Avbrott i olika skeden av sfi-studierna (Dnr 2008/45-5)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avbrott i olika skeden av sfi-studierna (Dnr 2008/45-5)"

Transkript

1 1 (13) Statskontoret PM (2009) Avbrott i olika skeden av sfi-studierna (Dnr 2008/45-5) I denna promemoria redovisas resultat och avbrott inom sfi, samt hur detta varierar mellan deltagare som avbryter sfi i ett tidigt respektive sent skede av utbildningen. Med tidigt eller sent skede i utbildningen avses före eller efter att man uppnår något godkänt resultat på kurs A, B eller C. Redogörelsen grundar sig på uppgifter om deltagare som påbörjade sfi för första gången under läsår 2004/05 ( stycken). Deltagarnas resultat har följts upp vid utgången av läsåret 2006/07, dvs månader efter studiestarten. För att göra materialet mer hanterbart har antalet avbrottsorsaker grupperats i större grupper. Följande avbrottsorsaker överensstämmer med Skolverkets benämningar: Arbete eller praktik Okänd orsak Perioder med koden Fortsätter, som sätts vid läsårssluten, har delats upp i två grupper: de som vid utgången av läsåret 2006/2007 fortfarande deltog i studierna, och de som har fått Fortsätter -koden vid utgången av läsåret 2004/2005 respektive 2005/2006 men sedan inte återkommit inför den följande terminen: Kvarstår i studier Återkommer ej efter terminsslut Ett antal studerande har avlagt godkänt på åtminstone någon av kursnivåerna A C, men sedan valt att inte fortsätta studierna. För dessa finns alltså ingen avbrottsorsak angiven. Dessa har grupperats under rubriken: Ej fortsatt efter godkänt på A, B eller C Slutligen återfinns de elever som fortsatt till ett godkänt på D-kursen under rubriken: Betyg på kurs D Ett antal avbrottsorsaker har förts samman under rubriken: Övrigt (personen har flyttat från kommunen, är gravid/barnledig, har övergått till annan utbildning, gör studieuppehåll, eller uppehåll på grund av sjukdom, och slutligen Annan orsak).

2 2 Andra avbrottsorsaker (Ej godkänd, Återvänt till hemlandet, Avskild från utbildningen, Direkttest) är av mindre intresse för analysen och utgör bara en liten minoritet av alla studieavbrottavbrott. De utesluts därför helt ur redovisningen, varför tabellerna omfattar uppgifter om individer. Eftersom dynamiken tycks skilja sig åt mellan avslut tidigt respektive senare under studierna redovisas bakgrundsfaktorernas inverkan på avslut i dessa dimensioner. För varje bakgrundsfaktor redovisas först en första tabell över studieavbrott för deltagare som avbrutit sfi utan att ha uppnått något godkänt betyg alls. I en andra tabell redovisas studieavbrott för deltagare som klarat minst en lägre kurs (A, B eller C) men avbrutit sfi innan ett godkänt resultat på kurs D uppnåtts. Slutligen redovisas vilka samband som kvarstår mellan den aktuella faktorn och måluppfyllelse när man konstanthåller för övriga faktorer. Könstillhörighet Män och kvinnor når olika resultat i sfi, och karaktären hos studieavsluten skiljer sig mellan könen. Andelen studerande som uppnår godkänt är högre hos kvinnor. Det finns också skillnader i avslutsfrekvens mellan män och kvinnor männen är i synnerhet överrepresenterade i gruppen som avbryter studierna med anledning av arbete eller praktik samt på grund av okänd anledning. Tabell 1. Avslutsorsaker för alla deltagare, redovisade enligt könstillhörighet (procent) Kön Man Kvinna Totalt Studieavbrott före något godkänt resultat Arbete, praktik Okänd orsak Återkommer ej efter terminsslut Övrigt Godkänt på någon kurs varav D-kurs Kvarstår i studier efter 2006/ Antal observationer Om man begränsar redovisningen till dem som uppnått godkänt resultat i någon kurs blir skillnaderna mellan könen betydligt mindre. Män avbryter dock fortfarande studierna på grund av arbete eller praktik i högre utsträckning än kvinnor. Skillnaden i andel studerande som uppnår godkänt på D-nivå är dock marginell.

3 3 Tabell 2. Avslutsorsakerbland deltagare som klarat någon kurs, redovisade enligt könstillhörighet (procent) Kön Man Kvinna Totalt Arbete, praktik Okänd orsak Återkommer ej efter terminsslut Övrigt Ej fortsatt efter godkänt på A, B eller C Betyg på kurs D Kvarstår i studier efter 2006/ Antal observationer I en samlad statistisk analys där kontroll sker för övriga förklaringsfaktorer framkommer att betydelsen av könstillhörighet bara undantagsvis är statistiskt säkerställd, och då på lägre konfidensnivåer. De direkta statistiska sambanden mellan kön och god måluppfyllelse är alltså svaga. Däremot kan kön ha indirekta samband med måluppfyllelse, genom att kön kan vara styrande för andra förklaringsfaktorer. Faktorer som påverkar studieresultat kan exempelvis vara vanligare bland kvinnor än bland män. Ålder Avslutsorsaker varierar relativt kraftigt mellan olika åldersgrupper. Sannolikheten att slutföra studierna med godkända resultat avtar snabbt efter fyrtioårsåldern. Samtidigt ökar sannolikheten för avslut, i synnerhet för avbrott av okänd anledning.

4 4 Tabell 3. Avslutsorsaker för alla deltagare, redovisade enligt ålderskategori (procent) Ålder Total Studieavbrott före något godkänt resultat Arbete, praktik Okänd orsak Återkommer ej efter terminsslut Övrigt Godkänt på någon kurs varav D-kurs Kvarstår i studier efter 2006/ Antal observationer Mönstren är desamma i den grupp som fortsatt studierna till godkända resultat på lägre kurser men avbrutit innan godkänt på D-nivå uppnåtts. Dessutom är det vanligare bland yngre och äldre att inte fortsätta studierna efter att ha erhållit godkänt resultat på lägre kurser. Tabell 4. Avslutsorsaker bland deltagare som klarat någon kurs, redovisade enligt ålderskategori (procent) Total Arbete, praktik Okänd anledning Återkommer ej efter terminsslut Övrigt Ej fortsatt efter godkänt på A, B, C Betyg på kurs D Kvarstår i studier efter 2006/ Observationer Ålder har ett statistiskt säkerställt samband med sannolikhet att avbryta studier innan man uppnått något godkänt resultat i sfi. Sambandet är statistiskt säkerställt för alla kategorier av avslutsorsaker under ett tidigt skede av studierna. Däremot är sambanden bara delvis säkerställda med avseende på sannolikheten att avbryta sfi i ett senare skede, och styrkan i sambanden är närmast obetydliga. Tabell över dessa uppgifter utelämnas därför.

