JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2011"

Transkript

1 Uppsala universitet BESLUT Inst för farmaci Institutionsstyrelsen JÄMSTÄLLDHETSPLAN JÄMSTÄLLDHET EN DEFINITION Enligt Uppsala universitets jämställdhetsplan Dnr UFV 2005/1718 anges att jämställdhet är en fråga om både rättvisa och kvalitet. Jämställdhetsarbetet är ett led i strävan att tillse att universitetet utgör en väl fungerande arbetsplats och studiemiljö. Jämställdhet är därmed en förutsättning för att samtliga anställda och studenter skall ha möjlighet att prestera sitt bästa. I det av konsistoriet fastställda dokumentet Mål och strategier för Uppsala universitet anges jämställdhet mellan könen som en central faktor för att universitetet skall kunna behålla sin internationellt framskjutna position. 2. INLEDNING Denna jämställdhetsplan tar sin utgångspunkt från Jämställdhetsplan för det medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet läsåret Dnr MEDFARM 2010/1112. Detta innebär att format och riktlinjer från Uppsala universitets jämställdhetsplan har bibehållits vilka i vissa stycken skiljer sig från Uppsala universitets jämställdhetsplan Dnr UFV 2009/270. Utgångspunkterna för institutionens jämställdhetsarbete är enligt dessa planer: att det inte skall förekomma könsrelaterade skillnader vad gäller de anställdas arbetsförhållanden, löner, inflytande, karriärmöjligheter och möjligheter att förena yrkeskarriär med ansvar för hem och familj. att alla studenter skall ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter vid universitetet oavsett könstillhörighet; med andra ord, att studiemiljön skall vara välkomnande för båda könen. att ingen student eller anställd i sin verksamhet vid universitetet skall utsättas för trakasserier, diskriminering, eller annan kränkande behandling på grund av kön. att det på varje arbetsplats (institution, avdelning, motsvarande) skall eftersträvas en jämn könsfördelning inom olika anställningskategorier, inklusive doktorandkategorin, och att det beträffande studenter i grundutbildningen skall eftersträvas en jämn könsfördelning inom varje program. Med jämn könsfördelning avses i detta sammanhang att det finns minst 40% av vardera könet. att en jämn könsfördelning i beredande och beslutande organ skall eftersträvas. Jämställdheten mellan kvinnor och män regleras i ett antal lagar och förordningar som utgör det formella regelverket för vårt agerande (se Appendix 1). 1

2 3. ANSVAR Vid institutionen är prefekten ytterst ansvarig för att ett jämställdhetsarbete bedrivs. För det lokala jämställdhetsarbetet skall varje institution utse en jämställdhetsgrupp och ett jämställdhetsombud. I jämställdhetsgruppen skall såväl anställda som studenter vara representerade. I första hand ska jämställdhetsombud samt jämställdhetsgruppens medlemmar fungera som kontaktpersoner dit arbetstagare kan vända sig. Enligt universitetets och vetenskapsområdets jämställdhetsplan ska varje institution årligen upprätta en jämställdhetsplan. Den skall ta sin utgångspunkt i den universitetsgemensamma planen. Jämställdhetsplanen skall göras tillgänglig via institutionens hemsida. Vidare skall varje institution i sin årliga verksamhetsberättelse visa vilka åtgärder man vidtagit i jämställdhetssyfte, hur dessa relaterar till jämställdhetsplanen, samt vilka resultaten blivit. Denna jämställdhetsplan har utarbetats av institutionens jämställdhetsgrupp och fastställts av institutionsstyrelsen. 4. NULÄGESBESKRIVNING - utgångsläge vid årets början a) Anställda (totalt ) Kategori Antal män Antal kvinnor Professorer 5 - Gästprofessorer 2 - Adjungerade professorer 2 - Lektorer med docentkompetens 3 - Lektorer utan docentkompetens 1 3 Adjungerade lektorer - 1 Adjunkter/gästlärare - 4 Forskarassistent med docentkompetens 1 1 Forskarassistent utan docentkompetens 1 - Forskare 2 4 Forskningsassistenter 1 Laboratorieassistenter/BMA - 2 Forskningsingenjörer 1 - Chefsadministratör - 1 Administratörer - 3 Projektledare 3-2

3 b) Studerande (kalenderåret 2010) Kategori Män/Kvinnor Män/Kvinnor % Forskarstuderande 9/17 35/65 Examensarbetare 9/26 26/74 Fördjupningskurser 8/28 22/78 OBS! Institutionen är ej direkt involverad i rekrytering till kurser på A-B-nivå. c) Föräldraskap (föräldraledigheter bland anställda under 2010, ej tillfällig vård av sjukt barn) Kön Antal Antal månader personer (heltidsekvivalenter) Kvinnor 5 32 Män 3 9 d) Sjukfrånvaro (bland anställda under 2010) Kön Sjukomfattning % av arbetstid Kvinnor 1,7 Män 1,5 e) Löner En könsuppdelad lönestatistik är inte meningsfull för institutionen eftersom ingen personalkategori bestod av tillräckligt många kvinnor och män med jämförbara arbetsuppgifter. 3

4 f) Organisation samt sammansättning av institutionsstyrelsen och andra rådgivande grupper (under 2010) Institutionsstyrelsen Kategori av Antal Män/Kvinnor Antal Män/Kvinnor ledamot inkl suppl % exkl suppl % Ordförande 1 100/ /0 Lärare 6 50/ /75 TA-personal 2 50/50 1 0/100 Studerande, vt / /100 Studerande, ht / /67 Totalt, vt / /78 Totalt, ht / /67 Andra rådgivande grupper Män/Kvinnor % Ledningsgrupp 5/2 71/29 Jämställdhetsgrupp 3/2 60/40 g) Genus och jämställdhet - sexuell diskriminering och sexuella trakasserier Institutionens jämställdhetsombud eller jämställdhetsgrupp har ej noterat eller fått rapport om könsrelaterad kränkande särbehandling eller diskriminering bland institutionens anställda, forskarstuderande eller studenter under

5 5. FORTLÖPANDE MÅL OCH ÅTGÄRDER a) Anställda Mål: Öka andelen rekryterade av underrepresenterat kön för att i förlängningen uppnå intervallet 40-60% Verka för en ökning av andelen kvinnliga adjungerade professorer Verka för en ökning av andelen kvinnliga docenter Vid rekrytering av såväl lärare, forskare som teknisk-administrativ personal beakta könsaspekten forskningsledare forskningsledare forskningsledare b) Studerande Mål: Bibehålla jämn könsfördelning av forskarstuderande Vid rekrytering av forskarstuderande generellt beakta könsaspekten forskningsledare, doktorandhandledare, samt studierektor för forskarutbildning c) Föräldraskap Mål: Det ska ges möjlighet att kombinera studier, forskning och annat arbete vid universitetet med omvårdnad av barn för både män och kvinnor. Seminarier, föreläsningar och annan ordinarie institutionsverksamhet för personal och studenter ska ej förläggas på kvällstid prefekt samt studierektorer d) Sjukfrånvaro Mål: Att ha en så låg sjukfrånvaro som möjligt oavsett kön Analysera sjukfrånvaron vid institutionen prefekt 5

6 e) Löner Mål: Jämställda löner och jämställd lönesättning Genomföra löneanalys Verka för en utjämning av löneskillnader som inte kan förklaras av annat än kön prefekt prefekt f) Organisation samt sammansättning av institutionsstyrelsen och andra rådgivande grupper Organisation Mål: Utveckla metoder för långsiktigt jämställdhetsarbete vid institutionen Att arbeta med systematisk uppföljning av jämställdhetsplaner Att i samband med de årliga medarbetarsamtalen belysa sådana arbetsmiljöaspekter som är relaterade till jämställdhet Att fortlöpande verka för vidareutbildning av all personal oavsett kön Att se till att informationsmaterial som framställs och informationsaktiviteter som anordnas av institutionen är i samklang med universitetets jämställdhetssträvanden jämställdhetsgrupp enhetsansvariga, doktorandhandledare, studierektorer enhetsansvariga, studierektorer prefekt i samråd enhetsansvariga, studierektorer Sammansättning av styrelser och grupper Mål: Förbättrade förutsättningar för att uppdrag i beredande och beslutande organ skall kunna innehas av både kvinnor och män Beakta könsaspekten vid nominering av institutionspersonal till ledningsuppdrag vid fakulteten Beakta könsaspekten vid ledningsuppdrag som utses av prefekt/institutionsstyrelsen prefekt prefekt/institutionsstyrelse 6

7 g) Genus och jämställdhet - sexuell diskriminering och sexuella trakasserier Allmänt Mål: Ökad kunskap hos anställda om genusbegreppets innebörd Olika informationsinsatser t.ex. anordnande av seminarier jämställdhetsgruppen, -ombud Grundutbildning Mål: Likabehandling av studerande oavsett kön. Rättvis fördelning av undervisningsbelastning mellan manliga och kvinnliga lärare. Skapa en ökad medvetenhet bland lärarna om vad könsmedveten pedagogik är Ta upp genus- och jämställdhetsperspektiv i undervisningen när det är möjligt Vid fördelning av undervisning för lärare och doktorander tillse att undervisningsbelastningen ej bestäms av kön studierektorer i samråd med kursansvariga studierektorer i samråd med kursansvariga studierektorer 7

8 UTVÄRDERING AV 2010 ÅRS JÄMSTÄLLDHETSARBETE Jämställdhetsgruppen Johan Gråsjö (Jämställdhetsombud) Göran Frenning Jonas Gernandt Christina Ljungberg Christin Magnusson MÅL OCH ÅTGÄRDER 2010 a) Anställda Eftersom inga nyrekryteringar av professorer gjorts finns som tidigare inga kvinnliga professorer. En kvinnlig forskarassistent har under året uppnått docentkompetens. b) Studerande På doktorandnivå har andelen manliga doktorander minskat så det är 35% manliga doktorander. c) Föräldraskap Föräldraledighet har tagits ut av fler kvinnor än män och i genomsnitt också under längre tid för kvinnorna. d) Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron räknat i del av arbetstid är i det närmaste lika mellan män och kvinnor (1,5% respektive 1,7%). e) Löner En könsuppdelad lönestatistik är inte meningsfull för institutionen eftersom ingen personalkategori bestod av tillräckligt många kvinnor och män med jämförbara arbetsuppgifter Det är inte någon löneskillnad med avseende på kön i doktorandgruppen. f) Organisation samt sammansättning av institutionsstyrelsen och andra rådgivande grupper Sammansättning av styrelser och grupper Sammansättningen i jämställdhetsgruppen ligger inom likafördelningsmålet mellan män och kvinnor (inom 40-60% intervallet). I ledningsgruppen har andelen män minskat men alltjämt är drygt två tredjedelar män och likafördelningsmålet ej uppfyllt. Den sneda fördelningen i gruppen förklaras av den sneda fördelningen mellan män och kvinnor bland professorerna och forskningsledarna. I institutionsstyrelsen ökade andelen kvinnor men likafördelningsmålet var under höstterminen fortfarande uppfyllt. 8

9 g) Genus och jämställdhet - sexuell diskriminering och sexuella trakasserier Allmänt Inga fall av trakasserier eller diskriminering har rapporterats. 9

10 APPENDIX 1 Regeringsformen (RF 1974:152) Lagen om offentlig anställning (LOA 1994:260, med kommentarer i SAV Cirk 1988) Högskolelagen (HL 1992:1434) Högskoleförordningen (HF 1993:100) Anställningsförordningen (AF 1994:373) Medbestämmandeavtalet för det statliga området (MBA-S, kap 7, ändrad År 1988, se SAV Cirk 1988 A 26) Jämställdhetslagen (JämL 1991:433) Lagen om likabehandling av studenter i högskolan (SFS 2001:1286) Jämställdhetsplan (UFV 2005/1718) Handlingsprogram mot kränkning på grund av kön sexuella trakasserier (UFV 2004/1516) Föräldrapolicy (UFV 2005/119) Jämställdhetsplan för det medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet läsåret Dnr MEDFARM 2010/1112 Uppsala universitets jämställdhetsplan Dnr UFV 2009/270 10

Jämställdhets- policy

Jämställdhets- policy Antagen av rektorsämbetet 2005-05-19 Dnr 488/23/2005 Jämställdhets- policy adress Södertörns högskola, 141 89 Huddinge besök Alfred Nobels allé 7, Flemingsberg tel 08-608 40 00 fax 08-608 40 10 e-post

