ANSTÄLLNINGSORDNING VID ÖREBRO UNIVERSITET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSTÄLLNINGSORDNING VID ÖREBRO UNIVERSITET"

Transkript

1 Dnr: ORU /2013 ANSTÄLLNINGSORDNING VID ÖREBRO UNIVERSITET Fastställd av: styrelsen Datum:

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Disposition av Anställningsordningen 3. Utgångspunkter vid rekrytering av lärare 3.1 Allmänt 3.2 Generella behörighetskriterier 3.3 Generella bedömningskriterier 3.4 Beredning 4. Lärarkategorier 5. Övriga akademiska anställningar 5.1 Forskare 5.2 Amanuens 5.3 Doktorand 6. Lärares arbetsuppgifter, behörighet och bedömningsgrunder 6.1 Allmänt om arbetsuppgifter 6.2 Allmänt om titlar 6.3 Professor Gästprofessor och Adjungerad professor 6.4 Biträdande professor 6.5 Universitetslektor Adjungerad universitetslektor 6.6 Biträdande lektor 6.7 Forskarassistent 6.8 Postdoktor 6.9 Universitetsadjunkt Adjungerad universitetsadjunkt 6.10 Gästlärare 6.11 Jämställdhet 7. Akademisk karriärväg 7.1 Allmänt 7.2 Karriärutveckling 7.3 Speciellt karriärprogram 2

3 8. Befordran 8.1 Allmänt om befordran 8.2 Befordran i samband med anställning 9. Kallelseförfarande 10. Handläggningsordning 11. Överklagande 3

4 1.Inledning HF kapitel 2 2 / / Vidare ska styrelsen själv besluta / / om en anställningsordning. Örebro universitets styrelse ska fatta beslut om universitetets anställningsordning. Styrelsen har gjort detta genom att fastställa denna anställningsordning att gälla från och med 1 januari Anställningsordningen reglerar vilka lärarkategorier och övriga akademiska anställningar som ska finnas vid universitetet samt de behörighets- och bedömningskriterier som ska tillämpas för respektive kategori. Vidare innehåller anställningsordningen de regler för befordran av lärare som universitetet ska tillämpa. Anställningsordningen är ett komplement till högskolelagen, högskoleförordningen och övriga föreskrifter och avtal som reglerar lärares anställning. Anställningsordningen kompletteras i sin tur av universitetets delegationsordning samt av en handläggningsordning, som beskriver arbetsprocesser, metoder och handläggningsansvar (se även punkt 10 nedan). 2. Disposition av Anställningsordningen I Anställningsordningen anges i förekommande fall hänvisningar i form av faktarutor till Högskolelagen (HL), Diskrimineringslagen (DL), Högskoleförordningen (HF) samt till centralt kollektivavtal Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor (Avtal Postdoktor). I löpande text framgår vad som gäller vid Örebro universitet. Detta innebär att text från faktarutor även kan återfinnas i den löpande avsnittstexten. 3. Utgångspunkter vid rekrytering av lärare 3.1 Allmänt Örebro universitets övergripande mål är att alla lärare ska inneha både doktorsexamen och högskolepedagogisk utbildning. De specifika behörighetskrav och bedömningskriterier som ska vara uppfyllda vid nyanställning och vid befordran utformas och fastställs av respektive fakultetsnämnd. 4

5 När universitetet ska anställa nya lärare ska anställningsprocessen vara rättssäker, ändamålsenlig och snabb. För anställning ska de sökande väljas som efter en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla de arbetsuppgifter som ska utföras samt kunna bidra till en positiv utveckling av universitetets verksamhet. Tillsvidareanställningar som lärare ska normalt ledigkungöras 1 och tillsättas med lärare som avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig eller konstnärlig kompetens. I de fall anställningens innehåll motiverar annan behörighet, t.ex. behov av beprövad erfarenhet, ska den i stället gälla. Dessutom krävs pedagogisk skicklighet. Förutom vetenskaplig, konstnärlig och pedagogisk skicklighet ska också dokumenterad förmåga att utveckla och leda personal beaktas, liksom förmågan att informera om forskning och utvecklingsarbete och i övrigt samverka med det samhälle som universitetet är en del av. 3.2 Generella behörighetskrav Utöver specifika behörighetskriterier som återfinns vid respektive lärarkategori gäller nedanstående generella behörighetskriterier. Ett generellt behörighetskrav för anställning som lärare 2 vid Örebro universitet är högskolepedagogisk utbildning. Universitetet specificerar detta krav till motsvarande 10 veckors utbildning. Motsvarande kunskaper kan prövas vara förvärvade på annat sätt. Om anställningens innehåll föranleder det, eller om det annars finns särskilda skäl, kan den som inte innehar högskolepedagogisk utbildning ändå anses behörig för anställning vid Örebro universitet. I sådant fall ska läraren senast inom ett (1) år efter anställningens tillträde ha slutfört sådan utbildning. Ytterligare behörighetskrav kan tillkomma vid fastställandet av kravprofil och ska vara sakligt motiverade utifrån respektive anställnings innehåll och verksamhetens behov. 3.3 Generella bedömningskriterier Utöver specifika bedömningskriterier som återfinns vid respektive lärarkategori under avsnitt 6 gäller nedanstående generella bedömningskriterier. 1 Undantag kan förekomma, exempelvis vid tillämpning av bestämmelserna i Lagen om anställningsskydd (LAS). 2 Undantaget meriteringsanställningarna biträdande lektor, forskarassistent och postdoktor. 5

6 När administrativa meriter ska bedömas bör särskilt meriter från ledarskap inom akademin beaktas och hur den administrativa rollen uppfyllts. Vidare bör värderas meriter från arbete med att samverka med det samhälle som universitetet är en del av. Som allmän bedömningsgrund gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Utifrån beskrivning av arbetsuppgifterna kan som bedömningsgrund för anställning som lärare vid Örebro universitet gälla krav på förmåga att undervisa på svenska och/eller engelska. Ytterligare bedömningskriterier kan tillkomma vid fastställandet av kravprofil och ska vara sakligt motiverade utifrån respektive anställnings innehåll och verksamhetens behov. 3.4 Beredning I beredningen av ett särskilt rekryteringsärende ska vidare noga övervägas villkor och krav för den aktuella anställningen utifrån universitetets styrdokument för utbildnings- och forskningsstrategier samt inom jämställdhets- och jämlikhetsområdet. Vid varje anställningsbeslut ska särskilt anges hur ställningstaganden har gjorts utifrån gällande utbildnings- och forskningsstrategier samt kraven inom jämlikhets-/ jämställdhetsområdet. 4. Lärarkategorier HF kapitel 4 1 Lärare anställs av högskolan. HL kapitel 3 2 För utbildning och forskning ska det finnas professorer och lektorer anställda som lärare vid högskolorna. Anställning som professor är den främsta anställningen som lärare. HL kapitel 3 6 Om inte någonting annat följer av föreskrifter som meddelas av regeringen, bestämmer varje högskola själv vilka kategorier av lärare utöver professor och lektor som skall anställas där / /. 6

7 Med lärare avses vid Örebro universitet dels medarbetare vars huvudsakliga uppdrag i anställningen är att ägna sig åt undervisning och/eller undervisningsrelaterad verksamhet på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå utifrån för varje lärarkategoris kompetensnivå och dels de medarbetarkategorier som i övrigt innefattas i den akademiska karriärvägen som den beskrivs i 7.1 nedan. Vidare ingår för vetenskapligt kompetenta lärare även forskning som arbetsuppgift och/eller konstnärligt utvecklingsarbete. Vid Örebro universitet ska följande lärarkategorier finnas: Professor inkluderande gästprofessor respektive adjungerad professor Biträdande professor Universitetslektor inkluderande adjungerad universitetslektor Biträdande lektor Forskarassistent Postdoktor Universitetsadjunkt inkluderande adjungerad universitetsadjunkt Gästlärare Definition av begrepp: Gäst: en lärare som har en anställning vid annat lärosäte, i Sverige eller utomlands Adjungerad: en lärare som har sin huvudsakliga verksamhet utanför högskoleväsendet 5. Övriga akademiska anställningar Vid Örebro universitet finns även ett antal medarbetarkategorier som knyter an till läraranställningar men som per definition inte är detta då de endast till en mindre del ägnar sig åt undervisning och/ eller undervisningsrelaterad verksamhet eller innefattas i den akademiska karriärvägen som den beskrivs i punkt 7.1 nedan. 5.1 Forskare Med forskare avses en anställning som huvudsakligen finansieras med externa forskningsmedel. För att kunna erhålla en anställning som forskare ska den enskilde inneha doktorsexamen. 7

8 5.2 Amanuens HF kapitel 5 8 Högskolorna får anställa /../amanuenser/./. HF kapitel 5 9 En anställning som / / amanuens (får motsvara) högst 50 procent av full arbetstid. Arbetet ska avse undervisning, administration eller medverkan i forskning eller konstnärligt utvecklingsarbete. HF kapitel 5 10 Bara den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå får anställas om amanuens. HF kapitel 5 12 / /, amanuenser / /skall anställas tills vidare, dock längst ett år. Sådana anställningar får förnyas. Den sammanlagda anställningstiden för en amanuens / /får dock omfatta högst tre år Amanuenser får anställas efter sedvanligt kungörelseförfarande. Anställning som amanuens ska vid Örebro universitet avse undervisning, administration eller medverkan i forskning eller konstnärligt utvecklingsarbete. Anställningen får inte omfatta en period längre än tolv månader i taget. 5.3 Doktorand HF kapitel 5 1 Högskolorna får ha särskilda anställningar för doktorander för att dessa skall genomföra sin utbildning på forskarnivå. HF kapitel 5 2 Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning. En anställd får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning, konstnärligt utvecklingsarbete och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen eller konstnärlig doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid. HF kapitel 5 3 Bara den som antas eller redan har antagits till en utbildning på forskarnivå vid en högskola får anställas som doktorand. HF kapitel 5 3 a En anställning som doktorand skall avse arbete på heltid. Om en doktorand begär det, får anställningen avse arbete på deltid, dock lägst 50 procent av heltid. Den som antas eller redan antagits till utbildning på forskarnivå får anställas som doktorand efter sedvanligt kungörelseförfarande. 8

9 Doktoranden ska huvudsakligen ägna sig åt sin egen utbildning men kan även arbeta med andra arbetsuppgifter, dock högst till 20% av en heltid. 6. Lärares arbetsuppgifter, behörighet och bedömningsgrunder 6.1 Allmänt om arbetsuppgifter HL kapitel 3 1 I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning, forskning eller konstnärligt utvecklingsarbete samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid högskolan. Respektive lärarkategoris huvudsakliga arbetsuppgifter framgår kortfattat nedan. 6.2 Allmänt om titlar Lärare med knytning till universitetet som adjungerad respektive gäst ska använda detta prefix vid angivande av sin anställningstitel. 6.3 Professor Huvudsakliga arbetsuppgifter Att vara vetenskapligt kompetent lärare vid Örebro universitet innebär att inom ramen för universitetets utbildnings- och forskningsuppdrag medverka inom utbildningen på samtliga tre nivåer samt inom forskning. För en professor inkluderar detta även att aktivt verka för att externa forskningsmedel tillförs ämnet, att ta ett övergripande ansvar för forskningsverksamheten inom detsamma samt att följa ämnets internationella utveckling. Den exakta fördelningen av arbetsuppgifterna inom områdena utbildning respektive forskning/konstnärligt utvecklingsarbete avgörs utifrån institutionens behov och den enskilde professorns planeringsförutsättningar. Professor förutsätts vidare, inom ramen för sin anställning, stå till förfogande för ledningsuppdrag och administrativa uppdrag vid universitetet. 9

10 Behörighet HF kapitel 4 3 Behörig att anställas som professor inom annat än konstnärlig verksamhet är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Behörig att anställas som professor inom konstnärlig verksamhet är den som har visat såväl konstnärlig som pedagogisk skicklighet. Behörig att anställas som professor (inkluderande gästprofessor respektive adjungerad professor) inom annat än konstnärlig verksamhet är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Behörig att anställas som professor (inkluderande gästprofessor respektive adjungerad professor) inom konstnärlig verksamhet är den som har visat såväl konstnärlig som pedagogisk skicklighet. Utöver ovanstående specifika behörighetskriterier gäller för anställning som professor de generella bedömningskriterier som återfinns i avsnitt 3.2. Bedömningsgrunder HF kapitel 4 3 Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga eller konstnärliga skickligheten. Varje högskola bestämmer i övrigt själv vilka bedömningsgrunder som ska tillämpas vid anställning av en professor. Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den vetenskapliga eller konstnärliga skickligheten. Den vetenskapliga skickligheten ska visas genom självständiga forskningsinsatser som i betydande grad, såväl kvantitativt som kvalitativt, överstiger vad som krävs som kompetens för anställning som biträdande professor. Den vetenskapliga skickligheten visas vidare genom att den vetenskapliga produktionen är på en hög pågående nivå. Uppvisande av betydande externa anslag liksom planering och ledning av forskning ska tillmätas betydelse. 10

11 Den konstnärliga skickligheten visas genom arbete präglat av mycket hög konstnärlig kvalitet och uppvisande av hög grad av originalitet och självständighet. Arbetet ska vara av en betydande omfattning samt av stor betydelse för ämnesområdet ifråga. Den konstnärliga skickligheten visas även i att den sökande är väletablerad i ett konstnärligt sammanhang och därigenom även är väl erkänd av samhället utanför universitetet, det vill säga av kollegor och organisationer på både nationell och internationell nivå. Skickligheten ska vidare visas genom produktioner som fått en vidare spridning, där den sökande svarat för eller tydligt bidragit till den konstnärliga processen och slutresultatet. Den sökande ska även självständigt ha drivit konstnärligt utvecklingsarbete. Den pedagogiska skickligheten och de pedagogiska meriterna ska vara väl dokumenterade och redovisas i enlighet med den av styrelsen beslutade Mall för pedagogisk meritportfölj för Örebro universitet (CF 10-68/2006). Den pedagogiska meritportföljen ska innehålla redogörelser för vad man har gjort och gör som lärare, varför man gör som man gör, vad det har lett till för resultat, samt hur man har utvecklat sitt arbete som lärare. Redogörelsen av varför man gör som man gör i lärargärningen blir en redogörelse för den pedagogiska grundsyn som man omfattar. De specifika bedömningskriterier som ska vara uppfyllda vid en professorsanställning och dess inbördes viktning fastställs av respektive fakultetsnämnd. Det är den aktuella anställningens arbetsuppgifter som ska vara utgångspunkt för fakultetsnämndens beslut. Utöver ovanstående specifika bedömningskriterier gäller de generella bedömningskriterier som återfinns i avsnitt Gästprofessor och adjungerad professor Ett sätt att stärka kompetensen inom universitetet och kopplingen med omvärlden är att knyta vetenskapligt kompetenta personer till universitetet som både gästprofessorer och adjungerade professorer. Huvudsakliga arbetsuppgifter Att vara vetenskapligt kompetent lärare vid Örebro universitet innebär att inom ramen för universitetets utbildnings- och forskningsuppdrag medverka inom utbildningen på samtliga tre nivåer samt inom forskning. 11

12 Behörighet Behörighetskraven för en gästprofessor respektive adjungerad professor är i grunden desamma som för professor avseende vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Det ligger dock i anställningens natur att kompetensområdet kan vara mer begränsat då en gästprofessor respektive adjungerad professor skall vara en ledande specialist inom det aktuella ämnesområdet 6.4 Biträdande professor Huvudsakliga arbetsuppgifter Att vara vetenskapligt kompetent lärare vid Örebro universitet innebär att inom ramen för universitetets utbildnings- och forskningsuppdrag medverka inom utbildningen på samtliga tre nivåer samt inom forskning. Den exakta fördelningen av arbetsuppgifterna inom områdena utbildning respektive forskning/konstnärligt utvecklingsarbete avgörs utifrån institutionens behov och den enskilde biträdande professorns planeringsförutsättningar. En biträdande professor förutsätts vidare, inom ramen för sin anställning, stå till förfogande för lednings- och administrativa uppdrag vid universitetet. Behörighet Behörig att anställas som biträdande professor är den som utöver grundläggande behörighet för att anställas som universitetslektor uppvisar något av följande grundkriterier: konstnärlig skicklighet av betydande grad 3 samt pedagogisk skicklighet motsvarande lägst särskilt meriterad lärare 4 vetenskaplig meritering motsvarande lägst docent samt pedagogisk skicklighet motsvarande lägst särskilt meriterad lärare 5 Utöver ovanstående specifika behörighetskriterier gäller för anställning som biträdande professor de generella bedömningskriterier som återfinns i avsnitt Exakta kriterier fastställs av respektive fakultetsnämnd 4 Exakta kriterier fastställs av respektive fakultetsnämnd 5 Exakta kriterier fastställs av respektive fakultetsnämnd 12

13 Bedömningsgrunder Som bedömningsgrunder vid anställning av en biträdande professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Den vetenskapliga skickligheten ska visas genom självständiga forskningsinsatser som i betydande grad, såväl kvantitativt som kvalitativt, överstiger vad som krävs för kompetens för anställning som lektor (det vill säga minst så kallad docentkompetens). Den vetenskapliga skickligheten visas vidare genom att den vetenskapliga produktionen är på en hög pågående nivå. Uppvisande av betydande externa anslag liksom planering och ledning av forskning ska tillmätas betydelse. Den konstnärliga skickligheten visas genom arbete präglat av mycket hög konstnärlig kvalitet och uppvisande av hög grad av originalitet och självständighet. Arbetet ska vidare vara av en betydande omfattning samt av stor betydelse för ämnesområdet ifråga. Den konstnärliga skickligheten visas även i att den sökande är väletablerad i ett konstnärligt sammanhang och därigenom även är väl erkänd av samhället utanför universitetet, det vill säga av kollegor och organisationer på i första hand hög nationell nivå. Skickligheten bör vidare visas genom produktioner som fått en vidare spridning, där den sökande svarat för eller tydligt bidragit till den konstnärliga processen och slutresultatet. Den sökande ska även självständigt ha drivit konstnärligt utvecklingsarbete. Den pedagogiska skickligheten och de pedagogiska meriterna ska vara väl dokumenterade och redovisas i enlighet med den av styrelsen beslutade Mall för pedagogisk meritportfölj för Örebro universitet (CF 10-68/2006). Den pedagogiska meritportföljen ska innehålla redogörelser för vad man har gjort och gör som lärare, varför man gör som man gör, vad det har lett till för resultat, samt hur man har utvecklat sitt arbete som lärare. Redogörelsen av varför man gör som man gör i lärargärningen blir en redogörelse för den pedagogiska grundsyn som man omfattar. Den pedagogiska skickligheten ska vara betydande och ha visats genom meriter från undervisning på såväl grundnivå som avancerad nivå. Graden av pedagogisk skicklighet ska prövas motsvara minst nivån särskilt meriterad lärare. De specifika bedömningskriterier som ska vara uppfyllda vid en anställning som biträdande professor och dess inbördes viktning 13

14 fastställs av respektive fakultetsnämnd. Det är den aktuella anställningens arbetsuppgifter som ska vara utgångspunkt för fakultetsnämndens beslut. Utöver ovanstående specifika bedömningskriterier gäller de generella bedömningskriterier som återfinns i avsnitt Universitetslektor Huvudsakliga arbetsuppgifter Att vara vetenskapligt kompetent lärare vid Örebro universitet innebär att inom ramen för universitetets utbildnings- och forskningsuppdrag medverka inom utbildningen på samtliga tre nivåer samt inom forskning. Den exakta fördelningen av arbetsuppgifterna inom områdena utbildning respektive forskning/konstnärligt utvecklingsarbete avgörs utifrån institutionens behov och den enskilde universitetslektorns planeringsförutsättningar. Behörighet HF kapitel 4 4 Behörig att anställas som lektor är 1. inom annat än konstnärlig verksamhet, den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, och 2. inom konstnärlig verksamhet, den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt konstnärlig doktorsexamen, visat konstnärlig skicklighet eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Behörig att anställas som lektor inom annat än konstnärlig verksamhet, är den som dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, dels har visat pedagogisk skicklighet. Behörig att anställas som lektor inom konstnärlig verksamhet är den som dels har avlagt konstnärlig doktorsexamen, visat konstnärlig skicklighet eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn 14

15 till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen dels har visat pedagogisk skicklighet. Den grundläggande behörigheten ska visas genom uppvisande av utfärdat bevis för avlagd och godkänd doktorsexamen. Utöver ovanstående specifika behörighetskriterier gäller för anställning som universitetslektor de generella bedömningskriterier som återfinns i avsnitt 3.2. Bedömningsgrunder HF kapitel 4 4 Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden enligt första stycket. Varje högskola bestämmer i övrigt själv vilka bedömningsgrunder som ska tillämpas vid anställning av en lektor. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden. Den vetenskapliga skickligheten ska visas genom självständiga forskningsinsatser. Även erfarenhet av planering och ledning av egen forskning ska tillmätas betydelse. Den konstnärliga skickligheten visas genom arbete präglat av hög konstnärlig kvalitet och uppvisande av originalitet och självständighet. Arbetet ska vidare vara av en icke ringa omfattning samt av betydelse för ämnesområdet ifråga. Skickligheten kan vidare visas genom produktioner som fått en vidare spridning, där den sökande svarat för eller tydligt bidragit till den konstnärliga processen och slutresultatet. Den sökande ska även ha deltagit och aktivt bidragit i konstnärligt utvecklingsarbete inom sitt ämnesområde. Den pedagogiska skickligheten och de pedagogiska meriterna ska vara väl dokumenterade och redovisas i enlighet med den av styrelsen beslutade Mall för pedagogisk meritportfölj för Örebro universitet (CF 10-68/2006). Den pedagogiska meritportföljen ska innehålla redogörelser för vad man har gjort och gör som lärare, varför man gör som man gör, vad det har lett till för resultat, samt hur man har utvecklat sitt arbete som lärare. Redogörelsen av varför man gör som 15

16 man gör i lärargärningen blir en redogörelse för den pedagogiska grundsyn som man omfattar. Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom meriter från undervisning på grundnivå samt bör även ha skett på avancerad nivå. De specifika bedömningskriterier som ska vara uppfyllda vid en anställning som universitetslektor och dess inbördes viktning fastställs av respektive fakultetsnämnd. Det är den aktuella anställningens arbetsuppgifter som ska vara utgångspunkt för fakultetsnämndens beslut. Utöver ovanstående specifika bedömningskriterier gäller de generella bedömningskriterier som återfinns i avsnitt Adjungerad universitetslektor Ett sätt att stärka kompetensen inom universitetet och kopplingen med omvärlden är att knyta vetenskapligt kompetenta personer till universitetet som adjungerad universitetslektor. Huvudsakliga arbetsuppgifter Att vara vetenskapligt kompetent lärare vid Örebro universitet innebär att inom ramen för universitetets utbildnings- och forskningsuppdrag medverka inom utbildningen på samtliga tre nivåer samt inom forskning. Den exakta fördelningen av arbetsuppgifterna inom områdena utbildning respektive forskning/konstnärligt utvecklingsarbete avgörs utifrån institutionens behov och den enskilde universitetslektorns planeringsförutsättningar. Behörighet Behörighetskraven för en adjungerad universitetslektor är i grunden desamma som för universitetslektor avseende vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Det ligger dock i anställningens natur att kompetensområdet kan vara mer begränsat då en adjungerad universitetslektor ska vara en ledande specialist inom det aktuella ämnesområdet 6.6 Biträdande lektor Huvudsakliga arbetsuppgifter En biträdande lektor ska i huvudsak meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för en framtida gärning som tillsvidareanställd lärare vid lärosätet. 16

17 Behörighet HF kapitel 4 12 a 3 stycket Behörig att anställas / / är den som har avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller uppnått vetenskaplig kompetens högst sju år före ansökningstidens utgång. Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens. I första hand bör den prioriteras som har avlagt examen högst sju år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt examen tidigare bör komma i fråga, om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, tjänstgöring inom totalförsvaret, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet eller andra liknande omständigheter. Ytterligare behörighetskrav kan tillkomma vid fastställandet av kravprofil och ska vara sakligt motiverade utifrån respektive anställnings innehåll och verksamhetens behov Utöver ovanstående specifika behörighetskriterier gäller för anställning som biträdande lektor de generella behörighetskriterier som återfinns i avsnitt 3.2. Bedömningsgrunder Särskild vikt ska fästas vid den sökandes förutsättningar att bidra till framtida utveckling av såväl forskning som utbildning Ytterligare bedömningsgrunder kan tillkomma vid fastställandet av kravprofil och ska vara sakligt motiverade utifrån respektive anställnings innehåll och verksamhetens behov. De specifika bedömningskriterier som ska vara uppfyllda vid en anställning som biträdande lektor och dess inbördes viktning fastställs av respektive fakultetsnämnd. Det är den aktuella anställningens arbetsuppgifter som ska vara utgångspunkt för fakultetsnämndens beslut. 17

18 Utöver ovanstående specifika bedömningskriterier gäller de generella bedömningskriterier som återfinns i avsnitt Forskarassistent Huvudsakliga arbetsuppgifter En forskarassistent ska i huvudsak meritera sig vetenskapligt för att utveckla sin självständighet som forskare. Behörighet HF kapitel 4 12 a 3 stycket Behörig att anställas / / är den som har avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller uppnått vetenskaplig kompetens högst sju år före ansökningstidens utgång. Behörig att anställas som forskarassistent är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens. I första hand bör den prioriteras som har avlagt examen högst sju år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt examen tidigare bör komma i fråga, om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, tjänstgöring inom totalförsvaret, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet eller andra liknande omständigheter. Ytterligare behörighetskrav kan tillkomma vid fastställandet av kravprofil och ska vara sakligt motiverade utifrån respektive anställnings innehåll och verksamhetens behov Utöver ovanstående specifika behörighetskriterier gäller för anställning som forskarassistent de generella behörighetskriterier som återfinns i avsnitt 3.2. Bedömningsgrunder Särskild vikt ska fästas vid den sökandes förutsättningar att genom att utvecklas som självständig forskare bidra till universitetets utveckling. 18

19 Ytterligare bedömningsgrunder kan tillkomma vid fastställandet av kravprofil och ska vara sakligt motiverade utifrån respektive anställnings innehåll och verksamhetens behov. De specifika bedömningskriterier som ska vara uppfyllda vid en anställning som forskarassistent och dess inbördes viktning fastställs av respektive fakultetsnämnd. Det är den aktuella anställningens arbetsuppgifter som ska vara utgångspunkt för fakultetsnämndens beslut. Utöver ovanstående specifika bedömningskriterier gäller de generella bedömningskriterier som återfinns i avsnitt Postdoktor Avtal Postdoktor 1 Avtalet gäller arbetstagare som anställs som postdoktor och som i huvudsak ska bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden. Avtal Postdoktor 2 Utöver vad som följer av bestämmelserna i lagen (1982:80) om anställningsskydd får en postdoktor anställas tills vidare dock längst två år. Anställningen får förlängas om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter. Med postdoktor avses vid Örebro universitet en anställning för att i huvudsak bedriva forskning. Viss undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst 20% av arbetstiden. För att kunna komma ifråga för denna anställning får den sökande ha avlagt doktorsexamen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. En förutsättning för tillämpning av detta avtal är att arbetstagaren inte tidigare varit anställd som post-doktor med stöd av detta avtal under mer än ett år inom samma eller närliggande ämnesområde vid samma lärosäte. Utöver ovanstående specifika behörighets- och bedömningskriterier gäller de generella kriterier som återfinns i avsnitt 3.2 och Universitetsadjunkt Huvudsakliga arbetsuppgifter En universitetsadjunkts huvudsakliga arbetsuppgifter innebär att undervisa inom utbildningen på främst grundnivå. 19

20 Behörighet Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har: avlagt relevant akademisk examen på lägst magisternivå (eller motsvarande) eller har annan teoretisk kompetens som tillsammans med för arbetsuppgiften relevant erfarenhet från ämnesområde prövas ge motsvarande grundläggande kompetens eller visat konstnärlig skicklighet, samt visat pedagogisk skicklighet Utöver ovanstående specifika behörighetskriterier gäller för anställning som universitetslektor de generella bedömningskriterier som återfinns i avsnitt 3.2. Bedömningsgrunder Den konstnärliga skickligheten visas genom arbete präglat av hög konstnärlig kvalitet och uppvisande av originalitet och självständighet. Arbetet ska vidare vara av betydelse för ämnesområdet ifråga. Den konstnärliga skickligheten visas även i att den sökande är väletablerad i ett konstnärligt sammanhang inom sitt ämnesområde. Skickligheten kan vidare visas genom produktioner som fått en vidare spridning, där den sökande svarat för eller tydligt bidragit till den konstnärliga processen och slutresultatet. Den pedagogiska skickligheten och de pedagogiska meriterna ska vara väl dokumenterade och redovisas i enlighet med den av styrelsen beslutade Mall för pedagogisk meritportfölj för Örebro universitet (CF 10-68/2006). Den pedagogiska meritportföljen ska innehålla redogörelser för vad man har gjort och gör som lärare, varför man gör som man gör, vad det har lett till för resultat, samt hur man har utvecklat sitt arbete som lärare. Redogörelsen av varför man gör som man gör i lärargärningen blir en redogörelse för den pedagogiska grundsyn som man omfattar. Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom meriter från undervisning på främst grundnivå. De specifika bedömningskriterier som ska vara uppfyllda vid en anställning som universitetsadjunkt och dess inbördes viktning fastställs av respektive Fakultetsnämnd. Det är den aktuella anställningens arbetsuppgifter som ska vara utgångspunkt för fakultetsnämndens beslut. 20

21 Utöver ovanstående specifika bedömningskriterier gäller de generella bedömningskriterier som återfinns i avsnitt 3.3. Kompetensutvecklingsplan Då en universitetsadjunkts huvudsakliga arbetsuppgifter innebär att undervisa följer inte samma krav på behörighetsnivå som för övriga läraranställningar. Vid en nyanställning som universitetsadjunkt ska dock institutionen noga diskutera med den nyanställde en kompetensutvecklingsplan i syfte att stärka dennes kompetens. Planen är individuell och kan innehålla såväl vetenskaplig som pedagogisk/konstnärlig utveckling, exempelvis högskolepedagogisk utbildning Adjungerad universitetsadjunkt Huvudsakliga arbetsuppgifter En adjungerad universitetsadjunkts huvudsakliga arbetsuppgifter innebär att undervisa inom utbildningen på främst grundnivå. Adjungerad universitetsadjunkt ska besitta betydande praktisk kompetens (exempelvis via sin profession) och på detta sätt tillföra verksamhetsanknytning till utbildningen för viss tid. Behörighet Behörig att anställas som adjungerad universitetsadjunkt är därför den som har: avlagt relevant akademisk examen på lägst magisternivå eller har annan teoretisk kompetens som tillsammans med för arbetsuppgiften relevant erfarenhet från ämnesområde prövas ge motsvarande grundläggande kompetens, samt betydande kompetens inom för arbetsuppgiften relevant ämnesområde Ytterligare behörighetskrav kan tillkomma vid fastställandet av kravprofil och ska vara sakligt motiverade utifrån respektive anställnings innehåll och verksamhetens behov. Bedömningsgrunder Som allmän bedömningsgrund gäller att vederbörande har såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. 21

22 Utifrån beskrivning av arbetsuppgifterna kan som bedömningsgrund för anställning som lärare vid Örebro universitet gälla krav på förmåga att undervisa på svenska och/eller engelska. Ytterligare bedömningsgrunder kan tillkomma vid fastställandet av kravprofil och ska vara sakligt motiverade utifrån respektive anställnings innehåll och verksamhetens behov. De specifika bedömningskriterier som ska vara uppfyllda vid en anställning som adjungerad universitetsadjunkt och dess inbördes viktning fastställs av respektive fakultetsnämnd. Det är den aktuella anställningens arbetsuppgifter som ska vara utgångspunkt för fakultetsnämndens beslut Gästlärare Lärarkategorin gästlärare får i detta sammanhang användas för en lärare som har en anställning vid annat lärosäte, i Sverige eller utomlands. Arbetsuppgifter, behörighet och bedömningsgrunder för anställningen är desamma som för universitetslektor respektive universitetsadjunkt. 22

23 6.11 Jämställdhet DL kapitel 2 1 En arbetsgivare får inte diskriminera den som hos arbetsgivaren 1. är arbetstagare, 2. gör en förfrågan om eller söker arbete, /../ DL kapitel 2 2 Förbudet i 1 hindrar inte /../ 2. åtgärder som är ett led i strävanden att främja jämställdhet mellan kvinnor och män och som avser annat än löne- eller andra anställningsvillkor, DL kapitel 3 7 Arbetsgivaren ska verka för att personer oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning ges möjlighet att söka lediga anställningar. DL kapitel 3 9 När det på en arbetsplats inte råder en i huvudsak jämn fördelning mellan kvinnor och män i en viss typ av arbete eller inom en viss kategori av arbetstagare, ska arbetsgivaren vid nyanställningar särskilt anstränga sig för att få sökande av det underrepresenterade könet. Arbetsgivaren ska försöka se till att andelen arbetstagare av det underrepresenterade könet efter hand ökar. Första stycket ska dock inte tillämpas, om särskilda skäl talar emot sådana åtgärder eller åtgärderna rimligen inte kan krävas med hänsyn till arbetsgivarens resurser och omständigheterna i övrigt. HL kapitel 1 5 I högskolornas verksamhet skall jämställdhet mellan kvinnor och män alltid iakttas och främjas. Örebro universitet definierar jämn fördelning mellan kvinnor av män som minst 40% av varje kön i en given grupp, det vill säga inom en viss kategori vid arbetsplatsen. Som ett led i strävandena att på sikt nå kvantitativ balans mellan könen kan därför underrepresenterat kön komma att ges företräde till anställning vid likvärdiga meriter. 7. Akademisk karriärväg Syftet med en akademisk karriärväg är att ge nyligen disputerade personer med anställning vid Örebro universitet förutsättningar för att på ett strukturerat sätt långsiktigt utveckla excellens inom forskning och utbildning. 23

24 7.1 Allmänt En akademisk karriärväg innehåller följande steg: Biträdande lektor/forskarassistent/postdoktor Universitetslektor Biträdande professor Professor 7.2 Karriärutveckling Den vanligaste formen av karriärutveckling inom Örebro universitet för lärare är att via meritering och kompetenshöjning söka och erhålla de olika kategorier av läraranställningar som finns inom den akademiska karriärvägen samt i förekommande fall komma i åtnjutande av möjlighet till befordran. 7.3 Speciellt karriärprogram/satsningar I syfte att på olika sätt stimulera kompetenshöjning eller knyta yngre lärare till Örebro universitet och på ett strukturerat sätt ge dem förutsättningar för att över tid åstadkomma kompetensutveckling inom utbildning och forskning kan olika former av särskilda akademiska karriärprogram och satsningar skapas. Vid utformning av dessa anges de speciella förutsättningar som gäller den specifika satsningen. 8. Befordran 8.1 Allmänt om befordran Vid Örebro universitet finns en möjlighet till befordran från den innehavda anställningen. Ansökan om befordran ska ske i samma ämne som den sökande är anställd inom. Förutom uppfyllande av grundläggande behörighetskriterier ska även verksamhetens behov vara styrande för om befordran ska ske. De kriterier som erfordras för en befordran ska fastställas av fakultetsnämnden. 24

25 För att en ansökan om befordran ska beviljas ska den sökande ha genomgått högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper som prövas vara förvärvade på annat sätt. En befordran kan vidare generellt endast göras av en redan tillsvidareanställd medarbetare vid universitetet. För att befordran ska kunna ske ska tillsvidareanställningen ha varat minst ett år. När det gäller befordran av biträdande lektor och forskarassistent kan befordran göras först efter att den initiala förordnandetiden slutförts. Befordran kan avse: Befordran till professor av biträdande professor eller universitetslektor Befordran till biträdande professor av universitetslektor Befordran till universitetslektor av en biträdande lektor Befordran till universitetslektor av en forskarassistent Befordran till universitetslektor av en universitetsadjunkt Befordran till universitetslektor av en postdoktor. 8.2 Befordran i samband med anställning Befordran kan inte ske i samband med själva erbjudandet om anställning vid universitetet (se även punkt 8.1 ovan). 9. Kallelseförfarande HF kapitel 4 7 En högskola får kalla en person till anställning som professor om anställningen av personen är av särskild betydelse för en viss verksamhet vid högskolan. Beslut om att kalla en person till anställning fattas av rektor och får inte delegeras. Kallelseförfarande kan användas som ett verktyg för strategiska rekryteringar när det gäller professorer men ska tillämpas med stor återhållsamhet. Endast den som uppfyller behörighet som professor får anställas genom kallelseförfarande. Beslut om att kalla en person till anställning som professor fattas av rektor och får inte delegeras. 25

26 10. Handläggningsordning I en särskild handläggningsordning för läraranställningar beskrivs de olika stegen i arbetsprocesser, arbetsmetoder och handläggningsansvar i detta arbete. I och med fastställandet av denna anställningsordning har styrelsen delegerat beslutanderätten över denna handläggningsordning till rektor. 11. Överklagande HF kapitel 12 2 Till Överklagandenämnden för högskolan får följande beslut av en högskola överklagas: 1. beslut om anställning vid en högskola, med undantag av anställning som doktorand, / / Samtliga beslut om anställning som lärare får överklagas till Överklagande-nämnden för högskolan. 26

Anställningsordning. för anställning som och befordran till lärare. vid Stockholms universitet (AOSU)

Anställningsordning. för anställning som och befordran till lärare. vid Stockholms universitet (AOSU) 1 (21) 2010-12-03 Dnr SU 601-3485-10 Anställningsordning för anställning som och befordran till lärare vid Stockholms universitet (AOSU) Fastställd av universitetsstyrelsen 2010-12-03 att gälla fr.o.m.

Läs mer

Anställningsordning vid Högskolan i Gävle. Beslutad av Högskolestyrelsen 2014-12-12 Dnr HIG-STYR 2014/137

Anställningsordning vid Högskolan i Gävle. Beslutad av Högskolestyrelsen 2014-12-12 Dnr HIG-STYR 2014/137 Anställningsordning vid Högskolan i Gävle Beslutad av Högskolestyrelsen 2014-12-12 Dnr HIG-STYR 2014/137 1 Anställningsordning vid Högskolan i Gävle HIG-STYR 2014/137 Inledning Fastställt av Högskolestyrelsen

Läs mer

HF kapitel 2 2 / / Vidare ska styrelsen själv besluta / / om en anställningsordning.

HF kapitel 2 2 / / Vidare ska styrelsen själv besluta / / om en anställningsordning. HF kapitel 2 2 / / Vidare ska styrelsen själv besluta / / om en anställningsordning. 1 Undantag kan förekomma, exempelvis vid tillämpning av bestämmelserna i Lagen om anställningsskydd (LAS). 2 Undantaget

Läs mer

För utbildning och forskning ska det finnas professorer och lektorer anställda som lärare vid högskolorna.

För utbildning och forskning ska det finnas professorer och lektorer anställda som lärare vid högskolorna. 1 (9) ANSTÄLLNINGSORDNING Högskolestyrelsens beslut 2015-06-03 Dnr 2015/642 A21 Anställningsordning för Högskolan Väst Inledning Vid högskolan ska finnas en anställningsordning med de regler som tillämpas

Läs mer

Dnr: LNU 2012/359. Anställningsordning. för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet. Beslut 2011-12-08 Reviderad 2012-09-27

Dnr: LNU 2012/359. Anställningsordning. för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet. Beslut 2011-12-08 Reviderad 2012-09-27 Dnr: LNU 2012/359 Anställningsordning för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet Beslut 2011-12-08 Reviderad 2012-09-27 Innehåll för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet 1 1 GRUNDLÄGGANDE

Läs mer

2014-09-19. Med stöd av 2 kap. 2 första stycket 9 p högskoleförordningen (1993:100) (HF) beslutar Lunds universitet om följande anställningsordning.

2014-09-19. Med stöd av 2 kap. 2 första stycket 9 p högskoleförordningen (1993:100) (HF) beslutar Lunds universitet om följande anställningsordning. BESLUT Dnr STYR 2014/676 1 2014-09-19 Universitetsstyrelsen Lunds universitets anställningsordning Med stöd av 2 kap. 2 första stycket 9 p högskoleförordningen (1993:100) (HF) beslutar Lunds universitet

Läs mer

Anställningsordning för Högskolan Kristianstad

Anställningsordning för Högskolan Kristianstad Reviderad och fastställd av högskolestyrelsen 2015-06-11 Reviderad och fastställd av högskolestyrelsen 2013-06-19 Dnr 2012-141-82 Anställningsordning för Högskolan Kristianstad Sida 2 av 22 Innehåll Rekryteringspolicy...

Läs mer

Anställningsordning vid Högskolan i Gävle

Anställningsordning vid Högskolan i Gävle 1 Marianne Wiktorin Dnr 2011/771 Bil 35 Rektors kansli 2011-05-30 Fastställd av Högskolestyrelsen 2011-06-10 Anställningsordning vid Högskolan i Gävle 1 INLEDNING Vid varje högskola ska högskolestyrelsen

Läs mer

Anställningsordning för anställning som lärare, postdoktorer, doktorander, amanuenser och assistenter

Anställningsordning för anställning som lärare, postdoktorer, doktorander, amanuenser och assistenter Anställningsordning för anställning som lärare, postdoktorer, doktorander, amanuenser och assistenter Fastställd av högskolestyrelsen 2003-06-05, dnr 192-03-10 Reviderad av högskolestyrelsen 2003-12-11,

Läs mer

Anställningsordning för Stockholms konstnärliga högskola

Anställningsordning för Stockholms konstnärliga högskola 1/16 Dnr 654/1.2.1/2014 Anställningsordning för Stockholms konstnärliga högskola Beslutad av Organisationskommittén 2013-12-20 Reviderad av högskolestyrelsen 2015-02-16 2/16 Innehållsförteckning Anställningsordning

Läs mer

Att anställa vid LTH LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA LUNDS UNIVERSITET

Att anställa vid LTH LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA LUNDS UNIVERSITET Att anställa vid LTH LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA LUNDS UNIVERSITET ATT ANSTÄLLA VID LTH 3 Förord. Denna handbok ger en översiktlig beskrivning hur anställnings- och befordringsprocesserna för undervisande

Läs mer

Anmälan mot Konungariket Sverige

Anmälan mot Konungariket Sverige Europeiska kommissionen/european Commission B-1049 Bryssel Belgien 2012-07-10 Anmälan mot Konungariket Sverige Sveriges universitetslärarförbund SULF anmäler härmed Konungariket Sverige till Europeiska

Läs mer

Regler vid rekrytering och befordran av lärare

Regler vid rekrytering och befordran av lärare HÖGSKOLAN I BORÅS REGLER Gemensamma Förvaltningen Personalavdelning 2012-11-22 Dnr 327-12-10 Terese Schoultz Gedda, Personalhandläggare Regler vid rekrytering och befordran av lärare Innehåll 1 Regler

Läs mer

1 REKRYTERING AV LÄRARE 1.1 ALLMÄNT OM REKRYTERING AV LÄRARE

1 REKRYTERING AV LÄRARE 1.1 ALLMÄNT OM REKRYTERING AV LÄRARE PA-HANDBOKEN 1 1.1 Allmänt om rekrytering av lärare Detta gäller allmänt för kungörande av anställning som professor, universitetslektor och forskarassistent. När det gäller rekryteringsprocessen som helhet

Läs mer

Kommittédirektiv. Befattningsstruktur vid universitet och högskolor. Dir. 2006:48. Beslut vid regeringssammanträde den 27 april 2006.

Kommittédirektiv. Befattningsstruktur vid universitet och högskolor. Dir. 2006:48. Beslut vid regeringssammanträde den 27 april 2006. Kommittédirektiv Befattningsstruktur vid universitet och högskolor Dir. 2006:48 Beslut vid regeringssammanträde den 27 april 2006. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall göra en översyn

Läs mer

1 Avtalets formella grund och tillämpningsområde

1 Avtalets formella grund och tillämpningsområde Fördelning av årsarbetstid för lärare 1 Avtalets formella grund och tillämpningsområde Parterna sluter detta avtal med stöd av ALFA 1 kap. 3 samt bilaga 5. Avtalet innehåller tillägg till och undantag

Läs mer

1 Avtalets formella grund och tillämpningsområde

1 Avtalets formella grund och tillämpningsområde Fördelning av årsarbetstid för lärare 1 Avtalets formella grund och tillämpningsområde Parterna sluter detta avtal med stöd av ALFA 1 kap. 3 samt bilaga 5. Avtalet innehåller tillägg till och undantag

Läs mer

Vid bedömningen gäller reglerna i högskoleförordningen (1993:100) och Örebro universitets anställningsordning.

Vid bedömningen gäller reglerna i högskoleförordningen (1993:100) och Örebro universitets anställningsordning. ORU 1.2.1-02595/2017 Behörighetskrav och bedömningsgrunder samt anvisningar till sakkunnigutlåtande för professorsanställningar inom ENT-nämndens ansvarsområde vid Örebro universitet Vid bedömningen gäller

Läs mer

Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier

Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier Likabehandlingsplan 2016-2018 för Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier ALLMÄNNA MÅL Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier ansluter sig till de mål och riktlinjer

Läs mer

Dnr 193/2012-200. Anvisningar. till Anställningsordningen för lärare och forskare vid Karolinska Institutet. Giltig från 2012-04-24

Dnr 193/2012-200. Anvisningar. till Anställningsordningen för lärare och forskare vid Karolinska Institutet. Giltig från 2012-04-24 Dnr 193/2012-200 Anvisningar till Anställningsordningen för lärare och forskare vid Karolinska Institutet Giltig från 2012-04-24 Fastställd av rektor den 17 januari samt 24 april 2012 INNEHÅLL 1. INLEDNING...

Läs mer

ANSTÄLLNING. Personalenheten Bengt Wirbäck 2003-05-23 Dnr 20-245/03 HANTERINGSANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida. Ett anställningsärendes gång 2

ANSTÄLLNING. Personalenheten Bengt Wirbäck 2003-05-23 Dnr 20-245/03 HANTERINGSANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida. Ett anställningsärendes gång 2 Personalenheten Bengt Wirbäck 2003-05-23 Dnr 20-245/03 ANSTÄLLNING HANTERINGSANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ett anställningsärendes gång 2 Sida Befordran 7 Regler för tidsbegränsade anställningar 7 Företräde

Läs mer

STATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONENS JÄMSTÄLLDHETSPLAN

STATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONENS JÄMSTÄLLDHETSPLAN Stockholms universitet Statsvetenskapliga institutionen STATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONENS JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2014-2016 Antagen av Institutionsstyrelsen 2014-05-06 Dnr. 320-1.1.2-0085-14 1. Övergripande

Läs mer

2012-04-12 REVIDERAD Läraranställningar vid svenska universitet och högskolor en jämförelse

2012-04-12 REVIDERAD Läraranställningar vid svenska universitet och högskolor en jämförelse 2012-04-12 REVIDERAD Läraranställningar vid svenska universitet och högskolor - en jämförelse Inledning SUHF:s kansli har av SUHF:s arbetsgivargrupp getts i uppdrag att ta fram ett underlag gällande läraranställningar

Läs mer

2006-06-29 (senast reviderad 2011-05-04)

2006-06-29 (senast reviderad 2011-05-04) 1 Arbetsordning för undervisande och forskande personal vid Chalmers 1. Chalmers intentioner Chalmers är sedan 1994 en privat högskola, med Chalmers stiftelse som ägare. Verksamheten inom forskning och

Läs mer

Lokalt arbetstidsavtal för lärare

Lokalt arbetstidsavtal för lärare Lokalt arbetstidsavtal för lärare Allmänna utgångspunkter för avtalet De centrala parternas beskrivning av de lokala parternas uppgift är att de lokala parterna skall utnyttja tillgängliga resurser på

Läs mer

Handläggningsordning för prövning och erkännande av högskolepedagogiska meriter Fastställd av Rektor 2014-06-17. Dnr L 2014/85

Handläggningsordning för prövning och erkännande av högskolepedagogiska meriter Fastställd av Rektor 2014-06-17. Dnr L 2014/85 Handläggningsordning för prövning och erkännande av högskolepedagogiska meriter Fastställd av Rektor 2014-06-17. Dnr L 2014/85 Sida 3 (11) Bakgrund Under perioden 2002 2010 angavs i högskoleförordningen

Läs mer

Kriterier för bedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet vid

Kriterier för bedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet vid 1 (7) BESLUT ON/FN 2013-06-10 Rev. 2014-09-16 (del.) SU FV-1.9-2638-14 Carina Nymark Utredare Kriterier för bedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet vid anställning som biträdande lektor och

Läs mer

Chalmers tekniska högskolas arbetsordning för undervisande och forskande personal

Chalmers tekniska högskolas arbetsordning för undervisande och forskande personal Dokumentets metadata: Beslut av: Rektor Datum för beslut: 2016-01-18 Dokumentet gäller från och med: 2016-01-01 Dokumentet gäller till och med: Tillsvidare Typ av styrdokument: Arbetsordning Handläggare:

Läs mer

Sammanhållen karriär som klinisk forskare/forskande kliniker (läkare)

Sammanhållen karriär som klinisk forskare/forskande kliniker (läkare) Sammanhållen karriär som klinisk forskare/forskande kliniker (läkare) vid UmU och VLL Landsting Forskar AT läkare (postdoc el. doktorand) Bilaga 1 Månaderna betalas ur handledares anslag (inkl ALF) eller

Läs mer

Att bedöma. pedagogisk skicklighet

Att bedöma. pedagogisk skicklighet Att bedöma pedagogisk skicklighet Hur bedömer jag pedagogisk skicklighet? Vi blir allt fler som har anledning att ställa oss den frågan. Visad pedagogisk skicklighet är numera ett behörighetskrav vid anställning

Läs mer

Lokalt avtal om arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare vid Mittuniversitetet

Lokalt avtal om arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare vid Mittuniversitetet Dnr MIUN 2011/641 1(6) Lokalt avtal om arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare vid Mittuniversitetet 1 Bemyndigande Avtalet sluts med stöd av ALFA 1 kap 4 samt bilaga 5. 2 Tillämpningsområde

Läs mer

Dnr: BTH R018/17, Riktlinjer för anställning av lärare och utnämning av docent vid Blekinge Tekniska Högskola

Dnr: BTH R018/17, Riktlinjer för anställning av lärare och utnämning av docent vid Blekinge Tekniska Högskola Dnr: BTH-1.2.1-0060-2017 R018/17, 2017-04-04 Riktlinjer för anställning av lärare och utnämning av docent vid Blekinge Tekniska Högskola Dessa riktlinjer kompletterar Anställningsordning för lärare vid

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll universitetslektor samt biträdande universitetslektor

Läs mer

2.2 Examina Högskoleexamina med år, ämne, plats. Kopia av bevis endast avseende högsta examen bifogas. Docentkompetens. Kopia av bevis bifogas.

2.2 Examina Högskoleexamina med år, ämne, plats. Kopia av bevis endast avseende högsta examen bifogas. Docentkompetens. Kopia av bevis bifogas. BESLUT 2011-03-14 Dnr SU 601-0358-11 Handläggare: Ann-Charlotte Östblom Personalspecialist Personalavdelningen Mall för ansökan om anställning som lärare vid Stockholms universitet. Gäller även ansökan

Läs mer

Lönen som styrmedel Regler och riktlinjer för lönesättning

Lönen som styrmedel Regler och riktlinjer för lönesättning Lönen som styrmedel Regler och riktlinjer för lönesättning Karolinska Institutet, 2016-01-01 Ersätter Lönepolicy 2012-10-01, Dnr 5344/2012-200 Lönen som styrmedel INNEHÅLL 1. Lönebildning och lönesättning

Läs mer

Ny Diskrimineringslag...3 Diskrimineringsgrunderna...3 Tillsyn...4 Påföljder...4 Jämställdhetsplan och handlingsplan...5 Lönekartläggning...

Ny Diskrimineringslag...3 Diskrimineringsgrunderna...3 Tillsyn...4 Påföljder...4 Jämställdhetsplan och handlingsplan...5 Lönekartläggning... Jämställdhetsplan Jämställdhetsplanen är framtagen i samverkan med de fackliga organisationerna i Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-29 Distribueras av personalavdelningen INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Information rörande forskarutbildningen vid Dans och Cirkushögskolan

Information rörande forskarutbildningen vid Dans och Cirkushögskolan Information rörande forskarutbildningen vid Dans och Cirkushögskolan Mer utförlig information rörande doktoranders rättigheter och skyldigheter finns att hämta på http://www.doktorandhandboken.nu Syftet

Läs mer

Regler och riktlinjer för lönesättning vid KTH

Regler och riktlinjer för lönesättning vid KTH REGLER OCH RIKTLINJER FÖR LÖNESÄTTNING VID KTH Skapat av Dokumentdatum Ev. diarienummer Regler och riktlinjer för lönesättning vid KTH Ersätter Lönepolicy nr 1/2006 REGLER OCH RIKTLINJER FÖR LÖNESÄTTNING

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll Övergripande bedömningsgrunder... 3 universitetslektor

Läs mer

Helsingfors universitet Juridiska fakulteten

Helsingfors universitet Juridiska fakulteten Godkänd vid fakultetsrådets möte 21.5.2013 Punkt 5 Bilaga A Helsingfors universitet Juridiska fakulteten Anvisning om grunder för bedömningen av behörighetsvillkoren för anställning som professor vid Juridiska

Läs mer

Anställningsordning för lärare vid Karolinska Institutet

Anställningsordning för lärare vid Karolinska Institutet Dnr 4976/2012-200 Anställningsordning för lärare vid Karolinska Institutet Fastställd av Konsistoriet vid Karolinska Institutet den 20 februari 2012 Reviderad av Konsistoriet den 11 oktober 2012 INNEHÅLL

Läs mer

2013-10-17. Fakultetens beredningsorgan av anställningsärenden

2013-10-17. Fakultetens beredningsorgan av anställningsärenden 1 (6) Dnr A 10 S 2013/266 Samh ällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen Anställningsordning och allmänna anvisningar vid anställning av lärare vid samhällsvetenskapliga fakulteten Dessa anvisningar ersätter

Läs mer

Allt fler kvinnor bland de nyanställda

Allt fler kvinnor bland de nyanställda STATISTISK ANALYS 1(8) Avdelning Datum/ löpunmmer 2013-09-10 / 7 Analysavdelningen Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en Handläggare av formerna för att löpande redovisa utvecklingen

Läs mer

Falköpings kommun. Jämställdhetsplan. Personalavdelningen 2004-09-30

Falköpings kommun. Jämställdhetsplan. Personalavdelningen 2004-09-30 Falköpings kommun Jämställdhetsplan Personalavdelningen 2004-09-30 1 Inledning I Jämställdhetslagen (1992) anges att en arbetsgivare skall, inom ramen för sin verksamhet, bedriva ett målinriktat arbete

Läs mer

Kommittédirektiv. Trygga villkor och attraktiva karriärvägar för unga forskare. Dir. 2015:74. Beslut vid regeringssammanträde den 25 juni 2015

Kommittédirektiv. Trygga villkor och attraktiva karriärvägar för unga forskare. Dir. 2015:74. Beslut vid regeringssammanträde den 25 juni 2015 Kommittédirektiv Trygga villkor och attraktiva karriärvägar för unga forskare Dir. 2015:74 Beslut vid regeringssammanträde den 25 juni 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska, i syfte att säkra återväxten

Läs mer

LÖNEPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR LÖN VID HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Beslutad av Högskolestyrelsen 2004-12-10, omförhandlade lönekriterier 2007-11-06

LÖNEPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR LÖN VID HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Beslutad av Högskolestyrelsen 2004-12-10, omförhandlade lönekriterier 2007-11-06 LÖNEPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR LÖN VID HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Högskolans i Halmstads lönepolicy skall omfatta alla anställda. Lönesättningen skall grundas på arbetets svårighetsgrad, den anställdes utveckling,

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Miljövetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Miljövetenskap Fastställt datum 2012-05-09 Fakultetsnämnd FNT Dnr FAK 2012/157 Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de lokala regler för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Diskrimineringslag (2008:567) och ändringar fr.o.m. den 1 januari 2015

Diskrimineringslag (2008:567) och ändringar fr.o.m. den 1 januari 2015 Diskrimineringslag (2008:567) och ändringar fr.o.m. den 1 januari 2015 1 kap. Inledande bestämmelser Lagens ändamål 1 /Upphör att gälla U:2015-01-01/ Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare

Lokalt kollektivavtal om arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare Lokalt kollektivavtal om arbetstid och arbetstidsberoende Parter: Arbetsgivarsidan: Arbetstagarsidan: Uppsala universitet Saco-rådet OFR-S lokala samverkansorgan SEKO, avdelning 5, universitetsklubben

Läs mer

Uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsplan

Uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsplan Uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsplan Lagstiftning Paragraf Mål Analys Mätetal Analys Aktivitet/åtgärd Analys Arbetsförhållanden 4 Lämpliga arbetsförhållanden Vilka åtgärder planerar genomföra

Läs mer

ORGANISATION FÖR LÄRARES KARRIÄRUPPDRAG

ORGANISATION FÖR LÄRARES KARRIÄRUPPDRAG Sida 1 (6) Personalavdelningen/FoUenheten 2014-03-04 ORGANISATION FÖR LÄRARES KARRIÄRUPPDRAG Kvalifikationskrav, mål och ansvarsbeskrivningar samt fördelning from ht 2014 Beslutas att förvaltningen, utifrån

Läs mer

ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR I JURIDIK VID ENHETEN I VASA PÅ VISS TID FÖR TIDEN 1.1.2012 31.12.2016.

ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR I JURIDIK VID ENHETEN I VASA PÅ VISS TID FÖR TIDEN 1.1.2012 31.12.2016. Helsingfors universitet Juridiska fakulteten 14.11.2011 ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR I JURIDIK VID ENHETEN I VASA PÅ VISS TID FÖR TIDEN 1.1.2012 31.12.2016. BESKRIVNING AV VERKSAMHETSFÄLTET 1. Juridiska fakultetens

Läs mer

Yttrande över betänkandet Trygghet och attraktivitet en forskar-karriär för framtiden (SOU 2016:29) - Rekryteringsstrategigruppens synpunkter

Yttrande över betänkandet Trygghet och attraktivitet en forskar-karriär för framtiden (SOU 2016:29) - Rekryteringsstrategigruppens synpunkter Bilaga till rektorsbeslut 2016-06-14 (KI:s dnr 1-272/2016) Datum 2016-06-07 Yttrande över betänkandet Trygghet och attraktivitet en forskar-karriär för framtiden (SOU 2016:29) - Rekryteringsstrategigruppens

Läs mer

Dnr: BTH Anställningsordning för lärare vid Blekinge Tekniska Högskola

Dnr: BTH Anställningsordning för lärare vid Blekinge Tekniska Högskola Dnr: BTH-1.2.1-0052-2017 Anställningsordning för lärare vid Blekinge Tekniska Högskola Beslutad av högskolestyrelsen 2017-02-14, 18 Gäller från och med 2017-02-14 Ersätter dnr: BTH-1.2.1-0149-2016 Anställningsordning

Läs mer

Pedagogisk skicklighet och pedagogisk meritering vad betyder det och vem bedömer detta?

Pedagogisk skicklighet och pedagogisk meritering vad betyder det och vem bedömer detta? Pedagogisk skicklighet och pedagogisk meritering vad betyder det och vem bedömer detta? Elinor Edvardsson S-wne IBL/CUL E6 rundabordsamtal om vad pedagogisk skicklighet och pedagogisk meritering betyder

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i HANDIKAPPVETENSKAP Disability Science Studieplanen är utfärdad den 16 mars 2010 (dnr CF 62-642/2008). 1 Den har senast ändrats den 11

Läs mer

Anställningsordningen finns tillgänglig via universitetets elektroniska lokala regelsamling (webbadress: http://regelverk.liu.se).

Anställningsordningen finns tillgänglig via universitetets elektroniska lokala regelsamling (webbadress: http://regelverk.liu.se). 2012-12-07 BILAGA Dnr LiU-2012-01933 USP 2012-6.8 1(17) Anställningsordning Enligt 2 kap 2 9 p högskoleförordningen (HF) ska universitetsstyrelsen besluta om en anställningsordning. Universitetsstyrelsen

Läs mer

16 Ett högskolebibliotek ska avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna samlingarna till andra högskolebiblioteks förfogande. Förordning (2010:1064).

16 Ett högskolebibliotek ska avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna samlingarna till andra högskolebiblioteks förfogande. Förordning (2010:1064). 16 Ett högskolebibliotek ska avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna samlingarna till andra högskolebiblioteks förfogande. Förordning (2010:1064). 3 kap. Har upphävts genom förordning (2010:1064). 4

Läs mer

Sveriges Lantbruksuniversitet

Sveriges Lantbruksuniversitet Sveriges Lantbruksuniversitet Lokala avtal Arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för forskare/lärare m fl. Avtalet gäller med stöd av bilaga 5 ALFA (för lärare) samt med stöd av 4 kap. ALFA (för

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2013-09-10 Dnr: UmU 500-953-13. Typ av dokument:

Regler för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2013-09-10 Dnr: UmU 500-953-13. Typ av dokument: Regler för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2013-09-10 Dnr: UmU 500-953-13 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Regel Rektor 2013-09-15

Läs mer

Forskningsmeritering en orsak till tidsbegränsade anställningar

Forskningsmeritering en orsak till tidsbegränsade anställningar STATISTISK ANALYS 1(10) Avdelning / löpunmmer 2014-10-14 / 8 Analysavdelningen Handläggare Per Gillström 08-563 085 16 per.gillstrom@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av formerna

Läs mer

Planmall för arbetsliv. Jämställdhets- och likabehandlingsplan

Planmall för arbetsliv. Jämställdhets- och likabehandlingsplan Planmall för arbetsliv Jämställdhets- och likabehandlingsplan Inledning och målsättning Det interna jämställdhets- och likabehandlingsarbete ska främja allas lika rätt i frågor om arbete, anställnings-

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2013 (inklusive konkreta mål för likabehandling av studenter och åtgärdsprogram mot sexuella trakasserier)

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2013 (inklusive konkreta mål för likabehandling av studenter och åtgärdsprogram mot sexuella trakasserier) JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2013 (inklusive konkreta mål för likabehandling av studenter och åtgärdsprogram mot sexuella trakasserier) Jämställdhet Institutionen för Medicinsk Biokemi och Mikrobiologi (IMBIM) Uppsala

Läs mer

Göteborgsregionens kommunalförbund. Kartläggning av förstelärare (grundskola) inom Göteborgsregionen 2015-04-23

Göteborgsregionens kommunalförbund. Kartläggning av förstelärare (grundskola) inom Göteborgsregionen 2015-04-23 Göteborgsregionens kommunalförbund Kartläggning av förstelärare (grundskola) inom Göteborgsregionen 215-4-23 Innehåll Bakgrund 3 Ale 4 Alingsås 5 Göteborgs Stad 6 Härryda 7 Kungsbacka 8 Lerum 9 Mölndal

Läs mer

Licentiatexamen För licentiatexamen ska följande mål vara uppfyllda:

Licentiatexamen För licentiatexamen ska följande mål vara uppfyllda: Fastställd datum 2012-05-03 Dnr FAK 2012/128 Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap (FHSAB) Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning

Läs mer

Riktlinjer för anställda

Riktlinjer för anställda Riktlinjer för anställda Följande riktlinjer och villkor gäller för anställda vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion. Riktlinjerna kompletterar de regler som gäller vid Göteborgs universitet

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i BIOMEDICIN Biomedicine Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för hälsa, medicin och vård den 8 maj 2007 (dnr CF 62-259/2007).

Läs mer

Anvisningar för sökande avseende universitetslektor vid HT-fakulteterna

Anvisningar för sökande avseende universitetslektor vid HT-fakulteterna PM 2012-04-11 m. ändr. 2015-02-12 Dnr HT 2012/200 A 10 1 Fakultetsstyrelsens arbetsutskott Anvisningar för sökande avseende universitetslektor vid HT-fakulteterna Observera att ansökningar endast tas emot

Läs mer

Anställningsordning för lärare och forskare vid Karolinska Institutet

Anställningsordning för lärare och forskare vid Karolinska Institutet Dnr 422/2012-200 Anställningsordning för lärare och forskare vid Karolinska Institutet Giltig från 2012-03-01 Fastställd av Konsistoriet vid Karolinska Institutet den 20 februari 2012 INNEHÅLL 1. INLEDNING...

Läs mer

HELSINGFORS UNIVERSITETS PERSONALPOLITISKA RIKTLINJER

HELSINGFORS UNIVERSITETS PERSONALPOLITISKA RIKTLINJER Bilaga till rektors beslut 97/2013 22.5.2013 HELSINGFORS UNIVERSITETS PERSONALPOLITISKA RIKTLINJER Personalpolitikens utgångspunkt och mål Helsingfors universitets personalpolitik utgår från att universitetet

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Nationalekonomi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Nationalekonomi Fastställt datum 2013-01-31 Fakultetsstyrelsen Ekonomihögskolan Dnr FAK 2011/629 Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de lokala regler för

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Karriärtjänster för lärare i Malmö kommun 2014 2014-02-25. Moa Morin Utredningssekreterare moa.morin@malmo.se

Tjänsteskrivelse. Karriärtjänster för lärare i Malmö kommun 2014 2014-02-25. Moa Morin Utredningssekreterare moa.morin@malmo.se Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (8) Datum 2014-02-25 Tjänsteskrivelse Vår referens Moa Morin Utredningssekreterare moa.morin@malmo.se Karriärtjänster för lärare i Malmö kommun 2014 GrF-2013/21 Sammanfattning

Läs mer

Kungliga tekniska högskolan

Kungliga tekniska högskolan Kungliga tekniska högskolan Kungl Tekniska Högskolan FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Dnr 930-1196-98 1998-12-21 Doss 151 Parter Arbetsgivarsidan Jaak Berendson KTH Sven Englund KTH Arbetstagarsidan Anders J Thor

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå 2016

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå 2016 1(9) SLU ID:ua.2016.1.1.1-438 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Forskning och utbildning på forskarnivå Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Styrelsen Avdelning/kansli: Planeringsavdelningen Handläggare:

Läs mer

Mall för ansökan 1 ANSÖKAN 2 CV

Mall för ansökan 1 ANSÖKAN 2 CV Mall för ansökan (utdrag ur Kompletterande riktlinjer Anställningsordning) Detta avsnitt är en anvisning till sökande för anställning som professor, lektor, postdoktor och adjunkt. Bilagan gäller även

Läs mer

Diarienummer STYR 2014/973

Diarienummer STYR 2014/973 Diarienummer STYR 2014/973 Naturvetenskapliga fakulteten Vid befordran till en anställning som professor vid naturvetenskapliga fakulteten tillämpas högskoleförordningen (SFS 2010:1064, inledande text)

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Vad innebär aktiva åtgärder mot diskriminering?

Vad innebär aktiva åtgärder mot diskriminering? Vad innebär aktiva åtgärder mot diskriminering? Örebro universitet 22 november 2011 Olle Andersson Brynja www.do.se, olle.brynja@do.se, 08-120 20 700 Det här är DO Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en

Läs mer

Att bli DOCENT vid LiTH. Anvisningar, kommentarer och råd Lars Eldén (Tidigare versioner: Dan Loyd, Ulf Nilsson)

Att bli DOCENT vid LiTH. Anvisningar, kommentarer och råd Lars Eldén (Tidigare versioner: Dan Loyd, Ulf Nilsson) Att bli DOCENT vid LiTH Anvisningar, kommentarer och råd Lars Eldén (Tidigare versioner: Dan Loyd, Ulf Nilsson) LiTHs syn på docentkompetens Det ökar LiTH:s vetenskapliga kompetens inom grundutbildning,

Läs mer

Anställningsordning. för anställning som och befordran till lärare. vid Stockholms universitet (AOSU)

Anställningsordning. för anställning som och befordran till lärare. vid Stockholms universitet (AOSU) 1 (23) 2015-05-22 SU FV-2.3.1.2-1370-15 Anställningsordning för anställning som och befordran till lärare vid Stockholms universitet (AOSU) Fastställd av universitetsstyrelsen 2015-05-22. Ersätter tidigare

Läs mer

UPPFÖLJNING AV 2010 ÅRS JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN. Nämndens mål: Vi tar tillvara olikheter och mångfald

UPPFÖLJNING AV 2010 ÅRS JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN. Nämndens mål: Vi tar tillvara olikheter och mångfald SKÄRHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING ADMINISTRATIVA AVDEL NINGEN BILAGA 6 VB 2010 SID 1 (6) 2011-01-26 UPPFÖLJNING AV 2010 ÅRS JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN Nämndens mål: Vi tar tillvara olikheter och mångfald

Läs mer

Biträdande. universitetslektor

Biträdande. universitetslektor Doktorand Post doktor Junior universitetslektor Biträdande universitetslektor Universitets- lektor Biträdande professor Professor Universitets- adjunkt Extern rekrytering Kompetensprövning för befordran

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN. för Söderhamns kommun 2006/2008

JÄMSTÄLLDHETSPLAN. för Söderhamns kommun 2006/2008 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Söderhamns kommun 2006/2008 Jämställdhetsplan för Söderhamns Kommun. Denna jämställdhetsplan är framtagen och utformad utifrån bestämmelser och anvisningar i jämställdhetslagen, JämL,

Läs mer

Anställning efter avgång med ålderspension. Fastställd av rektor 2016-04-12 Dnr: FS 1.1-530-16

Anställning efter avgång med ålderspension. Fastställd av rektor 2016-04-12 Dnr: FS 1.1-530-16 Anställning efter avgång med ålderspension Fastställd av rektor 2016-04-12 Dnr: FS 1.1-530-16 Denna regel ersätter tidigare fastställt beslut av rektor, dnr FS 1.1.2-135-14 Typ av dokument: Beslutad av:

Läs mer

Gunnel Liliefelt-Gustafsson den / 2008. Solbritt Lonne-Rahm den / 2008

Gunnel Liliefelt-Gustafsson den / 2008. Solbritt Lonne-Rahm den / 2008 1(6) Justeras: Gunnel Liliefelt-Gustafsson den / 2008 Solbritt Lonne-Rahm den / 2008 Lokal förhandlingsordning för löneöversyn 2008 vid Karolinska Universitetssjukhuset Parter: Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

KARRIÄRVÄGAR M.M. I FRÅGA OM LÄRARE I SKOLVÄSENDET Promemoria

KARRIÄRVÄGAR M.M. I FRÅGA OM LÄRARE I SKOLVÄSENDET Promemoria Dokument Sida YTTRANDE 1 (7) Datum Referens: Samhällspolitik och analys/german Bender 2012-12-19 Direkttel: 08-782 91 85 E-post: german.bender@tco.se Utbildningsdepartementet 103 33 STOCKHOLM KARRIÄRVÄGAR

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogik Ämnesbeskrivning

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogik Ämnesbeskrivning Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt i universietets lokala regler för utbildning på forskarnivå. I universitetets arbets-, besluts- och delegationsordningar

Läs mer

Beslutsdatum Beslutsfattare Universitetsstyrelsen. Anställningsordning. Dnr

Beslutsdatum Beslutsfattare Universitetsstyrelsen. Anställningsordning. Dnr Beslutsdatum 2013-06-18 Beslutsfattare Universitetsstyrelsen Anställningsordning Dnr 2552-11 Universitetsstyrelsen 2013-06-18 2552-11 Personal Ersätter US 47-12 2 av 16 ANSTÄLLNINGSORDNING FÖR LTU Innehållsförteckning

Läs mer

Nationella jämställdhetsmål

Nationella jämställdhetsmål Grästorps kommun Jämställdhetsplan Antagandebeslut: Kommunstyrelsen 2014-04-08, 86 Giltighet: 2014-2016 Utgångspunkter Grästorp kommuns jämställdhetsplan tar sin utgångspunkt från de nationella jämställdhetsmålen,

Läs mer

Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet

Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet Förslag fastställd av Institutionsstyrelsen 2011-10-28 Reviderad 2012-02-13 Reviderad 2015-03-27 Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Mittuniversitetet

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Mittuniversitetet MITTUNIVERSITETET 2011-02-15 Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Mittuniversitetet 1. Vad är en doktorand 1 kap 4 HF: Med student avses i denna förordning den som är antagen till och bedriver

Läs mer

Delegation av beslut i anställningsärenden från Områdesnämnden för naturvetenskap, tillika Naturvetenskapliga fakultetsnämnden, eller från dekanus.

Delegation av beslut i anställningsärenden från Områdesnämnden för naturvetenskap, tillika Naturvetenskapliga fakultetsnämnden, eller från dekanus. 1 (6) BESLUT 2012-02-01 ON/FN 2012-05-22 ON/FN (del), rev 2012-12-05 ON/FN rev Bilaga till Delegationsordning Områdeskansliet för naturvetenskap Delegation av beslut i anställningsärenden från Områdesnämnden

Läs mer

Riktlinjer gällande bisysslor vid Luleå tekniska universitet

Riktlinjer gällande bisysslor vid Luleå tekniska universitet Riktlinjer gällande bisysslor vid Luleå tekniska universitet 1. Inledning I Luleå tekniska universitets (LTU) uppdrag ingår att samverka med såväl näringslivet som samhället i övrigt. Många lärare, forskare

Läs mer

Arbetsordning med regler för delegering vid Stockholms universitet

Arbetsordning med regler för delegering vid Stockholms universitet Dnr SU FV-1.2.1-1557-14 Arbetsordning med regler för delegering vid Stockholms universitet Fastställd av universitetsstyrelsen 2013-04-19 reviderad 2014-05-23 att gälla fr.o.m. 2014-05-23 1 (14) 1. Inledning...

Läs mer

Att sätta lön vid lönerevision

Att sätta lön vid lönerevision 1 (7) BESLUT 2012-05-16 Dnr SU 609-1594-12 Personalchefen Att sätta lön vid lönerevision Stockholms universitet Telefon: 08-16 20 00 Universitetsvägen 10 A 106 91 Stockholm 2 (7) Innehåll Inledning...

Läs mer

ANSTÄLLNINGSORDNING. anställning och befordran av lärare. reviderad 2013-02-18

ANSTÄLLNINGSORDNING. anställning och befordran av lärare. reviderad 2013-02-18 ANSTÄLLNINGSORDNING anställning och befordran av lärare reviderad 2013-02-18 Styrdokument: Beslut US 2013-02-18 Dnr C 2013/295 Ersätter Dnr C 2012/258 Giltighetstid fr o m 2013-02-18 T o m Tillsv. Ansvarig

Läs mer

LÖNEAVTAL Tjänstemän i Bemanningsföretag

LÖNEAVTAL Tjänstemän i Bemanningsföretag LÖNEAVTAL Tjänstemän i Bemanningsföretag AVTAL TECKNAT 2016 Giltighetstid: 2016-05-01 2017-04-30 Akademikerförbunden Innehållsförteckning Löner Unionen... 3 Förhandlingsordning vid lönerevision Unionen...

Läs mer

Riktlinjer för prolongation av utbildningsbidrag och anställning som doktorand inom

Riktlinjer för prolongation av utbildningsbidrag och anställning som doktorand inom Dnr SPRÅKFAK 2015/8 Riktlinjer för prolongation av utbildningsbidrag och anställning som doktorand inom Språkvetenskapliga Fastställd av Språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2015-05-21 Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer till sökande och sakkunniga för bedömning av ansökan om befordran till professor

Riktlinjer till sökande och sakkunniga för bedömning av ansökan om befordran till professor Sid 1 (6) Riktlinjer till sökande och sakkunniga för bedömning av ansökan om befordran till professor Behörighet Behörighet att anställas som professor regleras av Högskoleförordningen (HF 4 kap; utdrag

Läs mer