Årsmöte 17 mars 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsmöte 17 mars 2016"

Transkript

1 Blodcancerföreningen i Stockholms län Årsmöte 17 mars 2016 Rörstrands slott, Mariasalen. Rörstrandsgatan 5, t-bana S:t Eriksplan. Ingång via caféet, rakt fram uppför trappan. Det finns hiss till plan 5 bakom trappan. Från serveras en lätt måltid. Årsmötet börjar ca Efter årsmötet kommer en representant från Försäkringskassan för att informera och få dialog runt de lagar och regler som gäller inom deras område. Årsmöteshandlingar 2016

2 Förslag till dagordning vid årsmöte 17 mars Mötets öppnande 2. Mötets behöriga sammankallande 3. Fastställande av röstlängd 4. Fastställande av dagordning 5. Val av ordförande för mötet 6. Val av protokollförare för mötet 7. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera mötets protokoll 8. Val av rösträknare 9. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för Revisorernas berättelse 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 12. Fastställande av medlemsavgift och andra avgifter 13. Behandling av förslag som väckts av styrelsen 14. Behandling av inkomna motioner 15. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för verksamhets- och räkenskapsår Val av föreningens ordförande 17. Fastställande av antal övriga styrelseledamöter och suppleanter 18. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter 19. Val av två revisorer samt revisorssuppleanter 20. Val av valberedning 21. Övriga frågor och information Blodcancerföreningen i Stockholms län sid 2 av 15 Årsmöteshandlingar 2016

3 Verksamhetsberättelse 2015 Medlemsantal och medlemsavgift Vid utgången av 2015 hade föreningen totalt 688 (617) medlemmar, 418 (371) kvinnor och 269 (239) män. Av dessa var 155 (147) familjemedlemmar års siffror inom parentes. Medlemsavgiften för 2015 var 200 kr för enskild medlem och 250 kr för familj. Avgiften för enskild medlem har varit samma summa sedan Antal medlemmar År 2000 till Styrelsens sammansättning, revisorer och valberedning Ordförande Lise-lott Eriksson Vice ordförande Elisabeth Johansson Kassör Jan Ericsson Sekreterare Anne-Charlotte Bennerstam Ledamot Birgitta Dunnington Ledamot Ewa Ekstrand Ledamot Helena Torsler Andersson Suppleant Ave Aarsalu-Mikker Suppleant Bo Karlsson Suppleant Linda Eriksson Suppleant Ulf Mejhert Revisor Lars Casserberg Revisor Sten Edebäck Revisorssuppleant Lena Zetterberg Valberedare Kerstin Holmberg Valberedare Annika Onsjö Blodcancerföreningen i Stockholms län sid 3 av 15 Årsmöteshandlingar 2016

4 Styrelsens möten Styrelsen har under verksamhetsåret haft 10 protokollförda sammanträden. Styrelsen hade även en heldagskonferens för verksamhetsplanering i september. Styrelsen har vid behov haft telefon- och e-postkontakter mellan mötena. Medlemsregister Föreningens medlemsregister är knutet till förbundet och till Föreningssupport i Söderhamn. Linda Eriksson har ansvarat och skött medlemsregistret för föreningen. Hon har registrerat nya medlemmar och skickat välkomstbrev till de som anmält intresse att bli medlemmar. Registrering av betald medlemsavgift sker av kassör Jan Ericsson. Utskick till medlemmar Föreningen skickar brevutskick till medlemmar genom Föreningssupport i Söderhamn. Under 2015 var det fyra utskick med inbjudan till medlemsaktiviteter, ett utskick gällande kampanj att förbättra tillgängligheten på telefon på vårdkliniker/avdelningar. Dessutom har givetvis utskick skett med avi om medlemsavgift. Då ungefär hälften av medlemmarnas e-post finns registrerad i medlemsregistret sker även viss informationsspridning genom utskick av e-post till medlemmarna. Administratör är Linda Eriksson. Webb och Facebook Föreningssupport i Söderhamn är webbhotell och administrativt stöd tillsammans med förbundet när det gäller föreningens webbsida. Under 2015 har vi haft ca 1400 besökare på webbsidan. Administratör inom föreningen har Anne-Charlotte Bennerstam varit. Föreningen har startat en Facebook-sida. Här presenteras föreningens aktiviteter och inlägg knutna till blodcancersjuka och vården som kan vara intressanta för medlemmarna. I slutet av 2015 hade sidan drygt 200 gillamarkeringar. Administratörskapet delas av Linda Eriksson, Anne-Charlotte Bennerstam och Helena Torsler Andersson. Informationsverksamhet Föreningen skickar e-post till kontaktpersonerna på sjukhusens hematologiavdelningar ett par gånger per år. Det är dels generell information om föreningen och dels affischer om t ex medlemsaktiviteter som vi ber dem sprida bland patienterna. Ansvarig: Anne-Charlotte Bennerstam. Förbundets tidning Haema kommer ut fyra gånger per år och i vartannat nummer så har föreningen möjlighet att berätta om sin verksamhet. Ansvarig: Helena Torsler Andersson. Föreningens broschyr som presenterar Blodcancerföreningen i Stockholm har funnits tillgänglig på sjukhusens hematologavdelningar. Även boken Dragen lyfter i motvind, som handlar Blodcancerföreningen i Stockholms län sid 4 av 15 Årsmöteshandlingar 2016

