Handelsstrategi Kristianstads kommun. Bromma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handelsstrategi Kristianstads kommun. Bromma 2006-03-10. www.nordplanab.se"

Transkript

1 Handelsstrategi Kristianstads kommun Bromma

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING... 1 Effekter på befintlig handel "över natten" av Coop Forum och Bergendalhs:... 1 Effekter på befintlig handel "över natten" av en ny extern ICA Maxi. Vi räknar här med att befintlig Maxi läggs ned:... 2 Den samlade effekten över natten på befintlig handel av Coop Forum, Bergendalhs och en extern utbyggd Ica Maxi:... 2 Effekter på matpriserna...2 Shopping... 2 Volymhandel med sälllanköpsvaror... 3 Sysselsättningseffekter INLEDNING ALLMÄNT OM EXTERN- OCH CITYHANDEL BAKGRUND OCH UPPDRAGSBESKRIVNING ARBETSGRUPP BASDATA MARKNADSOMRÅDE BEFOLKNING KONSUMTION OCH KÖPKRAFT... 8 Sällanköpsvaror... 8 Dagligvaror MEDELINKOMSTER ARBETSPENDLING FRAMTIDA UTVECKLING NYA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR HANDELN VARFÖR ETABLERAS VISS TYP AV HANDEL PÅ VISSA PLATSER? ELEKTRONISK HANDEL Dagligvaror Sällanköpsvaror NY INFRASTRUKTUR I SKÅNE OCH OMGIVANDE LÄN PLANER SLUTSATSER HANDELSUTBUDET I KRISTIANSTADSREGIONEN DAGLIGVARUUTBUD REGIONALA DAGLIGVARUKONKURRENTER SÄLLANKÖPSVARUUTBUDET I KRISTIANSTADSREGIONEN Utbud i Kristianstad Sällanköpsvarukonkurrenter IDÉER TILL NYA HANDELSYTOR I KRISTIANSTAD FÖRESLAGNA NYA STORMARKNADER EKO COOP i Härlöv ICA-Maxi VOLYMHANDEL STADSKÄRNAN KV. ERIK DAHLBERG EN NY GALLERIA I CENTRALA KRISTIANSTAD i

3 6.5 SHOPPINGHANDEL FÖRE EVENTUELL HANDEL I RÅDHUSKVARTERET PARKERING I CENTRUM ETT EXTERNT SHOPPINGCENTRUM PÅ KVM DEN NYA HANDELNS PÅVERKAN PÅ BEFINTLIG HANDEL DAGLIGVAROR - MÖJLIG FÖRSÄLJNING OCH PÅVERKAN Coop Forum och Bergendahls Effekter på befintlig handel "över natten" av Coop Forum och Bergendalhs Utbyggnad och flytt av ICA Maxi Effekter på befintlig handel "över natten" av en ny ICA Maxi. Vi räknar här med att befintlig Maxi läggs ned SAMMANLAGD EFFEKT Effekter på befintlig handel av Coop Forum, Bergendalhs och en flyttad samt utbyggd Ica Maxi EFFEKTER PÅ MATPRISERNA SÄLLANKÖPSVAROR - MÖJLIG FÖRSÄLJNING OCH PÅVERKAN Shopping Ett externt shoppingcentrum på kvm Volymhandel SYSSELSÄTTNINGSEFFEKTER STYRKOR, SVAGHETER OCH UTVECKLINGSPOTENTIAL FÖR KRISTIANSTADS HANDEL KVALITATIVA BEDÖMNINGAR AV STADSKÄRNAN OCH ÖVRIGA HANDELSOMRÅDEN Fysisk miljö Detaljhandelsstruktur Tillgänglighet Konkurrensförhållande Branschbalans/butiksmix ANSATS TILL SWOT Styrkor Svagheter Möjligheter Hot MÅL OCH SCENARIER FÖR DETALJHANDELN I KRISTIANSTAD MÅL FÖR KOMMUNENS DETALJHANDEL Operativa mål FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR OCH EFFEKTER AV EXPANDERAD DETALJHANDEL TRE SCENARIER Varför scenarier och hur väljs de? Scenario 1: Satsa på centrum - håll igen externhandeln Scenario 2: Satsa på centrum och viss externhandel för tillväxt...41 Scenario 3: Låt marknadskrafterna råda fritt UTVÄRDERING AV SCENARIERNA Praktiska utvärderingskriterier Slutsats Scenario 2 får bästa viktade betyg FÖRSLAG TILL DETALJHANDELSSTRATEGI Innehåll Mål Planeringsprinciper Planering vid nyetablering och förnyelse Procedur vid etableringsprövning Uppföljning och revidering av strategin ii

4 1 Sammanfattning Kristianstad kommun har som mål att stärka sin roll som regionalt handelscentrum, genom att dels stärka stadskärnan, dels utveckla externhandeln. Kommunen har givit Nordplan AB i uppdrag att göra en handelsutredning för Kristianstad kommun. Bakgrunden till uppdraget är att BergendahsGruppen AB vill bygga till sin Eko-hall i Fjälkinge med ca 5000 kvm dagligvaruhandel. Konsumentföreningen i Kristianstad-Blekinge skall etablera en stormarknad i Härlöv på preliminärt ca kvm. Troligen finns det på sikt intresse att etablera en tredje stormarknad i Hammar (Ica Maxi). Vidare finns intresse att etablera köpcentrumhandel både i centrum och i Hammar. Nordplan bedömer effekterna av några olika köpcentrumalternativ. Uppdraget är främst att beskriva nuläge och utveckling för detaljhandeln i kommunen kommunens förutsättningar att stärka sin roll som regionalt handelscentrum beskriva effekterna av externa etableringar resonera om hur stadskärnans handel mm kan utvecklas föreslå en kommunal strategi för handelns utveckling Effekter på befintlig handel "över natten" av Coop Forum och Bergendalhs: Stora butiker i tätorten (ej servicebutiker) 15-25% Stora butiker i Åhus, Bromölla och Tollarp 10-20% Små butiker Kristianstad, Bromölla och 5-10% Östra Göinge kommuner Stora butiker i Hässleholm ca 5% Övriga butiker i hela marknadsområdet, inkl servicebutiker ca 5% eller mindre Påverkan på befintliga butiker blir mycket kraftig. Som jämförelse kan nämnas att en butik med ordnad och bra ekonomi oftast klarar en omsättningsminskning på ca 5% med vissa anpassningar. En förlust på 10% kräver i regel neddragningar på personal mm, men flertalet butiker klarar också en sådan omställning. "Över natten" betyder omedelbara effekter på befintlig handel om båda stormarknaderna etableras samtidigt. I detta fall kommer sannolikt flera butiker läggas ned inom några år. För dagligvaror gäller regeln lika slår mot lika vilket innebär att nya stora butiker tar mer av sin försäljning från liknande enheter. Stora butiker kan dock lättare fånga upp marknadstillväxten och ta igen förlorad marknad. De små butikerna har mindre resurser att försvara sig. 1

5 Effekter på befintlig handel "över natten" av en ny extern ICA Maxi. Vi räknar här med att befintlig Maxi läggs ned: Stora butiker i tätorten (ej servicebutiker) * ca 5% Stora butiker i Åhus, Bromölla och Tollarp ca 5% Små butiker i Kristianstad, Bromölla och <5% Östra Göinge Stora butiker i Hässleholm <3% Övriga butiker i hela marknadsområdet, inkl <3% servicebutiker *) En stor del av denna försäljning skulle tas från Coop Forum, Bergendahls och Willys. Den samlade effekten över natten på befintlig handel av Coop Forum, Bergendalhs och en extern utbyggd Ica Maxi: Stora butiker i tätorten (ej servicebutiker) 20-25% Stora butiker i Åhus, Bromölla och Tollarp 15-20% Små butiker Kristianstad, Bromölla och 5-10% Östra Göinge kommuner Stora butiker i Hässleholm ca 5% Övriga butiker i hela marknadsområdet, inkl ca 5% mindreservicebutiker Nordplan antar dock att alla tre stormarknaderna inte etableras samtidigt, utan inom loppet av några år. Marknadstillväxten kompenserar förlusterna med nästan 1% per år. För de stora butikerna är tillväxten större än 1%. Vi räknar med att marknadstillväxten sett över en femårsperiod kompenserar större delen av befintliga butikers förluster p g a en ev. flytt och utökning av ICA Maxi. Som Nordplan nämnt kommer sannolikt flera butiker läggas ned inom några år efter dessa nyetableringar och utbyggnader. Effekter på matpriserna En grov uppskattning är att matpriserna i Kristianstad skulle kunna sjunka med i genomsnitt 1-1,5%. Shopping Nordplan bedömer som nämnts att tillväxten inom shopping fram till år 2015 kan bli Mkr bl.a. beroende på hur mycket Kristianstad satsar på ny och befintlig handel. Nordplan har antagit att Kristianstad satsar ambitiöst och att tillväxten i kommunen inom shopping skulle bli ca 600 Mkr. Det skulle vara en offensiv satsning. Kristianstad kommun har som mål att stärka sin roll som regionalt handelscentrum, genom att dels stärka stadskärnan, dels utveckla externhandeln. Eftersom det är ett 2

