Handelskonsekvensutredning Tuna Park

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handelskonsekvensutredning Tuna Park"

Transkript

1 Handelskonsekvensutredning Tuna Park WSP Analys & Strategi 27 maj

2 Kund Eskilstuna kommun Konsult WSP Analys & Strategi Stockholm-Globen Besök: Arenavägen 7 Tel: Fax: WSP Sverige AB Org nr: Styrelsens säte: Stockholm Kontaktpersoner Marcus Henrikson Anders Ling 2

3 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 4 2 Metod 7 3 Bakgrund och inledning 8 4 Begreppsförklaringar Detaljhandel Dagligvaror Sällanköpsvaror Försäljningsindex 10 5 Beskrivning av alternativen Tuna Park med fastighetsgränser Nollalternativ Skissalternativ (exploatörernas alternativ) Planalternativ (maxalternativet) Utbyggnad Rondellen Areasammanställning av skiss- och planalternativet 13 6 Befolknings- och handelsutveckling i Eskilstuna 14 7 Eskilstuna kommuns handelsstruktur 17 8 Tuna Parks handelsområde 19 9 Tuna Parks upptagningsområde Konkurrerande regionala marknader Marknadseffekter Konsekvenser vid Skissalternativet Konsekvenser vid Planalternativet/maxalternativet Konsekvenser vid utbyggnad av Rondellen Konsekvenser om ingen utbyggnad sker - ur ett regionalt perspektiv Sammanställning av alternativen Bilberoende och socioekonomiska effekter Inledning Effekter vid de olika alternativen 40 Bilaga 1 Exploatörernas förslag 3

4 1 Sammanfattning I Eskilstuna planeras det bland annat för en utbyggnad av handelsplatserna Tuna Park och Rondellen. Idag finns redan i kommunen flera etablerade handelsområden och kommunen vill ta reda på i vilken utsträckning cityhandeln med mera kommer att drabbas ifall ytterligare handelsytor tillkommer. Uppdraget består av en handelskonsekvensbeskrivning. Rapporten är framtagen av WSP Analys & Strategi på beställning av kommunen. Ett upptagningsområde bestäms av handelns attraktivitet i relation till andra konkurrerande handelserbjudanden. Tuna Park har ett upptagningsområde som omfattar ca invånare, varav drygt i primär- och sekundärområdet. Köpkraften i ett upptagningsområde avgörs i huvudsak av befolkningens storlek och geografiska utspridning, demografiska faktorer och den totala förvärvsinkomsten. Kommunen räknar med befolkningen fram till och med 2015 ha vuxit till nästan invånare (från dagens drygt ) eller med 0,9 % per år. Detaljhandeln i Eskilstuna omsatte 2008 ca 4,7 miljarder, uppdelat på dagligvaror 2,2 miljarder och sällanköpsvaror 2,5 miljarder. Till detta kommer omsättning från systembolag och apotek (den receptfria delen) på ca 300 miljoner. Konsumtionsunderlaget (inklusive befolkningsökningen) väntas växa med 2,2 % för dagligvaror och 3,8 % för sällanköpsvaror per år. Kommunens detaljhandelsindex (det så kallade försäljningsindexet) har varit svagt sjunkande under senare tid, trots tillkomsten av Tuna Park och ICA Maxi, samtidigt som detaljhandelsomsättningen har ökat. Mellan 2004 och 2008 har indexet sjunkit från 96 till 92. Eskilstuna har ett försäljningsindex som är klart lägre än genomsnittet för kommungruppen större städer (till vilken kommunen hör). Närheten till Västerås gör Eskilstunas handel extra konkurrensutsatt. En slutsats blir att det finns utrymme för att öka den totala detaljhandelsomsättningen i kommunen i samband med de diskuterade utbyggnadsalternativen. Dock blir det sannolikt svårt att höja indexet nämnvärt i tider då konkurrensen från främst Västerås och marknaden i storstadsregionerna är i stark tillväxt. Generellt har handeln de senaste decennierna genomgått en strukturomvandling. Tidigare karaktäriserades handeln främst av en stark cityhandel och viss handel i bostadsområdescentrumen, idag karaktäriseras den samlade handeln i en typisk mellanstor stad av cityhandel, handel i industriområden, externhandel, bostadsområdeshandel samt singeletableringar. Eskilstunas stadskärnas andel av kommunens sammanlagda detaljhandel ligger på ca 20 %, vilket är normalt för städer med åtminstone två stora externcentra (Eskilstuna har ett Tuna Park). Västerås externhandel (främst handelsområdet med IKEA) torde fungera som Eskilstunabornas sekundära stora externcentrum i dagsläget. 4

5 Tuna Park är lika stort som alla övriga handelsområden tillsammans i kommunen (ICA Maxi i Skiftinge och stadskärnan borträknat). Detta tyder på att dagens handelsstruktur är relativt splittrad. Färre och större handelsområden skulle öka inflödet av köpkraft till kommunen, och rätt hanterat behöver inte den befintliga handeln i stadskärnan drabbas nämnvärt. En kommunal handelspolicy brukar stadga principerna. Tuna Park är för närvarande det minsta av de stora regionala externa handelsplatserna i regionen. Erikslund kommer efter den planerade utbyggnaden (bland annat kommer IKEA att flytta dit) att bli störst. Idag delar Hälla och Marieberg på tätplatsen, var och en motsvarar ca två och ett halvt Tuna Park. Om Tuna Parks exploatörer bygger ut sina planerade kvm volymhandel bedöms marknadseffekterna på shoppingen i stadskärnan över natten att bli ca 10 %. Med hänsyn till eventuella försvarsåtgärder och årlig marknadstillväxt, kommer effekten på stadskärnan att bli mindre. Effekten på befintlig externhandel kommer att bli större, ca 15 % över natten (av sällanköpsvaruomsättningen). Detta förstärker bland annat avetableringstrenden i Folkesta. Kommunens planalternativ för Tuna Park omfattar en utbyggnadsvolym på drygt kvm detaljhandel (antaget en viss del shopping). Marknadseffekterna över natten på stadskärnans shopping bedöms bli ca 20 %. I detta alternativ bör man förvänta sig försvarsåtgärder för att hämta tillbaka en del av tappet, vilket innebär att man ser över stadskärnans utbud, tillgänglighet, parkering, öppettider, avgifter, stråkmiljö, mötesplatser, centrumorganisation med mera. Annars finns en risk för genomgripande omställningar. I planalternativet kommer Eskilstunas befintliga externhandel att drabbas av en tydlig lönsamhetsförlust, som man kan tillskriva de fria marknadskrafterna. Det tar mellan 5 och 7 år (genom ökad köpkraft och större befolkning) för de befintliga handelsplatserna att återhämta tappet till Tuna Park (antaget att tillväxten tillfaller alla enheter lika och att inga försvarsåtgärder vidtas). Man brukar säga att man ska bygga ut i takt med att marknaden växer om man vill undvika allmän olönsamhet och försvagning av city. Vid sidan om Tuna Park finns även planer på en större utbyggnad av Rondellen/Skiftinge. Marknadstillväxten behöver knappt tio år på sig för att kompensera city (kortare tid vid försvarsåtgärder) vid en sådan kraftfull expansion som både planalternativ och nytt Rondellen tillsammans innebär. Effekten på befintlig dagligvaruhandeln är i de föreslagna alternativen i Tuna Park mycket liten. Skissalternativet innebär de facto ingen utökad dagligvaruhandel alls. Avslutningsvis kan konstateras att stora satsningar på att bygga ut handelsområden pågår i Västerås. Västerås position som den ledande handelsdestinationen i regionen kommer ytterligare att förstärkas. 5

6 Vad gäller kampen mellan cityhandeln och externa handelsområden kan betonas att stadskärnan i de flesta större städer har klarat konkurrensen relativt väl. Delvis har denna process skett genom att stadskärnan ställer om sitt utbud från detaljhandel till kommersiell service, restauranger, caféer och övrigt nöjesutbud. Stadskärnan har flera upplevelsemässiga konkurrensfördelar kontra en extern handelsplats, dock krävs att handeln i centrum möter den ökade konkurrensen på ett proaktivt sätt och att stadskärnans aktörer arbetar med att skapa ett attraktivt helhetskoncept. Utvecklingsaktörer är här kommunen, fastighetsägare och företagare. Stockholm i maj 2010 Tekn lic Marcus Henrikson WSP Analys & Strategi 6

7 2 Metod För att bedöma konsekvenserna för Eskilstunas handel har en regional marknadsmodell använts. Följande sex faktorer är viktiga för en säker bedömning av Tuna Parks framtida omsättningspotential och dess marknadseffekter: (1) storleken och kvalitet på utbudet, (2) avgränsningen av marknadsområde med hänsyn till läge, tillgänglighet, konkurrens och attraktionskraft, (3) detaljhandelsmarknadens storlek och hur den kan tänkas växa, (4) konkurrenssituationen inom olika branscher och köpcentra idag och i framtiden, (5) funktionell utformning, atmosfär och (6) professionalism i fråga om marknadsföring, drift och underhåll. Marknadsanalysen hanterar de fyra förstämda faktorer. Resultaten rymmer alltså normalt en del osäkerhet då faktor 5 och 6 kan vara avgörande för en butiks attraktionskraft. Utöver den beräkningsmodell som har använts i analysen, har hänsyn tagits till den översiktliga inventering av Eskilstunas handel som har genomförts på plats. Omsättningen i rapporten är i 2008 års penningvärde och marknad. Det är egentlig detaljhandel som avses, det vill säga exklusive systembolag och apoteksförsäljning. 7

8 3 Bakgrund och inledning Eskilstuna kommun arbetar med att ta fram detaljplaner för etablering av ytterligare handel i Eskilstunas handelsområde Tuna Park. Planarbete är uppdelat på två olika planer: Godset 1 m fl Gallerian 1 m fl WSP har av Eskilstuna kommun fått i uppdrag att redovisa konsekvenserna för kommunens detaljhandel givet primärt två olika utbyggnadsalternativ, Skissalternativet och Planalternativet (även benämnt maxalternativet). Skissalternativet representerar exploatörernas önskemål om tillkommande byggrätter medan planalternativet är framtaget av kommunen, för att testa konsekvenserna av en kraftigare exploatering än vad exploatörerna har föreslagit i sitt skissförslag. Tidsperspektivet är satt till Syfte med den aktuella utredningen är att: 1. Utreda påverkan på handeln i Eskilstuna centrum vid utbyggnad enligt ovanstående detaljplaner 2. Utreda påverkan på handeln i omkringliggande stadsdelsbutiker/centrum vid utbyggnad enligt ovanstående detaljplaner 3. Utreda påverkan på handeln (samlat och separat) på: Rondellen/Skiftinge, Folkesta, Sveaplan, Tuna Park, Valhalla/Valby och Slagsta/Västerleden Utredningen ska även behandla eventuella socioekonomiska aspekter samt bilberoende med anledning av de olika detaljplaneförslagen. Utöver ovanstående ska utredningen även belysa de planerade handelsområdenas (och Eskilstunas) konkurrenskraft i förhållande till Erikslund och Hälla i Västerås samt Marieberg i Örebro, med eller utan den planerade utbyggnaden. Förutom de två ovanstående detaljplanealternativen har även en bedömning gjorts av konsekvenserna för handeln i Eskilstuna vid en utbyggnad av handeln vid Rondellen/Skiftinge enligt idag gällande plan. De olika alternativens tabeller har färgkodats: grönt för exploatörens alternativ, gult för planalternativet, blått för Rondellen och rött för nollalternativet. 8

