Företagsekonomiska institutionens jämställdhetsplan för 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företagsekonomiska institutionens jämställdhetsplan för 2009"

Transkript

1 1(10) Företagsekonomiska institutionens styrelse Företagsekonomiska institutionens jämställdhetsplan för 2009 Enligt universitetets jämställdhetsplan skall varje institution årligen upprätta en jämställdhetsplan, som skall ta sin utgångspunkt såväl i den universitetsgemensamma planen som i fakultetens plan. Den universitetsgemensamma planen består av ett fortlöpande uppdrag (redovisas under uppföljningen nedan) och mer kortsiktiga mål/åtgärder. Under 2008 har ansvaret för de kortsiktiga målen inte delegerats direkt till institutionerna. Under 2008 avser Samhällsvetenskapliga fakulteten göra direkta åtgärder på tre huvudområden, nämligen återkommande dokumentation, översyn av regelsystem samt nätverksbyggande och annan stödverksamhet. Institutionen tar sin utgångspunkt i 2008 års huvudmål eftersom fakultetens plan för 2009 i stort berör samma huvudområden. Under 2009 gör även institutionen tillägg av ett nytt huvudmål analys av könsskillnader på institutionsnivå. Med detta som utgångspunkt skall Företagsekonomiska institutionen vidta följande åtgärder (kolumn 3 i Tabell I) under 2009: Tabell I: Företagsekonomiska institutionens jämställdhetsplan för 2009 Huvudområde Sam fak I Återkommande dokumentation II Översyn av regelsystem III Nätverksbyggande Mål Sam fak Mål 1 Tydliggöra könsskillnader och dessas förändring över Åtgärd Företagsekonomiska institutionen Dokumentera årets rekryteringsstatistik för alla personalkategorier tid. Göra en årlig sammanställning av relevant könsuppdelad statistik Mål 2 Att fakultetens regelverk skall ge klara och entydiga incitament till en jämn könsfördelning vid alla institutioner och på alla nivåer. Mål 3-5 Öka kontakter, informera och Inkludera uppgifter om institutionens docenter (deras kön, antal handledda doktorander samt typ av anställning) i institutionens verksamhetsberättelse Kartlägga vilka meriteringsmöjligheter disputerade kvinnor och män erbjuds vid institutionen Delta i den verksamhet som arrangeras av Ansvarig Prefekt / Studierektorer för grund- och forskarutbildningen Prefekt

2 2(10) och annan stödverksamhet ordna utbildning fakultetens jämställdhetsgrupp och universitetens jämställdhetskommitté. Anordna en doktorandmorgon med temat genus/jämställdhet. Som ett steg att öka medvetenheten om könsmedveten pedagogik kommer broschyren Könsmedveten pedagogik att delas ut till alla nyanställda lärare. Bevaka att studentperspektivet belyses i jämställdhetsarbetet. Åtgärd - se till att en studeranderepresentant rekryteras till arbetsmiljöoch jämställdhetskommittén vid institutionen. Studierektor för forskarutbildning

3 3(10) Uppföljning av institutionens jämställdhetsplan för 2008 Under 2008 har institutionens jämställdhetsombud varit Signe Henriksson. Fr o m januari 2008 har det beslutats att en kommer att ha detta uppdrag. I uppföljningen kommenteras hur institutionen har arbetat under året dels (A) med den fortlöpande, universitetsgemensamma planen, dels (B) med de åtgärder som var aktuella för förra året. A. Fortlöpande uppdrag enligt den universitetsgemensamma planen Planer och återrapportering: Se punkt 1 under Fakultetens plan Arbetsmiljö och studiemiljö: handlingsprogram mot kränkning p g a kön finns tillgänglig för både anställda och studenter på institutionens hemsida Dessutom har sådana arbetsmiljöaspekter som är relaterade till kön belysts via medarbetarsamtal. Institutionen följer universitetets föräldrapolicy. Institutionen har under året förändrat sin organisering av jämställdhetsarbetet. Från att tidigare haft en jämställdhetsgrupp ingår numera jämställdhetsfrågorna i institutionens arbetsmiljökommitté. Denna kommitté har under året bytt namn till arbetsmiljö- och jämställdhetskommittén för att belysa att jämställdhetsfrågorna integreras i arbetsmiljöfrågorna. Under året har också arbete med att rekrytera en studeranderepresentant till denna grupp påbörjats för att studentperspektivet bättre ska kunna integreras i jämställdhetsarbetet vid Företagsekonomiska institutionen. Enligt Uppsala universitets centrala jämställdhetsplan ska såväl anställda som studenter vara representerade i jämställdhetsgrupper på institutionsnivå. Könsmedveten pedagogik: Institutionen skickar nya lärare, handledare m.fl. systematiskt till pedagogiska utbildningar som universitetet erbjuder och utgår ifrån att dessa utbildningar även belyser pedagogiska aspekter relaterade till kön. Studenterna vid institutionen erbjuds undervisning av både kvinnliga och manliga lärare. Könsfördelning bland lärare framgår av statistiken i Bilaga 1. Löner och kompetensutveckling: Kompetensutveckling på institutionen sker enligt behov oavsett kön. Löneskillnader mellan könen framgår av statistiken i Bilaga 1. Ledande poster, beredande och beslutande organ: Se statistiken i Bilaga 1. Rekrytering: Se statistiken i Bilaga 1. Informationsmaterial: Det informationsmaterial som institutionen framställer granskas systematiskt ur jämställdhetsperspektiv B. Uppföljning av institutionens åtgärdsprogram för 2008 åtgärdsplan ska innehålla en konkretisering av hur både universitetets och fakultetens intentioner kommer att genomföras inom institutionen. Under 2007 delegerade endast fakulteten ansvaret för årliga åtgärder till institutioner. Den samhällsvetenskapliga

4 4(10) fakulteten avsåg göra direkta åtgärder på tre huvudområden, nämligen återkommande dokumentation, översyn av regelsystem samt nätverksbyggande och annan stödverksamhet. Företagsekonomiska institutionen har satt upp sina jämställdhetsmål för 2008 mot bakgrund av dessa. Nedan redogörs vilka åtgärder som Företagsekonomiska institutionen har vidtagit under 2008 i relation till de uppsatta målen. Tabell II: Företagsekonomiska institutionens åtgärdsplan för 2008 (kolumn 3) Huvudområde Sam fak I Återkommande dokumentation II Översyn av regelsystem III Nätverksbyggande och annan stödverksamhet Mål Sam fak Mål 1 Tydliggöra könsskillnader och dessas förändring över tid. Mål 2 Att fakultetens regelverk skall ge klara och entydiga incitament till en jämn könsfördelning vid alla institutioner och på alla nivåer. Mål 4-7 Öka kontakter, informera och ordna utbildning Åtgärd Företagsekonomiska institutionen Dokumentera årets rekryteringsstatistik för alla personalkategorier Göra en årlig sammanställning av relevant könsuppdelad statistik Inkludera uppgifter om institutionens docenter (deras kön, antal handledda doktorander samt typ av anställning) i institutionens verksamhetsberättelse Delta i den verksamhet som arrangeras av fakultetens jämställdhetsgrupp och universitetens jämställdhetskommitté. Ansvarig Prefekt / Prefekt 1 Återkommande dokumentation Inom det första huvudområdet har institutionen haft som mål att: Dokumentera årets rekryteringsstatistik för alla personalkategorier Göra en årlig sammanställning av relevant könsuppdelad statistik. Rekryteringsstatistik Årets rekryteringar har sammanställts i Tabell 10 i Bilaga 1. Enligt tabellen har rekryteringarna fördelats könsmässigt relativt jämnt under Bland lektorer/forskare har dock en övervikt av män anställts under året. Det kan delvis förklaras av att det inom ämnesområdet externredovisning och företagsfinansiering (i externredovisning utlystes adjunktsanställningar men 3 av 4 anställda blev under året befordrade) samt internationellt företagande var en övervikt av manliga sökanden (ca 2/3 män). Könsuppdelad statistik Statistiken presenteras i Bilaga 1 och kommenteras i Tabell 3 nedan.

5 5(10) Tabell III: Kommentarer till nulägesanalysen Område Tabell i Kommentar Bilaga 1 Utbildning Tabell 1 Könsfördelningen bland studenterna i grundutbildningen är relativt jämn. Avlagda examina Tabell 2 Statistiken ger inte någon tydlig indikation på systematisk könsrelaterad obalans. Anställda Tabell 3 En tydlig övervikt mot män råder bland adjunkter (särskilt bland adjunkter med fast anställning), och professorer medan TA-personalen domineras av kvinnor. Värt att nämna är att könsfördelningen bland adjunkter i slutet av året blivit jämnare, 7 män och 7 kvinnor (vilket inte framgår i den mätning som redovisas här). Förändringen kan delvis förklaras av pensionsavgångar och befordringar under Under de år som vi har dokumenterat könsskillnader har könsfördelningen blivit bättre bland flera av personalkategorierna. Särskilt bland lektorer har könsfördelningen blivit betydligt bättre under dessa år. Tjänsteledighet Tabell 4 Statistiken ger viss indikation på systematisk könsrelaterad obalans när det gäller ledighet för forskning respektive föräldraskap. Värt att nämna är att det är svårt att uttala sig om obalans mellan könen då underlaget baseras på så få individer. Detta kan också förklara att det inom de olika personalkategorierna kan variera mellan åren. Sjukfrånvaro Tabell 5 Sjukfrånvarodagarna har under 2008 sammantaget för personalkategorierna varit högre bland män än kvinnor. Det är framförallt tydligt i doktorandgruppen vilket kan förklaras av att vissa kvinnliga doktorander som var långtidssjukskrivna under 2007 direkt övergått till föräldraledighet. För lärare/forskarkategorin är det nästan enbart långtidssjukskrivningar som ligger bakom siffrorna då få lärare anmäler sig sjuka enstaka dagar. Sammantaget har sjukfrånvaron minskat sedan föregående år vilket till stor del kan förklaras av övergång från sjukskrivning till föräldraledighet för kvinnliga doktorander. Löner Tabell 8 Lönedifferensen är fortfarande störst bland docenter och professorer men den tidigare trenden av ökade skillnader mellan könen har vänt under 2008 och skillnaderna har minskat betydligt. Även lönedifferensen bland lektorer har minskat betydligt om man jämför mot de senaste tre årens mätningar. Genom 2008 års lönerevision har osakliga löneskillnader jämnats ut för personalkategorierna lektorer samt docenter och professorer vilket delvis kan förklara den minskade lönedifferensen. Lönedifferensen bland adjunkter ligger på samma nivå som år Fluktuationer över åren beror till stor del på ändringar i doktoranders medarbetarstatus (från doktorand till adjunkt till vikarierande lektor). Doktoranderna har lönestyre. Ledning Tabell 9 Könsfördelningen är relativt jämn i styrelsen samt utskott och kommittéer (vilket även gäller för förra och förförra året). 2 Översyn av regelsystem Inom det andra huvudområdet har institutionen haft som mål att: Inkludera uppgifter om institutionens docenter (deras kön, antal handledda doktorander samt typ av anställning) i institutionens verksamhetsberättelse

6 6(10) docenter Uppgifter om institutionens docenter har inkluderats i institutionens verksamhetsberättelse för Nätverksbyggande och annan stödverksamhet Inom det tredje huvudområdet har institutionen haft som mål att: Delta i den verksamhet som arrangeras av fakultetens jämställdhetsgrupp och universitetets jämställdhetskommitté. Under 2008 har institutionen deltagit i nätverksträff anordnad av Samhällsvetenskapliga fakultetens jämställdhetskommitté 22 oktober. Institutionen har även deltagit i ett ledarskapsseminarium med föreläsare Anna Wahl den 27 november. jämställdhetsombud har gått kursen grundläggande utbildning i jämställdhetsarbete den 20 november som anordnades av jämställdhetsfunktionen med jämställdhetshandläggare Annika Lindé som kursledare.

7 7(10) Jämställdhetsuppföljning: Bilaga 1 Könsfördelad statistik 2008 Nulägesanalysen innehåller kvantitativa uppgifter om följande: Könsfördelning bland studenter uppdelad på utbildningsnivå och avlagda examina (Tabell 1 och 2) Könsfördelning bland anställda uppdelad på befattning (Tabell 3) Könsuppdelad frånvaro: tjänst- och föräldraledighet samt sjukfrånvaro och uppgifter om förtidspensioneringar (Tabell 4-7) Könsuppdelad lönestatistik som anger median- och medellön (Tabell 8) Könsuppdelad statistik om ledningsuppdragen (Tabell 9). Könsuppdelad statistik om rekryteringar under året (Tabell 10) Tabell 1. Studenter i grundutbildningen Kategori VT 2007 VT 2008 Kvinnor Män Kvinnor Män Antal % Antal % Antal % Antal % A-nivå B-nivå C-nivå D-nivå Totalt i grundutbildningen Procenttalen har räknats radvis. Underlaget från Maria Johansson. Tabell 2. Avlagda examina Examen År 2007 År 2008 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Antal % Antal % Antal Antal % Antal % Antal Kandidatexamen Magisterexamen Licentiatexamen Doktorsexamen Procenttalen har räknats radvis. Underlaget från Maria Johansson och Elisabeth Hallmén.

8 8(10) Tabell 3. Anställda Kategori VT 2007 VT 2008 KVINNOR MÄN KVINNOR MÄN Antal % Antal % Antal % Antal % Adjunkter Lektorer/forskare Forskarass Docenter Professorer TA-personal Gästlärare Gästprofessorer Forskningsass Summa exkl doktorander Doktorander *) TOTALT Procenttalen har räknats radvis Mätningarna har gjorts 1/ resp. 1/ *) exkl. högskoledoktorander Föräldra- Övrigt* Forskning Föräldraledighet ledighet Tabell 4. Tjänstledighet Personalkategori Forskning Övrigt* Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Lärare/forskare (inkl. prof.) TA-personal Doktorander Totalt * Bland övriga ledigheter ingår ledigheter p g a studier, annan anställning, delpension och enskild angelägenhet. Kortare ledigheter som ledighet p g a släktangelägenhet eller flytt har ej tagits med i denna sammanställning. Tabell 5. Sjukfrånvaro Personal kategori Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro (antal dagar) (antal individer) (antal dagar) (antal individer) Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Lärare/forskare TA-personal Doktorander Totalt * Alla dagar räknas som hela dagar (även dagar med partiell sjukfrånvaro).

9 9(10) Tabell 6: Vård av sjukt barn Personalkategori Vård av sjukt barn (antal.dagar)* Vård av sjukt Vård av sjukt barn barn (antal individer) (antal dagar)* Vård av sjukt barn (antal individer) Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Lärare/forskare TA-personal Doktorander * Alla dagar räknas som hela dagar (även dagar med partiell ledighet). Tabell 7. Förtidspensioneringar (antal individer) Personalkategori Kvinnor Män Kvinnor Män Lärare/forskare 0 1* 0 1 TA-personal * Rättad, kom ej med i statistiken för 2007 vid redovisning av jämställdhetsarbetet Tabell 8. Lönekartläggning Personal kategori Medelvärde Median Lönedifferens Medelvärde Median Lönedifferens Kvinnor Män Kvinnor Män i kr/mån räknad på medellön Kvinnor Män Kvinnor Män i kr/mån räknad på medellön Adjunkter Lektorer Docenter & professorer TA-personal Doktorandernas löner redovisas inte här eftersom de har en lönestege Personal kategori Medelvärde Median Lönedifferens Medelvärde Median Lönedifferens *) Kvinnor Män Kvinnor Män i kr/mån Kvinnor Män Kvinnor Män i kr/mån räknad på medellön räknad på medellön Adjunkter Lektorer Docenter & professorer TApersonal Doktorandernas löner redovisas inte här eftersom de har en lönestege

10 10(10) Tabell 9. Organisation Kategori HT 2007 HT 2008 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Antal % *) Antal %*) (antal) Antal % *) Antal % *) (antal) Prefekt Studierektorer Styrelsen Ledningsgruppen Övriga ledningsfunktioner **) Utskott/kommittéer ***) Huvudlärare ****) Totalt Mätningarna har gjorts 1/9 respektive år. *) Procenttalen har räknats radvis **) = Avser 4 uppdrag: internationell samordnare, samordnare för ekonomprogrammet, samordnare för masterprogrammet (fr.o.m. ht 2007) samt gruppchef för GU-stödet (fr.o.m. 2004) ***) Fördelningen var under HT 2008 följande: Uffo nedlagt, Kvalitetsrådet (5 kv + 4 m), Arbetsmiljökommitté (3 kv + 1 m), Vetenskapsliga rådet (2 kv + 7 m) Fördelningen var under HT 2007 följande: Uffo (5 kv + 4 m), Grundutbildningsutskottet (3 kv + 2 m), Arbetsmiljökommitée (2 kv + 2 m), Jämställdhetskommittée (4 kv. + 3 m). ****) På några kurser delas huvudlärarskapet av 2 personer, vilket gör att det totala antalet huvudlärare är större än antalet kurser. Kurser för särskilda målgrupper, uppdrag och MBA finns inte med i dessa siffror. Tabell 10. Rekryteringar under året (både tjänster och vikariat) Kategori Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Doktorander Adjunkter Lektorer/forskare Professorer TA-personal Gästlärare Totala antal

Företagsekonomiska institutionens jämställdhetsplan för 2008

Företagsekonomiska institutionens jämställdhetsplan för 2008 1(10) 2008-03-19 Företagsekonomiska institutionens styrelse Företagsekonomiska institutionens jämställdhetsplan för 2008 Enligt universitetets jämställdhetsplan skall varje institution årligen upprätta

Läs mer

Jämställdhetsplan 2012 2014

Jämställdhetsplan 2012 2014 TEKNAT 2012/17 Jämställdhetsplan 2012 2014 Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten Fastställd av teknisk-naturvetenskapliga områdesnämnden/fakultetsnämnden 2012-05-29 Förklaring av terminologi och struktur

Läs mer

Jämställdhetsplan för Nationalekonomiska institutionen Utgångspunkter. 1.1 Uppsala universitets utgångspunkter

Jämställdhetsplan för Nationalekonomiska institutionen Utgångspunkter. 1.1 Uppsala universitets utgångspunkter Jämställdhetsplan för Nationalekonomiska institutionen 2014 1 Utgångspunkter 1.1 Uppsala universitets utgångspunkter Uppsala universitets jämställdhetsarbete tar sin utgångspunkt i diskrimineringslagen

Läs mer

Jämställdhets- och jämlikhetsplan 2012

Jämställdhets- och jämlikhetsplan 2012 Jämställdhets- och jämlikhetsplan 2012 Stockholms universitet ska vara ett jämlikt och jämställt universitet där alla studenter och anställda behandlas likvärdigt och på ett respektfullt sätt. Vårt förhållningssätt

Läs mer

Nulägesbeskrivning läsåret

Nulägesbeskrivning läsåret UPPSALA UNIVERSITET Institutionen för nordiska språk Nulägesbeskrivning läsåret 2004 2005 I jämställdhetsplanen för år 2000 2001 ingick en s.k. nulägesbeskrivning som redovisade fördelningen mellan kvinnor

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET : Hum-Sam.Vet.området: Engelska institutionen

UPPSALA UNIVERSITET : Hum-Sam.Vet.området: Engelska institutionen 1 BESLUT ENGELSKA 2010/4 UPPSALA UNIVERSITET : Hum-Sam.Vet.området: Engelska institutionen Engelska institutionens jämställdhetsplan för 2010 På förslag av institutionens jämställdhetsgrupp fastställer

Läs mer

Jämställdhetsplan 2012-2014

Jämställdhetsplan 2012-2014 Jämställdhetsplan 2012-2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av DSV:s styrelse 2012-02-14 Institutionen för data- och systemvetenskap Jämställdhetsplan 2012-14 Enligt högskolelagen

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN

JÄMSTÄLLDHETSPLAN JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2011-2012 Institutionen för farmaceutisk biovetenskap Uppsala universitet Inledning Denna jämställdhetsplan gäller från och med november 2011 till och med oktober 2012. Planen är upprättad

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan Jämställdhetsplan 2013-2015 Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan 1(5) 2013-05-03 Jämställdhetsplan VID INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE - SOCIALHÖGSKOLAN VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖR PERIODEN

Läs mer

Jämställdhets- och likabehandlingsplan

Jämställdhets- och likabehandlingsplan Dnr Lingfil 2011/3, Jämställdhets- och likabehandlingsplan 2011-2013 Jämställdhets- och likabehandlingsplan 2011-2013 Institutionsstyrelsen för har vid sammanträde 2011-04-15 beslutat fastställa jämställdhets-

Läs mer

Jämställdhetsrapport för institutionen för datavetenskap

Jämställdhetsrapport för institutionen för datavetenskap Jämställdhetsrapport för institutionen för datavetenskap 12 juni 2009 Inledning Sedan 2001 har Lunds universitet en gemensam jämställdhetspolicy. Jämn könsfördelning (intervallet 40/60) inom alla befattningar,

Läs mer

Psykologiska institutionen Jämställdhets- och jämlikhetsplan

Psykologiska institutionen Jämställdhets- och jämlikhetsplan Psykologiska institutionen Jämställdhets- och jämlikhetsplan 2014-2016 Stockholms universitet ska vara ett jämlikt och jämställt universitet där alla studenter och anställda behandlas likvärdigt och på

Läs mer

Medicinska fakulteten Sid 1 (7)

Medicinska fakulteten Sid 1 (7) Medicinska fakulteten 2009-03-11 Sid 1 (7) Medicinska fakultetens jämställdhetsplan 2009 2011 Medicinska fakultetens jämställdhetsplan är treårig. Planen innehåller en kartläggning vad avser antalet anställda,

Läs mer

Jämställdhets- och likabehandlingsplan för historiskfilosofiska fakulteten vid Uppsala universitet 2009

Jämställdhets- och likabehandlingsplan för historiskfilosofiska fakulteten vid Uppsala universitet 2009 Jämställdhets- och likabehandlingsplan för historiskfilosofiska fakulteten vid Uppsala universitet 2009 Jämställdhet och likabehandling en demokrati- och kvalitetsfråga Med jämställdhet avses ett rättvist

Läs mer

Jämställdhetsplan. Inst för medicinsk biokemi och mikrobiologi 2015-02-09

Jämställdhetsplan. Inst för medicinsk biokemi och mikrobiologi 2015-02-09 Jämställdhetsplan Inst för medicinsk biokemi och mikrobiologi 2015-02-09 Innehåll Jämställdhetsplan... 3 1. Institution/motsv.... 3 2. Datum... 3 3. Samverkan... 3 4. Jämställdhetsgrupp... 3 5. Uppföljning

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan Jämställdhetsplan 2012-2015 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Fastställd av Institutionsstyrelsen 2012 11 08 1 Innehållsförteckning 1 Utgångspunkter och syfte... 4 1.1 Utgångspunkter

Läs mer

jämlikhets- och jämställdhetsplan

jämlikhets- och jämställdhetsplan Beslut 2015-06-18 Dnr SU FV-1.1.2-1967-15 Stockholms universitets jämlikhets- och jämställdhetsplan 2015-2017 Stockholms universitet 2(19) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Policy för lika rättigheter

Läs mer

Jämställdhetsplan. för anställda 2008-2009. Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08

Jämställdhetsplan. för anställda 2008-2009. Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08 Jämställdhetsplan för anställda 2008-2009 Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08 1(4) 2008-12-22 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för anställda 2008-2009 INLEDNING Högskolan i Gävle ser jämställdhet

Läs mer

Plan för lika villkor

Plan för lika villkor Sid 1 (8) 2016 2018 A. Uppföljning Uppföljningen avser delmålen i den föregående planen ( 2014 2015). Delmål 1: Institutionen anordnar särskilda träffar för studenter som är kvinnor för att informera om

Läs mer

1.1 Giltighet Högskolan Västs handlingsplan för jämställdhet träder i kraft 2015-01-01 och gäller tom 2017-12-31.

1.1 Giltighet Högskolan Västs handlingsplan för jämställdhet träder i kraft 2015-01-01 och gäller tom 2017-12-31. 1(14) FÖR JÄMSTÄLLDHET 2015-2017 1.0 INLEDNING Enligt skall arbetsgivaren vart tredje år upprätta en plan for sitt jämställdhetsarbete innehållande uppföljning av föregående handlingsplan samt mål och

Läs mer

Institutionen för kemiteknik, LTH 1. Jämställdhetsplan 2008 för Institutionen för Kemiteknik

Institutionen för kemiteknik, LTH 1. Jämställdhetsplan 2008 för Institutionen för Kemiteknik Institutionen för kemiteknik, LTH 1 Jämställdhetsplan 2008 för Institutionen för Kemiteknik Antagen av institutionsstyrelsen 13/2 2008 Institutionen för kemiteknik, LTH 2 Åtgärdsplan 2008 Det övergripande

Läs mer

Institutionen för immunteknologi, LTH. Jämställdhetsplan 2007 för Institutionen för immunteknologi

Institutionen för immunteknologi, LTH. Jämställdhetsplan 2007 för Institutionen för immunteknologi Institutionen för immunteknologi, LTH Jämställdhetsplan 2007 för Institutionen för immunteknologi Fastställd av institutionsstyrelsen den 28 september, 2007 Åtgärdsplan 2007 Det övergripande jämställdhetsarbetet

Läs mer

Jämställdhetsplan för år 2012

Jämställdhetsplan för år 2012 UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för fysik 2012-04-11 Jämställdhetsplan för år 2012 Bakgrund En jämställdhetsplan för institutionen för fysik upprättades första gången i mars 1994. Denna plan har sedan flera

Läs mer

Jämställdhetsplan för Institutionen för orientaliska språk

Jämställdhetsplan för Institutionen för orientaliska språk Jämställdhetsplan 2010-2012 för Institutionen för orientaliska språk ALLMÄNNA MÅL Institutionen för orientaliska språk ansluter sig till de mål och riktlinjer för jämställdhet mellan kvinnor och män, vilka

Läs mer

Jämställdhetspolicy för Karolinska institutet

Jämställdhetspolicy för Karolinska institutet KAROLINSKA INSTITUTET Dnr. 4808/03-200 Jämställdhetspolicy för Karolinska institutet 2003-2005 Beslutad av konsistoriet 2003-02-19 samt 2003-10-07 Jämställdhetspolicy för Karolinska institutet 2003-2005

Läs mer

Institutionen för immunteknologi, LTH. Jämställdhetsplan 2008 för Institutionen för immunteknologi

Institutionen för immunteknologi, LTH. Jämställdhetsplan 2008 för Institutionen för immunteknologi Institutionen för immunteknologi, LTH Jämställdhetsplan 2008 för Institutionen för immunteknologi Fastställd av institutionsstyrelsen 5 februari 2009 Åtgärdsplan 2008 Varje institution vid Lunds universitet

Läs mer

Jämställdhetsplan för kemiska institutionen

Jämställdhetsplan för kemiska institutionen 2007-05-28 Dnr KI 2007/27 KEMICENTRUM Kemiska institutionen Styrelsen Jämställdhetsplan för kemiska institutionen 2007-2010 Vårt universitet ska stå för demokratiska värden. Jämställdhet, etnisk och social

Läs mer

Jämställdhetsplan 2011 2013

Jämställdhetsplan 2011 2013 Jämställdhetsplan 2011 2013 Antagen av institutionsstyrelsen 2011-06-08 Innehåll Jämställdhet mellan kvinnor och män... 2 Ansvarsfördelning... 2 Jämställdhetsplanen antagen 2007... 3 Läget vt- 11... 3

Läs mer

Plan för lika villkor

Plan för lika villkor Sid 1 (7) 2014-2015 A. Uppföljning Jämställdhetsplanen för 2013 specificerade tre mål: Omorganisation av jämställdhetsarbetet på institutionen; En ökad andel studenter som är kvinnor på avancerad nivå;

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN

JÄMSTÄLLDHETSPLAN UPPSALA UNIVERSITET Institutionen för biologisk grundutbildning (IBG) JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2011 2014 Planen är utformad av jämställdhetsgruppen och fastställd av institutionsstyrelsen 2011-09-12. IBGs jämställdhetsarbete

Läs mer

Jämställdhetsplan 2010 för

Jämställdhetsplan 2010 för SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Datum 2009-08-24 1 (2) Jämställdhetsplan 2010 för Service- och teknikförvaltningen Innehållsförteckning Jämställdhetsplan 2010 3 Inledning 3 Service- och Teknikförvaltningens

Läs mer

Jämställdhetsplan för institutionen för astronomi vid Stockholms universitet

Jämställdhetsplan för institutionen för astronomi vid Stockholms universitet Jämställdhetsplan för institutionen för astronomi vid Stockholms universitet Gäller fr.o.m. 1/3-2012 Utformad av arbetsgruppen för arbetsmiljö bestående av Garrelt Mellema (professor) samt Sandra Åberg

Läs mer

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan för Perstorps kommun Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet

Läs mer

Utvärdering av jämställdhetsplanen 2013 vid Nationalekonomiska institutionen

Utvärdering av jämställdhetsplanen 2013 vid Nationalekonomiska institutionen Utvärdering av jämställdhetsplanen 2013 vid Nationalekonomiska institutionen Mål 1: Institutionen skall eftersträva en jämn könsfördelning för alla kategorier av anställda och studenter. Åtgärd 1: Institutionen

Läs mer

UPPFÖLJNING AV JÄMSTÄLLDHETSPLANEN FÖR

UPPFÖLJNING AV JÄMSTÄLLDHETSPLANEN FÖR UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för medicinsk biovetenskap JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2008-2010 UPPFÖLJNING AV JÄMSTÄLLDHETSPLANEN FÖR 2006-07 Mål 1 Att lika lön och lika förmåner ges till anställda med likartad

Läs mer

Jämställdhetsplan för Institutionen för biokemi och biofysik, Stockholms universitet

Jämställdhetsplan för Institutionen för biokemi och biofysik, Stockholms universitet Fastställd 20 mars 2014 Jämställdhetsplan för Institutionen för biokemi och biofysik, Stockholms universitet Den av Institutionsstyrelsen utsedda jämställdhetsgruppen, bestående av tre representanter för

Läs mer

Juridiska fakultetens ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR JÄMSTÄLLDHET. År 2006

Juridiska fakultetens ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR JÄMSTÄLLDHET. År 2006 Juridiska fakultetens ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR JÄMSTÄLLDHET År 2006 Juridiska fakultetens jämställdhetsplan är en programförklaring där fakultetens syn på jämställdhetsfrågor och jämställdhetsarbetet presenteras

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan Jämställdhetsplan 9- Introduktion Följande Jämställdhetsplan gäller läsåret 9-. Planen har tagits fram av institutionens jämställdhetsombud Per Ståhlberg och doktorand Oliver Thalén, i samråd med prefekt

Läs mer

Lika villkors-plan

Lika villkors-plan Lika villkors-plan 2016-2018 Matematiska institutionen Fastställd av Matematiska institutionens styrelse 160205 1 Inledning Denna jämställdhetsplan är framtagen av Matematiska institutionens jämställdhetsgrupp

Läs mer

Jämställdhetsprogram för barn- och ungdomsförvaltningen år 2011 och uppföljning av jämställdhetsplanen för år 2010

Jämställdhetsprogram för barn- och ungdomsförvaltningen år 2011 och uppföljning av jämställdhetsplanen för år 2010 Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr 5.Ledningens ansvar 2. Policy och bu52.16 1 av 6 Framtagen av (funktion) Fastställd av (funktion) Signatur Personalsekreterare Barn- och ungdomsnämnden

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN

JÄMSTÄLLDHETSPLAN JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012 2013 Jämställdhetsplanen är fastställd av institutionsstyrelsen 2012 10 09. Inledning Denna jämställdhetsplan gäller från och med november 2012 till och med oktober 2013. Planen

Läs mer

Jämställdhetsplan för perioden

Jämställdhetsplan för perioden UPPSALA UNIVERSITET Institutionen för nordiska språk Jämställdhetsplan för perioden 2010-2012 Jämställdhetsplanen har utarbetats av institutionens jämställdhetsgrupp och fastställts av institutionsstyrelsen

Läs mer

Institutionen för kulturgeografi och ekonomiska geografis handlingsplan för jämställdhet, likabehandling och mångfald under 2016

Institutionen för kulturgeografi och ekonomiska geografis handlingsplan för jämställdhet, likabehandling och mångfald under 2016 HANDLINGSPLAN 2016-04-05 Dnr STYR 2016/597 1 Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi Institutionen för kulturgeografi och ekonomiska geografis handlingsplan för jämställdhet, likabehandling

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MARIN EKOLOGI

INSTITUTIONEN FÖR MARIN EKOLOGI JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR INSTITUTIONEN FÖR MARIN EKOLOGI GÖTEBORGS UNIVERSITET 2007 HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLDHETSARBETET Institutionens verksamhet har sin hemvist vid tre platser Marin Ekologi Kristineberg

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET. Jä mstä lldhets- och jä mlikhetsplän fo r Kriminologiskä institutionen ä r 2015

STOCKHOLMS UNIVERSITET. Jä mstä lldhets- och jä mlikhetsplän fo r Kriminologiskä institutionen ä r 2015 STOCKHOLMS UNIVERSITET Jä mstä lldhets- och jä mlikhetsplän fo r Kriminologiskä institutionen ä r 2015 1 1. Uppföljning av målen i jämställdhetsplanen från 2014 I 2014 års jämställdhetsplan uppställdes

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Inledning och bakgrund Syftet med Sollentuna kommuns jämställdhetsplan är att främja kvinnor och mäns lika rätt ifråga om arbete, anställnings- och

Läs mer

RAPPORT OM JÄMSTÄLLDHETSARBETET 2007 Institutionen för Marin ekologi

RAPPORT OM JÄMSTÄLLDHETSARBETET 2007 Institutionen för Marin ekologi RAPPORT OM JÄMSTÄLLDHETSARBETET 2007 Institutionen för Marin ekologi Institutionen för Marin ekologi har sin hemvist vid tre platser Marin Ekologi Kristineberg (MEK) vid Kristinebergs marina forskningsstation,

Läs mer

Juridiska fakultetens jämställdhets- och likabehandlingsplan för perioden 1 januari 31 december 2015

Juridiska fakultetens jämställdhets- och likabehandlingsplan för perioden 1 januari 31 december 2015 Juridiska fakultetens jämställdhets- och likabehandlingsplan för perioden 1 januari 31 december 2015 Fastställd av Fakultetsnämnden 2014-12-12 Juridiska fakultetens Jämställdhets- och likabehandlingsplan

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN

JÄMSTÄLLDHETSPLAN UPPSALA UNIVERSITET Institutionen för biologisk grundutbildning (IBG) JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2011 2014 Planen är utformad av jämställdhetsgruppen och fastställd av institutionsstyrelsen 2011-09-12. IBGs jämställdhetsarbete

Läs mer

Juridiska institutionens jämställdhets- och likabehandlingsplan för perioden 1 januari 31 december 2016

Juridiska institutionens jämställdhets- och likabehandlingsplan för perioden 1 januari 31 december 2016 Juridiska institutionens jämställdhets- och likabehandlingsplan för perioden 1 januari 31 december 2016 Fastställd av prefekten, ställföreträdande prefekten och institutionsstyrelsen 2015-12-17. Juridiska

Läs mer

Juridiska fakultetens jämställdhets- och likabehandlingsplan för perioden 1 januari 31 december 2016

Juridiska fakultetens jämställdhets- och likabehandlingsplan för perioden 1 januari 31 december 2016 Juridiska fakultetens jämställdhets- och likabehandlingsplan för perioden 1 januari 31 december 2016 Fastställd av Fakultetsnämnden Juridiska fakultetens Jämställdhets- och likabehandlingsplan utgår från

Läs mer

Jämställdhetspolicy för Lunds universitet

Jämställdhetspolicy för Lunds universitet BESLUT 2006-04-24 Dnr I F 11 1028/06 Styrelsen En gemensam vision för Lunds universitets arbete med ökad jämställdhet, mångfald och likabehandling av studenter är följande: Lunds universitets verksamhet

Läs mer

Ansvarig: Personalchefen

Ansvarig: Personalchefen Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSHETPLAN

JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSHETPLAN Infoga din logotyp här JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSHETPLAN FÖRETAGSNAMN Fastställd 2017-00-00 JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSHETSPLAN Här kan du lägga in en beskrivande text om vilket/vilka företag det gäller.

Läs mer

Samhällsvetenskapliga fakultetens handlingsplan för jämställdhet, likabehandling och mångfald under

Samhällsvetenskapliga fakultetens handlingsplan för jämställdhet, likabehandling och mångfald under HANDLINGSPLAN Dnr S 2013/309 Samhällsvetenskapliga fakultetens handlingsplan för jämställdhet, likabehandling och mångfald under 2014-2015 Fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetens styrelse 2013-11-14.

Läs mer

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 1. Bakgrund Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 Grunden för jämställdhets- och mångfaldsarbetet vid Högskolan i Skövde är likabehandling och att alla anställda och studenter ska

Läs mer

Beslutsärende Jämställdhetsplan 2017

Beslutsärende Jämställdhetsplan 2017 Styrelsehandling 7 Dnr 0919/16 2016-10-28 Patrik Stoppert Beslutsärende Jämställdhetsplan 2017 Förslag till beslut Styrelsen godkänner Jämställdhetsplan 2017 enligt underlag redovisat i Bilaga 1 till Styrelsehandling

Läs mer

Program för lika villkor vid Uppsala universitet

Program för lika villkor vid Uppsala universitet UFV 2010/180 Program för lika villkor vid Uppsala universitet Fastställt av konsistoriet 2010-06-10 (Med kommentarer av Rektor i fotnoter 2014-04-08) 2 Innehållsförteckning Inledning 4 Utgångspunkter 4

Läs mer

Sannolikheten att anställas inom universitets- och högskolevärlden efter avlagd doktorsexamen

Sannolikheten att anställas inom universitets- och högskolevärlden efter avlagd doktorsexamen Sannolikheten att anställas inom universitets- och högskolevärlden efter avlagd doktorsexamen 1984-2003 - En studie av likheter och skillnader med avseende på kön Rapport från samhällsvetenskapliga fakultetens

