Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015"

Transkript

1 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings län Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län har förbättrats för varje månad sedan slutet av 2013 och den goda utvecklingen forsätter även i starten av Det var 16:e månaden i rad (i jämförelse med samma månad året innan) som arbetslösheten minskade. Förbättringstakten har dock saktat in något under hösten och vintern och arbetslösheten minskar inte riktigt lika snabbt som under sommarmånaderna Arbetslösheten minskar snabbast för ungdomar, som är den grupp som är mest känslig för konjunkturens svängningar. För personer med en funktionsnedsättning minskar arbetslösheten i stadig takt, medan arbetslösheten bland personer födda utanför Sverige fortsätter att öka. Summan av på Arbetsförmedlingen inskrivna öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd uppgick i slutet av februari månad till För ett år sedan var motsvarande siffra Under ett år har antalet minskat med 800 personer eller 6,4 procent. I förhållande till den registerbaserade arbetskraften var 7,0 procent arbetslösa i slutet av februari månad. Detta innebär att länet fortsatt har Sveriges fjärde lägsta arbetslöshet. Färre sommarjobb men fler vanliga platser 1 Antalet lediga platser som anmäldes till Arbetsförmedlingen i februari uppgick till 3 300, vilket är fler än för ett år sedan. Antalet anmälda sommarvikariat uppgick till 920 platser i februari 2015, vilket är en ökning med 740 platser jämfört med för ett år sedan. Den kraftiga ökningen förklaras alltså delvis av en uppgång i sommarvikariat. De flesta nya platser kommer inom branscherna Finansiell verksamhet, företagstjänster, Vård och omsorg samt Handel, som sammantaget svarar för 75 procent av de anmälda jobben. Länets största bransch Industrin står för knappt 4 procent av platserna. Av de utannonserade sommarvikariaten återfinns nära 60 procent av platserna inom Vård och omsorg. De mest eftersökta yrkena i länet under februari månad var vårdbiträde, eventsäljare och butiksdemonstratörer med flera, truckförare, kundtjänstpersonal och undersköterskor. Oförändrat antal personer till arbete från arbetslöshet Under februari övergick 810 inskrivna arbetslösa till arbete. Det var 2 personer fler än under samma period 2014 och läget är i princip oförändrat. Under 2014 minskade anta 1 Arbetsförmedlingen har sett en ökning av antalet nyanmälda lediga platser med ett overifierat bakomliggande rekryteringsbehov. Detta medför att utvecklingen för Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik avseende lediga platser skall tolkas med försiktighet. Arbetsförmedlingens andel av de lediga platserna varierar över tid och konjunktur. Också annonseringsregler och annonseringskultur förändras över tid. Syftet med platsannonseringen är primärt att underlätta matchningen på arbetsmarknaden. - MÖJLIGHETERNAS MÖTESPLATS

