Blodcancerföreningen i Stockholms län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Blodcancerföreningen i Stockholms län"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2014 Medlemsantal och medlemsavgift Vid utgången av 2014 hade föreningen totalt 617 (561) medlemmar, 371 (344) kvinnor och 239 (217) män. Av dessa var 147 (122) familjemedlemmar års siffror inom parentes. Medlemsavgiften för 2014 var oförändrat 200 kr för enskild medlem och 250 kr för familj. Styrelsens sammansättning, revisorer och valberedning Ordförande Lise-lott Eriksson Vice ordförande Ewa Ekstrand Kassör Jan Ericsson Sekreterare Anne-Charlotte Bennerstam Ledamot Birgitta Dunnington Ledamot Elisabeth Johansson Ledamot Helena Torsler Andersson Ave Aarsalu-Mikker Bo Karlsson Linda Eriksson Ulf Mejhert Revisor Lars Casserberg Revisor Sten Edebäck Revisorssuppleant Bill Liversedge Valberedare Kerstin Holmberg Valberedare Annika Onsjö Styrelsens möten Styrelsen har under verksamhetsåret haft 9 protokollförda sammanträden. Styrelsen hade även en heldagskonferens för verksamhetsplanering i september. Styrelsen har vid behov haft telefon- och e-postkontakter mellan mötena. Medlemsregister Föreningens medlemsregister är knutet till förbundet och till Föreningssupport i Söderhamn. Linda Eriksson har ansvarat och skött medlemsregistret för föreningen. Hon har registrerat nya medlemmar och tagit bort de som slutat likväl som skickat välkomstbrev till de som anmält intresse att bli medlemmar.

2 Utskick till medlemmar Föreningen skickar brevutskick till medlemmar genom Föreningssupport i Söderhamn. Det kan handla om inbjudan till medlemsmöten likväl som fakturering av medlemsavgift. Då mer än hälften av medlemmarnas e-post finns registrerad i medlemsregistret sker även viss informationsspridning genom utskick av e-post till medlemmarna. Föreningen avser att skicka mer och mer information via e-post istället för vanlig postgång. Administratör är Linda Eriksson. Webb Föreningssupport i Söderhamn är webbhotell och administrativt stöd tillsammans med förbundet när det gäller föreningens webbsida. Administratör inom föreningen har Anne- Charlotte Bennerstam varit. Informationsverksamhet Föreningen skickar e-post till kontaktpersonerna på sjukhusens hematologiavdelningar ett par gånger per år. Det är dels generell information om föreningen och dels affischer om t ex medlemsaktiviteter som vi ber dem sprida bland patienterna. Föreningen har en Facebook-sida där aktuell information kan spridas. Administratör: Linda Eriksson. Förbundets tidning Haema kommer ut fyra gånger per år och i minst vartannat nummer så har föreningen möjlighet att berätta om sin verksamhet. Ansvarig: Helena Torsler Andersson. Föreningens broschyr som presenterar Blodcancerföreningen i Stockholm har spridits vid möten och träffar. Föreningen har även presenterats genom föredrag på de 11 hematologavdelningarnas arbetsplatsträffar för vårdpersonalen under våren Ansvarig och presentatör: Anne-Charlotte Bennerstam. Förbundet har diagnosbroschyrer som sjukhusen har möjlighet att del ut till patienter. Sjukhusen får dessa utan kostnad, föreningen betalar. Medlemsvärvning har vidare skett på sjukhusen genom broschyrer i väntrum, allrum mm, via deltagande i patientträffar på Karolinska Solna och Huddinge samt via informationsspridning om föreningen genom vårdpersonalen. Verksamhetsområde Medlemsaktiviteter Under 2014 har medlemmarna inbjudits till 6 möten och aktiviteter: 4 mars: Rehabilitering inom Stockholms Läns Landsting, SLL. Föreläsare Pia Mickols. 40 deltagare. 27 mars: Årsmöte med föreläsning av Kjell Bergfeldt från Regionalt Cancercenter, RCC. 42 deltagare. 24 maj: Båtutflykt till Birka. Guidad tur på Birka och lunch på återresan. 43 deltagare. Blodcancerföreningen i Stockholms län sid 2 av 7 Årsmöteshandlingar 2015

3 11 oktober: Myelomdagen på Sheraton i samarbete med Blodcancerförbundet. Ca 198 deltagare. 23 oktober: Medlemsmöte på Rörstrands slottscafé. Överläkaren och docenten Jonas Mattsson från CAST berättade om Allogen Stamcellstransplantation P g a av det stora intresset (72 anmälda) fick vi byta lokal till en större. En mycket uppskattad föreläsning. 10 december: Julbord på Åkeshovs slott, 50 gäster. Vi har dessutom anordnat Café för yngre med Blodcancer på Rörstrands slottscafé vid 6 tillfällen under perioden januari till september. Maria Lindemark har hållit i dessa träffar. Verksamheten flyttades under hösten till Grupp- och individstödjande. Verksamhetsområde Grupp- och individstödjande Under året har gruppen bestått av Birgitta Dunnington sammankallande, Helena Torsler Andersson och Ulf Mejhert. Birgitta Dunnington har ansvarat för förmedling av stödpersoner, Helena Torsler Andersson har ansvarat för utbildning av stödpersoner. Tillsammans har vi varit kontaktlänk med självhjälpsgrupperna och under halva året även för de två kaféerna Fika för yngre och Café för närstående. Stödpersoner Föreningen har 39 utbildade stödpersoner som är aktiva just nu. Alla har egen erfarenhet av olika blodcancersjukdomar, antingen som patienter eller närstående. En stödbehövande kan genom denna verksamhet få möjlighet till enskilda samtal med någon som har eller har haft liknande diagnos eller situation. Under året har: 19 stödbehövande hört av sig om att få en stödperson. 17 stödbehövande förmedlades till stödpersoner i Stockholmsföreningen. 2 stödbehövande förmedlades till stödpersoner i annan förening. En grundutbildning för stödpersoner har genomförts i samarbete med Cancerfonden. Då tillkom 2 nya stödpersoner. En vidareutbildning för erfarna stödpersoner har genomförts i samarbete med Cancerfonden. 7 personer deltog. Under hösten genomfördes en träff på Rörstrands slottscafé för alla stödpersoner med totalt 21 deltagare. Det finns fortfarande behov av fler stödpersoner. Alla åldrar, diagnoser och även närstående. Självhjälpsgrupper Under året har drygt 10 självhjälpsgrupper varit aktiva och har haft regelbundna träffar. Syftet är att som patient eller närstående möta andra med samma eller liknande sjukdomar, behandlingar och problem och därmed kunna stödja varandra. Sammanlagt har självhjälpsgrupperna ca 65 deltagare, vilket är knappt 10% av föreningens medlemmar. Under våren genomfördes en träff på Rörstrands slottscafé för sammankallande i självhjälpsgrupperna, ca 10 personer deltog. Vi ser gärna att det bildas fler självhjälpsgrupper. Blodcancerföreningen i Stockholms län sid 3 av 7 Årsmöteshandlingar 2015

4 Caféträffarna Under hösten har Maria Lindemark varit värd för Fika för yngre vid fyra tillfällen. Värd för Café för närstående har Marie Tisell varit vid tre tillfällen. Caféträffarna är en drop-in verksamhet och har ingen föranmälan. Verksamhetsområde Intressepolitik Under 2014 har det intressepolitiska engagemanget varit stort och föreningen har bl a: - Aktivt drivit intressepolitiska frågor vid RCC inom: o Patient- och närståenderådet o Palliativt råd o Hematologiska processen - Deltagit i patientföreträdarutbildningar vid RCC. - Deltagit vid förbundets ordförandekonferens. - Samverkat och nätverkat med andra patientföreningar och organisationer. - Deltagit vid aktuella möten initierade av HSO (Handling, Samverkan, Omtanke funktionshinderrörelsen i samverkan) - Deltagit vid konferenser såsom Cancerdagen. Nyckelbegrepp som diskuterats vid palliativa rådet: - Jämlik vård - Säker vård - Kunskapsbaserad vård - Ändamålsenlig vård - Effektiv vård - Individualiserad vård Fokusområden som diskuterats vid den hematologiska processen: - Individuell vårdplan - Kontaktsjuksköterska - Patientinformationspärm Nyckelfrågor som diskuterats vid patient- och närståenderådet: - Rehabilitering - Individuell vårdplan - Diagnostiskt center etableras - Nyckeltal för svarstid - Budgetproblem onkologi och hematologi - Cancerplan - Kvalitetsregister Frågor som behandlats vid HSO: - Val till olika samverkansgrupper med landstinget - Information om nya KS Blodcancerföreningen i Stockholms län sid 4 av 7 Årsmöteshandlingar 2015

5 Patienttrivsel Före jul besökte föreningen hematologiavdelningar; mottagningar, dagvård och avdelningar med inneliggande patienter för julklappsutdelning. Personalen fick pepparkakor och till inneliggande patienter delades böcker ut. Ansvarig: Ulf Mejhert. Föreningen har också bidragit med pengar till en kaffemaskin på Karolinska universitetssjukhuset i Solna, avdelning A15B dagvården. Ekonomisk berättelse för Blodcancerföreningen i Stockholms län 2014 Föreningen har en fortsatt stabil ekonomi. Under det gångna året ökade tillströmningen av medlemmar. Föreningen fick också ökat bidrag från Stockholms läns landsting (Landstingsstyrelsen). Detta ledde till större intäkter. Föreningens omfattande planer på medlemsaktiviteter, grupp- och individstödjande verksamhet samt intressepolitiska aktiviteter har till stora delar genomförts under året. Sammantaget uppvisar föreningen en solid ekonomi, med möjligheter till utökad verksamhet under kommande år. Resultaträkning 2014 Belopp i kronor Intäkter Medlemsavgifter Bidrag Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Bidrag Landstingsstyrelsens förvaltning Gåvor och Försäljning Summa intäkter Kostnader Medlemsaktiviteter Grupp och individstödjande verksamhet Information, Tidning, Trycksaker Patienttrivsel, Lämnade gåvor Medlemsavgifter BLC förbundet Medlemsavgift HSO Administration, Styrelse Bankkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Ränteintäkter Redovisat resultat Blodcancerföreningen i Stockholms län sid 5 av 7 Årsmöteshandlingar 2015

6 Balansräkning Belopp i kronor Tillgångar Postgiro Bankkonto Nordea Räntefond Interimsfordringar Summa tillgångar Skulder och Eget kapital Interimsskulder Eget kapital Årets resultat Summa skulder och eget kapital Blodcancerföreningen i Stockholms län sid 6 av 7 Årsmöteshandlingar 2015

7 Revisionsberättelse Blodcancerföreningen i Stockholms län sid 7 av 7 Årsmöteshandlingar 2015

9 Blodcancerföreningen i Stockholms Iiin

9 Blodcancerföreningen i Stockholms Iiin 9 Blodcancerföreningen i Stockholms Iiin Styrelsemöte 2012-8 Datum och tid: 2012-09-24 kl ca 18.00-20.00 Möteslokal: Förbundets lokal, Stwegatan 5 5tr, Sundbyberg Närvarande: Anne-Charlotte Bennerstam

Läs mer

Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014

Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014 Sida 1 av 10 Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014 Allmänt om regionförbundet Regionförbundets syfte Njurförbundet Stockholm Gotland (NjSG) är en intresseorganisation för

Läs mer

Njurförbundet Stockholm Gotland Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2013

Njurförbundet Stockholm Gotland Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2013 Sida 1 av 10 Njurförbundet Stockholm Gotland Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2013 Allmänt om föreningen Föreningens syfte Njurförbundet Stockholm Gotland (NjSG) är en intresseorganisation för

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2 0 1 3

Å R S R E D OV I S N I N G 2 0 1 3 Å R S R E D OV I S N I N G 2 0 1 3 MAG- OCH TARMFÖRENINGEN I STOCKHOLMS LÄN www.magotarm.se/stockholm kansliet.stockholm@magotarm.net S:T G Ö R A N S G A T A N 8 4 1 1 2 3 8 S T O C K H O L M Årsredovisning

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2014

Verksamhetsberättelse för 2014 1 Verksamhetsberättelse för 2014 Styrelsen för ProLiv Väst Prostatacancerförening lämnar följande verksamhetsberättelse för 2014 års verksamhet. Föreningens styrelse m.m. Följande personer har under året

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Inledning Prostatacancerföreningen Viktor, vars främsta uppgift är att ge stöd till män som drabbats av prostatacancer och till deras anhöriga, kan återigen blicka tillbaka till

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2012

Verksamhetsberättelse för 2012 1 Verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsen för ProLiv Väst Prostatacancerförening lämnar följande verksamhetsberättelse för 2012 års verksamhet. Föreningens styrelse m.m. Följande personer har ingått i

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm

Verksamhetsberättelse. Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm 2006 Verksamhetsberättelse Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm 1 Verksamhetsberättelse 2006 Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm (EPI) bildades 1963 och är en intresseförening för människor med epilepsi

Läs mer

Föredragningslista. 2. Upprop av medlemmar och styrelseledamöter samt fastställande av röstlängd.

Föredragningslista. 2. Upprop av medlemmar och styrelseledamöter samt fastställande av röstlängd. Mag- och tarmföreningen i Östergötland Årsmöte söndag 16 mars 2014 Lokal Lokatten Arbetets museum Norrköping 1. Årsmötet öppnas Föredragningslista 2. Upprop av medlemmar och styrelseledamöter samt fastställande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Villaägarna Göteborg Org.nr 802440-9032

Verksamhetsberättelse 2014 Villaägarna Göteborg Org.nr 802440-9032 Verksamhetsberättelse 2014 Villaägarna Göteborg Org.nr 802440-9032 Antagen av styrelsen den.16 mars 2015 Behandlad på årsmötet den 24 mars 2015 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Villaägarna i Göteborg....

Läs mer

Sjuksköterskor i Cancervård

Sjuksköterskor i Cancervård Sjuksköterskor i Cancervård Org nr 802015-8492 Verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 2012 1 Verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 1 januari -31 december 2012 Vid årsmötet 2012 blev Gail Dunberger

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 DHR ÅNGE AVDELNINGEN. www.dhrange.com. DHR Sida 1/12 - DHR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 DHR ÅNGE AVDELNINGEN. www.dhrange.com. DHR Sida 1/12 - DHR VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 DHR ÅNGE AVDELNINGEN www.dhrange.com DHR Sida 1/12 - DHR FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID DHR ÅNGEAVDELNINGENS ÅRSMÖTE DEN 28: e MARS 2009 1. Årsmötets öppnande 2. Parentation över

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2012

Årsmöteshandlingar 2012 Årsmöteshandlingar 2012 Mot fjärran kust. Innehåll: 1. Dagordning 1 2. Sammanställning inför valen 2 3. Verksamhetsberättelse 2011 2012 3 4. Resultat- och balansräkning 9 5. Revisionsberättelse 10 6. Verksamhetsplan

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET SPES VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KALENDERÅRET 2014

RIKSFÖRBUNDET SPES VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KALENDERÅRET 2014 RIKSFÖRBUNDET SPES VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KALENDERÅRET 2014 x INNEHÅLL RIKSFÖRBUNDET SPES 2014 I. Årets förbundsstyrelser och deras sammansättning 2. Ungdomssektionen 3. Utbildningar, konferenser, möten

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

ÅRSMÖTET 2012. Handlingar med dagordning, årsberättelse, ekonomiska redogörelser mm inför årsmötet med Autism- och Aspergerföreningen Östergötland

ÅRSMÖTET 2012. Handlingar med dagordning, årsberättelse, ekonomiska redogörelser mm inför årsmötet med Autism- och Aspergerföreningen Östergötland ÅRSMÖTET 2012 Handlingar med dagordning, årsberättelse, ekonomiska redogörelser mm inför årsmötet med Autism- och Aspergerföreningen Östergötland onsdagen den 21 mars 2012 kl 19.00 i Föreningslokalen,

Läs mer

Autism & Aspergerföreningen Stockholms län Org.nr 81 60 00-4357

Autism & Aspergerföreningen Stockholms län Org.nr 81 60 00-4357 Årsredogörelse Autism & Aspergerföreningen Stockholms län Org.nr 81 60 00-4357 Räkenskapsåret 2010 01 01 2010 12 31 Innehållsförteckning Sida Verksamhetsberättelse 1 6 Resultaträkning 6 Balansräkning 7

Läs mer

Vallentuna Folkrörelsearkiv foto: Eva Wetterborg

Vallentuna Folkrörelsearkiv foto: Eva Wetterborg VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Vallentuna Folkrörelsearkiv foto: Eva Wetterborg Förord Föreningsarkiven i Stockholms Län, FSL, bildades 1994 utifrån ett samarbete mellan Länsbildningsförbundet och Folkrörelsernas

Läs mer

Vinst för vården - inte vård för vinsten

Vinst för vården - inte vård för vinsten Årsberättelse 2014 Vinst för vården - inte vård för vinsten Foto omslag: Bemötandepriset, en svala skulpterad av Carl Milles Fotograf: Monica Sedell INNEHÅLL Inledning 4 Idéburen organisation 5 Verksamhetsidé

Läs mer

1 2008 års- redovisning

1 2008 års- redovisning 1 2008 års- redovisning 2 INNEHÅLL Innehåll 3 Förbundsledning 4-5 Representation 5 Interna arbetsgrupper och kommittéer 5-6 Medlemmar 6 Handikappolitik 7-9 Informationsverksamhet 10-12 Samarbete 13-16

Läs mer

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning.

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Datum: 2015-05-07 Förening: RFSL Kalmar län Organisationsnummer: 802474-4916 Handläggare: Annelie Skogsberg 2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Detta är RSFL Kalmar läns andra

Läs mer

INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING. Syfte och ändamål 3 Roller och ansvar 4 Verksamhet 5 Finansiering 6 Medlemmar 6 Slutord 6

INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING. Syfte och ändamål 3 Roller och ansvar 4 Verksamhet 5 Finansiering 6 Medlemmar 6 Slutord 6 ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE Syfte och ändamål 3 Roller och ansvar 4 Verksamhet 5 Finansiering 6 Medlemmar 6 Slutord 6 ÅRSREDOVISNING Förvaltningsberättelse 7 Resultaträkning 8 Balansräkning

Läs mer

Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping

Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping 2014-12-12 Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping Närvarande: ca 45 medlemmar. 1. Årsmötets öppnande Helena Thulin från Stockholm öppnade mötet. 2. Årsmötets sammankallande Årsmötet ansåg att kallelsen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010 Svenska Downföreningen

Verksamhetsberättelse 2010 Svenska Downföreningen Verksamhetsberättelse 2010 Svenska Downföreningen 1 (18) 1 Svenska Downföreningens verksamhet... 3 2 Medlemmar... 3 2.1 Medlemsutveckling... 4 2.2 Geografisk spridning per län... 5 2.3 Medlemsavgift...

Läs mer

. Danderyds sjukhus har köpt en tv-apparat för medel som tidigare beviljats av föreningen. Pengama förs nu över till ansvarig läkares konto.

. Danderyds sjukhus har köpt en tv-apparat för medel som tidigare beviljats av föreningen. Pengama förs nu över till ansvarig läkares konto. Protokoll nr. 2004-6, fört vid styrelsesammanträde den 4 maj Möteslokal : Fotografins Hus, Skeppsholmen. Närvarande: Gunilla Peterson, Birgitta Munter, Louise Sejmyr, Agneta Kollinius, Hans Hillgren, Lars

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 RFSL JÖNKÖPING Kallar till Årsmöte Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 Alla som har giltigt medlemskap i RFSL Jönköping har rätt att närvara, yttra sig och har rösträtt.

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2011 för Svenska Ödemförbundet

Verksamhetsberättelse år 2011 för Svenska Ödemförbundet Verksamhetsberättelse år 2011 för Svenska Ödemförbundet Styrelsen för Svenska Ödemförbundet (SÖF) lämnar nedanstående berättelse för sin verksamhet under år 2011. SÖFs vision Visionen är att alla lymfödempatienter

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer