Handelsstrategi Kristianstads kommun. Bromma

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handelsstrategi Kristianstads kommun. Bromma 2006-03-10. www.nordplanab.se"

Transkript

1 Handelsstrategi Kristianstads kommun Bromma

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING... 1 Effekter på befintlig handel "över natten" av Coop Forum och Bergendalhs:... 1 Effekter på befintlig handel "över natten" av en ny extern ICA Maxi. Vi räknar här med att befintlig Maxi läggs ned:... 2 Den samlade effekten över natten på befintlig handel av Coop Forum, Bergendalhs och en extern utbyggd Ica Maxi:... 2 Effekter på matpriserna...2 Shopping... 2 Volymhandel med sälllanköpsvaror... 3 Sysselsättningseffekter INLEDNING ALLMÄNT OM EXTERN- OCH CITYHANDEL BAKGRUND OCH UPPDRAGSBESKRIVNING ARBETSGRUPP BASDATA MARKNADSOMRÅDE BEFOLKNING KONSUMTION OCH KÖPKRAFT... 8 Sällanköpsvaror... 8 Dagligvaror MEDELINKOMSTER ARBETSPENDLING FRAMTIDA UTVECKLING NYA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR HANDELN VARFÖR ETABLERAS VISS TYP AV HANDEL PÅ VISSA PLATSER? ELEKTRONISK HANDEL Dagligvaror Sällanköpsvaror NY INFRASTRUKTUR I SKÅNE OCH OMGIVANDE LÄN PLANER SLUTSATSER HANDELSUTBUDET I KRISTIANSTADSREGIONEN DAGLIGVARUUTBUD REGIONALA DAGLIGVARUKONKURRENTER SÄLLANKÖPSVARUUTBUDET I KRISTIANSTADSREGIONEN Utbud i Kristianstad Sällanköpsvarukonkurrenter IDÉER TILL NYA HANDELSYTOR I KRISTIANSTAD FÖRESLAGNA NYA STORMARKNADER EKO COOP i Härlöv ICA-Maxi VOLYMHANDEL STADSKÄRNAN KV. ERIK DAHLBERG EN NY GALLERIA I CENTRALA KRISTIANSTAD i

3 6.5 SHOPPINGHANDEL FÖRE EVENTUELL HANDEL I RÅDHUSKVARTERET PARKERING I CENTRUM ETT EXTERNT SHOPPINGCENTRUM PÅ KVM DEN NYA HANDELNS PÅVERKAN PÅ BEFINTLIG HANDEL DAGLIGVAROR - MÖJLIG FÖRSÄLJNING OCH PÅVERKAN Coop Forum och Bergendahls Effekter på befintlig handel "över natten" av Coop Forum och Bergendalhs Utbyggnad och flytt av ICA Maxi Effekter på befintlig handel "över natten" av en ny ICA Maxi. Vi räknar här med att befintlig Maxi läggs ned SAMMANLAGD EFFEKT Effekter på befintlig handel av Coop Forum, Bergendalhs och en flyttad samt utbyggd Ica Maxi EFFEKTER PÅ MATPRISERNA SÄLLANKÖPSVAROR - MÖJLIG FÖRSÄLJNING OCH PÅVERKAN Shopping Ett externt shoppingcentrum på kvm Volymhandel SYSSELSÄTTNINGSEFFEKTER STYRKOR, SVAGHETER OCH UTVECKLINGSPOTENTIAL FÖR KRISTIANSTADS HANDEL KVALITATIVA BEDÖMNINGAR AV STADSKÄRNAN OCH ÖVRIGA HANDELSOMRÅDEN Fysisk miljö Detaljhandelsstruktur Tillgänglighet Konkurrensförhållande Branschbalans/butiksmix ANSATS TILL SWOT Styrkor Svagheter Möjligheter Hot MÅL OCH SCENARIER FÖR DETALJHANDELN I KRISTIANSTAD MÅL FÖR KOMMUNENS DETALJHANDEL Operativa mål FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR OCH EFFEKTER AV EXPANDERAD DETALJHANDEL TRE SCENARIER Varför scenarier och hur väljs de? Scenario 1: Satsa på centrum - håll igen externhandeln Scenario 2: Satsa på centrum och viss externhandel för tillväxt...41 Scenario 3: Låt marknadskrafterna råda fritt UTVÄRDERING AV SCENARIERNA Praktiska utvärderingskriterier Slutsats Scenario 2 får bästa viktade betyg FÖRSLAG TILL DETALJHANDELSSTRATEGI Innehåll Mål Planeringsprinciper Planering vid nyetablering och förnyelse Procedur vid etableringsprövning Uppföljning och revidering av strategin ii

4 1 Sammanfattning Kristianstad kommun har som mål att stärka sin roll som regionalt handelscentrum, genom att dels stärka stadskärnan, dels utveckla externhandeln. Kommunen har givit Nordplan AB i uppdrag att göra en handelsutredning för Kristianstad kommun. Bakgrunden till uppdraget är att BergendahsGruppen AB vill bygga till sin Eko-hall i Fjälkinge med ca 5000 kvm dagligvaruhandel. Konsumentföreningen i Kristianstad-Blekinge skall etablera en stormarknad i Härlöv på preliminärt ca kvm. Troligen finns det på sikt intresse att etablera en tredje stormarknad i Hammar (Ica Maxi). Vidare finns intresse att etablera köpcentrumhandel både i centrum och i Hammar. Nordplan bedömer effekterna av några olika köpcentrumalternativ. Uppdraget är främst att beskriva nuläge och utveckling för detaljhandeln i kommunen kommunens förutsättningar att stärka sin roll som regionalt handelscentrum beskriva effekterna av externa etableringar resonera om hur stadskärnans handel mm kan utvecklas föreslå en kommunal strategi för handelns utveckling Effekter på befintlig handel "över natten" av Coop Forum och Bergendalhs: Stora butiker i tätorten (ej servicebutiker) 15-25% Stora butiker i Åhus, Bromölla och Tollarp 10-20% Små butiker Kristianstad, Bromölla och 5-10% Östra Göinge kommuner Stora butiker i Hässleholm ca 5% Övriga butiker i hela marknadsområdet, inkl servicebutiker ca 5% eller mindre Påverkan på befintliga butiker blir mycket kraftig. Som jämförelse kan nämnas att en butik med ordnad och bra ekonomi oftast klarar en omsättningsminskning på ca 5% med vissa anpassningar. En förlust på 10% kräver i regel neddragningar på personal mm, men flertalet butiker klarar också en sådan omställning. "Över natten" betyder omedelbara effekter på befintlig handel om båda stormarknaderna etableras samtidigt. I detta fall kommer sannolikt flera butiker läggas ned inom några år. För dagligvaror gäller regeln lika slår mot lika vilket innebär att nya stora butiker tar mer av sin försäljning från liknande enheter. Stora butiker kan dock lättare fånga upp marknadstillväxten och ta igen förlorad marknad. De små butikerna har mindre resurser att försvara sig. 1

