Företagsekonomiska institutionens jämställdhetsplan för 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företagsekonomiska institutionens jämställdhetsplan för 2008"

Transkript

1 1(10) Företagsekonomiska institutionens styrelse Företagsekonomiska institutionens jämställdhetsplan för 2008 Enligt universitetets jämställdhetsplan skall varje institution årligen upprätta en jämställdhetsplan, som skall ta sin utgångspunkt såväl i den universitetsgemensamma planen som i fakultetens plan. Den universitetsgemensamma planen består av ett fortlöpande uppdrag (redovisas under uppföljningen nedan) och mer kortsiktiga mål/åtgärder. Under 2008 har ansvaret för de kortsiktiga målen inte delegerats direkt till institutionerna. Under 2008 avser Samhällsvetenskapliga fakulteten göra direkta åtgärder på tre huvudområden, nämligen återkommande dokumentation, översyn av regelsystem samt nätverksbyggande och annan stödverksamhet. Med utgångspunkt i fakultetens mål skall Företagsekonomiska institutionen vidta följande åtgärder (kolumn 3 i Tabell I) under 2008: Tabell I: Företagsekonomiska institutionens jämställdhetsplan för 2008 Huvudområde Sam fak I Återkommande dokumentation II Översyn av regelsystem III Nätverksbyggande och annan stödverksamhet Mål Sam fak Mål 1 Tydliggöra könsskillnader och dessas förändring över tid. Mål 2 Att fakultetens regelverk skall ge klara och entydiga incitament till en jämn könsfördelning vid alla institutioner och på alla nivåer. Mål 4-7 Öka kontakter, informera och ordna utbildning Åtgärd Företagsekonomiska institutionen Dokumentera årets rekryteringsstatistik för alla personalkategorier Göra en årlig sammanställning av relevant könsuppdelad statistik Inkludera uppgifter om institutionens docenter (deras kön, antal handledda doktorander samt typ av anställning) i institutionens verksamhetsberättelse Delta i den verksamhet som arrangeras av fakultetens jämställdhetsgrupp och universitetens jämställdhetskommitté. Ansvarig Institutionens personaladministratör Institutionens personaladministratör Prefekt / personaladministratör Prefekt

2 2(10) Uppföljning av institutionens jämställdhetsplan för 2007 Under 2007 har institutionens jä,ställdhetsombud varit Leena Avotie. Fr o m januari 2008 kommer personaladministratören att ha detta uppdrag. I uppföljningen kommenteras hur institutionen har arbetat under året dels (A) med den fortlöpande, universitetsgemensamma planen, dels (B) med de åtgärder som var aktuella för förra året. A. Fortlöpande uppdrag enligt den universitetsgemensamma planen Planer och återrapportering: Se punkt 1 under Fakultetens plan Arbetsmiljö och studiemiljö: Institutionens handlingsprogram mot kränkning p g a kön finns tillgänglig för både anställda och studenter på institutionens hemsida Dessutom har sådana arbetsmiljöaspekter som är relaterade till kön belysts med arbetsmiljöenkät och medarbetarsamtal. Institutionen följer universitetets föräldrapolicy. Könsmedveten pedagogik: Institutionen skickar nya lärare, handledare m.fl. systematiskt till pedagogiska utbildningar som universitetet erbjuder och utgår ifrån att dessa utbildningar även belyser pedagogiska aspekter relaterade till kön. Studenterna vid institutionen erbjuds undervisning av både kvinnliga och manliga lärare. Könsfördelning bland lärare framgår av statistiken i Bilaga 1. Löner och kompetensutveckling: Kompetensutveckling på institutionen sker enligt behov oavsett kön. Löneskillnader mellan könen framgår av statistiken i Bilaga 1. Ledande poster, beredande och beslutande organ: Se statistiken i Bilaga 1. Rekrytering: Se statistiken i Bilaga 1. Informationsmaterial: Det informationsmaterial som institutionen framställer granskas systematiskt ur jämställdhetsperspektiv B. Uppföljning av institutionens åtgärdsprogram för 2007 Institutionens åtgärdsplan ska innehålla en konkretisering av hur både universitetets och fakultetens intentioner kommer att genomföras inom institutionen. Under förra året delegerade endast fakulteten ansvaret för årliga åtgärder till institutioner. Den samhällsvetenskapliga fakulteten avsåg göra direkta åtgärder på tre huvudområden, nämligen återkommande dokumentation, översyn av regelsystem samt nätverksbyggande och annan stödverksamhet. Företagsekonomiska institutionen har satt upp sina jämställdhetsmål för 2007 mot bakgrund av dessa. Nedan redogörs vilka åtgärder som Företagsekonomiska institutionen har vidtagit under 2007 i relation till de uppsatta målen.

3 3(10) Tabell II: Företagsekonomiska institutionens åtgärdsplan för 2007 (kolumn 3) Huvudområde Sam fak I Återkommande dokumentation II Översyn av regelsystem III Nätverksbyggande och annan stödverksamhet Mål Sam fak Mål 1 Tydliggöra könsskillnader och dessas förändring över tid. Mål 3 Att fakultetens regelverk skall ge klara och entydiga incitament till en jämn könsfördelning vid alla institutioner och på alla nivåer. Mål 4-7 Öka kontakter, informera och ordna utbildning Åtgärd Företagsekonomiska institutionen Dokumentera årets rekryteringsstatistik för alla personalkategorier Göra en årlig sammanställning av relevant könsuppdelad statistik Inkludera uppgifter om institutionens docenter (deras kön, antal handledda doktorander samt typ av anställning) i institutionens verksamhetsberättelse Kartlägga vilka meriteringsmöjligheter disputerade kvinnor och män erbjuds vid institutionen Dokumentera institutionens rutiner vid tillsättande av berednings- /bedömargrupper i samband med antagning till forskarutbildningen Delta i den verksamhet som arrangeras av fakultetens jämställdhetsgrupp och universitetets jämställdhetskommitté. Ansvarig Institutionens personaladministratör Institutionens personaladministratör Prefekt / personaladministratör Studierektorer för grund- och forskarutbildningen Prefekt och studierektor för forskarutbildningen Prefekt 1 Återkommande dokumentation Inom det första huvudområdet har institutionen haft som mål att: Dokumentera årets rekryteringsstatistik för alla personalkategorier Göra en årlig sammanställning av relevant könsuppdelad statistik. Rekryteringsstatistik Årets rekryteringar har sammanställts i Tabell 10 i Bilaga 1. Enligt tabellen har rekryteringarna fördelats könsmässigt relativt jämnt under Könsuppdelad statistik Statistiken presenteras i Bilaga 1 och kommenteras i Tabell 3 nedan.

