Uppdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott till kommunstyrelsen inför

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott till kommunstyrelsen inför 2014-2016"

Transkript

1 Tjänsteskrivelse KS Handläggare: Hans Lundell Kommunstyrelsen Uppdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott till kommunstyrelsen inför Sammanfattning Kommunstyrelsens arbetsutskott har gått igenom planeringsförutsättningarna med samtliga nämnders presidier och förvaltningschefer inför mål och budget Genomgångarna utmynnade i några ställningstaganden och ett antal uppgifter/frågor till nämnderna. Kommunstyrelsen har fått två generella och sex verksamhetsspecifika frågor/uppdrag. Kommunfullmäktige har fått två verksamhetsspecifika frågor. De generella avser fullmäktigemål och nämndmål, vilka per definition tillhör den politiska arenan, och därför lägger förvaltningen inte några förslag. De verksamhetsspecifika frågeställningarna har besvarats så långt det är görligt. Arbetsutskottet hade vidare bett kommunstyrelsen att beskriva åtgärder och konsekvenser av en neddragning av styrelsens ramar med tkr. En reducering av kommunstyrelsens ramar i den storleksordningen har givetvis en negativ påverkan på styrelsens möjligheter att bedriva en proaktiv verksamhet. Styrelsens dubbla uppdrag, att dels svara för ledning och styrning och dels vara ett administrativt stöd till övriga nämnder, är båda vitala uppgifter för kommunens sammatagna möjlighet att utveckla Karlskoga kommun och att bidra till ett gott liv för karlskogaborna. Under 2013 har tre medarbetare slutat och tjänsterna har inte återbesatts. Det gäller projektledare för lokalutredingen, organisationskonsult och jämställdhetsstrateg. Växeln/ receptionen bedöms kunna reducera personalstyrkan med 0,5 tjänst. Sammantaget bör kommunstyrelsen kunna reducera sina ramar med tkr. Den direkta konsekvensen av detta blir en försämrad utredningskapacitet. Kvaliteten i utredningarna minskar och framför allt minskar möjligheten att kunna leverera efterfrågade beslutsunderlag i tid. g:\allmän\budgetprocess \5 29_30april\underlag från nämnderna\ks\tjskriv_ks.doc POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO KARLSKOGA Fakturahantering BESÖKSADRESS Box TELEFA WEBBADRESS ORG NR Katrinedalsgatan MALMÖ

2 2 (9) Beslutsunderlag Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 26 mars Mål och budget uppdrag till nämnderna. Kommunfullmäktiges prioriterade mål Bakgrund Kommunstyrelsens arbetsutskott har gått igenom planeringsförutsättningarna med samtliga nämnders presidier och förvaltningschefer inför mål och budget Genomgångarna utmynnade i några ställningstaganden och ett antal uppgifter/frågor till nämnderna. Det fortsatta budgetarbetet ska utgå från oförändrad skattenivå för perioden Befolkningsminskningen har bromsat något det senaste året och skatteunderlaget beräknas på en marginellt stigande befolkning. Det finansiella resultatmålet om 2,0 procent av skatteintäkter och statsbidrag behålls. Det finansiella målet om investeringsutgifterna ligger fast, d.v.s. nivån på investeringsutgifterna ska motsvara nivån på avskrivningarna. Inga förändringar föreslås för nuvarande sex fullmäktigemål. Beskrivning av förslag Generella frågor Arbetsutskottet ställde två generella frågor till nämnderna/styrelsen: Vad vill nämnden uppnå/vilka nämndmål vill nämnden koppla till de olika fullmäktigemålen med utgångspunkt i fullmäktigemålen och de preliminära ekonomiska ramarna? Hur skulle ett nämndmål angående en minskning av andelen ekonomiskt utsatta barn kunna lyda? Med andra ord; på vilket sätt kan nämnden bidra till att minska andelen ekonomiskt utsatta barn? Målformuleringar är per definition strikt politiska övervägningar, varför förvaltningen inte lämnar något förslag. Verksamhetsspecifika frågor kommunfullmäktige Utöver de generella frågeställningarna har kommunstyrelsens arbetsutskott ställt ett antal verksamhetsspecifika frågor till nämnderna och styrelsen. Kommunfullmäktige fick två frågor/uppdrag att besvara. Redovisa en plan för hur etiska riktlinjer för det politiska arbetet kan arbetas fram En beredning under kommunfullmäktige tillsätts med representanter från varje parti som finns representerat i kommunfullmäktige. Arbetet bör kopplas ihop med de gemensamma värderingar som antagits av förvaltningsorganisationen. En tjänsteman från kommunstyrelsens ledningskontor bistår beredningen.

3 3 (9) Avstämning gör förslagsvis vid den partiföreträdarträff som kommunfullmäktiges ordförande kallar till två gånger per år. Arbetssättet har förankrats med kommunfullmäktiges presidium som var de som lyfte frågan. Redovisa hur kostnadsutvecklingen för överförmyndarverksamheten kan beräknas för Överförmyndarnämnden har ännu inte lämnat besked på de frågor som ställts beträffande kostnadsutvecklingen under de kommande åren. Det man i nuläget kan konstatera är dock att kostnaderna för 2014 sannolikt kommer att stiga för Karlskogas del, eftersom det syns en ökning av antal ärenden och insatserna av gode män. En översyn av fördelningsnyckeln pågår, varför någon summa ännu inte går att fastställa. Verksamhetsspecifika frågor - kommunstyrelsen Kommunstyrelsen har fått fick sex frågor/uppdrag att besvara, vilka redovisas nedan. Redovisa konsekvenserna av att utrusta samtliga ersättare i kommunfullmäktige och nämnderna med läsplattor. Kostnaden för att förse samtliga ersättare i kommunfullmäktige och nämnderna med läsplattor uppgår första året till 400 tkr eller 466 tkr. Den dyrare varianten innebär att de förtroendevalda får en individuell e- postadress inom Karlskoga kommun. För år två och framåt uppgår kostnaderna till 76 tkr resp 83 tkr. Priset är beräknat på samma platta som används just nu av övriga ledamöter. Utvecklingen på området går snabbt och priserna kan komma att förändras. Antalet ersättare är beräknat utifrån samtliga politiker där personer som redan är ledamöter har tagits bort, samt de som är ersättare i fler än en nämnd bara är räknade en gång. I praktiken bör kostnaden för kommunstyrelsen inte behöva bli fullt så hög, eftersom flera nämnder redan har beställt läsplattor till sina ersättare. Möjligen gör någon/några nämnd/er bedömningen att det blir för dyrt med läsplattor till ersättarna. Kravet på rättvisa mellan nämnder som redan har beställt och de som inte har beställt kan då tvinga fram en kostnadsneutralitet. I så fall blir kostnaden den ovan beskrivna. Driva frågan om skatteväxling för färdtjänst. Skatteväxling av kollektivtrafiken genomfördes inför Eftersom det fanns synpunkter från vissa kommuner infördes två kontrollstationer där skatteväxlingen ska utvärderas. Den sista kontrollstationen ska ske under