6 centralt mål för kommunen att stadskärnan skall stärkas anser Nordplan att utbyggnaden bör ske i två steg: Steg 1. En galleria i stadskärnan på kvm som kan omsätta ca 250 Mkr. Påverkan på befintlig handel blir i genomsnitt begränsad. Enskilda butiker kan drabbas hårt. Andra butiker kan stimuleras. Västra delen av centrum kan "över natten" påverkas med i genomsnitt ca 5 % (kanske något mer) om man inte aktivt försvarar sig. Steg 2. En extern galleria med en försäljning av shoppingvaror för 300 Mkr med en butiksyta av ca kvm. Påverkan på centrum "över natten" bedöms bli i genomsnitt mellan 5 och 10%. Detta motsvarar några års tillväxt. Enskilda butiker i stadskärnan kan ändå drabbas hårt. Genom effektiviseringar i centrum kan man dessutom successivt tillföra ytterligare några tusen kvm motsvarande en försäljning på Mkr. Påverkan på befintlig handel blir relativt liten. Enligt Nordplans bedömning kan detta ske parallellt med steg 1 och 2. En extern galleria med en omsättning på 300 Mkr shopping skulle inte vara något allvarligt hot mot Kristianstads stadskärna. Vi har då räknat med att stadskärnan aktivt försvarar sig mot den nya konkurrensen. Annars kan förlusterna bli större än de angivna. Under utredningens gång har vi ombetts översiktligt analysera effekterna av ett större externt köpcenter på kvm. Ett externt shoppingcentrum på kvm skulle sälja för grovt skattat 600 Mkr per år, d.v.s. det skulle ta hela eller nästan hela den bedömda tillväxten i marknadsområdet framtill år Påverkan på shoppinghandeln i centrum skulle bli kraftig, grovt skattat 20-25% "över natten". I omsättning för shopping skulle det nya centrumet efter några år bli ung. lika stort som stadskärnan. Investeringskraften skulle till större delen riktas mot det externa centrumet. Närmarknaden för stadskärnan är jämförelsevis svag - tätorten har ca inv. Nordplan bedömer att det finns en betydande risk för att Kristianstad får en liknande utveckling som t.ex. Uddevalla och Trollhättan där externa köpcentra har tagit över stadskärnornas roll som dominerande handelsplats för shopping. Volymhandel med sälllanköpsvaror Nordplan bedömer som nämnts att den totala tillväxten inom volymhandeln i hela marknadsområdet för sällanköpsvaror blir ca 700 Mkr fram till år Påverkan på stadskärnan om volymhandel etableras i Kristianstad inom denna ram, t.ex Mkr blir marginell. Den kan t.o.m. bli något positiv genom att färre kunder åker västerut, t.ex. till Malmö-Lund, för att handla Mkr kräver en yta på kvm. Om vi antar att Coop Forum och Ica Maxi etableras med en sällanköpsvaruyta yta av kvm återstår ca kvm. 3

7 Sysselsättningseffekter Nordplan bedömer att allt detta sammantaget ger nya arbetstillfällen i handeln i Kristianstad, jämfört med om inga nya etableringar sker. En del av arbetstillfällena avser deltid. Ökningen i antalet årssysselsatta är lägre. Detta är den uppskattade nettoökningen, d.v.s. Nordplan har dragit bort ett antal arbetstillfällen som kan försvinna i befintlig handel. Vi har dock räknat med att stadskärnan aktivt försvarar sig mot den nya konkurrensen. Annars blir ökningen mindre. "Styrkor-svagheter-analys" och handelsstrategi Nordplan har gjort en "styrkor-svagheter-analys" av Kristianstad som handelsstad, ett förslag till handelsstrategi mm för Kristianstad, som är för detaljerade för att redovisa i en sammanfattning. Vi hänvisar till kapitel 8, 9 och 10. 4

8 1. Inledning 1.1 Allmänt om extern- och cityhandel Detaljhandelns försäljning motsvarar ca 1/6 av Sveriges totala BNP och utgör cirka 1/3 av den totala privata konsumtionen. Den totala detaljhandelsförsäljningen i Sverige uppgick till knappt 400 miljarder kronor år År 2004 ökade detaljhandelns försäljning i riket med cirka 4% i löpande priser. Detaljhandeln i svenska stadskärnor och många stadsdelscentra har inte ökat lika snabbt som externhandeln. Detta beror främst på utrymmesbrist som motverkar möjligheten till större nyetableringar och ibland ett splittrat fastighetsägande som gör det svårare att ta ett samlat grepp. Trots detta har det genomförts ett antal renoveringar och omdaningar av citygallerior och stadsdelscentra de senaste åren. Förnyelse är nödvändig och en drivande faktor för både utbudet och omsättningsutvecklingen. I dagens hårda konkurrens är ett förnyelseintervall på ner mot fem år inte ovanligt. Handeln kan indelas i tre huvudkategorier: Dagligvaror (mat, blommor m.m.) Volymhandel med sällanköpsvaror (vitvaror, möbler, TV, byggvaror m.m.) Shopping (kläder, skor, ur, guld m.m.) 1.2 Bakgrund och uppdragsbeskrivning Kristianstad kommun har som mål att stärka sin roll som regionalt handelscentrum, genom att dels stärka stadskärnan, dels utveckla externhandeln. Kristianstad kommun har genom stadsarkitektkontoret givit Nordplan i uppdrag att göra en handelsutredning för Kristianstad kommun. Grunden till förfrågan är att BergendahsGruppen AB vill bygga till sin Eko-hall i Fjälkinge med ca 5000 kvm dagligvaruhandel, varav ca 3500 kvm säljyta. Idag har Ekohallen en yta på ca 8000 kvm varav ca 500 kvm är dagligvaror (torra varor och konserver). Konsumentföreningen i Kristianstad-Blekinge önskar etablera en stormarknad i Härlöv på preliminärt ca kvm. Säljytan planeras till ca 9000 kvm varav ca 2500 kvm dagligvaror, ca 3500 kvm bygg & trädgård och ca 2500 kvm övrig sällanköpshandel. Det finns också intresse av att etablera en tredje stormarknad i Hammar (Ica Maxi). Inga beslut är dock fattade här. Vidare finns intresse av att etablera köpcentrumhandel både i centrum och i Hammar. Nordplan bedömer effekterna av några olika köpcentrumalternativ. 1 Källa: HUI, Handeln i Sverige

9 Uppdraget är främst att beskriva nuläge och utveckling för detaljhandeln i kommunen beskriva kommunens förutsättningar att stärka sin roll som regionalt handelscentrum beskriva effekterna av externa etableringar resonera om hur stadskärnans handel m.m. kan utvecklas föreslå en kommunal strategi för handelns utveckling Uppdragets arbetsgång har bl.a. varit ett möte i Kristianstad med ansvariga politiker och kommunala tjänstemän samt företrädare för handeln och fastighetsägarna. Dessutom har en studieresa genomförts till Jönköping där hela denna grupp har träffat företrädare för Jönköpings kommun. 1.3 Arbetsgrupp Arbetet har från Nordplans sida utförts av Civilekonom Thomas Hellström (huvudansvarig) Beteendevetare Mona Torbiörnsson Civilingenjör Lisa Lagerén Adj. Professor Janne Sandahl har varit "bollplank". Ansvarig hos beställaren är stadsarkitekt Tomas Theander. 6

10 2 Basdata 2.1 Marknadsområde Nordplan bedömer att Kristianstads kunder huvudsakligen kommer ifrån Hässleholms, Osbys, Östra Göinges, Olofströms, Bromöllas, Sölvesborgs och Karlshamns kommun, samt från de delar av Älmhults, Tomelillas, Simrishamns, Hörbys och Höörs kommuner som gränsar till Kristianstad. Vi bedömer preliminärt att i storleksordningen 90% av kunderna kommer från detta område. Kristianstad med grannkommuner visas på kartan nedan. Karta 1. Kristianstad med omland. Kristianstads centrum är markerat med en röd stjärna. 7

11 2.2 Befolkning Befolkningsutvecklingen i Kristianstad kommun och grannkommunerna redovisas i tabellen nedan. De är presenterade i storleksordning. Kommun Tillväxt Tillväxt per år Kristianstad ,9% 0,4% Hässleholm ,8% 0,2% Karlshamn ,9% 0,3% Simrishamn ,7% 0,2% Sölvesborg ,4% 0,0% Älmhult ,3% 0,03% Hörby ,3% 0,5% Östra Göinge ,7% 0,4% Olofström ,9% 0,9% Osby ,9% 0,1% Tomelilla ,3% 0,3% Bromölla ,3% 0,0% Totalt ,39% 0,14% Tabell 1: Befolkning idag och prognoser för aktuella kommuner. Som synes i tabellen är det Hörby som har störst befolkningstillväxt procentuellt följt av Kristianstad och Bromölla. Kristianstad har dock störst tillväxt räknat i antal personer. Några av de närliggande kommunerna har negativ tillväxt. 2.3 Konsumtion och köpkraft Sällanköpsvaror Sällanköpsvaror (SV) utgörs av beklädnad och hem- och fritidsvaror (exklusive bilar). Kristianstads kommun har idag (år 2004) ett inflöde av SV på ca 230 Mkr. Detta motsvarar för ett s.k. index 2 på 113 för SV. 2 Index 100 innebär balans mellan in- och utflöde av detaljhandel 8

12 Kommun Oms. SV 3 år 2004 (Mkr) Förs.underlag år 2004 SV (Mkr) Inflöde/Utflöde Mkr Detaljhandelsindex SV Älmhult Tomelilla Kristianstad Bromölla Karlshamn Hässleholm Simrishamn Olofström Sölvesborg Osby Hörby Östra Göinge Totalt Tabell 2. Omsättning och försäljningsunderlag för Kristianstad och omkringliggande kommuner Källa: HUI:s Handeln i Sverige Varje invånare i Sverige handlar dagligvaror för i snitt ca kr/år och sällanköpsvaror för i snitt ca kr/år, källa KPG 4. Den årliga tillväxten av per capita konsumtionen fram till år 2015 beräknas i fasta priser för dagligvaror bli 0,5% och för sällanköpsvaror 2,2%. Befolkningen i marknadsområdet väntas som nämnts växa med 0,14% per år. Befolknings- och konsumtionsökningen år (11 år) ger således en tillväxt för sällanköpshandel på ca 26% (1,5% + 24,2%), vilket motsvarar knappt 2,4% per år. Detta betyder att SV-omsättningen i aktuella kommuner väntas bli ca 7450 Mkr år 2015, d.v.s. en tillväxt i fasta priser med över 1500 Mkr. SV-handeln i hela marknadsområdet bedöms således växa med ca 140 Mkr per år fram till Av detta svarar shopping (kläder, skor, ur, guld, telefoner, etc.) för knappt hälften, d.v.s. upp mot 70 Mkr. Visserligen vill andra lokala och regionala centra vara med och dela på denna tillväxt, men Kristianstad vidgar sitt influensområde något genom sin stärkta handel, s.k. regionförstoring. För shopping bedömer Nordplan att Kristianstad kommun kan räkna med att tillgodogöra sig från ca hälften upp mot större delen av shoppingtillväxten, d.v.s. ca Mkr per år, beroende på hur mycket man satsar i Kristianstad. Tillväxten fram till år 2015 skulle då för shopping bli ca Mkr i kommunen. Volymhandel (bygg, radio/tv, möbler, etc.) för sällanköpsvaror kan växa med ca Mkr per år, beroende på hur mycket man satsar i Kristianstad kommun. Tillväxten fram till år 2015 skulle för volymhandeln då bli ca Mkr. 3 Källa: HUI:s Handeln i Sverige Konsumtionsprognosgruppen (KPG) består till största del av planerare från de största detaljhandelsföretagen i landet. Syftet med gruppens arbete är att enas om prognoser för den framtida privata konsumtionen uppdelad på olika varugrupper. 9

13 I de två diagrammen nedan jämförs Kristianstad kommuns utveckling inom SVhandeln med sex andra kommuner i södra Sverige. De andra kommunerna är Helsingborg, Kalmar, Växjö, Jönköping, Halmstad och Lund Utveckling sällanköpsvaruindex Halmstad Helsingborg Jönköping Kalmar Kristianstad Lund Växjö Figur 1. Sällanköpvaruindex för Kristianstad och jämförbara kommuner, Källa: HUI:s Handeln i Sverige. Som synes i diagrammet har Kristianstads sällanköpsvaruindex fallit något sedan Ett index på 100 innebär balans mellan omsättningen och försäljningsunderlaget i kommunen. I figur 2 visas försäljningsutvecklingen i löpande priser. Som synes ser vi två grupper av städer. Dels regionala centra med en befolkning över inv, dels handelsstäder med en befolkning på inv. Lund utgör något av ett särfall, där har man bl.a. varit mycket restriktiv med extern handel. 10

14 Utveckling sällanköpvaruomsättning Halmstad Helsingborg Jönköping Kalmar Kristianstad Lund Växjö Figur 2. Sällanköpvaruomsättning för Kristianstad och jämförbara kommuner, Källa: HUI:s Handeln i Sverige. Dagligvaror Dagligvaror (DV) är främst livsmedel, hygien, blommor, tobak och tidningar. Kristianstads kommun har idag (år 2004) ett inflöde av DV på ca 106 Mkr. Detta motsvarar för ett s.k. index 5 på 106 för DV. Kommun Oms. DV 6 år 2004 (Mkr) Förs.underlag år 2004 DV (Mkr) Inflöde/Utflöde Mkr Detaljhandelsindex DV Olofström Älmhult Simrishamn Kristianstad Tomelilla Hässleholm Karlshamn Hörby Sölvesborg Osby Bromölla Östra Göinge Totalt Tabell 3. Dagligvaruomsättning och försäljningsunderlag Källa: HUI:s Handeln i Sverige Befolknings- och konsumtionsökningen ger alltså en tillväxt för dagligvaruhandel på ca 7% (1,5% + 5,5%) fram till år 2015, vilket motsvarar ca 0,6% per år. Detta betyder att DV-omsättningen i aktuella kommuner väntas bli ca Mkr år 2015, d v s en tillväxt i fasta priser med ca 425 Mkr. 5 Index 100 innebär balans mellan in- och utflöde 6 Källa: HUI:s Handeln i Sverige

15 Precis som för sällanköpsvaror får vi räkna med att andra lokala och regionala butiker vill vara med och dela på denna tillväxt. För dagligvaror bedömer Nordplan att Kristianstad kommun kan räkna med att tillgodogöra sig från drygt hälften upp mot större delen av tillväxten fram till år 2015, d.v.s. totalt Mkr, beroende på hur mycket man satsar i Kristianstad. I de två diagrammen nedan jämförs Kristianstad kommuns utveckling inom DVhandeln med de sex andra kommunerna Helsingborg, Kalmar, Växjö, Jönköping, Halmstad och Lund. 115 Utveckling dagligvaruindex Halmstad Helsingborg Jönköping Kalmar Kristianstad Lund Växjö Figur 3. Dagligvaruindex för Kristianstad och jämförbara kommuner, Källa: HUI:s Handeln i Sverige Utveckling dagligvaruomsättning Halmstad Helsingborg Jönköping Kalmar Kristianstad Lund Växjö Figur 4. Dagligvaruomsättning för Kristianstad och jämförbara kommuner, Källa: HUI:s Handeln i Sverige. 12

16 Kristianstad har stärkt sin ställning som dagligvarucentrum liksom flertalet jämförbara städer i Sydsverige. 2.4 Medelinkomster Vad gäller inkomstnivåer i Kristianstad och omkringliggande kommuner ligger de under rikssnittet. I tabellen nedan presenteras kommunerna i ordning, Älmhult som har högst medelinkomst står överst. Tabellen avser medelinkomst för personer 20 år och äldre som var folkbokförda i Sverige både och , inkomståret Medelinkomster 2003 (kr/år) Rang efter Sveriges samtliga 280 kommuner Samtliga Kvinnor Män Riket Älmhult Bromölla Karlshamn Olofström Kristianstad Sölvesborg Östra Göinge Osby Hässleholm Simrishamn Hörby Tomelilla Snittet av ovan kommuner Tabell 4. Medelinkomster för Kristianstad och omkringliggande kommuner Källa: SCB Sedan år 1991 har inte heller kommunerna runt Kristianstad ökat sina inkomster lika mycket som riket, se nedan. 13

17 Medelinkomster Riket Älmhult Bromölla Karlshamn Olofström Kristianstad Sölvesborg Östra Göinge Osby Hässleholm Simrishamn Hörby Tomelilla Snittet av ovan kommuner Figur 5. Medelinkomster för Kristianstad och omkringliggande kommuner Källa: SCB Älmhult, Bromölla, Karlshamn och Olofström har högst medelinkomster, medan Tomelilla, Hörby och Simrishamn har lägst. Övriga kommuner ligger runt snittet för området, men ca kr lägre per år än rikssnittet. Älmhult kommun har haft klart bäst utveckling, år 1991 hade kommunen bland de lägsta medelinkomsterna medan man år 2004 hade högst medelinkomst av de studerade kommunerna. 2.5 Arbetspendling Arbetspendling har betydelse för handeln, bl.a. genom att arbetande handlar en del av sina behov i anslutning till arbetsplatsen. Arbetspendlingen till och från Kristianstad är relativt stor. År 2003 var det personer som pendlade till Kristianstad medan personer pendlade ut. 14

18 Arbetspendling till och från Kristianstad år Inpendling till Kristianstad från (antal) Hässleholm Ö Göinge Bromölla Lund Malmö Hörby Simrishamn Osby Tomelilla Höör Ängelholm Helsingborg Eslöv Perstorp Övriga Skåne Blekinge län Västra Götalands län Kronobergs län Stockholms län Utpendling från Kristianstad till (antal) Figur 6. In- och utpendling från Kristianstad Källa: SCB Som synes i tabellen är den största arbetspendlingen mellan Hässleholm och Kristianstad. Den största nettoutpendlingen går till Malmö, medan den största nettoinpendlingen kommer från Östra Göinge. 15

19 3 Framtida utveckling 3.1 Nya förutsättningar för handeln De svenska hushållens levnadsvillkor har förändrats i grunden under de senaste decennierna. Detta har bl.a. påverkat detaljhandeln. Grundförutsättningarna har ändrats successivt genom det alltmer utspridda boendet, den förbättrade hushållsekonomin, den ökade biltillgången för allt fler hushåll, bättre förvaringsmöjligheter i hemmen och, kanske viktigast, den ökade arbetstiden utanför hemmet bland kvinnor. Omvandlingen underlättades genom en förändrad lagstiftning för handelns öppethållande. Detta gav nya förutsättningar för detaljhandeln, som drogs in i en våg av strukturrationaliseringar med satsning på bl.a. ökad omsättningshastighet, lägre betjäningsgrad och större och färre butiksenheter. De nya konsumentpreferenserna kan beskrivas på olika sätt. Vi utgår från Svensk Handels beskrivning av fyra huvudlinjer 7, vilka alltså speglar handelns egen bedömning. a. Handla billigt - ofta livsmedel eller större inköp till hem och hobby, oftast externt eller halvexternt, t.ex. Maxi ICA, IKEA och Coop Forum står för denna handel. b. Handla rationellt - inköpslistans olika poster handlas snabbast och enklast i ett köpcentrum. En stadskärna som är välplanerad och lättillgänglig för alla kundgrupper "platsar" här. c. Handla upplevelser - stadskärnans utbud är i detta fall, ännu så länge, unikt med sin blandning av kultur och kommersiell handel. Stadens styrka ligger i ett unikt utbud och i en unik miljö. Externhandeln är dock beredd att konkurrera jfr t.ex. filmstaden (Heron City) i Kungens Kurva. d. Handla på vägen till/från arbetet, fritidssyssla eller dylikt. Oftast ren servicehandel i anslutning till allmänna färdmedel, på bensinstationer mm. Relativt små volymer, totalt sett, men växande. Dessa huvudlinjer speglar ett rationellt och från handelns synpunkt realistiskt synsätt, giltiga även i Kristianstad. De kan dock till vissa delar strida mot samhällets önskemål om en god distributionsstruktur med t.ex. väl utvecklad närservice och samhällets ansvar för varuförsörjningen till alla befolkningsgrupper. Det finns handelsföretag som har som strategi att inte ligga externt utan alltid i centrum, t ex Åhléns. En trend som Svensk Handel inte tagit upp ovan är det växande miljöintresset med bl.a. en önskan om ekologisk och närodlad mat samt djuruppfödning där man tagit 7 En kartläggning av Storstockholms detaljhandel 1995, Stockholms Köpmannaförbund

20 större hänsyn till djurens miljö. Många kunder är beredda att betala extra för detta inom rimliga gränser och handelns miljöintresse har successivt ökat. Samtidigt kläms handeln mellan dessa intressen och den ständigt pågående diskussionen om att vår mat är dyr. Nordplans bedömning är att miljön kommer att bli allt viktigare för handeln och kunderna. En central utgångspunkt för vårt arbete med Kristianstad bör vara att rationell handel kan ske i alla stora och lättillgängliga utbud/centrum, d.v.s. även exempelvis i lättillgängliga (även i ett bilperspektiv) ortscentra, samt bra stadsdelscentra med dagligvaruhandel, service m.m. Olika befolkningsgrupper har olika förutsättningar, preferenser och beteenden, t.ex. avseende rörlighet (bl.a. tillgång till bil), ekonomiska resurser, sortimentsönskemål och önskemål om öppethållande. Exempel på sådana grupper, som i olika situationer kan behöva beaktas särskilt med hänsyn till känsligheten för försämrad närservice, är pensionärer, ungdomar, handikappade, olika etniska grupper, barnfamiljer, ensamstående föräldrar och arbetslösa. Många landsbygdsbutiker trängs mellan vikande efterfrågan och en allt hårdare konkurrens. Den vikande efterfrågan tar sig bl.a. uttryck i befolkningsminskning och kanske ännu viktigare: många glesbygdsbor är i idag mycket rörliga och arbetar i en närliggande stad, har tillgång till bil etc. Åtgärder i butiken kan dock ändra mycket. Handelns strävan mot förbättrad ekonomi och marknadsanpassning genom ökad läges- och utbudspolarisering kommer enligt Nordplans bedömning att fortgå under lång tid framöver. Vi kommer att få en ännu tydligare uppdelning mellan kvalitet och kvantitet: å ena sidan en kvalitativ, serviceinriktad och upplevelseaccentuerad handel, gärna kombinerad med ett generöst kultur- och serviceutbud i stadskärnor/city och å andra sidan tydligt profilerad rationell lågpris- och volymhandel i bilorienterade lägen (det främsta Kristianstadsexemplet är Härlöv medan ICA Kvantum med omgivande butiker i Näsby intar en mellanställning som både ett stort stadsdelscentrum och ett trafikorienterat storbutikscentrum). 3.2 Varför etableras viss typ av handel på vissa platser? Under och 1960-talen styrdes handelns etableringar till stor del av ytterstädernas utbyggnad och i viss mån av utbyggnaden av de allmänna kommunikationerna. Många stadsdelscentra kom att ägas av de kommunala bostadsföretagen och sågs som en naturlig del av den nya staden. Marknaden ser annorlunda ut nu i mitten av 2000-talet. Många stora centra ägs av svenska och internationella fastighetsbolag och företagsekonomiska lönsamhetskrav styr utvecklingen. Konkurrensen till bostadsnära traditionella köpcentra ökar hela tiden från ny handel med lägre etableringskostnader, oftast s.k. externhandel. Medan det ofta kostar kr per kvm (eller mer) att bygga om eller nytt i ett centrumläge kan man ofta klara sig under kr per kvm i ett externläge. Samtidigt har bilens roll i 17

Hammarshus. Konsekvensbedömning 2012-04-10. Precisering ang. Ikano i Älmhult 2012 08-29

Hammarshus. Konsekvensbedömning 2012-04-10. Precisering ang. Ikano i Älmhult 2012 08-29 Hammarshus Konsekvensbedömning 2012-04-10. Precisering ang. Ikano i Älmhult 2012 08-29 INNEHÅLL 1. SAMMANFATTANDE BEDÖMNING... 5 1.1. Hammarshus köpcentrum... 5 1.2. Påverkan - dagligvaruhandel... 5 1.2.1.

Läs mer

Handeln i Kristianstad nuläge, framtid, strategier 1(8) Handeln i Kristianstad Nuläge Framtid Strategier. Stadsarkitektkontoret 2006-08-01

Handeln i Kristianstad nuläge, framtid, strategier 1(8) Handeln i Kristianstad Nuläge Framtid Strategier. Stadsarkitektkontoret 2006-08-01 1(8) Handeln i Kristianstad Nuläge Framtid Strategier Stadsarkitektkontoret 2006-08-01 2(8) Bakgrund Kommunstyrelsen gav 2005-05-25 97 stadsarkitekt- och mark- och exploateringskontoren i uppdrag att ta

Läs mer

Handelspolicy för Eslövs kommun

Handelspolicy för Eslövs kommun Handelspolicy för Eslövs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2009-09-28 Innehållsförteckning Handelspolicy för Eslövs kommun 3 Inriktningsmål Policy för handel Syfte 5 Bakgrund 5 Kommunens utveckling Handelns

Läs mer

Analys av utvecklingen i Skövde

Analys av utvecklingen i Skövde 1 Handeln 2009 Analys av utvecklingen i Skövde 2 Analys av handelns utveckling i Skövde 2009 Skövde toppar nationella handelssiffror - överträffar högt ställda förväntningar Skövdes totala handelsindex

Läs mer

Handelsutredning Nybro kommun. 2015-02-02 Anna Mocsáry Rickard Johansson

Handelsutredning Nybro kommun. 2015-02-02 Anna Mocsáry Rickard Johansson Handelsutredning Nybro kommun 2015-02-02 Anna Mocsáry Rickard Johansson Om HUI Research Handel Turism Samhällsekonomi Konsult Forskning Fristående dotterbolag till 2 Agenda 1. Bakgrund 2. Syfte och mål

Läs mer

Konsekvensanalys Storvreta en förenklad analys av förutsättningar för och konsekvenserna av utökad handel i Fullerö

Konsekvensanalys Storvreta en förenklad analys av förutsättningar för och konsekvenserna av utökad handel i Fullerö Konsekvensanalys Storvreta en förenklad analys av förutsättningar för och konsekvenserna av utökad handel i Fullerö Syfte Steg 1 Steg 2 Steg 3 Att undersöka om marknadsförutsättningarna för detaljhandeln

Läs mer

KONSEKVENSANALYS - COOP I UMEÅ

KONSEKVENSANALYS - COOP I UMEÅ 1 december 2015 KONSEKVENSANALYS - COOP I UMEÅ PROJEKT Utarbetat av TH Granskat av JS Godkänt av NIRAS Sweden AB 556541-2532 T: +46 0850384400 D: +46 8 503 844 75 Besöksadress: Fleminggatan F: +460850384492

Läs mer

Handelskonsekvensutredning. Dagligvaror - Mariehem 2014-03-31

Handelskonsekvensutredning. Dagligvaror - Mariehem 2014-03-31 Handelskonsekvensutredning Dagligvaror - Mariehem 2014-03-31 INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 5 UPPDRAGSBESKRIVNING... 7 DEFINITIONER... 8 MARKNAD OCH EFTERFRÅGAN... 8 Kommunen... 8 Närområdet... 8 KONKURRENS...

Läs mer

Handelsutredning - Kristianstad 2010-10-15

Handelsutredning - Kristianstad 2010-10-15 Handelsutredning - Kristianstad 2010-10-15 INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING... 5 1.1. Södra infarten... 5 1.2. Mer Dagligvaruhandel vid Maxi-rondellen... 5 1.3. Volymhandeln med sällanköpsvaror... 6 1.4. Shopping

Läs mer

Konsekvensanalys. Konsekvenser av utökad dagligvaruhandel i stadsdel Norr och Lillänge AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI)

Konsekvensanalys. Konsekvenser av utökad dagligvaruhandel i stadsdel Norr och Lillänge AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) Konsekvensanalys Konsekvenser av utökad dagligvaruhandel i stadsdel Norr och Lillänge AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) Förord AB Handelns utredningsinstitut (HUI) har på uppdrag av Östersunds kommun,

Läs mer

DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013

DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013 DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013 HUI Research Sep-Okt 2014 Anna Mocsáry Henrik Vestin 2010 David Naylor FÖRORD HUI Research har på uppdrag av Eskilstuna Innerstad AB genomfört en kartläggning och analys

Läs mer

Uppdatering av handelsutredning, Ursvik 2012-08-08

Uppdatering av handelsutredning, Ursvik 2012-08-08 Uppdatering av handelsutredning, Ursvik 2012-08-08 Förutsättningar Vi utreder ett huvudscenario: Nästan all handel restauranger och service koncentreras till Ursviks Torg. En eller ett par serveringar

Läs mer

Svalövs kommun. 7 april 2017 SVALÖV. HANDELSUTREDNING

Svalövs kommun. 7 april 2017 SVALÖV. HANDELSUTREDNING Svalövs kommun 7 april 2017 SVALÖV. HANDELSUTREDNING PROJEKT Svalövs kommun Utarbetat av TH Granskat av AH NIRAS Sweden AB Besöksadress: Fleminggatan 14 Boxadress: Box 70375 107 24 Stockholm, Sverige Org

Läs mer

LEKSAND DAGLIGVARUFLYTT

LEKSAND DAGLIGVARUFLYTT LEKSAND DAGLIGVARUFLYTT EN UPPGRADERING AV LEKSAND HANDELSUTREDNING, DAT OKTOBER 2008 2012-06-13 INNEHÅLL 1. Bakgrund 2. Leksands handel idag 3. Leksands handel i framtiden 4. Regionens handel i framtiden,

Läs mer

Analys av utvecklingen i Skövde

Analys av utvecklingen i Skövde 1 Handeln 2010 Analys av utvecklingen i Skövde 2 Analys av handelns utveckling i Skövde 2010 Handelsstaden Skövde fortsätter växa stabilt - fina resultat av långsiktigt arbete Skövdes totala handelsindex

Läs mer

Svensk Handel. en investering för ditt företag

Svensk Handel. en investering för ditt företag Svensk Handel en investering för ditt företag Svensk Handel är en intresseorganisation för detaljister, partihandlare och importörer Svensk Handel stärker handelns företag och skapar bättre förutsättningar

Läs mer

CITYKLIMATET 2014-09-04 FASTIGHETSÄGARNA SYD

CITYKLIMATET 2014-09-04 FASTIGHETSÄGARNA SYD CITYKLIMATET 2014-09-04 FASTIGHETSÄGARNA SYD SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor. SVAR PÅ: Stadskärnornas ekonomiska utveckling jämförd med

Läs mer

CITYKLIMATET FALKENBERG 2014

CITYKLIMATET FALKENBERG 2014 CITYKLIMATET FALKENBERG 2014 SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor Rapporten är framtagen av WSP i samarbete med Fastighetsägarna GER SVAR

Läs mer

Handelsbalansen i Skåne och västra Blekinge år 2011, 2017 och 2022. Komplement till utredning om Hammarshus 2012-08-29 2013-07-12

Handelsbalansen i Skåne och västra Blekinge år 2011, 2017 och 2022. Komplement till utredning om Hammarshus 2012-08-29 2013-07-12 Handelsbalansen i Skåne och västra Blekinge år 2011, 2017 och 2022 Komplement till utredning om Hammarshus 2012-08-29 2013-07-12 INNEHÅLL 1. UPPDRAG... 4 1. Handelsbalansen beskriv nuläge.... 4 2. Handelsbalansen

Läs mer

KUNGENS KURVA. Diagonalen 1

KUNGENS KURVA. Diagonalen 1 KUNGENS KURVA Diagonalen 1 Kungens Kurva Kungens Kurva är inte bara ett av Sveriges snabbast växande handelsområden, det är även den största handelsplatsen i hela Skandinavien. I området finns totalt 230

Läs mer

1 234 m 2 617 m 2 617 m 2 LOKALEN LEDIG LOKAL. Planlösning butik En del. Planlösning butik Två delar UTHYRBAR AREA. 1 234 / 617 m 2 TYP.

1 234 m 2 617 m 2 617 m 2 LOKALEN LEDIG LOKAL. Planlösning butik En del. Planlösning butik Två delar UTHYRBAR AREA. 1 234 / 617 m 2 TYP. LOKALEN LEDIG LOKAL Planlösning butik En del Planlösning butik Två delar 1 234 m 2 617 m 2 617 m 2 UTHYRBAR AREA TYP NÄRLIGGANDE BUTIKER TILLTRÄDE 1 234 / 617 m 2 Handel ÖoB, Sova, Rusta, Mediamarkt m.fl

Läs mer

Handeln i Skövde år 2020 och år 2025. Mötesplats för regionen 2014-06-02

Handeln i Skövde år 2020 och år 2025. Mötesplats för regionen 2014-06-02 Handeln i Skövde år 2020 och år 2025 Mötesplats för regionen 2014-06-02 INNEHÅLL 1. SAMMANFATTANDE SLUTSATSER... 6 1.1.1. Marknadsområde för handel mm... 6 1.2. Efterfrågeutveckling år 2012-2020... 7

Läs mer

Fördjupad konsekvensutredning-

Fördjupad konsekvensutredning- AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT Fördjupad konsekvensutredning- Effekter för befintlig handel vid en ökad sällanköpsvaruhandel i Stora Bernstorp ΙΙ Januari 2010 Uppdragsgivare: Burlövs kommun 1 Förord AB

Läs mer

CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014

CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014 CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014 SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor Rapporten är framtagen av WSP i samarbete med Fastighetsägarna GER SVAR PÅ:

Läs mer

Förord 1 2 3

Förord 1 2 3 Förord 1 2 3 Sammanfattning Innehållsförteckning 1 Inledning... 7 1.1 Bakgrund... 7 1.2 Syfte... 7 1.3 Mål... 8 1.4 Definition av begrepp... 9 1.5 Läge... 10 1.6 Definition av områden... 11 1.7 Antaganden...

Läs mer

Analys av detaljhandelns utveckling i Skövdes tre största handelsområden: City, Norrmalm och Stallsiken

Analys av detaljhandelns utveckling i Skövdes tre största handelsområden: City, Norrmalm och Stallsiken Analys av detaljhandelns utveckling i Skövdes tre största handelsområden: City, Norrmalm och Stallsiken Innehåll... 1 Bakgrund... 3 Inledning... 4 Sällanköpsvaruhandeln... 5 Dagligvaruhandeln... 7 Skövde

Läs mer

Inspirationsseminarium Eslövs stadskärna. Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB

Inspirationsseminarium Eslövs stadskärna. Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB Inspirationsseminarium Eslövs stadskärna Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB Välkomna till inspirationsseminarium och workshop för Eslövs stadskärna Inspirationsseminarium och Workshop för Eslövs stadskärna

Läs mer

Sundbybergs stadskärna

Sundbybergs stadskärna Sundbybergs stadskärna Uppdatering av handelsutredning Lisa Lagerén och Janne Sandahl 4 mars 2014 Bakgrund och arbetsgrupp Nordplan (framförallt genom Lisa Lagerén, Janne Sandahl och Johan Ericsson) gjorde

Läs mer

DETALJHANDELN I ÖREBRO 2014. Nyckeltal för Örebros fyra största handelsplatser November 2015

DETALJHANDELN I ÖREBRO 2014. Nyckeltal för Örebros fyra största handelsplatser November 2015 DETALJHANDELN I ÖREBRO 2014 Nyckeltal för Örebros fyra största handelsplatser November 2015 FÖRORD Årets kartläggning visar ännu en gång att Örebro har återtagit sin position som handelsstad som lockar

Läs mer

Saltsjöbaden centrum 2013-08-26

Saltsjöbaden centrum 2013-08-26 Saltsjöbaden centrum 2013-08-26 INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING... 5 2. UPPDRAG... 5 3. KIABS ARGUMENTATION... 6 4. AXFOODS SYN... 7 5. ICAS SYN... 7 6. NIRAS BEDÖMNING... 8 6.1. Efterfrågan växer... 8 6.2.

Läs mer

Handelsutredning Eriksberg Karlstads kommun. Nordplan AB 2007-11-02

Handelsutredning Eriksberg Karlstads kommun. Nordplan AB 2007-11-02 Handelsutredning Eriksberg Karlstads kommun Nordplan AB 2007-11-02 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning... 3 Inledning... 6 UPPDRAG...6 METOD...6 ARBETSGRUPP...6 DEFINITIONER...6

Läs mer

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012 Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011 MalmöLundregionen Augusti 2012 Rapporten är framtagen av Avdelningen för samhällsplanering, stadskontoret, Malmö stad Innehållsförteckning

Läs mer

Handelsstaden Skövde Analys av utvecklingen 2011

Handelsstaden Skövde Analys av utvecklingen 2011 Handelsstaden Skövde Analys av utvecklingen 2011 Sida 1 (7) Handelsstaden Skövde fortsätter växa ett resultat av ett långsiktigt arbete i samverkan Skövdes totala handelsindex fortsätter stiga och är nu

Läs mer

PM ang handelsutredningar i Kristianstad och effekter av en utbyggd handel 2014-04-02

PM ang handelsutredningar i Kristianstad och effekter av en utbyggd handel 2014-04-02 PM ang handelsutredningar i Kristianstad och effekter av en utbyggd handel 2014-04-02 FÖRORD Kristianstad är av tradition den centrala handelsstaden i nordöstra Skåne. För att bejaka en positiv stadsutveckling

Läs mer

StatistikInfo. Detaljhandeln i Västerås år Statistiskt meddelande från Västerås stad, Servicepartner 2015:7. [Skriv text]

StatistikInfo. Detaljhandeln i Västerås år Statistiskt meddelande från Västerås stad, Servicepartner 2015:7. [Skriv text] StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Servicepartner 2015:7 Detaljhandeln i Västerås år 2013 [Skriv text] Servicepartner, Konsultcenter 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se

Läs mer

Detaljhandeln i Eskilstuna 2013-2014

Detaljhandeln i Eskilstuna 2013-2014 Detaljhandeln i Eskilstuna 2013-2014 HUI Research September-Oktober 2015 Rickard Johansson Anna Mocsáry Sammanfattning Bakgrund Handeln i Eskilstuna kommun genomgår utveckling, både vad gäller den befintliga

Läs mer

Lerums Handelsstrategi. för levande centrum

Lerums Handelsstrategi. för levande centrum råbo loda rum Lerums Handelsstrategi för levande centrum Levande centrum i Floda, Gråbo och Lerum! Sedan flera år arbetar kommunen för att utveckla och stärka Lerums, Gråbo och Floda centrum så att de

Läs mer

StatistikInfo. Detaljhandeln i Västerås år Statistiskt meddelande från Västerås stad, Servicepartner. [Skriv text]

StatistikInfo. Detaljhandeln i Västerås år Statistiskt meddelande från Västerås stad, Servicepartner. [Skriv text] StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Detaljhandeln i Västerås år 2014 [Skriv text], Konsultcenter 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se Anna Welin, 021-39 13 52 StatistikInfo

Läs mer

Handelsutredning Söderköpings kommun. 2015-01-21 Henrik Vestin Rickard Johansson

Handelsutredning Söderköpings kommun. 2015-01-21 Henrik Vestin Rickard Johansson Handelsutredning Söderköpings kommun 2015-01-21 Henrik Vestin Rickard Johansson Om HUI Research Handel Turism Samhällsekonomi Konsult Forskning Fristående dotterbolag till 2 Agenda 1. Bakgrund 2. Syfte

Läs mer

Nydala Karlslund Norresand Centrum Maxi Söder Centrum Målaregården Brogård Handelsområden utbredning 1 Handelsverksamhet i centrum. Källa: Centrumplanen 2013 Restaurang 16 3 040 60 Nyckeltal över antal

Läs mer

Handelsutredning. 2 december 2014 Söderköping Henrik Vestin Rickard Johansson

Handelsutredning. 2 december 2014 Söderköping Henrik Vestin Rickard Johansson Handelsutredning 2 december 2014 Söderköping Henrik Vestin Rickard Johansson Om HUI Research Konsult- och forskningsverksamhet Handel, besöksnäring och samhällsekonomi Dotterbolag till Svensk Handel Om

Läs mer

Datum 2014-06-25. Handelspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige/2014. Dokumentnamn: Handelspolicy Örnsköldsvik. Dokumentansvarig: Näringslivschef

Datum 2014-06-25. Handelspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige/2014. Dokumentnamn: Handelspolicy Örnsköldsvik. Dokumentansvarig: Näringslivschef Datum Handelspolicy Antagen av Kommunfullmäktige/2014 Antagen av: Kommunfullmäktige 2014-06-16, 112 Dokumentägare: Chef Tillväxtavdelning/klf Dokumentnamn: Handelspolicy Örnsköldsvik Dokumentansvarig:

Läs mer

KUNGSFORS KÖPCENTRUM KUNGSFORS KÖPCENTRUM. Presentation

KUNGSFORS KÖPCENTRUM KUNGSFORS KÖPCENTRUM. Presentation KUNGSFORS KÖPCENTRUM 2008-03-18 KUNGSFORS KÖPCENTRUM Kungsfors Center Etablerad destination SKENE JÄRN RV 156 Göteborg Hyssna KUNGSFORS IDAG Horred NYA KUNGSFORS Kungsfors är en vida etablerad och känd

Läs mer

Melleruds kommun. Handelsutredning och konsekvensanalys av effekterna av planerat köpcentrum i Västerråda 2011-11-01

Melleruds kommun. Handelsutredning och konsekvensanalys av effekterna av planerat köpcentrum i Västerråda 2011-11-01 Melleruds kommun Handelsutredning och konsekvensanalys av effekterna av planerat köpcentrum i Västerråda 2011-11-01 Ann-Marie Johansson och Jan V Bergqvist Rapportinnehåll Uppdrag, syfte Planerat köpcentrum,

Läs mer

Hot eller möjlighet? En analys av. externhandelns effekter. på den etablerade. handeln. Handelns utvecklingsråd (HUR)

Hot eller möjlighet? En analys av. externhandelns effekter. på den etablerade. handeln. Handelns utvecklingsråd (HUR) AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT 2008-01-23 Rapport Handelns utvecklingsråd (HUR) Hot eller möjlighet? En analys av externhandelns effekter på den etablerade handeln Förord Externhandelsetableringar beskylls

Läs mer

Handelsutredning Midgården, Ängelholm

Handelsutredning Midgården, Ängelholm 1 (14) Handelsutredning Midgården, Ängelholm Olle Anderberg Katarina Majer Olof Friberg Tyréns AB 2 (14) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Syfte och förutsättningar... 3 3 Metod... 3 4 Läge, tillgänglighet

Läs mer

Handel och trängselskatt första kvartalet 2013 Mätning av handeln före och efter införandet av trängselskatt i Göteborg

Handel och trängselskatt första kvartalet 2013 Mätning av handeln före och efter införandet av trängselskatt i Göteborg Rapport september 2013 Uppdragsgivare: Göteborgs stad, Trafikkontoret Handel och trängselskatt första kvartalet 2013 Mätning av handeln före och efter införandet av trängselskatt i Göteborg Förord HUI

Läs mer

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum AB Handelns Utredningsinstitut September 2010 Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum Förord AB Handelns Utredningsinstitut, HUI, har på uppdrag av Växjö kommun Tekniska

Läs mer

HANDELSUTREDNING - VÄSTRA GÖTALAND. 3. Verksamhetsuppgifter. 4. Detaljhandelns utveckling. 6. Framtidens butik/handelsplats

HANDELSUTREDNING - VÄSTRA GÖTALAND. 3. Verksamhetsuppgifter. 4. Detaljhandelns utveckling. 6. Framtidens butik/handelsplats HANDELSUTREDNING - VÄSTRA GÖTALAND BILAGOR 1. Definitioner 2. Befolkningsuppgifter 3. Verksamhetsuppgifter 4. Detaljhandelns utveckling 5. Framtidens konsument 6. Framtidens butik/handelsplats 7. Handelsetableringslagstiftning

Läs mer

2014-01-17. Program PM

2014-01-17. Program PM 2014-01-17 Program PM Denna PM har upprättats för att förtydliga sambandet mellan olika utvecklingssatsningar inom Ulricehamns kommun och ingå som en del i underlaget till detaljplaner. Ulricehamn ligger

Läs mer

Luleås framtida handelsplats

Luleås framtida handelsplats Luleås framtida handelsplats Luleå Homecenter I området Notviken som ligger 3 km från centrala Luleå pågår utveckling av handelsområdet Luleå Homecenter för fullt. Luleå Homecenter är både den snabbast

Läs mer

Ett nytt sätt att shoppa i kristianstad

Ett nytt sätt att shoppa i kristianstad Ett nytt sätt att shoppa i kristianstad ett spännande tillskott till handeln i Kristianstad KRISTIANSTAD HAR ALLTID VARIT KÄNT FÖR BRA OCH SPÄNNANDE SHOPPING. Historiskt sett har vi attra- herat många

Läs mer

Detaljhandelsstrategi för Kalmar kommun

Detaljhandelsstrategi för Kalmar kommun Antagen av kommunfullmäktige 2007-03-26, 81 Detaljhandelsstrategi för Kalmar kommun - med utblickar mot Kalmarsundsregionen Inledning Ett utvecklingsarbete med inriktning på att lyfta fram handeln som

Läs mer

HANDEL OCH PRIVAT SERVICE

HANDEL OCH PRIVAT SERVICE HANDEL OCH PRIVAT SERVICE HANDEL OCH PRIVAT SERVICE Handel och kommersiell service innefattar butiker, biografer, restauranger, caféer och liknande verksamheter där olika privata aktörer svarar för utbudet

Läs mer

Handelsutredning Västra hamnen i Hudiksvall. Marknadspotential och konsekvensanalys

Handelsutredning Västra hamnen i Hudiksvall. Marknadspotential och konsekvensanalys Handelsutredning Västra hamnen i Hudiksvall Marknadspotential och konsekvensanalys 27 februari 2015 Bakgrund 2 I samband med Hudiksvall kommuns arbete med FÖP för Västra hamnen, önskar staden bedöma förutsättningarna

Läs mer

Purple Flag Eskilstuna Innerstad 2014. HUI Research. Oktober 2015. Rickard Johansson Anna Mocsáry

Purple Flag Eskilstuna Innerstad 2014. HUI Research. Oktober 2015. Rickard Johansson Anna Mocsáry Purple Flag Eskilstuna Innerstad 2014 HUI Research Oktober 2015 Rickard Johansson Anna Mocsáry FÖRORD HUI Research har på uppdrag av Eskilstuna Innerstad AB genomfört en kartläggning och analys av handelns

Läs mer

Handelsområden och detaljhandelns utveckling i Jönköpings kommun

Handelsområden och detaljhandelns utveckling i Jönköpings kommun Handelsområden och detaljhandelns utveckling i Jönköpings kommun STADSKONTORET l NOVEMBER 2013 Stadskontorets utredningsenhet Utredare David Jansson david.jansson@jonkoping.se Omslag och layout Lena Holmberg

Läs mer

Tuna Park. Utbyggnad av gallerian Uppdatering av trafikeffekter. PM 16 januari 2014, uppdaterat 14 augusti 2014

Tuna Park. Utbyggnad av gallerian Uppdatering av trafikeffekter. PM 16 januari 2014, uppdaterat 14 augusti 2014 Tuna Park Utbyggnad av gallerian Uppdatering av trafikeffekter PM 16 januari 2014, uppdaterat 14 augusti 2014 1 Sammanfattning 1 1.1 Bilplatsbehov 1 1.2 Nyalstrad biltrafik, totalt 1 1.3 Fördelning på

Läs mer

Är cyklisten konkurrenskraftig? Stadsbyggnadsdagarna i Västerås 4-5 februari 2014 Maria Sundell Isling - Teknisk chef Växjö

Är cyklisten konkurrenskraftig? Stadsbyggnadsdagarna i Västerås 4-5 februari 2014 Maria Sundell Isling - Teknisk chef Växjö Är cyklisten konkurrenskraftig? Stadsbyggnadsdagarna i Västerås 4-5 februari 2014 Maria Sundell Isling - Teknisk chef Växjö Platsen vid sjöarna där vägarna möts Växjös ursprungliga betydelse. Där vägar

Läs mer

AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT. Sveriges största handelsområde KARTLÄGGNING AV KUNGENS KURVA SKÄRHOLMEN

AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT. Sveriges största handelsområde KARTLÄGGNING AV KUNGENS KURVA SKÄRHOLMEN AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT Sveriges största handelsområde KARTLÄGGNING AV KUNGENS KURVA SKÄRHOLMEN Förord Idag är Kungens kurva ett av de mest expansiva handelsområdena i regionen. Kungens kurva har

Läs mer

Handelsutredning Upplands-Bro. Rapport 10 januari 2008

Handelsutredning Upplands-Bro. Rapport 10 januari 2008 Sammanfattning: förslag till detaljhandelspolicy Kommunala utgångspunkter både i kommun- Kommunen skall undanröja hinder för handelns utveckling centrum och mindre centrum. Kommunen skall skapa förutsättningar

Läs mer

CITYKLIMATET FALKENBERG

CITYKLIMATET FALKENBERG CITYKLIMATET FALKENBERG VARFÖR BRYR SIG FASTIGHETSÄGARNA OM STADSKÄRNAN? Svar: Fastigheter är (oftast) inte flyttbara! Stadens utveckling är avgörande för fastighetsbranschen. Oavsett hur mycket tid, engagemang

Läs mer

CITYKLIMATET MALMÖ GÖRAN HÖCKERT 2013-10-23

CITYKLIMATET MALMÖ GÖRAN HÖCKERT 2013-10-23 CITYKLIMATET MALMÖ GÖRAN HÖCKERT 2013-10-23 CITYKLIMATET SYFTE Beskriver hur det går för cityhandeln i förhållande till handeln på orten Stadskärnenivå istället för kommunnivå Årlig undersökning CITYKLIMATET

Läs mer

Handelskonsekvensutredning Tuna Park

Handelskonsekvensutredning Tuna Park Handelskonsekvensutredning Tuna Park WSP Analys & Strategi 27 maj 2010 1 Kund Eskilstuna kommun Konsult WSP Analys & Strategi 121 88 Stockholm-Globen Besök: Arenavägen 7 Tel: +46 8 688 60 00 Fax: +46 8

Läs mer

Nr 16 Juli 2003. Handel i kärnor

Nr 16 Juli 2003. Handel i kärnor Nr 16 Juli 2003 Handel i kärnor Handel i kärnor Förord Denna promemoria är ett underlag till rapporten Flera kärnor (Rapport 1:2003), som är utsänd på remiss till den 1 november 2003. Promemorian behandlar

Läs mer

GALLERIA BOULEVARD. KRISTIANSTADS NYA MÖTESPLATS. www.kristianstadnyagalleria.se

GALLERIA BOULEVARD. KRISTIANSTADS NYA MÖTESPLATS. www.kristianstadnyagalleria.se GALLERIA BOULEVARD. KRISTIANSTADS NYA MÖTESPLATS. www.kristianstadnyagalleria.se DET NYA NAVET I CENTRALA KRISTIANSTAD. Med den nya gallerian kommer centrala Kristianstad att utvecklas och staden får ett

Läs mer

Arbetspendlingens struktur i Skåne

Arbetspendlingens struktur i Skåne Arbetspendlingens struktur i Skåne Underlagsrapport till Regional systemanalys för infrastrukturen i Skåne Författare: Kristoffer Levin, Region Skåne Innehållsförteckning 1. BAKGRUND 3 1.1 Lokala arbetsmarknader

Läs mer

Handelskonsekvensanalys

Handelskonsekvensanalys Handelskonsekvensanalys Älta Centrum maj 2010 Innehåll Bakgrund Metod Dagens Älta C och Tyresö C Trafikflöde Konkurrens i marknadsområdet Delmarknadernas täckningsgrader Konsumtionsflöde i Älta Trender

Läs mer

PÅGATÅG NORDOST 2009

PÅGATÅG NORDOST 2009 Älmhult Markaryd Vittsjö Osby Killeberg Bjärnum Hästveda Perstorp Tyringe Sösdala Vinslöv Önnestad Kristianstad Fjälkinge Bromölla Sölvesborg Tjörnarp Höör NIO KOMMUNER I SAMVERKAN BROMÖLLA HÄSSLEHOLM

Läs mer

Eslöv Handelsutredning Mars 2009

Eslöv Handelsutredning Mars 2009 Eslöv Handelsutredning Mars 2009 Innehåll 1. SAMMANFATTNING... 6 1.1. Förutsättningar för detaljhandelsutveckling... 6 1.2. Utveckling av handel, Flygstaden... 7 1.3. Konsekvenser... 7 1.4. Utveckling

Läs mer

Region Skåne. Cykel RVU2013. Slutrapport. Malmö

Region Skåne. Cykel RVU2013. Slutrapport. Malmö Region Skåne Slutrapport Malmö 2014-09-15 Datum 2014-09-15 Uppdragsnummer Utgåva/Status Slutrapport Johan Svensson Johanna Sandström Anna-Karin Ekman Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige

Läs mer

KONGAHÄLLA SHOPPING. Vi skapar en modern och vibrerande plats med en skön atmosfär.

KONGAHÄLLA SHOPPING. Vi skapar en modern och vibrerande plats med en skön atmosfär. KONGAHÄLLA SHOPPING KONGAHÄLLA SHOPPING VÄLKOMMEN... att följa med oss på resan mot en ny shoppingdestination på västkusten. En plats som vi vill fylla med upplevelser och möten, människor och ny inspiration.

Läs mer

Handelsstrategi för detaljhandeln i Jönköpings kommun

Handelsstrategi för detaljhandeln i Jönköpings kommun Handelsstrategi för detaljhandeln i Jönköpings kommun Ks 2010:414 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Handelsstrategi för detaljhandeln i Jönköpings kommun Fastställt av kommunfullmäktige

Läs mer

Handelspolicy för Falkenbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-25

Handelspolicy för Falkenbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-25 Handelspolicy för Falkenbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-25 HANDELSPOLICY FALKENBERGS KOMMUN 1 1. ÖVERGRIPANDE MÅL & UTGÅNGSPUNKTER Handelns lokalisering har betydelse för såväl markåtgång

Läs mer

Konsekvensutredning. Analys av förutsättningarna för samt konsekvenserna av en utbyggnad av Mobilia. AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI)

Konsekvensutredning. Analys av förutsättningarna för samt konsekvenserna av en utbyggnad av Mobilia. AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) Konsekvensutredning Analys av förutsättningarna för samt konsekvenserna av en utbyggnad av Mobilia. AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) Förord AB Handelns utredningsinstitut (HUI) har på uppdrag av Malmö

Läs mer

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Rapport december 2013 Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå I diagrammet nedan presenteras en sammanställning av samtliga BNP-prognoser som släppts av större prognosinstitut och

Läs mer

DETALJHANDELN I ÖREBRO Nyckeltal för Örebros fyra största handelsplatser November 2015

DETALJHANDELN I ÖREBRO Nyckeltal för Örebros fyra största handelsplatser November 2015 DETALJHANDELN I ÖREBRO 2015 Nyckeltal för Örebros fyra största handelsplatser November 2015 FÖRORD Årets kartläggning visar ännu en gång att Örebro fortsätter att stärka sin position som en av landets

Läs mer

Ge förutsättningar för ökad handel och långsiktigt hållbar tillväxt

Ge förutsättningar för ökad handel och långsiktigt hållbar tillväxt Handelspolicy 2016 Om handelspolicyn Handel är en viktig näring och tillväxtfaktor för Östersund. Kommunen har ett stort upptagningsområde som sträcker sig till länets övriga kommuner liksom till Norge.

Läs mer

Handeln i Falkenberg. Utvecklingen till år 2018 2012 02 20

Handeln i Falkenberg. Utvecklingen till år 2018 2012 02 20 Handeln i Falkenberg Utvecklingen till år 2018 2012 02 20 INNEHÅLL 1. UPPDRAG OCH DEFINITIONER... 5 1.1. Uppdraget...5 1.2. Definitioner...6 2. DETALJHANDELN I FALKENBERG ÅR 2009/2010... 7 2.1. Detaljhandeln

Läs mer

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Rapport april 2014 Förväntningarna på den nationella ekonomiska utvecklingen har ökat under den senaste tiden. Jämförs medelvärdet för BNP-tillväxten

Läs mer

Strategi för handelns utveckling

Strategi för handelns utveckling Strategi för handelns utveckling Kommunfullmäktiges sammanträde i Nybro kommun, 15 juni, 2015 Anna Mocsáry Rickard Johansson 1 Om HUI Research Oberoende konsult- och forskningsverksamhet sedan 1968. Handel

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2016-01-15 1 (11) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Detaljhandeln i Munkedals Kommun

Detaljhandeln i Munkedals Kommun 2014-03-19 Detaljhandeln i Munkedals Kommun Rapport Oktober 2014 Per Andersson Karin Olsson 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Handeln i omlandet 2.1 Handeln i omlandet 3. Analys av Munkedals kommun

Läs mer

DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013

DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013 Det är 30 % fler som arbetar i Malmö/Lund än som bor där - effektiv pendling med kollektivtrafik är nödvändig! kåne är en region med 1,3 miljoner invånare,

Läs mer

Handelsutredning för Karlshamns kommun

Handelsutredning för Karlshamns kommun 1( (39) Handelsutredning för Karlshamns kommun 2012-08-17 Slutrapport Uppdragsansvarig: Katarina Majer Medverkande: Katarina Majer och Olle Anderberg 2(39) Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...

Läs mer

Handlingsprogram för Utvecklingssatsning Handel

Handlingsprogram för Utvecklingssatsning Handel Handlingsprogram för Utvecklingssatsning Handel 30 Mål Handelsindex för 2010 ska öka med minst 3 procentenheter jämfört med handelsindex för 2007. Mätmetod Handelsindex i Sveriges kommuner tas årligen

Läs mer

Handelsanalys Mjölbykommun

Handelsanalys Mjölbykommun AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT Handelsanalys Mjölbykommun Ulf Rämme Henrik Vestin 1 Förord AB Handelns Utredningsinstitut, HUI, har påuppdrag av Mjölbykommun, Kommunledningskontoret, utrett förutsättningarna

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2017-04-12 1 (11) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Detaljhandeln i Eskilstuna 14 oktober, 2015. Anna Mocsáry Rickard Johansson

Detaljhandeln i Eskilstuna 14 oktober, 2015. Anna Mocsáry Rickard Johansson Detaljhandeln i Eskilstuna 14 oktober, 2015 Anna Mocsáry Rickard Johansson 1 Om HUI Research Oberoende konsult- och forskningsverksamhet sedan 1968. Handel Turism Samhällsekonomi Forskning Fristående doperbolag

Läs mer

TRENDSPANING - E-HANDEL UR ETT FASTIGHETSPERSPEKTIV NOVEMBER 2013 TOMAS KRUTH OCH RUDOLF ANTONI

TRENDSPANING - E-HANDEL UR ETT FASTIGHETSPERSPEKTIV NOVEMBER 2013 TOMAS KRUTH OCH RUDOLF ANTONI TRENDSPANING - E-HANDEL UR ETT FASTIGHETSPERSPEKTIV NOVEMBER 2013 TOMAS KRUTH OCH RUDOLF ANTONI INLEDNING Vi ser idag hur handeln omvandlas kraftigt när e handeln tar större del av den totala handeln.

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2017-08-17 1 (12) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling. Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling. Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2016-09-15 1 (12) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Lars-Hermans frågor. Har (de små) stadskärnorna någon framtid? Skulle det vara bra med Sturegatan som gågata? Janne Sandahl Consulting AB

Lars-Hermans frågor. Har (de små) stadskärnorna någon framtid? Skulle det vara bra med Sturegatan som gågata? Janne Sandahl Consulting AB Lars-Hermans frågor Har (de små) stadskärnorna någon framtid? Skulle det vara bra med Sturegatan som gågata? 2014-03-04 Janne Sandahl 1 Mina plattformar Mitt konsultföretag och dess nätverk KTH En förfärlig

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Sammanfattning För femte året i följd har Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten Digital

Läs mer

FASTIGHETENS LÄGE. Det finns dock möjlighet för besökare att även parkera på torget i Mönsterås. Mönsterås centrum nås från väg E22 via fyra infarter.

FASTIGHETENS LÄGE. Det finns dock möjlighet för besökare att även parkera på torget i Mönsterås. Mönsterås centrum nås från väg E22 via fyra infarter. MÖNSTERÅS FAKTA Byggår: 1983 Fastighetsägare: Folksam (KPA) Försäljningsyta: 1.230 kvm Närliggande butiker: Apoteksgruppen, Puls & Träning Parkeringsplatser: ca 35 st FASTIGHETENS LÄGE Trafikmängder i

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2016-08-15 1 (12) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

HANDELSUTREDNING UPPLANDS-BRO

HANDELSUTREDNING UPPLANDS-BRO RAPPORT HANDELSUTREDNING UPPLANDS-BRO SLUTRAPPORT 2014-02-12 Uppdrag: Handelsutredning Upplands-Bro Revideringar Titel på rapport: Handelsutredning Upplands-Bro Status: Datum: 2014-02-12 Medverkande Revideringsdatum

Läs mer

ANDERSBERG att utveckla ett stadsdelscentrum

ANDERSBERG att utveckla ett stadsdelscentrum ANDERSBERG att utveckla ett stadsdelscentrum Mats Jakobsson Examensarbete 20 poäng Fysisk planering Blekinge Tekniska Högskola våren 2003 ANDERSBERG att utveckla ett stadsdelscentrum Blekinge Tekniska

Läs mer

Kommunanalys Kristianstad

Kommunanalys Kristianstad Kommunanalys Kristianstad Grupp 3 VFT045 Almqvist, Ulrika Borkmann Lousdal, Søren Isacsson, Henrik Magnusson, Gustav Nyström, Johanna Allmänt Kristianstad kommun hade 77 245 invånare år 2007 varav ca 38

Läs mer

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11)

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) 2 (11) Sammanfattning Hyresgästföreningen har, i samarbete med branschorganisationerna SABO och Fastighetsägarna, kommit fram till

Läs mer