Har kön någon betydelse? - om kvinnor och män i statliga bolagsledningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Har kön någon betydelse? - om kvinnor och män i statliga bolagsledningar"

Transkript

1 Har kön någon betydelse? - om kvinnor och män i statliga bolagsledningar

2 Fackförbundet ST Referens: Karin Morild, Utredare:

3 Förord Nu när årets bolagsstämmor i de statligt ägda bolagen är avklarade kan det åter konstateras att de här bolagen är ett föredöme när det gäller jämställdheten i bolagsstyrelserna. Det är goda nyheter. Men tyvärr ser könsfördelningen helt annorlunda ut redan bland vd och i ledningsgrupperna, dvs i nivån direkt under styrelserna. Det blir allt tydligare att det inte räcker med vackra ord i regeringens ägarpolicy. Vår undersökning visar att de statliga bolagen ignorerar de krav på jämställdhet som regeringen ställer på dem. Därför är det dags att regeringen ser till att ägardirektiven innehåller krav på tydliga riktlinjer för karriärutveckling samt följer upp hur deras direktiv efterlevs och vidtar sanktioner mot de bolag som inte sköter sig. I Fackförbundet STs undersökning av 19 statligt helägda bolag var totalt sett 51 % av styrelseledamöterna kvinnor och 49 % män. Bland bolagens styrelseordföranden var 9 kvinnor och 10 män. Det är så jämställt det kan bli med 19 företag. Den mycket goda intentionen att staten ska vara ett föredöme när det gäller jämställdheten sipprar tyvärr inte ner särskilt långt under bolagsstyrelserna. I nivån under styrelserna fanns det endast 6 kvinnliga vd:ar och andelen kvinnor i ledningsgruppen var 37 procent. I en debattartikel i SvD den 26 mars skriver Mats Odell om jämställdhet och börsbolagens styrelser. Där konstaterar han insiktsfullt att det viktiga för att öka andelen kvinnor i styrelser och på ledande befattningar är att våga tänka nytt och ifrågasätta gamla föreställningar samt att synliggöra kvinnor som vill göra karriär och att öppna upp rekryteringsförfarandet. Tyvärr tycks inte det tankesättet har fått genomslag i de bolag staten verkligen har ett inflytande över, dvs de statligt helägda. Ytterst visar undersökningen att kvinnornas kompetens inte tas till vara. Detta är ett samhällsekonomiskt vansinne som vi måste ändra på. Att styrelserna är jämställda är bra men det räcker inte. Det krävs praktiska verktyg som exempelvis karriärutvecklingsplaner för alla anställda och dessutom måste ledningen arbeta mera med frågor rörande värderingar och attityder. Stockholm i maj 2010 Annette Carnhede STs förbundsordförande

4

5 Innehåll Sammanfattning & slutsatser... 2 Slutsatser... 3 Jämställdheten i bolagsstyrelser & ledningsgrupper... 4 Bolagens styrelser och styrelseordförande... 4 Bolagens ledningsgrupper och vd... 6 Metod... 8 Bilaga Bilaga HAR KÖN NÅGON BETYDELSE? - - OM KVINNOR OCH MÄN I STATLIGA BOLAGSLEDNINGAR