5 5 Utbildningsbakgrund Skillnaden i andel deltagare som uppnått godkänt på D-kursen är markant mellan deltagare med olika utbildningsbakgrund. Däremot är variationen mindre med avseende på andel deltagare som uppnår godkänt på någon kurs. Individer som enligt Skolverkets uppgifter helt saknar utbildning (och återfinns i kolumnen 0 år ) tycks ha bättre resultat än övriga lågutbildade. Skillnaderna är betydande, varför det finns skäl att ifrågasätta om alla dessa individer verkligen saknar utbildning. Registrering av noll års utbildning kan möjligen i många fall tänkas innebära att uppgiften egentligen saknas. Tabell 5. Avslutsorsaker för alla deltagare, redovisade enligt utbildningsbakgrund (procent) Utbildning, antal år 0 år 1-3 år 4-6 år 7-9 år år 13> år Totalt Studieavbrott före något godkänt resultat Arbete, praktik Okänd orsak Återkommer ej efter terminsslut Övrigt Godkänt på någon kurs varav D-kurs Kvarstår i studier efter 2006/ Antal observationer Av dem som har uppnått något godkänt resultat har många studerande med lägre utbildning inte har avslutat sin utbildning vid halvårsskiftet Lågutbildade har dock också avbrutit utbildningen i hög utsträckning. Andel godkända är därför lägst i lågutbildade grupper.

6 6 Tabell 6. Avslutsorsaker bland deltagare som klarat någon kurs, redovisade enligt utbildningsbakgrund (procent) Utbildning, antal år 0 år 1-3 år 4-6 år 7-9 år år 13> år Totalt Arbete, praktik Okänd orsak Återkommer ej efter terminsslut Övrigt Ej fortsatt efter godkänt på A, B eller C Betyg på kurs D Kvarstår i studier efter 2006/ Antal observationer I gruppen som inte avbryter sfi i ett tidigt skede ökar andelen godkända med längre utbildning. Sambanden mellan utbildningsbakgrund och måluppfyllelse är i huvudsak starka och statistiskt säkerställda, i synnerhet med avseende på sannolikhet att fullfölja sfi till godkänt resultat på D- kursen. Skäl för bosättning Skäl för bosättning i Sverige skiljer sig naturligtvis för olika sfi-studerande. Vissa är flyktingar och andra kommer för att de har anknytning till Sverige genom exempelvis familjeband eller arbete. Måluppfyllelsen varierar mellan grupper med olika skäl för bosättning. Andelen som klarar någon kurs är högre bland flyktingar och tillståndssökanden än bland övriga invandrare. Det finns också vissa skillnader i orsaker till avslut innan man uppnått något godkänt resultat. Avbrott av okänd anledning är lägre för flyktingar och tillståndssökande än för övriga deltagare. Flyktingar avbryter sfi på grund av arbete eller praktik i lägre utsträckning än övriga grupper.

7 7 Tabell 7. Avslutsorsaker för alla deltagare, redovisade enligt skäl för bosättning (procent) Skäl för bosättning Flykting Tillstånds- Övriga sökande invandrare Total Studieavbrott före något godkänt resultat Arbete, praktik Okänd orsak Återkommer ej efter terminsslut Övrigt Godkänt på någon kurs varav D-kurs Kvarstår i studier efter 2006/ Antal observationer Om man begränsar redovisningen till dem som uppnått något godkänt studieresultat förändras bilden något. Andelen flyktingar som kvarstår i studier är högre än för övriga grupper. Andel deltagare som klarar D-kursen är lägst hos flyktingar och högst hos tillståndssökande. Avbrott av okänd orsak är mindre vanliga bland dem som avbryter studierna i ett senare skede, och varierar inte märkbart mellan grupper med olika skäl till bosättning. Tabell 8. Avslutsorsaker bland deltagare som klarat någon kurs, redovisade enligt skäl för bosättning (procent) Skäl för bosättning Tillståndssökande Övriga invandrare Flykting Total Arbete, praktik Okänd orsak Återkommer ej efter terminsslut Övrigt Ej fortsatt efter godkänt på A, B eller C Betyg på kurs D Kvarstår i studier efter 2006/ Antal observationer Sambanden mellan skäl för bosättning och måluppfyllelse är statistiskt säkerställda främst med avseende på sannolikheten att avbryta studierna innan man erhåller något godkänt resultat. Sannolikheten att avbryta

8 8 studierna är genomgående lägre bland flyktingar än i övriga grupper. När det gäller sannolikheten att avbryta studierna före godkänt på D-kursen efter godkänt på lägre nivåer är sambanden bara delvis säkerställda statistiskt och då gäller detta på lägre konfidensnivåer. Måluppfyllelse hos olika typer av anordnare Typ av anordnare är nära förbundet med i vilken typ av kommun som verksamheten bedrivs. Det kan därför vara svårt att separera effekterna av olika typer av anordnare från andra faktorer som påverkar resultaten i storstäderna. Tabell 9. Avslutsorsaker för alla deltagare, redovisade enligt typ av anordnare (procent) Kommun Studieförbund Övrigt Total Studieavbrotter före något godkänt resultat Arbete, praktik Okänd anledning Återkommer ej efter terminsslut Övrigt Godkänt på någon kurs Godkänt på kurs D Kvarstår i studier efter 2006/ Observationer Tabell 10. Avslutsorsaker bland deltagare som klarat någon kurs, redovisade enligt typ av anordnare (procent) Studieförbund Kommun Övrigt Total Arbete, praktik Okänd anledning Återkommer ej efter terminsslut Övrigt Ej fortsatt efter godkänt på A, B, C Betyg på kurs D Kvarstår i studier efter 2006/ Observationer

9 9 I den fördjupade studie som Statskontoret låtit göra av de deltagare som påbörjade studierna under läsåret 2004/05 framkommer att typ av anordnare bara tycks ha ett genomgående signifikant förklaringsvärde beträffande sannolikheten för avbrott av okänd anledning bland studerande som avbrutit studierna innan de erhöll godkänt på någon kurs. Sannolikheten för sådana avbrott är lägre hos kommunala anordnare. Övriga skillnader som kan iakttas mellan olika typer av anordnare tycks bero på andra faktorer. Måluppfyllelse i olika regioner Måluppfyllelse varierar stort mellan olika typer av regioner. Nedan redovisas studieresultat och andra avslutsorsaker enligt den typologi av kommuntyper som Sveriges kommuner och landsting utformat, och som används av Skolverket i dess redovisning av sfi-statistik. I grupperna storstäder och förortskommuner varierar måluppfyllelse dock stort, varför de särredovisas enligt vilken storstad de tillhör. Grupperna glesbygdskommuner, varuproducerande kommuner samt övriga kommuner har sammanförts under gruppen övriga i tabellen. Tabell 11. Avslutsorsaker för alla deltagare, redovisade enligt kommuntyp (procent) Studieavbrott före något godkänt resultat Sthlm stad Sthim förorter Malmö stad Malmö förorter Gbg stad Gbg förorter Större städer Pendlkommun Övr. Total Arbete, praktik Okänd anledning Återkommer ej efter terminsslut Övrigt Godkänt på någon kurs Godkänt på kurs D Kvarstår i studier efter 2006/ Observationer Det mest slående är den höga andel i Stockholm stad, närmare femtio procent, som avbryter studierna utan att fullfölja till godkänt på någon kurs. Mer än hälften av dessa avbrott faller under rubriken okänd orsak. Motsvarande tendens kan ses också i de två övriga storstäderna och i förortskommunerna, men inte lika uttalat som i Stockholm. Tendenserna i Stockholm är desamma både för dem som avbryter sfi innan de uppnått något godkänt resultat och för dem som avbryter i ett senare skede.

10 10 Tabell 12. Avslutsorsaker bland deltagare som klarat någon kurs, redovisade enligt kommuntyp (procent) Sthlm stad Sthim förorter Malmö stad Malmö förorter Gbg stad Gbg förorter Större städer Pendlkommun Övr. Total Studieavbrott före godkänd D-kurs Arbete, praktik Okänd anledning Återkommer ej efter terminsslut Övrigt Ej fortsatt efter godkänt på A, B, C Betyg på kurs D Kvarstår i studier efter 2006/ Observationer Regiontyp har statistiskt säkerställda samband med måluppfyllelse. Sambanden är säkerställda för en huvuddel av regiontyper och avslutsorsaker, och är tydligast med avseende på sannolikheten för att avsluta sfi i ett tidigt skede av studierna. Andra faktorer som påverkar måluppfyllelse Arbetslöshet Att avslutsfrekvensen på grund av arbete är högre i regioner med god arbetsmarknad är en naturlig hypotes. Någon sådan samvariation kan emellertid inte konstateras med blotta ögat i tabellform.

11 11 Tabell 13. Avslutsorsaker för alla deltagare, redovisade enligt arbetslöshet i kommunen (procent) Total Studieavbrott före något godkänt resultat Arbete, praktik Okänd anledning Återkommer ej efter terminsslut Övrigt Godkänt på någon kurs Godkänt på kurs D Kvarstår i studier efter 2006/ Observationer Tabell 14. Avslutsorsaker bland deltagare som klarat någon kurs, redovisade enligt arbetslöshet i kommunen (procent) Total Arbete, praktik Okänd anledning Återkommer ej efter terminsslut Övrigt Ej fortsatt efter godkänt på A, B, C Betyg på kurs D Kvarstår i studier efter 2006/ Observationer I en statistiska analys, där inflytandet från andra faktorer hålls under kontroll, erhåller man ett klart utslag för att högre arbetslöshet ger färre avslut på grund av arbete. I kommuner med låg arbetslöshet är också andelen som avbryter studierna av okänd anledning högre än i kommuner med hög arbetslöshet. Detta tyder på att avbrott av okänd anledning i en inte obetydlig omfattning sker med anledning av att personerna erhållit arbete. Andel utrikes födda i kommunen Andelen utrikes födda i kommunen samvarierar med andel studerande som avbryter sfi-studierna före något godkänt resultat. Det är framför allt avbrott av okänd anledning som ökar med ökande andel utlandsfödda. I storstäderna där vi kunde konstatera samma tendenser - är andelen utrikes födda högre än i riket som helhet.

12 12 Tabell 15. Avslutsorsaker för alla deltagare, redovisade enligt andel utrikes födda i kommunen (procent) Total Studieavbrott före något godkänt resultat Arbete, praktik Okänd anledning Återkommer ej efter terminsslut Övrigt Godkänt på någon kurs Godkänt på kurs D Kvarstår i studier efter 2006/ Observationer Tabell 16. Avslutsorsaker bland deltagare som klarat någon kurs, redovisade enligt andel utrikes födda i kommunen (procent) Total Arbete, praktik Okänd anledning Återkommer ej efter terminsslut Övrigt Ej fortsatt efter godkänt på A, B, C Betyg på kurs D Kvarstår i studier efter 2006/ Observationer Av den statistiska analysen framgår att sambanden mellan måluppfyllelse och andel utrikes födda i kommunen kvarstår när man konstanthåller övriga förklaringsfaktorer. Modersmålshomogenitet En faktor som har stor betydelse för måluppfyllelse är om man studerar tillsammans med andra med samma modersmål. I den studie som Statskontoret låtit göra har det genomsnittliga antalet personer med samma modersmål inom samma kurs, studieväg och skola beräknats för varje studerande och period som den studerande deltagit i undervisningen. En hög språklig homogenitet, dvs. en hög andel deltagare med samma modersmål som den studerande, ökar sannolikheten för att en studerande ska avbryta studierna innan denne erhåller godkända resultat. Även sannolikheten att

13 13 kvarstå i studier vid undersökningsperiodens slut ökar. Ju högre andel deltagare med samma modersmål, desto mindre är alltså andelen deltagare med godkända resultat. Tabell 17. Avslutsorsaker för alla deltagare, redovisade enligt andel deltagare med gemensamt modersmål i klassen (procent) Total Studieavbrott före något godkänt resultat Arbete, praktik Okänd anledning Återkommer ej efter terminsslut Övrigt Godkänt på någon kurs Godkänt på kurs D Kvarstår i studier efter 2006/ Observationer Tabell 18. Avslutsorsaker bland deltagare som klarat någon kurs, redovisade enligt andel deltagare med gemensamt modersmål i klassen (procent) Total Arbete, praktik Okänd anledning Återkommer ej efter terminsslut Övrigt Ej fortsatt efter godkänt på A, B, C Betyg på kurs D Kvarstår i studier efter 2006/ Observationer Sambandet att en hög andel deltagare med samma modersmål i en klass innebär sämre resultat och fler studieavbrott är statistiskt säkerställda för flertalet avslutsorsaker.

Elever och studieresultat i sfi läsåret 2005/06

Elever och studieresultat i sfi läsåret 2005/06 Enheten för utbildningsstatistik 2007-05-03 1 (6) Elever och studieresultat i sfi läsåret 2005/06 Denna promemoria avser elever som varit inskrivna i svenskundervisning för invandrare (sfi) någon gång

Läs mer

En fördjupad redovisning av studietider i sfi

En fördjupad redovisning av studietider i sfi PM 1 (15) En fördjupad redovisning av studietider i sfi Innehållsförteckning Sammanfattning 2 1 Inledning 4 2 Sfi-elevernas studietider 5 2.1 Deltagare 2003/04 5 2.2 Deltagare utan tillfälliga studieuppehåll

Läs mer

Resultatuppfo ljning - Svenska fo r invandrare (sfi).

Resultatuppfo ljning - Svenska fo r invandrare (sfi). Dnr 2011/150-UAN 2013-08-28 Barn- och utbildningsförvaltningen Marie Eklund E-post: marie2.eklund@vasteras.se Resultatuppfo ljning - Svenska fo r invandrare (sfi). ID: 2 (18) Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Studieavbrott i sfi. 1 Inledning

Studieavbrott i sfi. 1 Inledning PM 1 (6) Studieavbrott i sfi 1 Inledning Statskontoret utvärderade på regeringens uppdrag sfi under 2008 (Sfi resultat, genomförande och lärarkompetens, Statskontoret 2009:2). Statskontoret analyserade

Läs mer

Vuxenutbildning Svenska för invandrare. Är ditt vetande ingenting värt, om inte någon annan vet att du vet det? Persius Flaccus, e.kr.

Vuxenutbildning Svenska för invandrare. Är ditt vetande ingenting värt, om inte någon annan vet att du vet det? Persius Flaccus, e.kr. Är ditt vetande ingenting värt, om inte någon annan vet att du vet det? Persius Flaccus, 34 62 e.kr. Foto: Anna Holmquist Vuxenutbildning Svenska för invandrare 330 Sverige har, i likhet med de flesta

Läs mer

Statskontorets regressionsanalyser (Dnr 2008/45-5)

Statskontorets regressionsanalyser (Dnr 2008/45-5) 1 (22) Statskontoret PM (2009) Statskontorets regressionsanalyser (Dnr 2008/45-5) I denna bilaga återges de regressionsanalyser och beskrivningar som konsulten Karl-Martin Sjöstrand utfört och författat

Läs mer

Sfi resultat, genomförande och lärarkompetens

Sfi resultat, genomförande och lärarkompetens 2009:2 Sfi resultat, genomförande och lärarkompetens En utvärdering av svenska för invandrare MISSIV DATUM DIARIENR 2009-02-05 2008/45-5 ERT DATUM 2008-02-14 2008-11-27 ER BETECKNING U2008/1046/SV U2008/7760/SV

Läs mer

11 Svenska för invandrare (sfi)

11 Svenska för invandrare (sfi) Utbildningsstatistisk årsbok 200 Svenska för invandrare (sfi) Svenska för invandrare (sfi) Innehåll Fakta om statistiken... 94. Studietid för elever som avslutat, avbrutit eller fortsätter utbildningen

Läs mer

Resultatbilaga till kvalitetsrapport för grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning samt utbildning i svenska för invandrare (sfi)

Resultatbilaga till kvalitetsrapport för grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning samt utbildning i svenska för invandrare (sfi) 1(6) Utbildningsförvaltningen Dnr BIN3 2015-17 Resultatbilaga till kvalitetsrapport för grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning samt utbildning i svenska för invandrare (sfi) Enhet: Elsa Brändströms

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Emmaboda kommun Rektorn vid vuxenutbildningen i Emmaboda Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Emmaboda kommun 2 (9) Tillsyn av kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 PM Enheten för utbildningsstatistik 2007-12-19 Dnr (71-2007:01035) 1 (7) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 Kommunala skolor har, för jämförbara utbildningar, bättre studieresultat än fristående

Läs mer

Verksamheten inom Ungdomsteamet: vad säger statistiken? Omfattning och resultat av verksamheten 1 juni december 2008

Verksamheten inom Ungdomsteamet: vad säger statistiken? Omfattning och resultat av verksamheten 1 juni december 2008 KM Sjöstrand 2009-02-01 Verksamheten inom Ungdomsteamet: vad säger statistiken? Omfattning och resultat av verksamheten 1 juni 2007 31 december 2008 Sammanfattning Ungdomsteamet startade sin verksamhet

Läs mer

RAPPORT. Sweco Strategy AB. Uppföljning av sfi-studerande 2008 och 2010 inom SFI Stockholm. Rapport Patrik Waaranperä

RAPPORT. Sweco Strategy AB. Uppföljning av sfi-studerande 2008 och 2010 inom SFI Stockholm. Rapport Patrik Waaranperä Rapport 2014-07-31 Sweco Strategy AB Patrik Waaranperä Stockholms stads Arbetsmarknadsförvaltning Uppföljning av sfi-studerande 2008 och 2010 inom SFI Stockholm Stockholm 2014-07-31 Sweco Strategy AB 1

Läs mer

12 Svenska för invandrare (sfi)

12 Svenska för invandrare (sfi) Utbildningsstatistisk årsbok 2007 Svenska för invandrare (sfi) 12 Svenska för invandrare (sfi) Innehåll Fakta om statistiken...170 12.1 Antal elever i sfi, andel kvinnor, andel elever i kurser efter utbildningsanordnare,

Läs mer

Redovisning av uppdrag om avbrott i vuxenutbildningen

Redovisning av uppdrag om avbrott i vuxenutbildningen Redovisning av regeringsuppdrag Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Dnr (71-2011:952) Redovisning av uppdrag om avbrott i vuxenutbildningen Dnr U2011/3405/S Härmed redovisas uppdraget

Läs mer

Anmälan av Uppföljning av sfi-studerande

Anmälan av Uppföljning av sfi-studerande Arbetsmarknadsförvaltningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-08-14 Handläggare Leif Styfberg Telefon: 08-508 35 500 Till Arbetsmarknadsnämnden den 26 augusti 2014 Ärende 8 Anmälan av Uppföljning av sfi-studerande

Läs mer

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Bilden av förorten så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Författare: Mats Wingborg Bilden av förorten är skriven på uppdrag av projektet Mediebild

Läs mer

Barn och personal i förskola 2006

Barn och personal i förskola 2006 PM Enheten för utbildningsstatistik 27-5-16 Dnr (71-27:135) 1 (5) Barn och personal i förskola 26 Hösten 26 går det 5,1 barn per anställd i förskolan jämfört med 5,2 barn ett år tidigare. Det är det lägsta

Läs mer

Slutbetyg i grundskolan våren 2013

Slutbetyg i grundskolan våren 2013 Utbildningsstatistik 2013-09-30 1 (13) Slutbetyg i grundskolan våren 2013 I denna promemoria redovisas slutbetygen för elever som avslutade årskurs 9 vårterminen 2013. Syftet är att ge en beskrivning av

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Skolinspektionen Beslut 2014-09-11 Lunds kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Lunds kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund

Läs mer

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats.

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats. 2011-08-08 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur

Läs mer

Elever som inte nådde gymnasiebehörighet vårterminen 2013

Elever som inte nådde gymnasiebehörighet vårterminen 2013 PM Tyresö kommun 2013-10-11 Barn- och utbildningsförvaltningen 1 (7) Marika Lyman Utredare 08-5782 91 53 marika.lyman@tyreso.se Elever som inte nådde gymnasiebehörighet vårterminen 2013 Elever Enligt de

Läs mer

Befolkning efter bakgrund

Befolkning efter bakgrund Befolkning efter bakgrund Sveriges folkmängd fortsatte att öka under 2010, detta mycket tack vare ett fortsatt invandringsöverskott. Invandringen har under lång tid varit större än utvandringen i Sverige

Läs mer

Bilaga 1 Till Samverkansavtal för vuxenutbildningen i Skaraborg AVTALSPERIOD 2013-01-01--2014-12-31 S K A RAB ORGS KO M MUNAL FÖRBUN D 2013-01-01 Bilaga 1 till Samverkansavtalet för Skaraborgs vuxenutbildning

Läs mer

Antalet personer som skriver högskoleprovet minskar

Antalet personer som skriver högskoleprovet minskar STATISTISK ANALYS Nils Olsson Utredningsavdelningen 8-563 88 4 nils.olsson@hsv.se Mer information hittar du på www.hsv.se Nummer: 26/12 Antalet personer som skriver högskoleprovet minskar Antalet personer

Läs mer

Bilaga 2. Begrepp och definitionslista.

Bilaga 2. Begrepp och definitionslista. Bilaga 2. Begrepp och definitionslista. Listan visar exempel på begrepp som används inom utbildning och inom det kommunala informationsansvaret. Listan kan tjäna som underlag för att ge exempel på vanliga

Läs mer

Faktorer som påverkar befolkningstillväxten av unga individer i olika kommuntyper

Faktorer som påverkar befolkningstillväxten av unga individer i olika kommuntyper Faktorer som påverkar befolkningstillväxten av unga individer i olika kommuntyper Inledning Många av Sveriges kommuner minskar i befolkning. Enligt en prognos från Svenskt Näringsliv som publicerades i

Läs mer

Slutbetyg i grundskolan, våren 2015

Slutbetyg i grundskolan, våren 2015 Enheten för utbildningsstatistik 15-09-30 1 () Slutbetyg i grundskolan, våren 15 I denna promemoria redovisas slutbetygen för elever som avslutade årskurs 9 vårterminen 15. Syftet är att ge en beskrivning

Läs mer

V x u enutbildning 292

V x u enutbildning 292 292 Vuxenutbildning Ähhh jag vill bli ähhh restaurangrecencent. Just det, restaurangrecencent vill jag bli! Anna, 30 år, företagshandläggare Är nöjd med det jag gör idag även om jag skulle vilja bli sjökapten

Läs mer

Elevers kunskapsutveckling i grundskolan

Elevers kunskapsutveckling i grundskolan 2016-11-27 1 (10) TJÄNSTESKRIVELSE UBN 2014/242-630 Utbildningsnämnden Elevers kunskapsutveckling i grundskolan Förslag till beslut 1. Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet. 2. Utbildningsnämnden

Läs mer

Företagsklimatet viktigt för ungas val av kommun. Johan Kreicbergs April 2009

Företagsklimatet viktigt för ungas val av kommun. Johan Kreicbergs April 2009 Företagsklimatet viktigt för ungas val av kommun Johan Kreicbergs April 2009 Inledning 1 Inledning Många av Sveriges kommuner minskar i befolkning. Enligt en prognos från som publicerades i slutet av 2007

Läs mer

Befolkning efter bakgrund

Befolkning efter bakgrund Sveriges folkmängd fortsatte att öka under 2010, detta mycket tack vare ett fortsatt invandringsöverskott. Invandringen har under lång tid varit större än utvandringen i Sverige vilket innebär att den

Läs mer

utvärderingsavdelningen 2015-03-17 Dnr 2014:01149 1 (40)

utvärderingsavdelningen 2015-03-17 Dnr 2014:01149 1 (40) PM utvärderingsavdelningen Dnr 2014:01149 1 (40) Beskrivande statistik om elever i försöksverksamhet med riksrekyterande gymnasial spetsutbildning. Förstaårselever i årskullarna 2011/2012, 2012/2013 och

Läs mer

Skolprestationer på kommunnivå med hänsyn tagen till socioekonomi

Skolprestationer på kommunnivå med hänsyn tagen till socioekonomi 1(6) PCA/MIH Johan Löfgren 2016-11-10 Skolprestationer på kommunnivå med hänsyn tagen till socioekonomi 1 Inledning Sveriges kommuner och landsting (SKL) presenterar varje år statistik över elevprestationer

Läs mer

Kvalitetsrapport vuxenutbildning 2015

Kvalitetsrapport vuxenutbildning 2015 Kvalitetsrapport vuxenutbildning 2015 Birgittaskolan SFI Ola Nilsson HUVUDMANNENS ANSVAR FÖR VUXENUTBILDNINGENS KVALITETSARBETE Enligt skollagens 4 kap 3 ska varje huvudman inom skolväsendet systematiskt

Läs mer

Verksamheten inom Ungdomsteamet Uppföljning av verksamheten 2009

Verksamheten inom Ungdomsteamet Uppföljning av verksamheten 2009 KM Sjöstrand 2010-02-21 Verksamheten inom Ungdomsteamet Uppföljning av verksamheten 2009 Sammanfattning Ungdomsteamet startade sin verksamhet i juni 2007. Under 2007 var verksamheten öppen för ungdomar

Läs mer

2014-03-12. Läsa in gymnasiet på folkhögskola

2014-03-12. Läsa in gymnasiet på folkhögskola 2014-03-12 Läsa in gymnasiet på folkhögskola 2 (5) Sammanfattning Efterfrågan på utbildad arbetskraft växer och en gymnasieutbildning har blivit en förutsättning för att klara sig på arbetsmarknaden. Därför

Läs mer

Vilka faktorer kan påverka barnafödandet?

Vilka faktorer kan påverka barnafödandet? 29 Vilka faktorer kan påverka barnafödandet? Ålder Kvinnor och män skjuter allt längre på barnafödandet. Kvinnor och män födda 1945 var 23,9 respektive 26,6 år när de fick sitt första barn. Sedan dess

Läs mer

Komvux och sfi: uppgifter i den nationella uppföljningen. Att hitta fram med rätt siffror

Komvux och sfi: uppgifter i den nationella uppföljningen. Att hitta fram med rätt siffror Komvux och sfi: uppgifter i den nationella uppföljningen Att hitta fram med rätt siffror Efterfrågade uppgifter Statistiken tas fram av SCB på uppdrag av Skolverket och används av Skolverket årlig officiell

Läs mer

Slutbetyg i grundskolan, våren 2016

Slutbetyg i grundskolan, våren 2016 PM Enheten för förskole- och grundskolestatistik Dokumentdatum: 16-09-9 0 (16) Slutbetyg i grundskolan, våren 16 I denna promemoria redovisas slutbetygen för elever som avslutade årskurs 9 vårterminen

Läs mer

Utdrag ur Skollagspropositionen Prop. 2009/10:165

Utdrag ur Skollagspropositionen Prop. 2009/10:165 Utdrag ur Skollagspropositionen Prop. 2009/10:165 20.4 Behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram Regeringens förslag: För behörighet till ett yrkesprogram ska det krävas godkända betyg i svenska, engelska,

Läs mer

UNG. Prioriterade indikatorer för ungas levnadsvillkor

UNG. Prioriterade indikatorer för ungas levnadsvillkor UNG G A ID 2015 Prioriterade indikatorer för ungas levnadsvillkor Ung idag 2015 Prioriterade indikatorer för ungas levnadsvillkor Innehåll Inledning... 4 Behöriga till gymnasiet... 6 Utan gymnasieutbildning...

Läs mer

Bedömning och betyg - redovisning av två rapporter

Bedömning och betyg - redovisning av två rapporter UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN KVALITETS- OCH EKONOMIAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (11) DNR 09-400//3332 2009-08-18 Handläggare: Inger Willner Telefon: 508 33 678 Till Utbildningsnämnden 2009-10-22 Bedömning

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

Nyanländas etablering en investering för framtiden. Kontakt:

Nyanländas etablering en investering för framtiden. Kontakt: Nyanländas etablering en investering för framtiden Kontakt: bjorn.andersson@skl.se karin.perols@skl.se Nyckeltal för integration Syfte: Att ge kommunernas politiker och tjänstemän ett underlag som kan

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN 2010-04- 23. Undervisning i svenska för invandrare (sfi) hos andra aktörer. Sammanträdesprotokoll Sida 17 (24) 2010-04-12

ESLÖVS KOMMUN 2010-04- 23. Undervisning i svenska för invandrare (sfi) hos andra aktörer. Sammanträdesprotokoll Sida 17 (24) 2010-04-12 ESLÖVS KOMMUN Utskottet för Gymnasie- och Vuxenutbildning Sammanträdesprotokoll Sida 17 (24) 2010-04-12 2010-04- 23 24 GoVu.2010.0168 Undervisning i svenska för invandrare (sfi) hos andra aktörer Ärendebeskrivning

Läs mer

Följande redovisning avser slutbetyg och nationella prov i årskurs 9 vårterminen 2016.

Följande redovisning avser slutbetyg och nationella prov i årskurs 9 vårterminen 2016. BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2016-12-05 Resultat i grundskolans årskurs 9 2016 Följande redovisning avser slutbetyg och nationella prov i årskurs 9 vårterminen 2016. Våren 2016 avslutade 105 513

Läs mer

Frågeområden. Registrering: Avbrott och andra status Uppföljning av avbrott Statistik på betyg Uppföljning efter studier Statistik

Frågeområden. Registrering: Avbrott och andra status Uppföljning av avbrott Statistik på betyg Uppföljning efter studier Statistik Frågeområden Registrering: Avbrott och andra status Uppföljning av avbrott Statistik på betyg Uppföljning efter studier Statistik Avbrott Från vilken dag efter elevens individuella kursstart registreras

Läs mer

Introduktionsprogram i gymnasieskolan

Introduktionsprogram i gymnasieskolan Juridisk vägledning Reviderad december 2013 Mer om Introduktionsprogram i gymnasieskolan Fem introduktionsprogram finns för elever som är obehöriga till de nationella programmen i gymnasieskolan. Introduktionsprogrammen

Läs mer

Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen?

Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen? Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se Nummer: 2007/3 Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen? En

Läs mer

Huvudmannabeslut för vuxenutbildning

Huvudmannabeslut för vuxenutbildning Uppsala kommun Huvudmannabeslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Uppsala kommun Skolinspektionen Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 Dnr 43-2016:10984 2 (4) Skolinspektionens beslut Skolinspektionens

Läs mer

11 Svenska för invandrare (sfi)

11 Svenska för invandrare (sfi) Utbildningsstatistisk årsbok 2012 Svenska för invandrare (sfi) 11 Svenska för invandrare (sfi) Innehåll Fakta om statistiken... 200 Kommentarer till statistiken... 201 11.1 som deltar i sfi kalenderåren

Läs mer

Utbildning i svenska för invandrare (sfi)

Utbildning i svenska för invandrare (sfi) Utbildningsstatistisk årsbok 2013 Utbildning i svenska för invandrare (sfi) 11 Utbildning i svenska för invandrare (sfi) Innehåll Fakta om statistiken... 220 Kommentarer till statistiken... 221 11.1 som

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-10-24 Sigtuna kommun sigtuna.kommun@sigtuna.se Rektorn vid vuxenutbildningen lasse.sporrong@sigtuna.se Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Sigtuna kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Sveriges Nya Geografi. Strukturella attraktivitetsfaktorer i ett lokalt utvecklingsperspektiv

Sveriges Nya Geografi. Strukturella attraktivitetsfaktorer i ett lokalt utvecklingsperspektiv Sveriges Nya Geografi Strukturella attraktivitetsfaktorer i ett lokalt utvecklingsperspektiv Strukturella attraktivitetsfaktorer kartlagd Befolkning Befolkningsutveckling 2013 Arbetsmarknad Förändring

Läs mer

NYANLÄNDAS ETABLERING - EN INVESTERING FÖR FRAMTIDEN. Uppföljning av sfi EN VIKTIG PUSSELBIT I DET LOKALA INTEGRATIONSARBETET. Uppföljning av sfi 1

NYANLÄNDAS ETABLERING - EN INVESTERING FÖR FRAMTIDEN. Uppföljning av sfi EN VIKTIG PUSSELBIT I DET LOKALA INTEGRATIONSARBETET. Uppföljning av sfi 1 NYANLÄNDAS ETABLERING - EN INVESTERING FÖR FRAMTIDEN Uppföljning av sfi EN VIKTIG PUSSELBIT I DET LOKALA INTEGRATIONSARBETET Uppföljning av sfi 1 Förord Svenska språket är en viktig grund för nyanländas

Läs mer

Kunskapsresultat 2015

Kunskapsresultat 2015 Handlingstyp Resultatsammanställning Datum 2 augusti 2016 1 (5) Resultatsammanställning Vuxenutbildningen Kunskapsresultat Uppföljning enligt verksamhetsplan 2016, utifrån målbilden om kunskapslyft för

Läs mer

Södertörns Nyckeltalsgrupp Grundskola 2006

Södertörns Nyckeltalsgrupp Grundskola 2006 Södertörns Nyckeltalsgrupp Grundskola 2006 Innehållsförteckning 1. Grundskolans nyckeltal sammanfattning 1 2. Inledning 4 3. Metod 5 4. Resultat 6 4.1 Elevernas behörighet till gymnasieskolan 6 4.2 Elever

Läs mer

Utrikesfödda på arbetsmarknaden

Utrikesfödda på arbetsmarknaden PM 1(10) på arbetsmarknaden PM 2 (10) Inledning Sverige har blivit ett alltmer mångkulturellt samhälle. Omkring 18 procent av befolkningen i åldern 16-64 år är född i något annat land. Syftet med denna

Läs mer

Delgrupper. Uppdelningen görs efter kön, ålder, antal barn i hushållet, utbildningsnivå, födelseland och boregion.

Delgrupper. Uppdelningen görs efter kön, ålder, antal barn i hushållet, utbildningsnivå, födelseland och boregion. Delgrupper I denna bilaga delas de ensamstående upp i delgrupper. Detta görs för att undersöka om den ekonomiska situationen och dess utveckling är densamma i alla sorts ensamförälderhushåll, eller om

Läs mer

a) Kan man bygga resursfördelningen på socioekonomisk statistik, när behov är individuella? UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Kommun

a) Kan man bygga resursfördelningen på socioekonomisk statistik, när behov är individuella? UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Kommun UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Frågor och svar om strukturersättning a) Kan man bygga resursfördelningen på socioekonomisk statistik, när behov är individuella?...1 b) Är det inte en risk att man sänker förväntningarna

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2014:8149 Melleruds kommun kommun@mellerud.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Melleruds kommun 2(12) Ti syn av skolformerna inom vuxenutbildningen i Melleruds kommun har genomfört tillsyn

Läs mer

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare: elever och kursdeltagare, andra halvåret 2016

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare: elever och kursdeltagare, andra halvåret 2016 Januari 2017 Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare: elever och kursdeltagare, andra halvåret 2016 Uppgifterna ska vara SCB tillhanda senast 15 februari 2017 och kan endast lämnas via Internet

Läs mer

Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan

Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan yhmyndigheten.se 1 (13) Datum: 2011-11-17 Analyser av utbildningar och studerande

Läs mer

Invandring. Invandring 1980 2001 efter bakgrund

Invandring. Invandring 1980 2001 efter bakgrund 32 Invandring Antalet flyttningar varierar kraftigt år från år. Under de senast 2 åren har invandringen växlat mellan 27 år 1983 till som mest 84 år 1994. Både invandringen av utrikes födda och återinvandringen

Läs mer

Elever och personal i fritidshem läsåret 2016/17

Elever och personal i fritidshem läsåret 2016/17 1 (10) Elever och personal i fritidshem läsåret 2016/17 I följande PM redovisas officiell statistik om elever och personal på fritidshemmen för läsåret 2016/17. Statistiken om fritidshem ingår i Sveriges

Läs mer

RAPPORT Nära examen. En undersökning av vilka kurser gymnasieelever med studiebevis saknar godkänt i för att få examen

RAPPORT Nära examen. En undersökning av vilka kurser gymnasieelever med studiebevis saknar godkänt i för att få examen RAPPORT 461 217 Nära examen En undersökning av vilka kurser gymnasieelever med studiebevis saknar godkänt i för att få examen Nära examen En undersökning av vilka kurser gymnasieelever med studiebevis

Läs mer

Introduktionsprogram i gymnasieskolan

Introduktionsprogram i gymnasieskolan UR NYA SKOLLAGEN Tillämpas från den 1/7 2011 Mer om Introduktionsprogram i gymnasieskolan Nyheter Nya behörighetsregler införs till gymnasieskolans nationella program Fem nya introduktionsprogram införs

Läs mer

I figur 1 och 2 redovisas betygsfördelningen på delproven i svenska 1 respektive svenska som andraspråk 1.

I figur 1 och 2 redovisas betygsfördelningen på delproven i svenska 1 respektive svenska som andraspråk 1. Resultat från kursprov 1 våren 1 Tobias Dalberg, Kristina Eriksson, Harriet Uddhammar Institutionen för nordiska språk/fums Uppsala universitet Kursprov 1 vårterminen 1 hade temat I andras ögon. Provet

Läs mer

Utbildning i svenska för invandrare (sfi)

Utbildning i svenska för invandrare (sfi) Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Utbildning i svenska för invandrare (sfi) 11 Utbildning i svenska för invandrare (sfi) Innehåll Fakta om statistiken... 218 Kommentarer till statistiken... 219 11.1 som

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08 PM Enheten för utbildningsstatistik 2008-12-18 Dnr 71-2008-00004 1 (6) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08 Allt fler får slutbetyg i gymnasieskolan. Stora elevkullar och något bättre studieresultat

Läs mer

Utbildning i svenska för invandrare: elever och kursdeltagare, första halvåret 2015

Utbildning i svenska för invandrare: elever och kursdeltagare, första halvåret 2015 Maj 2015 Utbildning i svenska för invandrare: elever och kursdeltagare, första halvåret 2015 Uppgifterna ska vara SCB tillhanda senast 15 september 2015 och kan endast lämnas via Internet på webbplatsen

Läs mer

Jämtlands Gymnasium! Utbildningsplaner Introduktionsprogrammen Dnr 54-2014. Handläggare Margareta Nenzén

Jämtlands Gymnasium! Utbildningsplaner Introduktionsprogrammen Dnr 54-2014. Handläggare Margareta Nenzén Jämtlands Gymnasium! Utbildningsplaner Introduktionsprogrammen Dnr 54-2014 Handläggare Margareta Nenzén Innehållsförteckning 1. Introduktionsprogrammen... 3 2. Preparandutbildning (IMPRE)... 4 2.1. Behörighet...

Läs mer

Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007

Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007 Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se 2008-06-03 2008/6 Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007 Höstterminen 2007

Läs mer

Indikatorer till verksamhetsplan

Indikatorer till verksamhetsplan ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Åström Sinisalo Tobias Datum 2015-03-04 rev 2015-03-18 Diarienummer AMN-2015-0011 Arbetsmarknadsnämnden Indikatorer till verksamhetsplan Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Uppföljning vuxenutbildning mars

Uppföljning vuxenutbildning mars ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Hellstrand Eva Datum 217-3-22 Diarienummer AMN-217-95 Arbetsmarknadsnämnden Uppföljning vuxenutbildning mars Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Du får ingen andra chans. kommunerna klarar inte skolans kompensatoriska uppdrag

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Du får ingen andra chans. kommunerna klarar inte skolans kompensatoriska uppdrag EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Du får ingen andra chans kommunerna klarar inte skolans kompensatoriska uppdrag Du får ingen andra chans kommunerna klarar inte skolans kompensatoriska uppdrag Innehåll

Läs mer

12 Svenska för invandrare (sfi) Swedish for immigrants

12 Svenska för invandrare (sfi) Swedish for immigrants 12 Svenska för invandrare (sfi) Swedish for immigrants Sida/ Page Tabell/ Table 196 Inledande text Text 198 12.1 Antal elever i sfi, andel kvinnor, andel ele- Number of students, percentage of women, ver

Läs mer

12 Svenska för invandrare (sfi) Swedish tuition for immigrants

12 Svenska för invandrare (sfi) Swedish tuition for immigrants 12 Svenska för invandrare (sfi) Swedish tuition for immigrants Sida/ Page Tabell/ Table 176 Inledning Introduction 178 12.1 Antal elever i sfi, andel kvinnor, andel ele- Number of students, percentage

Läs mer

Delrapport Kom i Jobb

Delrapport Kom i Jobb Delrapport Kom i Jobb Juni 216 Estimatum Konsult Bakgrund och inledning I april 213 lämnades en rapport Öka antalet yrkesarbetande i Kristinehamn till kommunstyrelsen. Tanken bakom rapporten var att skriva

Läs mer

Befolkning efter ålder och kön

Befolkning efter ålder och kön 12 Befolkning efter ålder och kön Annika Klintefelt Ålderspyramid 2002 samt prognos 2012 Åldersstrukturen i Sverige är ett resultat av framförallt växlingar i antalet födda. Spåren av ett ovanligt högt

Läs mer

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en biblioteksundersökning bland bibliotekens besökare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

Temablad 2009:1. Tema: Utbildning. Deltagare i svenskundervisning för invandrare (sfi) Utbildning och forskning

Temablad 2009:1. Tema: Utbildning. Deltagare i svenskundervisning för invandrare (sfi) Utbildning och forskning Temablad 2009:1 Tema: Utbildning Deltagare i svenskundervisning för invandrare (sfi) Utbildning och forskning Temablad 2009:1 Tema: Utbildning Deltagare i svenskundervisning för invandrare (sfi) Statistiska

Läs mer

Arbetsmarknadsläget augusti 2013

Arbetsmarknadsläget augusti 2013 INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Arbetsmarknadsläget augusti 2013 Närmare 45 000 fick arbete Av samtliga inskrivna på Arbetsförmedlingen var det under augusti närmare 45 000 som påbörjade någon form

Läs mer

Skolbeslut för Vuxenutbildning

Skolbeslut för Vuxenutbildning Beslut 2011-06-22 Dnr 43-2010:5071 Skolbeslut för Vuxenutbildning efter tillsyn av Vuxenutbildningen i Halmstads kommun Beslut 2011-06-21 1 (3) Dnr 43-2010:5071 Halmstads kommun Rektorerna vid Vuxenutbildningen

Läs mer

Bäckadalsgymnasiets elevresultat 2009--2013

Bäckadalsgymnasiets elevresultat 2009--2013 Bäckadalsgymnasiets elevresultat 29--213 Den som snabbt vill skapa sig en bild av Bäckadalsgymnasiets elevresultat hittar nedan uppgifter angående skolans resultat över tid. Resultaten presenteras genomgående

Läs mer

Psoriasisförbundet. Enkätundersökning bland medlemmar i Stockholm. September-oktober 2006

Psoriasisförbundet. Enkätundersökning bland medlemmar i Stockholm. September-oktober 2006 Psoriasisförbundet Enkätundersökning bland medlemmar i Stockholm September-oktober 2006 Bakgrund Psoriasis är en allvarlig kronisk sjukdom som drabbar hud och leder och ny forskning visar att psoriasis

Läs mer

Betygskriterier NSN110, Svenska I, ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasiet och årskurs 7 9, 30 hp

Betygskriterier NSN110, Svenska I, ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasiet och årskurs 7 9, 30 hp Betygskriterier NSN110, Svenska I, ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasiet och årskurs 7 9, 30 hp Fastställda av institutionsstyrelsen 2014-05-07. Gäller fr.o.m. vt 14. Delkurs 1. Provkod: Sociolingvistik

Läs mer

Kommunal vuxenutbildning och Svenska för invandrare (sfi) verksamhetsåret 2010/2011 Komvux Malmö Centrum

Kommunal vuxenutbildning och Svenska för invandrare (sfi) verksamhetsåret 2010/2011 Komvux Malmö Centrum Kommunal vuxenutbildning och Svenska för invandrare (sfi) verksamhetsåret 2010/2011 Komvux Malmö Centrum Tabell 1 Verksamhet Produktion och deltagare Antal Antal helårsplatser Antal studerande Antal producerade

Läs mer

Barn och personal i förskolan hösten 2013

Barn och personal i förskolan hösten 2013 1 (10) Barn och personal i förskolan hösten 2013 Denna promemoria ger en översikt av förskolans utveckling när det gäller barn, personal och grupper hösten 2013. Jämförelser görs framför allt med år 2012

Läs mer

2013-10-04 Dnr 2013:1474

2013-10-04 Dnr 2013:1474 2013-10-04 Dnr 2013:1474 I rapporten redovisas en fördelningsanalys av regeringens budgetproposition för 2014. Förslagen analyseras i förhållande till gällande regler. I denna promemoria redovisas direkta

Läs mer

Utbildning i svenska för invandrare (sfi) Vuxenutbildningen Skara

Utbildning i svenska för invandrare (sfi) Vuxenutbildningen Skara 1(1) Utbildning i svenska för invandrare (sfi) Vuxenutbildningen Skara Vad är utbildning i svenska för invandrare (sfi)? Utbildningen i svenska för invandrare är en grundläggande utbildning i svenska språket

Läs mer

Dnr KK13/232 STRATEGI. Strategi för integration och social sammanhållning. Antagen av Kommunfullmäktige

Dnr KK13/232 STRATEGI. Strategi för integration och social sammanhållning. Antagen av Kommunfullmäktige Dnr KK13/232 STRATEGI Strategi för integration och social sammanhållning Antagen av Kommunfullmäktige 2013-06-11 144 Dnr KK13/232 2/10 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Bakgrundsanalys

Läs mer

Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt

Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt Samhällsvetenskapliga fakulteten/juridiska institutionen Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: staffan.ingmansson@jus.umu.se www.umu.se Dnr 502-3214-08 Datum Sid 1 (5) Magisterprogram

Läs mer

10 Konsekvenser av tidsbegränsad sfi

10 Konsekvenser av tidsbegränsad sfi 10 Konsekvenser av tidsbegränsad sfi 10.1 Utredningen om tidsbegränsad sfi Regeringen tillsatte i december 2009 en utredning som bl.a. skulle föreslå hur en tidsbegränsning av studier inom sfi skulle kunna

Läs mer

Remiss av betänkandet Tid för snabb flexibel inlärning (SOU 2011:19)

Remiss av betänkandet Tid för snabb flexibel inlärning (SOU 2011:19) ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN SFI-AVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE AMN 1.60-0125272011 2011-08-15 SID 1 (13) Handläggare: Leif Styfberg Tel: 08-508 25 702 Till Arbetsmarknadsnämnden den 23 augusti 2011 Remiss

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om betygsrätt för vuxenutbildning; SFS 2010:253 Utkom från trycket den 13 april 2010 utfärdad den 31 mars 2010. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Kvalitetsarbete. I praktiken AVESTA

Kvalitetsarbete. I praktiken AVESTA Kvalitetsarbete I praktiken AVESTA Var är vi? Förutsättningar MiROi i-learning AB bedriver sedan september 2013 undervisning i SFI (Svenska för invandrare) i Avesta. Undervisningen bedrivs alla helgfria

Läs mer

Hersby gymnasium. Skolan erbjuder

Hersby gymnasium. Skolan erbjuder Skolan erbjuder Vi satsar på en kvalificerad och framtidsinriktad utbildning inom två av de nationella programmen - Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet. Skolans lokaler är anpassade

Läs mer

Skolenkäten våren 2016

Skolenkäten våren 2016 Dnr 2015:7261 Skolenkäten våren 2016 Fördjupad analys om respekt mellan elever och lärare www.skolinspektionen.se Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080

Läs mer