5 om en cancerresa samt Anhörigboken har funnits på hematologavdelningarna, för intresserade att ta och läsa. Ansvarig: Anne-Charlotte Bennerstam. Förbundet har diagnosbroschyrer som sjukhusen har möjlighet att dela ut till patienter. Sjukhusen inom SLL får dessa utan kostnad, föreningen betalar. Medlemsvärvning har främst skett på sjukhusen, genom broschyrer i väntrum, allrum mm samt genom vårdpersonalen. Verksamhetsområde Medlemsaktiviteter Under året har gruppen bestått av Elisabeth Johansson, Anne-Charlotte Bennerstam och Linda Eriksson. Under 2015 har medlemmarna inbjudits till 9 möten och aktiviteter: 17 februari: Medlemsmöte på Rörstrands slott med tema Myeloproliferativa sjukdomar. Föreläsare: Patrik Andersson. 42 deltagare. 24 mars: Årsmöte. 29 deltagare. 2 juni: Blodomloppet. Ett spring/gå-lopp på Djurgården i Stockholm. Arrangeras av Föreningen Blodomloppet vars medlemmar är arrangörsföreningar och blodcentraler. Ca 50 deltagare från Blodcancerföreningen i Stockholm 13 juni: Båtutflykt till Mariefred, lunch på Gripsholms värdshus. 40 deltagare. 15 september: Lymfomdagen på Rival. I samarbete med Blodcancerförbundet och läkemedelsbolaget Roche. Ca 265 deltagare. 19 september: Familjedag om KML på Waterfront hotel. I samarbete med Blodcancerförbundet och läkemedelsbolaget Novartis. Ca 65 deltagare. 26 september: Bussutflykt med studiebesök på Vidarkliniken, Ytterjärna. Lunch på Kulturhuset i Ytterjärna. 15 deltagare. 3 november: Medlemsmöte på Rörstrands slott med tema Att känna sig hjärntrött och hitta tillbaka. Föreläsare Ann Wenkel Harup och Lenite Lundin från Cancerrådgivningen på RCC. 35 deltagare 2 december: Julbord på Åkeshovs slott, 59 gäster. Verksamhetsområde Grupp- och individstödjande Under året har gruppen bestått av Birgitta Dunnington sammankallande, Helena Torsler Andersson och Ulf Mejhert. Birgitta Dunnington har ansvarat för förmedling av stödpersoner, Helena Torsler Andersson har ansvarat för utbildning av och träffar med stödpersoner och sammankallande i självhjälpsgrupper. Tillsammans har vi varit kontaktlänk med självhjälpsgrupperna och även för de två kaféerna Fika för yngre och Café för närstående. Stödpersoner Föreningen har haft ett drygt 30-tal aktiva utbildade stödpersoner under året. Alla har egen er- Blodcancerföreningen i Stockholms län sid 5 av 15 Årsmöteshandlingar 2016

6 farenhet av olika blodcancersjukdomar, antingen som patienter eller närstående. En stödbehövande kan genom denna verksamhet få möjlighet till kontakt med någon som har eller har haft liknande diagnos eller är i en liknande situation. Under året har: 21 stödbehövande fått stödperson i föreningen. Grundutbildning för stödpersoner har under året tagits över av förbundet. Vår förening har fått fyra nya stödpersoner. En vidareutbildning för erfarna stödpersoner har genomförts under våren i samarbete med Cancerfonden. 9 personer deltog. Under hösten genomfördes en träff på Rörstrands slottscafé för stödpersoner, 21 personer deltog. Det finns fortfarande behov av fler stödpersoner. Alla åldrar, diagnoser och även närstående. Självhjälpsgrupper Under året har drygt 10-tal självhjälpsgrupper varit aktiva och har haft regelbundna träffar. Syftet är att som patient eller närstående möta andra med samma eller liknande sjukdomar, behandlingar och problem och därmed kunna stödja varandra. Sammanlagt har självhjälpsgrupperna deltagare. Under våren hölls en träff för sammankallande plus en till från självhjälpsgrupperna. 15 personer deltog. Vi ser gärna att det bildas fler självhjälpsgrupper. Caféträffarna Under året har Maria Lindemark varit värd för Fika för yngre vid åtta tillfällen. Värd för Café för närstående har Marie Tisell varit vid åtta tillfällen. Caféträffarna är en drop-in verksamhet och ingen anmälan behövs. Antalet besökare har varit allt från 1 till 6 personer per träff. Verksamhetsområde Intressepolitik Det intressepolitiska engagemanget under året har omfattat följande områden: - Upptäckt av sjukdomen - Diagnos - Väntan på behandling - Behandling (vård) - Rehabilitering - Palliativ vård Blodcancerföreningen i Stockholm har arbetat för att påverka bl a Stockholms Läns Landsting att: - Se till att tillräckligt med utbildad personal finns tillgänglig (utöka utbildningsplatserna). - Göra omedelbara punktinsatser där behoven är särskilt påkallade. - Samordna resurser, särskilt inom IT. Blodcancerföreningen i Stockholms län sid 6 av 15 Årsmöteshandlingar 2016

