REMISSVERSION Transportstrategi Borgholms kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REMISSVERSION 2 2011-06-17. Transportstrategi Borgholms kommun 2011-2014"

Transkript

1 Transportstrategi Borgholms kommun

2 Innehåll 1 Inledning 1.1 Kommunen och omvärlden. 1.2 Miljöpåverkan från transporter Kommunernas möjligheter att påverka transportsystemet Resor inom kommunal verksamhet Kommunens egen fordonspark... 2 Transportåtgärder inom den kommunala verksamheten 2.1 Upphandling av fordon och transporttjänster Sparsam körning Resepolicy för kommunens tjänsteresor Ruttplanering för kommunens transporter Distansarbete och IT-lösningar Telefon- och videokonferenser Bilpooler och cykelpooler Leasingfordon för kommunanställda... 3 Transportåtgärder inom kommunen 3.1 Åtgärder som rör kommuninvånarnas personbilstransporter Åtgärder som syftar till att främja gång- och cykeltrafik... 4 Samhällsplanering för mer hållbara transporter 4.1 Bebyggelsestruktur och samhällsplanering Satsningar på alternativa drivmedel...

3 1 Inledning 1.1 Kommunens transportstrategi och omvärlden. Att transporter enskilt står för den största delen av vår klimatpåverkan är uppenbart. De satsningar som strategin omfattar kommer att innebära en reduktion med mer än 20 % av koldioxidutsläppen från kommunens fordon till år Detta arbete kräver dock stor politisk enighet och prioritering då mycket är kopplat till politiska beslut. Många av satsningarna kräver också stora investeringar där åtgärden ska vägas mot andra investeringar i kommunen. Arbetet kräver förståelse och engagemang i hela den kommunala organisationen vilket gör att den arbetsgrupp som ska driva det dagliga arbetet måste ha resurser för att kunna nå de uppställda målen. Åtgärderna kommer dock att skapa ökad förståelse och engagemang för kommunens arbete för hållbar utveckling samt vara en källa till inspiration och vägledning för kommuninvånarna. Kommunens goda förutsättningar för biogasproduktion och vindkraftsel kommer att ge möjligheter att erbjuda förnyelsebart fordonsbränsle för allmänheten. Genom prishöjning av fossila drivmedel kommer invånarna att söka hållbara alternativ där kommunen kan och ska agera som ett gott exempel. Dessutom har EU och riksdagen deklarerat stort stöd, både informativt, juridiskt och ekonomisk för att främja satsningar inom förnyelsebar energi. Många av lösningarna är dock beroende av teknikutveckling vilket gör att risk finns för att åtgärder skjuts upp p.g.a. höga investeringskostnader eller avvaktan på bättre teknik. Dessutom saknas idag ett väl utbyggt nät av kunskap, både regionalt och kommunalt, runt dessa tekniker och hur de ska interagera för optimalt resultat. Risken finns att det resulterar i punktinsatser som sedan saknar system för uppföljning vilket gör att ny teknik möts av viss skepsis i framtiden. Dagens energipriser följer det aktuella oljepriset i någon form vilket gör att den internationella prissättningen får genomslag även för förnyelsebar energi. Detta kan medföra att omställningen till icke-fossila bränslen tar lång tid att genomföra. Sammanfattningsvis är förhoppningen att denna strategi ska visa vägen för kommuninvånarna att satsa på mer hållbara transporter genom att kommunen föregår med gott exempel. Åtgärderna kommer att leda till stora miljövinster och lägre omkostnader för den kommunala verksamheten samt vara en del i den hållbara utvecklingen för Borgholms kommun för att skapa ett resurseffektivt samhälle åt framtida generationer.

4 1.2 Miljöpåverkan från transporter. I Sverige står transportsektorn för cirka en tredjedel av de totala utsläppen av växthusgaser, och till skillnad från de flesta övriga sektorer har transportsektorns utsläpp ökat stadigt de senaste decennierna. Vägtrafiken står för den största andelen av transportsektorns utsläpp, och jämfört med utsläppen 1990 har utsläppen av koldioxid från vägtrafiken i Sverige ökat med 15 % fram till På europeisk nivå har transportsektorns utsläpp av växthusgaser ökat i än högre grad, samtidigt som övriga sektorer har minskat sina utsläpp (EEA, 2009). Av växthusgaserna är koldioxid den helt dominerande när det gäller utsläpp från transportsektorn i Sverige. Totalt stod transporterna för kommunen som geografiskt område för ca: ton CO2 under år 2009 varav kommunens tjänsteresor stod för 5,6 ton och kommunens bilar för 320 ton. 1.3 Kommunernas möjligheter att påverka transportsystemet. Många styrmedel som påverkar den övergripande utvecklingen av transporterna beslutas på nationell nivå och däröver men kommunen har en hel del egna verktyg. Vissa områden har de större rådighet över, till exempel kommunens och de kommunala företagens egen fordonsflotta, personalens tjänsteresor, tillgång och avgift på parkeringsplatser, bilsnål samhällsplanering samt utformningen av kollektivtrafiken. Andra områden har de mindre makt över men kan ändå göra insatser så som informationskampanjer, logistiklösningar och arbetspendling. 1.4 Resor inom kommunal verksamhet. Det körs många mil per år på våra vägar som en del i den kommunala verksamheten. Totalt körde de kommunala bilarna 1,8 miljoner km under 2009 vilket motsvarar 45 varv runt jorden. En viktig anledning för kommunen att arbeta med sina transporter förutom att minska sin energianvändning och sina utsläpp av koldioxider är möjligheten för kommunen att kunna fungera som föredöme gentemot näringsliv och kommuninvånare. Resor i tjänsten är ett område där kommunen har en bra potential för besparingar av energi, även om de anställdas resor till och från arbetet ofta kan vara av ännu större betydelse ur energisynpunkt. Resor till och från jobbet, skola eller i tjänsten står för nästan hälften av alla resor i Sverige. Genom att planera resorna, effektivisera användningen av de fordon som används inom kommunens verksamheter och utnyttja energioch miljöeffektiva fordon och drivmedel kan många positiva effekter uppnås. Självklart kan kommunens agerande få både positiv miljöeffekt och föregå med gott exempel för kommuninvånarna. 1.5 Kommunens egen fordonspark. Kommunens egen fordonspark är ett viktigt område för kommunen ur åtgärdssynpunkt, inte bara för att man har stor rådighet över vilka fordon som köps in och hur de används, utan även för att kommunen kan agera föregångare för kommuninvånarna genom att satsa på energieffektiva och mer miljövänliga fordon. Vilken typ av drivmedel som kommunen satsar på för sina egna fordon, kan även påverka kommuninvånarnas val av drivmedel. Genom att en kommun till exempel satsar på förnybara drivmedel ökar möjligheterna för kommuninvånarna att få tillgång till förnybara drivmedel vilket därmed kan stimulera till inköp av personbilar som drivs med förnybara drivmedel. För 2009 var 57 % av kommunbilarna miljöbilar och siffran avses att höjas ytterligare med nya upphandlingskriterier.

5 2 Interna transportåtgärder 2.1 Upphandling av fordon och transporttjänster En stor del av dagens miljöproblem kan direkt härledas till vår konsumtion av varor och tjänster. Som upphandlare har man stora möjligheter att påverka utvecklingen mot mer miljöanpassade transporter, och det finns stora potentialer till att minska miljöpåverkan från kommunens verksamheter genom att ställa långtgående miljökrav på de fordon, transport-tjänster och entreprenader som upphandlas. Vid upphandling av nya fordon kan ett flertal krav ställas för att åstadkomma en så stor förbättring som möjligt av fordonens miljöprestanda. Kommunen kan till exempel ställa krav på drivmedel, maximal bränsleförbrukning, miljöklass, hur gammalt ett fordon högst får vara samt att fordonet ska vara utrustat med ett stödsystem för sparsam körning. Sedan 2007 har Borgholms kommun jobbat med upphandlingskriterier för att öka andelen miljöbilar. När detta avtal förnyas för år ställs miljöbilskrav för offentlig upphandling SFS 2009:1 så långt det är möjligt och målet är att ha så stor andel miljöbilar som möjligt. Dock har kommunen en begränsning då tankställe för E85 f.n. endast finns i centralorten samt Löttorp. VISION: Kommunens fordon ska vara trygga, säkra, ha liten klimatpåverkan och vara kostnadseffektiva. MÅL: Jämfört med år 2009 ska kommunen ha 80 % miljöfordon till år 2014 och 100% år ÅTGÄRD: Ny policy för upphandling enligt naturvårdsverkets miljöbils definition SFS 2009:1 så långt det är praktiskt möjligt. UTFÖRARE: Ansvarig upphandlare ANSVAR: KF RESURSER: Förslag till nya kriterier tas fram av Energi- och klimatstrategen i samarbete med Agenda 21-gruppen. TIDSPLAN: Remissversion klar senast och antagen av KF senast UPPFÖLJNING: Kontinuerlig uppföljning via kommunbils statistik och årlig rapport till KF. T1