5 Effekter på befintlig handel "över natten" av en ny extern ICA Maxi. Vi räknar här med att befintlig Maxi läggs ned: Stora butiker i tätorten (ej servicebutiker) * ca 5% Stora butiker i Åhus, Bromölla och Tollarp ca 5% Små butiker i Kristianstad, Bromölla och <5% Östra Göinge Stora butiker i Hässleholm <3% Övriga butiker i hela marknadsområdet, inkl <3% servicebutiker *) En stor del av denna försäljning skulle tas från Coop Forum, Bergendahls och Willys. Den samlade effekten över natten på befintlig handel av Coop Forum, Bergendalhs och en extern utbyggd Ica Maxi: Stora butiker i tätorten (ej servicebutiker) 20-25% Stora butiker i Åhus, Bromölla och Tollarp 15-20% Små butiker Kristianstad, Bromölla och 5-10% Östra Göinge kommuner Stora butiker i Hässleholm ca 5% Övriga butiker i hela marknadsområdet, inkl ca 5% mindreservicebutiker Nordplan antar dock att alla tre stormarknaderna inte etableras samtidigt, utan inom loppet av några år. Marknadstillväxten kompenserar förlusterna med nästan 1% per år. För de stora butikerna är tillväxten större än 1%. Vi räknar med att marknadstillväxten sett över en femårsperiod kompenserar större delen av befintliga butikers förluster p g a en ev. flytt och utökning av ICA Maxi. Som Nordplan nämnt kommer sannolikt flera butiker läggas ned inom några år efter dessa nyetableringar och utbyggnader. Effekter på matpriserna En grov uppskattning är att matpriserna i Kristianstad skulle kunna sjunka med i genomsnitt 1-1,5%. Shopping Nordplan bedömer som nämnts att tillväxten inom shopping fram till år 2015 kan bli Mkr bl.a. beroende på hur mycket Kristianstad satsar på ny och befintlig handel. Nordplan har antagit att Kristianstad satsar ambitiöst och att tillväxten i kommunen inom shopping skulle bli ca 600 Mkr. Det skulle vara en offensiv satsning. Kristianstad kommun har som mål att stärka sin roll som regionalt handelscentrum, genom att dels stärka stadskärnan, dels utveckla externhandeln. Eftersom det är ett 2

6 centralt mål för kommunen att stadskärnan skall stärkas anser Nordplan att utbyggnaden bör ske i två steg: Steg 1. En galleria i stadskärnan på kvm som kan omsätta ca 250 Mkr. Påverkan på befintlig handel blir i genomsnitt begränsad. Enskilda butiker kan drabbas hårt. Andra butiker kan stimuleras. Västra delen av centrum kan "över natten" påverkas med i genomsnitt ca 5 % (kanske något mer) om man inte aktivt försvarar sig. Steg 2. En extern galleria med en försäljning av shoppingvaror för 300 Mkr med en butiksyta av ca kvm. Påverkan på centrum "över natten" bedöms bli i genomsnitt mellan 5 och 10%. Detta motsvarar några års tillväxt. Enskilda butiker i stadskärnan kan ändå drabbas hårt. Genom effektiviseringar i centrum kan man dessutom successivt tillföra ytterligare några tusen kvm motsvarande en försäljning på Mkr. Påverkan på befintlig handel blir relativt liten. Enligt Nordplans bedömning kan detta ske parallellt med steg 1 och 2. En extern galleria med en omsättning på 300 Mkr shopping skulle inte vara något allvarligt hot mot Kristianstads stadskärna. Vi har då räknat med att stadskärnan aktivt försvarar sig mot den nya konkurrensen. Annars kan förlusterna bli större än de angivna. Under utredningens gång har vi ombetts översiktligt analysera effekterna av ett större externt köpcenter på kvm. Ett externt shoppingcentrum på kvm skulle sälja för grovt skattat 600 Mkr per år, d.v.s. det skulle ta hela eller nästan hela den bedömda tillväxten i marknadsområdet framtill år Påverkan på shoppinghandeln i centrum skulle bli kraftig, grovt skattat 20-25% "över natten". I omsättning för shopping skulle det nya centrumet efter några år bli ung. lika stort som stadskärnan. Investeringskraften skulle till större delen riktas mot det externa centrumet. Närmarknaden för stadskärnan är jämförelsevis svag - tätorten har ca inv. Nordplan bedömer att det finns en betydande risk för att Kristianstad får en liknande utveckling som t.ex. Uddevalla och Trollhättan där externa köpcentra har tagit över stadskärnornas roll som dominerande handelsplats för shopping. Volymhandel med sälllanköpsvaror Nordplan bedömer som nämnts att den totala tillväxten inom volymhandeln i hela marknadsområdet för sällanköpsvaror blir ca 700 Mkr fram till år Påverkan på stadskärnan om volymhandel etableras i Kristianstad inom denna ram, t.ex Mkr blir marginell. Den kan t.o.m. bli något positiv genom att färre kunder åker västerut, t.ex. till Malmö-Lund, för att handla Mkr kräver en yta på kvm. Om vi antar att Coop Forum och Ica Maxi etableras med en sällanköpsvaruyta yta av kvm återstår ca kvm. 3

