LEKSAND DAGLIGVARUFLYTT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LEKSAND DAGLIGVARUFLYTT"

Transkript

1 LEKSAND DAGLIGVARUFLYTT EN UPPGRADERING AV LEKSAND HANDELSUTREDNING, DAT OKTOBER

2 INNEHÅLL 1. Bakgrund 2. Leksands handel idag 3. Leksands handel i framtiden 4. Regionens handel i framtiden, konkurrenter, nybyggnadsplaner och effekter på Leksands handel 5. Diskuterade förändringar i Leksands dagligvaruhandel 6. Effekter av flytt till kv Grönstedt 7. Effekter av flytt till Norra Infarten 8. Slutsats och rekommendation 2

3 3 1. BAKGRUND

4 ÖNSKEMÅL OM UTÖKAT DAGLIGVARUUTBUD En av dagligvaruaktörerna i Leksands stadskärna önskar större och mer rationella lokaler då butiken idag inte har möjlighet att utvecklas som handlaren önskar. Det finns två alternativa lägen för denna etablering det ena ute vid riksväg 70. Detta läge skulle medge en totalyta på à kvm, varav à kvm livsmedelshandel. det andra på Noret i kv. Grönstedt med en totalyta på ca kvm. 4

5 NEWSECS UPPDRAG OCH PROJEKTGRUPP Uppdraget Newsecs uppdrag är att utreda vad som händer med handeln, i hela kommunen och framförallt i centrum, för de två alternativa etableringsalternativen, och om dess nuvarande lokaler fylls med andra butiker och verksamheter. Projektgrupp Lisa Lagerén (projektledare), Janne Sandahl och Joakim Sandahl. Dessutom har diskussioner förts med representanter från ex vis Ica, Coop, Siljans konditori, Lantliv, Colorama, Leksands hälsokost samt centrumledare Ewa Isacsson och representanter från Leksands kommun. Uppdragsgivare är kommunen genom Göran Wigert. 5

6 6 2. LEKSANDS HANDEL IDAG

7 LEKSAND - BASDATA Befolkning december år 2011: Befolkningsutvecklingen har varit svagt vikande, och vi antar här att den kommer att vara ± 0 under prognosperioden. Detaljhandelsomsättning år 2010 inkl moms (2011 inom parentes): Dagligvaror 445 Mkr/år (435 Mkr/år) Sällanköpsvaror 351 Mkr/år (358 Mkr/år) Källa: SCB, Handeln i Sverige 7

8 OMSÄTTNINGEN I KOMMUNEN IDAG (ÅR 2010) Källa: Handeln i Sverige, Newsec. Norra infarten 0 Mkr SV 0 Mkr DV Noret 115 Mkr SV 300 Mkr DV Hjultorget 190 Mkr SV 80 Mkr DV Övrigt 45 Mkr SV 65 Mkr DV Totalt 350 Mkr SV 445 Mkr DV Kommentar: Leksands starkaste SV-handelsområde är Hjultorget, där Clas Ohlson och mer volymhandelsorienterad handel dominerar. Norets omsättning på sällanköpsvarusidan når inte ens upp till hälften av kommunens totala omsättning. Dock är Noret starkt på dagligvarusidan, med tre relativt stora enheter. 8

9 DETALJHANDELSINDEX, RELATIVT RIKET Försäljningsunderlag inkl moms år 2010 (2011 inom parentes): Dagligvaror 470 Mkr/år (473 Mkr/år) Sällanköpsvaror 455 Mkr/år (453 Mkr/år) Källa: Handeln i Sverige. Detaljhandelsindex år 2010 (relationen mellan verklig omsättning och försäljningsunderlag, i jämförelse med riket, som har index 100) Dagligvaror 95 (Dalarnas län 112) (2011: 92 resp 108) Sällanköpsvaror 77 (Dalarnas län 85) (2011: 79 resp 84) Källa: Handeln i Sverige. Kommentar: Dagligvaruindexet är normalt för en ort av Leksands storlek. Sällanköpsvaruindexet är högt, men beror framförallt på den starka handeln i Hjultorget. 9

10 KOMMENTAR OM FRITIDSBOENDE OCH TURISTER Leksand har en tredubblad befolkning under sommaren, vilket motsvarar à extra fastboende när det gäller konsumtion av detaljhandelsvaror, framförallt av sällanköpsvaror ett konsumtionstillskott av 150 à 170 Mkr sällanköpsvaror och uppemot 50 Mkr dagligvaror Turismen bidrar till förhållandevis höga indextal för en ort på invånare, men det är en resurs som borde kunna nyttjas ännu bättre. 10

11 DAGLIGVARUHANDELNS (DV) UTVECKLING I LEKSAND OCH GRANNORTERNA Källa: Handeln i Sverige Kommentar: Leksand hävdar sig ganska bra, men turismen borde höja mer. Leksand har knappt 5 % av länets dagligvaruförsäljning. Dagligvaruomsättning 2010, Mkr inkl moms Leksand 445 Gagnef 233 Rättvik 359 Mora 780 Falun Borlänge Dalarnas län

12 SÄLLANKÖPSVARUHANDELNS (SV) UTVECKLING I LEKSAND OCH GRANNORTERNA Kommentar: Källa: Handeln i Sverige Leksands index är högt och svagt ökande, tack vare bl a turisterna, Clas Ohlson och Hjultorget. Leksand har drygt 5 % av länets sällanköpsvaruförsäljning Sällanköpsvaruomsättning 2010, Mkr inkl moms Leksand 351 Gagnef 58 Rättvik 104 Mora 747 Falun Borlänge Dalarnas län

13 3. LEKSANDS HANDEL I FRAMTIDEN 13

14 EFTERFRÅGAN ÖKAR Antagen framtida per capita-konsumtion, årlig tillväxt DV + 1 % per år SV + 2 à 3 % per år E-handeln har nästan 5 % av den totala konsumtionen och har växt de senaste åren med över 10 % per år, men det är stora skillnader mellan olika varugrupper. Nöje, restaurang + 6 % per år Antal invånare ± 0 % (dock kan en viss förskjutning ske till Noret, då bostadsutbyggnad på uppemot 150 lgh planeras där) Detta ger en tillväxt till år 2015, från år 2010, i fasta priser DV + 5 % SV + 10 à 15 % Plus ökat inflöde Minus ökad konkurrens Plus minus egna åtgärder Källa: Newsec, KPG, SCB m m 14

15 FRAMTIDA MÖJLIG OMSÄTTNING I LEKSAND MHT FÖRÄNDRAD BEFOLKNING OCH PER- CAPITA KONSUMTION Omsättning 2010, Mkr inkl moms Omsättning 2015, Mkr inkl moms Omsättningsökning, Mkr inkl moms Omsättningsökning, % Dagligvaror Sällanköpsvaror à à à 15 Fram till 2015 kommer alltså kommuninvånarnas och turisternas efterfrågan, trots att befolkningen inte ökar något, att öka: Dagligvaror med 5 %, eller med ca 20 Mkr Sällanköpsvaror med 10 à 15 %, eller med 35 à 55 Mkr Turisternas inköp har antagits öka i samma takt som de fastboendes. 15

