Jämställdhets- och likabehandlingsplan för historiskfilosofiska fakulteten vid Uppsala universitet 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jämställdhets- och likabehandlingsplan för historiskfilosofiska fakulteten vid Uppsala universitet 2009"

Transkript

1 Jämställdhets- och likabehandlingsplan för historiskfilosofiska fakulteten vid Uppsala universitet 2009 Jämställdhet och likabehandling en demokrati- och kvalitetsfråga Med jämställdhet avses ett rättvist förhållande mellan kvinnor och män. Begreppet likabehandling syftar på att alla ska behandlas lika, oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könstillhörighet, könsidentitet, sexuell läggning, eller funktionshinder. Inom universitetet är jämställdhet och likabehandling såväl en fråga om demokrati som om kvalitet. Vid en jämställd arbetsplats ska det inte existera några könsbaserade skillnader vad avser makt och inflytande. Jämställdhetsarbetets mål är att kvinnor och män ska ha samma rättigheter och skyldigheter och samma reella möjligheter i arbetet och i studierna. Historiskfilosofiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet ska verka för att dessa mål uppfylls samt för att åstadkomma och upprätthålla balans mellan kvinnors och mäns inflytande på studier, forskning, undervisning och annat arbete. En jämn könsfördelning eftersträvas inom fakulteten, varmed avses att bland anställda och studenter inget av könen ska vara representerat med mindre än 40 procent. Jämställdhet och likabehandling som kvalitetsfaktor innebär att alla människors perspektiv och erfarenheter oavsett deras kön, etniska tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könstillhörighet, könsidentitet, sexuell läggning, eller funktionshinder ska tillvaratas såväl i forskning, utbildningsplanering och ledning som i undervisning. Jämställdhetsarbetet förutsätter kunskap om kön/genus och det innebär att lärare ska ha kompetens i köns-/genusfrågor. Arbetet med likabehandling förutsätter kunskap om vad begreppet står för, om grunderna för diskriminering och hur de bäst motverkas i fakultetens arbets- och studiemiljöer. Med denna kunskap och kompetens ska lärare bidra till att fakultetens undervisning och forskning i detta avseende har högsta kvalitet. DEL I Jämställdhetsplan Historisk-filosofiska fakultetsnämnden har antagit följande jämställdhetsplan som omfattar alla anställda och studerande inom fakulteten. Planen består av fyra delar: (1) en kortfattad beskrivning av könsfördelningen bland Historisk-filosofiska fakultetens anställda (2) ett avsnitt som redogör för fakultetsnämndens övergripande mål avseende jämställdhetsarbetet, (3) en redogörelse för fortlöpande uppdrag och kommande åtgärder, (4) en ansvars- och arbetsfördelning. En tabell över könsfördelningen bland olika kategorier av anställda bifogas som bilaga. En förteckning över juridiska utgångspunkter återfinns i UU:s jämställdhetsplan Nuvarande könsfördelning bland anställda och innehavare av vissa uppdrag På Historisk-filosofiska fakulteten vid Uppsala universitet finns 35 professorer, med ytterligare en anställning under tillsättning. Nio av dessa professorer är kvinnor. Fakulteten har 47 tillsvidareanställda, varav är kvinnor. Vid fakulteten finns 14 personer anställda 1

2 som vikarierande universitets, varav 9 är kvinnor. (-11-21) Antalet aktiva doktorander (aktivitet över 10 %) vid fakulteten är 204; 96 av dem är kvinnor. Antalet doktorander med anställning som doktorand (tidigare doktorandtjänst) är 82, varav 40 är kvinnor. Antalet doktorander med utbildningsbidrag är 31, varav 12 är kvinnor. Av fakultetens 14 externfinansierade doktorander är 8 kvinnor; antalet stipendiefinansierade doktorander är 20, varav 7 är kvinnor (VT 08). Inom fakulteten finns nio prefekter och två föreståndare, varav tre prefekter och två föreståndare är kvinnor. Av fakultetens 22 studierektorer är 8 kvinnor. Av fakultetsnämndens 18 ledamöter och suppleanter är 11 kvinnor. För uppgifter angående TA-personalen hänvisas till universitetets lönestatistik. (Tabell jämförande år, se Bil. 1). Kommentar: Antal professorer har ökat från 32 till 35 under året som gått. Antalet kvinnliga professorer är emellertid detsamma, nio, så andelen kvinnliga professorer har minskat något. Antalet tillsvidareanställda på fakulteten har minskat från 54 till 47 (från 20 till kvinnor). Andelen tillsvidareanställda kvinnliga har därmed minskat från ca 37 % till ca 34%. I gruppen tillsvidareanställda når fakulteten alltså inte upp till det som enligt normen räknas som jämställt (dvs. 60/40-fördelning eller jämnare). Antalet vikarierande har ökat från 12 till 14 varav 9 är kvinnor. Om man slår ihop gruppen tillsvidareanställda och vikarierande hamnar könsfördelningen inom ramen för fördelningen (41% kvinnor). På fakulteten kan man alltså se att den sneda könsfördelningen bland de tillsvidareanställda na till viss del vägs upp med hjälp av vikarierande av underrepresenterat kön. Det är bra, men det förtar inte vikten av att fakulteten och institutionerna på lång sikt arbetar för att skapa en godtagbar könsfördelning inom gruppen tillsvidareanställda. Inom doktorandgruppen råder generellt sett och i flertalet undergrupper en jämställd könsfördelning. Inga stora förändringar har skett sedan förra året. Könsfördelningen i gruppen prefekter/föreståndare är, sett över hela fakulteten, i princip jämställd och vi kan notera att könsfördelningen bland studierektorer har förbättrats något (från ca 30% kvinnor till ca 36%). 2. Övergripande mål I enlighet med Uppsala universitets jämställdhetsplan eftersträvar fakultetsnämnden att en jämn fördelning mellan kvinnor och män råder på alla nivåer och inom alla befattningar och verksamheter, att en jämn fördelning mellan kvinnor och män råder bland studenter och doktorander inom fakulteten och respektive institution, att det finns reellt likvärdiga anställnings-, utbildnings- och befordringsmöjligheter för kvinnor och män, att likvärdiga möjligheter finns till kompetensutveckling och fortbildning för alla oberoende av kön, att kvinnor och män får lika lön för lika och likvärdigt arbete, att alla, oavsett kön, har arbets- och studievillkor som ger möjlighet att förena förvärvsarbete eller studier med ansvar för hem och barn, att inga sexuella trakasserier eller kränkningar relaterade till kön förekommer i arbetsoch studiemiljön, (För definition av sexuella trakasserier samt förslag på motåtgärder se: Handlingsprogram mot kränkning på grund av kön sexuella trakasserier. UFV 2004/15.) att jämställdhets- och könsperspektiv är integrerat i handledning och undervisning, samt 2

3 att informationsmaterial som framställs och informationsaktiviteter som anordnas på fakultets- och institutionsnivå/motsvarande till innehåll och utformning är i samklang med universitetets jämställdhets-, jämlikhets- och likabehandlingssträvanden. Det innebär exempelvis att både kvinnors och mäns insatser synliggörs, att stereotypa framställningar av människor undviks samt att inslag som kan upplevas som kränkande inte får förekomma. 3. Fortlöpande uppdrag och kommande åtgärder En jämn representation av kvinnor och män på ordinarie poster ska eftersträvas vid val till nämnder, styrelser, ledningsgrupper och övriga ledande och beredande organ. Underrepresenterat kön ska aktivt rekryteras vid val till prefekt, studierektor och andra innehavare av ledningsfunktioner. Överväganden i frågan ska vara skriftligt dokumenterade och i förekommande fall införlivade i institutionernas verksamhetsberättelser under rubriken Jämställdhet. Könsfördelningen bland dem som ombeds vara sakkunniga i anställnings- och befordringsärenden vad avser universitetslektor eller forskarassistent, samt vid antagning till docentur, ska vara jämn, samt överväganden i frågan skriftligt dokumenterade. Till sakkunniga för professurer ska båda könen vara representerade. Om så inte är fallet ska överväganden i frågan vara skriftligt dokumenterade. I fakultetens grupper för befordnings- och rekryteringsärenden ska det finnas särskilt utsedda personer med ansvar för att bevaka jämställdhetsaspekten. De rapporterar till arbetsgruppen för jämställdhet och likabehandling årligen. och de som utsetts till ansvariga för att bevaka jämställdhetsaspekten Vid bedömning av meriter i anslutning till beredning av anställningsärenden, inklusive anställning som doktorand, ska tid som utnyttjats till föräldraledighet och sjukledighet räknas bort. Tjänstledighet för vård av barn, militärtjänstgöring etc. ska inte vara en belastning för vare sig män eller kvinnor. I varje betygsnämnd för en disputation ska båda könen vara representerade. Om så inte är fallet ska överväganden i frågan vara skriftligt dokumenterade. Fakultetsnämnden ska årligen utvärdera jämställdhetsarbetets resultat i förhållande till jämställdhetsplanen. och dess arbetsgrupp för jämställdhet och likabehandling 3

4 Fakultetsnämnden ska se till att ledarskapskurser som ges på fakulteten ska ha ett uttalat jämställdhets- och könsperspektiv. Doktorander ska erbjudas att få handledare av båda könen när så är möjligt. Alla som undervisar vid fakulteten ska erhålla sådan utbildning att de kan leva upp till de målsättningar som uttrycks i Pedagogiskt program för Uppsala universitet (programmet tar bland annat upp aspekter av betydelse för jämställdheten). Alla handledare vid fakulteten ska erhålla sådan utbildning att de kan fullgöra sitt uppdrag på ett professionellt sätt, i förhållande till såväl studenter i grundutbildningen som doktorander, oberoende av kön. Fakulteten eftersträvar en jämn könsfördelning i all undervisning. Om det saknas lärare/handledare av ettdera könet på hela utbildningsprogram eller ämnesstudier om 30 hp bör möjligheten till adjungering prövas. Vidare ska institutionen i detta fall ordna gästföreläsningar/seminarier med externt rekryterade lärare/handledare av underrepresenterat kön. Avvikelser från dessa regler och riktlinjer ska skriftligen motiveras och kommenteras i institutionernas verksamhetsberättelser och fakultetens uppföljning av desamma. Undervisningmaterial som används inom fakulteten ska vara förenligt med könsmedveten pedagogik (se Pedagogiskt program för Uppsala universitet samt den av universitetet utgivna skriften Könsmedveten pedagogik för universitetslärare). Fakultetsnämnden ska följa upp institutionernas jämställdhetsarbete genom möten mellan fakultetens jämställdhetsgrupp och institutionernas jämställdhetsombud - eller då sådana saknas - prefekter. och dess arbetsgrupp för jämställdhet och likabehandling Statistik över könsfördelningen bland anställda och studenter på samtliga kurser ska ingå i institutionernas verksamhetsberättelser under rubriken Jämställdhet. I verksamhetsberättelserna ska institutionerna redovisa, fördelat på kön, antal personer som under året: tagit föräldraledigt minst en månad, varit sjukskrivna minst en månad, förtidspensionerats, respektive sagts upp med hänvisning till arbetsbrist. I verksamhetsberättelsen ska även redovisas antal vid institutionen verksamma personer med docentkompetens, deras kön, försörjning och handledningsuppdrag inom forskarutbildningen. För att öka kvaliteten på rapporterna under rubriken Jämställdhet i verksamhetsberättelserna, ska information om de frågor som institutionerna förväntas besvara skickas ut i god tid innan verksamhetsberättelserna ska lämnas in. och dess arbetsgrupp för jämställdhet och likabehandling 4

5 Fakulteten ska under året ordna en halvdagskonferens där praktiska frågor om arbetet med jämställdhet och likabehandling ska behandlas. Till denna konferens ska institutionernas jämställdhetsombud, studiebevakare, prefekter och studierektorer inbjudas. Ansvarig: Fakultetens arbetsgrupp för jämställdhet och likabehandling 4. Ansvar och arbetsfördelning Fakultetsnämnden och dekanus har det övergripande ansvaret för att det bedrivs ett målinriktat och aktivt jämställdhetsarbete vid fakulteten. För uppdrag och åtgärder som genomförs på institutionsnivå eller motsvarande har prefekter/motsvarande det övergripande ansvaret. Fakultetens arbetsgrupp för jämställdhet och likabehandling bereder jämställdhetsfrågor. Vid behov kan gruppen också bereda frågor inom närliggande områden, till exempel frågor som rör likabehandling. Gruppen utarbetar förslag till jämställdhets- och likabehandlingsplan och utvärderar årligen jämställdhetsarbetets resultat i förhållande till gällande jämställdhetsplan. Skriftlig utvärdering lämnas till fakultetsledningen. Uppgifter i institutionernas verksamhetsberättelser ingår som underlag till denna utvärdering. Dekanus, rekryteringsgrupp och andra som har att avge förslag till förordnande om anställning eller vikariat ska skriftligen redovisa de överväganden som gjorts med avseende på jämställdhet mellan könen. De ansträngningar som gjorts för att främja jämställdheten inom den berörda kategorin av anställda ska också redovisas såväl i institutionernas verksamhetsberättelser som i fakultetens verksamhetsplan. Sådan redovisning ska lämnas vare sig dessa överväganden lett till att jämställdhetsaspekten föreslås bli utslagsgivande eller ej. 5

6 Del II Likabehandlingsplan Följande del av Jämställdhetsplanen utgår från Uppsala universitets Likabehandlingsplan Övergripande mål Alla studenter och anställda ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter vid fakulteten oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könstillhörighet, könsidentitet, sexuell läggning, eller funktionshinder. Alla studenter och anställda oavsett könstillhörighet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder ska behandlas och bemötas med respekt och värdighet av studenter och anställda vid historisk-filosofiska fakulteten. Diskriminering och trakasserier ska inte förekomma. Studenter och anställda ska ha god kännedom om lagen om likabehandling av studenter i högskolan, fakultetens likabehandlingsplan och handläggningsordningen vid anmälan om diskriminering. Ett kontinuerligt arbete ska bedrivas för att aktivt främja likabehandling 2. Fortlöpande uppdrag och särskilda åtgärder 2009 Institutionerna ska aktivt verka för att diskriminering av studenter och doktorander inte förekommer. Fakultetsnämnden ska fortlöpande följa och uppmuntra arbetet för likabehandling. Prefekterna ansvarar för att likabehandlingsarbetet bedrivs på institutionerna. Fakulteten ska under året ordna en halvdagskonferens där praktiska frågor om arbetet med jämställdhet och likabehandling ska behandlas. Till denna konferens ska institutionernas jämställdhetsombud, studiebevakare, prefekter och studierektorer inbjudas. Ansvarig: Fakultetens arbetsgrupp för jämställdhet och likabehandling Varje institution/motsvarande ska årligen upprätta en jämställdhetsplan eller motsvarande dokument och då även beakta likabehandlingsfrågor. Planen ska ta sin utgångspunkt i universitetets planer och konkretisera hur institutionernas/motsvarandes intentioner ska genomföras. Möjligheter att kombinera studier, undervisning, forskning och annat arbete vid universitetet med omvårdnad av barn ska ges för alla. Alla som undervisar vid universitetet ska erhålla sådan utbildning att de kan leva upp till de målsättningar som uttrycks i Pedagogiskt program för Uppsala universitet. och studierektor Alla handledare vid universitetet ska erhålla sådan utbildning att de kan fullgöra sitt uppdrag på ett professionellt sätt, i förhållande till såväl studenter i grundutbildningen som doktorander, vad gäller likabehandling. och studierektor 6

7 Informationsmaterial som framställs och informationsaktiviteter som anordnas på fakultetsoch institutionsnivå/motsvarande ska till innehåll och utformning vara i samklang med universitetets likabehandlingsambitioner. Inom de utbildningar som har verksamhet förlagd utanför universitetet åligger det dem som organiserar denna att se till att det finns en beredskap för att hantera diskriminering samt informera studenterna om deras rättigheter och gällande lagstiftning. Ansvarig: prefekter/motsvarande och studierektorer I samband med introduktionen av a-kursstudenter och nyantagna doktorander ska fakultetens institutioner informera om lagen om likabehandling av studenter och dess tillämpning, om fakultetens likabehandlingsplan samt om vem vid institutionen som ansvarar för frågan om funktionshindrades situation. Ansvarig: studierektor Fakultetsnämnden och institutionerna ska skaffa sig kunskap om vad som menas med trakasserier för varje aspekt som tas upp i likabehandlingsplanen samt diskutera hur sådana trakasserier kan motverkas. och dess arbetsgrupp för jämställdhet och likabehandling, prefekt/motsvarande Fakultetens institutioner ska informera studenter och anställda om innebörden i begreppet sexuella trakasserier samt om universitetets handlingsplan mot sexuella trakasserier. och studierektor Vid produktion av informationsmaterial ska stereotypa framställningar motverkas och mångfald eftersträvas. Ansvarig: fakultetsnämnd och prefekt Vid nybyggnationer, renoveringar och ommöbleringar i institutionernas/motsvarandes lokaler ska frågan om fysisk tillgänglighet och säkerhet bevakas. I samband med de årliga medarbetarsamtalen ska sådana arbetsmiljöaspekter som är relaterade till jämlikhet belysas. Det kan exempelvis gälla upplevelser av att utsättas för kränkande behandling på grund av sexuell läggning eller könsidentitet. Samtal kan utgöra ett underlag för formulering av jämlikhetsfrämjande åtgärder. Även när en anställd säger upp sin anställning är det lämpligt att tillämpa motsvarande rutiner för att genom samtal försöka förstå orsakerna till uppsägningen, i syfte att bland annat dra eventuella slutsatser av betydelse för jämlikhetsarbetet. 7

8 Bilaga 1. Tabell 1. Könsfördelningen bland anställda på hist-fil. fakulteten UU,, antal och andel (i %) anställ d prof prof prof Prof vik. vik. vik. vik M 21 (70) K 9 (30) 22 (71) 9 (29) 24 (73) 9 (27) 26 (74) 9 (26) 35 (73) 13 (27) 40 (71) (29) 34 (63) 31 (66) 14 (50) 20 (37) (34) 14 (50) 3 (27) 6 (50) 5 (36) 8 (73) 6 (50) 9 (64) totalt Tabell 2. Könsfördelningen bland doktorander på hist-fil. fakulteten UU,, antal och andel (i %) Dokt. (aktgrad > 10%) totalt totalt totalt Totalt anställd anställd anställd anställd M (53) 41 (51) 43 (52) 43 (52) 42 (52) (53) (53) K (47) 96 (47) 96 (47) 38 (48) 39 (48) 39 (48) 40 (48) totalt Tabell 2 forts. Dokt. (aktgrad > 10%) utb. bidr utb. bidr utb. bidr utb. bidr externfin externfin externfin. externfin. stip. fin stip. fin stip. fin stip. fin. M 23 (48) (52) (52) 19 (61) 20 (56) 5 (36) 5 (36) 6 (43) 18 (67) 15 (54) 15 (54) 13 (65) K 25 (52) 15 (48) 15 (48) 12 (39) (44) 9 (64) 9 (64) 8 (57) 9 (33) totalt (46) 13 (46) 7 (35) 8

9 Tabell 3. Könsfördelningen på ledaruppdrag och i ledande organ på hist-fil. fakulteten UU,, och, antal och andel (i %) Ledningsuppdrag och ledande organ pref/förest pref/förest pref/förest pref/förest st.rekt, grundoch fou. st.rekt, grundoch fou. (70) st.rekt, grundoch fou. 14 (64) fak.nä. inkl supp fak.nä. inkl supp fak.nä. inkl supp M 8 (73) 9 (75) 6 (55) 6 (55) 17 (85) 7 (44) 7 (41) 7 (39) K 3 (27) 3 (25) 5 (45) 5 (45) 3 (15) 7 (30) 8 (36) 9 (56) (59) (61) totalt

Juridiska fakultetens jämställdhets- och likabehandlingsplan för perioden 1 januari 31 december 2015

Juridiska fakultetens jämställdhets- och likabehandlingsplan för perioden 1 januari 31 december 2015 Juridiska fakultetens jämställdhets- och likabehandlingsplan för perioden 1 januari 31 december 2015 Fastställd av Fakultetsnämnden 2014-12-12 Juridiska fakultetens Jämställdhets- och likabehandlingsplan

Läs mer

Juridiska fakultetens jämställdhets- och likabehandlingsplan för perioden 1 januari 31 december 2016

Juridiska fakultetens jämställdhets- och likabehandlingsplan för perioden 1 januari 31 december 2016 Juridiska fakultetens jämställdhets- och likabehandlingsplan för perioden 1 januari 31 december 2016 Fastställd av Fakultetsnämnden Juridiska fakultetens Jämställdhets- och likabehandlingsplan utgår från

Läs mer

Jämställdhetsplan för Nationalekonomiska institutionen Utgångspunkter. 1.1 Uppsala universitets utgångspunkter

Jämställdhetsplan för Nationalekonomiska institutionen Utgångspunkter. 1.1 Uppsala universitets utgångspunkter Jämställdhetsplan för Nationalekonomiska institutionen 2014 1 Utgångspunkter 1.1 Uppsala universitets utgångspunkter Uppsala universitets jämställdhetsarbete tar sin utgångspunkt i diskrimineringslagen

Läs mer

Jämställdhets- och likabehandlingsplan

Jämställdhets- och likabehandlingsplan Dnr Lingfil 2011/3, Jämställdhets- och likabehandlingsplan 2011-2013 Jämställdhets- och likabehandlingsplan 2011-2013 Institutionsstyrelsen för har vid sammanträde 2011-04-15 beslutat fastställa jämställdhets-

Läs mer

Juridiska institutionens jämställdhets- och likabehandlingsplan för perioden 1 januari 31 december 2016

Juridiska institutionens jämställdhets- och likabehandlingsplan för perioden 1 januari 31 december 2016 Juridiska institutionens jämställdhets- och likabehandlingsplan för perioden 1 januari 31 december 2016 Fastställd av prefekten, ställföreträdande prefekten och institutionsstyrelsen 2015-12-17. Juridiska

Läs mer

Handlingsplan för lika villkor

Handlingsplan för lika villkor Uppsala universitet Historiska institutionen Antagen av institutionsstyrelsen 2012-12-18 Handlingsplan för lika villkor Innehåll 1. Utgångspunkter och definitioner 2. Jämställdhetsplan 2013 3. Mångfaldsplan

Läs mer

Jämställdhetsplan. för anställda 2008-2009. Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08

Jämställdhetsplan. för anställda 2008-2009. Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08 Jämställdhetsplan för anställda 2008-2009 Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08 1(4) 2008-12-22 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för anställda 2008-2009 INLEDNING Högskolan i Gävle ser jämställdhet

Läs mer

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 1. Bakgrund Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 Grunden för jämställdhets- och mångfaldsarbetet vid Högskolan i Skövde är likabehandling och att alla anställda och studenter ska

Läs mer

Jämställdhetspolicy för Karolinska institutet

Jämställdhetspolicy för Karolinska institutet KAROLINSKA INSTITUTET Dnr. 4808/03-200 Jämställdhetspolicy för Karolinska institutet 2003-2005 Beslutad av konsistoriet 2003-02-19 samt 2003-10-07 Jämställdhetspolicy för Karolinska institutet 2003-2005

Läs mer

Jämställdhetsplan 2012 2014

Jämställdhetsplan 2012 2014 TEKNAT 2012/17 Jämställdhetsplan 2012 2014 Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten Fastställd av teknisk-naturvetenskapliga områdesnämnden/fakultetsnämnden 2012-05-29 Förklaring av terminologi och struktur

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET : Hum-Sam.Vet.området: Engelska institutionen

UPPSALA UNIVERSITET : Hum-Sam.Vet.området: Engelska institutionen 1 BESLUT ENGELSKA 2010/4 UPPSALA UNIVERSITET : Hum-Sam.Vet.området: Engelska institutionen Engelska institutionens jämställdhetsplan för 2010 På förslag av institutionens jämställdhetsgrupp fastställer

Läs mer

Jämställdhets- och jämlikhetsplan 2012

Jämställdhets- och jämlikhetsplan 2012 Jämställdhets- och jämlikhetsplan 2012 Stockholms universitet ska vara ett jämlikt och jämställt universitet där alla studenter och anställda behandlas likvärdigt och på ett respektfullt sätt. Vårt förhållningssätt

Läs mer

Likabehandlingsplan

Likabehandlingsplan Likabehandlingsplan 2011 2012 Antagen av institutionsstyrelsen 2011-06-08 Innehåll LIKABEHANDLING... 2 Ansvar och organisation... 4 Handlingsplan för likabehandling... 4 Handlingsplan 2011... 4 Handlingsplan

Läs mer

Jämställdhetsplan för perioden

Jämställdhetsplan för perioden UPPSALA UNIVERSITET Institutionen för nordiska språk Jämställdhetsplan för perioden 2010-2012 Jämställdhetsplanen har utarbetats av institutionens jämställdhetsgrupp och fastställts av institutionsstyrelsen

Läs mer

Lika villkor. Institutionen för matematik och matematisk statistik. Personaldagar augusti 2014

Lika villkor. Institutionen för matematik och matematisk statistik. Personaldagar augusti 2014 Lika villkor Institutionen för matematik och matematisk statistik Personaldagar 20 21 augusti 2014 Lika villkor Ingen negativ särbehandling utan giltig grund Laglig reglering i diskrimineringslagen Gäller

