9 Blodcancerföreningen i Stockholms Iiin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "9 Blodcancerföreningen i Stockholms Iiin"

Transkript

1 9 Blodcancerföreningen i Stockholms Iiin Styrelsemöte Datum och tid: kl ca Möteslokal: Förbundets lokal, Stwegatan 5 5tr, Sundbyberg Närvarande: Anne-Charlotte Bennerstam Birgitta Dunnington Birgitta Nordin Ewa Ekstrand Kurt Scheelke Lena Zetterlund Lise-lott Eriksson 8 1 Ordförande Lena Z förklarade mötet öppnat. Frånvarande: Annica Onsjö Bengt Johansson Lotta Billgert Margareta Hollstrand 8 2 Dagordningen godkändes. 8 3 Ewa E valdes att justera protokollet tillsammans med ordförande. g 4 Protokoll från 27 augusti SM godkändes lades till handlingarna. 8 5 Margareta Hollstrand, som är ordinarie ledamot i styrelsen, har skickat ett brev till styrelsen och berättar att hon av familjeskäl inte kan delta i styrelsearbetet från och med nu. Hon har flera närstående som behöver hennes tid och därmed finns inte tid över för BLC Sth. Margareta skriver att hon avgår, men eftersom hon är vald av årsmöte och har mandattid till nästa årsmöte, kvarstår hon i styrelsen även om hon inte deltar i styrelsearbetet. Margareta kvarstår gärna på listan som stödperson. 8 6 Lena rapporterade från förbundet. Förbundet har haft två vu sedan sist: - Fonden har beslutat rörande de på Lymfomdagen utdelade stipendierna. - Styrelseledamot har deltagit i Myelom/MDSdagar i Barcelona. - Diskussioner om att byta lokal för kansliet, till en plats där fler patientorganisationer för cancer kan samverka. - RCC - hur utvecklar vi? PA ordförandekonferensen kommer detta diskuteras. - Gällande samarbetet i Cancerförbund i samverkan CiS ligger förbundet lågt med engagemang. - SKL (Sveriges kommuner och landsting) har träff med förbundsordförande Kerstin H och förbundssekreterare Hasse S om bl a RCC, individuella vårdplaner, dyra läkemedel. - Natverk mot cancer: Internationell cancerdag 2013, Almedalen, verktyg att komma i kontakt med olika invandrargrupper, etniska grupper. Natverk mot cancer är huvudman för Anhörigfonden. - Tobiasregistret har diskuterats och dess policy att donatorer över 35 betala för att registreras. Förbundet avser att g& vidare i fiagan. - Valfragor 2014: tandvård för blodcancersjuka, likvärdig vård i landet mm. - Kontaktsjuksköterskor diskuteras inom RCC i samband med införande av individuella vårdplaner. - Ordförande Kerstin H har varit i Östersund bl a för att fa igång en lokalförening. 8 7 Rapport HSO har möte 8 oktober, Lise-lott deltar. Styrelsemöte Sid 1 av 4

2 Blodcancerföreningen Stockholms lan tj 8 Rapport från beredningsgruppen för utbildnings- o trivselbidrag. Kurt S ochlena Z: - Ansökan från KS Huddinge: Centrum för allogen stamcellstransplantation önskar införskaffa två motionscyklar att användas för isolerade patienter. Pris totalt :-. BLC Sth bidrar med beloppet, eventuellt med moms avdragen beroende på hur inköp sker. 5 9 Verksamhetsdag. Söndagen den 16 september hade styrelsen en gemensam dag, där styrelsen diskuterade vad som ar viktigt for föreningen och hur arbetet ska bedrivas. Atta personer i styrelsen deltog. Minnesanteckningar ar utskickade och biläggs originalprotokollet. Fyra grupper bildades och arbete ska fortgå i dessa. Avrapportering kommer ske på styrelsemötena. Inför nasta styrelsemöte 22 oktober ska varje grupp skicka ut en skriftlig information med programförklaring för gruppen: vad man avser gruppens uppgift är och vad gruppen vill arbeta med på kort sikt och längre sikt. Planeringshorisonten är hela Gruppering, sammankallande står forst: P Medlem Birgitta Nordin, Bengt Johansson, Margareta Hollstrand P Stödperson Birgitta Dunnington, ~nnica Onsjö, Lotta Billgert P Förbund/sarnarbete Lise-lott Eriksson, Ewa Ekstrand, Kurt Scheelke Sjukhus Lena Zetterlund, Anne-Charlotte Bennerstam Gruppen medlem ar en person kort eftersom Margareta H släpper det aktiva styrelsearbetet, Bengt J ar dessutom i akut sjukdom och har begränsad möjlighet att jobba i styrelsen just nu. Lena Z och Anne-Charlotte förstärker gruppen medlem tills vidare. Sammankallande och drivande är dock Birgitta N. Ewa E tar Birgitta Ds plats på RCC och aven på ordförandekonferensen, eftersom detta blir mer naturligt efter uppdelningen i arbetsgrupperna. Varje grupp Gr en egen punkt på kommande styrelsemöten. tj 10 Genomförda möten. Lymfomdagen 15 september genomfördes tillsammans med förbundet i Apotekarsocietetens lokaler på Wallingatan. Lena Z delade ut broschyrer om medlemskap och presenterade föreningen innan förbundets ordförande Kerstin H vidtog och delade ut stipendier från Blodcancerfonden. Därefter höll docent Hans Hagberg ett föredrag om lymfom och några av diagnosernas behandlingar. 95 personer deltog. tj 11 Kommande möten: - Föreläsning om KLL 15 oktober med Claes Karlsson, KS. Inbjudan har gått ut. Inbjudan ska mailas till kontaktpersonerna på sjukhusen (Anne-Charlotte ombesörjer detta). Ansvarig Birgitta N. - Medlemsmöte 6 december: rehabiliteringsmöjligheter i Stockholm med Birgitta Rydberg (fp, SLL). Diskuterades om det ska vara en dialog mellan Birgitta och någon från patientsidan, Lise-lott E. Uppdraget som moderator i diskussionen kan Ewa E tag på sig. Jultallrik serveras. Ansvarig: Lena Z, eftersom Margareta inte kommer delta i styrelsens arbete ramöver. För att hitta frågor och uppslag från patientsidan så uppmanas varje styrelseledamot att maila minst tre frågor till Lena Z eller Anne-Charlotte B inför nasta styrelsemöte så det kan sammanställas och sedan diskuteras på mötet. Styrelsemöte Sid 2 av 4

3 9/1 Blodcancerföreningen i Stockholms lan - Medlemsmöte janlfeb: biverkningar, direkta och de som kommer senare. Anne- Charlotte B funderar ut en preliminär rubrik och mailar till Lotta B som förhoppningsvis har förslag på föredragshållare. - Arsmöte 21 mars 2013, friskfaktorer, ej cancerspecifikt, men kanske just därför ett bra tema på föreläsning på årsmötet. Ansvarig för föreläsningsdelen Ewa E. - Andra ämnen för medlemsmöten: Försäkringskassan Det finns en checklista på Goggles dokument för medlemsmöten, ett stöd i arbetet med dessa Stödpersoner och självhjälpsgrupper. Birgitta D rapporterade. Det har varit flera som hört av sig sista veckan om behov av stödperson. Det ar inte bara patienter som behöver stödperson, aven anhöriga behöver. Birgitta tog åter upp behovet av utbildning av nuvarande och nya stödpersoner och den svårighet hon ser i att f5 förbundet att ta i frågan. Under hösten komer det bli ett möte i förbundet för stödsamordnarna inom BLC i landet Ekonomi. Kassör Kurt S rapporterade. Kurt har inte fått fram någon resultaträkning till detta möte. Vi har därmed inga siffror på hur ekonomin ligger för föreningen, men muntligen rapporterar Kurt att den är god och utfallet ligger val i jämförelse med budget. Vi ser fram emot en resultaträkning med budgetjamförelse till nästa styrelsemöte. 14 RCC - Regionalt Cancercenter. RCC hade möte 10 september där Lise-lott och Birgitta D deltog. Denna gång träffades patientföreningarnas representanter en timme innan för ett förberedande möte. Det ar en början till samarbete mellan patientföreningarna som troligen behövs för att driva arbetet framåt så det gynnar samarbetet och patienterna i slutandan. Deltagarna från RCC som medverkar och håller i mötet förefaller inte veta vad de vill och vad de kan f5 ut av arbetet i denna form av samarbete. Det finns ett uppdrag från politikerna att utgå från. Från RCC deltar 4 personer och ca 25 personer från patientföreningarna. Minnesanteckningar/protokoll från mötena skrivs av någon från patientföreningarna, trots att RCC har med en anställd sekreterare. Vi har %tt mail från Dagny Lexelius som är nytilltradd projektsamordnare för hela Hematologiskt centrum Karolinska. Hon har också blivit processledare på RCC. Hon är intresserad av en dialog och tidigt involvera patientföreningen Besök sjukhusens hematologavdelningar. På förra styrelsemötet beslutades vilka som skulle vara kontaktpersoner för respektive sjukhus. På verksamhetsdagen fick en av grupperna rubriken Sjukhus och denna grupp, bestående av Lena Z och Anne-Charlotte B tar hand om kontakten med alla sjukhus till vidare Arvodering förbundsordförande. Lena Z väckte frågan kring arvodering av förbundsordförande. Idag arbetar förbundsordförande ideellt och med tanke på det tid som laggs ner kan det vara svårt för en icke pensionerad att ta uppgiften som förbundsordförande. För att underlätta för detta i framtiden tar Lena Z upp frågan på ordförandekonferensen och BLC Sth kommer lagga en motion till förbundsstämman 2013 i ärendet Remisspersoner gällande Individuella vårdplaner och Cancerrehabilitering. Förbundets ordförande Kerstin har bett oss fundera över personer som kan titta över och ha syn- Styrelsemöte Sid 3 av 4

4 v Blodcancerfdrbundet Blodcancerföreningen i Stockholms lan punkter på de förslag som förbundet inom kort kommer få fiån SKL. Birgitta D skickar Kerstin förslag p& personer och vi föreslår dessutom Ewa E för rehabliteringsdelen, parallellt med Lotta B som Kerstin redan försökt få tag i Karolinska i Huddinge och Solna kommer dra in dagvården pil lördagar enligt uppgift. Vad innebär detta for patienterna? Anne-Charlotte gör ett förslag till skrivelse där vi ställer frågan till ansvariga pil Karolinska. Det nya Karolinska togs upp i DN häromdagen och det kommer bli andra uppgifter för sjukhuset än vad man haft tidigare och vissa uppdrag kommer inte längre skötas av Karolinska. Detta innebär att patienter som tidigare behandlats pa Karolinska inte kommer vara kvar där och detta kommer paverka sjukvården som helhet i Stockholm. Vi bevakar fragan. 21 Planering varen. Vi har två styrelsemöten inbokade till under hösten 22 oktober samt 26 november. Beslutades att vårens första möte ska äga rum 28 januari och då behöver årsmöteshandlingarna vara om inte klara så mer eller mindre klara. ksmöteshandlingar delas på mötet. Inbjudan däremot ska ga ut senast tre veckor innan enligt stadgan. Styrelsemöte föreslogs aven till 18 februari och sedan blir det årsmöte preliminärt 21 mars. Preliminärt d& föredragshållaren inte kunnat bekrafta datumet ännu. Diskuterades om konstituerande ska ske i samband med årsmötet eller om det blir vid ett senare tillfalle. tj 22 Nästa sammanträde äger rum 22 september M i förbundets lokaler i Sundbyberg. 7 tj 23 Mötet a lutades. Lena Zetterlund l Ewa Ekstrand Styrelsemöte Sid 4 av 4

5 &O KAROL N S K A Dokumentnamn 10".-.l l(1) Un ivarsitetssjukhu.set ANKOM Dnr Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Att. Ellen Schultz Sjukgymnastikkliniken R Stockholm Telefon: Blodcancerföreningen i Stockholms län Box Sundbyberg &# -.,v J. '..)d Bidrag till inköp av ergometercyklar Hej! Jag arbetar på Centrum for allogen stamcellstransplantation på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, där patienter med hematologiska sjukdomar behandlas. Våra patienter tappar oftast mycket i muskelkraft under vårdtiden då de ar mycket begränsade att röra på sig eftersom de är isolerade på sitt rum grund av nedsatt immunförsvar under ett antal veckor av sin vårdtid. Många av våra patienter skulle därför ha stor nytta av att under isoleringsperioden ha en motionscykel inne på rummet med syfte att bibehålla muskelstyka och kondition. På avdelningen har vi i nuläget endast en fungerande motionscykel att fördela på våra tolv rum och har därmed svårt att tillgodose patienternas behov en sådan. Vi skulle ha stor nytta av ytterligare två cyklar och hoppas att ni har möjlighet att hjälpa oss med finansieringen av dessa. Cykeln vi ar intresserade av heter Monark Sparr och priset for två cyklar inkl. moms och frakt ar kr. Vänliga hälsningar Ellen Schultz, leg. sjukgymnast POSTADRESS KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET, HUDDINGE STOCKHOLM BESOKSADRESS HALSOVAGEN, FLEMINGSBERG TELEFON VX

6 Blodcancerföreningen i Stockholms lan Verksamhetsdag - minnesanteckningar Datum och tid: kl Möteslokal: hos Anne-Charlotte Bennerstam i Högdalen Närvarande: Anne-Charlotte Bennerstam Annica Onsjö Bengt Johansson Birgitta Dunnington Birgitta Nordin Ewa Ekstrand Lena Zetterlund Lise-lott Eriksson Frånvarande: Kurt Scheelke Lotta Billgert Margareta Hollstrand Introduktion Vi startade med fika och presenterade oss för varandra. Även om vi träffats ett antal gånger, sa kunde det vara intressant att få veta lite mer om varandra. Var och en fick presentera sig med en relation till en serie- eller sagofigur, berätta om sina erfarenheter av föreningsverksamhet och varför de tagit steget att bli styrelseledamot i BLC Sth. Det visade sig att flera har lång erfarenhet av föreningsarbete sedan ungdomen och varit mycket aktiva i olika föreningar, till och med startat nya föreningar, nagra har även arbetat politisk. Att tacka ja till en styrelsepost inom BLC Sth har de flesta tagit for att man är van att engagera sig genom föreningsverksamhet och hoppas p& att det dels bidrar till ens egen hälsa och att man kan bidra till en allmän förbättring för personer som är sjuka inom vårt omrade. Allmän fakta och konstateranden som kom upp under dagen Förbundet har ordforandekonferens på hösten och det kan vara av intresse att ha en dag av denna typ inför dessa konferenser. Kurt sitter i förbundsstyrelsen, vi vill gärna f3 mer information om vad som händer i förbundsstyrelsen. Kurt valdes 2011 p& 4 år i förbundsstyrelsen. Förbundet har stämma vartannat år, Stockholm bnrkar ha 3-4 röster. Förbundet betalar resa för en person från varje lokalavdelning. Kanske skulle det vara intressant för oss att skicka fler än en person... I Stockholmsföreningen är vi ca 480 medlemmar. Varje år insjuknar ca 2500 personer i Sverige i sjukdomar som hör till vart arbetsområde enligt förbundets broschyrer. På Lyrnfomdagen nämndes att ca 2000 personer i Sverige far Lymfom. Sifforna korresponderar inte riktigt men vi kan konstatera att det är kanske i Sverige som insjuknar årligen. Det är ca 30 diagnoser som hör till vårt område. Blodcancerforbundet är riksorganisationen och det finns 15 lokalföreningar knutna till förbundet. Förbundet arbetar pa nationell niva och lokalföreningarna på landstingsnivå. Styrelsemöte Bilaga sid 1 av 5

7 y'-j Blodcancerförbundet Blodcancerföreningen i Stockholms lan HSO, handikappföreningarnas samarbetsorgan, är uppdelade på likartat satt, men en nationell nivå och sedan lokalföreningarna landstingsvis. Föreningens uppdrag och meningen med föreningen Var och en satte sig själv och skrev på post-it-lappar vad den enskilde tyckte är sådant som bör "tas upp på bordet". Det blev många lappar och innan lunch satte var och en upp sina lappar och berättade lite hur denne tänkt med det som stod på lappen. Efter lunch försökte vi sortera lapparna. Det var inte helt lätt och vi var inte helt överens om de försök till uppdelningar som gjordes. Vi blev däremot helt överens om att styrelsen behövde dela upp sig i arbetsgrupper för att arbeta vidare med anledning av det som kom upp har. Det behöver vara ett par stycken i varje arbetsgrupp och gruppen får bereda sin uppgift och sedan bör redovisning och vidare diskussion ske på styrelsemöte. Några deviser som upprepades ett antal gånger under dagen var Patienternas fackförening MedlernIPatientlManniska i centrum Arbetsområden - fördelning i grupper Det blev fyra grupper, arbetsområden enligt nedan, och styrelseledamöterna delades upp enligt nedan. De som inte var med på dagens planeringsdag delades in i grupper efter vad som kändes mest angeläget för respektive person. k Medlem k Stödperson P Förbundhamarbete P Sjukhus Birgitta Nordin, Bengt Johansson, Margareta Hollstrand Birgitta Dunnington, Annica Onsjö, Lotta Billgert Lise-lott Eriksson, Ewa Ekstrand, Kurt Scheelke Lena Zetterlund, Anne-Charlotte Bennerstam Beslut om att vi ska arbeta på detta satt och tidsplan bör diskuteras och beslutas på nästa styrelsemöte. Likaså kan det behöva förtydligas vad som ingår i respektive arbetsområde. Post-it-lapparnas texter Eftersom lapparna blev sorterade på ett annat satt än vad de tillsatta grupperna fick för rubriker, och dessutom trillade en hel del lappar ner, både under konferensen och innan jag hunnit skriva minnesanteckningarna, så ar risken stor att lapparna inte hamnar under den rubrik som alla i styrelsen anser att de ska hamna. Har ändock gjort ett försök att dela upp lapparna inom respektive grupps område. Några lappar hamnar hos flera grupper, vilket framgår. Några lappar kunde jag ej sortera in i grupperna utan hamnar i en extra grupp: Övrigt. Styrelsemöte Bilaga Sid 2 av 5