9 4 Begreppsförklaringar Inom handeln finns ett antal begrepp som är centrala vid en beskrivning av en marknads handelsförutsättningar. Nedan beskrivs de mest väsentliga. 4.1 Detaljhandel Denna utredning behandlar främst detaljhandelsvaror som går via försäljningsställen som klassas som egentlig detaljhandel. Bil- och bensinhandel samt apotek och systembolag ingår därför inte. Detaljhandel delas upp i dagligvaror och sällanköpsvaror. Endast cirka hälften av de besöksintensiva verksamheterna i en stadskärna och minoriteten i kommundelscentra utgörs av detaljhandelsbutiker. Resten utgörs av restauranger, kaféer, annan kommersiell service och social service. 4.2 Dagligvaror Dagligvaror eller dagligvaruhandel innefattar livsmedel och övriga dagligvaror (såsom blommor, trädgårdsväxter, kemtekniska artiklar, tobak, tidningar och djurmat). Av vår konsumtion av dagligvaror utgörs ungefär 70 % av livsmedel. Förarbetena till PBL nämner möjligheten att reglera handelsändamålet i detaljplanen genom att ange handel med livsmedel respektive inte handel med livsmedel. Den rådande branschglidningen medför att en del butiker som branschklassas som sällanköpsvaruhandel även till allt större del säljer livsmedel och övriga dagligvaror. 4.3 Sällanköpsvaror Sällanköpsvaror eller sällanköpsvaruhandel delas upp i fyra olika huvudbranscher: beklädnad, hemutrustning, fritidsvaror och byggvaror. Specialvaror är sällanköpsvaror minus byggvaror. En femte "bransch" växer sig allt starkare, bestående av "andra butiker, varuhus och stormarknader med brett sortiment" och "övrig sällanköpshandel". Man kan dela upp sällanköpsvaror i volymhandel/skrymmande varor och shopping: Volymhandel Volymhandel omfattar normalt verksamheter som bättre passar i externa eller halvexterna lägen på grund av ett extra tungt logistikbehov. Inköpsmönster styrs primärt av rationalitet och endast sekundärt av njutning och upplevelser. Eftersom det inte går att entydigt definiera volymhandel på butiksnivå (även om det går på artikelnivå: varor som inte går att frakta på rygg, cykel eller med kollektivtrafik) blir begreppet opraktiskt när det tillämpas. Skrymmande varor Skrymmande varor är synonymt till volymhandel. Begreppet används i förarbetena till Plan- och bygglagen, PBL (handel med skrymmande varor, handel med icke 9

10 skrymmande varor). Den rådande trenden med branschglidning medför att många kedjor idag har både skrymmande och icke skrymmande varor i sitt sortiment. Shopping Shoppa definieras som att handla oplanerat med njutning och upplevelser, i en miljö som ger möjlighet till impulsköp. Shoppingbegreppet kan sägas stå i motsatsställning till volymhandelsbegreppet. Shopping är stadskärnans starkaste konkurrensvapen mot externa och halvexterna handelsområden. När man shoppar gör man det oftast inom "citysortimentet" som framförallt består av beklädnad, ur, guld mm. 4.4 Försäljningsindex Försäljningsindex relaterar omsättningen inom ett visst område med försäljningsunderlaget inom samma område. Man erhåller ett ut- eller inflöde av omsättning över områdesgränsen. Försäljningsindex kan med försiktighet användas för att mäta hur attraktivt eller konkurrenskraftigt ett område är: ju högre index desto bättre. Index 1 eller 100 % innebär att omsättningen är lika stor som försäljningsunderlaget. 10

11 5 Beskrivning av alternativen 5.1 Tuna Park med fastighetsgränser Dagens fastighetsindelning. Området är uppdelat i tre större delar med köpcentrumet i söder ( Gallerian ) och Coop Forum i norr ( Godset ). 5.2 Nollalternativ I nollalternativet diskuterar vi handelns utveckling i Eskilstuna i det fall att man förhåller sig passiv, i skuggan av nya planerad handel i främst Örebro och Västerås. 11

12 5.3 Skissalternativ (exploatörernas alternativ) I detta alternativ redovisas konsekvenserna av en utbyggnad av Tuna Park enligt exploatörernas förslag. Se bilaga 1 för exploatörernas förslag. Skissalternativet innebär en utbyggnad av handelsytor enligt följande: Detaljplan Godset 1 m fl Godset 1 & 2 Garaget 1 & 2 Grossisten 1 Detaljplan Gallerian 1 m fl Gallerian kvm apotek och systembolag samt kvm volymhandel kvm volymhandel Ingen tillkommande handelsyta kvm volymhandel 5.4 Planalternativ (maxalternativet) Detta alternativ redovisar konsekvenserna av en maximal utbyggnad av Tuna Park enligt kommunens planförslag. Planalternativet innebär en utbyggnad av handelsytor enligt följande: Detaljplan Godset 1 m fl Godset 1 & kvm apotek och systembolag kvm livsmedel samt kvm volymoch sällanköpsvaruhandel Garaget 1 & kvm volym- och sällanköpsvaruhandel Grossisten 1 Detaljplan Gallerian 1 m fl Gallerian kvm volymhandel Del 1 innebär kvm sällanköpsvaruhandel, dock ej volymhandel. I del 2 utökas byggrätten med ytterliggare kvm volymhandel 5.5 Utbyggnad Rondellen Utöver de två planalternativen har även en konsekvensbedömning gjorts av effekterna av utbyggnaden av Rondellen. Anledningen är att för att få en fullständig bild av förutsättningarna för Eskilstunas handel vid genomförandet av plan- eller skissalternativet bör redan planlagda omfattande tillskott av handel även vägas in. Detta alternativ redovisar därför konsekvenserna av ett förverkligande av byggrätten i Rondellen-Skiftinge. 12

13 En utbyggnad av handel enligt gällande plan i Rondellen/Skiftinge innebär följande: Rondellen/Skiftinge Alternativ 1 Alternativ kvm volymhandel kvm shopping Dessutom finns en byggrätt om kvm livsmedel. Andra handelprojekt som diskuteras i kommunen (t ex byggrätter i Slagsta, handel i Balsta Gärde och Svista) har vi bedömt inte kommer att realiseras innan 2016 och har därför inte tagits med i analysen. 5.6 Areasammanställning av skiss- och planalternativet Nedan följer en sammanställning av alternativen ovan. I denna tabell visas hur vi har hanterat ytorna profilmässigt, till exempel har vi här antagit att det tillkommer shopping (vilket inte uttryckligen anges i planalternativet). YTOR Idag Skissalternativ (exploatörerna) Planalternativ (referensalternativ max) kvm DV SV DH DV SV DV SV Garaget 1 & VH VH Godset 1 & (coop + apotek+system) (coop bygg, kläder) (+300 apotek & systembolag) VH +700 (+300 ap & syst) VH Grossisten (trädgård) VH VH Gallerian övriga dv SH VH Totalt (ej egentlig DH) volymhandel +700 livsmedel shopping (del 1) VH (del 2) SV, varav SH och VH DV = dagligvaror; SV = sällanköpsvaror; DH = detaljhandel; SH = shopping; VH = volymhandel; ap = apotek; syst = systembolag 13

14 6 Befolknings- och handelsutveckling i Eskilstuna Eskilstuna kommun hade invånare. Utvecklingen de senaste åren har varit gynnsam, se figur. Befolkningsutvecklingen i Eskilstuna kommun Källa: Eskilstuna kommun. Kommunen räknar dock med en försiktigare ökningstakt fram till och med Då bedöms befolkningen vuxit till nästan invånare eller med 0,9 % per år. Detaljhandeln i Eskilstuna omsatte 2008 ca 4,7 miljarder, uppdelat på dagligvaror 2,2 miljarder och sällanköpsvaror 2,5 miljarder. Till detta kommer omsättning från systembolag och apotek (den receptfria delen) på ca 300 miljoner. Med en konsumtionstillväxt om 1,3 % inom segmentet dagligvaror och 2,9 % för sällanköpsvaror, väntas konsumtionen (inklusive befolkningsökningen) växa med 2,2 % respektive 3,8 % per år (Källa: Konsumtionsprognosgruppen). 14

15 Att detaljhandelsomsättningen sannolikt stiger i kommunen vid ytterligare handelsetableringar visar en studie av omsättningsförändringen vid etableringen av ICA Maxi i Skiftinge och öppnandet av Tuna Park. Båda dessa etableringar bidrog starkt till att öka den totala detaljhandelsomsättningen i kommunen, se figurer. Detaljhandelsomsättning i Eskilstuna kommun för dagligvaror och sällanköpsvaror, samt tidpunkten för etablering av ICA MAXI och Tuna Park i kommunen. Källa: WSP och Regional omsättningsstatistik. Kommunens försäljningsindex har varit svagt sjunkande under senare tid, se figur nedan, trots tillkomsten av Tuna Park och ICA Maxi. Försäljningsindexet har mellan 1995 och 2003 legat runt 100. Mellan 2004 och 2008 har indexet sjunkit från 96 till 92. Trots stora satsningar under perioden har det inte gett något avtryck i indexet. "Eskilstuna har ett försäljningsindex som är klart lägre än genomsnittet för kommungruppen större städer" (Handeln i Sverige). Försäljningsindex för en ort av Eskilstunas storlek och karaktär har i normalfallet ett index kring

16 Tuna Parl Park öppnade ö ppnade ICA Maxi ö öppnade i i Skifting Skiftinge DV SV DH När köpkraften växer starkt i Stockholm ökar marknadsunderlaget i motsvarande mån i Eskilstuna, vilket gör det svårt för handeln i Eskilstuna att följa med. Den uppgång i omsättning som Tuna Park genererar kompenserar för marknadstillväxten, men räcker alltså inte till för att höja indexet. Det verkar snarare så att periodvisa satsningar i Eskilstuna bidrar till att hålla indexet på en stabil nivå. Dessutom är det så att varje gång Västerås gör något stort behöver Eskilstuna svara för att hålla indexnivån. Källa: HUI. Slutsatsen blir att det finns utrymme för att öka den totala detaljhandelsomsättningen i kommunen i samband med de diskuterade utbyggnadsalternativen. Dock blir det sannolikt svårt att höja indexet nämnvärt i tider då konkurrensen från Västerås och marknaden i storstadsregionerna är i stark tillväxt. 16

17 7 Eskilstuna kommuns handelsstruktur Eskilstunas handelsstruktur består av ett antal centrala handelsområden dit kommunens sällanköpshandel primärt är lokaliserad samt en betydligt mer spridd dagligvaruhandel. I figuren nedan har de primära handelsområdenas karaktär och storlek identifierats. Detaljhandeln i Eskilstuna kommun uppdelat på DV = dagligvaror (mörkgrön färg) och SV = sällanköpsvaror (ljusgrön färg) och fördelat på Eskilstunas olika handelsområden. Cirklarnas ytor är proportionerliga mot omsättningen och cirkeln nederst till höger i bilden förklarar vad cirklarnas färger står för. Källa: WSP och SCB. 17

18 Detaljhandelsomsättningen i kommunen fördelar sig enligt figuren nedan. Handelsområde Omsättning mkr dagligvaruhandel Omsättning mkr sällanköpshandel Omsättning mkr totalt Stadkärnan Tuna Park Folkesta Valhalla/Vallby Slagsta/Västerleden Sveaplan C Skiftinge/Rondellen Övrigt Totalt Ungefärlig försäljning i miljoner kronor inklusive moms i 2008 års marknad (avser egentlig detaljhandel). Källa: WSP och SCB. Handelskaraktär per område: Stadskärnan brett utbud inom shopping med fyra gallerior samt ett brett utbud av mat och nöje. Levande gatumiljö med många stadskärnekvaliteter. Förnyelsearbete pågår. Tuna Park handelsområde i utkanten av Eskilstuna med mycket brett utbud inom volymhandel och livsmedel samt en stor shoppinggalleria. Tuna Park ligger även i direkt anslutning till Parken Zoo. Folkesta volymhandelsområde väster om Eskilstuna Willys dragare inom livsmedel. Kännetecknas idag av viss utflyttning av butiker. Valhalla/Vallby Industriområde med insprängd och utspridd handel Slagsta/Västerleden volymhandelsområde under uppbyggnad, har genom sitt läge närmare Eskilstuna centrum bättre förutsättningar än Folkesta. Sveaplan C stadsdelscentrum nordöst om Eskilstuna som domineras av en möbelbutik samt livsmedel. Skiftinge/Rondellen ICA MAXI samt köpcentrum som står inför omstrukturering. 18

19 8 Tuna Parks handelsområde Tuna Park öppnade i april 2005 och besår av ett köpcentrum, volymhandel och en stormarknad (den fanns före de övriga delarna). Öppettiderna är generösa och försäljningsytorna fördelas enligt följande (enligt uppgift från fastighetsägare): Coop Forum med Systembolag och Apotek Volymhandel Köpcentrum Summa kvm kvm kvm kvm Tuna Parks lokalisering i korsningen mellan Västeråsvägen och Västerleden innebär hög tillgänglighet till stora befolkningsområden. Att handelsområdet däremot inte ligger utmed den stora trafikpulsådern E20, kan innebära en risk för framtida konkurrens från handel som etablerar sig där. Handelsplatsen Tuna Park ligger ca 10 minuter från stadskärnan med bil. 19

20 9 Tuna Parks upptagningsområde Tuna Parks upptagningsområde kan delas upp i primärområde, sekundärområde (1 & 2) samt tertiärområde. Upptagningsområdet styrs av Västerås dominans inom regionen vilket innebär att upptagningsområdets sträckning norrut är relativt begränsad medan det sträcker sig relativt långt söder- och västerut. Absolut störst handelsinströmning kommer från primär- och sekundärområdet. Upptagningsområde handel för Tuna Park. Indelningen i olika områden markerar skillnad i möjligheten att uppnå olika nivåer av marknadsandelar: vanligtvis är marknadsandelen under 5 % i tertiärområdet, mellan 5 och 20 % i sekundärområdet och över 20 % i primärområdet. Källa: WSP och Centrumutveckling. Upptagningsområdets olika orter och områden uppdelat på primär, sekundär och tertiärområde. 20

21 10 Konkurrerande regionala marknader Främsta handelskonkurrent till Eskilstuna är handeln i Västerås. Utöver Västerås utgör även Örebro och till mindre del Stockholm-Södertälje och Norrköping konkurrerande handelsorter. I figuren nedan visas den huvudsakliga regionala konkurrensen. Större detaljhandelområden i regionen uppdelade på DV = dagligvaror (mörkgrön färg) och SV = sällanköpsvaror (ljusgrön färg). Cirklarnas ytor är proportionerliga mot omsättningen och cirkeln nederst till höger i bilden förklarar vad cirklarnas färger står för. Källa: WSP och Köpcentrumkatalogen. 21

22 Detaljhandelsomsättningen i större regionala handelsområden fördelar sig enligt figuren nedan. Handelsområde Omsättning mkr dagligvaruhandel Omsättning mkr sällanköpshandel Omsättning mkr totalt Tuna Park Hälla* Erikslund Marieberg** Totalt *) Hälla Handelsområde, Hälla Syd och Hälla Shopping. **) Mariebergs Handelsområde och Marieberg Centrum. Ungefärlig försäljning i miljoner kronor inklusive moms i 2007 års marknad (avser egentlig detaljhandel). Källa: WSP och Köpcentrumkatalogen. Schematisk illustration över de regionala inköpsströmmarna (huvudriktningar) för Eskilstuna. Källa: Handelspolitik 2000 för Eskilstuna kommun. Västerås starka handelserbjudande tar en del av Eskilstunas köpkraft. Av alla de åtgärder som planeras i konkurrerande kommuner är det främst Erikslund i Västerås som under tidshorisonten 2015 är av störst intresse för Eskilstuna. 22

23 I Erikslund planeras det för: kvm IKEA (flyttar från Hälla) kvm köpcentrum/galleria med volymhandel och stormarknad. Detta kommer direkt att påverka den regionala handeln i Eskilstuna. Sannolikt i storleksordningen 100 à 150 miljoner kronor över natten 1, vilket motsvarar 1 à 1,5 års marknadstillväxt för Eskilstuna. Hälla handelsområde i Västerås kommer att svara på Erikslund med nya handelsetableringar, men sannolikt först efter eller mot slutet av perioden fram till 2015 (på grund av konjunkturläget) vilket på sikt kommer att påverka Eskilstunas handel ytterligare. Till detta kommer en eventuell utbyggnad av Stenby i Västerås. Även dessa händelser kommer direkt att påverka den regionala handeln i Eskilstuna, dock något mindre, eventuellt i storleksordningen 50 miljoner kronor över natten (beroende på exploateringsnivå), vilket motsvarar ca 0,5 års marknadstillväxt för Eskilstuna. Under 2008 har Marieberg i Örebro utökat sina ytor (källa: Handeln i Sverige). Marieberg har vuxit från ca kvm till kvm. Man kan förvänta att Arboga (och Kungsör) flyttar lite av sin köpkraft från Eskilstuna till Örebro, till viss del torde detta redan ha skett eftersom utbyggnaden skedde redan under Även detta kommer att påverka den regionala handeln i Eskilstuna, dock ännu mindre (bland annat beroende på att marknadsunderlaget i Kungsör och Arboga är relativt litet), eventuellt i storleksordningen 20 miljoner kronor över natten, vilket motsvarar ca 0,2 års marknadstillväxt för Eskilstuna. Resmönstren mellan Eskilstuna och Stockholm är relativt konstanta och består huvudsakligen av pendlingsresor, vilket innebär att expansion i Stockholmsområdet endast marginellt påverkar Eskilstunahandeln. 1 Med över natten menas att effekter på omkringliggande handel inträffar som om den nya enheten redan fanns etablerad och inköpsbeteendet redan hade förändrats utifrån den nya konkurrenssituationen. 23

24 11 Marknadseffekter Beräkningsprinciper Bedömningen av konsekvenser för Eskilstunas befintliga handel, bygger på att den nya handelsytan uppnår en antagen normalomsättning. Den antagna omsättningen som den nya handelsytan genererar erhålls primärt från redan befintliga handelsområden (i Eskilstuna och omkringliggande kommuner) det är denna effekt som vi beräknar vid konsekvensbeskrivningen av en nyetablering i Tuna Park. Konsekvenser på befintlig handel gäller även för Tuna Park. Den befintliga ytan tappar därför omsättning till den nya ytan ( kannibaleffekter ). Ny yta brukar medföra en positiv spin off-effekt på befintlig handel och restauranger och liknande på c:a 10 % av vad den nya ytan bidrar med. Etableringarna äger rum över natten och är därför i 2008 års penningvärde och marknad. Med över natten menas att effekter på omkringliggande handel inträffar som om den nya enheten redan fanns etablerad och inköpsbeteendet redan hade förändrats utifrån den nya konkurrenssituationen. Dessutom medför en ny etablering möjligheten till ökat inflöde. Utökar man detaljhandelsytan i kommunen torde man samtidigt teoretiskt kunna öka kommunens regionala marknadsandel, sambanden är dock komplicerade. Beräkningarna i följande delar baseras på effekterna efter ett förväntat ökat inflöde/ökad omsättning i Eskilstuna pga den genomförda exploateringen i Tuna Park. 24

25 11.1 Konsekvenser vid Skissalternativet Nedan följer marknadseffekterna i det fall att skissalternativet, det vill säga exploatörernas alternativ, realiseras. Skissalternativet innebär en utbyggnad av handelsytor enligt följande: Detaljplan Godset 1 m fl Idag detaljhandel Tillkommande Godset 1 & kvm kvm volymhandel Garaget 1 & 2 0 kvm kvm volymhandel Grossisten kvm 0 kvm Detaljplan Gallerian 1 m fl Gallerian kvm kvm volymhandel Totalt kvm kvm volymhandel Eftersom det inte tillkommer dagligvaruyta i detta alternativ har vi inte tittat på konsekvenser på dagligvaruhandeln. Skissalternativet kvm volymhandel Ytor sällanköpsvaror Omsättningsmöjlighet 2008 inkl moms mkr Yteffektivitet kr/kvm Omsättning ny yta Kannibal- och spin offeffekter på befintlig yta -60 Nettobidrag ny yta 290 Omsättning befintlig yta Ny omsättning hela Tuna Park Nettobidraget samt total ny omsättning för sällanköpshandel/volymhandel i Tuna Park efter utökad handelsyta om kvm volymhandel enligt skissalternativet. 25

26 Effekterna av de 290 miljonerna fördelar sig enligt följande på befintliga handelsområden: Handelsområde Minskad Andel av områdets Återhämtningsperiod omsättning SV-omsättning Stadskärnan -85 mkr -10 % 2,7 år Folkesta -35 mkr >-15 % 4,3 år Valhalla/Vallby -40 mkr -15 % 3,9 år Slagsta/Västerleden -20 mkr >-15 % 4,4 år Sveaplan C -5 mkr <-15 % 3,4 år Skiftinge/Rondellen -10 mkr -10 % 2,6 år Övriga Eskilstuna -20 mkr -10 % 2,6 år Andra kommuner -75 mkr Summa: -290 mkr Konsekvenser för Eskilstunas handelsområden, i form av minskad handelsomsättning samt antal år innan handelsområdet återhämtat den förlorade omsättningen (genom ökad köpkraft och befolkningsökning) vid ökad handelsyta i Tuna Park enligt skissalternativet. SV = Sällanköpsvaror. Effekterna på stadskärnan är exklusive försvarsåtgärder (renovering av galleriorna, tillgänglighet, miljö och organisation och skötsel). Att stadskärnan kraftsamlar är en viktig delförklaring till att stadskärnorna inte brukar tappa så mycket i slutändan. Effekten på stadskärnan kommer därför sannolikt bli mindre. I Folkesta kommer avetableringstrenden sannolikt att fortsätta. Willys som är ankare blir alltmer viktig för områdets framtid. Valhalla/Vallby är ett utspritt handelsområde vilket innebär att effekter på detta område inte har någon större betydelse för kommunens handelsplanering. Slagsta tappar momentant men kommer sannolikt att kompenseras genom sitt bättre läge visavi Folkesta. Inflödet från andra kommuner är främst köpkraft som kommer från Tuna Parks upptagningsområde utanför kommungränsen (se karta kapitel 10). Det tar mellan 2,6 och 4,3 år (genom ökad köpkraft och större befolkning) för de befintliga handelsplatserna att återhämta tappet till Tuna Park (antaget att tillväxten tillfaller alla enheter lika). Notera att detta är exklusive (förväntade) försvarsåtgärder. Detta anger också i vilken takt man bör bygga ut handelsplatserna. Man brukar säga att man ska bygga ut i takt med att marknaden växer om man vill undvika allmän olönsamhet och försvagning av city. Notera att detta förutsätter att kommunens köpkraft ökar i takt med rikets. 26

27 11.2 Konsekvenser vid Planalternativet/maxalternativet Planalternativet innebär en utbyggnad av handelsytor enligt följande: Detaljplan Godset 1 m fl Idag detaljhandel Tillkommande Godset 1 & kvm 300 kvm apotek och systembolag kvm livsmedel samt kvm volymoch sällanköpsvaruhandel Garaget 1 & 2 0 kvm kvm volym- och sällanköpsvaruhandel Grossisten kvm kvm volymhandel Detaljplan Gallerian 1 m fl Gallerian kvm Del 1 innebär kvm sällanköpsvaruhandel, dock ej volymhandel. I del 2 utökas byggrätten med ytterliggare kvm volymhandel Totalt kvm (se sammanställningen nedan) Nedan följer en sammanställning av tillkommande yta enligt ovan ovan. Här visas hur vi har hanterat ytorna profilmässigt, till exempel har vi här antagit att det tillkommer shopping (vilket inte uttryckligen anges i planalternativet). Tillkommande yta i detta alternativ innefattar tre typer av handelsetableringar: 1. Ny dagligvaruhandel om 700 kvm 2. Ny volymhandel om kvm 3. Ny shoppinghandel om kvm 1. Ny dagligvaruhandel om 700 kvm Huvudprincipen vid konsekvensbedömning av effekterna av ny dagligvaruhandel är att lika slår mot lika vilket innebär att effekterna främst sker hos liknande dagligvaruetableringar. Etablering av 700 kvm dagligvaror i Coop Forum bedöms ge en nettoeffekt (något mer genom omfördelning i Tuna Park) om ca 60 mkr i årsomsättning ( kr/kvm). Vår bedömning är att detta endast ger effekt på den lokala marknaden. Mest i omsättning räknat tappar ICA Maxi, ICA Ekängen och Willy:s Folkesta ( de tre stora ). 27

