Handelsutredning Västra hamnen i Hudiksvall. Marknadspotential och konsekvensanalys

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handelsutredning Västra hamnen i Hudiksvall. Marknadspotential och konsekvensanalys"

Transkript

1 Handelsutredning Västra hamnen i Hudiksvall Marknadspotential och konsekvensanalys 27 februari 2015

2 Bakgrund 2 I samband med Hudiksvall kommuns arbete med FÖP för Västra hamnen, önskar staden bedöma förutsättningarna för att etablera handel inom delar av Västra hamnen. Området är idag delvis bebyggt med industri- och lagerbyggnader och ligger ca 1,5 km från stadskärnan Området ligger längs den södra infarten till Hudiksvall från E4an Fyra primära frågeställningar önskar kommunen få besvarade: 1. Hur ser förutsättningarna ut för etablering av en större dagligvarubutik? 2. Hur ser förutsättningarna ut för etablering av sällanköpsvaruhandel, särskilt volymhandel? 3. Hur kan en etablering av s.k. volymhandel i Västra hamnen antas påverka centrumhandeln och övrig externhandel i kommunen? 4. Vilka särskilda krav på planeringen, t ex i form av trafik- och parkeringslösningar, kollektivtrafik m m kan en volymhandelsetablering ställa?

3 Innehållsförteckning 3 1. Marknadsområde och marknadsunderlag 4 2. Utbud i Hudiksvall och marknadsområdet Marknadspotential ny handel i Hudiksvall Förutsättningar för handel i Västra Hamnen Konsekvenser för befintlig handel Slutsatser och rekommendationer 37

4 1. MARKNADSOMRÅDE OCH MARKNADSUNDERLAG 4

5 Sammanfattning Hudiksvalls marknadsunderlag 5 Hudiksvalls primära upptagningsområd är kommunen, sekundärområdet består av Ljusdal, samt delar av Nordanstig, Bollnäs och Söderhamn. En gravitationsanalys utifrån avstånd och handelns storlek visar på att Hudiksvall bör ha en relativt stor andel av konsumtionsutflödet från Ljusdal och Söderhamn. Hudiksvall är den kommun som sammantaget har det mest positiva konsumtionsnettot inom upptagningsområdet Kommunens marknadsunderlag har efter ett antal år av vikande befolkningsutveckling stabiliserats kring invånare en nivå som bedöms relativt konstant Befolkningen i Hudiksvall är ur ett regional perspektiv både välutbildad och relativt välavlönad vilket gynnar den lokala handeln Marknadstillväxten i upptagningsområdet fram till 2030 är 198 Mkr inom dagligvaruhandeln och 611 Mkr inom sällanköpshandeln. Tillväxten beror uteslutande på konsumtionstillväxt då befolkningen sammantaget minskar i området. Hudiksvalls andel av tillväxten bedöms till 114 Mkr inom dagligvaruhandeln och 326 Mkr inom sällanköpshandeln

6 Upptagningsområde Hudiksvall 6 Upptagningsområdet baseras på avstånd, barriärer samt marknadsplatsernas storlek, attraktivitet samt interregional konkurrens. Hudiksvalls upptagningsområde bedöms vara: Primärområdet Hudiksvalls kommun Sekundärområdet Ljusdals kommun och delar av Bollnäs, Söderhamn och Nordanstig

7 Graviationsbedömning Hudiksvalls upptagningsområde Konsumentval givet tidsavstånd och sällanköpshandelns omsättning 7 Ljusdal Nordanstig Bollnäs Söderhamn Hudiksvall Ljusdal - 2% 7% 2% 7% Nordanstig 0% - 0% 0% 0% Bollnäs 16% 3% - 18% 7% Söderhamn 6% 3% 20% - 15% Hudiksvall 28% 16% 13% 22% - Sundsvall 30% 65% 17% 16% 46% Gävle 19% 11% 43% 41% 24% 100% 100% 100% 100% 100% Tabellen visar en bedömd andel av respektive kommuns utflöde som konsumeras i upptagningsområdets kommuner, med hänsyn tagen till tidsavstånd och handelns storlek. T ex hamnar 28 % av Ljusdals och 22 % av Söderhamns konsumtionsutflöde i Hudiksvall.

8 In- och utflöde av konsumtion per kommun i upptagningsområdet DV - 8 Mkr SV Mkr DV - 86 Mkr SV + 4 Mkr DV - 75 Mkr SV Mkr DV + 78 Mkr SV - 3 Mkr DV + 78 Mkr SV Mkr Hudiksvall är den kommun som sammantaget har det mest positiva konsumtionsnettot inom upptagningsområdet. Nordanstig tappar mycket till framförallt Sundsvall men även Hudiksvall. Detsamma gäller Ljusdal för framförallt sällanköp medan dagligvaruhandeln är mer lokal beroende på långa avstånd till alternativa handelsplatser. Söderhamn har stark dagligvaruhandel men tappar sällanköpshandel till både Gävle och Hudiksvall, som ligger närmare. Bollnäs har det omvända perspektivet med svagare dagligvaruhandel medan sällanköpshandel är relativt stark. 8 Källa: Handeln i Sverige

9 Sedan ca 10 år tillbaka står befolkningsutvecklingen stilla, men sjunker inte längre 9 Antal invånare Befolkningsutveckling i Hudiksvall Källa: SCB, WSP Folkmängd Prognos (WSP)

10 Hudiksvall Falun Borlänge Gävle Sandviken Söderhamn Bollnäs Härnösand Sundsvall Örnsköldsvik Gävleborgs län Hela riket Hudiksvalls inkomstnivå ligger på länssnittet men under riket 10 Sammanräknad förvärvsinkomst, år, Medelvärde, Tkr 290,0 Inkomstnivå ,0 270,0 260,0 250,0 240,0 230,0 Källa: SCB

11 In- och utpendling ligger på samma nivå 11 Andel, 16- år 16,0 Förvärvsarbetande och pendlare i Hudiksvall ,0 12,0 10,0 10,7 13,9 13,4 8,0 6,0 7,7 4,0 2,0 0, Källa: SCB Andel utpendlare av förvärvsarbetande boende Andel inpendlare av fa dagbefolkning

12 Relativt välutbildad befolkning Andel eftergymnasial utbildning, 3 år och mer 12 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Hofors Ovanåker Ljusdal Nordanstig Ockelbo Söderhamn Bollnäs Sandviken Hudiksvall Gävle Riket Källa: SCB

13 Marknadsunderlag i upptagningsområdet nuläge och prognos 13 Kommun/ marknad Befolkning (2013) Konsumtion Idag (Mkr)* Befolkning (2030) Konsumtion 2030 (Mkr)** Konsumtionstillväxt (Mkr) DV SV DV SV DV SV Hudiksvall Ljusdal Del Nordanstig Del Bollnäs Del Söderhamn Summa * Baserat på en per capita konsumtion om kr för dagligvaruhandel och kr för sällanköpsvaruhandel ** Tillväxt baserad på befolkningsförändring samt konsumtionstillväxt enligt konsumtionsprognosgruppen justerat för e-handel Tillväxten fram till 2030 inom hela upptagningsområdet är 198 Mkr inom dagligvaruhandeln och 611 Mkr inom sällanköpshandeln

14 Tillväxt i Hudiksvall inom detaljhandeln 14 Total tillväxt (Mkr) Marknadsandel Tillväxt (Mkr) Tillväxt (kvm säljyta) Dagligvaror Shopping (beklädnads och fritidsvaror) Volymhandel (möbel, heminredning och byggvaror) Primärområde 114 Primärområde 100 % Sekundärområde 84 Sekundärområde < 5 % Primärområde 175 Primärområde 75 % Sekundärområde 190 Sekundärområde 25 % Primärområde 121 Primärområde 100 % Sekundärområde 125 Sekundärområde 20 % Summa Ytbehovet i ovanstående tabell utgår från en marknad i balans och att ingen tillväxt sker i befintlig handel. Det är i sig ett orimligt antagande varför utrymmet för ny handelsyta understiger den beräknade tillväxten för säljyta. Ytbehovet beräknas utifrån en yteffektivitet (oms/kvm) om kr/kvm för dagligvaror och kr/kvm för sällanköpsvaror Tillväxten avser hela kommunen, tätorten har en marknadsandel om ca 90 % av kommunens omsättning men för sällanköpshandel bedöms i princip all tillväxt ske i centralorten

