Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2002/2003 och 2010/2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2002/2003 och 2010/2011"

Transkript

1 Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2/3 och /11 Mikael Stattin Working paper 2/13 Department of Sociology Umeå, Sweden Telephone:

2 Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2/3 och /11 Mikael Stattin Bakgrund Mot bakgrund av de utmaningar som aktualiseras av en åldrande befolkning vidtog den svenska regeringen i slutet av 199 talet åtgärder för att stärka svensk forskning på äldreområdet. Via forskningsrådet FAS utlystes medel för att genomföra en bred kartläggning av levnadsvillkor bland äldre människor i Sverige och den sociologiska institutionen vid Umeå universitet erhöll uppdraget. Under åren 2 och 3 genomfördes i samarbete med Statistiska centralbyrån en datainsamling baserad på en utvecklad variant av Statistiska Centralbyråns årliga levnadsnivåundersökningar (ULF) och själva undersökningen kallades Panel Survey of Ageing and the Elderly (PSAE). Dessa två år kompletterades ULF undersökningen med extra urval av personer 55 år och äldre, utan övre åldersgräns. Samtliga i extraurvalet har tidigare deltagit i ULFundersökningar varför PSAE materialet innehåller en kraftfull longitudinell komponent. Även registerdata är kopplat till PSAE databasen. PSAE rymmer också utöver de ordinarie ULF frågorna ett antal tilläggsfrågor riktade till åldersgruppen 55 år och äldre. Dessa fokuserar på fyra olika områden äldre och hälsa, äldre och arbete, äldres ekonomi samt äldre och sociala relationer (se SCB:s Levnadsförhållanden Rapport 112 6, för en övergripande rapportering av undersökningen). Redan vid undersökningens start var målet att också en uppföljning skulle genomföras och under åren och 11 gjordes en replica på 2/3 undersökningen i vilken merparten av de frågor som ställdes 2/3 upprepades. Mellan de båda undersökningsåren förändrades dock datainsamlingsmetoden då SCB övergick från besöks till telefonintervjuer. Detta har påverkat på det sätt frågorna och framför allt hur svarsalternativen har utformats. Merparten av de tilläggsfrågor som ställdes till äldre respondenter 2/2 har dock kunnat behållas vid datainsamlingen /11. Urvalsstorleken har också förändrats så att den senare PSAE undersökningen rymmer färre respondenter än den tidigare. Detta får konsekvenser i första hand när det gäller att bryta ned resultatredovisningar i flera undergrupper. Båda undersökningarna har ett visst bortfall. För ULF undersökningen 2/3 var svarsfrekvensen 74,9 procent och för undersökningen /11, 6,2 procent. Dock var svarsfrekvensen något högre bland de personer som ingick i de specifika PSAE urvalen. SCB har för att erhålla befolkningsrepresentativitet beräknat vikter specifikt för respektive undersökningsomgång. Samtliga resultat i föreliggande rapport är framtagna med viktade data. Syfte och metod Syftet med föreliggande rapport är att rapportera en särskild del av PSAEundersökningarna, nämligen hur den äldre arbetskraften ser på sin pensionstidpunkt. Detta är av särskilt intresse eftersom en långtgående pensionsreform har implementerats mellan tidpunkterna för undersökningarna. En viktig målsättning med reformen är att stimulera till ett förlängt arbetsliv bland äldre arbetstagare. I PSAEundersökningen studerades detta genom frågan; 1

3 Idag har man ju vissa möjligheter att själv välja när man vill bli pensionerad. Det kan vara både före och efter 65 års ålder. Om du tar hänsyn till din hälsa, din ekonomi, ditt arbete och nuvarande pensionsregler, vid vilken ålder vill du då gå i pension. Beroende på hur respondenten svarar på frågan ges följdfrågor som handlar om skälen till varför man valt den angivna önskade pensionsåldern. I föreliggande rapport redovisas utfallet av frågorna i relativa frekvenser och fördelat på ett mindre antal bakgrundsfaktorer. Notera att framställningen inte innehåller några kvalificerade flervariata sambandsanalyser. Sådana studier pågår och kommer att publiceras fortlöpande i vetenskapliga tidskrifter. Pensionspreferenser 2/3 och 11/11 I figur 1 och två jämförs hur respondenterna svarat på frågan om vid vilken ålder de vill gå i pension och sluta arbeta helt och hållet. Här framkommer att det skett förändringar mellan de två tidpunkterna. Inte så mycket när det gäller hur stor andel av de svarande som anger 65 som önskad pensionsålder men däremot när det gäller att sluta före och framför allt efter 65 års ålder. En minskande andel anger vid den senare tidpunkten en ålder före 65. Här skiljer sig tidpunkterna åt med cirka procentenheter för män och något mindre för kvinnor. Men den kanske mest intressant förändringen avser andelen som vill arbete längre än till 65 år. Denna grupp har blivit dubbelt så stor bland män och nästan tre gånger så stor för kvinnor. Knappt 17 procent rapporterar 11 en önskad pensionsålder som är högre än 65 och nästan tio procent bland kvinnor. Både för män och för kvinnor är förändringen signifikant 1. När det gäller enskilda åldrar framkommer att den allra största ökningen avser en önskad pensionsålder vid 67 år som mer än fördubblats för både män och kvinnor. Detta kan möjligen kopplas till det faktum att den nya pensionsreformen, som möjliggör arbete till 67 års ålder, etablerats under den studerade tidsperioden. Också andelen som anger 7 år som önskad pensionsålder har ökat men det gäller endast män och från mycket blygsamma nivåer, från 2,9 till 4,9 procent. 1 Signifikanstesten utgörs samtliga jämförelser av en prövning av förändring av medelvärden mellan de båda tidpunkterna, T test. 2

4 49, ,9,8, ,9 15 9,2 5 <65 65 >65 Figur 1. Önskad pensionsålder bland män i åldern vid två olika tidpunkter 2 3 respektive. 6 52,3 51,5 5 42,8 39,1 4,9 9,5 <65 65 >65 Figur 2. Önskad pensionsålder bland kvinnor i åldern vid två olika tidpunkter 2 3 respektive. Skäl till angiven pensionspreferens En central aspekt när det gäller pensionspreferenser är vilka motiv som de svarande anger för en given önskad pensionstidpunkt. I PSAE undersökningen hanterades detta 3

5 på så sätt att de individer som angett en önskad pensionstidpunkt före och efter 65 fick välja ur en lista med olika motiv. I figur 3 och 4 redovisas andelen respondenter som valt olika motiv för att sluta arbeta före 65 års ålder. Figurerna visar att relativt små förändringar har skett mellan de två mättidpunkterna och att samma skäl till en förtida pensionering dominerar vid de två tidpunkterna. Båda åren är det överlägset vanligast angivna motivet till en tidig pensionspreferens att man önskar mer fritid och det är något som gäller för båda könen. Det därnäst vanligaste skälet är att hälsan kräver det. Här kan dock vissa förändringar mellan åren ses. Andelen bland männen som anger det skälet har minskat med mer än procentenheter mellan 2/3 och /11. Denna förändring syns inte bland kvinnorna där förändringen kan beskrivas som mer marginell. Skälet arbetet har blivit för krävande anges av cirka en fjärdedel av männen och nära en tredjedel bland kvinnorna. För de sistnämnda ses också en minskning som motsvarar ungefär sju procentenheter. Bland kvinnor är också skälet vill pensioneras samtidigt som make förhållandevis vanligt och det har blivit något vanligare att kvinnor anger det skälet. Övriga skäl anges förhållandevis sällan förutom skälet att en tidig pension är normal i yrket. Detta skäl har också blivit vanligare förekommande den senare mättidpunkten Figur 3. Andel män i åldern som anger olika skäl att gå i pension före 65 års ålder vid två olika tidpunkter respektive. 4