28 COOP NÄRA ICA MAXI WILLY:S ICA NÄRA ICA SAFIREN COOP NÄRA ICA NÄRA Livsmedelsbutiker i Eskilstuna tätort samt de livsmedelsbutiker (inringade) som bedöms påverkas mest i absoluta tal av en utbyggd handel i Tuna Park enligt planalternativet. Effekter över natten, dvs exklusive försvarsåtgärder och marknadstillväxt bedöms bli: Ca 60 % tas från de tre stora vilket innebär <-10 % på deras omsättning. Ca 40 % tas från den lokala konkurrensen (Coop Hällbybrunn, Ica Nyfors, Ica Gillberga, Coop Gillbergavägen, Ica Fröslunda och Ica Stenby) vilket innebär ett tapp på mellan några procent till knappt 10 %. Till denna kategori hör även stadskärnan som tappar 1-2 % av sin dagligvaruomsättning. Kompensation sker genom marknadstillväxten som antas vara ca 2,2 % per år. En tumregel är att dagligvarubutiker med ordnad ekonomi klarar upp till ca 10 % omsättningstapp över natten. Vid större omsättningstapp torde mer genomgripande omställningar behöva genomföras. Slutsatsen blir därmed att den utökade handelsytan sannolikt inte ger några större effekter på den befintliga dagligvaruhandeln i Eskilstuna. 28

29 2. Ny volymhandel om kvm Planalternativet kvm volymhandel Ytor sällanköpsvaror Omsättningsmöjlighet 2008 inkl moms mkr Yteffektivitet kr/kvm Omsättning ny yta Kannibal- och spin offeffekter på befintlig yta -75 Nettobidrag ny yta 365 Omsättning befintlig yta Ny omsättning hela Tuna Park Nettobidraget samt total ny omsättning för sällanköpshandel/volymhandel i Tuna Park efter utökad handelsyta om kvm volymhandel enligt planalternativet. Effekterna av de 365 miljonerna fördelar sig enligt följande. Handelsområde Minskad omsättning Andel av områdets Återhämtningsperiod SV-omsättning Stadskärnan -105 mkr -10 à 15 % 3,5 år Folkesta -45 mkr >-20 % 5,4 år Valhalla/Vallby -50 mkr <-20 % 5,0 år Slagsta/Västerleden -25 mkr -20 % 5,3 år Sveaplan C >-5 mkr <-20 % 5,1 år Skiftinge/Rondellen >-10 mkr -10 à 15 % 3,3 år Övriga Eskilstuna -30 mkr -10 à 15 % 3,3 år Andra kommuner -95 mkr Summa -365 mkr Konsekvenser för Eskilstunas handelsområden, i form av minskad handelsomsättning inom volymhandel samt antal år innan handelsområdet återhämtat den förlorade omsättningen (genom ökad köpkraft och befolkningsökning) vid ökad handelsyta i Tuna Park enligt planalternativet. SV = Sällanköpsvaror. 29

30 3. Ny shoppinghandel om kvm Planalternativet kvm shopping Ytor sällanköpsvaror Omsättningsmöjlighet 2008 inkl moms mkr Yteffektivitet kr/kvm Omsättning ny yta Kannibal- och spin offeffekter på befintlig yta -30 Nettobidrag ny yta 180 Omsättning befintlig yta Ny omsättning hela Tuna Park Nettobidraget samt total ny omsättning för sällanköpshandel/volymhandel i Tuna Park efter utökad handelsyta om kvm shoppinghandel enligt planalternativet. Effekterna av de 180 miljonerna fördelar sig enligt följande. Handelsområde Minskad omsättning Andel av områdets Återhämtningsperiod SV-omsättning Stadskärnan -70 mkr <-10 % 2,3 år Folkesta -15 mkr >-5 % 1,8 år Valhalla/Vallby -15 mkr -5 % 1,6 år Slagsta/Västerleden >-5 mkr >-5 % 1,7 år Sveaplan C <-5 mkr -5 % 1,7 år Skiftinge/Rondellen >-5 mkr <-10 % 2,2 år Övriga Eskilstuna -15 mkr -5 % 1,7 år Andra kommuner -50 mkr Summa -180 mkr Konsekvenser för Eskilstunas handelsområden, i form av minskad handelsomsättning inom shoppinghandel samt antal år innan handelsområdet återhämtat den förlorade omsättningen (genom ökad köpkraft och befolkningsökning) vid ökad handelsyta i Tuna Park enligt planalternativet. SV = Sällanköpsvaror. 30

31 Den sammantagna effekten av utökad volymhandel och shoppinghandel blir (punkt 2 + punkt 3 ovan): Handelsområde Minskad omsättning Andel av områdets Återhämtningsperiod SV-omsättning Stadskärnan -175 mkr >-20 % 5,7 år Folkesta -60 mkr -25 à 30 % 7,3 år Valhalla/Vallby -65 mkr -25 % 6,5 år Slagsta/Västerleden -30 mkr >-25 % 7,0 år Sveaplan C -10 mkr -25 % 6,8 år Skiftinge/Rondellen -20 mkr >-20 % 5,5 år Övriga Eskilstuna -40 mkr <-20 % 5,0 år Andra kommuner -145 mkr Summa -545 mkr Konsekvenser för Eskilstunas handelsområden, i form av minskad handelsomsättning inom shoppinghandel och volymhandel samt antal år innan handelsområdet återhämtat den förlorade omsättningen (genom ökad köpkraft och befolkningsökning)vid ökad handelsyta i Tuna Park enligt planalternativet. SV = Sällanköpsvaror. Effekterna vid planalternativet blir betydligt mer genomgripande för de flesta handelsområden i Eskilstuna, omsättningsminskningar på mellan 20 och 30 procent får anses vara en svår utmaning för de flesta handelsområden. De generella mönstren som beskrevs under skissalternativet blir dock ungefär desamma: Effekten på stadskärnan kommer sannolikt att bli mindre pga kraftsamling. I Folkesta kommer avetableringstrenden sannolikt att fortsätta. Willys som är ankare blir alltmer viktig för områdets framtid. Valhalla/Vallby är ett utspritt handelsområde vilket innebär att effekter på detta område inte har någon större betydelse för kommunens handelsplanering. Slagsta tappar momentant men kommer sannolikt att delvis kompenseras genom sitt bättre läge visavi Folkesta. Inflödet från andra kommuner är främst köpkraft som kommer från Tuna Parks upptagningsområde utanför kommungränsen (se karta kapitel 10). Det tar mellan 5 och 7,3 år (genom ökad köpkraft och större befolkning) för de befintliga handelsplatserna att återhämta tappet till Tuna Park (antaget att tillväxten tillfaller alla enheter lika). Notera att detta är exklusive (förväntade) försvarsåtgärder. Detta anger också i vilken takt man bör bygga ut handelsplatserna. Man brukar säga att man ska bygga ut i takt med att marknaden växer om man vill undvika allmän olönsamhet och försvagning av city. Vid planalternativet skulle det innebära en relativt lång utbyggnadsperiod för att skydda befintlig handel från för stora avbräck i sin lönsamhet. 31

32 Planalternativets utökade dagligvaruhandel bedöms dock ha en marginell effekt på den befintliga dagligvaruhandelns lönsamhetsförmåga pga sin begränsade omfattning och därmed låga genomslag. 32

33 11.3 Konsekvenser vid utbyggnad av Rondellen För att få en fullständig bild av konsekvenserna av utbyggnaden av Tuna Park för befintlig handel har även en bedömning vilka konsekvenser som genereras av den, inom tidsperioden, mest sannolika större handelsutbyggnaden. En utbyggnad av handel enligt gällande plan i Rondellen/Skiftinge innebär följande: Rondellen/Skiftinge Alternativ 1 Alternativ kvm volymhandel kvm shopping Dessutom finns en byggrätt om kvm livsmedel. 1. Ny volymhandel om kvm Volymhandel Rondellen kvm volymhandel Ytor sällanköpsvaror Omsättningsmöjlighet 2008 inkl moms mkr Yteffektivitet kr/kvm Omsättning ny yta Kannibal- och spin offeffekter på befintlig yta -10 Ny nettoomsättning Nettobidraget samt total ny omsättning för sällanköpshandel/volymhandel i Rondellen efter ny handelsyta om kvm volymhandel. Effekterna av de 310 miljonerna fördelar sig enligt följande. Handelsområde Minskad omsättning Andel av områdets Återhämtningsperiod SV-omsättning Stadskärnan -70 mkr <-10 % 2,4 år Folkesta -25 mkr >-10 % 3,1 år Valhalla/Vallby -35 mkr <-15 % 3,5 år Slagsta/Västerleden -15 mkr -10 á 15 % 3,2 år Sveaplan C -5 mkr >-15 % 3,6 år Tuna Park -80 mkr -10 % 2,7 år Övriga Eskilstuna -25 mkr >-10 % 3,0 år Andra kommuner -55 mkr Summa -310 mkr Konsekvenser för Eskilstunas handelsområden, i form av minskad handelsomsättning inom volymhandel samt antal år innan handelsområdet återhämtat den förlorade omsättningen (genom ökad köpkraft och befolkningsökning) vid ökad handel i Rondellen. SV = Sällanköpsvaror. 33

34 2. Ny shoppinghandel om kvm Shoppinghandel Rondellen kvm shopping Ytor sällanköpsvaror Omsättningsmöjlighet 2008 inkl moms mkr Yteffektivitet kr/kvm Omsättning ny yta Kannibal- och spin offeffekter på befintlig yta -10 Ny nettoomsättning Nettobidraget samt total ny omsättning för sällanköpshandel/shoppinghandel i Rondellen efter ny handelsyta om kvm shoppinghandel. Effekterna av de 330 miljonerna fördelar sig enligt följande. Handelsområde Minskad omsättning Andel av områdets Återhämtningsperiod SV-omsättning Stadskärnan -100 mkr -10 à 15 % 3,2 år Folkesta -20 mkr <-10 % 2,3 år Valhalla/Vallby -25 mkr <-10 % 2,3 år Slagsta/Västerleden -10 mkr <-10 % 2,2 år Sveaplan C <-5 mkr <-10 % 2,1 år Tuna Park -70 mkr <-10 % 2,4 år Övriga Eskilstuna -25 mkr -10 á 15 % 3,2 år Andra kommuner -75 mkr Summa -330 mkr Konsekvenser för Eskilstunas handelsområden, i form av minskad handelsomsättning inom shoppinghandel samt antal år innan handelsområdet återhämtat den förlorade omsättningen (genom ökad köpkraft och befolkningsökning) vid ökad handel i Rondellen. SV = Sällanköpsvaror. Effekterna för befintlig handel blir vid utbyggnad av Rondellen i paritet med effekterna av skissalternativet. Vid en utbyggd shopping så drabbas däremot stadskärnan hårdare medan de övriga handelsområdena tappar något mindre av sin omsättning än vid volymhandelsalternativet. 34

35 11.4 Konsekvenser om ingen utbyggnad sker - ur ett regionalt perspektiv Gör man ingenting bedömer vi att Eskilstuna fortsatt kommer att ha det kämpigt i konkurrensen med främst Västerås. Örebro ligger nästan tre gånger så långt bort som Västerås och påverkar främst Eskilstuna i kampen om den mindre kommunen Arbogas köpkraft. Det krävs nya ytor för att positionera sig mot starka konkurrerande kommuner och för att fånga upp den förväntade ökade sällanköpsefterfrågan, allt kan inte fångas upp i befintliga ytor. Historien har visat att omsättningsutvecklingen i kommunen har stått relativt stilla under perioder utan större satsningar. De åtgärder som genomfördes under 2004 och 2005 fick däremot effekt på kommunens sammanlagda detaljhandelsomsättning: 21:an 2002, Smedjan 2004 och främst Tuna Park Under samma tid har man i Västerås genomfört ett stort antal ombyggnadsprojekt: Hälla Shopping 2002, Erikslund 2002 och 2004, Hälla Syd 2004, Gallerian , Arosian med flera. Det finns ingenting som talar för att Västerås framgent drar ner på takten, framför allt i för Eskilstuna betydelsefulla Erikslund och Hälla. Genomförs inte den förslagna utbyggnaden av t ex Tuna Park kommer sannolikt Eskilstuna att fortsätta tappa marknadsandelar. Fortsätter utveckling på samma sätt som under de senaste 14 åren (vilket egentligen innebär en fortsatt utbyggnad i samma proportion som under den perioden) kommer kommunen att fram till och med 2015 ha tappat marknadsandelar enligt den svarta linjen (se diagram). Försäljningsindexet för detaljhandel kommer då att ligga på 88 istället för dagens Utveckling av Eskilstunas försäljningsindex fram till 2008 samt trendframskrivning fram till DV SV DH Linjär (DH) 35