7 Sysselsättningseffekter Nordplan bedömer att allt detta sammantaget ger nya arbetstillfällen i handeln i Kristianstad, jämfört med om inga nya etableringar sker. En del av arbetstillfällena avser deltid. Ökningen i antalet årssysselsatta är lägre. Detta är den uppskattade nettoökningen, d.v.s. Nordplan har dragit bort ett antal arbetstillfällen som kan försvinna i befintlig handel. Vi har dock räknat med att stadskärnan aktivt försvarar sig mot den nya konkurrensen. Annars blir ökningen mindre. "Styrkor-svagheter-analys" och handelsstrategi Nordplan har gjort en "styrkor-svagheter-analys" av Kristianstad som handelsstad, ett förslag till handelsstrategi mm för Kristianstad, som är för detaljerade för att redovisa i en sammanfattning. Vi hänvisar till kapitel 8, 9 och 10. 4

8 1. Inledning 1.1 Allmänt om extern- och cityhandel Detaljhandelns försäljning motsvarar ca 1/6 av Sveriges totala BNP och utgör cirka 1/3 av den totala privata konsumtionen. Den totala detaljhandelsförsäljningen i Sverige uppgick till knappt 400 miljarder kronor år År 2004 ökade detaljhandelns försäljning i riket med cirka 4% i löpande priser. Detaljhandeln i svenska stadskärnor och många stadsdelscentra har inte ökat lika snabbt som externhandeln. Detta beror främst på utrymmesbrist som motverkar möjligheten till större nyetableringar och ibland ett splittrat fastighetsägande som gör det svårare att ta ett samlat grepp. Trots detta har det genomförts ett antal renoveringar och omdaningar av citygallerior och stadsdelscentra de senaste åren. Förnyelse är nödvändig och en drivande faktor för både utbudet och omsättningsutvecklingen. I dagens hårda konkurrens är ett förnyelseintervall på ner mot fem år inte ovanligt. Handeln kan indelas i tre huvudkategorier: Dagligvaror (mat, blommor m.m.) Volymhandel med sällanköpsvaror (vitvaror, möbler, TV, byggvaror m.m.) Shopping (kläder, skor, ur, guld m.m.) 1.2 Bakgrund och uppdragsbeskrivning Kristianstad kommun har som mål att stärka sin roll som regionalt handelscentrum, genom att dels stärka stadskärnan, dels utveckla externhandeln. Kristianstad kommun har genom stadsarkitektkontoret givit Nordplan i uppdrag att göra en handelsutredning för Kristianstad kommun. Grunden till förfrågan är att BergendahsGruppen AB vill bygga till sin Eko-hall i Fjälkinge med ca 5000 kvm dagligvaruhandel, varav ca 3500 kvm säljyta. Idag har Ekohallen en yta på ca 8000 kvm varav ca 500 kvm är dagligvaror (torra varor och konserver). Konsumentföreningen i Kristianstad-Blekinge önskar etablera en stormarknad i Härlöv på preliminärt ca kvm. Säljytan planeras till ca 9000 kvm varav ca 2500 kvm dagligvaror, ca 3500 kvm bygg & trädgård och ca 2500 kvm övrig sällanköpshandel. Det finns också intresse av att etablera en tredje stormarknad i Hammar (Ica Maxi). Inga beslut är dock fattade här. Vidare finns intresse av att etablera köpcentrumhandel både i centrum och i Hammar. Nordplan bedömer effekterna av några olika köpcentrumalternativ. 1 Källa: HUI, Handeln i Sverige

9 Uppdraget är främst att beskriva nuläge och utveckling för detaljhandeln i kommunen beskriva kommunens förutsättningar att stärka sin roll som regionalt handelscentrum beskriva effekterna av externa etableringar resonera om hur stadskärnans handel m.m. kan utvecklas föreslå en kommunal strategi för handelns utveckling Uppdragets arbetsgång har bl.a. varit ett möte i Kristianstad med ansvariga politiker och kommunala tjänstemän samt företrädare för handeln och fastighetsägarna. Dessutom har en studieresa genomförts till Jönköping där hela denna grupp har träffat företrädare för Jönköpings kommun. 1.3 Arbetsgrupp Arbetet har från Nordplans sida utförts av Civilekonom Thomas Hellström (huvudansvarig) Beteendevetare Mona Torbiörnsson Civilingenjör Lisa Lagerén Adj. Professor Janne Sandahl har varit "bollplank". Ansvarig hos beställaren är stadsarkitekt Tomas Theander. 6

10 2 Basdata 2.1 Marknadsområde Nordplan bedömer att Kristianstads kunder huvudsakligen kommer ifrån Hässleholms, Osbys, Östra Göinges, Olofströms, Bromöllas, Sölvesborgs och Karlshamns kommun, samt från de delar av Älmhults, Tomelillas, Simrishamns, Hörbys och Höörs kommuner som gränsar till Kristianstad. Vi bedömer preliminärt att i storleksordningen 90% av kunderna kommer från detta område. Kristianstad med grannkommuner visas på kartan nedan. Karta 1. Kristianstad med omland. Kristianstads centrum är markerat med en röd stjärna. 7

11 2.2 Befolkning Befolkningsutvecklingen i Kristianstad kommun och grannkommunerna redovisas i tabellen nedan. De är presenterade i storleksordning. Kommun Tillväxt Tillväxt per år Kristianstad ,9% 0,4% Hässleholm ,8% 0,2% Karlshamn ,9% 0,3% Simrishamn ,7% 0,2% Sölvesborg ,4% 0,0% Älmhult ,3% 0,03% Hörby ,3% 0,5% Östra Göinge ,7% 0,4% Olofström ,9% 0,9% Osby ,9% 0,1% Tomelilla ,3% 0,3% Bromölla ,3% 0,0% Totalt ,39% 0,14% Tabell 1: Befolkning idag och prognoser för aktuella kommuner. Som synes i tabellen är det Hörby som har störst befolkningstillväxt procentuellt följt av Kristianstad och Bromölla. Kristianstad har dock störst tillväxt räknat i antal personer. Några av de närliggande kommunerna har negativ tillväxt. 2.3 Konsumtion och köpkraft Sällanköpsvaror Sällanköpsvaror (SV) utgörs av beklädnad och hem- och fritidsvaror (exklusive bilar). Kristianstads kommun har idag (år 2004) ett inflöde av SV på ca 230 Mkr. Detta motsvarar för ett s.k. index 2 på 113 för SV. 2 Index 100 innebär balans mellan in- och utflöde av detaljhandel 8

12 Kommun Oms. SV 3 år 2004 (Mkr) Förs.underlag år 2004 SV (Mkr) Inflöde/Utflöde Mkr Detaljhandelsindex SV Älmhult Tomelilla Kristianstad Bromölla Karlshamn Hässleholm Simrishamn Olofström Sölvesborg Osby Hörby Östra Göinge Totalt Tabell 2. Omsättning och försäljningsunderlag för Kristianstad och omkringliggande kommuner Källa: HUI:s Handeln i Sverige Varje invånare i Sverige handlar dagligvaror för i snitt ca kr/år och sällanköpsvaror för i snitt ca kr/år, källa KPG 4. Den årliga tillväxten av per capita konsumtionen fram till år 2015 beräknas i fasta priser för dagligvaror bli 0,5% och för sällanköpsvaror 2,2%. Befolkningen i marknadsområdet väntas som nämnts växa med 0,14% per år. Befolknings- och konsumtionsökningen år (11 år) ger således en tillväxt för sällanköpshandel på ca 26% (1,5% + 24,2%), vilket motsvarar knappt 2,4% per år. Detta betyder att SV-omsättningen i aktuella kommuner väntas bli ca 7450 Mkr år 2015, d.v.s. en tillväxt i fasta priser med över 1500 Mkr. SV-handeln i hela marknadsområdet bedöms således växa med ca 140 Mkr per år fram till Av detta svarar shopping (kläder, skor, ur, guld, telefoner, etc.) för knappt hälften, d.v.s. upp mot 70 Mkr. Visserligen vill andra lokala och regionala centra vara med och dela på denna tillväxt, men Kristianstad vidgar sitt influensområde något genom sin stärkta handel, s.k. regionförstoring. För shopping bedömer Nordplan att Kristianstad kommun kan räkna med att tillgodogöra sig från ca hälften upp mot större delen av shoppingtillväxten, d.v.s. ca Mkr per år, beroende på hur mycket man satsar i Kristianstad. Tillväxten fram till år 2015 skulle då för shopping bli ca Mkr i kommunen. Volymhandel (bygg, radio/tv, möbler, etc.) för sällanköpsvaror kan växa med ca Mkr per år, beroende på hur mycket man satsar i Kristianstad kommun. Tillväxten fram till år 2015 skulle för volymhandeln då bli ca Mkr. 3 Källa: HUI:s Handeln i Sverige Konsumtionsprognosgruppen (KPG) består till största del av planerare från de största detaljhandelsföretagen i landet. Syftet med gruppens arbete är att enas om prognoser för den framtida privata konsumtionen uppdelad på olika varugrupper. 9

13 I de två diagrammen nedan jämförs Kristianstad kommuns utveckling inom SVhandeln med sex andra kommuner i södra Sverige. De andra kommunerna är Helsingborg, Kalmar, Växjö, Jönköping, Halmstad och Lund Utveckling sällanköpsvaruindex Halmstad Helsingborg Jönköping Kalmar Kristianstad Lund Växjö Figur 1. Sällanköpvaruindex för Kristianstad och jämförbara kommuner, Källa: HUI:s Handeln i Sverige. Som synes i diagrammet har Kristianstads sällanköpsvaruindex fallit något sedan Ett index på 100 innebär balans mellan omsättningen och försäljningsunderlaget i kommunen. I figur 2 visas försäljningsutvecklingen i löpande priser. Som synes ser vi två grupper av städer. Dels regionala centra med en befolkning över inv, dels handelsstäder med en befolkning på inv. Lund utgör något av ett särfall, där har man bl.a. varit mycket restriktiv med extern handel. 10

14 Utveckling sällanköpvaruomsättning Halmstad Helsingborg Jönköping Kalmar Kristianstad Lund Växjö Figur 2. Sällanköpvaruomsättning för Kristianstad och jämförbara kommuner, Källa: HUI:s Handeln i Sverige. Dagligvaror Dagligvaror (DV) är främst livsmedel, hygien, blommor, tobak och tidningar. Kristianstads kommun har idag (år 2004) ett inflöde av DV på ca 106 Mkr. Detta motsvarar för ett s.k. index 5 på 106 för DV. Kommun Oms. DV 6 år 2004 (Mkr) Förs.underlag år 2004 DV (Mkr) Inflöde/Utflöde Mkr Detaljhandelsindex DV Olofström Älmhult Simrishamn Kristianstad Tomelilla Hässleholm Karlshamn Hörby Sölvesborg Osby Bromölla Östra Göinge Totalt Tabell 3. Dagligvaruomsättning och försäljningsunderlag Källa: HUI:s Handeln i Sverige Befolknings- och konsumtionsökningen ger alltså en tillväxt för dagligvaruhandel på ca 7% (1,5% + 5,5%) fram till år 2015, vilket motsvarar ca 0,6% per år. Detta betyder att DV-omsättningen i aktuella kommuner väntas bli ca Mkr år 2015, d v s en tillväxt i fasta priser med ca 425 Mkr. 5 Index 100 innebär balans mellan in- och utflöde 6 Källa: HUI:s Handeln i Sverige

15 Precis som för sällanköpsvaror får vi räkna med att andra lokala och regionala butiker vill vara med och dela på denna tillväxt. För dagligvaror bedömer Nordplan att Kristianstad kommun kan räkna med att tillgodogöra sig från drygt hälften upp mot större delen av tillväxten fram till år 2015, d.v.s. totalt Mkr, beroende på hur mycket man satsar i Kristianstad. I de två diagrammen nedan jämförs Kristianstad kommuns utveckling inom DVhandeln med de sex andra kommunerna Helsingborg, Kalmar, Växjö, Jönköping, Halmstad och Lund. 115 Utveckling dagligvaruindex Halmstad Helsingborg Jönköping Kalmar Kristianstad Lund Växjö Figur 3. Dagligvaruindex för Kristianstad och jämförbara kommuner, Källa: HUI:s Handeln i Sverige Utveckling dagligvaruomsättning Halmstad Helsingborg Jönköping Kalmar Kristianstad Lund Växjö Figur 4. Dagligvaruomsättning för Kristianstad och jämförbara kommuner, Källa: HUI:s Handeln i Sverige. 12

16 Kristianstad har stärkt sin ställning som dagligvarucentrum liksom flertalet jämförbara städer i Sydsverige. 2.4 Medelinkomster Vad gäller inkomstnivåer i Kristianstad och omkringliggande kommuner ligger de under rikssnittet. I tabellen nedan presenteras kommunerna i ordning, Älmhult som har högst medelinkomst står överst. Tabellen avser medelinkomst för personer 20 år och äldre som var folkbokförda i Sverige både och , inkomståret Medelinkomster 2003 (kr/år) Rang efter Sveriges samtliga 280 kommuner Samtliga Kvinnor Män Riket Älmhult Bromölla Karlshamn Olofström Kristianstad Sölvesborg Östra Göinge Osby Hässleholm Simrishamn Hörby Tomelilla Snittet av ovan kommuner Tabell 4. Medelinkomster för Kristianstad och omkringliggande kommuner Källa: SCB Sedan år 1991 har inte heller kommunerna runt Kristianstad ökat sina inkomster lika mycket som riket, se nedan. 13

17 Medelinkomster Riket Älmhult Bromölla Karlshamn Olofström Kristianstad Sölvesborg Östra Göinge Osby Hässleholm Simrishamn Hörby Tomelilla Snittet av ovan kommuner Figur 5. Medelinkomster för Kristianstad och omkringliggande kommuner Källa: SCB Älmhult, Bromölla, Karlshamn och Olofström har högst medelinkomster, medan Tomelilla, Hörby och Simrishamn har lägst. Övriga kommuner ligger runt snittet för området, men ca kr lägre per år än rikssnittet. Älmhult kommun har haft klart bäst utveckling, år 1991 hade kommunen bland de lägsta medelinkomsterna medan man år 2004 hade högst medelinkomst av de studerade kommunerna. 2.5 Arbetspendling Arbetspendling har betydelse för handeln, bl.a. genom att arbetande handlar en del av sina behov i anslutning till arbetsplatsen. Arbetspendlingen till och från Kristianstad är relativt stor. År 2003 var det personer som pendlade till Kristianstad medan personer pendlade ut. 14

18 Arbetspendling till och från Kristianstad år Inpendling till Kristianstad från (antal) Hässleholm Ö Göinge Bromölla Lund Malmö Hörby Simrishamn Osby Tomelilla Höör Ängelholm Helsingborg Eslöv Perstorp Övriga Skåne Blekinge län Västra Götalands län Kronobergs län Stockholms län Utpendling från Kristianstad till (antal) Figur 6. In- och utpendling från Kristianstad Källa: SCB Som synes i tabellen är den största arbetspendlingen mellan Hässleholm och Kristianstad. Den största nettoutpendlingen går till Malmö, medan den största nettoinpendlingen kommer från Östra Göinge. 15

19 3 Framtida utveckling 3.1 Nya förutsättningar för handeln De svenska hushållens levnadsvillkor har förändrats i grunden under de senaste decennierna. Detta har bl.a. påverkat detaljhandeln. Grundförutsättningarna har ändrats successivt genom det alltmer utspridda boendet, den förbättrade hushållsekonomin, den ökade biltillgången för allt fler hushåll, bättre förvaringsmöjligheter i hemmen och, kanske viktigast, den ökade arbetstiden utanför hemmet bland kvinnor. Omvandlingen underlättades genom en förändrad lagstiftning för handelns öppethållande. Detta gav nya förutsättningar för detaljhandeln, som drogs in i en våg av strukturrationaliseringar med satsning på bl.a. ökad omsättningshastighet, lägre betjäningsgrad och större och färre butiksenheter. De nya konsumentpreferenserna kan beskrivas på olika sätt. Vi utgår från Svensk Handels beskrivning av fyra huvudlinjer 7, vilka alltså speglar handelns egen bedömning. a. Handla billigt - ofta livsmedel eller större inköp till hem och hobby, oftast externt eller halvexternt, t.ex. Maxi ICA, IKEA och Coop Forum står för denna handel. b. Handla rationellt - inköpslistans olika poster handlas snabbast och enklast i ett köpcentrum. En stadskärna som är välplanerad och lättillgänglig för alla kundgrupper "platsar" här. c. Handla upplevelser - stadskärnans utbud är i detta fall, ännu så länge, unikt med sin blandning av kultur och kommersiell handel. Stadens styrka ligger i ett unikt utbud och i en unik miljö. Externhandeln är dock beredd att konkurrera jfr t.ex. filmstaden (Heron City) i Kungens Kurva. d. Handla på vägen till/från arbetet, fritidssyssla eller dylikt. Oftast ren servicehandel i anslutning till allmänna färdmedel, på bensinstationer mm. Relativt små volymer, totalt sett, men växande. Dessa huvudlinjer speglar ett rationellt och från handelns synpunkt realistiskt synsätt, giltiga även i Kristianstad. De kan dock till vissa delar strida mot samhällets önskemål om en god distributionsstruktur med t.ex. väl utvecklad närservice och samhällets ansvar för varuförsörjningen till alla befolkningsgrupper. Det finns handelsföretag som har som strategi att inte ligga externt utan alltid i centrum, t ex Åhléns. En trend som Svensk Handel inte tagit upp ovan är det växande miljöintresset med bl.a. en önskan om ekologisk och närodlad mat samt djuruppfödning där man tagit 7 En kartläggning av Storstockholms detaljhandel 1995, Stockholms Köpmannaförbund

20 större hänsyn till djurens miljö. Många kunder är beredda att betala extra för detta inom rimliga gränser och handelns miljöintresse har successivt ökat. Samtidigt kläms handeln mellan dessa intressen och den ständigt pågående diskussionen om att vår mat är dyr. Nordplans bedömning är att miljön kommer att bli allt viktigare för handeln och kunderna. En central utgångspunkt för vårt arbete med Kristianstad bör vara att rationell handel kan ske i alla stora och lättillgängliga utbud/centrum, d.v.s. även exempelvis i lättillgängliga (även i ett bilperspektiv) ortscentra, samt bra stadsdelscentra med dagligvaruhandel, service m.m. Olika befolkningsgrupper har olika förutsättningar, preferenser och beteenden, t.ex. avseende rörlighet (bl.a. tillgång till bil), ekonomiska resurser, sortimentsönskemål och önskemål om öppethållande. Exempel på sådana grupper, som i olika situationer kan behöva beaktas särskilt med hänsyn till känsligheten för försämrad närservice, är pensionärer, ungdomar, handikappade, olika etniska grupper, barnfamiljer, ensamstående föräldrar och arbetslösa. Många landsbygdsbutiker trängs mellan vikande efterfrågan och en allt hårdare konkurrens. Den vikande efterfrågan tar sig bl.a. uttryck i befolkningsminskning och kanske ännu viktigare: många glesbygdsbor är i idag mycket rörliga och arbetar i en närliggande stad, har tillgång till bil etc. Åtgärder i butiken kan dock ändra mycket. Handelns strävan mot förbättrad ekonomi och marknadsanpassning genom ökad läges- och utbudspolarisering kommer enligt Nordplans bedömning att fortgå under lång tid framöver. Vi kommer att få en ännu tydligare uppdelning mellan kvalitet och kvantitet: å ena sidan en kvalitativ, serviceinriktad och upplevelseaccentuerad handel, gärna kombinerad med ett generöst kultur- och serviceutbud i stadskärnor/city och å andra sidan tydligt profilerad rationell lågpris- och volymhandel i bilorienterade lägen (det främsta Kristianstadsexemplet är Härlöv medan ICA Kvantum med omgivande butiker i Näsby intar en mellanställning som både ett stort stadsdelscentrum och ett trafikorienterat storbutikscentrum). 3.2 Varför etableras viss typ av handel på vissa platser? Under och 1960-talen styrdes handelns etableringar till stor del av ytterstädernas utbyggnad och i viss mån av utbyggnaden av de allmänna kommunikationerna. Många stadsdelscentra kom att ägas av de kommunala bostadsföretagen och sågs som en naturlig del av den nya staden. Marknaden ser annorlunda ut nu i mitten av 2000-talet. Många stora centra ägs av svenska och internationella fastighetsbolag och företagsekonomiska lönsamhetskrav styr utvecklingen. Konkurrensen till bostadsnära traditionella köpcentra ökar hela tiden från ny handel med lägre etableringskostnader, oftast s.k. externhandel. Medan det ofta kostar kr per kvm (eller mer) att bygga om eller nytt i ett centrumläge kan man ofta klara sig under kr per kvm i ett externläge. Samtidigt har bilens roll i 17

Handelsutredning Järna Underlag för FÖP. Slutkoncept juni 2008

Handelsutredning Järna Underlag för FÖP. Slutkoncept juni 2008 Underlag för FÖP Sammanfattning Järnas dagligvaruhandel Om Ica etablerar externt, i Tuna backar eller Saltå kvarn Vid en extern etablering av Ica i Tuna backar eller vid Saltå kvarn skulle Järna centrum

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUN Detaljhandelsutredning och underlag till förslag till mål och riktlinjer för handelns utveckling inom Södertälje kommun

SÖDERTÄLJE KOMMUN Detaljhandelsutredning och underlag till förslag till mål och riktlinjer för handelns utveckling inom Södertälje kommun SÖDERTÄLJE KOMMUN Detaljhandelsutredning och underlag till förslag till mål och riktlinjer för handelns utveckling inom Södertälje kommun Teknisk rapport 16 juni 2009 Förord Då det snart gått tio år sedan

Läs mer

Rapport februari 2013 Skara kommun. Handelsutredning. Förutsättningar för externhandel i Skara kommun

Rapport februari 2013 Skara kommun. Handelsutredning. Förutsättningar för externhandel i Skara kommun Rapport februari 2013 Skara kommun Handelsutredning Förutsättningar för externhandel i Skara kommun Förord HUI Research AB har på uppdrag av Skara kommun genomfört en utredning av handelns förutsättningar

Läs mer

Rapport juni 2015 Valdemarsviks kommun. Konsekvensanalys Valdemarsvik

Rapport juni 2015 Valdemarsviks kommun. Konsekvensanalys Valdemarsvik Rapport juni 2015 Valdemarsviks kommun Konsekvensanalys Valdemarsvik Sammanfattning Syfte och mål Utredningen ska förse Valdemarsviks kommun med ett material som kan ligga till grund för beslut om etablering