2 let som gick från arbetslöshet till arbete vilket kan varit en indikation på att de som finns inskrivna som arbetsökande står allt längre från arbetsmarknaden. Samtidigt har antalet inskrivna arbetsökande minskat totalt sett vilket i sig kommer innebära ett minskat utflöde av arbetslösa till arbete. Sammantaget under 2014 gick personer som varit inskriva arbetslösa vid någon av länets arbetsförmedlingar till arbete. Detta var 380 färre än under Många varslade om uppsägning under februari En indikator på hur arbetskraftsefterfrågan utvecklas är arbetsgivarnas varsel om kommande uppsägningar. Under februari varslades 100 personer om uppsägning i Jönköping. Under hela 2014 varslades i genomsnitt 80 personer per månad om uppsägning i länet och snittet för den senaste 10 årsperioden är 190 personer. Antalet nya som skrivs in som arbetsökande ökade marginellt I slutet av februari registrerade sig 710 personer som arbetssökande på länets arbetsförmedlingar, vilket var 10 fler än samma månad Under 2014 minskade antalet nyinskrivna i jämförelse med samma månad 2013 för varje månad (utom november). Det återstår att se om februari 2015, likt november 2014, också var ett undantag i trenden med allt färre nyinskrivna, eller om den positiva utvecklingen håller på att brytas. Av de nyinskrivna var 42 procent födda utanför Sverige och 35 procent ungdomar (18 24 år). Antalet inskrivna arbetslösa minskar I slutet av februari var (5 300 kvinnor och män) personer inskriva arbetslösa i Jönköpings län. På ett år har antalet inskrivna arbetslösa minskat med 800 personer, eller 6,4 procent. Arbetslösheten minskar för både män och kvinnor, men i något snabbare takt för kvinnorna under februari. Under 2014 minskade arbetslösheten ungefär lika snabbt för kvinnor som för män. Av de arbetslösa i länet är 55 procent män. Detta förklaras av att fler män än kvinnor står till arbetsmarkandens förfogande, det vill säga de vill och kan ta ett arbete 2 och ingår därmed i arbetskraften. För ungdomar (18 24 år) är skillnaden större och männen utgör 59 procent av de arbetslösa. Detta förklaras framför allt av att fler kvinnor än män studerar vidare på eftergymnasiala utbildningar och därmed står utanför arbetskraften. Länets kommuner kraftig ökning av arbetslösheten i Sävsjö Bland länets kommuner minskade arbetslösheten under februari i alla kommuner utom Sävsjö, Gnosjö och Nässjö. I Gnosjö och Nässjö är ökningarna relativt små, men i Sävsjö har antalet arbetslösa ökat med 24 procent, eller 100 personer, på ett år. I relativa termer är det en ökning av arbetslösheten från 7,9 procent till 9,6 procent av arbetskraften. Vid en jämförelse med övriga Sverige är det bara några få kommuner som har en kraftigare ökning av arbetslösheten. Ökningen av antalet arbetslösa i Sävsjö förklaras av den stora inflyttningen från utlandet till kommunen. För personer födda i Sverige minskade 2 Bland kvinnorna uppgick det relativa arbetskraftstalet, dvs. andelen av befolkningen som ingår i arbetskraften, till 68,4 procent, För männen var arbetskraftstalet 73,9 procent. Arbetskraftsundersökningarna (AKU), januari 2015,

