Konsekvensanalys Storvreta en förenklad analys av förutsättningar för och konsekvenserna av utökad handel i Fullerö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konsekvensanalys Storvreta en förenklad analys av förutsättningar för och konsekvenserna av utökad handel i Fullerö"

Transkript

1 Konsekvensanalys Storvreta en förenklad analys av förutsättningar för och konsekvenserna av utökad handel i Fullerö

2 Syfte Steg 1 Steg 2 Steg 3 Att undersöka om marknadsförutsättningarna för detaljhandeln i Uppsala kommun har förändrats sedan HUI:s senaste kartläggning ( ). Att genomföra en nulägesanalys avseende underlaget för detaljhandel i området Fullerö i Storvreta utanför Uppsala. Att kartlägga vilka konsekvenser en eventuell handelsetablering i Fullerö skulle kunna få på befintlig handel i området, på detaljhandeln i Uppsala kommun samt i närliggande kommuner.

3 Steg 1 Har marknadsförusättningarna i kommunen förändrats? Marknadsförutsättningarna för detaljhandel styrs av en mängd olika faktorer, bland annat demografiska såsom befolkningens mängd, tillväxt, struktur och inkomster. Till detta kommer också den befintliga handelns omfattning, struktur och utveckling. I detta ligger även konkurrensfaktorer och näringslivets övriga utveckling. I Uppsala kommun har de demografiska förutsättningarna inte förändrats nämnvärt sedan HUI senast studerade dessa (se rapport ). Kommunen har fortsatt goda förutsättningar i alla ovanstående punkter, vilket inte minst visar sig i en fortsatt kraftig etableringsvilja. Detaljhandelns utveckling och struktur genomgår dock relativt stora förändringar i kommunen. Dessa presenteras närmare på kommande sidor.

4 Steg 1 Gränby Centrum Ca 3 km Ca 5 km Ca 3 km Uppsala City Stenhagen Boländerna

5 Steg 1 Sedan HUI:s senaste studie har mycket skett i kommunens detaljhandel. En del projekt är realiserade, men merparten är under uppförande eller slutlig planering. Många av nedanstående projekt var tilltänkta vid den senaste studien, men inget var i egentlig mening påbörjat. GränbyCentrum Atrium Ljungberg utvecklar och expanderar den befintliga handelsplatsen. Det befintliga köpcentrumet beräknas bli cirka kvm större. Arbetet är påbörjat och beräknas vara helt färdigt under I anslutning till centrumet byggs även en arena. Utöver detta planerar Atrium Ljungberg byggandet av ytterligare en volymhandelsplats strax norr om det befintliga köpcentrumet. Detta området kommer att inhysa cirka kvm sällanköpsvaruhandel. Detta illustreras i bilder på kommande sidor.

6 Nya Gränby Centrum Utbyggnad av befintligt centrum

7 Nya Gränby Centrum Utbyggnad av befintligt centrum

8 Nya Gränby Centrum Ny volymhandel i området

9 Stenhagen I området stenhagen, som idag inhyser bland annat Lidl och Maxi ICA Stormarknad, planeras för ytterligare handel. Exakt hur stor yta som behandlas och vilken aktör är ännu inte klart, men ett rimligt antagande är att området får ytterligare en stormarknad, det vill säga livsmedel, om cirka kvm. Steg 1

10 Steg 1 Boländerna Här pågår och planeras för relativt stora förändringar. IKEA har under hösten 2007 påbörjat arbetet med att flytta och expandera sitt varuhus. Det befintliga IKEA-varuhuset i Boländerna är ett av de minsta i landet och med expansionen går det från dagens cirka kvm till cirka kvm. I detta arbete ingår även en flytt av IKEAS lager. Även KF Fastigheter, som är en stor markägare i området, planerar att utveckla sin handel. Hur stor yta detta omfattar är inte klart, men förändringarna kommer främst att inriktas mot att förädla det befintliga området och göra det mer trivsamt för tillresta konsumenter.

11 Steg 1 Uppsala City De centrala delarna av Uppsala genomgår för närvarande en ansiktslyftning. Detta arbete riktas främst mot tillskapandet av nya så kallade A-lägen. Det första steget i denna riktning var byggandet av galleria Dragarbrunn som färdigställdes under 2007 på Dragarbrunnsgatan, en parallellgata till stadens centrala shoppingstråk. Även resterande del av denna gata kommer att genomgå en ansiktslyftning som bättre möjliggör för detaljhandel. Under våren 2008 annonserades att Slottsfabriken invid tågstationen har köpts av Stendörren Fastigheter AB. Kort därefter aviserades planer på detaljhandel i denna fastighet.

12 Steg 1 Galleria Dragarbrunn A-lägen i city: Svartbäcksgatan & Kungsängsgatan Galleria S:t Per Forumgallerian Svava

13 Galleria Dragarbrunn

14 Steg 1 Detaljhandelns utveckling i kommunen och riket HUI har de senaste fyra åren* genomfört en kartläggning av detaljhandelns utveckling i kommunens fyra största handelsområden: Uppsala City, Boländerna, Gränby Centrum och Stenhagen. Detaljhandelns omsättningsutveckling i dessa områden (separat och tillsammans), totalt i kommunen samt totalt i riket presenteras nedan: City 2,4% 6,4% 4,6% Boländerna 13,0% 11,7% 13,6% Gränby Centrum -1,3% 0,7% 5,2% Stenhagen 7,9% 2,0% 10,7% S:a fyra största handelsområden 5,6% 6,5% 8,8% Kommunen totalt 4,5% 6,9% 6,9% Riket 3,8% 4,7% 7,4% * Kartläggningen avseende år 2007 pågår nu

15 Steg 1 Detaljhandelns utveckling i kommunen och riket När utvecklingen på föregående sida studeras framgår att den samlade utvecklingen i kommunens fyra största handelsområden har varit starkare än rikets under hela perioden samt att den har varit i nivå med eller bättre än kommunens totala utveckling. När kommunens totala utveckling jämförs med utvecklingen i riket framgår också att kommunen har haft en god utveckling. Både 2004 och 2005 hade kommunen en bättre utveckling än riket, men år 2006 präglades av en svagare utveckling. En av förklaringarna till detta är att beklädnadshandeln totalt i kommunen hade en sämre utveckling än föregående år. Rikets mycket starka utveckling under 2006 förklaras av den externa volymhandelns mycket kraftiga tillväxt. Branscher som järn- och byggvaruhandel, möbelhandel och elektronikhandel inom sällanköpsvaruhandeln ökade mycket starkt. Inom dagligvaruhandeln ökade främst de olika stormarknadskoncepten samt lågprishandeln.

16 Steg 1 Sammanfattande kommentarer HUI finner inte anledning att revidera tidigare antaganden gällande detaljhandelns utveckling och tillväxt i Uppsala kommun. Detta eftersom de demografiska förutsättningarna inte förändrats nämnvärt sedan den senaste studien och en absolut majoritet av de tidigare nämnda projekten var kända då den skrevs. Om den mycket positiva utvecklingen inom detaljhandeln håller i sig bör dock planerna på sikt revideras. HUI:s prognos över detaljhandelns utveckling de kommande åren är dock att denna avmattas något. För att illustrera att de senaste 5-10 årens utveckling i detaljhandeln inte kan ses som normalutveckling redovisas på nästkommande bild ett diagram över handelns genomsnittliga årliga tillväxt i ett antal branscher under två på varandra följande tidsperioder.

