Andra AP-fondens Kvinnoindex Sammanfattning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Andra AP-fondens Kvinnoindex 2014 - Sammanfattning"

Transkript

1 Andra AP-fondens index över andel kvinnor i börsbolagen: styrelser, ledningar och anställda En studie genomförd av Nordic Investor Services i maj 14

2 Andra AP-fondens Kvinnoindex 14 - Sammanfattning Andelen kvinnor i börsbolagens styrelser har ökat för första gången påtre år och uppgår för 14 till 24,7%. Andelen kvinnor i börsbolagens ledningar ökar stadigt och uppgår för 14 till 18,4% vilket motsvarar en ökning på drygt en procentenhet från föregående år. Glappet i form av skillnaden i procentenheter mellan andelen kvinnor i bolagens ledningar och styrelser har ökat från 5% år 13 till 6,4% år 14 vilket motsvarar 12 års nivå. Med samma förändringstakt som de senaste 10 åren tar det 30 år innan styrelserna och 48 år innan ledningarna består av 50% kvinnor. Andelen kvinnor i styrelser och ledningar är störst i Largecap-bolagen. Tjänste-och Konsumentvarubranschernahar högst andel kvinnor i sina styrelser: 30,5% (28,8%) respektive 29,9% (25,9%). Media-och Hälsovårdsbranscherna har högst andel kvinnor i ledningen: 33,3% (23,5%) respektive 24,9% (26,3%). Råvarusektorn har lägst andel kvinnor i både styrelser och ledningsgrupper. Dock har nivåerna ökat i både styrelser och ledningsgrupper; från 12,7% år 13 till 13,6% år 14 för styrelser samt från 11,7% år 13 till 13,8% år 14 för ledningsgrupper. 2

3 Bakgrund: Andra AP-fondens Kvinnoindex Andra AP-fonden är en långsiktig institutionell ägare med ambition att utveckla metoder för ägarstyrning och är därför intresserade av att medverka till en saklig debatt kring frågan om hur andelen kvinnor i svenska börsbolagsstyrelserkan ökas. Tidigare har det saknats instrument för att mäta utvecklingen av andelen kvinnor i styrelsen och ledningen på bransch-och bolagsnivå. Andra AP-fonden lanserade därför i januari 03 ett Kvinnoindexsom detaljerat mäter andelen kvinnor i svenska börsbolags styrelser och ledningsgrupper. En hypotes som ligger bakom fondens Kvinnoindex är att rekryteringsbasen för svenska bolagsstyrelser är personer som innehar ledande befattningar i svenska börsbolag. Genom att även mäta andelen kvinnor i börskoncernledningar och hela koncerner skapas en bra grund för bedömningar för hur rekryteringsbasen för svenska styrelser utvecklas över tid. Statistik över andel kvinnor på civilingenjör-, ekonom- och juridikutbildningarsamt påchefsnivåi privat sektor ger indikationer påhuruvida kvinnor faller bort trots utbildning och erfarenhet. Datainsamling har skett sedan 02 och uppdateras varje år. Materialet kommer att kommuniceras till portföljbolag, media och övriga intressenter, bland annat via Andra AP-fondens hemsida (www.ap2.se) och kan refereras fritt med angivande av källa: Andra AP-fonden/Nordic Investor Services 3

4 Rekryteringskedja Styrelse Styrelseordförande VD Bolagsledning Chef Anställd Jag letar i princip bara efter före detta eller aktiva VD:ar, och jag räknar med att rekryteringsbasen växer tillräckligt varje år genom att ett antal aktiva VD:ar pensionerar sig Styrelseordförande i börsbolag (Källa: Sjöstrand, Petrelius: Rekrytering av koncernstyrelser ) Universitetsexamen 4

5 Positiv utveckling av andelen kvinnor Positiv utveckling av kvinnliga chefer i privat sektor, börsbolagsledningar och styrelser. Fortsatt relativt låg andel kvinnor bland anställda i bolagen, både totalt och i Sverige. Positiv långsiktig trend för andelen utexaminerade kvinnor trots senare års stagnation. Andel 50% 40% 30% % 10% Utexaminerade Anställda Sverige Anställda Totalt Chefer privat sektor Börsbolagsledningar Börsbolagsstyrelser *Statistik från SCB 0% *Statistik från SCB*

6 Ökad andel kvinnor i styrelser och ledningar Andelen kvinnor i börsbolagens styrelser har ökat för första gången påtreår samtidigt som andelen kvinnor i ledningen fortsätter att öka stadigt. Gapet mellan andelen kvinnor i styrelse respektive ledning har ökat och därmed återgått till tidigare års nivåer. Den snabba ökningen av andelen kvinnoplatser i styrelser mellan 02 och 10 har planats ut men ser ut att tillta för 14. Andel, % 25 Styrelser Ledningar 24,7 22,9 22,2 22,7 22,3 14,9 17,7 19,3 18,6 19,1 18, ,2 11,4 15,9 16,3 15,3 12,9 14,3 13, ,3 11,6 12,1 12,9 11,1 11,1 6, Andelen kvinnor i bolagens ledningar fortsätter öka till den högsta nivån någonsin. 6

7 Andelen kvinnliga chefer ökar med åldern Andel kvinnor av chefer, per åldersgrupp, 13 * Andelen kvinnliga chefer ökar med åldern och håller sig konstant från 40 års ålder och uppåt. I år bryts trenden att de kvinnor som blir chefer i unga år till stor del faller bort, vilket har varit fallet under en förhållandevis lång tid.. Andel, % ,2 34,6 24,6 24,3 23, Ålder *Statistik från SCB 7

8 Positiv utveckling men kvinnor faller bort Andel kvinnor 14 (13) * Kvinnor faller bort i steg från utexaminerade (nästan hälften) till anställda (nästan var tredje), till chefer (var tredje/fjärde), till koncernledning (var sjätte). Tvåtrappor kan observeras: en operativ och en i styrelserna där kvinnor väldigt sällan är ordförande. Positiv utveckling i fem av de studerade parametrarna: chefer, ledning, VD, styrelse och ordförande. 50,1% (50,1%) 47,5% (47,8%) 30,8% (30,8%) 29,5% (27,0%) 18,4% (17,2%) 5,6% (5,5%) 24,7% (22,3%) 4,8% (4,3%) Befolkning Examen Anställda Chefer Ledning VD Styrelse Ordförande *Statistik från SCB 8

9 Ökande andel kvinnor i styrelserna och ledningarna Andelen kvinnor i styrelserna ökar för första gången påtre år och uppgår till 24,7% för 14. Andelen bolag med minst 25% kvinnor i styrelserna ökar för första gången påflera år. Av de 252 undersökta bolagen har 128 stycken minst 25% kvinnor i styrelsen år 14 (50,8% av totala bolagsgruppen) jämfört med 110 företag (43,5%) år 13. Sedan 02 har andelen kvinnor i börsbolagens styrelser ökat från 6,1% till 24,7%, medan andelen kvinnor i börsbolagens ledning endast ökat från 11,1% till 18,4%. Kvinnliga styrelseordförande och VD:ar är fortsatt väldigt ovanliga men vi ser en positiv utveckling för året. Andelen kvinnor som ordföranden har ökat något från 4,3% till 4,8% och andelen kvinnor som VD har ökat från 5,5% till 5,6%. Detta motsvarar 12 kvinnliga ordföranden respektive 14 kvinnliga VD:ar. 9

10 Styrelse och ledning per börsvärdesgrupp Andel kvinnor i styrelser och ledning Andel, % Styrelse Ledning Ledning Large cap Mid cap Small cap 10

11 Andel kvinnor per börsvärdesgrupp 14 Kvinnoplatser STYRELSE Totala platser Andel kvinnoplatser Grupp Large cap % Mid cap % Small cap % Summa 410 1, % Kvinnoplatser LEDNING Totala platser Andel kvinnoplatser Grupp Large cap % Mid cap % Small cap % Summa 333 1, % 11