16 4. REGIONENS HANDEL I FRAMTIDEN: KONKURRENTER, NYBYGGNADSPLANER OCH EFFEKTER PÅ LEKSANDS HANDEL 16

17 STÖRRE NYBYGGNADSPLANER FÖR HANDEL I REGIONEN TILL ÅR 2015 Mora kvm SVV Borlänge kvm SVV Falun kvm SVV kvm DV Kommentar: Det finns omfattande utbyggnadsplaner på andra orter i regionen. Troligen kommer allt detta inte att förverkligas, vi räknar med att ca 50 % blir verklighet till år Källa: Newsec m fl SVV = Storskalig SV Ludvika kvm SVV kvm DV 17

18 OMSÄTTNING SOM KOMMER ATT TAS FRÅN LEKSAND PGA ÖKAD REGIONAL KONKURRENS SV: 5 Mkr i ökat utflöde till Mora Mora kvm SVV SV: 50 Mkr i ökat utflöde till Borlänge SVV = Storskalig SV SV: 20 Mkr i ökat utflöde till Falun DV: 15 Mkr i ökat utflöde till Falun Borlänge kvm SVV Falun kvm SVV kvm DV Utbyggnadsplanerna i andra kommuner kan år 2015 över natten ge vidstående omsättningsförluster för Leksand. Ökande efterfrågan kommer att kompensera. Blå pilar avser SV-utflöde, röda pilar DV-utflöde. (De nya handelsytorna i Ludvika skapar ett endast försumbart flöde från Leksand) Våra beräkningar visar ett totalt nytt utflöde: SV 75 Mkr, DV 15 Mkr, varav ca 50 % till år

19 5. DISKUTERADE FÖRÄNDRINGAR I LEKSANDS DAGLIGVARUHANDEL 19

20 TVÅ ALTERNATIV Två alternativa lägen finns: I Noret, i kvarteret Grönstedt Vid Norra Infarten Norra infarten Kv Grönstedt Kv Grönstedt 20

21 6. EFFEKTER AV FLYTT TILL KV GRÖNSTEDT (VI HAR SOM RÄKNEEXEMPEL VALT ATT VISA HUR EN FLYTT AV ICA SKULLE SLÅ) 21

22 OMSÄTTNINGSFÖRSKJUTNINGAR FÖR DAGLIGVAROR VID EN FLYTT AV ICA TILL KV GRÖNSTEDT kvm ny högkvalitativ DV-yta på Noret kan omsätta uppemot 120 Mkr inkl moms år 2015, om det är en flytt av, som i detta exempel, ICA. Av detta kommer 15 à 20 Mkr från de två återstående dagligvaruenheterna i Noret, 70 à 80 Mkr är den egna överflyttade omsättningen, 10 à 15 Mkr från övrig dagligvaruhandel i kommunen och resterande är tillväxt och ett litet återtaget utflöde. Detta betyder ökad dagligvaruhandel i Noret med ca 20 Mkr. Detta ger en positiv spin-off-effekt på Norets sällanköpsvaruhandel med några miljoner kronor, främst den mest närbelägna handeln. Dessutom kan den yta som tidigare disponerats av dagligvaruhandel omdanas till rationella shoppinglokaler, vilka kan generera en sällanköpsvaruomsättning på uppemot 30 Mkr. 22

23 LÄGESKVALITETER IDAG FÖR SHOPPING I NORET Newsec har studerat hur de lokala lägeskvaliteterna förändras vid de två olika lägena för utbyggd dagligvaruhandel. Men först en titt på vår utgångspunkt, hur det ser ut idag. Dagsläget för shopping ser enligt den lokala lägesmodellen Kolla Läget ut enligt vidstående karta. För att med lönsamhet kunna nyetablera krävs som regel ca 50 poäng, och de traditionellt sett bästa lägena i en stadskärna av Leksands storlek brukar ligga kring 60 poäng. Norsgatan är, liksom år 2008, fortfarande starkaste shoppingläge, dock på en relativt låg nivå, runt 50 poäng. 23

24 FÖRÄNDRADELÄGESKVALITETER FÖR SHOPPING I NORET OM ICA SKULLE FLYTTA TILL KV GRÖNSTEDT Om ex vis Ica etableras i kv Grönstedt kommer läget i dess omedelbara närhet att förbättras, även för shopping. Vi har i vårt exempel utgått ifrån att Icas nuvarande lokaler fylls med ex vis två bra beklädnadsbutiker, vilket förbättrar även detta läge. Läget vid Norsgatan försämras något, eftersom man här inte får ta del av de positiva effekterna, men däremot får en svag negativ effekt av större konkurrens om parkeringen. För detta scenario blir de lokala lägeseffekterna sammantaget något positiva. + 5 à 10 % + < 5 % - 2 à 3 % 24

25 7. EFFEKTER AV FLYTT TILL NORRA INFARTEN (VI HAR SOM RÄKNEEXEMPEL VALT ATT VISA HUR EN FLYTT AV ICA SKULLE SLÅ) 25

26 OMSÄTTNINGSFÖRSKJUTNINGAR FÖR DAGLIGVAROR VID FLYTT AV ICA TILL NORRA INFARTEN kvm ny högkvalitativ DV-yta vid Norra Infarten kan omsätta ca 150 Mkr inkl moms år 2015, om det är en flytt av ICA från Noret. Av detta kommer ca 20 Mkr från de två återstående dagligvaruenheterna i Noret, 70 à 80 Mkr vara den egna överflyttade omsättningen, ca 10 Mkr från övrig dagligvaruhandel i kommunen, 20 Mkr vara tillväxt och 30 Mkr vara återtaget utflöde. Detta betyder en minskad dagligvaruhandel i Noret med ca 100 Mkr/år. Detta ger en negativ spin-off-effekt på sällanköpsvaruhandeln med 5 à 10 Mkr/år. Även i detta alternativ kan den yta som tidigare disponerats av dagligvaruhandel omdanas till rationella shoppinglokaler, vilka kan generera en sällanköpsvaruomsättning på uppemot 30 Mkr. 26

27 FÖRÄNDADE LÄGESKVALITETER I NORET OM ICA FLYTTAR TILL NORRA INFARTEN Om ex vis Ica etableras vid Norra infarten, tappar stadskärnan en viktig aktör, vilket försvagar. Vi har utgått ifrån att Icas nuvarande lokaler fylls med ex vis två bra beklädnadsbutiker, vilket förbättrar detta läge även i detta scenario. Läget förbättras även eftersom dessa enheter inte kräver lika mycket parkering, vilket ger ett överskott till övriga verksamheter. I övriga stadskärnan ser man svaga negativa effekter, framförallt beroende på den generella regionala försämringen, enstaka butiker kan tänkas lägga ner (dock är det inte möjligt att peka ut vilka enheter, varför det blir en svag nedgång över de berörda delarna av Noret). De positiva och negativa effekterna på det lokala planet tar i stort sett ut varandra i detta scenario ca 5 % - 1 à 2 %

28 8. SAMMANFATTNING, SLUTSATS OCH REKOMMENDATION 28

29 SAMMANFATTANDE TABELL Scenario Regionala effekter på Noret, DV Regionala effekter på Noret, SV Lokala lägeseffekter på Noret, SV Tillväxt till år 2015, del som kan fångas upp av Noret, SV och DV Totala effekter på Noret Kv Grönstedt Norra Infarten + ca 20 Mkr + ca 30 Mkr + < 5 Mkr + 30 à 40 Mkr + > 80 Mkr - ca 100 Mkr + ca 30 Mkr +- 0 Mkr + 5 à 10 Mkr - > 60 Mkr De regionala effekterna på DV omfattar även den flyttade enhetens egen omsättning. Vi har inte antagit att någon ytterligare enhet etableras vid Norra Infarten, om ICA eller någon annan dagligvaruenhet skulle etablera sig där. Detta kan dock inte uteslutas, då blir de regionala effekterna på Noret mer negativa för det scenariot, både beroende på ev flytt av någon enhet som ligger i Noret idag och den ytterligare ökade konkurrens som en sådan etablering ger. Intresse finns säkert för att etablera enheter som vill omsätta ytterligare några tiotal Mkr, även om en sådan etablering kanske inte kan räknas hem. 29

30 SLUTSATS OCH REKOMMENDATION För Norets övriga handel är alternativet med att flytta en av dagligvaruenheterna till kv Grönstedt klart positivt, jämfört med att flytta den utanför stan. Om man ändå väljer att tillåta dagligvaruhandel vid Norra Infarten är det viktigt att detaljplanen reglerar hela handelsytan, som inte bör överstiga dagligvaruenhetens yta. Norets sällanköpsvaruhandel är starkt beroende av dagligvaruhandelns kundflöde, var rädd om det! Under förutsättning att de fysiska frågorna kan lösas på ett tillfredsställande sätt m a p ex vis parkering, något som enligt de planer som Newsec tagit del av, inte verkar omöjligt, bör kommunen förorda en flytt inom stadskärnan. 30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen. Se närvarolista sidan 2 ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-06-05. Administrativ service

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen. Se närvarolista sidan 2 ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-06-05. Administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset i Leksand, Plenisalen, kl. 13.00-13.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset 2014-06-09

Läs mer

Hammarshus. Konsekvensbedömning 2012-04-10. Precisering ang. Ikano i Älmhult 2012 08-29

Hammarshus. Konsekvensbedömning 2012-04-10. Precisering ang. Ikano i Älmhult 2012 08-29 Hammarshus Konsekvensbedömning 2012-04-10. Precisering ang. Ikano i Älmhult 2012 08-29 INNEHÅLL 1. SAMMANFATTANDE BEDÖMNING... 5 1.1. Hammarshus köpcentrum... 5 1.2. Påverkan - dagligvaruhandel... 5 1.2.1.

Läs mer

Sundbybergs stadskärna

Sundbybergs stadskärna Sundbybergs stadskärna Uppdatering av handelsutredning Lisa Lagerén och Janne Sandahl 4 mars 2014 Bakgrund och arbetsgrupp Nordplan (framförallt genom Lisa Lagerén, Janne Sandahl och Johan Ericsson) gjorde

Läs mer

Handelsutredning Nybro kommun. 2015-02-02 Anna Mocsáry Rickard Johansson

Handelsutredning Nybro kommun. 2015-02-02 Anna Mocsáry Rickard Johansson Handelsutredning Nybro kommun 2015-02-02 Anna Mocsáry Rickard Johansson Om HUI Research Handel Turism Samhällsekonomi Konsult Forskning Fristående dotterbolag till 2 Agenda 1. Bakgrund 2. Syfte och mål

Läs mer

Förord 1 2 3

Förord 1 2 3 Förord 1 2 3 Sammanfattning Innehållsförteckning 1 Inledning... 7 1.1 Bakgrund... 7 1.2 Syfte... 7 1.3 Mål... 8 1.4 Definition av begrepp... 9 1.5 Läge... 10 1.6 Definition av områden... 11 1.7 Antaganden...

Läs mer

Handelskonsekvensutredning. Dagligvaror - Mariehem 2014-03-31

Handelskonsekvensutredning. Dagligvaror - Mariehem 2014-03-31 Handelskonsekvensutredning Dagligvaror - Mariehem 2014-03-31 INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 5 UPPDRAGSBESKRIVNING... 7 DEFINITIONER... 8 MARKNAD OCH EFTERFRÅGAN... 8 Kommunen... 8 Närområdet... 8 KONKURRENS...

Läs mer

Saltsjöbaden centrum 2013-08-26

Saltsjöbaden centrum 2013-08-26 Saltsjöbaden centrum 2013-08-26 INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING... 5 2. UPPDRAG... 5 3. KIABS ARGUMENTATION... 6 4. AXFOODS SYN... 7 5. ICAS SYN... 7 6. NIRAS BEDÖMNING... 8 6.1. Efterfrågan växer... 8 6.2.

Läs mer

LEKSAND. Effekter av dagligvaruflytt på lokal och regional nivå. Koncept 22 maj 2014 2014-05-27

LEKSAND. Effekter av dagligvaruflytt på lokal och regional nivå. Koncept 22 maj 2014 2014-05-27 LEKSAND Effekter av dagligvaruflytt på lokal och regional nivå Koncept 22 maj 2014 RSDs UPPDRAG OCH PROJEKTGRUPP Uppdraget RSDs uppdrag är att utreda vad som händer med handeln, i hela kommunen och framförallt

Läs mer

Handeln i Skövde år 2020 och år 2025. Mötesplats för regionen 2014-06-02

Handeln i Skövde år 2020 och år 2025. Mötesplats för regionen 2014-06-02 Handeln i Skövde år 2020 och år 2025 Mötesplats för regionen 2014-06-02 INNEHÅLL 1. SAMMANFATTANDE SLUTSATSER... 6 1.1.1. Marknadsområde för handel mm... 6 1.2. Efterfrågeutveckling år 2012-2020... 7

Läs mer

Snabbanalys av handeln i Leksand. Rapport September 2013. Henrik Vestin Senior konsult 08-762 72 87 henrik.vestin@hui.se

Snabbanalys av handeln i Leksand. Rapport September 2013. Henrik Vestin Senior konsult 08-762 72 87 henrik.vestin@hui.se Snabbanalys av handeln i Leksand Rapport September 2013 Henrik Vestin Senior konsult 08-762 72 87 henrik.vestin@hui.se 1 Definitioner Beklädnadshandel: Konfektion och ekipering, skohandel. BTA: Bruttototalarea,

Läs mer

Uppdatering av handelsutredning, Ursvik 2012-08-08

Uppdatering av handelsutredning, Ursvik 2012-08-08 Uppdatering av handelsutredning, Ursvik 2012-08-08 Förutsättningar Vi utreder ett huvudscenario: Nästan all handel restauranger och service koncentreras till Ursviks Torg. En eller ett par serveringar

Läs mer

StatistikInfo. Detaljhandeln i Västerås år Statistiskt meddelande från Västerås stad, Servicepartner. [Skriv text]

StatistikInfo. Detaljhandeln i Västerås år Statistiskt meddelande från Västerås stad, Servicepartner. [Skriv text] StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Detaljhandeln i Västerås år 2014 [Skriv text], Konsultcenter 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se Anna Welin, 021-39 13 52 StatistikInfo