15 2. UTBUD I HUDIKSVALL OCH MARKNADSOMRÅDET 15

16 Sammanfattning utbud och konkurrens 16 Hudiksvall är länets näst starkaste handelsdestination med en omsättning inom detaljhandeln på 1,2 miljarder inom dagligvaruhandeln och 1 miljard inom sällanköp Med ett dagligvaruindex lite över 100 är kommunen självförsörjande inom livsmedel liksom Ljusdal och Söderhamn Försäljningsindex inom sällanköp ligger på 92 vilket tyder på ett visst utflöde. Inom upptagningsområdet är det endast Bollnäs som har en liknande position, medan övriga kommuner har betydligt svagare position inom sällanköpshandeln. Sett till Hudiksvalls utbud inom sällanköpshandeln är kommunen välförsörjd inom hemutrustning, medan det finns en potential inom både fritidsvaror och framförallt beklädnad Sett till den traditionella volymhandeln (hemutrustning) är potentialen låg, och endast möbelhandeln är underreprestenderad jämfört med genomsnittsutbudet. Den starka konkurrensen från IKEA i Sundsvall innebär dock att potentialen är låg. Hudiksvalls stad och Delsbo dominerar kommunens handel sett till omsättningsstorlek. Handeln i Hudiksvalls stad är framförallt lokaliserad till stadskärnan, Furulund och ICA Maxi-området Planerade nya handelsetableringar i Hudiksvall är Biltema vid södra E4a avfarten samt en eventuell utveckling av Centrumhuset inne i stadskärnan

17 Hudiksvalls är länets näst starkaste handelsdestination Omsättning dagligvaruhandel 2013 (kkr) Omsättning sällanköpsvaruhandel 2013 (kkr) Källa: Handeln i Sverige

18 Kraftig omsättningsökning under 2000-talet Ockelbo Hofors Ovanåker Nordanstig Ljusdal Sandviken Söderhamn Bollnäs Hudiksvall Ockelbo Hofors Ovanåker Dagligvaruhandeln har kontinuerligt ökat under hela 2000-talet medan sällanköpsvaruhandeln efter en mycket kraftig uppgång fram till 2007 har stabiliserats kring en omsättning på en miljard. Avmattningen beror på konjunktureffekter men även ökad konkurrens från Sundsvall. Gävles omsättning är borrtaget ur diagrammet då dess omsättning är på en så pass mycket högre nivå att det försvårar diagrammets läsbarhet. Även Gävle har haft en kraftig omsättningsökning under hela 2000-talet med en inbromsning för sällanköpsvaruhandel fast först från Nordanstig Ljusdal 400 Sandviken 200 Söderhamn Bollnäs 0 Hudiksvall Källa: Handeln i Sverige

19 Dagligvaruhandeln tappade fram till 2009 men har återhämtat sig stark utveckling i hela upptagningsområdet Dagligvaruindex Nordanstig Ljusdal Söderhamn Bollnäs Hudiksvall Källa: Handeln i Sverige

20 Hudiksvalls konkurrenskraft ligger relativt stabilt, men med en svagt nedåtgående trend de senaste åren Sällanköpsvaruindex Nordanstig Ljusdal Söderhamn Bollnäs Hudiksvall Källa: Handeln i Sverige

21 Sällanköpsindex per bransch och kommun 21 Beklädnad Hemutrustning Fritidsvaror övrig SV SV totalt Ljusdal Nordanstig 13 6 Bollnäs Söderhamn Hudiksvall Källa: SCB och WSP Hudiksvall och Bollnäs är relativt välförsörjda med volymhandel. Det är framförallt Hemutrustning, dvs järn/bygg, möbler samt heminredning och övrig sällanköpsvaruhandel dvs Maxi, Rusta, Clas Ohlsson, Åhléns m fl som bidrar till högt index. Etableringsutrymme kan finnas inom beklädnad och fritidsvaror där man har ett utflöde, detta är dock inte primärt volymhandel och riskerar att i större utsträckning konkurrera med handeln i stadskärnan.

22 Hudiksvalls sällanköpsvaruhandel 22 Omsättning 2013 (Mkr) Andel Andel riket Beklädnad % 22% Hemutrustning % 31% Fritidsvaror % 31% Övrig sällanköpsvaruhandel % 15% Summa Källa: SCB och WSP En uppdelning av omsättning per bransch i Hudiksvall bekräftar tidigare analys av sällansköpsindex. Jämfört med riket har Hudiksvall en lägre andel handel inom både kläder och fritidsvaror

23 Potential inom traditionell volymhandel 23 Omsättning / invånare (kr) Rikssnitt (kr) Möbelhandel Heminredning Järn och byggvaror Hemutrustning Källa: SCB och WSP Traditionell volymhandel ligger inom segmentet hemutrustning som består av tre delar Järn & bygg, Heminredning och Möbelhandel. Vid en uppdelning av omsättningen per grupp är det Järn & Bygg samt Heminredning som förklarar det höga indexet och omsättningen. Möbelhandel har däremot en omsättning per capita under rikssnittet. Potentialen inom det segmentet är genom konkurrensen från IKEA i Sundsvall sannolikt relativt låg.

24 Hudiksvalls handelsstruktur Hudiksvalls stad och Delsbo dominerar kommunens handel 24

25 Stadskärnans handelsstruktur och omsättning 25 Bygg Max, i u Handeln i Hudiksvalls stadskärna är framförallt koncentrerad till området kring Storgatan och Västra Tullgatan (kring galleriorna Guldsmeden och Fyren). Furulund i stadskärnans närhet är stadens primära volymhandelsområde, med livsmedel och volymhandel inom bl a elektronik och diversehandel. ICA Maxi är kommunens enskilt största handelsdestination med en omsättning på närmare 300 Mkr per år. Omsättningsklasser per butik Källa: SCB och WSP

26 Planerad ny handel i Hudiksvall med omnejd 26 I Hudiksvall Etablering av Biltema i korset riksväg 84 och E4:an Utveckling av Centrumhuset i korsningen Storgatan/Käppuddsgatan Förfrågningar finns i stadskärnan men det är svårt att hitta lämpliga lokaler I regionen Planering för nytt handelsområde i Ljusdal pågår

27 3. MARKNADSPOTENTIAL NY HANDEL I HUDIKSVALL 27

28 Etableringsutrymme ny handelsyta för dagligvaror 28 Etableringsutrymmet kan delas upp i två komponenter: Befintligt etableringsutrymme För dagligvaruhandeln ligger Hudiksvalls försäljningsindex på en sådan nivå att ytterligare etableringar knappast kan ske utan att befintlig handel påverkas negativt. Marknadstillväxt Tillväxten inom Hudiksvall stad uppgår till 100 Mkr, vilket motsvarar ca kvm dagligvaruhandel (1 900 kvm BTA). Av detta bedömer vi att befintlig handel tar minst 50 % av tillväxtutrymmet. Kvarstående ytor understiger sannolikt lönsamhetskraven hos en nyetablering. En etablering utöver vad marknadsunderlaget motiverar innebär sannolikt sänkt lönsamhet och i förlängningen utslagning inom befintlig handel. Samtidigt måste en beredskap finnas för strukturomvandling inom dagligvaruhandeln, genom t ex omlokalisering eller ersättningsetablering av befintliga butiker.

29 Etableringsutrymme ny handelsyta för sällanköpsvaror 29 Etableringsutrymmet kan delas upp i två komponenter: Befintligt etableringsutrymme I traditionell volymhandel bedöms etableringsutrymmet begränsat i nuläget, vilket beror på att kommunen är välförsörjd inom denna sektor samt att IKEA Sundsvall utgör en stark konkurrent inom möbelhandeln. I shoppingsegmentet (kläder och fritidsvaror) bedömer vi att det finns ett etableringsutrymme på mellan och kvm, genom höjt försäljningsindex. Marknadstillväxt Tillväxten inom Hudiksvalls tätort uppgår till 325 Mkr, vilket motsvarar ca kvm sällanköpshandel ( kvm BTA). Av detta bedömer vi att befintlig handel tar minst 50 % av tillväxtutrymmet. Återstår ett etableringsutrymme om ca kvm inom shopping och volymhandel. Sammantaget bedömer vi att det finns etableringsutrymme inom sällansköpsvaruhandeln om mellan och kvm fram till 2030, varav ca kvm inom traditionell volymhandel.