4 4(10) Tabell III: Kommentarer till nulägesanalysen Område Tabell i Kommentar Bilaga 1 Utbildning Tabell 1 Könsfördelningen bland studenterna i grundutbildningen är relativt jämn. Avlagda examina Tabell 2 Statistiken ger inte någon tydlig indikation på systematisk könsrelaterad obalans. Anställda Tabell 3 En tydlig övervikt mot män råder bland adjunkter (särskilt bland adjunkter med fast anställning), docenter och professorer medan TA-personalen domineras av kvinnor. Under de år som vi har dokumenterat könsskillnader har dock könsfördelningen blivit bättre bland flera av personalkategorierna. Särskilt bland lektorer har könsfördelningen blivit betydligt bättre under dessa år. Tjänsteledighet Tabell 4 Statistiken ger svagare indikation än tidigare på systematisk könsrelaterad obalans när det gäller ledighet för forskning respektive föräldraskap. Sjukfrånvaro Tabell 5 Frånvarostatistiken visar att sjukfrånvaron är högre bland kvinnor än män i varje personalkategori. Sammantaget har dock sjukfrånvaron minskat från förra året. Det kan konstateras att det är nästan helt och hållet långtidssjukskrivningar som ligger bakom siffrorna, eftersom få anmäler att de är sjuka enstaka dagar. Vidare ingår vård av sjukt barn inte i dessa siffror. Löner Tabell 8 Lönedifferensen är störst bland docenter och professorer där skillnaden ökar för fjärde året i rad. När det gäller lönedifferensen bland adjunkter och lektorer kan situationen förklaras till viss grad av att lönerna är högre och övervikten mot män större bland de äldre, fast anställda medarbetarna. Fluktuationer över åren beror till stor del på ändringar i doktoranders medarbetarstatus (från doktorand till adjunkt till vikarierande lektor). Doktoranderna har lönestyre. Ledning Tabell 9 Könsfördelningen är relativt jämn i styrelsen samt utskott och kommittéer (vilket även gäller för förra och förförra året). 2 Översyn av regelsystem Inom det andra huvudområdet har institutionen haft som mål att: Inkludera uppgifter om institutionens docenter (deras kön, antal handledda doktorander samt typ av anställning) i institutionens verksamhetsberättelse Kartlägga vilka meriteringsmöjligheter disputerade kvinnor och män erbjuds vid institutionen Dokumentera institutionens rutiner vid tillsättande av berednings-/bedömargrupper i samband med antagning till forskarutbildningen Institutionens docenter Uppgifter om institutionens docenter har inkluderats i institutionens verksamhetsberättelse för 2007.

5 5(10) Meriteringsmöjligheter Denna åtgärd har institutionen inte hunnit med under 2007 p g a det intensiva arbetet med Bologna anpassningen. Det är dock viktigt att kartlägga frågan så fort resurser frigörs från det pågående utvecklingsarbetet. Rutiner för rekrytering av doktorander Under året har institutionen svarat på en förfrågan angående institutionens rutiner för antagning till forskarutbildning. Svaret bifogas i Bilaga 2. 3 Nätverksbyggande och annan stödverksamhet Inom det tredje huvudområdet har institutionen haft som mål att: Delta i den verksamhet som arrangeras av fakultetens jämställdhetsgrupp och universitetets jämställdhetskommitté. Under 2007 har institutionen deltagit i ett seminarium om jämställdhetsarbete. Seminariet arrangerades av universitetets jämställdhetsfunktion i november 2007.

6 6(10) Jämställdhetsuppföljning: Bilaga 1 Könsfördelad statistik 2007 Nulägesanalysen innehåller kvantitativa uppgifter om följande: Könsfördelning bland studenter uppdelad på utbildningsnivå och avlagda examina (Tabell 1 och 2) Könsfördelning bland anställda uppdelad på befattning (Tabell 3) Könsuppdelad frånvaro: tjänst- och föräldraledighet samt sjukfrånvaro och uppgifter om förtidspensioneringar (Tabell 4-7) Könsuppdelad lönestatistik som anger median- och medellön (Tabell 8) Könsuppdelad statistik om ledningsuppdragen (Tabell 9). Könsuppdelad statistik om rekryteringar under året (Tabell 10) Tabell 1. Studenter i grundutbildningen Kategori VT 2007 VT 2006 Kvinnor Män Kvinnor Män Antal % Antal % Antal % Antal % A-nivå B-nivå C-nivå D-nivå Totalt i grundutbildningen Procenttalen har räknats radvis. Underlaget från Maria Johansson. Tabell 2. Avlagda examina Examen År 2007 År 2006 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Antal % Antal % Antal Antal % Antal % Antal Kandidatexamen Magisterexamen Licentiatexamen Doktorsexamen Procenttalen har räknats radvis. Underlaget från Maria Johansson och Inka Ollikainen.

7 7(10) Tabell 3. Anställda Kategori VT 2007 VT 2006 KVINNOR MÄN KVINNOR MÄN Antal % Antal % Antal % Antal % Adjunkter Lektorer/forskare Forskarass Docenter Professorer TA-personal Gästlärare Gästprofessorer Forskningsass Summa exkl doktorander Doktorander *) TOTALT Procenttalen har räknats radvis Mätningarna har gjorts 1/ resp. 1/ *) exkl. högskoledoktorander Föräldra- Övrigt Forskning Föräldraledighet ledighet Tabell 4. Tjänstledighet Personalkategori Forskning Övrigt Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Lärare/forskare (inkl. prof.) TA-personal Doktorander Totalt Tabell 5. Sjukfrånvaro Personal- kategori Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro (antal dagar) (antal individer) (antal dagar) (antal individer) Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Lärare/forskare TA-personal Doktorander Totalt

8 8(10) Tabell 6: Vård av sjukt barn Personalkategori Vård av sjukt barn (antal.dagar) Vård av sjukt Vård av sjukt barn barn (antal individer) (antal dagar) Vård av sjukt barn (antal individer) Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Lärare/forskare TA-personal Doktorander Tabell 7. Förtidspensioneringar (antal individer) Personalkategori Kvinnor Män Kvinnor Män Lärare/forskare TA-personal Tabell 8. Lönekartläggning Personal- kategori Medelvärde Median Lönedifferens Medelvärde Median Lönedifferens Kvinnor Män Kvinnor Män i kr/mån räknad på medellön Kvinnor Män Kvinnor Män i kr/mån räknad på medellön Adjunkter Lektorer Docenter & professorer TA-personal Doktorandernas löner redovisas inte här eftersom de har en lönestege Personal kategori Medelvärde Median Lönedifferens Medelvärde Median Lönedifferens *) Kvinnor Män Kvinnor Män i kr/mån Kvinnor Män Kvinnor Män i kr/mån räknad på medellön räknad på medellön Adjunkter Lektorer Docenter & professorer TApersonal Doktorandernas löner redovisas inte här eftersom de har en lönestege

9 9(10) Tabell 9. Organisation Kategori HT 2007 HT 2006 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Antal % *) Antal %*) (antal) Antal % *) Antal % *) (antal) Prefekt Studierektorer Styrelsen Ledningsgruppen Övriga ledningsfunktioner **) Utskott/kommittéer ***) Huvudlärare ****) Totalt Mätningarna har gjorts 1/9 respektive år. *) Procenttalen har räknats radvis **) = Avser 4 uppdrag: internationell samordnare, samordnare för ekonomprogrammet, samordnare för masterprogrammet (fr.o.m. ht 2007) samt gruppchef för GU-stödet (fr.o.m. 2004) ***) Fördelningen var under HT 2007 följande: Uffo (5 kv + 4 m), Grundutbildningsutskottet (3 kv + 2 m), Arbetsmiljökommitée (1 kv + 3 m), Jämstäldhetskommittée (4 kv. + 3 m). Fördelningen var under HT 2006 följande: Uffo (5 kv + 4 m), Grundutbildningsutskottet (4 kv + 1 m), Arbetsmiljökommitée (1 kv + 3 m), Jämstäldhetskommittée (4 kv. + 3 m). Fördelningen var under HT 2005 följande: Uffo (5 kv + 4 m), Grundutbildningsutskottet (4 kv + 1 m), Arbetsmiljökommitée (1 kv + 3 m), Jämstäldhetskommittée (4 kv. + 3 m). Fördelningen var under HT 2004 följande: Uffo (6 kv + 2 m), Grundutbildningsutskottet (4 kv + 1 m), Arbetsmiljökommitée (1 kv + 3 m), Jämstäldhetskommittée (4 kv. + 3 m). Fördelningen var under HT 2003 följande: Uffo (6 kv + 2 m), Grundutbildningsutskottet (4 kv + 4 m), Arbetsmiljökommitée (1 kv + 3 m), Jämstäldhetskommittée (4 kv. + 3 m). Fördelningen var under VT 2002 följande: Uffo (4 kv + 4 m), Grundutbildningsutskottet (4 kv + 4 m), Arbetsmiljökommitée (1 kv + 3 m), Jämstäldhetskommittée (4 kv. + 3 m). ****) På några kurser delas huvudlärarskapet av 2 personer, vilket gör att det totala antalet huvudlärare är större än antalet kurser. Kurser för särskilda målgrupper, uppdrag och MBA finns inte med i dessa siffror. Tabell 10. Rekryteringar under året (både tjänster och vikariat) Kategori Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Doktorander Adjunkter Lektorer/forskare Professorer TA-personal

10 10(10) Jämställdhetsuppföljning: Bilaga 2 Rutiner för rekrytering av doktorander Företagsekonomiska institutionens har under året svarat på följande frågor utskickade av prof. Leif Lewin (ordförande i fakultetens jämställdhetsgrupp) ang. antagningen till forskarutbildningen: Fråga 1) Hur var könsfördelningen i den bedömningsgrupp som fungerade vid Din institution i samband med den senaste antagningen till forskarutbildningen? /Ange både kön och kompetensnivå, t ex två män (1 prof, 1 doc) och 1 kvinna (docent)/ 2007: Män: 9; Kvinnor: 2 Samtliga är professorer förutom studierektor för forskarutbildning (man) Fråga 2) Hur var könsfördelningen gången innan dess? 2006: Män: 7; Kvinnor: 2 Samtliga är professorer förutom studierektor för forskarutbildning (kvinna) Fråga 3) Tar Ni vid Din institution vid utseende av denna beredningsgrupp hänsyn till kön? Nej. Fråga 4) Finns det i Ditt ämne speciella svårighter med att ha såväl kvinnor som män representerade i denna beredningsgrupp? Om svaret är ja, förklara och berätta om hur Ni försöker hantera svårigheterna. Fram till innevarande år har institutionens professorsråd utgjort antagningsnämnd för doktorander. De skevheter som finns i könsfördelning bland professorerna återspeglas givetvis i sammansättningen av antagningsnämnden. Innevarande läsår kommer istället kollegiet av handledare att anta doktorander det är en större grupp och det finns fler kvinnliga docenter än kvinnliga professorer. I den händelse detta kollegium skulle visa sig vara en för stor grupp kan det vara värt att överväga könsaspekten vid tillsättningen av ett eventuellt arbetsutskott.

Företagsekonomiska institutionens jämställdhetsplan för 2009

Företagsekonomiska institutionens jämställdhetsplan för 2009 1(10) 2008-03-03 Företagsekonomiska institutionens styrelse Företagsekonomiska institutionens jämställdhetsplan för 2009 Enligt universitetets jämställdhetsplan skall varje institution årligen upprätta

Läs mer

Nulägesbeskrivning läsåret

Nulägesbeskrivning läsåret UPPSALA UNIVERSITET Institutionen för nordiska språk Nulägesbeskrivning läsåret 2004 2005 I jämställdhetsplanen för år 2000 2001 ingick en s.k. nulägesbeskrivning som redovisade fördelningen mellan kvinnor

Läs mer

Jämställdhets- och jämlikhetsplan 2012

Jämställdhets- och jämlikhetsplan 2012 Jämställdhets- och jämlikhetsplan 2012 Stockholms universitet ska vara ett jämlikt och jämställt universitet där alla studenter och anställda behandlas likvärdigt och på ett respektfullt sätt. Vårt förhållningssätt

Läs mer

Jämställdhetsplan för Nationalekonomiska institutionen Utgångspunkter. 1.1 Uppsala universitets utgångspunkter

Jämställdhetsplan för Nationalekonomiska institutionen Utgångspunkter. 1.1 Uppsala universitets utgångspunkter Jämställdhetsplan för Nationalekonomiska institutionen 2014 1 Utgångspunkter 1.1 Uppsala universitets utgångspunkter Uppsala universitets jämställdhetsarbete tar sin utgångspunkt i diskrimineringslagen

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET : Hum-Sam.Vet.området: Engelska institutionen

UPPSALA UNIVERSITET : Hum-Sam.Vet.området: Engelska institutionen 1 BESLUT ENGELSKA 2010/4 UPPSALA UNIVERSITET : Hum-Sam.Vet.området: Engelska institutionen Engelska institutionens jämställdhetsplan för 2010 På förslag av institutionens jämställdhetsgrupp fastställer

Läs mer

Jämställdhetsplan 2012 2014

Jämställdhetsplan 2012 2014 TEKNAT 2012/17 Jämställdhetsplan 2012 2014 Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten Fastställd av teknisk-naturvetenskapliga områdesnämnden/fakultetsnämnden 2012-05-29 Förklaring av terminologi och struktur

Läs mer

Jämställdhetsrapport för institutionen för datavetenskap

Jämställdhetsrapport för institutionen för datavetenskap Jämställdhetsrapport för institutionen för datavetenskap 12 juni 2009 Inledning Sedan 2001 har Lunds universitet en gemensam jämställdhetspolicy. Jämn könsfördelning (intervallet 40/60) inom alla befattningar,

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan Jämställdhetsplan 2013-2015 Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan 1(5) 2013-05-03 Jämställdhetsplan VID INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE - SOCIALHÖGSKOLAN VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖR PERIODEN

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN

JÄMSTÄLLDHETSPLAN JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2011-2012 Institutionen för farmaceutisk biovetenskap Uppsala universitet Inledning Denna jämställdhetsplan gäller från och med november 2011 till och med oktober 2012. Planen är upprättad

Läs mer

Jämställdhetsplan 2012-2014

Jämställdhetsplan 2012-2014 Jämställdhetsplan 2012-2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av DSV:s styrelse 2012-02-14 Institutionen för data- och systemvetenskap Jämställdhetsplan 2012-14 Enligt högskolelagen

Läs mer

Jämställdhetsplan för Institutionen för orientaliska språk

Jämställdhetsplan för Institutionen för orientaliska språk Jämställdhetsplan 2010-2012 för Institutionen för orientaliska språk ALLMÄNNA MÅL Institutionen för orientaliska språk ansluter sig till de mål och riktlinjer för jämställdhet mellan kvinnor och män, vilka

Läs mer

Psykologiska institutionen Jämställdhets- och jämlikhetsplan

Psykologiska institutionen Jämställdhets- och jämlikhetsplan Psykologiska institutionen Jämställdhets- och jämlikhetsplan 2014-2016 Stockholms universitet ska vara ett jämlikt och jämställt universitet där alla studenter och anställda behandlas likvärdigt och på

Läs mer

Institutionen för kemiteknik, LTH 1. Jämställdhetsplan 2008 för Institutionen för Kemiteknik

Institutionen för kemiteknik, LTH 1. Jämställdhetsplan 2008 för Institutionen för Kemiteknik Institutionen för kemiteknik, LTH 1 Jämställdhetsplan 2008 för Institutionen för Kemiteknik Antagen av institutionsstyrelsen 13/2 2008 Institutionen för kemiteknik, LTH 2 Åtgärdsplan 2008 Det övergripande

Läs mer

Plan för lika villkor

Plan för lika villkor Sid 1 (8) 2016 2018 A. Uppföljning Uppföljningen avser delmålen i den föregående planen ( 2014 2015). Delmål 1: Institutionen anordnar särskilda träffar för studenter som är kvinnor för att informera om

Läs mer

Utvärdering av jämställdhetsplanen 2013 vid Nationalekonomiska institutionen

Utvärdering av jämställdhetsplanen 2013 vid Nationalekonomiska institutionen Utvärdering av jämställdhetsplanen 2013 vid Nationalekonomiska institutionen Mål 1: Institutionen skall eftersträva en jämn könsfördelning för alla kategorier av anställda och studenter. Åtgärd 1: Institutionen

Läs mer

Jämställdhets- och likabehandlingsplan för historiskfilosofiska fakulteten vid Uppsala universitet 2009

Jämställdhets- och likabehandlingsplan för historiskfilosofiska fakulteten vid Uppsala universitet 2009 Jämställdhets- och likabehandlingsplan för historiskfilosofiska fakulteten vid Uppsala universitet 2009 Jämställdhet och likabehandling en demokrati- och kvalitetsfråga Med jämställdhet avses ett rättvist

Läs mer

Medicinska fakulteten Sid 1 (7)

Medicinska fakulteten Sid 1 (7) Medicinska fakulteten 2009-03-11 Sid 1 (7) Medicinska fakultetens jämställdhetsplan 2009 2011 Medicinska fakultetens jämställdhetsplan är treårig. Planen innehåller en kartläggning vad avser antalet anställda,

Läs mer

jämlikhets- och jämställdhetsplan

jämlikhets- och jämställdhetsplan Beslut 2015-06-18 Dnr SU FV-1.1.2-1967-15 Stockholms universitets jämlikhets- och jämställdhetsplan 2015-2017 Stockholms universitet 2(19) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Policy för lika rättigheter

Läs mer

Institutionen för immunteknologi, LTH. Jämställdhetsplan 2007 för Institutionen för immunteknologi

Institutionen för immunteknologi, LTH. Jämställdhetsplan 2007 för Institutionen för immunteknologi Institutionen för immunteknologi, LTH Jämställdhetsplan 2007 för Institutionen för immunteknologi Fastställd av institutionsstyrelsen den 28 september, 2007 Åtgärdsplan 2007 Det övergripande jämställdhetsarbetet

Läs mer

Jämställdhetsplan för kemiska institutionen

Jämställdhetsplan för kemiska institutionen 2007-05-28 Dnr KI 2007/27 KEMICENTRUM Kemiska institutionen Styrelsen Jämställdhetsplan för kemiska institutionen 2007-2010 Vårt universitet ska stå för demokratiska värden. Jämställdhet, etnisk och social

Läs mer

Jämställdhetsplan. för anställda 2008-2009. Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08

Jämställdhetsplan. för anställda 2008-2009. Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08 Jämställdhetsplan för anställda 2008-2009 Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08 1(4) 2008-12-22 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för anställda 2008-2009 INLEDNING Högskolan i Gävle ser jämställdhet

Läs mer

Jämställdhetsplan. Inst för medicinsk biokemi och mikrobiologi 2015-02-09

Jämställdhetsplan. Inst för medicinsk biokemi och mikrobiologi 2015-02-09 Jämställdhetsplan Inst för medicinsk biokemi och mikrobiologi 2015-02-09 Innehåll Jämställdhetsplan... 3 1. Institution/motsv.... 3 2. Datum... 3 3. Samverkan... 3 4. Jämställdhetsgrupp... 3 5. Uppföljning

Läs mer

Jämställdhetsplan för år 2012

Jämställdhetsplan för år 2012 UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för fysik 2012-04-11 Jämställdhetsplan för år 2012 Bakgrund En jämställdhetsplan för institutionen för fysik upprättades första gången i mars 1994. Denna plan har sedan flera

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan Jämställdhetsplan 9- Introduktion Följande Jämställdhetsplan gäller läsåret 9-. Planen har tagits fram av institutionens jämställdhetsombud Per Ståhlberg och doktorand Oliver Thalén, i samråd med prefekt

Läs mer

Jämställdhets- och likabehandlingsplan

Jämställdhets- och likabehandlingsplan Dnr Lingfil 2011/3, Jämställdhets- och likabehandlingsplan 2011-2013 Jämställdhets- och likabehandlingsplan 2011-2013 Institutionsstyrelsen för har vid sammanträde 2011-04-15 beslutat fastställa jämställdhets-

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET 1 Humanistiska fakulteten Enligt humanistiska fakultetens delegationsordning fattar fakultetsnämnden beslut

GÖTEBORGS UNIVERSITET 1 Humanistiska fakulteten Enligt humanistiska fakultetens delegationsordning fattar fakultetsnämnden beslut GÖTEBORGS UNIVERSITET 1 Humanistiska fakulteten 2007-06-07 Enligt humanistiska fakultetens delegationsordning fattar fakultetsnämnden beslut 1. om anslagsframställningar, årsredovisningar, budget, verksamhetsberättelse

Läs mer

Plan för lika villkor

Plan för lika villkor Sid 1 (7) 2014-2015 A. Uppföljning Jämställdhetsplanen för 2013 specificerade tre mål: Omorganisation av jämställdhetsarbetet på institutionen; En ökad andel studenter som är kvinnor på avancerad nivå;

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET. Jä mstä lldhets- och jä mlikhetsplän fo r Kriminologiskä institutionen ä r 2015

STOCKHOLMS UNIVERSITET. Jä mstä lldhets- och jä mlikhetsplän fo r Kriminologiskä institutionen ä r 2015 STOCKHOLMS UNIVERSITET Jä mstä lldhets- och jä mlikhetsplän fo r Kriminologiskä institutionen ä r 2015 1 1. Uppföljning av målen i jämställdhetsplanen från 2014 I 2014 års jämställdhetsplan uppställdes

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan Jämställdhetsplan 2012-2015 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Fastställd av Institutionsstyrelsen 2012 11 08 1 Innehållsförteckning 1 Utgångspunkter och syfte... 4 1.1 Utgångspunkter

Läs mer

Lika villkors-plan

Lika villkors-plan Lika villkors-plan 2016-2018 Matematiska institutionen Fastställd av Matematiska institutionens styrelse 160205 1 Inledning Denna jämställdhetsplan är framtagen av Matematiska institutionens jämställdhetsgrupp

Läs mer

Institutionen för immunteknologi, LTH. Jämställdhetsplan 2008 för Institutionen för immunteknologi

Institutionen för immunteknologi, LTH. Jämställdhetsplan 2008 för Institutionen för immunteknologi Institutionen för immunteknologi, LTH Jämställdhetsplan 2008 för Institutionen för immunteknologi Fastställd av institutionsstyrelsen 5 februari 2009 Åtgärdsplan 2008 Varje institution vid Lunds universitet

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN

JÄMSTÄLLDHETSPLAN JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012 2013 Jämställdhetsplanen är fastställd av institutionsstyrelsen 2012 10 09. Inledning Denna jämställdhetsplan gäller från och med november 2012 till och med oktober 2013. Planen

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN

JÄMSTÄLLDHETSPLAN UPPSALA UNIVERSITET Institutionen för biologisk grundutbildning (IBG) JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2011 2014 Planen är utformad av jämställdhetsgruppen och fastställd av institutionsstyrelsen 2011-09-12. IBGs jämställdhetsarbete

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MARIN EKOLOGI

INSTITUTIONEN FÖR MARIN EKOLOGI JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR INSTITUTIONEN FÖR MARIN EKOLOGI GÖTEBORGS UNIVERSITET 2007 HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLDHETSARBETET Institutionens verksamhet har sin hemvist vid tre platser Marin Ekologi Kristineberg

Läs mer

Institutionen för kulturgeografi och ekonomiska geografis handlingsplan för jämställdhet, likabehandling och mångfald under 2016

Institutionen för kulturgeografi och ekonomiska geografis handlingsplan för jämställdhet, likabehandling och mångfald under 2016 HANDLINGSPLAN 2016-04-05 Dnr STYR 2016/597 1 Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi Institutionen för kulturgeografi och ekonomiska geografis handlingsplan för jämställdhet, likabehandling

Läs mer

1.1 Giltighet Högskolan Västs handlingsplan för jämställdhet träder i kraft 2015-01-01 och gäller tom 2017-12-31.

1.1 Giltighet Högskolan Västs handlingsplan för jämställdhet träder i kraft 2015-01-01 och gäller tom 2017-12-31. 1(14) FÖR JÄMSTÄLLDHET 2015-2017 1.0 INLEDNING Enligt skall arbetsgivaren vart tredje år upprätta en plan for sitt jämställdhetsarbete innehållande uppföljning av föregående handlingsplan samt mål och

Läs mer

Juridiska fakultetens jämställdhets- och likabehandlingsplan för perioden 1 januari 31 december 2015

Juridiska fakultetens jämställdhets- och likabehandlingsplan för perioden 1 januari 31 december 2015 Juridiska fakultetens jämställdhets- och likabehandlingsplan för perioden 1 januari 31 december 2015 Fastställd av Fakultetsnämnden 2014-12-12 Juridiska fakultetens Jämställdhets- och likabehandlingsplan

Läs mer

Jämställdhetsplan för perioden

Jämställdhetsplan för perioden UPPSALA UNIVERSITET Institutionen för nordiska språk Jämställdhetsplan för perioden 2010-2012 Jämställdhetsplanen har utarbetats av institutionens jämställdhetsgrupp och fastställts av institutionsstyrelsen

Läs mer

Jämställdhetsplan för institutionen för astronomi vid Stockholms universitet

Jämställdhetsplan för institutionen för astronomi vid Stockholms universitet Jämställdhetsplan för institutionen för astronomi vid Stockholms universitet Gäller fr.o.m. 1/3-2012 Utformad av arbetsgruppen för arbetsmiljö bestående av Garrelt Mellema (professor) samt Sandra Åberg

Läs mer

Juridiska fakultetens ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR JÄMSTÄLLDHET. År 2006

Juridiska fakultetens ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR JÄMSTÄLLDHET. År 2006 Juridiska fakultetens ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR JÄMSTÄLLDHET År 2006 Juridiska fakultetens jämställdhetsplan är en programförklaring där fakultetens syn på jämställdhetsfrågor och jämställdhetsarbetet presenteras

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSHETPLAN

JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSHETPLAN Infoga din logotyp här JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSHETPLAN FÖRETAGSNAMN Fastställd 2017-00-00 JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSHETSPLAN Här kan du lägga in en beskrivande text om vilket/vilka företag det gäller.

Läs mer

RAPPORT OM JÄMSTÄLLDHETSARBETET 2007 Institutionen för Marin ekologi

RAPPORT OM JÄMSTÄLLDHETSARBETET 2007 Institutionen för Marin ekologi RAPPORT OM JÄMSTÄLLDHETSARBETET 2007 Institutionen för Marin ekologi Institutionen för Marin ekologi har sin hemvist vid tre platser Marin Ekologi Kristineberg (MEK) vid Kristinebergs marina forskningsstation,

Läs mer

Samhällsvetenskapliga fakultetens handlingsplan för jämställdhet, likabehandling och mångfald under

Samhällsvetenskapliga fakultetens handlingsplan för jämställdhet, likabehandling och mångfald under HANDLINGSPLAN Dnr S 2013/309 Samhällsvetenskapliga fakultetens handlingsplan för jämställdhet, likabehandling och mångfald under 2014-2015 Fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetens styrelse 2013-11-14.

Läs mer

Jämställdhetsprogram för barn- och ungdomsförvaltningen år 2011 och uppföljning av jämställdhetsplanen för år 2010

Jämställdhetsprogram för barn- och ungdomsförvaltningen år 2011 och uppföljning av jämställdhetsplanen för år 2010 Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr 5.Ledningens ansvar 2. Policy och bu52.16 1 av 6 Framtagen av (funktion) Fastställd av (funktion) Signatur Personalsekreterare Barn- och ungdomsnämnden

Läs mer

Juridiska fakultetens jämställdhets- och likabehandlingsplan för perioden 1 januari 31 december 2016

Juridiska fakultetens jämställdhets- och likabehandlingsplan för perioden 1 januari 31 december 2016 Juridiska fakultetens jämställdhets- och likabehandlingsplan för perioden 1 januari 31 december 2016 Fastställd av Fakultetsnämnden Juridiska fakultetens Jämställdhets- och likabehandlingsplan utgår från

Läs mer

Jämställdhetspolicy för Karolinska institutet

Jämställdhetspolicy för Karolinska institutet KAROLINSKA INSTITUTET Dnr. 4808/03-200 Jämställdhetspolicy för Karolinska institutet 2003-2005 Beslutad av konsistoriet 2003-02-19 samt 2003-10-07 Jämställdhetspolicy för Karolinska institutet 2003-2005

Läs mer

Jämställdhetsplan 2010 för

Jämställdhetsplan 2010 för SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Datum 2009-08-24 1 (2) Jämställdhetsplan 2010 för Service- och teknikförvaltningen Innehållsförteckning Jämställdhetsplan 2010 3 Inledning 3 Service- och Teknikförvaltningens

Läs mer

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan för Perstorps kommun Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet

Läs mer

Juridiska institutionens jämställdhets- och likabehandlingsplan för perioden 1 januari 31 december 2016

Juridiska institutionens jämställdhets- och likabehandlingsplan för perioden 1 januari 31 december 2016 Juridiska institutionens jämställdhets- och likabehandlingsplan för perioden 1 januari 31 december 2016 Fastställd av prefekten, ställföreträdande prefekten och institutionsstyrelsen 2015-12-17. Juridiska

Läs mer

UPPFÖLJNING AV JÄMSTÄLLDHETSPLANEN FÖR

UPPFÖLJNING AV JÄMSTÄLLDHETSPLANEN FÖR UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för medicinsk biovetenskap JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2008-2010 UPPFÖLJNING AV JÄMSTÄLLDHETSPLANEN FÖR 2006-07 Mål 1 Att lika lön och lika förmåner ges till anställda med likartad

Läs mer

Jämställdhetsplan för Institutionen för biokemi och biofysik, Stockholms universitet

Jämställdhetsplan för Institutionen för biokemi och biofysik, Stockholms universitet Fastställd 20 mars 2014 Jämställdhetsplan för Institutionen för biokemi och biofysik, Stockholms universitet Den av Institutionsstyrelsen utsedda jämställdhetsgruppen, bestående av tre representanter för

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 Hofors kommun fastställd av, KF 61/2013-06-10 Jämställdhetsplanen gäller från och med 2013-08-31 Revideras 2016-08-31 0 Inledning Enligt 13 i diskrimineringslagen

Läs mer

Jämställdhetsplan 2010

Jämställdhetsplan 2010 atematik och matematisk statistik Jämställdhetsplan -4-9 Sid () Jämställdhetsplan A. Uppföljning Nedan kommenterar vi de mål och aktiviteter vi beskrev i 9 års jämställdhetsplan. Ökad andel kvinnliga doktorander,

Läs mer

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 STYRDOKUMENT Sida 1(9) Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 Område Styrning och ledning Fastställd KSAU 2012-08-28 118 Program Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Likabehandlingsplan för Institutionen för baltiska språk, finska och tyska (2012)

Likabehandlingsplan för Institutionen för baltiska språk, finska och tyska (2012) Likabehandlingsplan för Institutionen för baltiska språk, finska och tyska (202) Inledning Institutionens handlingsplan för likabehandling är en lokal tillämpning av den övergripande jämställdhetsplanen

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling Institutionen för svenska språket

Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling Institutionen för svenska språket HANDLINGSPLAN Dnr V 2013/1012 Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling Institutionen för svenska språket Publicerad Beslutsfattare http://svenska.gu.se/digitalassets/1469/1469290_likabehandlingsplan2014.pdf

Läs mer

Jämställdhetsplan 2011 2013

Jämställdhetsplan 2011 2013 Jämställdhetsplan 2011 2013 Antagen av institutionsstyrelsen 2011-06-08 Innehåll Jämställdhet mellan kvinnor och män... 2 Ansvarsfördelning... 2 Jämställdhetsplanen antagen 2007... 3 Läget vt- 11... 3

Läs mer

Handlingsplan för likabehandling 2011 Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Handlingsplan för likabehandling 2011 Institutionen för pedagogik och specialpedagogik Handlingsplan för likabehandling 2011 Sammanfattning Likabehandlingsarbetet vid institutionen ska planläggas i en årlig handlingsplan. Den ska vara en konkretisering av universitetets policy för likabehandling.

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Inledning och bakgrund Syftet med Sollentuna kommuns jämställdhetsplan är att främja kvinnor och mäns lika rätt ifråga om arbete, anställnings- och

Läs mer

3. Övergripande mål 4. Arbetsförhållanden 5. Arbete och föräldraskap 6. Rekrytering och introduktion

3. Övergripande mål 4. Arbetsförhållanden 5. Arbete och föräldraskap 6. Rekrytering och introduktion Jämställdhets- och likabehandlingsplan för Geologiska institutionen avseende perioden oktober 2015 till december 2016 fastställd vid styrelsemöte 2015-10-08 Diskrimineringslag (2008:567) Lagens ändamål

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-30 2 0 1 4-2 0 1 6 Jämställdhets- och mångfaldsplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

STATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONENS JÄMSTÄLLDHETSPLAN

STATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONENS JÄMSTÄLLDHETSPLAN Stockholms universitet Statsvetenskapliga institutionen STATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONENS JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2014-2016 Antagen av Institutionsstyrelsen 2014-05-06 Dnr. 320-1.1.2-0085-14 1. Övergripande

Läs mer

Jämställdhetsplan 2015

Jämställdhetsplan 2015 Stockholms universitet Nationalekonomiska institutionen Annika Alexius 2015-05-06 Jämställdhetsplan 2015 Fastställd av IS 2015-05-07 Innehållsförteckning 1. Diskrimineringslagen...2 2. Universitets jämställdhetsmål...2

Läs mer

Ansvarig: Personalchefen

Ansvarig: Personalchefen Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET. Jä mstä lldhetsplän vid Kriminologiskä institutionen fo r 2013.

STOCKHOLMS UNIVERSITET. Jä mstä lldhetsplän vid Kriminologiskä institutionen fo r 2013. STOCKHOLMS UNIVERSITET Jä mstä lldhetsplän vid Kriminologiskä institutionen fo r 2013. 1. Utvärdering av måluppfyllelsen i tidigare jämställdhetsplan I 2009 års jämställdhetsplan uppställdes ett stort

Läs mer

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 1. Bakgrund Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 Grunden för jämställdhets- och mångfaldsarbetet vid Högskolan i Skövde är likabehandling och att alla anställda och studenter ska

Läs mer

Jämställdhetsgruppens förslag till: Jämställdhetsplan för Biologiska institutionen

Jämställdhetsgruppens förslag till: Jämställdhetsplan för Biologiska institutionen Institutionsstyrelsen 2010-12-15, p. 9 2010-11-20 Jämställdhetsgruppens förslag till: Jämställdhetsplan för Biologiska institutionen 2010-2011 Jämställdhet är en fråga om rättvisa och demokrati. Alla anställda

Läs mer

Sannolikheten att anställas inom universitets- och högskolevärlden efter avlagd doktorsexamen

Sannolikheten att anställas inom universitets- och högskolevärlden efter avlagd doktorsexamen Sannolikheten att anställas inom universitets- och högskolevärlden efter avlagd doktorsexamen 1984-2003 - En studie av likheter och skillnader med avseende på kön Rapport från samhällsvetenskapliga fakultetens

Läs mer

Beslutsärende Jämställdhetsplan 2017

Beslutsärende Jämställdhetsplan 2017 Styrelsehandling 7 Dnr 0919/16 2016-10-28 Patrik Stoppert Beslutsärende Jämställdhetsplan 2017 Förslag till beslut Styrelsen godkänner Jämställdhetsplan 2017 enligt underlag redovisat i Bilaga 1 till Styrelsehandling

Läs mer

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1 1 Verksamhetsstyrning 1.1 Politikområde Utbildningspolitik Mål Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa. 1.1.1

Läs mer

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad 2016-04-30 Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv Försvarsutbildarna Ystad 2016 1 Jämställdhetsplan med mångfaldsperspektiv Lagar Fr.o.m. 1 januari 2009 gäller, Diskrimineringslag, (2008:567). Lagen

Läs mer

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun Jämställdhetsplan för Värmdö kommun 1 Inledning Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med jämställda arbetsplatser och gott medarbetarskap där vi möter varandra med respekt och öppenhet. Ett

Läs mer

Jämställdhetsplan 2013-2015

Jämställdhetsplan 2013-2015 Jämställdhetsplan 2013-2015 I jämställdhetsplanen beskrivs Tyresö kommuns övergripande mål för jämställdhetsarbetet samt de aktiva åtgärder som kommunen som arbetsgivare planerar att vidta för att främja

Läs mer

Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14.

Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14. Fakulteten för skogsvetenskap Forskarutbildningen Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14. Innehåll 1. Allmänt 2. Utlysning och antagning

Läs mer

Jämställdhets och mångfaldsplan. Kortversion

Jämställdhets och mångfaldsplan. Kortversion Jämställdhets och mångfaldsplan 2011 2013 Kortversion 2(8) Övergripande mål är att alla medarbetare ska ha kunskap om Staffanstorps kommuns arbete med jämställdhet och mångfald samt att detta arbete ska

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN

JÄMSTÄLLDHETSPLAN UPPSALA UNIVERSITET Institutionen för biologisk grundutbildning (IBG) JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2011 2014 Planen är utformad av jämställdhetsgruppen och fastställd av institutionsstyrelsen 2011-09-12. IBGs jämställdhetsarbete

Läs mer

Handläggningsordning för prövning och erkännande av högskolepedagogiska meriter Fastställd av Rektor 2014-06-17. Dnr L 2014/85

Handläggningsordning för prövning och erkännande av högskolepedagogiska meriter Fastställd av Rektor 2014-06-17. Dnr L 2014/85 Handläggningsordning för prövning och erkännande av högskolepedagogiska meriter Fastställd av Rektor 2014-06-17. Dnr L 2014/85 Sida 3 (11) Bakgrund Under perioden 2002 2010 angavs i högskoleförordningen

Läs mer

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 1 Kompetensbeskrivning

Läs mer

Jämställdhetsplan - institutionen för Klinisk Mikrobiologi

Jämställdhetsplan - institutionen för Klinisk Mikrobiologi UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för klinisk mikrobiologi Jämställdhetsplan - institutionen för Klinisk Mikrobiologi A. Uppföljning av föregående års jämställdhetsplan Mål 2007 Vid institutionen ska ingen

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling Institution för geovetenskaper

Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling Institution för geovetenskaper HANDLINGSPLAN Dnr V 2014/694 Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling - Institutionen för geovetenskaper Publicerad Beslutsfattare Gäller för www.gvc.gu.se Prefekt, Mark Johnson Institution för

Läs mer

Dnr: LNU 2012/359. Anställningsordning. för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet. Beslut 2011-12-08 Reviderad 2012-09-27

Dnr: LNU 2012/359. Anställningsordning. för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet. Beslut 2011-12-08 Reviderad 2012-09-27 Dnr: LNU 2012/359 Anställningsordning för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet Beslut 2011-12-08 Reviderad 2012-09-27 Innehåll för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet 1 1 GRUNDLÄGGANDE

Läs mer

Jämställdhetsplan 2013

Jämställdhetsplan 2013 atematik och matematisk statistik Jämställdhetsplan -4-4 Sid () Jämställdhetsplan A. Uppföljning Nedan kommenterar vi de mål och aktiviteter vi beskrev i års jämställdhetsplan. Förbättra könsfördelningen

Läs mer

Jämställdhetsplan 2017

Jämställdhetsplan 2017 Jämställdhetsplan 2017 Institutionen för Informationsteknologi 2016-11-24 Page 1 of 19 Innehåll 1. INTRODUKTION 4 2. ANSVARSFÖRDELNING 5 2.1. Jämställdhetsgruppen 5 2.2. Överordnade jämställdhetsplaner

Läs mer

Jämställdhetspolicy för Lunds universitet

Jämställdhetspolicy för Lunds universitet BESLUT 2006-04-24 Dnr I F 11 1028/06 Styrelsen En gemensam vision för Lunds universitets arbete med ökad jämställdhet, mångfald och likabehandling av studenter är följande: Lunds universitets verksamhet

Läs mer

Jämställdhetsplan 2012

Jämställdhetsplan 2012 atematik och matematisk statistik Jämställdhetsplan -4- Sid () Jämställdhetsplan A. Uppföljning Nedan kommenterar vi de mål och aktiviteter vi beskrev i års jämställdhetsplan. Förbättra könsfördelningen

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Mångfald... 4 Syfte...

Läs mer

Likabehandlingsplan och policy för IT-fakulteten 2010

Likabehandlingsplan och policy för IT-fakulteten 2010 Beslut 2009-12-17 dnr F 1 5443/09 Likabehandlingsplan och policy för IT-fakulteten 2010 Universitetets likabehandlingspolicy 2007-2010 Den strategiska planen för Göteborgs Universitet anger riktlinjerna

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET. Jämställdhets- och jämlikhetsplan för Kriminologiska institutionen 2016

STOCKHOLMS UNIVERSITET. Jämställdhets- och jämlikhetsplan för Kriminologiska institutionen 2016 STOCKHOLMS UNIVERSITET Jämställdhets- och jämlikhetsplan för Kriminologiska institutionen 2016 1 1. Uppföljning av målen i jämställdhetsplanen från 2015 I 2015 års jämställdhetsplan uppställdes fyra mål

Läs mer

Samhällsvetenskapliga fakultetens handlingsplan för jämställdhet, likabehandling och mångfald under 2016

Samhällsvetenskapliga fakultetens handlingsplan för jämställdhet, likabehandling och mångfald under 2016 HANDLINGSPLAN 1 2016-02-04 Dnr STYR 2015/1257 Samhällsvetenskapliga fakultetens handlingsplan för jämställdhet, likabehandling och mångfald under 2016 Fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetens styrelse

Läs mer

Jämställdhets- och likabehandlingplan 2010-2011

Jämställdhets- och likabehandlingplan 2010-2011 Jämställdhets- och likabehandlingplan 2010-2011 Designhögskolan vid Umeå universitet Fastställd i institutionsstyrelsen 2010-05-12 Aktivitetsplaner, se bilagor 1 och 2 Designhögskolan Sid 2 (11) Institutionsstyrelsen

Läs mer

Roller och ansvarsfördelning inom forskarutbildningen vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet, Umeå universitet

Roller och ansvarsfördelning inom forskarutbildningen vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet, Umeå universitet Umeå universitet Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 2016-12-07 Dnr: FS 1.1-2139-16 Sid 1 (5) Roller och ansvarsfördelning inom forskarutbildningen vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet, Umeå universitet

Läs mer

Ansökan om examensrätt för specialpedagogexamen

Ansökan om examensrätt för specialpedagogexamen Högskolan Kristianstad Utvärderingsavdelningen Ann-Britt Gabrielsson BESLUT 2004-03-02 Reg.nr 641-3907-02 Ansökan om examensrätt för specialpedagogexamen Högskolan Kristianstad ges rätt att utfärda specialpedagogexamen.

Läs mer

Handlingsplan för lika villkor

Handlingsplan för lika villkor Handlingsplan för lika villkor 2014-2016 Institutionen för läkemedelskemi 2014-06-02 Innehåll Handlingsplan för lika villkor... 3 1. Institution/motsv.... 3 2. Datum... 3 3. Samverkan... 3 4. Jämställdhetsgrupp/motsvarande...

Läs mer

SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN

SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN INLEDNING Svenska Basketbollförbundet vill att anställda, föreningsaktiva, eller inhyrd personal ska känna att de har lika värde, oavsett kön,

Läs mer

BILAGA 3. MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN

BILAGA 3. MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN MILJÖFÖRVALTNINGEN 2007-10-11 SID 1 (5) Kontaktperson Ingegärd Bergsmark BILAGA 3. MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN Inledning Arbetet med mångfald och jämställdhet styrs av lagstiftning och stadens interna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i diskrimineringslagen (2008:567); SFS 2016:828 Utkom från trycket den 12 juli 2016 utfärdad den 30 juni 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN. för. Statens ämbetsverk på Åland

JÄMSTÄLLDHETSPLAN. för. Statens ämbetsverk på Åland JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Statens ämbetsverk på Åland Uppgjord och godkänd den 21.1.2004 Reviderad och godkänd vid personalmöte den: 14.2.2007, 21.5.2008, 12.3.2009, 12.10.2010, 17.11.2011, 13.11.2012 Bakgrund

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016

JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016 Sid 1(6) JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016 För allas lika värde, rättigheter och möjligheter i jobbet Sid 2(6) 1 Inledning och bakgrund Jämställdhets-

Läs mer

Anvisningar för sökande avseende universitetslektor vid HT-fakulteterna

Anvisningar för sökande avseende universitetslektor vid HT-fakulteterna PM 2012-04-11 m. ändr. 2015-02-12 Dnr HT 2012/200 A 10 1 Fakultetsstyrelsens arbetsutskott Anvisningar för sökande avseende universitetslektor vid HT-fakulteterna Observera att ansökningar endast tas emot

Läs mer

Verksamhetsplan Litteraturvetenskap, Institutionen för kultur och estetik

Verksamhetsplan Litteraturvetenskap, Institutionen för kultur och estetik Verksamhetsplan 2017 Litteraturvetenskap, Institutionen för kultur och estetik Allmänt Litteraturvetenskap är det största ämnet inom Institutionen för kultur och estetik (IKE) sett både till antalet anställda

Läs mer