Blodcancerföreningen i Stockholms län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Blodcancerföreningen i Stockholms län"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2013 Medlemsantal och medlemsavgift Vid utgången av 2013 hade föreningen 561 (504) medlemmar, 344 (308) kvinnor och 217 (196) män års siffror inom parentes. Av dessa var 122 familjemedlemmar. Medlemsavgiften för 2013 var oförändrat 200 kr för enskild medlem och 250 kr för familj. Styrelsens sammansättning, revisorer och valberedning Ordförande Lise-lott Eriksson Vice ordförande Ewa Ekstrand Kassör Jan Ericsson Sekreterare Anne-Charlotte Bennerstam Ledamot Birgitta Dunnington Ledamot Annica Onsjö Ledamot Helena Torsler Andersson Suppleant Ave Aarsalu-Mikker Suppleant Elisabeth Johansson Suppleant Linda Eriksson Revisor Lars Casserberg Revisor vakant Revisorssuppleant Bill Liversedge Valberedare Kerstin Holmberg Valberedare Lena Zetterlund Styrelsens möten Styrelsen har under verksamhetsåret haft 10 protokollförda sammanträden. Styrelsen hade även en heldagskonferens för verksamhetsplanering i september. Styrelsen har vid behov haft telefon- och e-postkontakter mellan mötena. Medlemsregister Föreningens medlemsregister är knutet till förbundet och till Föreningssupport i Söderhamn. Linda Eriksson har ansvarat och skött medlemsregistret för föreningen. Hon har registrerat intresseanmälningar och tagit bort de som inte längre vill vara medlemmar. Hon har även skickat välkomstbrev till de som anmält intresse att bli medlemmar.

2 Lokal och arkiv Föreningen har hyrt lokal av förbundet dit föreningen har sin postadress. Föreningen har sitt fysiska arkiv i förbundets lokaler i Sundbyberg. Föreningen har ett elektroniskt arkiv tillgängligt för styrelsen och revisorer på Internet. Under året har detta arkiv flyttats från Goggles till en egen webbsida. Administratör är Anne-Charlotte Bennerstam. Utskick till medlemmar Föreningen skickar brevutskick till medlemmar genom Föreningssupport i Söderhamn. Det kan handla om inbjudan till medlemsmöten likväl som fakturering av medlemsavgift. Då mer än hälften av medlemmarnas e-post finns registrerad i medlemsregistret sker även utskick via e-post av viss information. Föreningen avser att skicka mer och mer via e-post istället för vanlig postgång av ekonomiska skäl. Administratör är Linda Eriksson. Webb Föreningssupport i Söderhamn är webbhotell och administrativt stöd tillsammans med förbundet när det gäller föreningens webbsida. Under senhösten har förbundet genomfört en utbildning för de som hanterar webben och en vidare utveckling kommer förhoppningsvis ske under Webbadministratör är Anne-Charlotte Bennerstam. Informationsverksamhet Föreningen skickar e-post till kontaktpersonerna på sjukhusens hematologiavdelningar ett par gånger per år. Det är främst affischer om medlemsaktiviteter som vi ber dem sprida bland patienterna. Två gånger per år är det lite mer information om föreningens verksamhet. Administratör Anne-Charlotte Bennerstam. Strax före jul besöktes samtliga hematologiavdelningar, både mottagningar, dagvård och avdelningar med inlagda patienter se patienttrivsel nedan. I samband med detta fick föreningen kontakt med respektive ansvarig på avdelningen och en fortsättning på detta gör att föreningen har möjlighet att presentera sig på en arbetsplatsträff eller motsvarande under våren Förbundet tidning Haema kommer ut fyra gånger per år och i minst vartannat nummer så berättar föreningen om vad som hänt under året. Ansvarig Helena Torsler Andersson. Föreningens broschyr som presenterar Blodcancerföreningen i Stockholm har spridits vid möten och träffar. Vid besöken på sjukhusens avdelningar strax före jul så fyllde vi på med föreningens presentationsbroschyr och försökte få den stående på någon plats där den syns av patienterna. Blodcancerföreningen i Stockholms län sid 2 av 8 Årsmöteshandlingar 2014

3 Föreningen har deltagit och presenterat föreningen på ett antal av Karolinskas patientträffar under våren och hösten Förbundet har diagnosbroschyrer som sjukhusen delar ut till patienter. Sjukhusen får dessa utan kostnad och föreningen betalar kostnaden. Medlemsvärvning har främst skett genom sjukhusen under Dels genom broschyrer i väntrum, allrum mm, dels genom att vi deltagit i Karolinskas patientträffar, dels genom att sjukhuspersonal spridit information om föreningen. Verksamhetsområde Medlemsaktiviteter Under 2013 har föreningen haft ett antal medlemsaktiviteter, dels sådana som föreningen själv arrangerat och dels andra som vi haft möjlighet att samarbeta med andra organisationer eller att våra medlemmar fått möjlighet att delta i. 6 februari: Friskfaktorer för ett långt hälsosamt liv. Professor Lars Lind Uppsala höll föredrag. 55 deltagare, 23 mars: Årsmöte och därefter föredrag av Verksamhetschefen på Karolinska Hematologiska centrum, Per Ljungman om Hur nya Karolinska påverkar hematologin. 49 deltagare. 7 september: Dramaten bakom scen, en guidad visning av Dramatiska teatern. Före visningen var det gemensam träff och måltid på en restaurang i närheten. 22 deltagare. 15 september: Lymfomdagen. I samarbete med läkemedelsföretaget Roche och förbundet arrangerades traditionsenligt den Internationella Lymfomdagen. Föreläsare var docent Hans Hagberg, Uppsala. 75 deltagare oktober: Förbundet arrangerade Blodcancerträff i Göteborg och Föreningen arrangerade en gruppresa med tåg till och från evenemanget. De 39 deltagande medlemmarna på gruppresan hade tid och möjlighet att umgås under tågresan. 28 oktober: Cancerfonden genomförde en insamlingsgala till förmån för svensk cancerforskning på Cirkus, Tillsammans mot cancer. Galan sändes även i TV. Föreningen fick möjlighet att nyttja ett antal biljetter och 18 personer från föreningen deltog. 26 november: Närhet och relationer när livet ger nya förutsättningar. Ett medlemsmöte som började med en jultallrik och sedan föredrag av sjuksköterskan Sölvi Vejby som tillsammans med en kollega skrivit boken/broschyren Sex & Samlevnad i samband med behandling av blodsjukdom. 44 deltagare. Kafé för yngre med blodcancer har ägt rum vid fyra tillfällen under hösten. Det är ett drop-in-kafé för medlemmar upp till runt 50 år. Antal deltagare har varierat mellan fyra och sju. Blodcancerföreningen i Stockholms län sid 3 av 8 Årsmöteshandlingar 2014

4 Verksamhetsområde Grupp- och individstödjande Under året har gruppen bestått av Birgitta Dunnington sammankallande och förmedling av stödpersoner, Annica Onsjö har ansvarat för självhjälpsgrupperna och Helena Torsler- Andersson har ansvarat för utbildning av stödpersoner. Stödpersoner Föreningen har 38 utbildade stödpersoner som är aktiva just nu. Alla har egen erfarenhet av olika blodsjukdomar, antingen som patient eller närstående. En stödbehövande kan genom denna verksamhet få möjlighet till enskilda samtal med någon som har eller har haft liknande problem. Under året har: 44 stödbehövande hört av sig om att få en stödperson. 36 stödbehövande förmedlades till stödperson i Stockholmsföreningen. 2 stödbehövande förmedlades till stödperson i annan förening. Två grundutbildningar för stödperson har genomförts i samarbete med Cancerfonden, en på våren och en på hösten. Då tillkom 14 nya stödpersoner. Under våren genomfördes en Caféträff på Rörstrands slottscafé med totalt ca 20 deltagare. I träffen deltog också sammankallande i självhjälpsgrupperna. Den planerade träffen under hösten fick tyvärr ställas in. Det finns fortfarande behov av fler stödpersoner. Alla åldrar, diagnoser och även närstående. Självhjälpsgrupper Under året har 8 självhjälpsgrupper varit i gång och har haft regelbundna träffar. Syftet är att som patient eller närstående möta andra med samma eller liknande sjukdomar, behandlingar och problem och därmed kunna stödja varandra. Sammanlagt har självhjälpsgrupperna ca 60 deltagare, vilket är knappt 10% av föreningens medlemmar. Under våren genomfördes en Caféträff på Rörstrands slottscafé för sammankallande i grupperna. Här deltog totalt ca 20 personer och träffen var tillsammans med stödpersonsträffen. Den planerade träffen under hösten fick tyvärr ställas in. Vi ser gärna att det bildas fler självhjälpsgrupper. Verksamhetsområde Intressepolitik Under 2013 har det intressepolitiska engagemanget varit stort och föreningen har bl a: - Aktivt drivit intressepolitiska frågor vid RCC inom: o Patient- och närståenderådet o Palliativt råd o Hematologiska processen - Bjudit in representanter från RCC till ett styrelsemöte. - Deltagit i patientföreträdarutbildningar vid RCC lokalt och nationellt. - Bidragit till att utveckla samarbetet med andra cancerpatientföreningar inom RCC. Blodcancerföreningen i Stockholms län sid 4 av 8 Årsmöteshandlingar 2014