17 Steg 1 Bok- och papper -0,5-0,1 Systembolag Skohandel Elektronikhandel -1,1-0,4 2,1 2,7 4,0 5, Klädhandel -1,0 5,9 Leksakshandel -0,6 6,7 Sporthandel 2,2 6,9 Möbelhandel 0,8 7,5 Järn och bygg 0,2 15,3 Dagligvaruhandel 1,3 3,5 Total Detaljhandel 1,1 5,3 Sällanköpsvaruhandel 0,8 6,8-2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 Se förklaring på följande sida >>>

18 Steg 1 Förklaring till diagram på föregående sida Diagrammet visar genomsnittlig årlig tillväxt i procent i detaljhandelns olika branscher under perioderna och Som framgår av diagrammet har ett flertal branscher inom detaljhandeln haft en nära nog extraordinär utveckling under perioden Järn- och byggvaruhandeln hade en genomsnittlig årlig tillväxttakt under denna period på drygt 15 procent jämfört med 0,2 procent för perioden Totalt ökade handeln med 5,5 procent per år under perioden jämfört med 1,1 procent mellan Slutsatsen är att de senaste 10 årens tillväxt i detaljhandeln inte kan betraktas som normal. Det finns dock många förklaringar: låga räntor, låg inflation, utveckling av lågprishandel, utveckling av extern volymhandel, stigande inkomster m.m.

19 Ny detaljhandel i Fullerö Steg 2

20 Steg 2 Nulägesanalys av förutsättningarna för handel i Fullerö Uppsala kommun har fått en förfrågan om att etablera cirka kvm detaljhandel i området Fullerö i södra Storvreta några kilometer norr om Uppsala. Ytan för detaljhandel, som är tänkt att bestå av ett köpcentrum, är bara en del i ett större projekt som omfattar såväl bostäder som hotell och temapark. På de följande sidorna studeras marknadsförutsättningar för detta projekt avseende detaljhandel.

21 Steg 2 Storvreta Uppsala-Storvreta Ca 13 km Uppsala City

22 Steg 2 Fullerö Köpcentrum Fullerö-Gränby Ca 8,5 km Gränby Centrum

23 Steg 2 Ett nytt köpcentrum i Fullerö Det nya köpcentrumet omfattar enligt uppgift cirka kvm (BTA) och kommer, enligt gällande plan, att bestå av ren sällanköpsvaruhandel. Önskemål finns dock om att även etablera dagligvaruhandel. HUI kommer därför att räkna på två scenarior, ett med ren sällanköpsvaruhandel och ett med både daglig- och sällanköpsvaruhandel. Den omsättninggenererande ytan i köpcentrumet, dvs försäljningsytan, beräknas uppgår till cirka kvm. Resterande ytor upptas av lager, kontor, allmänna ytor osv. Dagligvaror Sällanköpsvaror Scenario 1 - enbart SV 0 kvm kvm Scenario 2 - DV & SV kvm kvm

24 Steg 2 Förväntad omsättning i nytt köpcentrum Scenario 1, ren sällanköpsvaruhandel Den genomsnittliga omsättningen per kvadratmeter för sällanköpsvaruhandel i riket uppgår till cirka kronor (ink moms). HUI antar dock i detta exempel en något högre omsättning då innehållet påmarknadsplatsen kan antas vara riktad mot främst hem- och fritidsvaruhandeln, branscher som har något högre omsättning än genomsnittet.* Scenario 1 Oms/kvm Yta Omsättning, mkr Sällanköpsvaror kr kvm * HUI:s studier visar att omsättningen per kvadratmeter dels varierar mellan olika branscher dels mellan olika försäljningskanaler.

25 Steg 2 Förväntad omsättning i nytt köpcentrum Scenario 2, daglig- och sällanköpsvaruhandel Den genomsnittliga omsättningen per kvadratmeter för dagligvaruhandel i riket uppgår till cirka kronor (ink moms). Detta ger att en handelsplats omfattande kvm sällanköpsvaruhandel och kvm dagligvaruhandel bör omsätta cirka 1,4 miljarder kronor får att nå förväntad nivå. Scenario 2 Oms/kvm Yta Omsättning, mkr Dagligvaror kr kvm 348 Sällanköpsvaror kr kvm Totalt kvm 1 398

26 Steg 2 Upptagningsområde och marknadsunderlag Det nya köpcentrumet kommer att kräva ett relativt stort upptagningsområde och inflöde för att kunna nå den förväntade omsättningsnivå som krävs för att det ska vara framgångsrikt. Givet den starka konkurrensen i Uppsala (främst Boländerna och Gränby Centrum, men även Uppsala City) är det dock rimligt att anta att detta centrums upptagningsområde kommer att ha en nord/nordöstlig orientering. Man kan sannolikt inte förvänta sig något större inflöde från Uppsala City då det lokala utbudet är mycket starkt. Området begränsas i norr av Gävle, i väst av Uppsala/Västerås och i söder av Stockholm och dess norra kranskommuner. De områden i Uppsala kommun som bedöms ingå i upptagningsområdet är: Björklingeområdet, Vattholmabygden, Storvretabygden, Skyttorpsbygden, Norra Rasbobygden, Rasbobygden, Almungebygden och Knutbybygden. Till detta kommer även den andel av befolkningen i Östhammars och Tierps kommuner som uppger att de handlar i Uppsala kommun (i enlighet med konsumentundersökning i rapport ).

27 Steg 2 Köpkraft i upptagningsområdet I HUI:s tidigare rapport om detaljhandeln i Uppsala kommun ( ) genomfördes en konsumentundersökning för att kartlägga hur konsumenter i kommunen och de omkringliggande kommunerna färdas för att handla detaljhandelsvaror. Undersökningen visar bland annat att cirka 75 procent av de boende i kommunerna Östhammar och Tierp gör sina inköp i Uppsala kommun. Av dessa handlar cirka 45 procent i Uppsala City och cirka 25 procent i Gränby Centrum. Resterande del handlar på andra marknadsplatser i kommunen. Givet handelns expansion och utveckling i Uppsala City och Gränby Centrum antar HUI att detta förhållande inte kommer att förändras nämnvärt över de kommande åren, trots byggandet av en ny handelsplats i Fullerö. I sammanhanget bör också nämnas att handeln i Gävle genomgår motsvarande förändringar och utvecklingsarbeten i främst Valbo och Hemlingby.

28 Steg 2

29 Steg 2 Köpkraft i upptagningsområdet HUI:s beräkningar visar att det i upptagningsområdet idag bor cirka personer. Den samlade köpkraften för detaljhandelsvaror hos denna grupp uppgår i dagsläget till cirka 1,7 miljarder kronor, 850 miljoner kronor vardera för daglig- och sällanköpsvaruhandeln. År 2012 uppskattar HUI, med utgångspunkt i kommunens befolkningsprognos, att befolkningen i området uppgår till cirka personer. Området kring Storvreta kommer visserligen att växa de kommande åren, men detta kompenseras av att flera av de omkringliggande områdena förväntas minska befolkningsmässigt. Den samlade köpkraften för detaljhandelsvaror i området år 2012 beräknas därför uppgå till cirka 1,9 miljarder kronor, cirka 900 miljoner kronor för dagligvaror och 1 miljard kronor för sällanköpsvaror. Att anta att hela denna köpkraft kommer en ny handelsplats till godo är dock inte rimligt då det förutsätter att samtliga konsumenter i upptagningsområdet spenderar alla sina pengar på samma plats. På följande sidor utvecklas detta.

30 Steg 2 Köpkraft som kan tillfalla en ny handelsplats Om man antar att fördelningen av köpkraften i upptagningsområdet har samma fördelning som handeln i kommunen i stort kommer denna att fördela sig på följande sätt år 2012: Handelsplats Uppsala City Boländerna Gränby Centrum Stenhagen S:a Övriga kommunen Total köpkraft Köpkraftens fördelning 320 mkr 488 mkr 282 mkr 124 mkr mkr 736 mkr mkr Forts. >>>

31 Steg 2 Köpkraft som kan tillfalla en ny handelsplats Som framgår av beräkningen på föregående sida uppgår den del av köpkraften som fördelas på övriga kommunen till cirka 730 miljoner kronor. Detta är pengar som i dagsläget går till den övriga cityhandeln i Uppsala, omkringliggande mindre handelsplatser samt eventuella lokala butiker. Detta är pengar en ny handelsplats kan konkurrera om. Mot bakgrund av att den befintliga handeln i kommunen växer kraftigt de kommande åren är det HUI:s uppfattning av konkurrensen i Uppsala kommer att stärkas i befintligt utbud. En ny handelsplats kan enligt HUI således inte räkna med att ta några väsentliga andelar från de redan existerande handelsplatserna.