Läs mer

Program för lika villkor vid Uppsala universitet

Program för lika villkor vid Uppsala universitet UFV 2010/180 Program för lika villkor vid Uppsala universitet Fastställt av konsistoriet 2010-06-10 (Med kommentarer av Rektor i fotnoter 2014-04-08) 2 Innehållsförteckning Inledning 4 Utgångspunkter 4

Läs mer

Jämställdhetsplan för institutionen för astronomi vid Stockholms universitet

Jämställdhetsplan för institutionen för astronomi vid Stockholms universitet Jämställdhetsplan för institutionen för astronomi vid Stockholms universitet Gäller fr.o.m. 1/3-2012 Utformad av arbetsgruppen för arbetsmiljö bestående av Garrelt Mellema (professor) samt Sandra Åberg

Läs mer

Likabehandlingsplan för studenter

Likabehandlingsplan för studenter TEKNAT 2013/159 Likabehandlingsplan för studenter Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten Fastställd av teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2014-02-11 Innehållsförteckning Inledning 3 Syfte med likabehandlingsplanen

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan Jämställdhetsplan 2013-2015 Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan 1(5) 2013-05-03 Jämställdhetsplan VID INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE - SOCIALHÖGSKOLAN VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖR PERIODEN

Läs mer

Institutionen för kulturgeografi och ekonomiska geografis handlingsplan för jämställdhet, likabehandling och mångfald under 2016

Institutionen för kulturgeografi och ekonomiska geografis handlingsplan för jämställdhet, likabehandling och mångfald under 2016 HANDLINGSPLAN 2016-04-05 Dnr STYR 2016/597 1 Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi Institutionen för kulturgeografi och ekonomiska geografis handlingsplan för jämställdhet, likabehandling

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan Jämställdhetsplan 9- Introduktion Följande Jämställdhetsplan gäller läsåret 9-. Planen har tagits fram av institutionens jämställdhetsombud Per Ståhlberg och doktorand Oliver Thalén, i samråd med prefekt

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 Hofors kommun fastställd av, KF 61/2013-06-10 Jämställdhetsplanen gäller från och med 2013-08-31 Revideras 2016-08-31 0 Inledning Enligt 13 i diskrimineringslagen

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Mångfald... 4 Syfte...

Läs mer

Engelska institutionens jämställdhets- och

Engelska institutionens jämställdhets- och UPPSALA UNIVERSITET : Hum-Sam.Vet.området: Engelska institutionen likabehandlingsplan för 2014-2016 INLEDNING På förslag av institutionens jämställdhetsgrupp fastställer institutionsstyrelsen härmed följande

Läs mer

jämlikhets- och jämställdhetsplan

jämlikhets- och jämställdhetsplan Beslut 2015-06-18 Dnr SU FV-1.1.2-1967-15 Stockholms universitets jämlikhets- och jämställdhetsplan 2015-2017 Stockholms universitet 2(19) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Policy för lika rättigheter

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 149 2015-10-05 Kf 22 1

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 149 2015-10-05 Kf 22 1 FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 149 2015-10-05 Kf 22 1 LIKABEHANDLINGSPOLICY Likabehandlingspolicy plan för lika rättigheter och möjligheter hos Härjedalens kommun 1. Inledning Syftet

Läs mer

Handlingsplan för jämlikhet och jämställdhet vid Örebro universitet

Handlingsplan för jämlikhet och jämställdhet vid Örebro universitet Handlingsplan för jämlikhet och jämställdhet vid Örebro universitet 2016 2018 Fastställd av: rektor Datum: 2016-04-26 1 Policy gällande jämlikhet och jämställdhet vid Örebro universitet Denna handlingsplan

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN

JÄMSTÄLLDHETSPLAN JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2011-2012 Institutionen för farmaceutisk biovetenskap Uppsala universitet Inledning Denna jämställdhetsplan gäller från och med november 2011 till och med oktober 2012. Planen är upprättad

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-15, 9 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Säters kommuns

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan Jämställdhetsplan 2012-2015 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Fastställd av Institutionsstyrelsen 2012 11 08 1 Innehållsförteckning 1 Utgångspunkter och syfte... 4 1.1 Utgångspunkter

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETS-, MÅNGFALDS- OCH LIKABEHANDLINGSPOLICY FÖR FYSISKA INSTITUTIONEN

JÄMSTÄLLDHETS-, MÅNGFALDS- OCH LIKABEHANDLINGSPOLICY FÖR FYSISKA INSTITUTIONEN JÄMSTÄLLDHETS-, MÅNGFALDS- OCH LIKABEHANDLINGSPOLICY FÖR FYSISKA INSTITUTIONEN 2007-2011 Bakgrund Det finns många dokument som reglerar det arbete mot diskriminering i olika former som det åligger Fysiska

Läs mer

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 STYRDOKUMENT Sida 1(9) Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 Område Styrning och ledning Fastställd KSAU 2012-08-28 118 Program Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Plan för jämställdhet och likabehandling vid Filosofiska institutionen

Plan för jämställdhet och likabehandling vid Filosofiska institutionen Plan för jämställdhet och likabehandling vid Filosofiska institutionen 2013-15 Enligt Uppsala universitets jämställdhetsplan har institutionerna i uppdrag att upprätta en jämställdhetsplan, vilken skall

Läs mer

Jämställdhetsplan för kemiska institutionen

Jämställdhetsplan för kemiska institutionen 2007-05-28 Dnr KI 2007/27 KEMICENTRUM Kemiska institutionen Styrelsen Jämställdhetsplan för kemiska institutionen 2007-2010 Vårt universitet ska stå för demokratiska värden. Jämställdhet, etnisk och social

Läs mer

Policy för likabehandlingsarbetet för studenter och sökande vid Högskolan i Borås

Policy för likabehandlingsarbetet för studenter och sökande vid Högskolan i Borås Policy för likabehandlingsarbetet för studenter och sökande vid Högskolan i Borås Dnr 357-09-92 Fastställd av Styrelsen 2009-06-11 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2. Högskolan i Borås policy och

Läs mer

Lika villkors-plan

Lika villkors-plan Lika villkors-plan 2016-2018 Matematiska institutionen Fastställd av Matematiska institutionens styrelse 160205 1 Inledning Denna jämställdhetsplan är framtagen av Matematiska institutionens jämställdhetsgrupp

Läs mer

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY HSB Skåne 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande mål 3. Definition av begrepp 3 2 Rekrytering 4 3 Löner 4 4 Utbildning och kompetensutveckling 5 5 Arbetsmiljö och arbetsförhållanden

Läs mer

SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN

SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN INLEDNING Svenska Basketbollförbundet vill att anställda, föreningsaktiva, eller inhyrd personal ska känna att de har lika värde, oavsett kön,

Läs mer

Likabehandlingsplan KOMVUX VÄRMDÖ. Agneta Ericsson TF. Rektor

Likabehandlingsplan KOMVUX VÄRMDÖ. Agneta Ericsson TF. Rektor Likabehandlingsplan KOMVUX VÄRMDÖ Agneta Ericsson TF. Likabehandlingsplan vid Komvux Värmdö Verksamheten vid Komvux utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värden där var och en, verksam

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MARIN EKOLOGI

INSTITUTIONEN FÖR MARIN EKOLOGI JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR INSTITUTIONEN FÖR MARIN EKOLOGI GÖTEBORGS UNIVERSITET 2007 HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLDHETSARBETET Institutionens verksamhet har sin hemvist vid tre platser Marin Ekologi Kristineberg

Läs mer

Jämställdhetsplan 2012-2014

Jämställdhetsplan 2012-2014 Jämställdhetsplan 2012-2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av DSV:s styrelse 2012-02-14 Institutionen för data- och systemvetenskap Jämställdhetsplan 2012-14 Enligt högskolelagen

Läs mer

Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret

Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret 1 (8) Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret 2013-2015 Inledning Trafikkontorets styrgrupp för mångfalds- och jämställdhetsgrupp, med representanter från alla avdelningar, de fackliga organisationerna

Läs mer

Handlingsplan för likabehandling vid Göteborgs universitetsbibliotek 2012 Fastställd av överbibliotekarien

Handlingsplan för likabehandling vid Göteborgs universitetsbibliotek 2012 Fastställd av överbibliotekarien Handlingsplan för likabehandling vid Göteborgs universitetsbibliotek 2012 Fastställd av överbibliotekarien 2012-02-28 Innehåll Inledning... 3 Vad är Likabehandling?... 3 Styrdokument och organisation...

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Kf 2012-09-27, 116 Blad 1(9) PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Inledning Samhället präglas allt mer av mångfald, med människor från exempelvis olika

Läs mer

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan för Perstorps kommun Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Jämställdhetsrapport för institutionen för datavetenskap

Jämställdhetsrapport för institutionen för datavetenskap Jämställdhetsrapport för institutionen för datavetenskap 12 juni 2009 Inledning Sedan 2001 har Lunds universitet en gemensam jämställdhetspolicy. Jämn könsfördelning (intervallet 40/60) inom alla befattningar,

Läs mer

Likabehandlingsplan och policy för IT-fakulteten 2010

Likabehandlingsplan och policy för IT-fakulteten 2010 Beslut 2009-12-17 dnr F 1 5443/09 Likabehandlingsplan och policy för IT-fakulteten 2010 Universitetets likabehandlingspolicy 2007-2010 Den strategiska planen för Göteborgs Universitet anger riktlinjerna

Läs mer

Jämlikhetsplan. Kungl. Musikhögskolan. Kungl. 2013-2014 Musikhögskolan. Dnr15/211. Faställd av rektor 150420. Dnr 13/711. Fastställd av rektor 131009

Jämlikhetsplan. Kungl. Musikhögskolan. Kungl. 2013-2014 Musikhögskolan. Dnr15/211. Faställd av rektor 150420. Dnr 13/711. Fastställd av rektor 131009 Jämlikhetsplan 2015-2017 Jämlikhetsplan Kungl. 2013-2014 Musikhögskolan Dnr15/211. Faställd av rektor 150420 Kungl. Musikhögskolan Dnr 13/711. Fastställd av rektor 131009 Jämlikhetsplan 2015-2017 för KMH

Läs mer

Utvärdering av jämställdhetsplanen 2013 vid Nationalekonomiska institutionen

Utvärdering av jämställdhetsplanen 2013 vid Nationalekonomiska institutionen Utvärdering av jämställdhetsplanen 2013 vid Nationalekonomiska institutionen Mål 1: Institutionen skall eftersträva en jämn könsfördelning för alla kategorier av anställda och studenter. Åtgärd 1: Institutionen

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan för tiden 1 juli juli 2018

Jämställdhets- och mångfaldsplan för tiden 1 juli juli 2018 JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN Datum Antagen av Kommunstyrelsen Reviderad datum Paragraf 37 1(11) Jämställdhets- och mångfaldsplan för tiden 1 juli 2015 1 juli 2018 2(11) Innehåll Inledning... 3 Plan

Läs mer

UPPFÖLJNING AV JÄMSTÄLLDHETSPLANEN FÖR

UPPFÖLJNING AV JÄMSTÄLLDHETSPLANEN FÖR UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för medicinsk biovetenskap JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2008-2010 UPPFÖLJNING AV JÄMSTÄLLDHETSPLANEN FÖR 2006-07 Mål 1 Att lika lön och lika förmåner ges till anställda med likartad

Läs mer

Jämställdhets och mångfaldsplan

Jämställdhets och mångfaldsplan Jämställdhets och mångfaldsplan 2015-2017 Mariestad Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-03-30 Innehållsförteckning Inledning... 3 Diskrimineringslagen... 4 Definitioner... 4 Jämställdhet... 4 Mångfald...

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling Institutionen för svenska språket

Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling Institutionen för svenska språket HANDLINGSPLAN Dnr V 2013/1012 Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling Institutionen för svenska språket Publicerad Beslutsfattare http://svenska.gu.se/digitalassets/1469/1469290_likabehandlingsplan2014.pdf

Läs mer

Likabehandlingsplan för Institutionen för baltiska språk, finska och tyska (2012)

Likabehandlingsplan för Institutionen för baltiska språk, finska och tyska (2012) Likabehandlingsplan för Institutionen för baltiska språk, finska och tyska (202) Inledning Institutionens handlingsplan för likabehandling är en lokal tillämpning av den övergripande jämställdhetsplanen

Läs mer

Program för lika villkor vid Uppsala universitet

Program för lika villkor vid Uppsala universitet Dnr UFV 2015/766 Program för lika villkor vid Uppsala universitet Fastställt av konsistoriet 2016-06-16. Innehållsförteckning Rektors förord 3 Inledning 4 Ansvar 4 Utgångspunkter 4 Uppföljning 5 och strategier

Läs mer

STATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONENS JÄMSTÄLLDHETSPLAN

STATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONENS JÄMSTÄLLDHETSPLAN Stockholms universitet Statsvetenskapliga institutionen STATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONENS JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2014-2016 Antagen av Institutionsstyrelsen 2014-05-06 Dnr. 320-1.1.2-0085-14 1. Övergripande

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Mål och åtgärder. Beslutad av rektor vid Evidens i samarbete med programråd och lärarråd

LIKABEHANDLINGSPLAN. Mål och åtgärder. Beslutad av rektor vid Evidens i samarbete med programråd och lärarråd LIKABEHANDLINGSPLAN Mål och åtgärder Beslutad av rektor vid Evidens i samarbete med programråd och lärarråd Reviderad februari 2015 Sida 1 av 4 INLEDNING Evidens arbetar för att främja en kollegial arbetsmiljö

Läs mer

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136.

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136. Jämställdhetsplan 2016 Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober 2016. Dnr 2016/1136. 1(7) Innehåll Vad säger diskrimineringslagen om jämställdhet?... 2 Arbetsförhållanden... 2 Rekrytering... 2 Lönefrågor...

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling Institution för geovetenskaper

Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling Institution för geovetenskaper HANDLINGSPLAN Dnr V 2014/694 Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling - Institutionen för geovetenskaper Publicerad Beslutsfattare Gäller för www.gvc.gu.se Prefekt, Mark Johnson Institution för

Läs mer

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Sid 1 (10) 2015-12-09 Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016 stockholm.se Sid 2 (10) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Samverkan... 4 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Inledning och bakgrund Syftet med Sollentuna kommuns jämställdhetsplan är att främja kvinnor och mäns lika rätt ifråga om arbete, anställnings- och

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling Juridiska institutionen

Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling Juridiska institutionen HANDLINGSPLAN Dnr V 2014/779 Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling Juridiska institutionen Publicerad www.law.gu.se Beslutsfattare Prefekt, Thomas Erhag Gäller för Juridiska institutionen Beslutsdatum

Läs mer

Jämställdhetsplan för Institutionen för orientaliska språk

Jämställdhetsplan för Institutionen för orientaliska språk Jämställdhetsplan 2010-2012 för Institutionen för orientaliska språk ALLMÄNNA MÅL Institutionen för orientaliska språk ansluter sig till de mål och riktlinjer för jämställdhet mellan kvinnor och män, vilka

Läs mer

Likabehandlingsplan 2016

Likabehandlingsplan 2016 SFI SÖDERORT ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN 1 Likabehandlingsplan 2016 2 Innehållsförteckning 1 Mål... 3 2 Skolans policy... 3 3 Styrdokument... 3 4 Ansvar... 4 5 Åtgärdsplan... 4 6 Åtgärdsrutiner... 5 6.1

Läs mer

PLAN FÖR AKTIVA ÅTGÄRDER MOT DISKRIMINERING OCH TRAKASSERIER

PLAN FÖR AKTIVA ÅTGÄRDER MOT DISKRIMINERING OCH TRAKASSERIER Ledningskontoret 2012-04-10 1(5) PLAN FÖR AKTIVA ÅTGÄRDER MOT DISKRIMINERING OCH TRAKASSERIER Fastställd av Kommunstyrelsen den 10 april 2012, 31 BAKGRUND Diskrimineringslagen gäller från den 1 januari

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN

JÄMSTÄLLDHETSPLAN Barn- och utbildningsförvaltningen JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2010-2012 för personal, barn och elever inom Barn- och utbildningsförvaltningen i Simrishamns kommun ADRESS: 272 80 Simrishamn BESÖK: Lilla Rådmansgatan

Läs mer

Punkt 9: Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017

Punkt 9: Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017 2016-10-18 Punkt 9: Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017 Förslag till beslut i styrelsen att anteckna Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017 Jämställdhet och mångfaldsplan 2017 1. Inledning Diskrimineringslagen

Läs mer

Medicinska fakulteten Sid 1 (7)

Medicinska fakulteten Sid 1 (7) Medicinska fakulteten 2009-03-11 Sid 1 (7) Medicinska fakultetens jämställdhetsplan 2009 2011 Medicinska fakultetens jämställdhetsplan är treårig. Planen innehåller en kartläggning vad avser antalet anställda,

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten Tjänsteskrivelse 2005-02-16 Dnr 05KS/0139 Handläggare: Jonas Rydberg Tel: 08/570 383 38 Kommunstyrelsen Jämställdhetspolicy respektive jämställdhetsplan 2005 vid Värmdö

Läs mer

BILAGA 3. MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN

BILAGA 3. MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN MILJÖFÖRVALTNINGEN 2007-10-11 SID 1 (5) Kontaktperson Ingegärd Bergsmark BILAGA 3. MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN Inledning Arbetet med mångfald och jämställdhet styrs av lagstiftning och stadens interna

Läs mer

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari Ljusnarsbergs kommuns Mångfaldsplan Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll 2000-12-11 Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari 2016 30 Mångfaldsplan 2016-01-27 Mångfaldsplan Inledning Sverige och

Läs mer

LIKAVILLKORSPLAN

LIKAVILLKORSPLAN LIKAVILLKORSPLAN 2017-2019 Engelska institutionen INLEDNING På förslag av institutionens likavillkorsgrupp fastställer institutionsstyrelsen härmed följande jämställdhetsplan för år 2017-2019. Planen består

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2015-09-17, 90, Dnr 2014/0523 KS Innehållsförteckning Inledning... 2 Definitioner... 2 Ett område i kommunens personalpolicy...

Läs mer

Ansvarig: Personalchefen

Ansvarig: Personalchefen Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan

Läs mer

Jämställdhetsplan 2010 för

Jämställdhetsplan 2010 för SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Datum 2009-08-24 1 (2) Jämställdhetsplan 2010 för Service- och teknikförvaltningen Innehållsförteckning Jämställdhetsplan 2010 3 Inledning 3 Service- och Teknikförvaltningens

Läs mer

Anställningsordning vid SLU fr.o.m

Anställningsordning vid SLU fr.o.m 1(10) 2013-06-20 Anställningsordning vid SLU fr.o.m. 2013-10-01 SLU, Box 7070, SE-750 07 Uppsala, Sweden tel: +46 (0)18-67 10 00 VAT nr SE202100-281701 info@slu.se www.slu.se Innehåll 1 Allmänt... 3 2

Läs mer

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Tjänsteutlåtande 0 Österåker Kommunstyrelsens kontor Datum 2015-10-20 Dnr KS 2015/0342 Till Kommunfullmäktige Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Sammanfattning Arbetet med lika rättigheter

Läs mer

MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015. 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen. Dnr 2012:128

MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015. 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen. Dnr 2012:128 MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015 Dnr 2012:128 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen 2 Förord Kommunens mångfalds- och jämställdhetsplan 2012 2015 beskriver inriktningen

Läs mer

Likabehandlingsplan. Likabehandlingsplan för Högskolan i Gävle. Beslutat av rektor 2007.01.11 Dnr 10-27/07

Likabehandlingsplan. Likabehandlingsplan för Högskolan i Gävle. Beslutat av rektor 2007.01.11 Dnr 10-27/07 Likabehandlingsplan Likabehandlingsplan för Högskolan i Gävle Beslutat av rektor 2007.01.11 Dnr 10-27/07 Bakgrund Studenter och sökande till högskolan skyddas av Lagen om likabehandling av studenter vid

Läs mer

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun Jämställdhetsplan för Värmdö kommun 1 Inledning Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med jämställda arbetsplatser och gott medarbetarskap där vi möter varandra med respekt och öppenhet. Ett

Läs mer

PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 2005

PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 2005 Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektören 2004-09-27 Bilaga 4. PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 2005 Jämställdhetslagen Den 1 januari 1992 trädde den nya Jämställdhetslagen i kraft. Fr o

Läs mer

Reomti Bygg AB Jämställdhetsplan

Reomti Bygg AB Jämställdhetsplan 06 Jämställdhetsplan sid 1 av 6 Reomti Bygg AB Jämställdhetsplan 06 Jämställdhetsplan sid 2 av 6 Diskrimineringslagen Lagens ändamål 1 Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra

Läs mer

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad 2016-04-30 Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv Försvarsutbildarna Ystad 2016 1 Jämställdhetsplan med mångfaldsperspektiv Lagar Fr.o.m. 1 januari 2009 gäller, Diskrimineringslag, (2008:567). Lagen

Läs mer

Likabehandlingsplan för Grebbestads Folkhögskola

Likabehandlingsplan för Grebbestads Folkhögskola Uppgiftslämnare Hans Erik Petersson E-post hans-erik.petersson@vgregion.se Telefon 0525-19921 Likabehandlingsplan för Grebbestads Folkhögskola Vision är en jämställd arbetsplats och en skola fri från diskriminering

Läs mer

Jämställdhetsprogram för Mönsterås kommun och de kommunala bolagen

Jämställdhetsprogram för Mönsterås kommun och de kommunala bolagen Jämställdhetsprogram för Mönsterås kommun och de kommunala bolagen 1 Gällande lagar och regler i Sverige visar inte några påtagliga skillnader när det gäller rättigheter och skyldigheter för kvinnor och

Läs mer

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter. Österåkers Kommun

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter. Österåkers Kommun Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Österåkers Kommun 2015-2017 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Personalstatistik... 4 Förvärvsarbete och föräldraskap... 8 Trakasserier... 9 Lediga

Läs mer

Handlingsplan för lika villkor

Handlingsplan för lika villkor Handlingsplan för lika villkor 2014-2016 Institutionen för läkemedelskemi 2014-06-02 Innehåll Handlingsplan för lika villkor... 3 1. Institution/motsv.... 3 2. Datum... 3 3. Samverkan... 3 4. Jämställdhetsgrupp/motsvarande...

Läs mer

Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning

Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Monika Nordh Cangemark 2014-09-11 SFN 2014/0757 0480-450406 Servicenämnden Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning Förslag till beslut Servicenämnden

Läs mer

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Inledning Jämställdhetslagen 1991:433 har till ändamål att främja kvinnors och mäns lika rätt i arbetslivet. Jämställdhet i arbetslivet innebär

Läs mer

Samhällsvetenskapliga fakultetens handlingsplan för jämställdhet, likabehandling och mångfald under 2016

Samhällsvetenskapliga fakultetens handlingsplan för jämställdhet, likabehandling och mångfald under 2016 HANDLINGSPLAN 1 2016-02-04 Dnr STYR 2015/1257 Samhällsvetenskapliga fakultetens handlingsplan för jämställdhet, likabehandling och mångfald under 2016 Fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetens styrelse

Läs mer

Fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

Fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Handlingsplan för likabehandling Fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2007-10-23. Bakgrund Genom rektorsbeslut 2007-03-05 fastställdes GU:s likabehandlingspolicy för åren 2007 2010 (http://www.gu.se/digitalassets/830789_likabehandlingspolicy0710.pdf).

Läs mer

Handlingsplan för likabehandling 2011 Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Handlingsplan för likabehandling 2011 Institutionen för pedagogik och specialpedagogik Handlingsplan för likabehandling 2011 Sammanfattning Likabehandlingsarbetet vid institutionen ska planläggas i en årlig handlingsplan. Den ska vara en konkretisering av universitetets policy för likabehandling.

Läs mer

2(15) Handläggare: Kristoffer Seydlitz, HR-partner Antaget av Kommunstyrelsen: KS 140, Ärendenummer: 2016/100 Reviderad:

2(15) Handläggare: Kristoffer Seydlitz, HR-partner Antaget av Kommunstyrelsen: KS 140, Ärendenummer: 2016/100 Reviderad: 2(15) Handläggare: Kristoffer Seydlitz, -partner Antaget av Kommunstyrelsen: KS 140, 2016-11-09 Ärendenummer: 2016/100 Reviderad: 3(15) Inledning Det finns en lagstadgad skyldighet enligt Diskrimineringslagen

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling - Universitetsbiblioteket

Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling - Universitetsbiblioteket HANDLINGSPLAN Dnr V 2014/122 Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling - Universitetsbiblioteket Publicerad Beslutsfattare Gäller för http://www.ub.gu.se/info/vision/likabehandling Överbibliotekarie

Läs mer

Plan för lika villkor för statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet

Plan för lika villkor för statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet UMEÅ UNIVERSITET 2015-02-20 Statsvetenskapliga institutionen Anders Lidström, prefekt Plan för lika villkor för statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet Inledning Denna plan har utarbetats av

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karlshamns kommun

Likabehandlingsplan för Karlshamns kommun Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KS 48, 2009-03-24 Reviderad: KS 96, 2012-04-24 Karlshamns kommun 1. Inledning Alla har olika bakgrund, erfarenheter

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN. för 2009 / 2011

JÄMSTÄLLDHETSPLAN. för 2009 / 2011 Utbildningsförvaltningen Bilaga till utbildningsnämndens protokoll 65/09 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2009 / 2011 Fastställd av utbildningsnämnden 2009-06-11 Postadress: Box 138, 221

Läs mer

Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier

Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier Likabehandlingsplan 2016-2018 för Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier ALLMÄNNA MÅL Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier ansluter sig till de mål och riktlinjer

Läs mer