlinjer Antagen av kommunfullmäktige den 14 februari 2011, 5 Förord Kumla 25 000 är namnet på Kumlas översiktsplan.

Läs mer

Ungas etablering på bostadsmarknaden

Ungas etablering på bostadsmarknaden Ungas etablering på bostadsmarknaden en problembeskrivning med förslag till lösningar Stockholm den 3 augusti 2006 Roger Bernow Ted Lindqvist 2 (24) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Unga flyttar till tillväxtregioner...3

Läs mer

Normativt index för mer hållbar tillgänglighet i Malmö

Normativt index för mer hållbar tillgänglighet i Malmö RAPPORT 2013:96 VERSION 1.0 Normativt index för mer hållbar tillgänglighet i Malmö så fungerar indexet Dokumentinformation Titel: Normativt index för mer hållbar tillgänglighet i Malmö så fungerar indexet

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort

Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort Förord TRAST-indikatorerna har valts ut och beräknats av Camilla Andersson, trafikingenjör, Södertälje kommun, Ninnie Gustafsson, projektledare,

Läs mer

handelsstaden skövde 2009-2011 Skövde en attraktiv handelsstad inspirerande och generös Genom samverkan ska vi stärka, utveckla och skapa nytt

handelsstaden skövde 2009-2011 Skövde en attraktiv handelsstad inspirerande och generös Genom samverkan ska vi stärka, utveckla och skapa nytt affärsplan handelsstaden skövde 2009-2011 Skövde en attraktiv handelsstad inspirerande och generös Genom samverkan ska vi stärka, utveckla och skapa nytt Version 1.0 INNEHåLL INLEDNING 3 VISION, Mål &

Läs mer

Sätt fart på Sverige

Sätt fart på Sverige Sätt fart på Sverige Länsstyrelser vill investera mer Rapport från 6F fackförbund i samverkan juni 2015 Länsstyrelser ger regeringen underkänt Sveriges länsstyrelser är eniga. Regeringens satsningar på

Läs mer