Ärende 2. Delårsrapport 1 Kommunstyrelsen år Rapporten finns publicerad i färg i Politikerrummet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ärende 2. Delårsrapport 1 Kommunstyrelsen år 2013. Rapporten finns publicerad i färg i Politikerrummet."

Transkript

1 Ärende 2 Delårsrapport 1 Kommunstyrelsen år Rapporten finns publicerad i färg i Politikerrummet. Rapporten finns även publicerad i färg på under rubriken Kommun & politik/demokrati/kommunstyrelsen

2 Tjänsteskrivelse KS.0043 Handläggare: Brittmarie Ahlm Kommunstyrelsen Delårsrapport kommunstyrelsen januari - april Sammanfattning Kommunstyrelsen ledningskontor har upprättat en delårsrapport för perioden januari-april. Rapporten är i allt väsentligt upprättat enligt god redovisningssed och intentionerna i kommunala redovisningslagen. Måluppfyllelse kommunstyrelsens mål Prognosen för kommunstyrelsens mål är i dagsläget svårbedömt. Flertalet mått har ännu inte mätts utan mäts senare under året. Därutöver har kommunstyrelsen fyra mål som inte mäts inte under. Ekonomiskt resultat Per april redovisar kommunstyrelsen ett positivt resultat i förhållande till budget på tkr. Prognosen för året visar ett negativt resultat på tkr, vilket främst består av kostnader som tas inom ramen för utvecklingsmedel. Resultatet täcks av det överskott som genererades under 2012 och därmed inom ramen för treårsbudgeten. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 13 maj Delårsrapport januari april, kommunstyrelsen Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner delårsrapporten för januari april. Hans Lundell Förvaltningschef Expedieras till Samtliga avdelningschefer POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO KARLSKOGA Fakturahantering BESÖKSADRESS Box TELEFAX WEBBADRESS ORG NR Katrinedalsgatan MALMÖ

3 Delårsrapport januari-april kommunstyrelsen

4 Sammanfattning - Under våren har en konferensdag gällande integration, med fokus på Somalia hållits i Karlskoga för ca 150 åhörare från länet. Nätverk för integrationsfrågor har byggts upp både internt och extern. - En marknadsföringsplan av Karlskoga kommun håller på att tas fram tillsammans med större företag i Karlskoga. Syfte är att ta fram material för att berätta om Karlskoga i samband med rekrytering. - Initiering av en kartläggning för hur personal på större arbetsplatser ser på arbetspendling. Syfte är att finna brister och öka att arbetspendlingen med kollektivtrafik. - Fortsatt arbete med utveckling av information och marknadsföringsinsatser. Den nya hemsidan har fått positivt gensvar. - Arbete med att samtliga förvaltningar skall ha tillgång till finsktalande kontaktpersoner. - Beslut om att starta ett näringslivsbolag tillsammans med näringslivet. - Stimulans av nyföretagande görs genom projekt Framtidens Företagare, Sommarlovsföretagare och UF, Ung Företagsamhet. - Näringslivsdagen har genomförts. Övrig näringslivssamverkan som planeras är Mat & Prat, B2B mässan och Promotionbåten. - Projektet Medborgardialog är startat. Första dialog om Alfred Nobels torgs utformning har hållits. - En mindre översyn av ledningskontorets organisation har genomförts, där upphandlingsenheten har flyttats till kansliavdelningen och handikappkonsulenten har flyttats till samhällsbyggnadsförvaltningen. - Processkartläggning av diarieföring och behandling av motioner har startats. - Ekonomiavdelningen sköter själv hanteringen av finansiella frågor, vilken sedan många år hanterats externt. - Utrullning av applikationen Politikerrummet har påbörjats för att underlätta hantering av handlingar i surfplattorna. - Gemensam IT-upphandling för Örebro län är klar. - Ny teknik till mindre arbetsplatser (förskolor mm)medför att användning av IP telefon nu möjlig. Analoga lösningar utgår och förhyrda ledningar släcks ned. - Personalavdelningen arbetar med att upprätta serviceöverenskommelser mellan kommunens verksamheter och centrala funktioner inom personal och IT. - Personalavdelningen arbetar med att ta fram en ledar- och medarbetarpolicy med tillhörande utvecklingsprogram. - Utbildningar inom arbetsmiljö- och rehabiliteringsområdet planeras och kommer till viss del utföras under. - Arbete med att ta fram en personalförsörjningsstrategi pågår. - Resultat av medarbetarundersökning bearbetas av chefer och medarbetare. Åtgärdsplan kommer till hösten. - Kommunfullmäktiges presidium har ordnat en utbildningsdag för samtliga presidier, nämndsekreterare och förvaltningschefer. Syfte är att belysa och förbättra ärendehantering och sammanträdesteknik. -Överförmyndarnämnde i Kristinehamn aviserar ett ökat antal ärenden och därmed ökade kostnader. Resultatredovisning Medborgar-/brukarperspektiv Mål 1.1 Kommuninvånarna känner sig trygga i Karlskoga Hur trygga medborgarna känner sig i Karlskoga (index 0-100) 58 kv 53, m kv 57, m 62 1 Grön = Karlskoga är bland de 25 % bästa, gul = Karlskoga är bland de 50 % i mitten, röd = Karlskoga är bland de 25 % lägsta.

5 3 (11) Målet mäts inte. Under året planeras försöksverksamhet med kameraövervakning och rondering. Fortsatt arbete med genomförandeplanen som är kopplad till den strategiska överenskommelsen med polisen om samverkan för bekämpning och förebyggande av brott. Mål 1.2 Ökad tillgänglighet för personer med fysisk funktionsnedsättning Andel av Karlskoga kommuns publika lokaler som är fullt tillgängliga för fysiskt funktionsnedsatta (%). Målet kommer att uppnås. Dock planeras inga nya insatser under året. Mål 1.3 Minskad skadegörelse och klotter Antal skaderapporter (antal per år) (jan-april) Målet kommer att uppnås. En fortsatt kampanj genomförs mot skadegörelse och klotter. Mål 1.4 God integration för nyanlända samt för ensamkommande flyktingbarn Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att kommunens mottagande är gott (NKI) Målet är möjligt att uppnå. I och med att kommunen nu har en integrationsutvecklare har också ett mer systematiskt arbete kunnat komma till stånd i integrationsfrågorna. En rad insatser har startat. En konferensdag med fokus på Somalia genomfördes i april med temat integration och mångfald för 150 åhörare från länet. 2 Då färg saknas går måttet inte att jämföra med. 3