4 4 (9) hösten Sannolikt är det inte möjligt att växla ytterligare ansvar för färdtjänst förrän den första skatteväxlingen är färdigkontrollerad. Ingen kommun har drivit frågan om ytterligare växling. Forum för att driva frågan är övergripande politiska samarbetsforum. Dessutom finns det en arbetsgrupp som utreder kontrollstationerna avseende den första skatteväxlingen. Arbetsgruppen består av b l a Tore Öberg och Johan Hultkrans och kan ev fungera som en beredningsgrupp. Tillsammans med berörda förvaltningar beskriva hur en utveckling av IT/bredbandsinförande kan skapa nya möjligheter/tjänster inom skola, vård och omsorg. Sverige och andra länder, står inför en omfattande samhällsförändring. Framtiden handlar om att stimulera företagandet, ta tillvara på innovationer och skapa bra investeringsklimat i hela landet. Det handlar också om att höja kunskapsnivåer, att vara konkurrenskraftig i en alltmer globaliserad värld och att därigenom få en bättre tillväxt och öka välfärden. Samtidigt behöver vi minska miljö- och klimatpåverkan. Samhället blir alltmer digitaliserat och tillgängligheten till omvärlden allt större. Det ligger i allas intresse att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter, i så stor utsträckning som möjligt, så snabbt som möjligt. Regeringen har i IT i människans tjänst En digital agenda för Sverige satt upp ambitiösa mål om att Sverige ska vara bäst i värden på att använda sig av digitaliseringens möjligheter. En hörnpelare i den digitala agendan är den bredbandsstrategi som regeringen tagit fram. Målet är att senast 2020 bör minst 90 % av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband med en hastighet om minst 100 Mbit/sekund. Enligt PTS Bredbandskartläggning (oktober 2012) hade 49 % av alla hushåll och företag i Sverige tillgång till ovanstående mål. Karlskogas procentsats uppgår till 56 % och vi ligger på 8 plats i länet. Trots Kemabs ifrågasättande, torde frågan om det är kostnadseffektivt ur ett koncernperspektiv att låta Karlskoga Bredband investera och drifta bredbandsutbyggnaden i Karlskoga fortfarande vara aktuell. Kommunens sjunkande plats i länet stämmer till eftertanke. - Varför är det viktigt för en kommun att digitalisera samhället ytterligare? - Varför är det viktigt med bredband och varför räcker inte infrastruktur med lägre kapacitet? - På vilket sätt kommer digitala tjänster att kunna utnyttjas för att stötta pågående samhällsförändring? - På vilket sätt kan bredband bidra till ökad tillväxt och attraktionskraft för kommunen. Ovanstående frågor bör vara kopplat till politikens ambition kring det som rör näringslivsutveckling, tillväxt, turism, utbildning, vård och

5 5 (9) omsorg, kommunens administration och service den samhällsförändring som kommunen står inför. Klart är dock att nuvarande lägre hastighet inte kommer att räcka om 5 år (ADSL), lika lite som gamla typens modem 128 Kbit skulle räcka idag! Exempel på områden med bredband som kommer att tillföra nytta för kommunen är följande, både nu och i framtiden: Nytta som bredband skapar vad gäller tillväxt, näringlivsutveckling, turism, utbildning, kultur och fritid etc Nytta som bredband skapar inom vård, skola och omsorg och den kommunala förvaltningen Nytta som bredband skapar inom kommunikation och trafik Nytta som bredband skapar med avseende på förbättrad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning i kommunen Nytta som bredband skapar för kommunens invånare med hänsyn till olika behov samt var i kommunen man bor Detta kan exemplifieras enligt följande; För hemvården utvecklas nationellt olika tekniska stöd för att främja kvarboende. Exempel på dessa stöd är olika typer av bildtelefoni, text och bildmeddelanden, och kameratillsyn (istället för tillsyn av en personal, t ex på natten). Möjlighet till effektivt distansarbete för dem som vill bo kvar i mindre orter och landsbygd. Modersmålsundervisning på distans samt möta ungdomars och studenters höga krav på moderna IT-lösningar och på kommunikation i studiemiljöer Möjlighet att som skola och lärare erbjuda strömmande video för genomgång av arbetsmoment samt att kunna erbjuda föräldramöten över nätet med både bild och ljud. Barn och ungdomar kan via snabb och stabil uppkoppling delta i samarbeten och möten globalt via exempelvis sociala medier. Läromedel som finns tillgängligt online kommer öka och en snabb uppkoppling kommer underlätta betydligt vid arbete för elever. Att nå samtliga hem är även ett steg mot social utjämning i samhället där alla kommer kunna erbjudas en snabb och stabil uppkoppling. Teleradiologi (patientdata och röntgenbilder) med utlåtande från läkare Införande av utvecklade medborgardialoger och e-petitioner för att öka medborgarnas möjlighet till inflytande och webbsända möten från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen Ökad tillgänglighet och effektivitet genom nya och bredare försäljningskanaler och därmed nya kunder och nya marknader

6 6 (9) Redovisa konsekvenser av ökade kostnader p.g.a. nya brandstationer för Bergslagens Räddningstjänstförbund för I nuläget finns inga exakta uppgifter om vilka ökade kostnader de nya brandstationerna kommer att medföra för Karlskoga kommun. Kostnadsökningen har uppskattats till 500 tkr. Hittills har inget framkommit som pekar i någon annan riktning, varför en ramökning av det beloppet är nödvändigt för att få balans i den del av kommunstyrelsens budget som avser räddningstjänsten. Redovisa konsekvenserna av att ökade kostnader för feriepraktik hanteras inom styrelsens preliminära driftramar. Enligt arbetsmarknadsenheten var det reella behovet i år 890 tkr men tilldelningen blev 800 tkr. Konsekvenserna av att inrymma denna kostnad inom ramarna 2014 innebär i praktiken att motsvarande summa måste tas från någon annan av styrelsens verksamheter. Det reella sparkravet för kommunstyrelsen blir då drygt 2 mnkr. En så stor ramminskning skulle kräva klara, tydliga och väl definierade ambitionsminskningar från styrelsens sida. Valnämndens kostnader ska utredas och hanteras inom budgetramen för Statsbidrag utgår med 712 tkr för valen och ytterligare 700 tkr har anvisats i budget för De totala kostnaderna är budgeterade till tkr, varför valnämndens kostnader bör kunna rymmas inom tillgängliga medel. Ramar för drift och investeringar Drift En reducering av kommunstyrelsens ramar med tkr har givetvis en negativ påverkan på styrelsens möjligheter att bedriva en proaktiv verksamhet. Styrelsens dubbla uppdrag, att dels svara för ledning och styrning och dels vara ett administrativt stöd till övriga nämnder, är båda vitala uppgifter för kommunens sammatagna möjlighet att utveckla Karlskoga kommun och att bidra till ett gott liv för karlskogaborna. Kommunstyrelsens budget är redan idag underbalanserad i förhållande till det uppdrag man har att utföra. Trots det har de ekonomiska resultaten de senaste åren sammantaget varit positiva. Anledningen är mer slumpartad än medvetet planerad, bl a genom svårigheter att rekrytera personal. Under 2013 har tre medarbetare slutat och tjänsterna har inte återbesatts. Det gäller projektledare för lokalutredingen, organisationskonsult och jämställdhetsstrateg. Lokalutredningen är slutförd, varför någon projektledare inte behövs längre.