32 Steg 2 Konsekvenser av ett köpcentrum i Fullerö Ytterligare ett sätt att belysa frågan är att ställa köpkraftstillväxten i hela kommunen mot den omsättningsökning som väntas som följd av investeringar i den befintliga handeln. Dessa antas vara helt klara år Total köpkraftstillväxt i kommunen Omsättningstillväxt pga investeringar 2012 Uppsala City 300 Boländerna 750 Gränby Centrum (köpcentrum) 750 Gränby Centrum (volymhandel) 850 Stenhagen 350 Summa Som framgår av tabellen förväntas den befintliga detaljhandeln växa med minst 3 miljarder kronor de kommande åren samtidigt som befolkningstillväxten och stigande inkomster i kommunen ger cirka 1,5 miljarder kronor i ökad köpkraft under samma period. Forts. >>>

33 Steg 3 >>> forts. Detta ger att den idag befintliga handeln kommer att vara tvungen att öka sina inflöden från omkringliggande regioner motsvarande cirka 1,5 miljarder kronor genom ökade inflöden och vissa omfördelningseffekter i den övriga handeln i kommunen. HUI:s åsikt är att trots att de befintliga handelsplatserna är väl etablerade och starka på den regionala marknaden med stora upptagningsområden kommer detta att bli tufft. Att utöver detta locka ytterligare 1,5 miljarder kronor* till en ny handelsplats blir därför mycket svårt. * Enligt detta scenario behöver man ett ytterligare inflöde motsvarande hela omsättningen i den nya etableringen. Detta för att den nya handelsplatsens upptagningsområde ingår i den befintliga handelns. Annars sker en dubbelräkning av köpkraften.

34 Västra Fullerö Ytterligare en aspekt som behöver tas med i sammanhanget är att det finns fler planer på handelsetableringar i området Fullerö. Strax intill den plats där det eventuella köpcentrumet planeras vill man bygga cirka kvm detaljhandel i det som kallas Västra Fullerö. Inriktningen kommer sannolikt att bli trädgårdshandel eller byggvaruhandel i någon form. Dessa planer kommer att ta ytterligare köpkraft i anspråk. HUI:s uppfattning är att denna etablering sannolikt har större möjligheter att lyckas, givet inriktningen och den mer begränsade ytan. Detta under förutsättning att det planerade köpcentrumet inte blir av. Om båda handelsplatserna planeras att realiseras stärks HUI:s uppfattning om att köpkraften inte kommer att vara tillräcklig.

35 Konsekvenser av ny handel i Fullerö Steg 3

36 Steg 3 Konsekvenser av ett köpcentrum i Fullerö Då HUI:s beräkningar pekar på att det saknas cirka miljoner kronor i upptagningsområdet för att handelsplatsen ska bli lönsam kräver detta en eller flera av följande saker: -Omfördelningseffekter inom den befintliga handeln -Ett ökat inflöde av köpkraft från omlandet -Ökad turism Omfördelningseffekter inom den befintliga handeln Som tidigare påpekats anser HUI inte att det kommer att ske några egentliga omfördelningseffekter i den befintliga handeln. Detta då även de befintliga handelsplatserna kommer att utvecklas och expandera relativt kraftigt under de kommande åren både i Uppsala, Gävle och Stockholms norra förorter. Lokalt i Storvreta skulle däremot den nya handelsplatsen sannolikt få relativt stora effekter på den befintliga handeln, framför allt gällande dagligvaruhandeln. De två dagligvarubutikerna kommer att tappa omsättning till en ny stormarknad och frågan är om det på sikt finns utrymme för alla tre aktörer. Forts. >>>

37 Steg 3 >>> forts. Den nya handelsplatsens placering (cirka 3 kilometer sydväst från tätorten) innebär också att den inte återfinns inom gångavstånd från befintliga boståder, något som försvårar tillgängligheten för vissa boende i Storvreta. Handelsplatsen har dock ett mycket trafiknära läge för bilburna. HUI:s uppfattning är att en ny handelsplats i Fullerö kommer att få mycket begränsade effekter på detaljhandeln i omkringliggande kommuner. Den andel av konsumenterna i Östhammars och Tierps kommuner som idag åker till Uppsala kommun och handlar kommer sannolikt inte att förändras, inte heller deras val av handelsplats då dessa utvecklas. Ytterligare ett skäl är att även handeln i Gävle förstärks och blir mer konkurrenskraftig. Ett ökat inflöde av köpkraft från omlandet Att öka inflödena av köpkraft från ett större omland tror HUI blir mycket svårt som en följd av de investeringar som idag sker i befintlig handel. HUI:s uppfattning är, som tidigare redovisades, att den befintliga handeln och redan påbörjade utbyggnader har betydligt större förutsättningar att ta del av köpkraftstillväxten och ökade inflöden.

38 Steg 3 Ökad turism Den svenska detaljhandeln och besöksnäringen har utvecklats mycket starkt de senaste åren. Båda branscherna har haft rekordtillväxt under de senaste två åren och som en följd av detta har också den så kallade shoppingturismen vuxit i storlek. Turister (inhemska och inkommande) genererade cirka 60 miljarder kronor till detaljhandeln under Detta innebär att den genomsnittlige turisten spenderar cirka 30 procent av sin budget i detaljhandeln. Omvänt innebär detta också att cirka 11 procent av detaljhandelns omsättning genereras av turister. Synergierna mellan turism och handel är således stora och uppmärksammas allt mer. I Fullerö planeras, utöver den aktuella handeln, också för en nöjes- eller temapark. Tanken med denna är att locka till sig besökare från ett mycket stort omland, något som HUI tror är möjligt givet ett attraktivt innehåll och professionellt genomförande.

39 Steg 3 Ökad turism För att nöjesparken ska kunna tillföra handelsplatsen den köpkraft som fattas krävs dock att denna genererar ett överskott av besökare till handeln motsvarande 1,5-2,5 miljoner besökare per år. Det vill säga, utöver de kunder som handeln måste dra till sig av egen kraft, behöver temaparken dra till sig ytterligare 1,5-2,5 miljoner besökare som också handlar i köpcentrumet. Detta känns dock betydligt mer tveksamt. Anledningen till HUI:s tveksamhet i detta fall är att mycket få nöjes- och temaparker i Sverige attraherar så stora mängder besökare. Liseberg, som är landets mest besökta nöjespark, har årligen cirka 2,8 miljoner besökare totalt. * Antalet besökare på olika handelsplatser varierar naturligtvis relativt kraftigt beroende på bland annat handelns innehåll, läge och storlek. I beräkningen ovan har HUI utgått från ett snittköp på 300 kronor. Dettta skulle samtidigt ge att handelsplatsen, om den når full omsättning på 1,5 miljarder kronor, skulle kräva cirka 5 miljoner besökare per år.

40 Steg 3 Slutsatser och övriga kommentarer I den av HUI tidigare genomförda handelsutredningen i Uppsala kommun ( ) presenterar HUI olika förslag på detaljhandelns fortsatta utveckling. Det förslag som valdes, och som ligger i linje med HUI:s allmänna uppfattning om regional handelsutveckling, var det nischade alternativet. Detta alternativ innebär att fortsatt handelsutveckling bör knytas till de redan befintliga handelsplatserna. HUI:s allmänna uppfattning om regional handelsutveckling är att handel bör koncentreras utbudsmässigt i den mån det är möjligt. Detta ger en tydligare handelsstruktur och innebär minskade sök- och transportkostnader för konsumenten. Man bör också fundera över möjligheterna att locka till sig kedjeföretag för etablering på den nya handelsplatsen i Fullerö. Många av de i Sverige etablerade kedjorna finns i dag redan i Gränby Centrum och Uppsala City. Frågan är hur dessa ställer sig till eventuella dubbeletableringar på en ny konkurrerande handelsplats.