6 4 (11) Kommunen deltar i ett strategiskt arbete inom SKL:s nationella och länsövergripande utvecklingsprojekt för ensamkommande barn, där ett fokus är arbetet med utsluss/integration för vägar mot utbildning/arbete. Dessutom medverkar kommunen i ett länsövergripande nätverk med fokus på arbete/utbildning/integration, som Länsstyrelsen ansvarar för. Internt har ett integrationsnätverk startats med en representant från varje förvaltning samt Hyresbostäder. Syftet är att dels utbyta information, dels att diskutera gemensamma frågor och skapa gemensamma handlingsprogram. Kommunen har tagit initiativ till att skapa ett integrationsråd, med representation från offentlig, privat och ideell sektor, för att där tillsammans kunna utveckla vägar mot arbete för nyanlända Karlskogabor. Mål 1.5 Karlskoga är en attraktiv kommun att bo, leva och verka i Andel kommuninvånare som kan rekommendera någon att flytta till Karlskoga (index kv 56, m 58 kv 56, m ) Folkmängd (antal) RUS-indikator Inflyttning (inrikes och utrikes) (antal) RUSindikator Flyttningsnettot (inrikes och utrikes) (antal) RUS-indikator Inrikes flyttnetto (antal) RUS-indikator Helhetsbedömning av kommunen som en plats att bo och leva på (Nöjd-Region-Index, 0-100) 59 kv 58, m kv 58, m 55 Målet är möjligt att uppnå. Befolkningssiffrorna till och med mars ser positiva ut. Mål 1.6 Bra tillgänglighet, säkerhet och kvalitet i kollektivtrafiken/kommunikationerna Hur nöjda kommunens invånare är med kommunikationerna (index 0-100) 60 kv 59, m kv 63, m Kommuninvånarnas möjligheter att använda kollektivtrafiken för resor (lokal och regional trafik) (värde 1-10) 5,2 5,4 3 Till och med mars 4

7 5 (11) Målet mäts inte. En undersökning angående hur personalen vid kommunens större företag ser på arbetspendlingen har initierats. Syftet är att kartlägga hur bristerna ser ut för att kunna öka arbetspendlingen med kollektivtrafik. Mål 2.1 Lättillgänglig information om den kommunala verksamhetens kvalitet och service Hur nöjda medborgarna är med kommunens verksamheter (Nöjd-Medborgar-Index, 0-100) 57 kv 56, m kv 57, m Kommunens information via webbplatsen (informationsindex) (2012) Antal tillhandahållna fullvärdiga e-tjänster (antal totalt) Hur stor andel av webbinformationen som finns på lätt svenska (antal webbsidor) Målet kommer att uppnås. Resultatet från SKL:s webbgranskning 2012 användes vid framtagandet av nya som publicerades i oktober Ett länsövergripande arbete i syfte att skynda på utvecklingen för e-tjänster planeras inom ramen för BRO, Business Region Örebro. Mål 2.2 God service och tillgänglighet Kommuninvånarnas nöjdhet med bemötande och tillgänglighet vid kontakt med kommunen (index 0-100) Andel invånare som upplever ett gott (2012) bemötande vid kontakt med kommunen via telefon (%) Andel invånare som får svar på en enkel fråga via telefon (%) Andel invånare som tar kontakt med kommunen via telefon för att få svar på en enkel fråga och som får kontakt med en handläggare (%) (2012) Målet är möjligt att uppnå om planerade insatser genomförs. Kommunens ligger högt när det gäller tillgänglighet via telefon jämfört med kommuner. Nästa undersökning av kommunens service via telefon genomförs under hösten. Förvaltningarna har fått i uppdrag att arbeta fram handlingsplaner med utgångspunkt från undersökningen Det leder förhoppningsvis till bättre resultat när det gäller bemötandet per telefon. 5

8 6 (11) Kommunen har arbetat med att få tillgång till finsktalande kontaktpersoner vid förvaltningarna för att underlätta medborgarnas kontakter och förbättra servicen på finska. Detta finns nu på samtliga förvaltningar. En satsning görs på vård-och omsorgspersonalens revitalisering av finska språket. En tvådagars utbildning i finska (för finskspråkiga) ordnas, för att kunna bemöta de finsktalande brukarna ännu bättre. Medarbetarperspektiv Mål 3.1 Kommunstyrelsen är en attraktiv arbetsgivare, där alla har samma möjligheter till utveckling och arbetstillfredsställelse Kommunstyrelsens ledningskontors medarbetarindex (%) Kommunstyrelsens ledningskontors ledarskapsindex (%) Hur många av kommunstyrelsens ledningskontors medarbetare som kan rekommendera den egna arbetsplatsen (%) Andel av kommunstyrelsens ledningskontors medarbetare som känner till att det finns politiska mål som styr verksamheten (%) Andel medarbetare som upplever att arbetsförhållandena är organiserade att de lämpar sig för både kvinnor och män (%) Målet mäts inte. Resultat från medarbetarundersökningen 2012 bearbetas av chef och medarbetare i våra verksamheter och handlingsplaner arbetas fram under våren. Resultatet av handlingsplanerna sammanställs kommunövergripande och en analys av kommunövergripande åtgärder kartläggs. Mål 3.2 Kommun- och förvaltningsledningarna har tillräcklig kunskap och medvetenhet i genusfrågor för att kunna integrera jämställdhet i ledningen av kommunen Andel chefer och handläggare i kommun- och - Nollmätning förvaltningsledningarna som har kunskap i genusoch mångfaldsfrågor (%). Nollmätning genomförs. 6

9 7 (11) Mål 3.3 Tydlig och systematisk personalplanering Förvaltningsvisa kompetensutvecklingsplaner (antal totalt) Målet kommer inte att uppnås under. Arbetet med att ta fram en kommunövergripande personalförsörjningsstrategi pågår, men kommer inte att slutföras förrän Ett resultat av det arbetet är framtagande av förvaltningsvisa kompetensutvecklingsplaner. Utvecklingsperspektiv Mål 4.1 God service till näringslivet Hur nöjda företagarna är med kommunens (2011) service (Sthlm Business Alliance, Nöjd-Kund-Index, 0-100) Företagarnas sammanfattande omdöme av företagsklimatet i Karlskoga kommun (Sv N:s enkätundersökning om företagsklimatet, 1-6) 3,1 3,1 3, Antal förfrågningar angående företagsetableringar till kommunen (antal per år) - - Nollmätning görs Målet är möjligt att uppnå. Nöjd-Kund-undersökningen Stockholm Business Alliance pågår för närvarande. Resultatet redovisas i början av hösten. Företagarnas sammanfattade omdöme av företagsklimatet nådde inte upp till målnivån. Däremot kan bildandet av ett näringslivsbolag, där näringsliv och kommun gemensamt arbetar för att förbättra näringslivsklimatet, påverka utvecklingen positivt. Deltagande i BRO:s seminarier och erfarenhetsutbyten viktigt. Just nu pågår en nollmätning angående antalet förfrågningar angående företagsetableringar. En modell för statistikföring inom kommunen håller samtidigt på att tas fram. Mål 4.2 Antalet nya företag/nyetableringar ökar 7

10 8 (11) Antal nystartade företag per invånare (antal per år) Antal elever som startar UF-företag 4 (antal per år) 3,7 3,4 4,5 (2012) 22 (lå11/12) Målet kommer inte att uppnås Exploateringsfärdig mark finns klar för nya etableringar. Inom regionsamarbetet BRO skapas en gemensam karta över regionens lediga mark och lokaler. Att arbeta gemensamt för att öka antalet etableringar och arbetstillfällen i regionen ger större möjligheter att locka nya företagsetableringar till regionen. Hur många företag som startas är mycket konjunkturberoende. Näringslivsstrukturen i kommunen, med många större tillverkande företag, stödjer dessutom inte nyföretagandet. Kommunen måste dock fortsätta med stimulansinsatser för att öka intresset för att starta företag. På sikt kommer då den lokala kulturen att ändras. Under året har kommunen arbetat med ett startprogram, Framtidens Företagare. Dessutom upprepas förra årets sommarlovsföretagare riktat till ungdomar som slutar årskurs 9. Mål 5.1 Kommunstyrelsens verksamhet ska bedrivas kostnadseffektivt IT-kostnad (kr per PC och år) Ej mätt Telefonikostnad, exkl mobiltelefoni (kr per telefon och år) Ej mätt Svårbedömt uppgifter saknas. Mål 5.2 Invånarna är nöjda med möjligheten till inflytande på beslut i kommunen Hur nöjda invånarna är med kommunens information (index, 0-100) 55 kv 53, m kv 54, m Hur nöjda invånarna är med möjligheterna till påverkan (index, 0-100) Kommuninvånarnas helhetsbedömning av möjligheten till inflytande på beslut (Nöjd-Inflytande- Index, 0-100) Målet mäts inte. 39 kv 39, m kv 39, m kv 40, m 35 4 UF-företag = Ung Företagsamhet 8

11 9 (11) Mål 5.3 Miljöaspekter ska alltid finnas med som krav vid upphandling Andel upphandlingar där miljökrav ställs (%) Svårbedömt uppgifter saknas. Mål 6.1 Karlskoga är känd som en framstående utbildningsort Andel karlskogaelever som söker teknik- och naturvetenskaplig gymnasieutbildning i första hand (%) 12,5 22,0 16, Andel sökande från orter till gymnasieeller yrkeshögskoleutbildningar i Karlskoga (%) Gy 14 5 YH Svårbedömt då uppgifter saknas för 2012 samt målnivå för saknas. 5 Sökande från orter utanför Karlskoga och Degerfors 6 Sökande från orter utanför Karlskoga 9

12 10 (11) Driftredovisning (tkr) Delår jan-april 2012 Bokslut 2012 Utfall jan-april Prognos Budget Avvikelse Kostnader varav personal Intäkter Nettokostnader Nettobudget Resultat i förhållande till budget Nettokostnader per verksamhet Utvecklingsmedel Ledning/Stab Kansliavdelning Ekonomiavdelning IT-avdelning Personalavdelning Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Överförmyndarnämnden Summa nettokostnader Per april har 2 mkr av utvecklingsmedlen nyttjats vilket avser sanering av centralparken och medlen har förts över till samhällsbyggnadsnämnden. Prognosen är att samtliga 20 mkr kommer att användas under året, vilket tas från föregående års överskott. Ledning/staben redovisar per april ett överskott på 811 tkr, vilket främst beror på ej utförda projekt. Prognosen för året är att vissa projekt kommer ta medel från föregående års överskott i anspråk och därmed räknar ledning/staben med ett underskott på ca 550 tkr. Dessa projekt är Medborgardialogen, Alfred Nobels Björkborn samt Motorsportveckan. Kansliavdelningen redovisar per april ett överskott på 475 tkr; ett överskott som förväntas bli förbrukat till årsskiftet. Ekonomiavdelningen redovisar per april ett överskott på 753 tkr; ett överskott som förväntas bli förbrukat till årsskiftet. IT avdelning redovisar per april ett överskott på tkr, vilket till stor del beror på kostnader som kommer senare under året. Överskottet förväntas vara förbrukat till årsskiftet. Personalavdelningen redovisar per april ett överskott på 623 tkr, vilket till viss del beror på tjänstledigheter på avdelningen. Överskottet förväntas bli förbrukat till årsskiftet. Kommunstyrelsen redovisar per april ett underskott på -14 tkr, vilket ligger relativt nära budgeterade kostnader. Något utrymme finns därför inte för några ej planerade inslag utan att man överskrider budgeten på helåret. Kommunfullmäktige redovisar per april ett överskott på 338 tkr, överskottet beror till största delen på att man inte haft några kostnader för revisonen ännu. Bortser man från revisionens del av budgeten har kommunfullmäktige ett underskott på -24 tkr. Dessutom planeras ett extra fullmäktigemöte vilket kan komma att leda till att budgeten överskrids. Prognosen för kommunfullmäktige blir därför ett negativt resultat på tkr på helårsbasis. Överförmyndarnämnden redovisar per april ett negativt resultat på -449 tkr, detta beror på ett ökat antal ärenden som leder till ökade kostnader. Prognosen för året är ett negativt resultat på -500 tkr. 10

13 11 (11) Uppföljning av treårsbudget Period 2011 Redovisning (tkr) Utfall Utfall Utfall Prognos Prognos Resultat i förhållande till budget * Åtgärder för att klara ett ackumulerat 0-resultat vid periodens slut. Prognosen för är ett negativt resultat på tkr. Av detta är den största delen de utvecklingsmedel som genererade ett positivt resultat för För hela treårsperioden förväntas ett positivt resultat på ca 1,5 mkr. *Resultatet för 2012 uppgick till tkr, enligt beslut skall bemanningsenhetens resultat inte belasta KS i treårsbudgeten, varför utfallet i denna redovisning har ökats med tkr till tkr. Investeringskostnader Investeringar/inventarier Utfall jan-april Prognos Budget Avvikelse Varav överförs till nästa år Voteringsutrustning Investeringar i datanät Övriga investeringar Summa investeringsutgifter Kommentarer till investeringar IT-avdelningen prognostiserar med att alla investeringsmedel för datanät inte kommer att förbrukas. I övrigt förväntas investeringsmedlen att användas. Fram till och med april månad har det mesta lagts på investeringar i datanätet. Gällande voteringsutrustningen så avvaktas inköp tills utredning om var kommunfullmäktige skall hålla sina sammanträden ägt rum. 11

Ärende 26. Arkivbeskrivning för kommunstyrelsens ledningskontor

Ärende 26. Arkivbeskrivning för kommunstyrelsens ledningskontor Ärende 26 Arkivbeskrivning för kommunstyrelsens ledningskontor Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-10-01 KS 2015.0184 Handläggare Karin Jirénius Kommunstyrelsen Arkivbeskrivning för kommunstyrelsens ledningskontor

Läs mer

Ärende 1 Årsredovisning 2012

Ärende 1 Årsredovisning 2012 Ärende 1 Årsredovisning 2012 Tjänsteskrivelse 2013-04-26 KS 2012.0416 Handläggare: Brittmarie Ahlm Kommunstyrelsen Komplettering och rättelser i årsredovisning 2012 Sammanfattning Kompletteringar till

Läs mer

Uppdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott till kommunstyrelsen inför 2014-2016

Uppdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott till kommunstyrelsen inför 2014-2016 Tjänsteskrivelse 2013-03-26 KS 2013.0048 Handläggare: Hans Lundell Kommunstyrelsen Uppdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott till kommunstyrelsen inför 2014-2016 Sammanfattning Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Ärende 29. Medborgarförslag småbåtshamn i Karlskoga

Ärende 29. Medborgarförslag småbåtshamn i Karlskoga Ärende 29 Medborgarförslag småbåtshamn i Karlskoga Tjänsteskrivelse 2015-03-19 KS 2014.0266 Handläggare: Bosse Björk Kommunfullmäktige Svar på medborgarförslag om ny småbåtshamn i Karlskoga Sammanfattning

Läs mer

Mål och budget 2017-2019

Mål och budget 2017-2019 Tjänsteskrivelse 1 (2) -03-29 GN.0009 Handläggare Jan Strid Mål och budget - Sammanfattning Utifrån kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag på drift och investeringsramar samt planeringsförutsättningar

Läs mer

Budget 2011 Prognos 2011 Avvikelse

Budget 2011 Prognos 2011 Avvikelse Kommunstyrelsen Ekonomisk rapport per -05-31 Driftredovisning Tkr Budget Prognos Avvikelse Kommunstyrelsen 81690 81690 - HUL - - - Barn- och utbildningsnämnden 188865 188865 - Socialnämnden 184123 183623

Läs mer

Möckelnföreningarna. Kultur- och föreningsnämndens protokoll 2012-09-13 66

Möckelnföreningarna. Kultur- och föreningsnämndens protokoll 2012-09-13 66 Tjänsteskrivelse 2014-09-02 KFN 2012.0069 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Möckelnföreningarna Sammanfattning Karlskoga Folkhögskola tog 2012 initiativet till ett utvecklingsprojekt

Läs mer

Ärende 14. Verktygslådan, ett utbildningsprojekt kring ensamkommande barn

Ärende 14. Verktygslådan, ett utbildningsprojekt kring ensamkommande barn Ärende 14 Verktygslådan, ett utbildningsprojekt kring ensamkommande barn Tjänsteskrivelse 2012-05-23 KS 2012.0216 Handläggare: Anna Drevenstam Kommunstyrelsen Utbildningsprojekt Verktygslådan Sammanfattning

Läs mer

Direktiv - Internbudget 2015

Direktiv - Internbudget 2015 Tjänsteskrivelse 2014-09-02 KFN 2014.0027 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Direktiv - Internbudget 2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden fastställer sin budget för 2015

Läs mer

KS Ärende 5. Löpnummer i Politikerrummet: 9. Från etablering till anställning

KS Ärende 5. Löpnummer i Politikerrummet: 9. Från etablering till anställning KS Ärende 5 Löpnummer i Politikerrummet: 9 Från etablering till anställning Tjänsteskrivelse 1 (7) 2013-10-25 SN 2013.0132 KS 2013.0330 Handläggare: Unni Johansson Kommunstyrelsen Från etablering till

Läs mer

Ärende 15. Medborgarförslag om kommunala lönespecifikationer via e-post

Ärende 15. Medborgarförslag om kommunala lönespecifikationer via e-post Ärende 15 Medborgarförslag om kommunala lönespecifikationer via e-post Tjänsteskrivelse 2012-04-30 KS 2011.0227 Handläggare: Lone Atterstig Kommunstyrelsen Medborgarförslag om kommunala lönespecifikationer

Läs mer

NKI-undersökningar inom vård och omsorg 2012 samt 2013 och framåt

NKI-undersökningar inom vård och omsorg 2012 samt 2013 och framåt Tjänsteskrivelse 1 (7) 2012-09-12 SN 2011.0089 Handläggare: Patrik Jonsson, 22. socialkansliet Socialnämnden NKI-undersökningar inom vård och omsorg 2012 samt 2013 och framåt Sammanfattning NKI (nöjd kund

Läs mer

Ärende 18. Medborgarförslag om Alfred Nobels torg

Ärende 18. Medborgarförslag om Alfred Nobels torg Ärende 18 Tjänsteskrivelse 1 (2) 2016-02-11 KS 2015.0262 Handläggare Bosse Björk Svar på medborgarförslag angående Alfred Nobels Torg Sammanfattning Ett medborgarförslag har inkommit som väcktes i kommunfullmäktige

Läs mer

Ärende 26. Motion om konferenshotell med restaurang på Näset

Ärende 26. Motion om konferenshotell med restaurang på Näset Ärende 26 Motion om konferenshotell med restaurang på Näset Tjänsteskrivelse 2015-03-26 KS 2014.0233 Handläggare: Bosse Björk Kommunfullmäktige Svar på motion om att utreda möjligheterna att bygga konferenshotell

Läs mer

Det reviderade förslaget till beslut innebär att medborgarförslaget bifalles och att en förfrågan till beställande nämnder stryks.

Det reviderade förslaget till beslut innebär att medborgarförslaget bifalles och att en förfrågan till beställande nämnder stryks. Tjänsteskrivelse 2012-11-09 Handläggare: Ulrika Lundgren FHN 2011.0095 Folkhälsonämnden Revidering svar medborgarförslag om app för skolmåltider. Sammanfattning Folkhälsonämnden har mottagit ett medborgarförslag

Läs mer

Ärende 6. Motion angående praktikplatser för unga inom Karlskoga kommun

Ärende 6. Motion angående praktikplatser för unga inom Karlskoga kommun Ärende 6 Motion angående praktikplatser för unga inom Karlskoga kommun Tjänsteskrivelse 2012-08-31 KS 2012.0075 Handläggare: Peter Rendius Kommunstyrelsen Praktikplatser för unga inom Karlskoga kommun

Läs mer

Ärende 16. Projekt IT-Guide

Ärende 16. Projekt IT-Guide Ärende 16 Projekt IT-Guide Tjänsteskrivelse 2015-05-18 KS 2014.0295 Handläggare: Kommunstyrelsen Rapport om möjligheten att införa konceptet IT- Guide i Karlskoga och förslag till provperiod i projektform

Läs mer

Nämndernas verksamhetsplaner 2014

Nämndernas verksamhetsplaner 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Kommunledningsförvaltningen Eva-Lena Segerud,0550-88170 eva-lena.segerud@kristinehamn.se Datum 2013-11-26 Ks/2013:165 041 Budget Nämndernas verksamhetsplaner 2014 Sammanfattning

Läs mer

Ärende 8. Motion om att införa bekvämlighetsinrättningar i Karlskoga

Ärende 8. Motion om att införa bekvämlighetsinrättningar i Karlskoga Ärende 8 Motion om att införa bekvämlighetsinrättningar i Karlskoga Tjänsteskrivelse 2013-03-15 SBN 2013.0063 Handläggare: Stig Rengman Samhällsbyggnadsnämnden Svar på motion om att införa bekvämlighetsinrättningar

Läs mer

Kommunstyrelsen 3 juni 2014

Kommunstyrelsen 3 juni 2014 Kommunstyrelsen 3 juni 2014 Ärende 1 Information om val till Europaparlamentet Tjänsteskrivelse 2014-05-16 KS 2012.0300 Handläggare: Karin Jirénius Kommunstyrelsen Information om val till Europaparlamentet

