Handelsstrategi Kristianstads kommun. Bromma

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handelsstrategi Kristianstads kommun. Bromma 2006-03-10. www.nordplanab.se"

Transkript

1 Handelsstrategi Kristianstads kommun Bromma

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING... 1 Effekter på befintlig handel "över natten" av Coop Forum och Bergendalhs:... 1 Effekter på befintlig handel "över natten" av en ny extern ICA Maxi. Vi räknar här med att befintlig Maxi läggs ned:... 2 Den samlade effekten över natten på befintlig handel av Coop Forum, Bergendalhs och en extern utbyggd Ica Maxi:... 2 Effekter på matpriserna...2 Shopping... 2 Volymhandel med sälllanköpsvaror... 3 Sysselsättningseffekter INLEDNING ALLMÄNT OM EXTERN- OCH CITYHANDEL BAKGRUND OCH UPPDRAGSBESKRIVNING ARBETSGRUPP BASDATA MARKNADSOMRÅDE BEFOLKNING KONSUMTION OCH KÖPKRAFT... 8 Sällanköpsvaror... 8 Dagligvaror MEDELINKOMSTER ARBETSPENDLING FRAMTIDA UTVECKLING NYA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR HANDELN VARFÖR ETABLERAS VISS TYP AV HANDEL PÅ VISSA PLATSER? ELEKTRONISK HANDEL Dagligvaror Sällanköpsvaror NY INFRASTRUKTUR I SKÅNE OCH OMGIVANDE LÄN PLANER SLUTSATSER HANDELSUTBUDET I KRISTIANSTADSREGIONEN DAGLIGVARUUTBUD REGIONALA DAGLIGVARUKONKURRENTER SÄLLANKÖPSVARUUTBUDET I KRISTIANSTADSREGIONEN Utbud i Kristianstad Sällanköpsvarukonkurrenter IDÉER TILL NYA HANDELSYTOR I KRISTIANSTAD FÖRESLAGNA NYA STORMARKNADER EKO COOP i Härlöv ICA-Maxi VOLYMHANDEL STADSKÄRNAN KV. ERIK DAHLBERG EN NY GALLERIA I CENTRALA KRISTIANSTAD i

3 6.5 SHOPPINGHANDEL FÖRE EVENTUELL HANDEL I RÅDHUSKVARTERET PARKERING I CENTRUM ETT EXTERNT SHOPPINGCENTRUM PÅ KVM DEN NYA HANDELNS PÅVERKAN PÅ BEFINTLIG HANDEL DAGLIGVAROR - MÖJLIG FÖRSÄLJNING OCH PÅVERKAN Coop Forum och Bergendahls Effekter på befintlig handel "över natten" av Coop Forum och Bergendalhs Utbyggnad och flytt av ICA Maxi Effekter på befintlig handel "över natten" av en ny ICA Maxi. Vi räknar här med att befintlig Maxi läggs ned SAMMANLAGD EFFEKT Effekter på befintlig handel av Coop Forum, Bergendalhs och en flyttad samt utbyggd Ica Maxi EFFEKTER PÅ MATPRISERNA SÄLLANKÖPSVAROR - MÖJLIG FÖRSÄLJNING OCH PÅVERKAN Shopping Ett externt shoppingcentrum på kvm Volymhandel SYSSELSÄTTNINGSEFFEKTER STYRKOR, SVAGHETER OCH UTVECKLINGSPOTENTIAL FÖR KRISTIANSTADS HANDEL KVALITATIVA BEDÖMNINGAR AV STADSKÄRNAN OCH ÖVRIGA HANDELSOMRÅDEN Fysisk miljö Detaljhandelsstruktur Tillgänglighet Konkurrensförhållande Branschbalans/butiksmix ANSATS TILL SWOT Styrkor Svagheter Möjligheter Hot MÅL OCH SCENARIER FÖR DETALJHANDELN I KRISTIANSTAD MÅL FÖR KOMMUNENS DETALJHANDEL Operativa mål FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR OCH EFFEKTER AV EXPANDERAD DETALJHANDEL TRE SCENARIER Varför scenarier och hur väljs de? Scenario 1: Satsa på centrum - håll igen externhandeln Scenario 2: Satsa på centrum och viss externhandel för tillväxt...41 Scenario 3: Låt marknadskrafterna råda fritt UTVÄRDERING AV SCENARIERNA Praktiska utvärderingskriterier Slutsats Scenario 2 får bästa viktade betyg FÖRSLAG TILL DETALJHANDELSSTRATEGI Innehåll Mål Planeringsprinciper Planering vid nyetablering och förnyelse Procedur vid etableringsprövning Uppföljning och revidering av strategin ii

4 1 Sammanfattning Kristianstad kommun har som mål att stärka sin roll som regionalt handelscentrum, genom att dels stärka stadskärnan, dels utveckla externhandeln. Kommunen har givit Nordplan AB i uppdrag att göra en handelsutredning för Kristianstad kommun. Bakgrunden till uppdraget är att BergendahsGruppen AB vill bygga till sin Eko-hall i Fjälkinge med ca 5000 kvm dagligvaruhandel. Konsumentföreningen i Kristianstad-Blekinge skall etablera en stormarknad i Härlöv på preliminärt ca kvm. Troligen finns det på sikt intresse att etablera en tredje stormarknad i Hammar (Ica Maxi). Vidare finns intresse att etablera köpcentrumhandel både i centrum och i Hammar. Nordplan bedömer effekterna av några olika köpcentrumalternativ. Uppdraget är främst att beskriva nuläge och utveckling för detaljhandeln i kommunen kommunens förutsättningar att stärka sin roll som regionalt handelscentrum beskriva effekterna av externa etableringar resonera om hur stadskärnans handel mm kan utvecklas föreslå en kommunal strategi för handelns utveckling Effekter på befintlig handel "över natten" av Coop Forum och Bergendalhs: Stora butiker i tätorten (ej servicebutiker) 15-25% Stora butiker i Åhus, Bromölla och Tollarp 10-20% Små butiker Kristianstad, Bromölla och 5-10% Östra Göinge kommuner Stora butiker i Hässleholm ca 5% Övriga butiker i hela marknadsområdet, inkl servicebutiker ca 5% eller mindre Påverkan på befintliga butiker blir mycket kraftig. Som jämförelse kan nämnas att en butik med ordnad och bra ekonomi oftast klarar en omsättningsminskning på ca 5% med vissa anpassningar. En förlust på 10% kräver i regel neddragningar på personal mm, men flertalet butiker klarar också en sådan omställning. "Över natten" betyder omedelbara effekter på befintlig handel om båda stormarknaderna etableras samtidigt. I detta fall kommer sannolikt flera butiker läggas ned inom några år. För dagligvaror gäller regeln lika slår mot lika vilket innebär att nya stora butiker tar mer av sin försäljning från liknande enheter. Stora butiker kan dock lättare fånga upp marknadstillväxten och ta igen förlorad marknad. De små butikerna har mindre resurser att försvara sig. 1

5 Effekter på befintlig handel "över natten" av en ny extern ICA Maxi. Vi räknar här med att befintlig Maxi läggs ned: Stora butiker i tätorten (ej servicebutiker) * ca 5% Stora butiker i Åhus, Bromölla och Tollarp ca 5% Små butiker i Kristianstad, Bromölla och <5% Östra Göinge Stora butiker i Hässleholm <3% Övriga butiker i hela marknadsområdet, inkl <3% servicebutiker *) En stor del av denna försäljning skulle tas från Coop Forum, Bergendahls och Willys. Den samlade effekten över natten på befintlig handel av Coop Forum, Bergendalhs och en extern utbyggd Ica Maxi: Stora butiker i tätorten (ej servicebutiker) 20-25% Stora butiker i Åhus, Bromölla och Tollarp 15-20% Små butiker Kristianstad, Bromölla och 5-10% Östra Göinge kommuner Stora butiker i Hässleholm ca 5% Övriga butiker i hela marknadsområdet, inkl ca 5% mindreservicebutiker Nordplan antar dock att alla tre stormarknaderna inte etableras samtidigt, utan inom loppet av några år. Marknadstillväxten kompenserar förlusterna med nästan 1% per år. För de stora butikerna är tillväxten större än 1%. Vi räknar med att marknadstillväxten sett över en femårsperiod kompenserar större delen av befintliga butikers förluster p g a en ev. flytt och utökning av ICA Maxi. Som Nordplan nämnt kommer sannolikt flera butiker läggas ned inom några år efter dessa nyetableringar och utbyggnader. Effekter på matpriserna En grov uppskattning är att matpriserna i Kristianstad skulle kunna sjunka med i genomsnitt 1-1,5%. Shopping Nordplan bedömer som nämnts att tillväxten inom shopping fram till år 2015 kan bli Mkr bl.a. beroende på hur mycket Kristianstad satsar på ny och befintlig handel. Nordplan har antagit att Kristianstad satsar ambitiöst och att tillväxten i kommunen inom shopping skulle bli ca 600 Mkr. Det skulle vara en offensiv satsning. Kristianstad kommun har som mål att stärka sin roll som regionalt handelscentrum, genom att dels stärka stadskärnan, dels utveckla externhandeln. Eftersom det är ett 2

