Sannolikheten att anställas inom universitets- och högskolevärlden efter avlagd doktorsexamen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sannolikheten att anställas inom universitets- och högskolevärlden efter avlagd doktorsexamen"

Transkript

1 Sannolikheten att anställas inom universitets- och högskolevärlden efter avlagd doktorsexamen En studie av likheter och skillnader med avseende på kön Rapport från samhällsvetenskapliga fakultetens jämställdhetsgrupp Stockholms universitet 2008

2 Förord Studien har initierats av samhällsvetenskapliga fakultetens jämställdhetsgrupp. Initiativet har fått stöd av dekanus för att genomföras. Docent Magnus Nermo har sammanställt och analyserat datamaterialet. Studien har diskuterats och kommenterats av jämställdhetsgruppen vid flera tillfällen. Rapporten överlämnas härmed till fakultetsnämnden. Professor Anna Hollander Ordförande för samhällsvetenskapliga fakultetens jämställdhetsgrupp 2

3 Inledning Kvinnor har varit i majoritet bland registrerade studenter vid Stockholms universitet sedan slutet av 1970-talet (SCB 2006) 1. Trots det domineras de högre positionerna vid Stockholms universitet fortfarande av män. År 2006 var till exempel endast 25 procent av professorerna inom Humanistisk och Samhällsvetenskaplig fakultet vid Stockholms universitet kvinnor (SCB 2006). En historisk förklaring till detta är att relativt fler män än kvinnor går vidare till forskarutbildningen. Genomsnittet för universiteten i Göteborg, Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala visar dock att andelen kvinnor som avlagt doktorsexamen har ökat från 26 procent till 48 procent under perioden Motsvarande andelar för Stockholms universitet är 38 till 54 procent. Andelen kvinnor bland disputerade inom samfak vid Stockholms universitet ligger således över genomsnittet för de fem studerade universiteten. Implikationen av detta är att en könsutjämning på högre positioner kommer att ta tid även om kvinnor och män har relativt sett lika möjligheter att erhålla tjänster. En ytterligare och än mer problematisk förklaring till att utjämningen på högre positioner går långsamt kan vara att kvinnor efter avlagd doktorsexamen har svårare än män att erhålla tjänster vid universitet och högskolor. Det är vidare intressant att veta om och hur detta har förändrats över tid. Speciellt med tanke på att kvinnors underrepresentation inom forskarvärlden under de senaste decennierna har varit föremål för diskussioner och olika åtgärder. Syftet här är därför att studera könsskillnader i sannolikheten att anställas som forskarassistent eller lektor inom två respektive sex år efter avlagd doktorsexamen bland de som disputerade mellan Datamaterialet som används här är hämtat från Universitets- och högskoleregistret , samt Registret över högskolans personal Samtliga siffror som avser den senaste kohorten doktorer dvs bör således tolkas försiktigt eftersom alla ännu inte har varit doktorer i sex år. Utifrån detta material kan vi naturligtvis inte uttala oss om orsakerna till en eventuell könsskillnad. Dessutom framgår det ej vid vilken högskola eller vilket universitet de anställts. De tillgängliga data ger trots dessa begränsningar en bra bild av förändringen över tid vad gäller nydisputerades sannolikhet att erhålla en anställning inom universitets- och högskolevärlden. Resultaten baseras på odds men redovisas som sannolikheten för en kvinna relativt en man att erhålla en forskarassistenttjänst eller ett lektorat inom två respektive sex år efter avlagd doktorsexamen. 2 Som exempel kan nämnas att en sannolikhet på 50% motsvarar en oddskvot på 1, vilket betyder att givet antalet disputerade kvinnor och män föreligger ingen 1 År 2006 utgjorde kvinnor ungefär 70 procent av de registrerade studenterna vid Samhällsvetenskaplig fakultet vid Stockholms universitet (SCB 2006). 2 Oddsen har omvandlats till sannolikheter enligt formeln: Sannolikhet=Odds/(1+Odds). Främsta skälet till denna omvandling är att göra resultaten mer lättolkade. 3

4 könsskillnad vad gäller sannolikheten att anställas som forskarassistent eller lektor. En sannolikhet på 60 procent kan således tolkas som att sex av tio som anställs är kvinnor, och en sannolikhet på 40 procent att fyra av tio som anställs är kvinnor. Studien inleds med en jämförelse mellan personer som avlagt doktorsexamen vid Stockholm universitet och de som avlagt doktorsexamen vid universiteten i Göteborg, Lund, Umeå och Uppsala. Därefter fokuseras de som avlagt doktorsexamen vid samhällsvetenskapliga fakulteten vid Stockholm universitet. En jämförelse av fem universitet En jämförelse mellan Göteborg, Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala visar inte någon generell trend vad gäller sannolikheten för kvinnor relativt män att erhålla vare sig en forskarassistenttjänst (FA-tjänst) eller ett lektorat inom sex år efter avlagd doktorsexamen. Generellt pendlar denna sannolikhet för kvinnor under perioden mellan 40% och 60% (se Figur 1). Det kan dock noteras att sannolikheten att få en forskarassistenttjänst inom sex år var något lägre för kvinnor relativt män bland de som disputerade i slutet av 1980 talet vid Uppsala, Stockholm och Göteborg. Bland de som examinerades var det däremot något mer sannolikt att en kvinna än en man erhöll en FA-tjänst inom sex år efter examen. Figur 1 Sannolikheten för kvinnor relativt män att anställas som forskarassistent eller lektor inom 6 år efter doktorsexamen (SAMTLIGA FAKULTETER) Relativ sannolikhet (%) Forskarassistent Lektor Examensår STHLM UPPSALA LUND GBG UMEÅ Det är naturligtvis svårt att jämföra dessa universitet i sin helhet eftersom de har olika inriktning, dvs antalet fakulteter samt representerade ämnen skiljer sig mellan dem. För att göra dem något mer jämförbara redovisas nedan motsvarande siffror enbart för de som avlagt 4

5 doktorsexamen vid samhällsvetenskaplig fakultet vid respektive universitet. Intressant nog ökar detta skillnaden mellan universiteten (figur 2). Kvinnors sannolikhet att anställas inom universitets- och högskolevärlden varierar vidare mellan olika doktorskohorter. Figur 2 visar till exempel att av de som avlagt doktorsexamen var kvinnor relativt underrepresenterade bland de som erhöll en FA-tjänst inom sex år efter examen. Däremot gällde det omvända bland de som examinerades under 1990-talet. Generellt tycks kvinnor återigen vara relativt underrepresenterade bland de som examinerades mellan Störst könsskillnad inom den senaste kohorten finner vi vid Göteborgs universitet. Alla i denna kohort har, vilket nämndes inledningsvis, ännu inte varit doktorer i sex år. Om denna kohort därför följer samma mönster som de senaste kohorterna samt (se Figur 4), så förefaller det sannolikt att könsskillnad kan minska något när samtliga i denna kohort varit doktorer i sex år. Figur 2 Sannolikheten för kvinnor relativt män att anställas som forskarassistent eller lektor inom 6 år efter doktorsexamen (SAMFAK) Relativ sannolikhet (%) Forskarassistent Lektor Examensår STHLM UPPSALA LUND GBG UMEÅ När det gäller den relativa sannolikheten att erhålla ett lektorat inom sex år efter examen vid en samhällsvetenskaplig fakultet är könsskillnaderna med få undantag små. De enda i Figur 2 som i hög grad avviker från mönstret tycks vara de som avlade doktorsexamen vid Uppsala universitet Dessa kvinnor var relativt underrepresenterade bland de som erhöll ett lektorat inom sex år efter doktorsexamen. 3 Här saknas data för Uppsala eftersom SCB av integritetsskäl inte lämnar ut uppgifter som baseras på kategorier med färre än tre kvinnor eller män. 5

6 Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet Inledningsvis nämndes att kvinnor under lång tid varit i majoritet på grundnivå vid den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet. Detta till trots domineras fortfarande de högre positionerna av män. I det följande fokuseras därför utvecklingen över tid vad gäller sannolikheten att anställas som forskarassistent eller lektor efter avlagd doktorsexamen inom samhällsvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet. Som jämförelse används ett genomsnittsvärde baserat på de ovan nämnda fem universiteten. Det är viktigt att påminna om att de presenterade siffrorna inte tar hänsyn till det faktum att det föreligger stora skillnader, vad gäller till exempel anställningsmöjligheter och alternativa karriärmöjligheter för nydisputerade, mellan de institutioner som ingår i samhällsvetenskaplig fakulteten. Inledningsvis nämndes att kvinnor utgör en allt högre andel av disputerade vid Stockholms universitet, och samma tendens finns vad gäller andelen kvinnor bland de som anställts som forskarassistent eller lektor vid högskola eller universitet. Det är även värt att notera att andelen som anställts som forskarassistent inom 6 år efter examen har minskat kraftigt under perioden. Detta beror naturligtvis främst på att andelen disputerade har ökat markant under perioden, men också på att antalet som anställts som forskarassistent har halverats under perioden, från 119 till 59 personer (se tabell 4 i appendix). Av dessa data framgår dock inte i vilken mån denna minskning kompenseras av införandet av postdoctjänster finansierade av institutioner och forskningsråd. Av figur 3 nedan framgår att Stockholms universitet inte tycks avvika i negativ bemärkelse från genomsnittet (samtliga). Tvärtom är könsskillnaderna vad gäller sannolikheten att anställas som lektor eller forskarassistent generellt mindre för de som examinerats inom samfak vid Stockholms universitet. Som redan nämnts föreligger viss variation mellan olika doktorskohorter vad gäller sannolikheten att anställas som forskarassistent. Samtidigt är det extremt små könsskillnader vad gäller den relativa sannolikheten att erhålla ett lektorat, dvs givet antalet kvinnor och män som avlagt doktorsexamen finns ingen könskillnad. 6

7 Figur 3 Sannolikheten för kvinnor relativt män att anställas som forskarassistent eller lektor inom sex år efter doktorsexamen Relativ sannolikhet (%) Forskarassistent inom sex år Lektor inom sex år Examensår STHLM SAMTLIGA Ovan nämnda skillnad mellan kvinnor och män vad gäller de äldre doktorskohorternas möjlighet att erhålla en FA-tjänst blir än tydligare vid en jämförelse mellan två respektive sex år efter examen. Av Figur 4 nedan framgår att kvinnors underrepresentation i FA tjänster minskar över tid, dvs mellan två och sex år, bland de som tog examen Kohorten uppvisar det omvända mönstret över tid, dvs. kvinnors överrepresentation avtar mellan två och sex år efter examen. Det betyder också att de män som disputerade både var relativt överrepresenterade bland de som erhöll FA-tjänst samt att de erhöll dessa tjänster kortare tid efter avlagd examen. 7

8 Figur 4. Sannolikheten för kvinnor relativt män att anställas som forskarassistent inom två respektive sex år efter doktorsexamen. Avser samhällsvetenskaplig fakultet Relativ sannolikhet (%) inom två år inom sex år examensår STHLM SAMTLIGA En jämförelse mellan att erhålla ett lektorat efter två respektive sex år uppvisar ett omvänt mönster. Av Figur 5 framgår att kvinnors något större sannolikhet att erhålla ett lektorat efter två år försvinner nästan helt efter sex år. Sammanfattningsvis kan sägas att det åtminstone bland tidigare kohorter fanns en tendens till att det var relativt mer sannolikt att forskarassistenttjänster inom två år efter examen gick till män. Samtidigt som det var mer sannolikt att kvinnor fick lektorat inom två år. Det säger sig självt att en FA-tjänst jämfört med ett lektorat underlättar en snabbare meritering efter doktorsexamen. Männen i dessa kohorter var som redan nämnts dessutom betydligt fler till antalet. Även om vi inte vet var dessa män anställdes som forskarassistenter är det troligt att dessa faktorer sammantaget är viktiga för att förstå mansdominansen vi i dag ser på höga positioner inom samhällsvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet. 8

9 Figur 5 Sannolikheten för kvinnor relativt män att anställas som lektor inom två respektive sex år efter doktorsexamen. Avser samhällsvetenskaplig fakultet Relativ sannolikhet (%) inom två år inom sex år examensår STHLM SAMTLIGA Sammanfattning och diskussion Denna studie visar att de relativa könsskillnaderna är små vad gäller sannolikheten att erhålla ett lektorat eller en forskarassistenttjänst inom sex år efter avlagd doktorsexamen vid samhällsvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet. Begränsningar som redan är att vi inte vet var de nya doktorerna anställts, samt att vi inte kan uttala oss om eventuella skillnader mellan institutionerna inom samhällsvetenskapliga fakulteten. Ytterligare en begränsning är att vi här ser anställning inom universitetsvärlden som ett mål. Det är inte orimligt att anta att många önskar lämna universitetsvärlden efter avlagd doktorsexamen, andra kan känna sig tvingade att göra det eftersom de inte anser att de har någon chans till fortsatt anställning som forskarassistent eller lektor. Oavsett orsaker finns det dock inget i denna studie som tyder på någon avgörande könsskillnad i detta avseende. Studien bekräftar däremot att den viktigaste förklaringen till att män fortfarande dominerar stort bland professorerna inom samhällsvetenskaplig fakultet är att de var i majoritet bland de som avlade doktorsexamen under både 1980-talet och 1990-talet. Mycket tyder således på att de stora skillnader vi ser inom akademin i första hand är en effekt av rekryteringsbasen, dvs att relativt färre kvinnor än män genomgick forskarutbildningen. Bland de som disputerade var kvinnorna i knapp majoritet, 54 procent. Givet könsfördelningen på grundnivån är de dock fortfarande relativt underrepresenterade. Att förstå orsakerna bakom detta fenomen är av stor vikt för att få tillstånd en jämnare könsfördelning på mer seniora positioner inom samhällsvetenskapliga fakulteten. Denna studie bekräftar därför vikten av att ställa frågor som t.ex: 9

10 Hur kan forskarutbildningen förändras/ anpassas för att attrahera fler kvinnor? Finns det en könsskillnad i att söka post-doc/ projektbidrag snarare än lektorat? Finns det en könsskillnad i att anställas som lektor vid ett större universitet respektive mindre universitet och högskolor? Hur går internrekryteringen till? Finns det en könsskillnad i att anställas som vikarierande lektor, och har det i så fall betydelse för att få tillsvidare anställning som lektor? Kan halvtidslektorat ge trygghet samtidigt som det stimulerar till fortsatt aktiv forskning (minska könsskillnaderna och samtidigt få bra forskningsanknuten undervisning vid våra institutioner)? Är fler postdoc-tjänster en möjlig väg? En möjlig väg för en vidare förståelse av denna problematik är att omformulera frågor av ovanstående typ till både kvalitativa och kvantitativa c-uppsatsämnen. För att få en så nyanserad bild som möjligt vore det naturligtvis önskvärt om liknande frågeställningar och problem kunde studerades ur lite olika perspektiv vid flera institutioner. Man kan även tänka sig en större datainsamling som ett tvärvetenskapligt projekt inom fakulteten. 10

11 Appendix Tabell 1 Andelen kvinnor och män som anställts som lektor inom 2 år efter doktorsexamen (Andelen anges i procent och inom parentes antalet kvinnor respektive män med doktorsexamen). Stockholm Uppsala Lund Göteborg Umeå kvinnor män kvinnor män kvinnor Män kvinnor män kvinnor män (135) (280) (175) (531) (148) (567) (114) (368) (73) (181) (157) (316) (218) (569) (222) (667) (184) (406) (91) (188) (207) (324) (301) (626) (281) (734) (249) (451) (120) (229) (284) (412) (425) (751) (480) (903) (370) (592) (155) (297) (496) (525) (707) (844) (743) (1020) (588) (565) (266) (359) * * (36) (60) (16) (59) (18) (86) (16) (58) (15) (30) (54) (87) (22) (66) (36) (75) (33) (56) (15) (30) (65) (99) (38) (90) (58) (83) (49) (86) (25) (41) (94) (129) (73) (108) (75) (121) (78) (161) (31) (57) (188) (161) (100) (125) (108) (144) (144) (136) (46) (72) 11

12 Tabell 2 Andelen kvinnor och män som anställts som lektor inom 6 år efter doktorsexamen (Andelen anges i procent och inom parentes antalet kvinnor respektive män med doktorsexamen). Stockholm Uppsala Lund Göteborg Umeå kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor män (135) (280) (175) (531) (148) (567) (114) (368) (73) (181) (157) (316) (218) (569) (222) (667) (184) (406) (91) (188) (207) (324) (301) (626) (281) (734) (249) (451) (120) (229) (284) (412) (425) (751) (480) (903) (370) (592) (155) (297) (496) (525) (707) (844) (743) (1020) (588) (565) (266) (359) (36) (60) (16) (59) (18) (86) (16) (58) (15) (30) (54) (87) (22) (66) (36) (75) (33) (56) (15) (30) (65) (99) (38) (90) (58) (83) (49) (86) (25) (41) (94) (129) (73) (108) (75) (121) (78) (161) (31) (57) (188) (161) (100) (125) (108) (144) (144) (136) (46) (72) 12

13 Tabell 3 Andelen kvinnor och män som anställts som forskarassistent inom 6 år efter doktorsexamen (Andelen anges i procent och inom parentes antalet kvinnor respektive män med doktorsexamen). Stockholm Uppsala Lund Göteborg Umeå kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor Män kvinnor män (135) (280) (175) (531) (148) (567) (114) (368) (73) (181) (157) (316) (218) (569) (222) (667) (184) (406) (91) (188) (207) (324) (301) (626) (281) (734) (249) (451) (120) (229) (284) (412) (425) (751) (480) (903) (370) (592) (155) (297) (496) (525) (707) (844) (743) (1020) (588) (565) (266) (359) (36) (60) (16) (59) (18) (86) (16) (58) (15) (30) (54) (87) (22) (66) (36) (75) (33) (56) (15) (30) (65) (99) (38) (90) (58) (83) (49) (86) (25) (41) (94) (129) (73) (108) (75) (121) (78) (161) (31) (57) (188) (161) (100) (125) (108) (144) (144) (136) (46) (72) 13

14 Tabell 4 Antalet respektive andelen disputerade vid samhällsvetenskaplig fakultet som anställts som lektor eller forskarassistent inom 6 år. * Göteborg, Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala Anställd som lektor inom sex år tot kv män Kv Anställd som forskarassistent inom sex år Antal examinerade Exame Tot Kv Män Kv Tot Kv Män Kv n % % % Samtliga* Sthlm

Nulägesbeskrivning läsåret

Nulägesbeskrivning läsåret UPPSALA UNIVERSITET Institutionen för nordiska språk Nulägesbeskrivning läsåret 2004 2005 I jämställdhetsplanen för år 2000 2001 ingick en s.k. nulägesbeskrivning som redovisade fördelningen mellan kvinnor

Läs mer

Fler meriteringsanställda får en tillsvidareanställning

Fler meriteringsanställda får en tillsvidareanställning STATISTISK ANALYS 1(23) Avdelning /löpnummer / Nr 1 Analysavdelningen Handläggare Annika Haglund och Per Gillström 08-563 087 28 annika.haglund@uka.se, per.gillstrom@uka.se Universitetskanslersämbetets

Läs mer

Medicinska fakulteten Sid 1 (7)

Medicinska fakulteten Sid 1 (7) Medicinska fakulteten 2009-03-11 Sid 1 (7) Medicinska fakultetens jämställdhetsplan 2009 2011 Medicinska fakultetens jämställdhetsplan är treårig. Planen innehåller en kartläggning vad avser antalet anställda,

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

Forskarkarriär för både kvinnor och män?

Forskarkarriär för både kvinnor och män? Rapport 2011:6 R Forskarkarriär för både kvinnor och män? statistisk uppföljning och kunskapsöversikt www.hsv.se Rapport 2011:6 R Forskarkarriär för både kvinnor och män? statistisk uppföljning och kunskapsöversikt

Läs mer

Statsvetenskapliga förbundet

Statsvetenskapliga förbundet Statsvetenskapliga förbundet FÖRBUNDSREDAKTÖR: HELENA WOCKELBERG Förbundsredaktören har ordet Statsvetenskapliga förbundet har fatt en ny ordförande i Magnus Jemeck och, när detta läses, antagligen en

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan Jämställdhetsplan 9- Introduktion Följande Jämställdhetsplan gäller läsåret 9-. Planen har tagits fram av institutionens jämställdhetsombud Per Ståhlberg och doktorand Oliver Thalén, i samråd med prefekt

Läs mer

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2014

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2014 UF 21 SM 1501 Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2014 Third-cycle students and third-cycle qualifications 2014 I korta drag Antalet doktorandnybörjare i stort sett oförändrat

Läs mer

Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen?

Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen? Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se Nummer: 2007/3 Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen? En

Läs mer

ANSÖKNINGAR OM BEFORDRAN VID LUNDS UNIVERSITET

ANSÖKNINGAR OM BEFORDRAN VID LUNDS UNIVERSITET SULF/SACO vid Lunds universitet 1999-09-20 ANSÖKNINGAR OM BEFORDRAN VID LUNDS UNIVERSITET EN KARTLÄGGNING SAMT EN ANALYS AV BEFORDRINGSREFORMENS MÖJLIGA EFFEKTER UR ETT JÄMSTÄLLDHETSPERSPEKTIV Carita Brinck,

Läs mer

HF kapitel 2 2 / / Vidare ska styrelsen själv besluta / / om en anställningsordning.

HF kapitel 2 2 / / Vidare ska styrelsen själv besluta / / om en anställningsordning. HF kapitel 2 2 / / Vidare ska styrelsen själv besluta / / om en anställningsordning. 1 Undantag kan förekomma, exempelvis vid tillämpning av bestämmelserna i Lagen om anställningsskydd (LAS). 2 Undantaget

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET. Jämställdhets- och jämlikhetsplan för Kriminologiska institutionen 2016

STOCKHOLMS UNIVERSITET. Jämställdhets- och jämlikhetsplan för Kriminologiska institutionen 2016 STOCKHOLMS UNIVERSITET Jämställdhets- och jämlikhetsplan för Kriminologiska institutionen 2016 1 1. Uppföljning av målen i jämställdhetsplanen från 2015 I 2015 års jämställdhetsplan uppställdes fyra mål

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet Fredrika Lagergren Wahlin

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet Fredrika Lagergren Wahlin GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet Fredrika Lagergren Wahlin = 2007-02-12 Dnr G 213 151/04 Utvärdering av satsning på postdoktoral tjänstgöring och meritering år 2004 Bakgrund

Läs mer

ANSTÄLLNINGSORDNING VID ÖREBRO UNIVERSITET

ANSTÄLLNINGSORDNING VID ÖREBRO UNIVERSITET Dnr: ORU 1.2.1-4488/2013 ANSTÄLLNINGSORDNING VID ÖREBRO UNIVERSITET Fastställd av: styrelsen Datum: 2013-12-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Disposition av Anställningsordningen 3. Utgångspunkter

Läs mer

Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent. Antal lektorer omräknade till helårspersoner, per kön under perioden 2003 2013

Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent. Antal lektorer omräknade till helårspersoner, per kön under perioden 2003 2013 UF 23 SM 1401 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2013 Higher Education. Employees in Higher Education 2013 I korta drag Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent

Läs mer

Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet

Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet Förslag fastställd av Institutionsstyrelsen 2011-10-28 Reviderad 2012-02-13 Reviderad 2015-03-27 Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala

Läs mer

Allt fler kvinnor bland de nyanställda

Allt fler kvinnor bland de nyanställda STATISTISK ANALYS 1(8) Avdelning Datum/ löpunmmer 2013-09-10 / 7 Analysavdelningen Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en Handläggare av formerna för att löpande redovisa utvecklingen

Läs mer

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2011. Flest doktorandnybörjare inom medicin och hälsovetenskap

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2011. Flest doktorandnybörjare inom medicin och hälsovetenskap UF 21 SM 1201 Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2011 Doctoral students and degrees at third cycle studies 2011 I korta drag Flest doktorandnybörjare inom medicin och hälsovetenskap

Läs mer

Forskningsmeritering en orsak till tidsbegränsade anställningar

Forskningsmeritering en orsak till tidsbegränsade anställningar STATISTISK ANALYS 1(10) Avdelning / löpunmmer 2014-10-14 / 8 Analysavdelningen Handläggare Per Gillström 08-563 085 16 per.gillstrom@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av formerna

Läs mer

Personal vid universitet och högskolor

Personal vid universitet och högskolor Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Personal vid universitet och högskolor 16 Personal vid universitet och högskolor Innehåll Fakta om statistiken... 356 Kommentarer till statistiken... 358 16.1 Anställda

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET : Hum-Sam.Vet.området: Engelska institutionen

UPPSALA UNIVERSITET : Hum-Sam.Vet.området: Engelska institutionen 1 BESLUT ENGELSKA 2010/4 UPPSALA UNIVERSITET : Hum-Sam.Vet.området: Engelska institutionen Engelska institutionens jämställdhetsplan för 2010 På förslag av institutionens jämställdhetsgrupp fastställer

Läs mer

Högre utbildning Universitet och högskolor forskarutbildning. Vad världen behöver är fl er ödmjuka genier. Det fi nns så få kvar av oss.

Högre utbildning Universitet och högskolor forskarutbildning. Vad världen behöver är fl er ödmjuka genier. Det fi nns så få kvar av oss. Vad världen behöver är fl er ödmjuka genier. Det fi nns så få kvar av oss. Oscar Levant, 1906 1972 Foto: Ina Agency Press AB / BE&W Högre utbildning Universitet och högskolor forskarutbildning 278 Det

Läs mer

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter Statistisk analys Per Gillström Analysavdelningen 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se www.hsv.se 2011-12-09 2012/1 Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter I analysen

Läs mer

Jämställdhetsplan 2012 2014

Jämställdhetsplan 2012 2014 TEKNAT 2012/17 Jämställdhetsplan 2012 2014 Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten Fastställd av teknisk-naturvetenskapliga områdesnämnden/fakultetsnämnden 2012-05-29 Förklaring av terminologi och struktur

Läs mer

Diarienummer STYR 2014/973

Diarienummer STYR 2014/973 Diarienummer STYR 2014/973 Naturvetenskapliga fakulteten Vid befordran till en anställning som professor vid naturvetenskapliga fakulteten tillämpas högskoleförordningen (SFS 2010:1064, inledande text)

Läs mer

Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet

Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet Reviderad 2012-02-13 Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet Denna arbetsordning syftar till att vara en vägledning för institutionens

Läs mer

Rapport. Forskarexaminerades utbildning och inträde på arbetsmarknaden. Enheten för statistik om utbildning och arbete

Rapport. Forskarexaminerades utbildning och inträde på arbetsmarknaden. Enheten för statistik om utbildning och arbete Enheten för statistik om utbildning och arbete Rapport Forskarexaminerades utbildning och inträde på arbetsmarknaden Postadress Besöksadress Telefon Fax Box 24 300, 104 51 STOCKHOLM Karlavägen 100 08-506

Läs mer

Trender och tendenser i högskolan

Trender och tendenser i högskolan Trender och tendenser i högskolan Högskolans utbildningskapacitet på grundnivå och avancerad nivå utnyttjas nu till fullo. Sedan flera år utbildar universiteten och högskolorna fler studenter än anslagen

Läs mer

Rekordmånga tog examen i högskolan läsåret 2012/13

Rekordmånga tog examen i högskolan läsåret 2012/13 STATISTISK ANALYS 1(8) Avdelning / löpunmmer 214-1-28 / 1 Analysavdelningen Handläggare Magdalena Inkinen 8-653 85 4 magdalena.inkinen@uk-ambetet.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är

Läs mer

GENUS OCH JÄMSTÄLLDHET I AKADEMIN. Ylva Fältholm, professor, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

GENUS OCH JÄMSTÄLLDHET I AKADEMIN. Ylva Fältholm, professor, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle GENUS OCH JÄMSTÄLLDHET I AKADEMIN Ylva Fältholm, professor, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle Mellan humaniora/samhällsvetenskap och naturvetenskap/teknik Sjöparksskolan i Gällivare Samhällsvetenskaplig

Läs mer

Institutionen för kemiteknik, LTH 1. Jämställdhetsplan 2008 för Institutionen för Kemiteknik

Institutionen för kemiteknik, LTH 1. Jämställdhetsplan 2008 för Institutionen för Kemiteknik Institutionen för kemiteknik, LTH 1 Jämställdhetsplan 2008 för Institutionen för Kemiteknik Antagen av institutionsstyrelsen 13/2 2008 Institutionen för kemiteknik, LTH 2 Åtgärdsplan 2008 Det övergripande

Läs mer

Utbildning på forskarnivå

Utbildning på forskarnivå Utbildning på forskarnivå Flera lärosäten har under de senaste åren avvecklat utbildningsbidrag och beslutat att doktoranderna ska ha en doktorandanställning eller en annan anställning vid lärosätet. Förändringen

Läs mer

Trender och tendenser i högskolan UKÄ ÅRSRAPPORT

Trender och tendenser i högskolan UKÄ ÅRSRAPPORT Trender och tendenser i högskolan UKÄ ÅRSRAPPORT 2016 7 Efter flera år med kraftiga intäktsökningar för forskning och utbildning på forskarnivå skedde ett litet trendbrott vad gäller lärosätenas finansiering

Läs mer

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2010

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2010 UF 21 SM 1101 Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2010 Doctoral students and degrees at third cycle studies 2010 I korta drag Oförändrat antal doktorandnybörjare År 2010 börjar

Läs mer

För utbildning och forskning ska det finnas professorer och lektorer anställda som lärare vid högskolorna.

För utbildning och forskning ska det finnas professorer och lektorer anställda som lärare vid högskolorna. 1 (9) ANSTÄLLNINGSORDNING Högskolestyrelsens beslut 2015-06-03 Dnr 2015/642 A21 Anställningsordning för Högskolan Väst Inledning Vid högskolan ska finnas en anställningsordning med de regler som tillämpas

Läs mer

Antalet anställda har minskat det senaste året. Stor ökning av antalet professorer. Liten andel kvinnliga professorer

Antalet anställda har minskat det senaste året. Stor ökning av antalet professorer. Liten andel kvinnliga professorer UF 23 SM 0501 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2004 Higher Education. Employees in Higher Education 2004 I korta drag Antalet anställda har minskat det senaste året I oktober

Läs mer

Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter att öka

Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter att öka UF 23 SM 1501 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2014 Higher Education. Employees in Higher Education 2014 I korta drag Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter

Läs mer

Kvinnor med en utbildning på forskarnivå. Per Gillström, Universitetskanslersämbetet, tfn 08-563 085 16, per.gillstrom@uk-ambetet.

Kvinnor med en utbildning på forskarnivå. Per Gillström, Universitetskanslersämbetet, tfn 08-563 085 16, per.gillstrom@uk-ambetet. UF 23 SM 1301 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2012 Higher Education. Employees in Higher Education 2012 I korta drag Personalen allt mer välutbildad Den forskande och undervisande

Läs mer

utvärderingsavdelningen 2015-03-17 Dnr 2014:01149 1 (40)

utvärderingsavdelningen 2015-03-17 Dnr 2014:01149 1 (40) PM utvärderingsavdelningen Dnr 2014:01149 1 (40) Beskrivande statistik om elever i försöksverksamhet med riksrekyterande gymnasial spetsutbildning. Förstaårselever i årskullarna 2011/2012, 2012/2013 och

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten. Stockholms universitet Stockholm Tfn

Naturvetenskapliga fakulteten. Stockholms universitet Stockholm Tfn Kennet Lejnell Disputerade i teoretisk fysik 1999 Chief Technical Officer OverHorizon AB Naturvetenskapliga fakulteten Stockholms universitet 16 91 Stockholm Tfn 8-16 2 www.naturvetenskapligafakulteten.su.se

Läs mer

Jämförelse mellan åldersstrukturen bland högskolans personal och bland sökande till Vetenskapsrådet

Jämförelse mellan åldersstrukturen bland högskolans personal och bland sökande till Vetenskapsrådet Datum 13 maj 214 Handläggare Stina Gerdes Barriere Jämförelse mellan åldersstrukturen bland högskolans personal och bland sökande till Vetenskapsrådet Inledning Vetenskapsrådet ska enligt sin instruktion

Läs mer

Jämställdhetsplan för Nationalekonomiska institutionen Utgångspunkter. 1.1 Uppsala universitets utgångspunkter

Jämställdhetsplan för Nationalekonomiska institutionen Utgångspunkter. 1.1 Uppsala universitets utgångspunkter Jämställdhetsplan för Nationalekonomiska institutionen 2014 1 Utgångspunkter 1.1 Uppsala universitets utgångspunkter Uppsala universitets jämställdhetsarbete tar sin utgångspunkt i diskrimineringslagen

Läs mer

Om tidsbegränsade anställningar vid Lunds universitet: En jämställdhetsfråga

Om tidsbegränsade anställningar vid Lunds universitet: En jämställdhetsfråga SULF-Lund Om tidsbegränsade anställningar vid Lunds universitet: En jämställdhetsfråga Pehr Osbeck och Karin Warfvinge 23-3-31 Postadress: Besöksadress: Box 1575 Bredgatan 4 S221 1 Lund Lund Internpost:

Läs mer

Efter doktorsexamen. En enkät till disputerade vid Naturvetenskapliga fakulteten

Efter doktorsexamen. En enkät till disputerade vid Naturvetenskapliga fakulteten Eva Stensland Disputerade i zoologi, särskilt ekologi, 24 Forskare Fiskeriverket Efter En enkät till disputerade 1997 26 vid Naturvetenskapliga fakulteten Mats Eriksson Disputerade i geografi med naturgeografisk

Läs mer

DOKTORERNAS SYSSELSÄTTNING TIO ÅR EFTER DISPUTATIONEN 2004 RAPPORT OKTOBER 2016

DOKTORERNAS SYSSELSÄTTNING TIO ÅR EFTER DISPUTATIONEN 2004 RAPPORT OKTOBER 2016 NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN DOKTORERNAS SYSSELSÄTTNING TIO ÅR EFTER DISPUTATIONEN 2004 RAPPORT OKTOBER 2016 V 2016/798 Fakultetssekreterare Henrik Tallgren Inledning I många år har sagts att si eller

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET 1 Humanistiska fakulteten Enligt humanistiska fakultetens delegationsordning fattar fakultetsnämnden beslut

GÖTEBORGS UNIVERSITET 1 Humanistiska fakulteten Enligt humanistiska fakultetens delegationsordning fattar fakultetsnämnden beslut GÖTEBORGS UNIVERSITET 1 Humanistiska fakulteten 2007-06-07 Enligt humanistiska fakultetens delegationsordning fattar fakultetsnämnden beslut 1. om anslagsframställningar, årsredovisningar, budget, verksamhetsberättelse

Läs mer

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2012

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2012 UF 21 SM 1301 Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2012 Doctoral students and degrees at third cycle studies 2012 I korta drag Ökning av antalet doktorandnybörjare År 2012

Läs mer

UPPFÖLJNINGSSTUDIE AV FORSKARASSISTENTER VID ÄMNESRÅDET FÖR MEDICIN

UPPFÖLJNINGSSTUDIE AV FORSKARASSISTENTER VID ÄMNESRÅDET FÖR MEDICIN UPPFÖLJNINGSSTUDIE AV FORSKARASSISTENTER VID ÄMNESRÅDET FÖR MEDICIN VETENSKAPSRÅDET LILLA RAPPORTSERIE 3:2010 UPPFÖLJNINGSSTUDIE AV FORSKARASSISTENTER VID ÄMNESRÅDET FÖR MEDICIN Johan Nilsson Enheten för

Läs mer

SIFFRORNA SOM SAKNAS: SULF:s skuggrapport om tidsbegränsade anställningar i akademin 2014. /Sveriges universitetslärarförbund

SIFFRORNA SOM SAKNAS: SULF:s skuggrapport om tidsbegränsade anställningar i akademin 2014. /Sveriges universitetslärarförbund SIFFRORNA SOM SAKNAS: SULF:s skuggrapport om tidsbegränsade anställningar i akademin 2014 /Sveriges universitetslärarförbund SIFFRORNA SOM SAKNAS SULF:s skuggrapport om tidsbegränsade anställningar i akademin

Läs mer

I samtliga jämställdhetsplaner med början 2003 och därefter har följande mål satts upp.

I samtliga jämställdhetsplaner med början 2003 och därefter har följande mål satts upp. STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutet för social forskning (SOFI) December 2008 JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2009 En bakgrund till SOFIs personalsammansättning Sedan början av 1980-talet har verksamheten vid SOFI expanderat

Läs mer

Lärarrepresentanter Lars Holst, ordförande Gustav Amberg Henrik Christensen Eva Malmström Lars-Göran Mattsson Seshadri Seetharaman

Lärarrepresentanter Lars Holst, ordförande Gustav Amberg Henrik Christensen Eva Malmström Lars-Göran Mattsson Seshadri Seetharaman PROTOKOLL Rekryteringsnämnden Sammanträdesdatum 2004-03-31 Protokoll nr 5/04 Närvarande: Lärarrepresentanter Lars Holst, ordförande Gustav Amberg Henrik Christensen Eva Malmström Lars-Göran Mattsson Seshadri

Läs mer

Urank 2011 En analys av universitets- och högskolerankingen Urank.

Urank 2011 En analys av universitets- och högskolerankingen Urank. Urank 2011 En analys av s- och högskolerankingen Urank. PM 2011:04 Göteborg, mars 2011 PM 2011:04 URANK 2011. EN ANALYS AV UNIVERSITETS- OCH HÖGSKOLERANKINGEN URANK. Diarienr: Götabergsgatan

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll universitetslektor samt biträdande universitetslektor

Läs mer

Val av områdes- och fakultetsnämnder mm

Val av områdes- och fakultetsnämnder mm Dnr UFV 2013/1233 Val av områdes- och fakultetsnämnder mm 2014-2017 Anvisningar Beslutad av rektor 2013-09-17 Innehållsförteckning Val till områdesnämnd 3 Elektorsförsamlingens sammansättning 3 Röstberättigad

Läs mer

Könsfördelning inom utbildning, forskning och personal vid Umeå universitet

Könsfördelning inom utbildning, forskning och personal vid Umeå universitet Sid 1 (23) Könsfördelning inom utbildning, forskning och personal vid Umeå universitet Könsfördelningen vid Umeå universitet är förhållandevis jämn 1. Trots en jämn könsfördelning råder det en kvinnlig

Läs mer

Samhällsvetenskapliga fakultetens handläggningsordning vid rekrytering och tillsättning av postdoktor

Samhällsvetenskapliga fakultetens handläggningsordning vid rekrytering och tillsättning av postdoktor Umeå universitet, 901 87 Umeå Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Telefon: 090-786 57 93 telefax: 090-786 66 75 E-post: monica.sunden@adm.umu.se Beslut 2008-10-15 Dnr 315-5332-07 Med revidering fastställd

Läs mer

Kommittédirektiv. Befattningsstruktur vid universitet och högskolor. Dir. 2006:48. Beslut vid regeringssammanträde den 27 april 2006.

Kommittédirektiv. Befattningsstruktur vid universitet och högskolor. Dir. 2006:48. Beslut vid regeringssammanträde den 27 april 2006. Kommittédirektiv Befattningsstruktur vid universitet och högskolor Dir. 2006:48 Beslut vid regeringssammanträde den 27 april 2006. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall göra en översyn

Läs mer

Fler vill nu minska flyktinginvandringringen. Sedan 1992, då 65 procent förespråkade

Fler vill nu minska flyktinginvandringringen. Sedan 1992, då 65 procent förespråkade Trendbrott i fl yktingfrågan och polariseringen har ökat TRENDBROTT I FLYKTINGFRÅGAN OCH POLARISERINGEN HAR ÖKAT MARIE DEMKER Fler vill nu minska flyktinginvandringringen. Sedan 1992, då 65 procent förespråkade

Läs mer

RIKTLINJER AVSEENDE UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN

RIKTLINJER AVSEENDE UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN 1 RIKTLINJER AVSEENDE UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Fastställda av SHV FN 2008-06-05. Dessa riktlinjer ersätter riktlinjer för forskarutbildning fastställda av SHV FN 2000-04-27.

Läs mer

Behöriga förstahandssökande och antagna

Behöriga förstahandssökande och antagna Universitetskanslersämbetet och SCB 12 UF 46 SM 1401 Behöriga förstahandssökande och antagna Program Hösten 2014 fanns det totalt 364 400 behöriga förstahandssökande (sökande som är behöriga till sitt

Läs mer

Svensk forskarutbildning och högskolans rekryteringsbehov

Svensk forskarutbildning och högskolans rekryteringsbehov Svensk forskarutbildning och högskolans rekryteringsbehov Enheten för statistik och analys Sammanfattning Denna promemoria beskriver den svenska forskarutbildningens storlek och sätter den i relation till

Läs mer

Jämställdhet i akademin. -tar-hogskolesektorn-sats--akademin-ska-blijamstalld.

Jämställdhet i akademin.  -tar-hogskolesektorn-sats--akademin-ska-blijamstalld. Jämställdhet i akademin http://www.genus.se/aktuellt/nyheter/nyheter/fulltext//nu -tar-hogskolesektorn-sats--akademin-ska-blijamstalld.cid1362910 Jämställdhet = Jämlikhet mellan män och kvinnor 60-40 Aldrig

Läs mer

Statistisk analys. Färre helårsstudenter läsåret 2011/12

Statistisk analys. Färre helårsstudenter läsåret 2011/12 Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 8-563 8671 lena.eriksson@hsv.se www.hsv.se 212-12-18 212/14 Färre helårsstudenter läsåret 211/12 Antalet helårsstudenter vid landets universitet och högskolor

Läs mer

Informationsmöte. 3 februari 2016

Informationsmöte. 3 februari 2016 Informationsmöte 3 februari 2016 Samverkansfrågor (Mats Reinhold) Aktuella utbildningsfrågor (Ulrika Haake) Aktuella forskningsfrågor Övriga frågor - Viktiga datum - Årets resultat - Fakultetsnämndens

Läs mer

Jämställdhetsrapport för institutionen för datavetenskap

Jämställdhetsrapport för institutionen för datavetenskap Jämställdhetsrapport för institutionen för datavetenskap 12 juni 2009 Inledning Sedan 2001 har Lunds universitet en gemensam jämställdhetspolicy. Jämn könsfördelning (intervallet 40/60) inom alla befattningar,

Läs mer

Strategisk kompetensförsörjningsplan

Strategisk kompetensförsörjningsplan Strategisk kompetensförsörjningsplan 2017-2019 Institutionen för idé- och samhällsstudier Fastställd 2016-11-25 Institutionens diarienummer: Idésam 1.1-102-16 Beredning Föregående års kompetensförsörjningsplan

Läs mer

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2013

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2013 UF 21 SM 1401 Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2013 Doctoral students and degrees at third cycle studies 2013 I korta drag Minskning av antalet doktorandnybörjare År 2013

Läs mer

Urank 2013 En analys av universitets- och högskolerankingen Urank.

Urank 2013 En analys av universitets- och högskolerankingen Urank. Urank 2013 En analys av s- och högskolerankingen Urank. PM 2013:04 Diarienummer: V 2013/357 Göteborgs Göteborg, april 2013 Övergripande beskrivning av Urank Den fristående associationen Urank (Stig Forneng,

Läs mer

Riktlinjer för befordran till professor vid naturvetenskapliga fakulteten i Lund

Riktlinjer för befordran till professor vid naturvetenskapliga fakulteten i Lund Diarienummer N 2013/94 Naturvetenskapliga fakulteten Riktlinjer för befordran till professor vid naturvetenskapliga fakulteten i Lund Vid befordran till en anställning som professor vid naturvetenskapliga

Läs mer

Yttrande över betänkandet Trygghet och attraktivitet en forskar-karriär för framtiden (SOU 2016:29) - Rekryteringsstrategigruppens synpunkter

Yttrande över betänkandet Trygghet och attraktivitet en forskar-karriär för framtiden (SOU 2016:29) - Rekryteringsstrategigruppens synpunkter Bilaga till rektorsbeslut 2016-06-14 (KI:s dnr 1-272/2016) Datum 2016-06-07 Yttrande över betänkandet Trygghet och attraktivitet en forskar-karriär för framtiden (SOU 2016:29) - Rekryteringsstrategigruppens

Läs mer

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 124:4 2004

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 124:4 2004 HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 124:4 2004 630. Doktorsavhandlingar i historia 1960 2004 Jan Lindegren I Att doktorsavhandlingar i historia har förändrats under det senaste halvseklet vad gäller ämnesval

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2009:933 Utkom från trycket den 29 september 2009 utfärdad den 10 september 2009. Regeringen föreskriver 1 i fråga

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET. Jä mstä lldhetsplän vid Kriminologiskä institutionen fo r 2013.

STOCKHOLMS UNIVERSITET. Jä mstä lldhetsplän vid Kriminologiskä institutionen fo r 2013. STOCKHOLMS UNIVERSITET Jä mstä lldhetsplän vid Kriminologiskä institutionen fo r 2013. 1. Utvärdering av måluppfyllelsen i tidigare jämställdhetsplan I 2009 års jämställdhetsplan uppställdes ett stort

Läs mer

Presentation of Uppsala University as employer for young researchers (in Swedish) Mats Larhed,

Presentation of Uppsala University as employer for young researchers (in Swedish) Mats Larhed, Presentation of Uppsala University as employer for young researchers (in Swedish) Mats Larhed, 2017-03-22 UU är ett brett universitet Stora skillnader mellan verksamheter (små ämnen utan externmedel, stora

Läs mer

Jämställt företagande i Jämtlands län

Jämställt företagande i Jämtlands län NR. 1 JÄMTSTÄLLT.COM RAPPORTSERIE Jämställt företagande i Jämtlands län Andreas Mångs (fil. lic.) PhD Candidate Linnaeus University School of Business and Economics JÄMSTÄLLT FÖRETAGANDE I JÄMTLANDS LÄN

Läs mer

Företagsekonomiska institutionens jämställdhetsplan för 2008

Företagsekonomiska institutionens jämställdhetsplan för 2008 1(10) 2008-03-19 Företagsekonomiska institutionens styrelse Företagsekonomiska institutionens jämställdhetsplan för 2008 Enligt universitetets jämställdhetsplan skall varje institution årligen upprätta

Läs mer

Antagning till högre utbildning vårterminen 2016

Antagning till högre utbildning vårterminen 2016 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Torbjörn Lindquist Utredare 010-4700390 torbjorn.lindquist@uhr.se RAPPORT Datum 2015-10-20 Diarienummer Dnr 1.1.1-134-2015 Postadress

Läs mer

Vad händer efter avslutad högre utbildning?

Vad händer efter avslutad högre utbildning? Vad händer efter avslutad högre utbildning? Hur stor andel får jobb och vilken typ av anställning får de? C uppsats HT 2010 Författare: Nina Hrelja Handledare: Inga Persson Nationalekonomiska institutionen

Läs mer

En färdplan för svensk forskarutbildning

En färdplan för svensk forskarutbildning Agenda för forskning En färdplan för svensk forskarutbildning Agenda för forskning har granskat svensk forskarutbildnings utformning och dimensionering. Vi finner att det är rimligt att ställa högre krav

Läs mer

Utbildning på forskarnivå

Utbildning på forskarnivå Utbildning på forskarnivå År 216 ökade antalet doktorsexamina jämfört med föregående år och var det högsta antalet någonsin. En förklaring till ökningen är att doktorandnybörjarna blev fler under perioden

Läs mer

Riktlinjer till sökande och sakkunniga för bedömning av ansökan om befordran till professor

Riktlinjer till sökande och sakkunniga för bedömning av ansökan om befordran till professor Sid 1 (6) Riktlinjer till sökande och sakkunniga för bedömning av ansökan om befordran till professor Behörighet Behörighet att anställas som professor regleras av Högskoleförordningen (HF 4 kap; utdrag

Läs mer

Uppföljnings- och Alumni-undersökning. bland personer som tagit doktorsexamen. vid naturvetenskapliga fakulteten 1990-1998.

Uppföljnings- och Alumni-undersökning. bland personer som tagit doktorsexamen. vid naturvetenskapliga fakulteten 1990-1998. Uppföljnings- och Alumni-undersökning bland personer som tagit doktorsexamen vid naturvetenskapliga fakulteten 1990-1998 Resultatrapport 2006-04-28 Skrivkraft Magnus Lindgren Uppföljnings- och Alumni-undersökning

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Mittuniversitetet

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Mittuniversitetet MITTUNIVERSITETET 2011-02-15 Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Mittuniversitetet 1. Vad är en doktorand 1 kap 4 HF: Med student avses i denna förordning den som är antagen till och bedriver

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll Övergripande bedömningsgrunder... 3 universitetslektor

Läs mer

Trender i barns och ungdomars psykiska hälsa

Trender i barns och ungdomars psykiska hälsa Trender i barns och ungdomars psykiska hälsa Planeringskommitté Arbetsgrupp för systematisk litteraturöversikt Konferensprogram och frågeställningar Konferenspanel Arbetsgrupp för systematisk litteraturöversikt

Läs mer

sekreterare Beslut/Åtgärd Ad acta. bilaga p 45

sekreterare Beslut/Åtgärd Ad acta. bilaga p 45 . )M Ed Medicinska fakulteten a G,,.,.,A w ALE RS~~ 1(5) Närvarande: Peter Naredi Sven Bergström Leif Carlsson Magdalena Domellöf Kerstin Lagervall (sjukvårdshuvudmannen) Pernilla Lundberg Karin Nylander

Läs mer

Dnr: LNU 2012/359. Anställningsordning. för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet. Beslut 2011-12-08 Reviderad 2012-09-27

Dnr: LNU 2012/359. Anställningsordning. för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet. Beslut 2011-12-08 Reviderad 2012-09-27 Dnr: LNU 2012/359 Anställningsordning för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet Beslut 2011-12-08 Reviderad 2012-09-27 Innehåll för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet 1 1 GRUNDLÄGGANDE

Läs mer

Delegation av beslut i anställningsärenden från Områdesnämnden för naturvetenskap, tillika Naturvetenskapliga fakultetsnämnden, eller från dekanus.

Delegation av beslut i anställningsärenden från Områdesnämnden för naturvetenskap, tillika Naturvetenskapliga fakultetsnämnden, eller från dekanus. 1 (6) BESLUT ON 2015-02-03 Bilaga till Delegationsordning Områdeskansliet för naturvetenskap Delegation av beslut i anställningsärenden från Områdesnämnden för naturvetenskap, tillika Naturvetenskapliga

Läs mer

Informationsmöte

Informationsmöte Informationsmöte 2015-03-12 Informationsmöte 2015-03-12 1) IT-säkerhetsfrågor (Sören Berglund) 2) E-rekryteringssystemet My Network Pro (Ylva Linghult) 3) Anställning som forskare (Dieter) 4) Personalbokslut

Läs mer

Jämställdhetsplan för år 2012

Jämställdhetsplan för år 2012 UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för fysik 2012-04-11 Jämställdhetsplan för år 2012 Bakgrund En jämställdhetsplan för institutionen för fysik upprättades första gången i mars 1994. Denna plan har sedan flera

Läs mer

Företagsekonomiska institutionens jämställdhetsplan för 2009

Företagsekonomiska institutionens jämställdhetsplan för 2009 1(10) 2008-03-03 Företagsekonomiska institutionens styrelse Företagsekonomiska institutionens jämställdhetsplan för 2009 Enligt universitetets jämställdhetsplan skall varje institution årligen upprätta

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan Jämställdhetsplan 2013-2015 Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan 1(5) 2013-05-03 Jämställdhetsplan VID INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE - SOCIALHÖGSKOLAN VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖR PERIODEN

Läs mer

Vem kommer in, vem kommer ut?

Vem kommer in, vem kommer ut? Vem kommer in, vem kommer ut? UKÄ om social bakgrund och genomströmning i högskolan Helen Dryler, UKÄ UHR/Kvalitetsdrivet 2014: Breddad rekrytering, och sen då? Innehåll Vem kommer in? Social bakgrund

Läs mer

RAPPORT OM JÄMSTÄLLDHETSARBETET 2007 Institutionen för Marin ekologi

RAPPORT OM JÄMSTÄLLDHETSARBETET 2007 Institutionen för Marin ekologi RAPPORT OM JÄMSTÄLLDHETSARBETET 2007 Institutionen för Marin ekologi Institutionen för Marin ekologi har sin hemvist vid tre platser Marin Ekologi Kristineberg (MEK) vid Kristinebergs marina forskningsstation,

Läs mer

Andelen personal som har en utbildning på forskarnivå fortsätter att öka

Andelen personal som har en utbildning på forskarnivå fortsätter att öka UF 23 SM 1601 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2015 Higher Education. Employees in Higher Education 2015 I korta drag Andelen personal som har en utbildning på forskarnivå

Läs mer

Lärares och forskares arbetstid

Lärares och forskares arbetstid Rapport 2010:4 R Lärares och forskares arbetstid en studie baserad på statistik www.hsv.se Rapport 2010:4 R Lärares och forskares arbetstid en studie baserad på statistik Högskoleverket Luntmakargatan

Läs mer

Jämställdhetsplan för institutionen för astronomi vid Stockholms universitet

Jämställdhetsplan för institutionen för astronomi vid Stockholms universitet Jämställdhetsplan för institutionen för astronomi vid Stockholms universitet Gäller fr.o.m. 1/3-2012 Utformad av arbetsgruppen för arbetsmiljö bestående av Garrelt Mellema (professor) samt Sandra Åberg

Läs mer

Årsredovisningsenkäten 2008

Årsredovisningsenkäten 2008 Page 1 of 7 Årsredovisningsenkäten 2008 Skolnamn: Skolan för teknik och hälsa Skolchef: Lars-Åke Brodin Inskickad den: Godkännande Uppgifterna i Årsredovisningsenkäten 2008 godkännes:.............................

Läs mer

Vilka faktorer kan påverka barnafödandet?

Vilka faktorer kan påverka barnafödandet? 29 Vilka faktorer kan påverka barnafödandet? Ålder Kvinnor och män skjuter allt längre på barnafödandet. Kvinnor och män födda 1945 var 23,9 respektive 26,6 år när de fick sitt första barn. Sedan dess

Läs mer

Utdrag ur underlag till fakultetsnämnden Strategisk satsning på meriteringsanställningar

Utdrag ur underlag till fakultetsnämnden Strategisk satsning på meriteringsanställningar Utdrag ur underlag till fakultetsnämnden 2015-03-03 SLU ua 2015.1.1.1-1090 Strategisk satsning på meriteringsanställningar Fakultetsnämnden uppdrog 2014-12-10 till prodekanus Pär Forslund och forskningssekreteraren

Läs mer