Läs mer

Svalövs kommun. 7 april 2017 SVALÖV. HANDELSUTREDNING

Svalövs kommun. 7 april 2017 SVALÖV. HANDELSUTREDNING Svalövs kommun 7 april 2017 SVALÖV. HANDELSUTREDNING PROJEKT Svalövs kommun Utarbetat av TH Granskat av AH NIRAS Sweden AB Besöksadress: Fleminggatan 14 Boxadress: Box 70375 107 24 Stockholm, Sverige Org

Läs mer

Melleruds kommun. Handelsutredning och konsekvensanalys av effekterna av planerat köpcentrum i Västerråda 2011-11-01

Melleruds kommun. Handelsutredning och konsekvensanalys av effekterna av planerat köpcentrum i Västerråda 2011-11-01 Melleruds kommun Handelsutredning och konsekvensanalys av effekterna av planerat köpcentrum i Västerråda 2011-11-01 Ann-Marie Johansson och Jan V Bergqvist Rapportinnehåll Uppdrag, syfte Planerat köpcentrum,

Läs mer

CITYKLIMATET 2014-09-04 FASTIGHETSÄGARNA SYD

CITYKLIMATET 2014-09-04 FASTIGHETSÄGARNA SYD CITYKLIMATET 2014-09-04 FASTIGHETSÄGARNA SYD SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor. SVAR PÅ: Stadskärnornas ekonomiska utveckling jämförd med

Läs mer

StatistikInfo. Detaljhandeln i Västerås år Statistiskt meddelande från Västerås stad, Servicepartner 2015:7. [Skriv text]

StatistikInfo. Detaljhandeln i Västerås år Statistiskt meddelande från Västerås stad, Servicepartner 2015:7. [Skriv text] StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Servicepartner 2015:7 Detaljhandeln i Västerås år 2013 [Skriv text] Servicepartner, Konsultcenter 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se

Läs mer

Konsekvensanalys. Konsekvenser av utökad dagligvaruhandel i stadsdel Norr och Lillänge AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI)

Konsekvensanalys. Konsekvenser av utökad dagligvaruhandel i stadsdel Norr och Lillänge AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) Konsekvensanalys Konsekvenser av utökad dagligvaruhandel i stadsdel Norr och Lillänge AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) Förord AB Handelns utredningsinstitut (HUI) har på uppdrag av Östersunds kommun,

Läs mer

Handelsutredning. 2 december 2014 Söderköping Henrik Vestin Rickard Johansson

Handelsutredning. 2 december 2014 Söderköping Henrik Vestin Rickard Johansson Handelsutredning 2 december 2014 Söderköping Henrik Vestin Rickard Johansson Om HUI Research Konsult- och forskningsverksamhet Handel, besöksnäring och samhällsekonomi Dotterbolag till Svensk Handel Om

Läs mer

DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013

DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013 DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013 HUI Research Sep-Okt 2014 Anna Mocsáry Henrik Vestin 2010 David Naylor FÖRORD HUI Research har på uppdrag av Eskilstuna Innerstad AB genomfört en kartläggning och analys

Läs mer

CITYKLIMATET FALKENBERG

CITYKLIMATET FALKENBERG CITYKLIMATET FALKENBERG VARFÖR BRYR SIG FASTIGHETSÄGARNA OM STADSKÄRNAN? Svar: Fastigheter är (oftast) inte flyttbara! Stadens utveckling är avgörande för fastighetsbranschen. Oavsett hur mycket tid, engagemang

Läs mer

KONSEKVENSANALYS - COOP I UMEÅ

KONSEKVENSANALYS - COOP I UMEÅ 1 december 2015 KONSEKVENSANALYS - COOP I UMEÅ PROJEKT Utarbetat av TH Granskat av JS Godkänt av NIRAS Sweden AB 556541-2532 T: +46 0850384400 D: +46 8 503 844 75 Besöksadress: Fleminggatan F: +460850384492

Läs mer

Purple Flag Eskilstuna Innerstad 2014. HUI Research. Oktober 2015. Rickard Johansson Anna Mocsáry

Purple Flag Eskilstuna Innerstad 2014. HUI Research. Oktober 2015. Rickard Johansson Anna Mocsáry Purple Flag Eskilstuna Innerstad 2014 HUI Research Oktober 2015 Rickard Johansson Anna Mocsáry FÖRORD HUI Research har på uppdrag av Eskilstuna Innerstad AB genomfört en kartläggning och analys av handelns

Läs mer

CITYKLIMATET FALKENBERG 2014

CITYKLIMATET FALKENBERG 2014 CITYKLIMATET FALKENBERG 2014 SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor Rapporten är framtagen av WSP i samarbete med Fastighetsägarna GER SVAR

Läs mer

Konsekvensanalys Storvreta en förenklad analys av förutsättningar för och konsekvenserna av utökad handel i Fullerö

Konsekvensanalys Storvreta en förenklad analys av förutsättningar för och konsekvenserna av utökad handel i Fullerö Konsekvensanalys Storvreta en förenklad analys av förutsättningar för och konsekvenserna av utökad handel i Fullerö Syfte Steg 1 Steg 2 Steg 3 Att undersöka om marknadsförutsättningarna för detaljhandeln

Läs mer

CITYKLIMATET VARBERG

CITYKLIMATET VARBERG CITYKLIMATET VARBERG VARFÖR BRYR SIG FASTIGHETSÄGARNA OM STADSKÄRNAN? Stadens utveckling är avgörande för fas5ghetsbranschen. Oavse: hur mycket 5d, engagemang och pengar som går in i en fas5ghet så är

Läs mer

CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014

CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014 CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014 SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor Rapporten är framtagen av WSP i samarbete med Fastighetsägarna GER SVAR PÅ:

Läs mer

DETALJHANDELN I ÖREBRO 2014. Nyckeltal för Örebros fyra största handelsplatser November 2015

DETALJHANDELN I ÖREBRO 2014. Nyckeltal för Örebros fyra största handelsplatser November 2015 DETALJHANDELN I ÖREBRO 2014 Nyckeltal för Örebros fyra största handelsplatser November 2015 FÖRORD Årets kartläggning visar ännu en gång att Örebro har återtagit sin position som handelsstad som lockar

Läs mer

Handelsutredning Söderköpings kommun. 2015-01-21 Henrik Vestin Rickard Johansson

Handelsutredning Söderköpings kommun. 2015-01-21 Henrik Vestin Rickard Johansson Handelsutredning Söderköpings kommun 2015-01-21 Henrik Vestin Rickard Johansson Om HUI Research Handel Turism Samhällsekonomi Konsult Forskning Fristående dotterbolag till 2 Agenda 1. Bakgrund 2. Syfte

Läs mer

Handel och trängselskatt första kvartalet 2013 Mätning av handeln före och efter införandet av trängselskatt i Göteborg

Handel och trängselskatt första kvartalet 2013 Mätning av handeln före och efter införandet av trängselskatt i Göteborg Rapport september 2013 Uppdragsgivare: Göteborgs stad, Trafikkontoret Handel och trängselskatt första kvartalet 2013 Mätning av handeln före och efter införandet av trängselskatt i Göteborg Förord HUI

Läs mer

Handelsutredning Järna Underlag för FÖP. Slutkoncept juni 2008

Handelsutredning Järna Underlag för FÖP. Slutkoncept juni 2008 Underlag för FÖP Sammanfattning Järnas dagligvaruhandel Om Ica etablerar externt, i Tuna backar eller Saltå kvarn Vid en extern etablering av Ica i Tuna backar eller vid Saltå kvarn skulle Järna centrum

Läs mer

Handelspolicy för Eslövs kommun

Handelspolicy för Eslövs kommun Handelspolicy för Eslövs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2009-09-28 Innehållsförteckning Handelspolicy för Eslövs kommun 3 Inriktningsmål Policy för handel Syfte 5 Bakgrund 5 Kommunens utveckling Handelns

Läs mer

Eslöv Handelsutredning Mars 2009

Eslöv Handelsutredning Mars 2009 Eslöv Handelsutredning Mars 2009 Innehåll 1. SAMMANFATTNING... 6 1.1. Förutsättningar för detaljhandelsutveckling... 6 1.2. Utveckling av handel, Flygstaden... 7 1.3. Konsekvenser... 7 1.4. Utveckling

Läs mer

Analys av detaljhandelns utveckling i Skövdes tre största handelsområden: City, Norrmalm och Stallsiken

Analys av detaljhandelns utveckling i Skövdes tre största handelsområden: City, Norrmalm och Stallsiken Analys av detaljhandelns utveckling i Skövdes tre största handelsområden: City, Norrmalm och Stallsiken Innehåll... 1 Bakgrund... 3 Inledning... 4 Sällanköpsvaruhandeln... 5 Dagligvaruhandeln... 7 Skövde

Läs mer

Handlingsprogram för Utvecklingssatsning Handel

Handlingsprogram för Utvecklingssatsning Handel Handlingsprogram för Utvecklingssatsning Handel 30 Mål Handelsindex för 2010 ska öka med minst 3 procentenheter jämfört med handelsindex för 2007. Mätmetod Handelsindex i Sveriges kommuner tas årligen

Läs mer

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi Handelns betydelse för Sveriges ekonomi 7% 6% 6% 6% 5% En halv miljon människor jobbar inom handeln 11 procent av alla sysselsatta i hela Sveriges ekonomi (privat och offentlig sektor) arbetar inom handeln

Läs mer

Handelsutredning Västra hamnen i Hudiksvall. Marknadspotential och konsekvensanalys

Handelsutredning Västra hamnen i Hudiksvall. Marknadspotential och konsekvensanalys Handelsutredning Västra hamnen i Hudiksvall Marknadspotential och konsekvensanalys 27 februari 2015 Bakgrund 2 I samband med Hudiksvall kommuns arbete med FÖP för Västra hamnen, önskar staden bedöma förutsättningarna

Läs mer

Ljusdal Workshop 23 januari 2017

Ljusdal Workshop 23 januari 2017 Ljusdal Workshop 23 januari 2017 Janne Sandahl Lisa Lagerén Detta bildspel visades och diskuterades på workshop den 23 januari 2017. Bildspelet har efter workshopen kompletterats med synpunkter som framkom

Läs mer

Leksands centrum Hur upplever du att din butik gått i sommar (juni-nu) jämfört med 2012? Vilken kund upplever du har stått för flest inköp?

Leksands centrum Hur upplever du att din butik gått i sommar (juni-nu) jämfört med 2012? Vilken kund upplever du har stått för flest inköp? Leksands centrum Hur upplever du att din butik gått i sommar (juni-nu) jämfört med 2012? Mycket bra 8 33% Bra 8 33% Lika 3 13% Sämre 4 17% Vet ej 1 24 4% Vilken kund upplever du har stått för flest inköp?

Läs mer

Bilaga 3 Handelsutredning Handelsutredning Bålsta centrum

Bilaga 3 Handelsutredning Handelsutredning Bålsta centrum Bilaga 3 Handelsutredning Handelsutredning Bålsta centrum Rapport 8 april 2014 Innehåll 1 Sammanfattning 1 2 Uppdraget 2 3 Arbetsgrupp och erfarenhetsbakgrund 3 4 Definitioner 4 5 Arbetsgång och läsanvisning

Läs mer

Handelsutredning Midgården, Ängelholm

Handelsutredning Midgården, Ängelholm 1 (14) Handelsutredning Midgården, Ängelholm Olle Anderberg Katarina Majer Olof Friberg Tyréns AB 2 (14) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Syfte och förutsättningar... 3 3 Metod... 3 4 Läge, tillgänglighet

Läs mer

Handeln i Falkenberg. Utvecklingen till år 2018 2012 02 20

Handeln i Falkenberg. Utvecklingen till år 2018 2012 02 20 Handeln i Falkenberg Utvecklingen till år 2018 2012 02 20 INNEHÅLL 1. UPPDRAG OCH DEFINITIONER... 5 1.1. Uppdraget...5 1.2. Definitioner...6 2. DETALJHANDELN I FALKENBERG ÅR 2009/2010... 7 2.1. Detaljhandeln

Läs mer

KUNGSFORS KÖPCENTRUM KUNGSFORS KÖPCENTRUM. Presentation

KUNGSFORS KÖPCENTRUM KUNGSFORS KÖPCENTRUM. Presentation KUNGSFORS KÖPCENTRUM 2008-03-18 KUNGSFORS KÖPCENTRUM Kungsfors Center Etablerad destination SKENE JÄRN RV 156 Göteborg Hyssna KUNGSFORS IDAG Horred NYA KUNGSFORS Kungsfors är en vida etablerad och känd

Läs mer

DETALJHANDELN I ÖREBRO Nyckeltal för Örebros fyra största handelsplatser November 2015

DETALJHANDELN I ÖREBRO Nyckeltal för Örebros fyra största handelsplatser November 2015 DETALJHANDELN I ÖREBRO 2015 Nyckeltal för Örebros fyra största handelsplatser November 2015 FÖRORD Årets kartläggning visar ännu en gång att Örebro fortsätter att stärka sin position som en av landets

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige 2017 Förord Turisterna finns numer i många av våra städer och orter året om och våra medlemmar ser hur handelns del av den växande besöksnäringen ökar. Gamla förhållningssätt och

Läs mer

Detaljhandeln i Eskilstuna 2013-2014

Detaljhandeln i Eskilstuna 2013-2014 Detaljhandeln i Eskilstuna 2013-2014 HUI Research September-Oktober 2015 Rickard Johansson Anna Mocsáry Sammanfattning Bakgrund Handeln i Eskilstuna kommun genomgår utveckling, både vad gäller den befintliga

Läs mer

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi Handelns betydelse för Sveriges ekonomi 2014 7% 6% 5% En halv miljon människor jobbar inom handeln 11 procent av alla sysselsatta i hela Sveriges ekonomi (privat och offentlig sektor) arbetar inom handeln

Läs mer

Handeln i Katrineholm. Perspektiv mot år 2020 2013-11-08

Handeln i Katrineholm. Perspektiv mot år 2020 2013-11-08 Handeln i Katrineholm Perspektiv mot år 2020 2013-11-08 INNEHÅLL 1. UPPDRAG... 6 2. SAMMANFATTNING... 8 2.1. Katrineholms handel idag... 8 2.2. Väntad efterfrågetillväxt inom kommunen år 2013-2020...

