Rapporten är skriven av Jon Tillegård, utredare på Unionens enhet för politik, opinion och påverkan.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapporten är skriven av Jon Tillegård, utredare på Unionens enhet för politik, opinion och påverkan."

Transkript

1 Börsbolagens negativa lönsamhetstrend bryts 2014 Unionens bolagsindikator januari

2 Börsbolagens genomsnittliga omsättning kommer enligt prognoserna att ha stigit med knappt 5 procent under 2013 jämfört med Framför allt tjänstebolagens omsättning väntas ha utvecklats starkt under året, medan tillverkningsbolagens tillväxt enligt prognoserna varit svagt positiv väntas omsättningen för börsbolagen i genomsnitt öka med ca 6 procent. Prognoserna pekar på att den tillväxttakten även kommer gälla under 2014 för såväl bolagen hemmahörande i tjänstesektorn som för dem i tillverkningsindustrin blev enligt prognoserna det tredje raka året som börsbolagens lönsamhet mätt som rörelsemarginal sjönk. Sett till samtliga börsbolag väntas rörelsemarginalen under 2013 ha blivit knappt 11 procent. I detta avseende blev 2013 i sådant fall endast med knapp marginal bättre än krisåret För de börsnoterade tjänstebolagen tyder prognoserna på att 2013 blev det år med lägst rörelsemarginal sedan granskningsperiods start Förväntningen är att rörelsemarginalen under 2014 vänder svagt uppåt och hamnar på ungefär samma nivå som 2012 knappt 12 procent. Prognoserna om stigande lönsamhet gäller både bolagen inom tjänstesektorn och dem inom tillverkningsindustrin. I genomsnitt har de små börsbolagen sedan 2005 haft en dubbelt så hög tillväxttakt som de stora och de medelstora börsbolagen. De stora bolagens rörelsemarginal har fr. o m 2005 i genomsnitt varit tio procentenheter högre än de små bolagens, dock är tendensen att detta gap i lönsamhet minskar. Tillverkningsindustrins små börsnoterade bolag drabbades avsevärt mycket hårdare av finanskrisen än de små börsbolagen hemmahörande i tjänstesektorn, både gällande omsättning och gällande rörelsemarginal väntas dock de små tillverkningsbolagen ha återhämtat sig jämfört med tjänstebolagen i båda dessa avseenden. Unionens utgångspunkt är att företagens agerande spelar en avgörande roll för skapandet av fler och bättre jobb i Sverige. Ett framgångsrikt svenskt näringsliv är en förutsättning för att våra medlemmar idag och i framtiden ska ha stimulerande, utvecklande, trygga och välavlönade jobb. Samtidigt beror näringslivets framgång till mycket stor del på våra medlemmars insatser. När Unionens medlemmar trivs och utvecklas finns förutsättningarna för ett starkt näringsliv. För Unionen är det därför viktigt att bevaka och analysera utvecklingen för de svenska företagen. Bolagsindikatorn tar sitt avstamp i finansmarknadens bedömningar av börsbolagens nuläge samt av hur de kommer att utvecklas de närmaste åren. Börsbolagens centrala position i den svenska ekonomin gör att dessa bedömningar är en signal om tillståndet även för näringslivet och samhällsekonomin i stort. De är därför av stort intresse även för dem av Unionens medlemmar som inte har dessa bolag som sin arbetsgivare. Rapporten är skriven av Jon Tillegård, utredare på Unionens enhet för politik, opinion och påverkan. 1

3 År 2013 har blivit För de allra flesta bolag har ett nytt räkenskapsår därmed inletts. Men summeringen av 2013 låter ännu vänta på sig en tid. Under sista veckan i januari inleds börsbolagens rapportsäsong för det sista kvartalet 2013 och först i mars kommer året som helhet för bolagen som är noterade på Stockholmsbörsen definitivt att kunna summeras. 1 Nedan analyseras börsbolagens utveckling och framtidsutsikter gällande omsättning och rörelsemarginal. Detta görs för börsbolagen som en helhet, men också nedbrutet i sektorer baserat på bolagens typ av verksamhet samt efter bolagens storlek. Bolagsindikatorn ger en fingervisning dels om hur denna summering av 2013 kommer att falla ut, dels om hur 2014 kommer att utvecklas för börsbolagen. Rapportens underlag utgörs av finansmarknadens prognoser för de enskilda börsbolagen. 2 Prognoserna i underlaget till denna rapport har uppdaterats kontinuerligt under det fjärde kvartalet 2013, de senaste uppdateringarna är gjorda 2 januari , 4 Börsbolagen som analyseras i denna rapport är drygt 220 till antalet. 5 Detta kan jämföras med de ca bolag i Sverige som 2012 hade minst en anställd. 6 Men trots att börsbolagens antal är litet är deras tyngd i näringslivet mycket stor, både sett till omsättning och antalet anställda. En jämförelse visar att börsbolagen och näringslivet som helhet tenderar att utvecklas i samma riktning gällande omsättning och lönsamhet. 7 Prognoserna i rapporten avser alltså börsbolagens utveckling, men de är även relevanta som en indikator på tillståndet för övriga näringslivet. Börsbolagens genomsnittliga omsättning kommer enligt prognoserna att ha stigit med knappt 5 procent under 2013 jämfört med Det innebär i sådant fall det fjärde året i följd med stigande omsättning efter bottenkänningen under finanskrisen Trenden med stigande omsättning väntas fortsätta under 2014, med ungefär samma tillväxttakt som blev av förväntningarna att döma det tredje raka året som börsbolagens rörelsemarginal sjönk. Sett till samtliga börsbolag väntas rörelsemarginalen 2013 ha blivit knappt 11 procent. Om detta stämmer innebär det att rörelsemarginalen sjunkit med tre procentenheter sedan 2010 och att 2013 i det här avseende endast med knapp marginal blev bättre än krisåret Bolagen har alltså under de senaste åren ökat sin försäljning, men gjort det med sjunkande lönsamhet. Prognosen är dock att lönsamheten under 2014 vänder uppåt och hamnar på ungefär samma nivå som 2012 knappt 12 procent. 2

