I (3) Blodcancerföreningen i Stockholms län. ._T-z. Verksam hetsberättelse 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I (3) Blodcancerföreningen i Stockholms län. ._T-z. Verksam hetsberättelse 2007"

Transkript

1 ._T-z EI Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksam hetsberättelse 27 Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare (sjukhusrepr.) adjungerad Suppleant Suppleant Revisor Revisor Revisorssuppleant Valberedning: Özge Özen Zink Rolf Melin Lars Casserberg Rolf Asarnoj Björn-Henrik Zink Kerstin Holmberg Lars Wiström Louise Seimyr Lena Zetterlund Roger Oscarsson Annelie Grip Catarina Larson Gunnar Larsson Lars-Ake Karlsson Bill Liversedge Lena Englundh, sammankallande Birgitta lngelsson 1. Under verksamhetsåret har styrelsen hållit 11 protokollförda sammanträden 2. Under 27 inbjöds medlemmarna till 1 sammankomster. 2.1 Arets medlemsmöten, 5 st 8 feb "Vaccination mot blodcancersjukdomar - är det möjligt?", Professor Håkan Mellstedt (antal deltagare 45) 15 mar "Mötet mellan patienten och läkaren", Professor Carl-Magnus Stolt (antal deltagare 32) 18 apr "Allogen stamcellstransplantation", Verksamhetschef Britt-Marie Svahn (antal deltagare 34) 11 oktober "Den kreativa processen i ditt liv" Michel Riddez och Martin Alskog, (antal deltagare 32) '15 november "Genstörningar vid blodcancersjukdomar - Kan ökad förståelse ge nya behandlingsmetoder", Docent Dan Grand6r (antal deltagare 38) I (3)

2 l_*z E.a \ -/J 2,2 Arsmöte Arsmöte avhölls 15 mars i Fridhemsskolan. Kerstin Holmberg avgick som ordförande och, Tina Camaroff och Raili Nordberg avgick ur styrelsen, samtliga har arbetat förtjänstfullt i styrelsen under många år. Till nyordförande valdes Özge Özen Zink. Arsmötet beslöt att årsavgiften skulle höjas till 2/25 kr från 28. Efter årsmötet föreläste Carl-Magnus Stolt, se ovan, (antaldeltagare 32) 2.3 övriga medlemsaktiviteter, 5 st 5 maj "Cirkus Maximum" Marcus Rosendahl (antal deltagare 17) 13 sep "Utflykt till Uppsala" (antaldeltagare 16) 15 sep "lnternationella Lymfomdagen - Lymfom", Doktor Hans Hägglund, Samarrangemang med Blodcancerförbundet och Roche (antal deltagare ca 95) 13 november "lnformationsmöte nr 1 infor ny kursomgång i "Den kreativa processen i ditt liv" Michel Riddez och Martin Alskog 22 november "lnformationsmöte nr 2 inför ny kursomgång i "Den kreativa processen i ditt liv" Michel Riddez och Martin Alskog 3. Ledamöter ur styrelsen har deltagit i externa möten: 3.1 Blodcancerförbundet Vid forbundsstämman i Göteborg deltog Catarina Larson, Kerstin Holmberg, Lena Zetterlund och Louise Seimyr. Vid ordförandekonferensen deltog Kerstin Holmberg. Lena Zetterlund är kassör i förbundsstyrelsen. 3.2 HSO özge özen Zinkhar deltagit i möte med HSO. Kerstin Holmberg har deltagit vid HSO i Stockholms län ordförandestämma. Kerstin Holmberg och Roger Oscarsson har deltagit i möten med andra cancer-patientföreningar inom HSO. 3.3 Karolinska Huddinge Kerstin Holmberg har informerat om föreningens verksamhet vid en chefssjuksköterskekonferens. Kerstin Holmberg har deltagit i ett informations- och diskussionsmöte kring "Framtidens sjukhus" 4. Ovrigt 4.1 Medlemsantal och medlemsavgift Vid årsskiftet uppgick antalet medlemmar till 34 st, en nettominskning med 64 medlemmar. Medlemsavgiften för 27 var 15 kronor for enskild medlem och till2 kronor för familj. 4.2 Patienttrivsel Bidrag har givits med 1:- till hematologen vid Karolinska Huddinge för inköp av två fåtöljer till deras patientmottagning. På Karolinska Huddinge och Solna delade vi ut god choklad till de patienter som låg inne på sjukhusen överjul. 2 (3)

3 \-z E4 4.3 Skrivelser Ett antal enkäter från HSO och Stockholms läns landsting har besvarats. 4.4 Sjukhusen På sjukhusen har ledamöter och medlemmar delat ut föreningens informationsmaterial. Kontaktsjuksköterskor hjälper också till att med att lägga ut denna information 4.5 Självhjälpsgrupper Ansvarig är Louise Seimyr. Föreningen har tio självhjälpsgrupper som träffas regelbundet. Sammanlagt deltar ett 6-tal medlemmar i självhjälpsgrupperna vilket är ca 17 o/o?v föreningens medlemmar. 4.6 Utbildningsbldrag Sammanlagt har 125:- avsatts för bidrag till utbildning for fyra sjuksköterskor inom hematologi. Blodcancerföreningen i f,tockholms län Stockholm i februari rdi. _(. -,9---.,,/-./,/./' i'.ia Zink ti ffi ande, /') /,/ /,'"'. il{il'('/uo''roo Lars Casserberg Kassör /)A, \w/d*l Rolf Asarnoj Sekreterare L{r,,l*--K}--"Lf Kerstin Holmberg / noger Oscarsson Lfin*-q'Je, il\q,-j ar Louise Seimyr Lars Wiström Lena Zetterlund Adj. 3 (3)

4 Blodcancerforeningen i Stockholm Resultaträkning 26 och Balansräknin g Resultaträkning27 Intäkter: Medlemsavgifter Landstingsbidrag Gåvor Övriga intäkter (envar intäktspost under 1 ) Summa intäkter Utfall 27 sl r r32 86 Budget t Utfall r Kostnader: Stipendier mm Kostnader vid medlemsmöten Medlemsavgift i Blodcancerförbundet Porlo och telefon Broschyrer Varor och material Lokalhyra Gåvor Övriga kostnader (envar kostnadspost under 1 ) Summa kostnader s t \ s l Resultat t Balansräkning Tillgångar Fordringar: Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Ovri ga kortfristi ga fordringar Summa fordringar Kassa och bank Summa tillgångar il 6-t s r Kortfristiga skulder Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader Avsättningar Gåvor med av givarna bestämda ändamål mm 3 Eget kapital Ingående Årets resultat Summa eget kapital t t Summa skulder och eget kapital /' Alla belopp i.liionor. Fj-jäqrftrbarhet mellan åren \l< c(', la?rr; ( 't ^ C 7' t /',, "* ' )i. /. /.' 1,t./,' /,L'/t'/f Lk / ( {/t L---- ": "} / /:ru tiv t3 259

5 Revisionsberättelse Till föreningsstämman i Blodcancerföreningen i Stockholms län Jaghar granskat årsbokslutet och bokföringen samt styrelsens fdrvaltning för räkenskapsåret. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingama och fcjrvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsbokslutet. Mitt ansvar är attuttala mig om årsbokslutet och örvaltningen på grundval av min revision. Revisionen har utlorts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfort revisionen fcir att med hög men inte absolut säkerhet försälra mig om att årsbokslutet inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen fcir belopp och annan information i räkenskapshandlingama. I en revision ingår också att pröva redovisningsprincipema och sty'relsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskatlningar som styrelsen g1'ort när de upprättat årsbokslutet samt att utvärdera den samlade informationen i årsbokslutet. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och forhållanden i fcireningen for att kunna bedöma om någon st1'relseledamot är ersätlningsskyldig mot föreningen. Jag har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt handlat i strid med lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. Ärsbokslutet har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rätfvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningslagens övnga delar. Jag tillstlrker att foreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen, behandlar vinsten enligt Itirslaget i forvaltningsberättelsen och beviljar sfyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Gustaysberg den 11 mars 28 I,n-- funnar Larsson Av årsmötet vald revisor

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Årsredovisning för Södra Avdelningen av Sveriges Ädvokatsamfund 846001-6499 Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Ärsredovisningen är sammanställd av Tommy Nilsson, FöretagsEkonomema Atiktoriserad redovisningskonsult

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Stiftelsen Hammarlunds donationsfond

Stiftelsen Hammarlunds donationsfond Årsredovisning för Stiftelsen Hammarlunds donationsfond Räkenskapsåret 2007 Stiftelsen Hammarlunds donationsfond 1(5) Styrelsen för Stiftelsen Hammarlunds donationsfond får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

for 76 9604~3020 Räke^kap såret

for 76 9604~3020 Räke^kap såret for 76 964~32 1 Räke^kap såret 27 Rrf Fyrtornet 1 1(11) 76964-32 Styrelsen for Rrf Fyrtornet 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 27. FörvaltMingslierätteise Styrelse och revisorer Styrelsen

Läs mer

för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KUNGSTIBBLE Org. nr. 769615-4298 ÅR 2009

för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KUNGSTIBBLE Org. nr. 769615-4298 ÅR 2009 ÅRsRED0vIsNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KUNGSTIBBLE Org. nr. ÅR 2009 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSRED0vISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2009-01-01-2009-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultatrakningar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 BRF Majtalaren 7 c/o Söderlund Bostadsförvaltning AB Box 27067 10251 Stockholm Org.nr. 716416-7541 ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 Styrelsen får härmed avge

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2011 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 2011 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 Förvaltningsberättelse för 2011 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 2011. Styrelsen har efter

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 20140101-2014 1231

Årsredovisning. Räkenskapsåret 20140101-2014 1231 Årsredovisning för Södra Avdelningen av Sveriges Ädvokatsamfund 846001-6499 Räkenskapsåret 20140101-2014 1231 Ärsredovisningen är sammanställd av Tommy Nilsson, FöretagsEkonomema Auktoriserad redovisningskonsult

Läs mer

Årsredovisningshandlingar För RASBO-RASBOKIL

Årsredovisningshandlingar För RASBO-RASBOKIL Årsredovisningshandlingar För RASBO-RASBOKIL Verksamhetsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelse, revisorer och valberedning 2012 Styrelse Styrelsen har under året bestått av Carin Kylengren, ordförande, delansvarig

Läs mer

Årsredovisning. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning. Förvaltningsberättelse 2005 Årsredovisning Styrelsen för Föreningen Skogen, organisationsnummer, avger härmed förvaltningsberättelse för föreningens verksamhet under 2005 samt ekonomisk redovisning. Förvaltningsberättelse Styrelse

Läs mer

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Talleken Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖRÁEN 23

ÅRSREDOVISNING. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖRÁEN 23 BSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖRÁEN 23 I STCKHLM ÅRSREDVISNING för BSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖRÁEN 23 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Sjöråen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret

Läs mer

SALA-HEBY BROTISOFFERJOUR ANSÖKER OM BIDRAG FÖR SIN VERKSAM HET.

SALA-HEBY BROTISOFFERJOUR ANSÖKER OM BIDRAG FÖR SIN VERKSAM HET. Bilaga KS 2013/139/1 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Medborgarkontoret l (l) 2013 04~23 SALA MMUN Kommunstvrelsens föl'\lalming 20!3 05 o 2 SALA-HEBY BROTISOFFERJOUR ANSÖKER OM BIDRAG FÖR SIN VERKSAM HET.

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2064 HSB brf Fölet 1 Styrelsen för HSB:s bostadsrättsförening Fölet i Motala,, får härmed avge redovisning för 2006-07-01--2007-06-30, föreningens 36:e verksamhetsår. Bostadsrättsföreningen FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31.

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31. Org. Nr. 716419-2002 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningsstämma

Läs mer

Blodcancerföreningen i Stockholms län

Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksamhetsberättelse 2013 Medlemsantal och medlemsavgift Vid utgången av 2013 hade föreningen 561 (504) medlemmar, 344 (308) kvinnor och 217 (196) män. 2012 års siffror inom parentes. Av dessa var 122

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE rg.nr: 716401-2317 Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening 61 Annerstedt i Uppsala får hänned avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2008-01-01 till och med 2008-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Linköpings Binh Dinh Klubb 2014-03-11. Årsmöte 2014. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2013... 3. Resultat- och balansräkning...

Linköpings Binh Dinh Klubb 2014-03-11. Årsmöte 2014. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2013... 3. Resultat- och balansräkning... Årsmöte 2014 Kallelse till ÅRSMÖTE... 2 Verksamhetsberättelse 2013... 3 Resultat- och balansräkning... 4 Revisorernas berättelse... 5 Verksamhetsplan... 5 Budget 2014... 7 Dessa handlingar är under granskning

Läs mer

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 1(5) Slutredovisning för Legevind Ekonomisk Förening Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 2(5) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Likvidatorn för Legevind Ekonomisk Förening får härmed

Läs mer

Arsbokslut. för. Carlskrona Golfklubb 2008-01-01-2008-12-31. Förvaltningberättelse. Redovisningsprinciper och noter. Resultaträkning.

Arsbokslut. för. Carlskrona Golfklubb 2008-01-01-2008-12-31. Förvaltningberättelse. Redovisningsprinciper och noter. Resultaträkning. Arsbokslut för Carlskrona Golfklubb 2008-01-01-2008-12-31 Organisationsnummer 835000-0355 Styrelsen avger följande årsbokslut Förvaltningberättelse Resultaträkning Balansräkning Redovisningsprinciper och

Läs mer

Årsredovisning. för. BrfHugin. Räkenskapsåret 769613-5693

Årsredovisning. för. BrfHugin. Räkenskapsåret 769613-5693 Årsredovisning för BrfHugin Räkenskapsåret 2008 1(9) Styrelsen för Brf Hugin får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008, vilket är föreningens fjärde verksamhetsår. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Årsredovisningshandlingar För RASBO-RASBOKIL

Årsredovisningshandlingar För RASBO-RASBOKIL Årsredovisningshandlingar För RASBO-RASBOKIL Verksamhetsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelse, revisorer och valberedning 2011 Styrelse Styrelsen har under året bestått av Carin Kylengren, ordförande, Rolf

Läs mer