7 - Ge budgetutrymme så att verksamheterna inom sjukvården kan planera efter förväntat behov. - Befrämja forskning som ger fler möjligheter att leva ett meningsfullt liv. - Stödja kroniskt sjuka (ekonomi, mediciner, hjälpmedel, tjänster) så att de kan leva ett normalare liv. - Öka resurser till rehabilitering. - Förbättra palliativa vården. Blodcancerföreningen i Stockholm verkar i olika organisationer för att framföra föreningens åsikter. HSO i Stockholms län Funktionshindersrörelsen i samverkan. Blodcancerföreningen har deltagit i två ordförandestämmor. Regionalt cancercentrum (RCC) Stockholm Gotland. Blodcancerföreningen har haft två representanter i Patient- och närståenderådet: Ewa Ekstrand och Bo Karlsson. Rådet har bl a drivit följande frågor: - Rehabilitering - Individuell vårdplan - Cancervårdens dimensionering i Stockholms län - Standardiserade vårdförlopp - Framtagandet av Cancerplanen Bo Karlsson är medlem i RCCs Palliativa råd. Blodcancerföreningen har dessutom haft flera representanter och deltagit i flera möten i nätverksgruppen för den Hematologiska Processen. En av de prioriterade frågorna för gruppen har varit att ta fram en patientinformationspärm. Ewa Ekstrand och Elisabeth Johansson har deltagit i RCCs grupp Myelomprocessen. Blodcancerföreningen har också haft en representant i arbetsgruppen för värdebaserad vård (VBV) lymfomflödet, Sven Edebäck. Patienttrivsel Före jul besökte föreningen hematologiavdelningarna; mottagningar, dagvård och avdelningar med inneliggande patienter. En stor kartong pepparkakor var en julgåva till personalen och till inneliggande patienter delades böcker ut. Jultomtar var Anne-Charlotte Bennerstam och Ulf Mejhert. Föreningen har också bidragit med 1500 kr till Journal Club, där några sjuksköterskor träffats och utvecklat sitt arbete. Blodcancerföreningen i Stockholms län sid 7 av 15 Årsmöteshandlingar 2016

8 Ekonomisk berättelse för Blodcancerföreningen i Stockholms län 2015 Föreningen har en fortsatt stabil ekonomi. Under det gångna året ökade tillströmningen av medlemmar ytterligare. Föreningen fick också ökat bidrag från Stockholms läns landsting (Landstingsstyrelsen). Detta ledde till större intäkter. Föreningens omfattande planer på informations- och medlemsaktiviteter, grupp- och individstödjande verksamhet samt intressepolitiska aktiviteter har till stora delar genomförts under året. Sammantaget uppvisar föreningen en solid ekonomi, med goda möjligheter att utveckla verksamheten med nya aktiviteter under kommande år. Resultaträkning Belopp i kronor Intäkter Medlemsavgifter Bidrag Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Bidrag Landstingsstyrelsens förvaltning Gåvor och Försäljning Summa intäkter Kostnader Medlemsaktiviteter Grupp och individstödjande verksamhet Intressepolitiska aktiviteter 0 0 Patienttrivsel, Lämnade gåvor Information, Tidning, Trycksaker Medlemsavgifter BLC förbundet mm Administration, lokalhyror, övrigt Summa kostnader Ränteintäkter Redovisat resultat Blodcancerföreningen i Stockholms län sid 8 av 15 Årsmöteshandlingar 2016

9 Balansräkning Belopp i kronor Tillgångar Postgiro Bankkonto Nordea Räntefond Interimsfordringar Summa tillgångar Skulder och Eget kapital Interimsskulder Eget kapital Årets resultat Summa skulder och eget kapital Blodcancerföreningen i Stockholms län sid 9 av 15 Årsmöteshandlingar 2016

10 Revisionsberättelse Medlemsavgift och andra avgifter Styrelsen föreslår att medlemsavgiften för 2017 för enskild medlem är oförändrad 200 kr. För familjemedlemskap tillkommer 50 kr för person över 18 år. För familjemedlemmar under 18 år är det ingen medlemsavgift. Avgiften för 2016 fastställdes av årsmötet Styrelsens förslag och inkomna motioner Inga motioner har inkommit och styrelsen har inga förslag att behandlas på årsmötet. Blodcancerföreningen i Stockholms län sid 10 av 15 Årsmöteshandlingar 2016

11 Verksamhetsplan Verksamhetsområdets syfte: Informationsverksamhet - Att sprida information om föreningens existens och verksamhet. - Att öka antalet medlemmar. Medlemsaktiviteter syftar till att: - Att skapa kontakt mellan medlemmarna. - Få medlemmar att nätverka med varandra. - Få fler medlemmar att delta i föreningens aktiviteter och arbete. - Arrangera medlemsmöten och medlemsträffar av olika slag. Grupp- och individstödjandes främsta uppgift är att: - Förmedla stödpersoner till stödbehövande. - Rekrytera och stödja stödpersoner. - Hjälpa till att starta och att stödja självhjälpsgrupper. - Kontaktlänk för de två kaféerna; Fika för yngre och Café för närstående. Intressepolitik med syfte att: - Verka för att Blodcancerföreningen i Stockholm och Blodcancerförbundet utvecklar synpunkter och policys i viktiga och aktuella frågor i syfte att utveckla framtidens cancervård i Stockholm. - Driva föreningens synpunkter och vara opinionsbildande i aktuella frågor kring blodcancervård och behandling. - Samverka med andra aktörer såsom Regionalt Cancer Centrum (RCC) Stockholm/Gotland, HSO, andra patientföreningar och organisationer, politiker, försäkringskassan mm i gemensamma frågor för en förbättrad cancervård. Blodcancerföreningen i Stockholms län sid 11 av 15 Årsmöteshandlingar 2016

