Har kön någon betydelse? - om kvinnor och män i statliga bolagsledningar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Har kön någon betydelse? - om kvinnor och män i statliga bolagsledningar"

Transkript

1 Har kön någon betydelse? - om kvinnor och män i statliga bolagsledningar

2 Fackförbundet ST Referens: Karin Morild, Utredare:

3 Förord Nu när årets bolagsstämmor i de statligt ägda bolagen är avklarade kan det åter konstateras att de här bolagen är ett föredöme när det gäller jämställdheten i bolagsstyrelserna. Det är goda nyheter. Men tyvärr ser könsfördelningen helt annorlunda ut redan bland vd och i ledningsgrupperna, dvs i nivån direkt under styrelserna. Det blir allt tydligare att det inte räcker med vackra ord i regeringens ägarpolicy. Vår undersökning visar att de statliga bolagen ignorerar de krav på jämställdhet som regeringen ställer på dem. Därför är det dags att regeringen ser till att ägardirektiven innehåller krav på tydliga riktlinjer för karriärutveckling samt följer upp hur deras direktiv efterlevs och vidtar sanktioner mot de bolag som inte sköter sig. I Fackförbundet STs undersökning av 19 statligt helägda bolag var totalt sett 51 % av styrelseledamöterna kvinnor och 49 % män. Bland bolagens styrelseordföranden var 9 kvinnor och 10 män. Det är så jämställt det kan bli med 19 företag. Den mycket goda intentionen att staten ska vara ett föredöme när det gäller jämställdheten sipprar tyvärr inte ner särskilt långt under bolagsstyrelserna. I nivån under styrelserna fanns det endast 6 kvinnliga vd:ar och andelen kvinnor i ledningsgruppen var 37 procent. I en debattartikel i SvD den 26 mars skriver Mats Odell om jämställdhet och börsbolagens styrelser. Där konstaterar han insiktsfullt att det viktiga för att öka andelen kvinnor i styrelser och på ledande befattningar är att våga tänka nytt och ifrågasätta gamla föreställningar samt att synliggöra kvinnor som vill göra karriär och att öppna upp rekryteringsförfarandet. Tyvärr tycks inte det tankesättet har fått genomslag i de bolag staten verkligen har ett inflytande över, dvs de statligt helägda. Ytterst visar undersökningen att kvinnornas kompetens inte tas till vara. Detta är ett samhällsekonomiskt vansinne som vi måste ändra på. Att styrelserna är jämställda är bra men det räcker inte. Det krävs praktiska verktyg som exempelvis karriärutvecklingsplaner för alla anställda och dessutom måste ledningen arbeta mera med frågor rörande värderingar och attityder. Stockholm i maj 2010 Annette Carnhede STs förbundsordförande

4

5 Innehåll Sammanfattning & slutsatser... 2 Slutsatser... 3 Jämställdheten i bolagsstyrelser & ledningsgrupper... 4 Bolagens styrelser och styrelseordförande... 4 Bolagens ledningsgrupper och vd... 6 Metod... 8 Bilaga Bilaga HAR KÖN NÅGON BETYDELSE? - - OM KVINNOR OCH MÄN I STATLIGA BOLAGSLEDNINGAR

6 Sammanfattning & slutsatser Fackförbundet ST har genomfört en genomgång av hur det står till med jämställdheten i de statliga företagens styrelser och ledningsgrupper. De 19 statliga bolagen i denna rapport är alla statligt helägda med särskilda samhällsuppdrag och/eller uppdrag inom infrastrukturområdet. Att de är helägda ger staten en speciell möjlighet att utöva inflytande över dem. Att de har specifika samhällsuppdrag innebär att de har uppgifter som har särskild betydelse och som ur ett samhällsperspektiv anses vara viktigt att de finns tillgängliga i en omfattning som inte är motiverat ur ett företagsekonomiskt perspektiv. De 19 bolagen är: Akademiska hus, ALMI Företagspartner, Apoteket, Dramaten, GreenCargo, Infranord, Jernhusen, Lernia, Operan, RI.SE, Samhall, SJ, SP, Swedavia, Svenska spel, Svevia, Systembolaget, Teracom och Vectura. Från allmänhetens sida ställs i många avseenden högre förväntningar på statligt ägda bolag än på andra bolag. Ett uttryck för detta är att regeringen tydligt uttalat att de statligt ägda bolagen ska vara föredömen när det bland annat handlar om jämställdhet. 1 Jämställdheten i de 19 bolagens styrelser är mycket god. 15 av de 19 företagen har en könsfördelning med procent kvinnor respektive män. I nio av företagen är exakt hälften av styrelseledamöterna kvinnor. Jämställdheten bland styrelseordförandena är så god den kan vara, av 19 styrelseordföranden är 9 kvinnor och 10 män. I ledningsgrupperna är situationen en helt annan. Tyvärr tycks inte regeringens goda ambitioner och målsättningar nå ledningsnivån. Endast 4 av 19 företag har en jämställd ledningsgrupp. Där är procent av ledningsgruppen kvinnor respektive män. De 19 företagen har tillsammans mer än dubbelt så många manliga vd:ar som kvinnliga. Av 19 vd:ar är 6 kvinnor och 13 män. 1 Näringsdepartementet, Verksamhetsberättelse för företag med statligt ägande, 2007 & 2008, s. 17. HAR KÖN NÅGON BETYDELSE? - - OM KVINNOR OCH MÄN I STATLIGA BOLAGSLEDNINGAR 2

7 Slutsatser Den bild som framträder ger Fackförbundet ST anledning att först ge regeringen beröm för att man är ett föredöme ur jämställdhetsperspektiv när det handlar om att utse styrelseledamöter och styrelseordförande den nivå i bolagen som man påverkar direkt. Det är också bra att man tydligt uttalat att de statligt ägda företagen ska vara föredömen när det handlar om jämställdhet, på såväl styrelse som ledningsnivå. Precis som staten som ägare ska vara ett föredöme genom en hög andel kvinnor i styrelserna, är det angeläget att de statligt ägda företagen driver utvecklingen mot att även öka andelen kvinnor i företagsledande befattningar. 2 Resultaten ger Fackförbundet ST anledning att ställa frågan: Varför har inte regeringens goda ambitioner slagit igenom på ledningsnivå? För att komma vidare och öka jämställdheten i de statligt ägda bolagen föreslår Fackförbundet ST följande åtgärder: Regeringen måste skriva in i ägardirektiven att varje arbetsplats ska ha tydliga riktlinjer för karriärutveckling. Eftersom styrelserna ignorerar de krav på jämställdhet som regeringen ställer på dem måste regeringen bättre följa upp hur deras direktiv efterlevs och vidta sanktioner mot de bolag som inte sköter sig. För att komma tillrätta med att kvinnornas kompetens inte tas till vara krävs praktiska verktyg som exempelvis karriärutvecklingsplaner för alla anställda och ett arbete för att förändra förlegade attityder och värderingar. 2 Näringsdepartementet, Verksamhetsberättelse för företag med statligt ägande, 2008, s HAR KÖN NÅGON BETYDELSE? - - OM KVINNOR OCH MÄN I STATLIGA BOLAGSLEDNINGAR

8 Jämställdheten i bolagsstyrelser & ledningsgrupper 19 helägda statliga bolag med särskilda uppdrag för statens räkning har i månadsskiftet april/maj 2010 undersökts med avseende på andelen kvinnor respektive män i styrelser och ledningsgrupper. De är: Akademiska hus, ALMI Företagspartner, Apoteket, Dramaten, GreenCargo, Infranord, Jernhusen, Lernia, Operan, RI.SE, Samhall, SJ, SP, Swedavia, Svenska spel, Svevia, Systembolaget, Teracom och Vectura. Kort kan konstateras att regeringens ambitioner att de statligt ägda bolagen ska vara föredömen när det handlar om jämställdhet uppfylls när det gäller styrelse och styrelseordförande. Det kan regeringen direkt påverka. Däremot återfinns inte samma ambition när det gäller utformningen av ledningsgrupp och VD. Det kan regeringen påverka indirekt genom vilka man utser i styrelserna samt vilka mål och förväntningar man som ägare ställer på bolagen. Bolagens styrelser och styrelseordförande När de 19 utvalda bolagen jämfördes framkom att könsfördelningen i de statligt ägda bolagens styrelser och bland styrelseordförandena är god. I genomsnitt är förhållandet 51 procent kvinnor och 49 procent män i de jämförda bolagens styrelser. 15 av de 19 bolagen har en könsfördelning med procent kvinnor respektive män (i 9 av bolagen är könsfördelningen 50-50). Av de övriga fyra bolagen har tre en övervikt kvinnor i styrelsen. Dramaten, Lernia och SJ AB har 67 procent kvinnor i styrelserna. Medan Svevia har 67 procent män i styrelsen. Det genomsnittliga antalet styrelseledamöter (exkl ordförande) var 6,0. När det handlar om styrelseordförande är könsfördelningen så jämn den kan vara med 19 bolag i undersökningen då 9 av styrelseordföranden var kvinnor. Det kan konstateras att på styrelse och styrelseordförande nivån i de statligt ägda bolagen har regeringen nått de mål som satts upp om att de statligt ägda bolagen ska vara föredömen när det handlar om jämställdhet. HAR KÖN NÅGON BETYDELSE? - - OM KVINNOR OCH MÄN I STATLIGA BOLAGSLEDNINGAR 4

9 Tabell 1: Företagens eller koncernernas styrelse ordförande 2010 kvinna man Akademiska hus 1 ALMI (koncernen) 1 Apoteket 1 Dramaten 1 GreenCargo 1 Infranord 1 Jernhusen 1 Lernia (koncernen) 1 Operan 1 RI.SE 1 Samhall 1 SJ 1 SP 1 Swedavia 1 Svenska Spel 1 Svevia 1 Systembolaget 1 Teracom 1 Vectura 1 TOTALT 9 10 Tabell 2: Företagens eller koncernernas styrelse, exkl ordförande 2010 antal andel ledamöter kvinnor män Akademiska hus 6 50 % 50 % ALMI (koncernen) 7 43 % 57 % Apoteket 4 50 % 50 % Dramaten 6 67 % 33 % GreenCargo 6 50 % 50 % Infranord 6 50 % 50 % Jernhusen 5 40 % 60 % Lernia (koncernen) 6 67 % 33 % Operan 7 43 % 57 % RISE 5 60 % 40 % Samhall 7 57 % 43 % SJ 6 67 % 33 % SP 4 50 % 50 % Swedavia 8 50 % 50 % Svenska Spel 6 50 % 50 % Svevia 6 33 % 67 % Systembolaget 7 43 % 57 % Teracom 6 50 % 50 % Vectura 6 50 % 50 % TOTALT % 49 % Uppgifterna är hämtade från respektive företags hemsida i månadsskiftet april/maj Uppgifterna är hämtade från respektive företags hemsida i månadsskiftet april/maj HAR KÖN NÅGON BETYDELSE? - - OM KVINNOR OCH MÄN I STATLIGA BOLAGSLEDNINGAR

10 Bolagens ledningsgrupper och vd Jämställdheten är inte lika god i bolagens ledningsgrupper och vd som de var när styrelser och styrelseordförande jämfördes. I de undersökta bolagens ledningsgrupper är i genomsnitt 37 procent kvinnor och 63 procent män. Dagens bild av könsfördelningen i ledningsgrupperna för de bolag som jämförs i denna rapport stämmer förhållandevis väl med de uppgifter som finns i Näringsdepartementets verksamhetsberättelse 2007 & 2008 för statligt ägda bolag 3. Av de 19 bolagen är det bara fyra som har en könsfördelning med procent kvinnor och män i ledningsgruppen! Störst övervikt män i ledningsgruppen har SP och Swedavia (100 procent) följd av Samhall (80 procent), Svenska spel (78 procent), RI.SE (75 procent) samt GreenCargo och Infranord (73 procent). Två bolag har en majoritet kvinnor i ledningsgruppen, Operan med 67 procent kvinnor samt Apoteket med 70 procent kvinnor. I två bolag, Dramaten och Systembolaget, är könsfördelningen Bilden blir i stort sett den samma för vd. De 19 bolagen har tillsammans sex kvinnliga och tretton manliga vd. Detta motsvarar 32 procent kvinnor vilket är en bra bit högre än de uppgifter som finns i Näringsdepartementets verksamhetsberättelse för 2007 & 2008 för statligt ägda bolag 4. Trots att dessa 19 bolag är helägda statliga bolag av förhållandevis god storlek tycks regeringens ambitioner, att de statligt ägda företagen ska vara föredömen på jämställdhet, inte ha gett utslag under styrelsenivån. 3 Näringsdepartementet, Verksamhetsberättelse för företag med statligt ägande, 2007 & 2008, s Näringsdepartementet, Verksamhetsberättelse för företag med statligt ägande, 2007 & 2008, s. 19. HAR KÖN NÅGON BETYDELSE? - - OM KVINNOR OCH MÄN I STATLIGA BOLAGSLEDNINGAR 6

11 Tabell 3: Företagets VD 2010 kvinna man Akademiska hus 1 ALMI (koncernen) 1 Apoteket 1 Dramaten 1 GreenCargo 1 Infranord 1 Jernhusen 1 Lernia (koncernen) 1 Operan 1 RISE 1 Samhall 1 SJ 1 SP 1 Swedavia 1 Svenska Spel 1 Svevia 1 Systembolaget 1 Teracom 1 Vectura 1 TOTALT 6 13 Uppgifterna är hämtade från respektive företags hemsida i månadsskiftet april/maj Tabell 4: Företags- eller koncernledningen, exkl VD antal ledamöter 2010 andel kvinnor män Akademiska hus % 57 % ALMI (koncernen) 9 33 % 67 % Apoteket % 30 % Dramaten % 50 % GreenCargo % 73 % Infranord % 73 % Jernhusen 8 38 % 63 % Lernia (koncernen) % 60 % Operan 9 67 % 33 % RISE* 4 25 % 75 % Samhall 5 20 % 80 % SJ 8 38 % 63 % SP 2 0 % 100 % Swedavia** 6 0 % 100 % Svenska Spel 9 22 % 78 % Svevia % 64 % Systembolaget 8 50 % 50 % Teracom 9 33 % 67 % Vectura 9 33 % 67 % TOTALT % 63 % Uppgifterna är i huvudsak hämtade från respektive företags hemsida i månadsskiftet april/maj Undantaget är ALMI och RI.SE där uppgifter saknades på hemsidan varför kontakt tagits via e-post. Även Swedavia saknade uppgifter på hemsidan varför kontakt togs via telefon i början av maj. * informell ledningsgrupp av dotterbolagens vd:ar 7 HAR KÖN NÅGON BETYDELSE? - - OM KVINNOR OCH MÄN I STATLIGA BOLAGSLEDNINGAR