6 centralt mål för kommunen att stadskärnan skall stärkas anser Nordplan att utbyggnaden bör ske i två steg: Steg 1. En galleria i stadskärnan på kvm som kan omsätta ca 250 Mkr. Påverkan på befintlig handel blir i genomsnitt begränsad. Enskilda butiker kan drabbas hårt. Andra butiker kan stimuleras. Västra delen av centrum kan "över natten" påverkas med i genomsnitt ca 5 % (kanske något mer) om man inte aktivt försvarar sig. Steg 2. En extern galleria med en försäljning av shoppingvaror för 300 Mkr med en butiksyta av ca kvm. Påverkan på centrum "över natten" bedöms bli i genomsnitt mellan 5 och 10%. Detta motsvarar några års tillväxt. Enskilda butiker i stadskärnan kan ändå drabbas hårt. Genom effektiviseringar i centrum kan man dessutom successivt tillföra ytterligare några tusen kvm motsvarande en försäljning på Mkr. Påverkan på befintlig handel blir relativt liten. Enligt Nordplans bedömning kan detta ske parallellt med steg 1 och 2. En extern galleria med en omsättning på 300 Mkr shopping skulle inte vara något allvarligt hot mot Kristianstads stadskärna. Vi har då räknat med att stadskärnan aktivt försvarar sig mot den nya konkurrensen. Annars kan förlusterna bli större än de angivna. Under utredningens gång har vi ombetts översiktligt analysera effekterna av ett större externt köpcenter på kvm. Ett externt shoppingcentrum på kvm skulle sälja för grovt skattat 600 Mkr per år, d.v.s. det skulle ta hela eller nästan hela den bedömda tillväxten i marknadsområdet framtill år Påverkan på shoppinghandeln i centrum skulle bli kraftig, grovt skattat 20-25% "över natten". I omsättning för shopping skulle det nya centrumet efter några år bli ung. lika stort som stadskärnan. Investeringskraften skulle till större delen riktas mot det externa centrumet. Närmarknaden för stadskärnan är jämförelsevis svag - tätorten har ca inv. Nordplan bedömer att det finns en betydande risk för att Kristianstad får en liknande utveckling som t.ex. Uddevalla och Trollhättan där externa köpcentra har tagit över stadskärnornas roll som dominerande handelsplats för shopping. Volymhandel med sälllanköpsvaror Nordplan bedömer som nämnts att den totala tillväxten inom volymhandeln i hela marknadsområdet för sällanköpsvaror blir ca 700 Mkr fram till år Påverkan på stadskärnan om volymhandel etableras i Kristianstad inom denna ram, t.ex Mkr blir marginell. Den kan t.o.m. bli något positiv genom att färre kunder åker västerut, t.ex. till Malmö-Lund, för att handla Mkr kräver en yta på kvm. Om vi antar att Coop Forum och Ica Maxi etableras med en sällanköpsvaruyta yta av kvm återstår ca kvm. 3

7 Sysselsättningseffekter Nordplan bedömer att allt detta sammantaget ger nya arbetstillfällen i handeln i Kristianstad, jämfört med om inga nya etableringar sker. En del av arbetstillfällena avser deltid. Ökningen i antalet årssysselsatta är lägre. Detta är den uppskattade nettoökningen, d.v.s. Nordplan har dragit bort ett antal arbetstillfällen som kan försvinna i befintlig handel. Vi har dock räknat med att stadskärnan aktivt försvarar sig mot den nya konkurrensen. Annars blir ökningen mindre. "Styrkor-svagheter-analys" och handelsstrategi Nordplan har gjort en "styrkor-svagheter-analys" av Kristianstad som handelsstad, ett förslag till handelsstrategi mm för Kristianstad, som är för detaljerade för att redovisa i en sammanfattning. Vi hänvisar till kapitel 8, 9 och 10. 4

8 1. Inledning 1.1 Allmänt om extern- och cityhandel Detaljhandelns försäljning motsvarar ca 1/6 av Sveriges totala BNP och utgör cirka 1/3 av den totala privata konsumtionen. Den totala detaljhandelsförsäljningen i Sverige uppgick till knappt 400 miljarder kronor år År 2004 ökade detaljhandelns försäljning i riket med cirka 4% i löpande priser. Detaljhandeln i svenska stadskärnor och många stadsdelscentra har inte ökat lika snabbt som externhandeln. Detta beror främst på utrymmesbrist som motverkar möjligheten till större nyetableringar och ibland ett splittrat fastighetsägande som gör det svårare att ta ett samlat grepp. Trots detta har det genomförts ett antal renoveringar och omdaningar av citygallerior och stadsdelscentra de senaste åren. Förnyelse är nödvändig och en drivande faktor för både utbudet och omsättningsutvecklingen. I dagens hårda konkurrens är ett förnyelseintervall på ner mot fem år inte ovanligt. Handeln kan indelas i tre huvudkategorier: Dagligvaror (mat, blommor m.m.) Volymhandel med sällanköpsvaror (vitvaror, möbler, TV, byggvaror m.m.) Shopping (kläder, skor, ur, guld m.m.) 1.2 Bakgrund och uppdragsbeskrivning Kristianstad kommun har som mål att stärka sin roll som regionalt handelscentrum, genom att dels stärka stadskärnan, dels utveckla externhandeln. Kristianstad kommun har genom stadsarkitektkontoret givit Nordplan i uppdrag att göra en handelsutredning för Kristianstad kommun. Grunden till förfrågan är att BergendahsGruppen AB vill bygga till sin Eko-hall i Fjälkinge med ca 5000 kvm dagligvaruhandel, varav ca 3500 kvm säljyta. Idag har Ekohallen en yta på ca 8000 kvm varav ca 500 kvm är dagligvaror (torra varor och konserver). Konsumentföreningen i Kristianstad-Blekinge önskar etablera en stormarknad i Härlöv på preliminärt ca kvm. Säljytan planeras till ca 9000 kvm varav ca 2500 kvm dagligvaror, ca 3500 kvm bygg & trädgård och ca 2500 kvm övrig sällanköpshandel. Det finns också intresse av att etablera en tredje stormarknad i Hammar (Ica Maxi). Inga beslut är dock fattade här. Vidare finns intresse av att etablera köpcentrumhandel både i centrum och i Hammar. Nordplan bedömer effekterna av några olika köpcentrumalternativ. 1 Källa: HUI, Handeln i Sverige

9 Uppdraget är främst att beskriva nuläge och utveckling för detaljhandeln i kommunen beskriva kommunens förutsättningar att stärka sin roll som regionalt handelscentrum beskriva effekterna av externa etableringar resonera om hur stadskärnans handel m.m. kan utvecklas föreslå en kommunal strategi för handelns utveckling Uppdragets arbetsgång har bl.a. varit ett möte i Kristianstad med ansvariga politiker och kommunala tjänstemän samt företrädare för handeln och fastighetsägarna. Dessutom har en studieresa genomförts till Jönköping där hela denna grupp har träffat företrädare för Jönköpings kommun. 1.3 Arbetsgrupp Arbetet har från Nordplans sida utförts av Civilekonom Thomas Hellström (huvudansvarig) Beteendevetare Mona Torbiörnsson Civilingenjör Lisa Lagerén Adj. Professor Janne Sandahl har varit "bollplank". Ansvarig hos beställaren är stadsarkitekt Tomas Theander. 6

10 2 Basdata 2.1 Marknadsområde Nordplan bedömer att Kristianstads kunder huvudsakligen kommer ifrån Hässleholms, Osbys, Östra Göinges, Olofströms, Bromöllas, Sölvesborgs och Karlshamns kommun, samt från de delar av Älmhults, Tomelillas, Simrishamns, Hörbys och Höörs kommuner som gränsar till Kristianstad. Vi bedömer preliminärt att i storleksordningen 90% av kunderna kommer från detta område. Kristianstad med grannkommuner visas på kartan nedan. Karta 1. Kristianstad med omland. Kristianstads centrum är markerat med en röd stjärna. 7