12 Verksamhetsområdets plan 2016: Informationsverksamhet Under året räknar vi med att återigen besöka arbetsplatsträffar på sjukhusens hematologiavdelningar för att presentera föreningen och aktualisera våra gemensamma intressen. Det är ju sjukhuspersonalen som träffar alla blodcancersjuka och därmed är det vårdpersonalen som har möjlighet att sprida information om föreningens existens och verksamhet. Vi avser fortsätta skicka e-post till kontaktpersonerna på sjukhusen med information om föreningen och även skicka affischer om medlemsträffar mm som vi hoppas kontaktpersonerna sprider till patienterna. Vi ser gärna att det blir fler kontaktpersoner på sjukhusen. Föreningens informationsbroschyr behöver uppdateras och arbetet fortskrider. Vi kommer fortsätta skriva i förbundets tidning Haema vid minst två tillfällen under Föreningen avser att fortsätta subventionera förbundets diagnosbroschyrer då de beställs av sjukhusen. Webbsidan kommer även fortsättningsvis hållas aktuell. Föreningen webbsida är knuten till förbundets och vi är beroende av vad som händer inom hela organisationen för utvecklingen av föreningens webbsida. Genom föreningens Facebook-sida kan vi sprida information till både medlemmar och andra intresserade. Genom e-postutskick till medlemmar som uppgivit sin e-post kan vi också sprida information om våra aktiviteter mm. Genom dessa åtgärder hoppas vi kunna öka antalet medlemmar ytterligare och göra Blodcancerföreningen i Stockholms län mer allmänt känd. Medlemsaktiviteter - Medlemsmöten: ca fyra medlemsmöten inklusive årsmötet. Mötena startar med möjlighet till att äta tillsammans, därefter blir det ett föredrag med aktuellt tema, oftast med någon föreläsare från sjukvården. - Kulturinslag i form av någon utflykt under våren till ett intressant resmål med gemensam måltid. - Eventuellt någon form av kulturevenemang under hösten. - Heldag i samarbete med något läkemedelsföretag, med en specifik diagnos som tema. Blodcancerföreningen i Stockholms län sid 12 av 15 Årsmöteshandlingar 2016

13 Grupp- och individstödjande verksamhet - Förmedling av stödpersoner till stödbehövande (inget krav på medlemskap). - Utöka antalet stödpersoner samt aktivt arbeta för att rekrytera dessa med hänsyn till t ex diagnos, skede i livet, kön. - Erbjuda support till stödpersonerna samt möjlighet till gemensamma träffar med andra stödpersoner för att utbyta erfarenheter minst en gång per år. - Erbjuda deltagande i självhjälpsgrupper till de medlemmar som så önskar. - Utöka antalet självhjälpsgrupper med hänsyn till diagnos, skede i livet mm. - Erbjuda support vid uppstart av nya självhjälpsgrupper. - Erbjuda träffar för sammankallande i självhjälpsgrupper minst en gång per termin. - Hålla kontakt med och stötta de två kaféerna; Fika för yngre och Café för närstående. Intressepolitik - Samverkan med Regionalt Cancer Centrum i Stockholm/Gotland, HSO, politiker, försäkringskassan, andra patientföreningar och organisationer. - Delta i RCCs arbete med att utveckla framtidens cancervård i regionen. - Påverka/utveckla definitionen av palliativ sjukdom samt riktlinjer för palliativ vård för såväl akuta som kroniska hematologiska cancersjukdomar framförallt i Stockholms län. - Verka för att samtliga patienter med en hematologisk cancersjukdom skall ha rätt till en kontaktsjuksköterska. - Informera om alla patienters rätt till en second opinion. - Vara delaktiga och påverka utvecklandet av vårdplan/cancerplan för såväl patienter med kroniska hematologiska cancersjukdomar. - Ta del av och delta i frågor kring planering av Nya Karolinska. - Ta del av och delta i frågor rörande policy/riktlinjer för frågor rörande läkemedel, forskning av nya läkemedel och biverkningar för hematologiska sjukdomar. Blodcancerföreningen i Stockholms län sid 13 av 15 Årsmöteshandlingar 2016

14 Förslag till budget 2016 Belopp i kronor Budget 2016 Resultat 2015 Intäkter Medlemsavgifter Bidrag Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Bidrag Landstingsstyrelsens förvaltning Gåvor och försäljning Summa intäkter Kostnader Medlemsaktiviteter Grupp- o individstödjande verksamhet Intressepolitiska aktiviteter Patienttrivsel Information, trycksaker Medlemsavgifter, bl a förbundet, HSO Administration, lokalhyra mm Summa kostnader Ränteintäkter 0 0 Redovisat resultat Blodcancerföreningen i Stockholms län sid 14 av 15 Årsmöteshandlingar 2016