6 Sammanfattning & slutsatser Fackförbundet ST har genomfört en genomgång av hur det står till med jämställdheten i de statliga företagens styrelser och ledningsgrupper. De 19 statliga bolagen i denna rapport är alla statligt helägda med särskilda samhällsuppdrag och/eller uppdrag inom infrastrukturområdet. Att de är helägda ger staten en speciell möjlighet att utöva inflytande över dem. Att de har specifika samhällsuppdrag innebär att de har uppgifter som har särskild betydelse och som ur ett samhällsperspektiv anses vara viktigt att de finns tillgängliga i en omfattning som inte är motiverat ur ett företagsekonomiskt perspektiv. De 19 bolagen är: Akademiska hus, ALMI Företagspartner, Apoteket, Dramaten, GreenCargo, Infranord, Jernhusen, Lernia, Operan, RI.SE, Samhall, SJ, SP, Swedavia, Svenska spel, Svevia, Systembolaget, Teracom och Vectura. Från allmänhetens sida ställs i många avseenden högre förväntningar på statligt ägda bolag än på andra bolag. Ett uttryck för detta är att regeringen tydligt uttalat att de statligt ägda bolagen ska vara föredömen när det bland annat handlar om jämställdhet. 1 Jämställdheten i de 19 bolagens styrelser är mycket god. 15 av de 19 företagen har en könsfördelning med procent kvinnor respektive män. I nio av företagen är exakt hälften av styrelseledamöterna kvinnor. Jämställdheten bland styrelseordförandena är så god den kan vara, av 19 styrelseordföranden är 9 kvinnor och 10 män. I ledningsgrupperna är situationen en helt annan. Tyvärr tycks inte regeringens goda ambitioner och målsättningar nå ledningsnivån. Endast 4 av 19 företag har en jämställd ledningsgrupp. Där är procent av ledningsgruppen kvinnor respektive män. De 19 företagen har tillsammans mer än dubbelt så många manliga vd:ar som kvinnliga. Av 19 vd:ar är 6 kvinnor och 13 män. 1 Näringsdepartementet, Verksamhetsberättelse för företag med statligt ägande, 2007 & 2008, s. 17. HAR KÖN NÅGON BETYDELSE? - - OM KVINNOR OCH MÄN I STATLIGA BOLAGSLEDNINGAR 2

7 Slutsatser Den bild som framträder ger Fackförbundet ST anledning att först ge regeringen beröm för att man är ett föredöme ur jämställdhetsperspektiv när det handlar om att utse styrelseledamöter och styrelseordförande den nivå i bolagen som man påverkar direkt. Det är också bra att man tydligt uttalat att de statligt ägda företagen ska vara föredömen när det handlar om jämställdhet, på såväl styrelse som ledningsnivå. Precis som staten som ägare ska vara ett föredöme genom en hög andel kvinnor i styrelserna, är det angeläget att de statligt ägda företagen driver utvecklingen mot att även öka andelen kvinnor i företagsledande befattningar. 2 Resultaten ger Fackförbundet ST anledning att ställa frågan: Varför har inte regeringens goda ambitioner slagit igenom på ledningsnivå? För att komma vidare och öka jämställdheten i de statligt ägda bolagen föreslår Fackförbundet ST följande åtgärder: Regeringen måste skriva in i ägardirektiven att varje arbetsplats ska ha tydliga riktlinjer för karriärutveckling. Eftersom styrelserna ignorerar de krav på jämställdhet som regeringen ställer på dem måste regeringen bättre följa upp hur deras direktiv efterlevs och vidta sanktioner mot de bolag som inte sköter sig. För att komma tillrätta med att kvinnornas kompetens inte tas till vara krävs praktiska verktyg som exempelvis karriärutvecklingsplaner för alla anställda och ett arbete för att förändra förlegade attityder och värderingar. 2 Näringsdepartementet, Verksamhetsberättelse för företag med statligt ägande, 2008, s HAR KÖN NÅGON BETYDELSE? - - OM KVINNOR OCH MÄN I STATLIGA BOLAGSLEDNINGAR

8 Jämställdheten i bolagsstyrelser & ledningsgrupper 19 helägda statliga bolag med särskilda uppdrag för statens räkning har i månadsskiftet april/maj 2010 undersökts med avseende på andelen kvinnor respektive män i styrelser och ledningsgrupper. De är: Akademiska hus, ALMI Företagspartner, Apoteket, Dramaten, GreenCargo, Infranord, Jernhusen, Lernia, Operan, RI.SE, Samhall, SJ, SP, Swedavia, Svenska spel, Svevia, Systembolaget, Teracom och Vectura. Kort kan konstateras att regeringens ambitioner att de statligt ägda bolagen ska vara föredömen när det handlar om jämställdhet uppfylls när det gäller styrelse och styrelseordförande. Det kan regeringen direkt påverka. Däremot återfinns inte samma ambition när det gäller utformningen av ledningsgrupp och VD. Det kan regeringen påverka indirekt genom vilka man utser i styrelserna samt vilka mål och förväntningar man som ägare ställer på bolagen. Bolagens styrelser och styrelseordförande När de 19 utvalda bolagen jämfördes framkom att könsfördelningen i de statligt ägda bolagens styrelser och bland styrelseordförandena är god. I genomsnitt är förhållandet 51 procent kvinnor och 49 procent män i de jämförda bolagens styrelser. 15 av de 19 bolagen har en könsfördelning med procent kvinnor respektive män (i 9 av bolagen är könsfördelningen 50-50). Av de övriga fyra bolagen har tre en övervikt kvinnor i styrelsen. Dramaten, Lernia och SJ AB har 67 procent kvinnor i styrelserna. Medan Svevia har 67 procent män i styrelsen. Det genomsnittliga antalet styrelseledamöter (exkl ordförande) var 6,0. När det handlar om styrelseordförande är könsfördelningen så jämn den kan vara med 19 bolag i undersökningen då 9 av styrelseordföranden var kvinnor. Det kan konstateras att på styrelse och styrelseordförande nivån i de statligt ägda bolagen har regeringen nått de mål som satts upp om att de statligt ägda bolagen ska vara föredömen när det handlar om jämställdhet. HAR KÖN NÅGON BETYDELSE? - - OM KVINNOR OCH MÄN I STATLIGA BOLAGSLEDNINGAR 4

9 Tabell 1: Företagens eller koncernernas styrelse ordförande 2010 kvinna man Akademiska hus 1 ALMI (koncernen) 1 Apoteket 1 Dramaten 1 GreenCargo 1 Infranord 1 Jernhusen 1 Lernia (koncernen) 1 Operan 1 RI.SE 1 Samhall 1 SJ 1 SP 1 Swedavia 1 Svenska Spel 1 Svevia 1 Systembolaget 1 Teracom 1 Vectura 1 TOTALT 9 10 Tabell 2: Företagens eller koncernernas styrelse, exkl ordförande 2010 antal andel ledamöter kvinnor män Akademiska hus 6 50 % 50 % ALMI (koncernen) 7 43 % 57 % Apoteket 4 50 % 50 % Dramaten 6 67 % 33 % GreenCargo 6 50 % 50 % Infranord 6 50 % 50 % Jernhusen 5 40 % 60 % Lernia (koncernen) 6 67 % 33 % Operan 7 43 % 57 % RISE 5 60 % 40 % Samhall 7 57 % 43 % SJ 6 67 % 33 % SP 4 50 % 50 % Swedavia 8 50 % 50 % Svenska Spel 6 50 % 50 % Svevia 6 33 % 67 % Systembolaget 7 43 % 57 % Teracom 6 50 % 50 % Vectura 6 50 % 50 % TOTALT % 49 % Uppgifterna är hämtade från respektive företags hemsida i månadsskiftet april/maj Uppgifterna är hämtade från respektive företags hemsida i månadsskiftet april/maj HAR KÖN NÅGON BETYDELSE? - - OM KVINNOR OCH MÄN I STATLIGA BOLAGSLEDNINGAR

10 Bolagens ledningsgrupper och vd Jämställdheten är inte lika god i bolagens ledningsgrupper och vd som de var när styrelser och styrelseordförande jämfördes. I de undersökta bolagens ledningsgrupper är i genomsnitt 37 procent kvinnor och 63 procent män. Dagens bild av könsfördelningen i ledningsgrupperna för de bolag som jämförs i denna rapport stämmer förhållandevis väl med de uppgifter som finns i Näringsdepartementets verksamhetsberättelse 2007 & 2008 för statligt ägda bolag 3. Av de 19 bolagen är det bara fyra som har en könsfördelning med procent kvinnor och män i ledningsgruppen! Störst övervikt män i ledningsgruppen har SP och Swedavia (100 procent) följd av Samhall (80 procent), Svenska spel (78 procent), RI.SE (75 procent) samt GreenCargo och Infranord (73 procent). Två bolag har en majoritet kvinnor i ledningsgruppen, Operan med 67 procent kvinnor samt Apoteket med 70 procent kvinnor. I två bolag, Dramaten och Systembolaget, är könsfördelningen Bilden blir i stort sett den samma för vd. De 19 bolagen har tillsammans sex kvinnliga och tretton manliga vd. Detta motsvarar 32 procent kvinnor vilket är en bra bit högre än de uppgifter som finns i Näringsdepartementets verksamhetsberättelse för 2007 & 2008 för statligt ägda bolag 4. Trots att dessa 19 bolag är helägda statliga bolag av förhållandevis god storlek tycks regeringens ambitioner, att de statligt ägda företagen ska vara föredömen på jämställdhet, inte ha gett utslag under styrelsenivån. 3 Näringsdepartementet, Verksamhetsberättelse för företag med statligt ägande, 2007 & 2008, s Näringsdepartementet, Verksamhetsberättelse för företag med statligt ägande, 2007 & 2008, s. 19. HAR KÖN NÅGON BETYDELSE? - - OM KVINNOR OCH MÄN I STATLIGA BOLAGSLEDNINGAR 6

11 Tabell 3: Företagets VD 2010 kvinna man Akademiska hus 1 ALMI (koncernen) 1 Apoteket 1 Dramaten 1 GreenCargo 1 Infranord 1 Jernhusen 1 Lernia (koncernen) 1 Operan 1 RISE 1 Samhall 1 SJ 1 SP 1 Swedavia 1 Svenska Spel 1 Svevia 1 Systembolaget 1 Teracom 1 Vectura 1 TOTALT 6 13 Uppgifterna är hämtade från respektive företags hemsida i månadsskiftet april/maj Tabell 4: Företags- eller koncernledningen, exkl VD antal ledamöter 2010 andel kvinnor män Akademiska hus % 57 % ALMI (koncernen) 9 33 % 67 % Apoteket % 30 % Dramaten % 50 % GreenCargo % 73 % Infranord % 73 % Jernhusen 8 38 % 63 % Lernia (koncernen) % 60 % Operan 9 67 % 33 % RISE* 4 25 % 75 % Samhall 5 20 % 80 % SJ 8 38 % 63 % SP 2 0 % 100 % Swedavia** 6 0 % 100 % Svenska Spel 9 22 % 78 % Svevia % 64 % Systembolaget 8 50 % 50 % Teracom 9 33 % 67 % Vectura 9 33 % 67 % TOTALT % 63 % Uppgifterna är i huvudsak hämtade från respektive företags hemsida i månadsskiftet april/maj Undantaget är ALMI och RI.SE där uppgifter saknades på hemsidan varför kontakt tagits via e-post. Även Swedavia saknade uppgifter på hemsidan varför kontakt togs via telefon i början av maj. * informell ledningsgrupp av dotterbolagens vd:ar 7 HAR KÖN NÅGON BETYDELSE? - - OM KVINNOR OCH MÄN I STATLIGA BOLAGSLEDNINGAR

12 Metod Det här avsnittet innehåller en redogörelse för såväl tillvägagångssättet som de överväganden som gjorts vid genomförandet av denna studie. Tillvägagångssätt Rapporten bygger på en studie av styrelseordförande, -ledamöter, vd och ledningsgrupp i 19 statligt ägda företag. De 19 utvalda företagen är Akademiska hus, ALMI Företagspartner, Apoteket, Dramaten, GreenCargo, Infranord, Jernhusen, Lernia, Operan, RI.SE, Samhall, SJ, SP Sveriges Tekniska forskningsinstitut, Swedavia, Svenska spel. Svevia, Systembolaget, Teracom och Vectura. Det är en kvalitativ undersökning där 1) antalet kvinnor och män i bolagens styrelser och ledningsgrupper och 2) hur många av bolagens vd och styrelseordförande som är kvinnor respektive män har räknats. Informationen hämtades i huvudsak från respektive bolags officiella hemsida och insamlingen av informationen skedde i månadsskiftet april/maj ALMI Företagspartner, RI.SE och Swedavia saknade dock information om koncernledningen på hemsidan. Därför samlades uppgifterna in via e-postkontakt ALMI och RI.SE samt ett telefonsamtal med Swedavia. Information om regeringens ägarpolicy har hämtats från Verksamhetsberättelserna för företag med statligt ägande 2007 & Källkritik Informationen om könsfördelningen bland vd, styrelseordförande, styrelser och ledningsgrupper har hämtats från presentationerna på respektive bolags officiella hemsida. Den felkälla som kan uppstå är om bolaget inte uppdaterat informationen på sin hemsida om vilka som innehar ledningsuppdrag. Eftersom det handlar om etablerade företags officiella hemsidor bör det dock finnas ett egenintresse hos företagen att dessa uppgifter är korrekta såväl när det gäller frontpersoner som vd och styrelseordförande som för medlemmar av styrelsen och ledningsgruppen. Sammantaget bör därför hemsidorna kunna ses som tillförlitliga källor. En annan eventuell felkälla är om någon i ledande ställning bytts ut under perioden mellan HAR KÖN NÅGON BETYDELSE? - - OM KVINNOR OCH MÄN I STATLIGA BOLAGSLEDNINGAR 8

13 insamlingen av uppgifterna och publiceringen av rapporten. Denna felkälla är dock densamma oavsett vilken källa som använts för inhämtande av uppgifterna och påverkas mer av den tidsperiod som förflyter mellan inhämtandet och publiceringen av rapporten. Urval Rapporten bygger på information från 19 statligt helägda bolag. Genom regeringskansliet förvaltas 56 företag/koncerner varav 43 företag ägs helt och 13 tillsammans med andra. De 19 bolagen har valts ut utifrån följande kriterier: Bolagen är helägda statliga bolag Det innebär att staten genom regeringen har ett avgörande inflytande över bolaget och därmed stora möjligheter att påverka bolagen. Styrelsen eller företagsledningen i bolaget behöver inte väga av olika ägares målsättningar och förväntningar mot varandra. Inte heller kan staten bli överkörd av andra ägare vid principbeslut på bolagsstämman så som exempelvis i bonusfrågan inom Nordea. Bolagen har särskilda samhällsuppgifter och/eller uppdrag inom infratrukturområdet Alla bolagen har i större eller mindre omfattning uppdrag som är av vikt för samhället. De har ansvar för att någon verksamhet eller tillgång som är viktig för medborgarna finns tillgänglig i en viss utsträckning och omfattning samt av viss kvalitet. Därför inkluderar ST utöver de företag Näringsdepartementet utpekar som bolag med särskilda samhällsuppgifter även bolag med uppdrag inom infrastrukturområdet. Särskilda samhällsuppgifter bestäms genom lagstiftning, regeringsbeslut eller genom avtal mellan staten och företaget. De särskilda samhällsuppgifterna ska genomföras oavsett om det är rationellt ur ett företagsekonomiskt perspektiv eller inte. Bolagen är av en viss storlek Ytterligare en avgränsning är att samtliga bolag i studien har en omsättning över 200 Mkr och mer än 300 anställda. Med en ökad storlek ökar också sannolikheten för en etablerad struktur med såväl styrelse som ledningsgrupp. 9 HAR KÖN NÅGON BETYDELSE? - - OM KVINNOR OCH MÄN I STATLIGA BOLAGSLEDNINGAR

14 Hur representativt är urvalet? Rapporten bygger på information från 44 procent av de statligt helägda företagen och 34 procent av samtliga företag där svenska staten är hel- eller delägare. Därmed är det rimligt att ställa frågor kring hur representativa dessa företag är när det gäller ledningsstrukturen i de företag som ägs av staten. Noterbart är att de företag som ingår i rapporten omfattar knappt 60 procent av de anställda i statligt helägda företag och 26 procent av de anställda i samtliga företag där svenska staten är hel- eller delägare. Att skillnaden blir så stor beror på att bland de statligt delägda företagen ingår stora koncerner som Posten Norden, SAS, Nordea och TeliaSonera. Ett sätt är att jämföra resultaten med de uppgifter regeringen presenterar för verksamhetsberättelserna 2007 & 2008 för företag med statligt ägande. Då visar det sig att resultaten för de 19 bolagen överensstämmer väl med uppgifterna i de båda årsredovisningarna när det gäller andelen kvinnor i styrelser och förhållandevis väl i ledningsgrupper. Däremot är andelen kvinnliga vd och styrelseordföranden betydligt högre i de 19 bolagen jämfört med i verksamhetsberättelserna. Ett skäl till att rapporten skiljer sig från verksamhetsberättelserna kan vara att de senare har en eftersläpning på nästan 18 till 30 månader i förhållande till rapporten. Skillnaden när det gäller andelen kvinnliga vd och styrelseordföranden tycks dock vara allt för stor för att enbart kunna förklaras av skillnaden i tidsperiod för dataunderlagen. I det urval som gjorts för denna rapport ingår 19 av de största helägda bolagen med samhällsuppdrag och/eller uppdrag inom infrastrukturområdet. Att dessa företag på en aggregerad nivå skiljer sig i den utsträckning de gör gentemot verksamhetsberättelserna kan tyvärr tolkas som att såväl mindre storlek som mindre ägarandel på en aggregerad nivå tycks påverka jämställdheten negativt bland styrelseordföranden och vd i bolagen. Tabell: jämförelse rapporten med Näringsdepartementets verksamhetsberättelser 2007 & 2008 för statligt ägda företag Rapporten Verksamhetsber Verksamhetsber Kvinnliga VD 32 % 15 % 13 % Kvinnor i ledningsgruppen 37 % 33 % 31 % Helägt Delägt Helägt Delägt Kvinnliga styrelseordföranden 47 % 27 % 27 % 33 % 33 % Kvinnor i styrelsen 51 % 50 % 42 % 50 % 46 % HAR KÖN NÅGON BETYDELSE? - - OM KVINNOR OCH MÄN I STATLIGA BOLAGSLEDNINGAR 10

15 Bilaga 1 I Sverige finns tre stora företag med viktiga samhällsuppgifter men där staten inte är ensam ägare till företagen. Det handlar om SOS Alarm, Svensk Bilprovning och Posten Norden. Dessa bolag finns inte med i rapporten eftersom de inte uppfyller urvalskriteriet att bolagen ska vara helägda av svenska staten. Däremot har de för samhället mycket viktiga uppdrag vilket är skälet till att i denna bilaga innehåller en kort jämförelse av dessa bolag i förhållande till resultaten i rapporten. Styrelsens ordförande och ledamöter Det genomsnittliga antalet styrelseledamöter är något högre än i rapporten (7,7 jämfört med 6,0). Medan könsfördelningen i rapportens styrelser totalt sett ligger på är det i dessa tre företag en klar övervikt män, ffa i Svensk Bilprovning. I tabellen nedan finns även ordförande redovisat men då det enbart handlar om tre företag är det ett allt för litet underlag för att dra några slutsatser. Hade dessa tre företag även ingått i rapporten utifrån deras uppdrag i samhället hade andelen kvinnliga styrelseordföranden sjunkit något, från 47 till 45 procent, men fortfarande varit högre än i Näringsdepartementets årsredovisningar 2007 & HAR KÖN NÅGON BETYDELSE? - - OM KVINNOR OCH MÄN I STATLIGA BOLAGSLEDNINGAR

16 Tabell A1:1: Företagens eller koncernernas styrelse ordförande 2010 kvinna man Posten Norden 1 SOS Alarm 1 Svensk Bilprovning 1 TOTALT 1 2 Uppgifterna är hämtade från respektive företags hemsida i månadsskiftet april/maj Tabell A1:2: Företagens eller koncernernas styrelse, exkl ordförande 2010 antal andel ledamöter kvinnor män Posten Norden 7 42 % 57 % SOS Alarm 8 50 % 50 % Svensk Bilprovning 8 25 % 75 % TOTALT % 61 % Uppgifterna är hämtade från respektive företags hemsida i månadsskiftet april/maj VD och ledningsgruppen Det genomsnittliga antalet personer i företags- eller koncernledningen är högre i dessa tre företag än i rapportens 19 företag, 10,3 respektive 8,6. Trots detta är andelen män betydligt högre i dessa tre företag (77 %) jämfört med i rapporten (63 %). På samma sätt som när det gäller styrelseordförande är dessa tre företag allt för få för att dra några slutsatser när det gäller fördelningen mellan manliga och kvinnliga vd:ar. Däremot kan konstateras att hade dessa tre företag ingått i rapporten, utifrån deras samhälleliga uppdrag, hade andelen kvinnliga vd sjunkit från 32 till 27 procent. Men det hade ändå varit högre än uppgifterna från Näringsdepartementets årsredovisningar 2007 & Tabell A1:3: Företagets VD 2010 kvinna man Posten Norden 1 SOS Alarm 1 Svensk Bilprovning 1 TOTALT 3 Uppgifterna är hämtade från respektive företags hemsida i månadsskiftet april/maj Tabell A1:4: Företags- eller koncernledningen, exkl VD antal ledamöter 2010 andel kvinnor män Posten Norden 11 9 % 91 % SOS Alarm % 71 % Svensk Bilprovning 5 40 % 60 % TOTALT % 77 % Uppgifterna är hämtade från respektive företags hemsida i månadsskiftet april/maj HAR KÖN NÅGON BETYDELSE? - - OM KVINNOR OCH MÄN I STATLIGA BOLAGSLEDNINGAR 2

17 Bilaga gjorde Fackförbundet ST en liknande undersökning men med 13 statligt ägda företag. Dessutom innehöll den undersökningen information om kvinnors utvecklingsmöjligheter utifrån resultaten i en arbetsmiljöundersökning som genomförts bland STs medlemmar. Eftersom antalet företag är betydligt färre har en jämförelse av resultaten från 2009 med samma företag 2010 placerats i denna bilaga. Några saker kan ändå noteras vid en jämförelse av 2009 års undersökning med samma företag Jämställdheten i styrelserna är god men bilden är en helt annan på ledningsnivå. Det genomsnittliga antalet personer i styrelserna har minskat från 6,3 till 6,2 medan antalet personer i ledningsgrupperna har ökat från 8,2 till 9,6. Styrelsens ordförande och ledamöter 2009 hade 10 av 13 bolag en könsfördelning i styrelsen med procent kvinnor respektive män. I årets undersökning är motsvarande antal 9 av 13. Däremot har antalet företag med 50 procent kvinnor respektive män ökat från 4 till 5. En skillnad mellan 2009 & 2010 är att det genomsnittliga antalet styrelseledamöter (exkl ordförande) hade minskat från 6,3 till 6,2. I undersökningen 2009 hade en majoritet av bolagen (8 av 13) en kvinnlig ordförande. I samma företag var det 6 av 13 som hade en kvinnlig ordförande år VD och ledningsgruppen I januari 2009 är det i genomsnitt 35 procent kvinnor och 64 procent män i de undersökta bolagens ledningsgrupper. I april 2010 är könsfördelningen i samma bolags ledningsgrupper 39 procent kvinnor och 61 procent män. Trots att det 1 HAR KÖN NÅGON BETYDELSE? - - OM KVINNOR OCH MÄN I STATLIGA BOLAGSLEDNINGAR

18 genomsnittliga antalet personer i ledningsgrupperna (exkl vd) under samma period ökat från 8,2 till 9,6 har det inte påverkat könsfördelningen nämnvärt var det bara tre av de 13 bolagen har en könsfördelning med procent kvinnor och män i ledningsgruppen! 2010 är det inte mycket bättre, fyra av 13. Bilden blir i stort sett den samma för vd hade de 13 bolagen tillsammans tre kvinnliga och tio manliga vd har de 14 bolagen tillsammans fem kvinnliga och åtta manliga vd. Även om könsfördelningen bland vd blivit bättre gäller fortfarande slutsatsen från 2009: trots att dessa bolag är statliga bolag tycks regeringens ambitioner, att de statligt ägda företagen ska vara föredömen på jämställdhet, inte ha gett utslag under styrelsenivån. Tabeller Om inget annat anges vid tabellerna är uppgifterna hämtade från respektive företags hemsida i januari 2009 & månadsskiftet april/maj Och Postens ägarstruktur har ändrats mellan rapporterna så att den nya koncernen Posten Norden inte är ett helägt företag. Tabell A2:1: Företagens eller koncernernas styrelse ordförande kvinna man kvinna man Akademiska hus 1 1 Apoteket 1 1 Dramaten 1 1 GreenCargo 1 1 Lernia (koncernen) 1 1 Operan 1 1 Posten 1 1 Samhall 1 1 SJ AB 1 1 Svenska Spel 1 1 Svevia 1 1 Systembolaget 1 1 Teracom 1 1 TOTALT HAR KÖN NÅGON BETYDELSE? - - OM KVINNOR OCH MÄN I STATLIGA BOLAGSLEDNINGAR 2

19 Tabell A2:2: Företagens eller koncernernas styrelse, exkl ordförande antal andel antal andel ledamöter kvinnor män ledamöter kvinnor män Akademiska hus 7 57 % 43 % 6 50 % 50 % Apoteket 8 63 % 38 % 4 50 % 50 % Dramaten 6 33 % 67 % 6 67 % 33 % GreenCargo 7 43 % 57 % 6 50 % 50 % Lernia (koncernen) 4 50 % 50 % 6 67 % 33 % Operan 7 43 % 57 % 7 43 % 57 % Posten 7 43 % 57 % 7 43 % 57 % Samhall 7 57 % 43 % 7 57 % 43 % SJ AB 5 60 % 40 % 6 67 % 33 % Svenska Spel 6 50 % 50 % 6 50 % 50 % Svevia 6 33 % 67 % 6 33 % 67 % Systembolaget 6 50 % 50 % 7 43 % 57 % Teracom 6 50 % 50 % 6 50 % 50 % TOTALT % 51 % % 49 % Tabell A2:3: Företagets VD kvinna man kvinna man Akademiska hus 1 1 Apoteket 1 1 Dramaten 1 1 GreenCargo 1 Lernia (koncernen) 1 1 Operan 1 1 Posten 1 1 Samhall 1 1 SJ AB 1 1 Svenska Spel 1 1 Svevia 1 1 Systembolaget 1 1 Teracom 1 1 TOTALT HAR KÖN NÅGON BETYDELSE? - - OM KVINNOR OCH MÄN I STATLIGA BOLAGSLEDNINGAR

20 Tabell A2:4: Företags- eller koncernledningen, exkl VD antal andel antal andel ledamöter kvinnor män ledamöter kvinnor män Akademiska hus 7 43 % 57 % % 57 % Apoteket 6 33 % 67 % % 30 % Dramaten 6 33 % 67 % % 50 % GreenCargo % 75 % % 73 % Lernia (koncernen) % 64 % % 60 % Operan % 58 % 9 67 % 33 % Posten 9 22 % 78 % 11 9 % 91 % Samhall 6 33 % 67 % 5 20 % 80 % SJ AB 9 33 % 67 % 8 38 % 63 % Svenska Spel 5 20 % 80 % 9 22 % 78 % Svevia 8 38 % 63 % % 64 % Systembolaget % 43 % 8 50 % 50 % Teracom 9 22 % 78 % 9 33 % 67 % TOTALT % 64 % % 61 % 1 Vid tillfället för undersökningen 2009 var en av platserna i Systembolagets ledningsgrupp vakant. HAR KÖN NÅGON BETYDELSE? - - OM KVINNOR OCH MÄN I STATLIGA BOLAGSLEDNINGAR 4