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN

JÄMSTÄLLDHETSPLAN JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2011-2012 Institutionen för farmaceutisk biovetenskap Uppsala universitet Inledning Denna jämställdhetsplan gäller från och med november 2011 till och med oktober 2012. Planen är upprättad

Läs mer

Jämställdhetsplan 2012 Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Jämställdhetsplan 2012 Institutionen för immunologi, genetik och patologi Jämställdhetsplan 2012 Institutionen för immunologi, genetik och patologi Innehållsförteckning: Inledning 2 Juridiska utgångspunkter 2 Universitetes och IGPs utgångspunkter för jämställdhetsarbetet 2 Fortlöpande

Läs mer

Jämställdhetsplan för Nationalekonomiska institutionen Utgångspunkter. 1.1 Uppsala universitets utgångspunkter

Jämställdhetsplan för Nationalekonomiska institutionen Utgångspunkter. 1.1 Uppsala universitets utgångspunkter Jämställdhetsplan för Nationalekonomiska institutionen 2014 1 Utgångspunkter 1.1 Uppsala universitets utgångspunkter Uppsala universitets jämställdhetsarbete tar sin utgångspunkt i diskrimineringslagen

Läs mer

Jämställdhetsplan vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap fastställd av institutionsstyrelsen

Jämställdhetsplan vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap fastställd av institutionsstyrelsen Jämställdhetsplan vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap 2007-2008 fastställd av institutionsstyrelsen 2007-12-03 Denna plan gäller för tolvmånadersperioden juni 2007-maj 2008. Den är utformad

Läs mer

Handlingsplan för lika villkor 2016

Handlingsplan för lika villkor 2016 Institutionen för musikvetenskap Uppsala universitet Handlingsplan för lika villkor 2016 Antagen i institutionsstyrelsen 2016-11-29 Gruppen för lika villkor: Per-Henning Olsson, ombud för lika villkor,

Läs mer

Engelska institutionens jämställdhetsplan för 2009

Engelska institutionens jämställdhetsplan för 2009 Engelska institutionens jämställdhetsplan för 2009 På förslag av institutionens jämställdhetsgrupp fastställer institutionsstyrelsen härmed följande jämställdhetsplan för år 2009. Planen består av två

Läs mer

Jämställdhetsplan. vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap 1/ / fastställd av institutionsstyrelsen

Jämställdhetsplan. vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap 1/ / fastställd av institutionsstyrelsen Jämställdhetsplan vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap 1/7 2010-31/12 2012 fastställd av institutionsstyrelsen 2010-05-31 Denna plan gäller för perioden 1 juli 2010-31 december 2012. Den

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET : Hum-Sam.Vet.området: Engelska institutionen

UPPSALA UNIVERSITET : Hum-Sam.Vet.området: Engelska institutionen 1 BESLUT ENGELSKA 2010/4 UPPSALA UNIVERSITET : Hum-Sam.Vet.området: Engelska institutionen Engelska institutionens jämställdhetsplan för 2010 På förslag av institutionens jämställdhetsgrupp fastställer

Läs mer

Jämställdhetsplan. för anställda 2008-2009. Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08

Jämställdhetsplan. för anställda 2008-2009. Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08 Jämställdhetsplan för anställda 2008-2009 Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08 1(4) 2008-12-22 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för anställda 2008-2009 INLEDNING Högskolan i Gävle ser jämställdhet

Läs mer

Handlingsplan för lika villkor för Institutionen för Medicinska vetenskaper

Handlingsplan för lika villkor för Institutionen för Medicinska vetenskaper Handlingsplan för lika villkor för Institutionen för Medicinska vetenskaper 2015-2017 Fastställd av institutionsstyrelsen 2015-09-29 Innehåll 1. Nulägesbeskrivning augusti 2015... 3 1.1 Kommentarer...

Läs mer

Jämställdhetspolicy för Karolinska institutet

Jämställdhetspolicy för Karolinska institutet KAROLINSKA INSTITUTET Dnr. 4808/03-200 Jämställdhetspolicy för Karolinska institutet 2003-2005 Beslutad av konsistoriet 2003-02-19 samt 2003-10-07 Jämställdhetspolicy för Karolinska institutet 2003-2005

Läs mer

Jämställdhetsplan 2012 2014

Jämställdhetsplan 2012 2014 TEKNAT 2012/17 Jämställdhetsplan 2012 2014 Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten Fastställd av teknisk-naturvetenskapliga områdesnämnden/fakultetsnämnden 2012-05-29 Förklaring av terminologi och struktur

Läs mer

Jämställdhets- och jämlikhetsplan 2012

Jämställdhets- och jämlikhetsplan 2012 Jämställdhets- och jämlikhetsplan 2012 Stockholms universitet ska vara ett jämlikt och jämställt universitet där alla studenter och anställda behandlas likvärdigt och på ett respektfullt sätt. Vårt förhållningssätt

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN

JÄMSTÄLLDHETSPLAN JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2011 2012 Innehållsförteckning Inledning... 1 Organisation och ansvar... 2 Utvärdering av föregående jämställdhetsplan... 3 Jämställdhetsarbete 2011 2012... 6 Inledning Enligt diskrimineringsombudsmannen

Läs mer

Jämställdhets- och likabehandlingsplan

Jämställdhets- och likabehandlingsplan Dnr Lingfil 2011/3, Jämställdhets- och likabehandlingsplan 2011-2013 Jämställdhets- och likabehandlingsplan 2011-2013 Institutionsstyrelsen för har vid sammanträde 2011-04-15 beslutat fastställa jämställdhets-

Läs mer

Institutionen för ekologi och genetik. Institutionen för organismbiologi. Jämställdhetsplan

Institutionen för ekologi och genetik. Institutionen för organismbiologi. Jämställdhetsplan Institutionen för ekologi och genetik Institutionen för organismbiologi Jämställdhetsplan Juli 2014 juni 2017 = Jämställdhetsplan för Institutionen för ekologi och genetik samt Institutionen för organismbiologi

Läs mer

Jämställdhetsplan för kemiska institutionen

Jämställdhetsplan för kemiska institutionen 2007-05-28 Dnr KI 2007/27 KEMICENTRUM Kemiska institutionen Styrelsen Jämställdhetsplan för kemiska institutionen 2007-2010 Vårt universitet ska stå för demokratiska värden. Jämställdhet, etnisk och social