7 7 (9) Jämställdhetsstrategen arbetade ursprungligen i Karlskoga (40%), Kristinehamn (40 %) och Degerfors (20 %). Degerfors sade upp avtalet Karlskogas kostnad var således en 40-procentstjänst. Arbetet utgjordes enbart av strategiskt arbete, såsom planering av JGL-utbildningar och andra kommunövergripande åtgärder. Det verksamhetsinriktade arbetet kommer även i fortsättningen att bedrivas på respektive förvaltning. Jämställdhetsarbetet för Karlskoga kommun som arbetsgivare handläggs i fortsättningen av personalavdelningens övriga personal. Det strategiska arbetet kan med fördel läggas på kansliavdelningen. En nyrekrytering kommer att ske på avdelningen under andra halvåret med anledning av en pensionsavgång. Organisationskonsulten arbetade med div utredningar såsom exempelvis Kundtjänst och som internationell sekreterare. Stryks tjänsten ur organisationen kommer det att påverka såväl arbetssituationen för kvarvarande utredningspersonal som möjligheterna att förse kommunstyrelsen med kvalificerade utredningar. Här kommer det politiska arbetet att direkt påverkas. Ytterligare reduceringar i personalstyrkan bedöms som möjliga. Idag svarar tre telefonister (2,25 åa) för telefoni och reception i kommunstyrelsens hus. Telefonisterna svarar idag på ca 400 samtal per dag. Om antalet telefonister minskas med 0,5 tjänst skulle detta innebära en försumbar ökning av antalet samtal per person. Denna ökning borde rymmas inom ramen för 1,75 telefonist. Problem kommer att uppstå schematekniskt för att täcka receptionens öppettider som de ser ut idag. Här kan möjligen samverkan med övriga avdelningar inom huset lösa problemet. Kommunens avtal med Kemab rörande bredband har efter 10 år omförhandlats. Avtalet gäller för kommunens ca 80 arbetsställen. Avtalet tecknades på 2 mkr/år. Rabatt utgår efter förlängning med 200 tkr/år. Sammantaget innebär ovanstående att kommunstyrelsen bör kunna reducera sina ramar med tkr. Den direkta konsekvensen av detta blir en försämrad utredningskapacitet. Kvaliteten i utredningarna minskar och framför allt minskar möjligheten att kunna leverera efterfrågade beslutsunderlag i tid Investering Under förutsättning att investeringsbehovet inskränker sig till ITinvesteringar kommer tilldelad ram att räcka. Frågan om behovet av att investera i nya ekonomi- och personalsystem är fortfarande inte helt klarlagda. Upphandling av personalsystem blir ett uppdrag för den gemensamma administrativa nämnden och beslut om nytt ekonomisystem är inte fattat.

8 8 (9) Konsekvensbeskrivning En reducerad utredningsresurs minskar möjligheterna att förse beslutfattare och tjänstemän med bra beslutsunderlag och övrig professionell hjälp i deras kontakter med medborgarna. Med tanke på kommunstyrelsens lednings- och styrningsansvar påverkas även kostnadseffektiviteten negativt av den minskade utredningsresursen. Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut Godkänner redovisningen och översänder den till kommunstyrelsens arbetsutskott för vidare arbete. Hans Lundell Förvaltningschef Anna Drevenstam Kommundirektör Bilaga Konsekvenser för en hållbar utveckling sammanfattande bedömning Expedieras till Kommunstyrelsens ledningskontors avdelningschefer Kommunstyrelsens arbetsutskott

9 Bilaga Konsekvenser för en hållbar utveckling - sammanfattande bedömning av förslag till beslut Aspekter Beslutsförslaget har Beskrivning av konsekvenser utifrån checklistan Sociala/ kulturella Barnkonventionen en positiv påverkan ingen påverkan en negativ påverkan Lyft särskilt fram konsekvenser som kommer i konflikt med andra aspekter av hållbar utveckling. Dialog och inflytande En reducerad utredningsresurs minskar möjligheterna att förse beslutfattare och tjänstemän med bra beslutsunderlag och övrig professionell hjälp i deras kontakter med medborgarna. Folkhälsa Jämlikhet och social rättvisa Jämställdhet En liten negativ påverkan, i och med att den strategiska funktionen urholkas. Det reella arbetet med jämställdhet hanteras även fortsättningsvis på resp förvaltning. Kulturmiljö/kulturella omgivningar Miljörelaterad hälsa Ekologiska Avfall Biologisk mångfald Energi Konsumtion Transporter Vatten, luft och mark Ekonomiska Kommunens ekonomi Kostnadseffektivitet Med tanke på kommunstyrelsens lednings- och styrningsansvar påverkas kostnadseffektiviteten negativt av den minskade utredningsresursen. Tillväxt Den beskrivna förändringen påverkar i sig inte tillväxten i någon särskild riktning. Kommunens möjlighet att snabbt kunna utreda och tillmötesgå ex näringslivets krav och behov minskar.

10 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum KS 79 KS Kommunstyrelsens mål och budget Sammanfattning Kommunstyrelsens arbetsutskott har gått igenom planeringsförutsättningarna med samtliga nämnders presidier och förvaltningschefer inför mål och budget Genomgångarna utmynnade i några ställningstaganden och ett antal uppgifter/frågor till nämnderna. Kommunstyrelsen har fått två generella och sex verksamhetsspecifika frågor/uppdrag. Kommunfullmäktige har fått två verksamhetsspecifika frågor. De generella avser fullmäktigemål och nämndmål, vilka per definition tillhör den politiska arenan, och därför lägger förvaltningen inte några förslag. De verksamhetsspecifika frågeställningarna har besvarats så långt det är görligt. Arbetsutskottet hade vidare bett kommunstyrelsen att beskriva åtgärder och konsekvenser av en neddragning av styrelsens ramar med tkr. En reducering av kommunstyrelsens ramar i den storleksordningen har givetvis en negativ påverkan på styrelsens möjligheter att bedriva en proaktiv verksamhet. Styrelsens dubbla uppdrag, att dels svara för ledning och styrning och dels vara ett administrativt stöd till övriga nämnder, är båda vitala uppgifter för kommunens sammatagna möjlighet att utveckla Karlskoga kommun och att bidra till ett gott liv för karlskogaborna. Under 2013 har tre medarbetare slutat och tjänsterna har inte återbesatts. Det gäller projektledare för lokalutredingen, organisationskonsult och jämställdhetsstrateg. Växeln/ receptionen bedöms kunna reducera personalstyrkan med 0,5 tjänst. Sammantaget bör kommunstyrelsen kunna reducera sina ramar med tkr. Den direkta konsekvensen av detta blir en försämrad utredningskapacitet. Kvaliteten i utredningarna minskar och framför allt minskar möjligheten att kunna leverera efterfrågade beslutsunderlag i tid. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 26 mars Mål och budget uppdrag till nämnderna. Kommunfullmäktiges prioriterade mål Information Hans Lundell, förvaltningschef, informerade om förslag till redovisning. Justerande Utdragsbestyrkande

11 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut Godkänner redovisningen och översänder den till kommunstyrelsens arbetsutskott för vidare arbete. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkände redovisningen och översände den till kommunstyrelsens arbetsutskott för vidare arbete. Expedieras till Kommunstyrelsens ledningskontors avdelningschefer Kommunstyrelsens arbetsutskott Justerande Utdragsbestyrkande

Ärende 6 Kommunstyrelsens mål och budget 2014-2016

Ärende 6 Kommunstyrelsens mål och budget 2014-2016 Ärende 6 Kommunstyrelsens mål och budget 2014-2016 Tjänsteskrivelse 2013-03-26 KS 2013.0048 Handläggare: Hans Lundell Kommunstyrelsen Uppdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott till kommunstyrelsen inför

