Blod can cerf ören ing en i Stockholms!än

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Blod can cerf ören ing en i Stockholms!än"

Transkript

1 Blod can cerf ören ing en i Stockholms!än Styrelsemöte Datum och tid: kl ca Möteslokal: Rörstrands slott, Rörstrandsgatan 5 Närvarande: Anne-Charlotte Lotta Bennerstam Birgitta Dunnington Bo Karlsson Elisabeth Johansson Ewa Ekstrand Jan Ericsson Linda Eriksson Lise-lott Eriksson Ulf Mejhert Frånvarande: Ave Aarsalu-Mikker Helena Torsler Andersson $ L Ordforande Lise-lott ft)rklarade mötet öppnat och dagordningen godkändes. $ 2 Ulf valdes att justera protokollet tillsammans med ordftirande. $ 3 Protokoll från 18 februari godkändes lades till handlingama. Protokoll från december och framåt är ännu inte justerade, men Ulf som varit sekreterare på dessajobbar på detta. $ 4 Styrelsens sammansättning Valda av årsmötet är Ordförande: Lise-lott Eriksson Revi s orer : Lars C as s erberg, Sten Edebäck,' I-ena Zetterlund ( suppleant) Valberedning: Kerstin Holmberg, Annica Onsjö. Årsmötet gav styrelsen uppdrag att utse ombud på förbundsstämman. Ansvarig UM Styrel sefunktioner be slutade styrel semötet enli gt ftilj ande : vice ordftirande: Elisabeth Johansson kassör: Jan Ericsson sekreterare : Anne-Charlotte Bennerstam vice sekreterare: Ulf Mejhert. $ 5 Firmatecknare. Föreningen tecknas av två i förening av ordförande och/eller vice ordförande tillsammans med någon annan ordinarie styrelseledamot. $ 6 Föreningens likvidkonton tecknas av ordforande eller kassör var för sig. $ 7 Föreningens kontakter utåt e-post: - hanteras av Anne-Charlotte telefon: sköts av Elisabeth webbsida : www. stockholm.blodcancerforbundet. se - sköts av Anne- Charlotte postadress: c/o Bennerstam Skebokvamsvägen 328 I24 50 Bandhagen Styrelsemöte Sidlav5 org nr

2 tslodcancerföneningen I Stockho!ms!än $ 8 Sfyrelsens arbetsformer togs upp vid ft)rra årets konstituerande. Anne-Charlotte skickar ut dem till styrelsen och har någon synpunkter på dessa, så meddela Lise-lott. $ 9 Ansvarsfiirdelning - se bilaga 10 Ekonomiska riktlinjer togs upp vid förra arets konstituerande. Anne- $ Charlotte skickar ut dem till styrelsen och har någon synpunkter på dessa, så meddela Lise-lott. $ 11 Digitalt arkiv och informationsplats finns på webbsidan. Man kommer till dem genom att gä in på Styrelsens inlogg, längst ner på vänsterkolumnen. Lösenord: blodplättar $ 12 Ekonomi. Jan har lagt in 2015 års budgetsiffror i resultaträkningen, se bilaga. Ewa tog upp att det finns ett nytt statsbidrag som vi som handikappsftirening eventuellt kan söka för projekt. Förbundet har skickat en blänkare om detta. Jan tittar lite niirmare om detta kan vara intressant. $ 13 Ordftrande informerar - bidrag Ska vi söka bidrag från andra håll så behöver vi komma fram med idder vad vi ska göra för bidragen. Att hitta bra aktiviteter som vi dessutom ska orka med att genomfora är det primära. Ansökan till landstinget för HSN (Hälso- o sjukvårdsftirvaltningen) och LSF (Landstingsstyrelsens ftirvaltning) ska vara inne tidigare iin vanligt i ar. Deadline är i maj. Gruppen som ska se till att ansökningarna kommer in är Jan, Lise-lott och Elisabeth, dvs kassör, ordförande och vice ordftirande. $ 14 VO Medlemsaktiviteter, information - Elisabeth Vart ska utflykten i vär gä? Förra året var dbt Birka, båtutflykt med mat på väg tillbaka. Flera ftirslag lanserades. Utflykt till Mariefred med bät ätminstone ena hållet var något som verkade intressant och Elisabeth funderar vidare vad som kan vara lämpligt. $ l5 Blodomloppet En löpartävling som äger rum i 14 städer i landet. I Stockholm den 2 och 3 juni. Man kan gå eller springa och längden är 5 eller 10 km. Initiativet till vårt deltagande har kommit via Ave där vårdpersonal på Huddinge M7I-73 avser delta och ville göra Blodcancer uppmärksammat. Stor diskussion. Enades om att - medlemmar som deltar får en t-skirt (får anmäla sig själva) - vårdpersonal som deltar får en t-skirt samt medlemskap i BLC Sth 2015 (anmäler sig själva) - de ur styrelsen som deltar får en t-skirt och foreningen betalar deltagaravgiften - dagen som BLC deltar är 2 juni. Det finns ett antal starter denna dag och var och en fär välja tidpunkt själv. - t-skirts ska tryckas upp med logga och slogan som deltagarrra får - forsöka hitta en gemensam plats både ftire och efter loppet där de som deltar ftir BLC kan träffas Alla Alla.IE JE LE EJ EJ AAM LE ACB Styrelsemöte Sid2avS org nr

3 Blodcancerföreningen i StockhoNms län Projektet, aktiviteten håller Anne-Charlotte, Linda och Ave r. $ 16 VO Grupp- och individstödjande - Birgitta Lördagen den2l mars var det vidareutbildning ft)r stödpersoner. Sju stödpersoner deltog och det var Britta Hedefalk från Cancerfonden som höll i utbildningen, Både deltagarna och Britta var mycket nöjda med dagen. Kafe ftir närstående var häromdagen och 6 närstående kom. Kafeet iir uppskattat, närstående har t o m tagit upp det med sjukhuspersonal att de känner stöd i kafeet ftir närstående. 15 april är det möte för sammankallande + en till i självhjälpsgrupperna. $ 17 VO Intressepolitik - Ewa och Bo Det är mycket att göra, det är roligt. Man lyssnar på oss i patientftireningen på RCC. Vi deltar i Patient- och närståenderådet (Ewa, Bo), Palliativa rådet (Bo), Hematologiska proceser och HSO. En myelomgrupp finns också där Ewa och Elisabeth deltar. HSO är ett verktyg vi kan använda om vi vill enligt Bo. Hur detta ska göras är att funderapä. Ordet Palliativ har vi diskuterat tidigare med RCC. Ordet kiinns inte bra och vi har reagerat starkt mot den användning vården vill ha. Nu har även andra ftireningar reagerat på ordets användning och påverkan sker på RCC i flera regioner. Vi får se vad resultatet blir. $ 18 Patienttrivsel - Linda Inga inkomna ansökningar. $ 19 Förbundets stämma 8-10 maj i Halmstad Föreningen far skicka fyra ombud, ftirbundet betalar resa och logi ftir en person. Ordftirande Lise-lott är självskriven ftir att åka. Dessutom valdes -Elisabeth, Jan och Bo att delta i Förbundets'stdmma. $ 20 Almedalen Förbundet har deltagit i flera år på Almedalsveckan. En dag där handlar om cancer. Liselott och Bo deltar från ftireningens sida. $ 21 Styrelsemöte under våren -22 april,20 mai och 10 juni. BD HTA BK LL BK Ordfolande (urm Itife-tot Eri, l 'tt : i",!ttlu! + Justerare i' t! Ulf Mejherti Bilagor 1. Ansvarsfördelning 2. Budget 2015 Styrelsemöte Sid3av5 org nr

4 Blodcancerf öreningen i Stockholnns län Bilaga I Blodcancerföreningen i Stockholms län Ansvarsfördelning Verksamhetsområden Föreningen har delat in sitt arbete i olika verksamhetsområden och styrelsens ledamöter och suppleanter tordelar sitt arbete i dessa verksamhetsområden. Obsprvera attltifu iir endast styrelseledamötema nredtagna. Det kan iu ttinnas personcr utalrt'ör styrelsen sorn deltar i verksamhetsområdets arbete, men dessa är inte medtagna här. Verksamhetsområde Medlemsaktiviteter och information Ledamöter som ingår i gruppen: Elisabeth, Lotta, Linda och Ave Gruppens arbete: Ordna medlemsmöten, kuiturutflykter samt arbeta tned foreningens externa och intema information. Verksamhetsområde Grupp- och individstödjande verksamhet Ledamöter som ingår i gruppen: Birgitta, Helena och Ulf Gruppens arbete: Samordna självhjälpsgrupper och utbilda, värva mm stödpersoner. Ta hand och ftirdela stödpersoner till behövande. Verksamhetsområde lntressepolitik Ledamöter som ingår i gruppen: Lise- 1ott, Ewa, Jan, Bo och Helena Gruppens arbete: Driva foreningens intressepolitiska verksatnhet. Ha dialogen med forbundet. Representeran samarbeta med:. RCC och dess råd och processer r Patient- och närståenclerådet o Palliativa rådet r Hematologiska processen. HSO. Nätverket mot cancer. Cancerftirbund i samverkan, ' Hemsis Patienttrivsel Linda hanterar inkommande ansökningar bidrag patienttrivsel. Beslut tas av styrelsen. Medlemsregaster, medlems kap Linda sköter rnedlemsregistret. Jan sköter inbetalningarna r:ch därmed att nya medlemmar blir registrerade som medlemmar. Ansökningar av bidrag och ekonomiskt stöd till föreningen Jan, Lise-lott, Elisabeth Styrelsemöte Sid4av5 org nr

5 Blod cancerf örenlngen i Stockholnns län Bilaga 2 u Blodcancrföreningen i Stockholms län Råkenskapsår: l " REsulfatenhet: Hcla förstsget Period; Resultatrapport Preliminår Sida; I Utskivet; 1543-?5 Senectsvgmr: 34 Budget 2015 Perioden Ackumulerat Ä,rsbudget Rörelseng inäkter mm Neftoomsäfining 3110 Ertrållna gåvor inkl. minnesgåvor försliljn.pims 600,00 600, ,00 36t0 Medlernsavgifter till fbreningerr , , ,00 5iät'lritoomiattning , , ,00 Ölriga rörelseintäkter 3985 Bidraglandstingsstyrelsen (SLL) ' , ' Bidraelandstineet (l'lsn) , ' ,00 S:a fnriearörålseintäkter , ' '00 S:a Rörelseintäf,tsr mm lr7 850,00 l Rörelsens kostnader Mvaror och lömödenleter rntn , n Inl'ormationsve*sanh { ("Foldrad', rosettsr, pins) Medlemsaktiviteter (OBS nettoredovisning) Kostnadsr i samband med sryrslsemöt n Paiientrivsel Medlemsavgift till förbundet S:a Råvaror och iömödenheter mm rill Hso -l 119,00 -l 119, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 -r23 000, , , l ,00 Bruttovinst ,00 r09 655, ,00 Övriga extema kostnader 50t0 501 I Lokalhyra medlemsmöten Lokalhyra Sturegatan 5030 f)istribution av Haema 5070 Administration 5800 Resekostnader 0,00 615A Fakturor från Föreningssupport (utskick " trycksaker ) , Övr kostnader Porto m.m ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00-350, ,00-937',t, , Bankkostnader ,50 -l 463, '00 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm -t9 385, , ,00 Rörelseresultat flire avskrivningar , , ,00 Rörelseresultat efter avskrivningar , , ,00 Rörelseresultat före finansiella intiikter och kostnader " , ,00 Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintåkter och liknande resultatposter 8300 Rllnteintäkter 540,59 540, , r 000p0 Resuha-t efter finansiella intiikter och kostnader , ,00 Styrelsemöte Sidbav5 org nr

Blodcancerföreningen i Stockholms län

Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksamhetsberättelse 2014 Medlemsantal och medlemsavgift Vid utgången av 2014 hade föreningen totalt 617 (561) medlemmar, 371 (344) kvinnor och 239 (217) män. Av dessa var 147 (122) familjemedlemmar.