3 antalet arbetslösa i Sävsjö med 7,1 procent i jämförelse med februari För utrikesfödda ökade antalet arbetslösa med 49 procent under samma period. Högst relativ arbetslöshet i länet har Nässjö med 10,0 procent och lägst Habo med 3,5 procent av den registerbaserade arbetskraften. Detta innebär att Habo har den trettonde lägsta arbetslösheten bland Sveriges 290 kommuner och det är unikt på så vis att kommunen inte ligger i direkt anslutning till en storstadsregion, vilket övriga kommuner i toppen gör. Antalet inskrivna som var födda utanför Sverige uppgick i slutet av månaden till personer, en ökning med 8,1 procent eller 440 personer jämfört med samma månad för ett år sedan. Antalet inskrivna som har ett funktionshinder som innebär nedsatt arbetsförmåga minskade med 120 personer eller 4,7 procent i jämförelse med februari Det innebär inskrivna med funktionsnedsättning i länet. Hela minskningen inom gruppen funktionsnedsatta tillfaller kvinnorna. Antalet inskrivna män med en funktionsnedsättning ökade något i jämförelse med februari Färre arbetslösa ungdomar Antalet inskrivna arbetslösa ungdomar i åldern år fortsätter att minska i rask takt. I slutet av februari fanns arbetslösa vilket är 610 färre än för ett år sedan en minsking med 18,1 procent. Framför allt har antalet unga i program med aktivitetsstöd minskat. I relativa tal uppgick ungdomsarbetslösheten till 12,5 procent av den registerbaserade arbetskraften. Jönköpings län har därmed den fjärde lägsta ungdomsarbetslösheten av alla län och ligger långt under riksgenomsnittet på 14,3 procent. Högst ungdomsarbetslöshet har Tranås med 17,6 procent och lägst har Habo med 9,9 procent. Värt att notera är att Sävsjö har länets tredje lägsta ungdomsarbetslöshet efter Habo och Jönköping, vilket står i kontrast till den höga nivån på den totala arbetslösheten. Färre med långa tider i arbetslöshet, men andelen ökar. Fyra av tio inskrivna arbetslösa i februari, har varit arbetslösa i mindre än sex månader. Mindre än sex månader är en förhållandevis kort tidsperiod som i sig inte signalerar någon allvarlig arbetslöshetsproblematik. Längre tider i arbetslöshet är förknippat med minskad sannolikhet att komma i jobb och är därför mer problematiskt. Positivt är därför att antalet arbetslösa med längre inskrivningstider (sex månader eller mer) minskar. Antal personer som hade varit arbetslösa i mer än tolv månader uppgick i februari till 37 procent av de inskrivna eller personer. Det är en minskning med 100 personer i jämförelse med samma månad Av samtliga arbetslösa hade 18,0 procent en arbetslösperiod på mer än 24 månader, vilket motsvarar personer. Gruppen har minskat med 50 personer eller 2,2 procent på ett år. Allt eftersom arbetsmarknaden förbättras minskar även arbetslösheten bland de som har långa tider i arbetslöshet. Men minskningen går långsammare än för de med korta tider arbetslöshet. Därför ökar andelen med längre arbetslöshetstider även fast antalet minskar. Exempelvis har andelen personer som hade varit arbetslösa i mer än tolv månader ökat från 35 procent till 37 procent av de arbetssökande fast antalet minskat med

4 100 personer. Denna utveckling lär fortsätta i takt med att arbetsmarknaden förbättras och arbetslösheten minskar under Arbetssökande i program med aktivitetsstöd minskar personer var arbetssökande i program med aktivitetsstöd i slutet av februari. Detta är en minskning i jämförelse med februari 2014 med 270 personer eller 4,4 procent. Antalet som har arbete med stöd ökar något personer hade olika former av arbete med stöd under februari. Det innebär en ökning med 70 personer jämfört med föregående år. Av dessa var 2 500, eller 85 procent, sysselsatta i särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga personer (en ökning med 22 procent) hade ett Nystartsjobb i slutet av februari. Anställningsformen innebär en ekonomisk ersättning till den arbetsgivare som anställer en person som stått utanför arbetslivet en längre tid. Fakta om statistiken Notera att den arbetslöshetsstatistik som Arbetsförmedlingen redovisar inte är den officiella arbetslösheten utan att den istället redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU). Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik bygger på olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft. Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning Mars månads arbetsmarknadsstatistik publiceras den 14 april.

5 Inskrivna arbetslösa i februari 2015 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften år = 5,9 % = 6,0 8,0 % 1 = 8,1 % 1 Genomsnitt för länet +/- 1 procentenhet Gislaved Mullsjö Habo Gnosjö Jönköping Vaggeryd Värnamo Tranås Aneby Nässjö Eksjö Vetlanda Sävsjö Kommun Inskrivna arbetslösa Förändring i procentenheter* Nässjö 10,0% 0,5 Sävsjö 9,6% 1,8 Tranås 8,9% -0,8 Gislaved 8,2% -0,5 Riket 8,1% -0,4 Gnosjö 7,9% 0,3 Aneby 7,3% -0,5 Jönköpings län 7,0% -0,4 Värnamo 6,7% -0,2 Vetlanda 6,5% -0,6 Vaggeryd 6,3% -0,8 Jönköping 6,3% -0,7 Eksjö 5,8% -1,0 Mullsjö 5,6% -0,8 Habo 3,5% -0,6 *Förändring i procentenheter jämfört med motsvarande period föregående år

6 Inskrivna arbetslösa i februari 2015 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften år = 7,0 % = 7,1 9,1 % 1 = 9,2 % 1 Genomsnitt för Riket +/- 1 procentenhet AC Z Y X W S U C T D E O F H N G K M BD I AB Län Inskrivna arbetslösa Förändring i procentenheter* X Gävleborgs län 12,0% 0,0 K Blekinge län 11,1% -0,2 D Södermanlands län 10,7% -0,5 M Skåne län 10,3% -0,2 Y Västernorrlands län 9,6% -0,8 U Västmanlands län 9,5% -0,7 E Östergötlands län 9,4% -0,5 S Värmlands län 9,2% -0,6 G Kronobergs län 8,7% -0,1 I Gotlands län 8,6% -0,8 T Örebro län 8,6% -0,8 H Kalmar län 8,1% -0,3 Riket 8,1% -0,4 Z Jämtlands län 7,9% -0,5 BD Norrbottens län 7,7% -0,7 O Västra Götalands län 7,6% -0,4 W Dalarnas län 7,4% -0,3 AC Västerbottens län 7,2% -0,8 F Jönköpings län 7,0% -0,4 N Hallands län 6,6% -0,3 AB Stockholms län 6,4% -0,3 C Uppsala län 5,6% -0,4 * Förändring i procentenheter jämfört med motsvarande period föregående år

Andreas Mångs, Analysavdelningen. län - november. 293 personer, år. oktober. i fjol. Arbetsförmedlingen

Andreas Mångs, Analysavdelningen. län - november. 293 personer, år. oktober. i fjol. Arbetsförmedlingen MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jönköping, 18 decemberr 2013 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, november 2013 12 603 (7,3 %) 5 847

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013 18 december 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013 Lediga platser Under månaden anmäldes 1 1036 lediga platser och samma månad förra året anmäldes 1 081. Således

Läs mer

Många arbetslösa har en svag förankring till arbetsmarknaden

Många arbetslösa har en svag förankring till arbetsmarknaden Lönebildningsrapporten 2014 93 FÖRDJUPNING Många arbetslösa har en svag förankring till arbetsmarknaden Diagram 72 Jobbchans för olika grupper, 16 64 år Procent, säsongsrensade månadsvärden 16 14 16 14

Läs mer

Fler arbetade timmar. för en bättre välfärd

Fler arbetade timmar. för en bättre välfärd Fler arbetade timmar för en bättre välfärd Fler arbetade timmar - för en bättre välfärd Fler arbetade timmar - för en bättre välfärd Författare: Anna Werkelin Ahlin och Simon Vinge Kommunal 2013-03-19

Läs mer

Utbildningsexplosion i befolkningen men får akademikerna arbete i nivå med sin utbildning?

Utbildningsexplosion i befolkningen men får akademikerna arbete i nivå med sin utbildning? PM Sida: 1 av 13 Datum: 2014-11-26 Utbildningsexplosion i befolkningen men får akademikerna arbete i nivå med sin utbildning? Arbetsförmedlingen Linda Pärlemo Sida: 2 av 13 Innehåll Sammanfattning... 3

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Avser december 2010 december 2011 Inlämnad den 22 februari 2012 Sida: 2 av 90 Sida: 3 av 90 Dnr: AF-2010/436389 Datum: 2012-02-22 Återrapportering enligt regleringsbrevet

Läs mer

Arbetsmarknad Fakta i korthet

Arbetsmarknad Fakta i korthet Jag har fullt stöd från min arbetsgivare. Arbetet är kreativt och utmanande. Min arbetssituation är helt skräddarsydd efter mina behov för att jag ska kunna prestera maximalt trots en lång rad handikapp.

Läs mer

Nya ohälsomått inom sjukförsäkringen

Nya ohälsomått inom sjukförsäkringen Social Insurance Report Nya ohälsomått inom sjukförsäkringen En introduktion till det nya sjukpenningtalet samt nybeviljade sjukersättningar eller aktivitetsersättningar per 1 registrerade försäkrade ISSN

Läs mer

Närmar sig och fjärmar sig

Närmar sig och fjärmar sig Närmar sig och fjärmar sig Uppföljning av indikatorerna för utrikes föddas sysselsättning Lena Schröder, Integrationsverket Gün Sahin, Arbetsmarknadsstyrelsen Närmar sig och fjärmar sig Integrationsverkets

Läs mer

Hur stor är egentligen ungdomsarbetslösheten?

Hur stor är egentligen ungdomsarbetslösheten? Hur stor är egentligen ungdomsarbetslösheten? av Anders Forslund 2014-01-10 Sammanfattning [Klicka och skriv sammanfattningen] IFAU - [Klicka och skriv titel] 1 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2

Läs mer

Uppföljning av plusjobb

Uppföljning av plusjobb Uppföljning av plusjobb Linus Lindqvist RAPPORT 2007:14 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under Arbetsmarknadsdepartementet med säte i Uppsala. IFAU ska

Läs mer

Socioekonomisk analys över Småland och öarna 2013-05-15

Socioekonomisk analys över Småland och öarna 2013-05-15 Socioekonomisk analys över Småland och öarna 2013-05-15 1 Innehåll Sammanfattning och SWOT-analys... 2 Demografi och befolkning... 6 Befolkningstäthet i Småland och öarna... 7 Befolkningsutveckling i Småland

Läs mer

Effektutvärdering av projekt UPP (KASAM) Birger Simonson

Effektutvärdering av projekt UPP (KASAM) Birger Simonson Effektutvärdering av projekt UPP (KASAM) Birger Simonson Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Göteborgs universitet Mars 2012 2 Utvärderarens uppdrag Jag har åtagit mig att utvärdera Projekt

Läs mer

Ett år efter stroke Rapport från Riks-Stroke

Ett år efter stroke Rapport från Riks-Stroke Ett år efter stroke Rapport från Riks-Stroke 1-årsuppföljning 2011 - livssituation, tillgodosedda behov och resultat av vårdens och omsorgens insatser RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning för 2014 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning för 2014 och en långsiktig utblick Text Håkan Gustavsson Marwin Nilsson Tord Strannefors Text- och bildredigering Marcus Löwing Yvonne Elliman Eftertryck tillåten med angivande av källa. 2014-01-29 Var finns jobben och Yrkeskompassen Var

Läs mer

Vad gör de i jobb- och utvecklingsgarantin?

Vad gör de i jobb- och utvecklingsgarantin? Vad gör de i jobb- och utvecklingsgarantin? Sara Martinson Kristina Sibbmark RAPPORT 2010:15 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter Statistisk analys Per Gillström Analysavdelningen 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se www.hsv.se 2011-12-09 2012/1 Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter I analysen

Läs mer

TCO GRANSKAR: FLER KVINNOR LEDER MEN FÅ NÅR TOPPEN #3/13

TCO GRANSKAR: FLER KVINNOR LEDER MEN FÅ NÅR TOPPEN #3/13 TCO GRANSKAR: FLER KVINNOR LEDER MEN FÅ NÅR TOPPEN #3/13 2013 03 204 Ulrika Hagström Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO ulrika.hagstrom@tco.se Tel 08-782 91 31 2 fler kvinnor leder tco granskar

Läs mer

Från försörjningsstöd till arbete Hur kan vägen underlättas?

Från försörjningsstöd till arbete Hur kan vägen underlättas? Från försörjningsstöd till arbete Hur kan vägen underlättas? Eva Mörk RAPPORT 2011:6 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning för 2013 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning för 2013 och en långsiktig utblick Text håkan gustavsson tord strannefors Text- och bildredigering gun Westberg eftertryck tillåten med angivande av källa. 2013-01-23 Ura 2013:1 Var finns jobben? Bedömning för 2013 och en långsiktig utblick

Läs mer

I SPÅREN AV DEN EKONOMISKA KRISEN

I SPÅREN AV DEN EKONOMISKA KRISEN SKRIFTER FRÅN TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET 2011:4 2011 ÅRS UPPFÖLJNING AV UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR I SPÅREN AV DEN EKONOMISKA KRISEN ALLMÄN INFORMATION Temagruppen@ungdomsstyrelsen.se MEDIA

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6

en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6 en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den

Läs mer

Hur stor är risken för bestående hög arbetslöshet?

Hur stor är risken för bestående hög arbetslöshet? Hur stor är risken för bestående hög arbetslöshet? Laura Hartman och Helena Svaleryd Laura Hartman är docent i nationalekonomi, verksam som forskningschef hos SNS och medlem av Finanspolitiska rådet. Hennes

Läs mer

VG PRIMÄRVÅRD I FÖRHÅLLANDE TILL RIKSREVISIONENS RAPPORT PRIMÄRVÅRDENS STYRNING EFTER BEHOV ELLER EFTERFRÅGAN?

VG PRIMÄRVÅRD I FÖRHÅLLANDE TILL RIKSREVISIONENS RAPPORT PRIMÄRVÅRDENS STYRNING EFTER BEHOV ELLER EFTERFRÅGAN? VG PRIMÄRVÅRD I FÖRHÅLLANDE TILL RIKSREVISIONENS RAPPORT PRIMÄRVÅRDENS STYRNING EFTER BEHOV ELLER EFTERFRÅGAN? Hälso- och sjukvårdsavdelningen: Vårdvalsenheten/Område Uppföljning och Analys VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Läs mer

MÅNGFALDSBAROMETERN 2013

MÅNGFALDSBAROMETERN 2013 HÖGSKOLAN I GÄVLE MÅNGFALDSBAROMETERN 2013 Ansvariga: Orlando Mella, professor Fereshteh Ahmadi, professor Irving Palm, docent Oktober 2013 PRESENTATION AV MÅNGFALDSBAROMETERN Mångfaldsbarometern skapades

Läs mer

STÄNGDA DÖRRAR TILL DE HÖGSTA CHEFSNIVÅERNA

STÄNGDA DÖRRAR TILL DE HÖGSTA CHEFSNIVÅERNA STÄNGDA DÖRRAR TILL DE HÖGSTA CHEFSNIVÅERNA LEDARNAS JÄMSTÄLLDHETSBAROMETER 2014 Vi arbetar för att Sverige ska ha världens bästa chefer. JÄMSTÄLLDHETSBAROMETER 2014 VI HAR INTE RÅD ATT VÄNTA 3 KVINNA

Läs mer

#10. Robert Gidehag och Henrik Öhman. Använd kraften! Vägar till ett större arbetsutbud

#10. Robert Gidehag och Henrik Öhman. Använd kraften! Vägar till ett större arbetsutbud #10 Robert Gidehag och Henrik Öhman Använd kraften! Vägar till ett större arbetsutbud Författaren och Reforminstitutet 2002 Omslag: Ulrica Croneborg Illustration: Ulrica Croneborg Sättning: Ateljé Typsnittet

Läs mer

Vad vill våra kunder?

Vad vill våra kunder? 2006:4 Vad vill våra kunder? En mätning av spontana kundmöten i telefon- och besökskundtjänst ISSN 1652-9863 Statistikrapport administrationsstatistik Vad vill våra kunder? En mätning av spontana kundmöten

Läs mer

Mediebevakning av omstruktureringar i näringslivet

Mediebevakning av omstruktureringar i näringslivet A2006:004 Mediebevakning av omstruktureringar i näringslivet En metod för att mäta flytt av produktion Viktor Jonsson Mediebevakning av omstruktureringar i näringslivet En metod för att mäta flytt av

Läs mer