Regler vid rekrytering och befordran av lärare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regler vid rekrytering och befordran av lärare"

Transkript

1 Regler vid rekrytering och befordran av lärare Fastställd av rektor , dnr Reviderad av rektor , dnr Reviderad enligt beslut om konvertering , dnr Reviderad av rektor att gälla fr o m , dnr

2 Innehåll 1 Regler vid rekrytering och befordran av lärare Beredning av lärarrekrytering Handläggningsordning Seniora lärare Jämställdhet Anställningsutskott - FoU Tillsättning av ledamöter Utskottets sammansättning Utskottets uppdrag Anställningsutskott - KFU Tillsättning av ledamöter Utskottets sammansättning Utskottets uppdrag Samverkan Ansvarsfördelning Akademierna HR Utskottens rekommendation till anställning och befordran Anställningsunderlag och anställningsprofil Annonsering Ansökan Sakkunniga Utseende av sakkunniga Utskick till sakkunniga Sakkunnigutlåtande Kallelse till anställning som professor Befordran Beredning Universitetslektor och biträdande professor till professor Universitetslektor till biträdande professor Biträdande universitetslektor till universitetslektor Universitetsadjunkt till universitetslektor (14)

3 8.1.5 Lärare anställda i konstnärlig verksamhet Ansökan Annan yrkesskicklighet Avslag Beslut Beslut om anställning Handläggning av beslut om anställning Beslut om att avbryta anställningsförfarande Introduktion av nyanställda Överklagande (14)

4 1 Regler vid rekrytering och befordran av lärare Detta dokument är ett komplement till Anställningsordningen för Högskolan i Borås, dnr , och omfattar beredning, arbetsordning samt praktisk tillämpning av Anställningsordningen i enskilda delar. Reglerna beskriver hur lärarrekryteringar, befordran och kompetensprövning går till samt vem som ansvarar för olika delar av processen. Beslut om Regler för rekrytering och befordran av lärare fattas av rektor efter förslag från Forsknings- och Utbildningsnämnden (FoU-nämnden) och Nämnden för konstnärlig forskning och utbildning (KFU) (5 kap. 11 SOB, FoU-nämnden och 5 kap. 14 SOB, KFU). 2 Beredning av lärarrekrytering Vid lärarrekryteringar är flera aktörer inblandade, både inom högskolan samt sökande och sakkunniga. HR ansvarar för att säkerställa kvaliteten i hela processen vilket innebär att handläggare från HR följer ett ärende från start till mål samt att HR utbildar och informerar rekryterande chefer och utskottsledamöter i gällande regelverk och praxis. 2.1 Handläggningsordning Forsknings- och Utbildningsnämnden inrättar ett utskott för beredning av rekrytering och befordran av lärare (ej konstnärliga lärare), kallat Anställningsutskott - FoU, och delegerar därmed ansvar för beredning av dessa ärenden till utskottet. Utskottet har, efter delegation, även befogenhet och ansvar att fatta beslut om: - anställningsprofil för lärare, exklusive professor som beslutas av rektor - förslag på sakkunniga efter samråd med ordförande i FoU- nämnden - förslag på vem som ska anställas/befordras Nämnden för konstnärlig forskning och utbildning inrättar ett utskott för beredning av rekrytering och befordran av lärare inom det konstnärliga området, kallat Anställningsutskott - KFU, och delegerar därmed ansvar för beredning av dessa ärenden till utskottet. Utskottet har, efter delegation, även befogenhet och ansvar att fatta beslut om - anställningsprofil för lärare inom det konstnärliga området efter samråd med ordförande i KFU, exklusive professor som beslutas av rektor - förslag på sakkunniga efter samråd med ordförande i KFU - förslag på vem som ska anställas/befordras Anställningsutskottens ordförande får besluta om kompletterande utredningsåtgärder i anställningsärenden samt bestämma att ytterligare personer ska inbjudas att med närvaro- och yttranderätt delta i utskottets beredning av ärendet. Efter avslutad beredning i anställningsutskotten lämnar berörd handläggare från HR beslutsförslag till akademichef alternativt rektor vid professorsrekryteringar Seniora lärare När det gäller handläggning av seniora lärare sker detta genom ett förenklat förfarande då det gäller återanställning av lärare som fyllt 67 år. Akademichef lämnar anställningsunderlag till HR som tillser att anställningsbeslut skrivs. 4 (14)

5 2.1.2 Jämställdhet Om en grupp av personer ska lämna förslag på sökande som bör komma i fråga för en anställning som lärare, ska kvinnor och män vara jämställt representerade i gruppen. Detta gäller dock inte om det finns synnerliga skäl. (HF 4 kap 5 ) Jämställdhetsaspekter ska konsekvent beaktas. Detta gäller såväl vid sammansättningen av olika organ som vid prövningen av meriteringen för sökande av olika kön till läraranställningar. Om ett av könen är underrepresenterat med mindre än 40 procent av den berörda kategorin arbetstagare på en arbetsplats, anses detta kön enligt praxis vid Högskolan i Borås vara underrepresenterat. Som arbetsplats ska gälla respektive akademi/enhet. Det ankommer på anställningsutskotten att pröva anställningsärende utifrån jämställdhetsaspekten och att dokumentera resultatet av denna prövning. När en kvinna och en man är huvudkonkurrenter om en anställning, och deras meriter bedöms vara jämbördiga eller i huvudsak jämbördiga, ska den sökande som företräder underrepresenterat kön i första hand komma i fråga för anställning. 2.2 Anställningsutskott - FoU Alla ärenden rörande anställningar, befordran och docentmeritering, dock ej ärenden inom det konstnärliga området, bereds av ett anställningsutskott som utses av FoU- nämnden. Utskottet benämns Anställningsutskott FoU. Vid utseende av representanter i utskottet ska jämn könsfördelning eftersträvas Tillsättning av ledamöter FoU- nämnden kan vid behov utse en valberedning som föreslår ledamöter samt suppleanter Utskottets sammansättning Ordinarie ledamöter: En ordförande Fem lärarrepresentanter varav minst en professor Två studentrepresentanter varav en doktorand (i möjligaste mån) Sekreterare (handläggare från HR) Utöver ordinarie ledamöter utser FoU- nämnden en förste och en andre suppleant som träder in vid ordinarie ledamots frånvaro. Frågan kring hur studentrepresentation sker äger Studentkåren, men beslut om representation ska delges utskottet. Vid beslut om rekommendation till rektor respektive akademichef ska minst tre lärarrepresentanter, inklusive ordförande, delta i beslutet. Adjungerade ledamöter Vid rekrytering av lärare, exklusive professor, ska sektionschef från rekryterande sektion samt en lärarrepresentant med kompetens från aktuellt ämnesområde adjungeras in i utskottet. Akademichef vid berörd akademi kan också adjungeras in utöver sektionschef när det anses befogat. Vid rekrytering av professor ska akademichef och två lärarrepresentanter (varav en professor) från aktuellt ämnesområde adjungeras in i utskottet. Lärarrepresentanterna har alltid rösträtt. Vid befordran till professor ska akademichef och två lärarrepresentanter (varav en professor) från aktuellt ämnesområde adjungeras in i utskottet. 5 (14)

6 Lärarrepresentant utses av ordförande i FoU- nämnden efter förslag från akademichef, beslut kan delegeras till ordförande i utskottet. Sakkunniga i ärendet kan adjungeras vid behov Utskottets uppdrag Ledamöterna i Anställningsutskott - FoU ska ha hög kompetens gällande interna och externa styrdokument för anställning och befordran och ska i sitt uppdrag sträva efter att hitta arbetssätt och metoder som utvecklar, effektiviserar och kvalitetssäkrar processer för rekrytering och befordran. Uppdraget sträcker sig i normalfallet till tre år. Möte sker en gång per månad. Ledamöterna ska erhålla erforderlig tid för uppdraget. FoUnämnden lämnar i samråd med HR förslag på omfattning av uppdraget till berörd akademichef för beslut. 2.3 Anställningsutskott - KFU Alla ärenden rörande anställningar, befordran och docentmeritering inom det konstnärliga området bereds av ett anställningsutskott som utses av KFU. Utskottet benämns Anställningsutskott KFU. Vid utseende av representanter i utskottet ska jämn könsfördelning eftersträvas Tillsättning av ledamöter KFU kan vid behov utse en valberedning som föreslår ledamöter samt suppleanter Utskottets sammansättning Ordinarie ledamöter: En ordförande med konstnärlig kompetens Två lärarrepresentanter med konstnärlig kompetens varav minst en professor En extern ledamot med konstnärlig kompetens 1 lärarrepresentant från Anställningsutskott - FoU Två studentrepresentanter inom det konstnärliga området varav en doktorand (i möjligaste mån) Sekreterare (handläggare från HR) Utöver ordinarie ledamöter utser KFU en förste och en andre suppleant som träder in vid ordinarie ledamots frånvaro. FoU- nämnden utser suppleant för lärarrepresentanten från Anställningsutskott FoU. Frågan kring hur studentrepresentation sker äger Studentkåren, men beslut om representation ska delges utskottet. Vid beslut om rekommendation till rektor respektive akademichef ska minst tre lärarrepresentanter, inklusive ordförande, delta i beslutet. Adjungerade ledamöter Vid rekrytering av lärare, exklusive professor, ska sektionschef från rekryterande sektion adjungeras in i utskottet. Akademichef vid berörd akademi kan också adjungeras in utöver sektionschef när det anses befogat. Vid rekrytering och befordran av professor ska akademichef från berörd akademi adjungeras in i utskottet. 6 (14)

