Anställningsordning för lärare vid Karolinska Institutet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anställningsordning för lärare vid Karolinska Institutet"

Transkript

1 Dnr 4976/ Anställningsordning för lärare vid Karolinska Institutet Fastställd av Konsistoriet vid Karolinska Institutet den 20 februari 2012 Reviderad av Konsistoriet den 11 oktober 2012

2 INNEHÅLL 1. INLEDNING GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER OCH RIKTLINJER FÖRTJÄNST OCH SKICKLIGHET LEDARSKAP LIKA VILLKOR KRAVPROFIL ÄMNESOMRÅDE INFORMATION OM LEDIGA ANSTÄLLNINGAR ANSÖKAN OCH REDOVISNING AV MERITER SAKKUNNIGGRANSKNING Professor och lektor Övriga kategorier TIDSBEGRÄNSADE ANSTÄLLNINGAR Tidsbegränsad anställning enligt högskoleförordningen(hf) Tidbegränsad anställning enligt lagen om anställningsskydd (LAS) Tidsbegränsad anställning enligt kollektivavtal KATEGORIER SOM OMFATTAS AV ANSTÄLLNINGSORDNINGEN PROFESSOR Behörighetskrav professor Arbetsuppgifter - professor Kallelse till anställning som professor ADJUNGERAD PROFESSOR Behörighetskrav adjungerad professor Arbetsuppgifter adjungerad professor GÄSTPROFESSOR Behörighetskrav gästprofessor Arbetsuppgifter gästprofessor SENIOR PROFESSOR LEKTOR Behörighetskrav lektor Arbetsuppgifter lektor ADJUNGERAD LEKTOR Behörighetskrav adjungerad lektor Arbetsuppgifter adjungerad lektor ADJUNKT Behörighetskrav adjunkt Arbetsuppgifter adjunkt... 8

3 3.8 ADJUNGERAD ADJUNKT Behörighetskrav adjungerad adjunkt Arbetsuppgifter adjungerad adjunkt POSTDOKTOR Behörighetskrav postdoktor Arbetsuppgifter postdoktor FORSKARASSISTENT Behörighetskrav forskarassistent Arbetsuppgifter forskarassistent FORSKARE Behörighetskrav forskare Arbetsuppgifter forskare FÖRENADE ANSTÄLLNINGAR Behörighetskrav - förenade anställningar ÖVRIGA BESTÄMMELSER ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSE OM FÖRLÄNGNING OCH KONVERTERING AV RÅDSFORSKARE ATT AVBRYTA ETT ANSTÄLLNINGSÄRENDE ÖVERKLAGANDE BEREDNING AV ANSTÄLLNINGSÄRENDEN BESLUT AV KONSISTORIET OCH STYRELSERNA BESLUT AV REKRYTERINGSUTSKOTT BESLUT AV REKTOR BESLUT AV PREFEKT FÖRSLAG OM ANSTÄLLNING AV ADJUNGERAD PROFESSOR OCH ADJUNGERAD LEKTOR LÖNER OCH ANSTÄLLNINGSFÖRMÅNER ÖVRIGA BEREDNINGSFRÅGOR Utgivare: Karolinska Institutet

4 Karolinska Institutet Anställningsordning för lärare och forskare 1 (13) 1. INLEDNING Enligt 4 kap. 14 högskoleförordningen (HF) ska varje högskola fastställa en anställningsordning med de regler för anställning av lärare som tillämpas. Till anställningsordningen finns kompletterande riktlinjer i Anvisningar till anställningsordningen för lärare och forskare vid Karolinska Institutet (dnr 193/12-200) och i Rekryteringsguiden som beskriver en gemensam rekryteringsprocess för all rekrytering vid KI. 2. GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER OCH RIKTLINJER KI ska bedriva medicinsk forskning och undervisning av hög kvalitet i ett internationellt perspektiv. Detta förutsätter strategiska rekryteringar av som är världsledande inom sitt område samt goda möjligheter till rekrytering och finansiering för yngre lärare och forskare. 2.1 FÖRTJÄNST OCH SKICKLIGHET Regeringsformen 1 kap. 9 : Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör uppgifter inom den offentliga förvaltningen skall i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iakttaga saklighet och opartiskhet. Regeringsformen 11 kap 9 : Vid tillsättning av statlig tjänst skall avseende fästas endast vid sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet. Lagen om offentlig anställning 4 : Vid anställning skall avseende fästas bara vid sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet. Skickligheten skall sättas främst, om det inte finns särskilda skäl för något annat. Vid anställning av lärare ska det offentligrättsliga regelverket för statlig anställning tillämpas. Rekryterande chef och rekryteringsutskottet har till uppgift att bevaka att saklighet och opartiskhet iakttas och att avseende endast fästs vid sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet. 2.2 LEDARSKAP Utdrag ur Strategi 2012: Stärka ledarskapet för att åstadkomma en effektiv verksamhet och konkurrenskraftiga miljöer. En effektiv verksamhet och konkurrenskraftiga miljöer förutsätter att det finns lärare som har intresse och förmåga för ledarskap. Rollen som ledare ska vara attraktiv och meriterande. Ledarskap inkluderas i förekommande fall i kravprofilen som behörighetskrav eller särskild merit.

5 Karolinska Institutet Anställningsordning för lärare och forskare 2 (13) 2.3 LIKA VILLKOR HF 4 kap. 5 : Om en grupp av personer ska lämna förslag på sökande som bör komma i fråga för en anställning som lärare, ska kvinnor och män vara jämställt representerade i gruppen. Utdrag ur diskrimineringslagen: 2 kap. 1 : En arbetsgivare får inte diskriminera den som hos arbetsgivaren 1. Är arbetstagare 2. Gör en förfrågan om eller söker arbete. 3 kap. 9 : När det på en arbetsplats inte råder en i huvudsak jämn fördelning mellan kvinnor och män i en viss typ av arbete eller inom en viss kategori av arbetstagare, ska arbetsgivaren vid nyanställningar särskilt anstränga sig för att få sökande av det underrepresenterade könet. Arbetsgivaren ska försöka se till att andelen arbetstagare av det underrepresenterade könet efter hand ökar. Antagnings- och rekryteringsprocesser ska vara transparenta och fria från diskriminering, t.ex. på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. KI ska sträva efter en jämnare könsfördelning inom alla ämnesområden och en ökad andel nyrekryterade lärare av underrepresenterat kön för att uppnå intervallet procent för samtliga kategorier lärare. För professorer finns ett av regeringen fastställt rekryteringsmål för enligt vilket minst 47 procent av de professorer som anställs ska vara kvinnor. I målet inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer. Det ska även råda jämn könsfördelning i samtliga beredande, rådgivande och beslutande rekryteringsorgan. 2.4 KRAVPROFIL En rekrytering där avseende endast fästs vid sakliga grunder förutsätter att en kravprofil upprättas. Kravprofilen ska innehålla generella behörighetskrav för den aktuella kategorin samt särskilda krav på behörighet, färdigheter och personliga egenskaper utifrån den aktuella anställningen. Kravprofilen ska även innehålla uppgift om övriga meriter och bedömningsgrunder. 2.5 ÄMNESOMRÅDE För anställning som professor, lektor och adjunkt ska det anges ett ämnesområde i kravprofilen och anställningsavtalet. 2.6 INFORMATION OM LEDIGA ANSTÄLLNINGAR Utdrag ur anställningsförordningen 6 : En myndighet som avser att anställa en arbetstagare skall på något lämpligt sätt informera om detta så att de som är intresserade av anställningen kan anmäla det till myndigheten inom en viss tid. 7 : Information om myndighetens beslut om anställning skall lämnas på myndighetens anslagstavla. Första stycket behöver inte tillämpas vid anställning som beräknas vara högst sex månader [ ]. Den grundläggande principen är att anställningar inom utbildning och forskning tillsätts i konkurrens där sökandes vetenskapliga och pedagogiska skicklighet är avgörande. Huvudprincipen är att samtliga anställningar med anställningstid längre än sex månader konsekvent utlyses både internt och externt med följande generella undantag: Kallelse till professor

6 Karolinska Institutet Anställningsordning för lärare och forskare 3 (13) Anställning som adjungerad lärare eller gästprofessor Anställning som forskare, forskarassistent eller postdoktor med huvudsaklig finansiering från extern finansiär under förutsättning att följande kriterier är uppfyllda: o Huvudsyftet med anslaget från extern finansiär är att finansiera en anställning. o Anställningen/anslaget för anställningen har sökts och erhållits i konkurrens hos extern finansiär. o Anställningen/anslaget för anställningen har erhållits efter sakkunniggranskning och meritvärdering av den som ska anställas i enlighet med rekryteringsprocessen vid KI. o Skriftlig dokumentation enligt ovan finns i den anställdes personakt. o Beslut om undantag från utlysningskravet har fattats av prefekt. 2.7 ANSÖKAN OCH REDOVISNING AV MERITER I ansökan bör meriter redovisas enligt KI:s meritportfölj för att tillförsäkra en likvärdig och saklig bedömning. 2.8 SAKKUNNIGGRANSKNING Vid anställning av professor, gästprofessor, lektor, forskarassistent och forskare samt adjungering av professor och lektor ska sakkunniggranskning ske om det inte är uppenbart obehövligt för en prövning av skickligheten. Sakkunnig ska inte vara verksam/anställd vid eller knuten till KI PROFESSOR OCH LEKTOR Utdrag ur HF 4 kap. 6 : Vid anställning av en professor (inbegripet adjungerad professor) ska sakkunnigbedömning om de sökandes skicklighet hämtas in, om det inte är uppenbart obehövligt för prövningen av skickligheten. Om en bedömning hämtas in från två eller fler personer, ska kvinnor och män vara jämställt representerade. Rekryteringsutskottet äger rätten att bestämma nödvändig omfattning av sakkunniggranskning med miniminivå två sakkunnigutlåtanden för professor och lektor. Valet av sakkunniga ska ske utifrån behörighetskraven och viktningen av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Sakkunnig ska ha en anställning på minst samma nivå eller motsvarande kompetens som den aktuella rekryteringen avser ÖVRIGA KATEGORIER Anställande prefekt äger rätten att bestämma nödvändig omfattning av sakkunniggranskning med miniminivå ett sakkunnigutlåtande. Sakkunnig ska vara minst lektor eller motsvarande. 2.9 TIDSBEGRÄNSADE ANSTÄLLNINGAR Anställningen kan i vissa fall tidsbegränsas med stöd av HL, HF, LAS och kollektivavtal. Se även kapitel 3.

7 Karolinska Institutet Anställningsordning för lärare och forskare 4 (13) TIDSBEGRÄNSAD ANSTÄLLNING ENLIGT HÖGSKOLEFÖRORDNINGEN(HF) HF medger tidsbegränsad anställning av adjungerad professor och gästprofessor. Vidare medges tidsbegränsad anställning i meriteringssyfte 1. HL 3 kap. 3 : En professor får anställas för en bestämd tid, om det är fråga om [ ] 2. Adjungering till en högskola av någon som har sin huvudsakliga verksamhet utanför högskoleväsendet (adjungerad professor) eller 3. Anställning som gästlärare av en person som uppfyller behörighetskraven för professor (gästprofessor). HF 4 kap. 9 : En anställning som lärare får tidsbegränsas enligt lagen (1982:80) om anställningsskydd, om det inte är fråga om anställning som professor, inbegripet adjungerad professor och gästprofessor, eller om inte annat anges i 12 b. Därutöver gäller a i fråga om tidsbegränsning av en anställning. HF 4 kap. 11 : En adjungerad professor ska anställas tills vidare, dock längst till en viss tidpunkt. En sådan anställning får förnyas. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst tolv år. I fråga om anställningen gäller i övrigt lagen (1982) om anställningsskydd. HF 4 kap. 12 : En gästprofessor ska anställas tills vidare, dock längst till en viss tidpunkt. En sådan anställning får förnyas. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst fem år. I fråga om anställningen i övrigt gäller lagen (1982) om anställningsskydd. HF 4 kap. 12 a : En lärare får anställas tills vidare, dock längst fyra år, i syfte att läraren ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och få meriter som kan ge behörighet för en annan läraranställning som det ställs högre krav på behörighet för. Anställningen får förnyas om det på grund av lärarens sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl krävs ytterligare tid för att uppnå syftet med anställningen. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst sex år. I fråga om anställningen gäller i övrigt lagen (1982:80) om anställningsskydd. [ ] Behörig att anställas enligt första stycket är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst sju år före ansökningstidens utgång. HF 4 kap. 12 b : Om en lärare har haft en tidsbegränsad anställning enligt 12 a vid en högskola, får avtal om en tidsbegränsad anställning enligt 5 lagen (1982:80) om anställningsskydd inte träffas mellan högskolan och läraren inom sex månader från det att anställningen enligt 12 a upphörde. [ ] TIDBEGRÄNSAD ANSTÄLLNING ENLIGT LAGEN OM ANSTÄLLNINGSSKYDD (LAS) Samtliga anställningar (med undantag för anställning som professor) kan tidsbegränsas enligt lagen om anställningsskydd (LAS). Anställningen kan omfatta maximalt två år under en femårsperiod. LAS 5 : Avtal om tidsbegränsad anställning får träffas 1. för allmän visstidsanställning, 2. för vikariat, 3. för säsongsarbete, och 4. när arbetstagaren har fyllt 67 år. Om en arbetstagare under en femårsperiod har varit anställd hos arbetsgivaren antingen i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år, eller som vikarie i sammanlagt mer än två år, övergår anställningen till en tillsvidareanställning TIDSBEGRÄNSAD ANSTÄLLNING ENLIGT KOLLEKTIVAVTAL Anställning av postdoktor kan utöver LAS även beslutas med stöd av avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor. 2 Anställning av adjungerad lektor och adjungerad adjunkt kan utöver LAS beslutas med stöd av avtal om tidsbegränsad anställning av adjungerad lärare. 3 Tidsbegränsad anställning för utlandsstationering kan beslutas enligt URA, ett centralt ramavtal med riktlinjer för anställningsvillkor vid utlandsstationering. 1 Denna meriteringsanställning görs på KI med befattningen forskarassistent, se Max. två år, med möjlighet till förlängning av särskilda skäl (sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter) 3 Ingen maximal tidsgräns men max. två år i taget. En sådan anställning får förnyas.

8 Karolinska Institutet Anställningsordning för lärare och forskare 5 (13) 3. KATEGORIER SOM OMFATTAS AV ANSTÄLLNINGSORDNINGEN Anställningsordningen omfattar lärarkategorierna professor, lektor, adjunkt, forskarassistent och forskare. Utöver lärarkategorierna omfattas även anställning som postdoktor. Behörighetskraven omfattar vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Arbetsuppgifterna omfattar i normalfallet både utbildning, forskning och administrativt arbete PROFESSOR HL 3 kap. 2-3 : För utbildning och forskning ska det finnas professorer och lektorer anställda som lärare vid högskolorna. Anställning som professor är den främsta anställningen som lärare. Professor är den främsta anställningen som lärare vid KI. Anställningen som professor kan ej tidsbegränsas (undantag: adjungerad professor och gästprofessor) BEHÖRIGHETSKRAV PROFESSOR Utdrag ur HF 4 kap. 3 : Behörig att anställas som professor inom annat än konstärlig verksamhet är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet [ ] Som bedömningsgrunder vid anställning av professor ska gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den vetenskapliga eller konstnärliga skickligheten. Varje högskola bestämmer i övrigt själv vilka bedömningsgrunder so ska tillämpas vid anställning av professor. Samtliga professorer vid KI ska uppvisa såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Därutöver fastställs ytterligare behörighetskrav i kravprofilen utifrån de för anställningen aktuella arbetsuppgifterna ARBETSUPPGIFTER - PROFESSOR HL 3 kap. 1 : I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning, forskning [ ] samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid högskolan. I arbetsuppgifterna för en professor ingår i normalfallet både utbildning, forskning och administrativt arbete. Prefekten leder och fördelar arbetet och beslutar om i vilken utsträckning en professors arbetsuppgifter ska omfatta utbildning, forskning och administrativt arbete. En professor är skyldig att befinna sig på arbetsplatsen i den omfattning som prefekten bestämmer KALLELSE TILL ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR HF 4 kap 7 : En högskola får kalla en person till anställning som professor om anställningen av personen i fråga är av särskild betydelse för en viss verksamhet vid högskolan. Om en högskola kallar en person till anställning ska skälen för varför anställningen är av särskild betydelse för högskolan dokumenteras. Endast den som har behörighet för anställningen enligt 4 får anställas genom kallelse. Beslut om att kalla en person till anställning fattas av rektor och får inte delegeras. Kallelseförfarandet ska användas mycket restriktivt och endast om en normal rekryteringsprocess skulle innebära en risk att gå miste om den mest kvalificerade personen (t.ex. pga. tidsaspekten). Kallelse kan ske på vetenskapliga och/eller pedagogiska grunder. 4 Se även 3 Bilaga 5 till lokalt lokalt ALFA-avtal för Karolinska Institutet. 5 Se 4

9 Karolinska Institutet Anställningsordning för lärare och forskare 6 (13) Endast den som uppenbarligen är behörig och visat synnerligen starka vetenskapliga och/eller pedagogiska meriter kan kallas till professor vid KI. Vederbörande ska ha en anställning eller utnämning som motsvarar en professor vid KI, vid ett lärosäte i Sverige, alternativt en anställning eller utnämning annorstädes på motsvarande akademisk nivå, och en ställning som internationellt ledande forskare inom sitt område. Innan ett kallelseförfarande blir aktuellt ska en kravprofil upprättas. Beredningen sker med största möjliga konfidentialitet. 3.2 ADJUNGERAD PROFESSOR HL 3 kap. 3 : En professor får anställas för en bestämd tid, om det är fråga om [ ] 2. Adjungering till en högskola av någon som har sin huvudsakliga verksamhet utanför högskoleväsendet (adjungerad professor). HF 4 kap. 11 : En adjungerad professor ska anställas tills vidare, dock längst till en viss tidpunkt. En sådan anställning får förnyas. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst tolv år. I fråga om anställningen gäller i övrigt lagen (1982) om anställningsskydd. En adjungerad professor vid KI ska ha sin huvudsakliga anställning och verksamhet utanför högskoleområdet. Det innebär att omfattningen vid KI kan uppgå till högst 50 procent. Omfattningen ska inte understiga 20 procent. Adjungeringen ska vara av vikt för KI. Första anställningen är högst fyra år och kan därefter förlängas med maximalt fyra år i taget. Den sammanlagda anställningstiden är högst tolv år BEHÖRIGHETSKRAV ADJUNGERAD PROFESSOR En adjungerad professor ska ha en akademisk grundskicklighet som andra professorer vid KI ARBETSUPPGIFTER ADJUNGERAD PROFESSOR I arbetsuppgifterna som adjungerad professor ingår i normalfallet både utbildning och forskning. Detaljreglering av arbetsuppgifterna och anställningsförhållandet beslutas av prefekt och dokumenteras i en arbetsplan. 3.3 GÄSTPROFESSOR Utdrag ur HL 3 kap. 3 : En professor får anställas för en bestämd tid, om det är fråga om [ ] 3. Anställning som gästlärare av en person som uppfyller behörighetskraven för professor (gästprofessor). HF 4 kap. 12 : En gästprofessor ska anställas tills vidare, dock längst till en viss tidpunkt. En sådan anställning får förnyas. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst fem år. I fråga om anställningen i övrigt gäller lagen (1982) om anställningsskydd. En gästprofessor vid KI ska vara anställd vid något annat universitet, svenskt eller utländskt, företag eller någon annan myndighet eller organisation. Gästprofessorn ska ha en tydlig anknytning till KI samt delta i verksamhet såsom forskning, forskarutbildning och utbildning på grundnivå. Omfattningen kan variera mellan 20 och 100 procent. Första anställningen är högst tre år och kan därefter förlängas. Den sammanlagda anställningstiden är högst fem år BEHÖRIGHETSKRAV GÄSTPROFESSOR En gästprofessor ska ha en vetenskaplig och pedagogisk skicklighet som andra professorer vid KI.

10 Karolinska Institutet Anställningsordning för lärare och forskare 7 (13) ARBETSUPPGIFTER GÄSTPROFESSOR I arbetsuppgifterna som gästprofessor ingår i normalfallet både utbildning och forskning. Detaljreglering av arbetsuppgifterna och anställningsförhållandet beslutas av prefekt och dokumenteras i en arbetsplan. 3.4 SENIOR PROFESSOR Pensionsåldern är 65 år. Den anställde har rätt att kvarstå till utgången av den månad han/hon fyller 67 år, om inte anställningen avslutats tidigare. Tidsbegränsad återanställning med lön kan göras med stöd av 5 p 4 LAS. För att särskilja denna anställning ska prefixet senior användas. Anställd senior professor äger rätt att fortsatt enbart använda titeln professor. 3.5 LEKTOR HL 3 kap. 2-3 : För utbildning och forskning ska det finnas professorer och lektorer anställda som lärare vid högskolorna. Lektor är den näst främsta anställningen som lärare BEHÖRIGHETSKRAV LEKTOR Samtliga lektorer vid KI ska uppvisa såväl vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. I grundläggande behörighet ingår doktorsexamen. En lektor ska i normalfallet ha kompetens motsvarande docentnivå vid KI. Därutöver fastställs ytterligare behörighetskrav i kravprofilen utifrån de för anställningen aktuella arbetsuppgifterna ARBETSUPPGIFTER LEKTOR HL 3 kap. 1 : I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning, forskning [ ] samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid högskolan. I arbetsuppgifterna för en lektor ingår i normalfallet både utbildning, forskning och administrativt arbete. Prefekt beslutar om i vilken omfattning en lektor ska ha hand om utbildning, forskning och administrativt arbete. En lektor är skyldig att befinna sig på arbetsplatsen i den omfattning som prefekten bestämmer ADJUNGERAD LEKTOR En adjungerad lektor vid KI ska ha sin huvudsakliga verksamhet utanför universitets- och högskolesektorn. Syftet med anställningen är att tillföra sådan kompetens som normalt inte finns i den ordinarie verksamheten och som är nödvändig för utbildning av hög kvalitet. Omfattningen vid KI kan uppgå till högst 50 procent och ska inte understiga 20 procent. En adjungerad lektor får anställas tillsvidare, dock längst två år. En sådan anställning får förnyas, se Se 4

11 Karolinska Institutet Anställningsordning för lärare och forskare 8 (13) BEHÖRIGHETSKRAV ADJUNGERAD LEKTOR En adjungerad lektor vid KI ska uppvisa såväl vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. I grundläggande behörighet ingår doktorsexamen. En adjungerad lektor ska i normalfallet ha kompetens motsvarande de kravs som ställs för att bli docent vid KI ARBETSUPPGIFTER ADJUNGERAD LEKTOR I arbetsuppgifterna som adjungerad lektor ingår i normalfallet både utbildning och forskning. Detaljreglering av arbetsuppgifterna och anställningsförhållandet beslutas av prefekt och dokumenteras i en arbetsplan. 3.7 ADJUNKT Vid KI ska det utöver professorer och lektorer finnas lärarkategorin adjunkt BEHÖRIGHETSKRAV ADJUNKT Behörighetskrav för adjunkter är pedagogisk skicklighet och i normalfallet doktorsexamen/motsvarande inom för arbetsuppgifterna relevant ämnesområde. Den som är anställd som adjunkt och har disputerat har rätten att titulera sig som disputerad adjunkt ARBETSUPPGIFTER ADJUNKT HL 3 kap. 1 : I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning, forskning [ ] samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid högskolan. I arbetsuppgifterna för en adjunkt ingår i normalfallet både utbildning, forskning och administrativt arbete. Prefekt beslutar om i vilken omfattning en adjunkt ska ha hand om utbildning, forskning och administrativt arbete. En adjunkt är skyldig att befinna sig på arbetsplatsen i den omfattning som prefekten bestämmer ADJUNGERAD ADJUNKT En adjungerad adjunkt vid KI ska ha sin huvudsakliga verksamhet utanför universitets- och högskolesektorn. Syftet med anställningen är att tillföra sådan kompetens som normalt inte finns i den ordinarie verksamheten och som är nödvändig för utbildning av hög kvalitet. Omfattningen vid KI kan uppgå till högst 50 procent och ska inte understiga 20 procent. En adjungerad adjunkt får anställas tillsvidare, dock längst två år. En sådan anställning får förnyas, se BEHÖRIGHETSKRAV ADJUNGERAD ADJUNKT En adjungerad adjunkt ska ha en akademisk grundskicklighet på adjunktnivå, se ARBETSUPPGIFTER ADJUNGERAD ADJUNKT I arbetsuppgifterna som adjungerad adjunkt ingår i normalfallet både utbildning och forskning. Detaljreglering av anställningsförhållandet regleras i en arbetsplan. 7 Se 4

12 Karolinska Institutet Anställningsordning för lärare och forskare 9 (13) 3.9 POSTDOKTOR En anställning som postdoktor är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning som ett första karriärsteg efter disputationen. Se även och BEHÖRIGHETSKRAV POSTDOKTOR Behörig att vara anställd som postdoktor är den som innehar en doktorsexamen avlagd de senaste sju åren ARBETSUPPGIFTER POSTDOKTOR En postdoktor ska i huvudsak bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Prefekt beslutar om i vilken omfattning en postdoktor ska ha hand om forskning och i förekommande fall undervisning. En postdoktor är skyldig att befinna sig på arbetsplatsen i den omfattning som prefekten bestämmer FORSKARASSISTENT HF 4 kap. 12 a : En lärare får anställas tills vidare, dock längst fyra år, i syfte att läraren ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och få meriter som kan ge behörighet för en annan läraranställning som det ställs högre krav på behörighet för. Anställningen får förnyas om det på grund av lärarens sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl krävs ytterligare tid för att uppnå syftet med anställningen. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst sex år. En anställning som forskarassistent är en tidsbegränsad anställning som lärare som ett andra karriärsteg efter disputationen. Det är en meriteringsanställning som syftar till att ytterligare utveckla den anställdes självständighet. Perioden som forskarassistent ligger i normalfallet efter perioden som postdoktor/motsvarande BEHÖRIGHETSKRAV FORSKARASSISTENT Behörig att vara anställd som forskarassistent är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens högst sju år före ansökningstidens utgång ARBETSUPPGIFTER FORSKARASSISTENT En forskarassistent ska i huvudsak bedriva forskning och utveckla sin självständighet som forskare. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Prefekt beslutar om i vilken omfattning en forskarassistent ska ha hand om forskning och undervisning. En forskarassistent är skyldig att befinna sig på arbetsplatsen i den omfattning som prefekten bestämmer. 9 8 Se 4 9 Se 4

13 Karolinska Institutet Anställningsordning för lärare och forskare 10 (13) 3.11 FORSKARE En anställning som forskare ligger i normalfallet efter perioden som forskarassistent eller motsvarande BEHÖRIGHETSKRAV FORSKARE Behörig att anställas som forskare är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, samt dokumenterat forskningsarbete efter disputation motsvarande meritering som forskarassistent. Därutöver kan visad pedagogisk skicklighet eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens arbetsuppgifter ställas som krav för behörighet ARBETSUPPGIFTER FORSKARE I en forskares arbetsuppgifter ingår i normalfallet att bedriva självständig forskning eller att delta i forskningsverksamhet inom ramen för en forskargrupp. Därutöver får arbetsuppgifter som att bedriva utbildning eller administrativt arbete ingå. Prefekt beslutar om i vilken omfattning en forskare ska ha hand om forskning och i förekommande fall utbildning och/eller administrativt arbete. En forskare är skyldig att befinna sig på arbetsplatsen i den omfattning som prefekten bestämmer FÖRENADE ANSTÄLLNINGAR HL 3 kap. 8 : Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att en anställning som lärare vid en högskola skall vara förenad med en anställning som specialistutbildad läkare eller tandläkare eller med en annan anställning än som läkare vid en sådan sjukvårdsenhet som är upplåten för medicinsk utbildning och forskning. En förenad anställning får innehas bara av den som uppfyller behörighetskraven för båda anställningarna. Den ordning som gäller för anställning av lärare skall gälla också för den anställning som skall vara förenad med läraranställningen. Innan någon anställs som lärare, skall sjukvårdshuvudmannen ges tillfälle att yttra sig i ärendet, om anställningen skall vara förenad med en anställning vid en sjukvårdsenhet. HF 4 kap. 2 : En högskola får, efter medgivande av en sådan sjukvårdshuvudman som avses i 3 kap. 8 högskolelagen, besluta att en anställning som professor eller lektor vid högskolan ska vara förenad med en anställning vid en sjukvårdsenhet som är upplåten för medicinsk utbildning och forskning. I utbildning och forskning vid en sådan enhet räknas odontologisk utbildning och forskning in. Anställningar som professor eller lektor kan vara förenade med en anställning vid en sjukvårdsenhet som är upplåten för medicinsk utbildning och forskning. I utbildning och forskning vid en sådan enhet räknas odontologisk utbildning och forskning in. Om en anställning avses vara förenad med klinisk tjänstgöring, ska förslaget ha tillstyrkts av berörd sjukvårdshuvudman. Den ordning som gäller för anställning av lärare ska också gälla för samtliga förenade anställningar. Den som redan är anställd som professor eller lektor och önskar förena sin anställning med klinisk tjänstgöring ska vända sig till berörd prefekt och berörd sjukvårdshuvudman. En anställning som professor eller lektor kan omregleras till att även innefatta klinisk tjänstgöring förutsatt att KI och berörd sjukvårdshuvudman är överens om detta.

14 Karolinska Institutet Anställningsordning för lärare och forskare 11 (13) BEHÖRIGHETSKRAV - FÖRENADE ANSTÄLLNINGAR En förenad anställning får innehas bara av den som uppfyller behörighetskraven för båda anställningarna. Vid annonsering ska det tydlig anges behörighetskrav för den kliniska tjänstgöringen. 4. ÖVRIGA BESTÄMMELSER 4.1. ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSE OM FÖRLÄNGNING OCH KONVERTERING AV RÅDSFORSKARE Förordningen om anställningar beslutade av forskningsråd har upphört att gälla Anställning som rådsforskare enligt denna förordning som har påbörjats senast detta datum får förnyas av det forskningsråd som tidigare beslutat om anställningen till högst sex år eller, om det finns särskilda skäl, sju år. Anställningen kan konverteras till en tillsvidareanställning som professor eller lektor utan att anställningen utlyses. 4.2 ATT AVBRYTA ETT ANSTÄLLNINGSÄRENDE Ett anställningsärende kan avbrytas på sakliga grunder som ska dokumenteras. Beslut om att avbryta ett anställningsärende fattas av samma instans som har fattat beslut om att rekrytera. 4.3 ÖVERKLAGANDE 12 kap. 2 HF: Till överklagandenämnden för högskolan får följande beslut av en högskola överklagas: 1. Beslut om anställning vid en högskola, med undantag av anställning som doktorand. Ett anställningsbeslut kan överklagas av den som beslutet angår, dvs. den som sökt men inte fått tjänsten. Prövningen sker utifrån anställningens kravprofil och rekryteringsprocessen i det aktuella ärendet. Yttrandet till Överklagandenämnden avseende anställningar som lärare och forskare avges av rektor. 5. BEREDNING AV ANSTÄLLNINGSÄRENDEN Beredning av anställningsärenden sker enligt följande. Det finns fyra beslutsorgan i anställningsprocessen: Rektor Styrelserna för forskning, forskarutbildning och utbildning Prefekt Rekryteringsutskottet 5.1 BESLUT AV KONSISTORIET OCH STYRELSERNA Styrelsen för forskning beslutar om att anställningar som professor och lektor ska kungöras lediga. Konsistoriet eller styrelserna för utbildning, forskarutbildning respektive forskning kan efter beredning av rekryteringsutskott besluta om kravprofil för vissa anställningar som professor som anses vara särskilt viktiga för KIs utveckling (strategiska satsningar).

15 Karolinska Institutet Anställningsordning för lärare och forskare 12 (13) 5.2 BESLUT AV REKRYTERINGSUTSKOTT Rekryteringsutskottet fattar beslut/avger förslag i följande frågor: Beredningsgrupper vid anställning av professor och lektor Utseende av sakkunniga vid anställning av professor och lektor (inklusive adjungerad professor/adjungerad lektor) Bedömning och sammanvägning av de sökandes skicklighet i förhållande till kravprofilen (professor och lektor) och med hänsyn till KI:s rekryteringsmål för jämställdhet Sökande som bör komma ifråga för anställning som professor. Förslaget avges till rektor vid anställning av professor och till prefekten vid anställning av lektor för beslut. Konvertering av ämnesområdet av professor och lektor under pågående anställning. 5.3 BESLUT AV REKTOR Rektor fattar beslut om anställning av professor, gästprofessor och adjungerade professor. Dessa beslut får inte delegeras enligt högskoleförordningen. Rektor tecknar även avtal om förenade anställningar. Beslut om kallelse till professor fattas av rektor. 5.4 BESLUT AV PREFEKT Prefekten fattar efter delegation från rektor beslut i följande frågor: Kravprofil för lärare och forskare (förutom strategiska satsningar) Beslut om utseende av sakkunnig vid anställning av forskare och forskarassistent Beslut om bedömning och sammanvägning av de sökandes skicklighet inför anställning av forskare och forskarassistent Beslut om anställning och förlängning av lektor (inklusive adjungerad lektor och gästlektor), adjunkt (inklusive adjungerad adjunkt och gästadjunkt), forskare, forskarassistent och postdoktor Beslut om återanställning som senior professor Beslut om konvertering av ämnesområdet för adjunkt under pågående anställning. 5.5 FÖRSLAG OM ANSTÄLLNING AV ADJUNGERAD PROFESSOR OCH ADJUNGERAD LEKTOR Prefekt föreslår att en person utses till adjungerad professor och adjungerad lektor. Prefekten ska beträffande klinisk anställning samråda med verksamhetschefen vid landstinget. Förslaget ska avges till rekryteringsutskott för beredning. Beslut om anställning fattas enligt ovan. 5.6 LÖNER OCH ANSTÄLLNINGSFÖRMÅNER Innan rektor eller prefekten fattar beslut om anställning av lärare, ska prefekten förhandla om löner och eventuella anställningsförmåner med den som ska anställas. Beträffande professor av särskild vikt för KIs utveckling (strategisk satsning) ska ordföranden för respektive styrelse i samråd med prefekten förhandla om anställningsförmånerna med den som skall anställas. Beslut om löner och eventuella anställningsförmåner för professorer och lektorer föregås alltid av samråd med rektor.

16 Karolinska Institutet Anställningsordning för lärare och forskare 13 (13) 5.7 ÖVRIGA BEREDNINGSFRÅGOR Beslut om att avbryta ett anställningsärende fattas av samma instans som har fattat beslut om att rekrytera. Kravprofil och förslag om kallelse för professor kan väckas av prefekt eller dekan. Den ordning som gäller för anställning av lärare ska också gälla för förenade anställningar.

Anställningsordning för lärare och forskare vid Karolinska Institutet

Anställningsordning för lärare och forskare vid Karolinska Institutet Dnr 422/2012-200 Anställningsordning för lärare och forskare vid Karolinska Institutet Giltig från 2012-03-01 Fastställd av Konsistoriet vid Karolinska Institutet den 20 februari 2012 INNEHÅLL 1. INLEDNING...

Läs mer

HF kapitel 2 2 / / Vidare ska styrelsen själv besluta / / om en anställningsordning.

HF kapitel 2 2 / / Vidare ska styrelsen själv besluta / / om en anställningsordning. HF kapitel 2 2 / / Vidare ska styrelsen själv besluta / / om en anställningsordning. 1 Undantag kan förekomma, exempelvis vid tillämpning av bestämmelserna i Lagen om anställningsskydd (LAS). 2 Undantaget

Läs mer

Anställningsordning vid SLU fr.o.m

Anställningsordning vid SLU fr.o.m 1(10) 2013-06-20 Anställningsordning vid SLU fr.o.m. 2013-10-01 SLU, Box 7070, SE-750 07 Uppsala, Sweden tel: +46 (0)18-67 10 00 VAT nr SE202100-281701 info@slu.se www.slu.se Innehåll 1 Allmänt... 3 2

Läs mer

16 Ett högskolebibliotek ska avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna samlingarna till andra högskolebiblioteks förfogande. Förordning (2010:1064).

16 Ett högskolebibliotek ska avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna samlingarna till andra högskolebiblioteks förfogande. Förordning (2010:1064). 16 Ett högskolebibliotek ska avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna samlingarna till andra högskolebiblioteks förfogande. Förordning (2010:1064). 3 kap. Har upphävts genom förordning (2010:1064). 4

Läs mer

Dnr: BTH Anställningsordning för lärare vid Blekinge Tekniska Högskola

Dnr: BTH Anställningsordning för lärare vid Blekinge Tekniska Högskola Dnr: BTH-1.2.1-0052-2017 Anställningsordning för lärare vid Blekinge Tekniska Högskola Beslutad av högskolestyrelsen 2017-02-14, 18 Gäller från och med 2017-02-14 Ersätter dnr: BTH-1.2.1-0149-2016 Anställningsordning

Läs mer

Anställningsordningen finns tillgänglig via universitetets elektroniska lokala regelsamling (webbadress: http://regelverk.liu.se).