6 2.2 Sparsam körning. Drivmedelsförbrukningen hos en personbil beror inte bara på typen av personbil eller typen av drivmedel, den är i hög grad även påverkad av körstilen hos föraren. De flesta undersökningar tyder på att man kan minska drivmedelsförbrukningen med mellan 5-15 % genom att använda en mer sparsam körstil. Potentialen för att minska drivmedelsanvändningen är därför inte obetydlig. Effekten av utbildningen i sparsam körstil bedöms dock minska efter hand, varför system för att följa upp och underhålla kunskapen bör utvecklas. Sättet att köra ett fordon på påverkar inte bara användningen av energi och utsläpp av koldioxid och andra luftföroreningar, det påverkar också bullernivån. En mjuk körstil i jämn hastighet, utan kraftiga inbromsningar och accelerationer kan innebära en lägre bullernivå och därmed även en förbättrad arbetsmiljö. Förslag finns att införa obligatorisk utbildning i sparsam körning för alla som använder tjänstebil. Innan det kan genomföras måste först bestämmas rapporteringskriterierna så att en uppföljning av effekterna kan mätas på ett korrekt sätt. VISION: Kommunens personbilar, inköpta eller leasade, ska vara trygga, säkra och med liten klimatpåverkan. MÅL: Till år 2014 ska minst 75% av alla anställda som använder bil i tjänsten ha genomgått utbildning i sparsam körning och 100% till år ÅTGÄRD: Utbildning i sparsam körning ska erbjudas alla som använder bil i tjänsten. UTFÖRARE: Energi- o klimatstrateg ANSVAR: KF. RESURSER: Upphandling av utbildningstillfällen. Kostnad KS. TIDSPLAN: Minst ett utbildningstillfälle årligen fr.o.m. år UPPFÖLJNING: Energi- och klimatstrategen redovisar årligen till KF via mätbara effekter i minskad bränsleförbrukning. T2

7 2.3 Resepolicy för kommunens tjänsteresor. Avsikten med en resepolicy kan vara att styra de anställdas resor i tjänsten i en mer hållbar riktning. I resepolicyn kan man sätta mål för hur resor i tjänsten ska förändras, till exempel hur stor andel bilresor som ska ersättas med tågresor och hur stor andel flygresor som ska ersättas med tågresor. Ofta formulerar man policyn med konkreta miljömål men med en koppling till vad som är mest arbetseffektivt. Resepolicyn för Borgholms kommun har som syfte att skapa förutsättningar för ett kostnadseffektivt resande, bidra till att skapa en trygg och säker arbetsmiljö för kommunens medarbetare vid tjänsteresor samt minimera klimatpåverkan. Vid tjänsteresor ska i första hand alltid kollektivtrafik utnyttjas och vid resa med kommunala fordon ska samåkning alltid eftersträvas för att uppnå policyns syfte. Rese statistiken för 2010 visar att flertalet av tjänsteresorna till Stockholm förtogs med flyg. En beräkning visade att resa med tåg + övernattning skulle bli ett billigare alternativ och en betydande minskad klimatpåverkan. Kommunens tjänsteresor med flyg står 2010 för 94% av alla koldioxidutsläpp och att istället ta tåget till Stockholm skulle innebära en teoretisk minskning med 61% av hela koldioxidutsläppen från de kommunala tjänsteresorna. Dessutom visade undersökningen att endast ett fåtal utnyttjar möjligheten att inkludera bussresa mellan Borgholm och Kalmar station / flygplats när man bokar sin resa via den kommunalt upphandlade resebyrån och istället använder egen bil eller tjänstebil. Ett annat område som kräver översyn är destinationer som har tågförbindelser men där man väljer tjänstebil som resalternativ. Samåkning har skett endast i begränsad omfattning något bör undersökas ytterligare för att effektivisera tjänsteresandet och frigöra bilpoolsfordon för andra verksamheter. En viktig pedagogisk uppgift är att se till att miljöbilar avsedda för etanol också tankas med etanol när det finns två tankställen i kommunen Trots att det 2009 fanns 57% miljöbilar står etanolförsäljningen bara för 20% av bränsleinköpen mot det teoretiska värdet på 68%. En mycket låg siffra som tyder på att flertalet istället tankar bensin i etanolbilarna. Jämfört med en liter bensin har etanol bara 21% av bensinens utsläpp av koldioxid, här finns stor potential till förbättring.

8 VISION: Vid val av färdmedel för tjänsteresor ska man alltid sträva efter att minska sin klimatpåverkan och vara kostnadseffektiv. MÅL: Jämfört med år 2010 ska kommunens tjänsteresor minska sin klimatpåverkan med 20% till år 2014 och med 50% till år ÅTGÄRD: Inrikes flygresor t.o.r. Stockholm ska ersättas med tågresor eller direktbuss i största möjliga utsträckning. Till år 2020 ska tjänsteresornas klimatpåverkan ha minskat med minst 3,3ton CO 2. UTFÖRARE: Samtliga förvaltningar. ANSVAR: Förvaltningschefer. RESURSER: Informationsmaterial tillhandahålls av Energi- och klimatstrategen. TIDSPLAN: Riktlinjer introducerade på samtliga förvaltningar senast UPPFÖLJNING: Energi- och klimatstrategen redovisar halvårsvis till KS baserad på statistik från resebyrån. T3 VISION: Kommunens tjänsteresor med bil ska sträva efter att vara trygga, säkra, minska klimatpåverkan och eftersträva samåkning. MÅL: Jämfört med år 2010 ska kommunens tjänsteresor med bil minska sin klimatpåverkan med 10% till år 2014 och med 20% till år ÅTGÄRD: Resor till och från Kalmar tågstation och flygplats från Borgholm o Löttorp ska ersättas med buss i största möjliga utsträckning. UTFÖRARE: Samtliga förvaltningar. ANSVAR: Förvaltningschefer. RESURSER: Företagskort inköps via KLT till respektive förvaltning. TIDSPLAN: Företagsbusskort ska erbjudas senast UPPFÖLJNING: Förvaltningar redovisar årligen till KF via statistik från KLT hur korten har nyttjats. T4

9 2.4 Ruttplanering för kommunens varutransporter. En stor del av kommunens arbete innefattar transporter för de olika samhällstjänster som en kommun tillhandahåller, till exempel gäller detta skolskjutsar, färdtjänst, och avfallshantering. Hemtjänstens transporter står ofta för en stor del av kommunens transportarbete och kan därför vara en bra förebild i detta arbete då de använder sig av ett ruttplaneringseffektivt dataprogram i sitt arbete. Genom att förbättra logistiken med hjälp av ruttplaneringssystem för dessa transporter kan man öka effektiviteten både vad gäller ekonomi och bränsleförbrukning då antalet körda fordonskilometer minskar. Det minskar också den tid som personalen lägger på att resa, vilket ger mer tid för övriga arbetsuppgifter. Under perioden kommer möjligheterna till miljövinster och kostnadseffektivisering via miljökrav vid leveranser och central varudistribution att utvärderas. Resultatet innebär minskad klimatpåverkan och ökad kostnadseffektivitet. VISION: Kommunens externa och interna varutransporter ska utföras på ett miljövänligt och kostnadseffektivt sätt. MÅL: Jämfört med år 2010 ska kommunens externa och interna varutransporter minska sin klimatpåverkan med 10% till år 2016 och med 40% till år ÅTGÄRD: Statistik med år 2012 som basår ska upprättas för utvärdering och förslag till åtgärder under UTFÖRARE: Varuupphandlare och logistikansvarig. ANSVAR: Kommunledningskontoret. RESURSER: Interna arbetsgrupp. Eventuell utbildning vid kurstillfälle. TIDSPLAN: Förslag till åtgärder senast UPPFÖLJNING: Kommunledningskontoret redovisar till KF årligen mätbara resultat. T5 VISION: Kommunens personbilar ska nyttjas på ett miljövänligt och kostnadseffektivt sätt. MÅL: Jämfört med år 2010 ska kommunens samåkning via bilpoolen öka med 25% till år 2014 och 50% till år ÅTGÄRD: Samåkning till samma destination ska utnyttjas enligt bokningssystemets förslag vilket ska poängteras i resepolicyn. UTFÖRARE: Samtliga förvaltningar ANSVAR: Personalavdelningen. RESURSER: Ingår i ny respolicy för TIDSPLAN: Infört på alla förvaltningar senast UPPFÖLJNING: Energi- och klimatstrategen redovisar årligen till KF via statistik från bilpoolens bokningsprogram. T6

10 2.5 Distansarbete och IT-lösningar. Att undvika resor till och från jobbet genom distansarbete samt att utnyttja teknik för telefon- och videokonferenser i arbetet som ett alternativ till resor är ett kostnadseffektivt sätt att spara energi och reducera utsläpp till luft. I stor utsträckning kan detta också ske utan att verksamheten påverkas negativt. En grundförutsättning för denna typ av åtgärder är tillgång till mobila telefoner, datorer samt bredband liksom utrustning för telefon- och/eller videokonferenser. Flera förvaltningar kan idag erbjuda att tillfälligt jobba hemifrån inom visa verksamheter. Under perioden kommer detta samt tillgång till resedator som är uppkopplad mot kommunens server att finnas på vissa arbetsplatser. Detta ger tillfälle att utnyttja restid till en del arbetsuppgifter samt ha full tillgång till arbetsplatsens dokument. VISION: Kommunens ska som arbetsgivare kunna erbjuda möjlighet till distansarbete, både från hemmet, tillfällig vistelse på annan ort och under tjänsteresa. MÅL: Fr.o.m ska kommunen erbjuda möjlighet att jobba från annan plats än den ordinarie arbetsplatsen om omständigheterna så medger. Till år 2020 ska alla förvaltningar ha denna möjlighet. ÅTGÄRD: Minst tre förvaltningar ska senast ha tillgång till bärbar dator för distansarbete som är uppkopplad mot ordinarie arbetsdator. UTFÖRARE: Personalavdelningen och IT-avdelningen. ANSVAR: Personalavdelningen. RESURSER: Debiteras aktuella förvaltningar inom befintlig budget. TIDSPLAN: I drift senast UPPFÖLJNING: Berörda förvaltningar redovisar nyttjandegrad och erfarenheter till KF årligen. T7

11 2.6 Telefon- och videokonferenser. Att använda telefon- och videokonferenser för arbetsmöten är ett sätt att minska personalens resor i tjänsten, vilket sparar både tid, pengar och miljöbelastning. Enligt en resvaneundersökning genomförs tele- och videokonferenser dock bara utav en liten andel av de förvärvsarbetande och studerande i Sverige, trots att tekniken för denna typ av arbetsmöten funnits under en relativt lång tid. Under en genomsnittlig månad uppskattas endast 9 % av de förvärvsarbetande ha deltagit i en telefonkonferens, och endast 2 % i en videokonferens. Eftersom teknikutvecklingen går snabbt öppnar sig möjligheterna till att använda sig av denna typ av IT-lösningar utan att särskilt stora investeringar behövs. Bättre Internet anslutningar betyder att det i princip endast behövs en webbkamera, headset och telefonanslutning via nätet för att genomföra möten som tidigare krävde dyra specialutrustningar. Webbaserade möten där man till exempel kan dela dokument, skriva till och visa presentationer för varandra är något som ytterligare underlättar för denna typ av distansmöten. Borgholms kommun bör efterfråga dessa mötestyper hos de mest frekventa organisatörerna, ex: Länsstyrelsen i Kalmar, Regionförbundet, Miljösamverkan Sydost, Energikontor Sydost m.fl. VISION: Kommunens ska verka för att de anställda ska kunna delta i telefon- och videokonferenser som alternativ till möten på annan ort för att undvika resande och klimatpåverkan. MÅL: Fr.o.m ska varje förvaltning eftersträva att delta i minst 10 telefon eller videomöten per år med externa organisationer och minst 20 möten till år ÅTGÄRD: Kommunen ska i centralt brev under 2011 efterlysa telefon/video möten hos respektive samarbetsorganisation. UTFÖRARE: Kommunledningskontoret och IT-avdelningen. ANSVAR: Kommunledningskontoret. RESURSER: Kostnad för webbkamera och headset inom respektive förvaltnings budget. TIDSPLAN: I drift senast UPPFÖLJNING: Förvaltningarna rapporterar halvårsvis till energi- och klimatstrategen för årlig redovisning till KF. T8

12 2.7 Bilpooler och cykelpooler. Genom en bilpool kan kommunen öka nyttjande graden i de fordon som används och därmed minska det totala antalet bilar som behövs inom en verksamhet. Införande av en bilpool innebär dessutom ofta att man blir mer medveten om hur och i vilka syften man använder bilen, och att man blir bättre på att planera sitt resande. Detta kan leda till att en del onödiga transporter försvinner vilket bidrar till att ytterligare minska bilberoendet och därmed minska det totala antalet fordonskilometer som utförs inom de kommunala verksamheterna. Dock kan GC-vägnätet avsevärt förbättras. Borgholm införde bilpool redan år 2005 och har haft ett bra utfall med hög utnyttjandegrad och läge omkostnader. För att främja användandet av alternativ till bil för kortare resor i centralorten har kommunen 2010 köpt in en el-cykel. Denna finns att låna gratis på Borgholms bibliotek för kortare tjänsteresor och även för att prova el-cykel som ett alternativ till bil för att resa till och från arbetsplatsen. VISION: Kommunen ska vara ett föredöme för kommunmedborgarna att använda klimatsmarta transportmedel. MÅL: Anställda ska nyttja cykel som fordon för resor kortare än 3km för att begränsa klimatpåverkan och främja friskvård. ÅTGÄRD: El-cykel erbjudas som transportalternativ för orterna Borgholm och Löttorp. Till år 2014 ska nyttjandegraden vara minst 10 tillfällen per månad och minst 20 tillfällen per månad år UTFÖRARE: Energi- och klimatstrategen. ANSVAR: Miljö- och byggnadsförvaltningen och kultur o fritidsförvaltningen. RESURSER: Kostnad för el-cykel inom budget för energirådgivning. TIDSPLAN: I drift senast UPPFÖLJNING: Årlig rapport om nyttjandet via bokningssystem till KF. T9

13 2.8 Leasingfordon för kommunanställda. Genom att erbjuda leasingfordon till kommunens anställda öppnas möjligheten att styra vilka fordon man vill att de anställda ska använda i sina resor i tjänsten liksom till och från arbetet. Att erbjuda miljöbilar som leasingfordon kan stimulera till en snabbare introduktion av alternativa drivmedel, som till exempel biogas och etanol, eller mer energieffektiva bilar som till exempel elbilar och laddhybrider. Detta medför att kommunanställda kan hyra en kommunal miljöbil på vardagar efter kl18 och på helger. Därmed ökar användningen av miljöbilar i samhället och man kan ställa sin kanske mer klimatpåverkande bil hemma. Här finns också en möjlighet för de som sällan använder bil att istället vara bilfri och hyra en kommunbil när man behöver. VISION: Kommunen ska vara ett föredöme för att använda fordon med förnyelsebart bränsle. MÅL: Kommunen ska uppmuntra till effektiva transporter med minskad klimatpåverkan för de anställdas resor, både i tjänst och privat. ÅTGÄRD: Kommunen ska erbjuda minst två kommunala miljöbilar som kan hyras på kvällar och helger för orterna Borgholm och Löttorp. Minst 4 miljöbilar ska finnas för privatbokning till år UTFÖRARE: Kommunkontoret. ANSVAR: Kommunkontoret o personalavdelning. Juridiska frågor ska vara utredda senast RESURSER: Bokning via bilpoolens bokningssystem. Kostnad debiteras anställd genom löneavdrag. TIDSPLAN: I drift senast UPPFÖLJNING: Årlig rapport om nyttjandet via bokningssystem till KF. T10

14 3 Externa transportåtgärder 3.1 Åtgärder som rör kommuninvånarnas personbilstransporter. uppmuntra till val av miljöbil samt utbildning i sparsam körning. Kommuninvånarnas transporter står i de allra flesta fall för den största andelen av energianvändningen och utsläppen till luft från transporterna inom en kommun. En av orsakerna till detta är att vi lever i ett glesbefolkat land med långa reseavstånd, men också att personbilen används för majoriteten av de resor vi företar oss, även de resor som är kortare än 1 mil. En stor del av de åtgärder som har beskrivits för kommunens egna persontransporter kan även, mer eller mindre, användas för att förändra och påverka alla kommuninvånares personbilstransporter. Möjligheterna till att påverka en stor del av befolkningen är dock begränsad. Genom att vara ett föredöme är kommunen ett exempel för kommuninvånarna att ta efter, både när det gäller val av fordon som sparsam körning. Inom energi- och klimatrådgivningen bör riktade kampanjer genomföras för kommuninvånarna för att VISION: Kommunen ska vara ett föredöme för att använda fordon med förnyelsebart bränsle, använda sparsam körning. MÅL: Kommunen ska informera allmänheten genom förevisningar, möten och utbildningar gällande val av transport och sparsam körning. ÅTGÄRD: Årligen, med start 2011, ska energi- och klimatrådgivningen, gärna i samband med den europeiska trafikantveckan, genomföra minst 3 aktiviter inom hållbara transporter riktade mot kommuninvånarna. UTFÖRARE: Energi- och klimatrådgivningen. ANSVAR: Miljö- och byggnadsförvaltningen. RESURSER: Bekostas av tilldelade medel för energi- och klimatrådgivningen. Aktiviteter i samarbete med Miljöfordon Sydost. TIDSPLAN: I drift senast UPPFÖLJNING: Årlig rapport om utförda aktiviteter till KF. T11

15 3.2 Åtgärder som syftar till att främja gång- och cykeltrafik. förenkla resan så att alltfler familjer naturligt väljer cykel som färdmedel. Eftersom majoriteten av de bilresor som utförs är relativt korta, upp till 5 km, finns det en stor teoretisk potential för att ersätta en del av dessa resor med cykel och i viss mån gång. Vinsten skulle framförallt visa sig i form av en friskare befolkning genom den motion som erhålls, även om det kan ha effekt att påverka positivt olika miljömål i en kommun. Borgholms kommun är den dominerande arbetsgivare i kommunen. Geografiskt finns det inga tydligt utpekade stråk för arbetspendling som med fördel skulle kunna ersättas av cykel. Den i särklass dominerande är bilpendling från och till Kalmar. Mellan Köpingsvik och Borgholm finns en väl fungerande cykelväg som används för arbetspendlare. För att främja gång- och cykeltrafik från och till skolor i kommunen har en utredning 2010 pekat på flera åtgärder för att höja säkerheten och VISION: Kommunen ska aktivt arbeta med att utveckla gång- och cykelvägar för att främja friskvård och som ett tryggt och säkert alternativ till bilkörning. MÅL: Öka gång- och cykeltrafiken. Bättre cykelvägar till och från mål som vård, skola, bostadsområden, större arbetsplatser, mataffärer, busshållplatser. Jämfört med år 2011 ska 15 % fler elever välja cykel som färdmedel till och från skolan till år 2015 och 25% till år ÅTGÄRD: Inventera och föreslå åtgärder i samråd med elever, personal och föräldrar. Öppna samråd ska hållas i samarbete med skolan årligen på varje skola. Förslagsvis i samband med den europeiska trafikantveckan i september. UTFÖRARE: Planavdelningen, Miljö o Bygg. ANSVAR: BEAB o Utbildningsförvaltningen RESURSER: Medel för åtgärder beslutas av KS. Åtgärdsförslag med kostnader, miljö- och friskvårdsvinster presenteras som underlag. TIDSPLAN: Nulägesanalys och inventering klar Åtgärder utförda senast UPPFÖLJNING: Årlig rapport fr.o.m om effekterna av åtgärderna till KF. T12

16 4 Samhällsplanering för mer hållbara transporter 4.1 Bebyggelsestruktur och samhällsplanering. Nya bebyggelseområden bör lokaliseras så att befintliga kollektivtrafiknät kan utnyttjas eller förlängas på ett så effektivt sätt som möjligt. Det är också viktigt att fördela serviceutbudet inom kommunen och se till att tillgången på närservice är god, med avstånd till dessa målpunkter på gång- och cykelavstånd för så många som möjligt av kommunens invånare. Redan i Vision Öland 2015 från år 2000 står följande i delen regionala miljömål inom god bebyggd miljö som berör klimatpåverkan: Hur ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service och kultur kan åstadkommas så att transportbehovet minskar och förutsättningarna för kollektivtrafik och andra miljöanpassade och resurssnåla transporter förbättras. Att tillhandahålla en effektiv och kostnadsmässigt attraktiv kollektivtrafik kan vara ett sätt att få fler kommuninvånare att välja att resa med kollektiva färdmedel framför personbilen. Genom att ställa om bussparken inom kollektivtrafiken för drift med alternativa drivmedel finns vissa möjligheter till att sänka utsläppen av koldioxid. Några av de prioriterade områdena är samordning av system för information, bokning och biljetthantering, förbättra bytespunkter, öka tillgängligheten för funktionshindrade samt kollektivtrafik i gles- och landsbygd. Ur vision Öland 2015 står bl.a. att kommunen tillsammans med KLT ska planera den framtida kollektivtrafiken för att få ett bättre resursutnyttjande. Hela det regionala arbetsområdet Kalmar/Öland ska kunna utnyttjas och långpendling underlättas och att transportsystemet ska vara utformat så att största möjliga tillgänglighet uppnås.

17 I dagsläget erbjuds många alternativ för arbetspendling till Kalmar och för övrigt hålls god standard med hänsyn till kundunderlaget. Ytterligare en möjlighet till effektivare trafiknät är anropsstyrd kollektivtrafik. VISION: Borgholms kommun ska erbjuda ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service och kultur där transportbehovet minskar och förutsättningarna för kollektivtrafik och andra miljöanpassade och resurssnåla transporter förbättras. MÅL: Förtätning framför exploatering på orörd mark för att öka underlaget för kollektivtrafik. Nya bebyggelseområden bör lokaliseras så att befintliga kollektivtrafiknät kan utnyttjas eller förlängas på ett så effektivt sätt som möjligt med syfte att minska restiden. ÅTGÄRD: 75% av tätorternas befolkning ska ha maximalt 400 meter till närmsta busshållplats år 2015 och 90% år Andelen ny bebyggelse inom 5 km från centrum ska öka med god tillgång till gång- och cykelvägar. UTFÖRARE: Planavdelningen, Miljö o Bygg. ANSVAR: Kommunkontoret. RESURSER: Medel för åtgärder beslutas av KS. Underlag tas fram av planavdelningen. Ingår obligatoriskt i all planering. TIDSPLAN: Nulägesanalys och inventering klar Tidsplan för åtgärder klar senast UPPFÖLJNING: Årlig rapport fr.o.m om effekterna av åtgärderna till KF. T13

18 4.2 Satsningar på alternativa drivmedel. Introduktionen av nya biodrivmedel är starkt beroende av hur den befintliga fordonstekniken ser ut liksom infrastrukturen för distribution av drivmedlen. De biodrivmedel som mest påminner om de konventionella drivmedlen är således de som är lättast att introducera i den befintliga fordonsparken och som därför snabbast kan konkurrera med de konventionella drivmedlen. I kollektivtrafik upphandlingen 2007 för Kalmar Län var kvalitets- och miljökraven i upphandlingarna de dittills högsta i Sverige bl.a. avseende fordonsbränsle. Upphandlingen innebar att bussarna i dagens trafik i Kalmar Län körs 53 % av körsträckorna med helt fossilfritt bränsle som rapsbaserat syntetdiesel eller biogas. För bussarna som trafikerar Borgholms kommun körs de på miljödiesel Euro5/EEV. Förhoppningar finns inför nästa upphandling att bussarna helt körs på fossilfritt bränsle som t.ex. biogas. En utredning gjordes under 2009 av Mörbylånga kommun tillsammans med Borgholm Energi AB avseende möjligheter till Biogasproduktion på Öland. Borgholm Energi AB fortsätter nu studien för att etablera fordons biogas till kommunens fordon och kollektivtrafiken. År 2010 invigdes dessutom det första tankstället för eldrivna fordon i Borgholm av Borgholm Energi AB och Bixia. VISION: Kommunen ska vara ett föredöme för att använda fordon med förnyelsebart bränsle. MÅL: Senast år 2016 ska det finnas minst ett tankställe för biogas för fordon i Borgholms kommun. ÅTGÄRD: Ta fram ett detaljerat underlag med etableringskostnader, infrastruktur, produktionssubstrat och avsättningsmöjligheter. UTFÖRARE: BEAB. ANSVAR: BEAB. RESURSER: Medel för åtgärder beslutas av KS. Underlag tas fram av BEAB. TIDSPLAN: Analys för etablering klar senast Beslut i KF senast Drifttagande senast år UPPFÖLJNING: Konsekvensanalys av pågående arbete presenteras årligen för KF fr.o.m. år T14

19 VISION: Kommunen ska vara ett föredöme för att använda fordon med förnyelsebart bränsle. MÅL: Senast år 2015 ska det finnas minst fem eldrivna fordon i kommunens verksamhet och till år 2020 ska det finnas minst 15 fordon. ÅTGÄRD: Ta fram ett detaljerat underlag för inköp, underhåll och uppföljning. UTFÖRARE: Energi- och klimatstrategin. ANSVAR: Ansvarig fordonsupphandlare. RESURSER: Tankställe finns redan etablerat i Borgholm. Medel för åtgärder beslutas av KS. Underlag för inköp, underhåll och uppföljning tas fram av energi- och klimatstrateg. TIDSPLAN: Inköpsunderlag klart senast UPPFÖLJNING: Årlig rapportering om fördelning av antalet miljöbilar till KF. T15

UTKAST NR: Transportstrategi Borgholms kommun

UTKAST NR: Transportstrategi Borgholms kommun Transportstrategi Borgholms kommun 2011-2014 Innehåll 1 Inledning 1.1 Kommunen och omvärlden. 1.2 Miljöpåverkan från transporter... 1.3 Kommunernas möjligheter att påverka transportsystemet... 1.4 Resor

Läs mer

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Program 10.00 Effektivisera resor och transporter- översikt och fördjupning 11.10 Strängnäs kommun 11.45 Lunch 12.30 Hur styra via resepolicy?

Läs mer

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Varför effektivisera resor och transporter? Trafikens miljöpåverkan Trafikens hälsopåverkan Samhällsplanering Samhällsekonomi Varför effektivisera

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Källa: Naturvårdsverkens rapport Konsumtionens klimatpåverkan, nov 2008 Transporter

Läs mer

TRANSPORTSTRATEGI Borgholms kommun 2011-2020 HANDLINGSPLAN

TRANSPORTSTRATEGI Borgholms kommun 2011-2020 HANDLINGSPLAN 211- HANDLINGSPLAN Tjänsteresor via resebyrå VISION: Kommunens tjänsteresor ska sträva efter att minska sin klimatpåverkan och vara kostnadseffektiv. MÅL: Jämfört med år 21 ska kommunens tjänsteresor minska

Läs mer

Policy. för resor. Diarienummer: KS2010/0187.100. Gäller från: 2011-01-01

Policy. för resor. Diarienummer: KS2010/0187.100. Gäller från: 2011-01-01 Diarienummer: KS2010/0187.100 Policy för resor Gäller från: 2011-01-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Fullmäktige 2010-09-28 Utarbetad av: Kommunledningsförvaltningen, kansliavdelningen Revideras

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 Denna policy gäller för medarbetare, inhyrd medarbetare, och förtroendevalda inom Eslöv kommun

Läs mer

Riktlinjer för resor

Riktlinjer för resor RIKTLINJER Diarienummer KS13-205-021 1(7) Riktlinjer för resor Dokumentnamn Riktlinjer för resor Fastställd/upprättad av Kommunstyrelsen Dokumenttyp Riktlinje 2015-01-07 Diarienummer KS13-205-021 Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun

Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun Antaget av kommunfullmäktige 2008-05-28 KF 105 Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun Policyns tillämpningsområde Alla resor som sker inom tjänsten och betalas av Åmåls kommun Upphandling av resor,

Läs mer

Energieffektivisering av transporter

Energieffektivisering av transporter Energieffektivisering av transporter För att undvika de värsta konsekvenserna, bör ökningen av den globala årsmedeltemperaturen inte överstiga 2 C Sverige skall bidra till att ökningen inte blir större

Läs mer

Bilpool för tjänstebilar

Bilpool för tjänstebilar 1(5) Kommunstyrelsen 2014-05-26 Bilpool för tjänstebilar Ärendet Kommunens tjänstebilar (bilar som används i tjänsten) hanteras av respektive förvaltning. Endast ett fordon klarar de miljökrav som är beslutade

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för resor Riktlinjer för resor 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Rutiner för möten och resor

Rutiner för möten och resor Förslag till rutiner 2015-04-01 Dnr KS.2015.134 Sektor kommunstyrelsen Handläggare: Björn Järbur Kommunchef Tel: 0303-330264 E-post: bjorn.jarbur@ale.se Rutiner för möten och resor Syfte Dessa rutiner

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1

FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1 1 (5) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1 RESEPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-11-25, 156 Denna policy gäller alla resor som sker inom tjänsten och betalas av Västerviks

Läs mer

Policy för resor och transporter i tjänsten

Policy för resor och transporter i tjänsten Styrdokument Policy för resor och transporter i tjänsten Giltighetstid 2012-02-01 2015-06-30 2 (6) Beslutshistorik Gäller från 2012-02-01 till och med 2015-06-30 Antagen av kommunstyrelsen 2002-10-30,

Läs mer

Resepolicy för Kumla kommun

Resepolicy för Kumla kommun Resepolicy för Kumla kommun Antagen av kommunstyrelsen den 4/5 2011, 82 2011-xx-xx 1. Inledning Kumla kommuns resepolicy gäller för samtliga anställda och politiker i Kumla kommun och i de kommunala bolagen.

Läs mer

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten.

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten. Lll löm, kmkåkpsenast sparat av bodnoräöbodnor Sidan 1-08-08öl, Resepolicy för Malmö stad med riktlinjer Resepolicy godkänd av kf 14/12 1995, 213, bih 152. Ändr av kf 20/12 2010, 274, bih 169. Riktlinjer

Läs mer

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit?

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? Elbilsseminarium på IKEA i Älmhult 24 oktober 2011 Karin Nilsson (C) Riksdagsledamot från Tingsryd, ledamot i Skatteutskottet suppleant i Näringsutskott

Läs mer

Klimatanpassat transportsystem. Lena Erixon

Klimatanpassat transportsystem. Lena Erixon Klimatanpassat transportsystem Lena Erixon Kapacitetsutredning och Färdplan 2050 Två regeringsuppdrag ett arbete Naturvårdsverkets uppdrag från regeringen om att ta fram underlag till en svensk färdplan

Läs mer

Rese- och transportpolicy

Rese- och transportpolicy KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Kommunfullmäktige Avdelningschef Per-Gunnar Fransson 2007-02-26 1 (9) Rese- och transportpolicy Rese- och Transportpolicy 2 Beskrivning

Läs mer

Handhavande av fordon

Handhavande av fordon Välkommen till första workshopen i projektet Handhavande av fordon. Projektet drivs av HMSkåne på uppdrag av Vägverket. Fokus för projektet; Skötsel drift uppföljning.för ökad miljöhänsyn och trafiksäkerhet

Läs mer

Riktlinjer för fordon och resor

Riktlinjer för fordon och resor Riktlinjer för fordon och resor Detta styrdokument är antaget av kommunstyrelsen och ska följas av alla anställda och förtroendevalda i Skövde kommuns nämnder och förvaltningar. Dokumentet syftar till

Läs mer

Klimatpolicy Laxå kommun

Klimatpolicy Laxå kommun Laxå kommun 1 (5) Klimatstrategi Policy Klimatpolicy Laxå kommun Genom utsläpp av växthusgaser bidrar Laxå kommun till den globala klimatpåverkan. Det största tillskottet av växthusgaser sker genom koldioxidutsläpp

Läs mer

Ink 2012 08. MÄL Medarbetare och förtroendevalda ska vid resor orsaka så lite miljöpåverkan som det är möjligt.

Ink 2012 08. MÄL Medarbetare och förtroendevalda ska vid resor orsaka så lite miljöpåverkan som det är möjligt. ~SAlA lt01 KOMMUN Bilaga KS 2012/106/1 SALA KOMMUN Ink 2012 08 2012 05 08 DIARIENR: 2012/ POLICY KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Kommunfullmäktige Resepolicy för Sala kommun MÄL Medarbetare och förtroendevalda

Läs mer

Miljöfika för företag Kristianstad 140918

Miljöfika för företag Kristianstad 140918 Miljöfika för företag Kristianstad 140918 140320 Britt Carlsson Green britt.carlsson-green@hmskane.se HMSkåne för en hållbar framtid med hållbara transporter www.hmskane.se 1 Framtidsfråga! Det sätt vi

Läs mer

Strategi för energieffektivisering 2011-2020

Strategi för energieffektivisering 2011-2020 Samhällsbyggnadsförvaltningen Strategi för energieffektivisering 211-22 Förslag 211-3-31 Innehållsförteckning Inledning... 3 Nulägesanalys... 4 Byggnader... 4 Area... 4 Energianvändning... 5 Kostnad...

Läs mer

Nytt program för energi och klimat i Örebro län

Nytt program för energi och klimat i Örebro län Nytt program för energi och klimat i Örebro län Arbetsgruppen Transporter Anna Åhlgren, Energikontoret Regionförbundet Örebro Nanny Andersson Sahlin, Länsstyrelsen i Örebro Dagordning Allmänt om mål Mål

Läs mer

Kallelse till sammanträde med ekoutskottet

Kallelse till sammanträde med ekoutskottet Kommunkontoret Emma Svedin Nämndsekreterare 0156-522 50 emma.svedin@trosa.se Kallelse Datum 2016-08-31 Tid: måndag 5 september, kl 12.00 Plats: Trosa kommunhus, sammanträdesrummet Kl 14.00 studiebesök

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås.

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås. Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till kollektivtrafik, person- och godstransporter, uppvärmning och el. Genom resurssnålhet,

Läs mer

Hållbart resande i Jönköping. Olle Gustafsson Projektledare Hållbart resande Jönköpings kommun

Hållbart resande i Jönköping. Olle Gustafsson Projektledare Hållbart resande Jönköpings kommun Hållbart resande i Jönköping Olle Gustafsson Projektledare Hållbart resande Jönköpings kommun Vad är hållbart resande? - Beteendepåverkan för ökad gång, cykling och resande med kollektivtrafik - Effektiviserad

Läs mer

Trafikverkets framtidsbild kring det svenska transportsystemet

Trafikverkets framtidsbild kring det svenska transportsystemet Trafikverkets framtidsbild kring det svenska transportsystemet Håkan Johansson Nationell samordnare - klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se 1 2011-09-16 Klimatmål för transportsektorn Hänsynsmålets

Läs mer

Mandat Mål och ledningssystem Roller resurser Uppföljning Visa och berätta Fira!

Mandat Mål och ledningssystem Roller resurser Uppföljning Visa och berätta Fira! 1 Mandat Mål och ledningssystem Roller resurser Uppföljning Visa och berätta Fira! 2 Kommunstyrelsen beslut att 1. Staden antar som långsiktigt mål att konventionella fordon i stadens fordonspark, så långt

Läs mer

Nybro Kommun. Mattias Andersson NYBRO. Strategi 1(9) Astrid Fell. Kommun/Landsting. Nybro Kommun

Nybro Kommun. Mattias Andersson NYBRO. Strategi 1(9) Astrid Fell. Kommun/Landsting. Nybro Kommun 1(9) Handläggare Astrid Fell Nybro Kommun 21-535 Mattias Andersson 382 8 NYBRO Strategi Kommun/Landsting Nybro Kommun Antal årsarbetskrafter: 174 Antal invånare: 19579 Målsättning till 214 (förbättring

Läs mer

Resepolicy. för Falköpings kommun. Resepolicy

Resepolicy. för Falköpings kommun. Resepolicy för Falköpings kommun Resepolicy Innehållsförteckning Syfte 3 Omfattning och avgränsning 3 Övergripande mål 3 Miljö Säkerhet Effektivitet Föredöme Ansvar 4 Spridning och uppföljning 4 Bilaga 1 Reseinstruktion

Läs mer

Svar på remiss - Förslag till regler för arbetstagare och förtroendevaldas resor

Svar på remiss - Förslag till regler för arbetstagare och förtroendevaldas resor Tjänsteutlåtande 2012-06-13 Anders Nilfjord Sidan 1 av 1 Dnr 2012/0160 BUN-2 Barn- och ungdomsnämnden Svar på remiss - Förslag till regler för arbetstagare och förtroendevaldas resor Förslag till beslut

Läs mer

RESE- OCH TRANSPORTPOLICY FÄRGELANDA KOMMUN. Godkänd av kommunstyrelsen , 241

RESE- OCH TRANSPORTPOLICY FÄRGELANDA KOMMUN. Godkänd av kommunstyrelsen , 241 RESE- OCH TRANSPORTPOLICY FÄRGELANDA KOMMUN Godkänd av kommunstyrelsen 2009-10-07, 241 Förslaget är utarbetat av plan- och byggchef Jan Myrén, miljöstrateg Jan Sandell och Kustomsamordnare Jenny Christensson.

Läs mer

Vilken miljöbil ska man välja? www.miljofordonsyd.se Örebro 2009-05-12

Vilken miljöbil ska man välja? www.miljofordonsyd.se Örebro 2009-05-12 Vilken miljöbil ska man välja? Örebro 2009-05-12 Mina kontaktuppgifter Jonas Lööf Kemiingenjör och miljövetare Arbetat med miljöbilar sedan 1997 Projektledare Miljöfordon Syd jonas@miljofordonsyd.se Mobil:

Läs mer

Resepolicy för Gävle kommunkoncern

Resepolicy för Gävle kommunkoncern Dnr 12KS470 Resepolicy för Gävle kommunkoncern Beslutat i Kommunfullmäktige 30 september 2013 Resepolicy för Gävle kommunkoncern Beslutat i Kommunfullmäktige 30 september 2013 Citera gärna ur skriften

Läs mer

Bättre luft. Mindre buller. Klimat

Bättre luft. Mindre buller. Klimat Klimat Bättre luft Mindre buller Tyst sida avsteg från bullerriktvärden Områden med stadskaraktär, kvartersstruktur och god kollektivtrafik 65 db(a) bullrig sida - < 50 db(a) tyst sida 1 Koldioxidminskning

Läs mer

PROTOKOLL 14 (27) Sammanträdesdatum 2013-10-15

PROTOKOLL 14 (27) Sammanträdesdatum 2013-10-15 PROTOKOLL 14 (27) KS 148 Dnr 2013/KS214 400 Remiss - Regional strategi och handlingsplan för biogas för Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Biogas Sydost har kommit in med förslag till regional strategi

Läs mer

175 FÖRSLAG Datum 2009-11-02. Ert datum

175 FÖRSLAG Datum 2009-11-02. Ert datum I II ~ landstinget DALARNA Gunnar Fasten 175 FÖRSLAG Datum 2009-11-02 Ert datum Betecknlngldlarienr LD09/02318 1(8) Er beteckning MÖTES- OCH RESEPOLICY I LANDSTINGET DALARNA Inledning Omfattning Landstingets

Läs mer

Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies

Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies OMSLAGSFOTO:DIGITALSTUDION Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies Stadens nämnder och bolag skall upprätta riktlinjer för resande omfattande såväl resande

Läs mer

Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030. en översiktlig presentation

Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030. en översiktlig presentation Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030 en översiktlig presentation Tre ben på väg mot målet Allt som inte har med val av fordon och drivmedel att göra: Energieffektivare

Läs mer

Effektivare tjänsteresor

Effektivare tjänsteresor Effektivare tjänsteresor - Hur gör man? - Till vilken nytta? Pernilla Hyllenius, Trivector Traffic Nuläge Önskat läge Recept: Systematiskt arbetssätt Förankring Nuläge Utvärdering Policy & Mål Uppföljning

Läs mer

Fördjupning av resultat från resvaneundersökningen. samt kvantifiering av potential för kommunens interna resor och transporter. Koucky & Partners AB

Fördjupning av resultat från resvaneundersökningen. samt kvantifiering av potential för kommunens interna resor och transporter. Koucky & Partners AB Fördjupning av resultat från resvaneundersökningen 2014 samt kvantifiering av potential för kommunens interna resor och transporter 2015 Koucky & Partners AB På uppdrag av Ludvika kommun Titel: Fördjupning

Läs mer

Utredningen för fossilfri fordonstrafik

Utredningen för fossilfri fordonstrafik Utredningen för fossilfri fordonstrafik Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor Tidigare huvudsekreterare i utredningen om fossilfri fordonstrafik hakan.johansson@trafikverket.se Fossilfrihet

Läs mer

Miljöledning Ecotraffic

Miljöledning Ecotraffic Miljöledning Ecotraffic Ecotraffic AB Postadress Box 1159 131 26 Nacka Strand Besöksadress Kungsholmstorg 16 112 21 Stockholm +46-(0)8-545 168 00 info@ecotraffic.se http://www.ecotraffic.se orgnr: 556473-0215

Läs mer

Kommunranking Välkommen! Kommunens bilar

Kommunranking Välkommen! Kommunens bilar Kommunranking 2012 Välkommen! Till vissa frågor finns anvisningar. Klicka på den blå länken vid dessa frågor. Här kan du läsa poängbedömningsmallen och ladda ner en PDF med alla frågor för utskrift. Kommunen

Läs mer

Miljöledning i staten 2016

Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 En sammanfattning av rapport 6761, april 2017 3 Sammanfattning För verksamhetsåret 2016 har samtliga 185 myndigheter som omfattas av förordning (2009:907)

Läs mer

Vilka är transporternas viktigaste hållbarhetsutmaningar? Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor

Vilka är transporternas viktigaste hållbarhetsutmaningar? Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor Vilka är transporternas viktigaste hållbarhetsutmaningar? Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se Vad vet vi om framtiden? Personbilstransporter på väg i olika

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R Ersätter Utbytt den Sign 1:5 Inledning Kommunens verksamhet medför att ett stort antal resor och transporter genomförs varje år. Det är viktigt att dessa resor och transporter sker kostnadseffektivt, trafiksäkert

Läs mer

Miljöpolicy. Miljöpolicy

Miljöpolicy. Miljöpolicy Miljöpolicy Innehållsförteckning Falköpings kommun som förebild 3 Internt miljöarbete 3 Fokusområden 4 Transporter 4 Lokaler 4 Mat 5 Dokumenttyp Policy Antagen av Kommunfullmäktige 2011-01-31 Dokumentansvarig

Läs mer

Programförklaring för Miljöfordon Syd

Programförklaring för Miljöfordon Syd Programförklaring för Miljöfordon Syd 1. Miljöfordon Syd och dess syfte (enligt stadgarna - 2 ÄNDAMÅL) Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom: 1. att marknadsföra

Läs mer

Nytt planeringsunderlag för begränsad klimatpåverkan. Håkan Johansson Nationell samordnare begränsad klimatpåverkan

Nytt planeringsunderlag för begränsad klimatpåverkan. Håkan Johansson Nationell samordnare begränsad klimatpåverkan Nytt planeringsunderlag för begränsad klimatpåverkan Håkan Johansson Nationell samordnare begränsad klimatpåverkan Klimatmål för transportsektorn Fossiloberoende fordonsflotta till 2030. Av Trafikverket

Läs mer

FORDONSPOLICY FÖR ÖCKERÖ KOMMUN

FORDONSPOLICY FÖR ÖCKERÖ KOMMUN Beslutsdatum: 2017-09-07 Beslutande: Kommunfullmäktige Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentansvarig: Kommunchef Upprättad av: Miljöstrateg FORDONSPOLICY FÖR ÖCKERÖ KOMMUN SYFTE Detta dokument reglerar anskaffning,

Läs mer

Fossilbränslefri kommun 2025

Fossilbränslefri kommun 2025 4131 eller 12 år, 3 mån, 3 veckor Fossilbränslefri kommun 2025 20130917 Elvira Laneborg, miljö- och klimatstrateg Övergripande mål Mörbylånga är en fossilbränslefri kommun som är självförsörjande med trygg

Läs mer

Huvudet - Index för måluppfyllelse

Huvudet - Index för måluppfyllelse Huvudet - Index för måluppfyllelse Fossil energianvändning i vägtrafiken (H) MWh/capita 6 8 4 6 8 4 6 8 3 Måluppfyllelse (H) Fossil energianvändning 9 8 7 6 5 4 3 9 8 7 6 5 4 3 Procentuell uppfyllelse

Läs mer

~ TRANAs KOMMUN 2016-01-13 Sida 41 (46) -"'" KOMMUNSTRYRaSENS AU

~ TRANAs KOMMUN 2016-01-13 Sida 41 (46) -' KOMMUNSTRYRaSENS AU m I ~'~:~ '.r, SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum ~ TRANAs KOMMUN 2016-01-13 Sida 41 (46) -"'" KOMMUNSTRYRaSENS AU 32 Dnr 13/16, 329/08 Resor i tjänsten - antagande av riktlinjer och upphörande av

Läs mer

Klicka här för Utsläpp att ändra format på. Klicka här för att ändra format på. bakgrundsrubriken. bakgrundsrubriken.

Klicka här för Utsläpp att ändra format på. Klicka här för att ändra format på. bakgrundsrubriken. bakgrundsrubriken. Miljöfordon och förnybara drivmedel Vad kan vi göra här och nu? Klicka Möjligheter här för att ändra och format begränsningar på Upplägg Utmaningar och mål Möjligheter och begränsningar Vad kan vi göra

Läs mer

Miljöbilssituationen i Oskarshamn

Miljöbilssituationen i Oskarshamn Miljöbilssituationen i Oskarshamn ** 2 stjärnor av 10 möjliga - En granskning av Gröna Bilister April 2008 Gröna Bilister Tfn 018-320 220 Postgiro 32 34 83-8 Kungsgatan 16 Org.nr. 802400-0674 753 32 Uppsala

Läs mer

Idébok för kommunalt transportarbete

Idébok för kommunalt transportarbete Version 1.0 Uthållig kommun Idébok för kommunalt transportarbete Förord Att ställa om transporterna till ett mer hållbart system är en av de större utmaningarna i en kommuns energi- och klimatarbete. Inom

Läs mer

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64 Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 1 Effektmål för kommunorganisationen Mål att uppnå till och med år 2014 År 2014 skall energiförbrukningen

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket 2011-02-04 AKS 2011/1001 188 1 (8) Enheten för statistik Helene Swartz, 08-730 93 06 arbetsmiljoverket@av.se Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är

Läs mer

Oskarshamns Kommun. Roger Gunnarsson Box 706 572 28 OSKARSHAMN. Strategi 1(9) 2010-002757 33657-1. Olov Åslund. Kommun/Landsting. Oskarshamns Kommun

Oskarshamns Kommun. Roger Gunnarsson Box 706 572 28 OSKARSHAMN. Strategi 1(9) 2010-002757 33657-1. Olov Åslund. Kommun/Landsting. Oskarshamns Kommun 1(9) Handläggare Olov Åslund Oskarshamns Kommun 21-2757 Roger Gunnarsson Box 76 572 28 OSKARSHAMN Strategi Kommun/Landsting Oskarshamns Kommun Antal årsarbetskrafter: 2496 Antal invånare: 26131 Målsättning

Läs mer

En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket 2009-05-22

En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket 2009-05-22 En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket Vägverket 1 gram/km 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 1985 Bensin (utan katalysator) 1985 Diesel 2005 Bensin (Euro 2005 Diesel (Euro

Läs mer

Miljöbilssituationen i Östhammar ***** 5 stjärnor av 10 möjliga. En granskning av Gröna Bilister

Miljöbilssituationen i Östhammar ***** 5 stjärnor av 10 möjliga. En granskning av Gröna Bilister Miljöbilssituationen i Östhammar ***** 5 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister Maj 2009 Gröna Bilister Tfn 018-320 220 Postgiro 32 34 83-8 Kungsgatan 16 Org.nr. 802400-0674 753 32 Uppsala

Läs mer

TILLVÄXTFAKTOR ENERGIEFFEKTIVT FOSSILBRÄNSLE- FRITT 2030.

TILLVÄXTFAKTOR ENERGIEFFEKTIVT FOSSILBRÄNSLE- FRITT 2030. TILLVÄXTFAKTOR ENERGIEFFEKTIVT FOSSILBRÄNSLE- FRITT 2030. Akko Karlsson (MP) Vice Ordf. Regionförbundet Kalmar län Fossilbränslefritt 2030 (inte 2050) Fossila bränslen, Kalmar län 2008 GWh Drivmedel Eldningsolja

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-25 Fler miljöbilar för ett modernt och hållbart Sverige Sverige är ett föregångsland på klimatområdet.

Läs mer

Miljöfordon Syd. Vi behöver våra bilar, men även en bra miljö!

Miljöfordon Syd. Vi behöver våra bilar, men även en bra miljö! Energideklaration fordon Analys av fordon som ger lägre kostnader och miljöpåverkan Jonas Lööf Miljöfordon Syd Tylösand 2013-05-14 Miljöfordon Syd Förening för alla bil- och miljöintresserade fler miljöbilar

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-05-15. Resepolicy samt Riktlinje för resor och trafiksäkerhet för Sala kommun

Sammanträdesdatum 2012-05-15. Resepolicy samt Riktlinje för resor och trafiksäkerhet för Sala kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 7 (14) Sammanträdesdatum 2012-05-15 134 Dnr 2009/154 Resepolicy samt Riktlinje för resor och trafiksäkerhet för Sala kommun INLEDNING Förslag till resepolicy

Läs mer

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder Innehåll 1. SAMMANFATTNING AV PLANENS MÅL OCH ÅTGÄRDER...3 2. LÅNGSIKTIGA OCH ÖVERGRIPANDE MÅL...3 3. DELMÅL OCH ÅTGÄRDER FÖR ENERGI TILL

Läs mer

Miljöbilssituationen i Växjö ********* 9 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister

Miljöbilssituationen i Växjö ********* 9 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister Miljöbilssituationen i Växjö ********* 9 stjärnor av 10 möjliga - En granskning av Gröna Bilister Maj 2007 Gröna Bilister Tfn 018-320 220 Postgiro 32 34 83-8 Kungsgatan 16 Org.nr. 802400-0674 753 32 Uppsala

Läs mer

BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing. Upphandling och skydd av klimatet. D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige.

BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing. Upphandling och skydd av klimatet. D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige. BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing Upphandling och skydd av klimatet D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige Lighting www.buy-smart.info Det här dokumentet har tagits fram inom

Läs mer

Inventering av åtgärder inom energi- och klimatområdet i Södermanlands län

Inventering av åtgärder inom energi- och klimatområdet i Södermanlands län Inventering av åtgärder inom energi- och klimatområdet i Södermanlands län 4. Hållbart transportsystem 2011-11-01 Petra Bjurhall, Grontmij AB Petra.Bjurhall@grontmij.com, 070-317 17 67 Inventering av åtgärder

Läs mer

MINSKA DIN KLIMATPÅVERKAN TILLSAMMANS MED DHL

MINSKA DIN KLIMATPÅVERKAN TILLSAMMANS MED DHL MINSKA DIN KLIMATPÅVERKAN TILLSAMMANS MED DHL Transporter är en förutsättning för global handel och ett fungerande samhälle. På DHL transporterar vi allt från livsmedel till medicin och byggnadsmaterial.

Läs mer

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 2012-10-15 1 (4) Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 Landstingets miljövision Landstinget ska medverka till en hållbar utveckling som innebär att östgöten, i nuvarande och kommande generationer,

Läs mer

Inledning. Vilken väg skall jag gå? Beror på vart Du skall. Det vet jag inte! Då spelar det ingen roll vilken väg Du tar!

Inledning. Vilken väg skall jag gå? Beror på vart Du skall. Det vet jag inte! Då spelar det ingen roll vilken väg Du tar! Inledning Vilken väg skall jag gå? Beror på vart Du skall. Det vet jag inte! Då spelar det ingen roll vilken väg Du tar! Bilpoolslösning något för din organisation Bakgrund -Nyttor Bilpool vad är det Organisationens

Läs mer

Riktlinjer för resor i tjänsten

Riktlinjer för resor i tjänsten Riktlinjer för resor i tjänsten Dokumenttyp: Riktlinjer Dokumentansvarig: Personalfunktionen Beslutad av: Kommunstyrelsens personalutskott Beslutsdatum: 2016-04-26 20 DNR: KS000954/2011 Innehållsförteckning

Läs mer

Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor (Tidigare huvudsekreterare i utredningen om fossilfri fordonstrafik)

Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor (Tidigare huvudsekreterare i utredningen om fossilfri fordonstrafik) Fossilfri fordonstrafik erfarenheter och utmaningar (erfaringer og utfordringer) Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor (Tidigare huvudsekreterare i utredningen om fossilfri fordonstrafik) hakan.johansson@trafikverket.se

Läs mer

Vår resepolicy i praktiken

Vår resepolicy i praktiken Vår resepolicy i praktiken Det här dokumentet vänder sig till dig som undrar varför en resepolicy behövs, vad den tillför och hur den införs. På Trafikkontoret i Göteborg har vi en resepolicy för att kunna

Läs mer

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 Naturvårdsverket 2016-09-26 Kristina von Oelreich Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2016-09-28 1 Bidra till de nationella miljömålen och FN:s

Läs mer

Hogia Transport Systems

Hogia Transport Systems Hogia Transport Systems Lösningar för miljöanpassade transporter hjälper företag utvecklas Hogia Transport Systems och miljön Vi lever idag i en värld med ett ständigt ökat behov av transporter för både

Läs mer

Ett urval indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030

Ett urval indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030 Ett urval indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 23 Struktur hos nyckeltal och index Index som visar grad av måluppfyllelse Övergripande nyckeltal Detaljerade nyckeltal som

Läs mer

BILAGA 2.2: MILJÖKRAV

BILAGA 2.2: MILJÖKRAV KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN DNR: 13/00266 2014-12-01 UPPHANDLING SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK 2015 BILAGA 2.2: MILJÖKRAV Sida 1 (5) Bilaga 2.2 Miljökrav SÄKO 2015 Sida 2 (5) Innehåll 1.

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket 2012-02-16 Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte

Läs mer

Framtidens transporter. Skellefteå 9 okt. Ingela Jarlbring

Framtidens transporter. Skellefteå 9 okt. Ingela Jarlbring Framtidens transporter Skellefteå 9 okt Ingela Jarlbring Nationella och internationella transportmål - Målsättningar och utmaningar 2 2012-10-09 Fakta om Trafikverket Generaldirektör Gunnar Malm Huvudkontoret

Läs mer

Miljöbilssituationen i Västervik ***** 5 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister

Miljöbilssituationen i Västervik ***** 5 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister Miljöbilssituationen i Västervik ***** 5 stjärnor av 10 möjliga - En granskning av Gröna Bilister April 2007 Gröna Bilister Tfn 018-320 220 Postgiro 32 34 83-8 Kungsgatan 16 Org.nr. 802400-0674 753 32

Läs mer

Högsby Kommun. Anders Ivarsson HÖGSBY. Strategi 1(9) Astrid Fell. Kommun/Landsting. Högsby Kommun

Högsby Kommun. Anders Ivarsson HÖGSBY. Strategi 1(9) Astrid Fell. Kommun/Landsting. Högsby Kommun 1(9) Handläggare Astrid Fell Högsby Kommun 21-773 Anders Ivarsson 579 8 HÖGSBY Strategi Kommun/Landsting Högsby Kommun Antal årsarbetskrafter: 461 Antal invånare: 5777 Målsättning till 214 (förbättring

Läs mer

Motion om miljöbilar

Motion om miljöbilar Tekniska nämnden 2009 02 26 28 89 33 2009 02 12 41 107 Dnr 2008/380.30 Motion om miljöbilar Ärendebeskrivning Börje Lööw, för vänsterpartiet, anför följande i motion. Vänsterpartiet har tidigare lämnat

Läs mer

Med chef avses: För förbundsstyrelsen förbundsordföranden. För kansliet generalsekreteraren. För föreningar styrelseordföranden.

Med chef avses: För förbundsstyrelsen förbundsordföranden. För kansliet generalsekreteraren. För föreningar styrelseordföranden. Sida 17 (24) 10 Resepolicy Omfattning Dessa bestämmelser gäller förtroendevalda, anställda och funktionärer vid Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF), vars resor och möten sker på SVF uppdrag och

Läs mer

Biogas som drivmedel. Strategi och handlingsplan för införande av biogas som drivmedel i Gotlands kommun

Biogas som drivmedel. Strategi och handlingsplan för införande av biogas som drivmedel i Gotlands kommun Biogas som drivmedel Strategi och handlingsplan för införande av biogas som drivmedel i Gotlands kommun fastställd av Kommunstyrelsen 26 februari 2009 Regional strategi för införande av biogas på Gotland

Läs mer

Heini-Marja Suvilehto

Heini-Marja Suvilehto MILJÖANPASSAD UPPHANDLING AV TRANSPORTER Heini-Marja Suvilehto BEHOVS- ANALYS UPPHANDLING VILKA KRAV KAN MAN STÄLLA HÅLLBAR UPPHANDLING AV FORDON OCH TRANSPORTER UPPFÖLJNING BEHOVSANALYS FORDON Kan ni

Läs mer

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv Stationsnätet 1 Störst i Sverige med 750 stationer över hela landet, för såväl personbil som tung trafik 2 350 bemannade

Läs mer

Riktlinjer för Resor och möten i tjänsten

Riktlinjer för Resor och möten i tjänsten Kommunledningskontoret, HR-avdelningen Kontaktperson: Lars Tunel, tfn 13 56 08 Riktlinjer för Resor och möten i tjänsten Antagna av Kommunstyrelsen 2016-10-26 KS 238. Riktlinjer gällande för samtliga anställda

Läs mer

2009-09-09 Vägverket 1. Hej!

2009-09-09 Vägverket 1. Hej! Vägverket 1 Hej! Vägverket 2 Rese- och mötespolicy inspiration, fakta och exempel Vägverket 3 Behovet av att förändra resandet ökar Klimatpåverkan, trängsel etc. Resursutnyttjande, ekonomi etc. Socialt,

Läs mer

Klimatrapport Alteco AB

Klimatrapport Alteco AB Klimatrapport Alteco AB FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.alteco.se Verksamhetsområde Teknikkonsult Beräkningsperiod 2014-01-01 till 2014-12-31 Kontaktperson Joachim Åhman NYCKELTAL Antal Anställda 29 Ton

Läs mer

2009-05-11 Vägverket 1. Hej och välkommen!

2009-05-11 Vägverket 1. Hej och välkommen! Vägverket 1 Hej och välkommen! Vägverket 2 Fredric Norefjäll fredric@norefjall.se Vägverket 3 Rese- och mötespolicy inspiration, fakta och exempel Vägverket 4 Behovet att förändra och kontrollera resandet

Läs mer

Klimatrapport Alteco AB

Klimatrapport Alteco AB Klimatrapport Alteco AB FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.alteco.se Verksamhetsområde Teknikkonsult Beräkningsperiod 2013-01-01 till 2013-12-31 Kontaktperson Ingemar Jakobsson tel 070-576 05 60 NYCKELTAL

Läs mer

Miljöbilssituationen i Katrineholm ******** 8 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister

Miljöbilssituationen i Katrineholm ******** 8 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister Miljöbilssituationen i Katrineholm ******** 8 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister Augusti 2009 Gröna Bilister Tfn 018-320 220 Postgiro 32 34 83-8 Kungsgatan 16 Org.nr. 802400-0674 753

Läs mer