12 Metod Det här avsnittet innehåller en redogörelse för såväl tillvägagångssättet som de överväganden som gjorts vid genomförandet av denna studie. Tillvägagångssätt Rapporten bygger på en studie av styrelseordförande, -ledamöter, vd och ledningsgrupp i 19 statligt ägda företag. De 19 utvalda företagen är Akademiska hus, ALMI Företagspartner, Apoteket, Dramaten, GreenCargo, Infranord, Jernhusen, Lernia, Operan, RI.SE, Samhall, SJ, SP Sveriges Tekniska forskningsinstitut, Swedavia, Svenska spel. Svevia, Systembolaget, Teracom och Vectura. Det är en kvalitativ undersökning där 1) antalet kvinnor och män i bolagens styrelser och ledningsgrupper och 2) hur många av bolagens vd och styrelseordförande som är kvinnor respektive män har räknats. Informationen hämtades i huvudsak från respektive bolags officiella hemsida och insamlingen av informationen skedde i månadsskiftet april/maj ALMI Företagspartner, RI.SE och Swedavia saknade dock information om koncernledningen på hemsidan. Därför samlades uppgifterna in via e-postkontakt ALMI och RI.SE samt ett telefonsamtal med Swedavia. Information om regeringens ägarpolicy har hämtats från Verksamhetsberättelserna för företag med statligt ägande 2007 & Källkritik Informationen om könsfördelningen bland vd, styrelseordförande, styrelser och ledningsgrupper har hämtats från presentationerna på respektive bolags officiella hemsida. Den felkälla som kan uppstå är om bolaget inte uppdaterat informationen på sin hemsida om vilka som innehar ledningsuppdrag. Eftersom det handlar om etablerade företags officiella hemsidor bör det dock finnas ett egenintresse hos företagen att dessa uppgifter är korrekta såväl när det gäller frontpersoner som vd och styrelseordförande som för medlemmar av styrelsen och ledningsgruppen. Sammantaget bör därför hemsidorna kunna ses som tillförlitliga källor. En annan eventuell felkälla är om någon i ledande ställning bytts ut under perioden mellan HAR KÖN NÅGON BETYDELSE? - - OM KVINNOR OCH MÄN I STATLIGA BOLAGSLEDNINGAR 8

13 insamlingen av uppgifterna och publiceringen av rapporten. Denna felkälla är dock densamma oavsett vilken källa som använts för inhämtande av uppgifterna och påverkas mer av den tidsperiod som förflyter mellan inhämtandet och publiceringen av rapporten. Urval Rapporten bygger på information från 19 statligt helägda bolag. Genom regeringskansliet förvaltas 56 företag/koncerner varav 43 företag ägs helt och 13 tillsammans med andra. De 19 bolagen har valts ut utifrån följande kriterier: Bolagen är helägda statliga bolag Det innebär att staten genom regeringen har ett avgörande inflytande över bolaget och därmed stora möjligheter att påverka bolagen. Styrelsen eller företagsledningen i bolaget behöver inte väga av olika ägares målsättningar och förväntningar mot varandra. Inte heller kan staten bli överkörd av andra ägare vid principbeslut på bolagsstämman så som exempelvis i bonusfrågan inom Nordea. Bolagen har särskilda samhällsuppgifter och/eller uppdrag inom infratrukturområdet Alla bolagen har i större eller mindre omfattning uppdrag som är av vikt för samhället. De har ansvar för att någon verksamhet eller tillgång som är viktig för medborgarna finns tillgänglig i en viss utsträckning och omfattning samt av viss kvalitet. Därför inkluderar ST utöver de företag Näringsdepartementet utpekar som bolag med särskilda samhällsuppgifter även bolag med uppdrag inom infrastrukturområdet. Särskilda samhällsuppgifter bestäms genom lagstiftning, regeringsbeslut eller genom avtal mellan staten och företaget. De särskilda samhällsuppgifterna ska genomföras oavsett om det är rationellt ur ett företagsekonomiskt perspektiv eller inte. Bolagen är av en viss storlek Ytterligare en avgränsning är att samtliga bolag i studien har en omsättning över 200 Mkr och mer än 300 anställda. Med en ökad storlek ökar också sannolikheten för en etablerad struktur med såväl styrelse som ledningsgrupp. 9 HAR KÖN NÅGON BETYDELSE? - - OM KVINNOR OCH MÄN I STATLIGA BOLAGSLEDNINGAR

14 Hur representativt är urvalet? Rapporten bygger på information från 44 procent av de statligt helägda företagen och 34 procent av samtliga företag där svenska staten är hel- eller delägare. Därmed är det rimligt att ställa frågor kring hur representativa dessa företag är när det gäller ledningsstrukturen i de företag som ägs av staten. Noterbart är att de företag som ingår i rapporten omfattar knappt 60 procent av de anställda i statligt helägda företag och 26 procent av de anställda i samtliga företag där svenska staten är hel- eller delägare. Att skillnaden blir så stor beror på att bland de statligt delägda företagen ingår stora koncerner som Posten Norden, SAS, Nordea och TeliaSonera. Ett sätt är att jämföra resultaten med de uppgifter regeringen presenterar för verksamhetsberättelserna 2007 & 2008 för företag med statligt ägande. Då visar det sig att resultaten för de 19 bolagen överensstämmer väl med uppgifterna i de båda årsredovisningarna när det gäller andelen kvinnor i styrelser och förhållandevis väl i ledningsgrupper. Däremot är andelen kvinnliga vd och styrelseordföranden betydligt högre i de 19 bolagen jämfört med i verksamhetsberättelserna. Ett skäl till att rapporten skiljer sig från verksamhetsberättelserna kan vara att de senare har en eftersläpning på nästan 18 till 30 månader i förhållande till rapporten. Skillnaden när det gäller andelen kvinnliga vd och styrelseordföranden tycks dock vara allt för stor för att enbart kunna förklaras av skillnaden i tidsperiod för dataunderlagen. I det urval som gjorts för denna rapport ingår 19 av de största helägda bolagen med samhällsuppdrag och/eller uppdrag inom infrastrukturområdet. Att dessa företag på en aggregerad nivå skiljer sig i den utsträckning de gör gentemot verksamhetsberättelserna kan tyvärr tolkas som att såväl mindre storlek som mindre ägarandel på en aggregerad nivå tycks påverka jämställdheten negativt bland styrelseordföranden och vd i bolagen. Tabell: jämförelse rapporten med Näringsdepartementets verksamhetsberättelser 2007 & 2008 för statligt ägda företag Rapporten Verksamhetsber Verksamhetsber Kvinnliga VD 32 % 15 % 13 % Kvinnor i ledningsgruppen 37 % 33 % 31 % Helägt Delägt Helägt Delägt Kvinnliga styrelseordföranden 47 % 27 % 27 % 33 % 33 % Kvinnor i styrelsen 51 % 50 % 42 % 50 % 46 % HAR KÖN NÅGON BETYDELSE? - - OM KVINNOR OCH MÄN I STATLIGA BOLAGSLEDNINGAR 10

15 Bilaga 1 I Sverige finns tre stora företag med viktiga samhällsuppgifter men där staten inte är ensam ägare till företagen. Det handlar om SOS Alarm, Svensk Bilprovning och Posten Norden. Dessa bolag finns inte med i rapporten eftersom de inte uppfyller urvalskriteriet att bolagen ska vara helägda av svenska staten. Däremot har de för samhället mycket viktiga uppdrag vilket är skälet till att i denna bilaga innehåller en kort jämförelse av dessa bolag i förhållande till resultaten i rapporten. Styrelsens ordförande och ledamöter Det genomsnittliga antalet styrelseledamöter är något högre än i rapporten (7,7 jämfört med 6,0). Medan könsfördelningen i rapportens styrelser totalt sett ligger på är det i dessa tre företag en klar övervikt män, ffa i Svensk Bilprovning. I tabellen nedan finns även ordförande redovisat men då det enbart handlar om tre företag är det ett allt för litet underlag för att dra några slutsatser. Hade dessa tre företag även ingått i rapporten utifrån deras uppdrag i samhället hade andelen kvinnliga styrelseordföranden sjunkit något, från 47 till 45 procent, men fortfarande varit högre än i Näringsdepartementets årsredovisningar 2007 & HAR KÖN NÅGON BETYDELSE? - - OM KVINNOR OCH MÄN I STATLIGA BOLAGSLEDNINGAR