4 Under andra halvåret 2013 steg generalindex i Stockholm med 16 procent, som ett resultat av att framtiden för bolagen som helhet bedömdes som allt ljusare ju längre 2013 led. Framför allt baserades denna optimism på stabilare utsikter i Europa (euroområdet) och en tilltagande tillväxt i amerikansk ekonomi de två viktigaste marknaderna för bolagen. Höjda marknadsförväntningar går också delvis att läsa in i bolagsindikatorn. Prognoserna för börsbolagens genomsnittliga omsättning har stigit med ca 4 procent sedan i juni, både för 2013 och De höjda omsättningsprognoserna gäller både för tillverkningsindustrin och för tjänstebolagen. En bidragande orsak till de uppjusterade prognoserna är även bolagens prisutveckling, vilken har fallit under hela , men i en betydligt lägre takt och från en lägre utgångspunkt i index än tjänstebolagen som helhet. Enligt prognoserna kan börsbolagen inom tillverkningsindustrin i och med 2013 summera fjärde året i följd med stigande omsättning, men tillväxten stannar enligt prognoserna på knappa 2 procent. Förväntningarna inför 2014 ligger på ca 6 procents tillväxt för helheten och för de sektorer som redovisas. Prognoserna för rörelsemarginalen har däremot sjunkit sedan i juni, med drygt en procentenhet för såväl 2013 som för Även om bolagens intäkter alltså i nuläget antas bli högre både under 2013 och 2014 än vad som förutsågs i början av sommaren, vägs dessa höjda intäktsprognoser med viss råge upp av att rörelsekostnaderna i bolagen väntas stiga ännu mer. Som framgår i diagram C förväntas börsbolagens lönsamhet ha sjunkit under 2013 såväl för dem verksamma inom tillverkningsindustrin som inom tjänstesektorn. Försämringen blir enligt prognoserna ca 1,3 procentenheter inom båda sektorerna. För tjänstebolagen innebär detta i sådant fall att 2013 blev det år med lägst rörelsemarginal under den period som granskats. Även om tillverkningsindustrin enligt prognosen lönsamhetsmässigt under 2013 inte fullt sjönk till bottennivån från 2009 är ändå försämringen sedan toppåret 2010 avsevärd. I diagram B visas hur utvecklingen av börsbolagens omsättning delas upp efter näringslivssektorer. 9 Tjänstebolagen väntas ha stått för den avgjort starkaste utveckling gällande omsättningen under 2013 en ökning med 17 procent. Även de kunskapsintensiva tjänstebolagen förväntas ha haft positiv tillväxt under Diagram C visar också att spridningen i lönsamhet mellan börsbolagen sett till verksamhetsområde i vissa fall är stor. Även om de börsnoterade kunskapsintensiva tjänsteföretagen i likhet med tillverkningsbolagen väntas ha haft sjunkande lönsamhet under 2013, är det ändå en försämring som sker från en mycket högre nivå än för tillverkningsbolagen. Detta är en viktig påminnelse om att börsbolagen är en brokig bukett. 3

5 Ytterligare ett sätt att åskådliggöra att börsbolagen är en spretig samling är att dela in dem efter storlek. I diagram D visas hur deras omsättning utvecklats sedan 2005 med avseende på just detta. 10 Jämförelsen visar både intressanta likheter och skillnader mellan de olika storlekskategorierna sedan Med endast ett undantag år 2010 har omsättningsförändringen gått åt samma håll år från år för de tre grupperna. Men när det gäller takten på omsättningens förändring avviker de små bolagen kraftigt från de stora och de medelstora. Medan de två sistnämnda när 2013 summeras båda förväntas ha växt med 15 procent sedan 2005, pekar prognoserna på att de små bolagens tillväxt under samma period varit 47 procent. Under åren med positiv tillväxt har de små bolagen i genomsnitt haft en dubbelt så hög tillväxttakt som de stora. Denna trend väntas fortsätta under 2014, med en tillväxttakt på ca 10 procent hos småbolagen och 5 procent hos de medelstora och de stora bolagen. Under perioden har eller antas rörelsemarginalen ha rört sig i samma riktning sex av åtta år för alla tre storleksgrupper av bolag. Undantagen är 2011 och 2012 när de små bolagens rörelsemarginal stärktes samtidigt som de stora bolagens sjönk och de medelstora hade en blandad utveckling. Diagram E visar dock även viktiga skillnader i lönsamheten mellan bolagen av olika storlek. Nivån för rörelsemarginalen skiljer sig kraftigt åt mellan de små och de stora bolagen. I genomsnitt har differensen dessa två grupper emellan under åren legat på över tio procentenheter. Medan de stora bolagen visserligen såg sin rörelsemarginal falla kraftigt men bottna på drygt 11 procent, innebar krisen för de små bolagen att deras rörelsemarginal 2009 tangerande nollstrecket. Tendensen de senaste åren är dock att gapet i rörelsemarginal mellan de stora och de små bolagen minskar, inte minst till följd av en fallande trend för de stora var gapet 11,4 procentenheter, 2012 var det 7,8 vilket väntas bli 6,7 under 2013 för att krympa ytterligare Sett till som helhet är prognosen att de medelstora bolagen har haft den mest gynnsamma utvecklingen, med en förstärkning av rörelsemarginalen på två procentenheter. 4

6 En tänkbar förklaring till sambandet mellan lönsamhetsnivå och storlek är skalekonomi, alltså att ökad storlek innebär stordriftsfördelar så som exempelvis bättre möjligheter att pressa inköpspriser och ett mer effektivt utnyttjande av stödfunktioner. Tendensen med det minskande gapet i rörelsemarginal efter 2009 kan i sin tur ha sin orsak i de största bolagens större närvaro på och beroende av utländska marknader. Den svenska ekonomin har i jämförelse med stora delar av Europa klarat sig förhållandevis väl efter Detta har förstås relativt sett gynnat de bolag som har Sverige som sin viktigaste marknad, vilket i detta resonemang främst antas vara de mindre börsbolagen. fall lägre än den varit 2005, samtidigt som krisens påverkan på de små tjänstebolagens omsättning var mer begränsad. Tillverkningsindustrins småbolag har dock visat god återhämtningsförmåga. Prognoserna tyder på att de under 2013 har växt med över 20 procent och därmed med marginal passerat de små tjänstebolagen, vilkas omsättning istället väntas ha backat något under året. Även avseende rörelsemarginalen slog finanskrisen ännu hårdare mot de små tillverkningsbolagen än mot de små tjänstebolagen. I genomsnitt visade tillverkningsbolagen i denna storleksklass negativ rörelsemarginal Bäst motståndskraft mot nedgången bland de små bolagen hade de kunskapsintensiva tjänstebolagen (diagram G). Sett till omsättningens utveckling har de små bolagen avvikit kraftigt från övriga efter 2005, det konstaterades ovan. Småbolagens omsättning har dock sinsemellan följt olika kurvor under dessa år, beroende på sektorstillhörighet (diagram F). Tillverkningsindustrins små börsnoterade bolag drabbades avsevärt mycket hårdare av finanskrisen än de små börskollegorna hemmahörande i tjänstesektorn och 2010 var tillverkningsbolagens omsättning efter ett kraftigt Under 2012 var dock skillnaden i lönsamhet mellan de små bolagen i respektive sektor åter marginell, och de väntas ha följt varandra åt i en svag nedgång i rörelsemarginalen under År 2014 pekar prognosen på kraftigt förbättrad lönsamhet för småbolagen, särskilt stark väntas utvecklingen bli för dem inom kunskapsintensiv tjänsteproduktion. 5