Läs mer

KS Ärende 10 Verksamhetsrapport för kommunstyrelsens ledningskontor 2015

KS Ärende 10 Verksamhetsrapport för kommunstyrelsens ledningskontor 2015 KS Ärende 10 Verksamhetsrapport för kommunstyrelsens ledningskontor 2015 Verksamhetsrapport för Kommunstyrelsens ledningskontor Ekonomisk rapport för KS ledningskontor efter oktober månad Driftsredovisning

Läs mer

Ärende 6. Verksamhetsrapport för kommunstyrelsens ledningskontor

Ärende 6. Verksamhetsrapport för kommunstyrelsens ledningskontor Ärende 6 Verksamhetsrapport för kommunstyrelsens ledningskontor Verksamhetsrapport för Kommunstyrelsens ledningskontor Ekonomisk rapport för KS ledningskontor februari månad Driftsredovisning Utfall jan-feb

Läs mer

Mål och styrmått 2014-2016 - Revidering

Mål och styrmått 2014-2016 - Revidering Tjänsteskrivelse -01-21 KFN 2013.0085 Handläggare: Hans Lundell Mål och styrmått -2016 - Revidering Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden arbetade under 2013 med en genomgripande revidering av sina

Läs mer

POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO

POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO Tjänsteskrivelse 2012-02-03 Handläggare: Stefan Larsson Årsredovisning Sammanfattning Samhällsbyggnadsnämnden gjorde ett underskott om 1 583 tkr för verksamhetsåret. Måluppfyllelsen som en helhet bedöms

Läs mer

Riktlinje för dagskassor med kontanthantering

Riktlinje för dagskassor med kontanthantering Tjänsteskrivelse 2015-02-16 Handläggare: Madelene Hedström FHN 2013.0051 Folkhälsonämnden Riktlinje för dagskassor med kontanthantering Sammanfattning En kommunövergripande riktlinje för Dagskassor med

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014 SIGNERAD 2014-03-27 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-27 Handläggare Mats Hansson Budgetchef mats.r.hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utfallsprognos mars 2014 STK-2014-409 Sammanfattning Årets

Läs mer

KF Ärende 20. Löpnummer i Politikerrummet: 36. Medborgarförslag om renovering och tillbyggnad av de två mumblingshammarna vid Bofors

KF Ärende 20. Löpnummer i Politikerrummet: 36. Medborgarförslag om renovering och tillbyggnad av de två mumblingshammarna vid Bofors KF Ärende 20 Löpnummer i Politikerrummet: 36 Medborgarförslag om renovering och tillbyggnad av de två mumblingshammarna vid Bofors Tjänsteskrivelse 2013-07-29 KS 2012.0285 Handläggare: Karin Jirénius Svar

Läs mer

KF Ärende 11. Löpnummer i Politikerrummet: 27. Motion om IT-hjälpmedel i undervisningen

KF Ärende 11. Löpnummer i Politikerrummet: 27. Motion om IT-hjälpmedel i undervisningen KF Ärende 11 Löpnummer i Politikerrummet: 27 Motion om IT-hjälpmedel i undervisningen Tjänsteskrivelse 2013-06-04 KS 2012.0395 Handläggare: Thommy Andersson Kommunstyrelsen Yttrande över motion om IT-hjälpmedel

Läs mer

PROJEKTSPECIFIKATION Heltidsprojektet

PROJEKTSPECIFIKATION Heltidsprojektet Projektspecifikation 2012-09-19 Reviderad: 2015-05-19 Handläggare: Ulrika Lundgren, Folkhälsoförvaltningen FHN 2015.0085 PROJEKTSPECIFIKATION Heltidsprojektet Projektansvarig: Ulrika Lundgren Projektledare:

Läs mer

Tid: Torsdagen den 13 november 2014, klockan 13.00 Plats: Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35

Tid: Torsdagen den 13 november 2014, klockan 13.00 Plats: Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35 Myndighetsnämnden 13 november 2014 Kallelse/föredragningslista 1 (2) Myndighetsnämnden sammanträder Tid: Torsdagen den 13 november 2014, klockan 13.00 Plats: Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen

Läs mer

Uppdrag utifrån nämndgenomgångarna

Uppdrag utifrån nämndgenomgångarna 2013-03-06 KS 2012.0011 Samtliga nämnder (ej valnämnden) Samtliga förvaltningschefer KSAU Mål och budget 2014-2016 uppdrag till nämnderna Bakgrund Kommunstyrelsens arbetsutskott har gått igenom planeringsförutsättningarna

Läs mer

Ärende 31. Motion om en fullstor inomhusarena

Ärende 31. Motion om en fullstor inomhusarena Ärende 31 Motion om en fullstor inomhusarena Tjänsteskrivelse 2015-06-01 KS 2014.0405 Handläggare: Karin Jirénius Kommunfullmäktige Svar på motion om en fullstor inomhusarena Sammanfattning Börje Engholm,

Läs mer

Åtgärder för en ekonomi i balans

Åtgärder för en ekonomi i balans Revisionsrapport Åtgärder för en ekonomi i balans Landstinget Gävleborg Bengt Andersson Hanna Franck Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Revisionsfråga och

Läs mer

Ärende 22. Redovisning av internkontroll kommunstyrelsen 2015 avseende fakturor för representation, kurser, resor och hotell

Ärende 22. Redovisning av internkontroll kommunstyrelsen 2015 avseende fakturor för representation, kurser, resor och hotell Ärende 22 Redovisning av internkontroll kommunstyrelsen 2015 avseende fakturor för representation, kurser, resor och hotell Tjänsteskrivelse 2015-10-28 KS 2014.0345 Handläggare: Per Nordin Internkontroll

Läs mer

Checklista för en hållbar utveckling och utvärdering av checklista för konventionen om barnets rättigheter

Checklista för en hållbar utveckling och utvärdering av checklista för konventionen om barnets rättigheter Tjänsteskrivelse 2011-10-26 KFN 2011.0073 Handläggare: Nina Simonen Kultur- och föreningsnämnden Checklista för en hållbar utveckling och utvärdering av checklista för konventionen om barnets rättigheter

Läs mer

Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2008 Uppvidinge kommun

Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2008 Uppvidinge kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2008 Uppvidinge kommun 18 september 2008 Eva Gustafsson Innehållsförteckning 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Revisionsfråga och metod...2

Läs mer

Handlingsplan för implementering av finskt förvaltningsområde inom socialförvaltningens verksamhetsområde

Handlingsplan för implementering av finskt förvaltningsområde inom socialförvaltningens verksamhetsområde Tjänsteskrivelse 1 (3) 2014-11-03 SN 2012.0244 Handläggare: Socialnämnden Handlingsplan för implementering av finskt förvaltningsområde inom socialförvaltningens verksamhetsområde Sammanfattning 2010 trädde

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Ärende 25. Motion om att utreda möjligheterna att återuppliva Sandvikens camping

Ärende 25. Motion om att utreda möjligheterna att återuppliva Sandvikens camping Ärende 25 Motion om att utreda möjligheterna att återuppliva Sandvikens camping Tjänsteskrivelse 2015-03-26 KS 2014.0232 Handläggare: Bosse Björk Kommunfullmäktige Svar på motion om att utreda möjligheterna

Läs mer

Trygghetsaspekter i din kommun visar på förbättrade resultat. Din delaktighet och kommunens information är ett förbättringsområde.

Trygghetsaspekter i din kommun visar på förbättrade resultat. Din delaktighet och kommunens information är ett förbättringsområde. I Kommunens Kvalitet i Korthet redovisas resultat inom några viktiga områden som är intressanta för invånarna. Resultaten har ambitionen att beskriva kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner.

Läs mer

Revidering av kompetenskrav - badmästare Strandbadet

Revidering av kompetenskrav - badmästare Strandbadet Tjänsteskrivelse 2014-04-29 KFN 2010.0040 Handläggare: Maria Motin Kultur- och föreningsnämnden Revidering av kompetenskrav - badmästare Strandbadet Sammanfattning Våren 2011 tog nämnden beslut om kompetenskrav

Läs mer

KS Ärende 15. Från etablering till anställning

KS Ärende 15. Från etablering till anställning KS Ärende 15 Från etablering till anställning Tjänsteskrivelse 2013-11-21 Handläggare: Stefan Larsson KS 2013.0330 Kommunstyrelsen Från etablering till anställning Sammanfattning Arbetsförmedlingen har

Läs mer

Redovisning och överföring av ungdomsrådet Ung Kungs medel

Redovisning och överföring av ungdomsrådet Ung Kungs medel Tjänsteskrivelse 2014-04-15 Handläggare: Josefin Sejnelid FHN 2013.0073 Folkhälsonämnden c:\temp\jsed9j7ace.doc Redovisning och överföring av ungdomsrådet Ung Kungs medel Sammanfattning Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Ärende 11 Reviderad internbudget KS och attestförteckning 2015

Ärende 11 Reviderad internbudget KS och attestförteckning 2015 Ärende 11 Reviderad internbudget KS och attestförteckning 2015 Tjänsteskrivelse 1 (3) 2015-06-25 KS 2014.0324 Handläggare Erica Lindström Reviderad internbudget och attestförteckning 2015 Sammanfattning

Läs mer

Projektplan hälsosamt åldrande 2014

Projektplan hälsosamt åldrande 2014 Tjänsteskrivelse 2014-02-10 Handläggare: Birgitta Spens FHN 2013.0067 Projektplan hälsosamt åldrande 2014 Sammanfattning Karlskoga och Degerfors kommuner har tecknat samverkansavtal med Örebro läns landsting

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015 Kävlinge kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Sammanfattning...2 1. Inledning...3 2. Resultatutfall 2014...3 2.1 Utfall

Läs mer

Tillväxt- och näringslivsfrågor

Tillväxt- och näringslivsfrågor www.pwc.se Revisionsrapport Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Tillväxt- och näringslivsfrågor Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2

Läs mer

Rutiner vid tecknande av avtal

Rutiner vid tecknande av avtal Tjänsteskrivelse 2014-03-17 KFN 2013.0086 Handläggare: Annelie Henriksson Rutiner vid tecknande av avtal Sammanfattning I november 2013 fick förvaltningen i uppdrag att se över rutinerna för tecknande

Läs mer

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr

Läs mer

KS Ärende 3. Nytt boende för ensamkommande barn

KS Ärende 3. Nytt boende för ensamkommande barn KS Ärende 3 Nytt boende för ensamkommande barn Tjänsteskrivelse 2014-10-20 KS 2014.0303 Handläggare: Sandra A Karlsson Ny överenskommelse avseende kommunens mottagande av ensamkommande barn Sammanfattning

Läs mer

Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköping kommun. Granskning av årsredovisning 2008

Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköping kommun. Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Jönköping kommun Granskning av årsredovisning 2008 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och slutsatser...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3

Läs mer

Utförarstyrelsen Budget 2016 2017 med plan för 2018-2019

Utförarstyrelsen Budget 2016 2017 med plan för 2018-2019 1 Utförarstyrelsen Budget 2016 2017 med plan för 2018-2019 Nämndens viktigaste mål för 2016-2017 Kommunens verksamhet och service som är möjlig att konkurrensutsätta är samlad inom utförarstyrelsens organisation,

Läs mer

Ärende 6 Finansiell rapport 2014

Ärende 6 Finansiell rapport 2014 Ärende 6 Finansiell rapport 2014 Tjänsteskrivelse 2014-02-21 KS 2014.0017 Handläggare: Erica Lindström Kommunstyrelsen Finansiell rapport kommunkoncernen per 2014-02-28 Sammanfattning Karlskoga kommun

Läs mer

Uppföljning av mångfaldsplanen 2011-2012

Uppföljning av mångfaldsplanen 2011-2012 Tjänsteskrivelse 2012-11-13 Handläggare: Stina Desroses FHN 2010.0071 Folkhälsonämnden av mångfaldsplanen 2011-2012 Sammanfattning Folkhälsonämnden beslutade i december 2010 om mångfaldsplan med särskilda

Läs mer

Mål och budget 2016-2018

Mål och budget 2016-2018 2015-09-05 1 (9) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2015/96-041 Arbets- och företagsnämnden Mål och budget 2016-2018 Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden föreslår, utifrån kommunstyrelsens förslag till mål

Läs mer

Ärenden Handlingar Föredragande

Ärenden Handlingar Föredragande Myndighetsnämnden 9 september Kallelse/Föredragningslista 1 (2) Myndighetsnämnden sammanträder Tid: Onsdagen den 9 september, klockan 9. Plats: KS-salen, Katrinedalsgatan 2-4 Ersättarna underrättas om

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2008

Månadsuppföljning. Maj 2008 A Månadsuppföljning Maj 28 Månadsuppföljning 1 januari - 31 maj 28 Jämfört med budget visar den senaste skatteprognosen att skatteintäkterna beräknas bli 3,4 mkr lägre. Vad gäller de generella statsbidragen

Läs mer

Svar på motion angående aktivitet för barn med funktionsnedsättning

Svar på motion angående aktivitet för barn med funktionsnedsättning Tjänsteskrivelse 2013-04-29 KFN 2013.0018 Handläggare: Maria Motin Kultur- och föreningsnämnden Svar på motion angående aktivitet för barn med funktionsnedsättning Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Emmaboda kommun Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 11 april 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga

Läs mer

Tid: Tisdagen den 9 april 2013, klockan 08.00 Plats: Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35

Tid: Tisdagen den 9 april 2013, klockan 08.00 Plats: Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35 Samhällsbyggnadsnämnden 9 april 2013 Kallelse/föredragningslista 1 (2) Samhällsbyggnadsnämnden sammanträder Tid: Tisdagen den 9 april 2013, klockan 08.00 Plats: Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2009 Eva Lagbo Bergqvist Ing-Marie Englund Erika Svensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4

Läs mer

Verksamhetsplan och budget Piteå Science Park AB 2014

Verksamhetsplan och budget Piteå Science Park AB 2014 Verksamhetsplan och budget Piteå Science Park AB 2014 Piteå Science Park AB Allmän verksamhetsbeskrivning Genom att föra samman kreatörer och ingenjörer i en utvecklingsmiljö skapas förutsättningar för

Läs mer

Socialnämndens verksamhetsplan med styrkort 2015-2017 Ordförande: Rita Poromaa (s) Ledamöter: 9 st + ersättare Förvaltningschef: Marika Rissanen-Korpi

Socialnämndens verksamhetsplan med styrkort 2015-2017 Ordförande: Rita Poromaa (s) Ledamöter: 9 st + ersättare Förvaltningschef: Marika Rissanen-Korpi 1 (7) Dokumentnamn Verksamhetsplan med styrkort 2015-2017 Dokumenttyp Diarienummer Plan för socialnämnden SN2014:154 113 Beslutad av Kontrollstation Socialnämnden Socialförvaltningen Beslutad Giltighetstid

Läs mer

Budget 2015, ekonomisk uppföljning februari

Budget 2015, ekonomisk uppföljning februari sida 1 2015-03-09 Dnr: KS2013-000413 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Budget 2015, ekonomisk uppföljning februari Månadsavstämningen utformas som en årsprognos över det ekonomiska utfallet för räkenskapsåret.

Läs mer

Månadsuppföljning. November 2012

Månadsuppföljning. November 2012 A Månadsuppföljning November 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 november 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna

Läs mer

Tertialrapport nämnd april 2015. Utbildningsnämnd

Tertialrapport nämnd april 2015. Utbildningsnämnd Tertialrapport nämnd april 2015 Utbildningsnämnd 1 Sammanfattning 1.1 Verksamhet Utbildningsnämndens ansvarsområden är pedagogisk omsorg, förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, Gymnasieskola,

Läs mer

KF Ärende 11. Löpnummer i Politikerrummet: 28. Motion om upphandlingar av råvaror

KF Ärende 11. Löpnummer i Politikerrummet: 28. Motion om upphandlingar av råvaror KF Ärende 11 Löpnummer i Politikerrummet: 28 Motion om upphandlingar av råvaror Tjänsteskrivelse 2013-11-01 KS 2013.0140 Handläggare: Karin Jirénius Svar på motion om upphandling av råvaror Sammanfattning

Läs mer

Svar på medborgarförslag - timerstyrd belysning på Kemab Arena

Svar på medborgarförslag - timerstyrd belysning på Kemab Arena Tjänsteskrivelse 2014-04-04 KFN 2014.0044 Handläggare: Maria Motin Kultur- och föreningsnämnden Svar på medborgarförslag - timerstyrd belysning på Kemab Arena Sammanfattning Kultur och föreningsnämnden

Läs mer

Ärende 14. Aktieägaravtal Science Park

Ärende 14. Aktieägaravtal Science Park Ärende 14 Aktieägaravtal Science Park Tjänsteskrivelse 2013-05-11 Handläggare: Lars Näsström Aktieägaravtal Science Park Sammanfattning Inför bildandet av den gemensamma Science Park, gemensamt ägd av

Läs mer

Uppföljning Nöjd Kund Index städning skola

Uppföljning Nöjd Kund Index städning skola Handläggare: Sofie Norén Tjänsteskrivelse 2013-05-16 FHN 2012.0079 Folkhälsonämnden Uppföljning Nöjd Kund Index städning skola Sammanfattning Inför årsredovisningen 2012 mättes hur nöjda brukarna är i

Läs mer

Tid och plats: Tisdag 2013-02-12, kl 13:00 Garvaren, Förvaltningshuset Eksjö. Ärenden 1 Ledningsutskottets protokoll 2013-01-15

Tid och plats: Tisdag 2013-02-12, kl 13:00 Garvaren, Förvaltningshuset Eksjö. Ärenden 1 Ledningsutskottets protokoll 2013-01-15 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2013-02-04 Sammanträde med: Ledningsutskottet Tid och plats: Tisdag 2013-02-12, kl 13:00 Garvaren, Förvaltningshuset Eksjö Ärenden 1 Ledningsutskottets protokoll 2013-01-15 Verksamhet-

Läs mer

Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018. Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar

Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018. Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018 Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 Driftbudget och särskilda prioriteringar

Läs mer

Preliminär budget 2015

Preliminär budget 2015 Preliminär budget 2015 Preliminär budget 2015 Preliminärt beslut i kommunfullmäktige 10 juni Definitivt beslut i kommunfullmäktige 18 november 2013-08-14 Budget 2015 Budget 2015 tar utgångspunkt i de strategiska

Läs mer

KS Ärende 4. Löpnummer i Politikerrummet: 8

KS Ärende 4. Löpnummer i Politikerrummet: 8 KS Ärende 4 Löpnummer i Politikerrummet: 8 Finansiell rapport 2013 Tjänsteskrivelse 2013-10-31 KS 2013.0017 Handläggare: Erica Lindström Kommunstyrelsen Finansiell rapport kommunkoncernen per 2013-10-31

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2013-05-07 1 (11) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2013-05-07 kl.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2013-05-07 1 (11) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2013-05-07 kl. Tekniska nämnden -05-07 1 (11) Plats och tid Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30-05-07 kl. 18:30-20:15 Beslutande Bror Ahlin (M), ordförande Jörgen Jönsson (C), vice ordförande, kl

Läs mer

Förslag till årsredovisning 2010

Förslag till årsredovisning 2010 2011-02-17 1 (1) Kompetens- och arbetslivsnämnden Förslag till årsredovisning 2010 Dokumentet tas upp i KAN AU 110224 och i KAN 110311. Kompetens- och arbetslivsförvaltningen Anna Carlsson Nämndsekreterare

Läs mer

XX-nämndens Verksamhetsplan 2017-2019. Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys. Förändring, utveckling och trender

XX-nämndens Verksamhetsplan 2017-2019. Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys. Förändring, utveckling och trender -nämndens Verksamhetsplan 2017-2019 Nämndsordförande: () Förvaltningschef: Innehållsförteckning Sidnr Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys 1 Förändring, utveckling och trender Mål och uppföljning

Läs mer

Ärende 23. Motion om att nämndernas utbildningar hålls inom kommunens gränser eller i närheten

Ärende 23. Motion om att nämndernas utbildningar hålls inom kommunens gränser eller i närheten Ärende 23 Motion om att nämndernas utbildningar hålls inom kommunens gränser eller i närheten Tjänsteskrivelse 2015-04-24 KS 2015.0105 Handläggare: Anette Jonson Svar på motion från Leif Fredriksson (SPI)

Läs mer

Inköpsrapportering för Strängnäs kommun 2014

Inköpsrapportering för Strängnäs kommun 2014 Ekonomiavdelningen Dnr KS/2015:105-0061 Inköpsenheten 2015-02-13 1/6 Inköpsrapportering för Strängnäs kommun 2014 Bakgrund Kommunfullmäktige gav i samband med beslutet om årsplan för 2014 nämnderna och

Läs mer

Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012

Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Dnr: KS 2009/19 Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Förord Förutsättningarna för budget 2010 är svårare än någon gång tidigare. Finanskris och lågkonjunktur har medfört att prognoserna för kommunens

Läs mer

Tid: Onsdagen den 10 september 2014, klockan 08.00 Plats: Sammanträdesrummet KS-salen, Katrinedalsgatan 2-4

Tid: Onsdagen den 10 september 2014, klockan 08.00 Plats: Sammanträdesrummet KS-salen, Katrinedalsgatan 2-4 Samhällsbyggnadsnämnden 1 september Kallelse/föredragningslista 1 (2) Samhällsbyggnadsnämnden sammanträder Tid: Onsdagen den 1 september, klockan 8. Plats: Sammanträdesrummet KS-salen, Katrinedalsgatan

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Pajala kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 17 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2

Läs mer

Övergripande prognos. Verksamhet. Omvärldsanalys. 2013-06-20 LD13/00585 Periodrapport maj 2013

Övergripande prognos. Verksamhet. Omvärldsanalys. 2013-06-20 LD13/00585 Periodrapport maj 2013 2013-06-20 LD13/00585 Landstingets samlade prognos per maj pekar mot ett resultat på plus 50 mkr (+/- 20 mkr). Det är 89 mkr sämre än budgeterat. RIPS-ränta försämrar resultatet med ytterligare 230 mkr.

Läs mer

KS Ärende 9 Finansiell rapport 2013

KS Ärende 9 Finansiell rapport 2013 KS Ärende 9 Finansiell rapport 2013 Tjänsteskrivelse 2013-11-25 KS 2013.0017 Handläggare: Erica Lindström Kommunstyrelsen Finansiell rapport kommunkoncernen per 2013-11-30 Sammanfattning Karlskoga kommun

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Karolina Ernarp Tjänsteskrivelse 1 (7) 2015-02-05 MHN/2014:1416. Förslag till beslut i Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Karolina Ernarp Tjänsteskrivelse 1 (7) 2015-02-05 MHN/2014:1416. Förslag till beslut i Miljö- och hälsoskyddsnämnden Karolina Ernarp Tjänsteskrivelse 1 (7) 2015-02-05 MHN/2014:1416 Årsredovisning 2014 Förslag till beslut i Miljö- och hälsoskyddsnämnden Sammanfattning Årsredovisningen innehåller avsnitt om händelser av

Läs mer

GAMLA UPPSALA BUSS AB

GAMLA UPPSALA BUSS AB 1 Affärsplan 2015 GAMLA UPPSALA BUSS AB Foto: Peter Mattsson 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1. Landstingets krav 2. Nuläge 3. Antaganden om framtiden och möjligheter till utveckling 4. Affärsidé 5. Kortsiktiga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-05-14 1 (17) Öppet sammanträde Teknisk nämnd

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-05-14 1 (17) Öppet sammanträde Teknisk nämnd 2014-05-14 1 (17) Plats och tid Komunkontoret samanträdesrum A, onsdag 14 maj 2014, klockan 09:00 10:45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Mikael Jonsson, (M) Lena Voxberg, (S) Ingemar Ehn, (FP)

Läs mer

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

Personalbokslut 2013 Diarienummer: KS 2014.0066

Personalbokslut 2013 Diarienummer: KS 2014.0066 Personalbokslut 2013 Diarienummer: KS 2014.0066 KARLSKOGA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013 1 www.karlskoga.se 2 Innehållsförteckning Arbetsorganisation och strukturer... 3 Arbetsmiljö och hälsa... 6 Ledar- och

Läs mer

KF Ärende 13. Löpnummer i Politikerrummet: 29. Motion om nytt system för föreningsbidrag samt kulturarvsfond

KF Ärende 13. Löpnummer i Politikerrummet: 29. Motion om nytt system för föreningsbidrag samt kulturarvsfond KF Ärende 13 Löpnummer i Politikerrummet: 29 Motion om nytt system för föreningsbidrag samt kulturarvsfond Tjänsteskrivelse 2013-04-29 KFN 2013.0017 Handläggare: Maria Motin Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

Mikael Dahlqvist (S) Jan Bohlin (S) Åsa Johansson (S) Stellan Andersson (C) Anna-Greta Johansson (S)

Mikael Dahlqvist (S) Jan Bohlin (S) Åsa Johansson (S) Stellan Andersson (C) Anna-Greta Johansson (S) Sammanträdesdatum Sida 1/11 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum kl 09:00 09:50 Beslutande Övriga Mikael Dahlqvist (S) Jan Bohlin (S) Åsa Johansson (S) Stellan Andersson (C) Anna-Greta Johansson (S)

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Helena Carlson David Boman Lars-Åke Ullström Granskning av delårsrapport 2014 Söderhamns kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Socialnämnden 2007-09-18 1 (15)

Socialnämnden 2007-09-18 1 (15) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-09-18 1 (15) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-09-18, kl. 13.00-15.30 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Benny

Läs mer

Valnämnden 22 maj 2014

Valnämnden 22 maj 2014 Valnämnden 22 maj 2014 Ärende 1 Valsedlarnas ordning i valsedelsställen vid val till riksdag, landsting och kommun Tjänsteskrivelse 2014-04-23 KS 2012.0300 Handläggare: Valsedlarnas ordning i valsedelsställen

Läs mer

Tid: onsdagen den 15 april 2015, klockan 08.00 Plats: Samlingssalen, Letälvsgården, Sveagatan 11, 693 33 Degerfors

Tid: onsdagen den 15 april 2015, klockan 08.00 Plats: Samlingssalen, Letälvsgården, Sveagatan 11, 693 33 Degerfors G Kallelse/Föredragningslista 1 (2) Folkhälsonämnden sammanträder Tid: onsdagen den 15 april 2015, klockan 08.00 Plats: Samlingssalen, Letälvsgården, Sveagatan 11, 693 33 Degerfors Ersättarna underrättas

Läs mer

1 RIKTLINJER FÖR STYRNING OCH LEDNING

1 RIKTLINJER FÖR STYRNING OCH LEDNING Blad 1 RIKTLINJER FÖR STYRNING OCH LEDNING Antagna av kommunfullmäktige den 12 april 2006, 89 med ändring och tillägg den 13 december 2006, 351 och 352, 13 februari 2008, 34, 18 juni 2008, 215, 10 september

Läs mer

Ekonomi. Verksamhetsberättelse 2013. Omsorgsnämnden

Ekonomi. Verksamhetsberättelse 2013. Omsorgsnämnden Verksamhetsberättelse 2013 Omsorgsnämnden Det ekonomiska resultatet för 2013 visar ett underskott mot budget med 10 Mkr. Personalkostnaderna inom Vård och omsorg står för den största delen av budgetunderskottet.

Läs mer

Månadsuppföljning per den 30 april 2014

Månadsuppföljning per den 30 april 2014 20 maj 2014 KS-2014/284.182 1 (9) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 30 april 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Lisbet Östberg Maj-Britt Åkerström 15 april 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Krokoms kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer