Budgetkommentarer till Budget stora samfälligheten 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budgetkommentarer till Budget stora samfälligheten 2015"

Transkript

1 Krogtäppans Samfällighetsförening Sida 1 (6) Budgetkommentarer till Budget stora samfälligheten 2015 Kommentarer Konto 4010 Värme (fjärrvärme) Samfälligheten har rörligt pris på fjärrvärmen. Vi budgeterar i år för en sänkning av värme kostnaden med ca kr. Detta efter att vi analyserat Vattenfallskostnader (fakturor) till föreningen för de senaste 3 åren. Men vi behöver ta ut ett högre Mwh-pris vid slutdebiteringen för Vattenfall fakturerar oss 884 kr per Mwh men vi behöver ta ut 1074 kr/mwh för att ha kostnadstäckning för fakturorna. Det högre à-priset gör att styrelsen tar höjd för de förluster som alltid finns i vårt fjärrvärmesystem. tar höjd för den 80 % -iga delar som vi kan kalla för den onödiga förlusten. Det är den delen som vi gör allt för att minimera via förbättringar i våra 2 undercentraler samt via diskussioner med Vattenfall och vår entreprenör Driftec. Den 20 % -iga del som kvarstår är den beräknade förlusten som vi enligt Vattenfall måste räkna med baserad på kvalitén på de rör som ingår i vårt nät eftersom de är tillverkade på 1980-talet. Vi försöker även påverka de fastighetsägare som har ej fungerande värmeväxlare att reparera den alt skaffa ny. kommer också att ha olika apriser för flödet beroende på fastighetens individuella avläsningssiffror. Följande flödespriser kommer att gälla vid slutdebiteringen för 2015: flöde m3 = 1,25 kr/m3, flöde m3 = 1,50 kr/m3, flöde m3 = 1,75 kr/m3, flöde 1000 eller mer = 2 kr/m3 Denna förändring i vår prismodell gör att de flesta fastigheterna bör hamna mycket nära den preliminära uttaxeringen av värmen. Konto 4020 Vatten Vi budgeterar för likartad kostnad som år Konto 4030 El gemensam Elkostnaden har minskat för föreningen efter det att vi monterat 40 st. nya armaturer med LED-belysning. Vi fortsätter att byta ut armaturer även 2015 så vi budgeterar för att elkostnaden fortsätter minska för föreningen Konto 4040 Haninge kommun Balanskonto för eventuella kostnader avseende kommunens deltagande i samfälligheten. Konto 4150 Kabel-tv budgeterar med att stämman godkänner propositionen för Gruppavtal50 med Comhem (se propositionen). Avtalet är på 3 år. Detta innebär att årskostnaden blir högre än vi förut haft men samtidigt så får fastigheterna tillgång till Kabel-tv (samma utbud som förut), bredband 50 Mbit/s och IP-telefoni. Fastighetsägare som har Comhem kommer också erhålla rabatt på befintligt abonnemang samt rabatt på utökat abonnemang. Vi räknar med att många av föreningens medlemmar kommer att få en minskad kostnad på sina individuella fakturor från Comhem d.v.s. en besparing. ser även Gruppavtal50 som en höjning av boendestandarden och en höjning av värdet på föreningens fastigheter.