Anställningsordningen finns tillgänglig via universitetets elektroniska lokala regelsamling (webbadress: http://regelverk.liu.se). 2012-12-07 BILAGA Dnr LiU-2012-01933 USP 2012-6.8 1(17) Anställningsordning Enligt 2 kap 2 9 p högskoleförordningen (HF) ska universitetsstyrelsen besluta om en anställningsordning. Universitetsstyrelsen

Läs mer

2013-10-17. Fakultetens beredningsorgan av anställningsärenden

2013-10-17. Fakultetens beredningsorgan av anställningsärenden 1 (6) Dnr A 10 S 2013/266 Samh ällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen Anställningsordning och allmänna anvisningar vid anställning av lärare vid samhällsvetenskapliga fakulteten Dessa anvisningar ersätter

Läs mer

Snabbguide - tidsbegränsade anställningar

Snabbguide - tidsbegränsade anställningar Senaste uppdatering: 2014-01-20 Sylvie Garnbeck, Personalavdelningen Tidsbegränsad anställning lärare och forskare... sid 2-3 Tidsbegränsad anställning doktorand... sid 4 Doktorand med utbildningsbidrag

Läs mer

Anställningsordning för lärare

Anställningsordning för lärare Diarienummer: Ö 2015/201 Datum: 2015-03-30 Författare: Marie-Louise Schüssler Beslutat av: Högskolestyrelsen Datum: 2015-04-23 Giltighetstid: Tillsvidare 1(15) Personalchef Marie-Louise Schüssler Anställningsordning

Läs mer

Biträdande. universitetslektor

Biträdande. universitetslektor Doktorand Post doktor Junior universitetslektor Biträdande universitetslektor Universitets- lektor Biträdande professor Professor Universitets- adjunkt Extern rekrytering Kompetensprövning för befordran

Läs mer

Anställningsordning vid Högskolan i Gävle. Beslutad av Högskolestyrelsen 2014-12-12 Dnr HIG-STYR 2014/137

Anställningsordning vid Högskolan i Gävle. Beslutad av Högskolestyrelsen 2014-12-12 Dnr HIG-STYR 2014/137 Anställningsordning vid Högskolan i Gävle Beslutad av Högskolestyrelsen 2014-12-12 Dnr HIG-STYR 2014/137 1 Anställningsordning vid Högskolan i Gävle HIG-STYR 2014/137 Inledning Fastställt av Högskolestyrelsen

Läs mer

För utbildning och forskning ska det finnas professorer och lektorer anställda som lärare vid högskolorna.

För utbildning och forskning ska det finnas professorer och lektorer anställda som lärare vid högskolorna. 1 (9) ANSTÄLLNINGSORDNING Högskolestyrelsens beslut 2015-06-03 Dnr 2015/642 A21 Anställningsordning för Högskolan Väst Inledning Vid högskolan ska finnas en anställningsordning med de regler som tillämpas

Läs mer

Anställningsordning för lärare

Anställningsordning för lärare Diarienummer: GIH 2016/18 Datum: 2016-04-22 Författare: Marie-Louise Schüssler Beslutat av: Högskolestyrelsen Giltighetstid: tillsvidare Anställningsordning för lärare Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen

Läs mer

Dnr: LNU 2012/359. Anställningsordning. för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet. Beslut 2011-12-08 Reviderad 2012-09-27

Dnr: LNU 2012/359. Anställningsordning. för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet. Beslut 2011-12-08 Reviderad 2012-09-27 Dnr: LNU 2012/359 Anställningsordning för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet Beslut 2011-12-08 Reviderad 2012-09-27 Innehåll för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet 1 1 GRUNDLÄGGANDE

Läs mer

Anställningsordning. för anställning som och befordran till lärare. vid Stockholms universitet (AOSU)

Anställningsordning. för anställning som och befordran till lärare. vid Stockholms universitet (AOSU) 1 (23) 2015-05-22 SU FV-2.3.1.2-1370-15 Anställningsordning för anställning som och befordran till lärare vid Stockholms universitet (AOSU) Fastställd av universitetsstyrelsen 2015-05-22. Ersätter tidigare

Läs mer

ANSTÄLLNINGSORDNING VID ÖREBRO UNIVERSITET

ANSTÄLLNINGSORDNING VID ÖREBRO UNIVERSITET Dnr: ORU 1.2.1-4488/2013 ANSTÄLLNINGSORDNING VID ÖREBRO UNIVERSITET Fastställd av: styrelsen Datum: 2013-12-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Disposition av Anställningsordningen 3. Utgångspunkter

Läs mer

ANSTÄLLNINGSORDNING. för anställning av lärare, doktorand, assistent och amanuens vid Konstfack

ANSTÄLLNINGSORDNING. för anställning av lärare, doktorand, assistent och amanuens vid Konstfack Fastställd av högskolestyrelsen 2012-02-14 Reviderad 2016-05-17 ANSTÄLLNINGSORDNING för anställning av lärare, doktorand, assistent och amanuens vid Konstfack INNEHÅLL 1. Inledning... 2 2. Lärare... 2

Läs mer

Dnr 193/2012-200. Anvisningar. till Anställningsordningen för lärare och forskare vid Karolinska Institutet. Giltig från 2012-04-24

Dnr 193/2012-200. Anvisningar. till Anställningsordningen för lärare och forskare vid Karolinska Institutet. Giltig från 2012-04-24 Dnr 193/2012-200 Anvisningar till Anställningsordningen för lärare och forskare vid Karolinska Institutet Giltig från 2012-04-24 Fastställd av rektor den 17 januari samt 24 april 2012 INNEHÅLL 1. INLEDNING...

Läs mer

ANSTÄLLNINGSORDNING FÖR ANSTÄLLNING AV LÄRARE VID SAHLGRENSKA AKADEMIN

ANSTÄLLNINGSORDNING FÖR ANSTÄLLNING AV LÄRARE VID SAHLGRENSKA AKADEMIN STYRDOKUMENT Dnr V 2012/723 ANSTÄLLNINGSORDNING FÖR ANSTÄLLNING AV LÄRARE VID SAHLGRENSKA AKADEMIN Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion sahlgrenska.gu.se/internt/lararrekrytering Sahlgrenska akademins

Läs mer

Anställningsordning. för anställning som och befordran till lärare. vid Stockholms universitet (AOSU)

Anställningsordning. för anställning som och befordran till lärare. vid Stockholms universitet (AOSU) 1 (21) 2010-12-03 Dnr SU 601-3485-10 Anställningsordning för anställning som och befordran till lärare vid Stockholms universitet (AOSU) Fastställd av universitetsstyrelsen 2010-12-03 att gälla fr.o.m.

Läs mer

Anställningsordning för Uppsala universitet

Anställningsordning för Uppsala universitet UFV 2010/1842 Anställningsordning för Uppsala universitet Föreskrifter för läraranställningar, rekrytering och befordran av lärare. Gäller från och med den 9 november 2012. Fastställd av konsistoriet 2012-11-09

Läs mer

2014-09-19. Med stöd av 2 kap. 2 första stycket 9 p högskoleförordningen (1993:100) (HF) beslutar Lunds universitet om följande anställningsordning.

2014-09-19. Med stöd av 2 kap. 2 första stycket 9 p högskoleförordningen (1993:100) (HF) beslutar Lunds universitet om följande anställningsordning. BESLUT Dnr STYR 2014/676 1 2014-09-19 Universitetsstyrelsen Lunds universitets anställningsordning Med stöd av 2 kap. 2 första stycket 9 p högskoleförordningen (1993:100) (HF) beslutar Lunds universitet

Läs mer

Dnr: BTH R018/17, Riktlinjer för anställning av lärare och utnämning av docent vid Blekinge Tekniska Högskola

Dnr: BTH R018/17, Riktlinjer för anställning av lärare och utnämning av docent vid Blekinge Tekniska Högskola Dnr: BTH-1.2.1-0060-2017 R018/17, 2017-04-04 Riktlinjer för anställning av lärare och utnämning av docent vid Blekinge Tekniska Högskola Dessa riktlinjer kompletterar Anställningsordning för lärare vid

Läs mer

Anställningsordningen finns tillgänglig via universitetets elektroniska lokala regelsamling (webbadress:

Anställningsordningen finns tillgänglig via universitetets elektroniska lokala regelsamling (webbadress: 2016-11-08 1(20) Anställningsordning Enligt 2 kap 2 9 p högskoleförordningen (HF) ska universitetsstyrelsen besluta om en anställningsordning. Universitetsstyrelsen har tidigare fastställt universitetets

Läs mer

Anställningsordning för Högskolan Kristianstad

Anställningsordning för Högskolan Kristianstad Reviderad och fastställd av högskolestyrelsen 2015-06-11 Reviderad och fastställd av högskolestyrelsen 2013-06-19 Dnr 2012-141-82 Anställningsordning för Högskolan Kristianstad Sida 2 av 22 Innehåll Rekryteringspolicy...

Läs mer

Samhällsvetenskapliga fakultetens handläggningsordning vid rekrytering och tillsättning av postdoktor

Samhällsvetenskapliga fakultetens handläggningsordning vid rekrytering och tillsättning av postdoktor Umeå universitet, 901 87 Umeå Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Telefon: 090-786 57 93 telefax: 090-786 66 75 E-post: monica.sunden@adm.umu.se Beslut 2008-10-15 Dnr 315-5332-07 Med revidering fastställd

Läs mer

Dnr: LNU 2011/529. Anställningsordning. för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet. Beslut

Dnr: LNU 2011/529. Anställningsordning. för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet. Beslut Dnr: LNU 2011/529 Anställningsordning för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet Beslut 2011-12-08 Anställningsordning Datum: Dnr: Innehåll för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet 1 1 GRUNDLÄGGANDE

Läs mer

Dnr: LNU 2012/359. Anställningsordning. för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet. Beslut Universitetsstyrelsen Reviderad

Dnr: LNU 2012/359. Anställningsordning. för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet. Beslut Universitetsstyrelsen Reviderad Dnr: LNU 2012/359 Anställningsordning för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet Beslut Universitetsstyrelsen 2011-12-08 Reviderad 2013-09-25 Innehåll för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet

Läs mer

Anställningsordning. för anställning som och befordran till lärare. vid Stockholms universitet (AOSU)

Anställningsordning. för anställning som och befordran till lärare. vid Stockholms universitet (AOSU) 1 (25) 2012-04-20 Dnr SU 601-1218-12 Anställningsordning för anställning som och befordran till lärare vid Stockholms universitet (AOSU) Fastställd av universitetsstyrelsen 2012-04-20. Ersätter tidigare

Läs mer

Anställningsordning. för anställning av lärare vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Anställningsordning. för anställning av lärare vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Anställningsordning för anställning av lärare vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Fastställd av styrelsen för Kungl. Musikhögskolan i Stockholm den 27 oktober 2011. Dnr 11/539 Kungl. Musikhögskolan i

Läs mer

Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet

Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet Reviderad 2012-02-13 Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet Denna arbetsordning syftar till att vara en vägledning för institutionens

Läs mer

ANSTÄLLNINGSORDNING. anställning och befordran av lärare. reviderad 2013-02-18

ANSTÄLLNINGSORDNING. anställning och befordran av lärare. reviderad 2013-02-18 ANSTÄLLNINGSORDNING anställning och befordran av lärare reviderad 2013-02-18 Styrdokument: Beslut US 2013-02-18 Dnr C 2013/295 Ersätter Dnr C 2012/258 Giltighetstid fr o m 2013-02-18 T o m Tillsv. Ansvarig

Läs mer

Anställningsordning vid Högskolan i Skövde

Anställningsordning vid Högskolan i Skövde Anställningsordning vid Högskolan i Skövde Nuvarande anställningsordning gäller från och med 2013-03-01 och är beslutad av styrelsen. Rektor har 2013-11-15 beslutat om vissa ändringar i anställningsordningen

Läs mer

Beslutsdatum Beslutsfattare Universitetsstyrelsen. Anställningsordning. Dnr

Beslutsdatum Beslutsfattare Universitetsstyrelsen. Anställningsordning. Dnr Beslutsdatum 2013-06-18 Beslutsfattare Universitetsstyrelsen Anställningsordning Dnr 2552-11 Universitetsstyrelsen 2013-06-18 2552-11 Personal Ersätter US 47-12 2 av 16 ANSTÄLLNINGSORDNING FÖR LTU Innehållsförteckning

Läs mer

Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet

Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet Förslag fastställd av Institutionsstyrelsen 2011-10-28 Reviderad 2012-02-13 Reviderad 2015-03-27 Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala

Läs mer

Beslutsdatum Beslutsfattare Universitetsstyrelsen. Anställningsordning. Dnr

Beslutsdatum Beslutsfattare Universitetsstyrelsen. Anställningsordning. Dnr Beslutsdatum 2017-02-20 Beslutsfattare Universitetsstyrelsen Anställningsordning Dnr 195-2017 Universitetsstyrelsen 2017-02-20 195-2017 HR-enheten Ersätter US 25-13 2 av 15 Luleå tekniska universitet,

Läs mer

Anställningsordning vid Högskolan i Gävle

Anställningsordning vid Högskolan i Gävle 1 Marianne Wiktorin Dnr 2011/771 Bil 35 Rektors kansli 2011-05-30 Fastställd av Högskolestyrelsen 2011-06-10 Anställningsordning vid Högskolan i Gävle 1 INLEDNING Vid varje högskola ska högskolestyrelsen

Läs mer

Anställningsordning för lärare vid Mälardalens högskola

Anställningsordning för lärare vid Mälardalens högskola Högskoleledning Dnr: CF-P 1.3.1 381/10 2012-04-04 Handläggare Marie Eriksson Anställningsordning för lärare vid Mälardalens högskola Fastställd av högskolestyrelsen den 14 maj 2012. 1. Inledning Vid tillsättning

Läs mer

Anställningsordning för lärare vid Kungl. Tekniska högskolan

Anställningsordning för lärare vid Kungl. Tekniska högskolan Dnr V-2013-0752 Träder i kraft 2014-01-01 Löpnummer 2015:3 INTERN FÖRESKRIFT Beslutad Diarienummer Nr 2-2014 2013-12-10 V-2013-0752 Beslutsorgan Universitetsstyrelsen Anställningsordning för lärare vid

Läs mer

Sidan 1 av 23 Reviderad och fastställd av högskolestyrelsen 2013-06-19 Dnr 2012-141-82. Anställningsordning för Högskolan Kristianstad

Sidan 1 av 23 Reviderad och fastställd av högskolestyrelsen 2013-06-19 Dnr 2012-141-82. Anställningsordning för Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 23 Reviderad och fastställd av högskolestyrelsen 2013-06-19 Dnr 2012-141-82 Anställningsordning för Högskolan Kristianstad Sida 2 av 23 Innehåll Mål och strategier för rekrytering... 3 Utgångspunkter

Läs mer

Kriterier för bedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet vid

Kriterier för bedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet vid 1 (7) BESLUT ON/FN 2013-06-10 Rev. 2014-09-16 (del.) SU FV-1.9-2638-14 Carina Nymark Utredare Kriterier för bedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet vid anställning som biträdande lektor och

Läs mer

V (KS-kod 1.2) Gäller från och med Anställningsordning för lärare vid Kungl. Tekniska högskolan

V (KS-kod 1.2) Gäller från och med Anställningsordning för lärare vid Kungl. Tekniska högskolan FÖRESKRIFT Diarienummer V-2016-0106 (KS-kod 1.2) Gäller från och med 2017-01-01 Anställningsordning för lärare vid Kungl. Tekniska högskolan Innehållsförteckning Inledning... 1 I. Lärare vid KTH... 2 Lärarkategorier...

Läs mer

Anställningsordning Stockholms konstnärliga högskola

Anställningsordning Stockholms konstnärliga högskola Anställningsordning Stockholms konstnärliga högskola Beslutad av Organisationskommittén 2013-12-20 Reviderad av högskolestyrelsen 2015-02-16 Reviderad av högskolestyrelsen 2016-06-13 Reviderad av högskolestyrelsen

Läs mer

Fler meriteringsanställda får en tillsvidareanställning

Fler meriteringsanställda får en tillsvidareanställning STATISTISK ANALYS 1(23) Avdelning /löpnummer / Nr 1 Analysavdelningen Handläggare Annika Haglund och Per Gillström 08-563 087 28 annika.haglund@uka.se, per.gillstrom@uka.se Universitetskanslersämbetets

Läs mer

Anställningsordning för lärare

Anställningsordning för lärare REGLER Dnr V 2012/738 Anställningsordning för lärare Publicerad Beslutsfattare Handläggare www.styrdokument.adm.gu.se Styrelsen Ulf Broberg Beslutsdatum 2013-02-20 Giltighetstid 2013-03-01 tills vidare

Läs mer

Anställningsordning vid Högskolan i Skövde

Anställningsordning vid Högskolan i Skövde Anställningsordning vid Högskolan i Skövde Nuvarande anställningsordning gäller från och med 2013-03-01 och är beslutad av styrelsen. Rektor har 2016-06-28 beslutat om vissa ändringar i anställningsordningen

Läs mer

Dnr: MIUN 2013/1282. Mittuniversitetets anställningsordning. Fastställd av Mittuniversitetets styrelse 2013-08-26

Dnr: MIUN 2013/1282. Mittuniversitetets anställningsordning. Fastställd av Mittuniversitetets styrelse 2013-08-26 Dnr: MIUN 2013/1282 Mittuniversitetets anställningsordning Fastställd av Mittuniversitetets styrelse 2013-08-26 INNEHÅLL ALLMÄNT 2 ANSTÄLLNINGSORDNING 4 REKRYTERINGSPOLITIKENS MÅL 4 STRATEGI FÖR REKRYTERING

Läs mer

Anställningsordning för Stockholms konstnärliga högskola

Anställningsordning för Stockholms konstnärliga högskola 1/16 Dnr 654/1.2.1/2014 Anställningsordning för Stockholms konstnärliga högskola Beslutad av Organisationskommittén 2013-12-20 Reviderad av högskolestyrelsen 2015-02-16 2/16 Innehållsförteckning Anställningsordning

Läs mer

Underlag I ärendet finns förslag till beslut och anställningsordning (CF-P /10).

Underlag I ärendet finns förslag till beslut och anställningsordning (CF-P /10). PROTOKOLL Högskolestyrelsen 2013-02-18 Nr 1:2013 96 Revidering av anställningsordning Beslut Högskolestyrelsen beslutar att fastställa anställningsordning. Ärendets behandling Ärendet föredras av Marie

Läs mer

Anställningsordning. för lärare vid Umeå universitet. Fastställd av universitetsstyrelsen Reviderad , (p 4.

Anställningsordning. för lärare vid Umeå universitet. Fastställd av universitetsstyrelsen Reviderad , (p 4. Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet Fastställd av universitetsstyrelsen 2012-12-11. Reviderad 2016-06-21, 2016-08-30 (p 4.3) Typ av dokument: Regel Beslutad av: Universitetsstyrelsen Dnr:

Läs mer

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga TEKNAT 2014/214 Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga vetenskapsområdet Fastställda av teknisk-naturvetenskapliga

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Mittuniversitetet

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Mittuniversitetet MITTUNIVERSITETET 2011-02-15 Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Mittuniversitetet 1. Vad är en doktorand 1 kap 4 HF: Med student avses i denna förordning den som är antagen till och bedriver

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll Övergripande bedömningsgrunder... 3 universitetslektor

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll universitetslektor samt biträdande universitetslektor

Läs mer

L.U Law ( ) on university

L.U Law ( ) on university SFST L.U Law (1992-1434) on university Databas: SFST Ny sökning Sökresultat Föregående Nästa Post 1 av 1 i SFST Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna

Läs mer

Regler vid rekrytering och befordran av lärare

Regler vid rekrytering och befordran av lärare HÖGSKOLAN I BORÅS REGLER Verksamhetsstöd/HR Terese Schoultz Gedda, Personalhandläggare 2014-07-01 Dnr 603-14 Fastställd av rektor 2012-11-22, dnr 327-12-10 Reviderad av rektor 2014-02-10, dnr 82-14 Reviderad

Läs mer

Regler vid rekrytering och befordran av lärare

Regler vid rekrytering och befordran av lärare Regler vid rekrytering och befordran av lärare Fastställd av rektor 2012-11-22, dnr 327-12-10 Reviderad av rektor 2014-02-10, dnr 82-14 Reviderad enligt beslut om konvertering 2014-07-01, dnr 603-14 Reviderad

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET Naturvetenskapliga fakulteten

GÖTEBORGS UNIVERSITET Naturvetenskapliga fakulteten GÖTEBORGS UNIVERSITET Naturvetenskapliga fakulteten REGLER 2007-11-27 F1 4874/07 Regler för anställning av lärare vid Naturvetenskapliga fakulteten (Anställningsordning) Denna anställningsordning utgör

Läs mer

Anställningsordning för lärare vid Högskolan Dalarna

Anställningsordning för lärare vid Högskolan Dalarna Anställningsordning för lärare vid Högskolan Dalarna Beslut: Högskolestyrelsen 2004-12-17 Revidering: Högskolestyrelsen 2010-12-10, 2011-06-08, 2014-06-12 Dnr: DUC 2005/169/10 Gäller fr.o.m: 2014-06-12

Läs mer

ANSTÄLLNINGSORDNING FÖR LÄRARE VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

ANSTÄLLNINGSORDNING FÖR LÄRARE VID GÖTEBORGS UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr V 2016/383 (V 2012/738)8 ANSTÄLLNINGSORDNING FÖR LÄRARE VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare medarbetarportalen.gu.se/styrdokument/personal Styrelsen Beslutsdatum 2013-02-20

Läs mer

Delegation av beslut i anställningsärenden inom det naturvetenskapliga området

Delegation av beslut i anställningsärenden inom det naturvetenskapliga området 1 (6) BESLUT ON 2015-02-03 Vicerektor 2015-10-23 Bilaga till Delegationsordning Områdeskansliet för naturvetenskap Delegation av beslut i anställningsärenden inom det naturvetenskapliga området Bakgrund

Läs mer

Regler vid rekrytering och befordran av lärare

Regler vid rekrytering och befordran av lärare HÖGSKOLAN I BORÅS REGLER Gemensamma Förvaltningen Personalavdelning 2012-11-22 Dnr 327-12-10 Terese Schoultz Gedda, Personalhandläggare Regler vid rekrytering och befordran av lärare Innehåll 1 Regler

Läs mer

ANSTÄLLNINGSORDNING. för lärare vid Umeå universitet. Fastställd av universitetsstyrelsen 2011-12-13. Reviderad 2012-12-11 Dnr: UmU 300-2349-11

ANSTÄLLNINGSORDNING. för lärare vid Umeå universitet. Fastställd av universitetsstyrelsen 2011-12-13. Reviderad 2012-12-11 Dnr: UmU 300-2349-11 ANSTÄLLNINGSORDNING för lärare vid Umeå universitet Fastställd av universitetsstyrelsen 2011-12-13. Reviderad 2012-12-11 Dnr: UmU 300-2349-11 Typ av dokument: Regel Beslutad av: Universitetsstyrelsen Dnr:

Läs mer

Anställningsordning för lärare, doktorander, amanuenser och assistenter vid Högskolan i Halmstad

Anställningsordning för lärare, doktorander, amanuenser och assistenter vid Högskolan i Halmstad Anställningsordning för lärare, doktorander, amanuenser och assistenter vid Högskolan i Halmstad Beslutad av högskolestyrelsen 2013-09-13, dnr 40-2012-977. Ersätter anställningsordning beslutad av högskolestyrelsen

Läs mer

Karolinska Institutet Regler för anställning efter 67 års ålder. Regler för anställning efter 67 års ålder Gäller från och med

Karolinska Institutet Regler för anställning efter 67 års ålder. Regler för anställning efter 67 års ålder Gäller från och med Karolinska Institutet Regler för anställning efter 67 års ålder Regler för anställning efter 67 års ålder Gäller från och med 2017-07-01 Karolinska Institutet Regler för anställning efter 67 års ålder

Läs mer

HR-nätverket 27 oktober 2016

HR-nätverket 27 oktober 2016 HR-nätverket 27 oktober 2016 Agenda Anställningsförordningen, AF 6 - information om lediga anställningar ska informeras om på lämpligt sätt om inte särskilda skäl talar emot det - utlysning AF 7 - skyldighet

Läs mer

Anställningsordning för anställning som lärare, postdoktorer, doktorander, amanuenser och assistenter

Anställningsordning för anställning som lärare, postdoktorer, doktorander, amanuenser och assistenter Anställningsordning för anställning som lärare, postdoktorer, doktorander, amanuenser och assistenter Fastställd av högskolestyrelsen 2003-06-05, dnr 192-03-10 Reviderad av högskolestyrelsen 2003-12-11,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2009:933 Utkom från trycket den 29 september 2009 utfärdad den 10 september 2009. Regeringen föreskriver 1 i fråga

Läs mer

8.4 Initiering av anställningsärenden Information om anställningen Ansökan Beredning av anställningsärenden

8.4 Initiering av anställningsärenden Information om anställningen Ansökan Beredning av anställningsärenden 1. Inledning... 6 1.1 Generella rekryteringsmål/strategier... 6 1.2 Rekryteringsetik... 6 1.3 Allmänna bedömningsgrunder vid anställning inom det statliga området... 6 1.4 Lärares arbetsuppgifter... 6

Läs mer

Förfarande vid handläggning av ett ärende om anställning

Förfarande vid handläggning av ett ärende om anställning Rektor Linköpings universitet Juridiska avdelningen Caroline Cruz 2002-02-21 Förfarande vid handläggning av ett ärende om anställning Anmälan N har i en skrivelse till Högskoleverket ifrågasatt Linköpings

Läs mer

Anmälan mot Konungariket Sverige

Anmälan mot Konungariket Sverige Europeiska kommissionen/european Commission B-1049 Bryssel Belgien 2012-07-10 Anmälan mot Konungariket Sverige Sveriges universitetslärarförbund SULF anmäler härmed Konungariket Sverige till Europeiska

Läs mer

Vid bedömningen gäller reglerna i högskoleförordningen (1993:100) och Örebro universitets anställningsordning.

Vid bedömningen gäller reglerna i högskoleförordningen (1993:100) och Örebro universitets anställningsordning. ORU 1.2.1-02595/2017 Behörighetskrav och bedömningsgrunder samt anvisningar till sakkunnigutlåtande för professorsanställningar inom ENT-nämndens ansvarsområde vid Örebro universitet Vid bedömningen gäller

Läs mer

Anställning efter avgång med ålderspension. Fastställd av rektor 2014-03 Dnr: FS 1.1.2-135-14

Anställning efter avgång med ålderspension. Fastställd av rektor 2014-03 Dnr: FS 1.1.2-135-14 Anställning efter avgång med ålderspension Fastställd av rektor 2014-03 Dnr: FS 1.1.2-135-14 Denna regel ersätter tidigare fastställt beslut av rektor, dnr 300-1340-12 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid:

Läs mer

Anställningsordning för lärare vid Högskolan Dalarna

Anställningsordning för lärare vid Högskolan Dalarna Anställningsordning för lärare vid Högskolan Dalarna Beslut: Högskolestyrelsen 2017-04-27 Revidering: - Dnr: 1.2-2017/687 Gäller fr.o.m: 2017-04-27 Ersätter: Anställningsordning DUC 2005/169/10, 2015-09-24

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Riktlinjer för befordran till professor vid naturvetenskapliga fakulteten i Lund

Riktlinjer för befordran till professor vid naturvetenskapliga fakulteten i Lund Diarienummer N 2013/94 Naturvetenskapliga fakulteten Riktlinjer för befordran till professor vid naturvetenskapliga fakulteten i Lund Vid befordran till en anställning som professor vid naturvetenskapliga

Läs mer

Styrdokument. Anställning. Hanteringsanvisning. Förvaltningen Bengt Wirbäck 2003.05.23, reviderad 2011-03-11 Dnr 20-245/03