15 Valberedningens förslag till val av styrelse och revisorer Valberedningen föreslår att styrelsen till nästa årsmöte ska bestå av sex ordinarie ledamöter inklusive ordförande och två suppleanter. Ordförande Elisabeth Johansson Ledamöter Helena Torsler Andersson Bo Karlsson Linda Eriksson Suppleanter Ulf Mejhert Emil Rebmann nyval 1 år omval 2 år nyval 2 år nyval 2 år omval 1 år nyval 1 år Sedan föregående årsmöte kvarstår följande ordinarie ledamöter ytterligare 1 år: Anne-Charlotte Bennerstam Jan Ericsson Revisorer Lars Casserberg Sten Edebäck Revisorssuppleant Lena Zetterlund omval 1 år omval 1 år omval 1 år Blodcancerföreningen i Stockholms län sid 15 av 15 Årsmöteshandlingar 2016

Blodcancerföreningen i Stockholms län

Blodcancerföreningen i Stockholms län Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksamhetsberättelse 2015 Medlemsantal och medlemsavgift Vid utgången av 2015 hade föreningen totalt 688 (617) medlemmar, 418 (371) kvinnor och 269 (239) män. Av

Läs mer

Blodcancerföreningen i Stockholms län

Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksamhetsberättelse 2014 Medlemsantal och medlemsavgift Vid utgången av 2014 hade föreningen totalt 617 (561) medlemmar, 371 (344) kvinnor och 239 (217) män. Av dessa var 147 (122) familjemedlemmar.

Läs mer

Årsmöte 24 mars 2015

Årsmöte 24 mars 2015 Årsmöte 24 mars 2015 Rörstrands slott, Mariasalen. Rörstrandsgatan 5, t-bana S:t Eriksplan. Ingång via caféet, rakt fram uppför trappan. Det finns hiss till plan 5 bakom trappan. Från 17.30 serveras en

Läs mer

Blodcancerföreningen i Stockholms län

Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksamhetsberättelse 2013 Medlemsantal och medlemsavgift Vid utgången av 2013 hade föreningen 561 (504) medlemmar, 344 (308) kvinnor och 217 (196) män. 2012 års siffror inom parentes. Av dessa var 122

Läs mer

Blodcancerföreningen i Stockholms län

Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksamhetsplan 2014 Blodcancerföreningen i Stockholms Län Blodcancerföreningen i Stockholm Län har för närvarande 526 medlemmar. Medlemmar är blodcancersjuka och deras anhöriga och närstående. Sedan hösten

Läs mer

Uppföljning av bidrag till intressepolitisk verksamhet till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning i Stockholms län 2012

Uppföljning av bidrag till intressepolitisk verksamhet till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning i Stockholms län 2012 Landstingsstyrelsens förvaltning LSF Administration LSF Kansli 1 (6) Uppföljning av bidrag till intressepolitisk verksamhet till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning i Stockholms

Läs mer

Till ideella organisationer Del 1.

Till ideella organisationer Del 1. Sidan 1 av 7 Till ideella organisationer Del Föreningens namn: Blodcancerföreningen i Stockholms Län Adress: c/o Lise-lott Eriksson Marielundsvägen 16A 17892 Adelsö Föreningen startade år: 1982 Telefon:

Läs mer

Blod can cerf ören ing en i Stockholms!än

Blod can cerf ören ing en i Stockholms!än Blod can cerf ören ing en i Stockholms!än Styrelsemöte 2015-3 Datum och tid: 2015-03-26 - kl ca 18-20 Möteslokal: Rörstrands slott, Rörstrandsgatan 5 Närvarande: Anne-Charlotte Lotta Bennerstam Birgitta

Läs mer

Blodcancerföreningen i Stockholms län

Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksamhetsdag minnesanteckningar Datum och tid: 2012-09-15 kl 10.15-15.00 Möteslokal: hos Anne-Charlotte Bennerstam i Högdalen Närvarande: Anne-Charlotte Bennerstam Annica Onsjö Bengt Johansson Birgitta

Läs mer

Blodcancerföreningen i Stockholms lan

Blodcancerföreningen i Stockholms lan T s lan 1. Medlemsantal och medlemsavgift Vid utgången av 2012 hade föreningen 504 medlemmar, 308 kvinnor och 196 män. En ökning med 44 från förra året. Medlemsavgiften för 20 12 var oförändrat 200 kr

Läs mer

Birgitta Ingelsson. Under verksamhetsåret har styrelsen hållit 10 protokollförda sammanträden. Under 2008 inbjöds medlemmarna till 6 sammankomster.

Birgitta Ingelsson. Under verksamhetsåret har styrelsen hållit 10 protokollförda sammanträden. Under 2008 inbjöds medlemmarna till 6 sammankomster. Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksamhetsberättelse 2008 Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare * * Suppleant Suppleant Revisor Revisor Revisorssuppleant Valberedning: Özge Özen Zink Catarina

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

BLCS Styrelsemöte nr

BLCS Styrelsemöte nr 1 BLCS Styrelsemöte nr 7 2009 Blodcancerföreningen i Stockholms län Styrelsesammanträde nr 8, 2009-09-24, 1800 ca 1930 Mötesplats: Sturegatan 4, 5 tr. Sundbyberg Närvarande Närvarande Frånvarande Lena

Läs mer

Ansökan om bidrag för 2016

Ansökan om bidrag för 2016 JJL mmm,:lgfipr*srvrfs*ngnn Ansökan om bidrag för 206 Sidan I av 7 Till ideella organisationer Del Föreningens namn: Blodcancerftireninsen i Stockholms län Adress: c/o Lise-lott Eriksson Marielundsvägen

Läs mer

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM Antagna av ordinarie årsmöte 2002-03-21 samt bekräftade av extra årsmöte 2002-10-10. 1 Namn och verksamhetsområde Mom 3 Föreningens namn är Epilepsiföreningen

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Lotta Billgert höll en föreläsning för styrelsen om MPD ( Myelo Proliferative Diseases )

Lotta Billgert höll en föreläsning för styrelsen om MPD ( Myelo Proliferative Diseases ) BLCS SM 7 2011 09-26 Blodcancerföreningen i Stockholms län Styrelsesammanträde nr 7 2011-09 -26, kl 1800 1945. Möteslokal: Sturegatan 4 5tr, Sundbyberg Närvarande: Lena Zetterlund,, Gunnie Aalmo,, Kurt

Läs mer

Årsstämmoprotokoll från WED-Förbundet Region Stockholm 2014-03-26

Årsstämmoprotokoll från WED-Förbundet Region Stockholm 2014-03-26 Årsstämmoprotokoll från WED-Förbundet Region Stockholm 2014-03-26 Årsstämman öppnades av WED-Förbundet Region Stockholms ordförande Birgitta Westin. 1. Johnny Karlsson valdes till ordförande för årsstämman.

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

Årsmöte Onsdag , 18.30

Årsmöte Onsdag , 18.30 Årsmöte Onsdag 2016-04-27, 18.30 Stjärnholms Slott Årsmöteshandlingar Version 1.0 Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015... 3 REVISIONSBERÄTTELSE... 4 ÅRSREDOVISNING FÖR 2015...

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31

Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31 Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 31 januari 2014 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 Plats: Bygdegården, Anna Whitlock, Eriksbergsgatan 8B, Stockholm Tid: 17:30-19:00 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande,

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

BLCS Styrelsemöte nr 10. Blodcancerföreningen i Stockholms län

BLCS Styrelsemöte nr 10. Blodcancerföreningen i Stockholms län 1 BLCS Styrelsemöte nr 10 Blodcancerföreningen i Stockholms län Styrelsesammanträde nr 10, 2008-12-04, 1800 ca 2010 Mötesplats: Sturegatan 4, 5 tr. Sundbyberg Närvarande Frånvarande Frånvarande Özge Özen

Läs mer

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av..

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. Sköldkörtelförbundet Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. 1 Ändamål Sköldkörtelförbundet har till ändamål att stödja personer med sköldkörtelsjukdomar och relaterade

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom 1 Förbundets ändamål Riksförbundet Huntingtons Sjukdom är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Ändamålen är: arbeta intressepolitiskt för

Läs mer

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja VÄLKOMMEN till årsmötet 2012 SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja DAGORDNING ÅRSMÖTE 10 MARS 2012 1 Årsmötet öppnas 2 Val av mötesfunktionärer a. Mötesordförande

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf 1 Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl. 19.00 Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf Innehållsförteckning SID 2: FÖREDRAGNINGSLISTA / STYRELSE / REVISION / VALBEREDNING

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte t SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte Lördag 7/3-2015 kl. 17.00 I samband med SPHK NN s Klubbmästerskap. I Norråker, Jämtland. Lokal: Restaurang Utposten, Norråker. Möteshandlingar kommer

Läs mer

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället.

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. STADGAR FÖR Riksförbundet Svenska Prematurförbundet 1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. 2. Syften öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. bevaka

Läs mer

Mötesdatum Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

Mötesdatum Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 20151 Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 1. Justering av röstlängd Röstlängden godkändes och justerades omedelbart 2. Val av ordförande för årsmötet Mötet

Läs mer

Hovgården fiber Ekonomisk förening

Hovgården fiber Ekonomisk förening Hovgården fiber Ekonomisk förening Kallelse till årsmöte Onsdagen den 18 mars 2015 Kl. 18:15 i Björlandagårdens Café Varmt välkomna!! Eventuella Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan

Läs mer

BLCS Styrelsemöte nr 4 2009 Blodcancerföreningen Stockholms Län

BLCS Styrelsemöte nr 4 2009 Blodcancerföreningen Stockholms Län 1(5) BLCS Styrelsemöte nr 4 2009 Blodcancerföreningen Stockholms Län Styrelsemöte nr 4 2009 2009-03-26 kl 18.00 20.30 Mötesplats: Sturegatan 4, 5 tr, Sundbyberg Närvarande: Özge Özen Zink, Catarina Larson,

Läs mer

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 )

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) 1 NAMN Föreningens namn är NYKÖPING- OXELÖSUNDS SLÄKTFORSKARFÖRENING. 2 SÄTE Föreningen har sitt säte i Nyköping. 3 ÄNDAMÅL Nyköping-Oxelösunds Släktforskarförening

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30

Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30 Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 30 januari 2015 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av

Läs mer

I (3) Blodcancerföreningen i Stockholms län. ._T-z. Verksam hetsberättelse 2007

I (3) Blodcancerföreningen i Stockholms län. ._T-z. Verksam hetsberättelse 2007 ._T-z EI Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksam hetsberättelse 27 Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare (sjukhusrepr.) adjungerad Suppleant Suppleant Revisor Revisor Revisorssuppleant Valberedning:

Läs mer

Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR

Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR Sida 1 (5) 1 Föreningens namn och syfte Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet är en allmännyttig ideell förening vars uppgift är att gagna systemsäkerhetsmässig

Läs mer

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt.

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt. Stadgar 1 Namn Partiets namn är Vägvalet. 2 Säte Partiets säte är Göteborg. 3 Syfte och värderingar Vägvalets mål och syfte är att driva politik där demokratin utgår från medborgarna och speglar deras

Läs mer

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet Att fastställas vid årsmöte med Föreningsalliansen i Staffanstorp den 29 mars 2016. Dagordningens innehåll regleras av stadgarna 19 Ärenden vid årsmötet Förslag till dagordning 1 Fastställande av röstlängd

Läs mer

RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR

RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR STADGAR RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR Swedish Association of School Nurses STADGAR för Riksföreningen för skolsköterskor Reviderad 2013 Ändamål 1 Riksföreningen för skolsköterskor är skolsköterskornas

Läs mer

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA 1 (6) NORMALSTADGAR för lokal förening ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Fastställda av kongressen 2012 2 (6) INNEHÅLL Normalstadgar för lokal förening 1 Inledning 12 2 Namn och ändamål 12 3 Antagande

Läs mer

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket 1 SeniorNet Lidingö Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket Dagordning 1 Mötet öppnas. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av två

Läs mer

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING Dessa stadgar har blivit initialt antagna vid föreningsmöte den 28 mars 1996. Revidering har beslutats och införts vid årsmöte: I. Den 9 mars 2008. II. Den 11 mars

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3 Stadgar INNEHÅLL Innehåll... 2 1 Föreningens namn... 3 2 Målsättning... 3 3 Säte... 3 4 Beslutande organ... 3 5 Firmateckning... 3 6 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 7 Stadgeändring... 3 8 Upplösning

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

SeniorNet Lidingö Handlingar inför årsmöte 13 mars Lidingö 20 februari 2017

SeniorNet Lidingö Handlingar inför årsmöte 13 mars Lidingö 20 februari 2017 1 Handlingar inför årsmöte 13 mars 2017 Lidingö 20 februari 2017 Monica Movell Ordförande Tomas Lagerhed Vice Ordförande Åke Wilhelmsson Sekreterare Eva Jadeborg Kassör Vanja Gröndahl Ledamot Stefan Ternvald

Läs mer

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Efter Årsmötet sker prisutdelning Årets Katt 2014 samt Hedersmedlem i Maine Coon-Katten ÅRSMÖTESHANDLINGAR Dagordning årsmöte... s. 2 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 35:e ordinarie årsmötet Lördagen den 7 mars 2015 kl. 15.00 på Valla Folkhögskola, Linköping. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades av

Läs mer

Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001

Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001 Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001 1. Mötet öppnas Kent Strömvall hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Mötesordförande utses Till mötets ordförande valdes Kent Strömvall. 3. Dagordningen

Läs mer

Stadgar. Förening alfa-1-antitrypsinbrist

Stadgar. Förening alfa-1-antitrypsinbrist Stadgar Förening alfa-1-antitrypsinbrist 13 november 2004 1 Föreningens namn Föreningens namn är Alfa 1 Sverige Förening alfa-1- antitrypsinbrist (AAT-brist). 2 Föreningens ändamål / uppgift Föreningens

Läs mer

GÅRDSJÖBYGDENS FÖRENING

GÅRDSJÖBYGDENS FÖRENING 1 FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är: Gårdsjöbygdens Förening. Verksamhetsområdet är Gårdsjö m.o. 2. FÖRENINGENS ORGAN Föreningens organ är ÅRSMÖTET, STYRELSEN OCH REVISORERNA.

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 36:e ordinarie årsmötet Lördagen den 12 mars 2016 kl. 16.00 på Hotell Höga Kusten i Kramfors kommun. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING

HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING Dagordning för Hammarby IF Orienteringsförenings årsmöte för 2011 1. Hammarby IF Orienterings 89:e årsmöte öppnas. 2. Fastställande av röstlängd för mötet. 3. Val av ordförande

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 2010-03-01 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1. Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg - patientföreningen för prostatacancer i Kronobergs län - med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är

Läs mer

SeniorNet Lidingö Handlingar inför årsmöte 14 mars 2016

SeniorNet Lidingö Handlingar inför årsmöte 14 mars 2016 1 Handlingar inför årsmöte 14 mars 2016 Lidingö 27 februari 2016 Monica Movell Ordförande Tomas Lagerhed Vice Ordförande Åke Wilhelmsson Sekreterare Eva Jadeborg Kassör Vanja Gröndahl Ledamot Stefan Ternvald

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg en patientförening med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är en ideell förening med eget organisationsnummer som

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor 1 Namn Föreningens namn är Prostatacancerföreningen Viktor, en patientförening i Blekinge med registrerat säte i Karlskrona kommun. Patientföreningen är en ideell

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

Dagordning för årsstämma

Dagordning för årsstämma Dagordning för årsstämma Årsmötets öppnande 1. Val av ordförande för årsmötet 2. Val av protokollförare 3. Val av rösträknare 4. Val av justerare, vilka jämte årsmötets ordförande justerar årsmötesprotokollet

Läs mer

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg ansluten till Villaägarnas Riksförbund Sidan 1 av 6 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaägarna i Åtvidaberg är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Kontaktsjuksköterskor inom blodcancervården

Kontaktsjuksköterskor inom blodcancervården Kontaktsjuksköterskor inom blodcancervården Rapport 2012 2 (6) Sammanfattning Alla cancerpatienter ha tillgång till en kontaktsjuksköterska eller motsvarande, enligt Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB.

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. Årsmöte 2014-02-02 FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. 1. Val av ordförande för mötet. Till ordförande valdes Torbjörn Cairén. 2. Val av sekreterare. Till sekreterare valdes Ulla Omberg. 3. Godkännande

Läs mer

STADGAR FÖR KULTURFÖRENINGEN TÅGET Reviderade vid årsmöte

STADGAR FÖR KULTURFÖRENINGEN TÅGET Reviderade vid årsmöte STADGAR FÖR KULTURFÖRENINGEN TÅGET Reviderade 110227 vid årsmöte SYFTE OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningen är en ideell förening. Föreningen har som syfte att erbjuda sina medlemmar ett alternativ till det kommersiella

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

Stadgar för SÖF Region Skåne lokalförening nedan kallad föreningen.

Stadgar för SÖF Region Skåne lokalförening nedan kallad föreningen. Stadgar för SÖF Region Skåne lokalförening nedan kallad föreningen. Stadgarna lyder under Svenska Ödemförbundets (SÖFs) stadgar. SÖF äger det medlemsregister som används av lokalförening. SÖF som organisation

Läs mer

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16)

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) Stadgar Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) INNEHÅLL 1 NTF:s Ändamål 1 2 Föreningens säte 1 3 Organisatorisk uppbyggnad 1 4 Medlemskap 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

IKFC. (Iranska Kulturforskningens Center) i Göteborgs

IKFC. (Iranska Kulturforskningens Center) i Göteborgs Förkortad översättning av IKFC () i Göteborgs stadgar sep. 1989/feb. 94/feb. 2001/31 maj 2002/ 5 feb 2011/ 26 jan 2013 9 sidor Sidan 2 av 9 Förkortad översättning av IKFC:s stadgar 1 Benämning: Föreningens

Läs mer

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1 Allmänna bestämmelser Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Hovenäsets Intresseförening 2. Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att verka för åretrunt-

Läs mer

Skapande Broderi Stockholm

Skapande Broderi Stockholm Skapande Broderi Stockholm Antagna av årsmötet 2016-03-05, bekräftade av medlemsmötet? Allmänna bestämmelser 1 Skapande Broderi Stockholm är en ideell förening, som är politiskt och religiöst obunden.

Läs mer

Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb

Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb Datum: 2016-02-25, kl 19:00 i klubbstugan Närvarande: 41 st enligt närvarolista DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängden 3.

Läs mer

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift.

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift. Stadgar för Länsföreningen Parkinson Jönköping En förening inom ParkinsonFörbundet 1. FÖRENINGEN Föreningens namn är: Parkinson Jönköping och är en förening inom ParkinsonFörbundet, som är en ideell och

Läs mer

Nya stadgar 2011-01-01

Nya stadgar 2011-01-01 Kvinnocirkeln Sverige, KCS Fastställd extra årsmöte 2010-10-23 Nya stadgar 2011-01-01 1. NAMN Föreningens namn är KCS, Kvinnocirkeln Sverige. 2. UPPTAGNINGSOMRÅDE Föreningens upptagningsområde är i hela

Läs mer

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Verksamhetsberättelse 2007 2 GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Gotlands Idrottshistoriska Förenings medlemmar inbjudes härmed till årsmöte torsdag 27 mars 2008 kl 18.30 i Polishuset i Visby.

Läs mer

STADGAR för Villaföreningen Solbacken

STADGAR för Villaföreningen Solbacken STADGAR för Villaföreningen Solbacken Fastställda av årsmöte 2011-03-03 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaföreningen Solbacken nedan kallad föreningen är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte.

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2015 Mötesdatum: Måndagen den 18 maj 2015 Tid: Kl. 19:00 20:00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Kenneth

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne.

Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne. Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne. Plats: Föreningshuset Steffens Minne Tid: 2016-04-24 Närvarande: 44 röstberättiga medlemmar 1 Föreningens ordförande Maria Ahlén öppnade

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 Ordinarie årsmöte 2012 TID: 2012-09-25 (tisdag) kl 19.30 21.00 PLATS: Vallda Församlingshem Dagordning: 1. Öppnande 2. Val av ordförande för årsmötet 3. Val av sekreterare för årsmötet

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

Stadgar för Kvinnokören Embla

Stadgar för Kvinnokören Embla Innehållsförteckning Kapitel 1 Allmänt... 1 Kapitel 2 Medlemskap... 1 Kapitel 3 Räkenskaper... 1 Kapitel 4 Styrelsen... 2 Kapitel 5 Företrädare... 2 Kapitel 6 Valberedningen... 2 Kapitel 7 Repertoarkommitté...

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

HSB bostadsrättsförening Colosseum i Nacka

HSB bostadsrättsförening Colosseum i Nacka HSB - där möjligheterna bor HSB bostadsrättsförening Colosseum i Nacka Protokoll ordinarie föreningsstämma 2015 Datum/tid: 2015-05-12, kl 19:00-20:30 Plats: Melanders Fisk, Nacka Forum 1. Föreningsstämmans

Läs mer