Läs mer

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 STYRDOKUMENT Sida 1(9) Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 Område Styrning och ledning Fastställd KSAU 2012-08-28 118 Program Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Jämställdhetsplan 2015

Jämställdhetsplan 2015 Stockholms universitet Nationalekonomiska institutionen Annika Alexius 2015-05-06 Jämställdhetsplan 2015 Fastställd av IS 2015-05-07 Innehållsförteckning 1. Diskrimineringslagen...2 2. Universitets jämställdhetsmål...2

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET 1 Humanistiska fakulteten Enligt humanistiska fakultetens delegationsordning fattar fakultetsnämnden beslut

GÖTEBORGS UNIVERSITET 1 Humanistiska fakulteten Enligt humanistiska fakultetens delegationsordning fattar fakultetsnämnden beslut GÖTEBORGS UNIVERSITET 1 Humanistiska fakulteten 2007-06-07 Enligt humanistiska fakultetens delegationsordning fattar fakultetsnämnden beslut 1. om anslagsframställningar, årsredovisningar, budget, verksamhetsberättelse

Läs mer

Handlingsplan för lika villkor

Handlingsplan för lika villkor Handlingsplan för lika villkor 2014-2016 Institutionen för läkemedelskemi 2014-06-02 Innehåll Handlingsplan för lika villkor... 3 1. Institution/motsv.... 3 2. Datum... 3 3. Samverkan... 3 4. Jämställdhetsgrupp/motsvarande...

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Mångfald... 4 Syfte...

Läs mer

3. Övergripande mål 4. Arbetsförhållanden 5. Arbete och föräldraskap 6. Rekrytering och introduktion

3. Övergripande mål 4. Arbetsförhållanden 5. Arbete och föräldraskap 6. Rekrytering och introduktion Jämställdhets- och likabehandlingsplan för Geologiska institutionen avseende perioden oktober 2015 till december 2016 fastställd vid styrelsemöte 2015-10-08 Diskrimineringslag (2008:567) Lagens ändamål

Läs mer

Plan för jämställdhet och likabehandling vid Filosofiska institutionen

Plan för jämställdhet och likabehandling vid Filosofiska institutionen Plan för jämställdhet och likabehandling vid Filosofiska institutionen 2013-15 Enligt Uppsala universitets jämställdhetsplan har institutionerna i uppdrag att upprätta en jämställdhetsplan, vilken skall

Läs mer

Handlingsplan för likabehandling 2011 Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Handlingsplan för likabehandling 2011 Institutionen för pedagogik och specialpedagogik Handlingsplan för likabehandling 2011 Sammanfattning Likabehandlingsarbetet vid institutionen ska planläggas i en årlig handlingsplan. Den ska vara en konkretisering av universitetets policy för likabehandling.

Läs mer

BILAGA 3. MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN

BILAGA 3. MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN MILJÖFÖRVALTNINGEN 2007-10-11 SID 1 (5) Kontaktperson Ingegärd Bergsmark BILAGA 3. MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN Inledning Arbetet med mångfald och jämställdhet styrs av lagstiftning och stadens interna

Läs mer

etshandbokk Verksamhe 19 % män 81% kvinnor Antal män Totalt Reg.nr bu52.16 Kapitel 2. Policy och Måll

etshandbokk Verksamhe 19 % män 81% kvinnor Antal män Totalt Reg.nr bu52.16 Kapitel 2. Policy och Måll Verksamhe etshandbokk Kapitel Avsnitt 5.Ledningens ansvar 2. Policy och l Framtagen av (funktion) Fastställd av (funktion) Personalsekreterare Barn- och ungdomsnämnden Rubrik Jämställdhetsprogram för barn-

Läs mer

Handlingsplan för lika villkor

Handlingsplan för lika villkor Uppsala universitet Historiska institutionen Antagen av institutionsstyrelsen 2012-12-18 Handlingsplan för lika villkor Innehåll 1. Utgångspunkter och definitioner 2. Jämställdhetsplan 2013 3. Mångfaldsplan

Läs mer

SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN

SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN INLEDNING Svenska Basketbollförbundet vill att anställda, föreningsaktiva, eller inhyrd personal ska känna att de har lika värde, oavsett kön,

Läs mer

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter. Österåkers Kommun

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter. Österåkers Kommun Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Österåkers Kommun 2015-2017 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Personalstatistik... 4 Förvärvsarbete och föräldraskap... 8 Trakasserier... 9 Lediga

Läs mer

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun Jämställdhetsplan för Värmdö kommun 1 Inledning Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med jämställda arbetsplatser och gott medarbetarskap där vi möter varandra med respekt och öppenhet. Ett

Läs mer

Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret

Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret 1 (8) Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret 2013-2015 Inledning Trafikkontorets styrgrupp för mångfalds- och jämställdhetsgrupp, med representanter från alla avdelningar, de fackliga organisationerna

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 Hofors kommun fastställd av, KF 61/2013-06-10 Jämställdhetsplanen gäller från och med 2013-08-31 Revideras 2016-08-31 0 Inledning Enligt 13 i diskrimineringslagen

Läs mer

Samhällsvetenskapliga fakultetens handlingsplan för jämställdhet, likabehandling och mångfald under 2016

Samhällsvetenskapliga fakultetens handlingsplan för jämställdhet, likabehandling och mångfald under 2016 HANDLINGSPLAN 1 2016-02-04 Dnr STYR 2015/1257 Samhällsvetenskapliga fakultetens handlingsplan för jämställdhet, likabehandling och mångfald under 2016 Fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetens styrelse

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN. för 2009 / 2011

JÄMSTÄLLDHETSPLAN. för 2009 / 2011 Utbildningsförvaltningen Bilaga till utbildningsnämndens protokoll 65/09 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2009 / 2011 Fastställd av utbildningsnämnden 2009-06-11 Postadress: Box 138, 221

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016

JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016 Sid 1(6) JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016 För allas lika värde, rättigheter och möjligheter i jobbet Sid 2(6) 1 Inledning och bakgrund Jämställdhets-

Läs mer

Jämställdhetsplan 2013-2015

Jämställdhetsplan 2013-2015 Jämställdhetsplan 2013-2015 I jämställdhetsplanen beskrivs Tyresö kommuns övergripande mål för jämställdhetsarbetet samt de aktiva åtgärder som kommunen som arbetsgivare planerar att vidta för att främja

Läs mer

Likabehandlingsplan och policy för IT-fakulteten 2010

Likabehandlingsplan och policy för IT-fakulteten 2010 Beslut 2009-12-17 dnr F 1 5443/09 Likabehandlingsplan och policy för IT-fakulteten 2010 Universitetets likabehandlingspolicy 2007-2010 Den strategiska planen för Göteborgs Universitet anger riktlinjerna

Läs mer

Jämställdhetsplan 2013

Jämställdhetsplan 2013 atematik och matematisk statistik Jämställdhetsplan -4-4 Sid () Jämställdhetsplan A. Uppföljning Nedan kommenterar vi de mål och aktiviteter vi beskrev i års jämställdhetsplan. Förbättra könsfördelningen

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-15, 9 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Säters kommuns

Läs mer

Jämställdhetsprogram för Mönsterås kommun och de kommunala bolagen

Jämställdhetsprogram för Mönsterås kommun och de kommunala bolagen Jämställdhetsprogram för Mönsterås kommun och de kommunala bolagen 1 Gällande lagar och regler i Sverige visar inte några påtagliga skillnader när det gäller rättigheter och skyldigheter för kvinnor och

Läs mer

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1 1 Verksamhetsstyrning 1.1 Politikområde Utbildningspolitik Mål Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa. 1.1.1

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET. Jämställdhets- och jämlikhetsplan för Kriminologiska institutionen 2016

STOCKHOLMS UNIVERSITET. Jämställdhets- och jämlikhetsplan för Kriminologiska institutionen 2016 STOCKHOLMS UNIVERSITET Jämställdhets- och jämlikhetsplan för Kriminologiska institutionen 2016 1 1. Uppföljning av målen i jämställdhetsplanen från 2015 I 2015 års jämställdhetsplan uppställdes fyra mål

Läs mer

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 1 Kompetensbeskrivning

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETS-, MÅNGFALDS- OCH LIKABEHANDLINGSPOLICY FÖR FYSISKA INSTITUTIONEN

JÄMSTÄLLDHETS-, MÅNGFALDS- OCH LIKABEHANDLINGSPOLICY FÖR FYSISKA INSTITUTIONEN JÄMSTÄLLDHETS-, MÅNGFALDS- OCH LIKABEHANDLINGSPOLICY FÖR FYSISKA INSTITUTIONEN 2007-2011 Bakgrund Det finns många dokument som reglerar det arbete mot diskriminering i olika former som det åligger Fysiska

Läs mer

Jämställdhets och mångfaldsplan. Kortversion

Jämställdhets och mångfaldsplan. Kortversion Jämställdhets och mångfaldsplan 2011 2013 Kortversion 2(8) Övergripande mål är att alla medarbetare ska ha kunskap om Staffanstorps kommuns arbete med jämställdhet och mångfald samt att detta arbete ska

Läs mer

LIKA VILLKORSPLAN Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier EDU

LIKA VILLKORSPLAN Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier EDU LIKA VILLKORSPLAN 2016-2018 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier EDU Fastställd av Institutionsstyrelsen den 25 maj 2016 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Läs mer

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad 2016-04-30 Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv Försvarsutbildarna Ystad 2016 1 Jämställdhetsplan med mångfaldsperspektiv Lagar Fr.o.m. 1 januari 2009 gäller, Diskrimineringslag, (2008:567). Lagen

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31

JÄMSTÄLLDHETSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31 JÄMSTÄLLDHETSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Jämställdhetspolicy för Emmaboda kommun... 1 Vision... 1 Definition... 1 Emmaboda kommun som arbetsgivare...

Läs mer

TILLÄMPNING. Jämställdhet. Hudiksvalls kommun

TILLÄMPNING. Jämställdhet. Hudiksvalls kommun TILLÄMPNING Jämställdhet i Hudiksvalls kommun Jämställdhet Jämställdhet handlar om förhållandet mellan kvinnor och män. Diskriminerings lagens syfte vad gäller förbudet att diskriminera på grund av kön,

Läs mer

Engelska institutionens jämställdhets- och

Engelska institutionens jämställdhets- och UPPSALA UNIVERSITET : Hum-Sam.Vet.området: Engelska institutionen likabehandlingsplan för 2014-2016 INLEDNING På förslag av institutionens jämställdhetsgrupp fastställer institutionsstyrelsen härmed följande

Läs mer

Handlingsplan lika villkor

Handlingsplan lika villkor Handlingsplan för Lika villkor Institution/motsvarande: IBL Behandlad i LSG den: 2015-08-31 Fastslagen i institutionsstyrelsen/ motsvarande den: 2015-09-02 Beskrivning av vision: IBL ska vara en institution

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten Tjänsteskrivelse 2005-02-16 Dnr 05KS/0139 Handläggare: Jonas Rydberg Tel: 08/570 383 38 Kommunstyrelsen Jämställdhetspolicy respektive jämställdhetsplan 2005 vid Värmdö

Läs mer

295 (236 Kvinnor 61 Män) Undersköterskor 23 291 23 289 23 577 23 425 21 350 21 030 24 600 24 850

295 (236 Kvinnor 61 Män) Undersköterskor 23 291 23 289 23 577 23 425 21 350 21 030 24 600 24 850 sid 1 (10) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsförvaltningens jämställdhetsoch mångfaldsplan 2014-2016 Dnr VON-2014-19 Dpl 08 Inledning och bakgrund Jämställdhet och mångfald är en förutsättning

Läs mer

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Tjänsteutlåtande 0 Österåker Kommunstyrelsens kontor Datum 2015-10-20 Dnr KS 2015/0342 Till Kommunfullmäktige Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Sammanfattning Arbetet med lika rättigheter

Läs mer

Trelleborgs kommuns jämställdhetspolicy. Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete

Trelleborgs kommuns jämställdhetspolicy. Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete Jämställdhetsplan Antagen 2014-xx-xx Framtagen av Vendela Muhrén, Annika Ekberg och Magnus Dahlberg, Kommunledningsförvaltningen Revideras vart tredje år Innehåll 2 (12) Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete...

Läs mer

Jämställdhetspolicy. Uddevalla kommun strävar efter att leva upp till jämställdhetslagens målsättning och ambitioner.

Jämställdhetspolicy. Uddevalla kommun strävar efter att leva upp till jämställdhetslagens målsättning och ambitioner. Personalavdelningens PA-handbok Ledningsfilosofi Jämställdhetspolicy Jämställdhet Uddevalla kommun strävar efter att leva upp till jämställdhetslagens målsättning och ambitioner. Information och ständig

Läs mer