7 1 Med detta menas bolagen som är noterade på Nasdaq OMX Nordics Stockholmsmarknad. Observera att bolag inom finans eller försäkring (SNI2007-kod 64-67) är exkluderade i analyserna i denna rapport, eftersom den analysmetod som används i rapporten inte lämpar sig för deras verksamhet. 2 Antalet analytiker som följer ett bolag varierar från fall till fall, generellt gäller att ju större bolag desto fler analytiker som bevakar bolaget. Den totala mängden analyser som rapporten bygger på uppskattas till ca 1500 st. Varje analytikers bidrag till prognosen för ett bolag vägs efter hur träffsäker denna analytiker historiskt sett varit i sina prognoser samt efter hur uppdaterat bidraget är. 3 En granskning av 25 storbolag på börsen, vilka tillsammans står för ca ¾ av börsbolagens omsättning, indikerar att knappt hälften av prognosvikten ligger senare än 15 november och drygt 15 procent senare än 15 december. 4 Prognoser markeras med streckade linjer i diagrammen. 5 Detta efter att de börsnoterade finans- eller försäkringsbolagen samt de bolag som saknar verksamhet i Sverige har exkluderats. 6 SCB:s Företagsregister. 7 Observera att nivåerna på omsättning och i vissa fall även på lönsamhet skiljer sig mellan börsbolagen och det övriga svenska näringslivet. Det är utvecklingens riktning som oftast sammanfaller. Ett mer utvecklat resonemang om detta och om börsbolagens betydelse för näringslivet förs i den upplaga av bolagsindikatorn som publicerades i juni 2013, vilken hittas på: 8 I rapportens beräkningar används SCB:s purchaser price index (PPI) som mått på prisutveckling och som deflator för att rensa jämförelser mellan år från effekter av prisförändringar. Om PPI utvecklas i en lägre takt än väntat trycker det därmed upp värdet av exempelvis omsättningen. I juni-kalkylen ingick visserligen sjunkande priser för helåret 2013, men fallet har varit större än förutsett (-2,6 procent mot prognosen på -0,6). Vår prognos för 2014 års PPI har sedan i somras skiftat från svagt stigande priser till svagt fallande (från 0,2 procent till -0,2). För bolagen totalt sett ligger det oväntat stora fallet i priser bakom ungefär hälften av den uppreviderade omsättningsprognosen för 2013 i denna upplaga av bolagsindikatorn jämfört med den som publicerades i juni Indelning i branscher görs enligt SNI Tillverkningsindustri 10-33; tjänstesektor & 85-96; finans och försäkring 64-67; kunskapsintensiva tjänster 50-51, 58-74, 77-78, & 95 (hit räknas exempelvis it, telekom, läkemedel/hälsovård, fastighetsbolag, media). Observera återigen att SNI är exkluderat i analysen. Notera även att eventuella börsbolag med SNI-koder 1-9, (här ingår exempelvis byggbolag), och inte inkluderas i någon av de sektorer som särredovisas i diagrammen. Detta förklarar exempelvis hur både tillverkningsindustri och tjänstesektor kan ligga på en högre indexnivå gällande omsättning än genomsnittet för samtliga bolag. 10 Den indelning av bolagen efter storlek som används i rapporten är densamma som Stockholmsbörsen gör, vilken baseras på bolagens börsvärde. Bolag med ett börsvärde som är lika med eller större än 1 miljard euro tillhör kategorin large, intervallet miljoner euro utgör mid-bolagen och följaktligen kallas bolagen vars börsvärde understiger 150 miljoner för small cap (capitalization). (Källa: Nasdaq OMX Nordic) 6

8 Tnr: Upplaga: 300 ex Produktion: Unionen Tryck: Unionen jan Olof Palmes Gata Stockholm Tel

Rapporten är skriven av Jon Tillegård, utredare på Unionens enhet för politik, opinion och påverkan.

Rapporten är skriven av Jon Tillegård, utredare på Unionens enhet för politik, opinion och påverkan. Börsbolag på bräcklig grund tillväxt men fortsatt svag lönsamhet Unionens Bolagsindikator september 2014 2 Börsbolagen som helhet har en rad svaga år i ryggen. Omsättningen har legat still 2012-2013 medan

Läs mer

Börsbolagen under 2015/16: Tjänstesektorn snabb tillväxt men tuffare konkurrens Industrin fortsatt stigande lönsamhet

Börsbolagen under 2015/16: Tjänstesektorn snabb tillväxt men tuffare konkurrens Industrin fortsatt stigande lönsamhet Börsbolagen under 2015/16: Tjänstesektorn snabb tillväxt men tuffare konkurrens Industrin fortsatt stigande lönsamhet Unionens Bolagsindikator SEPTEMBER 2015 2 Sammanfattning av Bolagsindikatorn september

Läs mer

PRODUKTIVITETEN. Diagram 1. Produktivitetsutveckling, tillverkningsindustrin, kv1 1998 - kv3 2011

PRODUKTIVITETEN. Diagram 1. Produktivitetsutveckling, tillverkningsindustrin, kv1 1998 - kv3 2011 PRODUKTIVITETEN Produktivitetsutvecklingen är en av de centrala storheterna som bestämmer företagens betalningsförmåga och därmed de samhällsekonomiska förutsättningarna för lönebildningen. De andra två

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 JÄMTLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 VÄRMLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Jönköpings näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Jönköpings län... 4 Småföretagsbarometern Jönköpings län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Innehåll Fel! Bokmärket är inte definierat. Fel! Bokmärket är inte definierat.

Innehåll Fel! Bokmärket är inte definierat. Fel! Bokmärket är inte definierat. Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Blekinges näringslivsstruktur... 3 Sammanfattning av konjunkturläget i Blekinge län... 3 Småföretagsbarometern Blekinge län... 5 1. Sysselsättning... 5 2. Orderingång...

Läs mer

LRF Konsults LÖNSAMHETSBAROMETER JUNI 2017

LRF Konsults LÖNSAMHETSBAROMETER JUNI 2017 LRF Konsults LÖNSAMHETSBAROMETER JUNI 17 Positiv start på 17 för de svenska småföretagen I denna upplaga av LRF Konsults Lönsamhetsbarometer analyseras lönsamheten för svenska småföretagare inom fem olika

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 2012 GÄVLEBORGS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Rekordbeläggning på den svenska hotellmarknaden. Helåret 2015 och prognos för 2016

Rekordbeläggning på den svenska hotellmarknaden. Helåret 2015 och prognos för 2016 Rekordbeläggning på den svenska hotellmarknaden Helåret 2015 och prognos för 2016 Innehåll Sammanfattning... 3 Bättre konjunktur ökar efterfrågan från affärs- och konferenssegmenten... 4 Högsta beläggningsgraden

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Örebros näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Örebro län... 4 Småföretagsbarometern Örebro län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Västmanlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Västmanlands län... 4 Småföretagsbarometern Västmanlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2.

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 21 norrbottens län Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie 2009 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie Byggindustrin är en konjunkturkänslig bransch som i högkonjunktur ofta drabbas av kapacitetsbegränsningar

Läs mer

LRF Konsults LÖNSAMHETSBAROMETER DECEMBER 2017

LRF Konsults LÖNSAMHETSBAROMETER DECEMBER 2017 LRF Konsults LÖNSAMHETSBAROMETER DECEMBER 17 Fortsatt stark lönsamhet för svenska småföretag FYRA AV SEX BRANSCHER SER UT ATT STÄRKA SIN LÖNSAMHET UNDER 17 I denna upplaga av LRF Konsults Lönsamhetsbarometer

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Uppsala läns näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Uppsala län... 4 Småföretagsbarometern Uppsala län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Företagarna och Swedbank presenterar Småföretagsbarometern för hösten 2012 Småföretagsbarometern Södermanland, höst 2012 2012-11-27 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Södermanlands näringslivsstruktur...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Blekinges näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Blekinge län... 4 Småföretagsbarometern Blekinge län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2011 HALLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN. Tredje kvartalet 2011

STOCKHOLMSBAROMETERN.  Tredje kvartalet 2011 Tredje kvartalet 11 (11-11-3) Stockholmskonjunkturen fortsätter visserligen att stärkas, men tillväxttakten dämpas tydligt. Konjunkturindikatorn för Stockholms län minskar från 21 till 12 under årets tredje

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 UPPSALA LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Jämtlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Jämtlands län... 4 Småföretagsbarometern Jämtlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Kronobergs näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Kronobergs län... 4 Småföretagsbarometern Kronobergs län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Gotlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Gotlands län... 4 Småföretagsbarometern Gotlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Full fart på den svenska hotellmarknaden

Full fart på den svenska hotellmarknaden Full fart på den svenska hotellmarknaden Utveckling första tertialet 2015 Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46 40 35 25 00

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Kalmar läns näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Kalmar län... 4 Småföretagsbarometern Kalmar län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 SÖDERMANLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 2012 KRONOBERGS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Dalarnas näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Dalarnas län... 4 Småföretagsbarometern Dalarnas län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 DALARNAS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Produktion och sysselsättning i tjänstebranscherna

Produktion och sysselsättning i tjänstebranscherna Konjunkturläget juni 216 63 FÖRDJUPNING Produktion och sysselsättning i Diagram 2 Produktion i näringslivet Index 25=, förädlingsvärde till baspris, fasta priser De senaste 1 åren har stått för en stor

Läs mer

Perspektiv på den låga inflationen

Perspektiv på den låga inflationen Perspektiv på den låga inflationen PENNINGPOLITISK RAPPORT FEBRUARI 7 Inflationen blev under fjolåret oväntat låg. Priserna i de flesta undergrupper i KPI ökade långsammare än normalt och inflationen blev

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2011 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden Utveckling 1-2:a tertialet 2015 Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Andra AP-fondens Kvinnoindex 2014 - Sammanfattning

Andra AP-fondens Kvinnoindex 2014 - Sammanfattning Andra AP-fondens index över andel kvinnor i börsbolagen: styrelser, ledningar och anställda En studie genomförd av Nordic Investor Services i maj 14 Andra AP-fondens Kvinnoindex 14 - Sammanfattning Andelen

Läs mer

Stockholmskonjunkturen hösten 2004

Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Förord Syftet med följande sidor är att ge en beskrivning av konjunkturläget i Stockholms län hösten 2004. Läget i Stockholmsregionen jämförs med situationen i riket.

Läs mer

Sveriges ekonomi inte tillräckligt bra

Sveriges ekonomi inte tillräckligt bra 2014-02-28 PM Till: Från: Tid: Ärende: Ann Öberg Jonas Frycklund, Göran Grahn Utveckling av BNP per capita Sveriges ekonomi inte tillräckligt bra Den allmänna bilden är att svensk ekonomi har utvecklats

Läs mer

Rapport Oktober 2013 HALLAND

Rapport Oktober 2013 HALLAND Rapport Oktober 2013 HALLAND Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5 Länsutveckling... 7

Läs mer

TCO-ekonomerna analyserar. Svensk ekonomi bättre än sitt rykte!

TCO-ekonomerna analyserar. Svensk ekonomi bättre än sitt rykte! TCO-ekonomerna analyserar Svensk ekonomi bättre än sitt rykte! Hur förändras bilden av svensk ekonomi i och med revideringen av Nationalräkenskaperna? Inledning 1 Den 5 december publicerade Statistiska

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE Sammanfattning Landets fastighetsägare delar ekonomkårens förväntan om att den svenska ekonomin är inne i en återhämtningsfas. Förutsättningarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten VÄSTERBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Dalarnas län Rapport från Företagarna 2010

Dalarnas län Rapport från Företagarna 2010 Dalarnas län Rapport från Företagarna 2010 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd...4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5 Länsutveckling...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Stockholms näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Stockholms län... 4 Småföretagsbarometern Stockholms län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Andra AP-fondens index över andel kvinnor i börsbolagen: styrelser, ledningar och anställda

Andra AP-fondens index över andel kvinnor i börsbolagen: styrelser, ledningar och anställda Andra AP-fondens index över andel kvinnor i börsbolagen: styrelser, ledningar och anställda En studie genomförd av Nordic Investor Services i maj 2013 Andra AP-fondens Kvinnoindex 2013 Sammanfattning Andelen

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN. Fjärde kvartalet 2010

STOCKHOLMSBAROMETERN.  Fjärde kvartalet 2010 Fjärde kvartalet 2010 (2011-01-03) Stockholmskonjunkturen stiger till rekordnivåer. Konjunkturindikatorn för Stockholms län ökar från 33 till 40 under förra årets fjärde kvartal, vilket är högsta noteringen

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN. www.chamber.se. Andra kvartalet 2010

STOCKHOLMSBAROMETERN. www.chamber.se. Andra kvartalet 2010 Andra kvartalet (-8-6) skonjunkturen fortsätter att förbättras. Konjunkturindikatorn för s län ökar från 22 till 3 under årets andra kvartal. Situationen för näringslivet stabiliseras fortsatt och ekonomin

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 20 februari 2012 Positiva signaler i 2012 års första Företagarpanel från SEB: Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende

Läs mer

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos 1 (12) 2011-01-05 Länsstyrelsen Gävleborg Landshövdingens stab L Jansson Vecka 1, 2011-01-05 Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos Inkommande varsel om uppsägningar i Gävleborg på låg nivå trots säsongsmässig

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN En rikstäckande undersökning om småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 27 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Maj 2015 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

2014 Det börjar lossna på hotellmarknaden

2014 Det börjar lossna på hotellmarknaden Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46 40 35 25 00 Pedagogensväg 2, 831 40 Östersund T +46 63 14 10 99 www.visita.se 2014 Det

Läs mer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer LRF Konsults Lönsamhetsbarometer APRIL 1 Sjunkande lönsamhet bland landets småföretag 9 av Sveriges företag har färre än 1 anställda. Det gör dem till en grupp med en betydande roll för den svenska ekonomins

Läs mer

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden. Studie mars 2009

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden. Studie mars 2009 Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Studie mars 2009 Innehåll Introduktion 1 Sammanfattning av årets studie 1 Marknadsriskpremien på den svenska aktiemarknaden 3 Undersökningsmetodik 3 Marknadsriskpremien

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 GOTLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Avgifterna på fondmarknaden 2011

Avgifterna på fondmarknaden 2011 Avgifterna på fondmarknaden 2011 1 AMF Fonder 2 sid 5 sid 6 sid 7 sid 8 sid 10 sid 11 sid 12 sid 12 sid 14 sid 16 sid 18 Sammanfattning Om rapporten Begränsningar Utveckling av fondförmögenhet och nettosparande

Läs mer

Kreditvärdighet. Mäts som andel företag som fått en förbättrad kreditvärdighet av UC under det gångna året.

Kreditvärdighet. Mäts som andel företag som fått en förbättrad kreditvärdighet av UC under det gångna året. Årets Företagarkommun är ett gemensamt projekt mellan Företagarna och UC. Syftet är att uppmärksamma de kommuner där företagandet utvecklats bäst under det gångna året. All tillväxt skapas lokalt. Det

Läs mer

November 2014. Vägvisaren + Lönsamhetsstudien. Elmia November 2014

November 2014. Vägvisaren + Lönsamhetsstudien. Elmia November 2014 November 2014 Vägvisaren + Lönsamhetsstudien Elmia November 2014 1 Leverantörsindustrin med leverans i fordonsindustrin 964 företag fler än 5 anställda 158miljarder oms 2013 82 400 anställda 2 2 Det finns

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stadshus AB (moderbolag) maj 2009

Finansiell månadsrapport Stadshus AB (moderbolag) maj 2009 Finansiell månadsrapport Stadshus AB (moderbolag) maj 2009 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 12 739 mnkr. Det är en minskning med 903 mnkr sedan förra månaden. Räntan för

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN. Tredje kvartalet 2010

STOCKHOLMSBAROMETERN.  Tredje kvartalet 2010 Tredje kvartalet 2010 (2010-11-03) Stockholmskonjunkturen fortsätter att utvecklas starkt. Konjunkturindikatorn för Stockholms län ökar något från 31 till 32 under årets tredje kvartal. Situationen för

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 213 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS Sammanfattning Sveriges fastighetsföretag fortsätter att uppvisa god lönsamhet. Nio av tio fastighetsägare räknar med att den

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 21 örebro län Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

RAPPORT HOTELLMARKNADENS KONJUNKTURLÄGE

RAPPORT HOTELLMARKNADENS KONJUNKTURLÄGE RAPPORT HOTELLMARKNADENS KONJUNKTURLÄGE OKTOBER 216 Box 3546, 13 69 Stockholm, Telefon +46 8 762 74 Box 44, 41 26 Göteborg, Telefon +46 31 62 94 Box 186, 21 21 Malmö, Telefon +46 4 35 25 Pedagogens väg

Läs mer

Sveriges handel på den inre marknaden

Sveriges handel på den inre marknaden Enheten för internationell 2011-10-05 Dnr: 2011/00259 handelsutveckling Olle Grünewald Petter Stålenheim Sveriges handel på den inre marknaden Sveriges varuexport till EU:s inre marknad och östersjöländerna

Läs mer

Egenföretagarna Viktiga för tillväxten och jobben men alltför ofta osynliga

Egenföretagarna Viktiga för tillväxten och jobben men alltför ofta osynliga Egenföretagarna Viktiga för tillväxten och jobben men alltför ofta osynliga September 2016 Lars Jagrén Egenföretagarna: Viktiga för ekonomin och tillväxten men alltför ofta osynliga Inledning Egenföretagarna

Läs mer

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist Concentric Rekommendation: Behåll Riktkurs DCF: 115 Den goda vinsttillväxten - Bolaget har sedan sin notering genererat en god vinsttillväxt trots en mer eller mindre oförändrad omsättning. Detta tyder

Läs mer

MARKNADSRAPPORT AUGUSTI 2017

MARKNADSRAPPORT AUGUSTI 2017 MARKNADSRAPPORT AUGUSTI 2017 MARKNADSRAPPORT AUGUSTI 2017 Analys, uttalanden och spekulationer om bostadsmarknaden Mellan juni och juli steg prisindex för privatägda bostäder i Sverige, HOXSWE, med 0,3

Läs mer

Rapport Oktober 2013 BLEKINGE

Rapport Oktober 2013 BLEKINGE Rapport Oktober 2013 BLEKINGE Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5 Länsutveckling...

Läs mer

Rapport Oktober 2013 JÄMTLAND

Rapport Oktober 2013 JÄMTLAND Rapport Oktober 2013 JÄMTLAND Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5 Länsutveckling...

Läs mer

TJÄNSTESEKTORN TILLBAKA I MER NORMAL KONJUNKTUR

TJÄNSTESEKTORN TILLBAKA I MER NORMAL KONJUNKTUR TJÄNSTEINDIKATORN 7 JUNI 2010 RAPPORT: TJÄNSTESEKTORN TILLBAKA I MER NORMAL KONJUNKTUR Tjänsteindikatorn från Almega visar att efter den överraskande starka ökningen under första kvartalet fortsätter tjänsteproduktionen

Läs mer

Hur brukar återhämtningar i produktiviteten se ut?

Hur brukar återhämtningar i produktiviteten se ut? Hur brukar återhämtningar i produktiviteten se ut? FÖRDJUPNING De senaste tre åren har arbetsproduktiviteten, mätt som produktion per arbetad timme eller produktion per sysselsatt, varit väldigt låg. Under

Läs mer

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 21 maj 2012 Småföretagen tog stryk under första kvartalet Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Den 3 maj avslutade

Läs mer

Rapport Oktober 2013 ÖREBRO LÄN

Rapport Oktober 2013 ÖREBRO LÄN Rapport Oktober 2013 ÖREBRO LÄN Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5 Länsutveckling...

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Augusti 2017 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

2016H1. M&A summary and outlook. En del av Valentums rapportserie Business Insider som publiceras kvartalsvis

2016H1. M&A summary and outlook. En del av Valentums rapportserie Business Insider som publiceras kvartalsvis 2016H1 M&A summary and outlook En del av Valentums rapportserie Business Insider som publiceras kvartalsvis Inledande ord Business Insider första halvåret 2016 Fortsatt hög aktivitet på transaktionsmarknaden

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 2013

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 2013 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 213 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 2 71 mnkr. Det är en minskning med 139 mnkr sedan förra månaden, och 6% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Lönerapport år 2008. Löner och löneutveckling år 1997 2007

Lönerapport år 2008. Löner och löneutveckling år 1997 2007 Lönerapport år 2008 Lönerna ökade i genomsnitt med 3,8 procent för arbetare och 3,6 procent för tjänstemän år 2007. Det är första gången på tio år som lönerna ökat mer för arbetare än för tjänstemän. Löneskillnaden

Läs mer

Rapport om VD löner inkomståren 2008-2009

Rapport om VD löner inkomståren 2008-2009 Februari 2011 Rapport om VD löner inkomståren 2008-2009 Rapport från Soliditet Sammanfattande resultat Den genomsnittlige VD:n hade 2009 en inkomst av tjänst på 432 132 kr, vilket var 1,6 gånger mer än

Läs mer

TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG

TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG Kerstin Eriksson Näringspolitiskt ansvarig, Famna Tillväxtrapport för idéburen vård och social omsorg Detta är den andra tillväxtrapporten som Famna

Läs mer

Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006

Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006 Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006 Branschekonomi och skatter Björn Arnek Januari 2008 Sammanfattning Syftet med följande rapport är att ge en bild av lönsamheten i hotell- respektive

Läs mer

Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling 2007-2012

Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling 2007-2012 Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling Introduktion och slutsatser Bakgrund Detta är en kartläggning av hur aktiebolagen i Uppsala län har utvecklats mellan

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

FÖRE TAGS TJÄNS TER. - allt viktigare för svensk ekonomi

FÖRE TAGS TJÄNS TER. - allt viktigare för svensk ekonomi FÖRE TAGS TJÄNS TER - allt viktigare för svensk ekonomi November 2014 Företagstjänster är kunskapsintensiva Under de senaste två decennierna har andelen högutbildad arbetskraft ökat i samtliga sektorer

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 21 västernorrlands län Swedbank och sparbankerna i samarbete med

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN

STOCKHOLMSBAROMETERN STOCKHOLMSBAROMETERN Första kvartalet 212 212-5-1 Sammanfattning Stockholmskonjunkturen stärks tydligt. Konjunkturindikatorn för Stockholms län ökar från 3 till 17 under 212 års första kvartal. Konjunkturindikatorn

Läs mer

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash? Hur går det för Sveriges småföretag? Vi har hört mycket om krisens effekter i storbolagen, inledningsvis de finansiella företagen och de större

Läs mer

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Nordisk hotellmarknad - 2:a kvartalet 2009

Nordisk hotellmarknad - 2:a kvartalet 2009 Nordisk hotellmarknad - :a kvartalet 9 Sammanfattning Den ekonomiska konjunkturen fortsatte att vara mycket svag i samtliga nordiska länder under andra kvartalet. Samtliga fyra länders ekonomier beräknas

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET UDDEVALLA

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET UDDEVALLA FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET UDDEVALLA 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN

KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN HÖSTEN 2011 KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN VÄSTERBOTTEN är relativt opåverkad av den rådande ekonomiska världskrisen. Det har skett en återhämtning i flera branscher och även på arbetsmarknaden efter den

Läs mer

Nationell utveckling. Sammanfattning i korthet

Nationell utveckling. Sammanfattning i korthet Innehållsförteckning... 1 Nationell utveckling... 2 Sammanfattning i korthet... 2 Gotland - 4:e plats i länsrankingen 2014... 4 Gotland - 36:e plats i kommunrankingen 2014... 5 Om Årets Företagarkommun...

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN UPPSALA LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Hösten 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern

Läs mer

Kostnadsutvecklingen och inflationen

Kostnadsutvecklingen och inflationen Kostnadsutvecklingen och inflationen PENNINGPOLITISK RAPPORT JULI 13 9 Inflationen har varit låg i Sverige en längre tid och är i nuläget lägre än inflationsmålet. Det finns flera orsaker till detta. Kronan

Läs mer

Konjunkturöversikt för landskapet Österbotten, april 2015

Konjunkturöversikt för landskapet Österbotten, april 2015 Konjunkturöversikt för landskapet Österbotten, april 215 Nedan granskas konjunkturerna i landskapet Österbotten utgående från information om omsättning per näringsgren. Informationen är beställd från Statistikcentralen

Läs mer

2011:1 Hur förhåller sig lönenivån i Eskilstuna till andra kommuner i landet och hur har den utvecklats?

2011:1 Hur förhåller sig lönenivån i Eskilstuna till andra kommuner i landet och hur har den utvecklats? 2011-01-29 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2011:1 Hur förhåller sig lönenivån i Eskilstuna till

Läs mer

Värmlands län Rapport från Företagarna 2010

Värmlands län Rapport från Företagarna 2010 Värmlands län Rapport från Företagarna 2010 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd...4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5 Länsutveckling...

Läs mer