Läs mer

Möckelnföreningarna. Kultur- och föreningsnämndens protokoll 2012-09-13 66

Möckelnföreningarna. Kultur- och föreningsnämndens protokoll 2012-09-13 66 Tjänsteskrivelse 2014-09-02 KFN 2012.0069 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Möckelnföreningarna Sammanfattning Karlskoga Folkhögskola tog 2012 initiativet till ett utvecklingsprojekt

Läs mer

KF Ärende 20. Löpnummer i Politikerrummet: 36. Medborgarförslag om renovering och tillbyggnad av de två mumblingshammarna vid Bofors

KF Ärende 20. Löpnummer i Politikerrummet: 36. Medborgarförslag om renovering och tillbyggnad av de två mumblingshammarna vid Bofors KF Ärende 20 Löpnummer i Politikerrummet: 36 Medborgarförslag om renovering och tillbyggnad av de två mumblingshammarna vid Bofors Tjänsteskrivelse 2013-07-29 KS 2012.0285 Handläggare: Karin Jirénius Svar

Läs mer

Det reviderade förslaget till beslut innebär att medborgarförslaget bifalles och att en förfrågan till beställande nämnder stryks.

Det reviderade förslaget till beslut innebär att medborgarförslaget bifalles och att en förfrågan till beställande nämnder stryks. Tjänsteskrivelse 2012-11-09 Handläggare: Ulrika Lundgren FHN 2011.0095 Folkhälsonämnden Revidering svar medborgarförslag om app för skolmåltider. Sammanfattning Folkhälsonämnden har mottagit ett medborgarförslag

Läs mer

Revidering av kompetenskrav - badmästare Strandbadet

Revidering av kompetenskrav - badmästare Strandbadet Tjänsteskrivelse 2014-04-29 KFN 2010.0040 Handläggare: Maria Motin Kultur- och föreningsnämnden Revidering av kompetenskrav - badmästare Strandbadet Sammanfattning Våren 2011 tog nämnden beslut om kompetenskrav

Läs mer

Svar på medborgarförslag - timerstyrd belysning på Kemab Arena

Svar på medborgarförslag - timerstyrd belysning på Kemab Arena Tjänsteskrivelse 2014-04-04 KFN 2014.0044 Handläggare: Maria Motin Kultur- och föreningsnämnden Svar på medborgarförslag - timerstyrd belysning på Kemab Arena Sammanfattning Kultur och föreningsnämnden

Läs mer

NKI-undersökningar inom vård och omsorg 2012 samt 2013 och framåt

NKI-undersökningar inom vård och omsorg 2012 samt 2013 och framåt Tjänsteskrivelse 1 (7) 2012-09-12 SN 2011.0089 Handläggare: Patrik Jonsson, 22. socialkansliet Socialnämnden NKI-undersökningar inom vård och omsorg 2012 samt 2013 och framåt Sammanfattning NKI (nöjd kund

Läs mer

Ärende 15. Medborgarförslag om kommunala lönespecifikationer via e-post

Ärende 15. Medborgarförslag om kommunala lönespecifikationer via e-post Ärende 15 Medborgarförslag om kommunala lönespecifikationer via e-post Tjänsteskrivelse 2012-04-30 KS 2011.0227 Handläggare: Lone Atterstig Kommunstyrelsen Medborgarförslag om kommunala lönespecifikationer

Läs mer

KF Ärende 13. Löpnummer i Politikerrummet: 29. Motion om nytt system för föreningsbidrag samt kulturarvsfond

KF Ärende 13. Löpnummer i Politikerrummet: 29. Motion om nytt system för föreningsbidrag samt kulturarvsfond KF Ärende 13 Löpnummer i Politikerrummet: 29 Motion om nytt system för föreningsbidrag samt kulturarvsfond Tjänsteskrivelse 2013-04-29 KFN 2013.0017 Handläggare: Maria Motin Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

Svar på motion angående aktivitet för barn med funktionsnedsättning

Svar på motion angående aktivitet för barn med funktionsnedsättning Tjänsteskrivelse 2013-04-29 KFN 2013.0018 Handläggare: Maria Motin Kultur- och föreningsnämnden Svar på motion angående aktivitet för barn med funktionsnedsättning Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

Ärende 14. Verktygslådan, ett utbildningsprojekt kring ensamkommande barn

Ärende 14. Verktygslådan, ett utbildningsprojekt kring ensamkommande barn Ärende 14 Verktygslådan, ett utbildningsprojekt kring ensamkommande barn Tjänsteskrivelse 2012-05-23 KS 2012.0216 Handläggare: Anna Drevenstam Kommunstyrelsen Utbildningsprojekt Verktygslådan Sammanfattning

Läs mer

Projektplan hälsosamt åldrande 2014

Projektplan hälsosamt åldrande 2014 Tjänsteskrivelse 2014-02-10 Handläggare: Birgitta Spens FHN 2013.0067 Projektplan hälsosamt åldrande 2014 Sammanfattning Karlskoga och Degerfors kommuner har tecknat samverkansavtal med Örebro läns landsting

Läs mer

Ärende 29. Medborgarförslag småbåtshamn i Karlskoga

Ärende 29. Medborgarförslag småbåtshamn i Karlskoga Ärende 29 Medborgarförslag småbåtshamn i Karlskoga Tjänsteskrivelse 2015-03-19 KS 2014.0266 Handläggare: Bosse Björk Kommunfullmäktige Svar på medborgarförslag om ny småbåtshamn i Karlskoga Sammanfattning

Läs mer

Checklista för en hållbar utveckling och utvärdering av checklista för konventionen om barnets rättigheter

Checklista för en hållbar utveckling och utvärdering av checklista för konventionen om barnets rättigheter Tjänsteskrivelse 2011-10-26 KFN 2011.0073 Handläggare: Nina Simonen Kultur- och föreningsnämnden Checklista för en hållbar utveckling och utvärdering av checklista för konventionen om barnets rättigheter

Läs mer

KF Ärende 11. Löpnummer i Politikerrummet: 27. Motion om IT-hjälpmedel i undervisningen

KF Ärende 11. Löpnummer i Politikerrummet: 27. Motion om IT-hjälpmedel i undervisningen KF Ärende 11 Löpnummer i Politikerrummet: 27 Motion om IT-hjälpmedel i undervisningen Tjänsteskrivelse 2013-06-04 KS 2012.0395 Handläggare: Thommy Andersson Kommunstyrelsen Yttrande över motion om IT-hjälpmedel

Läs mer

Ärende 2. Delårsrapport 1 Kommunstyrelsen år 2013. Rapporten finns publicerad i färg i Politikerrummet.

Ärende 2. Delårsrapport 1 Kommunstyrelsen år 2013. Rapporten finns publicerad i färg i Politikerrummet. Ärende 2 Delårsrapport 1 Kommunstyrelsen år Rapporten finns publicerad i färg i Politikerrummet. Rapporten finns även publicerad i färg på www.karlskoga.se under rubriken Kommun & politik/demokrati/kommunstyrelsen

Läs mer

Rutiner vid tecknande av avtal

Rutiner vid tecknande av avtal Tjänsteskrivelse 2014-03-17 KFN 2013.0086 Handläggare: Annelie Henriksson Rutiner vid tecknande av avtal Sammanfattning I november 2013 fick förvaltningen i uppdrag att se över rutinerna för tecknande

Läs mer

Redovisning och överföring av ungdomsrådet Ung Kungs medel

Redovisning och överföring av ungdomsrådet Ung Kungs medel Tjänsteskrivelse 2014-04-15 Handläggare: Josefin Sejnelid FHN 2013.0073 Folkhälsonämnden c:\temp\jsed9j7ace.doc Redovisning och överföring av ungdomsrådet Ung Kungs medel Sammanfattning Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Ärende 31. Motion om en fullstor inomhusarena

Ärende 31. Motion om en fullstor inomhusarena Ärende 31 Motion om en fullstor inomhusarena Tjänsteskrivelse 2015-06-01 KS 2014.0405 Handläggare: Karin Jirénius Kommunfullmäktige Svar på motion om en fullstor inomhusarena Sammanfattning Börje Engholm,

Läs mer

Uppföljning av mångfaldsplanen 2011-2012

Uppföljning av mångfaldsplanen 2011-2012 Tjänsteskrivelse 2012-11-13 Handläggare: Stina Desroses FHN 2010.0071 Folkhälsonämnden av mångfaldsplanen 2011-2012 Sammanfattning Folkhälsonämnden beslutade i december 2010 om mångfaldsplan med särskilda

Läs mer

Beslutsprocessen - Kommunfullmäktiges investeringsbeslut Fastighetsägare - Konstnärlig utsmyckning

Beslutsprocessen - Kommunfullmäktiges investeringsbeslut Fastighetsägare - Konstnärlig utsmyckning Tjänsteskrivelse 2015-02-18 KFN 2015.0033 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Remissyttrande - Investeringspolicy Sammanfattning Kultur- och föreningenämnden har beretts tillfälle att

Läs mer

Bredbandsstrategi för Falkenbergs kommun. Dnr KS 2012-49

Bredbandsstrategi för Falkenbergs kommun. Dnr KS 2012-49 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2012-06-26 201 Bredbandsstrategi för. Dnr KS 2012-49 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Läs mer

Riktlinje för bredband

Riktlinje för bredband STYRDOKUMENT Sida 1(8) Riktlinje för bredband Område Program Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Fastställd Nämnd, datum, Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad Diarienummer 2 Innehållsförteckning 1. Syfte och

Läs mer

Remissvar - motion om att skapa ett ungdomens hus

Remissvar - motion om att skapa ett ungdomens hus Tjänsteskrivelse 2013-04-22 KFN 2013.0035 Handläggare: Maria Motin Kultur- och föreningsnämnden Remissvar - motion om att skapa ett ungdomens hus Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden har beretts

Läs mer

Ärende 4. Motion om att utveckla Nobelområdet till Karlskogas idrottscentrum

Ärende 4. Motion om att utveckla Nobelområdet till Karlskogas idrottscentrum Ärende 4 Motion om att utveckla Nobelområdet till Karlskogas idrottscentrum Protokollsutdrag Kultur- och föreningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-24 KFN 52 KFN 2012.0053 Motion om att utveckla Nobelområdet

Läs mer

2015-11-23. Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar om effektmål 2016 för de egna verksamheterna enligt bilaga.

2015-11-23. Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar om effektmål 2016 för de egna verksamheterna enligt bilaga. TJÄNSTESKRIVELSE 2015-11-23 Kommunstyrelsen Percy Carlsbrand Ekonomichef Telefon 08 555 010 10 percy.carlsbrand@nykvarn.se KS/2015:175 Effektmål 2016 Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Ärende 8. Motion om att alla barn upp till 18 års ålder ska få glasögon gratis

Ärende 8. Motion om att alla barn upp till 18 års ålder ska få glasögon gratis Ärende 8 Motion om att alla barn upp till 18 års ålder ska få glasögon gratis Protokollsutdrag Socialnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-10 SN 100 SN 2012.0167 Yttrande avseende motion om att alla barn upp

Läs mer

Uppföljning Nöjd Kund Index städning skola

Uppföljning Nöjd Kund Index städning skola Handläggare: Sofie Norén Tjänsteskrivelse 2013-05-16 FHN 2012.0079 Folkhälsonämnden Uppföljning Nöjd Kund Index städning skola Sammanfattning Inför årsredovisningen 2012 mättes hur nöjda brukarna är i

Läs mer

Förhandsinbjudan till regional folkhälsokonferens 2013

Förhandsinbjudan till regional folkhälsokonferens 2013 Tjänsteskrivelse 2012-10-23 Handläggare: Cecilia Ljung Förhandsinbjudan till regional folkhälsokonferens 2013 Sammanfattning I folkhälsoplan för Örebro län står att länets fortsatta folkhälsoarbete ska

Läs mer

Kvalitetsåtagande städ förskola i Karlskoga och Degerfors

Kvalitetsåtagande städ förskola i Karlskoga och Degerfors Tjänsteskrivelse 2013-11-12 Handläggare: Birgitta Spens FHN 2013.0087 Folkhälsonämnden Kvalitetsåtagande städ förskola i Karlskoga och Degerfors Sammanfattning I de mål och styrmått som kommunfullmäktige

Läs mer

Remissvar; slutrapport lokalutredningen

Remissvar; slutrapport lokalutredningen Tjänsteskrivelse 2012-10-23 Handläggare: Ulrika Lundgren FHN 2011.0070 Folkhälsonämnden Remissvar; slutrapport lokalutredningen Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade att remittera slutrapporten till

Läs mer

Direktiv - Internbudget 2015

Direktiv - Internbudget 2015 Tjänsteskrivelse 2014-09-02 KFN 2014.0027 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Direktiv - Internbudget 2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden fastställer sin budget för 2015

Läs mer

Strandbadets olika verksamheter

Strandbadets olika verksamheter Tjänsteskrivelse 2012-10-30 KFN 2012.0092 Handläggare: Maria Motin Strandbadets olika verksamheter Sammanfattning På strukturgruppen i september 2012 diskuterades Strandbadets olika verksamheter - målgrupper,

Läs mer

Ärende 27. Medborgarförslag om byggande av nya bostäder

Ärende 27. Medborgarförslag om byggande av nya bostäder Ärende 27 Medborgarförslag om byggande av nya bostäder Tjänsteskrivelse 1 (4) 2016-02-07 KS 2015.0303 Handläggare Bosse Björk Svar på medborgarförslag om byggande av nya bostäder Sammanfattning Föreligger

Läs mer

Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018. Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar

Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018. Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018 Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 Driftbudget och särskilda prioriteringar

Läs mer

Brukarundersökningar kost och städ 2014

Brukarundersökningar kost och städ 2014 Tjänsteskrivelse 2014-05-19 Handläggare: Camilla Jern FHN 2014.0063 Brukarundersökningar kost och städ 2014 Sammanfattning Inför uppföljning av mål och budget samt inför kommande delårsredovisning mättes

Läs mer

Nöjd Kund Index av måltid inom skola

Nöjd Kund Index av måltid inom skola Tjänsteskrivelse 2013-05-16 Handläggare: Sofie Norén FHN 2012.0082 Folkhälsonämnden Nöjd Kund Index av måltid inom skola Sammanfattning 2012 uppnåddes Nöjd Kund Index (NKI) 39 för matgästerna i skolan,

Läs mer

Riktlinjer för Ung Peng-stöd

Riktlinjer för Ung Peng-stöd Tjänsteskrivelse 2012-11-20 KFN 2012.0063 Handläggare: Nina Simonen Kultur- och föreningsnämnden Riktlinjer för Ung Peng-stöd Sammanfattning Ung Peng är ett ekonomiskt stöd från Karlskoga kommun till ungdomar

Läs mer

Remissvar - motion om nytt system för föreningsbidrag samt kulturarvsfond

Remissvar - motion om nytt system för föreningsbidrag samt kulturarvsfond Tjänsteskrivelse 2013-04-29 KFN 2013.0017 Handläggare: Maria Motin Kultur- och föreningsnämnden Remissvar - motion om nytt system för föreningsbidrag samt kulturarvsfond Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

Yttrande över motion om datorer på vårdinrättningar i Karlskoga

Yttrande över motion om datorer på vårdinrättningar i Karlskoga Tjänsteskrivelse 1 (4) 2015-08-12 SN 2015.0153 Handläggare Anders Hedåberg, socialkansliet Socialnämnden Yttrande över motion om datorer på vårdinrättningar i Karlskoga Sammanfattning Socialförvaltningen

Läs mer

Tjänsteskrivelse 2012-02-14 Diarienummer Kommunledningskontoret Handläggare Gerd Olofsson 0910-73 59 68 Utvärdering av kommunsamarbetet 2011 Sammanfattning Som ett led i arbetet med att formulera mätbara

Läs mer

Handlingsplan för implementering av finskt förvaltningsområde inom socialförvaltningens verksamhetsområde

Handlingsplan för implementering av finskt förvaltningsområde inom socialförvaltningens verksamhetsområde Tjänsteskrivelse 1 (3) 2014-11-03 SN 2012.0244 Handläggare: Socialnämnden Handlingsplan för implementering av finskt förvaltningsområde inom socialförvaltningens verksamhetsområde Sammanfattning 2010 trädde

Läs mer

KS Ärende 5. Löpnummer i Politikerrummet: 9. Från etablering till anställning

KS Ärende 5. Löpnummer i Politikerrummet: 9. Från etablering till anställning KS Ärende 5 Löpnummer i Politikerrummet: 9 Från etablering till anställning Tjänsteskrivelse 1 (7) 2013-10-25 SN 2013.0132 KS 2013.0330 Handläggare: Unni Johansson Kommunstyrelsen Från etablering till

Läs mer

2014-01-13. Ann-Katrin Karlsson, kommunsekreterare Liza Yngström, samhällsplanerare, 1

2014-01-13. Ann-Katrin Karlsson, kommunsekreterare Liza Yngström, samhällsplanerare, 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (7) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Måndagen den 13 januari 2014, kl. 10.00 10.25 Beslutande Övriga deltagande Tommy Nyström (s), ordförande Birgitta

Läs mer

Ärende 14. Aktieägaravtal Science Park

Ärende 14. Aktieägaravtal Science Park Ärende 14 Aktieägaravtal Science Park Tjänsteskrivelse 2013-05-11 Handläggare: Lars Näsström Aktieägaravtal Science Park Sammanfattning Inför bildandet av den gemensamma Science Park, gemensamt ägd av

Läs mer

Internkontroll av kundnöjdheten på Strandbadet och Träningspasset

Internkontroll av kundnöjdheten på Strandbadet och Träningspasset Tjänsteskrivelse 2012-11-26 KFN 2011.0062 Handläggare: Maria Motin Kultur- och föreningsnämnden Internkontroll av kundnöjdheten på Strandbadet och Träningspasset Sammanfattning Under år 2005 fick kommunens

Läs mer

Utdrag ur godkänd 2016-03-14 Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020

Utdrag ur godkänd 2016-03-14 Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 REDOVISNING Dnr 604-6474-2015 2016-03-14 Utdrag ur godkänd 2016-03-14 Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 1.1. Stöd till bredband (delåtgärd 7.3 fokusområde

Läs mer

Nämndernas verksamhetsplaner 2014

Nämndernas verksamhetsplaner 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Kommunledningsförvaltningen Eva-Lena Segerud,0550-88170 eva-lena.segerud@kristinehamn.se Datum 2013-11-26 Ks/2013:165 041 Budget Nämndernas verksamhetsplaner 2014 Sammanfattning

Läs mer

Yttrande över motion angående IT-hjälpmedel i undervisningen

Yttrande över motion angående IT-hjälpmedel i undervisningen 1 (4) Handläggare: Gunilla Ericsson 2013-01-21 GN 2013.0020 Gymnasienämnden Yttrande över motion angående IT-hjälpmedel i undervisningen Sammanfattning Sverigedemokraterna genom Fredrik Molin motionerar

Läs mer

Återrapport om analysen av Nöjd Kund Index av måltid inom skola

Återrapport om analysen av Nöjd Kund Index av måltid inom skola Tjänsteskrivelse 2014-02-03 Handläggare: Liz Silvergrund Elfsberg FHN 2012.0082 Folkhälsonämnden Återrapport om analysen av Nöjd Kund Index av måltid inom skola Sammanfattning Enligt protokoll från FHN

Läs mer

Ärende 26. Arkivbeskrivning för kommunstyrelsens ledningskontor

Ärende 26. Arkivbeskrivning för kommunstyrelsens ledningskontor Ärende 26 Arkivbeskrivning för kommunstyrelsens ledningskontor Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-10-01 KS 2015.0184 Handläggare Karin Jirénius Kommunstyrelsen Arkivbeskrivning för kommunstyrelsens ledningskontor

Läs mer

Ansökan från Kooperativet Fjället avseende överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap för ungdomsverksamhet

Ansökan från Kooperativet Fjället avseende överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap för ungdomsverksamhet Tjänsteutlåtande Utfärdat 2014-05-26 Diarienummer N131-0259/14 Sektor Kultur och fritid Hasse Ohlson Telefon 031-365 27 05 E-post: hasse.ohlson@angered.goteborg.se Ansökan från Kooperativet Fjället avseende

Läs mer

KF Ärende 11. Löpnummer i Politikerrummet: 28. Motion om upphandlingar av råvaror

KF Ärende 11. Löpnummer i Politikerrummet: 28. Motion om upphandlingar av råvaror KF Ärende 11 Löpnummer i Politikerrummet: 28 Motion om upphandlingar av råvaror Tjänsteskrivelse 2013-11-01 KS 2013.0140 Handläggare: Karin Jirénius Svar på motion om upphandling av råvaror Sammanfattning

Läs mer

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 En sammanfattning av årsredovisningen DET EKONOMISKA RESULTATET För femtonde året i rad hade kommunen ett positivt resultat. Överskottet var 5,9 miljoner kronor och berodde

Läs mer

Seminarium nr 5: Hållbar samhällsplanering på regional nivå

Seminarium nr 5: Hållbar samhällsplanering på regional nivå Handläggare: Ida Broman, Folkhälsoförvaltningen Seminarium nr 5: Hållbar samhällsplanering på regional nivå Michael Sjöberg - Planeringsdirektör och kanslichef, Örebro läns landsting Michael introducerar

Läs mer

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157.

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157. Växtplats Ulricehamn, Översiktsplan 2001 för Ulricehamns kommun, antogs av kommunfullmäktige 2002-02-21, 12. Planen består av tre häften, del 1 Mål och strategier, del 2 Kunskapskälla och del 3 Konsekvensbeskrivning,

Läs mer

1 (34) Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-30 101

1 (34) Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-30 101 1 (34) Budget 2015 samt Långtidsplan 2016 2018 i Ar rvidsjaurs kommun Om arbetet med attt omsätta resurser till mänskliga syften Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-30 101 2 (34) 3 (34) 4 (34) 5 (34)

Läs mer

Ärende 18. Medborgarförslag om Alfred Nobels torg

Ärende 18. Medborgarförslag om Alfred Nobels torg Ärende 18 Tjänsteskrivelse 1 (2) 2016-02-11 KS 2015.0262 Handläggare Bosse Björk Svar på medborgarförslag angående Alfred Nobels Torg Sammanfattning Ett medborgarförslag har inkommit som väcktes i kommunfullmäktige

Läs mer

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 12 Grundläggande värden... 2 Kund/Brukarorientering... 2 Engagerat ledarskap...

Läs mer

Ärende 19. Motion om miljöpåverkan via dagvattenledningarna

Ärende 19. Motion om miljöpåverkan via dagvattenledningarna Ärende 19 Motion om miljöpåverkan via dagvattenledningarna Tjänsteskrivelse 1 (2) 2016-04-07 KS 2015.0290 Handläggare Bosse Björk Svar på motion angående miljöpåverkan via dagvattenledningar Sammanfattning

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel

Ansökan om utvecklingsmedel 1 (5) Handläggare: Gunilla Ericsson 2013-10-23 GN 2013.0176 Gymnasienämnden Kommunstyrelsen Karlskoga Ansökan om utvecklingsmedel Sammanfattning Gymnasienämnden ansöker om utvecklingsmedel hos kommunstyrelsen

Läs mer

Förhandinbjudan Folkhälsokonferens 2013

Förhandinbjudan Folkhälsokonferens 2013 Tjänsteskrivelse 2013-04-15 Handläggare: Cecilia Ljung Dnr: 2013.0048 Folkhälsonämnden Förhandinbjudan Folkhälsokonferens 2013 Sammanfattning Folkhälsonämnden bjuder in till den årliga folkhälsokonferensen

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Ärende 25. Motion om att utreda möjligheterna att återuppliva Sandvikens camping

Ärende 25. Motion om att utreda möjligheterna att återuppliva Sandvikens camping Ärende 25 Motion om att utreda möjligheterna att återuppliva Sandvikens camping Tjänsteskrivelse 2015-03-26 KS 2014.0232 Handläggare: Bosse Björk Kommunfullmäktige Svar på motion om att utreda möjligheterna

Läs mer

PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER

PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER SID 1(13) Plan för bredbandsutbyggnad i Helsingborg PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER Rådhuset Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(13) Helsingborgs

Läs mer

Trygghetsaspekter i din kommun visar på förbättrade resultat. Din delaktighet och kommunens information är ett förbättringsområde.

Trygghetsaspekter i din kommun visar på förbättrade resultat. Din delaktighet och kommunens information är ett förbättringsområde. I Kommunens Kvalitet i Korthet redovisas resultat inom några viktiga områden som är intressanta för invånarna. Resultaten har ambitionen att beskriva kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner.

Läs mer

Riktlinje för dagskassor med kontanthantering

Riktlinje för dagskassor med kontanthantering Tjänsteskrivelse 2015-02-16 Handläggare: Madelene Hedström FHN 2013.0051 Folkhälsonämnden Riktlinje för dagskassor med kontanthantering Sammanfattning En kommunövergripande riktlinje för Dagskassor med

Läs mer

Ärende 26. Motion om konferenshotell med restaurang på Näset

Ärende 26. Motion om konferenshotell med restaurang på Näset Ärende 26 Motion om konferenshotell med restaurang på Näset Tjänsteskrivelse 2015-03-26 KS 2014.0233 Handläggare: Bosse Björk Kommunfullmäktige Svar på motion om att utreda möjligheterna att bygga konferenshotell

Läs mer

Tid: onsdagen den 15 april 2015, klockan 08.00 Plats: Samlingssalen, Letälvsgården, Sveagatan 11, 693 33 Degerfors

Tid: onsdagen den 15 april 2015, klockan 08.00 Plats: Samlingssalen, Letälvsgården, Sveagatan 11, 693 33 Degerfors G Kallelse/Föredragningslista 1 (2) Folkhälsonämnden sammanträder Tid: onsdagen den 15 april 2015, klockan 08.00 Plats: Samlingssalen, Letälvsgården, Sveagatan 11, 693 33 Degerfors Ersättarna underrättas

Läs mer

VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN

VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING SOCIALDEMOKRATERNAS LANDSBYGDSPOLITIK...5 Jobben ska komma i hela Sverige...6 Utbildning och boende...9 Vägar, järnvägar,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-04-16 Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-04-16 Kommunstyrelsen 1/2 Sessionssalen, 2014-04-16 08:00-10.20 99-104 Beslutande Anna-Karin Skatt (S), ord Michael Brisman (M) Bengt Karlsson (S) Christer Johansson (S) Berndt Gustafsson (S) Mimmi Pirttilä (S) Erik Ezelius

Läs mer

Översyn av arbetsformer och reglemente för pensionärsrådet

Översyn av arbetsformer och reglemente för pensionärsrådet Dnr KS-2012-671 Dpl 00 sid 1 (7) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Tjänsteyttrande 2013-03-26 Jenny Mentzer, 054-540 -10 40 jenny.mentzer@karlstad.se Översyn av arbetsformer och reglemente för

Läs mer

ETT BÄTTRE DEGERFORS. FÖR ALLA. SOCIALDEMOKRATERNA I DEGERFORS VALPROGRAM 2015-2018.

ETT BÄTTRE DEGERFORS. FÖR ALLA. SOCIALDEMOKRATERNA I DEGERFORS VALPROGRAM 2015-2018. ETT BÄTTRE DEGERFORS. FÖR ALLA. SOCIALDEMOKRATERNA I DEGERFORS VALPROGRAM 2015-2018. Annika Engelbrektsson, kandidat till kommunstyrelsens ordförande och förstanamn på Socialdemokraterna i Degerfors lista

Läs mer

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budgetförslag 2014 Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budget 2014 För fler jobb och högre kvalitét i skola och omsorg! Det

Läs mer

Ärende 6 Finansiell rapport 2014

Ärende 6 Finansiell rapport 2014 Ärende 6 Finansiell rapport 2014 Tjänsteskrivelse 2014-02-21 KS 2014.0017 Handläggare: Erica Lindström Kommunstyrelsen Finansiell rapport kommunkoncernen per 2014-02-28 Sammanfattning Karlskoga kommun

Läs mer

Sammanträdesrummet Bildhuggaren kl. 08:15-12:05 Claes Jägevall (FP) PeO Andersson (M) Stefan Larsson (KD) Rolf Eriksson (S) Anne-Marie Wahlström (S)

Sammanträdesrummet Bildhuggaren kl. 08:15-12:05 Claes Jägevall (FP) PeO Andersson (M) Stefan Larsson (KD) Rolf Eriksson (S) Anne-Marie Wahlström (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-04-23 Plats och tid ande Sammanträdesrummet Bildhuggaren kl. 08:15-12:05 Claes Jägevall (FP) PeO Andersson (M) Stefan Larsson (KD) Rolf Eriksson (S) Anne-Marie

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Pajala kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 17 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-08-29 16 Sida Ks Dnr 206/2011 042 Anvisningar delårsbokslut per 110731 Arbetsutskottets beslut Förslag till kommunstyrelsen Fastställa anvisningar

Läs mer

Bredbandsstrategi - remissvar

Bredbandsstrategi - remissvar TJÄNSTEUTLÅTANDE Teknik- och servicekontoret Dnr TSN/2016:120-032 2016-04-06 1/2 Handläggare Karolina Zander Tel. 0152-291 36 Teknik- och servicenämnden Bredbandsstrategi - remissvar Förslag till beslut

Läs mer

Ärende 16. Projekt IT-Guide

Ärende 16. Projekt IT-Guide Ärende 16 Projekt IT-Guide Tjänsteskrivelse 2015-05-18 KS 2014.0295 Handläggare: Kommunstyrelsen Rapport om möjligheten att införa konceptet IT- Guide i Karlskoga och förslag till provperiod i projektform

Läs mer

Handbok. för politiker i Ängelholms politiska organisation

Handbok. för politiker i Ängelholms politiska organisation Handbok för politiker i Ängelholms politiska organisation Innehåll Inledning Organisation Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Välfärdsnämnden Myndighetsnämnden Överförmyndarnämnden Valnämnden Krisledningsnämnden

Läs mer

En framtid för Vimmerby. Vänsterpartiets kommunala budget 2016

En framtid för Vimmerby. Vänsterpartiets kommunala budget 2016 En framtid för Vimmerby Vänsterpartiets kommunala budget 2016 Vänsterpartiet 2015 En svår situation Dåliga beslut har försatt kommunen i stora problem Efter år av dåligt skött ekonomi i kommunen står Vimmerby

Läs mer

Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum Ann-Christin Östbergh, Hans Juhlin 0455-303611, 303267 DIA 2012.3907 2012-11-19 Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Verksamhetsplan 2016-2018. Budget 2016. Överförmyndarnämnden

Verksamhetsplan 2016-2018. Budget 2016. Överförmyndarnämnden Verksamhetsplan 2016-2018 Budget 2016 Överförmyndarnämnden Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen ----------------------------------------------------------------- 3 Omvärldsanalys --------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter Kommunstyrelsen 2013-05-08 1 (10) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2013:228 Cecilia Boström 016-710 29 96 Kommunstyrelsen Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

Dialogen om torget. 27 mars 22 maj 2013. www.karlskoga.se

Dialogen om torget. 27 mars 22 maj 2013. www.karlskoga.se Dialogen om torget 27 mars 22 maj 2013 www.karlskoga.se 2 (8) Bakgrund Under juni 2012 beslutade kommunstyrelsen att en medborgardialog om hur framtidens torg i Karlskoga ska utformas. Dialogens syfte

Läs mer

Skånskt Bredbandsforum, SBBF

Skånskt Bredbandsforum, SBBF Skånskt Bredbandsforum, SBBF Förslag till agenda, Styrgruppsmöte 1 1. Välkomna 2. Uppdraget SBBF 3. Inledning, presentation av kansliet 4. Nationellt Bredbandsforum, Näringsdepartementet/PTS 5. Förväntningar

Läs mer

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 5 frågor som vi tänker fokusera på 2014-2018 Norrlands bästa företagsklimat Ordning och reda i ekonomin Bra inomhusoch utomhus miljöer för barn, unga

Läs mer

Ärende 5. Motion om att skapa en idrotts- och föreningsdag i Karlskoga

Ärende 5. Motion om att skapa en idrotts- och föreningsdag i Karlskoga Ärende 5 Motion om att skapa en idrotts- och föreningsdag i Karlskoga Protokollsutdrag Kultur- och föreningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-24 KFN 51 KFN 2012.0054 Motion om att skapa en Idrotts- och

Läs mer

Karlskoga kommuns omvärldsdag 2014-01-14

Karlskoga kommuns omvärldsdag 2014-01-14 Karlskoga kommuns omvärldsdag 2014-01-14 Viktiga trender för Energi & Miljö Trend Möjlighet Hållbarhet Utveckla affärsmodeller som bygger på hållbarhet och kretsloppstänkande Kommunicera och utveckla hållbarhet

Läs mer

T IKommunledningskontoret

T IKommunledningskontoret T IKommunledningskontoret Datum 2013-04-16 Ärendenr 2013-000134.10 Kommunstyrelsens arbetsutskott Arets Stadskärna Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås föreslå kommunstyrelsen föreslå

Läs mer

Ärende 22. Redovisning av internkontroll kommunstyrelsen 2015 avseende fakturor för representation, kurser, resor och hotell

Ärende 22. Redovisning av internkontroll kommunstyrelsen 2015 avseende fakturor för representation, kurser, resor och hotell Ärende 22 Redovisning av internkontroll kommunstyrelsen 2015 avseende fakturor för representation, kurser, resor och hotell Tjänsteskrivelse 2015-10-28 KS 2014.0345 Handläggare: Per Nordin Internkontroll

Läs mer

Årsredovisning 2009. Förskola Förskoleområdet

Årsredovisning 2009. Förskola Förskoleområdet Förskola Förskoleområdet Innehållsförteckning RESULTATRÄKNING... 3 UPPDRAG... 4 ANALYS AV ÅRETS VERKSAMHET... 5 Måluppfyllelse - god ekonomisk hushållning... 5 Måluppfyllelse - andra övergripande verksamhetsmål...

Läs mer

Hjo kommuns medborgare ska ha tillgång till lättillgänglig och relevant information om kommunens verksamheter

Hjo kommuns medborgare ska ha tillgång till lättillgänglig och relevant information om kommunens verksamheter Kommunstyrelsens och byggnadsnämndens kompletterande mål för 2015 2(17) 3(17) Inledning Enligt Hjo kommuns målmodell ska kommunfullmäktige i budgetdokumentet besluta om ett antal kommunövergripande, prioriterade

Läs mer

Kvalitet före driftsform

Kvalitet före driftsform Kvalitet före driftsform - Ett program för valmöjligheter med ansvar för framtiden Socialdemokraterna i Haninge, Handenterminalen 3 plan 8 136 40 Haninge. Tel 745 40 74 socialdemokraterna.haninge@telia.com

Läs mer

Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029

Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 2016-02-2323 Er ref: N2015/4305/TIF Vår ref: 2014/606-544 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 Regionförbundet

Läs mer

KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 2012 2014

KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 2012 2014 KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 212 214 VILHELMINA KOMMUN Miljö och byggnadsnämnden, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 94-14 e-post: miljobyggnadsnamnd@vilhelmina.se

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning.

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning. Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning Veronica Blank Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET...

Läs mer

Budget 2005. Tillsammans bygger vi ett ännu attraktivare Örnsköldsvik. Befolkningsstrukturen - en kommunal utmaning

Budget 2005. Tillsammans bygger vi ett ännu attraktivare Örnsköldsvik. Befolkningsstrukturen - en kommunal utmaning Budget 2005 Tillsammans bygger vi ett ännu attraktivare Örnsköldsvik Befolkningsstrukturen - en kommunal utmaning Vi lever i en föränderlig värld och det påverkar dagligen förutsättningarna för den kommunala

Läs mer