11 2.2 Befolkning Befolkningsutvecklingen i Kristianstad kommun och grannkommunerna redovisas i tabellen nedan. De är presenterade i storleksordning. Kommun Tillväxt Tillväxt per år Kristianstad ,9% 0,4% Hässleholm ,8% 0,2% Karlshamn ,9% 0,3% Simrishamn ,7% 0,2% Sölvesborg ,4% 0,0% Älmhult ,3% 0,03% Hörby ,3% 0,5% Östra Göinge ,7% 0,4% Olofström ,9% 0,9% Osby ,9% 0,1% Tomelilla ,3% 0,3% Bromölla ,3% 0,0% Totalt ,39% 0,14% Tabell 1: Befolkning idag och prognoser för aktuella kommuner. Som synes i tabellen är det Hörby som har störst befolkningstillväxt procentuellt följt av Kristianstad och Bromölla. Kristianstad har dock störst tillväxt räknat i antal personer. Några av de närliggande kommunerna har negativ tillväxt. 2.3 Konsumtion och köpkraft Sällanköpsvaror Sällanköpsvaror (SV) utgörs av beklädnad och hem- och fritidsvaror (exklusive bilar). Kristianstads kommun har idag (år 2004) ett inflöde av SV på ca 230 Mkr. Detta motsvarar för ett s.k. index 2 på 113 för SV. 2 Index 100 innebär balans mellan in- och utflöde av detaljhandel 8

12 Kommun Oms. SV 3 år 2004 (Mkr) Förs.underlag år 2004 SV (Mkr) Inflöde/Utflöde Mkr Detaljhandelsindex SV Älmhult Tomelilla Kristianstad Bromölla Karlshamn Hässleholm Simrishamn Olofström Sölvesborg Osby Hörby Östra Göinge Totalt Tabell 2. Omsättning och försäljningsunderlag för Kristianstad och omkringliggande kommuner Källa: HUI:s Handeln i Sverige Varje invånare i Sverige handlar dagligvaror för i snitt ca kr/år och sällanköpsvaror för i snitt ca kr/år, källa KPG 4. Den årliga tillväxten av per capita konsumtionen fram till år 2015 beräknas i fasta priser för dagligvaror bli 0,5% och för sällanköpsvaror 2,2%. Befolkningen i marknadsområdet väntas som nämnts växa med 0,14% per år. Befolknings- och konsumtionsökningen år (11 år) ger således en tillväxt för sällanköpshandel på ca 26% (1,5% + 24,2%), vilket motsvarar knappt 2,4% per år. Detta betyder att SV-omsättningen i aktuella kommuner väntas bli ca 7450 Mkr år 2015, d.v.s. en tillväxt i fasta priser med över 1500 Mkr. SV-handeln i hela marknadsområdet bedöms således växa med ca 140 Mkr per år fram till Av detta svarar shopping (kläder, skor, ur, guld, telefoner, etc.) för knappt hälften, d.v.s. upp mot 70 Mkr. Visserligen vill andra lokala och regionala centra vara med och dela på denna tillväxt, men Kristianstad vidgar sitt influensområde något genom sin stärkta handel, s.k. regionförstoring. För shopping bedömer Nordplan att Kristianstad kommun kan räkna med att tillgodogöra sig från ca hälften upp mot större delen av shoppingtillväxten, d.v.s. ca Mkr per år, beroende på hur mycket man satsar i Kristianstad. Tillväxten fram till år 2015 skulle då för shopping bli ca Mkr i kommunen. Volymhandel (bygg, radio/tv, möbler, etc.) för sällanköpsvaror kan växa med ca Mkr per år, beroende på hur mycket man satsar i Kristianstad kommun. Tillväxten fram till år 2015 skulle för volymhandeln då bli ca Mkr. 3 Källa: HUI:s Handeln i Sverige Konsumtionsprognosgruppen (KPG) består till största del av planerare från de största detaljhandelsföretagen i landet. Syftet med gruppens arbete är att enas om prognoser för den framtida privata konsumtionen uppdelad på olika varugrupper. 9

13 I de två diagrammen nedan jämförs Kristianstad kommuns utveckling inom SVhandeln med sex andra kommuner i södra Sverige. De andra kommunerna är Helsingborg, Kalmar, Växjö, Jönköping, Halmstad och Lund Utveckling sällanköpsvaruindex Halmstad Helsingborg Jönköping Kalmar Kristianstad Lund Växjö Figur 1. Sällanköpvaruindex för Kristianstad och jämförbara kommuner, Källa: HUI:s Handeln i Sverige. Som synes i diagrammet har Kristianstads sällanköpsvaruindex fallit något sedan Ett index på 100 innebär balans mellan omsättningen och försäljningsunderlaget i kommunen. I figur 2 visas försäljningsutvecklingen i löpande priser. Som synes ser vi två grupper av städer. Dels regionala centra med en befolkning över inv, dels handelsstäder med en befolkning på inv. Lund utgör något av ett särfall, där har man bl.a. varit mycket restriktiv med extern handel. 10

14 Utveckling sällanköpvaruomsättning Halmstad Helsingborg Jönköping Kalmar Kristianstad Lund Växjö Figur 2. Sällanköpvaruomsättning för Kristianstad och jämförbara kommuner, Källa: HUI:s Handeln i Sverige. Dagligvaror Dagligvaror (DV) är främst livsmedel, hygien, blommor, tobak och tidningar. Kristianstads kommun har idag (år 2004) ett inflöde av DV på ca 106 Mkr. Detta motsvarar för ett s.k. index 5 på 106 för DV. Kommun Oms. DV 6 år 2004 (Mkr) Förs.underlag år 2004 DV (Mkr) Inflöde/Utflöde Mkr Detaljhandelsindex DV Olofström Älmhult Simrishamn Kristianstad Tomelilla Hässleholm Karlshamn Hörby Sölvesborg Osby Bromölla Östra Göinge Totalt Tabell 3. Dagligvaruomsättning och försäljningsunderlag Källa: HUI:s Handeln i Sverige Befolknings- och konsumtionsökningen ger alltså en tillväxt för dagligvaruhandel på ca 7% (1,5% + 5,5%) fram till år 2015, vilket motsvarar ca 0,6% per år. Detta betyder att DV-omsättningen i aktuella kommuner väntas bli ca Mkr år 2015, d v s en tillväxt i fasta priser med ca 425 Mkr. 5 Index 100 innebär balans mellan in- och utflöde 6 Källa: HUI:s Handeln i Sverige

15 Precis som för sällanköpsvaror får vi räkna med att andra lokala och regionala butiker vill vara med och dela på denna tillväxt. För dagligvaror bedömer Nordplan att Kristianstad kommun kan räkna med att tillgodogöra sig från drygt hälften upp mot större delen av tillväxten fram till år 2015, d.v.s. totalt Mkr, beroende på hur mycket man satsar i Kristianstad. I de två diagrammen nedan jämförs Kristianstad kommuns utveckling inom DVhandeln med de sex andra kommunerna Helsingborg, Kalmar, Växjö, Jönköping, Halmstad och Lund. 115 Utveckling dagligvaruindex Halmstad Helsingborg Jönköping Kalmar Kristianstad Lund Växjö Figur 3. Dagligvaruindex för Kristianstad och jämförbara kommuner, Källa: HUI:s Handeln i Sverige Utveckling dagligvaruomsättning Halmstad Helsingborg Jönköping Kalmar Kristianstad Lund Växjö Figur 4. Dagligvaruomsättning för Kristianstad och jämförbara kommuner, Källa: HUI:s Handeln i Sverige. 12

16 Kristianstad har stärkt sin ställning som dagligvarucentrum liksom flertalet jämförbara städer i Sydsverige. 2.4 Medelinkomster Vad gäller inkomstnivåer i Kristianstad och omkringliggande kommuner ligger de under rikssnittet. I tabellen nedan presenteras kommunerna i ordning, Älmhult som har högst medelinkomst står överst. Tabellen avser medelinkomst för personer 20 år och äldre som var folkbokförda i Sverige både och , inkomståret Medelinkomster 2003 (kr/år) Rang efter Sveriges samtliga 280 kommuner Samtliga Kvinnor Män Riket Älmhult Bromölla Karlshamn Olofström Kristianstad Sölvesborg Östra Göinge Osby Hässleholm Simrishamn Hörby Tomelilla Snittet av ovan kommuner Tabell 4. Medelinkomster för Kristianstad och omkringliggande kommuner Källa: SCB Sedan år 1991 har inte heller kommunerna runt Kristianstad ökat sina inkomster lika mycket som riket, se nedan. 13

17 Medelinkomster Riket Älmhult Bromölla Karlshamn Olofström Kristianstad Sölvesborg Östra Göinge Osby Hässleholm Simrishamn Hörby Tomelilla Snittet av ovan kommuner Figur 5. Medelinkomster för Kristianstad och omkringliggande kommuner Källa: SCB Älmhult, Bromölla, Karlshamn och Olofström har högst medelinkomster, medan Tomelilla, Hörby och Simrishamn har lägst. Övriga kommuner ligger runt snittet för området, men ca kr lägre per år än rikssnittet. Älmhult kommun har haft klart bäst utveckling, år 1991 hade kommunen bland de lägsta medelinkomsterna medan man år 2004 hade högst medelinkomst av de studerade kommunerna. 2.5 Arbetspendling Arbetspendling har betydelse för handeln, bl.a. genom att arbetande handlar en del av sina behov i anslutning till arbetsplatsen. Arbetspendlingen till och från Kristianstad är relativt stor. År 2003 var det personer som pendlade till Kristianstad medan personer pendlade ut. 14

18 Arbetspendling till och från Kristianstad år Inpendling till Kristianstad från (antal) Hässleholm Ö Göinge Bromölla Lund Malmö Hörby Simrishamn Osby Tomelilla Höör Ängelholm Helsingborg Eslöv Perstorp Övriga Skåne Blekinge län Västra Götalands län Kronobergs län Stockholms län Utpendling från Kristianstad till (antal) Figur 6. In- och utpendling från Kristianstad Källa: SCB Som synes i tabellen är den största arbetspendlingen mellan Hässleholm och Kristianstad. Den största nettoutpendlingen går till Malmö, medan den största nettoinpendlingen kommer från Östra Göinge. 15

19 3 Framtida utveckling 3.1 Nya förutsättningar för handeln De svenska hushållens levnadsvillkor har förändrats i grunden under de senaste decennierna. Detta har bl.a. påverkat detaljhandeln. Grundförutsättningarna har ändrats successivt genom det alltmer utspridda boendet, den förbättrade hushållsekonomin, den ökade biltillgången för allt fler hushåll, bättre förvaringsmöjligheter i hemmen och, kanske viktigast, den ökade arbetstiden utanför hemmet bland kvinnor. Omvandlingen underlättades genom en förändrad lagstiftning för handelns öppethållande. Detta gav nya förutsättningar för detaljhandeln, som drogs in i en våg av strukturrationaliseringar med satsning på bl.a. ökad omsättningshastighet, lägre betjäningsgrad och större och färre butiksenheter. De nya konsumentpreferenserna kan beskrivas på olika sätt. Vi utgår från Svensk Handels beskrivning av fyra huvudlinjer 7, vilka alltså speglar handelns egen bedömning. a. Handla billigt - ofta livsmedel eller större inköp till hem och hobby, oftast externt eller halvexternt, t.ex. Maxi ICA, IKEA och Coop Forum står för denna handel. b. Handla rationellt - inköpslistans olika poster handlas snabbast och enklast i ett köpcentrum. En stadskärna som är välplanerad och lättillgänglig för alla kundgrupper "platsar" här. c. Handla upplevelser - stadskärnans utbud är i detta fall, ännu så länge, unikt med sin blandning av kultur och kommersiell handel. Stadens styrka ligger i ett unikt utbud och i en unik miljö. Externhandeln är dock beredd att konkurrera jfr t.ex. filmstaden (Heron City) i Kungens Kurva. d. Handla på vägen till/från arbetet, fritidssyssla eller dylikt. Oftast ren servicehandel i anslutning till allmänna färdmedel, på bensinstationer mm. Relativt små volymer, totalt sett, men växande. Dessa huvudlinjer speglar ett rationellt och från handelns synpunkt realistiskt synsätt, giltiga även i Kristianstad. De kan dock till vissa delar strida mot samhällets önskemål om en god distributionsstruktur med t.ex. väl utvecklad närservice och samhällets ansvar för varuförsörjningen till alla befolkningsgrupper. Det finns handelsföretag som har som strategi att inte ligga externt utan alltid i centrum, t ex Åhléns. En trend som Svensk Handel inte tagit upp ovan är det växande miljöintresset med bl.a. en önskan om ekologisk och närodlad mat samt djuruppfödning där man tagit 7 En kartläggning av Storstockholms detaljhandel 1995, Stockholms Köpmannaförbund

20 större hänsyn till djurens miljö. Många kunder är beredda att betala extra för detta inom rimliga gränser och handelns miljöintresse har successivt ökat. Samtidigt kläms handeln mellan dessa intressen och den ständigt pågående diskussionen om att vår mat är dyr. Nordplans bedömning är att miljön kommer att bli allt viktigare för handeln och kunderna. En central utgångspunkt för vårt arbete med Kristianstad bör vara att rationell handel kan ske i alla stora och lättillgängliga utbud/centrum, d.v.s. även exempelvis i lättillgängliga (även i ett bilperspektiv) ortscentra, samt bra stadsdelscentra med dagligvaruhandel, service m.m. Olika befolkningsgrupper har olika förutsättningar, preferenser och beteenden, t.ex. avseende rörlighet (bl.a. tillgång till bil), ekonomiska resurser, sortimentsönskemål och önskemål om öppethållande. Exempel på sådana grupper, som i olika situationer kan behöva beaktas särskilt med hänsyn till känsligheten för försämrad närservice, är pensionärer, ungdomar, handikappade, olika etniska grupper, barnfamiljer, ensamstående föräldrar och arbetslösa. Många landsbygdsbutiker trängs mellan vikande efterfrågan och en allt hårdare konkurrens. Den vikande efterfrågan tar sig bl.a. uttryck i befolkningsminskning och kanske ännu viktigare: många glesbygdsbor är i idag mycket rörliga och arbetar i en närliggande stad, har tillgång till bil etc. Åtgärder i butiken kan dock ändra mycket. Handelns strävan mot förbättrad ekonomi och marknadsanpassning genom ökad läges- och utbudspolarisering kommer enligt Nordplans bedömning att fortgå under lång tid framöver. Vi kommer att få en ännu tydligare uppdelning mellan kvalitet och kvantitet: å ena sidan en kvalitativ, serviceinriktad och upplevelseaccentuerad handel, gärna kombinerad med ett generöst kultur- och serviceutbud i stadskärnor/city och å andra sidan tydligt profilerad rationell lågpris- och volymhandel i bilorienterade lägen (det främsta Kristianstadsexemplet är Härlöv medan ICA Kvantum med omgivande butiker i Näsby intar en mellanställning som både ett stort stadsdelscentrum och ett trafikorienterat storbutikscentrum). 3.2 Varför etableras viss typ av handel på vissa platser? Under och 1960-talen styrdes handelns etableringar till stor del av ytterstädernas utbyggnad och i viss mån av utbyggnaden av de allmänna kommunikationerna. Många stadsdelscentra kom att ägas av de kommunala bostadsföretagen och sågs som en naturlig del av den nya staden. Marknaden ser annorlunda ut nu i mitten av 2000-talet. Många stora centra ägs av svenska och internationella fastighetsbolag och företagsekonomiska lönsamhetskrav styr utvecklingen. Konkurrensen till bostadsnära traditionella köpcentra ökar hela tiden från ny handel med lägre etableringskostnader, oftast s.k. externhandel. Medan det ofta kostar kr per kvm (eller mer) att bygga om eller nytt i ett centrumläge kan man ofta klara sig under kr per kvm i ett externläge. Samtidigt har bilens roll i 17

Handelspolicy för Eslövs kommun

Handelspolicy för Eslövs kommun Handelspolicy för Eslövs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2009-09-28 Innehållsförteckning Handelspolicy för Eslövs kommun 3 Inriktningsmål Policy för handel Syfte 5 Bakgrund 5 Kommunens utveckling Handelns

Läs mer

Handelsutredning - Kristianstad 2010-10-15

Handelsutredning - Kristianstad 2010-10-15 Handelsutredning - Kristianstad 2010-10-15 INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING... 5 1.1. Södra infarten... 5 1.2. Mer Dagligvaruhandel vid Maxi-rondellen... 5 1.3. Volymhandeln med sällanköpsvaror... 6 1.4. Shopping

Läs mer

LEKSAND DAGLIGVARUFLYTT

LEKSAND DAGLIGVARUFLYTT LEKSAND DAGLIGVARUFLYTT EN UPPGRADERING AV LEKSAND HANDELSUTREDNING, DAT OKTOBER 2008 2012-06-13 INNEHÅLL 1. Bakgrund 2. Leksands handel idag 3. Leksands handel i framtiden 4. Regionens handel i framtiden,

Läs mer

Uppdatering av handelsutredning, Ursvik 2012-08-08

Uppdatering av handelsutredning, Ursvik 2012-08-08 Uppdatering av handelsutredning, Ursvik 2012-08-08 Förutsättningar Vi utreder ett huvudscenario: Nästan all handel restauranger och service koncentreras till Ursviks Torg. En eller ett par serveringar

Läs mer

DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013

DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013 DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013 HUI Research Sep-Okt 2014 Anna Mocsáry Henrik Vestin 2010 David Naylor FÖRORD HUI Research har på uppdrag av Eskilstuna Innerstad AB genomfört en kartläggning och analys

Läs mer

Handeln i Skövde år 2020 och år 2025. Mötesplats för regionen 2014-06-02

Handeln i Skövde år 2020 och år 2025. Mötesplats för regionen 2014-06-02 Handeln i Skövde år 2020 och år 2025 Mötesplats för regionen 2014-06-02 INNEHÅLL 1. SAMMANFATTANDE SLUTSATSER... 6 1.1.1. Marknadsområde för handel mm... 6 1.2. Efterfrågeutveckling år 2012-2020... 7

Läs mer

Svensk Handel. en investering för ditt företag

Svensk Handel. en investering för ditt företag Svensk Handel en investering för ditt företag Svensk Handel är en intresseorganisation för detaljister, partihandlare och importörer Svensk Handel stärker handelns företag och skapar bättre förutsättningar

Läs mer

KUNGENS KURVA. Diagonalen 1

KUNGENS KURVA. Diagonalen 1 KUNGENS KURVA Diagonalen 1 Kungens Kurva Kungens Kurva är inte bara ett av Sveriges snabbast växande handelsområden, det är även den största handelsplatsen i hela Skandinavien. I området finns totalt 230

Läs mer

Analys av detaljhandelns utveckling i Skövdes tre största handelsområden: City, Norrmalm och Stallsiken

Analys av detaljhandelns utveckling i Skövdes tre största handelsområden: City, Norrmalm och Stallsiken Analys av detaljhandelns utveckling i Skövdes tre största handelsområden: City, Norrmalm och Stallsiken Innehåll... 1 Bakgrund... 3 Inledning... 4 Sällanköpsvaruhandeln... 5 Dagligvaruhandeln... 7 Skövde

Läs mer

CITYKLIMATET 2014-09-04 FASTIGHETSÄGARNA SYD

CITYKLIMATET 2014-09-04 FASTIGHETSÄGARNA SYD CITYKLIMATET 2014-09-04 FASTIGHETSÄGARNA SYD SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor. SVAR PÅ: Stadskärnornas ekonomiska utveckling jämförd med

Läs mer

CITYKLIMATET FALKENBERG 2014

CITYKLIMATET FALKENBERG 2014 CITYKLIMATET FALKENBERG 2014 SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor Rapporten är framtagen av WSP i samarbete med Fastighetsägarna GER SVAR

Läs mer

Handelsstaden Skövde Analys av utvecklingen 2011

Handelsstaden Skövde Analys av utvecklingen 2011 Handelsstaden Skövde Analys av utvecklingen 2011 Sida 1 (7) Handelsstaden Skövde fortsätter växa ett resultat av ett långsiktigt arbete i samverkan Skövdes totala handelsindex fortsätter stiga och är nu

Läs mer

PM ang handelsutredningar i Kristianstad och effekter av en utbyggd handel 2014-04-02

PM ang handelsutredningar i Kristianstad och effekter av en utbyggd handel 2014-04-02 PM ang handelsutredningar i Kristianstad och effekter av en utbyggd handel 2014-04-02 FÖRORD Kristianstad är av tradition den centrala handelsstaden i nordöstra Skåne. För att bejaka en positiv stadsutveckling

Läs mer

CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014

CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014 CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014 SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor Rapporten är framtagen av WSP i samarbete med Fastighetsägarna GER SVAR PÅ:

Läs mer

Datum 2014-06-25. Handelspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige/2014. Dokumentnamn: Handelspolicy Örnsköldsvik. Dokumentansvarig: Näringslivschef

Datum 2014-06-25. Handelspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige/2014. Dokumentnamn: Handelspolicy Örnsköldsvik. Dokumentansvarig: Näringslivschef Datum Handelspolicy Antagen av Kommunfullmäktige/2014 Antagen av: Kommunfullmäktige 2014-06-16, 112 Dokumentägare: Chef Tillväxtavdelning/klf Dokumentnamn: Handelspolicy Örnsköldsvik Dokumentansvarig:

Läs mer

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012 Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011 MalmöLundregionen Augusti 2012 Rapporten är framtagen av Avdelningen för samhällsplanering, stadskontoret, Malmö stad Innehållsförteckning

Läs mer

Lerums Handelsstrategi. för levande centrum

Lerums Handelsstrategi. för levande centrum råbo loda rum Lerums Handelsstrategi för levande centrum Levande centrum i Floda, Gråbo och Lerum! Sedan flera år arbetar kommunen för att utveckla och stärka Lerums, Gråbo och Floda centrum så att de

Läs mer

Handelsområden och detaljhandelns utveckling i Jönköpings kommun

Handelsområden och detaljhandelns utveckling i Jönköpings kommun Handelsområden och detaljhandelns utveckling i Jönköpings kommun STADSKONTORET l NOVEMBER 2013 Stadskontorets utredningsenhet Utredare David Jansson david.jansson@jonkoping.se Omslag och layout Lena Holmberg

Läs mer

Tuna Park. Utbyggnad av gallerian Uppdatering av trafikeffekter. PM 16 januari 2014, uppdaterat 14 augusti 2014

Tuna Park. Utbyggnad av gallerian Uppdatering av trafikeffekter. PM 16 januari 2014, uppdaterat 14 augusti 2014 Tuna Park Utbyggnad av gallerian Uppdatering av trafikeffekter PM 16 januari 2014, uppdaterat 14 augusti 2014 1 Sammanfattning 1 1.1 Bilplatsbehov 1 1.2 Nyalstrad biltrafik, totalt 1 1.3 Fördelning på

Läs mer

Är cyklisten konkurrenskraftig? Stadsbyggnadsdagarna i Västerås 4-5 februari 2014 Maria Sundell Isling - Teknisk chef Växjö

Är cyklisten konkurrenskraftig? Stadsbyggnadsdagarna i Västerås 4-5 februari 2014 Maria Sundell Isling - Teknisk chef Växjö Är cyklisten konkurrenskraftig? Stadsbyggnadsdagarna i Västerås 4-5 februari 2014 Maria Sundell Isling - Teknisk chef Växjö Platsen vid sjöarna där vägarna möts Växjös ursprungliga betydelse. Där vägar

Läs mer

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum AB Handelns Utredningsinstitut September 2010 Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum Förord AB Handelns Utredningsinstitut, HUI, har på uppdrag av Växjö kommun Tekniska

Läs mer

Luleås framtida handelsplats

Luleås framtida handelsplats Luleås framtida handelsplats Luleå Homecenter I området Notviken som ligger 3 km från centrala Luleå pågår utveckling av handelsområdet Luleå Homecenter för fullt. Luleå Homecenter är både den snabbast

Läs mer

Handelsutredning Västra hamnen i Hudiksvall. Marknadspotential och konsekvensanalys

Handelsutredning Västra hamnen i Hudiksvall. Marknadspotential och konsekvensanalys Handelsutredning Västra hamnen i Hudiksvall Marknadspotential och konsekvensanalys 27 februari 2015 Bakgrund 2 I samband med Hudiksvall kommuns arbete med FÖP för Västra hamnen, önskar staden bedöma förutsättningarna

Läs mer

GALLERIA BOULEVARD. KRISTIANSTADS NYA MÖTESPLATS. www.kristianstadnyagalleria.se

GALLERIA BOULEVARD. KRISTIANSTADS NYA MÖTESPLATS. www.kristianstadnyagalleria.se GALLERIA BOULEVARD. KRISTIANSTADS NYA MÖTESPLATS. www.kristianstadnyagalleria.se DET NYA NAVET I CENTRALA KRISTIANSTAD. Med den nya gallerian kommer centrala Kristianstad att utvecklas och staden får ett

Läs mer

Handelspolicy för Falkenbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-25

Handelspolicy för Falkenbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-25 Handelspolicy för Falkenbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-25 HANDELSPOLICY FALKENBERGS KOMMUN 1 1. ÖVERGRIPANDE MÅL & UTGÅNGSPUNKTER Handelns lokalisering har betydelse för såväl markåtgång

Läs mer

Handel och trängselskatt första kvartalet 2013 Mätning av handeln före och efter införandet av trängselskatt i Göteborg

Handel och trängselskatt första kvartalet 2013 Mätning av handeln före och efter införandet av trängselskatt i Göteborg Rapport september 2013 Uppdragsgivare: Göteborgs stad, Trafikkontoret Handel och trängselskatt första kvartalet 2013 Mätning av handeln före och efter införandet av trängselskatt i Göteborg Förord HUI

Läs mer

Handlingsprogram för Utvecklingssatsning Handel

Handlingsprogram för Utvecklingssatsning Handel Handlingsprogram för Utvecklingssatsning Handel 30 Mål Handelsindex för 2010 ska öka med minst 3 procentenheter jämfört med handelsindex för 2007. Mätmetod Handelsindex i Sveriges kommuner tas årligen

Läs mer

Rapport juni 2015 Valdemarsviks kommun. Konsekvensanalys Valdemarsvik

Rapport juni 2015 Valdemarsviks kommun. Konsekvensanalys Valdemarsvik Rapport juni 2015 Valdemarsviks kommun Konsekvensanalys Valdemarsvik Sammanfattning Syfte och mål Utredningen ska förse Valdemarsviks kommun med ett material som kan ligga till grund för beslut om etablering

Läs mer

HANDELSUTREDNING UPPLANDS-BRO

HANDELSUTREDNING UPPLANDS-BRO RAPPORT HANDELSUTREDNING UPPLANDS-BRO SLUTRAPPORT 2014-02-12 Uppdrag: Handelsutredning Upplands-Bro Revideringar Titel på rapport: Handelsutredning Upplands-Bro Status: Datum: 2014-02-12 Medverkande Revideringsdatum

Läs mer

Handelskonsekvensanalys för Landskrona - ny handel i kvarteret Bromsregulatorn 2011-05-19. Analys & Strategi 1

Handelskonsekvensanalys för Landskrona - ny handel i kvarteret Bromsregulatorn 2011-05-19. Analys & Strategi 1 Handelskonsekvensanalys för Landskrona - ny handel i kvarteret Bromsregulatorn 2011-05-19 Analys & Strategi 1 Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling.

Läs mer

HANDELSPOLICY SVEDALA TÄTORT. Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-13, 127

HANDELSPOLICY SVEDALA TÄTORT. Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-13, 127 HANDELSPOLICY SVEDALA TÄTORT Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-13, 127 1 2 Handelspolicy för Svedala tätort Svedala är kommunen där man lever ett gott liv. Vi har ett bra läge i Öresundsregionen med

Läs mer

Kalmar Centrum Marknadsanalys 08.05.05

Kalmar Centrum Marknadsanalys 08.05.05 Kalmar Centrum Marknadsanalys 08.05.05 Syfte Syftet med uppdraget är att bedöma Kalmar centrums marknadspotential och ta fram en omsättningsprognos samt dimensionera ytbehov för detaljhandel och kommersiell

Läs mer

På väg till Borås? Modern marknadsplats med gångavstånd

På väg till Borås? Modern marknadsplats med gångavstånd På väg till Borås? Modern marknadsplats med gångavstånd Handelsutredning 2012 Borås unika historia är stadens framtid. Vi har alltid varit bra på handel. Till och med så bra att Gustav II Adolf år 1621

Läs mer

Lars-Hermans frågor. Har (de små) stadskärnorna någon framtid? Skulle det vara bra med Sturegatan som gågata? Janne Sandahl Consulting AB

Lars-Hermans frågor. Har (de små) stadskärnorna någon framtid? Skulle det vara bra med Sturegatan som gågata? Janne Sandahl Consulting AB Lars-Hermans frågor Har (de små) stadskärnorna någon framtid? Skulle det vara bra med Sturegatan som gågata? 2014-03-04 Janne Sandahl 1 Mina plattformar Mitt konsultföretag och dess nätverk KTH En förfärlig

Läs mer

Degerfors i Centrum Reviderad 2008-02-15

Degerfors i Centrum Reviderad 2008-02-15 Degerfors i centrum 2008 Degerfors i Centrum Reviderad 2008-02-15 Innehåll 1. Bakgrund och syfte 1 2. Mål. 2 3. Geografiskt område. 2 4. Nuläge 2 5. Organisation. 4 6. Åtgärdsförslag/delprojekt 4 7. Tidplan

Läs mer

KUNGENS KURVA. HUI Research. Sveriges största handelsområde. Huddinge kommun. Mars 2014. Henrik Vestin Filippa Frisk Carina Jirwe 2014 HUI RESEARCH

KUNGENS KURVA. HUI Research. Sveriges största handelsområde. Huddinge kommun. Mars 2014. Henrik Vestin Filippa Frisk Carina Jirwe 2014 HUI RESEARCH KUNGENS KURVA Sveriges största handelsområde HUI Research Mars 2014 Huddinge kommun Henrik Vestin Filippa Frisk Carina Jirwe INLEDNING Kungens Kurva är Sveriges största handelsområde och ligger i Huddinge

Läs mer

Kommunanalys Kristianstad

Kommunanalys Kristianstad Kommunanalys Kristianstad Grupp 3 VFT045 Almqvist, Ulrika Borkmann Lousdal, Søren Isacsson, Henrik Magnusson, Gustav Nyström, Johanna Allmänt Kristianstad kommun hade 77 245 invånare år 2007 varav ca 38

Läs mer

KÄVLINGE KOMMUN. VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge

KÄVLINGE KOMMUN. VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge KÄVLINGE KOMMUN Grupp 5 Elin Djus Sema Kadir Andreas Kirkby Peter Johansson Jacob Thörnblad Sammanfattning Befolkningen i Kävlinge

Läs mer

HANDELSPOLICY. - för Katrineholms kommun. Övergripande inriktningsdokument. Kommunstyrelsens handling nr 32/2015

HANDELSPOLICY. - för Katrineholms kommun. Övergripande inriktningsdokument. Kommunstyrelsens handling nr 32/2015 Kommunstyrelsens handling nr 32/2015 HANDELSPOLICY - för Katrineholms kommun Övergripande inriktningsdokument Foto: Hanna Maxstad Godkänd av kommunfullmäktige 2015-08-17, 181 Foto: Hanna Maxstad Beslutshistorik

Läs mer

Hässleholm höghastighetstågstation. - ny station för höghastighetståg i Hässleholm

Hässleholm höghastighetstågstation. - ny station för höghastighetståg i Hässleholm Hässleholm höghastighetstågstation - ny station för höghastighetståg i Hässleholm Höghastighetstågstation i Hässleholm En ny stambana för höghastighetståg planeras Stockholm Göteborg/Malmö. Sträckningen

Läs mer

Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den?

Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den? Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den? Om framtidens handel och handelsplatser Fredrik Bergström, ek. dr. Affärsområdeschef WSP Analys & Strategi 1 Innehåll Inledning Del 1: Handelns utveckling

Läs mer

Handelsutredning Nybro kommun. HUI Research På uppdrag av Nybro kommun. Februari 2015

Handelsutredning Nybro kommun. HUI Research På uppdrag av Nybro kommun. Februari 2015 Handelsutredning Nybro kommun HUI Research På uppdrag av Nybro kommun Februari 2015 Förord HUI Research har på uppdrag av Nybro kommun genomfört en utredning av handeln i Nybro, kartlagt marknadsförutsättningarna,

Läs mer

FASTIGHETENS LÄGE. Det finns dock möjlighet för besökare att även parkera på torget i Mönsterås. Mönsterås centrum nås från väg E22 via fyra infarter.

FASTIGHETENS LÄGE. Det finns dock möjlighet för besökare att även parkera på torget i Mönsterås. Mönsterås centrum nås från väg E22 via fyra infarter. MÖNSTERÅS FAKTA Byggår: 1983 Fastighetsägare: Folksam (KPA) Försäljningsyta: 1.230 kvm Närliggande butiker: Apoteksgruppen, Puls & Träning Parkeringsplatser: ca 35 st FASTIGHETENS LÄGE Trafikmängder i

Läs mer

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Kävlinge kommun, landsbygd

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Kävlinge kommun, landsbygd n för hyreshus Sida: 1 ( 6 ) 1201 1214002 Svalövs kommun, landsbygd 1230002 Staffanstorps kommun, landsbygd 1230003 Staffanstorps kommun, Hjärups tätort 1231002 Burlövs kommun, landsbygd 1231008 Burlövs

Läs mer

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, Ekeby tätort

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, Ekeby tätort n för hyreshus Sida: 1 ( 6 ) 1201 1214002 Svalövs kommun, landsbygd 1230002 Staffanstorps kommun, landsbygd 1230003 Staffanstorps kommun, Hjärups tätort 1231002 Burlövs kommun, landsbygd 1231008 Burlövs

Läs mer

INNEHÅLL. Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8. Turism och shoppingturism en definition 8.

INNEHÅLL. Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8. Turism och shoppingturism en definition 8. September 2013 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8 Turism och shoppingturism en definition 8 Resor 11 Konsumtion 15 Övernattningar 18 Regional

Läs mer

Kristianstad bygger för framtiden

Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad behöver bygga och växa Kristianstad växer. Nu är vi nära 80 000 invånare i kommunen. Men de äldre ökar snabbare än de yngre. I praktiken innebär en ökad andel

Läs mer

Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge

Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge Båstad Skälderviken Olofström Örkeljunga Ängelholm Stensnäs E4 Hässleholm Fjälkinge E22 Hörby N Kristianstad Karlshamn Helsingborg Fogdarp Sätaröd Gårdstånga

Läs mer

ENTRÉ SYD UMEÅ. Nytt shoppingcenter med IKEA under samma tak

ENTRÉ SYD UMEÅ. Nytt shoppingcenter med IKEA under samma tak ENTRÉ SYD UMEÅ Nytt shoppingcenter med IKEA under samma tak N Y T T S H O P P I N G C E N T E R M E D I K E A U N D E R S A M M A T A K Vi utvecklar handelsplatser med IKEA Entré Syd Umeå öppnar våren

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUN Detaljhandelsutredning och underlag till förslag till mål och riktlinjer för handelns utveckling inom Södertälje kommun

SÖDERTÄLJE KOMMUN Detaljhandelsutredning och underlag till förslag till mål och riktlinjer för handelns utveckling inom Södertälje kommun SÖDERTÄLJE KOMMUN Detaljhandelsutredning och underlag till förslag till mål och riktlinjer för handelns utveckling inom Södertälje kommun Teknisk rapport 16 juni 2009 Förord Då det snart gått tio år sedan

Läs mer

BORÅS den historiska handelsstaden

BORÅS den historiska handelsstaden PALLAS BORÅS 01 BORÅS den historiska handelsstaden KV PALL AS omdaning av handeln mitt i Borås stadskärna. 105 000 INVÅNARE BLIR 120 000 (2025). VÄSTSVERIGES NÄST STÖRSTA STAD. POSITIV INPENDLING av 4

Läs mer

Förstudie turist- och besökscentrum Haganäs. (En förkortad version av den projektplan som är grunden för ansökan om projektstöd inom Leader Linné)

Förstudie turist- och besökscentrum Haganäs. (En förkortad version av den projektplan som är grunden för ansökan om projektstöd inom Leader Linné) Projektplan Förstudie turist- och besökscentrum Haganäs (En förkortad version av den projektplan som är grunden för ansökan om projektstöd inom Leader Linné) Projektägare Älmhults Kommun Malin, Blom, Kommunikationsenheten

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Sammanfattning För femte året i följd har Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten Digital

Läs mer

Tillväxt Lidköping AB. Lidköping är den naturliga handelsplatsen

Tillväxt Lidköping AB. Lidköping är den naturliga handelsplatsen Lidköping är den naturliga handelsplatsen 1 1 Inledning 1.1 Bakgrund och syfte Tillgången till bra handel är viktig för invånarnas dagliga liv men också för kommunens samlade attraktivitet. En levande

Läs mer

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11)

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) 2 (11) Sammanfattning Hyresgästföreningen har, i samarbete med branschorganisationerna SABO och Fastighetsägarna, kommit fram till

Läs mer

Höör. Handelsutredning Juli 2010

Höör. Handelsutredning Juli 2010 Höör Handelsutredning Juli 2010 NIRAS INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING... 6 1.1 Höör och dess detaljhandel idag...6 1.2 Konkurrens till detaljhandeln i Höör...7 1. 3 Förändringar i infrastruktur i Höör...7 1.4

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

ÖVERETABLERING AV DETALJHANDELSYTA I SVERIGE VERKLIGHET ELLER MYT?

ÖVERETABLERING AV DETALJHANDELSYTA I SVERIGE VERKLIGHET ELLER MYT? ÖVERETABLERING AV DETALJHANDELSYTA I SVERIGE VERKLIGHET ELLER MYT? 1 Innehållsförteckning Finns det verkligen en överetablering? 7 Vi tog reda på sanningen! 8 Avgränsningar i studien samt förklaringar

Läs mer

Översyn av HANDELSPOLICY FÖR ÖSTERSUND

Översyn av HANDELSPOLICY FÖR ÖSTERSUND Översyn av HANDELSPOLICY FÖR ÖSTERSUND Godkänd av kommunfullmäktige 2007-06-28 Östersunds kommun 2 1. BAKGRUND OCH SAMMANFATTNING En handelspolicy för Östersund antogs av kommunfullmäktige hösten 2004.

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING September 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i september 2014 samt en jämförelse mot läget i september

Läs mer

Snabbanalys av handeln i Leksand. Rapport September 2013. Henrik Vestin Senior konsult 08-762 72 87 henrik.vestin@hui.se

Snabbanalys av handeln i Leksand. Rapport September 2013. Henrik Vestin Senior konsult 08-762 72 87 henrik.vestin@hui.se Snabbanalys av handeln i Leksand Rapport September 2013 Henrik Vestin Senior konsult 08-762 72 87 henrik.vestin@hui.se 1 Definitioner Beklädnadshandel: Konfektion och ekipering, skohandel. BTA: Bruttototalarea,

Läs mer

Handelsutredning Järna Underlag för FÖP. Slutkoncept juni 2008

Handelsutredning Järna Underlag för FÖP. Slutkoncept juni 2008 Underlag för FÖP Sammanfattning Järnas dagligvaruhandel Om Ica etablerar externt, i Tuna backar eller Saltå kvarn Vid en extern etablering av Ica i Tuna backar eller vid Saltå kvarn skulle Järna centrum

Läs mer

Det här är Mobilia! Pressinformation från Mobilia

Det här är Mobilia! Pressinformation från Mobilia Pressinformation från Mobilia Det här är Mobilia! Historik Mobilia Mobilia är Malmös största och äldsta shoppingcenter. Mobilia öppnade för handel 1968 efter att lokalerna under de 70 föregående åren hyst

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT. RAPPORT Kungsörs kommun. Handelsanalys

AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT. RAPPORT Kungsörs kommun. Handelsanalys AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT RAPPORT Kungsörs kommun Handelsanalys Förord Syftet med föreliggande rapport är att kartlägga marknadsförhållandena för detaljhandel i Kungsörs kommun och dess omland samt

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER MAJ 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på maj 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-maj 2013, samt en jämförelse över tid. Med

Läs mer

Etablering av köpcentrum

Etablering av köpcentrum Etablering av köpcentrum Region Skåne 3 okt 2007, Malmö Steen & Ström Wilner Anderson Hur tänker ni och vad gör ni vid etablering av ett köpcentrum? Presentation Steen&Ström Köpcentrum, ( historia ) definition

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige 2015 Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Vi brukar tala om att handelns bidrag till Sverige är 11 procent av alla sysselsatta, 11 procent

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i februari för Skåne län var 46 013

Antalet utländska gästnätter i februari för Skåne län var 46 013 FEBRUARI 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på februari 2014 samt en jämförelse mot februari månad 2013. Med gästnätter på kommunnivå avses gästnätter

Läs mer

AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT. RAPPORT Handelns Utvecklingsråd (HUR) Härifrån till framtiden. detaljhandeln i Sverige 2025

AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT. RAPPORT Handelns Utvecklingsråd (HUR) Härifrån till framtiden. detaljhandeln i Sverige 2025 AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT RAPPORT Handelns Utvecklingsråd (HUR) Härifrån till framtiden detaljhandeln i Sverige 2025 Förord Detaljhandeln har under den senaste tjugoårsperioden genomgått en kraftig

Läs mer

Krafft Konsult AB. Måkebergsprojektet Konsekvensbeskrivning för Åmåls kommun

Krafft Konsult AB. Måkebergsprojektet Konsekvensbeskrivning för Åmåls kommun Krafft Konsult AB Måkebergsprojektet Konsekvensbeskrivning för Åmåls kommun Oktober 2011 Inledning Arbetets uppläggning Ove Krafft Konsult AB genom ekon.dr. Ove Krafft, handelsekonom Marie Krafft och fil.kand.

Läs mer

Rapport maj 2015 Älmhults kommun. Handelsutredning

Rapport maj 2015 Älmhults kommun. Handelsutredning Rapport maj 2015 Älmhults kommun Handelsutredning Sammanfattning HUI Research har genomfört en utredning av nuläget och de framtida förutsättningarna för handeln i Älmhults kommun. Handeln i Älmhults kommun

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING OKTOBER 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i oktober 2014 samt en jämförelse mot läget i oktober månad

Läs mer

Västra Trädgårdsgatan 2 Box 16335 SE 103 26 Stockholm T: +46 (0)8 508 99 900 F: +46 (0)8 508 99 901 E: info.sverige@steenstrom.

Västra Trädgårdsgatan 2 Box 16335 SE 103 26 Stockholm T: +46 (0)8 508 99 900 F: +46 (0)8 508 99 901 E: info.sverige@steenstrom. STEEN & ström SVERIGE AB Västra Trädgårdsgatan 2 Box 16335 SE 103 26 Stockholm T: +46 (0)8 508 99 900 F: +46 (0)8 508 99 901 E: info.sverige@steenstrom.com W: www.steenstrom.com/se 3 Steen & ström Skandinavien

Läs mer

Nyckeltal för E-handeln

Nyckeltal för E-handeln Nyckeltal för E-handeln 2012-2013 Om undersökningen Detta är första året som Svensk Distanshandel tar fram en undersökning om olika nyckeltal specifika för e-handeln. Det finns i dagsläget flera rapporter

Läs mer

Framtidens handel. Om handelns utveckling, framtid och marknadsplatsernas konkurrens

Framtidens handel. Om handelns utveckling, framtid och marknadsplatsernas konkurrens Framtidens handel Om handelns utveckling, framtid och marknadsplatsernas konkurrens Fredrik Bergström, ek. dr. Affärsområdeschef WSP Analys & Strategi Förord och innehåll Förord Syftet med denna rapport

Läs mer

Miljöeffekter av externa affärsetableringar Helena Sjöstrand Institutionen för Trafikteknik Lunds Tekniska Högskola

Miljöeffekter av externa affärsetableringar Helena Sjöstrand Institutionen för Trafikteknik Lunds Tekniska Högskola Miljöeffekter av externa affärsetableringar Helena Sjöstrand Institutionen för Trafikteknik Lunds Tekniska Högskola Syftet med detta projekt har varit att belysa effekterna på miljön av externa affärsetableringar

Läs mer

Butikscenter HELSINGBORG. > Det handlar om att handla KV. ORKANEN 12

Butikscenter HELSINGBORG. > Det handlar om att handla KV. ORKANEN 12 Butikscenter > Det handlar om att handla HELSINGBORG KV. ORKANEN 12 17 09 2008 Ett butikscenter på rätt plats vid rätt tidpunkt Östersund INNEHÅLL Innehåll 2 Orientering 3 Visualisering 4 Butiksarealer

Läs mer

Handla rätt. vägledning för en hållbar handelsutveckling i Skåne SKÅNE I UTVECKLING 2007:3. Ämne. Stina Westlin

Handla rätt. vägledning för en hållbar handelsutveckling i Skåne SKÅNE I UTVECKLING 2007:3. Ämne. Stina Westlin Handla rätt vägledning för en hållbar handelsutveckling i Skåne Ämne SKÅNE I UTVECKLING 2007:3 Stina Westlin Titel: Utgiven av: Författare: Handla rätt vägledning för en hållbar handelsutveckling i Skåne

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i september för Skåne län var 85 358

Antalet utländska gästnätter i september för Skåne län var 85 358 SEPTEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på september 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januariseptember 2013, samt en jämförelse

Läs mer

Ny centrumorganisation - informationsmöte fastighetsägare 2012-10-31

Ny centrumorganisation - informationsmöte fastighetsägare 2012-10-31 MÖTESANTECKNINGAR 2012-10-31 1 (5) Ny centrumorganisation - informationsmöte fastighetsägare 2012-10-31 Kenneth Löthegård, kommunalråd, hälsar välkommen. Marianne Hagman, utvecklingschef, inleder med dagordning.

Läs mer

SVENSKA KÖPCENTER & HANDELSPLATSER THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE

SVENSKA KÖPCENTER & HANDELSPLATSER THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE SVENSKA KÖPCENTER & HANDELSPLATSER THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE 2 KÖPCENTRUM & HANDELSPLATSER I SVERIGE KÖPCENTRUM & HANDELSPLATSER I SVERIGE 3 INDEX 3 4-5 6-8 9-10 11 12 13-14 15-17 18-19 20 21 HÄR

Läs mer

SKÅNE I SIFFROR 2013 OM TURISMEN I SKÅNE. Rapporten är framtagen av. På uppdrag av

SKÅNE I SIFFROR 2013 OM TURISMEN I SKÅNE. Rapporten är framtagen av. På uppdrag av SKÅNE I SIFFROR 2013 OM TURISMEN I SKÅNE Rapporten är framtagen av På uppdrag av INNEHÅLL Förord från VD 3 Sammanfattning 4 Inledning 5 En del av strategi 2020 5 Tre olika aspekter av turism 5 Turismens

Läs mer

Handelsplats Entré Båstad, 7 000 kvm säljyta

Handelsplats Entré Båstad, 7 000 kvm säljyta Handelsplats Entré Båstad Båstad Nya Båstad Entre Båstad Nya Båstad Entre Båstad Här byggs Nya Båstad, ett samhälle för den medvetna och selektiva familjen samt för invånare som prioriterar bra boende

Läs mer

Non-profit utvecklingsorganisation ägd av en ideell förening. Bildades 2008. Kansli med 10 personer i Stockholm

Non-profit utvecklingsorganisation ägd av en ideell förening. Bildades 2008. Kansli med 10 personer i Stockholm Non-profit utvecklingsorganisation ägd av en ideell förening Bildades 2008 Kansli med 10 personer i Stockholm Driver 15-20 parallella utvecklingsprojekt (bebyggelse, mobilitet, system) www.sust.se Citylogistik

Läs mer

Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se

Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se - Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna

Läs mer

Konjunkturrapport kv 1-4 2013 VVS företagen

Konjunkturrapport kv 1-4 2013 VVS företagen VVS företagen Mars 201 0 000 5 000 0 000 25 000 20 000 000 10 000 5 000 0 Värme & sanitet Mkr, 201 års priser 116 2 01 2 590 500 000 + +1 2011 2012 201 201 20 Regional utveckling Ackumulerad prognos 201-20,

Läs mer

11/10/2013 HÅLLBARA BESÖKSRESOR TILL KÖPCENTRA ÄR DET MÖJLIGT? INKÖPSRESORNA IDAG 2 INKÖPSRESORNAS OMFATTNING. Fler VARFÖR KÖPCENTRA?

11/10/2013 HÅLLBARA BESÖKSRESOR TILL KÖPCENTRA ÄR DET MÖJLIGT? INKÖPSRESORNA IDAG 2 INKÖPSRESORNAS OMFATTNING. Fler VARFÖR KÖPCENTRA? HÅLLBARA BESÖKSRESOR TILL KÖPCENTRA ÄR DET MÖJLIGT? Caroline Ljungberg SKL s Trafik- och gatudagar 2013 INKÖPSRESORNA IDAG 2 INKÖPSRESORNAS OMFATTNING HUR MAN RESER FÖR ATT HANDLA - ANTAL RESOR PER PERSON

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER JULI 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på juli 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-juli 2013, samt en jämförelse över tid.

Läs mer

DETALJHANDELSUTREDNING OCH FÖRSLAG TILL HANDELSSTRATEGI FÖR ÖREBRO KOMMUN UNITED BY OUR DIFFERENCE. Foto: WSP, Ulf Rämme

DETALJHANDELSUTREDNING OCH FÖRSLAG TILL HANDELSSTRATEGI FÖR ÖREBRO KOMMUN UNITED BY OUR DIFFERENCE. Foto: WSP, Ulf Rämme DETALJHANDELSUTREDNING OCH FÖRSLAG TILL HANDELSSTRATEGI FÖR ÖREBRO KOMMUN UNITED BY OUR DIFFERENCE Foto: WSP, Ulf Rämme INNEHÅLL UPPDRAGET 5 FÖRSLAG TILL HANDELSSTRATEGI 6 Rekommendationer i korthet 6

Läs mer

Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas

Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas Oskar Fröidh, KTH oskar.froidh@abe.kth.se Jernbaneforum 7 mars 2012 Målen för förbättrad tågtrafik Möjliggöra pendling till starka arbetsmarknader Lättare för

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik mars 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik mars 2012 Inkvarteringsstatistik mars 2012 Gästnätter län, mars 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 500 2 211 hotell stugby/vandrarhem camping 2 000 1 500 1 000 500 0 604 676 296 337 301 218 34

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i december för Skåne län var 54 270

Antalet utländska gästnätter i december för Skåne län var 54 270 DECEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på december 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-december 2013, samt en jämförelse

Läs mer

Det sammanfattande resultatet av augusti statistiken kan sammanfattas i följande. Det totala antalet gästnätter i augusti för Skåne län var 717 257

Det sammanfattande resultatet av augusti statistiken kan sammanfattas i följande. Det totala antalet gästnätter i augusti för Skåne län var 717 257 AUGUSTI 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på augusti 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-augusti 2013, samt en jämförelse över

Läs mer

SYDOSTLÄNKEN. För en bättre regional utveckling. Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn

SYDOSTLÄNKEN. För en bättre regional utveckling. Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn Alvesta Växjö För en bättre regional utveckling SYDOSTLÄNKEN Älmhult Hökön y Lönsboda Vilshult Olofström K Kristianstad Bromölla Sölvesborg Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn med

Läs mer

INTERNET DETALJHANDELNS SNABBAST VÄXANDE FÖRSÄLJNINGSKANAL

INTERNET DETALJHANDELNS SNABBAST VÄXANDE FÖRSÄLJNINGSKANAL AVENSIA 2009-03-20 INTERNET DETALJHANDELNS SNABBAST VÄXANDE FÖRSÄLJNINGSKANAL Jonas Arnberg, HUI UPPLÄGG Försäljningsutveckling Vem är konsumenten Vad fungerar Framtid + 8 % e-barometern E-HANDELNS UTVECKLING

Läs mer

Planeringsverktyg och beslutsunderlag. Verktyg Förklarande skrift med exempel på användning och redovisning

Planeringsverktyg och beslutsunderlag. Verktyg Förklarande skrift med exempel på användning och redovisning Planeringsverktyg och beslutsunderlag Verktyg Förklarande skrift med exempel på användning och redovisning Svante Berglund Titti de Verdier WSP Analys & Strategi Syfte Uppfylla delmål 1 i miljömålet God

Läs mer

4. Internet som informationskälla 16

4. Internet som informationskälla 16 Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser 1. Inledning 5 2. Företag som agerar på en global marknad 7 2.1 10 kommuner är hemvist för nästan 40 procent av e-handelsföretagen 2.2 60 procent av företagen

Läs mer