36 Om kommunen idag hade haft ett index på 88 så hade detta medfört ett extra utflöde av köpkraft om 200 mkr (i dagens penningvärde och marknad med ett index på 92). Detta motsvarar i direkta sysselsättningseffekter ca 50 à 100 årsheltider (stor branschvariation). Hur inköpsströmmarna över kommungränsen kan komma att påverkas av olika utbyggnadsscenarier framgår av tabellen nedan. Handelsområde Erikslund, Västerås Hälla och Stenby, Västerås Marieberg, Örebro Tuna Park, Eskilstuna Tuna Park, Eskilstuna Rondellen, Eskilstuna Tuna Park och Rondellen, Eskilstuna Händelser fram till 2015 (antaget) kvm (IKEA, köpcentrum, volymhandel, stormarknad) Påverkan på Eskilstuna över natten (överslag) 100 à 150 miljoner kronor kvm <-50 miljoner kronor kvm Ca -20 miljoner kronor kvm (skissalternativet) kvm (planalternativet) kvm (alternativ shoppinghandel) kvm (planalternativet Tuna Park + alternativ shoppinghandel Rondellen) +75 miljoner kronor +145 miljoner kronor +75 miljoner kronor +175 miljoner kronor* Återhämtningstid 1 à 1,5 års marknadstillväxt för Eskilstuna 0,5 års marknadstillväxt för Eskilstuna 0,2 års marknadstillväxt för Eskilstuna motsvarar 0,8 års marknadstillväxt för Eskilstuna motsvarar 1,5 års marknadstillväxt för Eskilstuna motsvarar 0,8 års marknadstillväxt för Eskilstuna motsvarar 1,8 års marknadstillväxt för Eskilstuna *) Reduktion görs med hänsyn till överetablering och därav följande kannibaleffekt anläggningarna emellan. En försiktig slutsats är att inköpsströmmarna över kommungränsen kommer att bibehållas på dagens nivå om man bygger ut maximalt enligt tabellen ovan, det vill säga Eskilstuna kommuns försäljningsindex för sällanköpsvaror kommer att vara oförändrat. En sådan utbyggnad skulle få omfattande konsekvenser på befintlig handel (mer om det nedan) om den genomfördes över natten. 36

37 11.5 Sammanställning av alternativen Nedan följer en sammanställning av konsekvenserna på befintlig handel för skissrespektive planalternativet, vid en parallell utbyggnad av Rondellen enligt gällande plan (med volym- alternativt shoppinghandel). Tuna Parks Skissalternativ inklusive utbyggnad av Rondellen Handelsområde Minskad omsättning vid volymhandel i Rondellen Andel av områdets sällanköpsvaru omsättning Minskad omsättning vid shopping i Rondellen Andel av områdets sällanköpsvaru omsättning Stadskärnan -155mkr <-20 % -180 mkr -20 á 25 % Folkesta -60 mkr -25 á 30 % -55 mkr <-25 % Valhalla/Vallby -75 mkr -25 á 30 % -60 mkr <-25 % Slagsta/Västerleden -30 mkr <-30 % -30 mkr <-25 % Sveaplan C -10 mkr >-25 % -10 mkr >-20 % Övriga Eskilstuna* -50 mkr >-20 % -50 mkr -20 á 25 % Andra kommuner -130 mkr -150 mkr *) Exklusive Tuna Park och Rondellen. Tuna Parks Planalternativ inklusive utbyggnad av Rondellen Handelsområde Minskad omsättning vid volymhandel i Rondellen Andel av områdets sällanköpsvaru omsättning Minskad omsättning vid shopping i Rondellen Andel av områdets sällanköpsvaru omsättning Stadskärnan -250 mkr >-30 % -275 mkr <-35 % Folkesta -90 mkr <-40 % -80 mkr >-35 % Valhalla/Vallby -100 mkr -35 á 40 % -90 mkr <-35 % Slagsta/Västerleden -40 mkr <-40 % -40 mkr <-35 % Sveaplan C -15 mkr <-40 % -15 mkr <-35 % Övriga Eskilstuna* -70 mkr >-30 % -70 mkr >-30 % Andra kommuner -200 mkr -220 mkr *) Exklusive Tuna Park och Rondellen. 37

38 Marknadseffekterna kan även beskrivas mer summerat, uppdelat på stadskärnan och övrig handel enligt nedanstående tabell: Alternativ Möjlig tillkommande försäljning Tuna Park/Rondellen Minskad omsättning stadskärnan (samt andel av SV-handeln) Minskad omsättning övrig handel Eskilstuna Minskad omsättning andra kommuner Skissalternativet kvm volymhandel 290 mkr -85 mkr (-10 %) -130 mkr -75 mkr Skissalternativet inkl. Rondellen kvm volymhandel Skissalternativet inkl. Rondellen kvm shopping Planalternativet volymhandel kvm shopping Planalternativet inkl. Rondellen kvm volymhandel Planalternativet inkl. Rondellen kvm shopping 600 mkr 620 mkr 545 mkr 855 mkr 875 mkr -155 mkr (<-20 %) -185 mkr (-20 à 25 %) -175 mkr (>-20 %) -245 mkr (>-30 %) -275 mkr (<-35 %) -315 mkr -130 mkr -285 mkr -150 mkr -225 mkr -145 mkr -410 mkr -200 mkr -380 mkr -220 mkr SV = Sällanköpsvaror. Observera att möjlig försäljning och effekter är bedömda utan att enheterna kommer i konkurrens med varandra, det vill säga ingen kannibaleffekt mellan de nya etableringarna. I verkligheten innebär desto fler nyetableringar som sker desto mer tar de på varandras marknader enligt resonemang nedan. Teoretisk modell av effekter av flera olika handelsetableringar: Effekt av A om endast A = 100 Effekt av B om endast B= 50 Summa effekt på befintlig handel om både A & B samtidigt <150 (ej = 150). 38

39 12 Bilberoende och socioekonomiska effekter 12.1 Inledning Bilberoende och socioekonomisk effekt är framförallt kopplat till förändringar inom en marknads dagligvaruutbud. Nya stora dagligvaruetableringar i externa handelslägen innebär både ett ökad bilberoende och ofta en utarmning av de små stadsdelscentrum som betjänar stadens bostadsområden. Studier visar på att dessa stadsdelscentrum är extra viktiga i områden med socioekonomiska utmaningar (högre arbetslöshet, lägre inkomst- och utbildningsnivåer mm). Effekten på befintlig dagligvaruhandeln är i de föreslagna alternativen dock mycket liten. Skissalternativet innebär de facto ingen utökad dagligvaruhandel alls. Även planalternativets utbudsökning om 700 kvm bedöms slå mycket lite mot befintlig handel och framförallt ta sin omsättning från andra externhandelsområden. Den socioekonomiska effekten antas därmed vara försumbar vid de två planalternativen, baserat på antagandet att det inte kommer att innebära en dränering av köpkraften för Eskilstunas stadsdelsbutikers samt ökad bilberoende vid inhandling av livsmedel. Den utökade sällanköpshandeln bedöms dock få effekter på det så kallade trafikarbetet. Det är framförallt tre faktorer som påverkar förändringen av biltrafikarbetet vid en nyetablering som de i Eskilstuna: 1. Förändrad resväg. Man handlar på ett annat ställe än tidigare. I vissa fall sker ingen förändring eftersom man ändå har vägen förbi eller ändå skulle till området, där den nya butiken ligger. 2. Förändrade köpsummor. Stormarknadskunden handlar för mer pengar per besök än kunden till den lokala butiken. 3. Förändrat färdmedel. En del kunder som inte tidigare använde bilen för sina inköp övergår nu till att använda bilen. D.v.s. ökad bilandel för inköp av dagligvaror. Här redovisas endast effekter av förändrad resväg. Trafikarbete är en storhet som används vid analyser av transporter och infrastruktur för att beteckna den totala omfattningen av trafik inom ett visst område och under en viss tid. Det kan antingen avse förflyttningar av själva fordonen eller av antalet trafikanter. Trafikarbetet kan anges i enheterna fordonskilometer eller personkilometer och utgör antalet fordon eller trafikanter multiplicerat med den sträcka i kilometer varje fordon eller person förflyttas. 39

Handelskonsekvensanalys

Handelskonsekvensanalys Handelskonsekvensanalys Älta Centrum maj 2010 Innehåll Bakgrund Metod Dagens Älta C och Tyresö C Trafikflöde Konkurrens i marknadsområdet Delmarknadernas täckningsgrader Konsumtionsflöde i Älta Trender

Läs mer

Konsekvensanalys Storvreta en förenklad analys av förutsättningar för och konsekvenserna av utökad handel i Fullerö

Konsekvensanalys Storvreta en förenklad analys av förutsättningar för och konsekvenserna av utökad handel i Fullerö Konsekvensanalys Storvreta en förenklad analys av förutsättningar för och konsekvenserna av utökad handel i Fullerö Syfte Steg 1 Steg 2 Steg 3 Att undersöka om marknadsförutsättningarna för detaljhandeln

Läs mer

DETALJHANDELN I ÖREBRO 2014. Nyckeltal för Örebros fyra största handelsplatser November 2015

DETALJHANDELN I ÖREBRO 2014. Nyckeltal för Örebros fyra största handelsplatser November 2015 DETALJHANDELN I ÖREBRO 2014 Nyckeltal för Örebros fyra största handelsplatser November 2015 FÖRORD Årets kartläggning visar ännu en gång att Örebro har återtagit sin position som handelsstad som lockar

Läs mer

Hammarshus. Konsekvensbedömning 2012-04-10. Precisering ang. Ikano i Älmhult 2012 08-29

Hammarshus. Konsekvensbedömning 2012-04-10. Precisering ang. Ikano i Älmhult 2012 08-29 Hammarshus Konsekvensbedömning 2012-04-10. Precisering ang. Ikano i Älmhult 2012 08-29 INNEHÅLL 1. SAMMANFATTANDE BEDÖMNING... 5 1.1. Hammarshus köpcentrum... 5 1.2. Påverkan - dagligvaruhandel... 5 1.2.1.

Läs mer

Detaljhandeln i Eskilstuna 2013-2014

Detaljhandeln i Eskilstuna 2013-2014 Detaljhandeln i Eskilstuna 2013-2014 HUI Research September-Oktober 2015 Rickard Johansson Anna Mocsáry Sammanfattning Bakgrund Handeln i Eskilstuna kommun genomgår utveckling, både vad gäller den befintliga

Läs mer

Konsekvensanalys. Konsekvenser av utökad dagligvaruhandel i stadsdel Norr och Lillänge AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI)

Konsekvensanalys. Konsekvenser av utökad dagligvaruhandel i stadsdel Norr och Lillänge AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) Konsekvensanalys Konsekvenser av utökad dagligvaruhandel i stadsdel Norr och Lillänge AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) Förord AB Handelns utredningsinstitut (HUI) har på uppdrag av Östersunds kommun,

Läs mer

Melleruds kommun. Handelsutredning och konsekvensanalys av effekterna av planerat köpcentrum i Västerråda 2011-11-01

Melleruds kommun. Handelsutredning och konsekvensanalys av effekterna av planerat köpcentrum i Västerråda 2011-11-01 Melleruds kommun Handelsutredning och konsekvensanalys av effekterna av planerat köpcentrum i Västerråda 2011-11-01 Ann-Marie Johansson och Jan V Bergqvist Rapportinnehåll Uppdrag, syfte Planerat köpcentrum,

Läs mer

Detaljhandeln i Eskilstuna 14 oktober, 2015. Anna Mocsáry Rickard Johansson

Detaljhandeln i Eskilstuna 14 oktober, 2015. Anna Mocsáry Rickard Johansson Detaljhandeln i Eskilstuna 14 oktober, 2015 Anna Mocsáry Rickard Johansson 1 Om HUI Research Oberoende konsult- och forskningsverksamhet sedan 1968. Handel Turism Samhällsekonomi Forskning Fristående doperbolag

Läs mer

CITYKLIMATET MALMÖ GÖRAN HÖCKERT 2013-10-23

CITYKLIMATET MALMÖ GÖRAN HÖCKERT 2013-10-23 CITYKLIMATET MALMÖ GÖRAN HÖCKERT 2013-10-23 CITYKLIMATET SYFTE Beskriver hur det går för cityhandeln i förhållande till handeln på orten Stadskärnenivå istället för kommunnivå Årlig undersökning CITYKLIMATET

Läs mer

Handeln i Kristianstad nuläge, framtid, strategier 1(8) Handeln i Kristianstad Nuläge Framtid Strategier. Stadsarkitektkontoret 2006-08-01

Handeln i Kristianstad nuläge, framtid, strategier 1(8) Handeln i Kristianstad Nuläge Framtid Strategier. Stadsarkitektkontoret 2006-08-01 1(8) Handeln i Kristianstad Nuläge Framtid Strategier Stadsarkitektkontoret 2006-08-01 2(8) Bakgrund Kommunstyrelsen gav 2005-05-25 97 stadsarkitekt- och mark- och exploateringskontoren i uppdrag att ta

Läs mer

Hot eller möjlighet? En analys av. externhandelns effekter. på den etablerade. handeln. Handelns utvecklingsråd (HUR)

Hot eller möjlighet? En analys av. externhandelns effekter. på den etablerade. handeln. Handelns utvecklingsråd (HUR) AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT 2008-01-23 Rapport Handelns utvecklingsråd (HUR) Hot eller möjlighet? En analys av externhandelns effekter på den etablerade handeln Förord Externhandelsetableringar beskylls

Läs mer

Saltsjöbaden centrum 2013-08-26

Saltsjöbaden centrum 2013-08-26 Saltsjöbaden centrum 2013-08-26 INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING... 5 2. UPPDRAG... 5 3. KIABS ARGUMENTATION... 6 4. AXFOODS SYN... 7 5. ICAS SYN... 7 6. NIRAS BEDÖMNING... 8 6.1. Efterfrågan växer... 8 6.2.

Läs mer

HANDELSUTREDNING - VÄSTRA GÖTALAND. 3. Verksamhetsuppgifter. 4. Detaljhandelns utveckling. 6. Framtidens butik/handelsplats

HANDELSUTREDNING - VÄSTRA GÖTALAND. 3. Verksamhetsuppgifter. 4. Detaljhandelns utveckling. 6. Framtidens butik/handelsplats HANDELSUTREDNING - VÄSTRA GÖTALAND BILAGOR 1. Definitioner 2. Befolkningsuppgifter 3. Verksamhetsuppgifter 4. Detaljhandelns utveckling 5. Framtidens konsument 6. Framtidens butik/handelsplats 7. Handelsetableringslagstiftning

Läs mer

Sundbybergs stadskärna

Sundbybergs stadskärna Sundbybergs stadskärna Uppdatering av handelsutredning Lisa Lagerén och Janne Sandahl 4 mars 2014 Bakgrund och arbetsgrupp Nordplan (framförallt genom Lisa Lagerén, Janne Sandahl och Johan Ericsson) gjorde

Läs mer

Fördjupad konsekvensutredning-

Fördjupad konsekvensutredning- AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT Fördjupad konsekvensutredning- Effekter för befintlig handel vid en ökad sällanköpsvaruhandel i Stora Bernstorp ΙΙ Januari 2010 Uppdragsgivare: Burlövs kommun 1 Förord AB

Läs mer

Inspirationsseminarium Eslövs stadskärna. Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB

Inspirationsseminarium Eslövs stadskärna. Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB Inspirationsseminarium Eslövs stadskärna Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB Välkomna till inspirationsseminarium och workshop för Eslövs stadskärna Inspirationsseminarium och Workshop för Eslövs stadskärna

Läs mer

Handelskonsekvensutredning. Dagligvaror - Mariehem 2014-03-31

Handelskonsekvensutredning. Dagligvaror - Mariehem 2014-03-31 Handelskonsekvensutredning Dagligvaror - Mariehem 2014-03-31 INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 5 UPPDRAGSBESKRIVNING... 7 DEFINITIONER... 8 MARKNAD OCH EFTERFRÅGAN... 8 Kommunen... 8 Närområdet... 8 KONKURRENS...

Läs mer

Handelsutredning Söderköpings kommun. 2015-01-21 Henrik Vestin Rickard Johansson

Handelsutredning Söderköpings kommun. 2015-01-21 Henrik Vestin Rickard Johansson Handelsutredning Söderköpings kommun 2015-01-21 Henrik Vestin Rickard Johansson Om HUI Research Handel Turism Samhällsekonomi Konsult Forskning Fristående dotterbolag till 2 Agenda 1. Bakgrund 2. Syfte

Läs mer

DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013

DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013 DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013 HUI Research Sep-Okt 2014 Anna Mocsáry Henrik Vestin 2010 David Naylor FÖRORD HUI Research har på uppdrag av Eskilstuna Innerstad AB genomfört en kartläggning och analys

Läs mer

Handelspolicy för dagligvaruhandeln i Örebro kommun

Handelspolicy för dagligvaruhandeln i Örebro kommun Handelspolicy för dagligvaruhandeln i Örebro kommun Antagen av kommunfullmäktige den 12 maj 2004 INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 3 GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER FÖR HANDELSLÄGEN... 3 FÖRORD... 4 DEFINITIONER... 5

Läs mer

Länsstyrelsen Jämtlands län Samhällsplanering och boende Kaj Wejander 063 146234

Länsstyrelsen Jämtlands län Samhällsplanering och boende Kaj Wejander 063 146234 Kaj Wejander 063 146234 BESLUT Datum 2001-10-08 203-6961-01 Delgivningskvitto Dnr (anges vid skriftväxling) Krokoms kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen 835 80 Krokom Prövning av kommunfullmäktige i Krokoms

Läs mer

AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT. Sveriges största handelsområde KARTLÄGGNING AV KUNGENS KURVA SKÄRHOLMEN

AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT. Sveriges största handelsområde KARTLÄGGNING AV KUNGENS KURVA SKÄRHOLMEN AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT Sveriges största handelsområde KARTLÄGGNING AV KUNGENS KURVA SKÄRHOLMEN Förord Idag är Kungens kurva ett av de mest expansiva handelsområdena i regionen. Kungens kurva har

Läs mer

2014-01-17. Program PM

2014-01-17. Program PM 2014-01-17 Program PM Denna PM har upprättats för att förtydliga sambandet mellan olika utvecklingssatsningar inom Ulricehamns kommun och ingå som en del i underlaget till detaljplaner. Ulricehamn ligger

Läs mer

Handelskonsekvensanalys för Landskrona - ny handel i kvarteret Bromsregulatorn 2011-05-19. Analys & Strategi 1

Handelskonsekvensanalys för Landskrona - ny handel i kvarteret Bromsregulatorn 2011-05-19. Analys & Strategi 1 Handelskonsekvensanalys för Landskrona - ny handel i kvarteret Bromsregulatorn 2011-05-19 Analys & Strategi 1 Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling.

Läs mer

Handelsutredning Eriksberg Karlstads kommun. Nordplan AB 2007-11-02

Handelsutredning Eriksberg Karlstads kommun. Nordplan AB 2007-11-02 Handelsutredning Eriksberg Karlstads kommun Nordplan AB 2007-11-02 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning... 3 Inledning... 6 UPPDRAG...6 METOD...6 ARBETSGRUPP...6 DEFINITIONER...6

Läs mer

Handelspolicy för Eslövs kommun

Handelspolicy för Eslövs kommun Handelspolicy för Eslövs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2009-09-28 Innehållsförteckning Handelspolicy för Eslövs kommun 3 Inriktningsmål Policy för handel Syfte 5 Bakgrund 5 Kommunens utveckling Handelns

Läs mer

Handelsutredning för Karlshamns kommun

Handelsutredning för Karlshamns kommun 1( (39) Handelsutredning för Karlshamns kommun 2012-08-17 Slutrapport Uppdragsansvarig: Katarina Majer Medverkande: Katarina Majer och Olle Anderberg 2(39) Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...

Läs mer

Uppdatering av handelsutredning, Ursvik 2012-08-08

Uppdatering av handelsutredning, Ursvik 2012-08-08 Uppdatering av handelsutredning, Ursvik 2012-08-08 Förutsättningar Vi utreder ett huvudscenario: Nästan all handel restauranger och service koncentreras till Ursviks Torg. En eller ett par serveringar

Läs mer

Detaljhandeln i Munkedals Kommun

Detaljhandeln i Munkedals Kommun 2014-03-19 Detaljhandeln i Munkedals Kommun Rapport Oktober 2014 Per Andersson Karin Olsson 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Handeln i omlandet 2.1 Handeln i omlandet 3. Analys av Munkedals kommun

Läs mer

SLUTRAPPORT 060307 HANDELSUTREDNING NORRA BOHUSLÄN

SLUTRAPPORT 060307 HANDELSUTREDNING NORRA BOHUSLÄN SLUTRAPPORT 060307 HANDELSUTREDNING NORRA BOHUSLÄN ZÖK I MARS 2006 Innehållsförteckning F ö r o r d... 8 Huvudrapport, sammanfattning... 9 INLEDNING...9 Bakgrund och nytta med utredningen...9 Uppdraget...9

Läs mer

Handelspolicy för Västerviks kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-07-02, 183

Handelspolicy för Västerviks kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-07-02, 183 Handelspolicy för Västerviks kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-07-02, 183 Syfte Handeln har med tiden kommit att bli en allt viktigare näring. Handeln har nu inte bara rollen att tillgodose kommuninvånarnas

Läs mer

TRENDSPANING - E-HANDEL UR ETT FASTIGHETSPERSPEKTIV NOVEMBER 2013 TOMAS KRUTH OCH RUDOLF ANTONI

TRENDSPANING - E-HANDEL UR ETT FASTIGHETSPERSPEKTIV NOVEMBER 2013 TOMAS KRUTH OCH RUDOLF ANTONI TRENDSPANING - E-HANDEL UR ETT FASTIGHETSPERSPEKTIV NOVEMBER 2013 TOMAS KRUTH OCH RUDOLF ANTONI INLEDNING Vi ser idag hur handeln omvandlas kraftigt när e handeln tar större del av den totala handeln.

Läs mer

BILAGA 2: Enkät med frekvensfördelning

BILAGA 2: Enkät med frekvensfördelning BILAGA 2: Enkät med frekvensfördelning FRÅGOR OM DIG OCH DITT HUSHÅLL 1. Är Du 57,3% Kvinna 42,8% Man 2. Hur gammal är Du? _40,11_år k: 39,61 år m: 40,76 år 3. Har Du körkort? 90,1% Ja 9,9% Nej 4. Har

Läs mer

Handelsutredning Nybro kommun. 2015-02-02 Anna Mocsáry Rickard Johansson

Handelsutredning Nybro kommun. 2015-02-02 Anna Mocsáry Rickard Johansson Handelsutredning Nybro kommun 2015-02-02 Anna Mocsáry Rickard Johansson Om HUI Research Handel Turism Samhällsekonomi Konsult Forskning Fristående dotterbolag till 2 Agenda 1. Bakgrund 2. Syfte och mål

Läs mer

Handelspolicy för Falkenbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-25

Handelspolicy för Falkenbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-25 Handelspolicy för Falkenbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-25 HANDELSPOLICY FALKENBERGS KOMMUN 1 1. ÖVERGRIPANDE MÅL & UTGÅNGSPUNKTER Handelns lokalisering har betydelse för såväl markåtgång

Läs mer

SVENSKARNAS RESVANOR så reser vi när vi handlar

SVENSKARNAS RESVANOR så reser vi när vi handlar SVENSKARNAS RESVANOR så reser vi när vi handlar Svenskarna konsumerade för knappt 1500 miljarder Hur stor är den svenska konsumtionen? Under 2008 konsumerade svenska hushåll detaljhandelsvaror för närmare

Läs mer

Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020

Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020 2010-03-02 Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020 Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen Jens Tjernström Boendeplan för Skellefteå kommun 1 Sammanfattning Skellefteå kommun har en vision som

Läs mer

PM, Handel vid Nettovägen en jämförelse kring trafikalstring för handel och logistikcentral

PM, Handel vid Nettovägen en jämförelse kring trafikalstring för handel och logistikcentral Datum 2012-03-15 Grontmij, Väg och trafik Johan Ericsson PM, Handel vid Nettovägen en jämförelse kring trafikalstring för handel och logistikcentral Inledning och bakgrund Denna PM beskriver trafikalstring

Läs mer

RAPPORT Pendlingsstatistik för Södermanlands län

RAPPORT Pendlingsstatistik för Södermanlands län RAPPORT Pendlingsstatistik för Södermanlands län 2008-07-09 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar på uppdrag

Läs mer

Svensk Handel vilseleder om externhandeln

Svensk Handel vilseleder om externhandeln Box 4625, SE-116 91 Stockholm, Sweden Telefon:+46-8-702 65 00 Telefax: +46-8-702 08 55 Hemsida: www.snf.se E-mail: info@snf.se Stockholm 2 november 2005 Svensk Handel vilseleder om externhandeln Svensk

Läs mer

Stölder och annat svinn i svenska butiker. svenskhandel.se

Stölder och annat svinn i svenska butiker. svenskhandel.se Stölder och annat svinn i svenska butiker 2013 svenskhandel.se 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 1 Inledning... 5 2 Svinnets omfattning och utveckling... 6 3 Svinnets fördelning... 8 4 Stölder...

Läs mer

Strategi för handelns utveckling

Strategi för handelns utveckling Strategi för handelns utveckling Kommunfullmäktiges sammanträde i Nybro kommun, 15 juni, 2015 Anna Mocsáry Rickard Johansson 1 Om HUI Research Oberoende konsult- och forskningsverksamhet sedan 1968. Handel

Läs mer

RAPPORT. Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 MÖRBYLÅNGA KOMMUN STOCKHOLM TRAFIKPLANERING UPPDRAGSNUMMER 7000175000 1.

RAPPORT. Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 MÖRBYLÅNGA KOMMUN STOCKHOLM TRAFIKPLANERING UPPDRAGSNUMMER 7000175000 1. repo001.docx 2012-03-2914 MÖRBYLÅNGA KOMMUN Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 UPPDRAGSNUMMER 7000175000 STOCKHOLM TRAFIKPLANERING JOHANNA FICK UPPDRAGSLEDARE KARIN RENSTRÖM GRANSKARE

Läs mer

Näringsliv och sysselsättning

Näringsliv och sysselsättning Näringsliv och sysselsättning i Lomma kommun Torsten Lindh Exploateringsingenjör Kristina Johansson Näringslivsutvecklare Näringslivets struktur i Lomma kommun Nutid Lomma kommun har idag ett diversifierat

Läs mer

Handelsutredning Örebro Del 1

Handelsutredning Örebro Del 1 Handelsutredning Örebro Del 1 Den 20 december 2007 Sida 1 Innehållsförteckning Bakgrund, syfte och mål Konjunkturläget Örebro och Örebroregionen Utvecklingstrender inom handeln Översiktlig analys av Örebro

Läs mer

UNITED BY OUR DIFFERENCE TRAFIKUTREDNING. tillhörande detaljplan för Lindudden, Årjängs kommun REV 2013-08-22 2013-02-14

UNITED BY OUR DIFFERENCE TRAFIKUTREDNING. tillhörande detaljplan för Lindudden, Årjängs kommun REV 2013-08-22 2013-02-14 UNITED BY OUR DIFFERENCE TRAFIKUTREDNING tillhörande detaljplan för Lindudden, Årjängs kommun REV 2013-08-22 2013-02-14 Medverkande Beställare: Conceptor Konsult: WSP Uppdragsansvarig: Bo Lindelöf, 010-722

Läs mer

Parkeringsnorm för Älmhult centrum 2011-09-13. Uppdragsnr: 10149398 1 (12) Uppdragsansvarig: Bo Lindelöf

Parkeringsnorm för Älmhult centrum 2011-09-13. Uppdragsnr: 10149398 1 (12) Uppdragsansvarig: Bo Lindelöf Uppdragsnr: 10149398 1 (12) Parkeringsnorm för Älmhult centrum 2011-09-13 Uppdragsansvarig: Bo Lindelöf WSP Samhällsbyggnad Box 13033 402 51 Göteborg Besök: Rullagergatan 4 Tel: +46 31 727 25 00 Fax: +46

Läs mer

Purple Flag Eskilstuna Innerstad 2014. HUI Research. Oktober 2015. Rickard Johansson Anna Mocsáry

Purple Flag Eskilstuna Innerstad 2014. HUI Research. Oktober 2015. Rickard Johansson Anna Mocsáry Purple Flag Eskilstuna Innerstad 2014 HUI Research Oktober 2015 Rickard Johansson Anna Mocsáry FÖRORD HUI Research har på uppdrag av Eskilstuna Innerstad AB genomfört en kartläggning och analys av handelns

Läs mer

Handelsutredning Upplands-Bro. Rapport 10 januari 2008

Handelsutredning Upplands-Bro. Rapport 10 januari 2008 Sammanfattning: förslag till detaljhandelspolicy Kommunala utgångspunkter både i kommun- Kommunen skall undanröja hinder för handelns utveckling centrum och mindre centrum. Kommunen skall skapa förutsättningar

Läs mer

det gäl ler åretrunt trafiken och finansie ringen bör upprättas liksom en tidplan för ge nomförandet.

det gäl ler åretrunt trafiken och finansie ringen bör upprättas liksom en tidplan för ge nomförandet. 74 astrafik i skärgården ör att för bättra förutsättningarna för en balanserad be folkning och en stabil ut veckling av näringsliv och ser vice i skärgården bör en tydligt strukturerad bastrafik byggas

Läs mer

Handelsanalys Mjölbykommun

Handelsanalys Mjölbykommun AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT Handelsanalys Mjölbykommun Ulf Rämme Henrik Vestin 1 Förord AB Handelns Utredningsinstitut, HUI, har påuppdrag av Mjölbykommun, Kommunledningskontoret, utrett förutsättningarna

Läs mer

Utbud. Utbudet av service i Andersberg

Utbud. Utbudet av service i Andersberg Utbud Det är aktiviteterna som gör centrumet till en mötesplats för områdets invånare och skapar livfullhet och möjlighet till möten i stadsdelen. I avsnittet redogörs vilka aktiviteter och vilket utbud

Läs mer

Tuna Park. Utbyggnad av gallerian Uppdatering av trafikeffekter. PM 16 januari 2014, uppdaterat 14 augusti 2014

Tuna Park. Utbyggnad av gallerian Uppdatering av trafikeffekter. PM 16 januari 2014, uppdaterat 14 augusti 2014 Tuna Park Utbyggnad av gallerian Uppdatering av trafikeffekter PM 16 januari 2014, uppdaterat 14 augusti 2014 1 Sammanfattning 1 1.1 Bilplatsbehov 1 1.2 Nyalstrad biltrafik, totalt 1 1.3 Fördelning på

Läs mer

JÖNKÖPING 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET

JÖNKÖPING 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET JÖNKÖPING 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Handlingsplan för Handel- och service År 2016-2019

Handlingsplan för Handel- och service År 2016-2019 Handlingsplan för Handel- och service År 2016-2019 Bakgrund Handelsstrategi för Nybro kommun antogs av kommunfullmäktige i oktober 2015. Handelsstrategin tillsammans med den fördjupade översiktsplanen

Läs mer

Analys av detaljhandelns utveckling i Skövdes tre största handelsområden: City, Norrmalm och Stallsiken

Analys av detaljhandelns utveckling i Skövdes tre största handelsområden: City, Norrmalm och Stallsiken Analys av detaljhandelns utveckling i Skövdes tre största handelsområden: City, Norrmalm och Stallsiken Innehåll... 1 Bakgrund... 3 Inledning... 4 Sällanköpsvaruhandeln... 5 Dagligvaruhandeln... 7 Skövde

Läs mer

PARKERINGSPLATSER EN DEL AV STADENS BLODOMLOPP. Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

PARKERINGSPLATSER EN DEL AV STADENS BLODOMLOPP. Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen PARKERINGSPLATSER EN DEL AV STADENS BLODOMLOPP Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Förord Få frågor väcker engagemang som parkeringar. Det kan handla om antalet parkeringsplatser, platsernas placering

Läs mer

Befolkning & tillgänglighet

Befolkning & tillgänglighet Rapport Maj 2009 Befolkning & tillgänglighet En sammanställning av Glesbygdsverkets GIS-kartor Omslagsbilder Karta över Jämtlands län. Illustration: Glesbygdsverket och Nordregio. Tågspår i solnedgång.

Läs mer

Hållbara handelsetableringar, strategier, styrmedel och praktiska lösningar

Hållbara handelsetableringar, strategier, styrmedel och praktiska lösningar Komplettering av ansökan till delegationen för hållbara städer Hållbara handelsetableringar, strategier, styrmedel och praktiska lösningar Sökande: Stadsliv AB, Motala och Skellefteå kommuner. I nedanstående

Läs mer

BORÅS 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET

BORÅS 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET BORÅS 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Samhällsekonomiska kostnader av olika utbyggnadsscenarier

Samhällsekonomiska kostnader av olika utbyggnadsscenarier Samhällsekonomiska kostnader av olika utbyggnadsscenarier Anders Larsson, SLU Alnarp Makten över marken, KSLA, 2014-03-13 Alla på kartan markerade tätorter med mer än 836 invånare I Skåne samlade i ett

Läs mer

Utbyggnad av Kungsmässans köpcentrum, Kungsbacka. Trafik- och parkeringsutredning 2013-06-10

Utbyggnad av Kungsmässans köpcentrum, Kungsbacka. Trafik- och parkeringsutredning 2013-06-10 Utbyggnad av Kungsmässans köpcentrum, Kungsbacka Beställare Kungsbacka kommun Stadshuset 434 81 Kungsbacka Beställarens representant Lars Björkman Konsult Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774

Läs mer

Handel och trängselskatt första kvartalet 2013 Mätning av handeln före och efter införandet av trängselskatt i Göteborg

Handel och trängselskatt första kvartalet 2013 Mätning av handeln före och efter införandet av trängselskatt i Göteborg Rapport september 2013 Uppdragsgivare: Göteborgs stad, Trafikkontoret Handel och trängselskatt första kvartalet 2013 Mätning av handeln före och efter införandet av trängselskatt i Göteborg Förord HUI

Läs mer

Människors tillgänglighet till aktiviteter exemplet Blekinge

Människors tillgänglighet till aktiviteter exemplet Blekinge Människors tillgänglighet till aktiviteter exemplet Blekinge Carolin Folkesson Institutionen för fysisk planering Högskolan i Karlskrona/Ronneby Sverige Abstract Detta paper beskriver hur tillgängligheten

Läs mer

PM ang handelsutredningar i Kristianstad och effekter av en utbyggd handel 2014-04-02

PM ang handelsutredningar i Kristianstad och effekter av en utbyggd handel 2014-04-02 PM ang handelsutredningar i Kristianstad och effekter av en utbyggd handel 2014-04-02 FÖRORD Kristianstad är av tradition den centrala handelsstaden i nordöstra Skåne. För att bejaka en positiv stadsutveckling

Läs mer

CITYKLIMATET 2014-09-04 FASTIGHETSÄGARNA SYD

CITYKLIMATET 2014-09-04 FASTIGHETSÄGARNA SYD CITYKLIMATET 2014-09-04 FASTIGHETSÄGARNA SYD SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor. SVAR PÅ: Stadskärnornas ekonomiska utveckling jämförd med

Läs mer

StatistikInfo. Detaljhandeln i Västerås år Statistiskt meddelande från Västerås stad, Servicepartner 2015:7. [Skriv text]

StatistikInfo. Detaljhandeln i Västerås år Statistiskt meddelande från Västerås stad, Servicepartner 2015:7. [Skriv text] StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Servicepartner 2015:7 Detaljhandeln i Västerås år 2013 [Skriv text] Servicepartner, Konsultcenter 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se

Läs mer

Svalövs kommun. 7 april 2017 SVALÖV. HANDELSUTREDNING

Svalövs kommun. 7 april 2017 SVALÖV. HANDELSUTREDNING Svalövs kommun 7 april 2017 SVALÖV. HANDELSUTREDNING PROJEKT Svalövs kommun Utarbetat av TH Granskat av AH NIRAS Sweden AB Besöksadress: Fleminggatan 14 Boxadress: Box 70375 107 24 Stockholm, Sverige Org

Läs mer

DETALJHANDELN I ÖREBRO Nyckeltal för Örebros fyra största handelsplatser November 2015