Läs mer

Blodcancerföreningen i Stockholms län

Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksamhetsberättelse 2013 Medlemsantal och medlemsavgift Vid utgången av 2013 hade föreningen 561 (504) medlemmar, 344 (308) kvinnor och 217 (196) män. 2012 års siffror inom parentes. Av dessa var 122

Läs mer

9 Blodcancerföreningen i Stockholms Iiin

9 Blodcancerföreningen i Stockholms Iiin 9 Blodcancerföreningen i Stockholms Iiin Styrelsemöte 2012-8 Datum och tid: 2012-09-24 kl ca 18.00-20.00 Möteslokal: Förbundets lokal, Stwegatan 5 5tr, Sundbyberg Närvarande: Anne-Charlotte Bennerstam

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet

Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet Styrelseguiden! Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet Bilda styrelse Första steget mot en fungerande förening är bildandet av en styrelse. Den bör bestå av minst tre personer; ordförande,

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Marfans Syndrom. Marfans Syndrom

Marfans Syndrom. Marfans Syndrom ISSN: 1652-7054 Marfans Syndrom Marfans Syndrom Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 1/06 Dags för medlemsavgiften, inbetalningskort medföljer! Kallelse till årsmöte Ölandshelg Ledare På språng...

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Lokalavdelningar och intresseföreningar

Lokalavdelningar och intresseföreningar Lokalavdelningar och intresseföreningar Unga Hörselskadade är en riksorganisation och själva stommen i Unga Hörselskadade är organisationens föreningar. Det finns tre typer av föreningar inom Unga Hörselskadade;

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Tips & Råd Så startar du en egen förening

Tips & Råd Så startar du en egen förening Tips & Råd Så startar du en egen förening Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då ska du läsa detta! Samla några personer som har ett gemensamt intresse. Vid den första träffen

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp

Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp - Tips och anvisningar för dig som vill starta en diagnosförening Innehåll - Stadgar och annat grundläggande - Att bilda en förening - När föreningen har

Läs mer

. Danderyds sjukhus har köpt en tv-apparat för medel som tidigare beviljats av föreningen. Pengama förs nu över till ansvarig läkares konto.

. Danderyds sjukhus har köpt en tv-apparat för medel som tidigare beviljats av föreningen. Pengama förs nu över till ansvarig läkares konto. Protokoll nr. 2004-6, fört vid styrelsesammanträde den 4 maj Möteslokal : Fotografins Hus, Skeppsholmen. Närvarande: Gunilla Peterson, Birgitta Munter, Louise Sejmyr, Agneta Kollinius, Hans Hillgren, Lars

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

Tips och Råd. Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. till er som vill bilda en ny ungdomsklubb

Tips och Råd. Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. till er som vill bilda en ny ungdomsklubb Tips och Råd till er som vill bilda en ny ungdomsklubb Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. 1 Innehåll Om SDU och denna broschyr 3 Nybörjare eller veteran? 4

Läs mer

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet.

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Välkomna till Årsmötet i Borlänge 23 maj! Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Styrelsen har ett förslag till verksamhetsplan tyck till om den och

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

Svenska Pudelklubben Södra avdelningens Årsmöte i Höör den 9 februari 2014

Svenska Pudelklubben Södra avdelningens Årsmöte i Höör den 9 februari 2014 Svenska Pudelklubben Södra avdelningens Årsmöte i Höör den 9 februari 2014 Sida 1 Svenska Pudelklubbens södra avdelnings årsmöte 2014-02-09 i Höör Dagordning 1. Årsmötets öppnande. 2. Justering av röstlängden.

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer