VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 The Sweden Chapter of the Internet Society - ISOC-SE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 The Sweden Chapter of the Internet Society - ISOC-SE"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse för VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 The Sweden Chapter of the Internet Society - ISOC-SE Innehåll VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 The Swedish Chapter of the Internet Society - ISOC-SE... 1! Styrelse... 1! Revisorer... 2! Information... 2! Ekonomi... 2! Medlemmar... 3! Mötesverksamhet översikt... 3! Internetdagarna ! Utställningar... 3! Internationella aktiviteter... 4! Projekt... 4! Interna frågor... 4! Ordinarie föreningsstämma... 4! Auktoriserad,revisor... 5! Styrelse Styrelsen har under året bestått av följande ordinarie medlemmar: Vald till: Jan Flodin, ordförande 2014 Anna Kelly, vice ordförande 2015 Lars Lundgren, sekreterare 2015 Staffan Jonson kassör 2014 Daniel Westman 2015 Torbjörn Eklöv 2014 Nurani Nimpuno 2015 Pär Lannerö 2015 Styrelsen har under 2013 hållit 12 protokollförda styrelsemöten 24/1, 29/4, 20/5, 10/6, 19/8, 9/9, 30/9, 14/10, 12/11, 2/12, 16/12, 17/12 och dessutom fattat visa beslut via . Styrelsens möten har vanligen hållits i.se s lokaler i Stockholm men ofta har en eller flera medlemmar deltagit via Google Hang-out eller telefon.

2 Verksamhetsberättelse för Under året har dessutom den programgrupp som styrelsen utsett till att samordna ISOC-SE s deltagande under Internetdagarna 2013 haft ett antal möten. Deltagare i programgruppen Lars Lundgren Ordförande Torbjörn Eklöv Jan Elvelid Jan Flodin Staffan Jonson Ansvarig för: Privacy on the Net Post Snowden Pär Lannerö Ansvarig för: Orientering i det nätpolitiska landskapet Nurani Nimpuno Ansvarig för : Internet Governance-.the end of the beginning. Linda Sandström Marknadsförings support och delansvarig för sessionen Orientering i det nätpolitiska.. Daniel Westman Ansvarig för: Regleringen av nätet-den senaste utvecklingen. Revisorer Föreningens revisorer för verksamhetsåret har varit Peter Olsson, auktoriserad revisor Kimmo Sinervo, revisor Knivsta affärskonsult Information ISOC-SE:s information sprids huvudsakligen via föreningens webbsidor, e-postlistor, och på möten och seminarier. Ekonomi Föreningens ekonomi kan beskrivas som stabil, framförallt eftersom föreningen inte har några större fasta löpande utgifter. Utgifterna består t ex av kostnader för seminariearrangemang, avgifter till postgirot, domännamnsavgifter, webbhotell och ekonomiadministration. Dessa kostnader täcks av medlemsavgifterna. Föreningens intäkter består i huvudsak av medlemsavgifter från individer och organisationer. Föreningens största ekonomiska åtagande under 2013 var deltagandet med en egen dag med 4 seminarier under Internetdagarna. Det är också detta som förklarar årets underskott vilket alltså innebär att vi använt en del av våra reserver. Totalkostnaden för vår dag är kr. Därav är kr till.se för lokal, logistik och gemensam marknadsföring, för ny Roll-up, flygblad och utskick och för talare, resor och videoinspelning och websändning. Vi har fått ett eventbidrag från ISOC på kr för websändningen. ISOC-SE:s tillgångar uppgick per den sista december 2013 till kr och årets resultat är ett underskott på kr. Styrelsen föreslår att årets underskott kr tillsammans med tidigare års överskott kr totalt kr balanseras i ny räkning.

3 Verksamhetsberättelse för Medlemmar Antalet medlemmar vid utgången av 2013 är 135 st. Av dessa har 23 st inte betalat medlemsavgiften. De betalande medlemmarna fördelas på 96 st individuella medlemmar (varav 22 st ingår i medlemskapet för organisationsmedlem), 11 st seniormedlemmar, 3 st studerandemedlemmar, 2 st organisationsmedlemmar. Under 2013 har 18 st nya medlemmar registrerats. Mötesverksamhet översikt ISOC-SE har förutom ordinarie årsmöte arrangerat ett antal seminarier under verksamhetsåret 2012, 29 januari diskussionsmöte med titeln Vad menar vi med ett öppet och fritt Internet. Inledare: Eva Frölich, Pelle Snickars och Nurani Nimpuno 24 april ordinarie årsmöte 24 april Öppen diskussion om vad ISOC bör göra i Sverige med utgångspunkt från vår enkät. Hölls i samband med årsmötet 13 februari seminarium om resultat och erfarenheter från WCIT i Dubai. Talare: Anders Jönsson, Jan Flodin och Staffan Jonson 9 september Seminarium om IPv6, DNSSEC och Internet access. Samarrangerades med SNUS och förbereddes av Torbjörn Eklöv och Patrik Fältström. 26 november ISOC-SE spåret på Internetdagarna med 4 sessioner Internetdagarna 2013 ISOC-SE deltog under Internetdagarna 2013 där vi ansvarade för ett spår. Vi arrangerade 4 sessioner under en dag där de två första genomfördes på engelska för att kunna använda internationella talare: - Privacy on the net - post Snowden - Internet Governance - the end of the beginning De två övriga sessionerna hade ett fokus på mer lokala förhållanden: - Regleringen av nätet den senaste utvecklingen - Orientering i det nätpolitiska landskapet Alla sessioner spelades in och finns tillgängliga på nätet. Utställningar Vi har inte deltagit i någon utställning under året

4 Verksamhetsberättelse för Internationella aktiviteter Delar av styrelsen hade möte med Lynn St Amour ISOC CEO och Jacek Gajewski ISOC Chapter support under Stockholm Internet Forum 22 maj för att rapportera om våra planer för rekrytering och ökad synlighet i Sverige. Möte för Europachapters i Istanbul i juni blev inställt Projekt Anordnat ett spår på Internetdagarna 2013 Interna'frågor' Städat i vårt lokala medlemsregister såväl som i det globala AMS. Aktivt kontaktat tidigare medlemmar för att få dom att stanna/återkomma. Beslutat att skicka ut medlemsfakturor med post då systemet med enbart -notifiering om medlemskap inte är tillräcklig då det visat sig att många medlemmar missat denna. Ordinarie'föreningsstämma' Vid vårt ordinarie föreningsmöte 26 april 2013 avgick Lars Lundgren som ordförande, men omvaldes som ledamot för en tid av 2 år, dessutom avgick Linda Sandberg och Malin Carlzon ur styrelsen. Anna Kelly och Daniel Westman omvaldes för en tid av 2 år. Nya i styrelsen blev Jan Flodin som valdes till ordförande på 1 år samt Nurani Nimpuno och Pär Lannerö som valdes till ledamöter på 2 år. Stockholm i mars 2014 ISOC-SE styrelse Jan Flodin, ordförande Anna Kelly Vice Ordförande Lars Lundgren sekreterare Pär Lannerö, ledamot Torbjörn Eklöv, ledamot Daniel Westman, ledamot Nurani Nimpuno, ledamot Staffan Jonson, kassör

5 Verksamhetsberättelse för ,,,, Revisionsberättelse,har,avgivits,den,20149mm9dd,,,,,,, Peter,Olsson, Auktoriserad,revisor,

6 Verksamhetsberättelse för Resultaträkning. NOT Intäkter 1 Medlemsavgifter Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader 2 Kostnader i rörelsen Seminarieverksamhet Administrativa kostnader Övriga externa tjänster Summa kostnader Avskrivningar Maskiner och inventarier Summa avskrivningar Finansiella intäkter och kostnader Ränta Postgirot Summa finansiella intäkter o kostnader Årets resultat

7 Verksamhetsberättelse för Balansräkning. NOT ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Maskiner och övriga inventarier Avskrivningar Summa anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar 3 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Aviserade medlemsavgifter Övriga fordringar Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Fritt eget kapital Summa eget kapital Skulder 4 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Leverantörsskulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

8 Verksamhetsberättelse för Tilläggsupplysningar. Redovisningsprinciper De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med ÅRL. Följande värderings- och omräkningsprinciper har tillämpats i årsredovisningen. Noter Not 1 Intäkter Kr 3010 Medlemsavgifter individuell , Medlemsavgifter studerande 450, Medlemsavgifter senior 1 650, Medlemsavgifter organisation , Övriga erhållna bidrag ,17 Not 2 Kostnader Kostnader i rörelsen 5930 Reklamtrycksaker , Övr kost reklam/pr ,00 Seminarieverksamhet 6080 Hyra möteslokal , Övriga externa rörelsekostn ,29 Administrativa kostnader 6490 Övriga förvaltn.kostn/administ ,50 Övriga externa tjänster 6530 Redovisningstjänster , ADB-tjänster , Bank- o postgirokostnader ,00 Not 3 Kortfristiga fordringar 1681 Övriga fordringar , Förutbetalda kostnader 525,00 Not 4. Frobbit, DNS tjänst Kortfristiga skulder 2910 Upplupna kostnader ,00 Peter Olsson Revision ,00 Knivsta Affärskonsult , Förutbetalda medlemsavgifter -350,00

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Barncancerfonden Östra Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 6

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2012

ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2012 ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2012 Innehåll Vävlagaren i korthet Vävlagaren är en bostadsrättsförening i Göteborg som bildades år 2000 då fastigheten byggdes. Fastigheten består av ett flerbostadshus med

Läs mer

Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014

Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014 Sida 1 av 10 Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014 Allmänt om regionförbundet Regionförbundets syfte Njurförbundet Stockholm Gotland (NjSG) är en intresseorganisation för

Läs mer

Riksföreningen Rätten till en Värdig Död

Riksföreningen Rätten till en Värdig Död Sida 1 av 11 Årsredovisning för Riksföreningen Rätten till en Värdig Död 802007-3865 Räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31 Innehåll Sida - verksamhetsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Njurförbundet Stockholm Gotland Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2013

Njurförbundet Stockholm Gotland Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2013 Sida 1 av 10 Njurförbundet Stockholm Gotland Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2013 Allmänt om föreningen Föreningens syfte Njurförbundet Stockholm Gotland (NjSG) är en intresseorganisation för

Läs mer

Årsredovisning. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning. Förvaltningsberättelse 2005 Årsredovisning Styrelsen för Föreningen Skogen, organisationsnummer, avger härmed förvaltningsberättelse för föreningens verksamhet under 2005 samt ekonomisk redovisning. Förvaltningsberättelse Styrelse

Läs mer

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet VITA HÄFTET! Innehåller ännu fler viktiga papper OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet I det här häftet hittar du: Ordlista (med förklaringar till

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007

Årsredovisning. BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007 Årsredovisning BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg Organisationsnummer Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg ÅRSREDOVISNING AVSEENDE RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Årsredovisning för Södra Avdelningen av Sveriges Ädvokatsamfund 846001-6499 Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Ärsredovisningen är sammanställd av Tommy Nilsson, FöretagsEkonomema Atiktoriserad redovisningskonsult

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

BRF KADETTEN 3. Org nr 716425-8126 ÅRSREDOVISNING

BRF KADETTEN 3. Org nr 716425-8126 ÅRSREDOVISNING BRF KADETTEN 3 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2004 Brf Kadetten 3 1(12) Styrelsen för Brf Kadetten 3 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE STYRELSEN Styrelsen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 Så här tolkar du Årsredovisningen Förvaltningsberättelsen Avsnittet ger en förklaring till verksamheten, t.ex. en beskrivning av fastigheten, utfört och planerat underhåll

Läs mer

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 föreningens

Läs mer

Brf Uppsalahus nr 32 Årsredovisning 2011

Brf Uppsalahus nr 32 Årsredovisning 2011 Brf Uppsalahus nr 32 Årsredovisning 2011 Brf Uppsalahus 32 Kallelse till föreningsstämma i Riksbyggens brf Uppsalahus 32 Härmed kallas medlemmarna i Riksbyggens brf Uppsalahus 32 till ordinarie föreningsstämma

Läs mer

Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011

Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011 Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011 1(10) Årsredovisning Brf Stabbygårdarna Org.nr 717600-3171 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

1 Verksamhetsberättelse 2010 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2010. www.sbkdistr.se

1 Verksamhetsberättelse 2010 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2010. www.sbkdistr.se 1 Verksamhetsberättelse 2010 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2010 2 Verksamhetsberättelse 2010 SBK Stockholmsdistriktet har under verksamhetsåret 2010 haft följande sammansättning: Ordförande Lennart Larsson Vice

Läs mer

ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning

ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Hököpinge Bitsockret 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Riksbyggens Brf Älvan Org nr Årsredovisning 1/7 2009-30/6 2010 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 769603-0779

Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 769603-0779 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fabriken 27, Stockholm, får härmed

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Ramlösagården i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Riksbyggens Brf Drevvikens Strand Org nr Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 Coop Medlem Väst hade vid 2013:s slut 387 309 medlemmar. 37 Coopbutiker med dagligvaruhandel fanns i verksamhetsområdet. 9 Coop Forum, 8 Coop Extra, 13 Coop Konsum och 7 Coop

Läs mer