8 r Blodcancerföreningen i Stockholms Ian Medlem o Kanalisera medlemmars synpunkter på vår o andra system, bidra till förändring o Ska vi finnas på facebook? Sociala medier; facebook, bloggar... Skapa sociala arenor för patienterlanhöriga dar man kan mötas i rollen som patientlanhörig Praktisk hjälp, tips; forsakringskassan, läkare, mediciner, hjälpmedel, rehabilitering Informera medlemmarna om föreningens lobbyverksamhet Broschyrerlinfo; att tanka på for dig som patient & anhörig när immunförsvaret blir svagt Broschyr om illamående jattebra, borde finnas fler t ex följder/konsekvenser/biverkningar av cytostatikabehandling Bidra till att patienterlmedlemrnar själva kan ta ansvar för att hålla sig så friska som möjligt Information om forskning Information Information om blodsjukdomar, kroniska sjukdomar, hematologi Korta allmän information om de olika sjukdomarna inom blod- och blodcancer 15-tal eller 30-tal diagnoser Medlemsmöten? Medlemsmöten! Vi behöver flerlmer medlemmar for att bli starka! o Bidra till att patienter och anhöriga lär sig fakta om sjukdomen och behandlingsmetoder o Medlemskontakt in i foreningen; via webb, via mail, via tel, via brev o Medlemmen behöver mervärde på medlemskapet o Hur ser vår medlemsstruktur ut? Alder? Diagnos? Mm o Nya idéer kring medlemsmöten - andra former? o Rekrytera medlemmar? o Vilka behov har medlemmarna? o Utnyttjar vi Haema ratt? Landet runt o Nå nya grupper Stödperson o Stödpersonsverksamheten o Stödverksamhet o Sj alvhj alpsgrupper o Reklam för stödgrupper och bilda regelbundet nya grupperingar, behöver ej vara sjukdomsspecificerat, viktigare att nya grupperingar bildas o Fler utbildningar till stödpersoner o Utbildning stödpersoner o Fler stödpersoner o Fler sj alvhj alpsgrupper? o Erbjuda stödpersoner till stödbehövande o Strategi for att bilda sjalvhj alpsgrupper o Marknadsföring av stödpersoner Styrelsemöte Bilaga Sid 3 av 5

9 Blodcancerföreningen i Stockholms Ian o Vad gör vi för att hjälpa anhöriga? o Stödja patienter i att leva ett så bra liv som möjligt med sin cancer o Stödja anhöriga att leva ett så bra liv som möjligt med en cancersjuk anhörig o Info och stöd till patienter och deras närstående o Stödlgemenskap -individuellt, - i grupp, - personligt o Skratta - gråta tillsammans 9 Förbund/samarbete med externa intressenter o Tobiasregistret; för litet för patienten, för stort för hanterarna o Cancervård inom traditionella sjukvården - vad finns för alternativ? o Forskning nya rön o Ge medlemmarna möjlighet att framföra sina synpunkter in i organ dar föreningen ar representerad o Bidra gentemot vård o myndigheter i utvecklingen av vård, sociala o andra stödsystem, rehab osv - patienternas fackförening V o Starka föreningens möjlighet att tala medlemmarnas sak genom t ex samarbetsorgan med andra cancerföreningar o Blodcancerfonden kontra Can-!!?? cerfonden o Patienten i centrum; människan o Var har vi representanter? RCC, ar den viktige inte sjukdomen!! HSO,... o Rehabiliteringsfrågor o Fokusera på rehabilitering o Är det ratt att samarbeta med lakemedelsbolag? o Driva frågor/företrada~varna; myndigheter, politiskt, försakringskassa o Stödja forskning o Forskning o Mer samarbetsgrupper för att öka inflytande o Frågor som vi vill att förbundet ska driva o PåtryckningILobby o Vara referensgrupp eller kontaktarena för sjukhusen gentemot patienterna deras o Vad kan vi göra i HSO o Verka i förbundsstyrelsen o Nätverk mot cancer, Cancerförbund i samverkan - Kan vi I ska vi engagera oss? o Hur kan vi samarbeta med Hemsis (sjuksköteskeförening) & SFH (läkarförening) o RCC - bilda grupp med representanter från andra RCC i landet o Samordning mellan landsting och kommun nar det galler svårt sjuka med omsorgsbehov o Nå ut till fler, synas mer inom vården och inte bara inom våra egna möten. T ex i KS entré i radiumhemmet finns bås för info Styrelsemöte Bilaga Sid 4 av 5

10 Blodcancerföreningen i Stockholms lan o Ta plats i organ där vården utvecklas > S~iukhus " o Hålla kontakten med sjukhusens hematolo~iavdelninnar och V V se till att information till anställda och patienter kommer ut. o Nå ut till fler, synas mer inom vården och inte bara inom våra egna möten. T ex i KS entré i radiumhemmet finns bås för info o Info till sjukhusen - PP o Vem sköter webben? o Namnskyltar på styrelsen på medlemsmötena! o Medlemsregistret hur fungerar det? o Sprid ansvar inom styrelsen. Var och en bör ha ettlflera ansvarsområden! o Fler blodsjukdomar än blodcancer i föreningen o Föreningens namn Blodcancerföreningen skrämmande o Vad ska föreningen göra? Vad ska föreningen ta initiativ till att någon annan gör!? o "Patientförening" vad finns för regler? Vad ar uppgiften? o Dela upp styrelsearbetet i grupper o Arbetsfördelning inom styrelsen o Ska vi ge utbildningsbidrag? Eller hänvisa till Blodcancerfonden o Hur länge fungerar ideella föreningar? Hur nå de unga? Styrelsemöte Bilaga Sid 5 av 5

Blodcancerföreningen i Stockholms län

Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksamhetsdag minnesanteckningar Datum och tid: 2012-09-15 kl 10.15-15.00 Möteslokal: hos Anne-Charlotte Bennerstam i Högdalen Närvarande: Anne-Charlotte Bennerstam Annica Onsjö Bengt Johansson Birgitta

Läs mer

Lotta Billgert höll en föreläsning för styrelsen om MPD ( Myelo Proliferative Diseases )

Lotta Billgert höll en föreläsning för styrelsen om MPD ( Myelo Proliferative Diseases ) BLCS SM 7 2011 09-26 Blodcancerföreningen i Stockholms län Styrelsesammanträde nr 7 2011-09 -26, kl 1800 1945. Möteslokal: Sturegatan 4 5tr, Sundbyberg Närvarande: Lena Zetterlund,, Gunnie Aalmo,, Kurt

Läs mer

BLCS Styrelsemöte nr 4 2009 Blodcancerföreningen Stockholms Län

BLCS Styrelsemöte nr 4 2009 Blodcancerföreningen Stockholms Län 1(5) BLCS Styrelsemöte nr 4 2009 Blodcancerföreningen Stockholms Län Styrelsemöte nr 4 2009 2009-03-26 kl 18.00 20.30 Mötesplats: Sturegatan 4, 5 tr, Sundbyberg Närvarande: Özge Özen Zink, Catarina Larson,

Läs mer

Blodcancerföreningen i Stockholms län

Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksamhetsberättelse 2014 Medlemsantal och medlemsavgift Vid utgången av 2014 hade föreningen totalt 617 (561) medlemmar, 371 (344) kvinnor och 239 (217) män. Av dessa var 147 (122) familjemedlemmar.

Läs mer

3 Blodcancerf6reninqen i Stockholms Iiin

3 Blodcancerf6reninqen i Stockholms Iiin 3 Blodcancerf6reninqen i Stockholms Iiin Styrelsemöte 2012-9 Datum och tid: 2012-10-22 kl ca 18.00-19.30 Möteslokal: Förbundets lokal, Sturegatan 5 5tr, Sundbyberg Närvarande: Anne-Charlotte Bennerstam

Läs mer

Blodcancerföreningen i Stockholms län

Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksamhetsplan 2014 Blodcancerföreningen i Stockholms Län Blodcancerföreningen i Stockholm Län har för närvarande 526 medlemmar. Medlemmar är blodcancersjuka och deras anhöriga och närstående. Sedan hösten

Läs mer

Blodcancerföreningen i Stockholms lan

Blodcancerföreningen i Stockholms lan T s lan 1. Medlemsantal och medlemsavgift Vid utgången av 2012 hade föreningen 504 medlemmar, 308 kvinnor och 196 män. En ökning med 44 från förra året. Medlemsavgiften för 20 12 var oförändrat 200 kr

Läs mer

BLCS Styrelsemöte nr 5 2009

BLCS Styrelsemöte nr 5 2009 1 BLCS Styrelsemöte nr 5 2009 Blodcancerföreningen i Stockholms län Styrelsesammanträde nr 5, 2009-04-28, 1800 ca 2030 Mötesplats: Sturegatan 4, 5 tr. Sundbyberg Närvarande Närvarande Frånvarande Özge

Läs mer

Blodcancerföreningen i Stockholms län

Blodcancerföreningen i Stockholms län Rev. A 1(5) Blodcancerföreningen i Stockholms län Styrelsesammanträde nr 9, 2008-10-30, 1800 ca 2100 Mötesplats: Sturegatan 4, 5 tr. Sundbyberg Närvarande Forts. Frånvarande Annelie Grip Lena Zetterlund

Läs mer

Blodcancerföreningen i Stockholms län

Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksamhetsberättelse 2013 Medlemsantal och medlemsavgift Vid utgången av 2013 hade föreningen 561 (504) medlemmar, 344 (308) kvinnor och 217 (196) män. 2012 års siffror inom parentes. Av dessa var 122

Läs mer

Birgitta Ingelsson. Under verksamhetsåret har styrelsen hållit 10 protokollförda sammanträden. Under 2008 inbjöds medlemmarna till 6 sammankomster.

Birgitta Ingelsson. Under verksamhetsåret har styrelsen hållit 10 protokollförda sammanträden. Under 2008 inbjöds medlemmarna till 6 sammankomster. Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksamhetsberättelse 2008 Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare * * Suppleant Suppleant Revisor Revisor Revisorssuppleant Valberedning: Özge Özen Zink Catarina

Läs mer

Blodcancerföreningen i Stockholms län

Blodcancerföreningen i Stockholms län Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksamhetsberättelse 2015 Medlemsantal och medlemsavgift Vid utgången av 2015 hade föreningen totalt 688 (617) medlemmar, 418 (371) kvinnor och 269 (239) män. Av

Läs mer

BLCS Styrelsemöte nr 10. Blodcancerföreningen i Stockholms län

BLCS Styrelsemöte nr 10. Blodcancerföreningen i Stockholms län 1 BLCS Styrelsemöte nr 10 Blodcancerföreningen i Stockholms län Styrelsesammanträde nr 10, 2008-12-04, 1800 ca 2010 Mötesplats: Sturegatan 4, 5 tr. Sundbyberg Närvarande Frånvarande Frånvarande Özge Özen

Läs mer

BLCS Styrelsemöte nr 9 2009

BLCS Styrelsemöte nr 9 2009 1 BLCS Styrelsemöte nr 9 2009 Blodcancerföreningen i Stockholms län Styrelsesammanträde nr 9, 2009-10 -29, 1800 ca 2000 Mötesplats: Sturegatan 4, 5 tr. Sundbyberg Närvarande Närvarande Frånvarande Lena

Läs mer

BLCS Styrelsemöte nr

BLCS Styrelsemöte nr 1 BLCS Styrelsemöte nr 7 2009 Blodcancerföreningen i Stockholms län Styrelsesammanträde nr 8, 2009-09-24, 1800 ca 1930 Mötesplats: Sturegatan 4, 5 tr. Sundbyberg Närvarande Närvarande Frånvarande Lena

Läs mer

BLCS Styrelsemöte nr 1 2009. Blodcancerföreningen i Stockholms län

BLCS Styrelsemöte nr 1 2009. Blodcancerföreningen i Stockholms län PA2 1 BLCS Styrelsemöte nr 1 2009 Blodcancerföreningen i Stockholms län Styrelsesammanträde nr 1, 2009-01-22, 1800 ca 2030 Mötesplats: Sturegatan 4, 5 tr. Sundbyberg Närvarande Närvarande Frånvarande Özge

Läs mer

Till ideella organisationer Del 1.

Till ideella organisationer Del 1. Sidan 1 av 7 Till ideella organisationer Del Föreningens namn: Blodcancerföreningen i Stockholms Län Adress: c/o Lise-lott Eriksson Marielundsvägen 16A 17892 Adelsö Föreningen startade år: 1982 Telefon:

Läs mer

Uppföljning av bidrag till intressepolitisk verksamhet till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning i Stockholms län 2012

Uppföljning av bidrag till intressepolitisk verksamhet till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning i Stockholms län 2012 Landstingsstyrelsens förvaltning LSF Administration LSF Kansli 1 (6) Uppföljning av bidrag till intressepolitisk verksamhet till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning i Stockholms

Läs mer

Årsmöte 24 mars 2015

Årsmöte 24 mars 2015 Årsmöte 24 mars 2015 Rörstrands slott, Mariasalen. Rörstrandsgatan 5, t-bana S:t Eriksplan. Ingång via caféet, rakt fram uppför trappan. Det finns hiss till plan 5 bakom trappan. Från 17.30 serveras en

Läs mer

BLCS Styrelsemöte nr

BLCS Styrelsemöte nr 1 BLCS Styrelsemöte nr 10 2009 Blodcancerföreningen i Stockholms län Styrelsesammanträde nr 10, 2009-11 -26, 1800 ca 1930 Mötesplats: Sturegatan 4, 5 tr. Sundbyberg Närvarande Närvarande Frånvarande Lena

Läs mer

Kontaktsjuksköterskor inom blodcancervården

Kontaktsjuksköterskor inom blodcancervården Kontaktsjuksköterskor inom blodcancervården Rapport 2012 2 (6) Sammanfattning Alla cancerpatienter ha tillgång till en kontaktsjuksköterska eller motsvarande, enligt Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Läs mer

Minnesanteckningar från patientrådets möte 130507

Minnesanteckningar från patientrådets möte 130507 Minnesanteckningar från patientrådets möte 130507 Närvarande Anna-Lena Sunesson Birgitta Larsen Christer Aronsson Ewa Jonsson Helena Bucht (via video) Katja Vuollet Carlsson Malin Andersson Margareta Sundsten

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor 1 Namn Föreningens namn är Prostatacancerföreningen Viktor, en patientförening i Blekinge med registrerat säte i Karlskrona kommun. Patientföreningen är en ideell

Läs mer

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag.

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag. INTRODUKTIONSPROGRAM FÖR NYA FÖRTROENDEVALDA INOM FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG (FSO) Grattis till ditt nya förtroendeuppdrag inom FSO Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya uppdrag och känna dig välkommen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 för RME Västernorrland

Verksamhetsberättelse 2015 för RME Västernorrland Verksamhetsberättelse 2015 för RME Västernorrland Styrelse Ordförande Gertie Gladnikoff Sekreterare LiseLotte Olsson Kassör Richard Lundgren Ledamöter Cecilia Ekhem Inger Almgren (till 25/11) Suppleanter

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg en patientförening med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är en ideell förening med eget organisationsnummer som

Läs mer

Blod can cerf ören ing en i Stockholms!än

Blod can cerf ören ing en i Stockholms!än Blod can cerf ören ing en i Stockholms!än Styrelsemöte 2015-3 Datum och tid: 2015-03-26 - kl ca 18-20 Möteslokal: Rörstrands slott, Rörstrandsgatan 5 Närvarande: Anne-Charlotte Lotta Bennerstam Birgitta

Läs mer

I (3) Blodcancerföreningen i Stockholms län. ._T-z. Verksam hetsberättelse 2007

I (3) Blodcancerföreningen i Stockholms län. ._T-z. Verksam hetsberättelse 2007 ._T-z EI Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksam hetsberättelse 27 Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare (sjukhusrepr.) adjungerad Suppleant Suppleant Revisor Revisor Revisorssuppleant Valberedning:

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 2010-03-01 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1. Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg - patientföreningen för prostatacancer i Kronobergs län - med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är

Läs mer

Årsmöte 17 mars 2016

Årsmöte 17 mars 2016 Blodcancerföreningen i Stockholms län Årsmöte 17 mars 2016 Rörstrands slott, Mariasalen. Rörstrandsgatan 5, t-bana S:t Eriksplan. Ingång via caféet, rakt fram uppför trappan. Det finns hiss till plan 5

Läs mer

Stadgarna är reviderade vid Iktyosföreningens medlemsmöte

Stadgarna är reviderade vid Iktyosföreningens medlemsmöte Stadgar för STADGAR FÖR IKTYOSFÖRENINGENS RIKSORGANISATION STADGAR FÖR IKTYOSFÖRENINGENS REGIONER STADGAR FÖR STIPENDIEFONDEN Stadgarna är reviderade vid Iktyosföreningens medlemsmöte 2014-10-10. 2 STADGAR

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Minnesanteckningar fra n patientra dets mö te

Minnesanteckningar fra n patientra dets mö te Minnesanteckningar fra n patientra dets mö te 141210 Närvarande Alexandra Andersson Alfons Forsman Anna-Lena Sunesson Christine Backlund Ewa Jonsson Gunvor Swenning Katja Vuollet Carlsson Leif Näckholm

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

Innehållsförteckning. Styrelsens arbete. Valberedningens arbete. Årsmötet. Arbetsordning för Svenska Nätverket Dubbeldiagnoser SNDD.

Innehållsförteckning. Styrelsens arbete. Valberedningens arbete. Årsmötet. Arbetsordning för Svenska Nätverket Dubbeldiagnoser SNDD. Innehållsförteckning Allmänt Styrelsens arbete 1. Styrelsens sammansättning 2. Styrelsens uppgifter 3. Ordförandens och vice ordförandens uppgifter 4. Kassörens uppgifter 5. Sekreterarens uppgifter 6.

Läs mer

Uppdaterat

Uppdaterat 1 Uppdaterat 2017-06-07 Hjälp till styrelser i Equmenia 11 Ordförande Ordföranderollen är en viktig post i styrelsen. I de flesta föreningar är det årsmötet som väljer ordförande. Här kan du se en bild

Läs mer

1.3 Justerare Protokollet justeras av samtliga som varit närvarande på AUsammanträdet. Därefter sänds det ut till hela styrelsen.

1.3 Justerare Protokollet justeras av samtliga som varit närvarande på AUsammanträdet. Därefter sänds det ut till hela styrelsen. Lisa Hagström E-post: lisa.hagstrom@ikff.se Protokoll AU 13 juli Närvarande: Ansa Eneroth Åsa Frostfeldt Kirsti Kolthoff Alexandra Sundberg Lisa Hagström Petra Tötterman Andorff Birgitta Lorentzi 0 Runda

Läs mer

Minnesanteckningar fra n patientra dets mö te

Minnesanteckningar fra n patientra dets mö te Minnesanteckningar fra n patientra dets mö te 131105 Närvarande Anna-Lena Sunesson Birgitta Larsen Christer Aronsson Eva Lundeborg-Karlsson Ewa Jonsson Katja Voullet Carlsson Kjerstin Helgstrand Malin

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp

Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp - Tips och anvisningar för dig som vill starta en diagnosförening Innehåll - Stadgar och annat grundläggande - Att bilda en förening - När föreningen har

Läs mer

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Detta dokument innehåller förslag på hur det grundläggande arbetet inom STHFs lokalföreningar kan bedrivas. Inledningsvis hänvisas i första hand till Stadgar för

Läs mer

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar i förbundet är njursjuka, njurdonatorer,

Läs mer

Minnesanteckning telefonmöte 2013-10-27

Minnesanteckning telefonmöte 2013-10-27 Minnesanteckning telefonmöte 2013-10-27 Närvarande: Malin Lindbäck, Susanne Bergquist, Berit Björkman och Marie Löfgren (början av mötet) Ordförande Malin hälsar välkommen Sekreterare Susanne väljs till

Läs mer

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening STOCKHOLMS IDROTTSFÖRVALTNING STABEN FÖR IDROTT OCH FOLKHÄLSA VI BILDAR EN FÖRENING VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening Varför ska vi gå samman i en förening?

Läs mer

Min vårdplan och information. till dig som ska utredas och behandlas för sarkom

Min vårdplan och information. till dig som ska utredas och behandlas för sarkom Min vårdplan och information till dig som ska utredas och behandlas för sarkom Den här pärmen ska innehålla information som kan ge dig en tydligare överblick över den vård du får. Syftet är att göra det

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Årsmötet hölls i Studiefrämjandets lokal Kronohallen i Falun den 15 mars. Mötet avslutades med att Ida Otterholm berättade om hur det är att leva med ett barn med NPF-diagnos.

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Innehåll. Material Valberedningsguide Uppdaterad: 2015-01- 27 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Valberedningsguide Uppdaterad: 2015-01- 27 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll Information till valberedningen... 3 Inför årsmötet... 4 Att sätta ihop kravprofiler... 4 Saker att ta ställning till... 5 Att hålla informationsmöte... 5 Att förbereda en intervju...

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) FÖRENINGENS SYFTE: IESH PTA finns till för att: - utgöra en länk mellan ledning och personal

Läs mer

Utredning, behandling och uppföljning planerar vi tillsammans

Utredning, behandling och uppföljning planerar vi tillsammans Mitt namn : Utredning, behandling och uppföljning planerar vi tillsammans För den som vårdas på grund av cancer är det mycket att hålla reda på, ta till sig och försöka förstå. Vilken cancerform är det?

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten. Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering.

Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten. Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Tillsammas för en bättre cancervård Regionala cancercentrum

Läs mer

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM Antagna av ordinarie årsmöte 2002-03-21 samt bekräftade av extra årsmöte 2002-10-10. 1 Namn och verksamhetsområde Mom 3 Föreningens namn är Epilepsiföreningen

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21 21.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Olle Carlson, Anna-Greta Lingebrandt Hans-Gunnar Leytman, Veronica

Läs mer

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel)

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel) Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Detta är guiden till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Som du kan se så är texten skriven i två färger. Detta är för att den turkosa färgen är den förklarande

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande Eleonor Högström, Stockholm, hälsar alla deltagare välkomna och förklarar mötet öppnat.

ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande Eleonor Högström, Stockholm, hälsar alla deltagare välkomna och förklarar mötet öppnat. PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 23 FEBRUARI 2015 Plats Östermalms föreningsråd, Fältöversten, Stockholm Tid kl.17.30 19.30 Bilagor: 1. Årsredovisning 2. Verksamhetsplan 3. Motion

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Stadgar. Förening alfa-1-antitrypsinbrist

Stadgar. Förening alfa-1-antitrypsinbrist Stadgar Förening alfa-1-antitrypsinbrist 13 november 2004 1 Föreningens namn Föreningens namn är Alfa 1 Sverige Förening alfa-1- antitrypsinbrist (AAT-brist). 2 Föreningens ändamål / uppgift Föreningens

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Allmänna bestämmelser 1. 2. 3. Medlemskap 4. 5. 6. Sveriges läkarförbund student Lund är en lokalavdelning av Sveriges läkarförbund student inom Sveriges Läkarförbund

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

1. Val av justerare Marie Robertsson. 2. Godkännande av föregående protokoll Godkändes. 3. Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes

1. Val av justerare Marie Robertsson. 2. Godkännande av föregående protokoll Godkändes. 3. Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes Minnesanteckningar Patient & Na rsta endera det vid Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland Tid: 6 november 16.00 19.00 Plats: Regionalt Cancercentrum, Va stgo tagatan 2, - lokal: Edsviken Deltagare:

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

STADGAR TIERP ASHIHARA KARATE KLUBB

STADGAR TIERP ASHIHARA KARATE KLUBB STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN TIERP ASHIHARA KARATE KLUBB MED HEMORT I TIERPS KOMMUN. Bakgrund Tierp Ashihara Karate Klubb bildades 2005-02-06 som en förening till Aktiv Ungdom. Föreningen har därefter

Läs mer

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället.

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. STADGAR FÖR Riksförbundet Svenska Prematurförbundet 1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. 2. Syften öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. bevaka

Läs mer

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar HANDBOK för ungdomsansvariga i FN-föreningar Svenska FN-förbundet Box 151 15 104 65 Stockholm Tel: 08-462 25 40 Fax: 08-641 88 76 E-post: info@fn.se webb: www.fn.se Svenska FN-förbundet, september 2011

Läs mer

STADGAR för LiTHe Syra

STADGAR för LiTHe Syra STADGAR för LiTHe Syra Senast reviderad 2012-10-17 Tidigare versioner: 2012-05-07 2008-08-25 2009-07-15 2010-03-20 2011-05-17 1 LiTHe Syra LiTHe Syra är en politiskt oberoende sammanslutning för studenter,

Läs mer

Stadgar för Riksföreningen för klinisk cytologi

Stadgar för Riksföreningen för klinisk cytologi Riksföreningen för klinisk cytologi Sid; 1(5) Stadgar för Riksföreningen för klinisk cytologi antagna vid årsmötet den 7 april 1981 och ändrade vid årsmötet 1988, 1990, 1996, 1998, 2000, 2002, 2003, 2005

Läs mer

STADGAR FÖR HIV-SVERIGE RIKSFÖRBUNDET FÖR HIVPOSITIVA

STADGAR FÖR HIV-SVERIGE RIKSFÖRBUNDET FÖR HIVPOSITIVA STADGAR FÖR HIV-SVERIGE RIKSFÖRBUNDET FÖR HIVPOSITIVA Hiv-Sverige 2013 Stadgar för Hiv-Sverige Riksförbundet för hivpositiva Antagna den 21 april 2013 Stadgarna består av 21 paragrafer Hiv-Sverige Tjurbergsgatan

Läs mer

! Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04

! Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04 Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04 1 1. Inledning 1.1 Varför finns delegationsordningen och hur används den? Delegationsordningen är några av organisationens

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Prostatacancerföreningen Viktor Inledning Verksamhetsberättelse 2011 Prostatacancerföreningen Viktor, vars främsta uppgift är att ge stöd till män som drabbats av prostatacancer och till deras anhöriga,

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Att starta en förening I den här broschyren kan du läsa om hur flera människor kan starta en förening tillsammans. I en förening kan människor som har samma intresse träffas och

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Centerstudenters stadgar

Centerstudenters stadgar Centerstudenters stadgar 5 10 15 fastställda av förbundsstämman i april 1984 reviderade vid förbundsstämman 1992 reviderade vid förbundsstämman 1997 reviderade vid förbundsstämman 2000 reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 1(5) Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 2(5) 1 Organisationens namn Organisationens namn är FINNSAM - Finnbygder i samverkan. FINNSAM har sitt säte i den kommun

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom 1 Förbundets ändamål Riksförbundet Huntingtons Sjukdom är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Ändamålen är: arbeta intressepolitiskt för

Läs mer

STADGAR. Riksförbundets namn är Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd - SPES.

STADGAR. Riksförbundets namn är Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd - SPES. 1 Namn Riksförbundets namn är Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd - SPES. 2 Riksförbundets mål och syfte Förbundet har en nollvision när det gäller suicid. Riksförbundet ska: ge stöd

Läs mer

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Organisation är en förutsättning för att en verksamhet ska fungera. En bra organisation är nödvändig för att nå bra resultat. I bland fungerar organisationen

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Stadgar för PTC User Sweden

Stadgar för PTC User Sweden 1 FÖRENINGENS FIRMA Föreningens firma är PTC User Sweden. Dess postadress ska vara ordförandens företagsadress. Dess firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig samt av övriga ordinarie styrelseledamöter,

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

Stadgar för. 1 Namn Organisationens namn är Hjärtebarnsförbundet.

Stadgar för. 1 Namn Organisationens namn är Hjärtebarnsförbundet. Stadgar för 1 Namn Organisationens namn är Hjärtebarnsförbundet. 2 Logotyp Förbundets logotyp är de två barnen med tillhörande text ovan. Endast denna logotyp ska användas i förbundets och anslutna föreningarnas

Läs mer

Stadgar för Huvudvärksförbundet organisationen för dig med migrän, Horton eller andra huvudvärkssjukdomar

Stadgar för Huvudvärksförbundet organisationen för dig med migrän, Horton eller andra huvudvärkssjukdomar Stadgar för Huvudvärksförbundet organisationen för dig med migrän, Horton eller andra huvudvärkssjukdomar Senast reviderade av förbundsstämman 2016-05-28. 1. Förbundets namn Förbundets namn är: Huvudvärksförbundet,

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 Plats: Bygdegården, Anna Whitlock, Eriksbergsgatan 8B, Stockholm Tid: 17:30-19:00 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande,

Läs mer

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2012/01 ( 18-35) 1(9) Sammanträde 2012-04-23

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2012/01 ( 18-35) 1(9) Sammanträde 2012-04-23 Dnr 2012/01 ( 18-35) 1(9) Tid: 2012-04-23 kl. 09.00 11.00 Plats: Gamlestadsvägen 4 B15 Ledamöter Närvarande: Håkan Linnarsson, (S) Västra Götalandsregionen (tjänstgör 21-35) Beatrice Berglund, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Då kansliet har tagit över vissa kretsars ekonomiska redovisning tar man även hand om de ospecificerade gåvor som ges från kretsmedlemmar.

Då kansliet har tagit över vissa kretsars ekonomiska redovisning tar man även hand om de ospecificerade gåvor som ges från kretsmedlemmar. Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Protokoll från AU 2006-12-18 Närvarande Ansa Eneroth, Ordförande Kirsti Kolthoff, Kassör Åsa Frostfeldt,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Bröstcancerföreningen i Örebro län är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden förening, vars medlemmar huvudsakligen utgörs av bröstcancerbehandlade. MEDLEMSKAP Bröstcancerföreningen

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för HSO Håbo.

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för HSO Håbo. Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för HSO Håbo. Tid: Tisdagen den 4 november 2014, kl 19 00-20 00. Närvarande: Solweig Lundkvist, ordförande, Anita Rosen, Rune Westerlund, Gunnar Egehult, Nils-Ove

Läs mer

Styrelsemöte Föreningen Social Omsorg

Styrelsemöte Föreningen Social Omsorg Styrelsemöte Föreningen Social Omsorg Söndagen den 26: e maj, 2013 Malmskillnadsgatan 54, Stockholm Närvarande Jim-Alex Minorsson Hirschi (sammankallande), Anette Hagberg-Gustafsson, Ingrid Johansson,

Läs mer

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting STADGAR Vision landstingsavd 200 Bilaga A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Mom 1. Örebro läns landstingsavdelning är en lokal förening för tjänstemän anställda hos Örebro

Läs mer