5 - Deltagit i förbundets nätverksarbete för RCC samarbete nationellt. - Deltagit i RCCs arbete för att utveckla cancervården i regionen: varit representerade i RCCs Patient- och närståenderåd, deltagit i möten för att utveckla den hematologiska processen, varit representerade i RCCs palliativa råd. - Deltagit vid förbundets aktiviteter såsom förbundsstämma samt ordförandekonferens. - Samverkat och nätverkat med andra patientföreningar och organisationer. - Deltagit vid aktuella möten initierade av HSO. - Deltagit vid konferenser såsom Cancerdagen. Bidrag till Patienttrivsel och utbildningsbidrag för vårdpersonal på hematologiavdelningarna Föreningen har ekonomiskt bidragit till att en sjuksköterska har haft möjlighet att delta på kurs inom specialiteten. Föreningen har under året tagit beslut om att inte betala ut utbildningsbidrag till vårdpersonal. Bidrag för patienttrivsel finns fortfarande kvar. Strax före jul så åkte föreningen runt till samtliga 12 hematologiavdelningar på de fem sjukhusen, mottagningar, dagvård och avdelningar för inneliggande patienter. Personalen fick en stor kartong med stora pepparkakor att mumsa på och de fem avdelningar med inneliggande patienter fick en julklappspåse med böcker till patienterna. Ekonomisk berättelse Föreningen har en mycket stabil ekonomi. Under det gångna året ökade tillströmningen av medlemmar. Föreningen fick också ökat bidrag från Stockholms läns landsting (Landstingsstyrelsen). Detta ledde till att intäkterna överträffade budgeterat belopp. Kostnaderna för föreningen underskrider för 2013 budgeterade kostnader. Föreningens arbete under 2013 har till stor del bestått av tidskrävande aktiviteter som för föreningens del inte inneburit några direkta kostnader. Av dessa aktiviteter bör framförallt framhållas föreningens planering inför Göteborgsresan vilket för enskilda styrelsemedlemmar varit tidskrävande. Samtidigt har också föreningen engagemang kraftigt ökat i det intressepolitiska arbetet. Aktiviteter vid Regionalt Cancercentrum för Stockholm/Gotland har krävt mycket tid och engagemang från styrelsemedlemmar. Sammantaget uppvisar föreningen därför ett omotiverat stort överskott. En stor del av överskottet kommer att tas i bruk under Blodcancerföreningen i Stockholms län sid 5 av 8 Årsmöteshandlingar 2014

6 Resultaträkning Belopp i kronor Intäkter Medlemsavgifter Bidrag Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Bidrag Landstingsstyrelsens förvaltning Gåvor Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader Medlemsaktiviteter Lokalhyra föreningsmöten Information, tidning, trycksaker Patienttrivsel, lämnade gåvor o bidrag Medlemsavgifter BLC förbundet Medlemsavgift HSO Administration, styrelse Bankkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Ränteintäkter Fodringsförluster Redovisat resultat Blodcancerföreningen i Stockholms län sid 6 av 8 Årsmöteshandlingar 2014

7 Balansräkning Beloppen i kronor Tillgångar Kassa kontanter Postgiro Bankkonto Nordea Interimsfordringar Summa tillgångar Skulder och eget kapital Interimsskulder Eget kapital Årets resultat Summa skulder och eget kapital Blodcancerföreningen i Stockholms län sid 7 av 8 Årsmöteshandlingar 2014

8 Revisionsberättelse Blodcancerföreningen i Stockholms län Blodcancerföreningen i Stockholms län sid 8 av 8 Årsmöteshandlingar 2014

9 Blodcancerföreningen i Stockholms Iiin

9 Blodcancerföreningen i Stockholms Iiin 9 Blodcancerföreningen i Stockholms Iiin Styrelsemöte 2012-8 Datum och tid: 2012-09-24 kl ca 18.00-20.00 Möteslokal: Förbundets lokal, Stwegatan 5 5tr, Sundbyberg Närvarande: Anne-Charlotte Bennerstam

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2014

Verksamhetsberättelse för 2014 1 Verksamhetsberättelse för 2014 Styrelsen för ProLiv Väst Prostatacancerförening lämnar följande verksamhetsberättelse för 2014 års verksamhet. Föreningens styrelse m.m. Följande personer har under året

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2 0 1 3

Å R S R E D OV I S N I N G 2 0 1 3 Å R S R E D OV I S N I N G 2 0 1 3 MAG- OCH TARMFÖRENINGEN I STOCKHOLMS LÄN www.magotarm.se/stockholm kansliet.stockholm@magotarm.net S:T G Ö R A N S G A T A N 8 4 1 1 2 3 8 S T O C K H O L M Årsredovisning

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Inledning Prostatacancerföreningen Viktor, vars främsta uppgift är att ge stöd till män som drabbats av prostatacancer och till deras anhöriga, kan återigen blicka tillbaka till

Läs mer

Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014

Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014 Sida 1 av 10 Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014 Allmänt om regionförbundet Regionförbundets syfte Njurförbundet Stockholm Gotland (NjSG) är en intresseorganisation för

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2012

Verksamhetsberättelse för 2012 1 Verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsen för ProLiv Väst Prostatacancerförening lämnar följande verksamhetsberättelse för 2012 års verksamhet. Föreningens styrelse m.m. Följande personer har ingått i

Läs mer

Njurförbundet Stockholm Gotland Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2013

Njurförbundet Stockholm Gotland Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2013 Sida 1 av 10 Njurförbundet Stockholm Gotland Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2013 Allmänt om föreningen Föreningens syfte Njurförbundet Stockholm Gotland (NjSG) är en intresseorganisation för

Läs mer

VÅR LOKALFÖRENING. Verksamhetsberättelse 2014 för Rädda Barnens lokalförening i Sollentuna

VÅR LOKALFÖRENING. Verksamhetsberättelse 2014 för Rädda Barnens lokalförening i Sollentuna Verksamhetsberättelse 2014 för Rädda Barnens lokalförening i Sollentuna Styrelsen för lokalföreningen i Sollentuna får härmed avge följande rapport för verksamhetsåret 2014 Styrelsen har under året bestått

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Innehåll: 1 INLEDNING... 1 2 STYRELSEN... 2 3 EKONOMI... 2 3.1 SOCIALSTYRELSEN... 2 4 PR, MEDIA OCH HEMSIDA... 3 4.1 SOCIALA MEDIER... 3 5 SAMARBETE INÅT OCH FÖRENINGSVÅRD...

Läs mer

Styrelsens sammansättning

Styrelsens sammansättning Sammanfattning Svenska OCD-förbundet Ananke med läns- och lokalföreningar, lokalavdelningar och kontaktpersoner, arbetar ideellt för människor som lider av tvångssyndrom/ocd (Obsessive Compulsive Disorder).

Läs mer

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 RFSL JÖNKÖPING Kallar till Årsmöte Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 Alla som har giltigt medlemskap i RFSL Jönköping har rätt att närvara, yttra sig och har rösträtt.

Läs mer

1 2008 års- redovisning

1 2008 års- redovisning 1 2008 års- redovisning 2 INNEHÅLL Innehåll 3 Förbundsledning 4-5 Representation 5 Interna arbetsgrupper och kommittéer 5-6 Medlemmar 6 Handikappolitik 7-9 Informationsverksamhet 10-12 Samarbete 13-16

Läs mer

Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping

Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping 2014-12-12 Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping Närvarande: ca 45 medlemmar. 1. Årsmötets öppnande Helena Thulin från Stockholm öppnade mötet. 2. Årsmötets sammankallande Årsmötet ansåg att kallelsen

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 DHR ÅNGE AVDELNINGEN. www.dhrange.com. DHR Sida 1/12 - DHR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 DHR ÅNGE AVDELNINGEN. www.dhrange.com. DHR Sida 1/12 - DHR VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 DHR ÅNGE AVDELNINGEN www.dhrange.com DHR Sida 1/12 - DHR FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID DHR ÅNGEAVDELNINGENS ÅRSMÖTE DEN 28: e MARS 2009 1. Årsmötets öppnande 2. Parentation över

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 ALLMÄNT Kvinnojouren MOA är en ideell förening, religiöst och partipolitiskt obunden, som arbetar under demokratiska former och ur ett kvinnoperspektiv präglat av respekt för

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET SPES VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KALENDERÅRET 2014

RIKSFÖRBUNDET SPES VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KALENDERÅRET 2014 RIKSFÖRBUNDET SPES VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KALENDERÅRET 2014 x INNEHÅLL RIKSFÖRBUNDET SPES 2014 I. Årets förbundsstyrelser och deras sammansättning 2. Ungdomssektionen 3. Utbildningar, konferenser, möten

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010 Svenska Downföreningen

Verksamhetsberättelse 2010 Svenska Downföreningen Verksamhetsberättelse 2010 Svenska Downföreningen 1 (18) 1 Svenska Downföreningens verksamhet... 3 2 Medlemmar... 3 2.1 Medlemsutveckling... 4 2.2 Geografisk spridning per län... 5 2.3 Medlemsavgift...

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Styrelsen för lokalföreningen i Täby får härmed avge följande rapport för verksamheten 2013. Styrelsen har under året bestått av Ordförande: Ingela

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet VITA HÄFTET! Innehåller ännu fler viktiga papper OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet I det här häftet hittar du: Ordlista (med förklaringar till

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

Örnsköldsviks Diabetesförening VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

Örnsköldsviks Diabetesförening VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Örnsköldsviks Diabetesförening VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Styrelsen för Örnsköldsviks Diabetesförening (org.nr 889600-6734) lämnar härmed följande redogörelse för verksamhetsåret 2012. Styrelsen har haft

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

Tips och Råd. Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. till er som vill bilda en ny ungdomsklubb

Tips och Råd. Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. till er som vill bilda en ny ungdomsklubb Tips och Råd till er som vill bilda en ny ungdomsklubb Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. 1 Innehåll Om SDU och denna broschyr 3 Nybörjare eller veteran? 4

Läs mer

Riksföreningen Rätten till en Värdig Död

Riksföreningen Rätten till en Värdig Död Sida 1 av 12 Årsredovisning för Riksföreningen Rätten till en Värdig Död 802007-3865 Räkenskapsåret 2011-01-01 -- 2011-12-31 Innehåll Sida - verksamhetsberättelse 2 - resultaträkning 7 - balansräkning

Läs mer

FACKFÖRBUNDET ST Avdelning 221 Sektion 01

FACKFÖRBUNDET ST Avdelning 221 Sektion 01 FACKFÖRBUNDET ST Avdelning 221 Sektion 01 Dagordning vid årsmötet med Fackförbundet ST avd 221, sektion 01 Onsdagen den 18 mars 2015 kl 15.30, undervisningshuset sal F 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötet

Läs mer