2 Krogtäppans Samfällighetsförening Sida 2 (6) Konto 4205 Vår och höststädning Kostnader kopplade till våra städdagar som ex jord mm samt lokalhyra för träff med längombuden vår & höst. Konto 4206 Markförbättringar Markansvariga kommer att använda pengarna till ogräsbekämpning av grusfotbollsplanen, blommor i våra blomlådor vid alla infarter som sattes ut första gången 2014, reparation av kantstenar. Åtgärder vid parkeringsplatserna och garagen G5+G6. Även röjning av högt gräs och sly om så behövs vid samtliga lekplatser ingår i denna kostnad. Konto 4210 Snöröjning Vi budgeterar för likartad kostnad som år Vi kommer fortsättningsvis ligga på en budgetnivå på ca kr. En liten komplikation som även är en fördel är att vintersäsongen är för oss i budgeten jan-mars och okt-dec. Vilket innebär att vi redan vet när vi gör budgeten hur jan-mars har varit och kan parera den kostnadsdelen i budgeten. Om kostnaden överstiger budgeten så räknar styrelsen med att kunna betala extra kostnader via föreningens balanserade resultat. Konto 4213 Containerhyra Marginell förändring med hänsyn tagen till ev. prisjustering. Konto 4214 Gräsklippning Kostnader för våra gräsklippare, reparationer och bensin Konto 4216 Trivselåtgärder Kostnaden 400 kr per år och fastighet avser trivselskapande åtgärder vid våra städdagar. Konto 4218 Styrelsekostnader Styrelsemöteskostnader. Konto 4219 Årsstämma/infomöten Kostnader för lokalhyra stämma och infomöten. Konto 4221 Administrativa kostnader Diverse olika pgmkostnader samt licenser och fortsatt utveckling av vårt vatten och värmedebiteringssystem. Advokatkostnader ingår i detta konto för utredning av Haninge kommuns 2 fastigheter som ingår i lagfartsförteckningen över Krogtäppans Samfällighet. Konto 4222 Datorkostnad Inköp av en bärbar dator med tillbehör som ersättning för den gamla stationära datorn i styrelserummet samt en ordförandedator med tillbehör. Detta hans ej med 2014 så inköp görs Konto 4223 Kopiering Kostnader för vårt serviceavtal på kopieringsmaskinen. Kostnaden avser även kopiering av mtrl till nya längombudspärmen som ej ändrats sen I år skall vi göra allt för att längombudspärmen skall bli reviderad och klar. Även papper till kopiatorn ingår i detta konto. Konto 4227 Underhållspärm

3 Krogtäppans Samfällighetsförening Sida 3 (6) Kostnader enligt vårt serviceavtal med HSB. Kostnaden indexuppräknad. Konto 4228 Medlemskap Villaägarna Kostnader för vårt serviceavtal som täcker medlemsregister, lagfartsförteckning samt utprintning av vår samfällighetsräkning. Avtalet innehåller även en försäkring för samfällighetens åtagande. Konto 4240 El Denna kostnad avser driftkostnader som ej täcks av underhållskostnaden för gatu/parkering/parkbelysning. Stora samfälligheten belastas med 85 % av kostnaden och garagesamfälligheten med 15 %. Konto 4241 Internet Kostnaden avser underhåll och förvaltningskostnader av vår hemsida samt pgmkostnader. Konto 4256 Värmeanläggning drift Kostnader som skall täcka åtgärder i undercentral 1 och 2 som ej är uh-åtgärder. Med vår erfarenhet från läckan på fjärrvärmens stamnät 2013 så kommer vi budgetera för ev. läcksökning med kr. I detta konto ligger även kostnader för konsultjobb och rapporter av Anders Svanäng (Driftec) som avser åtgärdsförslag för våra undercentraler. Konto 4257 Ledningar Kostnader för ev. spolning av föreningens ledningar av akut karaktär. Konto 4258 Fastigheter (vvs) Kostnader om föreningen måste åtgärda något av det som är föreningens ansvar hos någon av föreningens medlemmar gällande värme och vatten. Konto 4259 Byggnader (hus) Kostnader för att åtgärda våra undercentraler invändigt/utvändigt som ej täcks av underhållsfonden. Konto 4260 Trafikkostnader Föreningen kommer att köpa ytterligare fler portabla gupp så att vi kan använda dem på de platser där behov finns. Detta konto kommer även att belastas med ev. kostnader för borttransport av felaktigt parkerade fordon. Vi kommer även att belasta detta konto med inköp av trafikskyltar. Utredningen om våra trafikregler kommer även att belasta detta konto. Konto 5010 Styrelsearvode Arvode till styrelsen 8 ledamöter * 20,250 kr/person före skatt enligt den indexuppräkning som beslutades vid stämman Arvodet oförändrat Konto 5011 Ersättning utöver styrelsearvode. har diskuterat med valberedningen och revisorerna att behålla detta konto på samma nivå som Vid styrelsens oktobermöte skall eventuellt förslag till ersättning för de personer som gjort insatser utöver styrelseuppdraget beslutas som kompensation för ex förlorad arbetsförtjänst eller motsvarande. Styrelseledamot kan även yrka ersättning från detta konto under året om så är fallet. Även då skall beslut fattas på ett styrelsemöte. Ersättningen betalas som arvode.

4 Krogtäppans Samfällighetsförening Sida 4 (6) Konto 5015 Underhållsgruppen Kostnader för de personer som ingår i underhållsgruppen. Denna grupp kommer att utföra arbeten mest inom Mark-ansvarigas arbetsområde. Avsikten är att gruppen skall minska våra kostnader för entreprenörer samt medverka till ett fräscht och snyggt Krogtäppan. Konto 5020 Revisionsarvode Kostnader för våra revisorer. Konto 5610 Sociala kostnader Sociala kostnader för kostnaderna på konton Konto 7981 Avskrivning/amortering värme & kallvattenmätare. (uh-kostnad) Kostnader enligt beslut på stämman år 2011 för att byta mätare. Lånet är på 2 Mkr och löper på 15 år. Lånet togs för att uh-fondens pengar inte räckte för denna åtgärd. Mätarna är nu installerade och används för att ge underlag för individuell debitering. Konto 8020 Ränteinkomster budgeterar inte för några ränteinkomster även fast det kan bli så i verkligheten. Konto 8120 Räntekostnader Räntekostnader som hör ihop med lånet se konto Konto 8170 Bankkostnader Bankkostnader för vårt avtal med Nordbanken. Budgetkommentarer till Budget garagesamfälligheten 2015 Allmänt kan konstatera att garagesamfällighetens underhållsfond har de pengar som möjliggör att styrelsen kan åtgärda d paneldelar som finns på varje sida om garageportarna. Vi kommer även se till att en plåtkant sätts på panelerna framtill så att panelen ej pressas mot asfalten. I underhållsplanen ligger nu kontroll och tänkt målning av garagepanelen med ett intervall av 5 år. Allt för att garagen skall hålla för lång tid framöver. planerar nu för översyn av garagetaken vilket innebär att garagesamfälligheten får räkna med fortsatt avsättning till underhållsfonden. Lånet för garageportarna är helt betald under 2014 och ger en positiv kostnadsbild för garagesamfällighetskostnaden. Konto 4340 El garage El-kostnad som betalas av de som har garage i länga. Konto 4345 Elreparationer Kostnader för att åtgärda el-fel vid våra garage i länga som ej täcks av underhållskostnaden. Konto 4346 Byggnadsreparationer Kostnader som skall täcka reparationer på garageportar samt lås som ej är uh-kostnader. Vi planerar även för märkning av varje garageport. Konto 7980 Amortering lån

5 Krogtäppans Samfällighetsförening Sida 5 (6) Lånet helt betalt 2014 inga kostnader Konto 8120 Räntekostnader Inga räntekostnader längre se konto Underhållskostnader När styrelsen fastställer och beräknar underhållsbehovet så utgår den från ett underlag som framtagits av HSB. Detta underlag innehåller de kostnader som avser mtrl, utrustning och hantverkare för underhåll av den teknisk livslängd som olika saker (objekt) är upptagna med i Krogtäppans anläggningsbeslut. ansvarar för att årligen beakta underhållsbehovet åt medlemmarna när budgetbehandlingen görs. fortsäter med en hög genomförandetakt av planerade underhållsåtgärder. Ambitionsnivån och inriktningen framgår av Verksamhetsplan kan konstatera att det finns stora behov av underhållsåtgärder de närmsta 3-5 åren. Även i år prioriterades hårt och vi fick skjuta några åtgärder framåt eftersom underhållsfondens pengar inte räcker för att genomföra allt på en gång. måste balansera behov mot driftåtgärder och underhållsfonden. ser framför sig att vi de närmsta åren har ett underhållsbehov på ca 500,000 upp till 1 mkr kr/år alternativt mer vissa år. Här avses asfaltsarbeten på körbara innervägar och gångvägar. Åtgärder vid våra prioriterade lekplatser enligt framlagt förslag vi infomötet nov lekplatser på varje sida (udda/jämn). Armaturbyte, sandbyte i lekplatsernas sandlådor. Åtgärder på varje fastighets kallvattenventil. I budgeten så framgår underhållskostnaderna av följande konton Stora samfälligheten 62xx årliga underhållskostnader Garage samfälligheten 7220 årliga underhållskostnader Gräs, plantering och markkomplettering Inga underhållsbehov/kostnader i år Skogsvård Fortsatta åtgärder för gallring av träd i ytor bakom framförallt undercentral Hårdgjorda Underhåll/reparationer av vissa asfaltsytor vid 2 av våra infarter Lekytor Kostnaden avser lekplatsbesiktning av certifierad besiktningsman samt att det som då påpekas görs och belastar detta konto. Här ingår också de prioriterade åtgärder som gäller upprustning av våra lekplatser. Även målning av lekredskap ingår. Utbyte av stängslet runt grusfotbollsplanen skall göras Byggnader utvändigt Helt nytt plank vid garage G1 (parkeringsytan) Värmeanläggning Underhållsåtgärd på samtliga fastigheters kallvattenventil. Den del som är föreningens ansvar.

6 Krogtäppans Samfällighetsförening Sida 6 (6) 6263 Belysning Armaturbyte av ytterligare ca 50 st. armaturer i vårt område. Denna åtgärd förväntas leda till ytterligare lägre elkostnad för föreningen Styrsystem Inga underhållsbehov/kostnader i år. Konto 8800 (stora samfälligheten) Detta konto avser den kostnadsberäkning som visar vad kostnaden blir med hänsyn tagen till 1/20 del och som skall täcka underhållsbehov via fonden 20 år framåt samt årets beräknade behov. Vi har arbeten kostnadsmässigt som gör att vi måste ta ut ur uh-fonden den summa som visas på detta konto. Utöver detta så finns det underhållskostnader som inte täcks av underhållsfonden och som Samfälligheten har tagit lån för att finansiera. Konto 8801 (garage samfälligheten) Detta konto avser den kostnadsberäkning som visar vad kostnaden blir med hänsyn tagen till 1/20 del och som skall täcka underhållsbehov via fonden 20 år framåt samt årets beräknade behov. Vi har arbeten kostnadsmässigt som gör att vi måste tillföra uh-fonden den summa som visas på detta konto. Konto 7220 Byggnader (garage samfälligheten) Underhåll/reparation av garagepanel på båda sidor vid garageportarna gäller G1-G10. Efter denna åtgärd är garagen åtgärdade för många år framåt vill poängtera för samfällighetens medlemmar att det vi kallar för samfällighetsräkningen innehåller 3 delar, värme, kallvatten och den renodlade samfällighetsavgiften som avser ex snöröjning, lekparker, gemensam el och underhållskostnader nu och för framtiden. Snittkostnaden för värme och vattenkostnaden är 60 % (66 % år 2014) av den totala samfällighetsräkningen. Den renodlade samfällighetsavgiften är 40 % (34 % år 2014). Siffrorna avser stora samfälligheten Värme och vattenkostnaden har man alltid oavsett boendeform men vi har valt att ha dessa kostnader med i samfällighetsräkningen för att hålla nere administrationskostnaden. Samfällighetskostnaden/räkningen snittmässigt per år för ett hus på Krogtäppan (stora samfälligheten) är för 2015 enligt budgetförslaget kr. Per kvartal 7855 kr därav är värme och vatten 4728 kr och resten 3127 kr är den renodlade samfällighetsavgiften.

7 Krogtäppans Samfällighetsförening Sida 7 (6)

Budgetkommentarer till Budget stora samfälligheten 2014

Budgetkommentarer till Budget stora samfälligheten 2014 Krogtäppans Samfällighetsförening 2014-03-10 Sida 1 (6) Budgetkommentarer till Budget stora samfälligheten 2014 Kommentarer Konto 4010 Värme (fjärrvärme) Samfälligheten har rörligt pris på fjärrvärmen

Läs mer

Budgetkommentarer till Budget stora samfälligheten 2012

Budgetkommentarer till Budget stora samfälligheten 2012 Krogtäppans Samfällighetsförening 2012-03-06 Sida 1 (6) Budgetkommentarer till Budget stora samfälligheten 2012 Kommentarer Konto 4010 Värme (fjärrvärme) Vattenfall har höjt kostnaderna för fjärrvärmen

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården 1 Mötets öppnande 2 Val av mötesordförande 3 Val av mötessekreterare 4 Val

Läs mer

www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8

www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8 www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8 Datum: Måndagen den 8 april 2013 Tid: Klockan 19.00 (kom i god tid för avprickning i röstlängd) Plats: Församlingssalen, Bårslövs kyrka OBS! Medtag översända handlingar

Läs mer

VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Birgitta Svensson, polisen i Handen, och en volontär kommer och pratar om grannsamverkan, kl 19:30 VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till Årstämma 2013 Onsdagen den 13 mars Kl 1930 i Svartbäcksskolans

Läs mer

Mönstringsvägens Samfällighetsförening STÄMMOHANDLINGAR

Mönstringsvägens Samfällighetsförening STÄMMOHANDLINGAR STÄMMOHANDLINGAR Till Mönstringsvägens Samfällighetsförenings ordinarie stämma 2010-03-14, klockan 15.00 i samfällighetslokalen Innehåll: Förslag till dagordning sid. 2 Årsredogörelse sid. 3, 4 & 5 Resultaträkning/Budget

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Ramlösagården i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Lindhaga Samfällighetsförening

Lindhaga Samfällighetsförening VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2008-01-01 till 2008-12-31 Möten Under det gångna verksamhetsåret, har styrelsen haft 9 sammanträden varav 1 varit konstituerande. Olika arbetsgrupper har dessutom haft egna

Läs mer

KALLELSE. Tisdag den 23 april 2013 kl: 18.30 I Bredängs Pingstkyrka (Bredängs Allé 54) Dagordningen och förvaltningsberättelsen bifogas.

KALLELSE. Tisdag den 23 april 2013 kl: 18.30 I Bredängs Pingstkyrka (Bredängs Allé 54) Dagordningen och förvaltningsberättelsen bifogas. KALLELSE Till ordinarie årsstämma i Settra Samfällighetsförening Tisdag den 23 april 2013 kl: 18.30 I Bredängs Pingstkyrka (Bredängs Allé 54) Dagordningen och förvaltningsberättelsen bifogas. Även propositioner

Läs mer

Årsstämma. Välkommen till ordinarie stämma 2015 tisdagen den 17 mars kl. 19.00

Årsstämma. Välkommen till ordinarie stämma 2015 tisdagen den 17 mars kl. 19.00 Blåsippsbackens Samfällighetsförening Årsstämma Välkommen till ordinarie stämma 2015 tisdagen den 17 mars kl. 19.00 i Björnbodaskolans matsal, Skogsnävegränd 1-3 Kaffe serveras från kl. 18.30 Observera

Läs mer

Välkommen till. Norrskenet. En Riksbyggen förening

Välkommen till. Norrskenet. En Riksbyggen förening Välkommen till Norrskenet En Riksbyggen förening Som nyinflyttad har du säkert många frågor om vår förening och förhoppningsvis kan det här välkomstbrevet svara på åtminstone några av de frågorna. Välkomstbrevet

Läs mer

SAMFÄLLIGHETEN. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal

SAMFÄLLIGHETEN. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal SAMFÄLLIGHETEN 2013 Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal Medlemmar i Tallkobbens Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma i Kvarnbäcksskolans

Läs mer

STÄMMOHANDLINGAR. Till Mönstringsvägens Samfällighetsförenings Ordinarie stämma 2015-03-08, klockan 15.00 i Samfällighetslokalen.

STÄMMOHANDLINGAR. Till Mönstringsvägens Samfällighetsförenings Ordinarie stämma 2015-03-08, klockan 15.00 i Samfällighetslokalen. STÄMMOHANDLINGAR Till Mönstringsvägens Samfällighetsförenings Ordinarie stämma 2015-03-08, klockan 15.00 i Samfällighetslokalen Innehåll: Förslag till dagordning sid. 2 Årsredogörelse sid. 3, 4 & 5 Resultaträkning/Budget

Läs mer

Handledning till informationsmöte om underhållsplan och underhållsfond för Sff Kremlan

Handledning till informationsmöte om underhållsplan och underhållsfond för Sff Kremlan Handledning till informationsmöte om underhållsplan och underhållsfond för Sff Kremlan 1. Inledning Övergripande om vad mötet ska handla om, information och möjlighet att ställa frågor (och eventuellt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Norrskenet En Riksbyggen förening

Norrskenet En Riksbyggen förening Välkommen till Norrskenet En Riksbyggen förening Som nyinflyttad har du säkert många frågor om vår förening och förhoppningsvis kan det här välkomstbrevet svara på åtminstone några av de frågorna. Välkomstbrevet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fredriksdal. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fredriksdal. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fredriksdal i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Kallelse. till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening. Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55

Kallelse. till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening. Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55 Kallelse till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55 Tag med hela denna kallelse! Personnamn och fastighetsbeteckning

Läs mer

1 TILL ALLA BOENDE I BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 4 2 LITE INFORMATION OM BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 5 3 BLOCKINDELNING 6 4 BLOCKLEDARE 7

1 TILL ALLA BOENDE I BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 4 2 LITE INFORMATION OM BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 5 3 BLOCKINDELNING 6 4 BLOCKLEDARE 7 Rev 16 (2014-12-20) 1 TILL ALLA BOENDE I BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 4 2 LITE INFORMATION OM BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 5 3 BLOCKINDELNING 6 4 BLOCKLEDARE 7 5 BELYSNING 7 6 BILTRAFIK 7 7 BREDBAND

Läs mer

Kallelse till 2015 års stämma

Kallelse till 2015 års stämma Kallelse till 2015 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Första VA-spadtaget togs den 2 mars 2014 av från vänster Per Lindkvist, SIAAB, Peter Olevik Dunder, kommunalråd, Johanna Blomberg, VA-chef,

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att

Läs mer

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307 INBJUDAN TILL ÅRSSTÄMMA FÖR SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2014 NÄR: TORSDAG 2014-09-18 KLOCKAN 19:00 VAR: POP-SKOLAN LUFFARBACKEN 3 SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307 ÅRSSTÄMMA 2014-09-18

Läs mer

08. Framställan fibernätsfrågan - från styrelsen (se bilagor) Bilagor: Nedanstående material för stämman anslås på www.visingelund.

08. Framställan fibernätsfrågan - från styrelsen (se bilagor) Bilagor: Nedanstående material för stämman anslås på www.visingelund. Extra Föreningsmöte i Visingelunds samfällighet Tid: Torsdag 26 april, 2012, kl. 19.00 Plats: Kvartersgården Innerspåret 10 DAGORDNING 01. Stämman öppnas 02. Godkännande av mötets utlysande 03. Godkännande

Läs mer

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 1 (20) Kallelse till Årsstämma 2015-03-25 kl. 18.00 HSB Brf. Ljungdalas samlingslokal Dagordning 1. Föreningsstämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande

Läs mer

Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 Org nr 702002-1627 ÄRSREDOVISNING 1/9 2010-31/8 2011

Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 Org nr 702002-1627 ÄRSREDOVISNING 1/9 2010-31/8 2011 Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 rg nr ÄRSREDVISNING 1/9 2010-31/8 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening där de boende tillsammans äger bostadsrättsföreningens byggnader

Läs mer

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening. Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening. Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum Kallelse till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum Den heta frågan: brandsäkerhet Årsstämman är beslutande

Läs mer

Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013

Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013 Uppdaterat 2013-11-14 Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013 Sammanfattning Styrelsen föreslår att det gamla nuvarande kabel-tv-nätet i området ersätts med ett modernt fiberbaserad nätverk som

Läs mer

h) Framläggande av styrelsens årsredovisning RIKSBYGGENS BRF LADUSVALAN I LUND 10

h) Framläggande av styrelsens årsredovisning RIKSBYGGENS BRF LADUSVALAN I LUND 10 h) Framläggande av styrelsens årsredovisning RIKSBYGGENS BRF LADUSVALAN I LUND 10 Genomsnittspris tom april 2009 600 000 kr 500 000 kr 400 000 kr 300 000 kr 200 000 kr 100 000 kr 0 kr 2009 2008 2007 2006

Läs mer

Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013

Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013 Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013 Sammanfattning Styrelsen föreslår att det gamla nuvarande kabel-tv-nätet i området ersätts med ett modernt fiberbaserad nätverk som förutom att distribuera

Läs mer

Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät.

Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät. Brudbrödets Samfällighetsförening 1 Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät. I samfällighetsföreningens uppdrag ingår förvaltning av en centralantennanläggning. Syftet med

Läs mer