Läs mer

HANDELSUTREDNING UPPLANDS-BRO

HANDELSUTREDNING UPPLANDS-BRO RAPPORT HANDELSUTREDNING UPPLANDS-BRO SLUTRAPPORT 2014-02-12 Uppdrag: Handelsutredning Upplands-Bro Revideringar Titel på rapport: Handelsutredning Upplands-Bro Status: Datum: 2014-02-12 Medverkande Revideringsdatum

Läs mer

DETALJHANDELSANALYS ÖSTERSUNDSREGIONEN

DETALJHANDELSANALYS ÖSTERSUNDSREGIONEN C:\windows\TEMP\Rapport Östersund slutgiltig010122.doc DETALJHANDELSANALYS ÖSTERSUNDSREGIONEN AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT Förord Föreliggande rapport behandlar detaljhandeln i Östersundsregionen. Studien

Läs mer

HANDELSSTRATEGI ÖRNSKÖLDSVIK. - Tillsammans för en bättre handel

HANDELSSTRATEGI ÖRNSKÖLDSVIK. - Tillsammans för en bättre handel HANDELSSTRATEGI ÖRNSKÖLDSVIK - Tillsammans för en bättre handel 2 Det är lördag och staden vibrerar. Här möts gammal och ung; tonåringarna Elsa och Oscar som handlar outfits till kvällens disco och pensionären

Läs mer

Handelsområden och detaljhandelns utveckling i Jönköpings kommun

Handelsområden och detaljhandelns utveckling i Jönköpings kommun Handelsområden och detaljhandelns utveckling i Jönköpings kommun STADSKONTORET l NOVEMBER 2013 Stadskontorets utredningsenhet Utredare David Jansson david.jansson@jonkoping.se Omslag och layout Lena Holmberg

Läs mer

SLUTRAPPORT 060307 HANDELSUTREDNING NORRA BOHUSLÄN

SLUTRAPPORT 060307 HANDELSUTREDNING NORRA BOHUSLÄN SLUTRAPPORT 060307 HANDELSUTREDNING NORRA BOHUSLÄN ZÖK I MARS 2006 Innehållsförteckning F ö r o r d... 8 Huvudrapport, sammanfattning... 9 INLEDNING...9 Bakgrund och nytta med utredningen...9 Uppdraget...9

Läs mer

AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT. RAPPORT Handelns Utvecklingsråd (HUR) Härifrån till framtiden. detaljhandeln i Sverige 2025

AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT. RAPPORT Handelns Utvecklingsråd (HUR) Härifrån till framtiden. detaljhandeln i Sverige 2025 AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT RAPPORT Handelns Utvecklingsråd (HUR) Härifrån till framtiden detaljhandeln i Sverige 2025 Förord Detaljhandeln har under den senaste tjugoårsperioden genomgått en kraftig

Läs mer

Konsekvenser på handel och regionalekonomi av utbyggd handel på betongstationen m fl

Konsekvenser på handel och regionalekonomi av utbyggd handel på betongstationen m fl Konsekvenser på handel och regionalekonomi av utbyggd handel på betongstationen m fl mars 2014 2014-03-07 FÖRORD År 2007 antog Östersunds kommun en handelspolicy som kom att uppdateras och utvärderas under

Läs mer

HANDELN I KARLSKRONA. En studie av detaljhandelns förutsättningar och potential

HANDELN I KARLSKRONA. En studie av detaljhandelns förutsättningar och potential HANDELN I KARLSKRONA En studie av detaljhandelns förutsättningar och potential AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) FÖRORD Syftet med denna rapport är att kartlägga och analysera detaljhandeln och dess

Läs mer

HANDELSUTREDNING HANDELSUTREDNING FÖR FALKENBERGS CENTRALORT JÄMTE UNDERLAG FÖR HANDELSPOLICY

HANDELSUTREDNING HANDELSUTREDNING FÖR FALKENBERGS CENTRALORT JÄMTE UNDERLAG FÖR HANDELSPOLICY HANDELSUTREDNING HANDELSUTREDNING FÖR FALKENBERGS CENTRALORT JÄMTE UNDERLAG FÖR HANDELSPOLICY Nordplan i januari 2003 Innehållsförteckning FÖRORD... 5 SAMMANFATTNING... 6 INLEDNING... 7 CENTRUMAVGRÄNSNINGEN,

Läs mer

Shop til you drop. Regionförbundet Sörmland levererar 2007:3. - om handeln som tillväxtmotor i Sörmland

Shop til you drop. Regionförbundet Sörmland levererar 2007:3. - om handeln som tillväxtmotor i Sörmland Shop til you drop - om handeln som tillväxtmotor i Sörmland Det ska vara enkelt att förverkliga sina ambitioner, ideér och framtidsplaner i Sörmland Vision antagen på regionfullmäktige maj 2006 En rapport

Läs mer

Innehåll 2000-02-09 KOMMUNLEDNINGSKONTORET. Maud Enquist tel 08-550 216 47

Innehåll 2000-02-09 KOMMUNLEDNINGSKONTORET. Maud Enquist tel 08-550 216 47 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Planeringsstaben 2000-02-09 Maud Enquist tel 08-550 216 47 Innehåll Förord 2 Handelns utveckling 3 Allmänt Internationella erfarenheter Varför en kommunal strategi för handelsetableringar?

