Underhållsplan Breddens Samfällighetsförening Kalkyl upprättad år Bakgrund. Samfällighetens tillgångar enligt anläggningsbeslut

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Underhållsplan Breddens Samfällighetsförening Kalkyl upprättad år 2015. Bakgrund. Samfällighetens tillgångar enligt anläggningsbeslut"

Transkript

1 Bakgrund Vår samfällighet är enligt lag skyldig att avsätta medel till en fond som skall användas för underhåll och förnyelse av den samfällda egendomen. Samfälligheten är också skyldig att upprätta en underhålls- och förnyelseplan som skall innehålla nödvändiga upplysningar för att bedöma hur stora fondavsättningar som skall göras. Planen skall innehålla: - en beskrivning av de anläggningar vars underhåll skall täckas av fonden - fastställande av anläggningens värde och/eller beräknad återanskaffningskostnad - fastställande av årlig avsättning med återanskaffningskostnad och beräknad livslängd som underlag Samfällighetens tillgångar enligt anläggningsbeslut Gemensamhetsanläggningen består av: a) kommunikationsytor bestående av Lövmovägen, gång och cykelvägar samt parkeringsplatser. b) grönytor jämte två lekplatser och diverse planteringar. c) garage- och cykelrum. d) gatu-, gång- och cykelvägsbelysning bestående av lampstolar med armaturer, jordade eluttag och belysning i varje garagebyggnad. Allt med tillhörande ledningar, kopplingsskåp och huvudcentral. e) centralantennanläggning för radio och TV från huvudantennen, förstärkare samt kabelrör och ledningar därifrån fram till vägguttagen inom fastigheterna. Återanskaffningskostnader och livslängder Nedanstående uppskattningar är gjorda i januari De måste betraktas som grova uppskattningar! BSF Underhållsplan xlsx Sida 1 of 10

2 Vatten och avlopp Enligt anläggningsbeslutet så ingår också de serviceledningar som går under respektive radhuslänga i samfälligheten. Ledningar för spillvatten och avlopp Det är många faktorer som påverkar livslängd på rören i marken. -Rörens kvalitet - Markens beskaffenhet - Kvaliten på utförandet Rör kan hålla upp till 100 år. Vid större ingrepp finns i dag olika metoder för att undvika uppgrävning. När det gäller avlopp finns en teknik med infordring av rören med en strumpa beroende på hur dragningarna gjorts. För att undersöka skicket på avloppsrör och rör för dagvatten från hängrännor, är en optisk undersökning med kamera föreslagen. För att detta ska vara möjligt bör rören renspolas med högtryck innan. Renspolning av rör är också något som rekommenderas med ca 5års intervall för att förlänga livslängd. Högtrycksspolning av spillvattenrör och avloppsrör från respektive hus (64st) till kommunalt avlopp är uppskattat till ca 45000:- Att filma och undersöka skick på rören uppskattas kosta ca 7000:- för en halv dags jobb. Med resultat från filmning har vi en bättre uppfattning om vad som behöver göras Dagvattenbrunnar Brunnar håller länge, men behöver kollas och vid behov rensas vid städdagarna. De kan behöva höjdjusteras pga sättningar. Dräneringsledningar Dräneringsledningar finns i området, men dokumentationen är bristfällig. Vattenledningar Dricksvatten: Föreningsansvaret slutar vid underkant bottenplatta. Svårt att avsätta något i underhållsplan. Ledningar kan hålla länge. Vattenmätare Uppsakttad livslängd på vattenmätarna är 12år, våra är snart 40år Kostnad för att byta vattenmätare är uppskattad till 3500:- per st inkl. mätare, 2 kranar och arbete. Vattenmätarna är privat egendom och det åligger var och en att själv byta ut dem vid behov. Hängrännor /stuprör Rännorna i plast är missfärgade och hållarna har rostat i stor utsträckning. Kostnad för att byta samtliga hängrännor och stuprör är uppskattat till ca :-, då ingår ej kostnad för arbete. Vi kan anta att många klarar av att byta själv. BSF Underhållsplan xlsx Sida 2 of 10

3 Elinstallationer Nuvarande glödlampor i armaturer på parkering och gångvägar kommer inom kort ej vara möjliga att få tag på om de går sönder. Byte av armaturer är då enda möjligheten. Det är lämpligast att byta till LED pga den låga driftskostnaden och långa hållbarheten. Uppskattad kostnad för att byta samtliga (25st) armaturer ca 75000:- Byte av armaturer föreslås göras i år (2015) eftersom pengar finns i kassan och innan vi får problem med trasiga lampor. Centralantennanläggning ej med i underhållsplanen Markytor Asfalten kan hålla år eller ännu längre beroende på lokala omständigheter. (Asfalten på Essingeleden håller max 3 år!) Livslängd på parkeringsytorna uppskattastill år. Gångvägar asfalterades 1999 och kommer uppskattningsvis hålla längre nu när sopbilen inte längre åker på gångvägarna. Uppskattad livslängd ca 40år Gata och parkering bör asfalteras om samtidigt, för att få till avrinning till brunnar på ett bra sätt, och med tanke initialkostnader för att ta hit maskiner. Vissa ytor på parkeringen är grusytor som vi kanske vill asfaltera och då behövs först en bra underbyggnad. I övrigt är det akut att laga de flertalet sprickor och småhål som finns. Om man lagar hål och sprickor direkt, så håller det längre Småreparationer av hål och sprickor med kallasfalt räknar vi med att vi gör själva på en städdag. Grävning och återställande av samfällighetens mark genomfördes i Juli 2014 och garantibesiktning av Svensk Infrastrukturs återställning efter schakt ska ske senast efter 5 år, dvs Lämpligen görs besiktningen under sommaren Grönområden: Mest gräsklippning, kostnad för gräsklippare och bensin. Löpande, ej till underhållsplanen. Lekplatser Byte av sand på båda lekplatserna ca 40m3 (600:-/m3 +moms) bör åtgärdas i år 2015 Lekplatserna är inspekterade med avseende på nödvändiga reparationer/åtgärder. Ca 5000:- behövs för dessa åtgärder och bör åtgärdas i år och tas från kassan Kombinationsredskapet med rutchkanan i blå lekpark är i dåligt skick och bör ersättas helt inom 5år. Gungställning i blå lekpark tas bort pga flertalet fel, bl.a avstånd gunga/stolpe I UHP ligger per lekplats för utbyte av redskap som beräknas hålla år Garage Fn ligger en uppskattad kostnad för utbyte av garagedörrar i underhållsplanen. Kostnad för byte är uppskattat till ca 10000:- per dörr BSF Underhållsplan xlsx Sida 3 of 10

4 Kalkyl för beräkning av avsättningsbehov Kalkyl och plan finns på följande sidor. Kalkylen förutsätter att vi inte lånar någonting. Att det ser ut som det gör beror på att vi inte sparat alls eller för lite, för att täcka kommande underhållsbehov av samfällighetens tillgångar. Idag avsätter vi ca 500:- per år till UHF Varje anläggning har en uppskattad kostnad för ersättning/underhåll samt en uppskattad livslängd/underhållsintervall. Kostnaderna för en planerad åtgärd är fördelade jämt under åren innan året då investeringen är planerad. dvs om vi planerar en åtgärd som kostar 100ksek om 11år (10år kvar innan år 11), bli årskostnaden för BSF 10ksek, och utslaget per hushåll blir det 156:- (10000/64) Vissa anläggningar har passerat uppskattad livslängd/underhållsintervall, och bör då göras inom något/några år. Detta innebär att kostnaden inte kan delas med uppskattad livslängd utan fördelas på tillgängliga år, kostnaden per hushåll blir därför större första åren. BSF Underhållsplan xlsx Sida 4 of 10

5 Kurvan visar planerade utgifter per år enligt föreslagen underhållsplan, där 1 på x-axeln är 2015, och kostnad i kr på y-axeln Lekplats och belysnings armaturer Asfalt gata/park Hängrännor Lekplats Garagedörrar utbyte Asfalt gångvägar Lekplats Lekplats BSF Underhållsplan xlsx Sida 5 of 10

6 Vatten / Avlopp Mängd Enhet A-pris (Kr) Kostnad nyanskaffning (Kr) Anskaffningsår Åtgärd Kommentar Vattenmätare Utbyte 64 st Privat egendom, ingår ej i UHP Underhålls intervall (år) Planerat återanskaffningsår År kvar till investering Genomsnittlig årlig kostnad Kostnad i år Från kassa / fond Avloppsstammar Spolning 1 st Avloppsstammar Inspektion/filmning 1 st för halv dags filmning av stammar Avloppsstammar Utbyte / renovering 1 st Bättre uppskattning efter visuell check Dagvattenstammar Spolning 1 st Avloppsstammar Inspektion/filmning 1 st Ingår i kostnad för filmning av avloppsstammar Dagvattenstammar Utbyte / renovering 1 st Bättre uppskattning efter visuell check Stuprör / Hängrännor Utbyte 64 st Stuprör / Hängrännor Målning / renovering 64 st Summa Från kassa / fond Hushåll per år Per faktura BSF Underhållsplan xlsx Sida 6 of 10

7 Elinstallationer Mängd Enhet A-pris (Kr) Kostnad nyanskaffning (Kr) Anskaffningsår Åtgärd Kommentar Belysningsarmaturer Utbyte 25 st Parkering och gångvägar Kopplingsskåp Utbyte 1 st Huvudcentral Utbyte 1 st Underhålls intervall (år) Planerat återanskaffningsår År kvar till investering Genomsnittlig årlig kostnad Kostnad i år Från kassa / fond Eluttag garage Utbyte 64 st 0 30 Antennanläggning Trasiga byts när det upptäcks, tas som löpande utgift Anläggningstillgång, ersätts ej? Summa Från kassa / fond Hushåll per år Per faktura 5 20 BSF Underhållsplan xlsx Sida 7 of 10

8 Markytor Mängd Enhet A-pris (Kr) Kostnad nyanskaffning (Kr) Anskaffningsår Åtgärd Kommentar Asfalt gata Nyläggning 1600 m Asfalt parkering Nyläggning 900 m Asfalt gångvägar Nyläggning 1600 m Gångvägar omgjorda 1999 Asfalt Underhåll/bättring Tas upp under löpande utgifter Underhålls intervall (år) Planerat återanskaffningsår År kvar till investering Genomsnittlig årlig kostnad Kostnad i år Från kassa / fond Grusgångar Bommar Gräsmattor Buskar/Rabatter Tas upp under löpande utgifter Tas upp under löpande utgifter Tas upp under löpande utgifter Tas upp under löpande utgifter Summa Från kassa / fond 0 Hushåll per år Per faktura BSF Underhållsplan xlsx Sida 8 of 10

9 Lekplatser Mängd Enhet A-pris (Kr) Kostnad nyanskaffning (Kr) Anskaffningsår Åtgärd Kommentar Lekutrustning Målning/Reparation Lekutrustning Utbyte 2 st Lekutrustning Utbyte 1 st Byte av gunga i Blå lekpark Leksand Utbyte 40 m Underhålls intervall (år) Planerat återanskaffningsår År kvar till investering Genomsnittlig årlig kostnad Kostnad i år Från kassa / fond Summa Från kassa / fond Hushåll per år Per faktura BSF Underhållsplan xlsx Sida 9 of 10

10 Garage Mängd Enhet A-pris (Kr) Kostnad nyanskaffning (Kr) Anskaffningsår Åtgärd Kommentar Garagedörrar Målning 64 st Garagedörrar Byte wire Tas upp under löpande utgifter Garagedörrar Utbyte 64 st Garage stomme Nybygge 64 st Fn ej med i underhållsplan Underhålls intervall (år) Planerat återanskaffningsår År kvar till investering Genomsnittlig årlig kostnad Kostnad i år Från kassa / fond Summa Från kassa / fond 0 Hushåll per år Per faktura BSF Underhållsplan xlsx Sida 10 of 10

UNDERHÅLLS- OCH FÖRNYELSEPLAN

UNDERHÅLLS- OCH FÖRNYELSEPLAN 0491-157 45 Sidan 1 (13) UNDERHÅLLS- OCH FÖRNYELSEPLAN 1. Bakgrund och syfte Det som styr vad styrelsen är satt att förvalta är det anläggningsbeslut som ligger till grund för bildandet av samfälligheten.

Läs mer

Underhålls- och förnyelseplan för Fridhems samfällighetsförening

Underhålls- och förnyelseplan för Fridhems samfällighetsförening FÖRSLAG: Underhålls- och förnyelseplan 1 (8) Underhålls- och förnyelseplan för Fridhems samfällighetsförening INNEHÅLL 1 SYFTE MED PLANEN... 1 2 OBJEKT FÖR UNDERHÅLL OCH FÖRNYELSE... 2 2.1 Kvartershuset...

Läs mer

Löpande underhållsplan för Tallbacken Samfällighetsförening Version 2013-04-22

Löpande underhållsplan för Tallbacken Samfällighetsförening Version 2013-04-22 Löpande underhållsplan för Tallbacken Samfällighetsförening Version 2013-04-22 1 (20) Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Om samfälligheten och underhållsplanen... 5 2.1 Ansvarsfördelning... 5 2.1.1

Läs mer

Handledning till informationsmöte om underhållsplan och underhållsfond för Sff Kremlan

Handledning till informationsmöte om underhållsplan och underhållsfond för Sff Kremlan Handledning till informationsmöte om underhållsplan och underhållsfond för Sff Kremlan 1. Inledning Övergripande om vad mötet ska handla om, information och möjlighet att ställa frågor (och eventuellt

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN. Steninge anläggningssamfällighet Stockholm, Märsta 2013-09-24. www.rejalbyggkonsult.se

UNDERHÅLLSPLAN. Steninge anläggningssamfällighet Stockholm, Märsta 2013-09-24. www.rejalbyggkonsult.se UNDERHÅLLSPLAN Steninge anläggningssamfällighet Stockholm, Märsta www.rejalbyggkonsult.se Rejäl Byggkonsult AB 2013 ENKELT OCH TYDLIGT En kort sammanfattning av underhållsplanens resultat Anläggningen

Läs mer

Brf Spinnmästaren, Lindome. Underhållsplan 2011-2020

Brf Spinnmästaren, Lindome. Underhållsplan 2011-2020 Brf Spinnmästaren, Lindome Underhållsplan 2011-2020 Innehållsförteckning Underhållsplan, basuppgifter... 3 Introduktion... 5 Underhållsplanens uppbyggnad... 5 Vad är en underhållsplan?... 7 Uppdragets

Läs mer

Budgetkommentarer till Budget stora samfälligheten 2015

Budgetkommentarer till Budget stora samfälligheten 2015 Krogtäppans Samfällighetsförening 2015-03-11 Sida 1 (6) Budgetkommentarer till Budget stora samfälligheten 2015 Kommentarer Konto 4010 Värme (fjärrvärme) Samfälligheten har rörligt pris på fjärrvärmen.

Läs mer

Samfälligheten Sågvreten

Samfälligheten Sågvreten Innehåll 1. Underhålls- och förnyelseplan... 2 2. Underhålls- och förnyelsefond... 2 3. Fondens användande... 3 4. Beskrivning av anläggningarna och deras omfattning... 3 5. Anläggningarnas värde... 4

Läs mer

Välkomna till informationsmötet om nya vattenledningar för etapp I i Långvind!

Välkomna till informationsmötet om nya vattenledningar för etapp I i Långvind! Välkomna till informationsmötet om nya vattenledningar för etapp I i Långvind! 1 2 Syftet med informationsmötet Informera om beslutsunderlaget och de alternativ som finns Besvara frågor om möjligt Skapa

Läs mer

Budgetkommentarer till Budget stora samfälligheten 2012

Budgetkommentarer till Budget stora samfälligheten 2012 Krogtäppans Samfällighetsförening 2012-03-06 Sida 1 (6) Budgetkommentarer till Budget stora samfälligheten 2012 Kommentarer Konto 4010 Värme (fjärrvärme) Vattenfall har höjt kostnaderna för fjärrvärmen

Läs mer

Budgetkommentarer till Budget stora samfälligheten 2014

Budgetkommentarer till Budget stora samfälligheten 2014 Krogtäppans Samfällighetsförening 2014-03-10 Sida 1 (6) Budgetkommentarer till Budget stora samfälligheten 2014 Kommentarer Konto 4010 Värme (fjärrvärme) Samfälligheten har rörligt pris på fjärrvärmen

Läs mer

Förslag till finansiering av underhållsplan för Rydebäck III - Fröholmen Samfällighetsförening år 2011-2027

Förslag till finansiering av underhållsplan för Rydebäck III - Fröholmen Samfällighetsförening år 2011-2027 Förslag till finansiering av underhållsplan för Rydebäck III - Fröholmen Samfällighetsförening år 2011-2027 Gränsdragningar mellan Samfälligheten och kommunen Vad är GA1 och GA2 GA1 avser de som har en

Läs mer

REJÄL UNDERHÅLLSPLAN. Bostadsrättsföreningen Styrmannen på Norra Älvstranden Göteborg 2014-03-19. www.rejalbyggkonsult.se Rejäl Byggkonsult AB 2014

REJÄL UNDERHÅLLSPLAN. Bostadsrättsföreningen Styrmannen på Norra Älvstranden Göteborg 2014-03-19. www.rejalbyggkonsult.se Rejäl Byggkonsult AB 2014 REJÄL UNDERHÅLLSPLAN Bostadsrättsföreningen Styrmannen på Norra Älvstranden Göteborg TM www.rejalbyggkonsult.se Rejäl Byggkonsult AB 2014 ENKELT OCH TYDLIGT En kort sammanfattning av underhållsplanen Fastigheten

Läs mer

1 TILL ALLA BOENDE I BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 4 2 LITE INFORMATION OM BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 5 3 BLOCKINDELNING 6 4 BLOCKLEDARE 7

1 TILL ALLA BOENDE I BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 4 2 LITE INFORMATION OM BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 5 3 BLOCKINDELNING 6 4 BLOCKLEDARE 7 Rev 16 (2014-12-20) 1 TILL ALLA BOENDE I BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 4 2 LITE INFORMATION OM BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 5 3 BLOCKINDELNING 6 4 BLOCKLEDARE 7 5 BELYSNING 7 6 BILTRAFIK 7 7 BREDBAND

Läs mer

Sustend Underhållsplan Bostadsrättsföreningen Gubbero 17 Göteborg 2015-01-16. www.sustend.se Sustend AB 2014

Sustend Underhållsplan Bostadsrättsföreningen Gubbero 17 Göteborg 2015-01-16. www.sustend.se Sustend AB 2014 Sustend Underhållsplan Bostadsrättsföreningen Gubbero 17 Göteborg TM www. Sustend AB 2014 Enkelt och tydligt En kort sammanfattning av underhållsplanen Fastigheten har en del aktuellt underhåll. Genom

Läs mer

Årsstämma. Välkommen till ordinarie stämma 2015 tisdagen den 17 mars kl. 19.00

Årsstämma. Välkommen till ordinarie stämma 2015 tisdagen den 17 mars kl. 19.00 Blåsippsbackens Samfällighetsförening Årsstämma Välkommen till ordinarie stämma 2015 tisdagen den 17 mars kl. 19.00 i Björnbodaskolans matsal, Skogsnävegränd 1-3 Kaffe serveras från kl. 18.30 Observera

Läs mer

Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät.

Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät. Brudbrödets Samfällighetsförening 1 Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät. I samfällighetsföreningens uppdrag ingår förvaltning av en centralantennanläggning. Syftet med

Läs mer

Kallelse till ordinarie stämma för Århus Samfällighetsförening

Kallelse till ordinarie stämma för Århus Samfällighetsförening Kallelse till ordinarie stämma för Århus Samfällighetsförening Tid: torsdagen den 27 mars 2014, kl 19.00 Plats: Kryptan i Kista kyrka Dagordning Sida 1. Stämman öppnas 2. Fastställande av dagordning 3.

Läs mer

KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP PÅ HEMLUNDA - FRÅGOR OCH SVAR FRÅN

KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP PÅ HEMLUNDA - FRÅGOR OCH SVAR FRÅN KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP PÅ HEMLUNDA - FRÅGOR OCH SVAR FRÅN ALLMÄNT - BAKGRUND Vem har beslutat att Hemlunda ska ha kommunalt vatten och avlopp och vad innebär det? Kommunfullmäktige i Piteå beslutade

Läs mer

Brf Skarpetegen, Torslanda. Underhållsplan 2012-2041

Brf Skarpetegen, Torslanda. Underhållsplan 2012-2041 Brf Skarpetegen, Torslanda Underhållsplan 2012-2041 Innehållsförteckning Underhållsplan, basuppgifter... 3 Introduktion... 4 Underhållsplanens uppbyggnad... 4 Vad är en underhållsplan?... 5 Uppdragets

Läs mer

STÄMMOHANDLINGAR. Till Mönstringsvägens Samfällighetsförenings Ordinarie stämma 2015-03-08, klockan 15.00 i Samfällighetslokalen.

STÄMMOHANDLINGAR. Till Mönstringsvägens Samfällighetsförenings Ordinarie stämma 2015-03-08, klockan 15.00 i Samfällighetslokalen. STÄMMOHANDLINGAR Till Mönstringsvägens Samfällighetsförenings Ordinarie stämma 2015-03-08, klockan 15.00 i Samfällighetslokalen Innehåll: Förslag till dagordning sid. 2 Årsredogörelse sid. 3, 4 & 5 Resultaträkning/Budget

Läs mer

Mönstringsvägens Samfällighetsförening STÄMMOHANDLINGAR

Mönstringsvägens Samfällighetsförening STÄMMOHANDLINGAR STÄMMOHANDLINGAR Till Mönstringsvägens Samfällighetsförenings ordinarie stämma 2010-03-14, klockan 15.00 i samfällighetslokalen Innehåll: Förslag till dagordning sid. 2 Årsredogörelse sid. 3, 4 & 5 Resultaträkning/Budget

Läs mer

Brf. Vallen, Malmö. Underhållsplan 2013-2033

Brf. Vallen, Malmö. Underhållsplan 2013-2033 Brf. Vallen, Malmö Underhållsplan 2013-2033 Innehållsförteckning Underhållsplan, basuppgifter... 3 Introduktion... 4 Underhållsplanens uppbyggnad... 4 Vad är en underhållsplan?... 5 Uppdragets omfattning...

Läs mer

Lindhaga Samfällighetsförening

Lindhaga Samfällighetsförening VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2008-01-01 till 2008-12-31 Möten Under det gångna verksamhetsåret, har styrelsen haft 9 sammanträden varav 1 varit konstituerande. Olika arbetsgrupper har dessutom haft egna

Läs mer

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms 1 (8) Tak Se separat besiktningsprotokoll på taken avser samtliga tak. 2013 Akuta lagningar 12 000 2014 Bättringsmålning 20 000 gård och gata 63-65 Tak Lilla huset Inga synliga skador Separat syn i samband

Läs mer

08. Framställan fibernätsfrågan - från styrelsen (se bilagor) Bilagor: Nedanstående material för stämman anslås på www.visingelund.

08. Framställan fibernätsfrågan - från styrelsen (se bilagor) Bilagor: Nedanstående material för stämman anslås på www.visingelund. Extra Föreningsmöte i Visingelunds samfällighet Tid: Torsdag 26 april, 2012, kl. 19.00 Plats: Kvartersgården Innerspåret 10 DAGORDNING 01. Stämman öppnas 02. Godkännande av mötets utlysande 03. Godkännande

Läs mer

Brf Lindholmsdockan, Göteborg. Underhållsplan 2012-2041

Brf Lindholmsdockan, Göteborg. Underhållsplan 2012-2041 Brf Lindholmsdockan, Göteborg Underhållsplan 2012-2041 Innehållsförteckning Underhållsplan, basuppgifter... 3 Introduktion... 4 Underhållsplanens uppbyggnad... 4 Vad är en underhållsplan?... 5 Uppdragets

Läs mer

Kallelse till extra föreningsstämma!

Kallelse till extra föreningsstämma! Sida 1 Kallelse till extra föreningsstämma! Lindåsskolan, 2008-09-23 Kallelse extra Föreningsstämma - Norra Lindås Samfällighetsförening Sida 2 Kallelse till extra stämma för Norra Lindås samfällighetsförening

Läs mer

KALLELSE. Tisdag den 23 april 2013 kl: 18.30 I Bredängs Pingstkyrka (Bredängs Allé 54) Dagordningen och förvaltningsberättelsen bifogas.

KALLELSE. Tisdag den 23 april 2013 kl: 18.30 I Bredängs Pingstkyrka (Bredängs Allé 54) Dagordningen och förvaltningsberättelsen bifogas. KALLELSE Till ordinarie årsstämma i Settra Samfällighetsförening Tisdag den 23 april 2013 kl: 18.30 I Bredängs Pingstkyrka (Bredängs Allé 54) Dagordningen och förvaltningsberättelsen bifogas. Även propositioner

Läs mer

Intresseanmälan för gemensamt avlopp på Holmen

Intresseanmälan för gemensamt avlopp på Holmen Intresseanmälan för gemensamt avlopp på Holmen Bakgrund Holmen är ett område i förändring. Fler bygger nytt eller planerar att göra det och många väljer att bo här permanent eller bygga fritidshus som

Läs mer