Regler vid rekrytering och befordran av lärare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regler vid rekrytering och befordran av lärare"

Transkript

1 HÖGSKOLAN I BORÅS REGLER Gemensamma Förvaltningen Personalavdelning Dnr Terese Schoultz Gedda, Personalhandläggare Regler vid rekrytering och befordran av lärare Innehåll 1 Regler vid rekrytering och befordran av lärare Beredning av lärarrekrytering Handläggningsordning Jämställdhet Anställningsutskott Tillsättning av ledamöter Anställningsutskottets uppdrag Samverkan Ansvarsfördelning Institutionerna Personalavdelning Anställningsutskottets ordförande Anställningsutskottets rekommendation till anställning och befordran Anställningsunderlag och anställningsprofil Annonsering Ansökan Sakkunniga Utseende av sakkunniga Utskick till sakkunniga Sakkunnigutlåtande Kallelse till anställning som professor Befordran Beredning Universitetslektor och biträdande professor till professor Universitetslektor till biträdande professor Biträdande universitetslektor till universitetslektor Universitetsadjunkt till universitetslektor

2 8.1.5 Lärare anställda i konstnärlig verksamhet Ansökan Annan yrkesskicklighet Avslag Beslut Beslut om anställning Handläggning av beslut om anställning Beslut om att avbryta anställningsförfarande Introduktion av nyanställda Överklagande

3 1 Regler vid rekrytering och befordran av lärare Detta dokument är ett komplement till Anställningsordningen för Högskolan i Borås, dnr , och omfattar beredning, arbetsordning samt praktisk tillämpning av Anställningsordningen i enskilda delar. Reglerna beskriver hur lärarrekryteringar, befordran och kompetensprövning går till samt vem som ansvarar för olika delar av processen. Beslut om Regler för rekrytering och befordran av lärare fattas av rektor efter förslag från Forsknings- och Utbildningsnämnden (FoU-nämnden) och Nämnden för konstnärlig forskning och utbildning (KFU) (5 kap. 11 SOB, FoU-nämnden och 5 kap. 14 SOB, KFU) 2 Beredning av lärarrekrytering Vid lärarrekryteringar är flera aktörer inblandade, både inom högskolan samt sökande och sakkunniga. Personalavdelningen ansvarar för att säkerställa kvaliteten i hela processen vilket innebär att handläggare från personalavdelningen följer ett ärende från start till mål samt att personalavdelningen utbildar och informerar rekryterande chefer och utskottsledamöter i gällande regelverk och praxis. 2.1 Handläggningsordning Forsknings- och Utbildningsnämnden och Nämnden för konstnärlig forskning och utbildning inrättar gemensamt ett utskott för beredning av rekrytering och befordran av lärare, kallat Anställningsutskottet, och delegerar därmed ansvar för beredning av dessa ärenden till utskottet. Anställningsutskottet har även befogenhet och ansvar att fatta beslut om - att anställningsprofil för biträdande professorer, universitetslektorer och universitetsadjunkter är i linje med fastställt regelverk - förslag på sakkunniga - förslag på vem som ska anställas Anställningsutskottet kan delegera till sin respektive ordförande att fatta beslut om förslag på sakkunniga. Anställningsutskottets ordförande får besluta om kompletterande utredningsåtgärder i anställningsärenden samt bestämma att ytterligare personer ska inbjudas att med närvaro- och yttranderätt delta i utskottets beredning av ärendet. Efter avslutad beredning i Anställningsutskottet lämnar berörd personalhandläggare beslutsförslag till prefekt alternativt rektor vid professorsrekryteringar. När det gäller handläggning av seniora lärare sker detta genom ett förenklat förfarande då det gäller återanställning av lärare som fyllt 67 år. Prefekt lämnar anställningsunderlag till personalhandläggare som tillser att anställningsbeslut skrivs. 2.2 Jämställdhet Om en grupp av personer ska lämna förslag på sökande som bör komma i fråga för en anställning som lärare, ska kvinnor och män vara jämställt representerade i gruppen. Detta gäller dock inte om det finns synnerliga skäl. (HF 4 kap 5 ) 3

4 Jämställdhetsaspekter ska konsekvent beaktas. Detta gäller såväl vid sammansättningen av olika organ som vid prövningen av meriteringen för sökande av olika kön till läraranställningar. Om ett av könen är underrepresenterat med mindre än 40 procent av den berörda kategorin arbetstagare på en arbetsplats, anses detta kön enligt praxis vid Högskolan i Borås vara underrepresenterat. Som arbetsplats ska gälla respektive institution/enhet. Det ankommer på Anställningsutskottet att pröva anställningsärende utifrån jämställdhetsaspekten och att dokumentera resultatet av denna prövning. När en kvinna och en man är huvudkonkurrenter om en anställning, och deras meriter bedöms vara jämbördiga eller i huvudsak jämbördiga, ska den sökande som företräder underrepresenterat kön i första hand komma i fråga för anställning. 2.2 Anställningsutskott Alla ärenden rörande anställningar, befordran och docentmeritering bereds av ett utskott som utses gemensamt av Forsknings- och utbildningsnämnden och Nämnden för konstnärlig forskning och utbildning. Vid utseende av representanter i utskottet ska jämn könsfördelning eftersträvas Tillsättning av ledamöter Nämnderna kan vid behov utse en valberedning som föreslår ledamöter samt suppleanter Anställningsutskottets sammansättning Ordinarie ledamöter: - En ordförande - Tre lärarrepresentanter varav en professor - Två studentrepresentanter varav en doktorand (i möjligaste mån) - Sekreterare (personalhandläggare) Utöver ordinarie ledamöter utser nämnderna en förste och en andre suppleant som träder in vid ordinarie ledamots frånvaro. Adjungerade ledamöter Vid varje rekryteringsärende ska prefekt från rekryterande institution samt två lärarrepresentanter med kompetens från aktuellt ämnesområde adjungeras in i utskottet. Lärarrepresentant utses av ordförande i Anställningsutskottet efter delegation från nämnderna. Lärarrepresentanterna har rösträtt. Vid professorsrekrytering adjungeras även en professor med ämneskompetens. Sakkunniga i ärendet kan adjungeras vid behov Anställningsutskottets uppdrag Ledamöterna i Anställningsutskottet ska ha hög kompetens gällande interna och externa styrdokument för anställning och befordran och ska i sitt uppdrag sträva efter att hitta arbetssätt och metoder som utvecklar, effektiviserar och kvalitetssäkrar processer för rekrytering och befordran. Uppdraget sträcker sig i normalfallet till tre år. Möte sker en gång per månad. Ledamöterna ska erhålla erforderlig tid för uppdraget. 4

5 2.3 Samverkan Den rekryterande enheten/institutionen ska så tidigt som möjligt informera arbetstagarorganisationerna om att en rekryteringsprocess inleds. Fackliga representanter inbjuds att träffa alla sökande som kallas till intervju. Innan beslut om tillsättning sker ska prefekt lämna information till de fackliga representanterna. 2.4 Ansvarsfördelning Institutionerna Prefekt ansvarar för att skapa anställningsunderlag och annons vilket sker i samråd med personalhandläggare. Prefekter ansvarar för att intervju/provföreläsning genomförs vid institutionen innan möte i Anställningsutskottet samt, vid behov, skapa besöksprogram för de sökande där högskolan och institutionen presenteras Personalavdelning Personalavdelningen ansvarar för all rekryteringsadministration i ett rekryteringsärende och är sekreterare i Anställningsutskottet. Personalhandläggare tar referenser i samråd med prefekt Anställningsutskottets ordförande Ordförande i Anställningsutskottet beslutar om att anställningsprofil för biträdande professorer, universitetslektorer och universitetsadjunkter är i linje med fastställt regelverk. Vidare ingår i uppdraget att besluta om att utse sakkunniga efter förslag från prefekt, beslut om vilka sökande som ska sakkunnigprövas samt vilka sökande som ska kallas till intervju i Anställningsutskottet. Beslut om att utse sakkunnig sker efter samråd med ordförande i respektive nämnd. 2.5 Anställningsutskottets rekommendation till anställning och befordran Utskottet rekommenderar till beslut om anställning och befordran. Protokollet ska ge en tydlig motivering till rekommendationen. Följande fyra moment ligger till grund för Anställningsutskottets rekommendation: - sakkunnigutlåtande - intervju - alternativt provföreläsning av sökande på institutionen - referenstagning - intervju av sökande i Anställningsutskottet Beslut till rekommendation fattas utifrån en sammanvägning av ovan nämnda fyra moment. Punkt ett till tre sammanställs i anslutning till punkt fyra. Resultat av intervju/provföreläsning vid institutionen och referenstagning redovisas av personalhandläggaren alternativt prefekten och vägs samman med resultatet från övriga punkter. Efter intervju ska nämnderna eller av dem utsedda utskottsledamöter rekommendera anställning av sökande vilket kan ske genom att de som intervjuats rangordnas etta, tvåa osv. Rangordningen görs för att veta att den som placerats som tvåa också är rekommenderad för anställning om det av någon anledning inte skulle bli någon anställning för den som rangordnats först. Om fler sökande intervjuas varav någon inte är aktuell för rekommendation till anställning ska denna person inte rangordnas i protokollet. 5

6 3 Anställningsunderlag och anställningsprofil Initiativ till att inleda ett förfarande för att anställa en lärare tas normalt av prefekt som utformar ett anställningsunderlag som ska innehålla en redogörelse för anställningsbehov, finansieringsmöjligheter samt vilket rekryteringsförfarande som bör tillämpas. Mall för anställningsunderlag finns på högskolans webb och ska alltid användas. Anställningsunderlaget ligger till grund för rektors beslut om att inleda tillsättningsförfarande. Underlaget ska föredras för rektor av ansvarig handläggare vid personalavdelningen. Innan ett rekryteringsförfarande gällande professor påbörjas, ska rektor fastställa anställningsprofil vilket sker efter samråd med berörd nämndordförande. För andra läraranställningar än professor fattar ordförande i Anställningsutskottet, efter delegation, beslut att anställningsprofil är i linje med fastställt regelverk. Anställningsprofilen ska ligga till grund för utannonseringen av befattningen. I anställningsprofilen ska anges: - ämnesområdet för anställningen - behörighetskraven - bedömningsgrunderna och deras relativa vikt - de arbetsuppgifter som i första hand ska ingå i befattningen 4 Annonsering Huvudregeln för annonsering är att läraranställning ska kungöras ledig genom annonsering eller informeras om genom likvärdigt förfarande. Prefekt ansvarar för utformning av annons i samråd med personalavdelningen. Annonsering sker på högskolans webbplats och anslagstavla, hos arbetsförmedlingen samt vid behov i andra lämpliga medier. Ansökningstiden bör vara minst tre veckor. Undantag från kravet på utannonsering gäller: - företrädesrätt till återanställning eller till anställning med högre sysselsättningsgrad samt omplacering - anställning som omfattar kortare tid än sex månader - befordran till högre anställning - anställning som adjungerad professor och gästprofessor - kallelse till anställning som professor 5 Ansökan Till hjälp för meritredovisningen har högskolan utarbetat en meritportfölj, som finns på hemsidan under lediga anställningar 1. Ansökan till anställning som lärare ska innehålla: - meritförteckning (inklusive, i förekommande fall, publikationslista eller förteckning över konstnärliga projekt) 1 Högskolans webbplats, sökväg: Lediga anställningar / Rekryteringsprocess 6

7 - redogörelse för sökandens erfarenhet av forskning, konstnärligt utvecklingsarbete, utbildning, administration (inbegripet utveckling och ledning av verksamhet och personal), information om forsknings- och konstnärligt utvecklingsarbete och samverkan med det omgivande samhället (maximalt fem sidor) - avsiktsförklaring gällande vilka mål och visioner den sökande har för anställningen - betygskopior - erforderligt antal exemplar av särskilt åberopade vetenskapliga eller konstnärliga, och pedagogiska arbeten. Sökande till läraranställning får åberopa endast sådana skrifter som publicerats eller föreligger som manuskript senast vid ansökningstidens slut. Om det finns särskilda skäl, får även ansökan som kommit in för sent beaktas. Ordförande i Anställningsutskottet beslutar efter samråd med berörd prefekt i sådan fråga. Ansökan per telefax, e-post eller annat meddelande som inte är underskrivet ska accepteras men ska snarast kompletteras med egenhändigt undertecknad originalansökan. 6 Sakkunniga Med sakkunniga avses personer som är särskilt förtrogna med anställningens ämnesområde. I normalfallet ska de sakkunniga bedöma både vetenskaplig/konstnärlig och pedagogisk skicklighet. I de fall det finns behov av en särskild pedagogisk sakkunnig kan en sådan dessutom anlitas. Det är alltid tillåtet att utse fler sakkunniga om behov av det finns. Vid Högskolan i Borås gäller att två sakkunniga ska bedöma de sökande vid anställning av professor (inbegripet adjungerad professor och gästprofessor), biträdande professor samt universitetslektor om det inte är uppenbart obehövligt för prövningen av skickligheten. Person som inom de senaste fem åren redan bedömts vara lektors- eller professorsbehörig kan, om vederbörande i övrigt uppfyller kraven för att anställas som universitetslektor, biträdande professor eller professor, rekommenderas anställning med stöd av sakkunnigutlåtanden från tidigare sakkunnigprövning vid annat lärosäte, maximalt fem år gamla, under förutsättning att behörighetskraven är samma. Detta förenklade förfarande kan dock bara tillämpas då det endast finns en sökande. Vid rekrytering av postdoktorer sker prövning i första hand av en intern sakkunnig som utses av Anställningsutskottets ordförande efter förslag från prefekt. Om prefekt anser det nödvändigt kan extern sakkunnig utses enligt samma förfarande som vid läraranställningar. Om en bedömning hämtas in från två eller fler sakkunniga, ska kvinnor och män vara lika representerade. Detta gäller dock inte om det finns synnerliga skäl 2. 2 Förordning 2010:1064 7

8 6.1 Utseende av sakkunniga När ansökningstiden har gått ut och det blir känt vilka som är sökande föreslår prefekten sakkunnig till ordförande för Anställningsutskottet som därefter inskaffar en formell bekräftelse från den tilltänkte sakkunnige. Det ska tydligt framgå att jäv inte föreligger och att jämställdhetsaspekten av de sakkunniga har beaktats. Mall finns på webben för utseende av sakkunniga och ska alltid användas. Sakkunniga har normalt två månader på sig för att granska sökande. Prefekten kan träffa överenskommelse om annan tidsplan med sakkunniga. Sakkunniga erhåller arvode enligt lokalt ALFA. Arvodesbeloppen ses över i samband med lönerevision. 6.2 Utskick till sakkunniga Prefekten tillsammans med ordförande i Anställningsutskottet beslutar om vilken/vilka sökande som ska skickas till sakkunniga för bedömning. Endast uppenbart obehöriga sökande skickas inte för granskning. Personalhandläggare tillser att sakkunniga erhåller följande underlag: - annons - de sökandes handlingar - de sökandes vetenskapliga/konstnärliga - pedagogiska meritportfölj - de sökandes vetenskapliga publikationer alternativt konstnärliga prover - anställningsordningen - förslag till tidsplan för sakkunnigförfarandet 6.3 Sakkunnigutlåtande De sakkunniga ska skriva en översiktlig presentation av alla sökande där de kortfattat redogör för varje sökandes vetenskapliga, pedagogiska och övriga meritering som är av betydelse för anställningen. De sakkunniga kan välja om de vill skriva presentationen var och en för sig eller gemensamt. De sakkunniga skall var och en för sig redogöra för skickligheten för de sökande som främst bör komma ifråga för anställningen. Skickligheten beträffande de viktigaste bedömningsgrunderna ska redovisas var för sig och en sammanvägning av den sökandes alla meriter ska göras. De sakkunniga ska var och en för sig ange en tätgrupp om tre till fem personer av de sökande som främst bör komma ifråga för anställning. Tätgruppen ska i normalfallet vara utan inbördes rangordning om inte den sakkunnige finner någon kandidat så överlägsen i relation till den aktuella anställningens kravprofil att denne behöver lyftas fram, vilket i så fall särskilt skall motiveras. Bedömningen ska göras dels beträffande var och en av de viktigaste bedömningsgrunderna och dels som en helhetsbedömning. I de fall en sakkunnig finner att inte någon av de sökande bör föreslås för anställning, ska detta framgå av yttrandet. Högskolan har utarbetat Guidelines for reviewers 3 som stöd för sakkunniga i sin bedömning. 3 Högskolans webbplats, sökväg: Personal / Anvisningar&Regler / Rekrytering av personal / Regler&lagar vid rekrytering. 8

9 7 Kallelse till anställning som professor Rektor kan besluta om att kalla till anställning som professor utan utannonsering om det är av särskild betydelse för viss verksamhet vid Högskolan i Borås. Denna regel ska användas restriktivt. Prefekt kan initiera en dialog med rektor om ett förslag på kallelse till anställning som professor. Den föreslagna ska vara behörig som professor inom den profil som anställningen gäller. Prefekt lämnar skriftligt förslag som väl motiverar varför denna anställning är av särskild betydelse för verksamheten och varför inte ett vanligt rekryteringsförfarande är tillämpligt, anställningsunderlag samt komplett ansökan från den tilltänkte professorn till personalavdelningen. Därefter påbörjar personalhandläggare rekryteringsförfarande i sedvanlig ordning. Beredning av kallelseförfarande sker i Anställningsutskottet. Rektor kan därefter fatta beslut om anställning om det är uppenbart att alla kriterier för kallelse till anställning som professor uppfyllts. 8 Befordran Lärare som är anställd som biträdande universitetslektor 4 eller tillsvidareanställd som biträdande professor, universitetslektor eller universitetsadjunkt ska, efter ansökan från läraren eller på initiativ från arbetsgivaren, ges möjlighet att inom ramen för sin anställning bli prövad för befordran till en högre befattning. Prövningen ska ske med lika stor omsorg och noggrannhet och med beaktande av samma behörighetskrav och bedömningsgrunder som tillämpas vid nyrekrytering. Ämnesområdet för den högre befattningen ska vara samma eller i nära anslutning som för grundanställningen. 8.1 Beredning Befordringsärenden ska i tillämpliga delar beredas av Anställningsutskottet i samma ordning som nyrekryteringsärenden. Beslutsordningen för befordran är densamma som vid anställning av motsvarande kategorier av externrekryterade lärare. I beslut om avslag på ansökan om befordran ska beslutsskälen redovisas tydligt. Prövning för befordran kan i normalfallet inte ske förrän tidigast sex månader efter det att man erhållit sin tillsvidareanställning. Detta gäller dock inte vid ansökan från biträdande universitetslektor till universitetslektor Universitetslektor och biträdande professor till professor Vid bedömning av lämplighet vid befordran till professor är det vid sidan om övriga kriterier särskilt graden av progression och framåtsyftning i forskningen som ska beaktas. Sakkunnigbedömning ska normalt inhämtas och då - om inte särskilda skäl talar emot det - av två sakkunniga från annat lärosäte. En sådan befordran är att betrakta som kompetensprövning och medför i normalfallet ingen förändring av arbetsuppgifterna i anställningen Universitetslektor till biträdande professor Sakkunnigbedömning ska normalt inhämtas och då - om inte särskilda skäl talar emot det - av två sakkunniga från annat lärosäte. En sådan befordran är att betrakta som kompetensprövning och medför i normalfallet ingen förändring av arbetsuppgifterna i anställningen. 4 Anställd enligt Högskoleförordningens lydelse innan ändring

10 8.1.3 Biträdande universitetslektor till universitetslektor 5 En biträdande lektor vid högskolan ska efter ansökan befordras till anställning tills vidare som universitetslektor om den biträdande lektorn har behörighet för sådan anställning och dessutom bedöms lämplig vid en prövning enligt de bedömningsgrunder som högskolan har ställt upp för en befordran till universitetslektor. Ämnesområdet för anställningen som universitetslektor ska vara detsamma som för anställningen som biträdande lektor. Ansökan om befordran till universitetslektor ska beredas inom högskolan på samma sätt och med samma kvalitetskriterier som vid rekrytering av universitetslektorer Universitetsadjunkt till universitetslektor En universitetsadjunkt som är anställd tills vidare kan erbjudas att efter ansökan befordras till universitetslektor om han eller hon har behörighet för sådan anställning och dessutom bedöms lämplig vid en prövning enligt de bedömningsgrunder som ställts upp för anställning som universitetslektor. När en ansökan om befordran från tillsvidareanställning som universitetsadjunkt till anställning som universitetslektor grundas på avlagd doktorsexamen, kan prövningen av den vetenskapliga kompetensen inskränkas till ett konstaterande av Anställningsutskottet att doktorsexamen avlagts inom för anställningen relevant område. Den pedagogiska skickligheten anses vara uppfylld då den anställde har genomfört högskolepedagogisk utbildning enligt de behörighetskrav som ställs vid nyanställning av universitetslektor Lärare anställda i konstnärlig verksamhet En lärare som med stöd av HF kap 4 10 (konstnärlig verksamhet) är tidsbegränsat anställd ska befordras till högre befattning om han eller hon har behörighet för sådan anställning och dessutom bedöms lämplig vid en prövning enligt de bedömningsgrunder som högskolan ställt upp för sådan befattning. En sådan befordran är dock ifråga om tidsbegränsning inte att betrakta som en ny anställning. 8.2 Ansökan Till stöd för ansökan om befordran ska den sökande inge kompletta ansökningshandlingar i enlighet med vad som gäller för ansökan till externt utannonserad anställning som professor, biträdande professor och universitetslektor (jmf avsnitt 5). 8.3 Annan yrkesskicklighet I de fall annan yrkesskicklighet än vetenskaplig skicklighet åberopas som stöd för ansökan om befordran från anställning som universitetsadjunkt till anställning som universitetslektor, ska den åsyftade yrkesskickligheten prövas utifrån samma behörighetskrav som ställs vid nyanställning (Anställningsordning dnr , p 6.4, st 4). 8.4 Avslag Sökande som fått avslag på ansökan om befordran till högre befattning rekommenderas att inge förnyad ansökan tidigast efter tre år för att under tiden hinna skaffa sig ytterligare meriter. 5 Bestämmelse enligt Högskoleförordningens lydelse innan ändring

11 9 Beslut 9.1 Beslut om anställning Beslut om anställning och befordran av professor, adjungerade professor, gästprofessor och biträdande professor fattas av rektor och får inte delegeras. Beslut om anställning och befordran rörande lärarbefattningar utöver professor, adjungerad professor och gästprofessor fattas av prefekt 6. Beslutsfattaren avgör om föredragning ska ske innan beslut. Föredragning görs, i förekommande fall, av personalhandläggare. Fackliga representanter ska så tidigt som möjligt ges information om tillsättning, dock senast fem dagar innan beslut om anställning fattas. Personalavdelningen tillser att information lämnas till fackliga representanter Handläggning av beslut om anställning Personalhandläggare ansvarar för att beslut om vem som anställts snarast ska tillkännages genom anslag på högskolans anslagstavla. Anslaget ska - jämte anvisning om hur man överklagar - delges samtliga sökande till anställningen. Personalhandläggare ansvarar för övrig rekryteringsadministration. 9.2 Beslut om att avbryta anställningsförfarande Rekryteringen kan avbrytas om till exempel rekryteringsunderlaget är otillräckligt eller om det har tillkommit nya omständigheter som gör att anställning inte kan ske. Beslut om avbrytande av anställningsförfarande gällande professor, adjungerade professor, gästprofessor och biträdande professor fattas av rektor. Beslut om avbrytande av anställningsförfarande för övriga lärarkategorier fattas av prefekt 7. Beslutet om att avbryta anställningsförfarandet behöver inte motiveras till sökande och går inte att överklaga 10 Introduktion av nyanställda Högskolan i Borås vill vara en arbetsgivare som skapar bra förutsättningar för en bra fysisk och psykosocial arbetsmiljö 8. Genom att introducera alla nyanställda så snabbt som möjligt i vår organisation och arbetssätt skapar det ett första steg för detta. Det är också av stor betydelse av hur vi uppfattas som arbetsgivare och arbetsplats. Ett varmt välkomnande och en genomtänkt introduktion gör att den anställde känner sig viktig och behövd och skapar förutsättningar för att den anställde snabbare ska komma in i sitt arbete. 6 Rektors besluts- och delegationsordning, dnr Rektors besluts- och delegationsordning, dnr Riktlinjer för introduktion av nyanställd personal, dnr

12 Introduktionen skall anpassas till den nyanställdes behov. Upplägg och innehåll för introduktionen varierar bl a beroende på vem den nyanställde är samt vilka arbetsuppgifter som han eller hon är anställd för att utföra. Närmaste chef är ansvarig för att den nyanställde introduceras i sitt nya arbete. Personalavdelningen har arbetat fram en rutin och en checklista som kan användas som stöd vid introduktion av nya medarbetare på arbetsplatsen. Rutin och checklista finns på högskolans hemsida. En central introduktion, som ger deltagarna en värdefull information om högskolans olika delar, erbjuds kontinuerligt till nyanställda. 11 Överklagande Beslut om vem som anställts ska snarast tillkännages genom anslag på högskolans anslagstavla. Anslaget ska jämte hänvisning om hur man överklagar delges samtliga sökande till anställningen. Personalavdelningen ansvarar för att tillkännage beslutet. Överklagandetiden löper ut tre veckor efter att beslutet har anslagits och meddelande om beslut har skickats till övriga sökande. Ett överklagande som inkommit i tid ska skyndsamt översändas till Överklagandenämnden för högskolan (ÖHN), tillsammans med övrigt erforderligt underlag i anställningsärendet. Handläggare vid personalavdelningen ansvarar för att handlingar skickas till ÖHN, samt för handläggarstöd till prefekt/anställningsutskott samt rektor. Handlingar som ska skickas in till ÖHN : - högskolans beslut om anställningsprofil och ledigkungörelse - ansökningshandlingar för den anställde samt den/de klagande - eventuella sakkunnigutlåtanden och yttranden/protokoll från Anställningsutskottet - anställningsbeslutet - överklagandet i original - alla övriga handlingar som kan ha betydelse för ärendet - uppgift om telefonnummer och/eller e-postadress till handläggaren vid högskolan 12

Anställningsordning för anställning som lärare, postdoktorer, doktorander, amanuenser och assistenter

Anställningsordning för anställning som lärare, postdoktorer, doktorander, amanuenser och assistenter Anställningsordning för anställning som lärare, postdoktorer, doktorander, amanuenser och assistenter Fastställd av högskolestyrelsen 2003-06-05, dnr 192-03-10 Reviderad av högskolestyrelsen 2003-12-11,

Läs mer

Anställningsordning. för anställning som och befordran till lärare. vid Stockholms universitet (AOSU)

Anställningsordning. för anställning som och befordran till lärare. vid Stockholms universitet (AOSU) 1 (21) 2010-12-03 Dnr SU 601-3485-10 Anställningsordning för anställning som och befordran till lärare vid Stockholms universitet (AOSU) Fastställd av universitetsstyrelsen 2010-12-03 att gälla fr.o.m.

Läs mer

För utbildning och forskning ska det finnas professorer och lektorer anställda som lärare vid högskolorna.

För utbildning och forskning ska det finnas professorer och lektorer anställda som lärare vid högskolorna. 1 (9) ANSTÄLLNINGSORDNING Högskolestyrelsens beslut 2015-06-03 Dnr 2015/642 A21 Anställningsordning för Högskolan Väst Inledning Vid högskolan ska finnas en anställningsordning med de regler som tillämpas

Läs mer

Regler vid rekrytering och befordran av lärare

Regler vid rekrytering och befordran av lärare HÖGSKOLAN I BORÅS REGLER Verksamhetsstöd/HR Terese Schoultz Gedda, Personalhandläggare 2014-07-01 Dnr 603-14 Fastställd av rektor 2012-11-22, dnr 327-12-10 Reviderad av rektor 2014-02-10, dnr 82-14 Reviderad

Läs mer

Anställningsordning vid Högskolan i Gävle

Anställningsordning vid Högskolan i Gävle 1 Marianne Wiktorin Dnr 2011/771 Bil 35 Rektors kansli 2011-05-30 Fastställd av Högskolestyrelsen 2011-06-10 Anställningsordning vid Högskolan i Gävle 1 INLEDNING Vid varje högskola ska högskolestyrelsen

Läs mer

Dnr: LNU 2012/359. Anställningsordning. för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet. Beslut 2011-12-08 Reviderad 2012-09-27

Dnr: LNU 2012/359. Anställningsordning. för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet. Beslut 2011-12-08 Reviderad 2012-09-27 Dnr: LNU 2012/359 Anställningsordning för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet Beslut 2011-12-08 Reviderad 2012-09-27 Innehåll för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet 1 1 GRUNDLÄGGANDE

Läs mer

Anställningsordning vid Högskolan i Gävle. Beslutad av Högskolestyrelsen 2014-12-12 Dnr HIG-STYR 2014/137

Anställningsordning vid Högskolan i Gävle. Beslutad av Högskolestyrelsen 2014-12-12 Dnr HIG-STYR 2014/137 Anställningsordning vid Högskolan i Gävle Beslutad av Högskolestyrelsen 2014-12-12 Dnr HIG-STYR 2014/137 1 Anställningsordning vid Högskolan i Gävle HIG-STYR 2014/137 Inledning Fastställt av Högskolestyrelsen

Läs mer

Anställningsordning för Högskolan Kristianstad

Anställningsordning för Högskolan Kristianstad Reviderad och fastställd av högskolestyrelsen 2015-06-11 Reviderad och fastställd av högskolestyrelsen 2013-06-19 Dnr 2012-141-82 Anställningsordning för Högskolan Kristianstad Sida 2 av 22 Innehåll Rekryteringspolicy...

Läs mer

1 REKRYTERING AV LÄRARE 1.1 ALLMÄNT OM REKRYTERING AV LÄRARE

1 REKRYTERING AV LÄRARE 1.1 ALLMÄNT OM REKRYTERING AV LÄRARE PA-HANDBOKEN 1 1.1 Allmänt om rekrytering av lärare Detta gäller allmänt för kungörande av anställning som professor, universitetslektor och forskarassistent. När det gäller rekryteringsprocessen som helhet

Läs mer

2014-09-19. Med stöd av 2 kap. 2 första stycket 9 p högskoleförordningen (1993:100) (HF) beslutar Lunds universitet om följande anställningsordning.

2014-09-19. Med stöd av 2 kap. 2 första stycket 9 p högskoleförordningen (1993:100) (HF) beslutar Lunds universitet om följande anställningsordning. BESLUT Dnr STYR 2014/676 1 2014-09-19 Universitetsstyrelsen Lunds universitets anställningsordning Med stöd av 2 kap. 2 första stycket 9 p högskoleförordningen (1993:100) (HF) beslutar Lunds universitet

Läs mer

Regler vid rekrytering och befordran av lärare

Regler vid rekrytering och befordran av lärare Regler vid rekrytering och befordran av lärare Fastställd av rektor 2012-11-22, dnr 327-12-10 Reviderad av rektor 2014-02-10, dnr 82-14 Reviderad enligt beslut om konvertering 2014-07-01, dnr 603-14 Reviderad

Läs mer

ANSTÄLLNINGSORDNING VID ÖREBRO UNIVERSITET

ANSTÄLLNINGSORDNING VID ÖREBRO UNIVERSITET Dnr: ORU 1.2.1-4488/2013 ANSTÄLLNINGSORDNING VID ÖREBRO UNIVERSITET Fastställd av: styrelsen Datum: 2013-12-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Disposition av Anställningsordningen 3. Utgångspunkter

Läs mer

ANSTÄLLNING. Personalenheten Bengt Wirbäck 2003-05-23 Dnr 20-245/03 HANTERINGSANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida. Ett anställningsärendes gång 2

ANSTÄLLNING. Personalenheten Bengt Wirbäck 2003-05-23 Dnr 20-245/03 HANTERINGSANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida. Ett anställningsärendes gång 2 Personalenheten Bengt Wirbäck 2003-05-23 Dnr 20-245/03 ANSTÄLLNING HANTERINGSANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ett anställningsärendes gång 2 Sida Befordran 7 Regler för tidsbegränsade anställningar 7 Företräde

Läs mer

Att anställa vid LTH LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA LUNDS UNIVERSITET

Att anställa vid LTH LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA LUNDS UNIVERSITET Att anställa vid LTH LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA LUNDS UNIVERSITET ATT ANSTÄLLA VID LTH 3 Förord. Denna handbok ger en översiktlig beskrivning hur anställnings- och befordringsprocesserna för undervisande

Läs mer

Anställningsordning för Stockholms konstnärliga högskola

Anställningsordning för Stockholms konstnärliga högskola 1/16 Dnr 654/1.2.1/2014 Anställningsordning för Stockholms konstnärliga högskola Beslutad av Organisationskommittén 2013-12-20 Reviderad av högskolestyrelsen 2015-02-16 2/16 Innehållsförteckning Anställningsordning

Läs mer

Handbok för rekryteringsprocess för lärare och forskare vid X-högskolan

Handbok för rekryteringsprocess för lärare och forskare vid X-högskolan Handbok för rekryteringsprocess för lärare och forskare vid X-högskolan Beredning av befordran av lärare och anställningar som lärare Dnr... X-högskolan 2012-00-00 Rekrytering, karriär och karriärvägar

Läs mer

Dnr 193/2012-200. Anvisningar. till Anställningsordningen för lärare och forskare vid Karolinska Institutet. Giltig från 2012-04-24

Dnr 193/2012-200. Anvisningar. till Anställningsordningen för lärare och forskare vid Karolinska Institutet. Giltig från 2012-04-24 Dnr 193/2012-200 Anvisningar till Anställningsordningen för lärare och forskare vid Karolinska Institutet Giltig från 2012-04-24 Fastställd av rektor den 17 januari samt 24 april 2012 INNEHÅLL 1. INLEDNING...

Läs mer

Anmälan mot Konungariket Sverige

Anmälan mot Konungariket Sverige Europeiska kommissionen/european Commission B-1049 Bryssel Belgien 2012-07-10 Anmälan mot Konungariket Sverige Sveriges universitetslärarförbund SULF anmäler härmed Konungariket Sverige till Europeiska

Läs mer

LÖNEPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR LÖN VID HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Beslutad av Högskolestyrelsen 2004-12-10, omförhandlade lönekriterier 2007-11-06

LÖNEPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR LÖN VID HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Beslutad av Högskolestyrelsen 2004-12-10, omförhandlade lönekriterier 2007-11-06 LÖNEPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR LÖN VID HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Högskolans i Halmstads lönepolicy skall omfatta alla anställda. Lönesättningen skall grundas på arbetets svårighetsgrad, den anställdes utveckling,

Läs mer

Denna anvisning innehåller praktisk information och rekommendationer för rekrytering av personal.

Denna anvisning innehåller praktisk information och rekommendationer för rekrytering av personal. Bilaga 2 1(5) till rektors beslut 193/2009 11.11.2009 REKRYTERINGSANVISNING FÖR HELSINGFORS UNIVERSITET Denna anvisning innehåller praktisk information och rekommendationer för rekrytering av personal.

Läs mer

Projekt Lise Meitner ver 2.0 - rekrytering av gästprofessorer och adjungerade professorer av underrepresenterat kön

Projekt Lise Meitner ver 2.0 - rekrytering av gästprofessorer och adjungerade professorer av underrepresenterat kön Projekt Lise Meitner ver 2.0 - rekrytering av gästprofessorer och adjungerade professorer av underrepresenterat kön Bakgrund LU bakgrund PM Jämställdhetsarbete avseende professorer (Nils Danielsson, vicerektor

Läs mer

Handläggningsordning för prövning och erkännande av högskolepedagogiska meriter Fastställd av Rektor 2014-06-17. Dnr L 2014/85

Handläggningsordning för prövning och erkännande av högskolepedagogiska meriter Fastställd av Rektor 2014-06-17. Dnr L 2014/85 Handläggningsordning för prövning och erkännande av högskolepedagogiska meriter Fastställd av Rektor 2014-06-17. Dnr L 2014/85 Sida 3 (11) Bakgrund Under perioden 2002 2010 angavs i högskoleförordningen

Läs mer

2006-06-29 (senast reviderad 2011-05-04)

2006-06-29 (senast reviderad 2011-05-04) 1 Arbetsordning för undervisande och forskande personal vid Chalmers 1. Chalmers intentioner Chalmers är sedan 1994 en privat högskola, med Chalmers stiftelse som ägare. Verksamheten inom forskning och

Läs mer

Konsten att rekrytera rätt

Konsten att rekrytera rätt Författare: HR-koncern 2013-11-25 Reviderad: 2014-06-24 Konsten att rekrytera rätt För AcadeMedia är rekrytering av rätt personal en nyckelfaktor för fortsatt framgång. Rätt personer med rätt inställning

Läs mer

2.2 Examina Högskoleexamina med år, ämne, plats. Kopia av bevis endast avseende högsta examen bifogas. Docentkompetens. Kopia av bevis bifogas.

2.2 Examina Högskoleexamina med år, ämne, plats. Kopia av bevis endast avseende högsta examen bifogas. Docentkompetens. Kopia av bevis bifogas. BESLUT 2011-03-14 Dnr SU 601-0358-11 Handläggare: Ann-Charlotte Östblom Personalspecialist Personalavdelningen Mall för ansökan om anställning som lärare vid Stockholms universitet. Gäller även ansökan

Läs mer

Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet

Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet Förslag fastställd av Institutionsstyrelsen 2011-10-28 Reviderad 2012-02-13 Reviderad 2015-03-27 Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala

Läs mer

Chalmers tekniska högskolas arbetsordning för undervisande och forskande personal

Chalmers tekniska högskolas arbetsordning för undervisande och forskande personal Dokumentets metadata: Beslut av: Rektor Datum för beslut: 2016-01-18 Dokumentet gäller från och med: 2016-01-01 Dokumentet gäller till och med: Tillsvidare Typ av styrdokument: Arbetsordning Handläggare:

Läs mer

1 Avtalets formella grund och tillämpningsområde

1 Avtalets formella grund och tillämpningsområde Fördelning av årsarbetstid för lärare 1 Avtalets formella grund och tillämpningsområde Parterna sluter detta avtal med stöd av ALFA 1 kap. 3 samt bilaga 5. Avtalet innehåller tillägg till och undantag

Läs mer

Kommittédirektiv. Befattningsstruktur vid universitet och högskolor. Dir. 2006:48. Beslut vid regeringssammanträde den 27 april 2006.

Kommittédirektiv. Befattningsstruktur vid universitet och högskolor. Dir. 2006:48. Beslut vid regeringssammanträde den 27 april 2006. Kommittédirektiv Befattningsstruktur vid universitet och högskolor Dir. 2006:48 Beslut vid regeringssammanträde den 27 april 2006. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall göra en översyn

Läs mer

Arbetsordning med regler för delegering vid Stockholms universitet

Arbetsordning med regler för delegering vid Stockholms universitet Dnr SU FV-1.2.1-1557-14 Arbetsordning med regler för delegering vid Stockholms universitet Fastställd av universitetsstyrelsen 2013-04-19 reviderad 2014-05-23 att gälla fr.o.m. 2014-05-23 1 (14) 1. Inledning...

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 88 Den 2012-12-17 Kommunfullmäktige 2012-12-17 4 Kommunstyrelsen 2012-12-04 3 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-20 4 Kf 88 Ks

Läs mer

Helsingfors universitet Juridiska fakulteten

Helsingfors universitet Juridiska fakulteten Godkänd vid fakultetsrådets möte 21.5.2013 Punkt 5 Bilaga A Helsingfors universitet Juridiska fakulteten Anvisning om grunder för bedömningen av behörighetsvillkoren för anställning som professor vid Juridiska

Läs mer

Lokalt arbetstidsavtal för lärare

Lokalt arbetstidsavtal för lärare Lokalt arbetstidsavtal för lärare Allmänna utgångspunkter för avtalet De centrala parternas beskrivning av de lokala parternas uppgift är att de lokala parterna skall utnyttja tillgängliga resurser på

Läs mer

RIKTLINJER VID KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING AV ANSTÄLLDA VID

RIKTLINJER VID KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING AV ANSTÄLLDA VID Sida 1 av 6 HÖGSKOLAN I BORÅS BESLUT fattat av rektor 2010-10-12 Dnr 692-10-92 RIKTLINJER VID KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING AV ANSTÄLLDA VID HÖGSKOLAN I BORÅS 1 Hantering av ärenden Till grund för kränkande

Läs mer

1 Avtalets formella grund och tillämpningsområde

1 Avtalets formella grund och tillämpningsområde Fördelning av årsarbetstid för lärare 1 Avtalets formella grund och tillämpningsområde Parterna sluter detta avtal med stöd av ALFA 1 kap. 3 samt bilaga 5. Avtalet innehåller tillägg till och undantag

Läs mer

Ny utbildningsorganisation vid SLU

Ny utbildningsorganisation vid SLU Dnr SLU ua 2013.1.1.1-4639 PM Ny utbildningsorganisation vid SLU SLU får en ny utbildningsorganisation från den 1 januari 2014. Ny är den centrala utbildningsnämnden (UN) och programnämnderna (PN), men

Läs mer

Att bedöma. pedagogisk skicklighet

Att bedöma. pedagogisk skicklighet Att bedöma pedagogisk skicklighet Hur bedömer jag pedagogisk skicklighet? Vi blir allt fler som har anledning att ställa oss den frågan. Visad pedagogisk skicklighet är numera ett behörighetskrav vid anställning

Läs mer

Lokalt avtal om arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare vid Mittuniversitetet

Lokalt avtal om arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare vid Mittuniversitetet Dnr MIUN 2011/641 1(6) Lokalt avtal om arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare vid Mittuniversitetet 1 Bemyndigande Avtalet sluts med stöd av ALFA 1 kap 4 samt bilaga 5. 2 Tillämpningsområde

Läs mer

Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet

Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet Reviderad 2012-02-13 Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet Denna arbetsordning syftar till att vara en vägledning för institutionens

Läs mer

ORGANISATION FÖR LÄRARES KARRIÄRUPPDRAG

ORGANISATION FÖR LÄRARES KARRIÄRUPPDRAG Sida 1 (6) Personalavdelningen/FoUenheten 2014-03-04 ORGANISATION FÖR LÄRARES KARRIÄRUPPDRAG Kvalifikationskrav, mål och ansvarsbeskrivningar samt fördelning from ht 2014 Beslutas att förvaltningen, utifrån

Läs mer

Yttrande över betänkandet Trygghet och attraktivitet en forskar-karriär för framtiden (SOU 2016:29) - Rekryteringsstrategigruppens synpunkter

Yttrande över betänkandet Trygghet och attraktivitet en forskar-karriär för framtiden (SOU 2016:29) - Rekryteringsstrategigruppens synpunkter Bilaga till rektorsbeslut 2016-06-14 (KI:s dnr 1-272/2016) Datum 2016-06-07 Yttrande över betänkandet Trygghet och attraktivitet en forskar-karriär för framtiden (SOU 2016:29) - Rekryteringsstrategigruppens

Läs mer

Personalpolicy i Hultsfreds kommun

Personalpolicy i Hultsfreds kommun Personalpolicy 1 (5) Personalpolicy i Hultsfreds kommun Inledning Kommunstyrelsen är det politiska organ som ytterst är ansvarig för personalpolitiken i Hultsfreds kommun. Det är kommunstyrelsen som beslutar

Läs mer

2013-10-17. Fakultetens beredningsorgan av anställningsärenden

2013-10-17. Fakultetens beredningsorgan av anställningsärenden 1 (6) Dnr A 10 S 2013/266 Samh ällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen Anställningsordning och allmänna anvisningar vid anställning av lärare vid samhällsvetenskapliga fakulteten Dessa anvisningar ersätter

Läs mer

CHECKLISTA I SAMBAND MED UTLYSNING AV ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR, UNIVERSITETSLEKTOR

CHECKLISTA I SAMBAND MED UTLYSNING AV ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR, UNIVERSITETSLEKTOR CHECKLISTA I SAMBAND MED UTLYSNING AV ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR, UNIVERSITETSLEKTOR Ansökan skickas via e-mail till respektive handläggare på (Rekryteringsenheten) Ansvarig Fyll i datum (beräknad tid)

Läs mer

Policy för anställning och omplacering vid Polismyndigheten i Stockholms län

Policy för anställning och omplacering vid Polismyndigheten i Stockholms län Policy för anställning och omplacering vid Polismyndigheten i Stockholms län Rekrytering av nya medarbetare innebär en stor investering och en långvarig relation. Det är därför viktigt ur alla perspektiv

Läs mer

Rekryteringsordning inom Göteborgs Stad samt stödtext

Rekryteringsordning inom Göteborgs Stad samt stödtext 1 (7) Personalstrategiska enheten MEDDELANDE NR 1/10 Arbetsrätt och förhandling 2010-05-07 Dnr 346/10 Till Göteborgs Stads förvaltningar Rekryteringsordning inom Göteborgs Stad samt stödtext Rekryteringsordning

Läs mer

Stadgar SACO-S-förening (motsvarande)

Stadgar SACO-S-förening (motsvarande) Stadgar SACO-S-förening (motsvarande) (fastställda av SACO-S styrelse 2000-04-27) 1 SACO-S föreningen vid är en gemensam förening för de inom myndigheten anställda, som tillhör förbund anslutna till förhandlingskartellen

Läs mer

pmochco 2009 Riktlinjer & Strategier Nr 1 Utbildningsförvaltningens chefsprogram Utbildningsförvaltningen

pmochco 2009 Riktlinjer & Strategier Nr 1 Utbildningsförvaltningens chefsprogram Utbildningsförvaltningen pmochco 2009 Riktlinjer & Strategier Nr 1 Utbildningsförvaltningen Utbildningsförvaltningens chefsprogram Utbildningsförvaltningens chefsprogram Utbildningsförvaltningen, Box 22049, 104 22 Stockholm. Besöksadress:

Läs mer

Lönen som styrmedel Regler och riktlinjer för lönesättning

Lönen som styrmedel Regler och riktlinjer för lönesättning Lönen som styrmedel Regler och riktlinjer för lönesättning Karolinska Institutet, 2016-01-01 Ersätter Lönepolicy 2012-10-01, Dnr 5344/2012-200 Lönen som styrmedel INNEHÅLL 1. Lönebildning och lönesättning

Läs mer

Regler och riktlinjer för lönesättning vid KTH

Regler och riktlinjer för lönesättning vid KTH REGLER OCH RIKTLINJER FÖR LÖNESÄTTNING VID KTH Skapat av Dokumentdatum Ev. diarienummer Regler och riktlinjer för lönesättning vid KTH Ersätter Lönepolicy nr 1/2006 REGLER OCH RIKTLINJER FÖR LÖNESÄTTNING

Läs mer

RIKTLINJER ANTAGNING AV DOCENT

RIKTLINJER ANTAGNING AV DOCENT 1(5) Beslut av Forsknings- och forskarutbildningsnämnden 2013-02-25 Dnr 2013/229 A 21 ANTAGNING AV DOCENT Allmänt Genom att anta docenter stärks forsknings- och utbildningskvalitén vid Högskolan Väst.

Läs mer

Kungliga tekniska högskolan

Kungliga tekniska högskolan Kungliga tekniska högskolan Kungl Tekniska Högskolan FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Dnr 930-1196-98 1998-12-21 Doss 151 Parter Arbetsgivarsidan Jaak Berendson KTH Sven Englund KTH Arbetstagarsidan Anders J Thor

Läs mer

2012-04-12 REVIDERAD Läraranställningar vid svenska universitet och högskolor en jämförelse

2012-04-12 REVIDERAD Läraranställningar vid svenska universitet och högskolor en jämförelse 2012-04-12 REVIDERAD Läraranställningar vid svenska universitet och högskolor - en jämförelse Inledning SUHF:s kansli har av SUHF:s arbetsgivargrupp getts i uppdrag att ta fram ett underlag gällande läraranställningar

Läs mer

Information till. betygsnämndsledamöter, opponent och. disputationsordförande. inför disputation. Innehåll. Dnr 1-408/2013

Information till. betygsnämndsledamöter, opponent och. disputationsordförande. inför disputation. Innehåll. Dnr 1-408/2013 Dnr 1-408/2013 Information till betygsnämndsledamöter, opponent och disputationsordförande inför disputation Innehåll Inledning... 1 Betygsnämnd... 1 Förhandsgranskning... 2 Examination... 3 Opponent...

Läs mer

CHECKLISTA I SAMBAND MED UTLYSNING AV ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR, UNIVERSITETSLEKTOR

CHECKLISTA I SAMBAND MED UTLYSNING AV ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR, UNIVERSITETSLEKTOR CHECKLISTA I SAMBAND MED UTLYSNING AV ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR, UNIVERSITETSLEKTOR Ansökan skickas via e-mail till respektive handläggare på (Rekryteringsenheten) Ansvarig Fyll i datum (beräknad tid)

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2013-2015

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2013-2015 Barn- och utbildningsförvaltningen JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2013-2015 för personal, barn och elever inom Barn- och utbildningsförvaltningen i Simrishamns kommun Beslut BUN 2013-04-03 29, Dnr 2013/35 Inledning

Läs mer

Anställning efter avgång med ålderspension. Fastställd av rektor 2016-04-12 Dnr: FS 1.1-530-16

Anställning efter avgång med ålderspension. Fastställd av rektor 2016-04-12 Dnr: FS 1.1-530-16 Anställning efter avgång med ålderspension Fastställd av rektor 2016-04-12 Dnr: FS 1.1-530-16 Denna regel ersätter tidigare fastställt beslut av rektor, dnr FS 1.1.2-135-14 Typ av dokument: Beslutad av:

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Arbetsordning för kommunfullmäktige i Sollentuna Antagen av fullmäktige 1992-04-27, 38 Reviderad 1994-03-21, 28 Reviderad 2003-05-19, 65 Reviderad 2003-11-17, 142 ( 5 och 22) Reviderad 2006-02-06, 29

Läs mer

Information rörande forskarutbildningen vid Dans och Cirkushögskolan

Information rörande forskarutbildningen vid Dans och Cirkushögskolan Information rörande forskarutbildningen vid Dans och Cirkushögskolan Mer utförlig information rörande doktoranders rättigheter och skyldigheter finns att hämta på http://www.doktorandhandboken.nu Syftet

Läs mer

Rekryteringsprocess vid tillsvidareanställning av adjunkter vid FKH

Rekryteringsprocess vid tillsvidareanställning av adjunkter vid FKH Fastställd 2014-09-01 Rekryteringsprocess vid tillsvidareanställning av adjunkter vid FKH Åtgärd 1 Behov identifieras på institutions- och/eller fakultetsnivå. Dekan, ordförande i anställningsnämnden och

Läs mer

Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen Jämställdhetsplan med inriktning mot likabehandling Bildningsförvaltningen augusti 2014 juli 2017 Fastställd av förvaltningschefen 2014-08-13 Handläggare: Maria Evald processledaree i jämställdhet Bildningsförvaltningen

Läs mer

Anvisningar för sökande avseende universitetslektor vid HT-fakulteterna

Anvisningar för sökande avseende universitetslektor vid HT-fakulteterna PM 2012-04-11 m. ändr. 2015-02-12 Dnr HT 2012/200 A 10 1 Fakultetsstyrelsens arbetsutskott Anvisningar för sökande avseende universitetslektor vid HT-fakulteterna Observera att ansökningar endast tas emot

Läs mer

Delegation av beslut i anställningsärenden från Områdesnämnden för naturvetenskap, tillika Naturvetenskapliga fakultetsnämnden, eller från dekanus.

Delegation av beslut i anställningsärenden från Områdesnämnden för naturvetenskap, tillika Naturvetenskapliga fakultetsnämnden, eller från dekanus. 1 (6) BESLUT 2012-02-01 ON/FN 2012-05-22 ON/FN (del), rev 2012-12-05 ON/FN rev Bilaga till Delegationsordning Områdeskansliet för naturvetenskap Delegation av beslut i anställningsärenden från Områdesnämnden

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Finspångs kommun

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Finspångs kommun 2015-02-05 1(13) Arbetsordning för kommunfullmäktige i Finspångs kommun Arbetsordningen har antagits av kommunfullmäktige 2014-11-26, 244. Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i kommunallagen,

Läs mer

Handläggningsordning för Forskningsetiska

Handläggningsordning för Forskningsetiska Handläggningsordning för Forskningsetiska nämnden Beslut: Rektor 2006-11-08 Revidering: 2011-06-20, 2013-12-20 Dnr: DUC 2011/901/10 Gäller fr o m: 2013-12-20 Ersätter: Handläggningsordning för Forskningsetiska

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunfullmäktige FÖRFATTNING 1.1 Antagen av Kommunfullmäktige 101/08 Arbetsordning för kommunfullmäktige Denna arbetsordning tillsammans med kommunallagen innehåller bestämmelser som styr kommunfullmäktiges arbete. Därutöver

Läs mer

Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun

Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun 1 (8) Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun Utöver vad som är föreskrivet om Kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Kommunstyrelsen har att i samverkan

Läs mer

Förslag till arbetsordning Leader Vättern

Förslag till arbetsordning Leader Vättern Förslag till arbetsordning Leader Vättern I arbetsordningen specificeras ansvar och uppgifter för Leader Vättern. Dessa bygger på antagna stadgar och de regler som styr arbetet med lokalt ledd utveckling.

Läs mer

Arbetsordning för Svenska Klätterförbundet

Arbetsordning för Svenska Klätterförbundet Denna arbetsordning har antagits av Svenska Klätterförbundets styrelse den 27 november 2010. Den skall fastställas på nytt vid styrelsens första ordinarie sammanträde efter förbundsmötet och ska revideras

Läs mer

Riktlinjer för rekrytering

Riktlinjer för rekrytering RIKTLINJER Datum Antagen av Kommunstyrelsen Reviderad datum Paragraf 232 1(17) Riktlinjer för rekrytering 2(17) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte och mål... 3 Proaktiv rekrytering... 3 Jämställdhet

Läs mer

Anställningsordning vid SLU fr.o.m

Anställningsordning vid SLU fr.o.m 1(10) 2013-06-20 Anställningsordning vid SLU fr.o.m. 2013-10-01 SLU, Box 7070, SE-750 07 Uppsala, Sweden tel: +46 (0)18-67 10 00 VAT nr SE202100-281701 info@slu.se www.slu.se Innehåll 1 Allmänt... 3 2

Läs mer

STATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONENS JÄMSTÄLLDHETSPLAN

STATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONENS JÄMSTÄLLDHETSPLAN Stockholms universitet Statsvetenskapliga institutionen STATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONENS JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2014-2016 Antagen av Institutionsstyrelsen 2014-05-06 Dnr. 320-1.1.2-0085-14 1. Övergripande

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Statistik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Statistik Samhällsvetenskapliga fakulteten Umeå universitet, 901 87 Umeå Allmän studieplan Dnr FS 4.1.4-1545-14 Sid 1 (6) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Statistik Syllabus for the PhD program

Läs mer

Allmänna bestämmelser för jönköpings kommuns nämnder Ingår i Allmänna bestämmelser och reglementen för Jönköpings kommuns nämnder

Allmänna bestämmelser för jönköpings kommuns nämnder Ingår i Allmänna bestämmelser och reglementen för Jönköpings kommuns nämnder Allmänna bestämmelser för kommunens nämnder Ks 2010:525 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Allmänna bestämmelser för jönköpings kommuns nämnder Ingår i Allmänna bestämmelser och

Läs mer

Riktlinjer vid examination

Riktlinjer vid examination Fastställda av styrelsen för utbildning 2007-12-19 Senast reviderade 2012-06-01 Dnr: 5331/10-300 Sid: 1 / 8 Universitetsförvaltningen Utbildningsavdelningen Christina Joos, Handläggare Riktlinjer vid examination

Läs mer

Lönepolicy. Landskrona stad

Lönepolicy. Landskrona stad Sida 1 (7) Lönepolicy Landskrona stad Sida 2 (7) Lönepolicyns syfte och roll Lönepolicyn är ett centralt arbetsgivardokument, och det är därför särskilt viktigt att chefer med ansvar för lönesättning är

Läs mer

Reglemente för arbetsutskottet

Reglemente för arbetsutskottet Antagen av Förbundsstyrelsen 2012-11-07, 98 DNR: 12RV0382 1 Allmänna bestämmelser I förbundsordningen anges att förbundsstyrelsen utser inom sig ett arbetsutskott och ett kollektivtrafikutskott. De ärenden

Läs mer

Arbetsordning. Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping 2010-11-29 KS-332/2010. Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141)

Arbetsordning. Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping 2010-11-29 KS-332/2010. Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141) Arbetsordning 2010-11-29 Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping KS-332/2010 Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141) Arbetsordningen har ändrats av kommunfullmäktige den 2 mars

Läs mer

Förslag till process för rekrytering av rektor

Förslag till process för rekrytering av rektor Sid 1 (7) Förslag till process för rekrytering av rektor Föredragande Ordförande Lennart Evrell Bakgrund Föreliggande dokument utgör handläggningsordning och tidsplan för processen att rekrytera rektor

Läs mer

Lokala regler för indragning av doktorands resurser

Lokala regler för indragning av doktorands resurser Lokala regler för indragning av doktorands resurser Fastställd 2014-10-06 av Rektor Gäller från 2014-10-06 Innehåll Inledning 3 Innebörden av beslut om indragning av resurser 3 Handledning och individuell

Läs mer

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2016-04-12 Dnr: FS 1.1-531-16 Denna handläggningsordning ersätter tidigare fastställt beslut av rektor, dnr

Läs mer

Föredragningslista. Översyn av organisation 4 Löneyrkande från Kommunal. 11 Höjning av lön i särskilt fall

Föredragningslista. Översyn av organisation 4 Löneyrkande från Kommunal. 11 Höjning av lön i särskilt fall Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och enonomienheten, måndag den 13 februari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

Lönepolitiska riktlinjer och arbetsordning vid lönesättning

Lönepolitiska riktlinjer och arbetsordning vid lönesättning MAH / Personalavdelningen Fastställd av rektor 2009-02-12 Dnr PA 15-09/59 Lönepolitiska riktlinjer och arbetsordning vid lönesättning Mål I Malmö högskolas dokument Där mångfald gör skillnad 2006 2015

Läs mer

Riktlinjer för anställning av högskoleadjunkt

Riktlinjer för anställning av högskoleadjunkt 1 2011-09-26 Dnr 23-313-2011 Riktlinjer för anställning av högskoleadjunkt Nr Aktivitet och omfattning Ansvarig Utförs av 1 Anställningsbehov uppstår 2 Upprätta anställningsprofil och annonsunderlag -

Läs mer

Kastellskolan Elevhälsoplan 2012-2013 antagen 201211, reviderad 20130911 Claesson Schéele

Kastellskolan Elevhälsoplan 2012-2013 antagen 201211, reviderad 20130911 Claesson Schéele Elevhälsoplan Kastellskolan 2013-2014 Skolans arbete ska vila på en grund av kunskap om vad som främjar elevens lärande och utveckling. Styrdokumenten för skolan är tydliga med att alla elever ska få den

Läs mer

Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14.

Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14. Fakulteten för skogsvetenskap Forskarutbildningen Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14. Innehåll 1. Allmänt 2. Utlysning och antagning

Läs mer

Dnr: BTH Anställningsordning för lärare vid Blekinge Tekniska Högskola

Dnr: BTH Anställningsordning för lärare vid Blekinge Tekniska Högskola Dnr: BTH-1.2.1-0052-2017 Anställningsordning för lärare vid Blekinge Tekniska Högskola Beslutad av högskolestyrelsen 2017-02-14, 18 Gäller från och med 2017-02-14 Ersätter dnr: BTH-1.2.1-0149-2016 Anställningsordning

Läs mer

Std.1. ARBETSORDNING FÖR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE Godkänd av stadsfullmäktige den 14 juni 1995. Sammanträden och behandling av ärenden

Std.1. ARBETSORDNING FÖR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE Godkänd av stadsfullmäktige den 14 juni 1995. Sammanträden och behandling av ärenden Std.1 ARBETSORDNING FÖR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE Godkänd av stadsfullmäktige den 14 juni 1995 Sammanträden och behandling av ärenden 1 Reglering av fullmäktiges verksamhet 2 Bildande av fullmäktigegrupper

Läs mer

Bolagspolicy för Vara kommun

Bolagspolicy för Vara kommun Bolagspolicy för Vara kommun Antagen av kommunfullmäktige XXXX-XX-XX XX 1. Bakgrund och omfattning Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den

Läs mer

Instruktion för valberedningen

Instruktion för valberedningen 1 Instruktion för valberedningen ALLMÄNT OM VALBEREDNING MM Bolaget skall ha en valberedning bestående av åtta ledamöter. Dessa ska representera kretsarna för val av fullmäktige. Av dessa ska kretsarna

Läs mer

Riktlinjer för överklaganden vid Lunds universitet

Riktlinjer för överklaganden vid Lunds universitet BESLUT 1(4) 2010-02-11 LS 2010/103 Rektor Riktlinjer för överklaganden vid Lunds universitet Överklagbara beslut Vissa av de beslut som universitetet fattar kan överklagas. I de flesta fall sker överklaganden

Läs mer

ABCD. Ärendehantering Granskningsrapport. Säters kommun. Offentlig sektor KPMG AB 2012-11-29 Antal sidor:6 Säter är hant.docx

ABCD. Ärendehantering Granskningsrapport. Säters kommun. Offentlig sektor KPMG AB 2012-11-29 Antal sidor:6 Säter är hant.docx Säters kommun Ärendehantering Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2012-11-29 Antal sidor:6 Säter är hant.docx Innehåll 1.Sammanfattning 3 2. Syfte 3 3. Avgränsning 4 4. Metod 4 5. Genomförande

Läs mer

En information om avtalets innebörd lämnas till samtliga tjänstemän. Arbetsgivaren och berörd lokal tjänstemannapart anordnar en sådan information.

En information om avtalets innebörd lämnas till samtliga tjänstemän. Arbetsgivaren och berörd lokal tjänstemannapart anordnar en sådan information. Löneavtal Inledning Det traditionella centrala löneavtalet anger hur löneökningarna ska räknas fram, till exempel i kronor, procent och fördelning av potter. Detta avtal är ett alternativ och anger inte

Läs mer

Besluts- och handläggningsordning för konsistoriet vid Karolinska Institutet

Besluts- och handläggningsordning för konsistoriet vid Karolinska Institutet Besluts- och handläggningsordning för konsistoriet vid Karolinska Institutet Fastställd av konsistoriet 2015-11-30 Dnr: 1-705/2015 Gäller från och med 2016-01-01 Besluts- och handläggningsordning för konsistoriet

Läs mer

Antagningsordning GIH

Antagningsordning GIH Diarienummer: 40-355/11 Datum: 2013-12-05 Beslutad av HS 2013-12-05 Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen 1 Box 5626 114 86 Stockholm Tel 08 402 22 00 Fax 08 402 22 80 www.gih.se info@gih.se 2(12)

Läs mer

Samhällsvetenskapliga fakultetens handläggningsordning vid rekrytering och tillsättning av postdoktor

Samhällsvetenskapliga fakultetens handläggningsordning vid rekrytering och tillsättning av postdoktor Umeå universitet, 901 87 Umeå Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Telefon: 090-786 57 93 telefax: 090-786 66 75 E-post: monica.sunden@adm.umu.se Beslut 2008-10-15 Dnr 315-5332-07 Med revidering fastställd

Läs mer

Lönepolitiska riktlinjer

Lönepolitiska riktlinjer Lönepolitiska riktlinjer Antagna av kommunstyrelsen 2012-05-14, 159 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Mål 3. Grundläggande principer och definitioner 4. Ansvar 5. Riktlinjer vid lönesättning 6. Lönebildning

Läs mer

Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad

Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad 1 av 7 Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad Det gemensamma reglementet innehåller grundläggande bestämmelser om arbetsformer för Vaxholms stads nämnder. Det gemensamma reglementet

Läs mer

Att bli DOCENT vid LiTH. Anvisningar, kommentarer och råd Lars Eldén (Tidigare versioner: Dan Loyd, Ulf Nilsson)

Att bli DOCENT vid LiTH. Anvisningar, kommentarer och råd Lars Eldén (Tidigare versioner: Dan Loyd, Ulf Nilsson) Att bli DOCENT vid LiTH Anvisningar, kommentarer och råd Lars Eldén (Tidigare versioner: Dan Loyd, Ulf Nilsson) LiTHs syn på docentkompetens Det ökar LiTH:s vetenskapliga kompetens inom grundutbildning,

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET Naturvetenskapliga fakulteten

GÖTEBORGS UNIVERSITET Naturvetenskapliga fakulteten GÖTEBORGS UNIVERSITET Naturvetenskapliga fakulteten REGLER 2007-11-27 F1 4874/07 Regler för anställning av lärare vid Naturvetenskapliga fakulteten (Anställningsordning) Denna anställningsordning utgör

Läs mer