41 Steg 3 Slutsatser och övriga kommentarer Enligt de beräkningar HUI har genomfört avseende köpkraftstillväxt och handelns tillväxt i Uppsala kommun finns det inte utrymme för ytterligare en stor handelsplats med en beräknad omsättning om cirka 1,5 miljarder kronor. HUI:s uppfattning är att den tillkommande köpkraften främst kommer att tillfalla de redan befintliga handelsplatserna som redan i dag är starka, väl etablerade och har stora upptagningsområden.

Konsekvensanalys. Konsekvenser av utökad dagligvaruhandel i stadsdel Norr och Lillänge AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI)

Konsekvensanalys. Konsekvenser av utökad dagligvaruhandel i stadsdel Norr och Lillänge AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) Konsekvensanalys Konsekvenser av utökad dagligvaruhandel i stadsdel Norr och Lillänge AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) Förord AB Handelns utredningsinstitut (HUI) har på uppdrag av Östersunds kommun,

Läs mer

DETALJHANDELN I ÖREBRO 2014. Nyckeltal för Örebros fyra största handelsplatser November 2015

DETALJHANDELN I ÖREBRO 2014. Nyckeltal för Örebros fyra största handelsplatser November 2015 DETALJHANDELN I ÖREBRO 2014 Nyckeltal för Örebros fyra största handelsplatser November 2015 FÖRORD Årets kartläggning visar ännu en gång att Örebro har återtagit sin position som handelsstad som lockar

Läs mer

Hammarshus. Konsekvensbedömning 2012-04-10. Precisering ang. Ikano i Älmhult 2012 08-29

Hammarshus. Konsekvensbedömning 2012-04-10. Precisering ang. Ikano i Älmhult 2012 08-29 Hammarshus Konsekvensbedömning 2012-04-10. Precisering ang. Ikano i Älmhult 2012 08-29 INNEHÅLL 1. SAMMANFATTANDE BEDÖMNING... 5 1.1. Hammarshus köpcentrum... 5 1.2. Påverkan - dagligvaruhandel... 5 1.2.1.

Läs mer

Fördjupad konsekvensutredning-

Fördjupad konsekvensutredning- AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT Fördjupad konsekvensutredning- Effekter för befintlig handel vid en ökad sällanköpsvaruhandel i Stora Bernstorp ΙΙ Januari 2010 Uppdragsgivare: Burlövs kommun 1 Förord AB

Läs mer

Melleruds kommun. Handelsutredning och konsekvensanalys av effekterna av planerat köpcentrum i Västerråda 2011-11-01

Melleruds kommun. Handelsutredning och konsekvensanalys av effekterna av planerat köpcentrum i Västerråda 2011-11-01 Melleruds kommun Handelsutredning och konsekvensanalys av effekterna av planerat köpcentrum i Västerråda 2011-11-01 Ann-Marie Johansson och Jan V Bergqvist Rapportinnehåll Uppdrag, syfte Planerat köpcentrum,

Läs mer

Detaljhandeln i Eskilstuna 2013-2014

Detaljhandeln i Eskilstuna 2013-2014 Detaljhandeln i Eskilstuna 2013-2014 HUI Research September-Oktober 2015 Rickard Johansson Anna Mocsáry Sammanfattning Bakgrund Handeln i Eskilstuna kommun genomgår utveckling, både vad gäller den befintliga

Läs mer

AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT. Sveriges största handelsområde KARTLÄGGNING AV KUNGENS KURVA SKÄRHOLMEN

AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT. Sveriges största handelsområde KARTLÄGGNING AV KUNGENS KURVA SKÄRHOLMEN AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT Sveriges största handelsområde KARTLÄGGNING AV KUNGENS KURVA SKÄRHOLMEN Förord Idag är Kungens kurva ett av de mest expansiva handelsområdena i regionen. Kungens kurva har

Läs mer

Saltsjöbaden centrum 2013-08-26

Saltsjöbaden centrum 2013-08-26 Saltsjöbaden centrum 2013-08-26 INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING... 5 2. UPPDRAG... 5 3. KIABS ARGUMENTATION... 6 4. AXFOODS SYN... 7 5. ICAS SYN... 7 6. NIRAS BEDÖMNING... 8 6.1. Efterfrågan växer... 8 6.2.

Läs mer

Handelsutredning Söderköpings kommun. 2015-01-21 Henrik Vestin Rickard Johansson

Handelsutredning Söderköpings kommun. 2015-01-21 Henrik Vestin Rickard Johansson Handelsutredning Söderköpings kommun 2015-01-21 Henrik Vestin Rickard Johansson Om HUI Research Handel Turism Samhällsekonomi Konsult Forskning Fristående dotterbolag till 2 Agenda 1. Bakgrund 2. Syfte

Läs mer

Detaljhandeln i Eskilstuna 14 oktober, 2015. Anna Mocsáry Rickard Johansson

Detaljhandeln i Eskilstuna 14 oktober, 2015. Anna Mocsáry Rickard Johansson Detaljhandeln i Eskilstuna 14 oktober, 2015 Anna Mocsáry Rickard Johansson 1 Om HUI Research Oberoende konsult- och forskningsverksamhet sedan 1968. Handel Turism Samhällsekonomi Forskning Fristående doperbolag

Läs mer

Handeln i Kristianstad nuläge, framtid, strategier 1(8) Handeln i Kristianstad Nuläge Framtid Strategier. Stadsarkitektkontoret 2006-08-01

Handeln i Kristianstad nuläge, framtid, strategier 1(8) Handeln i Kristianstad Nuläge Framtid Strategier. Stadsarkitektkontoret 2006-08-01 1(8) Handeln i Kristianstad Nuläge Framtid Strategier Stadsarkitektkontoret 2006-08-01 2(8) Bakgrund Kommunstyrelsen gav 2005-05-25 97 stadsarkitekt- och mark- och exploateringskontoren i uppdrag att ta

Läs mer

Handelskonsekvensutredning Tuna Park

Handelskonsekvensutredning Tuna Park Handelskonsekvensutredning Tuna Park WSP Analys & Strategi 27 maj 2010 1 Kund Eskilstuna kommun Konsult WSP Analys & Strategi 121 88 Stockholm-Globen Besök: Arenavägen 7 Tel: +46 8 688 60 00 Fax: +46 8

Läs mer

Handelskonsekvensutredning. Dagligvaror - Mariehem 2014-03-31

Handelskonsekvensutredning. Dagligvaror - Mariehem 2014-03-31 Handelskonsekvensutredning Dagligvaror - Mariehem 2014-03-31 INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 5 UPPDRAGSBESKRIVNING... 7 DEFINITIONER... 8 MARKNAD OCH EFTERFRÅGAN... 8 Kommunen... 8 Närområdet... 8 KONKURRENS...

Läs mer

SVENSKARNAS RESVANOR så reser vi när vi handlar

SVENSKARNAS RESVANOR så reser vi när vi handlar SVENSKARNAS RESVANOR så reser vi när vi handlar Svenskarna konsumerade för knappt 1500 miljarder Hur stor är den svenska konsumtionen? Under 2008 konsumerade svenska hushåll detaljhandelsvaror för närmare

Läs mer

SLUTRAPPORT 060307 HANDELSUTREDNING NORRA BOHUSLÄN

SLUTRAPPORT 060307 HANDELSUTREDNING NORRA BOHUSLÄN SLUTRAPPORT 060307 HANDELSUTREDNING NORRA BOHUSLÄN ZÖK I MARS 2006 Innehållsförteckning F ö r o r d... 8 Huvudrapport, sammanfattning... 9 INLEDNING...9 Bakgrund och nytta med utredningen...9 Uppdraget...9

Läs mer

Detaljhandeln i Munkedals Kommun

Detaljhandeln i Munkedals Kommun 2014-03-19 Detaljhandeln i Munkedals Kommun Rapport Oktober 2014 Per Andersson Karin Olsson 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Handeln i omlandet 2.1 Handeln i omlandet 3. Analys av Munkedals kommun

Läs mer

Stölder och annat svinn i svenska butiker. svenskhandel.se

Stölder och annat svinn i svenska butiker. svenskhandel.se Stölder och annat svinn i svenska butiker 2013 svenskhandel.se 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 1 Inledning... 5 2 Svinnets omfattning och utveckling... 6 3 Svinnets fördelning... 8 4 Stölder...