16 Tabell A1:1: Företagens eller koncernernas styrelse ordförande 2010 kvinna man Posten Norden 1 SOS Alarm 1 Svensk Bilprovning 1 TOTALT 1 2 Uppgifterna är hämtade från respektive företags hemsida i månadsskiftet april/maj Tabell A1:2: Företagens eller koncernernas styrelse, exkl ordförande 2010 antal andel ledamöter kvinnor män Posten Norden 7 42 % 57 % SOS Alarm 8 50 % 50 % Svensk Bilprovning 8 25 % 75 % TOTALT % 61 % Uppgifterna är hämtade från respektive företags hemsida i månadsskiftet april/maj VD och ledningsgruppen Det genomsnittliga antalet personer i företags- eller koncernledningen är högre i dessa tre företag än i rapportens 19 företag, 10,3 respektive 8,6. Trots detta är andelen män betydligt högre i dessa tre företag (77 %) jämfört med i rapporten (63 %). På samma sätt som när det gäller styrelseordförande är dessa tre företag allt för få för att dra några slutsatser när det gäller fördelningen mellan manliga och kvinnliga vd:ar. Däremot kan konstateras att hade dessa tre företag ingått i rapporten, utifrån deras samhälleliga uppdrag, hade andelen kvinnliga vd sjunkit från 32 till 27 procent. Men det hade ändå varit högre än uppgifterna från Näringsdepartementets årsredovisningar 2007 & Tabell A1:3: Företagets VD 2010 kvinna man Posten Norden 1 SOS Alarm 1 Svensk Bilprovning 1 TOTALT 3 Uppgifterna är hämtade från respektive företags hemsida i månadsskiftet april/maj Tabell A1:4: Företags- eller koncernledningen, exkl VD antal ledamöter 2010 andel kvinnor män Posten Norden 11 9 % 91 % SOS Alarm % 71 % Svensk Bilprovning 5 40 % 60 % TOTALT % 77 % Uppgifterna är hämtade från respektive företags hemsida i månadsskiftet april/maj HAR KÖN NÅGON BETYDELSE? - - OM KVINNOR OCH MÄN I STATLIGA BOLAGSLEDNINGAR 2

17 Bilaga gjorde Fackförbundet ST en liknande undersökning men med 13 statligt ägda företag. Dessutom innehöll den undersökningen information om kvinnors utvecklingsmöjligheter utifrån resultaten i en arbetsmiljöundersökning som genomförts bland STs medlemmar. Eftersom antalet företag är betydligt färre har en jämförelse av resultaten från 2009 med samma företag 2010 placerats i denna bilaga. Några saker kan ändå noteras vid en jämförelse av 2009 års undersökning med samma företag Jämställdheten i styrelserna är god men bilden är en helt annan på ledningsnivå. Det genomsnittliga antalet personer i styrelserna har minskat från 6,3 till 6,2 medan antalet personer i ledningsgrupperna har ökat från 8,2 till 9,6. Styrelsens ordförande och ledamöter 2009 hade 10 av 13 bolag en könsfördelning i styrelsen med procent kvinnor respektive män. I årets undersökning är motsvarande antal 9 av 13. Däremot har antalet företag med 50 procent kvinnor respektive män ökat från 4 till 5. En skillnad mellan 2009 & 2010 är att det genomsnittliga antalet styrelseledamöter (exkl ordförande) hade minskat från 6,3 till 6,2. I undersökningen 2009 hade en majoritet av bolagen (8 av 13) en kvinnlig ordförande. I samma företag var det 6 av 13 som hade en kvinnlig ordförande år VD och ledningsgruppen I januari 2009 är det i genomsnitt 35 procent kvinnor och 64 procent män i de undersökta bolagens ledningsgrupper. I april 2010 är könsfördelningen i samma bolags ledningsgrupper 39 procent kvinnor och 61 procent män. Trots att det 1 HAR KÖN NÅGON BETYDELSE? - - OM KVINNOR OCH MÄN I STATLIGA BOLAGSLEDNINGAR

18 genomsnittliga antalet personer i ledningsgrupperna (exkl vd) under samma period ökat från 8,2 till 9,6 har det inte påverkat könsfördelningen nämnvärt var det bara tre av de 13 bolagen har en könsfördelning med procent kvinnor och män i ledningsgruppen! 2010 är det inte mycket bättre, fyra av 13. Bilden blir i stort sett den samma för vd hade de 13 bolagen tillsammans tre kvinnliga och tio manliga vd har de 14 bolagen tillsammans fem kvinnliga och åtta manliga vd. Även om könsfördelningen bland vd blivit bättre gäller fortfarande slutsatsen från 2009: trots att dessa bolag är statliga bolag tycks regeringens ambitioner, att de statligt ägda företagen ska vara föredömen på jämställdhet, inte ha gett utslag under styrelsenivån. Tabeller Om inget annat anges vid tabellerna är uppgifterna hämtade från respektive företags hemsida i januari 2009 & månadsskiftet april/maj Och Postens ägarstruktur har ändrats mellan rapporterna så att den nya koncernen Posten Norden inte är ett helägt företag. Tabell A2:1: Företagens eller koncernernas styrelse ordförande kvinna man kvinna man Akademiska hus 1 1 Apoteket 1 1 Dramaten 1 1 GreenCargo 1 1 Lernia (koncernen) 1 1 Operan 1 1 Posten 1 1 Samhall 1 1 SJ AB 1 1 Svenska Spel 1 1 Svevia 1 1 Systembolaget 1 1 Teracom 1 1 TOTALT HAR KÖN NÅGON BETYDELSE? - - OM KVINNOR OCH MÄN I STATLIGA BOLAGSLEDNINGAR 2

19 Tabell A2:2: Företagens eller koncernernas styrelse, exkl ordförande antal andel antal andel ledamöter kvinnor män ledamöter kvinnor män Akademiska hus 7 57 % 43 % 6 50 % 50 % Apoteket 8 63 % 38 % 4 50 % 50 % Dramaten 6 33 % 67 % 6 67 % 33 % GreenCargo 7 43 % 57 % 6 50 % 50 % Lernia (koncernen) 4 50 % 50 % 6 67 % 33 % Operan 7 43 % 57 % 7 43 % 57 % Posten 7 43 % 57 % 7 43 % 57 % Samhall 7 57 % 43 % 7 57 % 43 % SJ AB 5 60 % 40 % 6 67 % 33 % Svenska Spel 6 50 % 50 % 6 50 % 50 % Svevia 6 33 % 67 % 6 33 % 67 % Systembolaget 6 50 % 50 % 7 43 % 57 % Teracom 6 50 % 50 % 6 50 % 50 % TOTALT % 51 % % 49 % Tabell A2:3: Företagets VD kvinna man kvinna man Akademiska hus 1 1 Apoteket 1 1 Dramaten 1 1 GreenCargo 1 Lernia (koncernen) 1 1 Operan 1 1 Posten 1 1 Samhall 1 1 SJ AB 1 1 Svenska Spel 1 1 Svevia 1 1 Systembolaget 1 1 Teracom 1 1 TOTALT HAR KÖN NÅGON BETYDELSE? - - OM KVINNOR OCH MÄN I STATLIGA BOLAGSLEDNINGAR

20 Tabell A2:4: Företags- eller koncernledningen, exkl VD antal andel antal andel ledamöter kvinnor män ledamöter kvinnor män Akademiska hus 7 43 % 57 % % 57 % Apoteket 6 33 % 67 % % 30 % Dramaten 6 33 % 67 % % 50 % GreenCargo % 75 % % 73 % Lernia (koncernen) % 64 % % 60 % Operan % 58 % 9 67 % 33 % Posten 9 22 % 78 % 11 9 % 91 % Samhall 6 33 % 67 % 5 20 % 80 % SJ AB 9 33 % 67 % 8 38 % 63 % Svenska Spel 5 20 % 80 % 9 22 % 78 % Svevia 8 38 % 63 % % 64 % Systembolaget % 43 % 8 50 % 50 % Teracom 9 22 % 78 % 9 33 % 67 % TOTALT % 64 % % 61 % 1 Vid tillfället för undersökningen 2009 var en av platserna i Systembolagets ledningsgrupp vakant. HAR KÖN NÅGON BETYDELSE? - - OM KVINNOR OCH MÄN I STATLIGA BOLAGSLEDNINGAR 4

Jonas Iversen, Finansdepartementet

Jonas Iversen, Finansdepartementet Jonas Iversen, Bakgrund: Över 10 års erfarenhet av bolagsstyrning och styrelsearbete. Ledande befattningar inom statens bolagsförvaltning. Erfarenhet från styrelsearbete och valberedningar: SJ (Ordförande),

Läs mer

Hållbarhetsarbetet i de statliga bolagen

Hållbarhetsarbetet i de statliga bolagen Hållbarhetsarbetet i de statliga bolagen Finansmarknadsminister Peter Norman 10 september 2013 En av Sveriges största bolagsportföljer 53 bolag 43 helägda och 10 delägda 35 förvaltas under 3 noterade TeliaSonera,

Läs mer

Ägarpolicy för de kommunala bolagen

Ägarpolicy för de kommunala bolagen Ägarpolicy för de kommunala bolagen 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform. De kommunalt ägda

Läs mer

Bilaga 3. Statliga bolag

Bilaga 3. Statliga bolag Bilaga 3 Statliga bolag Skr. /11:101 BILAGA 3 Tabellen baseras på respektive bolags årsbokslut som inrapporterats till Regeringskansliet för framställande av årsrapport för företag med statligt ägande.

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Systembolaget Aktiebolag Härmed kallas till extra bolagsstämma i Systembolaget Aktiebolag,

Kallelse till extra bolagsstämma i Systembolaget Aktiebolag Härmed kallas till extra bolagsstämma i Systembolaget Aktiebolag, Svenska staten Socialdepartementet Enheten för familj och sociala tjänster 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till extra bolagsstämma i Systembolaget Aktiebolag 2016 Härmed

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Storumans kommun Ägarpolicy för Storumans kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Ägarpolicy för Storumans kommun Allmänt 1. Inledning Delar av Storuman kommuns verksamhet bedrivs i aktiebolagsform.

Läs mer

Landstingets bolag. Henrik Berg, Regionala enheten. Landstingets verksamhetsmål: Mål för regional utveckling: Attraktiva livsmiljöer och mångfald

Landstingets bolag. Henrik Berg, Regionala enheten. Landstingets verksamhetsmål: Mål för regional utveckling: Attraktiva livsmiljöer och mångfald Landstingets bolag Henrik Berg, Regionala enheten Landstingets verksamhetsmål: Attraktiv region God hälsa God vård Engagerade medarbetare Mål för regional utveckling: Attraktiva livsmiljöer och mångfald

Läs mer

Regler för Region Jämtland Härjedalen som ägare i bolag och medlem i föreningar. Version: 1. Beslutsinstans: Regionfullmäktige

Regler för Region Jämtland Härjedalen som ägare i bolag och medlem i föreningar. Version: 1. Beslutsinstans: Regionfullmäktige Härjedalen som ägare i bolag och Version: 1 Beslutsinstans: Regionfullmäktige ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av 1. 2016-10-19 Nyutgåva Regionfullmäktige 2(7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3(7)

Läs mer

Andra AP-fondens index över andel kvinnor i börsbolagen: styrelser, ledningar och anställda

Andra AP-fondens index över andel kvinnor i börsbolagen: styrelser, ledningar och anställda Andra AP-fondens index över andel kvinnor i börsbolagen: styrelser, ledningar och anställda En studie genomförd av Nordic Investor Services i maj 2016 Andra AP-fondens Kvinnoindex 2016 - Sammanfattning

Läs mer

Ägarpolicy för kommunägda bolag

Ägarpolicy för kommunägda bolag Datum 2014-09-18 Ägarpolicy för kommunägda bolag Kommunfullmäktige 2014 Antagen av: Kommunfullmäktige 2014-11-24, 196 Dokumentnamn: Ägarpolicy för kommunägda bolag Ärendebeteckning: Kst/2014:452, Ägarpolicy

Läs mer

Andra AP-fondens Kvinnoindex 2014 - Sammanfattning

Andra AP-fondens Kvinnoindex 2014 - Sammanfattning Andra AP-fondens index över andel kvinnor i börsbolagen: styrelser, ledningar och anställda En studie genomförd av Nordic Investor Services i maj 14 Andra AP-fondens Kvinnoindex 14 - Sammanfattning Andelen

Läs mer

Styrelsearbete allt mera tidskrävande och ansvarsfullt

Styrelsearbete allt mera tidskrävande och ansvarsfullt 2009-05-20 Styrelsearbete allt mera tidskrävande och ansvarsfullt Inledning Bolagsstyrelsernas ansvar, arbetsformer och ersättningsmodeller har haft stort fokus i media särskilt under senaste tiden. Samtidigt

Läs mer

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB 1 BESLUT 2015-04-24 Dnr SU 1.2.1-3150-14 Universitetsstyrelsen Agneta Stenborg Universitetsjurist Ledningskansliet Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB Dessa anvisningar syftar till att

Läs mer

Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län?

Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län? Bryr sig, Intresserar sig, Involverar, Aktiverar Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län? Slutrapport från kartläggning av kvinnors och mäns representation i de kommunala

Läs mer

Andra AP-fondens index över andel kvinnor i börsbolagen: styrelser, ledningar och anställda

Andra AP-fondens index över andel kvinnor i börsbolagen: styrelser, ledningar och anställda Andra AP-fondens index över andel kvinnor i börsbolagen: styrelser, ledningar och anställda En studie genomförd av Nordic Investor Services juni 2012 Andra AP-fondens Kvinnoindex 2012 - Sammanfattning

Läs mer

10 Offentligt ägda företag

10 Offentligt ägda företag Offentlig ekonomi 2009 10 I detta kapitel beskrivs de offentligt ägda företagen. Kapitlet inleds med en genomgång av företagens resultat- och balansräkningar samt några utvalda nyckeltal. Därefter beskrivs

Läs mer

Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser (Ds 2016:32) Remiss från Justitiedepartementet Remisstid den 25 november 2016

Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser (Ds 2016:32) Remiss från Justitiedepartementet Remisstid den 25 november 2016 PM 2016:182 RI (Dnr 110-1402/2016) Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser (Ds 2016:32) Remiss från Justitiedepartementet Remisstid den 25 november 2016 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

Andra AP-fondens index över andel kvinnor i börsbolagen: styrelser, ledningar och anställda

Andra AP-fondens index över andel kvinnor i börsbolagen: styrelser, ledningar och anställda Andra AP-fondens index över andel kvinnor i börsbolagen: styrelser, ledningar och anställda En studie genomförd av Nordic Investor Services i maj 2013 Andra AP-fondens Kvinnoindex 2013 Sammanfattning Andelen

Läs mer

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015)

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) 1. BOLAGSSTÄMMA Kodens innehåll Följs Kommentar 1.1 Tidpunkt och ort för stämman samt ärende på stämman 1.2 Kallelse och övrigt underlag

Läs mer

Ägardirektiv för KTH Holding AB

Ägardirektiv för KTH Holding AB Ägardirektiv för KTH Holding AB Direktiv för bolagsstyrning KTH Holding AB... 2 1.1 KTHHABs verksamhet och affärsidé... 2 1.2 Ägarstyrning i statliga bolag... 2 1.3 Bolagsstämman... 3 1.4 Styrelsen i KTH

Läs mer

Valberedningens förslag beträffande pkt 2, och 18 på dagordningen

Valberedningens förslag beträffande pkt 2, och 18 på dagordningen Till årsstämman i Intellecta AB (publ) den 12 maj 2016, kl. 16.00, Spårvagnen, Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A, Stockholm. Valberedningens förslag beträffande pkt 2, 13-16 och 18 på dagordningen

Läs mer

VD och styrelser ur ett könsperspektiv. Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland

VD och styrelser ur ett könsperspektiv. Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland VD och styrelser ur ett könsperspektiv Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland Bakgrund Statistiken i den här presentationen är framtagen

Läs mer

Yttrande över Business Region Göteborgs (BRG) modell för ägarstyrning av minoritetsägda bolag

Yttrande över Business Region Göteborgs (BRG) modell för ägarstyrning av minoritetsägda bolag Bilaga H Styrelsen 2016-06-13 1 Diarenummer: 0059/16 Handläggare: Peter Berggren Tel: 031-368 54 56 E-post: peter.berggren@gshab.goteborg.se Yttrande över Business Region Göteborgs (BRG) modell för ägarstyrning

Läs mer

Ägardirektiv för KTH Holding AB

Ägardirektiv för KTH Holding AB Ägardirektiv för KTH Holding AB Direktiv för bolagsstyrning KTH Holding AB... 2 1.1 KTHHABs verksamhet och affärsidé... 2 1.2 Ägarstyrning i statliga bolag... 2 1.3 Bolagsstämman... 3 1.4 Styrelsen i KTH

Läs mer

Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB 2015

Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB 2015 Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Stockholm 2015 03 26 Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes

Läs mer

ÖVRIG INFORMATION INFÖR SJ AB:s ÅRSSTÄMMA. Enligt Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) skall kallelsen till årsstämman innehålla följande:

ÖVRIG INFORMATION INFÖR SJ AB:s ÅRSSTÄMMA. Enligt Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) skall kallelsen till årsstämman innehålla följande: ÖVRIG INFORMATION INFÖR SJ AB:s ÅRSSTÄMMA Enligt Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) skall kallelsen till årsstämman innehålla följande: -Ägarens förslag till ordförande på årsstämman -Ägarens förslag

Läs mer

Varför en 100- lista?

Varför en 100- lista? Varför en 100- lista? Ökad styrelsekompetens i regionen och fler kvinnor i styrelserna är vik7ga frågor för regionens konkurrenskra

Läs mer

Bolag Dokumenttyp Funktion Dok nr Säkerhetsklass Sidnr Länsförsäkringar Norrbotten. Policy Styrelsen B24:2012:0:5 Intern

Bolag Dokumenttyp Funktion Dok nr Säkerhetsklass Sidnr Länsförsäkringar Norrbotten. Policy Styrelsen B24:2012:0:5 Intern 1 Innehållsförteckning 1. Utseende av valberedning m.m.... 2 2. Valberedningens uppgifter och arbetsformer... 2 2.1. Styrelsens storlek och sammansättning mm... 3 2.2. Tillsättning av styrelse... 4 2.3.

Läs mer

Civilutskottets betänkande 2014:CU1. Frågor om bostäder och könskvotering. Motion 2014:CU1. Utskottet

Civilutskottets betänkande 2014:CU1. Frågor om bostäder och könskvotering. Motion 2014:CU1. Utskottet Civilutskottets betänkande Frågor om bostäder och könskvotering behandlar i detta betänkande 5 motioner. 2014:C19Fr, Bygg fler hyresrätter för unga av klass SA13, Wasaskolan. som sin mening vad som i motionen

Läs mer

Regeringens skrivelse 2004/05:120

Regeringens skrivelse 2004/05:120 Regeringens skrivelse 2004/05:120 2005 års redogörelse för företag med statligt ägande Skr. 2004/05:120 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 26 maj 2005 Göran Persson Thomas

Läs mer

Bolagspolicy för Tjörns kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-04-16 (KF 45)

Bolagspolicy för Tjörns kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-04-16 (KF 45) Bolagspolicy för Tjörns kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-04-16 (KF 45) 1 Bakgrund Genom beslut i kommunfullmäktige den 22 december 2008 (KF 175) beslutades att bilda en bolagskoncern med Tjörns

Läs mer

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027.

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027. Svenska staten Finansdepartementet Enheten statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Jernhusen AB (publ) 2014 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Kvotering i stadens kommunala bolagsstyrelser Skrivelse av Karin Wanngård (S)

Kvotering i stadens kommunala bolagsstyrelser Skrivelse av Karin Wanngård (S) PM 2014: RI (Dnr 222-630/2013) Kvotering i stadens kommunala bolagsstyrelser Skrivelse av Karin Wanngård (S) Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. Skrivelse av Karin Wanngård

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning. Härmed kallas till årsstämma i Infranord AB, 556793-3089.

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning. Härmed kallas till årsstämma i Infranord AB, 556793-3089. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Infranord AB 2015 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Verksamhetsberättelse för företag med statligt ägande

Verksamhetsberättelse för företag med statligt ägande Verksamhetsberättelse för företag med statligt ägande 2014 Innehåll 3 Ekonomi i korthet 4 Förord 6 Händelser i korthet 11 Aktiv bolagsförvaltning 14 Bolagsexempel Swedavia 18 Bolagsexempel Svevia 20 Nomineringar

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027.

Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Jernhusen AB (publ) 2015 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Från idéer till framgångsrika företag. Aktiviteter för att påverka lönar sig Styrelsekartläggning 2017

Från idéer till framgångsrika företag. Aktiviteter för att påverka lönar sig Styrelsekartläggning 2017 Aktiviteter för att påverka lönar sig Styrelsekartläggning 2017 Bakgrund Motsvarande statistik togs fram 2013 och föreliggande undersökning är en jämförelse mellan åren. Denna sammanfattande rapport inleds

Läs mer

HR kompetens in i styrelserummet. SVERIGES HR FÖRENING Våren 2014 Margareta Neld

HR kompetens in i styrelserummet. SVERIGES HR FÖRENING Våren 2014 Margareta Neld HR kompetens in i styrelserummet SVERIGES HR FÖRENING Våren 2014 Margareta Neld 1 AGENDA Utgångspunkter för professionellt styrelsearbete Nyttan av en styrelse När är det dags för en aktiv styrelse utifrån

Läs mer

Ersättningspolicy. Folksam ömsesidig livförsäkring

Ersättningspolicy. Folksam ömsesidig livförsäkring Ersättningspolicy Folksam ömsesidig livförsäkring Bolag: Folksam ömsesidig livförsäkring Beslutad av: Styrelsen i Folksam ömsesidig livförsäkring Fastställd: 2014-05-21 Ersätter tidigare version fastställd

Läs mer

Företagsamheten 2017 Metodbeskrivning

Företagsamheten 2017 Metodbeskrivning 2017-02-20 Företagsamheten 2017 Metodbeskrivning Bakgrund Genom företagande ges människor möjlighet att förverkliga sina idéer och drömmar. Men företagandet innebär också ett ansvar mot kunder, leverantörer,

Läs mer

Box IR:s årliga IR-enkät. Augusti september 2010

Box IR:s årliga IR-enkät. Augusti september 2010 Box IR:s årliga IR-enkät Augusti september 2010 Executive summary Att intresset för finansiell kommunikation och Investor Relations-frågor bland svenska börsbolag är stort framgår av den enkätundersökning

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Aktiebolaget Svensk Bilprovning Härmed kallas till årsstämma i Aktiebolaget Svensk Bilprovning,

Kallelse till årsstämma i Aktiebolaget Svensk Bilprovning Härmed kallas till årsstämma i Aktiebolaget Svensk Bilprovning, Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 Stockholm Riksdagens centralkansli 100 12 Stockholm Kallelse till årsstämma i Aktiebolaget Svensk Bilprovning 2017 Härmed

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB 2017

Kallelse till årsstämma i Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB 2017 Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 Stockholm Kallelse till årsstämma i Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB 2017 Härmed kallas till årsstämma i Svensk-Danska

Läs mer

Därför fokuserar staten på hållbarhet

Därför fokuserar staten på hållbarhet Därför fokuserar staten på hållbarhet Finansmarknadsminister Peter Norman 9 april 2014 Staten en stor bolagsägare En av Sveriges största bolagsportföljer 51 bolag 42 helägda och 9 delägda 2 noterade bolag

Läs mer

Kommunallagen ställer tre krav för att kommunen ska få överlämna ansvaret för en kommunal verksamhet till ett bolag.

Kommunallagen ställer tre krav för att kommunen ska få överlämna ansvaret för en kommunal verksamhet till ett bolag. FÖRETAGSPOLICY B:2 1 Bakgrund Kommunallagen ger kommunerna möjlighet att överlämna vården av en kommunal angelägenhet till aktiebolag, ekonomisk förening, ideell förening eller stiftelse. (Kl 3 kap 16)

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Svevia AB (publ) 2016 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Green Cargo AB 2014 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden Holding AB 2012

Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden Holding AB 2012 Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statligt ägande 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Stockholm 2012-03-27 Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (2)

Stockholms läns landsting 1 (2) Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingshuset i Stockholm AB Org.nr. 55^477-937^ SKRIVELSE Styrelsen Förslag till ändring av ägardirektiv för AB Stockholms Läns Landstings Internfinans Ärendebeskrivning

Läs mer

1(8) Företagspolicy. Styrdokument

1(8) Företagspolicy. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Policy Beslutad av Kommunfullmäktige 2015-10-28 140 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(8) Innehållsförteckning 1 Inledning...4 2 Policy & ägardirektiv

Läs mer

SKANDIA LIVS ÄGARPOLICY

SKANDIA LIVS ÄGARPOLICY SKANDIA LIVS ÄGARPOLICY antagen den 19 december 2005 1. Skandia Livs principer för ägarutövande 1.1 Syfte Skandia Liv har närmare 1,2 miljoner försäkringstagare. För försäkringstagarnas räkning förvaltar

Läs mer

Verksamhetsberättelse för företag med statligt ägande

Verksamhetsberättelse för företag med statligt ägande Verksamhetsberättelse för företag med statligt ägande 2013 Innehåll 3 Ekonomi i korthet 4 Förord 6 Händelser i korthet 11 Aktiv bolagsförvaltning 15 Bolagsexempel Teracom Group 16 Nomineringar till bolagsstyrelser

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:49 2014-10-24 Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 17 oktober 2014 en framställning från advokatbyrån XXX som ombud för ett svenskt aktiemarknadsbolag ( Bolaget ). Framställningen

Läs mer

Ägarstyrning och uppsikt. Skellefteå Stadshus AB

Ägarstyrning och uppsikt. Skellefteå Stadshus AB www.pwc.se Granskningsredogörelse Ägarstyrning och uppsikt Martin Gandal Skellefteå Stadshus AB Mars 2016 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Syfte och revisionsfrågor...3

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Swedavia AB 2015 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Företagspolicy för Gislaveds kommun

Företagspolicy för Gislaveds kommun Företagspolicy för Gislaveds kommun 2016-11-02 1. Bakgrund De hel- och delägda kommunala företagen är en del av den samlade kommunala organisationen. Gislaveds kommuns framtidsvision och kommunövergripande

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Green Cargo AB 2016 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Ägardirektiv för Teater Halland AB

Ägardirektiv för Teater Halland AB 1(5) Datum Diarienummer 2013-02-06 RS130030 Ägardirektiv för Teater Halland AB Detta ägardirektiv ska antas av bolagsstämman i Teater Halland. Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör

Läs mer

Företagspolicy för Hällefors kommun

Företagspolicy för Hällefors kommun Företagspolicy för Hällefors kommun 2(4) I enlighet med bestämmelserna i 3 kapitlet 16-18 Kommunallagen (1991:900), (KL) har Hällefors kommun valt att bedriva viss kommunal verksamhet i aktiebolagsform.

Läs mer

ÄGARPOLICY FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN. Fastställd av kommunfullmäktige 1999-06-17, 116

ÄGARPOLICY FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN. Fastställd av kommunfullmäktige 1999-06-17, 116 ÄGARPOLICY FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 1999-06-17, 116 Bakgrund och syfte Kommunen bedriver verksamhet i såväl nämnd- som bolagsform. Inom kommunen skall en helhets- och samsyn

Läs mer

Ersättningspolicy. Tre Kronor Försäkring AB

Ersättningspolicy. Tre Kronor Försäkring AB Ersättningspolicy Tre Kronor Försäkring AB Bolag: Tre Kronor Försäkring AB Beslutad av: Styrelsen i Tre Kronor Försäkring AB Fastställd: 2014-09-23 Ersätter tidigare version fastställd den: 2013-09-19

Läs mer

Tid: Tisdagen den 28 april 2015, kl. 16:00 Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarebergsviadukten 70.

Tid: Tisdagen den 28 april 2015, kl. 16:00 Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarebergsviadukten 70. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Vasallen AB 2015 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad Kallelse till årsstämma i Samhall Aktiebolag 2017 Härmed kallas till årsstämma i Samhall Aktiebolag, 556448-1397. Tid: Den 27 april 2017, kl. 11.30. Plats: Klarabergsviadukten 90, Stockholm. Rätt att delta

Läs mer

Årsstämma i Catella AB (publ) torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Dagordning

Årsstämma i Catella AB (publ) torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Dagordning Årsstämma i Catella AB (publ) torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Dagordning 1. Bolagsstämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid bolagsstämman. 3. Upprättande och godkännande

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB Härmed kallas till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB,

Kallelse till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB Härmed kallas till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB, Kallelse till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB 2017 Härmed kallas till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB, 556758-1805 Tid: Plats: Torsdagen den 27 april 2017, kl.11.30 7A Centralen,

Läs mer

Kompetens och jämställdhet i styrelser

Kompetens och jämställdhet i styrelser Kompetens och jämställdhet i styrelser En undersökning genomförd bland bolagsstyrelser i Östergötland Genomförd av CMA Research AB Augusti 2016 Kompetens och jämställdhet i styrelser 2016, sida 2 Innehåll

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Koncernpolicy för Kävlinge kommun Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2002-03-14, Kf 12/02:1 Ansvar Kanslichef Koncernpolicy

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning. Härmed kallas till extra bolagsstämma i Infranord AB, 556793-3089.

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning. Härmed kallas till extra bolagsstämma i Infranord AB, 556793-3089. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till extra bolagsstämma i Infranord AB 2015 Härmed kallas till

Läs mer

Ägarpolicy för kommunägda bolag

Ägarpolicy för kommunägda bolag Datum Ägarpolicy för kommunägda bolag Kommunfullmäktige 2016-12-19 Antagen av: Kommunfullmäktige 258 Dokumentägare: Kommundirektör Ersätter dokument: 24 november 2014 196 Relaterade dokument Ägardirektiv

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet Ledarnas Chefsbarometer 2012 Chefen och jämställdhet Innehåll Inledning... 2 Rapporten i korthet... 3 Jämställda arbetsplatser?... 4 Chefens chef är en man såväl i privat som offentlig sektor... 5 En chef,

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING GEMENSAMT ÄGARDIREKTIV FÖR BOLAGEN I SPINNERSKANKONCERNEN Kf 2012-04-26, 33 Blad 1(5) Marks kommun har fyra helägda bolag Spinnerskan i Mark AB, Marks Bostads AB, Marks Fastighets AB och Mark Kraftvärme

Läs mer

Ägare styrelse VD Problem eller möjlighet? Företagarlunch Mjärdevi 2008-05-08 Bilderna 1-24: Styra AB

Ägare styrelse VD Problem eller möjlighet? Företagarlunch Mjärdevi 2008-05-08 Bilderna 1-24: Styra AB Ägare styrelse VD Problem eller möjlighet? Företagarlunch Mjärdevi 2008-05-08 Bilderna 1-24: Styra AB Styrelsearbete Styrelsen skall vara ett framtidsorienterat beslutsfora Styrelsen skall styra och kontrollera

Läs mer

Lekmannarevision Mitthem AB

Lekmannarevision Mitthem AB www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Lekmannarevision Mitthem AB Sundsvalls Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Revisionsfråga... 3 2.3. Revisionskriterier...

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i Swedfund International AB,

Härmed kallas till årsstämma i Swedfund International AB, Kallelse till årsstämma i Swedfund International AB 2016 Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Härmed kallas

Läs mer

ARBOGA KOMMUN. Blad 3. Ksau 204 Dnr 418/

ARBOGA KOMMUN. Blad 3. Ksau 204 Dnr 418/ ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2015-12-08 Blad 3 Ksau 204 Dnr 418/2015-107 Bolagspolicy för Arboga kommuns bolag Kommunstyrelseförvaltningen har i

Läs mer

ICA Banken AB FI Dnr 13-1522 genom styrelsens ordförande. Finansinspektionens beslut (att meddelas den 26 juni 2013 kl. 8.00)

ICA Banken AB FI Dnr 13-1522 genom styrelsens ordförande. Finansinspektionens beslut (att meddelas den 26 juni 2013 kl. 8.00) 2013-06-25 BESLUT ICA Banken AB FI Dnr 13-1522 genom styrelsens ordförande 171 93 SOLNA Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Fördelning kvinnor/män i operativa ledningsgrupper. November 2013

Fördelning kvinnor/män i operativa ledningsgrupper. November 2013 Fördelning kvinnor/män i operativa ledningsgrupper November 2013 Niklas Linder, VD Telefon 08-514 905 91 E-post niklas.linder@datadia.se Kvinnors representation inom operativ ledning av företag och organisationer

Läs mer

Lekmannarevision Midlanda Fastigheter AB

Lekmannarevision Midlanda Fastigheter AB www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Lekmannarevision Midlanda Fastigheter AB Sundsvalls Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Fastighets AB Balder (publ) onsdagen den 7 maj 2013

Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Fastighets AB Balder (publ) onsdagen den 7 maj 2013 Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Fastighets AB Balder (publ) onsdagen den 7 maj 2013 Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den föreslagna dagordningen.

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 30.9.2013 2013/0110(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2015

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2015 VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2015 VD-anförande punkt 7b Verksamheten 2014 Likviditet Lönsamhetsprogram Marknadssituation Strategi Inledningen av 2015 VERKSAMHET 2014 Kvarvarande verksamheter, mkr 2014 2013

Läs mer

Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB 2014

Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB 2014 Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Stockholm 2014 03 27 Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma 2015 i Green Cargo AB Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Tid: Onsdagen den 27 april 2016, kl Plats: Näringsdepartementets lokaler, Mäster Samuelsgatan 70, Stockholm

Tid: Onsdagen den 27 april 2016, kl Plats: Näringsdepartementets lokaler, Mäster Samuelsgatan 70, Stockholm Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Sveriges Byggindustrier Box 5054 102 42 Stockholm Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma

Läs mer

UaFS Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA UTVECKLINGS AB. Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober

UaFS Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA UTVECKLINGS AB. Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA UTVECKLINGS AB Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober 2015 248 Innehållsförteckning 1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen... 2 2. Föremålet

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus AB (publ) Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus AB (publ) Härmed kallas till årsstämma i Akademiska Hus AB, org. nr. 556459-9156 Tid: 28 april 2017, kl. 11.00 Plats: Akademiska Hus, Drottning Kristinas väg 25,

Läs mer

Regeringskansliets ägarförvaltning

Regeringskansliets ägarförvaltning REGERINGSKANSLIETS ÄGARFÖRVALTNING 19 Regeringskansliets ägarförvaltning REGERINGENS FÖRVALTNINGSMANDAT Statens medel och dess övriga tillgångar står till regeringens disposition enligt 9 kap 8 regeringsformen.

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Inledning och bakgrund Syftet med Sollentuna kommuns jämställdhetsplan är att främja kvinnor och mäns lika rätt ifråga om arbete, anställnings- och

Läs mer

Fullgörande av verksamhetsuppdrag

Fullgörande av verksamhetsuppdrag Granskningsredogörelse Fullgörande av verksamhetsuppdrag Blaikenvind AB Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2.

Läs mer

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Vasallen AB (publ), org. nr 556475-4793, tisdagen den 26 april 2016 Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm Närvarande: Aktieägare Antal

Läs mer

Ändring av bolagsordning, val av styrelse och lekmannarevisorer i Kretia 2 Fastighets AB - ett nytt dotterbolag till Uppsalahem AB

Ändring av bolagsordning, val av styrelse och lekmannarevisorer i Kretia 2 Fastighets AB - ett nytt dotterbolag till Uppsalahem AB UPPSALA STADSHUS AB ORG.NR. 556500-0642 Handläggare Datum Diarienummer Bisera Jusufbasic 2017-06-29 USAB-2017/41 Styrelsen för Uppsala Stadshus AB Ändring av bolagsordning, val av styrelse och lekmannarevisorer

Läs mer

Tid: Torsdagen den 24 april 2014, kl. 14.00 Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarabergsviadukten 70.

Tid: Torsdagen den 24 april 2014, kl. 14.00 Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarabergsviadukten 70. Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Vasallen AB (publ) 2014 Härmed kallas till

Läs mer

Datum Ändring av bolagsordningar i Uppsala Stadshus AB och dess dotterbolag

Datum Ändring av bolagsordningar i Uppsala Stadshus AB och dess dotterbolag KS 13 9 APRIL 2014 Uppsala Stadshus AB Handläggare Mats Sandmark Datum 2014-02-10 Diarienummer USAB-2014/15 Styrelsen för Uppsala Stadshus AB Ändring av bolagsordningar i Uppsala Stadshus AB och dess dotterbolag

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i Aktiebolaget Bostadsgaranti, 556071-9048.

Härmed kallas till årsstämma i Aktiebolaget Bostadsgaranti, 556071-9048. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Sveriges Byggindustrier Box 5054 102 42 Stockholm Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma

Läs mer

KABE AB (publ.) Informationspolicy. Fastställd på styrelsemöte 2014-05-20

KABE AB (publ.) Informationspolicy. Fastställd på styrelsemöte 2014-05-20 KABE AB (publ.) Informationspolicy Fastställd på styrelsemöte 2014-05-20 Innehåll 1. Inledning 2. Extern/intern information 1 2.1 Kanaler för extern och intern information 1 2.2 Extern information 1 2.3

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 30 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 30 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 30 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i SJ AB 2015 Härmed kallas till årsstämma i

Läs mer

Ägardokument KFS. KFS och framtiden ur TLTHs ägarperspektiv 2013-04-26. Rasmus Kjellén Kårordförande 12/13. Axel Andersson Kårordförande 11/12

Ägardokument KFS. KFS och framtiden ur TLTHs ägarperspektiv 2013-04-26. Rasmus Kjellén Kårordförande 12/13. Axel Andersson Kårordförande 11/12 Ägardokument KFS KFS och framtiden ur TLTHs ägarperspektiv 2013-04-26 Rasmus Kjellén Kårordförande 12/13 Axel Andersson Kårordförande 11/12 Sara Gunnarsson FM-ledamot 13 Jacob Adamowicz FM-ledamot 13 Klubbat

Läs mer

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag 2013-12-10 Ks 213/2013 Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Innehållsförteckning 1. Syfte... 3 2. Tillämpningsområde... 3 3. Ägarroll... 3 3.1 Kommunfullmäktige...3 3.2 Kommunstyrelsen...4

Läs mer

Lekmannarevisio n i Sundsvall Elnät AB & ServaNet AB

Lekmannarevisio n i Sundsvall Elnät AB & ServaNet AB www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Lekmannarevisio n i Sundsvall Elnät AB & ServaNet AB Sundsvalls Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer