Regler vid rekrytering och befordran av lärare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regler vid rekrytering och befordran av lärare"

Transkript

1 Regler vid rekrytering och befordran av lärare Fastställd av rektor , dnr Reviderad av rektor , dnr Reviderad enligt beslut om konvertering , dnr Reviderad av rektor att gälla fr o m , dnr

2 Innehåll 1 Regler vid rekrytering och befordran av lärare Beredning av lärarrekrytering Handläggningsordning Seniora lärare Jämställdhet Anställningsutskott - FoU Tillsättning av ledamöter Utskottets sammansättning Utskottets uppdrag Anställningsutskott - KFU Tillsättning av ledamöter Utskottets sammansättning Utskottets uppdrag Samverkan Ansvarsfördelning Akademierna HR Utskottens rekommendation till anställning och befordran Anställningsunderlag och anställningsprofil Annonsering Ansökan Sakkunniga Utseende av sakkunniga Utskick till sakkunniga Sakkunnigutlåtande Kallelse till anställning som professor Befordran Beredning Universitetslektor och biträdande professor till professor Universitetslektor till biträdande professor Biträdande universitetslektor till universitetslektor Universitetsadjunkt till universitetslektor (14)

3 8.1.5 Lärare anställda i konstnärlig verksamhet Ansökan Annan yrkesskicklighet Avslag Beslut Beslut om anställning Handläggning av beslut om anställning Beslut om att avbryta anställningsförfarande Introduktion av nyanställda Överklagande (14)

4 1 Regler vid rekrytering och befordran av lärare Detta dokument är ett komplement till Anställningsordningen för Högskolan i Borås, dnr , och omfattar beredning, arbetsordning samt praktisk tillämpning av Anställningsordningen i enskilda delar. Reglerna beskriver hur lärarrekryteringar, befordran och kompetensprövning går till samt vem som ansvarar för olika delar av processen. Beslut om Regler för rekrytering och befordran av lärare fattas av rektor efter förslag från Forsknings- och Utbildningsnämnden (FoU-nämnden) och Nämnden för konstnärlig forskning och utbildning (KFU) (5 kap. 11 SOB, FoU-nämnden och 5 kap. 14 SOB, KFU). 2 Beredning av lärarrekrytering Vid lärarrekryteringar är flera aktörer inblandade, både inom högskolan samt sökande och sakkunniga. HR ansvarar för att säkerställa kvaliteten i hela processen vilket innebär att handläggare från HR följer ett ärende från start till mål samt att HR utbildar och informerar rekryterande chefer och utskottsledamöter i gällande regelverk och praxis. 2.1 Handläggningsordning Forsknings- och Utbildningsnämnden inrättar ett utskott för beredning av rekrytering och befordran av lärare (ej konstnärliga lärare), kallat Anställningsutskott - FoU, och delegerar därmed ansvar för beredning av dessa ärenden till utskottet. Utskottet har, efter delegation, även befogenhet och ansvar att fatta beslut om: - anställningsprofil för lärare, exklusive professor som beslutas av rektor - förslag på sakkunniga efter samråd med ordförande i FoU- nämnden - förslag på vem som ska anställas/befordras Nämnden för konstnärlig forskning och utbildning inrättar ett utskott för beredning av rekrytering och befordran av lärare inom det konstnärliga området, kallat Anställningsutskott - KFU, och delegerar därmed ansvar för beredning av dessa ärenden till utskottet. Utskottet har, efter delegation, även befogenhet och ansvar att fatta beslut om - anställningsprofil för lärare inom det konstnärliga området efter samråd med ordförande i KFU, exklusive professor som beslutas av rektor - förslag på sakkunniga efter samråd med ordförande i KFU - förslag på vem som ska anställas/befordras Anställningsutskottens ordförande får besluta om kompletterande utredningsåtgärder i anställningsärenden samt bestämma att ytterligare personer ska inbjudas att med närvaro- och yttranderätt delta i utskottets beredning av ärendet. Efter avslutad beredning i anställningsutskotten lämnar berörd handläggare från HR beslutsförslag till akademichef alternativt rektor vid professorsrekryteringar Seniora lärare När det gäller handläggning av seniora lärare sker detta genom ett förenklat förfarande då det gäller återanställning av lärare som fyllt 67 år. Akademichef lämnar anställningsunderlag till HR som tillser att anställningsbeslut skrivs. 4 (14)

5 2.1.2 Jämställdhet Om en grupp av personer ska lämna förslag på sökande som bör komma i fråga för en anställning som lärare, ska kvinnor och män vara jämställt representerade i gruppen. Detta gäller dock inte om det finns synnerliga skäl. (HF 4 kap 5 ) Jämställdhetsaspekter ska konsekvent beaktas. Detta gäller såväl vid sammansättningen av olika organ som vid prövningen av meriteringen för sökande av olika kön till läraranställningar. Om ett av könen är underrepresenterat med mindre än 40 procent av den berörda kategorin arbetstagare på en arbetsplats, anses detta kön enligt praxis vid Högskolan i Borås vara underrepresenterat. Som arbetsplats ska gälla respektive akademi/enhet. Det ankommer på anställningsutskotten att pröva anställningsärende utifrån jämställdhetsaspekten och att dokumentera resultatet av denna prövning. När en kvinna och en man är huvudkonkurrenter om en anställning, och deras meriter bedöms vara jämbördiga eller i huvudsak jämbördiga, ska den sökande som företräder underrepresenterat kön i första hand komma i fråga för anställning. 2.2 Anställningsutskott - FoU Alla ärenden rörande anställningar, befordran och docentmeritering, dock ej ärenden inom det konstnärliga området, bereds av ett anställningsutskott som utses av FoU- nämnden. Utskottet benämns Anställningsutskott FoU. Vid utseende av representanter i utskottet ska jämn könsfördelning eftersträvas Tillsättning av ledamöter FoU- nämnden kan vid behov utse en valberedning som föreslår ledamöter samt suppleanter Utskottets sammansättning Ordinarie ledamöter: En ordförande Fem lärarrepresentanter varav minst en professor Två studentrepresentanter varav en doktorand (i möjligaste mån) Sekreterare (handläggare från HR) Utöver ordinarie ledamöter utser FoU- nämnden en förste och en andre suppleant som träder in vid ordinarie ledamots frånvaro. Frågan kring hur studentrepresentation sker äger Studentkåren, men beslut om representation ska delges utskottet. Vid beslut om rekommendation till rektor respektive akademichef ska minst tre lärarrepresentanter, inklusive ordförande, delta i beslutet. Adjungerade ledamöter Vid rekrytering av lärare, exklusive professor, ska sektionschef från rekryterande sektion samt en lärarrepresentant med kompetens från aktuellt ämnesområde adjungeras in i utskottet. Akademichef vid berörd akademi kan också adjungeras in utöver sektionschef när det anses befogat. Vid rekrytering av professor ska akademichef och två lärarrepresentanter (varav en professor) från aktuellt ämnesområde adjungeras in i utskottet. Lärarrepresentanterna har alltid rösträtt. Vid befordran till professor ska akademichef och två lärarrepresentanter (varav en professor) från aktuellt ämnesområde adjungeras in i utskottet. 5 (14)

6 Lärarrepresentant utses av ordförande i FoU- nämnden efter förslag från akademichef, beslut kan delegeras till ordförande i utskottet. Sakkunniga i ärendet kan adjungeras vid behov Utskottets uppdrag Ledamöterna i Anställningsutskott - FoU ska ha hög kompetens gällande interna och externa styrdokument för anställning och befordran och ska i sitt uppdrag sträva efter att hitta arbetssätt och metoder som utvecklar, effektiviserar och kvalitetssäkrar processer för rekrytering och befordran. Uppdraget sträcker sig i normalfallet till tre år. Möte sker en gång per månad. Ledamöterna ska erhålla erforderlig tid för uppdraget. FoUnämnden lämnar i samråd med HR förslag på omfattning av uppdraget till berörd akademichef för beslut. 2.3 Anställningsutskott - KFU Alla ärenden rörande anställningar, befordran och docentmeritering inom det konstnärliga området bereds av ett anställningsutskott som utses av KFU. Utskottet benämns Anställningsutskott KFU. Vid utseende av representanter i utskottet ska jämn könsfördelning eftersträvas Tillsättning av ledamöter KFU kan vid behov utse en valberedning som föreslår ledamöter samt suppleanter Utskottets sammansättning Ordinarie ledamöter: En ordförande med konstnärlig kompetens Två lärarrepresentanter med konstnärlig kompetens varav minst en professor En extern ledamot med konstnärlig kompetens 1 lärarrepresentant från Anställningsutskott - FoU Två studentrepresentanter inom det konstnärliga området varav en doktorand (i möjligaste mån) Sekreterare (handläggare från HR) Utöver ordinarie ledamöter utser KFU en förste och en andre suppleant som träder in vid ordinarie ledamots frånvaro. FoU- nämnden utser suppleant för lärarrepresentanten från Anställningsutskott FoU. Frågan kring hur studentrepresentation sker äger Studentkåren, men beslut om representation ska delges utskottet. Vid beslut om rekommendation till rektor respektive akademichef ska minst tre lärarrepresentanter, inklusive ordförande, delta i beslutet. Adjungerade ledamöter Vid rekrytering av lärare, exklusive professor, ska sektionschef från rekryterande sektion adjungeras in i utskottet. Akademichef vid berörd akademi kan också adjungeras in utöver sektionschef när det anses befogat. Vid rekrytering och befordran av professor ska akademichef från berörd akademi adjungeras in i utskottet. 6 (14)

7 Sakkunniga i ärendet kan adjungeras vid behov Utskottets uppdrag Ledamöterna i Anställningsutskott - KFU ska ha hög kompetens gällande interna och externa styrdokument för anställning och befordran och ska i sitt uppdrag sträva efter att hitta arbetssätt och metoder som utvecklar, effektiviserar och kvalitetssäkrar processer för rekrytering och befordran. Uppdraget sträcker sig i normalfallet till tre år. Möte sker utifrån behov. I samband med att ett ärende inom det konstnärliga området initieras ska möte planeras. Ledamöterna ska erhålla erforderlig tid för uppdraget. KFU lämnar i samråd med HR förslag på omfattning av uppdraget till berörd akademichef för beslut. 2.4 Samverkan Den rekryterande akademin ska så tidigt som möjligt informera arbetstagarorganisationerna om att en rekryteringsprocess inleds. Att information ges ansvarar berörd sektionschef i samråd med HR för. Fackliga representanter inbjuds att träffa alla sökande som kallas till intervju. Innan beslut om tillsättning sker ska sektionschef i samråd med HR lämna information till de fackliga representanterna. 2.5 Ansvarsfördelning Akademierna Sektionschef ansvarar för att skapa anställningsunderlag och annons vilket sker i samråd med HR. Sektionschef ansvarar vidare för att intervju/provföreläsning genomförs vid akademin innan möte i anställningsutskotten samt, vid behov, skapa besöksprogram för de sökande där högskolan och akademin presenteras HR HR ansvarar för all rekryteringsadministration i ett rekryteringsärende och är sekreterare i anställningsutskotten. HR tar referenser på sökande i samråd med sektionschef. 2.6 Utskottens rekommendation till anställning och befordran Anställningsutskotten lämnar rekommendation till beslut om anställning och befordran. Protokollet ska ge en tydlig motivering till rekommendationen. Följande fyra moment ligger till grund för utskottens rekommendation: sakkunnigutlåtande intervju - alternativt provföreläsning av sökande på akademin referenstagning intervju av sökande i utskottet Beslut till rekommendation fattas utifrån en sammanvägning av ovan nämnda fyra moment. Punkt ett till tre sammanställs i anslutning till punkt fyra. Resultat av intervju/provföreläsning vid akademin och referenstagning redovisas av HR alternativt sektionschef (akademichef vid professorsrekryteringar) och vägs samman med resultatet från övriga punkter. Efter intervju ska nämnderna, eller av dem utsedda utskottsledamöter, rekommendera anställning av sökande vilket kan ske genom att de som intervjuats rangordnas etta, tvåa o.s.v. 7 (14)

8 Rangordningen görs för att veta att den som placerats som tvåa också är rekommenderad för anställning om det av någon anledning inte skulle bli någon anställning för den som rangordnats först. Om fler sökande intervjuas varav någon inte är aktuell för rekommendation till anställning ska denna person inte rangordnas i protokollet. 3 Anställningsunderlag och anställningsprofil Initiativ till att inleda ett förfarande för att anställa en lärare tas normalt av sektionschef som utformar ett anställningsunderlag som ska innehålla en redogörelse för anställningsbehov, finansieringsmöjligheter samt vilket rekryteringsförfarande som bör tillämpas. Mall för anställningsunderlag finns på högskolans webplats och ska alltid användas. Akademichef ska alltid underteckna anställningsunderlaget innan fortsatt handläggning kan ske. Anställningsunderlaget ligger till grund för rektors beslut om att inleda tillsättningsförfarande. Underlaget ska föredras för rektor av ansvarig handläggare vid HR. Innan ett rekryteringsförfarande gällande professor påbörjas, ska rektor fastställa anställningsprofil vilket sker efter samråd med berörd nämndordförande. För andra läraranställningar än professor fattar ordförande i anställningsutskotten, efter delegation, beslut att anställningsprofil ligger i linje med fastställt regelverk. Anställningsprofilen ska ligga till grund för utannonseringen av befattningen. I anställningsprofilen ska anges: ämnesområdet för anställningen behörighetskraven bedömningsgrunderna och deras relativa vikt de arbetsuppgifter som i första hand ska ingå i befattningen 4 Annonsering Huvudregeln för annonsering är att läraranställning ska ledigkungöras genom annonsering eller informeras om genom likvärdigt förfarande. Sektionschef ansvarar för utformning av annons i samråd med HR. Annonsering sker på högskolans webplats och officiella anslagstavla, hos Arbetsförmedlingen samt vid behov i andra lämpliga medier. Ansökningstiden bör vara minst tre veckor. Undantag från kravet på utannonsering gäller: företrädesrätt till återanställning eller till anställning med högre sysselsättningsgrad samt omplacering anställning som omfattar kortare tid än sex månader befordran till högre anställning anställning som adjungerad professor och gästprofessor kallelse till anställning som professor 5 Ansökan Till hjälp för meritredovisningen har högskolan utarbetat en meritportfölj, som finns på hemsidan under lediga anställningar 1. 1 Högskolans webplats, sökväg: Jobba hos oss/styrdokument vid ansökan 8 (14)

9 Ansökan till anställning som lärare ska innehålla: meritförteckning (inklusive, i förekommande fall, publikationslista och/eller förteckning över, samt representativt urval av, arbeten inom det konstnärliga ämnesområdet) redogörelse för sökandens erfarenhet av forskning, utbildning, administration (inbegripet utveckling och ledning av verksamhet och personal), information om forskningsarbete och samverkan med det omgivande samhället (maximalt fem sidor) avsiktsförklaring gällande vilka mål och visioner den sökande har för anställningen betygskopior erforderligt antal exemplar av särskilt åberopade vetenskapliga publiceringar, dokumenterade konstnärliga arbeten och pedagogiska arbeten. Sökande till läraranställning får åberopa endast sådana skrifter som publicerats, eller accepterats för publicering vid ansökningstidens slut. I det fall en skrift accepterats för publicering ska intyg avseende detta utfärdat av aktuell redaktör bifogas ansökan. Om det finns särskilda skäl, får även ansökan som kommit in för sent beaktas. Ordförande i berört utskott beslutar efter samråd med berörd sektionschef, eller i förekommande fall akademichef, i sådan fråga. Ansökan per e-post ska accepteras. 6 Sakkunniga Med sakkunniga avses personer som är särskilt förtrogna med anställningens ämnesområde. I normalfallet ska de sakkunniga bedöma både vetenskaplig/konstnärlig och pedagogisk skicklighet. I de fall det finns behov av en särskild pedagogisk sakkunnig kan en sådan dessutom anlitas. Det är alltid tillåtet att utse fler sakkunniga om behov av det finns. Vid Högskolan i Borås gäller att två sakkunniga ska bedöma de sökande vid anställning av professor (inbegripet adjungerad professor och gästprofessor), biträdande professor samt universitetslektor om det inte är uppenbart obehövligt för prövningen av skickligheten. Person som inom de senaste fem åren redan bedömts vara lektors- eller professorsbehörig kan, om vederbörande i övrigt uppfyller kraven för att anställas som universitetslektor, biträdande professor eller professor, rekommenderas anställning med stöd av sakkunnigutlåtanden från tidigare sakkunnigprövning vid annat lärosäte, maximalt fem år gamla, under förutsättning att behörighetskraven är samma. Detta förenklade förfarande kan dock bara tillämpas då det endast finns en sökande. Vid rekrytering av postdoktorer sker prövning i första hand av en intern sakkunnig som utses av anställningsutskottens ordförande efter förslag från sektionschef. Om berört utskotts ordförande anser det nödvändigt kan extern sakkunnig utses enligt samma förfarande som vid läraranställningar. 9 (14)

10 Om en bedömning hämtas in från två eller fler sakkunniga, ska kvinnor och män vara lika representerade. Detta gäller dock inte om det finns synnerliga skäl Utseende av sakkunniga När ansökningstiden har gått ut och det blir känt vilka som är sökande föreslår sektionschefen sakkunnig till ordförande i berört utskott som därefter inskaffar en formell bekräftelse från den tilltänkte sakkunnige. Det ska tydligt framgå att jäv inte föreligger och att jämställdhetsaspekten av de sakkunniga har beaktats. Ordförande beslutar om sakkunnig efter samråd med berörd nämndordförande. Mall finns på högskolans webplats för utseende av sakkunniga och ska alltid användas. Sakkunniga har normalt två månader på sig för att granska sökande. Sektionschefen kan träffa överenskommelse om annan tidsplan med sakkunniga. Sakkunniga erhåller arvode enligt lokalt kollektivavtal. Arvodesbeloppen ses över i samband med löneöversyn. 6.2 Utskick till sakkunniga Ordförande i anställningsutskotten beslutar i samråd med berörd sektionschef (i förekommande fall med berörd akademichef) om vilken/vilka sökande som ska skickas till sakkunniga för bedömning. Endast uppenbart obehöriga sökande skickas inte för granskning. HR tillser att sakkunniga erhåller följande underlag: annons de sökandes handlingar de sökandes vetenskapliga/konstnärliga - pedagogiska meritportfölj de sökandes vetenskapliga publikationer alternativt konstnärliga prover anställningsordningen förslag till tidsplan för sakkunnigförfarandet 6.3 Sakkunnigutlåtande De sakkunniga ska skriva en översiktlig presentation av alla sökande där de kortfattat redogör för varje sökandes vetenskapliga/konstnärliga, pedagogiska och övriga meritering som är av betydelse för anställningen. De sakkunniga kan välja om de vill skriva presentationen var och en för sig eller gemensamt. De sakkunniga ska var och en för sig redogöra för skickligheten för de sökande som främst bör komma ifråga för anställningen. Skickligheten beträffande de viktigaste bedömningsgrunderna ska redovisas var för sig och en sammanvägning av den sökandes alla meriter ska göras. De sakkunniga ska var och en för sig ange en tätgrupp om tre till fem personer av de sökande som främst bör komma ifråga för anställning. Tätgruppen ska i normalfallet vara utan inbördes rangordning om inte den sakkunnige finner någon kandidat så överlägsen i relation till den aktuella anställningens kravprofil att denne behöver lyftas fram, vilket i så fall särskilt ska motiveras. Bedömningen ska göras dels beträffande var och en av de viktigaste bedömningsgrunderna och dels som en helhetsbedömning. I de fall en sakkunnig finner att inte någon av de sökande bör föreslås för anställning, ska detta framgå av yttrandet. 2 Förordning (2010:1064) om ändring i högskoleförordningen, kap (14)

11 Högskolan har utarbetat Guidelines for reviewers 3 som stöd för sakkunniga i sin bedömning. 7 Kallelse till anställning som professor Rektor kan besluta om att kalla till anställning som professor utan utannonsering om det är av särskild betydelse för viss verksamhet vid Högskolan i Borås (HF kap 4 7). Denna regel ska användas restriktivt. Akademichefen kan initiera en dialog med rektor om ett förslag på kallelse till anställning som professor. Den föreslagna ska vara behörig som professor inom den profil som anställningen gäller. Akademichef lämnar skriftligt förslag som väl motiverar varför denna anställning är av särskild betydelse för verksamheten och varför inte ett vanligt rekryteringsförfarande är tillämpligt, anställningsunderlag samt komplett ansökan från den tilltänkte professorn till HR. Därefter påbörjar HR rekryteringsförfarande i sedvanlig ordning. Beredning av kallelseförfarande sker i anställningsutskotten. Rektor kan därefter fatta beslut om anställning om det är uppenbart att alla kriterier för kallelse till anställning som professor uppfyllts. 8 Befordran Lärare som är anställd som biträdande universitetslektor 4 eller tillsvidareanställd som biträdande professor, universitetslektor eller universitetsadjunkt ska, efter ansökan från läraren eller på initiativ från arbetsgivaren, ges möjlighet att inom ramen för sin anställning bli prövad för befordran till en högre befattning. Prövningen ska ske med lika stor omsorg och noggrannhet och med beaktande av samma behörighetskrav och bedömningsgrunder som tillämpas vid nyrekrytering. Ämnesområdet för den högre befattningen ska vara samma eller i nära anslutning som för grundanställningen. 8.1 Beredning Befordringsärenden ska i tillämpliga delar beredas av berört anställningsutskott i samma ordning som nyrekryteringsärenden. Beslutsordningen för befordran är densamma som vid anställning av motsvarande kategorier av externrekryterade lärare. I beslut om avslag på ansökan om befordran ska beslutsskälen redovisas tydligt. Prövning för befordran kan i normalfallet inte ske förrän tidigast sex månader efter det att en anställd erhållit sin tillsvidareanställning. Detta gäller dock inte vid ansökan från biträdande universitetslektor till universitetslektor Universitetslektor och biträdande professor till professor Vid bedömning av lämplighet vid befordran till professor är det vid sidan om övriga kriterier särskilt graden av progression och framåtsyftning i forskningen som ska beaktas. Sakkunnigbedömning ska normalt inhämtas och då - om inte särskilda skäl talar emot det - av två sakkunniga från annat lärosäte. En sådan befordran är att betrakta som kompetensprövning och medför i normalfallet ingen förändring av arbetsuppgifterna i anställningen. 3 Högskolans webplats, sökväg: Jobba hos oss/styrdokument vid ansökan. 4 Anställd enligt Högskoleförordningens lydelse innan ändring (14)

12 8.1.2 Universitetslektor till biträdande professor Sakkunnigbedömning ska normalt inhämtas och då - om inte särskilda skäl talar emot det - av två sakkunniga från annat lärosäte. En sådan befordran är att betrakta som kompetensprövning och medför i normalfallet ingen förändring av arbetsuppgifterna i anställningen Biträdande universitetslektor till universitetslektor 5 En biträdande lektor vid högskolan ska efter ansökan befordras till anställning tills vidare som universitetslektor om den biträdande universitetslektorn har behörighet för sådan anställning och dessutom bedöms lämplig vid en prövning enligt de bedömningsgrunder som högskolan har ställt upp för en befordran till universitetslektor. Ämnesområdet för anställningen som universitetslektor ska vara detsamma som för anställningen som biträdande lektor. Ansökan om befordran till universitetslektor ska beredas inom högskolan på samma sätt och med samma kvalitetskriterier som vid rekrytering av universitetslektorer Universitetsadjunkt till universitetslektor En universitetsadjunkt som är anställd tills vidare kan erbjudas att efter ansökan befordras till universitetslektor om han eller hon har behörighet för sådan anställning och dessutom bedöms lämplig vid en prövning enligt de bedömningsgrunder som ställts upp för anställning som universitetslektor. När en ansökan om befordran från tillsvidareanställning som universitetsadjunkt till anställning som universitetslektor grundas på avlagd doktorsexamen, kan prövningen av den vetenskapliga kompetensen inskränkas till ett konstaterande av anställningsutskotten att doktorsexamen avlagts inom för anställningen relevant område. Den pedagogiska skickligheten anses vara uppfylld då den anställde universitetsadjunkten har genomfört högskolepedagogisk utbildning enligt de behörighetskrav som ställs vid nyanställning av universitetslektor Lärare anställda i konstnärlig verksamhet En lärare som med stöd av HF kap 4 10 (konstnärlig verksamhet) är tidsbegränsat anställd ska befordras till högre befattning om han eller hon har behörighet för sådan anställning och dessutom bedöms lämplig vid en prövning enligt de bedömningsgrunder som högskolan ställt upp för sådan befattning. En sådan befordran är dock ifråga om tidsbegränsning inte att betrakta som en ny anställning. 8.2 Ansökan Till stöd för ansökan om befordran ska den sökande inge kompletta ansökningshandlingar i enlighet med vad som gäller för ansökan till externt utannonserad anställning som professor, biträdande professor och universitetslektor (jmf avsnitt 5). 8.3 Annan yrkesskicklighet I de fall annan yrkesskicklighet än vetenskaplig skicklighet åberopas som stöd för ansökan om befordran från anställning som universitetsadjunkt till anställning som universitetslektor, ska den åsyftade yrkesskickligheten prövas utifrån samma behörighetskrav som ställs vid nyanställning (Anställningsordning dnr , p 6.4, st 4). 5 Bestämmelse enligt Högskoleförordningens lydelse innan ändring (14)

13 8.4 Avslag Sökande som fått avslag på ansökan om befordran till högre befattning rekommenderas att inge förnyad ansökan tidigast efter tre år för att under tiden hinna skaffa sig ytterligare meriter. 9 Beslut 9.1 Beslut om anställning Beslut om anställning och befordran av professor, adjungerade professor, gästprofessor och biträdande professor fattas av rektor och får inte delegeras. Beslut om anställning och befordran rörande lärarbefattningar utöver professor, adjungerad professor och gästprofessor fattas av akademichef 6. Beslutsfattaren avgör om föredragning ska ske innan beslut. Föredragning görs, i förekommande fall, av HR. Fackliga representanter ska så tidigt som möjligt ges information om tillsättning, dock senast fem dagar innan beslut om anställning fattas. HR ser till att information lämnas till fackliga representanter Handläggning av beslut om anställning HR ansvarar för att beslut om vem som anställts snarast tillkännages genom anslag på högskolans anslagstavla. Anslaget ska - jämte anvisning om hur man överklagar - delges samtliga sökande till anställningen. HR ansvarar för övrig rekryteringsadministration. 9.2 Beslut om att avbryta anställningsförfarande Rekryteringen kan avbrytas om till exempel rekryteringsunderlaget är otillräckligt eller om det har tillkommit nya omständigheter som gör att anställning inte kan ske. Beslut om avbrytande av anställningsförfarande gällande professor, adjungerade professor, gästprofessor och biträdande professor fattas av rektor. Beslut om avbrytande av anställningsförfarande för övriga lärarkategorier fattas av akademichef 7. Beslutet om att avbryta anställningsförfarandet behöver inte motiveras till sökande och går inte att överklaga. 10 Introduktion av nyanställda Högskolan i Borås vill vara en arbetsgivare som skapar bra förutsättningar för en bra fysisk och psykosocial arbetsmiljö 8. Genom att introducera alla nyanställda så snabbt som möjligt i vår organisation och arbetssätt skapar det ett första steg för detta. Det är också av stor betydelse av hur vi uppfattas som arbetsgivare och arbetsplats. Ett varmt välkomnande och en genomtänkt introduktion gör att den anställde känner sig viktig och behövd och skapar förutsättningar för att den anställde snabbare ska komma in i sitt arbete. 6 Rektors besluts- och delegationsordning, dnr Rektors besluts- och delegationsordning, dnr Riktlinjer för introduktion av nyanställd personal, dnr (14)

14 Förutom en generell introduktion ska introduktionen anpassas till den nyanställdes behov. Upplägg och innehåll för introduktionen varierar bl. a. beroende på vem den nyanställde är samt vilka arbetsuppgifter som hen är anställd för att utföra. Närmaste chef är ansvarig för att den nyanställde introduceras i sitt nya arbete. HR har arbetat fram en rutin och en checklista som kan användas som stöd vid introduktion av nya medarbetare på arbetsplatsen. Rutin och checklista finns på högskolans hemsida. En central introduktion, som ger deltagarna en värdefull information om högskolans olika delar, erbjuds kontinuerligt till nyanställda. 11 Överklagande Beslut om vem som anställts ska snarast tillkännages genom anslag på högskolans officiella anslagstavla. Anslaget ska jämte hänvisning om hur man överklagar delges samtliga sökande till anställningen. HR ansvarar för att tillkännage beslutet. Överklagandetiden löper ut tre veckor efter att beslutet har anslagits och meddelande om beslut har skickats till övriga sökande. Ett överklagande som inkommit i tid ska skyndsamt översändas till Överklagandenämnden för högskolan (ÖHN), tillsammans med övrigt erforderligt underlag i anställningsärendet. Handläggare vid HR ansvarar för att handlingar skickas till ÖHN, samt för handläggarstöd till akademichef/anställningsutskotten samt rektor. Handlingar som ska skickas in till ÖHN 9 : högskolans beslut om anställningsprofil och ledigkungörelse ansökningshandlingar för den anställde samt den/de klagande eventuella sakkunnigutlåtanden och yttranden/protokoll från Anställningsutskott - FoU eller Anställningsutskott KFU anställningsbeslutet överklagandet i original alla övriga handlingar som kan ha betydelse för ärendet uppgift om telefonnummer och/eller e-postadress till handläggaren vid högskolan 9 Information om vilka handlingar som ska skickas in till Överklagandenämnden framgår av ÖHN:s hemsida, 14 (14)

Handläggning av. anställning och befordran av lärare. fastställd 2013-03-27

Handläggning av. anställning och befordran av lärare. fastställd 2013-03-27 Handläggning av anställning och befordran av lärare fastställd 2013-03-27 1 INNEHÅLL Rutiner för rekrytering och befordran av lärare en sammanfattning... 3 Enkel behörighetsprövning... 6 Befordran... 6

Läs mer

ANSTÄLLNINGSORDNING. för lärare vid Umeå universitet. Fastställd av universitetsstyrelsen 2011-12-13. Reviderad 2012-12-11 Dnr: UmU 300-2349-11

ANSTÄLLNINGSORDNING. för lärare vid Umeå universitet. Fastställd av universitetsstyrelsen 2011-12-13. Reviderad 2012-12-11 Dnr: UmU 300-2349-11 ANSTÄLLNINGSORDNING för lärare vid Umeå universitet Fastställd av universitetsstyrelsen 2011-12-13. Reviderad 2012-12-11 Dnr: UmU 300-2349-11 Typ av dokument: Regel Beslutad av: Universitetsstyrelsen Dnr:

Läs mer

2013-10-17. Fakultetens beredningsorgan av anställningsärenden

2013-10-17. Fakultetens beredningsorgan av anställningsärenden 1 (6) Dnr A 10 S 2013/266 Samh ällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen Anställningsordning och allmänna anvisningar vid anställning av lärare vid samhällsvetenskapliga fakulteten Dessa anvisningar ersätter

Läs mer

Anställningsordning vid Högskolan i Skövde

Anställningsordning vid Högskolan i Skövde Anställningsordning vid Högskolan i Skövde Nuvarande anställningsordning gäller från och med 2013-03-01 och är beslutad av styrelsen. Rektor har 2013-11-15 beslutat om vissa ändringar i anställningsordningen

Läs mer

Rekrytering och befordran av lärare vid Lunds universitet - handläggningsordning

Rekrytering och befordran av lärare vid Lunds universitet - handläggningsordning HANDLÄGGNINGSORDNING Mars 2015 Sektionen Personal Rekrytering och befordran av lärare vid Lunds universitet - handläggningsordning Handläggningsordningen utgår från regler och praxis som gäller vid anställning

Läs mer

Dnr: MIUN 2013/1282. Mittuniversitetets anställningsordning. Fastställd av Mittuniversitetets styrelse 2013-08-26

Dnr: MIUN 2013/1282. Mittuniversitetets anställningsordning. Fastställd av Mittuniversitetets styrelse 2013-08-26 Dnr: MIUN 2013/1282 Mittuniversitetets anställningsordning Fastställd av Mittuniversitetets styrelse 2013-08-26 INNEHÅLL ALLMÄNT 2 ANSTÄLLNINGSORDNING 4 REKRYTERINGSPOLITIKENS MÅL 4 STRATEGI FÖR REKRYTERING

Läs mer

Befordran till professor och lektor

Befordran till professor och lektor Rapport 2007:55 R Befordran till professor och lektor en rättslig översikt Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Befordran

Läs mer

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Välkommen till utbildning på forskarnivå vid Mälardalens högskola Efter högskoleverkets granskning 1999 tilldelades Mälardalens högskola (MDH) 2001 vetenskapsområdet

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013 Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet Dnr 1-133/2013 Inledning Utbildning på forskarnivå regleras i Högskoleförordningen som kompletteras med lokala regler beslutade av Karolinska

Läs mer

Internrevisionsrapport Luleå tekniska universitet Granskning av rekrytering av kvalificerade lärare

Internrevisionsrapport Luleå tekniska universitet Granskning av rekrytering av kvalificerade lärare Internrevisionsrapport Luleå tekniska universitet Granskning av rekrytering av kvalificerade lärare december 2004 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...4 BAKGRUND...4 GRANSKNINGENS SYFTE...4 GENOMFÖRANDE...4

Läs mer

Arbetsordning för undervisande och forskande personal vid Chalmers

Arbetsordning för undervisande och forskande personal vid Chalmers 1 Arbetsordning för undervisande och forskande personal vid Chalmers 1. Chalmers intentioner Chalmers är sedan 1994 en privat högskola, med Chalmers stiftelse som ägare. Verksamheten inom forskning och

Läs mer

RIKTLINJER RIKTLINJER FÖR ANSTÄLLNING OCH BEFORDRAN AV LÄRARE VID HÖGSKOLAN VÄST

RIKTLINJER RIKTLINJER FÖR ANSTÄLLNING OCH BEFORDRAN AV LÄRARE VID HÖGSKOLAN VÄST 1 (24) Rektorsbeslut 2012-03-26 Dnr 2012/231 A 21 FÖR ANSTÄLLNING OCH BEFORDRAN AV LÄRARE VID HÖGSKOLAN VÄST I högskolans anställningsordning anges de regler som tillämpas vid anställning av lärare utöver

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och på forskarnivå vid Karlstads universitet

Antagningsordning för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och på forskarnivå vid Karlstads universitet 1 (22) Antagningsordning för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och på forskarnivå vid Karlstads universitet Del 1: Grundnivå och avancerad nivå Del 2: Forskarnivå Del 1: Grundnivå och avancerad nivå

Läs mer

Riktlinjer för rekrytering

Riktlinjer för rekrytering Riktlinjer för rekrytering Vilhelmina kommun Vilhelmina E-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se Innehållsförteckning 1. Inledning sid 2 2. Rekryteringsansvar sid 2 3. Behovsanalys sid 3 4. Rekryteringsordningen

Läs mer

REGLER OCH RUTINER FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN

REGLER OCH RUTINER FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN REGLER OCH RUTINER FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Version 2 Beslutad i Forsknings- och forskarutbildningsnämnden, FFN 2011-09-22 Regler och rutiner för utbildning på

Läs mer

Riktlinjer för Rekrytering i Orsa kommun - rätt person på rätt plats

Riktlinjer för Rekrytering i Orsa kommun - rätt person på rätt plats Riktlinjer för Rekrytering i Orsa kommun - rätt person på rätt plats Inledning Ett framgångsrikt rekryteringsarbete bidrar till att få de mest kompetenta och motiverade medarbetarna. Riktlinjerna ska vara

Läs mer

Handbok i ärendehandläggning

Handbok i ärendehandläggning Juni 2012 Handbok i ärendehandläggning guide och beslutsmallar Handbok i ärendehandläggning 3 Innehållsförteckning Handbok för medarbetare vid Stockholms universitet... 5 1. Ärendehandläggning... 7 1.1

Läs mer

Rekryteringsbehov. Rekryteringsförfarande När en myndighet ska rekrytera ska myndigheten på något lämpligt sätt informera

Rekryteringsbehov. Rekryteringsförfarande När en myndighet ska rekrytera ska myndigheten på något lämpligt sätt informera Anställning Enligt förordningen med instruktion för SiS tillsätts generaldirektören av regeringen. Regioncheferna samt tillsynschefen och avdelningscheferna på HK tillsätts av generaldirektören. Övrig

Läs mer

Rutiner och ärendehantering för beslut som fattas av rektor vid rektorssammanträde

Rutiner och ärendehantering för beslut som fattas av rektor vid rektorssammanträde PM 1(4) 2015-08-27 Universitetsledningens kansli Rutiner och ärendehantering för beslut som fattas av rektor vid rektorssammanträde Detta dokument, mallar för rektorsbeslut, tider för rektorssammanträden

Läs mer

Tillsynsbesöket vid Göteborgs universitet 2012

Tillsynsbesöket vid Göteborgs universitet 2012 Rapport 2012:27 R Tillsynsbesöket vid Göteborgs universitet 2012 www.hsv.se Rapport 2012:27 R Tillsynsbesöket vid Göteborgs universitet 2012 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm

Läs mer

Rapport 2008:5 R. Fakultetsnämndernas tillsyn över utbildningen på forskarnivå ur rättssäkerhetsperspektiv

Rapport 2008:5 R. Fakultetsnämndernas tillsyn över utbildningen på forskarnivå ur rättssäkerhetsperspektiv Rapport 2008:5 R Fakultetsnämndernas tillsyn över utbildningen på forskarnivå ur rättssäkerhetsperspektiv Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50

Läs mer

Författningssamling. Riktlinjer för rekrytering

Författningssamling. Riktlinjer för rekrytering Författningssamling Antagen av utskott I: 2010-02-16, 13 Reviderad: 2014-12-09 179 Riktlinjer för rekrytering Nässjö kommun är en stor arbetsgivare. Beslut om att rekrytera nya medarbetare är ett mycket

Läs mer

Riktlinjer för utbildningen på forskarnivå

Riktlinjer för utbildningen på forskarnivå 1(21) DNR: SLU ua Fe.2012.4.0-3218 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Forskning och utbildning på forskarnivå Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli:

Läs mer

Riktlinjer för rekrytering

Riktlinjer för rekrytering Kommunstyrelseförvaltningen RIKTLINJER Riktlinjer för rekrytering Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Riktlinjer för rekrytering Kommunstyrelsen Marianne Vestin Leffler Version

Läs mer

Ansökan om anställning som lärare, eller befordran av lärare till lektor eller professor vid SMI

Ansökan om anställning som lärare, eller befordran av lärare till lektor eller professor vid SMI POLICYDOKUMENT Ansökan om anställning som lärare, eller befordran av lärare Ur Högskoleförordning (1993:100): Professorer 3 Behörig att anställas som professor inom annat än konstnärlig verksamhet är den

Läs mer

Information om förslag och beslut om disputation vid Örebro universitet

Information om förslag och beslut om disputation vid Örebro universitet ÖREBRO UNIVERSITET 2005-04-20 Fakultetskansliet senast ändrad Catharina Ahlén 2015-01-30 OBS! Informationen är uppdaterad med anledning av - rektors ändringar i disputationsföreskrifterna fr.o.m. den 1

Läs mer

Studentinflytande i samband med rekrytering av ny rektor till Karlstads universitet

Studentinflytande i samband med rekrytering av ny rektor till Karlstads universitet Karlstads universitet, Universitetsstyrelsen Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Sofia Almqvist 08-563 085

Läs mer

LULEÅ KOMMUN ARBETSEX Dnr 1 (16) 2014-01-15. Rekrytering & introduktion

LULEÅ KOMMUN ARBETSEX Dnr 1 (16) 2014-01-15. Rekrytering & introduktion LULEÅ KOMMUN ARBETSEX Dnr 1 (16) 2014-01-15 Rekrytering & introduktion LULEÅ KOMMUN 2015-01-01 2 (16) FÖRORD Luleå kommun rekryterar flera hundra nya medarbetare årligen. Strategisk kompetensförsörjning

Läs mer

FÖRESKRIFTER ANTAGNINGSORDNING

FÖRESKRIFTER ANTAGNINGSORDNING ANTAGNINGSORDNING Enligt högskoleförordningen 2 kap. 2 8. samt 6 kap. 3 (SFS 1993:100) föreskrivs att högskolans styrelse ska besluta om högskolans antagningsordning. Följande antagningsordning gäller

Läs mer