6 Figur 4. Andel kvinnor i åldern som anger olika skäl att gå i pension före 65 års ålder vid två olika tidpunkter respektive. Figurerna fem och sex redovisar andel respondenter som uppgivit olika skäl till en sen pensionspreferens efter 65 års ålder. Liksom i figurerna fyra och fem är rangordningen mellan de olika skälen inte förändrad mellan åren. En positiv inställning till sitt arbete förefaller vara det skäl som anges oftast att man tycker om sitt arbete, att arbetskamraterna är viktiga och att arbetet ger livet innehåll och mening. Samma mönster finns också för kvinnor och för män. Däremot förefaller det finnas en del skillnader mellan män och kvinnor när det gäller förändring över tid. Här bör dock noteras att n talen för respektive skäl är relativt låga, i synnerhet för kvinnor (cirka ). Det innebär en ökad osäkerhet när det gäller tolkning av resultaten på detaljnivå varför detta inte görs här. Istället kan konstateras att det generella intrycket, trots att en viss förskjutning av pensionspreferensen har inträffat mellan de två mättidpunkterna, är att skälen till vald preferens inte påverkats på något dramatiskt sätt. I stort sett är det ett liknande mönster av skäl båda bland dem som önskar en tidig respektive en sen pensionstidpunkt. 5

7 Figur 5. Andel män i åldern som anger olika skäl att gå i pension efter 65 års ålder vid två olika tidpunkter respektive Figur 6. Andel kvinnor i åldern som anger olika skäl att gå i pension efter 65 års ålder vid två olika tidpunkter respektive. Ytterligare en faktor som tidigare visat sig vara av betydelse för pensionspreferensen är social klass (SCB 6). I figur sju framgår hur stor andel i olika SEI kategorier som rapporterar en önskad pensionsålder under 65 år. Här framkommer att högst andel som rapporterar en tidig preferens finns bland facklärda arbetare vilket gäller för båda åren. 6

8 Endast små skillnader finns mellan lägre och mellantjänstemän medan ej facklärda arbeta noteras för en någon lägre andel med tidig preferens. Lägst andel med tidig pensionspreferens återfinns bland högre tjänstemän och bland lantbrukare bland lantbrukare. När man betraktar förändring över tid framkommer att i de flesta kategorier finns en minskande andel. Undantagen är lägre tjänstemän företagare och lantbrukare. Särskilt stor är minskningen bland högre tjänstemän. Bland dessa har andelen med tidig preferens minskat med cirka 15 procentenheter Figur 7. Andel i åldern som anger en ålder lägre än 65 år som egen önskad pensionsålder fördelat på olika sociala klasser vid två olika tidpunkter respektive. I figur 8 redovisas andelen som rapporterar 65 år som önskad pensionsålder. Även här kan vissa förändringar iakttas. Vi ser en ökande andel bland högre tjänstemän, medan andelen faller bland arbetare, mellantjänstemän, egna företagare och lantbrukare. I figur nio redovisas andelen med en preferens högre än 65 år och här ses ett mycket tydligt mönster. I samtliga kategorier har det skett en ökning som relativt sett är störst i arbetargrupperna och bland mellantjänstemän. Bland de senare rapporterar en knapp femtedel att man vill pensionera sig senare än 65 och nästa 15 procent bland ej facklärda arbetare. För samtliga grupper utom egna företagare och lantbrukare är förändringarna av pensionspreferenserna statistiskt signifikanta. 7

9 7 6 5 Figur 8. Andel i åldern som anger 65 år som egen önskad pensionsålder fördelat på olika sociala klasser vid två olika tidpunkter respektive Figur 9. Andel i åldern som anger en ålder högre än 65 år som egen önskad pensionsålder fördelat på olika sociala klasser vid två olika tidpunkter respektive. Ytterligare en sedan tidigare känd faktor som är viktig för pensionspreferenser är hälsa. Detta mäts i ULF undersökningarna bland annat genom en fråga om subjektiv hälsa där respondenterna ombeds att skatta sin allmänna hälsa på en femgradig skala. I figur 8

10 presenteras hur pensionspreferenserna fördelas efter subjektiv hälsa där den femgradiga skalan har kodats om till en tregradig. Liksom när det gäller social klass kan vi se att andelen som önskar avsluta sitt arbetsliv före 65 års ålder minskar över tid. Den relativt sett allra största minskningen finns i gruppen som rapporterar dålig hälsa från 69 procent till 52. Detta korresponderar väl med det faktum att en ökande andel föredrar 65 år som egen pensionsålder. Förändringarna i båda dessa grupper är statistiskt säkerställd. Det är den dock inte när det gäller förändringar som avser gruppen med dåligt hälsotillstånd och en sen preferens Gott hälsotillstånd Någorlunda hälsotillstånd Dåligt hälsotillstånd <65 65 >65 Figur. Andel i åldern fördelat efter pensionspreferens och subjektiv hälsa vid två olika tidpunkter respektive. Avslutning Syftet med denna rapport har varit att översiktligt och övergripande rapportera hur den äldre i arbetskraften (55 64 år) ser på sin egen pensionsålder och hur detta har förändrats mellan två olika tidpunkter, 2/3 och /11. Generellt sett kan sägas att förändringar har skett mellan de två tidpunkterna. Även om det fortfarande rör sig om en minoritet så har andelen som anger en önskad pensionsålder högre än 65 år ökat. Och det förefaller vara en förändring som har skett på en bred front och omfattar olika grupper i samhället. Detta är en utveckling som ligger i linje med de uttalade ambitioner om ett förlängt arbetsliv som ett svar på de utmaningar som aktualiseras av en åldrande befolkning. En viktig fråga att studera vidare är vad denna förändring kan tänkas bero på och här finns det en lång rad förklaringsalternativ. Den kanske mest näraliggande förklaringen hänger samman med den pensionsreform som under den studerade perioden succesivt införts och etablerats. Denna möjliggör arbete upp till 67 års ålder vilket kan jämföras med den tidigare pensionsåldern om 65 år. Det är inte osannolikt att tänka sig att den tidigare ordningen fungerade som en slags institutionell diskriminering och att individer som kunde tänka sig att arbeta längre faktiskt inte erhöll den möjligheten. När detta nu via det nya pensionssystemet möjliggörs kan det avläsas som 9

11 en ökning av andelen individer som vill jobba längre än 65 år. Den relativt stora uppmärksamhet som getts frågor om pensionsålder mellan våra mättidpunkter, från såväl den politiska arenan som från media, kan också har påverkat allmänhetens syn på vad som är en acceptabel pensionsålder för egen del. Människor kan alltså ha justerat sina preferenser i enlighet med en ny samhällelig diskurs. Men preferenser påverkas också i hög utsträckning av andra strukturella och individuella faktorer. Det kan till exempel också vara så, att det vi ser utgörs av en så kallad kohorteffekt där förändringen är betingad av att den grupp som tillfrågas vid det senare tillfället äger andra egenskaper än de som tillfrågats tidigare. Men för att närmare granska sådana frågor krävs fortsatta och fördjupade analyser av vad som orsakat den förändring i pensionspreferens som vi sett här.

Anhöriga som ger omsorg till närstående. omfattning och konsekvenser

Anhöriga som ger omsorg till närstående. omfattning och konsekvenser Anhöriga som ger omsorg till närstående omfattning och konsekvenser Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning?

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Marta Szebehely, Petra Ulmanen & Ann-Britt Sand Arbetsrapport/Institutionen för socialt arbete, 2014:1 Working Paper/Department of Social

Läs mer

Sociala skillnader i sjukfrånvaro inom Stockholms län Resultat från folkhälsoenkät 2002 och 2006. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2009:26

Sociala skillnader i sjukfrånvaro inom Stockholms län Resultat från folkhälsoenkät 2002 och 2006. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2009:26 Sociala skillnader i sjukfrånvaro inom Stockholms län Resultat från folkhälsoenkät 2002 och 2006 Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2009:26 På uppdrag av Stockholms läns landsting Karolinska Institutets

Läs mer

ANALYSERAR 2001:4. Vad får oss att arbeta fram till 65?

ANALYSERAR 2001:4. Vad får oss att arbeta fram till 65? ANALYSERAR 2001:4 Vad får oss att arbeta fram till 65? I serien RFV ANALYSERAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och forskningsarbete uppföljnings- och konferensverksamhet

Läs mer

Hur använder lärare, forskare och doktorander sin arbetstid?

Hur använder lärare, forskare och doktorander sin arbetstid? , www.uk-ambetet.se Effektivitetsanalys 2014:1 Hur använder lärare, forskare och doktorander sin arbetstid? En studie baserad på årsverkesdata Hur använder lärare, forskare och doktorander sin arbetstid?

Läs mer

Rapport 2014:1 NTU 2013. Om utsatthet, otrygghet och förtroende

Rapport 2014:1 NTU 2013. Om utsatthet, otrygghet och förtroende Rapport 2014:1 NTU 2013 Om utsatthet, otrygghet och förtroende Nationella trygghetsundersökningen 2013 Om utsatthet, otrygghet och förtroende Rapport 2014:1 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder

Läs mer

Den nya generationens företagare. Livsviktiga arbetare

Den nya generationens företagare. Livsviktiga arbetare Den nya generationens företagare Livsviktiga arbetare Innehåll Framtidens samhällsbyggare 3 Fakta om undersökningen 4 Fakta om de svarande 5 Arbete och övrigt liv 14 Typ av företag 17 Synen på företaget

Läs mer

Kortanalys. Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott

Kortanalys. Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott Kortanalys Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott en beskrivning utifrån misstankestatistiken och Nationella trygghetsundersökningen Gärningspersoners kön och ålder vid

Läs mer

Nya ingenjörer om utbildning och arbete

Nya ingenjörer om utbildning och arbete Nya ingenjörer om utbildning och arbete en enkätundersökning riktad till civil- och högskoleingenjörer i Sveriges Ingenjörer med examen 2005 eller 2006 Rapporten Nya ingenjörer om utbildning och arbete

Läs mer

SCB:s analysmodell med Nöjd-Medarbetar-Index Nöjd Chef- och ledarindex Nöjd-Chef-Index

SCB:s analysmodell med Nöjd-Medarbetar-Index Nöjd Chef- och ledarindex Nöjd-Chef-Index SCB:s analysmodell med Nöjd-Medarbetar-Index Nöjd Chef- och ledarindex Nöjd-Chef-Index Betygsindex Modellen pekar ut områden som bör prioriteras. Bevara Förbättra om möjligt Påverkan Lägre prioritet Prioritera!

Läs mer

Barn till föräldrar i missbruks- och beroendevård

Barn till föräldrar i missbruks- och beroendevård Barn till föräldrar i missbruks- och beroendevård en kartläggning av hur de mår och vilka som får stöd Jonas Raninen & Håkan Leifman Rapport 143 Barn till föräldrar i missbruksoch beroendevård en kartläggning

Läs mer

UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007

UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007 UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007 UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007 1 UNGDOMSSTYRELSEN är en statlig myndighet som verkar för att

Läs mer

Jobbchansens utveckling. WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman

Jobbchansens utveckling. WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman Jobbchansens utveckling WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman Innehåll 1 Inledning... 2 2 Jobbchansens utveckling... 3 3 Arbetsmarknadsläget som förklaring... 5 4 Jämförelse med AKU... 6 5 En ny arbetsmarknadspolitik...