Läs mer

Jämställdhetsrapport för institutionen för datavetenskap

Jämställdhetsrapport för institutionen för datavetenskap Jämställdhetsrapport för institutionen för datavetenskap 12 juni 2009 Inledning Sedan 2001 har Lunds universitet en gemensam jämställdhetspolicy. Jämn könsfördelning (intervallet 40/60) inom alla befattningar,

Läs mer

Institutionen för ekologi och genetik samt Institutionen för organismbiologi. Jämställdhetsplan

Institutionen för ekologi och genetik samt Institutionen för organismbiologi. Jämställdhetsplan Institutionen för ekologi och genetik samt Institutionen för organismbiologi Jämställdhetsplan Juli 2011 juni 2014 = Denna plan gäller för treårsperioden juni 2011- maj 2014. Den är utformad av jämställdhetsombud

Läs mer

Jämställdhetsplan 2012-2014

Jämställdhetsplan 2012-2014 Jämställdhetsplan 2012-2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av DSV:s styrelse 2012-02-14 Institutionen för data- och systemvetenskap Jämställdhetsplan 2012-14 Enligt högskolelagen

Läs mer

att utarbeta förslag till jämställdhetsplan för institutionen samt lämna förslag till åtgärder som i övrigt främjar jämställdheten

att utarbeta förslag till jämställdhetsplan för institutionen samt lämna förslag till åtgärder som i övrigt främjar jämställdheten Jämställdhet JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2007 (inklusive åtgärdsprogram mot sexuella trakasserier och arbetsmiljöplan) Institutionen för Medicinsk Biokemi och Mikrobiologi (IMBIM) Uppsala Universitet Jämställdhet

Läs mer

Dnr IM 2016/29. Institutionen för informatik och media Uppsala universitet. Fastställd av IM:s styrelse JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2016

Dnr IM 2016/29. Institutionen för informatik och media Uppsala universitet. Fastställd av IM:s styrelse JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2016 Dnr IM 2016/29 JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2016 Uppsala universitet Fastställd av IM:s styrelse 2016-04-28 Innehållsförteckning Utgångspunkter för jämställdhetsarbetet vid institutionen för informatik och media...

Läs mer

Handlingsplan för Lika villkor

Handlingsplan för Lika villkor UPPSALA UNIVERSITET Institutionen för nordiska språk Handlingsplan för Lika villkor 2016 2018 Inledning Likavillkorsplanen har utarbetats av institutionens likavillkorsgrupp och fastställts av institutionsstyrelsen

Läs mer

Jämställdhets- och likabehandlingsplan för historiskfilosofiska fakulteten vid Uppsala universitet 2009

Jämställdhets- och likabehandlingsplan för historiskfilosofiska fakulteten vid Uppsala universitet 2009 Jämställdhets- och likabehandlingsplan för historiskfilosofiska fakulteten vid Uppsala universitet 2009 Jämställdhet och likabehandling en demokrati- och kvalitetsfråga Med jämställdhet avses ett rättvist

Läs mer

Företagsekonomiska institutionens jämställdhetsplan för 2009

Företagsekonomiska institutionens jämställdhetsplan för 2009 1(10) 2008-03-03 Företagsekonomiska institutionens styrelse Företagsekonomiska institutionens jämställdhetsplan för 2009 Enligt universitetets jämställdhetsplan skall varje institution årligen upprätta

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN

JÄMSTÄLLDHETSPLAN JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012 2013 Jämställdhetsplanen är fastställd av institutionsstyrelsen 2012 10 09. Inledning Denna jämställdhetsplan gäller från och med november 2012 till och med oktober 2013. Planen

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan Jämställdhetsplan 2012-2015 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Fastställd av Institutionsstyrelsen 2012 11 08 1 Innehållsförteckning 1 Utgångspunkter och syfte... 4 1.1 Utgångspunkter

Läs mer

Företagsekonomiska institutionens jämställdhetsplan för 2008

Företagsekonomiska institutionens jämställdhetsplan för 2008 1(10) 2008-03-19 Företagsekonomiska institutionens styrelse Företagsekonomiska institutionens jämställdhetsplan för 2008 Enligt universitetets jämställdhetsplan skall varje institution årligen upprätta

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MARIN EKOLOGI

INSTITUTIONEN FÖR MARIN EKOLOGI JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR INSTITUTIONEN FÖR MARIN EKOLOGI GÖTEBORGS UNIVERSITET 2007 HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLDHETSARBETET Institutionens verksamhet har sin hemvist vid tre platser Marin Ekologi Kristineberg

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan Jämställdhetsplan 9- Introduktion Följande Jämställdhetsplan gäller läsåret 9-. Planen har tagits fram av institutionens jämställdhetsombud Per Ståhlberg och doktorand Oliver Thalén, i samråd med prefekt

Läs mer

Handlingsplan lika villkor 2018

Handlingsplan lika villkor 2018 UPPSALA UNIVERSITET TEKNAT 2014/170 Handlingsplan lika villkor 2018 Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten Fastställd av teknisk-naturvetenskapliga områdesnämnden/fakultetsnämnden 2018-02-06 Innehållsförteckning

Läs mer

Jämställdhetsplan för Institutionen för orientaliska språk

Jämställdhetsplan för Institutionen för orientaliska språk Jämställdhetsplan 2010-2012 för Institutionen för orientaliska språk ALLMÄNNA MÅL Institutionen för orientaliska språk ansluter sig till de mål och riktlinjer för jämställdhet mellan kvinnor och män, vilka

Läs mer

Program för lika villkor vid Uppsala universitet

Program för lika villkor vid Uppsala universitet UFV 2010/180 Program för lika villkor vid Uppsala universitet Fastställt av konsistoriet 2010-06-10 (Med kommentarer av Rektor i fotnoter 2014-04-08) 2 Innehållsförteckning Inledning 4 Utgångspunkter 4

Läs mer

Handlingsplan för lika villkor

Handlingsplan för lika villkor Uppsala universitet Historiska institutionen Antagen av institutionsstyrelsen 2012-12-18 Handlingsplan för lika villkor Innehåll 1. Utgångspunkter och definitioner 2. Jämställdhetsplan 2013 3. Mångfaldsplan