7 Sakkunniga i ärendet kan adjungeras vid behov Utskottets uppdrag Ledamöterna i Anställningsutskott - KFU ska ha hög kompetens gällande interna och externa styrdokument för anställning och befordran och ska i sitt uppdrag sträva efter att hitta arbetssätt och metoder som utvecklar, effektiviserar och kvalitetssäkrar processer för rekrytering och befordran. Uppdraget sträcker sig i normalfallet till tre år. Möte sker utifrån behov. I samband med att ett ärende inom det konstnärliga området initieras ska möte planeras. Ledamöterna ska erhålla erforderlig tid för uppdraget. KFU lämnar i samråd med HR förslag på omfattning av uppdraget till berörd akademichef för beslut. 2.4 Samverkan Den rekryterande akademin ska så tidigt som möjligt informera arbetstagarorganisationerna om att en rekryteringsprocess inleds. Att information ges ansvarar berörd sektionschef i samråd med HR för. Fackliga representanter inbjuds att träffa alla sökande som kallas till intervju. Innan beslut om tillsättning sker ska sektionschef i samråd med HR lämna information till de fackliga representanterna. 2.5 Ansvarsfördelning Akademierna Sektionschef ansvarar för att skapa anställningsunderlag och annons vilket sker i samråd med HR. Sektionschef ansvarar vidare för att intervju/provföreläsning genomförs vid akademin innan möte i anställningsutskotten samt, vid behov, skapa besöksprogram för de sökande där högskolan och akademin presenteras HR HR ansvarar för all rekryteringsadministration i ett rekryteringsärende och är sekreterare i anställningsutskotten. HR tar referenser på sökande i samråd med sektionschef. 2.6 Utskottens rekommendation till anställning och befordran Anställningsutskotten lämnar rekommendation till beslut om anställning och befordran. Protokollet ska ge en tydlig motivering till rekommendationen. Följande fyra moment ligger till grund för utskottens rekommendation: sakkunnigutlåtande intervju - alternativt provföreläsning av sökande på akademin referenstagning intervju av sökande i utskottet Beslut till rekommendation fattas utifrån en sammanvägning av ovan nämnda fyra moment. Punkt ett till tre sammanställs i anslutning till punkt fyra. Resultat av intervju/provföreläsning vid akademin och referenstagning redovisas av HR alternativt sektionschef (akademichef vid professorsrekryteringar) och vägs samman med resultatet från övriga punkter. Efter intervju ska nämnderna, eller av dem utsedda utskottsledamöter, rekommendera anställning av sökande vilket kan ske genom att de som intervjuats rangordnas etta, tvåa o.s.v. 7 (14)

8 Rangordningen görs för att veta att den som placerats som tvåa också är rekommenderad för anställning om det av någon anledning inte skulle bli någon anställning för den som rangordnats först. Om fler sökande intervjuas varav någon inte är aktuell för rekommendation till anställning ska denna person inte rangordnas i protokollet. 3 Anställningsunderlag och anställningsprofil Initiativ till att inleda ett förfarande för att anställa en lärare tas normalt av sektionschef som utformar ett anställningsunderlag som ska innehålla en redogörelse för anställningsbehov, finansieringsmöjligheter samt vilket rekryteringsförfarande som bör tillämpas. Mall för anställningsunderlag finns på högskolans webplats och ska alltid användas. Akademichef ska alltid underteckna anställningsunderlaget innan fortsatt handläggning kan ske. Anställningsunderlaget ligger till grund för rektors beslut om att inleda tillsättningsförfarande. Underlaget ska föredras för rektor av ansvarig handläggare vid HR. Innan ett rekryteringsförfarande gällande professor påbörjas, ska rektor fastställa anställningsprofil vilket sker efter samråd med berörd nämndordförande. För andra läraranställningar än professor fattar ordförande i anställningsutskotten, efter delegation, beslut att anställningsprofil ligger i linje med fastställt regelverk. Anställningsprofilen ska ligga till grund för utannonseringen av befattningen. I anställningsprofilen ska anges: ämnesområdet för anställningen behörighetskraven bedömningsgrunderna och deras relativa vikt de arbetsuppgifter som i första hand ska ingå i befattningen 4 Annonsering Huvudregeln för annonsering är att läraranställning ska ledigkungöras genom annonsering eller informeras om genom likvärdigt förfarande. Sektionschef ansvarar för utformning av annons i samråd med HR. Annonsering sker på högskolans webplats och officiella anslagstavla, hos Arbetsförmedlingen samt vid behov i andra lämpliga medier. Ansökningstiden bör vara minst tre veckor. Undantag från kravet på utannonsering gäller: företrädesrätt till återanställning eller till anställning med högre sysselsättningsgrad samt omplacering anställning som omfattar kortare tid än sex månader befordran till högre anställning anställning som adjungerad professor och gästprofessor kallelse till anställning som professor 5 Ansökan Till hjälp för meritredovisningen har högskolan utarbetat en meritportfölj, som finns på hemsidan under lediga anställningar 1. 1 Högskolans webplats, sökväg: Jobba hos oss/styrdokument vid ansökan 8 (14)

9 Ansökan till anställning som lärare ska innehålla: meritförteckning (inklusive, i förekommande fall, publikationslista och/eller förteckning över, samt representativt urval av, arbeten inom det konstnärliga ämnesområdet) redogörelse för sökandens erfarenhet av forskning, utbildning, administration (inbegripet utveckling och ledning av verksamhet och personal), information om forskningsarbete och samverkan med det omgivande samhället (maximalt fem sidor) avsiktsförklaring gällande vilka mål och visioner den sökande har för anställningen betygskopior erforderligt antal exemplar av särskilt åberopade vetenskapliga publiceringar, dokumenterade konstnärliga arbeten och pedagogiska arbeten. Sökande till läraranställning får åberopa endast sådana skrifter som publicerats, eller accepterats för publicering vid ansökningstidens slut. I det fall en skrift accepterats för publicering ska intyg avseende detta utfärdat av aktuell redaktör bifogas ansökan. Om det finns särskilda skäl, får även ansökan som kommit in för sent beaktas. Ordförande i berört utskott beslutar efter samråd med berörd sektionschef, eller i förekommande fall akademichef, i sådan fråga. Ansökan per e-post ska accepteras. 6 Sakkunniga Med sakkunniga avses personer som är särskilt förtrogna med anställningens ämnesområde. I normalfallet ska de sakkunniga bedöma både vetenskaplig/konstnärlig och pedagogisk skicklighet. I de fall det finns behov av en särskild pedagogisk sakkunnig kan en sådan dessutom anlitas. Det är alltid tillåtet att utse fler sakkunniga om behov av det finns. Vid Högskolan i Borås gäller att två sakkunniga ska bedöma de sökande vid anställning av professor (inbegripet adjungerad professor och gästprofessor), biträdande professor samt universitetslektor om det inte är uppenbart obehövligt för prövningen av skickligheten. Person som inom de senaste fem åren redan bedömts vara lektors- eller professorsbehörig kan, om vederbörande i övrigt uppfyller kraven för att anställas som universitetslektor, biträdande professor eller professor, rekommenderas anställning med stöd av sakkunnigutlåtanden från tidigare sakkunnigprövning vid annat lärosäte, maximalt fem år gamla, under förutsättning att behörighetskraven är samma. Detta förenklade förfarande kan dock bara tillämpas då det endast finns en sökande. Vid rekrytering av postdoktorer sker prövning i första hand av en intern sakkunnig som utses av anställningsutskottens ordförande efter förslag från sektionschef. Om berört utskotts ordförande anser det nödvändigt kan extern sakkunnig utses enligt samma förfarande som vid läraranställningar. 9 (14)

10 Om en bedömning hämtas in från två eller fler sakkunniga, ska kvinnor och män vara lika representerade. Detta gäller dock inte om det finns synnerliga skäl Utseende av sakkunniga När ansökningstiden har gått ut och det blir känt vilka som är sökande föreslår sektionschefen sakkunnig till ordförande i berört utskott som därefter inskaffar en formell bekräftelse från den tilltänkte sakkunnige. Det ska tydligt framgå att jäv inte föreligger och att jämställdhetsaspekten av de sakkunniga har beaktats. Ordförande beslutar om sakkunnig efter samråd med berörd nämndordförande. Mall finns på högskolans webplats för utseende av sakkunniga och ska alltid användas. Sakkunniga har normalt två månader på sig för att granska sökande. Sektionschefen kan träffa överenskommelse om annan tidsplan med sakkunniga. Sakkunniga erhåller arvode enligt lokalt kollektivavtal. Arvodesbeloppen ses över i samband med löneöversyn. 6.2 Utskick till sakkunniga Ordförande i anställningsutskotten beslutar i samråd med berörd sektionschef (i förekommande fall med berörd akademichef) om vilken/vilka sökande som ska skickas till sakkunniga för bedömning. Endast uppenbart obehöriga sökande skickas inte för granskning. HR tillser att sakkunniga erhåller följande underlag: annons de sökandes handlingar de sökandes vetenskapliga/konstnärliga - pedagogiska meritportfölj de sökandes vetenskapliga publikationer alternativt konstnärliga prover anställningsordningen förslag till tidsplan för sakkunnigförfarandet 6.3 Sakkunnigutlåtande De sakkunniga ska skriva en översiktlig presentation av alla sökande där de kortfattat redogör för varje sökandes vetenskapliga/konstnärliga, pedagogiska och övriga meritering som är av betydelse för anställningen. De sakkunniga kan välja om de vill skriva presentationen var och en för sig eller gemensamt. De sakkunniga ska var och en för sig redogöra för skickligheten för de sökande som främst bör komma ifråga för anställningen. Skickligheten beträffande de viktigaste bedömningsgrunderna ska redovisas var för sig och en sammanvägning av den sökandes alla meriter ska göras. De sakkunniga ska var och en för sig ange en tätgrupp om tre till fem personer av de sökande som främst bör komma ifråga för anställning. Tätgruppen ska i normalfallet vara utan inbördes rangordning om inte den sakkunnige finner någon kandidat så överlägsen i relation till den aktuella anställningens kravprofil att denne behöver lyftas fram, vilket i så fall särskilt ska motiveras. Bedömningen ska göras dels beträffande var och en av de viktigaste bedömningsgrunderna och dels som en helhetsbedömning. I de fall en sakkunnig finner att inte någon av de sökande bör föreslås för anställning, ska detta framgå av yttrandet. 2 Förordning (2010:1064) om ändring i högskoleförordningen, kap (14)

11 Högskolan har utarbetat Guidelines for reviewers 3 som stöd för sakkunniga i sin bedömning. 7 Kallelse till anställning som professor Rektor kan besluta om att kalla till anställning som professor utan utannonsering om det är av särskild betydelse för viss verksamhet vid Högskolan i Borås (HF kap 4 7). Denna regel ska användas restriktivt. Akademichefen kan initiera en dialog med rektor om ett förslag på kallelse till anställning som professor. Den föreslagna ska vara behörig som professor inom den profil som anställningen gäller. Akademichef lämnar skriftligt förslag som väl motiverar varför denna anställning är av särskild betydelse för verksamheten och varför inte ett vanligt rekryteringsförfarande är tillämpligt, anställningsunderlag samt komplett ansökan från den tilltänkte professorn till HR. Därefter påbörjar HR rekryteringsförfarande i sedvanlig ordning. Beredning av kallelseförfarande sker i anställningsutskotten. Rektor kan därefter fatta beslut om anställning om det är uppenbart att alla kriterier för kallelse till anställning som professor uppfyllts. 8 Befordran Lärare som är anställd som biträdande universitetslektor 4 eller tillsvidareanställd som biträdande professor, universitetslektor eller universitetsadjunkt ska, efter ansökan från läraren eller på initiativ från arbetsgivaren, ges möjlighet att inom ramen för sin anställning bli prövad för befordran till en högre befattning. Prövningen ska ske med lika stor omsorg och noggrannhet och med beaktande av samma behörighetskrav och bedömningsgrunder som tillämpas vid nyrekrytering. Ämnesområdet för den högre befattningen ska vara samma eller i nära anslutning som för grundanställningen. 8.1 Beredning Befordringsärenden ska i tillämpliga delar beredas av berört anställningsutskott i samma ordning som nyrekryteringsärenden. Beslutsordningen för befordran är densamma som vid anställning av motsvarande kategorier av externrekryterade lärare. I beslut om avslag på ansökan om befordran ska beslutsskälen redovisas tydligt. Prövning för befordran kan i normalfallet inte ske förrän tidigast sex månader efter det att en anställd erhållit sin tillsvidareanställning. Detta gäller dock inte vid ansökan från biträdande universitetslektor till universitetslektor Universitetslektor och biträdande professor till professor Vid bedömning av lämplighet vid befordran till professor är det vid sidan om övriga kriterier särskilt graden av progression och framåtsyftning i forskningen som ska beaktas. Sakkunnigbedömning ska normalt inhämtas och då - om inte särskilda skäl talar emot det - av två sakkunniga från annat lärosäte. En sådan befordran är att betrakta som kompetensprövning och medför i normalfallet ingen förändring av arbetsuppgifterna i anställningen. 3 Högskolans webplats, sökväg: Jobba hos oss/styrdokument vid ansökan. 4 Anställd enligt Högskoleförordningens lydelse innan ändring (14)

12 8.1.2 Universitetslektor till biträdande professor Sakkunnigbedömning ska normalt inhämtas och då - om inte särskilda skäl talar emot det - av två sakkunniga från annat lärosäte. En sådan befordran är att betrakta som kompetensprövning och medför i normalfallet ingen förändring av arbetsuppgifterna i anställningen Biträdande universitetslektor till universitetslektor 5 En biträdande lektor vid högskolan ska efter ansökan befordras till anställning tills vidare som universitetslektor om den biträdande universitetslektorn har behörighet för sådan anställning och dessutom bedöms lämplig vid en prövning enligt de bedömningsgrunder som högskolan har ställt upp för en befordran till universitetslektor. Ämnesområdet för anställningen som universitetslektor ska vara detsamma som för anställningen som biträdande lektor. Ansökan om befordran till universitetslektor ska beredas inom högskolan på samma sätt och med samma kvalitetskriterier som vid rekrytering av universitetslektorer Universitetsadjunkt till universitetslektor En universitetsadjunkt som är anställd tills vidare kan erbjudas att efter ansökan befordras till universitetslektor om han eller hon har behörighet för sådan anställning och dessutom bedöms lämplig vid en prövning enligt de bedömningsgrunder som ställts upp för anställning som universitetslektor. När en ansökan om befordran från tillsvidareanställning som universitetsadjunkt till anställning som universitetslektor grundas på avlagd doktorsexamen, kan prövningen av den vetenskapliga kompetensen inskränkas till ett konstaterande av anställningsutskotten att doktorsexamen avlagts inom för anställningen relevant område. Den pedagogiska skickligheten anses vara uppfylld då den anställde universitetsadjunkten har genomfört högskolepedagogisk utbildning enligt de behörighetskrav som ställs vid nyanställning av universitetslektor Lärare anställda i konstnärlig verksamhet En lärare som med stöd av HF kap 4 10 (konstnärlig verksamhet) är tidsbegränsat anställd ska befordras till högre befattning om han eller hon har behörighet för sådan anställning och dessutom bedöms lämplig vid en prövning enligt de bedömningsgrunder som högskolan ställt upp för sådan befattning. En sådan befordran är dock ifråga om tidsbegränsning inte att betrakta som en ny anställning. 8.2 Ansökan Till stöd för ansökan om befordran ska den sökande inge kompletta ansökningshandlingar i enlighet med vad som gäller för ansökan till externt utannonserad anställning som professor, biträdande professor och universitetslektor (jmf avsnitt 5). 8.3 Annan yrkesskicklighet I de fall annan yrkesskicklighet än vetenskaplig skicklighet åberopas som stöd för ansökan om befordran från anställning som universitetsadjunkt till anställning som universitetslektor, ska den åsyftade yrkesskickligheten prövas utifrån samma behörighetskrav som ställs vid nyanställning (Anställningsordning dnr , p 6.4, st 4). 5 Bestämmelse enligt Högskoleförordningens lydelse innan ändring (14)

13 8.4 Avslag Sökande som fått avslag på ansökan om befordran till högre befattning rekommenderas att inge förnyad ansökan tidigast efter tre år för att under tiden hinna skaffa sig ytterligare meriter. 9 Beslut 9.1 Beslut om anställning Beslut om anställning och befordran av professor, adjungerade professor, gästprofessor och biträdande professor fattas av rektor och får inte delegeras. Beslut om anställning och befordran rörande lärarbefattningar utöver professor, adjungerad professor och gästprofessor fattas av akademichef 6. Beslutsfattaren avgör om föredragning ska ske innan beslut. Föredragning görs, i förekommande fall, av HR. Fackliga representanter ska så tidigt som möjligt ges information om tillsättning, dock senast fem dagar innan beslut om anställning fattas. HR ser till att information lämnas till fackliga representanter Handläggning av beslut om anställning HR ansvarar för att beslut om vem som anställts snarast tillkännages genom anslag på högskolans anslagstavla. Anslaget ska - jämte anvisning om hur man överklagar - delges samtliga sökande till anställningen. HR ansvarar för övrig rekryteringsadministration. 9.2 Beslut om att avbryta anställningsförfarande Rekryteringen kan avbrytas om till exempel rekryteringsunderlaget är otillräckligt eller om det har tillkommit nya omständigheter som gör att anställning inte kan ske. Beslut om avbrytande av anställningsförfarande gällande professor, adjungerade professor, gästprofessor och biträdande professor fattas av rektor. Beslut om avbrytande av anställningsförfarande för övriga lärarkategorier fattas av akademichef 7. Beslutet om att avbryta anställningsförfarandet behöver inte motiveras till sökande och går inte att överklaga. 10 Introduktion av nyanställda Högskolan i Borås vill vara en arbetsgivare som skapar bra förutsättningar för en bra fysisk och psykosocial arbetsmiljö 8. Genom att introducera alla nyanställda så snabbt som möjligt i vår organisation och arbetssätt skapar det ett första steg för detta. Det är också av stor betydelse av hur vi uppfattas som arbetsgivare och arbetsplats. Ett varmt välkomnande och en genomtänkt introduktion gör att den anställde känner sig viktig och behövd och skapar förutsättningar för att den anställde snabbare ska komma in i sitt arbete. 6 Rektors besluts- och delegationsordning, dnr Rektors besluts- och delegationsordning, dnr Riktlinjer för introduktion av nyanställd personal, dnr (14)

14 Förutom en generell introduktion ska introduktionen anpassas till den nyanställdes behov. Upplägg och innehåll för introduktionen varierar bl. a. beroende på vem den nyanställde är samt vilka arbetsuppgifter som hen är anställd för att utföra. Närmaste chef är ansvarig för att den nyanställde introduceras i sitt nya arbete. HR har arbetat fram en rutin och en checklista som kan användas som stöd vid introduktion av nya medarbetare på arbetsplatsen. Rutin och checklista finns på högskolans hemsida. En central introduktion, som ger deltagarna en värdefull information om högskolans olika delar, erbjuds kontinuerligt till nyanställda. 11 Överklagande Beslut om vem som anställts ska snarast tillkännages genom anslag på högskolans officiella anslagstavla. Anslaget ska jämte hänvisning om hur man överklagar delges samtliga sökande till anställningen. HR ansvarar för att tillkännage beslutet. Överklagandetiden löper ut tre veckor efter att beslutet har anslagits och meddelande om beslut har skickats till övriga sökande. Ett överklagande som inkommit i tid ska skyndsamt översändas till Överklagandenämnden för högskolan (ÖHN), tillsammans med övrigt erforderligt underlag i anställningsärendet. Handläggare vid HR ansvarar för att handlingar skickas till ÖHN, samt för handläggarstöd till akademichef/anställningsutskotten samt rektor. Handlingar som ska skickas in till ÖHN 9 : högskolans beslut om anställningsprofil och ledigkungörelse ansökningshandlingar för den anställde samt den/de klagande eventuella sakkunnigutlåtanden och yttranden/protokoll från Anställningsutskott - FoU eller Anställningsutskott KFU anställningsbeslutet överklagandet i original alla övriga handlingar som kan ha betydelse för ärendet uppgift om telefonnummer och/eller e-postadress till handläggaren vid högskolan 9 Information om vilka handlingar som ska skickas in till Överklagandenämnden framgår av ÖHN:s hemsida, 14 (14)

Regler vid rekrytering och befordran av lärare

Regler vid rekrytering och befordran av lärare HÖGSKOLAN I BORÅS REGLER Gemensamma Förvaltningen Personalavdelning 2012-11-22 Dnr 327-12-10 Terese Schoultz Gedda, Personalhandläggare Regler vid rekrytering och befordran av lärare Innehåll 1 Regler

Läs mer

Regler vid rekrytering och befordran av lärare

Regler vid rekrytering och befordran av lärare HÖGSKOLAN I BORÅS REGLER Verksamhetsstöd/HR Terese Schoultz Gedda, Personalhandläggare 2014-07-01 Dnr 603-14 Fastställd av rektor 2012-11-22, dnr 327-12-10 Reviderad av rektor 2014-02-10, dnr 82-14 Reviderad

Läs mer

2013-10-17. Fakultetens beredningsorgan av anställningsärenden

2013-10-17. Fakultetens beredningsorgan av anställningsärenden 1 (6) Dnr A 10 S 2013/266 Samh ällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen Anställningsordning och allmänna anvisningar vid anställning av lärare vid samhällsvetenskapliga fakulteten Dessa anvisningar ersätter

Läs mer

Anställningsordning vid SLU fr.o.m

Anställningsordning vid SLU fr.o.m 1(10) 2013-06-20 Anställningsordning vid SLU fr.o.m. 2013-10-01 SLU, Box 7070, SE-750 07 Uppsala, Sweden tel: +46 (0)18-67 10 00 VAT nr SE202100-281701 info@slu.se www.slu.se Innehåll 1 Allmänt... 3 2

Läs mer

ANSTÄLLNINGSORDNING FÖR ANSTÄLLNING AV LÄRARE VID SAHLGRENSKA AKADEMIN

ANSTÄLLNINGSORDNING FÖR ANSTÄLLNING AV LÄRARE VID SAHLGRENSKA AKADEMIN STYRDOKUMENT Dnr V 2012/723 ANSTÄLLNINGSORDNING FÖR ANSTÄLLNING AV LÄRARE VID SAHLGRENSKA AKADEMIN Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion sahlgrenska.gu.se/internt/lararrekrytering Sahlgrenska akademins

Läs mer

Anställningsordning för anställning som lärare, postdoktorer, doktorander, amanuenser och assistenter

Anställningsordning för anställning som lärare, postdoktorer, doktorander, amanuenser och assistenter Anställningsordning för anställning som lärare, postdoktorer, doktorander, amanuenser och assistenter Fastställd av högskolestyrelsen 2003-06-05, dnr 192-03-10 Reviderad av högskolestyrelsen 2003-12-11,

Läs mer

Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet

Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet Förslag fastställd av Institutionsstyrelsen 2011-10-28 Reviderad 2012-02-13 Reviderad 2015-03-27 Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala

Läs mer

Dnr: BTH Anställningsordning för lärare vid Blekinge Tekniska Högskola

Dnr: BTH Anställningsordning för lärare vid Blekinge Tekniska Högskola Dnr: BTH-1.2.1-0052-2017 Anställningsordning för lärare vid Blekinge Tekniska Högskola Beslutad av högskolestyrelsen 2017-02-14, 18 Gäller från och med 2017-02-14 Ersätter dnr: BTH-1.2.1-0149-2016 Anställningsordning

Läs mer

Anställningsordning. för anställning som och befordran till lärare. vid Stockholms universitet (AOSU)

Anställningsordning. för anställning som och befordran till lärare. vid Stockholms universitet (AOSU) 1 (23) 2015-05-22 SU FV-2.3.1.2-1370-15 Anställningsordning för anställning som och befordran till lärare vid Stockholms universitet (AOSU) Fastställd av universitetsstyrelsen 2015-05-22. Ersätter tidigare

Läs mer

Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet

Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet Reviderad 2012-02-13 Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet Denna arbetsordning syftar till att vara en vägledning för institutionens

Läs mer

Anställningsordning. för anställning som och befordran till lärare. vid Stockholms universitet (AOSU)

Anställningsordning. för anställning som och befordran till lärare. vid Stockholms universitet (AOSU) 1 (21) 2010-12-03 Dnr SU 601-3485-10 Anställningsordning för anställning som och befordran till lärare vid Stockholms universitet (AOSU) Fastställd av universitetsstyrelsen 2010-12-03 att gälla fr.o.m.

Läs mer

ANSTÄLLNINGSORDNING. för anställning av lärare, doktorand, assistent och amanuens vid Konstfack

ANSTÄLLNINGSORDNING. för anställning av lärare, doktorand, assistent och amanuens vid Konstfack Fastställd av högskolestyrelsen 2012-02-14 Reviderad 2016-05-17 ANSTÄLLNINGSORDNING för anställning av lärare, doktorand, assistent och amanuens vid Konstfack INNEHÅLL 1. Inledning... 2 2. Lärare... 2

Läs mer

Anställningsordning. för anställning av lärare vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Anställningsordning. för anställning av lärare vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Anställningsordning för anställning av lärare vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Fastställd av styrelsen för Kungl. Musikhögskolan i Stockholm den 27 oktober 2011. Dnr 11/539 Kungl. Musikhögskolan i

Läs mer

För utbildning och forskning ska det finnas professorer och lektorer anställda som lärare vid högskolorna.

För utbildning och forskning ska det finnas professorer och lektorer anställda som lärare vid högskolorna. 1 (9) ANSTÄLLNINGSORDNING Högskolestyrelsens beslut 2015-06-03 Dnr 2015/642 A21 Anställningsordning för Högskolan Väst Inledning Vid högskolan ska finnas en anställningsordning med de regler som tillämpas

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET Naturvetenskapliga fakulteten

GÖTEBORGS UNIVERSITET Naturvetenskapliga fakulteten GÖTEBORGS UNIVERSITET Naturvetenskapliga fakulteten REGLER 2007-11-27 F1 4874/07 Regler för anställning av lärare vid Naturvetenskapliga fakulteten (Anställningsordning) Denna anställningsordning utgör

Läs mer

Anställningsordning vid Högskolan i Gävle

Anställningsordning vid Högskolan i Gävle 1 Marianne Wiktorin Dnr 2011/771 Bil 35 Rektors kansli 2011-05-30 Fastställd av Högskolestyrelsen 2011-06-10 Anställningsordning vid Högskolan i Gävle 1 INLEDNING Vid varje högskola ska högskolestyrelsen

Läs mer

Anställningsordning vid Högskolan i Gävle. Beslutad av Högskolestyrelsen 2014-12-12 Dnr HIG-STYR 2014/137

Anställningsordning vid Högskolan i Gävle. Beslutad av Högskolestyrelsen 2014-12-12 Dnr HIG-STYR 2014/137 Anställningsordning vid Högskolan i Gävle Beslutad av Högskolestyrelsen 2014-12-12 Dnr HIG-STYR 2014/137 1 Anställningsordning vid Högskolan i Gävle HIG-STYR 2014/137 Inledning Fastställt av Högskolestyrelsen

Läs mer

Anställningsordning. för anställning som och befordran till lärare. vid Stockholms universitet (AOSU)

Anställningsordning. för anställning som och befordran till lärare. vid Stockholms universitet (AOSU) 1 (25) 2012-04-20 Dnr SU 601-1218-12 Anställningsordning för anställning som och befordran till lärare vid Stockholms universitet (AOSU) Fastställd av universitetsstyrelsen 2012-04-20. Ersätter tidigare

Läs mer

Riktlinjer för anställning av högskoleadjunkt

Riktlinjer för anställning av högskoleadjunkt 1 2011-09-26 Dnr 23-313-2011 Riktlinjer för anställning av högskoleadjunkt Nr Aktivitet och omfattning Ansvarig Utförs av 1 Anställningsbehov uppstår 2 Upprätta anställningsprofil och annonsunderlag -

Läs mer

Anställningsordning för lärare vid Mälardalens högskola

Anställningsordning för lärare vid Mälardalens högskola Högskoleledning Dnr: CF-P 1.3.1 381/10 2012-04-04 Handläggare Marie Eriksson Anställningsordning för lärare vid Mälardalens högskola Fastställd av högskolestyrelsen den 14 maj 2012. 1. Inledning Vid tillsättning

Läs mer

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga TEKNAT 2014/214 Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga vetenskapsområdet Fastställda av teknisk-naturvetenskapliga

Läs mer

Handläggning av. anställning och befordran av lärare. fastställd 2013-03-27

Handläggning av. anställning och befordran av lärare. fastställd 2013-03-27 Handläggning av anställning och befordran av lärare fastställd 2013-03-27 1 INNEHÅLL Rutiner för rekrytering och befordran av lärare en sammanfattning... 3 Enkel behörighetsprövning... 6 Befordran... 6

Läs mer

Handläggningsordning för rekrytering till anställning som lärare. 1) Nyrekrytering av lärare med sakkunnigförfarande. Ansvar för handläggningen

Handläggningsordning för rekrytering till anställning som lärare. 1) Nyrekrytering av lärare med sakkunnigförfarande. Ansvar för handläggningen Rektor BESLUT 2009-12-02 Dnr SU 602-1515-09 Handläggare: Ann-Charlotte Östblom Personalavdelningen Handläggningsordning för rekrytering till anställning som lärare Handläggningsordningen är fastställd

Läs mer

Anställningsordning för lärare

Anställningsordning för lärare Diarienummer: Ö 2015/201 Datum: 2015-03-30 Författare: Marie-Louise Schüssler Beslutat av: Högskolestyrelsen Datum: 2015-04-23 Giltighetstid: Tillsvidare 1(15) Personalchef Marie-Louise Schüssler Anställningsordning

Läs mer

Anställningsordningen finns tillgänglig via universitetets elektroniska lokala regelsamling (webbadress: http://regelverk.liu.se).

Anställningsordningen finns tillgänglig via universitetets elektroniska lokala regelsamling (webbadress: http://regelverk.liu.se). 2012-12-07 BILAGA Dnr LiU-2012-01933 USP 2012-6.8 1(17) Anställningsordning Enligt 2 kap 2 9 p högskoleförordningen (HF) ska universitetsstyrelsen besluta om en anställningsordning. Universitetsstyrelsen

Läs mer

Uppdrag som sakkunnig vid tillsättning av högskoleadjunkt i ämnet vid DOCH, Dans och Cirkushögskolan, Dnr

Uppdrag som sakkunnig vid tillsättning av högskoleadjunkt i ämnet vid DOCH, Dans och Cirkushögskolan, Dnr Förnamn Efternamn Adress Postadress Land Uppdrag som sakkunnig vid tillsättning av högskoleadjunkt i ämnet vid DOCH, Dans och Cirkushögskolan, Dnr Vi är tacksamma för att du har åtagit dig uppdraget. Din

Läs mer

Sidan 1 av 23 Reviderad och fastställd av högskolestyrelsen 2013-06-19 Dnr 2012-141-82. Anställningsordning för Högskolan Kristianstad

Sidan 1 av 23 Reviderad och fastställd av högskolestyrelsen 2013-06-19 Dnr 2012-141-82. Anställningsordning för Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 23 Reviderad och fastställd av högskolestyrelsen 2013-06-19 Dnr 2012-141-82 Anställningsordning för Högskolan Kristianstad Sida 2 av 23 Innehåll Mål och strategier för rekrytering... 3 Utgångspunkter

Läs mer

Anställningsordning för Högskolan Kristianstad

Anställningsordning för Högskolan Kristianstad Reviderad och fastställd av högskolestyrelsen 2015-06-11 Reviderad och fastställd av högskolestyrelsen 2013-06-19 Dnr 2012-141-82 Anställningsordning för Högskolan Kristianstad Sida 2 av 22 Innehåll Rekryteringspolicy...

Läs mer

RIKTLINJER ANTAGNING AV DOCENT

RIKTLINJER ANTAGNING AV DOCENT 1(5) Beslut av Forsknings- och forskarutbildningsnämnden 2013-02-25 Dnr 2013/229 A 21 ANTAGNING AV DOCENT Allmänt Genom att anta docenter stärks forsknings- och utbildningskvalitén vid Högskolan Väst.

Läs mer

16 Ett högskolebibliotek ska avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna samlingarna till andra högskolebiblioteks förfogande. Förordning (2010:1064).

16 Ett högskolebibliotek ska avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna samlingarna till andra högskolebiblioteks förfogande. Förordning (2010:1064). 16 Ett högskolebibliotek ska avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna samlingarna till andra högskolebiblioteks förfogande. Förordning (2010:1064). 3 kap. Har upphävts genom förordning (2010:1064). 4

Läs mer

Anställningsordning för lärare

Anställningsordning för lärare Diarienummer: GIH 2016/18 Datum: 2016-04-22 Författare: Marie-Louise Schüssler Beslutat av: Högskolestyrelsen Giltighetstid: tillsvidare Anställningsordning för lärare Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen

Läs mer

Underlag I ärendet finns förslag till beslut och anställningsordning (CF-P /10).

Underlag I ärendet finns förslag till beslut och anställningsordning (CF-P /10). PROTOKOLL Högskolestyrelsen 2013-02-18 Nr 1:2013 96 Revidering av anställningsordning Beslut Högskolestyrelsen beslutar att fastställa anställningsordning. Ärendets behandling Ärendet föredras av Marie

Läs mer

Beslutsdatum Beslutsfattare Universitetsstyrelsen. Anställningsordning. Dnr

Beslutsdatum Beslutsfattare Universitetsstyrelsen. Anställningsordning. Dnr Beslutsdatum 2017-02-20 Beslutsfattare Universitetsstyrelsen Anställningsordning Dnr 195-2017 Universitetsstyrelsen 2017-02-20 195-2017 HR-enheten Ersätter US 25-13 2 av 15 Luleå tekniska universitet,

Läs mer

Biträdande. universitetslektor

Biträdande. universitetslektor Doktorand Post doktor Junior universitetslektor Biträdande universitetslektor Universitets- lektor Biträdande professor Professor Universitets- adjunkt Extern rekrytering Kompetensprövning för befordran

Läs mer

Riktlinjer för anställningsnämndernas arbete. Rektor beslutar fastställa bifogade riktlinjer för anställningsnämndernas

Riktlinjer för anställningsnämndernas arbete. Rektor beslutar fastställa bifogade riktlinjer för anställningsnämndernas 1 LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Rektor 2014-11-24 LiU-2014-02034 Riktlinjer för anställningsnämndernas arbete Rektor beslutar fastställa bifogade riktlinjer för anställningsnämndernas arbete. Beslut i

Läs mer

Dnr: LNU 2012/359. Anställningsordning. för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet. Beslut 2011-12-08 Reviderad 2012-09-27

Dnr: LNU 2012/359. Anställningsordning. för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet. Beslut 2011-12-08 Reviderad 2012-09-27 Dnr: LNU 2012/359 Anställningsordning för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet Beslut 2011-12-08 Reviderad 2012-09-27 Innehåll för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet 1 1 GRUNDLÄGGANDE

Läs mer

Dnr: LNU 2011/529. Anställningsordning. för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet. Beslut

Dnr: LNU 2011/529. Anställningsordning. för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet. Beslut Dnr: LNU 2011/529 Anställningsordning för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet Beslut 2011-12-08 Anställningsordning Datum: Dnr: Innehåll för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet 1 1 GRUNDLÄGGANDE

Läs mer

2014-09-19. Med stöd av 2 kap. 2 första stycket 9 p högskoleförordningen (1993:100) (HF) beslutar Lunds universitet om följande anställningsordning.

2014-09-19. Med stöd av 2 kap. 2 första stycket 9 p högskoleförordningen (1993:100) (HF) beslutar Lunds universitet om följande anställningsordning. BESLUT Dnr STYR 2014/676 1 2014-09-19 Universitetsstyrelsen Lunds universitets anställningsordning Med stöd av 2 kap. 2 första stycket 9 p högskoleförordningen (1993:100) (HF) beslutar Lunds universitet

Läs mer

Anställningsordning för lärare vid Karolinska Institutet

Anställningsordning för lärare vid Karolinska Institutet Dnr 4976/2012-200 Anställningsordning för lärare vid Karolinska Institutet Fastställd av Konsistoriet vid Karolinska Institutet den 20 februari 2012 Reviderad av Konsistoriet den 11 oktober 2012 INNEHÅLL

Läs mer

Anställningsordning för lärare, doktorander, amanuenser och assistenter vid Högskolan i Halmstad

Anställningsordning för lärare, doktorander, amanuenser och assistenter vid Högskolan i Halmstad Anställningsordning för lärare, doktorander, amanuenser och assistenter vid Högskolan i Halmstad Beslutad av högskolestyrelsen 2013-09-13, dnr 40-2012-977. Ersätter anställningsordning beslutad av högskolestyrelsen

Läs mer

Anställningsordning vid Högskolan i Skövde

Anställningsordning vid Högskolan i Skövde Anställningsordning vid Högskolan i Skövde Nuvarande anställningsordning gäller från och med 2013-03-01 och är beslutad av styrelsen. Rektor har 2013-11-15 beslutat om vissa ändringar i anställningsordningen

Läs mer

HF kapitel 2 2 / / Vidare ska styrelsen själv besluta / / om en anställningsordning.

HF kapitel 2 2 / / Vidare ska styrelsen själv besluta / / om en anställningsordning. HF kapitel 2 2 / / Vidare ska styrelsen själv besluta / / om en anställningsordning. 1 Undantag kan förekomma, exempelvis vid tillämpning av bestämmelserna i Lagen om anställningsskydd (LAS). 2 Undantaget

Läs mer

Anställningsordning för lärare vid Högskolan Dalarna

Anställningsordning för lärare vid Högskolan Dalarna Anställningsordning för lärare vid Högskolan Dalarna Beslut: Högskolestyrelsen 2004-12-17 Revidering: Högskolestyrelsen 2010-12-10, 2011-06-08, 2014-06-12 Dnr: DUC 2005/169/10 Gäller fr.o.m: 2014-06-12

Läs mer

Dnr: LNU 2012/359. Anställningsordning. för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet. Beslut Universitetsstyrelsen Reviderad

Dnr: LNU 2012/359. Anställningsordning. för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet. Beslut Universitetsstyrelsen Reviderad Dnr: LNU 2012/359 Anställningsordning för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet Beslut Universitetsstyrelsen 2011-12-08 Reviderad 2013-09-25 Innehåll för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet

Läs mer

Anställningsordning för lärare

Anställningsordning för lärare REGLER Dnr V 2012/738 Anställningsordning för lärare Publicerad Beslutsfattare Handläggare www.styrdokument.adm.gu.se Styrelsen Ulf Broberg Beslutsdatum 2013-02-20 Giltighetstid 2013-03-01 tills vidare

Läs mer

Förslag till process för rekrytering av rektor

Förslag till process för rekrytering av rektor Sid 1 (7) Förslag till process för rekrytering av rektor Föredragande Ordförande Lennart Evrell Bakgrund Föreliggande dokument utgör handläggningsordning och tidsplan för processen att rekrytera rektor

Läs mer

Dnr: MIUN 2013/1282. Mittuniversitetets anställningsordning. Fastställd av Mittuniversitetets styrelse 2013-08-26

Dnr: MIUN 2013/1282. Mittuniversitetets anställningsordning. Fastställd av Mittuniversitetets styrelse 2013-08-26 Dnr: MIUN 2013/1282 Mittuniversitetets anställningsordning Fastställd av Mittuniversitetets styrelse 2013-08-26 INNEHÅLL ALLMÄNT 2 ANSTÄLLNINGSORDNING 4 REKRYTERINGSPOLITIKENS MÅL 4 STRATEGI FÖR REKRYTERING

Läs mer

Beslutsdatum Beslutsfattare Universitetsstyrelsen. Anställningsordning. Dnr

Beslutsdatum Beslutsfattare Universitetsstyrelsen. Anställningsordning. Dnr Beslutsdatum 2013-06-18 Beslutsfattare Universitetsstyrelsen Anställningsordning Dnr 2552-11 Universitetsstyrelsen 2013-06-18 2552-11 Personal Ersätter US 47-12 2 av 16 ANSTÄLLNINGSORDNING FÖR LTU Innehållsförteckning

Läs mer

Kallelse till anställning som professor

Kallelse till anställning som professor UFV 2013/344 Kallelse till anställning som professor Rutin för beredning och beslut Fastställd av rektor 2013-03-12 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Grundläggande förutsättningar för ett kallelseförfarande

Läs mer

Anställningsordning för Uppsala universitet

Anställningsordning för Uppsala universitet UFV 2010/1842 Anställningsordning för Uppsala universitet Föreskrifter för läraranställningar, rekrytering och befordran av lärare. Gäller från och med den 9 november 2012. Fastställd av konsistoriet 2012-11-09

Läs mer

Anställningsordning för lärare och forskare vid Karolinska Institutet

Anställningsordning för lärare och forskare vid Karolinska Institutet Dnr 422/2012-200 Anställningsordning för lärare och forskare vid Karolinska Institutet Giltig från 2012-03-01 Fastställd av Konsistoriet vid Karolinska Institutet den 20 februari 2012 INNEHÅLL 1. INLEDNING...

Läs mer

Anställningsordning för lärare vid Högskolan Dalarna

Anställningsordning för lärare vid Högskolan Dalarna Anställningsordning för lärare vid Högskolan Dalarna Beslut: Högskolestyrelsen 2017-04-27 Revidering: - Dnr: 1.2-2017/687 Gäller fr.o.m: 2017-04-27 Ersätter: Anställningsordning DUC 2005/169/10, 2015-09-24

Läs mer

HR-nätverket 27 oktober 2016

HR-nätverket 27 oktober 2016 HR-nätverket 27 oktober 2016 Agenda Anställningsförordningen, AF 6 - information om lediga anställningar ska informeras om på lämpligt sätt om inte särskilda skäl talar emot det - utlysning AF 7 - skyldighet

Läs mer

1 REKRYTERING AV LÄRARE 1.1 ALLMÄNT OM REKRYTERING AV LÄRARE

1 REKRYTERING AV LÄRARE 1.1 ALLMÄNT OM REKRYTERING AV LÄRARE PA-HANDBOKEN 1 1.1 Allmänt om rekrytering av lärare Detta gäller allmänt för kungörande av anställning som professor, universitetslektor och forskarassistent. När det gäller rekryteringsprocessen som helhet

Läs mer

Anställningsordning för lärare vid Kungl. Tekniska högskolan

Anställningsordning för lärare vid Kungl. Tekniska högskolan Dnr V-2013-0752 Träder i kraft 2014-01-01 Löpnummer 2015:3 INTERN FÖRESKRIFT Beslutad Diarienummer Nr 2-2014 2013-12-10 V-2013-0752 Beslutsorgan Universitetsstyrelsen Anställningsordning för lärare vid

Läs mer

Vid bedömningen gäller reglerna i högskoleförordningen (1993:100) och Örebro universitets anställningsordning.

Vid bedömningen gäller reglerna i högskoleförordningen (1993:100) och Örebro universitets anställningsordning. ORU 1.2.1-02595/2017 Behörighetskrav och bedömningsgrunder samt anvisningar till sakkunnigutlåtande för professorsanställningar inom ENT-nämndens ansvarsområde vid Örebro universitet Vid bedömningen gäller

Läs mer

Anvisningar till sakkunniga

Anvisningar till sakkunniga Anvisningar till sakkunniga (utdrag ur Kompletterande riktlinjer Anställningsordning) Inledning Anställningsprofilen innehåller anställningens arbetsuppgifter, ämnesområde, behörighetskrav och bedömningsgrunder

Läs mer

Anställningsordning. för lärare vid Umeå universitet. Fastställd av universitetsstyrelsen Reviderad , (p 4.

Anställningsordning. för lärare vid Umeå universitet. Fastställd av universitetsstyrelsen Reviderad , (p 4. Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet Fastställd av universitetsstyrelsen 2012-12-11. Reviderad 2016-06-21, 2016-08-30 (p 4.3) Typ av dokument: Regel Beslutad av: Universitetsstyrelsen Dnr:

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

ANSTÄLLNINGSORDNING FÖR LÄRARE VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

ANSTÄLLNINGSORDNING FÖR LÄRARE VID GÖTEBORGS UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr V 2016/383 (V 2012/738)8 ANSTÄLLNINGSORDNING FÖR LÄRARE VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare medarbetarportalen.gu.se/styrdokument/personal Styrelsen Beslutsdatum 2013-02-20

Läs mer

Styrdokument. Anställning. Hanteringsanvisning. Förvaltningen Bengt Wirbäck 2003.05.23, reviderad 2011-03-11 Dnr 20-245/03

Styrdokument. Anställning. Hanteringsanvisning. Förvaltningen Bengt Wirbäck 2003.05.23, reviderad 2011-03-11 Dnr 20-245/03 Styrdokument Anställning Hanteringsanvisning Förvaltningen Bengt Wirbäck 2003.05.23, reviderad 2011-03-11 Dnr 20-245/03 Personalavdelningen Bengt Wirbäck 2003-05-23 Dnr 20-245/03 Reviderad 2011-03-11 ANSTÄLLNING

Läs mer

CHECKLISTA I SAMBAND MED UTLYSNING AV ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR, UNIVERSITETSLEKTOR

CHECKLISTA I SAMBAND MED UTLYSNING AV ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR, UNIVERSITETSLEKTOR CHECKLISTA I SAMBAND MED UTLYSNING AV ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR, UNIVERSITETSLEKTOR Ansökan skickas via e-mail till respektive handläggare på (Rekryteringsenheten) Ansvarig Fyll i datum (beräknad tid)

Läs mer

8.4 Initiering av anställningsärenden Information om anställningen Ansökan Beredning av anställningsärenden

8.4 Initiering av anställningsärenden Information om anställningen Ansökan Beredning av anställningsärenden 1. Inledning... 6 1.1 Generella rekryteringsmål/strategier... 6 1.2 Rekryteringsetik... 6 1.3 Allmänna bedömningsgrunder vid anställning inom det statliga området... 6 1.4 Lärares arbetsuppgifter... 6

Läs mer

ANSTÄLLNINGSORDNING VID ÖREBRO UNIVERSITET

ANSTÄLLNINGSORDNING VID ÖREBRO UNIVERSITET Dnr: ORU 1.2.1-4488/2013 ANSTÄLLNINGSORDNING VID ÖREBRO UNIVERSITET Fastställd av: styrelsen Datum: 2013-12-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Disposition av Anställningsordningen 3. Utgångspunkter

Läs mer

REGLER ANTAGNING AV DOCENT

REGLER ANTAGNING AV DOCENT 1(6) Anställningsnämnden 2017-03-23 Dnr 2017/543 A 21 ANTAGNING AV DOCENT Allmänt Genom att anta docenter stärks forsknings- och utbildningskvalitén vid Högskolan Väst. Att vara docent är en vetenskaplig

Läs mer

Anställningsordning vid Högskolan i Skövde

Anställningsordning vid Högskolan i Skövde Anställningsordning vid Högskolan i Skövde Nuvarande anställningsordning gäller från och med 2013-03-01 och är beslutad av styrelsen. Rektor har 2016-06-28 beslutat om vissa ändringar i anställningsordningen

Läs mer

Anställningsordningen finns tillgänglig via universitetets elektroniska lokala regelsamling (webbadress:

Anställningsordningen finns tillgänglig via universitetets elektroniska lokala regelsamling (webbadress: 2016-11-08 1(20) Anställningsordning Enligt 2 kap 2 9 p högskoleförordningen (HF) ska universitetsstyrelsen besluta om en anställningsordning. Universitetsstyrelsen har tidigare fastställt universitetets

Läs mer

Antagning av excellent lärare vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Antagning av excellent lärare vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper Dnr Antagning av excellent lärare vid Fastställd av Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper 2012-09-28. Senast reviderad 2013-11-14 Utgångspunkter I Pedagogiskt program för Uppsala universitet 1 betonas

Läs mer

Diarienummer STYR 2014/973

Diarienummer STYR 2014/973 Diarienummer STYR 2014/973 Naturvetenskapliga fakulteten Vid befordran till en anställning som professor vid naturvetenskapliga fakulteten tillämpas högskoleförordningen (SFS 2010:1064, inledande text)

Läs mer

Dnr: ORU 1.2.1-263/2013 Riktlinjer för att utse särskilt meriterad lärare vid Örebro universitet

Dnr: ORU 1.2.1-263/2013 Riktlinjer för att utse särskilt meriterad lärare vid Örebro universitet Dnr: ORU 1.2.1-263/2013 Riktlinjer för att utse särskilt meriterad lärare vid Örebro universitet Fastställd av: Fakultetsnämnden för ekonomi, naturvetenskap Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap,

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå FÖRESKRIFTER 1 2013-06-15 Dnr LS 2012/719 Styrelsen Antagningsordning för utbildning på forskarnivå Fastställd av universitetsstyrelsen 2013-06-15, XX. Med stöd av 6 kap. 3 högskoleförordningen (1993:100)

Läs mer

CHECKLISTA I SAMBAND MED UTLYSNING AV ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR, UNIVERSITETSLEKTOR

CHECKLISTA I SAMBAND MED UTLYSNING AV ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR, UNIVERSITETSLEKTOR CHECKLISTA I SAMBAND MED UTLYSNING AV ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR, UNIVERSITETSLEKTOR Ansökan skickas via e-mail till respektive handläggare på (Rekryteringsenheten) Ansvarig Fyll i datum (beräknad tid)

Läs mer

Anställningsordning Stockholms konstnärliga högskola

Anställningsordning Stockholms konstnärliga högskola Anställningsordning Stockholms konstnärliga högskola Beslutad av Organisationskommittén 2013-12-20 Reviderad av högskolestyrelsen 2015-02-16 Reviderad av högskolestyrelsen 2016-06-13 Reviderad av högskolestyrelsen

Läs mer

Arbets- och beslutsordning. Styrelsen för forskning

Arbets- och beslutsordning. Styrelsen för forskning Arbets- och beslutsordning Styrelsen för forskning Dnr 841/2012-010 Arbets- och beslutsordning Styrelsen för forskning Fastställd vid sammanträde 2012-01-30 Innehåll Inledning... 2 Övergripande ansvar

Läs mer

Förfarande vid handläggning av ett ärende om anställning

Förfarande vid handläggning av ett ärende om anställning Rektor Linköpings universitet Juridiska avdelningen Caroline Cruz 2002-02-21 Förfarande vid handläggning av ett ärende om anställning Anmälan N har i en skrivelse till Högskoleverket ifrågasatt Linköpings

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning HÖGSKOLAN I BORÅS REGLER Sid 1 (8) Regler vid doktorandanställning vid Högskolan i Borås Fastställd av rektor 2012-12-18, dnr 796-12-10 Innehållsförteckning 1 Värdegrund... 2 2 Inledning... 2 3 Antagning

Läs mer

Besluts- och delegationsordning för Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap

Besluts- och delegationsordning för Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap 1 (8) BESLUT 2012-06-07 Dnr SU 31-1926-12 Doknr 1 Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap Susanne Thedéen FD, områdeskanslichef Besluts- och delegationsordning för Områdesnämnden för

Läs mer

V (KS-kod 1.2) Gäller från och med Anställningsordning för lärare vid Kungl. Tekniska högskolan

V (KS-kod 1.2) Gäller från och med Anställningsordning för lärare vid Kungl. Tekniska högskolan FÖRESKRIFT Diarienummer V-2016-0106 (KS-kod 1.2) Gäller från och med 2017-01-01 Anställningsordning för lärare vid Kungl. Tekniska högskolan Innehållsförteckning Inledning... 1 I. Lärare vid KTH... 2 Lärarkategorier...

Läs mer

Samhällsvetenskapliga fakultetens kompletterande. anställningsordning. Reviderat beslut. Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

Samhällsvetenskapliga fakultetens kompletterande. anställningsordning. Reviderat beslut. Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden SAMFAK 2012/46 Samhällsvetenskapliga fakultetens kompletterande riktlinjer till universitetets anställningsordning Reviderat beslut 2013-03-07 Innehållsförteckning 1 Beredning av anställnings- och befordringsärenden

Läs mer

Organisationsplan för Högskolan i Halmstad

Organisationsplan för Högskolan i Halmstad Organisationsplan för Högskolan i Halmstad Beslutad av högskolestyrelsen 2015-09-04, dnr 10-2010-2598. Ersätter organisationsplan beslutad av högskolestyrelsen 2015-06-05. Organisationsplan för Högskolan

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll universitetslektor samt biträdande universitetslektor

Läs mer

ANSTÄLLNING. Personalenheten Bengt Wirbäck 2003-05-23 Dnr 20-245/03 HANTERINGSANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida. Ett anställningsärendes gång 2

ANSTÄLLNING. Personalenheten Bengt Wirbäck 2003-05-23 Dnr 20-245/03 HANTERINGSANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida. Ett anställningsärendes gång 2 Personalenheten Bengt Wirbäck 2003-05-23 Dnr 20-245/03 ANSTÄLLNING HANTERINGSANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ett anställningsärendes gång 2 Sida Befordran 7 Regler för tidsbegränsade anställningar 7 Företräde

Läs mer

Dnr: BTH R018/17, Riktlinjer för anställning av lärare och utnämning av docent vid Blekinge Tekniska Högskola

Dnr: BTH R018/17, Riktlinjer för anställning av lärare och utnämning av docent vid Blekinge Tekniska Högskola Dnr: BTH-1.2.1-0060-2017 R018/17, 2017-04-04 Riktlinjer för anställning av lärare och utnämning av docent vid Blekinge Tekniska Högskola Dessa riktlinjer kompletterar Anställningsordning för lärare vid

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Sid 1 Avd. för utbildningsstöd. Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Borås

HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Sid 1 Avd. för utbildningsstöd. Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Borås HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Sid 1 2014-04-10 Dnr 866-13 Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Borås Denna Antagningsordning har genom beslut den 25 april 2014 fastställts av

Läs mer

ANSTÄLLNINGSORDNING. anställning och befordran av lärare. reviderad 2013-02-18

ANSTÄLLNINGSORDNING. anställning och befordran av lärare. reviderad 2013-02-18 ANSTÄLLNINGSORDNING anställning och befordran av lärare reviderad 2013-02-18 Styrdokument: Beslut US 2013-02-18 Dnr C 2013/295 Ersätter Dnr C 2012/258 Giltighetstid fr o m 2013-02-18 T o m Tillsv. Ansvarig

Läs mer

Arbetsordning Högskolan Dalarna

Arbetsordning Högskolan Dalarna Arbetsordning Högskolan Dalarna Beslut: Högskolestyrelsen 2011-12-15 Reviderad: 2013-12-19, 2014-12-15 Dnr: DUC 2011/2027/10 Gäller fr o m: 2014-12-15 Ersätter: Arbetsordning, DUC 2011/2027/10, 2013-12-19

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll Övergripande bedömningsgrunder... 3 universitetslektor

Läs mer

Handbok för rekryteringsprocess för lärare och forskare vid X-högskolan

Handbok för rekryteringsprocess för lärare och forskare vid X-högskolan Handbok för rekryteringsprocess för lärare och forskare vid X-högskolan Beredning av befordran av lärare och anställningar som lärare Dnr... X-högskolan 2012-00-00 Rekrytering, karriär och karriärvägar

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ. Gäller från 12 maj 2014

ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ. Gäller från 12 maj 2014 ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ Gäller från 12 maj 2014 1 (5) Beslutsdatum: 2014-05-12 Beslutsfattare: Högskolestyrelsen Dokumentansvarig: Utbildnings- och forskningssektionen Dokumenttyp:

Läs mer

Kriterier för bedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet vid

Kriterier för bedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet vid 1 (7) BESLUT ON/FN 2013-06-10 Rev. 2014-09-16 (del.) SU FV-1.9-2638-14 Carina Nymark Utredare Kriterier för bedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet vid anställning som biträdande lektor och

Läs mer

Rutiner och ärendehantering för beslut som fattas av rektor vid rektorssammanträde

Rutiner och ärendehantering för beslut som fattas av rektor vid rektorssammanträde PM 1(4) 2015-08-27 Universitetsledningens kansli Rutiner och ärendehantering för beslut som fattas av rektor vid rektorssammanträde Detta dokument, mallar för rektorsbeslut, tider för rektorssammanträden

Läs mer

Delegation av beslut i anställningsärenden från Områdesnämnden för naturvetenskap, tillika Naturvetenskapliga fakultetsnämnden, eller från dekanus.

Delegation av beslut i anställningsärenden från Områdesnämnden för naturvetenskap, tillika Naturvetenskapliga fakultetsnämnden, eller från dekanus. 1 (6) BESLUT ON 2015-02-03 Bilaga till Delegationsordning Områdeskansliet för naturvetenskap Delegation av beslut i anställningsärenden från Områdesnämnden för naturvetenskap, tillika Naturvetenskapliga

Läs mer

AKADEMINS FÖR TEXTIL, TEKNIK OCH EKONOMI ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING

AKADEMINS FÖR TEXTIL, TEKNIK OCH EKONOMI ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Dnr 313-15 AKADEMINS FÖR TEXTIL, TEKNIK OCH EKONOMI ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING Styrelsen för Högskolan i Borås har i styrelsens organisations- och beslutsordning (SOB)

Läs mer

Samhällsvetenskapliga fakultetens handläggningsordning vid rekrytering och tillsättning av postdoktor

Samhällsvetenskapliga fakultetens handläggningsordning vid rekrytering och tillsättning av postdoktor Umeå universitet, 901 87 Umeå Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Telefon: 090-786 57 93 telefax: 090-786 66 75 E-post: monica.sunden@adm.umu.se Beslut 2008-10-15 Dnr 315-5332-07 Med revidering fastställd

Läs mer

Arbetsordning för fakultetsnämnd och dess utskott vid Mälardalens högskola

Arbetsordning för fakultetsnämnd och dess utskott vid Mälardalens högskola Beslutsdatum: 2013-06-25 MDH 1.1.1 220/13 1 (6) Beslutande: Rektor Handläggare: Maria Spennare Dokumentansvarig: Utbildnings- och forskningssektionen Dokumenttyp: Delegationsordning/organisationsbeslut

Läs mer

Meritering för anställning

Meritering för anställning Personalsektionen BILAGA 1. 2011-12-08 Handläggare Frida Proos Meritering för anställning Mallen Meritering för anställning ska användas av sökande till anställning som professor, adjungerad professor,

Läs mer

AKADEMIN FÖR BIBLIOTEK, INFORMATION, PEDAGOGIK OCH IT:s ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING

AKADEMIN FÖR BIBLIOTEK, INFORMATION, PEDAGOGIK OCH IT:s ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Dnr 313-15 AKADEMIN FÖR BIBLIOTEK, INFORMATION, PEDAGOGIK OCH IT:s ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING Styrelsen för Högskolan i Borås har i styrelsens organisations- och beslutsordning

Läs mer

Riktlinjer för befordran till professor vid naturvetenskapliga fakulteten i Lund

Riktlinjer för befordran till professor vid naturvetenskapliga fakulteten i Lund Diarienummer N 2013/94 Naturvetenskapliga fakulteten Riktlinjer för befordran till professor vid naturvetenskapliga fakulteten i Lund Vid befordran till en anställning som professor vid naturvetenskapliga

Läs mer

Anställningsordning för Stockholms konstnärliga högskola

Anställningsordning för Stockholms konstnärliga högskola 1/16 Dnr 654/1.2.1/2014 Anställningsordning för Stockholms konstnärliga högskola Beslutad av Organisationskommittén 2013-12-20 Reviderad av högskolestyrelsen 2015-02-16 2/16 Innehållsförteckning Anställningsordning

Läs mer

Rekryteringspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27, 20

Rekryteringspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27, 20 Rekryteringspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27, 20 1 Rekryteringspolicy för Ödeshögs kommun Reviderad rekryteringspolicy Inledning Att rekrytera nya medarbetare är en strategiskt mycket viktig

Läs mer