Läs mer

SVENSK DAGLIGVARUHANDELS KVARTALSRAPPORT Q Med helårssiffror

SVENSK DAGLIGVARUHANDELS KVARTALSRAPPORT Q Med helårssiffror SVENSK DAGLIGVARUHANDELS KVARTALSRAPPORT Med helårssiffror 2016 2016 ett år med svagare tillväxt för dagligvaruhandeln Den svenska dagligvaruhandeln kan summera 2016 med en tillväxt om 2,3 procent och

Läs mer

Handelsutredning Upplands-Bro. Rapport 10 januari 2008

Handelsutredning Upplands-Bro. Rapport 10 januari 2008 Sammanfattning: förslag till detaljhandelspolicy Kommunala utgångspunkter både i kommun- Kommunen skall undanröja hinder för handelns utveckling centrum och mindre centrum. Kommunen skall skapa förutsättningar

Läs mer

Hela Gustavsberg Handelsutredning fas 1 4 mars 2009

Hela Gustavsberg Handelsutredning fas 1 4 mars 2009 Hela Gustavsberg Handelsutredning fas 1 4 mars 2009 Innehåll 1. INLEDNING... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Uppdrag och metod... 1 2. CENTRALA GUSTAVSBERG... 2 3. HANDELSOMRÅDEN I VÄRMDÖ IDAG... 3 3.1. Fabriksområdet...

Läs mer

1 234 m 2 617 m 2 617 m 2 LOKALEN LEDIG LOKAL. Planlösning butik En del. Planlösning butik Två delar UTHYRBAR AREA. 1 234 / 617 m 2 TYP.

1 234 m 2 617 m 2 617 m 2 LOKALEN LEDIG LOKAL. Planlösning butik En del. Planlösning butik Två delar UTHYRBAR AREA. 1 234 / 617 m 2 TYP. LOKALEN LEDIG LOKAL Planlösning butik En del Planlösning butik Två delar 1 234 m 2 617 m 2 617 m 2 UTHYRBAR AREA TYP NÄRLIGGANDE BUTIKER TILLTRÄDE 1 234 / 617 m 2 Handel ÖoB, Sova, Rusta, Mediamarkt m.fl

Läs mer

HANDELNS. betydelse för Sveriges ekonomi

HANDELNS. betydelse för Sveriges ekonomi HANDELNS betydelse för Sveriges ekonomi En halv miljon människor jobbar inom handeln 11 procent av alla sysselsatta i hela Sveriges ekonomi (privat och offentlig sektor) arbetar inom handeln Vård och omsorg;

Läs mer

Analys av utvecklingen i Skövde

Analys av utvecklingen i Skövde 1 Handeln 2009 Analys av utvecklingen i Skövde 2 Analys av handelns utveckling i Skövde 2009 Skövde toppar nationella handelssiffror - överträffar högt ställda förväntningar Skövdes totala handelsindex

Läs mer

Tuna Park. Utbyggnad av gallerian Uppdatering av trafikeffekter. PM 16 januari 2014, uppdaterat 14 augusti 2014

Tuna Park. Utbyggnad av gallerian Uppdatering av trafikeffekter. PM 16 januari 2014, uppdaterat 14 augusti 2014 Tuna Park Utbyggnad av gallerian Uppdatering av trafikeffekter PM 16 januari 2014, uppdaterat 14 augusti 2014 1 Sammanfattning 1 1.1 Bilplatsbehov 1 1.2 Nyalstrad biltrafik, totalt 1 1.3 Fördelning på

Läs mer

Lars-Hermans frågor. Har (de små) stadskärnorna någon framtid? Skulle det vara bra med Sturegatan som gågata? Janne Sandahl Consulting AB

Lars-Hermans frågor. Har (de små) stadskärnorna någon framtid? Skulle det vara bra med Sturegatan som gågata? Janne Sandahl Consulting AB Lars-Hermans frågor Har (de små) stadskärnorna någon framtid? Skulle det vara bra med Sturegatan som gågata? 2014-03-04 Janne Sandahl 1 Mina plattformar Mitt konsultföretag och dess nätverk KTH En förfärlig

Läs mer

FASTIGHETENS LÄGE. Det finns dock möjlighet för besökare att även parkera på torget i Mönsterås. Mönsterås centrum nås från väg E22 via fyra infarter.

FASTIGHETENS LÄGE. Det finns dock möjlighet för besökare att även parkera på torget i Mönsterås. Mönsterås centrum nås från väg E22 via fyra infarter. MÖNSTERÅS FAKTA Byggår: 1983 Fastighetsägare: Folksam (KPA) Försäljningsyta: 1.230 kvm Närliggande butiker: Apoteksgruppen, Puls & Träning Parkeringsplatser: ca 35 st FASTIGHETENS LÄGE Trafikmängder i

Läs mer

Svensk Handel. en investering för ditt företag

Svensk Handel. en investering för ditt företag Svensk Handel en investering för ditt företag Svensk Handel är en intresseorganisation för detaljister, partihandlare och importörer Svensk Handel stärker handelns företag och skapar bättre förutsättningar

Läs mer

Handelsutredning för Karlshamns kommun

Handelsutredning för Karlshamns kommun 1( (39) Handelsutredning för Karlshamns kommun 2012-08-17 Slutrapport Uppdragsansvarig: Katarina Majer Medverkande: Katarina Majer och Olle Anderberg 2(39) Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...

Läs mer

PM ang handelsutredningar i Kristianstad och effekter av en utbyggd handel 2014-04-02

PM ang handelsutredningar i Kristianstad och effekter av en utbyggd handel 2014-04-02 PM ang handelsutredningar i Kristianstad och effekter av en utbyggd handel 2014-04-02 FÖRORD Kristianstad är av tradition den centrala handelsstaden i nordöstra Skåne. För att bejaka en positiv stadsutveckling

Läs mer

Handelsutredning - Kristianstad 2010-10-15

Handelsutredning - Kristianstad 2010-10-15 Handelsutredning - Kristianstad 2010-10-15 INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING... 5 1.1. Södra infarten... 5 1.2. Mer Dagligvaruhandel vid Maxi-rondellen... 5 1.3. Volymhandeln med sällanköpsvaror... 6 1.4. Shopping

Läs mer

Lerums Handelsstrategi. för levande centrum

Lerums Handelsstrategi. för levande centrum råbo loda rum Lerums Handelsstrategi för levande centrum Levande centrum i Floda, Gråbo och Lerum! Sedan flera år arbetar kommunen för att utveckla och stärka Lerums, Gråbo och Floda centrum så att de

Läs mer

Handelsbalansen i Skåne och västra Blekinge år 2011, 2017 och 2022. Komplement till utredning om Hammarshus 2012-08-29 2013-07-12