Läs mer

Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2007 Kapitel: Misshandel mot kvinnor

Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2007 Kapitel: Misshandel mot kvinnor Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2007 Kapitel: Misshandel mot kvinnor Hela publikationen finns att beställa eller ladda ner på www.bra.se/go/297 MISSHANDEL MOT KVINNOR Klara Hradilova Selin och

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

87 lärares rörelser till, från och inom yrket 1993-2013

87 lärares rörelser till, från och inom yrket 1993-2013 En rapport från Forum för professionsforskning 2014:5 87 lärares rörelser till, från och inom yrket 1993-2013 En rapport från projektet Vägskäl en longitudinell studie av val och ideal i lärares yrkesbanor

Läs mer

Hiv i Sverige. Kunskaper, attityder och beteenden hos allmänheten 1987 2011

Hiv i Sverige. Kunskaper, attityder och beteenden hos allmänheten 1987 2011 Hiv i Sverige Kunskaper, attityder och beteenden hos allmänheten 1987 2011 Hiv i Sverige Kunskaper, attityder och beteenden hos allmänheten 1987 2011 Bindningar och jäv För Smittskyddsinstitutets (SMI)

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

MÅNGFALDSBAROMETERN 2013

MÅNGFALDSBAROMETERN 2013 HÖGSKOLAN I GÄVLE MÅNGFALDSBAROMETERN 2013 Ansvariga: Orlando Mella, professor Fereshteh Ahmadi, professor Irving Palm, docent Oktober 2013 PRESENTATION AV MÅNGFALDSBAROMETERN Mångfaldsbarometern skapades

Läs mer

2013:15. Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen

2013:15. Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen 2013:15 Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen MISSIV DATUM DIARIENR 2013-10-22 2013/35-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-01-31 A2013/428/A Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Demografisk rapport 2011:02 PENSIONSPUCKELN. 55+ flyttningar till och från Stockholmsregionen. Befolkningsprognos 2011 2020

Demografisk rapport 2011:02 PENSIONSPUCKELN. 55+ flyttningar till och från Stockholmsregionen. Befolkningsprognos 2011 2020 Demografisk rapport 2011:02 PENSIONSPUCKELN 55+ flyttningar till och från Stockholmsregionen Befolkningsprognos 2011 2020 PENSIONSPUCKELN 55+ flyttningar till och från Stockholmsregionen 2011:2 Arbetet

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag.

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Förord En av de vanligaste frågorna när någon lär känna företeelsen

Läs mer

Folkhälsan i Sverige. Årsrapport 2013

Folkhälsan i Sverige. Årsrapport 2013 Folkhälsan i Sverige Årsrapport 213 Du får gärna citera Socialstyrelsens och Folkhälsoinstitutets texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Försäkringskassans kundundersökning

Försäkringskassans kundundersökning Social Insurance Report Försäkringskassans kundundersökning Riksmätning 2009:2 ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Hemsida: Försäkringskassan Analys och prognos Fredrik Lindström 010-116 94 98 fredrik.lindstrom@forsakringskassan.se

Läs mer

REDOVISAR. Båda blir bäst. Attityden till delad föräldraledighet. Redovisar 2000:1

REDOVISAR. Båda blir bäst. Attityden till delad föräldraledighet. Redovisar 2000:1 REDOVISAR Redovisar 2000:1 Båda blir bäst Attityden till delad föräldraledighet I serien RFV REDOVISAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och utvärderingsarbete

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Att ta plats i politiken

Att ta plats i politiken Att ta plats i politiken OM ENGAGEMANG, AKTIVISM OCH VILLKOR I KOMMUNPOLITIKEN Att ta plats i politiken 1 Att ta plats i politiken 2 Förord Hur väl lyckas partierna rekrytera och behålla förtroendevalda

Läs mer

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Rapport 2014:11 Vården ur patienternas perspektiv jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Resultat från The Commonwealth Fund 2014 International Health Policy Survey Citera gärna ur Vårdanalys rapporter,

Läs mer