Läs mer

Lika Villkorsplan, institutionen för ABM

Lika Villkorsplan, institutionen för ABM Lika Villkorsplan, institutionen för ABM 2013-2015 För närvarande (den 130403) består institutionens grupp för Lika Villkor av följande personer: Anne-Christine Norlén (lärare, ordförande), Görel Tunerlöv

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan Jämställdhetsplan 2013-2015 Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan 1(5) 2013-05-03 Jämställdhetsplan VID INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE - SOCIALHÖGSKOLAN VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖR PERIODEN

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR LIKABEHANDLING Institutionen för språk och litteraturer vid Göteborgs universitet

HANDLINGSPLAN FÖR LIKABEHANDLING Institutionen för språk och litteraturer vid Göteborgs universitet HANDLINGSPLAN FÖR LIKABEHANDLING 2010-2011 Institutionen för språk och litteraturer vid Göteborgs universitet Den övergripande målsättningen med likabehandlingsarbetet vid institutionen för språk och litteraturer

Läs mer

Fastställd av prefekten, ställföreträdande prefekten och institutionsstyrelsen

Fastställd av prefekten, ställföreträdande prefekten och institutionsstyrelsen Juridiska institutionens jämställdhets- och likabehandlingsplan för perioden 1 januari 31 december 2014 Fastställd av prefekten, ställföreträdande prefekten och institutionsstyrelsen 2013-11-07. Juridiska

Läs mer

Jämställdhetsplan. Inst för medicinsk biokemi och mikrobiologi 2015-02-09

Jämställdhetsplan. Inst för medicinsk biokemi och mikrobiologi 2015-02-09 Jämställdhetsplan Inst för medicinsk biokemi och mikrobiologi 2015-02-09 Innehåll Jämställdhetsplan... 3 1. Institution/motsv.... 3 2. Datum... 3 3. Samverkan... 3 4. Jämställdhetsgrupp... 3 5. Uppföljning

Läs mer

Institutionen för lingvistik och filologi Jämställdhetsplan

Institutionen för lingvistik och filologi Jämställdhetsplan Institutionen för lingvistik och filologi Jämställdhetsplan 2009-2010 2009-03-19 1 Inledning Jämställdhetsplanen har utarbetats av institutionens jämställdhetsgrupp och fastställts av institutionsstyrelsen

Läs mer

Jämställdhetsplan 2011 2013

Jämställdhetsplan 2011 2013 Jämställdhetsplan 2011 2013 Antagen av institutionsstyrelsen 2011-06-08 Innehåll Jämställdhet mellan kvinnor och män... 2 Ansvarsfördelning... 2 Jämställdhetsplanen antagen 2007... 3 Läget vt- 11... 3

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN Med årliga åtgärdsprogram

JÄMSTÄLLDHETSPLAN Med årliga åtgärdsprogram JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2010-2012 Med årliga åtgärdsprogram Institutionen för freds- och konfliktforskning Förslag författat av institutionens jämställdhetsombud i samråd med kommittén för lika villkor. Planen

Läs mer

Juridiska fakultetens jämställdhets- och likabehandlingsplan för perioden 1 januari 31 december 2015

Juridiska fakultetens jämställdhets- och likabehandlingsplan för perioden 1 januari 31 december 2015 Juridiska fakultetens jämställdhets- och likabehandlingsplan för perioden 1 januari 31 december 2015 Fastställd av Fakultetsnämnden 2014-12-12 Juridiska fakultetens Jämställdhets- och likabehandlingsplan

Läs mer

Jämställdhetsplan för perioden

Jämställdhetsplan för perioden UPPSALA UNIVERSITET Institutionen för nordiska språk Jämställdhetsplan för perioden 2010-2012 Jämställdhetsplanen har utarbetats av institutionens jämställdhetsgrupp och fastställts av institutionsstyrelsen

Läs mer

Jämställdhetsplan för institutionen för astronomi vid Stockholms universitet

Jämställdhetsplan för institutionen för astronomi vid Stockholms universitet Jämställdhetsplan för institutionen för astronomi vid Stockholms universitet Gäller fr.o.m. 1/3-2012 Utformad av arbetsgruppen för arbetsmiljö bestående av Garrelt Mellema (professor) samt Sandra Åberg

Läs mer

Institutionen för kemiteknik, LTH 1. Jämställdhetsplan 2008 för Institutionen för Kemiteknik

Institutionen för kemiteknik, LTH 1. Jämställdhetsplan 2008 för Institutionen för Kemiteknik Institutionen för kemiteknik, LTH 1 Jämställdhetsplan 2008 för Institutionen för Kemiteknik Antagen av institutionsstyrelsen 13/2 2008 Institutionen för kemiteknik, LTH 2 Åtgärdsplan 2008 Det övergripande

Läs mer

Institutionen för immunteknologi, LTH. Jämställdhetsplan 2007 för Institutionen för immunteknologi

Institutionen för immunteknologi, LTH. Jämställdhetsplan 2007 för Institutionen för immunteknologi Institutionen för immunteknologi, LTH Jämställdhetsplan 2007 för Institutionen för immunteknologi Fastställd av institutionsstyrelsen den 28 september, 2007 Åtgärdsplan 2007 Det övergripande jämställdhetsarbetet

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan BILAGA 5 SERVICEFÖRVALTNINGEN Jämställdhets- och mångfaldsplan 2010-2012 Inledning I enlighet med gällande lagstiftning, kommunfullmäktiges beslut och stadens riktlinjer ska ett aktivt jämställdhets- och

Läs mer

Handlingsplan för lika villkor

Handlingsplan för lika villkor UPPSALA UNIVERSITET TEOLOGISKA FAKULTETEN OCH INSTITUTIONEN Handlingsplan för lika villkor 2014-2016 Handlingsplanen för lika villkor är fastställd av Teologiska fakultetsnämnden 2014-11- 17. På universitetsgemensam

Läs mer

Jämställdhetsplan. Inst för medicinsk biokemi och mikrobiologi

Jämställdhetsplan. Inst för medicinsk biokemi och mikrobiologi Jämställdhetsplan Inst för medicinsk biokemi och mikrobiologi 2016-11-05 Innehåll Jämställdhetsplan... 3 1. Institution/motsv.... 3 2. Datum... 3 3. Samverkan... 3 4. Jämställdhetsgrupp... 3 5. Uppföljning

Läs mer

jämlikhets- och jämställdhetsplan

jämlikhets- och jämställdhetsplan Beslut 2015-06-18 Dnr SU FV-1.1.2-1967-15 Stockholms universitets jämlikhets- och jämställdhetsplan 2015-2017 Stockholms universitet 2(19) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Policy för lika rättigheter

Läs mer

Handlingsplan för lika villkor 2015

Handlingsplan för lika villkor 2015 JURFAK 2015/47 Handlingsplan för lika villkor 2015 Juridiska fakulteten och institutionen Fastställd av Juridiska fakultetsnämnden 2015-06-11 Innehåll Handlingsplan för lika villkor... 3 1. Institution/motsv....