DETALJHANDELN I ÖREBRO Nyckeltal för Örebros fyra största handelsplatser November 2015 DETALJHANDELN I ÖREBRO 2015 Nyckeltal för Örebros fyra största handelsplatser November 2015 FÖRORD Årets kartläggning visar ännu en gång att Örebro fortsätter att stärka sin position som en av landets

Läs mer

Handelspolicy 2016 Samrådsförslag

Handelspolicy 2016 Samrådsförslag Handelspolicy 2016 Samrådsförslag Handelspolicy 2016 - samrådsförslag Handel är en viktig näring och tillväxtfaktor för Östersund. Kommunen har ett stort upptagningsområde som sträcker sig till länets

Läs mer

LEKSAND DAGLIGVARUFLYTT

LEKSAND DAGLIGVARUFLYTT LEKSAND DAGLIGVARUFLYTT EN UPPGRADERING AV LEKSAND HANDELSUTREDNING, DAT OKTOBER 2008 2012-06-13 INNEHÅLL 1. Bakgrund 2. Leksands handel idag 3. Leksands handel i framtiden 4. Regionens handel i framtiden,

Läs mer

Handelsutredning. 2 december 2014 Söderköping Henrik Vestin Rickard Johansson

Handelsutredning. 2 december 2014 Söderköping Henrik Vestin Rickard Johansson Handelsutredning 2 december 2014 Söderköping Henrik Vestin Rickard Johansson Om HUI Research Konsult- och forskningsverksamhet Handel, besöksnäring och samhällsekonomi Dotterbolag till Svensk Handel Om

Läs mer

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Bjurholms kommun inklusive åren 2008, 2010 och 2011-2012

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Bjurholms kommun inklusive åren 2008, 2010 och 2011-2012 TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Bjurholms kommun inklusive åren 2008, 2010 och 2011-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Bjurholms

Läs mer

MAREN- SAMMANFATTNING UTVECKLINGSARBETE FAS 2

MAREN- SAMMANFATTNING UTVECKLINGSARBETE FAS 2 Dokumentnamn Vår referens Datum Uppdragsnr Lennart Holmström Stockholm 2007-04-25 311556 MAREN- SAMMANFATTNING UTVECKLINGSARBETE FAS 2 Bakgrund Marenområdet i Södertälje har under många år varit föremål

Läs mer

TEM 2015 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Mölndals stad inklusive åren 2011-2014. RESURS för Resor och Turism i Norden AB

TEM 2015 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Mölndals stad inklusive åren 2011-2014. RESURS för Resor och Turism i Norden AB TEM 2015 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Mölndals stad inklusive åren 2011-2014 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Mölndals stad 2015 3 Utveckling

Läs mer

att överlämna yttrande till Näringsdepartementet enligt förvaltningens förslag

att överlämna yttrande till Näringsdepartementet enligt förvaltningens förslag Stockholms läns landsting 1(4) Tillväxt- och regionplaneförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-06-22 TRN 2015-0113 Handläggare: Anette Jansson Tillväxt- och regionplanenämnden Ankom Stockholms läns landsting

Läs mer

Skärgårdens utveckling i siffror RAPPORT 2016:01

Skärgårdens utveckling i siffror RAPPORT 2016:01 Skärgårdens utveckling i siffror RAPPORT 2016:01 Skärgårdens utveckling i siffror RAPPORT 2016:01 Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, TRF, ansvarar för regionplanering och regionala utvecklingsfrågor

Läs mer

Helsingborg. Områdesbeskrivning

Helsingborg. Områdesbeskrivning 2016 Områdesbeskrivning 1 Områdesbeskrivning Det här är en områdesbeskrivning för olika delar av. I beskrivningen är s tätort indelad i åtta områden och övriga delar av är indelade i två landsbygdsområden:

Läs mer

Handelsutredning Västra hamnen i Hudiksvall. Marknadspotential och konsekvensanalys

Handelsutredning Västra hamnen i Hudiksvall. Marknadspotential och konsekvensanalys Handelsutredning Västra hamnen i Hudiksvall Marknadspotential och konsekvensanalys 27 februari 2015 Bakgrund 2 I samband med Hudiksvall kommuns arbete med FÖP för Västra hamnen, önskar staden bedöma förutsättningarna

Läs mer

Utveckling Stenhamra Centrum 2010-11-02

Utveckling Stenhamra Centrum 2010-11-02 Utveckling Stenhamra Centrum 2010-11-02 Agenda Bakgrund / nuläge Gemensamma intressen Butikens roll på marknaden Butikens särskilda behov Förutsättningar för markanvisningen Alternativ lösning för att

Läs mer

Nr 16 Juli 2003. Handel i kärnor

Nr 16 Juli 2003. Handel i kärnor Nr 16 Juli 2003 Handel i kärnor Handel i kärnor Förord Denna promemoria är ett underlag till rapporten Flera kärnor (Rapport 1:2003), som är utsänd på remiss till den 1 november 2003. Promemorian behandlar

Läs mer

VARUFÖRSÖRJNINGSPLAN 2008

VARUFÖRSÖRJNINGSPLAN 2008 VARUFÖRSÖRJNINGSPLAN 2008 Antagen av kommunfullmäktige 2008-09-29 INLEDNING Det moderna samhället har utvecklats i en riktning där rationaliseringar och effektivitet blivit allt mer centralt eftersom konkurrensen

Läs mer

Förord 1 2 3

Förord 1 2 3 Förord 1 2 3 Sammanfattning Innehållsförteckning 1 Inledning... 7 1.1 Bakgrund... 7 1.2 Syfte... 7 1.3 Mål... 8 1.4 Definition av begrepp... 9 1.5 Läge... 10 1.6 Definition av områden... 11 1.7 Antaganden...

Läs mer

UNDERLAGSRAPPORT Fördjupad översiktsplan för förbindelse över Fyrisån. Analys av kommersiella förutsättningar för kontor och handel

UNDERLAGSRAPPORT Fördjupad översiktsplan för förbindelse över Fyrisån. Analys av kommersiella förutsättningar för kontor och handel UNDERLAGSRAPPORT Fördjupad översiktsplan för förbindelse över Fyrisån Analys av kommersiella förutsättningar för kontor och handel 2013-03-20 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys

Läs mer

BEFOLKNING OCH SYSSELSÄTTNING

BEFOLKNING OCH SYSSELSÄTTNING BEFOLKNING OCH SYSSELSÄTTNING Befolkningsutveckling Befolkningen i Båstads kommun var drygt 11000 personer under 1940-talet och fram till början av 50-talet. Kommunen var en typisk landsorts- och jordbrukskommun

Läs mer

Hplus. PM Biltrafikflöden. Ramböll Trafik och transport Helsingborg 2010-04-14

Hplus. PM Biltrafikflöden. Ramböll Trafik och transport Helsingborg 2010-04-14 Hplus PM Biltrafikflöden 2010-04-14 Ramböll Trafik och transport Helsingborg Hplus PM Biltrafikflöden DEL 1 UTGÅNGSPUNKTER Bakgrund och syfte I arbetet med den fördjupade översiktsplanen för H+ produceras

Läs mer

Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den?

Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den? Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den? Om framtidens handel och handelsplatser Fredrik Bergström, ek. dr. Affärsområdeschef WSP Analys & Strategi 1 Innehåll Inledning Del 1: Handelns utveckling

Läs mer

Mångfald av verksamheter

Mångfald av verksamheter Mångfald av verksamheter Staden som regionalt centrum Butik Den energi- och resurseffektiva staden Den vackra staden Skola Den täta och blandade staden Kristianstad ska vara en konkurrenskraftig kommun

Läs mer

Analys av utvecklingen i Skövde

Analys av utvecklingen i Skövde 1 Handeln 2010 Analys av utvecklingen i Skövde 2 Analys av handelns utveckling i Skövde 2010 Handelsstaden Skövde fortsätter växa stabilt - fina resultat av långsiktigt arbete Skövdes totala handelsindex

Läs mer

Dagvattenhantering Tuna Park, inför detaljplan för Gallerian 1 m.fl. 1 Inledning

Dagvattenhantering Tuna Park, inför detaljplan för Gallerian 1 m.fl. 1 Inledning Uppdragsnr: 1018 9908 1 (9) PM Dagvattenhantering Tuna Park, inför detaljplan för Gallerian 1 m.fl. 1 Inledning Warburg-Hendersson Eskilstuna AB äger fastigheten Gallerian 1 i området Tuna Park i Eskilstuna.

Läs mer

Trafikutredning till fördjupad översiktsplan för KÅSEBERGA. September 2008

Trafikutredning till fördjupad översiktsplan för KÅSEBERGA. September 2008 till fördjupad översiktsplan för KÅSEBERGA September 2008 Denna utredning har utförts under juni 2006 september 2008 av följande projektorganisation: Konsult Tyréns AB Tyrénshuset 205 19 MALMÖ Tel: 040-698

Läs mer

Handel i Varberg Policy och strategi för. Varbergs kommun

Handel i Varberg Policy och strategi för. Varbergs kommun Handel i Varberg Policy och strategi för Varbergs kommun Dokumenttyp: Policy och strategi Beslutad av: Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: Handel i Varberg Beslutsdatum:

Läs mer

Handeln i Skövde år 2020 och år 2025. Mötesplats för regionen 2014-06-02

Handeln i Skövde år 2020 och år 2025. Mötesplats för regionen 2014-06-02 Handeln i Skövde år 2020 och år 2025 Mötesplats för regionen 2014-06-02 INNEHÅLL 1. SAMMANFATTANDE SLUTSATSER... 6 1.1.1. Marknadsområde för handel mm... 6 1.2. Efterfrågeutveckling år 2012-2020... 7

Läs mer

Förslag till program för detaljplan Strömstad 4:31 Handel för ICA. 2008-09-09 rev 2009-02-03

Förslag till program för detaljplan Strömstad 4:31 Handel för ICA. 2008-09-09 rev 2009-02-03 Förslag till program för detaljplan Strömstad 4:31 Handel för ICA 2 (10) FÖRORD INLEDNING Frykvalla Förvaltning AB har tagit fram detta förslag till program för en ny detaljplan. Avsikten är att visa på

Läs mer

Västlänken - Haga C. Ideskrift om Västlänkens uppgångar vid Haga Central En stadsmässig förtätning ger bättre parker och boendemiljöer.

Västlänken - Haga C. Ideskrift om Västlänkens uppgångar vid Haga Central En stadsmässig förtätning ger bättre parker och boendemiljöer. Västlänken - Haga C Ideskrift om Västlänkens uppgångar vid Haga Central En stadsmässig förtätning ger bättre parker och boendemiljöer Cykel Västlänkens station vid Haga... Västlänken kommer att ha tre

Läs mer

Svensk export och internationalisering Utveckling, utmaningar, företagsklimat och främjande (SOU 2008:90) Remiss från Utrikesdepartementet

Svensk export och internationalisering Utveckling, utmaningar, företagsklimat och främjande (SOU 2008:90) Remiss från Utrikesdepartementet PM 2008: RI (Dnr 305-2465/2008) Svensk export och internationalisering Utveckling, utmaningar, företagsklimat och främjande (SOU 2008:90) Remiss från Utrikesdepartementet Borgarrådsberedningen föreslår

Läs mer

Policy Brief Nummer 2011:2

Policy Brief Nummer 2011:2 Policy Brief Nummer 2011:2 Livsmedelspriser i Sverige; butikers lokalisering och konkurrens Svenska livsmedelspriser skiljer sig åt mellan olika delar av landet. Det finns också stora lokala skillnader.

Läs mer

Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun

Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun ULRICEHAMNS KOMMUN Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010 850 10 00

Läs mer

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Borås stad inklusive åren 2010-2013. RESURS för Resor och Turism i Norden AB

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Borås stad inklusive åren 2010-2013. RESURS för Resor och Turism i Norden AB TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Borås stad inklusive åren 2010-2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Borås stad 2014 3 Utveckling

Läs mer

Detaljplan för Svaneholm 2:2 m fl i Skurup, Skurups kommun

Detaljplan för Svaneholm 2:2 m fl i Skurup, Skurups kommun 1(6) Detaljplan för Svaneholm 2:2 m fl i Skurup, Skurups kommun Handlingar Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser Fastighetsförteckning Handelsutredning (finns tillgänglig

Läs mer