Handelsbalansen i Skåne och västra Blekinge år 2011, 2017 och 2022. Komplement till utredning om Hammarshus 2012-08-29 2013-07-12 Handelsbalansen i Skåne och västra Blekinge år 2011, 2017 och 2022 Komplement till utredning om Hammarshus 2012-08-29 2013-07-12 INNEHÅLL 1. UPPDRAG... 4 1. Handelsbalansen beskriv nuläge.... 4 2. Handelsbalansen

Läs mer

PM, Handel vid Nettovägen en jämförelse kring trafikalstring för handel och logistikcentral

PM, Handel vid Nettovägen en jämförelse kring trafikalstring för handel och logistikcentral Datum 2012-03-15 Grontmij, Väg och trafik Johan Ericsson PM, Handel vid Nettovägen en jämförelse kring trafikalstring för handel och logistikcentral Inledning och bakgrund Denna PM beskriver trafikalstring

Läs mer

HUI Research På uppdrag av Eda kommun

HUI Research På uppdrag av Eda kommun Turismens effekter på omsättning och sysselsättning i Eda kommun 2012 HUI Research På uppdrag av Eda kommun Juli 2013 Turistiska nyckeltal 2012 Eda kommun och Värmland Eda 2012 Värmland 2012 Bruttoregionprodukt

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över optimismen och framtidsförväntningarna bland handelns företag. Januari 2015

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över optimismen och framtidsförväntningarna bland handelns företag. Januari 2015 Handelsbarometern Svensk Handels indikator över optimismen och framtidsförväntningarna bland handelns företag Januari 2015 Ica Maxi Värtan, Stockholm Foto: Björn Mattisson Höjda arbetsgivaravgifter riskerar

Läs mer

Handelskonsekvensutredning Tuna Park

Handelskonsekvensutredning Tuna Park Handelskonsekvensutredning Tuna Park WSP Analys & Strategi 27 maj 2010 1 Kund Eskilstuna kommun Konsult WSP Analys & Strategi 121 88 Stockholm-Globen Besök: Arenavägen 7 Tel: +46 8 688 60 00 Fax: +46 8

Läs mer

Handelskonsekvensanalys

Handelskonsekvensanalys Handelskonsekvensanalys Älta Centrum maj 2010 Innehåll Bakgrund Metod Dagens Älta C och Tyresö C Trafikflöde Konkurrens i marknadsområdet Delmarknadernas täckningsgrader Konsumtionsflöde i Älta Trender

Läs mer

Analys av utvecklingen i Skövde

Analys av utvecklingen i Skövde 1 Handeln 2010 Analys av utvecklingen i Skövde 2 Analys av handelns utveckling i Skövde 2010 Handelsstaden Skövde fortsätter växa stabilt - fina resultat av långsiktigt arbete Skövdes totala handelsindex

Läs mer

Ledamot som är förhindrad att tjänstgöra vid sammanträdet kan e-posta meddelande till

Ledamot som är förhindrad att tjänstgöra vid sammanträdet kan e-posta meddelande till KALLELSE 2009-12-02 rev 2009-12-08 rev 2009-12-10 Sammanträde med kommunstyrelsen Tid: Måndagen den 14 december 2009 kl 15.00 Plats: Servicehuset Handlingar finns tillgängliga på Knivstabiblioteket, Hälsohuset

Läs mer

HANDELSUTREDNING UPPLANDS-BRO

HANDELSUTREDNING UPPLANDS-BRO RAPPORT HANDELSUTREDNING UPPLANDS-BRO SLUTRAPPORT 2014-02-12 Uppdrag: Handelsutredning Upplands-Bro Revideringar Titel på rapport: Handelsutredning Upplands-Bro Status: Datum: 2014-02-12 Medverkande Revideringsdatum

Läs mer

Dalarnas län Rapport från Företagarna 2010

Dalarnas län Rapport från Företagarna 2010 Dalarnas län Rapport från Företagarna 2010 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd...4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5 Länsutveckling...

Läs mer

Handeln i Kristianstad nuläge, framtid, strategier 1(8) Handeln i Kristianstad Nuläge Framtid Strategier. Stadsarkitektkontoret 2006-08-01

Handeln i Kristianstad nuläge, framtid, strategier 1(8) Handeln i Kristianstad Nuläge Framtid Strategier. Stadsarkitektkontoret 2006-08-01 1(8) Handeln i Kristianstad Nuläge Framtid Strategier Stadsarkitektkontoret 2006-08-01 2(8) Bakgrund Kommunstyrelsen gav 2005-05-25 97 stadsarkitekt- och mark- och exploateringskontoren i uppdrag att ta

Läs mer

Handelsutvecklingen från trender och omvärld till Östhammars kommun

Handelsutvecklingen från trender och omvärld till Östhammars kommun Handelsutvecklingen från trender och omvärld till Östhammars kommun Nätverksträff för företagare Gimo 3 februari 2016 @HUIResearch /HUIResearch Anna Mocsáry Analytiker/konsult anna.mocsary@hui.se +46 (0)8

Läs mer

HUI Research På uppdrag av Filipstad kommun

HUI Research På uppdrag av Filipstad kommun Turismens effekter på omsättning och sysselsättning i Filipstad kommun 2012 HUI Research På uppdrag av Filipstad kommun April 2013 Turistiska nyckeltal 2012 Filipstad kommun och Värmland Filipstad 2012

Läs mer

Handelsstrategi Kristianstads kommun. Bromma 2006-03-10. www.nordplanab.se

Handelsstrategi Kristianstads kommun. Bromma 2006-03-10. www.nordplanab.se Handelsstrategi Kristianstads kommun Bromma www.nordplanab.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING... 1 Effekter på befintlig handel "över natten" av Coop Forum och Bergendalhs:... 1 Effekter på befintlig

Läs mer

Efterfrågan och ytbehov Falkenberg

Efterfrågan och ytbehov Falkenberg Efterfrågan och ytbehov Falkenberg PM 20170113 1 Bakgrund 1 1.1 Uppdraget 1 1.2 Genomförande 1 1.2.1 Dagslägesanalys 1 1.2.2 Framtidsanalys 1 1.3 Definitioner 1 2 Falkenberg idag (2015) 2 3 Något ur 2012

Läs mer

Fördjupad konsekvensutredning-

Fördjupad konsekvensutredning- AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT Fördjupad konsekvensutredning- Effekter för befintlig handel vid en ökad sällanköpsvaruhandel i Stora Bernstorp ΙΙ Januari 2010 Uppdragsgivare: Burlövs kommun 1 Förord AB

Läs mer

RAPPORT. Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 MÖRBYLÅNGA KOMMUN STOCKHOLM TRAFIKPLANERING UPPDRAGSNUMMER 7000175000 1.

RAPPORT. Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 MÖRBYLÅNGA KOMMUN STOCKHOLM TRAFIKPLANERING UPPDRAGSNUMMER 7000175000 1. repo001.docx 2012-03-2914 MÖRBYLÅNGA KOMMUN Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 UPPDRAGSNUMMER 7000175000 STOCKHOLM TRAFIKPLANERING JOHANNA FICK UPPDRAGSLEDARE KARIN RENSTRÖM GRANSKARE

Läs mer

Förslag till strategi för utveckling av detaljhandeln i Nybro kommun

Förslag till strategi för utveckling av detaljhandeln i Nybro kommun Förslag till strategi för utveckling av detaljhandeln i Nybro kommun 8 maj, 2015 Förord HUI Research AB genomförde vid årsskiftet 2014/2015 en utredning av förutsättningarna för detaljhandeln i Nybro kommun.