Läs mer

PM ang handelsutredningar i Kristianstad och effekter av en utbyggd handel 2014-04-02

PM ang handelsutredningar i Kristianstad och effekter av en utbyggd handel 2014-04-02 PM ang handelsutredningar i Kristianstad och effekter av en utbyggd handel 2014-04-02 FÖRORD Kristianstad är av tradition den centrala handelsstaden i nordöstra Skåne. För att bejaka en positiv stadsutveckling

Läs mer

Levande stadskärnor. Kartläggning av hot och möjligheter

Levande stadskärnor. Kartläggning av hot och möjligheter Levande stadskärnor Kartläggning av hot och möjligheter Det är inte särsklit konstigt att en stor del av handeln idag etablerar sig utanför staden. De gamla stadskärnorna har varken plats för den nya handeln

Läs mer

Dags att handla nu. Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling

Dags att handla nu. Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling Dags att handla nu Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling Dags att handla nu Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling Stellan Svedström och Helena Holm Boverket Titel: Dags att handla nu

Läs mer

Handelsutredning Västra hamnen i Hudiksvall. Marknadspotential och konsekvensanalys

Handelsutredning Västra hamnen i Hudiksvall. Marknadspotential och konsekvensanalys Handelsutredning Västra hamnen i Hudiksvall Marknadspotential och konsekvensanalys 27 februari 2015 Bakgrund 2 I samband med Hudiksvall kommuns arbete med FÖP för Västra hamnen, önskar staden bedöma förutsättningarna

Läs mer

EN BOSTADSMARKNAD FÖR ALLA? Utmaningar för bostadsbyggande och infrastrukturinvesteringar i Skåne

EN BOSTADSMARKNAD FÖR ALLA? Utmaningar för bostadsbyggande och infrastrukturinvesteringar i Skåne EN BOSTADSMARKNAD FÖR ALLA? Utmaningar för bostadsbyggande och infrastrukturinvesteringar i Skåne Region Skåne 2015 Projektansvarig: Therese Andersson, Region Skåne Grafisk form: Länge Leve Kommunikation

Läs mer

HANDELSUTREDNING SALEMS OCH RÖNNINGE CENTRUM

HANDELSUTREDNING SALEMS OCH RÖNNINGE CENTRUM 29-1-16 HANDELSUTREDNING SALEMS OCH RÖNNINGE CENTRUM Structor Projektutveckling AB Industrigatan 2A 112 46 STOCKHOLM Tel. 8-545 556 3 Org nr. 5566 36-37 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 3 1. BAKGRUND

Läs mer

Den svenska shoppingturismen 2011

Den svenska shoppingturismen 2011 Den svenska shoppingturismen 2011 Augusti 2012 svenskhandel.se Förord Turisternas konsumtion ökar stadigt och besöksnäringen befäster sin ställning som en basnäring i den svenska ekonomin. Exportvärdet

Läs mer

BOSTADSFÖRSÖRJNING I GÖTEBORG

BOSTADSFÖRSÖRJNING I GÖTEBORG BOSTADSFÖRSÖRJNING I GÖTEBORG - NULÄGE OCH FRAMTIDA INRIKTNING Bostadsförsörjning i Göteborg Mars 2014 DNR 0938/14 Projektledare Lars-Gunnar Krantz, Staffan Claesson Arbetsgrupp Erik Carles, Lukas Jonsson,

Läs mer

Förord. Stockholm, 5 september 2014. Karin Johansson vd Svensk Handel

Förord. Stockholm, 5 september 2014. Karin Johansson vd Svensk Handel Nordisk gränshandel 2013 Rapporten framtagen av HUI Research AB på uppdrag av Svensk Handel Augusti 2014 2 Förord Handeln är en motor för Sveriges ekonomi. För vissa glesbygdskommuner spelar gränshandeln

Läs mer

Handelsstudie Piteå Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till

Handelsstudie Piteå Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till Handelsstudie Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Handelsstudie Kommun Plan/Program 2014-09-09 Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till Dokumentinformation

Läs mer

Kajsa Lönn 2015-05-13 NULÄGES & OMVÄRLDSANALYS. Norrtälje Handelsstad

Kajsa Lönn 2015-05-13 NULÄGES & OMVÄRLDSANALYS. Norrtälje Handelsstad Kajsa Lönn 2015-05-13 NULÄGES & OMVÄRLDSANALYS Norrtälje Handelsstad Innehållsförteckning Inledning/bakgrund... 3 Föreningen Norrtälje Handelsstad... 3 Övergripande mål... 3 Övergripande mål för stadskärnan...

Läs mer

STOCKHOLMSFÖRSÖKET MILJÖAVGIFTERNAS EFFEKTER PÅ DETALJHANDELN OCH ANDRA BESÖKSINTENSIVA VERKSAMHETER DELRAPPORT I AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI)

STOCKHOLMSFÖRSÖKET MILJÖAVGIFTERNAS EFFEKTER PÅ DETALJHANDELN OCH ANDRA BESÖKSINTENSIVA VERKSAMHETER DELRAPPORT I AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) STOCKHOLMSFÖRSÖKET MILJÖAVGIFTERNAS EFFEKTER PÅ DETALJHANDELN OCH ANDRA BESÖKSINTENSIVA VERKSAMHETER DELRAPPORT I AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) FÖRORD Stockholms

Läs mer

AFFÄRSPLAN FÖR VÄSTRA CENTRUM ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 29 MARS 2012. Inom ramen för Stadsbyggnadsvision 2.0 www.jonkoping.se/stadsbyggnadsvisionen

AFFÄRSPLAN FÖR VÄSTRA CENTRUM ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 29 MARS 2012. Inom ramen för Stadsbyggnadsvision 2.0 www.jonkoping.se/stadsbyggnadsvisionen AFFÄRSPLAN FÖR VÄSTRA CENTRUM ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 29 MARS 2012 Inom ramen för Stadsbyggnadsvision 2.0 www.jonkoping.se/stadsbyggnadsvisionen UPPDRAGSGIVARE Josephine Nellerup...Stadskontoret,

Läs mer

Framtidens handel. Fredrik Bergström

Framtidens handel. Fredrik Bergström Framtidens handel Fredrik Bergström mtc och författarna 2010 grafisk form och sättning: irons design tryck: Åtta45 tryckeri, solna omslagsbild: Johner/Image source www.mtcstiftelsen.se Förord Framtidens

Läs mer

Bostadsförsörjning i Göteborg

Bostadsförsörjning i Göteborg Fastighetskontoret Bostadsförsörjning i Göteborg nuläge och framtida inriktning November 2014 www.goteborg.se/fastighetskontoret Bostadsförsörjning i Göteborg Antagen av kommunfullmäktige 16 april 2015

Läs mer