Styrdokument. Anställning. Hanteringsanvisning. Förvaltningen Bengt Wirbäck 2003.05.23, reviderad 2011-03-11 Dnr 20-245/03 Styrdokument Anställning Hanteringsanvisning Förvaltningen Bengt Wirbäck 2003.05.23, reviderad 2011-03-11 Dnr 20-245/03 Personalavdelningen Bengt Wirbäck 2003-05-23 Dnr 20-245/03 Reviderad 2011-03-11 ANSTÄLLNING

Läs mer

ANSTÄLLNING. Personalenheten Bengt Wirbäck 2003-05-23 Dnr 20-245/03 HANTERINGSANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida. Ett anställningsärendes gång 2

ANSTÄLLNING. Personalenheten Bengt Wirbäck 2003-05-23 Dnr 20-245/03 HANTERINGSANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida. Ett anställningsärendes gång 2 Personalenheten Bengt Wirbäck 2003-05-23 Dnr 20-245/03 ANSTÄLLNING HANTERINGSANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ett anställningsärendes gång 2 Sida Befordran 7 Regler för tidsbegränsade anställningar 7 Företräde

Läs mer

1 REKRYTERING AV LÄRARE 1.1 ALLMÄNT OM REKRYTERING AV LÄRARE

1 REKRYTERING AV LÄRARE 1.1 ALLMÄNT OM REKRYTERING AV LÄRARE PA-HANDBOKEN 1 1.1 Allmänt om rekrytering av lärare Detta gäller allmänt för kungörande av anställning som professor, universitetslektor och forskarassistent. När det gäller rekryteringsprocessen som helhet

Läs mer

Delegation av beslut i anställningsärenden från Områdesnämnden för naturvetenskap, tillika Naturvetenskapliga fakultetsnämnden, eller från dekanus.

Delegation av beslut i anställningsärenden från Områdesnämnden för naturvetenskap, tillika Naturvetenskapliga fakultetsnämnden, eller från dekanus. 1 (6) BESLUT ON 2015-02-03 Bilaga till Delegationsordning Områdeskansliet för naturvetenskap Delegation av beslut i anställningsärenden från Områdesnämnden för naturvetenskap, tillika Naturvetenskapliga

Läs mer

Handläggningsordning vid ansökan och antagning till utbildning på forskarnivå samt anställning av doktorand

Handläggningsordning vid ansökan och antagning till utbildning på forskarnivå samt anställning av doktorand MITTUNIVERSITETET 2008-09-10 Fakulteten för humanvetenskap Rådet för utbildning på forskarnivå Handläggningsordning vid ansökan och antagning till utbildning på forskarnivå samt anställning av doktorand

Läs mer

Diarienummer STYR 2014/973

Diarienummer STYR 2014/973 Diarienummer STYR 2014/973 Naturvetenskapliga fakulteten Vid befordran till en anställning som professor vid naturvetenskapliga fakulteten tillämpas högskoleförordningen (SFS 2010:1064, inledande text)

Läs mer

Lönepolitiska riktlinjer och arbetsordning vid lönesättning

Lönepolitiska riktlinjer och arbetsordning vid lönesättning MAH / Personalavdelningen Fastställd av rektor 2009-02-12 Dnr PA 15-09/59 Lönepolitiska riktlinjer och arbetsordning vid lönesättning Mål I Malmö högskolas dokument Där mångfald gör skillnad 2006 2015

Läs mer

Delegation av beslut i anställningsärenden från Områdesnämnden för naturvetenskap, tillika Naturvetenskapliga fakultetsnämnden, eller från dekanus.

Delegation av beslut i anställningsärenden från Områdesnämnden för naturvetenskap, tillika Naturvetenskapliga fakultetsnämnden, eller från dekanus. 1 (5) BESLUT 2012-02-01 ON/FN 2012-05-22 ON/FN (del), rev Bilaga till Delegationsordning Naturvetenskapliga fakultetskansliet Carina Nymark Katarina Gustafsson Mikael Stenberg Delegation av beslut i anställningsärenden

Läs mer

Att anställa vid LTH LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA LUNDS UNIVERSITET

Att anställa vid LTH LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA LUNDS UNIVERSITET Att anställa vid LTH LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA LUNDS UNIVERSITET ATT ANSTÄLLA VID LTH 3 Förord. Denna handbok ger en översiktlig beskrivning hur anställnings- och befordringsprocesserna för undervisande

Läs mer

Uppsala universitets åtgärder efter ett beslut fattat av Överklagandenämnden för högskolan

Uppsala universitets åtgärder efter ett beslut fattat av Överklagandenämnden för högskolan BESLUT 1(5) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mattias Wande 08-563 087 34 Mattias.Wande@uk-ambetet.se Uppsala universitet Rektor Uppsala universitets åtgärder efter ett beslut fattat av Överklagandenämnden

Läs mer

Presentation of Uppsala University as employer for young researchers (in Swedish) Mats Larhed,

Presentation of Uppsala University as employer for young researchers (in Swedish) Mats Larhed, Presentation of Uppsala University as employer for young researchers (in Swedish) Mats Larhed, 2017-03-22 UU är ett brett universitet Stora skillnader mellan verksamheter (små ämnen utan externmedel, stora

Läs mer

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter. Österåkers Kommun

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter. Österåkers Kommun Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Österåkers Kommun 2015-2017 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Personalstatistik... 4 Förvärvsarbete och föräldraskap... 8 Trakasserier... 9 Lediga

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning HÖGSKOLAN I BORÅS REGLER Sid 1 (8) Regler vid doktorandanställning vid Högskolan i Borås Fastställd av rektor 2012-12-18, dnr 796-12-10 Innehållsförteckning 1 Värdegrund... 2 2 Inledning... 2 3 Antagning

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå FÖRESKRIFTER 1 2013-06-15 Dnr LS 2012/719 Styrelsen Antagningsordning för utbildning på forskarnivå Fastställd av universitetsstyrelsen 2013-06-15, XX. Med stöd av 6 kap. 3 högskoleförordningen (1993:100)

Läs mer

1.1 Giltighet Högskolan Västs handlingsplan för jämställdhet träder i kraft 2015-01-01 och gäller tom 2017-12-31.

1.1 Giltighet Högskolan Västs handlingsplan för jämställdhet träder i kraft 2015-01-01 och gäller tom 2017-12-31. 1(14) FÖR JÄMSTÄLLDHET 2015-2017 1.0 INLEDNING Enligt skall arbetsgivaren vart tredje år upprätta en plan for sitt jämställdhetsarbete innehållande uppföljning av föregående handlingsplan samt mål och

Läs mer

RIKTLINJER ANTAGNING AV DOCENT

RIKTLINJER ANTAGNING AV DOCENT 1(5) Beslut av Forsknings- och forskarutbildningsnämnden 2013-02-25 Dnr 2013/229 A 21 ANTAGNING AV DOCENT Allmänt Genom att anta docenter stärks forsknings- och utbildningskvalitén vid Högskolan Väst.

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet (AFUU)

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet (AFUU) BESLUT 2006-12-14 UFV 2006/1972 Konsistoriet Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet (AFUU) Med antagningsordning avses enligt 6 kap 3 högskoleförordningen (2006:1053),

Läs mer

Anställningsordning för lärare vid Göteborgs universitet

Anställningsordning för lärare vid Göteborgs universitet PROMEMORIA 1/2 2010-12-02 V 2011/356 Styrelsen Anställningsordning för lärare vid Göteborgs universitet Ärende I styrelsens uppgifter ingår enligt 2 kap. 2 högskoleförordningen (1993:100; ändr. 2010:1064)

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Luleå tekniska universitet

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Luleå tekniska universitet Luleå tekniska universitet Universitetsstyrelsen, beslut 2007-02-15 Fastställd antagningsordning för utbildning på forskarnivå tillämpas vid antagning av doktorander från och med 2007-07-01 2017-02-01

Läs mer

Riktlinjer till sökande och sakkunniga för bedömning av ansökan om befordran till professor

Riktlinjer till sökande och sakkunniga för bedömning av ansökan om befordran till professor Sid 1 (6) Riktlinjer till sökande och sakkunniga för bedömning av ansökan om befordran till professor Behörighet Behörighet att anställas som professor regleras av Högskoleförordningen (HF 4 kap; utdrag

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET 1 Humanistiska fakulteten Enligt humanistiska fakultetens delegationsordning fattar fakultetsnämnden beslut

GÖTEBORGS UNIVERSITET 1 Humanistiska fakulteten Enligt humanistiska fakultetens delegationsordning fattar fakultetsnämnden beslut GÖTEBORGS UNIVERSITET 1 Humanistiska fakulteten 2007-06-07 Enligt humanistiska fakultetens delegationsordning fattar fakultetsnämnden beslut 1. om anslagsframställningar, årsredovisningar, budget, verksamhetsberättelse

Läs mer

R.U Regulation (1993-100) on University

R.U Regulation (1993-100) on University SFST R.U Regulation (1993-100) on University Databas: SFST Ny sökning Sökresultat Föregående Nästa Post 1 av 1 i SFST Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna

Läs mer

Rektors delegationsordning

Rektors delegationsordning Rektorsbeslut Datum: 2010-10-04 Dnr: 2010/1 Rektors delegationsordning Allmänna regler för delegation vid Linnéuniversitetet Delegation kan avse en grupp av ärenden eller ett enskilt ärende. Delegation

Läs mer

BESLUT Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Lunds universitet

BESLUT Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Lunds universitet BESLUT 1 2017-06-16 STYR 2017/409 Universitetsstyrelsen Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Lunds universitet Med stöd av 6 kap. 3 högskoleförordningen (1993:100) i dess lydelse från och

Läs mer