Läs mer

Rapport juni 2015 Valdemarsviks kommun. Konsekvensanalys Valdemarsvik

Rapport juni 2015 Valdemarsviks kommun. Konsekvensanalys Valdemarsvik Rapport juni 2015 Valdemarsviks kommun Konsekvensanalys Valdemarsvik Sammanfattning Syfte och mål Utredningen ska förse Valdemarsviks kommun med ett material som kan ligga till grund för beslut om etablering

Läs mer

Nydala Karlslund Norresand Centrum Maxi Söder Centrum Målaregården Brogård Handelsområden utbredning 1 Handelsverksamhet i centrum. Källa: Centrumplanen 2013 Restaurang 16 3 040 60 Nyckeltal över antal

Läs mer

Företagsamhetsmätning- Dalarnas län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning- Dalarnas län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning- Dalarnas län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Dalarnas län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

INNEHÅLL. Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8. Turism och shoppingturism en definition 8.

INNEHÅLL. Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8. Turism och shoppingturism en definition 8. September 2013 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8 Turism och shoppingturism en definition 8 Resor 11 Konsumtion 15 Övernattningar 18 Regional

Läs mer

HUI Research På uppdrag av Eda kommun

HUI Research På uppdrag av Eda kommun Turismens effekter på omsättning och sysselsättning i Eda kommun 2012 HUI Research På uppdrag av Eda kommun April 2013 Turistiska nyckeltal 2012 Eda kommun och Värmland Eda 2012 Värmland 2012 Bruttoregionprodukt

Läs mer

UNDERLAGSRAPPORT Fördjupad översiktsplan för förbindelse över Fyrisån. Analys av kommersiella förutsättningar för kontor och handel

UNDERLAGSRAPPORT Fördjupad översiktsplan för förbindelse över Fyrisån. Analys av kommersiella förutsättningar för kontor och handel UNDERLAGSRAPPORT Fördjupad översiktsplan för förbindelse över Fyrisån Analys av kommersiella förutsättningar för kontor och handel 2013-03-20 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys

Läs mer

sammanfaller med den vision och strukturbild som diskuterats (dock inte sagt att detta uttryckligen gäller i Höganäs kommun).

sammanfaller med den vision och strukturbild som diskuterats (dock inte sagt att detta uttryckligen gäller i Höganäs kommun). 1! INLEDNING Höganäs kommun har under 2010 utarbetat en handelsutredning i syfte att belysa kommunens handelsplatser och handelsförutsättningar som skall ligga till grund för vision 2015. En vision som

Läs mer

Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011.

Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011. Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011. Koncept/innehåll: Jerker Söderlind Plan/arkitektur: Gio Olla, Joakim Sturesson

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av april 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av april 2012 2012-05-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av april 2012 Omsättningen till arbete lägre än för ett år sedan, men bland ungdomar är Dalarna i topp i riket Under april påbörjade

Läs mer

Handelsstrategins utgångspunkt utifrån redan antagna mål och strategier:

Handelsstrategins utgångspunkt utifrån redan antagna mål och strategier: Nuvarande handelsstrategi antogs av kommunfullmäktige 2010 och är starkt kopplad till stadsmiljöprogrammet som fullmäktige antog 2009. Tillsammans med den fördjupade översiktsplanen för Nybro stad (2013),

Läs mer

HUR RED ARBETAR. I korthet kan RED:s upplägg beskrivas med att RED:

HUR RED ARBETAR. I korthet kan RED:s upplägg beskrivas med att RED: NORET, MORA FÖRETAGSPRESENTATION RICO ESTATE DEVELOPMENT AB Rico Estate Development AB (RED) är ett privatägt fastighetsutvecklingsbolag (Developer) med inriktning på kommersiella fastigheter. RED har

Läs mer

HUR RED ARBETAR. I korthet kan RED:s upplägg beskrivas med att RED:

HUR RED ARBETAR. I korthet kan RED:s upplägg beskrivas med att RED: NORET, MORA FÖRETAGSPRESENTATION RICO ESTATE DEVELOPMENT AB Rico Estate Development AB (RED) är ett privatägt fastighetsutvecklingsbolag (Developer) med inriktning på kommersiella fastigheter. RED har

Läs mer

På väg till Borås? Modern marknadsplats med gångavstånd

På väg till Borås? Modern marknadsplats med gångavstånd På väg till Borås? Modern marknadsplats med gångavstånd Handelsutredning 2012 Borås unika historia är stadens framtid. Vi har alltid varit bra på handel. Till och med så bra att Gustav II Adolf år 1621

Läs mer

Handelsstaden Skövde Analys av utvecklingen 2011

Handelsstaden Skövde Analys av utvecklingen 2011 Handelsstaden Skövde Analys av utvecklingen 2011 Sida 1 (7) Handelsstaden Skövde fortsätter växa ett resultat av ett långsiktigt arbete i samverkan Skövdes totala handelsindex fortsätter stiga och är nu

Läs mer

Företagsamheten 2011 Dalarnas län

Företagsamheten 2011 Dalarnas län Företagsamheten 2011 Dalarnas län FEBRUARI 2011 Sammanfattning 2010 var ett bra år för företagsamheten i Dalarna. Under året ökade antalet företagsamma personer med cirka 450 personer, det vill säga en

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av februari 2012 2012-03-14 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av februari 2012 Omsättningen till arbete minskar men är på samma nivå som i januari Under februari påbörjade drygt 1 394 av alla

Läs mer

Länsstyrelsen Jämtlands län Samhällsplanering och boende Kaj Wejander 063 146234

Länsstyrelsen Jämtlands län Samhällsplanering och boende Kaj Wejander 063 146234 Kaj Wejander 063 146234 BESLUT Datum 2001-10-08 203-6961-01 Delgivningskvitto Dnr (anges vid skriftväxling) Krokoms kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen 835 80 Krokom Prövning av kommunfullmäktige i Krokoms

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag. Maj 2017

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag. Maj 2017 Handelsbarometern Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Maj 2017 Framtidsindikatorn Maj 103,3 månadsindex Positivare tongångar i handeln +3,5% månadsutveckling 107,3

Läs mer

datum PLANBESKRIVNING Ändring genom tillägg till del av DP 4136 för södra delen av Toftanäs industriområde i Husie i Malmö

datum PLANBESKRIVNING Ändring genom tillägg till del av DP 4136 för södra delen av Toftanäs industriområde i Husie i Malmö datum 2016-04-08 diarienummer 2013-00346 ÄDp 5375 SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING Ändring genom tillägg till del av DP 4136 för södra delen av Toftanäs industriområde i Husie i Malmö INLEDNING Då planförslaget

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag. Juni 2017

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag. Juni 2017 Handelsbarometern Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Juni 2017 Framtidsindikatorn juni 100,2-3,1% månadsindex månadsutveckling 101,6 Försäljning 99,5 Antal anställda

Läs mer