Läs mer

HANDELSUTREDNING - VÄSTRA GÖTALAND. 3. Verksamhetsuppgifter. 4. Detaljhandelns utveckling. 6. Framtidens butik/handelsplats

HANDELSUTREDNING - VÄSTRA GÖTALAND. 3. Verksamhetsuppgifter. 4. Detaljhandelns utveckling. 6. Framtidens butik/handelsplats HANDELSUTREDNING - VÄSTRA GÖTALAND BILAGOR 1. Definitioner 2. Befolkningsuppgifter 3. Verksamhetsuppgifter 4. Detaljhandelns utveckling 5. Framtidens konsument 6. Framtidens butik/handelsplats 7. Handelsetableringslagstiftning

Läs mer

Inspirationsseminarium Eslövs stadskärna. Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB

Inspirationsseminarium Eslövs stadskärna. Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB Inspirationsseminarium Eslövs stadskärna Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB Välkomna till inspirationsseminarium och workshop för Eslövs stadskärna Inspirationsseminarium och Workshop för Eslövs stadskärna

Läs mer

DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013

DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013 DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013 HUI Research Sep-Okt 2014 Anna Mocsáry Henrik Vestin 2010 David Naylor FÖRORD HUI Research har på uppdrag av Eskilstuna Innerstad AB genomfört en kartläggning och analys

Läs mer

Hot eller möjlighet? En analys av. externhandelns effekter. på den etablerade. handeln. Handelns utvecklingsråd (HUR)

Hot eller möjlighet? En analys av. externhandelns effekter. på den etablerade. handeln. Handelns utvecklingsråd (HUR) AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT 2008-01-23 Rapport Handelns utvecklingsråd (HUR) Hot eller möjlighet? En analys av externhandelns effekter på den etablerade handeln Förord Externhandelsetableringar beskylls

Läs mer

2014-01-17. Program PM

2014-01-17. Program PM 2014-01-17 Program PM Denna PM har upprättats för att förtydliga sambandet mellan olika utvecklingssatsningar inom Ulricehamns kommun och ingå som en del i underlaget till detaljplaner. Ulricehamn ligger

Läs mer

TRENDSPANING - E-HANDEL UR ETT FASTIGHETSPERSPEKTIV NOVEMBER 2013 TOMAS KRUTH OCH RUDOLF ANTONI

TRENDSPANING - E-HANDEL UR ETT FASTIGHETSPERSPEKTIV NOVEMBER 2013 TOMAS KRUTH OCH RUDOLF ANTONI TRENDSPANING - E-HANDEL UR ETT FASTIGHETSPERSPEKTIV NOVEMBER 2013 TOMAS KRUTH OCH RUDOLF ANTONI INLEDNING Vi ser idag hur handeln omvandlas kraftigt när e handeln tar större del av den totala handeln.

Läs mer

Handelskonsekvensanalys

Handelskonsekvensanalys Handelskonsekvensanalys Älta Centrum maj 2010 Innehåll Bakgrund Metod Dagens Älta C och Tyresö C Trafikflöde Konkurrens i marknadsområdet Delmarknadernas täckningsgrader Konsumtionsflöde i Älta Trender

Läs mer

Handelspolicy för dagligvaruhandeln i Örebro kommun

Handelspolicy för dagligvaruhandeln i Örebro kommun Handelspolicy för dagligvaruhandeln i Örebro kommun Antagen av kommunfullmäktige den 12 maj 2004 INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 3 GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER FÖR HANDELSLÄGEN... 3 FÖRORD... 4 DEFINITIONER... 5

Läs mer

CITYKLIMATET MALMÖ GÖRAN HÖCKERT 2013-10-23

CITYKLIMATET MALMÖ GÖRAN HÖCKERT 2013-10-23 CITYKLIMATET MALMÖ GÖRAN HÖCKERT 2013-10-23 CITYKLIMATET SYFTE Beskriver hur det går för cityhandeln i förhållande till handeln på orten Stadskärnenivå istället för kommunnivå Årlig undersökning CITYKLIMATET

Läs mer

Svensk Handels. Julrapport

Svensk Handels. Julrapport Svensk Handels Julrapport 2009 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 2. PROGNOS FÖR JULHANDELN... 4 3. JULHANDELN... 7 3.1 Julhandeln startar vid första advent... 7 3.2 Julhandeln i den rådande konjunkturen...

Läs mer

Strategi för handelns utveckling

Strategi för handelns utveckling Strategi för handelns utveckling Kommunfullmäktiges sammanträde i Nybro kommun, 15 juni, 2015 Anna Mocsáry Rickard Johansson 1 Om HUI Research Oberoende konsult- och forskningsverksamhet sedan 1968. Handel

Läs mer

Näringsliv och sysselsättning

Näringsliv och sysselsättning Näringsliv och sysselsättning i Lomma kommun Torsten Lindh Exploateringsingenjör Kristina Johansson Näringslivsutvecklare Näringslivets struktur i Lomma kommun Nutid Lomma kommun har idag ett diversifierat

Läs mer

Förord 1 2 3

Förord 1 2 3 Förord 1 2 3 Sammanfattning Innehållsförteckning 1 Inledning... 7 1.1 Bakgrund... 7 1.2 Syfte... 7 1.3 Mål... 8 1.4 Definition av begrepp... 9 1.5 Läge... 10 1.6 Definition av områden... 11 1.7 Antaganden...

Läs mer

Handelsanalys Mjölbykommun

Handelsanalys Mjölbykommun AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT Handelsanalys Mjölbykommun Ulf Rämme Henrik Vestin 1 Förord AB Handelns Utredningsinstitut, HUI, har påuppdrag av Mjölbykommun, Kommunledningskontoret, utrett förutsättningarna

Läs mer

Handelsutredning. 2 december 2014 Söderköping Henrik Vestin Rickard Johansson

Handelsutredning. 2 december 2014 Söderköping Henrik Vestin Rickard Johansson Handelsutredning 2 december 2014 Söderköping Henrik Vestin Rickard Johansson Om HUI Research Konsult- och forskningsverksamhet Handel, besöksnäring och samhällsekonomi Dotterbolag till Svensk Handel Om

Läs mer

Handelsutredning Nybro kommun. 2015-02-02 Anna Mocsáry Rickard Johansson

Handelsutredning Nybro kommun. 2015-02-02 Anna Mocsáry Rickard Johansson Handelsutredning Nybro kommun 2015-02-02 Anna Mocsáry Rickard Johansson Om HUI Research Handel Turism Samhällsekonomi Konsult Forskning Fristående dotterbolag till 2 Agenda 1. Bakgrund 2. Syfte och mål

Läs mer

PM, Handel vid Nettovägen en jämförelse kring trafikalstring för handel och logistikcentral

PM, Handel vid Nettovägen en jämförelse kring trafikalstring för handel och logistikcentral Datum 2012-03-15 Grontmij, Väg och trafik Johan Ericsson PM, Handel vid Nettovägen en jämförelse kring trafikalstring för handel och logistikcentral Inledning och bakgrund Denna PM beskriver trafikalstring

Läs mer

Handelspolicy för Västerviks kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-07-02, 183

Handelspolicy för Västerviks kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-07-02, 183 Handelspolicy för Västerviks kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-07-02, 183 Syfte Handeln har med tiden kommit att bli en allt viktigare näring. Handeln har nu inte bara rollen att tillgodose kommuninvånarnas

Läs mer

PM ang handelsutredningar i Kristianstad och effekter av en utbyggd handel 2014-04-02

PM ang handelsutredningar i Kristianstad och effekter av en utbyggd handel 2014-04-02 PM ang handelsutredningar i Kristianstad och effekter av en utbyggd handel 2014-04-02 FÖRORD Kristianstad är av tradition den centrala handelsstaden i nordöstra Skåne. För att bejaka en positiv stadsutveckling

Läs mer

JÖNKÖPING 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET

JÖNKÖPING 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET JÖNKÖPING 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

VARUFÖRSÖRJNINGSPLAN 2008

VARUFÖRSÖRJNINGSPLAN 2008 VARUFÖRSÖRJNINGSPLAN 2008 Antagen av kommunfullmäktige 2008-09-29 INLEDNING Det moderna samhället har utvecklats i en riktning där rationaliseringar och effektivitet blivit allt mer centralt eftersom konkurrensen

Läs mer

Handelsutredning Eriksberg Karlstads kommun. Nordplan AB 2007-11-02

Handelsutredning Eriksberg Karlstads kommun. Nordplan AB 2007-11-02 Handelsutredning Eriksberg Karlstads kommun Nordplan AB 2007-11-02 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning... 3 Inledning... 6 UPPDRAG...6 METOD...6 ARBETSGRUPP...6 DEFINITIONER...6

Läs mer

Västra Kommundelarna - Handlingsplan

Västra Kommundelarna - Handlingsplan BILAGA Västra Kommundelarna - Handlingsplan KOMMUNALEKONOMISK BEDÖMNING 2008-02-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0 SAMMANFATTNING 1 INLEDNING 2 ANALYSMETODIK 3 FÖRUTSÄTTNINGAR BEFOLKNINGSUTVECKLING INVESTERINGAR

Läs mer

Sundbybergs stadskärna

Sundbybergs stadskärna Sundbybergs stadskärna Uppdatering av handelsutredning Lisa Lagerén och Janne Sandahl 4 mars 2014 Bakgrund och arbetsgrupp Nordplan (framförallt genom Lisa Lagerén, Janne Sandahl och Johan Ericsson) gjorde

Läs mer

Rapport februari 2015 Söderköpings kommun. Handelsutredning. Förutsättningar för stadskärnans handel och service i Söderköpings kommun

Rapport februari 2015 Söderköpings kommun. Handelsutredning. Förutsättningar för stadskärnans handel och service i Söderköpings kommun Rapport februari 2015 Söderköpings kommun Handelsutredning Förutsättningar för stadskärnans handel och service i Söderköpings kommun Förord Söderköpings kommun står de kommande åren inför en stor förändring.

Läs mer

Handelsutredning Örebro Del 1

Handelsutredning Örebro Del 1 Handelsutredning Örebro Del 1 Den 20 december 2007 Sida 1 Innehållsförteckning Bakgrund, syfte och mål Konjunkturläget Örebro och Örebroregionen Utvecklingstrender inom handeln Översiktlig analys av Örebro

Läs mer

Turismtermometern. en temperaturmätare av svensk besöksnäring

Turismtermometern. en temperaturmätare av svensk besöksnäring Turismtermometern en temperaturmätare av svensk besöksnäring Tertial 2 212 Turismtermometern, Tertial 2 212 Stark turistsommar i antågande Turismtermometern mäter temperaturen i svensk besöksnäring Turismtermometern

Läs mer

Helsingborg. Områdesbeskrivning

Helsingborg. Områdesbeskrivning 2016 Områdesbeskrivning 1 Områdesbeskrivning Det här är en områdesbeskrivning för olika delar av. I beskrivningen är s tätort indelad i åtta områden och övriga delar av är indelade i två landsbygdsområden:

Läs mer

FÖRSTA HALVLEK EN PRELIMINÄR ANALYS AV STOCKHOLMSFÖRSÖKETS DELRAPPORT II EFFEKTER PÅ DETALJHANDELN AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI)

FÖRSTA HALVLEK EN PRELIMINÄR ANALYS AV STOCKHOLMSFÖRSÖKETS DELRAPPORT II EFFEKTER PÅ DETALJHANDELN AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) FÖRSTA HALVLEK EN PRELIMINÄR ANALYS AV STOCKHOLMSFÖRSÖKETS EFFEKTER PÅ DETALJHANDELN DELRAPPORT II AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) KORT SAMMANFATTNING AB Handelns Utredningsinstitut (HUI) har sedan

Läs mer

BORÅS 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET

BORÅS 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET BORÅS 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Strategi för turism- och besöksnäring Gullspångs Kommun 2013-2015

Strategi för turism- och besöksnäring Gullspångs Kommun 2013-2015 Strategi för turism- och besöksnäring Gullspångs Kommun 2013-2015 Ulrika Nilsson 2013-05-16 Fredrik Tidholm Bakgrund Värdegrund 2020 Ur framtidsberättelsen för Gullspångs Kommun Gullspångs kommun är väl

Läs mer

Utbud. Utbudet av service i Andersberg

Utbud. Utbudet av service i Andersberg Utbud Det är aktiviteterna som gör centrumet till en mötesplats för områdets invånare och skapar livfullhet och möjlighet till möten i stadsdelen. I avsnittet redogörs vilka aktiviteter och vilket utbud

Läs mer

BILAGA 2: Enkät med frekvensfördelning

BILAGA 2: Enkät med frekvensfördelning BILAGA 2: Enkät med frekvensfördelning FRÅGOR OM DIG OCH DITT HUSHÅLL 1. Är Du 57,3% Kvinna 42,8% Man 2. Hur gammal är Du? _40,11_år k: 39,61 år m: 40,76 år 3. Har Du körkort? 90,1% Ja 9,9% Nej 4. Har

Läs mer

Vad betyder 40-talisternas uttåg för företagens kompetensförsörjning? PATRIK KARLSSON JULI 2010

Vad betyder 40-talisternas uttåg för företagens kompetensförsörjning? PATRIK KARLSSON JULI 2010 Vad betyder 40-talisternas uttåg för företagens kompetensförsörjning? PATRIK KARLSSON JULI 2010 Inledning 2 1. Inledning För många företag är medarbetarna och deras kompetens den viktigaste resursen i

Läs mer

Analys av utvecklingen i Skövde

Analys av utvecklingen i Skövde 1 Handeln 2010 Analys av utvecklingen i Skövde 2 Analys av handelns utveckling i Skövde 2010 Handelsstaden Skövde fortsätter växa stabilt - fina resultat av långsiktigt arbete Skövdes totala handelsindex

Läs mer

Förslag till program för detaljplan Strömstad 4:31 Handel för ICA. 2008-09-09 rev 2009-02-03

Förslag till program för detaljplan Strömstad 4:31 Handel för ICA. 2008-09-09 rev 2009-02-03 Förslag till program för detaljplan Strömstad 4:31 Handel för ICA 2 (10) FÖRORD INLEDNING Frykvalla Förvaltning AB har tagit fram detta förslag till program för en ny detaljplan. Avsikten är att visa på

Läs mer

KUNGSFORS KÖPCENTRUM KUNGSFORS KÖPCENTRUM. Presentation

KUNGSFORS KÖPCENTRUM KUNGSFORS KÖPCENTRUM. Presentation KUNGSFORS KÖPCENTRUM 2008-03-18 KUNGSFORS KÖPCENTRUM Kungsfors Center Etablerad destination SKENE JÄRN RV 156 Göteborg Hyssna KUNGSFORS IDAG Horred NYA KUNGSFORS Kungsfors är en vida etablerad och känd

Läs mer

Regionala turismeffekter

Regionala turismeffekter Regionala turismeffekter Karlstadsregionen HUI Research På uppdrag av Forshaga kommun Hammarö kommun Grums kommun Karlstads kommun Kils kommun April 2013 Sammanfattning Karlstads kommun Karlstadsregionen

Läs mer

Handeln i Skövde år 2020 och år 2025. Mötesplats för regionen 2014-06-02

Handeln i Skövde år 2020 och år 2025. Mötesplats för regionen 2014-06-02 Handeln i Skövde år 2020 och år 2025 Mötesplats för regionen 2014-06-02 INNEHÅLL 1. SAMMANFATTANDE SLUTSATSER... 6 1.1.1. Marknadsområde för handel mm... 6 1.2. Efterfrågeutveckling år 2012-2020... 7

Läs mer

Handel och trängselskatt första kvartalet 2013 Mätning av handeln före och efter införandet av trängselskatt i Göteborg

Handel och trängselskatt första kvartalet 2013 Mätning av handeln före och efter införandet av trängselskatt i Göteborg Rapport september 2013 Uppdragsgivare: Göteborgs stad, Trafikkontoret Handel och trängselskatt första kvartalet 2013 Mätning av handeln före och efter införandet av trängselskatt i Göteborg Förord HUI

Läs mer

Goda affärer. Butikslokaler för uthyrning

Goda affärer. Butikslokaler för uthyrning Goda affärer Butikslokaler för uthyrning 60 Antal anställda 1 040 Antal lokaler 6 000 Antal lägenheter 592 Mkr Omsättning 2013 Sollentunahem För ett attraktivt och välbesökt Sollentuna Sollentunahem är

Läs mer

Handelspolicy för Eslövs kommun

Handelspolicy för Eslövs kommun Handelspolicy för Eslövs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2009-09-28 Innehållsförteckning Handelspolicy för Eslövs kommun 3 Inriktningsmål Policy för handel Syfte 5 Bakgrund 5 Kommunens utveckling Handelns

Läs mer

MAREN- SAMMANFATTNING UTVECKLINGSARBETE FAS 2

MAREN- SAMMANFATTNING UTVECKLINGSARBETE FAS 2 Dokumentnamn Vår referens Datum Uppdragsnr Lennart Holmström Stockholm 2007-04-25 311556 MAREN- SAMMANFATTNING UTVECKLINGSARBETE FAS 2 Bakgrund Marenområdet i Södertälje har under många år varit föremål

Läs mer

det gäl ler åretrunt trafiken och finansie ringen bör upprättas liksom en tidplan för ge nomförandet.

det gäl ler åretrunt trafiken och finansie ringen bör upprättas liksom en tidplan för ge nomförandet. 74 astrafik i skärgården ör att för bättra förutsättningarna för en balanserad be folkning och en stabil ut veckling av näringsliv och ser vice i skärgården bör en tydligt strukturerad bastrafik byggas

Läs mer

Konsekvensutredning. Analys av förutsättningarna för samt konsekvenserna av en utbyggnad av Mobilia. AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI)

Konsekvensutredning. Analys av förutsättningarna för samt konsekvenserna av en utbyggnad av Mobilia. AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) Konsekvensutredning Analys av förutsättningarna för samt konsekvenserna av en utbyggnad av Mobilia. AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) Förord AB Handelns utredningsinstitut (HUI) har på uppdrag av Malmö

Läs mer

StatistikInfo. Detaljhandeln i Västerås år Statistiskt meddelande från Västerås stad, Servicepartner 2015:7. [Skriv text]

StatistikInfo. Detaljhandeln i Västerås år Statistiskt meddelande från Västerås stad, Servicepartner 2015:7. [Skriv text] StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Servicepartner 2015:7 Detaljhandeln i Västerås år 2013 [Skriv text] Servicepartner, Konsultcenter 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se

Läs mer

Handlingsplan för Handel- och service År 2016-2019

Handlingsplan för Handel- och service År 2016-2019 Handlingsplan för Handel- och service År 2016-2019 Bakgrund Handelsstrategi för Nybro kommun antogs av kommunfullmäktige i oktober 2015. Handelsstrategin tillsammans med den fördjupade översiktsplanen

Läs mer

Handelsutvecklingen från trender och omvärld till Östhammars kommun

Handelsutvecklingen från trender och omvärld till Östhammars kommun Handelsutvecklingen från trender och omvärld till Östhammars kommun Nätverksträff för företagare Gimo 3 februari 2016 @HUIResearch /HUIResearch Anna Mocsáry Analytiker/konsult anna.mocsary@hui.se +46 (0)8

Läs mer

Handelsutredning för Karlshamns kommun

Handelsutredning för Karlshamns kommun 1( (39) Handelsutredning för Karlshamns kommun 2012-08-17 Slutrapport Uppdragsansvarig: Katarina Majer Medverkande: Katarina Majer och Olle Anderberg 2(39) Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...

Läs mer

CITYKLIMATET 2014-09-04 FASTIGHETSÄGARNA SYD

CITYKLIMATET 2014-09-04 FASTIGHETSÄGARNA SYD CITYKLIMATET 2014-09-04 FASTIGHETSÄGARNA SYD SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor. SVAR PÅ: Stadskärnornas ekonomiska utveckling jämförd med

Läs mer

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi Handelns betydelse för Sveriges ekonomi 7% 6% 6% 6% 5% En halv miljon människor jobbar inom handeln 11 procent av alla sysselsatta i hela Sveriges ekonomi (privat och offentlig sektor) arbetar inom handeln

Läs mer

Sammanfattning. Uppdraget

Sammanfattning. Uppdraget Sammanfattning Uppdraget Vi har i uppdrag att möjliggöra ett snabbt genomförande av Sveriges första höghastighetsjärnväg, som ska gå mellan Stockholm och Göteborg/Malmö. Den nya järnvägen kommer att knyta

Läs mer

Rapport: Bostadsundersökning 2014

Rapport: Bostadsundersökning 2014 Rapport: Bostadsundersökning 2014 Vilka har svarat på enkäten? Svar & bortfall 301 enkäter skickades ut varav 135 besvarades. Svarsfrekvens: 45 %. En enkät var ogiltig. Svar & bortfall 400 enkäter skickades

Läs mer

Svensk Handel vilseleder om externhandeln

Svensk Handel vilseleder om externhandeln Box 4625, SE-116 91 Stockholm, Sweden Telefon:+46-8-702 65 00 Telefax: +46-8-702 08 55 Hemsida: www.snf.se E-mail: info@snf.se Stockholm 2 november 2005 Svensk Handel vilseleder om externhandeln Svensk

Läs mer

Länsstyrelsen Jämtlands län Samhällsplanering och boende Kaj Wejander 063 146234

Länsstyrelsen Jämtlands län Samhällsplanering och boende Kaj Wejander 063 146234 Kaj Wejander 063 146234 BESLUT Datum 2001-10-08 203-6961-01 Delgivningskvitto Dnr (anges vid skriftväxling) Krokoms kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen 835 80 Krokom Prövning av kommunfullmäktige i Krokoms

Läs mer

Regionala turismeffekter 2013

Regionala turismeffekter 2013 Regionala turismeffekter 2013 HUI Research På uppdrag av Destination Småland Kronobergs Län Sammanfattning Länet 2013 Sverige 2013 Länets andel av riket Folkmängd (31 December 2013) 187 156 9 644 864 2%

Läs mer

framgångssagan Nästa kapitel i

framgångssagan Nästa kapitel i Nästa kapitel i framgångssagan Allum i Partille är ett av Västsveriges största köpcentra. Sedan invigningen 2006 har vi vuxit stadigt och idag har vi ett hundratal butiker, närmare 900 anställda och 5,6

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 SÖDERMANLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Bjurholms kommun inklusive åren 2008, 2010 och 2011-2012

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Bjurholms kommun inklusive åren 2008, 2010 och 2011-2012 TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Bjurholms kommun inklusive åren 2008, 2010 och 2011-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Bjurholms

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

Svensk Handel. en investering för ditt företag

Svensk Handel. en investering för ditt företag Svensk Handel en investering för ditt företag Svensk Handel är en intresseorganisation för detaljister, partihandlare och importörer Svensk Handel stärker handelns företag och skapar bättre förutsättningar

Läs mer

Utveckling Stenhamra Centrum 2010-11-02

Utveckling Stenhamra Centrum 2010-11-02 Utveckling Stenhamra Centrum 2010-11-02 Agenda Bakgrund / nuläge Gemensamma intressen Butikens roll på marknaden Butikens särskilda behov Förutsättningar för markanvisningen Alternativ lösning för att

Läs mer

RAPPORT. Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 MÖRBYLÅNGA KOMMUN STOCKHOLM TRAFIKPLANERING UPPDRAGSNUMMER 7000175000 1.

RAPPORT. Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 MÖRBYLÅNGA KOMMUN STOCKHOLM TRAFIKPLANERING UPPDRAGSNUMMER 7000175000 1. repo001.docx 2012-03-2914 MÖRBYLÅNGA KOMMUN Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 UPPDRAGSNUMMER 7000175000 STOCKHOLM TRAFIKPLANERING JOHANNA FICK UPPDRAGSLEDARE KARIN RENSTRÖM GRANSKARE

Läs mer

TEM 2015 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Mölndals stad inklusive åren 2011-2014. RESURS för Resor och Turism i Norden AB

TEM 2015 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Mölndals stad inklusive åren 2011-2014. RESURS för Resor och Turism i Norden AB TEM 2015 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Mölndals stad inklusive åren 2011-2014 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Mölndals stad 2015 3 Utveckling

Läs mer

1 234 m 2 617 m 2 617 m 2 LOKALEN LEDIG LOKAL. Planlösning butik En del. Planlösning butik Två delar UTHYRBAR AREA. 1 234 / 617 m 2 TYP.

1 234 m 2 617 m 2 617 m 2 LOKALEN LEDIG LOKAL. Planlösning butik En del. Planlösning butik Två delar UTHYRBAR AREA. 1 234 / 617 m 2 TYP. LOKALEN LEDIG LOKAL Planlösning butik En del Planlösning butik Två delar 1 234 m 2 617 m 2 617 m 2 UTHYRBAR AREA TYP NÄRLIGGANDE BUTIKER TILLTRÄDE 1 234 / 617 m 2 Handel ÖoB, Sova, Rusta, Mediamarkt m.fl

Läs mer

Företagsamhetsmätning Uppsala län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning Uppsala län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning Uppsala län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Uppsala län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning MAJ 2014 SMÅ STEG MOT STARKARE KONJUNKTUR OCH STIGANDE PRISER

Riksbankens Företagsundersökning MAJ 2014 SMÅ STEG MOT STARKARE KONJUNKTUR OCH STIGANDE PRISER Riksbankens Företagsundersökning MAJ 2014 SMÅ STEG MOT STARKARE KONJUNKTUR OCH STIGANDE PRISER Riksbankens företagsundersökning i maj 2014 Enligt Riksbankens företagsundersökning i maj 2014 har konjunkturen

Läs mer

INNEHÅLL. Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8. Turism och shoppingturism en definition 8.

INNEHÅLL. Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8. Turism och shoppingturism en definition 8. INNEHÅLL Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8 Turism och shoppingturism en definition 8 Resor 11 Konsumtion 15 Övernattningar 18 Regional gränshandel och

Läs mer

Handel och trängselskatt år 2013

Handel och trängselskatt år 2013 Handel och trängselskatt år 2013 Mätning av handeln efter införandet av trängselskatt i Göteborg Augusti 2014 Henrik Vestin Senior konsult HUI Research 2013 Bakgrund I januari 2013 infördes trängselskatt

Läs mer

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi Handelns betydelse för Sveriges ekonomi 2014 7% 6% 5% En halv miljon människor jobbar inom handeln 11 procent av alla sysselsatta i hela Sveriges ekonomi (privat och offentlig sektor) arbetar inom handeln

Läs mer

Medlemsundersökning 2011

Medlemsundersökning 2011 Medlemsundersökning 2011 1 Innehåll Inledning... 3 Tycker du att du får tillräckligt med information genom Nyhetsbrev m.m från oss i Innerstaden Göteborg?... 6 Är det lätt att nå oss på Innerstaden Göteborg

Läs mer

Brist på arbetskraft i Stockholm

Brist på arbetskraft i Stockholm 2008 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Brist på arbetskraft i Stockholm Sammanfattning Konjunkturen i Stockholm nådde under år 2007 rekordnivåer inom flera branscher. Samtidigt som det

Läs mer

Distanshandeln idag 2009. En rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel

Distanshandeln idag 2009. En rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel Distanshandeln idag 2009 En rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel Posten AB - Distanshandeln idag 2009 3 Förord För många är det idag en självklarhet att köpa varor på distans.

Läs mer

PM reviderat 2012-08-16 Stadsutveckling i anslutning till Västlänkens stationslägen

PM reviderat 2012-08-16 Stadsutveckling i anslutning till Västlänkens stationslägen Datum Diarienummer Sida 2012-06-29 2012-08-16 0635/11 1/6 Trafikverket Stora projekt Bo Lindgren 405 33 Göteborg PM reviderat 2012-08-16 Stadsutveckling i anslutning till Västlänkens stationslägen Bakgrund

Läs mer

TYCK TILL. om den fördjupade översiktsplanen över OSKARSHAMNS STAD. Samråd 16 januari till 9 mars

TYCK TILL. om den fördjupade översiktsplanen över OSKARSHAMNS STAD. Samråd 16 januari till 9 mars TYCK TILL om den fördjupade översiktsplanen över OSKARSHAMNS STAD Samråd 16 januari till 9 mars Vår vision: "Den attraktiva småstaden med de stora livskvaliteterna". Oskarshamn ska ha 30 000 invånare år

Läs mer

Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025; N2013/2942/TE

Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025; N2013/2942/TE SVENSK TURISM AB REMISSYTTRANDE Box 3546 2013-09-26 103 69 Stockholm Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025; N2013/2942/TE Svensk

Läs mer

e-barometern Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q1 2012

e-barometern Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q1 2012 e-barometern Q1 2012 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln 1 e-barometern Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research »FÖRORD E-handeln med varor fortsätter att attrahera

Läs mer

Här blir vardagen lite roligare!

Här blir vardagen lite roligare! välkommen 2014! Här blir vardagen lite roligare! Vissa saker måste man. Storhandla. Köpa nya stövlar till barnen. Hitta en ersättare till tvättmaskinen som plötsligt gav upp. Och med endast ett par skälvande

Läs mer

Peo Werne ICA Sverige. 08-561 50 000 per.ola.werne@ica.se

Peo Werne ICA Sverige. 08-561 50 000 per.ola.werne@ica.se Peo Werne ICA Sverige 08-561 50 000 per.ola.werne@ica.se Vision och mission Vi ska göra varje dag lite enklare. Vi ska bli det ledande detaljhandelsföretaget med fokus på mat och måltider. Våra värderingar

Läs mer

Myndigheter, organisationer, föreningar, kommunala nämnder med flera

Myndigheter, organisationer, föreningar, kommunala nämnder med flera 2015-11-03 Dnr PLAN 2014.25 Detaljplan för del av Söderby 1:751 m.fl., Biltema Handen SAMRÅDSREDOGÖRELSE BAKGRUND Kommunstyrelsen beslutade 2014-05-26, 130 att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta

Läs mer

Svensk Turism AB. Verksamhetsområden. Forum för besöksnäringens strategiska utveckling. Delägare i kommunikationsbolaget VisitSweden

Svensk Turism AB. Verksamhetsområden. Forum för besöksnäringens strategiska utveckling. Delägare i kommunikationsbolaget VisitSweden Svensk Turism AB Ägs av 170 företag och organisationer som representerar tiotusentals företag i hela besöksnäringen inom områdena äta, bo, resa och göra. Verksamhetsområden Forum för besöksnäringens strategiska

Läs mer

Vad kostar flygstrejken?

Vad kostar flygstrejken? Vad kostar flygstrejken? En analys av näringslivseffekter Fredrik Bergström Michael Cronholm Jessica Lindblom En HUI-rapport gjord på uppdrag av Svenskt Näringsliv 1 Förord Med anledning av att förhandlingarna

Läs mer

Uppdatering av handelsutredning, Ursvik 2012-08-08

Uppdatering av handelsutredning, Ursvik 2012-08-08 Uppdatering av handelsutredning, Ursvik 2012-08-08 Förutsättningar Vi utreder ett huvudscenario: Nästan all handel restauranger och service koncentreras till Ursviks Torg. En eller ett par serveringar

Läs mer