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten Tjänsteskrivelse 2005-02-16 Dnr 05KS/0139 Handläggare: Jonas Rydberg Tel: 08/570 383 38 Kommunstyrelsen Jämställdhetspolicy respektive jämställdhetsplan 2005 vid Värmdö

Läs mer

Utvärdering av jämställdhetsplanen 2013 vid Nationalekonomiska institutionen

Utvärdering av jämställdhetsplanen 2013 vid Nationalekonomiska institutionen Utvärdering av jämställdhetsplanen 2013 vid Nationalekonomiska institutionen Mål 1: Institutionen skall eftersträva en jämn könsfördelning för alla kategorier av anställda och studenter. Åtgärd 1: Institutionen

Läs mer

UPPFÖLJNING AV JÄMSTÄLLDHETSPLANEN FÖR

UPPFÖLJNING AV JÄMSTÄLLDHETSPLANEN FÖR UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för medicinsk biovetenskap JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2008-2010 UPPFÖLJNING AV JÄMSTÄLLDHETSPLANEN FÖR 2006-07 Mål 1 Att lika lön och lika förmåner ges till anställda med likartad

Läs mer

1.1 Giltighet Högskolan Västs handlingsplan för jämställdhet träder i kraft 2015-01-01 och gäller tom 2017-12-31.

1.1 Giltighet Högskolan Västs handlingsplan för jämställdhet träder i kraft 2015-01-01 och gäller tom 2017-12-31. 1(14) FÖR JÄMSTÄLLDHET 2015-2017 1.0 INLEDNING Enligt skall arbetsgivaren vart tredje år upprätta en plan for sitt jämställdhetsarbete innehållande uppföljning av föregående handlingsplan samt mål och

Läs mer

Juridiska fakultetens jämställdhets- och likabehandlingsplan för perioden 1 januari 31 december 2016

Juridiska fakultetens jämställdhets- och likabehandlingsplan för perioden 1 januari 31 december 2016 Juridiska fakultetens jämställdhets- och likabehandlingsplan för perioden 1 januari 31 december 2016 Fastställd av Fakultetsnämnden Juridiska fakultetens Jämställdhets- och likabehandlingsplan utgår från

Läs mer

Plan för Lika Villkor

Plan för Lika Villkor Plan för Lika Villkor 2014-2016 Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet Konstvetenskap, Kulturvård och Textilvetenskap Fastställd 2014-05-01 Gruppen för Lika Villkor: Hedvig Brander Jonsson

Läs mer

Juridiska institutionens jämställdhets- och likabehandlingsplan för perioden 1 januari 31 december 2018

Juridiska institutionens jämställdhets- och likabehandlingsplan för perioden 1 januari 31 december 2018 STOCKHOLMS UNIVERSITET 5 (4) Juridiska institutionens jämställdhets- och likabehandlingsplan för perioden 1 januari 31 december 2018 Fastställd av prefekten, ställföreträdande prefekten och institutionsstyrelsen

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETS-, MÅNGFALDS- OCH LIKABEHANDLINGSPOLICY FÖR FYSISKA INSTITUTIONEN

JÄMSTÄLLDHETS-, MÅNGFALDS- OCH LIKABEHANDLINGSPOLICY FÖR FYSISKA INSTITUTIONEN JÄMSTÄLLDHETS-, MÅNGFALDS- OCH LIKABEHANDLINGSPOLICY FÖR FYSISKA INSTITUTIONEN 2007-2011 Bakgrund Det finns många dokument som reglerar det arbete mot diskriminering i olika former som det åligger Fysiska

Läs mer

Jämställdhet Skolan skall mot denna bakgrund särskilt beakta följande i arbetet med att skapa jämställdhet i arbetslivet:

Jämställdhet Skolan skall mot denna bakgrund särskilt beakta följande i arbetet med att skapa jämställdhet i arbetslivet: Likabehandlingsplan Bakgrund Ädelfors folkhögskola verkar för att alla som studerar och arbetar i verksamheten ska ha samma rättigheter och skyldigheter enligt Diskrimineringslagen SFS 2008:567, 1 : Denna

Läs mer

Juridiska institutionens jämställdhets- och likabehandlingsplan för perioden 1 januari 31 december 2016

Juridiska institutionens jämställdhets- och likabehandlingsplan för perioden 1 januari 31 december 2016 Juridiska institutionens jämställdhets- och likabehandlingsplan för perioden 1 januari 31 december 2016 Fastställd av prefekten, ställföreträdande prefekten och institutionsstyrelsen 2015-12-17. Juridiska

Läs mer

KRIMINOLOGISKA INSTITUTIONEN STOCKHOLMS UNIVERSITET EVA TIBY

KRIMINOLOGISKA INSTITUTIONEN STOCKHOLMS UNIVERSITET EVA TIBY KRIMINOLOGISKA INSTITUTIONEN STOCKHOLMS UNIVERSITET EVA TIBY 2009-12-16 Jämställdhetsplan, 2009-2011 Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet Antagen av institutionsstyrelsen: 2009-11-25 Innehåll:

Läs mer

RAPPORT OM JÄMSTÄLLDHETSARBETET 2007 Institutionen för Marin ekologi

RAPPORT OM JÄMSTÄLLDHETSARBETET 2007 Institutionen för Marin ekologi RAPPORT OM JÄMSTÄLLDHETSARBETET 2007 Institutionen för Marin ekologi Institutionen för Marin ekologi har sin hemvist vid tre platser Marin Ekologi Kristineberg (MEK) vid Kristinebergs marina forskningsstation,

Läs mer

Juridiska fakultetens jämställdhets- och likabehandlingsplan för perioden 1 januari 31 december 2019

Juridiska fakultetens jämställdhets- och likabehandlingsplan för perioden 1 januari 31 december 2019 Juridiska fakultetens jämställdhets- och likabehandlingsplan för perioden 1 januari 31 december 2019 Fastställd av Fakultetsnämnden Juridiska fakultetens Jämställdhets- och likabehandlingsplan utgår från

Läs mer

Psykologiska institutionen Jämställdhets- och jämlikhetsplan

Psykologiska institutionen Jämställdhets- och jämlikhetsplan Psykologiska institutionen Jämställdhets- och jämlikhetsplan 2014-2016 Stockholms universitet ska vara ett jämlikt och jämställt universitet där alla studenter och anställda behandlas likvärdigt och på

Läs mer

HANDLINGSPLAN LIKABEHANDLING SAHLGRENSKA AKADEMIN 2011

HANDLINGSPLAN LIKABEHANDLING SAHLGRENSKA AKADEMIN 2011 HANDLINGSPLAN LIKABEHANDLING SAHLGRENSKA AKADEMIN 2011 HANDLINGSPLAN LIKABEHANDLING SAHLGRENSKA AKADEMIN 2011 Sahlgrenska akademins handlingsplan för likabehandling 2011 är antagen av akademistyrelsen

Läs mer

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 1. Bakgrund Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 Grunden för jämställdhets- och mångfaldsarbetet vid Högskolan i Skövde är likabehandling och att alla anställda och studenter ska

Läs mer

Jämställdhetsplan Institutionen för Kemiteknik Lunds universitet

Jämställdhetsplan Institutionen för Kemiteknik Lunds universitet Jämställdhetsplan 2009 - Institutionen för Kemiteknik Lunds universitet Fastställd av institutionsstyrelsen 1 oktober 2009 Institutionen för kemiteknik, LTH Åtgärdsplan 2009 Det övergripande jämställdhetsarbetet

Läs mer

Jämställdhetsplan. Inst för medicinsk biokemi och mikrobiologi

Jämställdhetsplan. Inst för medicinsk biokemi och mikrobiologi Jämställdhetsplan Inst för medicinsk biokemi och mikrobiologi 2016-01-28 Innehåll Jämställdhetsplan... 3 1. Institution/motsv.... 3 2. Datum... 3 3. Samverkan... 3 4. Jämställdhetsgrupp... 3 5. Uppföljning

Läs mer

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan för Perstorps kommun Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet

Läs mer

Likabehandlingsplan Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet

Likabehandlingsplan Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet Likabehandlingsplan Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet 2014-2017 Behandlad av styrelsen för Centrum för genusvetenskap: 2014-09-24 Fastställd: 2014-09-24 1 Om jämställdhets- och likabehandlingsplanen

Läs mer

Juridiska institutionens jämställdhets- och likabehandlingsplan för perioden 1 dec januari Fastställd av Prefekten

Juridiska institutionens jämställdhets- och likabehandlingsplan för perioden 1 dec januari Fastställd av Prefekten Juridiska institutionens jämställdhets- och likabehandlingsplan för perioden 1 dec 2012 1 januari 2014 Fastställd av Prefekten 1 Juridiska institutionens jämställdhets- och likabehandlingsplan med åtgärder

Läs mer

Plan för likabehandling av studenter 2015

Plan för likabehandling av studenter 2015 JURFAK 2015/48 Plan för likabehandling av studenter 2015 Juridiska fakulteten och institutionen Fastställd av Juridiska fakultetsnämnden 2015-06-11 Innehåll Plan för likabehandling av studenter... 3 1.

Läs mer

Institutionen för kemiteknik, LTH 1. Jämställdhetsplan 2007 för Institutionen för Kemiteknik

Institutionen för kemiteknik, LTH 1. Jämställdhetsplan 2007 för Institutionen för Kemiteknik Institutionen för kemiteknik, LTH 1 Jämställdhetsplan 27 för Institutionen för Kemiteknik Antagen av institutionsstyrelsen 28/2 27 Institutionen för kemiteknik, LTH 2 Åtgärdsplan 27 Det övergripande jämställdhetsarbetet

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan Dnr: UTBVET 2012/85 Jämställdhetsplan 2012 2014 Fakulteten för Fastställd av 2012-06-14 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Fortlöpande dokumentation och informationsspridning 3 3. Återkoppling mellan

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN

JÄMSTÄLLDHETSPLAN UPPSALA UNIVERSITET Institutionen för biologisk grundutbildning (IBG) JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2011 2014 Planen är utformad av jämställdhetsgruppen och fastställd av institutionsstyrelsen 2011-09-12. IBGs jämställdhetsarbete

Läs mer

Handlingsplan för lika villkor

Handlingsplan för lika villkor JURFAK 2018/20 Handlingsplan för lika villkor och institutionen Fastställd av Juridiska fakultetsnämnden 2018-06-11 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Ansvar 3 3 Organisation 3 3.1 Roller och uppdrag

Läs mer

Handlingsplan för lika villkor

Handlingsplan för lika villkor UTBVET 2016/222 Handlingsplan för lika villkor 2016-2018 Fakulteten för utbildningsvetenskaper Fastställd av Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper 2016-04-21 Innehållsförteckning Inledning 3 Generella

Läs mer

Lika villkors- och jämställdhets-plan

Lika villkors- och jämställdhets-plan Lika villkors- och jämställdhets-plan 2015-2017 Institutionen för Psykologi Fastställd av institutionsstyrelsen 2016-02-26 2 Vad är lika villkor? Lika villkor är Uppsala universitets samlingsbegrepp för

Läs mer

Handlingsplan för lika villkor

Handlingsplan för lika villkor Handlingsplan för lika villkor 2014-2016 Institutionen för läkemedelskemi 2014-06-02 Innehåll Handlingsplan för lika villkor... 3 1. Institution/motsv.... 3 2. Datum... 3 3. Samverkan... 3 4. Jämställdhetsgrupp/motsvarande...

Läs mer

Nätverksträffar för LV och JiUU

Nätverksträffar för LV och JiUU Nätverksträffar för LV och JiUU Lika villkorsarbetet: LVombuden, chef/prefekt och VHR och förstås alla JiUU: Chef/prefekt, VHR, LVombuden och förstås alla 10.00-10.10 Inledning 10.10-10.40 Uppsala universitets

Läs mer

Likabehandlingsplan 2012 Utbildningsvetenskapliga fakulteten

Likabehandlingsplan 2012 Utbildningsvetenskapliga fakulteten Likabehandlingsplan 2012 Arbetet vid ska genomsyras av viljan att sträva efter god arbetsmiljö där alla anställda och studenter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnicitet, ålder,

Läs mer

Jämställdhetsplan 2010 för

Jämställdhetsplan 2010 för SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Datum 2009-08-24 1 (2) Jämställdhetsplan 2010 för Service- och teknikförvaltningen Innehållsförteckning Jämställdhetsplan 2010 3 Inledning 3 Service- och Teknikförvaltningens

Läs mer

Likabehandlings- och jämställdhetsplan för historisk-filosofiska fakulteten vid Uppsala universitet

Likabehandlings- och jämställdhetsplan för historisk-filosofiska fakulteten vid Uppsala universitet Likabehandlings- och jämställdhetsplan för historisk-filosofiska fakulteten vid Uppsala universitet 2010 2012 Likabehandling och jämställdhet Begreppet likabehandling syftar till att alla ska få lika villkor,

Läs mer

1. PLAN FÖR LIKABEHANDLING

1. PLAN FÖR LIKABEHANDLING PLAN FÖR LIKA VILLKOR 2017-2018 Med årliga åtgärdsprogram Institutionen för freds- och konfliktforskning Förslag författat av institutionens jämställdhetsombud i samråd med kommittén för lika villkor.

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Inledning och bakgrund Syftet med Sollentuna kommuns jämställdhetsplan är att främja kvinnor och mäns lika rätt ifråga om arbete, anställnings- och

Läs mer

Likabehandlingsplan för studenter Läsåret 2016/17

Likabehandlingsplan för studenter Läsåret 2016/17 SPRÅKFAK 2015/58 Likabehandlingsplan för studenter Läsåret 2016/17 Språkvetenskapliga fakulteten Fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2016-10-27 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 Lika villkor

Läs mer

STATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONENS JÄMSTÄLLDHETSPLAN

STATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONENS JÄMSTÄLLDHETSPLAN Stockholms universitet Statsvetenskapliga institutionen STATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONENS JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2014-2016 Antagen av Institutionsstyrelsen 2014-05-06 Dnr. 320-1.1.2-0085-14 1. Övergripande

Läs mer

Jämställdhets- och likabehandlingsplan för Områdeskansliet för humanvetenskap

Jämställdhets- och likabehandlingsplan för Områdeskansliet för humanvetenskap 1 (8) Beslut 2018-02-19 Dnr SU FV-1.1.2-0646-18 Områdeskansliet för humanvetenskap Jämställdhets- och likabehandlingsplan 2018 2020 för Områdeskansliet för humanvetenskap Jämställdhets- och likabehandlingsplan

Läs mer

Jämlikhets- och jämställdhetsplan på Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska (2017)

Jämlikhets- och jämställdhetsplan på Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska (2017) 1 (6) Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska Jämlikhets- och jämställdhetsplan på Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska (2017)

Läs mer

Jämställdhetsprogram för barn- och ungdomsförvaltningen år 2011 och uppföljning av jämställdhetsplanen för år 2010

Jämställdhetsprogram för barn- och ungdomsförvaltningen år 2011 och uppföljning av jämställdhetsplanen för år 2010 Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr 5.Ledningens ansvar 2. Policy och bu52.16 1 av 6 Framtagen av (funktion) Fastställd av (funktion) Signatur Personalsekreterare Barn- och ungdomsnämnden

Läs mer

Medicinska fakulteten Sid 1 (7)

Medicinska fakulteten Sid 1 (7) Medicinska fakulteten 2009-03-11 Sid 1 (7) Medicinska fakultetens jämställdhetsplan 2009 2011 Medicinska fakultetens jämställdhetsplan är treårig. Planen innehåller en kartläggning vad avser antalet anställda,

Läs mer

Jämställdhetsplan för Institutionen för pedagogik och didaktik 2006

Jämställdhetsplan för Institutionen för pedagogik och didaktik 2006 Jämställdhetsplan för Institutionen för pedagogik och didaktik 2006 Jämställdhetsplanen för Institutionen för pedagogik och didaktik utgår från de övergripande mål som fastslagits i den centrala jämställdhetsplanen

Läs mer

Handlingsplan för lika villkor

Handlingsplan för lika villkor Handlingsplan för lika villkor Institutionen för kvinnors och barns hälsa 2015-11-25 Innehåll Handlingsplan för lika villkor... 3 1. Institution/motsv.... 3 2. Datum... 3 3. Samverkan... 3 4. Jämställdhetsgrupp/motsvarande...

Läs mer

Handlingsplan för lika villkor-behandling av studenter 2016

Handlingsplan för lika villkor-behandling av studenter 2016 UTBVET 2016/221 Handlingsplan för lika villkor-behandling av studenter 2016 Fakulteten för utbildningsvetenskaper Fastställd av Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper 2016-03-17 Innehållsförteckning

Läs mer

3. Övergripande mål 4. Arbetsförhållanden 5. Arbete och föräldraskap 6. Rekrytering och introduktion

3. Övergripande mål 4. Arbetsförhållanden 5. Arbete och föräldraskap 6. Rekrytering och introduktion Jämställdhets- och likabehandlingsplan för Geologiska institutionen avseende perioden oktober 2015 till december 2016 fastställd vid styrelsemöte 2015-10-08 Diskrimineringslag (2008:567) Lagens ändamål

Läs mer

Lika villkorsplan

Lika villkorsplan TEKNAT 2014/170 Lika villkorsplan 2015 2017 Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten Fastställd av teknisk-naturvetenskapliga områdesnämnden/fakultetsnämnden 2015-01-20 Innehållsförteckning Inledning 3 Planens

Läs mer

Jämställdhetsplan 2013-2015

Jämställdhetsplan 2013-2015 Jämställdhetsplan 2013-2015 I jämställdhetsplanen beskrivs Tyresö kommuns övergripande mål för jämställdhetsarbetet samt de aktiva åtgärder som kommunen som arbetsgivare planerar att vidta för att främja

Läs mer