30 4. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR HANDEL I VÄSTRA HAMNEN 30

31 Strukturanalys handel i Västra hamnen 31 7 Styrkor och svagheter för det tänkta läget för handel i Västra hamnen utifrån ett handelsperspektiv: (1) I nära anslutning till Hudiksvalls södra infart (2) Relativt centralt i Hudiksvall (3) Gott om plats 6 4 (4) Barriärer mot staden i form av järnväg samt på sikt nya bostadskvarter i hamnen (5) Halvt upptagningsområde, öster om platsen ligger havet 2 (6) För långt från centrala stadskärnan för att bli en del av dess handelsstråk (7) Sämre tillgänglighet till det regionala vägnätet jämfört med Furulund (8) Ingen kollektivtrafikförsörjning 1 5

32 Lägespositionering av Hudiksvalls handelsplatser Kvalitativ bedömning av lägesparametrar för Hudiksvalls handelsplatser 32 Västra hamnen Centrum ICA Maxi Furulund Butiksstorlek sällanköpsvaror Närhet till E4:an Synlighet från länsväg (handel) Butiksstorlek dagligvaror Närhet till understödjande verksamheter Dagbefolkning Trafikmängder Närhet till konkurrerande utbud Närhet/anslutning till kollektivtrafik Andel av totalpoäng 14% 33% 20% 32% En kvalitativ bedömning av Hudiksvalls handelsplatser visar på att centrum och Furulund är de två platser kommunen primärt bör styra handeln mot, givet centrala lägesfaktorer för konkurrenskraftig handel. Betyg 4 innebär att av de fyra handelsplatserna har den platsen bäst position för den egenskaperna av de fyra, betyg 1 den sämsta.

33 Trafik- och kollektivtrafikanalys 33 Källa: X-Trafik Området Västra hamnen har idag låg kollektivtrafikförsörjning. Busstrafiken som passerar på Stationsgatan har kraftiga barriärer till området och kan med dagens utformning inte anses betjäna området. Att jämföra med stadskärnan, Furulund och ICA Maxi-området som alla har busstrafik i direkt anslutning. Tågstationen generera heller inte flöden som primärt har volymhandel som destination. Ska Västra hamnen utvecklas till ett handelsområde bör kollektivtrafikförsörjningen ledas ner i området (både med hänsyn tagen till besökare samt personal). Fungerande volymhandel bör ha orienterbara trafiklösningar, ett sammanhållet handelsområde och parkering i proportion till planerad handelsyta (30-35 p-platser per kvm handelsyta). En utmaning vid etablering av handel är att hantera den köbildning som kommer att ske vid högtrafik till området, i samband med bomfällning, då det inte är en planskild järnvägskorsning.

34 Slutsatser handel i Västra hamnen 34 Västra hamnen som handelsdestination har en rad utmaningar genom sin placering i skuggan av både stadskärnan och Furulund. Tillgängligheten till området är också begränsad genom barriärer både i form av järnvägens dragning men även avståndet till stadens starkare flöden kring stadskärnan och dess norra infarter. Västra hamnens primära fördelar är platsens storlek och att den ligger i anslutning till stadens södra infart. Trafikalt har området goda förutsättningar genom sin placering nära huvudled, samt ett omfattande markområde som möjliggör effektiva trafik- och parkeringslösningar. Volymhandel innebär ofta stora parkeringsområden som skapar ny barriärer i hamnen och riskera att vara underutnyttjade under långa perioder. Risken är också att nuvarande trafiklösning innebär kraftig köbildning på Stationsgatan framförallt vid bomfällning samt vid rusningstrafik.

35 5. KONSEKVENSER FÖR BEFINTLIG HANDEL 35

36 Konsekvenser av nyetableringar i Västra hamnen Med tanke på att det saknas uppgifter om hur mycket handel som skall etableras och vilka tänkbara koncept som kan komma ifråga är det svårt att beräkna några konsekvenser. De bedömningar som gjorts av en marknad i balans ger vid handen att det, baserat på befintligt etableringsutrymme och framtida marknadstillväxt, är möjligt att etablera kvm handelsyta inom sällanköpsvaruhandeln och mindre än kvm inom dagligvaruhandeln. Etableringsvolymer inom detta intervall, liksom omlokaliseringar eller ersättningsetableringar, bedöms få hanterbara konsekvenser för den befintliga handeln. Större volymer ger större och sannolikt mer strukturerande konsekvenser för den befintliga handeln. Beräkningarna har visat att det framförallt finns etableringsutrymme inom shoppingsegmentet, dvs beklädnad och fritidsvaror. Man måste dock ha i åtanke att etableringar inom detta segment sannolikt har större effekter på handeln i stadskärnan än på Furulund och Maxi ICA området. På samma sätt bedöms etableringar inom volymhandelssegmentet primärt påverka förutsättningarna för Furulund och ett eventuellt framtida område i korset vid E4/RV84. Hudiksvall har idag två etablerade handelsområden, centrum och Furulund, vilka är lämpliga att bygga vidare på. Anledningen till detta är att en förlängning av handelsstråket söderut, genom etablering i Västra hamnen, riskerar att splittra handeln, försvaga befintliga handelsområden och erbjuda en otydlig handelsstruktur. I förlängningen finns en risk att såväl befintlig som tillkommande handel i Västra hamnen inte uppnår sin fulla omsättningspotential. Av kommunens befintliga och framtida marknadsplatser är också Västra hamnen den plats som har sämst lägesförutsättningar. Delvis förklaras det av att området idag är outvecklat men även om man tar hänsyn till att övriga marknadsplatser idag har befintlig handel så visar sig Västra hamnen vara det sämsta läget eftersom övriga fysiska lägesförutsättningar är svaga.

37 6. SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 37

38 Slutsatser Hudiksvalls marknadstillväxt kommer framförallt att ske inom sällanköpshandelns traditionella shoppingsegment (beklädnad och fritidsvaror). Den handeln strävar primärt efter att etablera sig i stadskärnor eller i väl utvecklade handelsområden. Utifrån ett marknadsperspektiv är Västra hamnen därför inte är den lämpligaste platsen för planering av ny handel. En utveckling av handel inom shoppingsegmentet i Västra hamnen riskera även att påverka framförallt stadskärnehandeln negativt då lika slår mot lika. Erfarenheten är att småskaliga gallerior (under kvm) har svårt att bli framgångsrika, varför en nyetablering i hamnen kräver större volymer, vilket i sin tur ger större konsekvenser för stadskärnan. Storleken på Hudiksvalls marknadsunderlag samt stark konkurrens i regionen från framförallt Sundsvall, innebär att Hudiksvalls förutsättningar för etablering av handel har vissa begränsningar. Utifrån det perspektivet är det av stor vikt att staden koncentrerar sin handel till några få kommersiellt starka områden, för att därmed skapa de bästa förutsättningarna för en ekonomiskt hållbar handel. Ett ytterligare handelområde riskera en utarmning inom staden istället för att stärka Hudiksvall som handelsdestination. Dagligvarutillväxten är svag och potentialen för ökade marknadsandelar bedöms som mycket liten. Etablering av livsmedel i Västra hamnen utöver ett mindre närlivs kommer därför att ha negativ påverkan på stadens övriga livsmedelshandel. Västra hamnen har idag även sämre lägesförutsättningar för konkurrenskraftig handel än befintliga handelsområden. En etablering av handel i området riskera att försvaga staden övriga handelsområden samtidigt som det nya handelsområdet riskerar att bli svagt.

39 Rekommendationer Vår rekommendation för att stärka och utveckla handeln utifrån kommersiellt hållbara villkor i Hudiksvall är att: Koncentrera handeln till stadens befintliga handelsområden möjligen kompletterat med korset vid E4/RV84 Utveckla och förtäta stadskärnan och Furulund Sträva efter att knyta ihop stadskärnan med Furulund Sträva efter att knyta ihop Furulunds olika delar Befolka Västra hamnen med andra publika verksamheter än renodlad handel Exempel på möjliga aktörer och verksamheter för ett levande stadsliv i hamnen är: - Restaurang- och caféverksamhet - Friskvård och idrott (idrottsanläggningar, gym, friskvårdsaktörer som t ex kiropraktorer och naprapater) - Kultur, privata och offentliga initiativ. Finns det någon kommunal kulturverksamhet som genom en placering i Västra hamnen både får bättre lokaliseringsförutsättningar samtidigt som det ger besöksanledningar till området? - Handel i mindre och kompletterande skala tex närlivs och blombutik för de nya bostadskvarteren - Service (nyckel, kemtvätt, tobak och spel, vård etc) - Skolor/utbildning (för de högre stadierna/gymnasier/specialskolor etc) - Aktivitetscenter (lekland, go-cart, spelcenter etc)

Handlingsprogram för Utvecklingssatsning Handel

Handlingsprogram för Utvecklingssatsning Handel Handlingsprogram för Utvecklingssatsning Handel 30 Mål Handelsindex för 2010 ska öka med minst 3 procentenheter jämfört med handelsindex för 2007. Mätmetod Handelsindex i Sveriges kommuner tas årligen

Läs mer

DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013

DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013 DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013 HUI Research Sep-Okt 2014 Anna Mocsáry Henrik Vestin 2010 David Naylor FÖRORD HUI Research har på uppdrag av Eskilstuna Innerstad AB genomfört en kartläggning och analys

Läs mer

Handelspolicy för Eslövs kommun

Handelspolicy för Eslövs kommun Handelspolicy för Eslövs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2009-09-28 Innehållsförteckning Handelspolicy för Eslövs kommun 3 Inriktningsmål Policy för handel Syfte 5 Bakgrund 5 Kommunens utveckling Handelns

Läs mer

Datum 2014-06-25. Handelspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige/2014. Dokumentnamn: Handelspolicy Örnsköldsvik. Dokumentansvarig: Näringslivschef

Datum 2014-06-25. Handelspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige/2014. Dokumentnamn: Handelspolicy Örnsköldsvik. Dokumentansvarig: Näringslivschef Datum Handelspolicy Antagen av Kommunfullmäktige/2014 Antagen av: Kommunfullmäktige 2014-06-16, 112 Dokumentägare: Chef Tillväxtavdelning/klf Dokumentnamn: Handelspolicy Örnsköldsvik Dokumentansvarig:

Läs mer

Handeln i Skövde år 2020 och år 2025. Mötesplats för regionen 2014-06-02

Handeln i Skövde år 2020 och år 2025. Mötesplats för regionen 2014-06-02 Handeln i Skövde år 2020 och år 2025 Mötesplats för regionen 2014-06-02 INNEHÅLL 1. SAMMANFATTANDE SLUTSATSER... 6 1.1.1. Marknadsområde för handel mm... 6 1.2. Efterfrågeutveckling år 2012-2020... 7

Läs mer

LEKSAND DAGLIGVARUFLYTT

LEKSAND DAGLIGVARUFLYTT LEKSAND DAGLIGVARUFLYTT EN UPPGRADERING AV LEKSAND HANDELSUTREDNING, DAT OKTOBER 2008 2012-06-13 INNEHÅLL 1. Bakgrund 2. Leksands handel idag 3. Leksands handel i framtiden 4. Regionens handel i framtiden,

Läs mer

Analys av detaljhandelns utveckling i Skövdes tre största handelsområden: City, Norrmalm och Stallsiken

Analys av detaljhandelns utveckling i Skövdes tre största handelsområden: City, Norrmalm och Stallsiken Analys av detaljhandelns utveckling i Skövdes tre största handelsområden: City, Norrmalm och Stallsiken Innehåll... 1 Bakgrund... 3 Inledning... 4 Sällanköpsvaruhandeln... 5 Dagligvaruhandeln... 7 Skövde

Läs mer

CITYKLIMATET 2014-09-04 FASTIGHETSÄGARNA SYD

CITYKLIMATET 2014-09-04 FASTIGHETSÄGARNA SYD CITYKLIMATET 2014-09-04 FASTIGHETSÄGARNA SYD SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor. SVAR PÅ: Stadskärnornas ekonomiska utveckling jämförd med

Läs mer

PM ang handelsutredningar i Kristianstad och effekter av en utbyggd handel 2014-04-02

PM ang handelsutredningar i Kristianstad och effekter av en utbyggd handel 2014-04-02 PM ang handelsutredningar i Kristianstad och effekter av en utbyggd handel 2014-04-02 FÖRORD Kristianstad är av tradition den centrala handelsstaden i nordöstra Skåne. För att bejaka en positiv stadsutveckling

Läs mer

Handelspolicy för Falkenbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-25

Handelspolicy för Falkenbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-25 Handelspolicy för Falkenbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-25 HANDELSPOLICY FALKENBERGS KOMMUN 1 1. ÖVERGRIPANDE MÅL & UTGÅNGSPUNKTER Handelns lokalisering har betydelse för såväl markåtgång

Läs mer

CITYKLIMATET FALKENBERG 2014

CITYKLIMATET FALKENBERG 2014 CITYKLIMATET FALKENBERG 2014 SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor Rapporten är framtagen av WSP i samarbete med Fastighetsägarna GER SVAR

Läs mer

Snabbanalys av handeln i Leksand. Rapport September 2013. Henrik Vestin Senior konsult 08-762 72 87 henrik.vestin@hui.se

Snabbanalys av handeln i Leksand. Rapport September 2013. Henrik Vestin Senior konsult 08-762 72 87 henrik.vestin@hui.se Snabbanalys av handeln i Leksand Rapport September 2013 Henrik Vestin Senior konsult 08-762 72 87 henrik.vestin@hui.se 1 Definitioner Beklädnadshandel: Konfektion och ekipering, skohandel. BTA: Bruttototalarea,

Läs mer

Handelskonsekvensanalys för Landskrona - ny handel i kvarteret Bromsregulatorn 2011-05-19. Analys & Strategi 1

Handelskonsekvensanalys för Landskrona - ny handel i kvarteret Bromsregulatorn 2011-05-19. Analys & Strategi 1 Handelskonsekvensanalys för Landskrona - ny handel i kvarteret Bromsregulatorn 2011-05-19 Analys & Strategi 1 Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling.

Läs mer

Uppdatering av handelsutredning, Ursvik 2012-08-08

Uppdatering av handelsutredning, Ursvik 2012-08-08 Uppdatering av handelsutredning, Ursvik 2012-08-08 Förutsättningar Vi utreder ett huvudscenario: Nästan all handel restauranger och service koncentreras till Ursviks Torg. En eller ett par serveringar

Läs mer

CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014

CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014 CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014 SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor Rapporten är framtagen av WSP i samarbete med Fastighetsägarna GER SVAR PÅ:

Läs mer

Lerums Handelsstrategi. för levande centrum

Lerums Handelsstrategi. för levande centrum råbo loda rum Lerums Handelsstrategi för levande centrum Levande centrum i Floda, Gråbo och Lerum! Sedan flera år arbetar kommunen för att utveckla och stärka Lerums, Gråbo och Floda centrum så att de

Läs mer

Handelsstaden Skövde Analys av utvecklingen 2011

Handelsstaden Skövde Analys av utvecklingen 2011 Handelsstaden Skövde Analys av utvecklingen 2011 Sida 1 (7) Handelsstaden Skövde fortsätter växa ett resultat av ett långsiktigt arbete i samverkan Skövdes totala handelsindex fortsätter stiga och är nu

Läs mer

Rapport juni 2015 Valdemarsviks kommun. Konsekvensanalys Valdemarsvik

Rapport juni 2015 Valdemarsviks kommun. Konsekvensanalys Valdemarsvik Rapport juni 2015 Valdemarsviks kommun Konsekvensanalys Valdemarsvik Sammanfattning Syfte och mål Utredningen ska förse Valdemarsviks kommun med ett material som kan ligga till grund för beslut om etablering

Läs mer

KUNGENS KURVA. Diagonalen 1

KUNGENS KURVA. Diagonalen 1 KUNGENS KURVA Diagonalen 1 Kungens Kurva Kungens Kurva är inte bara ett av Sveriges snabbast växande handelsområden, det är även den största handelsplatsen i hela Skandinavien. I området finns totalt 230

Läs mer

Konsekvenser på handel och regionalekonomi av utbyggd handel på betongstationen m fl

Konsekvenser på handel och regionalekonomi av utbyggd handel på betongstationen m fl Konsekvenser på handel och regionalekonomi av utbyggd handel på betongstationen m fl mars 2014 2014-03-07 FÖRORD År 2007 antog Östersunds kommun en handelspolicy som kom att uppdateras och utvärderas under

Läs mer

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum AB Handelns Utredningsinstitut September 2010 Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum Förord AB Handelns Utredningsinstitut, HUI, har på uppdrag av Växjö kommun Tekniska

Läs mer

Konsekvenser på handel och regionalekonomi av utbyggd handel på betongstationen m fl

Konsekvenser på handel och regionalekonomi av utbyggd handel på betongstationen m fl Konsekvenser på handel och regionalekonomi av utbyggd handel på betongstationen m fl mars 2014 2014-03-07 Bilaga Konsekvenser på handel och regionalekonomi av utbyggd handel på Betongstationen m fl. 2014-03-07

Läs mer

DETALJHANDELSUTREDNING OCH FÖRSLAG TILL HANDELSSTRATEGI FÖR ÖREBRO KOMMUN UNITED BY OUR DIFFERENCE. Foto: WSP, Ulf Rämme

DETALJHANDELSUTREDNING OCH FÖRSLAG TILL HANDELSSTRATEGI FÖR ÖREBRO KOMMUN UNITED BY OUR DIFFERENCE. Foto: WSP, Ulf Rämme DETALJHANDELSUTREDNING OCH FÖRSLAG TILL HANDELSSTRATEGI FÖR ÖREBRO KOMMUN UNITED BY OUR DIFFERENCE Foto: WSP, Ulf Rämme INNEHÅLL UPPDRAGET 5 FÖRSLAG TILL HANDELSSTRATEGI 6 Rekommendationer i korthet 6

Läs mer

Handelsområden och detaljhandelns utveckling i Jönköpings kommun

Handelsområden och detaljhandelns utveckling i Jönköpings kommun Handelsområden och detaljhandelns utveckling i Jönköpings kommun STADSKONTORET l NOVEMBER 2013 Stadskontorets utredningsenhet Utredare David Jansson david.jansson@jonkoping.se Omslag och layout Lena Holmberg

Läs mer

FASTIGHETENS LÄGE. Det finns dock möjlighet för besökare att även parkera på torget i Mönsterås. Mönsterås centrum nås från väg E22 via fyra infarter.

FASTIGHETENS LÄGE. Det finns dock möjlighet för besökare att även parkera på torget i Mönsterås. Mönsterås centrum nås från väg E22 via fyra infarter. MÖNSTERÅS FAKTA Byggår: 1983 Fastighetsägare: Folksam (KPA) Försäljningsyta: 1.230 kvm Närliggande butiker: Apoteksgruppen, Puls & Träning Parkeringsplatser: ca 35 st FASTIGHETENS LÄGE Trafikmängder i

Läs mer

Handelsutredning - Kristianstad 2010-10-15

Handelsutredning - Kristianstad 2010-10-15 Handelsutredning - Kristianstad 2010-10-15 INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING... 5 1.1. Södra infarten... 5 1.2. Mer Dagligvaruhandel vid Maxi-rondellen... 5 1.3. Volymhandeln med sällanköpsvaror... 6 1.4. Shopping

Läs mer

Kalmar Centrum Marknadsanalys 08.05.05

Kalmar Centrum Marknadsanalys 08.05.05 Kalmar Centrum Marknadsanalys 08.05.05 Syfte Syftet med uppdraget är att bedöma Kalmar centrums marknadspotential och ta fram en omsättningsprognos samt dimensionera ytbehov för detaljhandel och kommersiell

Läs mer

Är cyklisten konkurrenskraftig? Stadsbyggnadsdagarna i Västerås 4-5 februari 2014 Maria Sundell Isling - Teknisk chef Växjö

Är cyklisten konkurrenskraftig? Stadsbyggnadsdagarna i Västerås 4-5 februari 2014 Maria Sundell Isling - Teknisk chef Växjö Är cyklisten konkurrenskraftig? Stadsbyggnadsdagarna i Västerås 4-5 februari 2014 Maria Sundell Isling - Teknisk chef Växjö Platsen vid sjöarna där vägarna möts Växjös ursprungliga betydelse. Där vägar

Läs mer

HANDELSPOLICY SVEDALA TÄTORT. Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-13, 127

HANDELSPOLICY SVEDALA TÄTORT. Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-13, 127 HANDELSPOLICY SVEDALA TÄTORT Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-13, 127 1 2 Handelspolicy för Svedala tätort Svedala är kommunen där man lever ett gott liv. Vi har ett bra läge i Öresundsregionen med

Läs mer

Svensk Handel. en investering för ditt företag

Svensk Handel. en investering för ditt företag Svensk Handel en investering för ditt företag Svensk Handel är en intresseorganisation för detaljister, partihandlare och importörer Svensk Handel stärker handelns företag och skapar bättre förutsättningar

Läs mer

HANDELSSTRATEGI ÖRNSKÖLDSVIK. - Tillsammans för en bättre handel

HANDELSSTRATEGI ÖRNSKÖLDSVIK. - Tillsammans för en bättre handel HANDELSSTRATEGI ÖRNSKÖLDSVIK - Tillsammans för en bättre handel 2 Det är lördag och staden vibrerar. Här möts gammal och ung; tonåringarna Elsa och Oscar som handlar outfits till kvällens disco och pensionären

Läs mer

Handelsutredning för Landskrona tätort

Handelsutredning för Landskrona tätort 1(41) Handelsutredning för Landskrona tätort 2011-11-17 Uppdragsansvarig: Katarina Majer Medverkande: Katarina Majer och Olle Anderberg 2(41) Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte... 3 2 Marknadsvillkor

Läs mer

GALLERIA BOULEVARD. KRISTIANSTADS NYA MÖTESPLATS. www.kristianstadnyagalleria.se

GALLERIA BOULEVARD. KRISTIANSTADS NYA MÖTESPLATS. www.kristianstadnyagalleria.se GALLERIA BOULEVARD. KRISTIANSTADS NYA MÖTESPLATS. www.kristianstadnyagalleria.se DET NYA NAVET I CENTRALA KRISTIANSTAD. Med den nya gallerian kommer centrala Kristianstad att utvecklas och staden får ett

Läs mer

Handelsutredning Nybro kommun. HUI Research På uppdrag av Nybro kommun. Februari 2015

Handelsutredning Nybro kommun. HUI Research På uppdrag av Nybro kommun. Februari 2015 Handelsutredning Nybro kommun HUI Research På uppdrag av Nybro kommun Februari 2015 Förord HUI Research har på uppdrag av Nybro kommun genomfört en utredning av handeln i Nybro, kartlagt marknadsförutsättningarna,

Läs mer

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2009

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2009 Informationsindex Brukarmedverkan i individuell plan Omdöme om Omdöme om SÄBO i sin helhet maten Omdöme om social samvaro och Omdöme om aktiviteter informationen Väntetid till särskilt boende Omdöme om

Läs mer

Krafft Konsult AB. Måkebergsprojektet Konsekvensbeskrivning för Åmåls kommun

Krafft Konsult AB. Måkebergsprojektet Konsekvensbeskrivning för Åmåls kommun Krafft Konsult AB Måkebergsprojektet Konsekvensbeskrivning för Åmåls kommun Oktober 2011 Inledning Arbetets uppläggning Ove Krafft Konsult AB genom ekon.dr. Ove Krafft, handelsekonom Marie Krafft och fil.kand.

Läs mer

Handel och trängselskatt första kvartalet 2013 Mätning av handeln före och efter införandet av trängselskatt i Göteborg

Handel och trängselskatt första kvartalet 2013 Mätning av handeln före och efter införandet av trängselskatt i Göteborg Rapport september 2013 Uppdragsgivare: Göteborgs stad, Trafikkontoret Handel och trängselskatt första kvartalet 2013 Mätning av handeln före och efter införandet av trängselskatt i Göteborg Förord HUI

Läs mer

Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den?

Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den? Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den? Om framtidens handel och handelsplatser Fredrik Bergström, ek. dr. Affärsområdeschef WSP Analys & Strategi 1 Innehåll Inledning Del 1: Handelns utveckling

Läs mer

Lars-Hermans frågor. Har (de små) stadskärnorna någon framtid? Skulle det vara bra med Sturegatan som gågata? Janne Sandahl Consulting AB

Lars-Hermans frågor. Har (de små) stadskärnorna någon framtid? Skulle det vara bra med Sturegatan som gågata? Janne Sandahl Consulting AB Lars-Hermans frågor Har (de små) stadskärnorna någon framtid? Skulle det vara bra med Sturegatan som gågata? 2014-03-04 Janne Sandahl 1 Mina plattformar Mitt konsultföretag och dess nätverk KTH En förfärlig

Läs mer

Handelsstrategi Örnsköldsvik

Handelsstrategi Örnsköldsvik 2014-05-06 Handelsstrategi Örnsköldsvik - tillsammans för en bättre handel Antagen av instans/årtal Antagen av: Dokumentägare: Chef Tillväxtavdelning/klf Dokumentnamn: Handelsstrategi Örnsköldsvik Dokumentansvarig:

Läs mer

Handelsstrategi Kristianstads kommun. Bromma 2006-03-10. www.nordplanab.se

Handelsstrategi Kristianstads kommun. Bromma 2006-03-10. www.nordplanab.se Handelsstrategi Kristianstads kommun Bromma www.nordplanab.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING... 1 Effekter på befintlig handel "över natten" av Coop Forum och Bergendalhs:... 1 Effekter på befintlig

Läs mer

På väg till Borås? Modern marknadsplats med gångavstånd

På väg till Borås? Modern marknadsplats med gångavstånd På väg till Borås? Modern marknadsplats med gångavstånd Handelsutredning 2012 Borås unika historia är stadens framtid. Vi har alltid varit bra på handel. Till och med så bra att Gustav II Adolf år 1621

Läs mer

HANDELSUTREDNING UPPLANDS-BRO

HANDELSUTREDNING UPPLANDS-BRO RAPPORT HANDELSUTREDNING UPPLANDS-BRO SLUTRAPPORT 2014-02-12 Uppdrag: Handelsutredning Upplands-Bro Revideringar Titel på rapport: Handelsutredning Upplands-Bro Status: Datum: 2014-02-12 Medverkande Revideringsdatum

Läs mer

Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011.

Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011. Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011. Koncept/innehåll: Jerker Söderlind Plan/arkitektur: Gio Olla, Joakim Sturesson

Läs mer

Luleås framtida handelsplats

Luleås framtida handelsplats Luleås framtida handelsplats Luleå Homecenter I området Notviken som ligger 3 km från centrala Luleå pågår utveckling av handelsområdet Luleå Homecenter för fullt. Luleå Homecenter är både den snabbast

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUN Detaljhandelsutredning och underlag till förslag till mål och riktlinjer för handelns utveckling inom Södertälje kommun

SÖDERTÄLJE KOMMUN Detaljhandelsutredning och underlag till förslag till mål och riktlinjer för handelns utveckling inom Södertälje kommun SÖDERTÄLJE KOMMUN Detaljhandelsutredning och underlag till förslag till mål och riktlinjer för handelns utveckling inom Södertälje kommun Teknisk rapport 16 juni 2009 Förord Då det snart gått tio år sedan

Läs mer

UTREDNING ANGÅENDE HANDELSPOLICY FÖR MA LMÖ STAD 24 MAJ 2012

UTREDNING ANGÅENDE HANDELSPOLICY FÖR MA LMÖ STAD 24 MAJ 2012 PM UTREDNING ANGÅENDE HANDELSPOLICY FÖR MA MALMÖ LMÖ STAD 24 MAJ 2012 Uppdrag: 232255, Utredning angående handelspolicy - strategisk planering. Titel på rapport: PM - Utredning angående handelspolicy för

Läs mer

INNEHÅLL. Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8. Turism och shoppingturism en definition 8.

INNEHÅLL. Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8. Turism och shoppingturism en definition 8. September 2013 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8 Turism och shoppingturism en definition 8 Resor 11 Konsumtion 15 Övernattningar 18 Regional

Läs mer

HANDELSPOLICY. - för Katrineholms kommun. Övergripande inriktningsdokument. Kommunstyrelsens handling nr 32/2015

HANDELSPOLICY. - för Katrineholms kommun. Övergripande inriktningsdokument. Kommunstyrelsens handling nr 32/2015 Kommunstyrelsens handling nr 32/2015 HANDELSPOLICY - för Katrineholms kommun Övergripande inriktningsdokument Foto: Hanna Maxstad Godkänd av kommunfullmäktige 2015-08-17, 181 Foto: Hanna Maxstad Beslutshistorik

Läs mer

Degerfors i Centrum Reviderad 2008-02-15

Degerfors i Centrum Reviderad 2008-02-15 Degerfors i centrum 2008 Degerfors i Centrum Reviderad 2008-02-15 Innehåll 1. Bakgrund och syfte 1 2. Mål. 2 3. Geografiskt område. 2 4. Nuläge 2 5. Organisation. 4 6. Åtgärdsförslag/delprojekt 4 7. Tidplan

Läs mer

PM - INRE HAMNEN OSKARSHAMN FÖRUTSÄTTNINGAR ATT DRIVA HANDEL OCH BESÖKSNÄRING

PM - INRE HAMNEN OSKARSHAMN FÖRUTSÄTTNINGAR ATT DRIVA HANDEL OCH BESÖKSNÄRING 121218 PM - INRE HAMNEN OSKARSHAMN FÖRUTSÄTTNINGAR ATT DRIVA HANDEL OCH BESÖKSNÄRING INLEDNING Inre hamnen i Oskarshamn skall utvecklas till en attraktiv och citynära del av Oskarshamn. Här planerar man

Läs mer

Framtidens handel. Om handelns utveckling, framtid och marknadsplatsernas konkurrens

Framtidens handel. Om handelns utveckling, framtid och marknadsplatsernas konkurrens Framtidens handel Om handelns utveckling, framtid och marknadsplatsernas konkurrens Fredrik Bergström, ek. dr. Affärsområdeschef WSP Analys & Strategi Förord och innehåll Förord Syftet med denna rapport

Läs mer

KUNGENS KURVA. HUI Research. Sveriges största handelsområde. Huddinge kommun. Mars 2014. Henrik Vestin Filippa Frisk Carina Jirwe 2014 HUI RESEARCH

KUNGENS KURVA. HUI Research. Sveriges största handelsområde. Huddinge kommun. Mars 2014. Henrik Vestin Filippa Frisk Carina Jirwe 2014 HUI RESEARCH KUNGENS KURVA Sveriges största handelsområde HUI Research Mars 2014 Huddinge kommun Henrik Vestin Filippa Frisk Carina Jirwe INLEDNING Kungens Kurva är Sveriges största handelsområde och ligger i Huddinge

Läs mer

Bostadsmarknaden i Hudiksvall - Utkast

Bostadsmarknaden i Hudiksvall - Utkast Bostadsmarknaden i Hudiksvall - Utkast Västra Hamnen Statistikunderlag, Maria Pleiborn, 2015-01-09 Information Valda jämförelsekommuner: Jämnstora och/eller närliggande WSPs befolkningsprognos bygger på

Läs mer

AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT. RAPPORT Kungsörs kommun. Handelsanalys

AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT. RAPPORT Kungsörs kommun. Handelsanalys AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT RAPPORT Kungsörs kommun Handelsanalys Förord Syftet med föreliggande rapport är att kartlägga marknadsförhållandena för detaljhandel i Kungsörs kommun och dess omland samt

Läs mer

Översyn av HANDELSPOLICY FÖR ÖSTERSUND

Översyn av HANDELSPOLICY FÖR ÖSTERSUND Översyn av HANDELSPOLICY FÖR ÖSTERSUND Godkänd av kommunfullmäktige 2007-06-28 Östersunds kommun 2 1. BAKGRUND OCH SAMMANFATTNING En handelspolicy för Östersund antogs av kommunfullmäktige hösten 2004.

Läs mer

Frågeställningar rörande detaljplanefråga om att tillåta handel vid Medskog

Frågeställningar rörande detaljplanefråga om att tillåta handel vid Medskog Rapport 1 (14) 2013-01-16 Kommunstyrelsens utvecklingsutskott Frågeställningar rörande detaljplanefråga om att tillåta handel vid Medskog Bakgrund En begäran har inkommit till kommunen om att ändra detaljplan

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

Tuna Park. Utbyggnad av gallerian Uppdatering av trafikeffekter. PM 16 januari 2014, uppdaterat 14 augusti 2014

Tuna Park. Utbyggnad av gallerian Uppdatering av trafikeffekter. PM 16 januari 2014, uppdaterat 14 augusti 2014 Tuna Park Utbyggnad av gallerian Uppdatering av trafikeffekter PM 16 januari 2014, uppdaterat 14 augusti 2014 1 Sammanfattning 1 1.1 Bilplatsbehov 1 1.2 Nyalstrad biltrafik, totalt 1 1.3 Fördelning på

Läs mer

Rapport maj 2015 Älmhults kommun. Handelsutredning

Rapport maj 2015 Älmhults kommun. Handelsutredning Rapport maj 2015 Älmhults kommun Handelsutredning Sammanfattning HUI Research har genomfört en utredning av nuläget och de framtida förutsättningarna för handeln i Älmhults kommun. Handeln i Älmhults kommun

Läs mer

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikalstring och vägtrafikbuller

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikalstring och vägtrafikbuller 1(5) Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikalstring och vägtrafikbuller Uppdragsnummer: 226043 Uppdragsansvarig: Johan Bergström Handläggare Anna-Karin Ekström 010-452 22 14 2(5) 1 Förutsättningar

Läs mer

Rapport februari 2013 Skara kommun. Handelsutredning. Förutsättningar för externhandel i Skara kommun

Rapport februari 2013 Skara kommun. Handelsutredning. Förutsättningar för externhandel i Skara kommun Rapport februari 2013 Skara kommun Handelsutredning Förutsättningar för externhandel i Skara kommun Förord HUI Research AB har på uppdrag av Skara kommun genomfört en utredning av handelns förutsättningar

Läs mer

ENTRÉ SYD UMEÅ. Nytt shoppingcenter med IKEA under samma tak

ENTRÉ SYD UMEÅ. Nytt shoppingcenter med IKEA under samma tak ENTRÉ SYD UMEÅ Nytt shoppingcenter med IKEA under samma tak N Y T T S H O P P I N G C E N T E R M E D I K E A U N D E R S A M M A T A K Vi utvecklar handelsplatser med IKEA Entré Syd Umeå öppnar våren

Läs mer

BORÅS den historiska handelsstaden

BORÅS den historiska handelsstaden PALLAS BORÅS 01 BORÅS den historiska handelsstaden KV PALL AS omdaning av handeln mitt i Borås stadskärna. 105 000 INVÅNARE BLIR 120 000 (2025). VÄSTSVERIGES NÄST STÖRSTA STAD. POSITIV INPENDLING av 4

Läs mer

sammanfaller med den vision och strukturbild som diskuterats (dock inte sagt att detta uttryckligen gäller i Höganäs kommun).

sammanfaller med den vision och strukturbild som diskuterats (dock inte sagt att detta uttryckligen gäller i Höganäs kommun). 1! INLEDNING Höganäs kommun har under 2010 utarbetat en handelsutredning i syfte att belysa kommunens handelsplatser och handelsförutsättningar som skall ligga till grund för vision 2015. En vision som

Läs mer

KÄVLINGE KOMMUN. VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge

KÄVLINGE KOMMUN. VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge KÄVLINGE KOMMUN Grupp 5 Elin Djus Sema Kadir Andreas Kirkby Peter Johansson Jacob Thörnblad Sammanfattning Befolkningen i Kävlinge

Läs mer

UTVECKLING GÄVLEBORG

UTVECKLING GÄVLEBORG UTVECKLING GÄVLEBORG STATISTIKRAPPORT APRIL-JULI 2015 BEFOLKNING ARBETSMARKNAD KOMPETENS NÄRINGSLIV UTVECKLING GÄVLEBORG - en rapport över hur befolkning-, arbetsmarknad-, kompetens-, näringsliv- och konjunkturläget

Läs mer

Butikscenter HELSINGBORG. > Det handlar om att handla KV. ORKANEN 12

Butikscenter HELSINGBORG. > Det handlar om att handla KV. ORKANEN 12 Butikscenter > Det handlar om att handla HELSINGBORG KV. ORKANEN 12 17 09 2008 Ett butikscenter på rätt plats vid rätt tidpunkt Östersund INNEHÅLL Innehåll 2 Orientering 3 Visualisering 4 Butiksarealer

Läs mer

ÖVERETABLERING AV DETALJHANDELSYTA I SVERIGE VERKLIGHET ELLER MYT?

ÖVERETABLERING AV DETALJHANDELSYTA I SVERIGE VERKLIGHET ELLER MYT? ÖVERETABLERING AV DETALJHANDELSYTA I SVERIGE VERKLIGHET ELLER MYT? 1 Innehållsförteckning Finns det verkligen en överetablering? 7 Vi tog reda på sanningen! 8 Avgränsningar i studien samt förklaringar

Läs mer

Kommunanalys Kristianstad

Kommunanalys Kristianstad Kommunanalys Kristianstad Grupp 3 VFT045 Almqvist, Ulrika Borkmann Lousdal, Søren Isacsson, Henrik Magnusson, Gustav Nyström, Johanna Allmänt Kristianstad kommun hade 77 245 invånare år 2007 varav ca 38

Läs mer

Handelsstudie Piteå Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till

Handelsstudie Piteå Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till Handelsstudie Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Handelsstudie Kommun Plan/Program 2014-09-09 Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till Dokumentinformation

Läs mer

LÅT DINA AFFÄRSMÖJLIGHETER VÄXA I TAKT MED MÖLNDALS INNERSTAD BLI EN DEL AV NYA MÖLNDALS GALLERIA

LÅT DINA AFFÄRSMÖJLIGHETER VÄXA I TAKT MED MÖLNDALS INNERSTAD BLI EN DEL AV NYA MÖLNDALS GALLERIA LÅT DINA AFFÄRSMÖJLIGHETER VÄXA I TAKT MED MÖLNDALS INNERSTAD BLI EN DEL AV NYA MÖLNDALS GALLERIA INNEHÅLL BOSTÄDER, KONTORSYTOR OCH HANDEL EN NATURLIG DEL AV MÖLNDALS INNERSTAD VÄLKOMMEN TILL DEN SJÄLVKLARA

Läs mer

Befolkning, sysselsättning och pendling

Befolkning, sysselsättning och pendling Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Petersson 213-4-24 Innehåll 1 Inledning 5 2 Befolkningsutveckling 6 3 Befolkningsförändring 7 3.1 Födda... 8 3.1.1 Födda i Arboga jämfört med riket, index... 8 3.1.2 Fruktsamhet...

Läs mer

Höör. Handelsutredning Juli 2010

Höör. Handelsutredning Juli 2010 Höör Handelsutredning Juli 2010 NIRAS INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING... 6 1.1 Höör och dess detaljhandel idag...6 1.2 Konkurrens till detaljhandeln i Höör...7 1. 3 Förändringar i infrastruktur i Höör...7 1.4

Läs mer

HANDELN I KARLSKRONA. En studie av detaljhandelns förutsättningar och potential

HANDELN I KARLSKRONA. En studie av detaljhandelns förutsättningar och potential HANDELN I KARLSKRONA En studie av detaljhandelns förutsättningar och potential AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) FÖRORD Syftet med denna rapport är att kartlägga och analysera detaljhandeln och dess

Läs mer

Handelsutredning för detaljhandeln i Jönköpings kommun inom Stadsbyggnadsvision 2.0 2010-03-10 J Ö N K Ö P I N G

Handelsutredning för detaljhandeln i Jönköpings kommun inom Stadsbyggnadsvision 2.0 2010-03-10 J Ö N K Ö P I N G 2010-03-10 Antagen av kommunfullmäktige 30 oktober 2008 www.jonkoping.se/stadsbyggnadsvisionen J Ö N K Ö P I N G STADEN OCH SJÖARNA Stadsbyggnadsvision 2.0 Fr å n t a n k e t i l l h a n d l i n g Handelsutredning

Läs mer

Stationens roll för lokal och regional utveckling. Christer Ljungberg, Trivector AB

Stationens roll för lokal och regional utveckling. Christer Ljungberg, Trivector AB Stationens roll för lokal och regional utveckling Christer Ljungberg, Trivector AB Station centralt eller externt? Uppdrag till Trivector att studera: Vad betyder det för: Resandet Staden Regionen? Jämförelse

Läs mer

Stadsdelen Rosendal. Marknadsanalys för handel och gatuplansberikande verksamheter. Ulf Rämme Anna Brunlöf Anders Ling 2015-01-12

Stadsdelen Rosendal. Marknadsanalys för handel och gatuplansberikande verksamheter. Ulf Rämme Anna Brunlöf Anders Ling 2015-01-12 Stadsdelen Rosendal Marknadsanalys för handel och gatuplansberikande verksamheter Ulf Rämme Anna Brunlöf Anders Ling 20150112 Förord Innehåll Uppsala kommun har för avsikt att utveckla stadsdelen norra

Läs mer

MÅLSÄTTNING FÖR UTVECKLING AV VARBERGS STADSKÄRNA 2025

MÅLSÄTTNING FÖR UTVECKLING AV VARBERGS STADSKÄRNA 2025 MÅLSÄTTNING FÖR UTVECKLING AV VARBERGS STADSKÄRNA 2025 BAKGRUND OCH ARBETSSÄTT Målsättningen med arbetet bakom denna rapport var att formulera möjligheter kring en rad framtidsfrågor: Hur rustar vi Varberg

Läs mer

Handelsutredning Järna Underlag för FÖP. Slutkoncept juni 2008

Handelsutredning Järna Underlag för FÖP. Slutkoncept juni 2008 Underlag för FÖP Sammanfattning Järnas dagligvaruhandel Om Ica etablerar externt, i Tuna backar eller Saltå kvarn Vid en extern etablering av Ica i Tuna backar eller vid Saltå kvarn skulle Järna centrum

Läs mer

- industri- och handelsområde Lockryd, en del av Boråsregionen

- industri- och handelsområde Lockryd, en del av Boråsregionen nytt LOCKANDE läge - industri- och handelsområde Lockryd, en del av Boråsregionen etableringsguiden ger dig grundfakta inför en etablering primärområde = omkrets utifrån en halvtimmes restid Bollebygd,

Läs mer

Verksamhetsplan 2011

Verksamhetsplan 2011 Civilförsvarsförbundet Gävleborg Verksamhetsplan 2011 Vision Säkerhetsmedvetna människor som genom sitt agerande tryggar såväl individen som samhället. 1 Utbildning och information MÅL Minst 2% av Gävleborgs

Läs mer

Närcentrum med köpkraft

Närcentrum med köpkraft Närcentrum med köpkraft Nya Viksjö Centrum JAKOBSBERG Nu planerar vi för tillbyggnad och uppgradering av Viksjö Centrum! Genom att bygga tre fristående handelsvolymer om ca 1 700 kvm i centrums bästa handelsläge,

Läs mer

HANDEL I VAXHOLM 2011-2030 Stadsutveckling med fokus på detaljhandel 2011-02-09

HANDEL I VAXHOLM 2011-2030 Stadsutveckling med fokus på detaljhandel 2011-02-09 HANDEL I VAXHOLM 2011-2030 Stadsutveckling med fokus på detaljhandel INNEHÅLL sida Bakgrund Översiktskarta planerat bostadsbyggande Handel i närområdet idag och imorgon Handel i Vaxholms stad idag Handel

Läs mer

16. Handelspolicy för Västerviks kommun Dnr 2013/400-003

16. Handelspolicy för Västerviks kommun Dnr 2013/400-003 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 20 (29) 2015-06-15 Ks 16. Handelspolicy för Västerviks kommun Dnr 2013/400-003 Som en del i arbetet med att utveckla handeln i Västervik fick samhällsbyggnadsenheten

Läs mer

Shop til you drop. Regionförbundet Sörmland levererar 2007:3. - om handeln som tillväxtmotor i Sörmland

Shop til you drop. Regionförbundet Sörmland levererar 2007:3. - om handeln som tillväxtmotor i Sörmland Shop til you drop - om handeln som tillväxtmotor i Sörmland Det ska vara enkelt att förverkliga sina ambitioner, ideér och framtidsplaner i Sörmland Vision antagen på regionfullmäktige maj 2006 En rapport

Läs mer

Tillväxt Lidköping AB. Lidköping är den naturliga handelsplatsen

Tillväxt Lidköping AB. Lidköping är den naturliga handelsplatsen Lidköping är den naturliga handelsplatsen 1 1 Inledning 1.1 Bakgrund och syfte Tillgången till bra handel är viktig för invånarnas dagliga liv men också för kommunens samlade attraktivitet. En levande

Läs mer

Sveriges Nya Geografi. Strukturella attraktivitetsfaktorer i ett lokalt utvecklingsperspektiv

Sveriges Nya Geografi. Strukturella attraktivitetsfaktorer i ett lokalt utvecklingsperspektiv Sveriges Nya Geografi Strukturella attraktivitetsfaktorer i ett lokalt utvecklingsperspektiv Strukturella attraktivitetsfaktorer kartlagd Befolkning Befolkningsutveckling 2013 Arbetsmarknad Förändring

Läs mer

AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT. RAPPORT Handelns Utvecklingsråd (HUR) Härifrån till framtiden. detaljhandeln i Sverige 2025

AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT. RAPPORT Handelns Utvecklingsråd (HUR) Härifrån till framtiden. detaljhandeln i Sverige 2025 AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT RAPPORT Handelns Utvecklingsråd (HUR) Härifrån till framtiden detaljhandeln i Sverige 2025 Förord Detaljhandeln har under den senaste tjugoårsperioden genomgått en kraftig

Läs mer

Cornerstone i Sverige En presentation av våra svenska gallerior

Cornerstone i Sverige En presentation av våra svenska gallerior Cornerstone i Sverige En presentation av våra svenska gallerior Cornerstones gallerior i Sverige, juli 2012 Örnsköldsvik (2) Härnösand Gävle Cornerstones handelsplatser i Sverige I början av 2010 förvärvade

Läs mer

HUR RED ARBETAR. I korthet kan RED:s upplägg beskrivas med att RED:

HUR RED ARBETAR. I korthet kan RED:s upplägg beskrivas med att RED: NORET, MORA FÖRETAGSPRESENTATION RICO ESTATE DEVELOPMENT AB Rico Estate Development AB (RED) är ett privatägt fastighetsutvecklingsbolag (Developer) med inriktning på kommersiella fastigheter. RED har

Läs mer

HANDELSUTREDNING SALEMS OCH RÖNNINGE CENTRUM

HANDELSUTREDNING SALEMS OCH RÖNNINGE CENTRUM 29-1-16 HANDELSUTREDNING SALEMS OCH RÖNNINGE CENTRUM Structor Projektutveckling AB Industrigatan 2A 112 46 STOCKHOLM Tel. 8-545 556 3 Org nr. 5566 36-37 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 3 1. BAKGRUND

Läs mer

Ny centrumorganisation - informationsmöte fastighetsägare 2012-10-31

Ny centrumorganisation - informationsmöte fastighetsägare 2012-10-31 MÖTESANTECKNINGAR 2012-10-31 1 (5) Ny centrumorganisation - informationsmöte fastighetsägare 2012-10-31 Kenneth Löthegård, kommunalråd, hälsar välkommen. Marianne Hagman, utvecklingschef, inleder med dagordning.

Läs mer

Analys av potential för handel i Norra Sigtuna Roger Bernow Thomas Sandberg

Analys av potential för handel i Norra Sigtuna Roger Bernow Thomas Sandberg Analys av potential för handel i Norra Sigtuna Roger Bernow Thomas Sandberg 1 Innehåll 1. Bakgrund/Uppdraget 2. Sigtuna kommuns tillväxtvillkor 3. Handelns utveckling i Sigtuna kommun Marknadsposition

Läs mer

Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan. Indikator: Total turismomsättning/konsumtion i Karlstads kommun i miljoner kronor

Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan. Indikator: Total turismomsättning/konsumtion i Karlstads kommun i miljoner kronor KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad 2014-06-04 Marie Landegård, marie.landegard@karlstad.se Besöksnäringen Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan Målområde: Tillväxt Besöksnäringen

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Handelsbarometern Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Oktober 2015 Inga nyanställningar planeras för handeln Framtidsindikatorn fortsätter att uppvisa negativa

Läs mer

Näringsliv. Näringslivsstruktur 2010-08-10 Antal företag 1923 AB 494 HB/KB 143 Enskild firma 1127

Näringsliv. Näringslivsstruktur 2010-08-10 Antal företag 1923 AB 494 HB/KB 143 Enskild firma 1127 Näringsliv Näringslivsstruktur 2010-08-10 Antal företag 1923 AB 494 HB/KB 143 Enskild firma 1127 Enmansföretag 1320 1-4 anställda 315 50-16 415 årssysselsatta inom turismen Källa: UC-företagsregister och

Läs mer

Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling 2007-2012

Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling 2007-2012 Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling Introduktion och slutsatser Bakgrund Detta är en kartläggning av hur aktiebolagen i Uppsala län har utvecklats mellan

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Parkeringsnorm Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 Parkeringsnorm vid bygglovsprövning i Strömstads kommun Godkänd av kommunstyrelsen 2011-02-02 Antagen

Läs mer