12 Ökad andel kvinnor inom samtliga börsgrupper Large cap har den högsta andelen kvinnor i styrelserna (29,1%), följt av Mid cap (24,6%) och Small cap(21,2%). Andelen kvinnor påstyrelsenivåhar ökat i Largecap, +3,9% från föregående år, och Small cap, +2,4% från föregående år. Midcaphar däremot minskat något. Small caphar fortfarande lägst andel men avståndet till Midcapminskar. Påledningsnivåökar nivåerna för både Large, Mid och Small cap. Den största ökningen återfinns bland Small cap-bolagenmed knappt 1,8 procentenheter. Small cap(18,3%) har återtagit andraplatsen från Midcap(17,6%). Högst andel kvinnor i ledningen har Largecap(19,1%). Resultatet blir att glappet påaggregerad nivåhar ökat till 12 års nivåer från 5,0% år 13 till 6,4%. Störst glapp återfinns bland Large cap-bolagen med 10,0% (6,4%), följt av Mid capmed 7,0% (8,3%) och Small cap2,9% (2,2%). 12

13 Styrelse per bransch (1/2) Andel kvinnor i styrelserna per bransch Andel, % Tjänster Konsumentvaror Finans IT Industri 13

14 Styrelse per bransch (2/2) Andel kvinnor i styrelserna per bransch Andel, % Hälsovård Telekommunikation Media och underhållning Råvaror 14

15 Ökad andel kvinnor i styrelsen bland branscherna De branscher som har högst andel kvinnor i styrelserna är Tjänster och Konsumentvaror. Råvaror och Media och underhållning har låg andel kvinnor i styrelsen. I samtliga nio branscher ökade andelen kvinnor i styrelserna. Mest ökade Telekommunikation från 16,8% år 13 till 23,4% år 14. Råvaror är fortsatt sämsta bransch med endast 13,6% kvinnor i bolagens styrelser, även om viss ökning har skett jämfört med föregående år. Andel kvinnor per bransch Kvinnoplatser STYRELSE Totala platser Andel kvinnoplatser Bransch Tjänster % Konsumentvaror % Finans % IT-företag % Hälsovård % Telekommunikation % Industri % Media och underhållning % Råvaror % Summa 410 1, % 15

16 Ledning per bransch (1/2) Andel kvinnor i ledningen per bransch Andel, % Hälsovård Media och underhållning Finans Tjänster Telekommunikation 16

17 Ledning per bransch (2/2) Andel kvinnor i ledningen per bransch Andel, % Konsumentvaror Industri IT Råvaror 17

18 Ökad andel kvinnor i ledningen bland branscherna I ledningarna är andelen kvinnor fortsatt högst i branscherna Media, Hälsovård och Finans. I botten återfinns Råvaror, Telekommunikation och IT. Andelen kvinnor har kraftigt minskat i branschen Tjänster från 19,1% år 13 till 13,9% år 14. Alla branscher har haft blandad utveckling sedan mätningarna startade år 02, men rankingen mellan branscherna har inte varierat alltför kraftigt. Hälsovård är den bransch som långsiktigt har haft den mest stabila ökningen och även legat påen hög nivå. I branschen Media och underhållning har utvecklingen varit väldigt varierad sett över hela perioden sedan 02. Branschen har den högsta andelen kvinnor i ledningen, 33,3%, men är ocksåden minsta branschen påbörsen och därmed känslig för småvariationer i antal kvinnor i ledningar och styrelser. Andel kvinnor per bransch Kvinnoplatser LEDNING Totala platser Andel kvinnoplatser Bransch Media och underhållning % Hälsovård % Finans % Konsumentvaror % Industri % IT-företag % Tjänster % Telekommunikation % Råvaror % Summa 333 1, % 18

19 Andel kvinnor per bransch 14 STYRELSE LEDNING Kvinnoplatser Totala platser Andel kvinnoplatser Bransch Tjänster % Konsumentvaror % Finans % IT-företag % Hälsovård % Telekommunikation % Industri % Media och underhållning % Råvaror % Summa 410 1, % Kvinnoplatser Totala platser Andel kvinnoplatser Bransch Media och underhållning % Hälsovård % Finans % Konsumentvaror % Industri % IT-företag % Tjänster % Telekommunikation % Råvaror % Summa 333 1, % Ingen märkvärd korrelation mellan andelen kvinnor i styrelse respektive ledning finns mellan branscherna. Styrelser toppas av tjänstebranschen och andelen kvinnor i ledning toppas av Media och underhållningsbranschen. Dock har dessa branscher totalt sett ett lägre antal totala platser vilket medför att en liten andel kvinnor kan ha stor påverkan på resultatet. 19

20 Anställda i världen per börsvärdesgrupp Andel kvinnor av anställda per börsvärdesgrupp Andel, % Large cap Mid cap Small cap

21 Anställda i Sverige per börsvärdesgrupp Andel kvinnor av anställda per börsvärdesgrupp Andel, % Large cap Mid cap Small cap 21

22 Anställda i världen per bransch (1/2) Andel kvinnliga anställda per bransch Andel, % Konsumentvaror Finans Hälsovård Media och underhållning Telekommunikation 22

23 Anställda i världen per bransch (2/2) Andel kvinnlig anställda per bransch Andel, % IT-företag Tjänster Råvaror Industri 23

24 Anställda i Sverige & ledning per bransch (1/2) Andel kvinnliga anställda samt andel kvinnor i ledningen per bransch Andel, % Anställda Ledning Konsumentvaror Tjänster Finans Hälsovård Media och underhållning 24

25 Anställda i Sverige & ledning per bransch (2/2) Andel kvinnliga anställda samt andel kvinnor i ledningen per bransch Andel, % Anställda Ledning Telekommunikation IT-företag Råvaror Industri

26 Andelen kvinnor varierar mellan börsvärdesgrupper och branscher Small cap-bolagen har tidigare haft en högre andel anställda kvinnor än Mid cap- och Large capbolagen. Andelen kvinnor i Midcap och Largecap-bolagenhar ökat medan andelen kvinnor i Small caphar minskat något jämfört med föregående år. Samtliga börsvärdesgrupper har nu drygt 30% kvinnor, både totalt och i Sverige. Endast Konsumentvarubranschenhar en knapp majoritet kvinnor bland sina anställda i Sverige. Branschen Tjänster hade en knapp majoritet kvinnor bland sina anställda i Sverige i mätningar från 13 men har under 14 sjunkit och passerats av Finans. Branscherna Industri och Råvaror har fortsatt runt % kvinnor bland sina anställda i Sverige vilket är lägst bland branscherna. Råvaru-och Telekommunikationsbranscherna har fåkvinnor i ledningsgrupperna, strax under 14%, jämfört med Media och underhållningsbranschen som ligger påca 33%. Med undantag för branschen Tjänster har branscher med hög andel kvinnliga anställda ofta en hög andel kvinnor i ledningen. För samtliga branscher gäller att andelen kvinnor är högre bland de anställda än i ledningen. 26

27 Metod och data Vi mäter antalet platser i styrelser och personer i ledningsgrupper samt antal anställda. Styrelse: Antal kvinnor / totalt antal stämmovalda styrelseledamöter Ledning: Antal kvinnor / ledningsgruppspersoner Anställda (i Sverige och totalt): Antal kvinnor / antal anställda 252 företag noterade på Stockholmsbörsen, både primär- och sekundärnoterade bolag Ordförande 252 platser Övriga ordinarie bolagsstämmovalda ledamöter Styrelse totalt platser Ledning personer VD 252 personer Övriga ledande befattningshavare personer Data har hämtats från Statistiska Centralbyrån (SCB) samt bolagens årsredovisningar och stämmoprotokoll/kallelser. Data för bolag med årsstämmor under andra halvåret har inhämtats från senaste tillgängliga stämmoprotokoll och årsredovisning. Andelen platser i styrelsen som innehas av kvinnor baseras påstyrelsesammansättning i maj 14, och jämförs med maj 13, juni 12, 11, 10 09, maj 08, 07, 06, 05, 04, juli 03 och december

Har kön någon betydelse? - om kvinnor och män i statliga bolagsledningar

Har kön någon betydelse? - om kvinnor och män i statliga bolagsledningar Har kön någon betydelse? - om kvinnor och män i statliga bolagsledningar Fackförbundet ST 2010-05-12. Referens: Karin Morild, Utredare: 08-790 52 34 karin.morild@st.org Förord Nu när årets bolagsstämmor

Läs mer

TCO GRANSKAR: FLER KVINNOR LEDER MEN FÅ NÅR TOPPEN #3/13

TCO GRANSKAR: FLER KVINNOR LEDER MEN FÅ NÅR TOPPEN #3/13 TCO GRANSKAR: FLER KVINNOR LEDER MEN FÅ NÅR TOPPEN #3/13 2013 03 204 Ulrika Hagström Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO ulrika.hagstrom@tco.se Tel 08-782 91 31 2 fler kvinnor leder tco granskar

Läs mer

Röster om facket och jobbet

Röster om facket och jobbet 5 Röster om facket och jobbet Rapport 5 av 7 2007 Ungdomar och facket Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 7 2. Ungdomars arbetsmarknad 12 3. Facklig organisationsgrad för ungdomar 17 4. Tre huvudsakliga

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling

Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling 1 (46) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling Delredovisning 2 av regeringsuppdrag år 2013 Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Vasagatan 16 08-786

Läs mer

Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000 2012

Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000 2012 Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000 2012 Rapportserie 2013:7 Arbetsgivarverket Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000

Läs mer

Sjukfrånvarons utveckling

Sjukfrånvarons utveckling Social Insurance Report Sjukfrånvarons utveckling Delrapport 1, år 2014 ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Webbplats: Försäkringskassan Analys och prognos Peje Bengtsson 010-116 90 62 pererik.bengtsson@forsakringskassan.se

Läs mer

MÅNGFALDSBAROMETERN 2013

MÅNGFALDSBAROMETERN 2013 HÖGSKOLAN I GÄVLE MÅNGFALDSBAROMETERN 2013 Ansvariga: Orlando Mella, professor Fereshteh Ahmadi, professor Irving Palm, docent Oktober 2013 PRESENTATION AV MÅNGFALDSBAROMETERN Mångfaldsbarometern skapades

Läs mer

STÄNGDA DÖRRAR TILL DE HÖGSTA CHEFSNIVÅERNA

STÄNGDA DÖRRAR TILL DE HÖGSTA CHEFSNIVÅERNA STÄNGDA DÖRRAR TILL DE HÖGSTA CHEFSNIVÅERNA LEDARNAS JÄMSTÄLLDHETSBAROMETER 2014 Vi arbetar för att Sverige ska ha världens bästa chefer. JÄMSTÄLLDHETSBAROMETER 2014 VI HAR INTE RÅD ATT VÄNTA 3 KVINNA

Läs mer

Jobbchansens utveckling. WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman

Jobbchansens utveckling. WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman Jobbchansens utveckling WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman Innehåll 1 Inledning... 2 2 Jobbchansens utveckling... 3 3 Arbetsmarknadsläget som förklaring... 5 4 Jämförelse med AKU... 6 5 En ny arbetsmarknadspolitik...

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013 18 december 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013 Lediga platser Under månaden anmäldes 1 1036 lediga platser och samma månad förra året anmäldes 1 081. Således

Läs mer

Arbetad tid och frånvaro

Arbetad tid och frånvaro Arbetad tid och frånvaro Tidsanvändningsstatistik 2006 2009 Rapportserie 2011:1 Arbetsgivarverket Arbetad tid och frånvaro Tidsanvändningsstatistik 2006-2009 2011-01-26 Dnr 1101-0034 Innehåll Om arbetad

Läs mer

Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden. fokus på unga som varken arbetar eller studerar

Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden. fokus på unga som varken arbetar eller studerar Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden fokus på unga som varken arbetar eller studerar Text Marwin Nilsson Emily Svärd Text- och bildredigering Gun Westberg Rapporten kan beställas från Strömbergs, Silovägen

Läs mer

Så många ingenjörer finns och behövs 2030 kanske

Så många ingenjörer finns och behövs 2030 kanske Så många ingenjörer finns och behövs 2030 kanske PM med kommentarer till SCB:s Trender och prognoser 2008. Olle Dahlberg, utredare Sveriges Ingenjörer, 2009-02-10 Så många ingenjörer finns och behövs 2030

Läs mer

Regionernas arbets marknad 2011 2030 Tre demografiska scenarier #1/14

Regionernas arbets marknad 2011 2030 Tre demografiska scenarier #1/14 TCO granskar Foto: Peter Cederling Regionernas arbets marknad 2011 2030 Tre demografiska scenarier #1/14 En rapport i samarbete med SCB om den demografiska utvecklingen i Sverige. Kontakt TCO Roger Mörtvik

Läs mer

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna 0 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna EN RAPPORT OM BOSTADSBRISTEN BLAND UNGA 1 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna Sammanfattning... 1 Undersökningsmetod... 2 Inledning... 3 Ökad brist på bostäder

Läs mer

Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen

Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen EIO 2012 1 Innehåll Förord... 4 Sammanfattning... 5 1 Inledning... 6 2 Anställda i EIO:s medlemsföretag... 6 3 Resultat

Läs mer

ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I

ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2014:2 BAKOM SIFFRORNA - unga som varken arbetade eller studerade 2000 2010 Susan Niknami och Lena Schröder Temagruppen Unga

Läs mer

Resultatet efter åtta år av en borgerlig regering

Resultatet efter åtta år av en borgerlig regering Resultatet efter åtta år av en borgerlig regering En statistisk genomgång av regeringens främsta verktyg jobbskatteavdragen och nedsättningen av sociala avgifter för unga som jobbskapande, politisk reformer.

Läs mer

Efter examen. Jobb och löner för nyexaminerade 2013. Akademikerförbundet

Efter examen. Jobb och löner för nyexaminerade 2013. Akademikerförbundet Efter examen Jobb och löner för nyexaminerade 2013 Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare Juseks arbetsmarknadsundersökning Sedan slutet

Läs mer

Analys. Mäklarsamfundet. Fastighetsmäklare Fakta & nyckeltal 2013 2013:2

Analys. Mäklarsamfundet. Fastighetsmäklare Fakta & nyckeltal 2013 2013:2 Analys Mäklarsamfundet Fastighetsmäklare Fakta & nyckeltal 213 213:2 Fastighetsmäklare Fakta & nyckeltal 213 Förord Bostadsfrågor är ett område som väcker intresse, engagemang och känslor hos de allra

Läs mer

Lön efter utbildning och kompetens

Lön efter utbildning och kompetens Lön efter utbildning och kompetens En rapport om löneskillnader mellan kvinnor och män 2012 1937-2012 Förbundet för Sveriges ekonomer Lön efter utbildning och kompetens Förord År 2006 gav Civilekonomerna

Läs mer

Spelade pappamånaden någon roll?

Spelade pappamånaden någon roll? ANALYSERAR 2002:14 Spelade pappamånaden någon roll? pappornas uttag av föräldrapenning I serien RFV ANALYSERAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och utvärderingsarbete

Läs mer

Fler jobb efter 3 år med sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster

Fler jobb efter 3 år med sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster Fler jobb efter 3 år med sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster Studie av effekterna på restaurangpriser, restaurangomsättning och anställda i restaurangbranschen Box 3546, 103 69 Stockholm T +46

Läs mer

Ökad medvetenhet men långsam förändring

Ökad medvetenhet men långsam förändring Ökad medvetenhet men långsam förändring om kvinnor och män på ledande positioner i svenskt näringsliv Forskningsrapport till Delegationen för jämställdhet i arbetslivet Stockholm 2014 SOU 2014:80 SOU och

Läs mer

Tal om alkohol 2012 - en statistisk årsrapport från Monitorprojektet

Tal om alkohol 2012 - en statistisk årsrapport från Monitorprojektet SoRAD Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning Tal om alkohol 2012 - en statistisk årsrapport från Monitorprojektet Mats Ramstedt (red) Annette Lindell Jonas Raninen Forskningsrapport

Läs mer

Har du råd att bo kvar?

Har du råd att bo kvar? www.stockholmsvanstern.se Efter pensionen: Har du råd att bo kvar? En rapport om inkomster och boende bland äldre i Stockholms stad. Beställd av Stockholmsvänstern, utförd av Edvin S. Frid oktober 2012.

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD 2. SNABBVERSIONEN 3. OM RAPPORTEN 3.1 Om den här rapporten...

Läs mer