Dnr 193/ Anvisningar. till Anställningsordningen för lärare och forskare vid Karolinska Institutet. Giltig från

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dnr 193/2012-200. Anvisningar. till Anställningsordningen för lärare och forskare vid Karolinska Institutet. Giltig från 2012-04-24"

Transkript

1 Dnr 193/ Anvisningar till Anställningsordningen för lärare och forskare vid Karolinska Institutet Giltig från Fastställd av rektor den 17 januari samt 24 april 2012

2

3 INNEHÅLL 1. INLEDNING GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER OCH RIKTLINJER... 1 KARRIÄR SOM LÄRARE OCH FORSKARE (3.)... 1 KONVERTERING AV ÄMNESOMRÅDE (2.5)... 1 UNDANTAG FRÅN UTLYSNINGSKRAVET (2.6)... 1 ANSÖKAN OCH MERITPORTFÖLJ (2.7)... 2 SAKKUNNIGGRANSKNING (2.8) LÄRARE OCH FORSKARE... 2 BEHÖRIGHETSKRAV FÖR ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR (3.1.1)... 2 Professor med inriktning mot forskning... 3 Professor med inriktning mot utbildning... 5 Professor med inriktning mot forskning och utbildning... 7 KALLELSE TILL PROFESSOR (3.1.3)... 9 ADJUNGERAD PROFESSOR (3.2) GÄSTPROFESSOR (3.3) SENIOR PROFESSOR (3.4) BEHÖRIGHETSKRAV FÖR ANSTÄLLNING SOM LEKTOR (3.5.1) Lektor med inriktning mot forskning Lektor med inriktning mot utbildning Lektor med inriktning mot forskning och utbildning ADJUNGERAD LEKTOR (3.6) BEHÖRIGHETSKRAV FÖR ANSTÄLLNING SOM ADJUNKT (3.7.1) ADJUNGERAD ADJUNKT (3.8) ÖVRIGA BESTÄMMELSER ATT AVBRYTA ETT ANSTÄLLNINGSÄRENDE (4.1) ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER KONVERTERING AV ANSTÄLLNING SOM RÅDSFORSKARE Siffror inom parentes avser motsvarande stycke i Anställningsordning för lärare och forskare vid Karolinska Institutet.

4 1. INLEDNING Till Anställningsordning för lärare och forskare vid Karolinska Institutet finns två dokument med kompletterande information, dels Rekryteringsguiden och dels Anvisningar till anställningsordningen för lärare och forskare vid Karolinska Institutet. I nedanstående anvisningar anges inom parantes motsvarande stycke i anställningsordningen (5333/ ). 2. GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER OCH RIKTLINJER KARRIÄR SOM LÄRARE OCH FORSKARE (3.) KIs karriärsystem utgör en tydlig och konkurrensutsatt karriärväg för lärare och forskare inom KI. Karriärsystemet präglas av transparens och tydlighet det ska stå klart både för dem som befinner sig inom och utanför systemet vad som krävs för avancemang. Tillsättnings- och utvärderingsprocesserna ska vara transparenta, tydliga och pedagogiskt utformade. KONVERTERING AV ÄMNESOMRÅDE (2.5) För varje anställning som professor respektive lektor anges ett ämnesområde. Om en anställd professor eller lektor anser att det inom ramen för anställningen och dess tillhörande arbetsinnehåll finns anledning att ändra ämnesområdets benämning ska en sådan ansökan inlämnas till berörd prefekt. Om prefekten tillstyrker ansökan överlämnas denna till Rekryteringsutskottet för prövning och beslut. Vid prövningen ska hänsyn tas till den sökandes meritering inom det nya föreslagna ämnesområdet för anställningen. Vid prövningen ska förslaget granskas i särskild ordning av minst två sakkunniga inom det föreslagna ämnesområdet. För varje anställning som adjunkt anges ett ämnesområde. Om en anställd adjunkt anser att det inom ramen för anställningen och dess tillhörande arbetsinnehåll finns anledning att ändra ämnesområdets benämning ska en sådan ansökan inlämnas till berörd prefekt. Prefekten fattar beslut om konvertering av ämnesområde. Efter beslut om konvertering av ämnesområde för en anställning som professor, lektor eller adjunkt ska detta anmälas till personalavdelningen inom Universitetsförvaltningen. UNDANTAG FRÅN UTLYSNINGSKRAVET (2.6) Huvudprincipen är att alla anställningar med anställningstid längre än sex månader tillsätts i konkurrens och konsekvent utlyses både internt och externt. 1. Ett generellt undantag från utlysningskravet gäller för kallelse till professor, anställning som adjungerad lärare samt anställning som gästlärare. 2. Undantag från utlysningskravet kan även medges om samtliga dessa kriterier är uppfyllda: Anställningen har huvudsaklig finansiering från extern finansiär. Huvudsyftet med anslaget från extern finansiär är att finansiera en anställning. Anställningen/anslaget för anställningen har sökts och erhållits i konkurrens hos extern finansiär. Anställningen/anslaget för anställningen har erhållits efter sakkunniggranskning och meritvärdering av den som ska anställas i enlighet med rekryteringsprocessen vid KI. 1 (17)

5 Skriftlig dokumentation enligt ovan finns i den anställdes personakt. Beslut om undantag från utlysningskravet enligt punkt 2 fattas av prefekt. ANSÖKAN OCH MERITPORTFÖLJ (2.7) Ansökningar till samtliga anställningar som lärare och forskare bör i tillämpliga delar vara uppställda i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj för lärare. Se SAKKUNNIGGRANSKNING (2.8) Sakkunniga utses av Rekryteringsutskottet på förslag av prefekt eller rekryteringsgrupp för respektive anställning. Förslag på sakkunniga ska omfatta en tydlig motivering. Vid professors- respektive lektorsanställningar ska sakkunniga hämtas utanför KI. För övriga anställningar gäller i normalfallet att de sakkunniga ska hämtas utanför KI. Två av de sakkunniga får inte vara verksamma vid samma institution. Vidare gäller att båda könen ska vara representerade såvida inte synnerliga skäl föreligger, vilket i så fall förutsätter en skärskild förklaring av prefekt eller rekryteringsgrupp. Varje sakkunnig ska i ett enskilt yttrande värdera och jämföra de sökandes meriter enligt instruktioner. Vid anställningar med ett stort antal sökande kan sakkunnigförfarandet indelas i två steg där en första grupp av sakkunniga föreslår en mindre grupp av de sökande som därefter ska sakkunnighetsgranskas i ett andra mer omfattande steg. I det fallet att utlåtanden från sakkunniga bedöms som otillräckliga för att bilda underlag för Rekryteringsutskottets behandling kan ytterligare sakkunniga utses. 3. LÄRARE OCH FORSKARE Lärarkategorin inkluderar professorer, lektorer och adjunkter. Behörighetskraven för lärare omfattar vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Arbetsuppgifterna för lärare omfattar i normalfallet både utbildning, forskning och administrativt arbete. För övriga anställningar såsom forskarassistenter, forskare och postdoktorer omfattar arbetsuppgifterna i huvudsak forskning. Även undervisning och administrativt arbete/ledarskap kan ingå i arbetsuppgifterna. BEHÖRIGHETSKRAV FÖR ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR (3.1.1) Behörighetskraven för anställning som professor omfattar vetenskaplig och pedagogisk skicklighet enligt nedanstående kriterier. Meritkraven kan ha olika tyngdpunkter beroende på anställningens inriktning mot forskning respektive undervisning. Anställning med inriktning mot forskning (framförallt tillämpbart vid anställningar viktade 3 avseende vetenskap och 1 avseende pedagogik) Anställning med inriktning mot utbildning (framförallt tillämpbart vid anställningar viktade 1 avseende vetenskap och 3 avseende pedagogik) Anställning med inriktning mot både forskning och undervisning (framförallt tillämpbart vid anställningar viktade lika mellan vetenskap och pedagogik). 2 (17)

6 Förutom vetenskaplig och pedagogisk skicklighet ska en professor vid KI även ha erfarenhet från administration och ledarskap. För kombinationsanställningar krävs även klinisk skicklighet. PROFESSOR MED INRIKTNING MOT FORSKNING Vetenskaplig skicklighet A. Sökande ska vara en nationellt ledande och internationellt erkänd forskare. 1. Tydliga vetenskapliga upptäckter där den sökandes egna insatser har varit betydelsefulla och kan dokumenteras. 2. Nationella och/eller internationella priser och utmärkelser för genomförd forskning. 3. Personliga inbjudningar som föredragshållare respektive chairperson eller andra motsvarande uppgifter vid erkända internationella konferenser och symposier. 4. Ansvarat för eller formellt deltagit i organisation av internationella konferenser och symposier. 5. Editor och/eller verksamhet inom editoral boards vid ledande och/eller ämnesspecifika vetenskapliga tidskrifter. 6. Andra mer omfattande uppdrag för vetenskapliga tidskrifter. 7. Uppdrag som granskare och utvärderare av ansökningar för forskningsanslag nationellt (t ex VR, Cancerfonden, Hjärt-Lungfonden, ALF, SSF, Vinnova) och/eller internationell (t ex EU, EMBO). 8. Sakkunnig vid tjänstetillsättningar och tjänstekonverteringar vid universitet eller forskningsinstitut. 9. Uppdrag som fakultetsopponent. Extern granskare eller ledamot i betygsnämnd för disputationer utanför det egna lärosätet. 10. Ledande uppdrag i internationella forskningsorganisationer eller advisory boards. Riktmärket är att minst hälften av dessa punkter ska vara uppfyllda. Vid vetenskaplig spetskompetens med avgörande vetenskapliga fynd kan antalet uppfyllda kriterier vara färre. B. Sökande ska uppvisa självständig och pågående forskning. - vetenskaplig kvalitet utifrån sökandes publikationer 1. Seniort författarskap på ett större antal vetenskapliga arbeten av god kvalitet, publicerade i etablerade internationella tidskrifter av hög kvalitet inom ämnesområdet. Ett riktvärde för omfattning är minst 40 vetenskapliga arbeten och minst femton som första eller sista författare. Vid ett större antal publikationer i mycket framträdande tidskrifter (främsta inom sakområdet eller generella) kan det numerära riktvärdet reduceras. Vid kravet på seniort författarskap ska hänsyn tas till publikationstradition för aktuellt forskningsområde. 2. Seniort författarskap och/eller medförfattarskap på vetenskapliga arbeten publicerade i ledande tidskrifter av allra högsta internationella kvalitet. 3. Författande av översiktsartiklar i internationella tidskrifter av hög kvalitet. 4. Författande av Editorials, News and Views, Commentaries och liknade skrifter i internationella tidskrifter av hög kvalitet. 5. Vetenskaplig produktion som citerats i betydande omfattning (totalt eller i relation till ämnesområdets allmänna citeringsgrad). 6. Publicering av forskning av en sådan kvalitet att den gjort skillnad och/eller på ett märkbart sätt påverkat forskningsfältet. 3 (17)

7 Punkt 1 är ett krav som ska vara uppfyllt. För punkerna är riktmärket att minst hälften av dessa krav ska vara uppfyllda. - vetenskaplig självständighet 1. Aktuellt huvudmannaskap för forskningsanslag ( principal investigator ) i nationell (t ex VR, Cancerfonden, Hjärt-Lungfonden, ALF, SSF, Vinnova) eller internationell (t ex EU, NIH) konkurrens där projekt genomgått peer-review bedömning. 2. Tydlig erfarenhet som forskningsledare för forskningsprojekt/forskningsgrupp. 3. Under en längre tid kunna påvisa ett systematiskt bearbetande av vetenskapliga frågeställningar av hög kvalitet med hög produktion. Riktmärket är att minst hälften av dessa krav ska vara uppfyllda. - pågående forskningsverksamhet 1. Stark vetenskaplig aktivitet under de senaste fem åren t ex i form av nyligen publicerade vetenskapliga arbeten av hög kvalitet. 2. Potential till stark forskning i framtiden genom nyligen erhållna större forskningsanslag eller andra etablerade och/eller nytillkomna förutsättningar för forskning. 3. Forskningsplan av hög kvalitet. Riktmärket är att minst hälften av dessa kriterier ska vara uppfyllda. C. Sökande ska ha genomfört betydande insatser inom utbildning på forskarnivå och/eller postdoktoral utbildning. 1. Huvudhandledarskap för doktorander som disputerat. 2. Huvudhandledarskap för postdoktorer som genomfört postdoktoral utbildning. 3. Påvisande av disputerade doktorander/postdoktorer som gått vidare i sin karriär på basen av genomförd forskning, t ex genom erhållande av ledande positioner/tjänster. 4. Ansvarat för kurser och program inom utbildning på forskarnivå eller på ett påtagligt sätt medverkat i dessa. Riktmärket är att minst hälften av dessa kriterier ska vara uppfyllda. Pedagogisk skicklighet 1. Pedagogisk erfarenhet från undervisning på grund-, avancerad- och/eller forskarnivå (riktmärke minst 200 undervisningstimmar). 2. Dokumenterad erfarenhet av individuell handledning utöver handledning av doktorander och postdoktorer (ex. handledning av individuellt projektarbete). Riktmärket är att dessa kriterier ska vara uppfyllda. Därutöver gäller att den som anställs ska inom ramen för anställningen erbjudas att genomgå formell högskolepedagogisk utbildning (motsvarande docentkompetens). 4 (17)

8 Administrativ skicklighet och ledarskap 1. Dokumenterat erfarenhet av ledarskap för forskargrupp/forskningsenhet/projekt. 2. Erfarenhet av positioner i ledande uppdrag i styrelser, råd, kommittéer andra motsvarande akademiska fora. 3. Erfarenhet av positioner i ledande befattning inom sjukhus/landstingsorganisation eller inom facklig verksamhet. Riktmärket är att minst två av dessa kriterier ska vara uppfyllda. PROFESSOR MED INRIKTNING MOT UTBILDNING Vetenskaplig skicklighet A. Sökande ska vara en nationellt ledande och internationellt erkänd forskare. 1. Tydliga vetenskapliga upptäckter där den sökandes egna insatser har varit betydelsefulla och kan dokumenteras. 2. Nationella och/eller internationella priser och utmärkelser för genomförd forskning. 3. Personliga inbjudningar som föredragshållare respektive chairperson eller andra motsvarande uppgifter vid erkända internationella konferenser och symposier. 4. Ansvarat för eller formellt deltagit i organisation av internationella konferenser och symposier. 5. Editor och/eller verksamhet inom editoral boards vid ledande och/eller ämnesspecifika vetenskapliga tidskrifter. 6. Andra mer omfattande uppdrag för vetenskapliga tidskrifter. 7. Uppdrag som granskare och utvärderare av ansökningar för forskningsanslag nationellt (t ex VR, Cancerfonden, Hjärt-Lungfonden, ALF, SSF, Vinnova) och/eller internationell (t ex EU, EMBO). 8. Sakkunnig vid tjänstetillsättningar och tjänstekonverteringar vid universitet eller forskningsinstitut. 9. Uppdrag som fakultetsopponent. Extern granskare eller ledamot i betygsnämnd för disputationer utanför det egna lärosätet. 10. Ledande uppdrag i internationella forskningsorganisationer eller advisory boards. Riktmärket är att minst tre av dessa punkter ska vara uppfyllda. B. Sökande ska uppvisa självständig och pågående forskning. - vetenskaplig kvalitet utifrån sökandes publikationer 1. Seniort författarskap på ett större antal vetenskapliga arbeten av god kvalitet, publicerade i etablerade internationella tidskrifter av hög kvalitet inom ämnesområdet. Ett riktvärde för omfattning är minst 20 vetenskapliga arbeten varav minst en tredjedel som första eller sista författare. Vid ett större antal publikationer i mycket framträdande tidskrifter (främsta inom sakområdet eller generella) kan det numerära riktvärdet reduceras. Vid kravet på seniort författarskap ska hänsyn tas till publikationstradition för aktuellt forskningsområde. 2. Seniort författarskap och/eller medförfattarskap på vetenskapliga arbeten publicerade i ledande tidskrifter av allra högsta internationella kvalitet. 3. Författande av översiktsartiklar i internationella tidskrifter av hög kvalitet. 5 (17)

9 4. Författande av Editorials, News and Views, Commentaries och liknade skrifter i internationella tidskrifter av hög kvalitet. 5. Vetenskaplig produktion som citerats i betydande omfattning (totalt eller i relation till ämnesområdets allmänna citeringsgrad). 6. Publicering av forskning av en sådan kvalitet att den gjort skillnad och/eller på ett märkbart sätt påverkat forskningsfältet. Riktmärket är att minst två av dessa krav ska vara uppfyllda. - vetenskaplig självständighet 1. Aktuellt huvudmannaskap för forskningsanslag ( principal investigator ) i nationell (t ex VR, Cancerfonden, Hjärt-Lungfonden, ALF, SSF, Vinnova) eller internationell (t ex EU, NIH) konkurrens där projekt genomgått peer-review bedömning. 2. Tydlig erfarenhet som forskningsledare för forskningsprojekt/forskningsgrupp. 3. Under en längre tid kunna påvisa ett systematiskt bearbetande av vetenskapliga frågeställningar av hög kvalitet med hög produktion. Riktmärket är att minst hälften av dessa krav ska vara uppfyllda. pågående forskningsverksamhet 1. Stark vetenskaplig aktivitet under de senaste fem åren t ex i form av nyligen publicerade vetenskapliga arbeten av hög kvalitet. 2. Potential till stark forskning i framtiden genom nyligen erhållna större forskningsanslag eller andra etablerade och/eller nytillkomna förutsättningar för forskning. 3. Forskningsplan av hög kvalitet. Riktmärket är att minst ett av dessa kriterier ska vara uppfyllda. C. Sökande ska ha genomfört betydande insatser inom utbildning på forskarnivå och/eller postdoktoral utbildning. 1. Huvudhandledarskap för doktorander som disputerat. 2. Huvudhandledarskap för postdoktorer som genomfört postdoktoral utbildning. 3. Påvisande av disputerade doktorander/postdoktorer som gått vidare i sin karriär på basen av genomförd forskning, t ex genom erhållande av ledande positioner/tjänster. 4. Ansvarat för kurser och program inom utbildning på forskarnivå eller på ett påtagligt sätt medverkat i dessa. Riktmärket är att minst hälften av dessa kriterier ska vara uppfyllda. Pedagogisk skicklighet 1. Sökande ska ha genomfört pedagogisk verksamhet/utveckling som resulterat i förbättrad undervisning/förändrade pedagogiska metoder. 2. Sökande ska uppvisa högskolepedagogisk utbildning, motsvarande minst 15 högskolepoäng 3. Sökande ska ha omfattande (flerårig) pedagogisk erfarenhet från olika undervisningsformer på grundutbildnings- och/eller forskarutbildningsnivå. 4. Sökande ska uppvisa dokumenterat ansvar för och självständig uppläggning av kurs/kursmoment inom grundutbildning och/eller forskarutbildning och/eller övrig 6 (17)

10 utbildning (exempelvis laborationsserie, föreläsningsserie, examination) av hög kvalitet och i betydande omfattning. 5. Sökande ska uppvisa dokumenterat deltagande i pedagogiskt utvecklingsarbete, ska ha kontinuerligt utvecklat sina pedagogiska kunskaper och genomfört pedagogiska projekt som presenterats nationellt och internationellt. 6. Sökande ska uppvisa dokumenterad erfarenhet av individuell handledning utöver doktorandhandledning (ex. handledning av individuellt projektarbete). 7. Sökande ska ha erfarenhet av nationell/internationell sakkunniggranskning/utvärdering av utbildningsprogram,examensarbeten eller liknande (exempelvis programutvärdering HSV). Riktmärket är att minst fyra av dessa krav vara uppfyllda. Administrativ skicklighet och ledarskap 1. Dokumenterat erfarenhet av ledarskap för forskargrupp/forskningsenhet/projekt 2. Erfarenhet av positioner i ledande befattningar i styrelser, råd, kommittéer andra motsvarande akademiska fora. 3. Sökande ska ha erfarenhet av att leda och ansvara för pedagogiskt utvecklingsarbete, exempelvis som programdirektor eller grundutbildningsansvarig. Riktmärket är att minst två av dessa kriterier ska vara uppfyllda. PROFESSOR MED INRIKTNING MOT FORSKNING OCH UTBILDNING Vetenskaplig skicklighet A. Sökande ska vara en nationellt ledande och internationellt erkänd forskare. 1. Tydliga vetenskapliga upptäckter där den sökandes egna insatser har varit betydelsefulla och kan dokumenteras. 2. Nationella och/eller internationella priser och utmärkelser för genomförd forskning. 3. Personliga inbjudningar som föredragshållare respektive chairperson eller andra motsvarande uppgifter vid erkända internationella konferenser och symposier. 4. Ansvarat för eller formellt deltagit i organisation av internationella konferenser och symposier. 5. Editor och/eller verksamhet inom editoral boards vid ledande och/eller ämnesspecifika vetenskapliga tidskrifter. 6. Andra mer omfattande uppdrag för vetenskapliga tidskrifter. 7. Uppdrag som granskare och utvärderare av ansökningar för forskningsanslag nationellt (t ex VR, Cancerfonden, Hjärt-Lungfonden, ALF, SSF, Vinnova) och/eller internationell (t ex EU, EMBO). 8. Sakkunnig vid tjänstetillsättningar och tjänstekonverteringar vid universitet eller forskningsinstitut. 9. Uppdrag som fakultetsopponent. Extern granskare eller ledamot i betygsnämnd för disputationer utanför det egna lärosätet. 10. Ledande uppdrag i internationella forskningsorganisationer eller advisory boards. Riktmärket är att minst fyra av dessa punkter ska vara uppfyllda. 7 (17)

11 B. Sökande ska uppvisa självständig och pågående forskning. vetenskaplig kvalitet utifrån sökandes publikationer 1. Seniort författarskap på ett större antal vetenskapliga arbeten av god kvalitet, publicerade i etablerade internationella tidskrifter av hög kvalitet inom ämnesområdet. Ett riktvärde för omfattning är minst 30 vetenskapliga arbeten varav minst en tredjedel som första eller sista författare. Vid ett större antal publikationer i mycket framträdande tidskrifter (främsta inom sakområdet eller generella) kan det numerära riktvärdet reduceras. Vid kravet på seniort författarskap ska hänsyn tas till publikationstradition för aktuellt forskningsområde. 2. Seniort författarskap och/eller medförfattarskap på vetenskapliga arbeten publicerade i ledande tidskrifter av allra högsta internationella kvalitet. 3. Författande av översiktsartiklar i internationella tidskrifter av hög kvalitet. 4. Författande av Editorials, News and Views, Commentaries och liknade skrifter i internationella tidskrifter av hög kvalitet. 5. Vetenskaplig produktion som citerats i betydande omfattning (totalt eller i relation till ämnesområdets allmänna citeringsgrad). 6. Publicering av forskning av en sådan kvalitet att den gjort skillnad och/eller på ett märkbart sätt påverkat forskningsfältet. Riktmärket är att minst två av dessa krav ska vara uppfyllda. vetenskaplig självständighet 1. Aktuellt huvudmannaskap för forskningsanslag ( principal investigator ) i nationell (t ex VR, Cancerfonden, Hjärt-Lungfonden, ALF, SSF, Vinnova) eller internationell (t ex EU, NIH) konkurrens där projekt genomgått peer-review bedömning. 2. Tydlig erfarenhet som forskningsledare för forskningsprojekt/forskningsgrupp. 3. Under en längre tid kunna påvisa ett systematiskt bearbetande av vetenskapliga frågeställningar av hög kvalitet med hög produktion. Riktmärket är att minst två av dessa krav ska vara uppfyllda. - pågående forskningsverksamhet 1. Stark vetenskaplig aktivitet under de senaste fem åren t ex i form av nyligen publicerade vetenskapliga arbeten av hög kvalitet. 2. Potential till stark forskning i framtiden genom nyligen erhållna större forskningsanslag eller andra etablerade och/eller nytillkomna förutsättningar för forskning. 3. Forskningsplan av hög kvalitet. Riktmärket är att minst två av dessa kriterier ska vara uppfyllda. C. Sökande ska ha genomfört betydande insatser inom utbildning på forskarnivå och/eller postdoktoral utbildning. 1. Huvudhandledarskap för doktorander som disputerat. 2. Huvudhandledarskap för postdoktorer som genomfört postdoktoral utbildning. 3. Påvisande av disputerade doktorander/postdoktorer som gått vidare i sin karriär på basen av genomförd forskning, t ex genom erhållande av ledande positioner/tjänster. 4. Ansvarat för kurser och program inom utbildning på forskarnivå eller på ett påtagligt sätt medverkat i dessa. Riktmärket är att minst hälften av dessa kriterier ska vara uppfyllda. 8 (17)

12 Pedagogisk skicklighet 1. Sökande ska uppvisa formell högskolepedagogisk utbildning som fordras för docentkompetens. 2. Sökande ska ha omfattande (flerårig) pedagogisk erfarenhet från olika undervisningsformer på grundutbildnings- och/eller forskarutbildningsnivå och ska ha kunskaper om hur och varför olika undervisningsformer kan användas i olika sammanhang och ha dokumenterad erfarenhet av dessa. 3. Sökanden ska också ha erfarenhet av olika typer av pedagogiska uppdrag i flera olika sammanhang. 4. Sökande ska uppvisa dokumenterat ansvar för och självständig uppläggning av kurs/kursmoment inom grundutbildning och/eller forskarutbildning och/eller övrig utbildning (exempelvis laborationsserie, föreläsningsserie, examination) av hög kvalitet och i betydande omfattning samt ha kunskaper om hur undervisning använts för att främja studenters lärande i ämnet. 5. Sökande ska uppvisa kontinuerligt dokumenterat deltagande i pedagogiskt utvecklingsarbete. 6. Sökande ska uppvisa dokumenterad erfarenhet av individuell handledning utöver doktorandhandledning (ex. handledning av individuellt projektarbete). Riktmärket är att minst hälften av dessa kriterier ska vara uppfyllda. Administrativ skicklighet och ledarskap 1. Dokumenterat erfarenhet av ledarskap för forskargrupp/forskningsenhet/projekt 2. Erfarenhet av positioner i ledande befattningar i styrelser, råd, kommittéer andra motsvarande akademiska fora. 3. Erfarenhet av positioner i ledande befattning inom sjukhus/landstingsorganisation eller inom facklig verksamhet. Riktmärket är att minst två av dessa kriterier ska vara uppfyllda. KALLELSE TILL PROFESSOR (3.1.3) Förslag till kallelse väcks hos dekanus för forskning. Ett förslag om kallelse ska omfatta en kravprofil, meritportfölj för föreslagen person samt varför anställningen av personen är av särskild betydelse för KI. Kallelseförfarandet ska användas restriktivt och endast avse personer som är internationellt framstående och där det kan antas att ett reguljärt rekryteringsförfarande skulle förhindra rekryteringen eller väsentligt försvåra densamma. Kallelseärendet bereds av dekanus för forskning i samråd med rektor. Beslut om anställning genom kallelse fattas enligt högskoleförordningen av rektor. Rektor kan själv direkt fatta beslut om kallelse till anställning som professor. 9 (17)

13 ADJUNGERAD PROFESSOR (3.2) Ett förslag om att anställa en adjungerad professor ska omfatta följande. Adjungeringens nytta, arbetsuppgifter/aktivitetsplan, adjungeringens omfattning (år och procent av arbetstid) samt finansiering. Tillstyrkan från prefekten (om denne inte är en av förslagsställarna). Medgivande från huvudarbetsgivaren med uppgift om: adjungeringens omfattning (år och procent av arbetstid) samt finansiering. Den föreslagnes anställningsavtal (eller motsvarande). Viljeyttring från den föreslagne, samt CV och meritportfölj uppställd enligt KIs mall. Efter inkommet förslag gör rekryteringsutskottet en prövning av adjungeringens vikt för KI. I prövningen tas hänsyn till den beskrivning av ingående arbetsuppgifter inom forskning, forskarutbildning och utbildning som anges i aktivitetsplanen, samt den meritering som den föreslagne personen uppvisar. Om adjungeringen är av nytta för KI ska ärendet granskas av tre olika sakkunniga och därefter beredas och beslutas av rekryteringsutskottet. GÄSTPROFESSOR (3.3) Ett förslag om att anställa en gästprofessor ska omfatta följande. Anställningens nytta, arbetsuppgifter/aktivitetsplan, anställningens omfattning (år och procent av arbetstid) samt finansiering. Tillstyrkan från prefekten (om denne inte är en av förslagsställarna). Medgivande från huvudarbetsgivaren med uppgift om: anställningens omfattning (år och procent av arbetstid) samt finansiering. Den föreslagnes anställningsavtal (eller motsvarande). Viljeyttring från den föreslagne samt CV och meritportfölj uppställd enligt KIs mall. Efter inkommet förslag gör rekryteringsutskottet en prövning av gästanställningens vikt för KI. I prövningen tas hänsyn till den beskrivning av ingående arbetsuppgifter inom forskning, forskarutbildning och utbildning som anges i aktivitetsplanen, samt den meritering som den föreslagne personen uppvisar. Om gästanställningen är av nytta för KI ska ärendet granskas av tre olika sakkunniga och därefter beredas och beslutas av rekryteringsutskottet. SENIOR PROFESSOR (3.4) Återanställning med lön som senior professor med stöd av LAS 5 p 4 kan göras för upp till ett år i taget. BEHÖRIGHETSKRAV FÖR ANSTÄLLNING SOM LEKTOR (3.5.1) Behörighetskraven för anställning som lektor omfattar vetenskaplig och pedagogisk skicklighet enligt nedanstående kriterier. Meritkraven kan ha olika tyngdpunkter beroende på anställningens inriktning mot forskning respektive undervisning. Generellt gäller att meritkraven för anställning som lektor är liknande som gäller för docentur vid Karolinska Institutet. 10 (17)

14 A. Anställning med inriktning mot forskning (framförallt tillämpbart vid anställningar viktade 3 avseende vetenskap och 1 avseende pedagogik) B. Anställning med inriktning mot utbildning (framförallt tillämpbart vid anställningar viktade 1 avseende vetenskap och 3 avseende pedagogik) C. Anställning med inriktning mot både forskning och undervisning (framförallt tillämpbart vid anställningar viktade lika mellan vetenskap och pedagogik). Förutom vetenskaplig och pedagogisk skicklighet ska en lektor vid KI även ha erfarenhet från administration. För kombinationsanställningar krävs även klinisk skicklighet. LEKTOR MED INRIKTNING MOT FORSKNING Vetenskaplig skicklighet A. Sökande ska vara en självständig forskare. 1. Vetenskaplig(a) upptäckt(er) där den sökandes egna insatser har varit betydelsefulla och kan dokumenteras. 2. En tydlig forskningslinje med identifierbara bidrag kan identifieras. 3. Förste författare i stor utsträckning eller uppenbart senior företrädare för sitt ämne 4. Forskningsansvar som handledare för doktorand eller gästforskare. 5. Forskningserfarenhet från annan forskargrupp än den där forskarutbildningen genomgicks, till exempel fullgjord postdoktoral period med vetenskapliga publikationer som resultat. 6. Egna forskningsanslag som erhållits i konkurrens med den sökande som huvudman. 7. Personliga inbjudningar som föredragshållare respektive chairperson eller andra motsvarande uppgifter vid erkända internationella konferenser och symposier. 8. Uppdrag som granskare och utvärderare av ansökningar för forskningsanslag. Riktmärket är att minst hälften av dessa punkter ska vara uppfyllda. B. Sökande ska uppvisa självständig och pågående forskning. - vetenskaplig kvantitet och kvalitet utifrån sökandes publikationer 1. Seniort författarskap på vetenskapliga arbeten av god kvalitet, publicerade i etablerade internationella tidskrifter inom ämnesområdet. 2. En god vetenskaplig produktion i en omfattning som minst motsvarar krav för docentur. 3. Medförfattarskap på vetenskapliga arbeten publicerade i ledande tidskrifter av hög internationell kvalitet. 4. Författande av översiktsartiklar i internationella tidskrifter. Riktmärket är att minst två av dessa krav ska vara uppfyllda. vetenskaplig självständighet 1. Aktuellt huvudmannaskap för forskningsanslag ( principal investigator ) i nationell (t ex VR, Cancerfonden, Hjärt-Lungfonden, ALF, SSF, Vinnova) eller internationell (t ex EU, NIH) konkurrens där projekt genomgått peer-review bedömning. 2. Erfarenhet som ledare för forskningsprojekt. Riktmärket är att minst ett av dessa krav ska vara uppfyllda. 11 (17)

15 pågående forskningsverksamhet 1. God vetenskaplig aktivitet under de senaste fem åren. 2. Potential till god forskning i framtiden genom nyligen erhållna forskningsanslag eller andra etablerade och/eller nytillkomna förutsättningar för forskning. 3. Forskningsplan av god kvalitet. Riktmärket är att minst ett av dessa kriterier ska vara uppfyllda. Pedagogisk skicklighet 1. Pedagogisk erfarenhet från undervisning på grund-, avancerad- och/eller forskarnivå (riktmärke minst 120 undervisningstimmar). 2. Dokumenterad erfarenhet av individuell handledning utöver handledning av doktorander och postdoktorer (ex. handledning av individuellt projektarbete). Riktmärket är att dessa kriterier ska vara uppfyllda. Därutöver gäller att den som anställs ska inom ramen för anställningen erbjudas att genomgå formell högskolepedagogisk utbildning om minst 5 veckor. LEKTOR MED INRIKTNING MOT UTBILDNING Vetenskaplig skicklighet A. Sökande ska vara en god forskare. 1. Vetenskaplig(a) upptäckt(er) där den sökandes egna insatser har varit betydelsefulla och kan dokumenteras. 2. En tydlig forskningslinje med identifierbara bidrag kan identifieras. 3. Förste författare i stor utsträckning eller uppenbart senior företrädare för sitt ämne 4. Forskningsansvar som handledare för doktorand eller gästforskare. 5. Forskningserfarenhet från annan forskargrupp än den där forskarutbildningen genomgicks, till exempel fullgjord postdoktoral period med vetenskapliga publikationer som resultat. 6. Egna forskningsanslag som erhållits i konkurrens med den sökande som huvudman. 7. Personliga inbjudningar som föredragshållare respektive chairperson eller andra motsvarande uppgifter vid erkända internationella konferenser och symposier. 8. Uppdrag som granskare och utvärderare av ansökningar för forskningsanslag. Riktmärket är att tre av dessa punkter ska vara uppfyllda. B. Sökande ska uppvisa självständig och pågående forskning. - Vetenskaplig kvantitet och kvalitet utifrån sökandes publikationer 1. Seniort författarskap på vetenskapliga arbeten. 2. En god vetenskaplig produktion i en omfattning som minst motsvarar krav för docentur. 3. Författande av översiktsartiklar i internationella tidskrifter. Riktmärket är att minst ett av dessa krav ska vara uppfyllda. 12 (17)

16 - pågående forskningsverksamhet 1. Pågående vetenskaplig aktivitet. 2. Potential till god forskning i framtiden genom nyligen erhållna större forskningsanslag eller andra etablerade och/eller nytillkomna förutsättningar för forskning. 3. Forskningsplan av god kvalitet. Riktmärket är att minst ett av dessa kriterier ska vara uppfyllda. C. Sökande ska ha genomfört insatser inom utbildning på forskarnivå och/eller postdoktoral utbildning. 1. Huvudhandledarskap för pågående doktorander. 2. Bihandledarskap för pågående doktorander. 3. Ansvarat för kurser och program inom utbildning på forskarnivå. Riktmärket är att minst ett av dessa kriterier ska vara uppfyllda. Pedagogisk skicklighet 1. Sökande ska ha genomfört pedagogisk verksamhet och/eller utveckling. 2. Sökande ska uppvisa högskolepedagogisk utbildning, motsvarande minst tio veckor. 3. Sökande ska ha god erfarenhet från olika undervisningsformer på grundutbildningsoch/eller forskarutbildningsnivå. 4. Sökande ska uppvisa dokumenterat ansvar för och självständig uppläggning av kurs/kursmoment inom grundutbildning och/eller forskarutbildning och/eller övrig utbildning (exempelvis laborationsserie, föreläsningsserie, examination) av hög kvalitet och i betydande omfattning. 5. Sökande ska uppvisa dokumenterad erfarenhet av individuell handledning utöver doktorandhandledning (ex. handledning av individuellt projektarbete). Riktmärket är att alla dessa krav vara uppfyllda. LEKTOR MED INRIKTNING MOT FORSKNING OCH UTBILDNING Vetenskaplig skicklighet A. Sökande ska vara en god forskare. 1. Vetenskaplig(a) upptäckt(er) där den sökandes egna insatser har varit betydelsefulla och kan dokumenteras. 2. En tydlig forskningslinje med identifierbara bidrag kan identifieras. 3. Förste författare i stor utsträckning eller uppenbart senior företrädare för sitt ämne. 4. Forskningsansvar som handledare för doktorand eller gästforskare. 5. Forskningserfarenhet från annan forskargrupp än den där forskarutbildningen genomgicks, till exempel fullgjord postdoktoral period med vetenskapliga publikationer som resultat. 6. Egna forskningsanslag som erhållits i konkurrens med den sökande som huvudman. 13 (17)

17 7. Personliga inbjudningar som föredragshållare respektive chairperson eller andra motsvarande uppgifter vid erkända internationella konferenser och symposier. 8. Uppdrag som granskare och utvärderare av ansökningar för forskningsanslag. Riktmärket är att minst hälften av dessa punkter ska vara uppfylld. B. Sökande ska uppvisa självständig och pågående forskning. - vetenskaplig kvantitet och kvalitet utifrån sökandes publikationer 1. Seniort författarskap på vetenskapliga arbeten av god kvalitet. 2. Seniort författarskap och/eller medförfattarskap på vetenskapliga arbeten publicerade i tidskrifter av god internationell kvalitet. 3. En god vetenskaplig produktion i en omfattning som minst motsvarar krav för docentur. 4. Vetenskaplig produktion som citerats i god omfattning (totalt eller i relation till ämnesområdets allmänna citeringsgrad). Riktmärket är att två av dessa krav ska vara uppfyllda. - pågående forskningsverksamhet 1. Pågående vetenskaplig aktivitet. 2. Potential till god forskning i framtiden genom erhållet större forskningsanslag eller andra etablerade och/eller nytillkomna förutsättningar för forskning. 3. Forskningsplan av god kvalitet. Riktmärket är att minst två av dessa kriterier ska vara uppfyllda. C. Sökande ska ha genomfört insatser inom utbildning på forskarnivå och/eller postdoktoral utbildning. 1. Huvudhandledarskap för pågående doktorander. 2. Bihandledarskap, tidigare och pågående. 3. Ansvarat för kurser och program inom utbildning på forskarnivå eller på ett påtagligt sätt medverkat i dessa. Riktmärket är att minst två av dessa kriterier ska vara uppfyllda. Pedagogisk skicklighet 1. Sökande ska uppvisa formell högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor. 2. Sökande ska ha pedagogisk erfarenhet från olika undervisningsformer på grundutbildningsoch/eller forskarutbildningsnivå. 3. Sökande ska uppvisa dokumenterat ansvar för och självständig uppläggning av kurs/kursmoment inom grundutbildning och/eller forskarutbildning och/eller övrig utbildning (exempelvis laborationsserie, föreläsningsserie, examination) av hög kvalitet och i betydande omfattning samt ha kunskaper om hur undervisning använts för att främja studenters lärande i ämnet. 4. Sökande ska uppvisa dokumenterad erfarenhet av individuell handledning utöver doktorandhandledning (ex. handledning av individuellt projektarbete). Riktmärket är att minst tre av dessa kriterier ska vara uppfyllda. 14 (17)

18 ADJUNGERAD LEKTOR (3.6) Ett förslag om att anställa en adjungerad lektor ska omfatta följande. Adjungeringens nytta, arbetsuppgifter/aktivitetsplan, adjungeringens omfattning (år och procent av arbetstid) samt finansiering. Tillstyrkan från prefekten (om denne inte är en av förslagsställarna). Medgivande från huvudarbetsgivaren med uppgift om: adjungeringens omfattning (år och procent av arbetstid) samt finansiering. Den föreslagnes anställningsavtal (eller motsvarande). Viljeyttring från den föreslagne, samt CV och meritportfölj uppställd enligt KIs mall. Efter inkommet förslag gör rekryteringsutskottet en prövning av adjungeringens vikt för KI. I prövningen tas hänsyn till den beskrivning av ingående arbetsuppgifter inom forskning, forskarutbildning och utbildning som anges i aktivitetsplanen, samt den meritering som den föreslagne personen uppvisar. Om adjungeringen är av nytta för KI ska ärendet granskas av sakkunniga och därefter beredas och beslutas av rekryteringsutskottet. BEHÖRIGHETSKRAV FÖR ANSTÄLLNING SOM ADJUNKT (3.7.1) Behörighetskrav för adjunkter är pedagogisk skicklighet och i normalfallet doktorsexamen eller motsvarande inom för arbetsuppgifterna relevant ämnesområde. Övriga meritkrav fastställs av prefekten. Den som är anställd som adjunkt och har disputerat har rätten att titulera som disputerad adjunkt. ADJUNGERAD ADJUNKT (3.8) Ett förslag om att anställa en adjungerad adjunkt ska omfatta följande. Adjungeringens nytta, arbetsuppgifter/aktivitetsplan, adjungeringens omfattning (år och procent av arbetstid) samt finansiering. Tillstyrkan från prefekten (om denne inte är en av förslagsställarna). Medgivande från huvudarbetsgivaren med uppgift om: adjungeringens omfattning (år och procent av arbetstid) samt finansiering. Den föreslagnes anställningsavtal (eller motsvarande). Viljeyttring från den föreslagne, samt CV och meritportfölj uppställd enligt KIs mall. Ärendet bereds och beslutas av berörd prefekt. En adjungering ska vara av vikt för KI. I prövningen tas hänsyn till den beskrivning av ingående arbetsuppgifter inom forskning, forskarutbildning och utbildning som anges i aktivitetsplanen samt den meritering som den föreslagne personen uppvisar. 15 (17)

19 4. ÖVRIGA BESTÄMMELSER ATT AVBRYTA ETT ANSTÄLLNINGSÄRENDE (4.1) Ett anställningsförfarande kan endast avbrytas av den som beslutat att en lärare ska anställas, det vill säga antingen av prefekt eller av Styrelsen för forskning. Ett sådant beslut ska dokumenteras och även omfatta de sakförhållanden som föranlett beslutet. Beslut om att avbryta ett anställningsärende kan inte överklagas. 6. ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER KONVERTERING AV ANSTÄLLNING SOM RÅDSFORSKARE Regeringen har fattat beslut om att förordningen om anställningar beslutade av forskningsråd ska upphöra att gälla vid utgången av Detta innebär att forskningsråden - VR, FAS och Formas - inte längre kommer att fatta beslut om anställning av professorer, forskare (rådsforskare) och forskarassistenter. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för den som har anställts före den 1 januari Likaså gäller den om ett anställningsförfarande har inletts före den 1 januari Rådsforskare enligt ovan ska anställas tills vidare, dock längst tre år. Anställningen får förnyas av det forskningsråd som tidigare beslutat om anställningen. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst sex år eller, om det finns särskilda skäl, sju år. Berörd prefekt kan ansöka om att konvertera en anställning som rådsforskare till en tillsvidareanställning som professor eller lektor utan att anställningen utlyses. Ett sådant förslag ska ställas till rekryteringsutskottet. Endast personer som innehar en anställning som forskare beslutad av ett forskningsråd, och som inte sedan tidigare innehar en anställning som lärare vid KI kan vara föremål för en sådan konvertering. Beslut om eventuell anställning fattas av berörd prefekt efter granskning av rekryteringsutskottet om det avser anställning tillsvidare som lektor, eller rektor om det avser anställning tillsvidare som professor efter förslag från berörd prefekt och granskning av rekryteringsutskottet. Denna prövning ska inte jämföras med befordran utan avser särskild kompetensprövning för anställning som professor. Vid prövningen av föreslagna personer används särskilda riktlinjer för vetenskaplig och pedagogisk skicklighet (se avsnitt respektive 3.5.1). 16 (17)

Anställningsordning vid Högskolan i Gävle. Beslutad av Högskolestyrelsen 2014-12-12 Dnr HIG-STYR 2014/137

Anställningsordning vid Högskolan i Gävle. Beslutad av Högskolestyrelsen 2014-12-12 Dnr HIG-STYR 2014/137 Anställningsordning vid Högskolan i Gävle Beslutad av Högskolestyrelsen 2014-12-12 Dnr HIG-STYR 2014/137 1 Anställningsordning vid Högskolan i Gävle HIG-STYR 2014/137 Inledning Fastställt av Högskolestyrelsen

Läs mer

För utbildning och forskning ska det finnas professorer och lektorer anställda som lärare vid högskolorna.

För utbildning och forskning ska det finnas professorer och lektorer anställda som lärare vid högskolorna. 1 (9) ANSTÄLLNINGSORDNING Högskolestyrelsens beslut 2015-06-03 Dnr 2015/642 A21 Anställningsordning för Högskolan Väst Inledning Vid högskolan ska finnas en anställningsordning med de regler som tillämpas

Läs mer

Anställningsordning. för anställning som och befordran till lärare. vid Stockholms universitet (AOSU)

Anställningsordning. för anställning som och befordran till lärare. vid Stockholms universitet (AOSU) 1 (21) 2010-12-03 Dnr SU 601-3485-10 Anställningsordning för anställning som och befordran till lärare vid Stockholms universitet (AOSU) Fastställd av universitetsstyrelsen 2010-12-03 att gälla fr.o.m.

Läs mer

2014-09-19. Med stöd av 2 kap. 2 första stycket 9 p högskoleförordningen (1993:100) (HF) beslutar Lunds universitet om följande anställningsordning.

2014-09-19. Med stöd av 2 kap. 2 första stycket 9 p högskoleförordningen (1993:100) (HF) beslutar Lunds universitet om följande anställningsordning. BESLUT Dnr STYR 2014/676 1 2014-09-19 Universitetsstyrelsen Lunds universitets anställningsordning Med stöd av 2 kap. 2 första stycket 9 p högskoleförordningen (1993:100) (HF) beslutar Lunds universitet

Läs mer

Dnr: LNU 2012/359. Anställningsordning. för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet. Beslut 2011-12-08 Reviderad 2012-09-27

Dnr: LNU 2012/359. Anställningsordning. för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet. Beslut 2011-12-08 Reviderad 2012-09-27 Dnr: LNU 2012/359 Anställningsordning för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet Beslut 2011-12-08 Reviderad 2012-09-27 Innehåll för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet 1 1 GRUNDLÄGGANDE

Läs mer

ANSTÄLLNINGSORDNING VID ÖREBRO UNIVERSITET

ANSTÄLLNINGSORDNING VID ÖREBRO UNIVERSITET Dnr: ORU 1.2.1-4488/2013 ANSTÄLLNINGSORDNING VID ÖREBRO UNIVERSITET Fastställd av: styrelsen Datum: 2013-12-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Disposition av Anställningsordningen 3. Utgångspunkter

Läs mer

Anställningsordning vid Högskolan i Gävle

Anställningsordning vid Högskolan i Gävle 1 Marianne Wiktorin Dnr 2011/771 Bil 35 Rektors kansli 2011-05-30 Fastställd av Högskolestyrelsen 2011-06-10 Anställningsordning vid Högskolan i Gävle 1 INLEDNING Vid varje högskola ska högskolestyrelsen

Läs mer

Diarienummer STYR 2014/973

Diarienummer STYR 2014/973 Diarienummer STYR 2014/973 Naturvetenskapliga fakulteten Vid befordran till en anställning som professor vid naturvetenskapliga fakulteten tillämpas högskoleförordningen (SFS 2010:1064, inledande text)

Läs mer

Anställningsordning för Stockholms konstnärliga högskola

Anställningsordning för Stockholms konstnärliga högskola 1/16 Dnr 654/1.2.1/2014 Anställningsordning för Stockholms konstnärliga högskola Beslutad av Organisationskommittén 2013-12-20 Reviderad av högskolestyrelsen 2015-02-16 2/16 Innehållsförteckning Anställningsordning

Läs mer

2.2 Examina Högskoleexamina med år, ämne, plats. Kopia av bevis endast avseende högsta examen bifogas. Docentkompetens. Kopia av bevis bifogas.

2.2 Examina Högskoleexamina med år, ämne, plats. Kopia av bevis endast avseende högsta examen bifogas. Docentkompetens. Kopia av bevis bifogas. BESLUT 2011-03-14 Dnr SU 601-0358-11 Handläggare: Ann-Charlotte Östblom Personalspecialist Personalavdelningen Mall för ansökan om anställning som lärare vid Stockholms universitet. Gäller även ansökan

Läs mer

Regler vid rekrytering och befordran av lärare

Regler vid rekrytering och befordran av lärare HÖGSKOLAN I BORÅS REGLER Gemensamma Förvaltningen Personalavdelning 2012-11-22 Dnr 327-12-10 Terese Schoultz Gedda, Personalhandläggare Regler vid rekrytering och befordran av lärare Innehåll 1 Regler

Läs mer

2006-06-29 (senast reviderad 2011-05-04)

2006-06-29 (senast reviderad 2011-05-04) 1 Arbetsordning för undervisande och forskande personal vid Chalmers 1. Chalmers intentioner Chalmers är sedan 1994 en privat högskola, med Chalmers stiftelse som ägare. Verksamheten inom forskning och

Läs mer

Mall för ansökan 1 ANSÖKAN 2 CV

Mall för ansökan 1 ANSÖKAN 2 CV Mall för ansökan (utdrag ur Kompletterande riktlinjer Anställningsordning) Detta avsnitt är en anvisning till sökande för anställning som professor, lektor, postdoktor och adjunkt. Bilagan gäller även

Läs mer

Riktlinjer för befordran till professor vid naturvetenskapliga fakulteten i Lund

Riktlinjer för befordran till professor vid naturvetenskapliga fakulteten i Lund Diarienummer N 2013/94 Naturvetenskapliga fakulteten Riktlinjer för befordran till professor vid naturvetenskapliga fakulteten i Lund Vid befordran till en anställning som professor vid naturvetenskapliga

Läs mer

1 Avtalets formella grund och tillämpningsområde

1 Avtalets formella grund och tillämpningsområde Fördelning av årsarbetstid för lärare 1 Avtalets formella grund och tillämpningsområde Parterna sluter detta avtal med stöd av ALFA 1 kap. 3 samt bilaga 5. Avtalet innehåller tillägg till och undantag

Läs mer

Att bli DOCENT vid LiTH. Anvisningar, kommentarer och råd Lars Eldén (Tidigare versioner: Dan Loyd, Ulf Nilsson)

Att bli DOCENT vid LiTH. Anvisningar, kommentarer och råd Lars Eldén (Tidigare versioner: Dan Loyd, Ulf Nilsson) Att bli DOCENT vid LiTH Anvisningar, kommentarer och råd Lars Eldén (Tidigare versioner: Dan Loyd, Ulf Nilsson) LiTHs syn på docentkompetens Det ökar LiTH:s vetenskapliga kompetens inom grundutbildning,

Läs mer

Vägledning för ansökan om oavlönad docentur vid Medicinska fakulteten vid Lunds universitet

Vägledning för ansökan om oavlönad docentur vid Medicinska fakulteten vid Lunds universitet PM 1(6) Vägledning för ansökan om oavlönad docentur vid Medicinska fakulteten vid Lunds universitet Efter doktorsexamen finns möjlighet att ansöka om oavlönad docentur inom specifikt forskningsoch undervisningsområde.

Läs mer

Anställningsordning för Högskolan Kristianstad

Anställningsordning för Högskolan Kristianstad Reviderad och fastställd av högskolestyrelsen 2015-06-11 Reviderad och fastställd av högskolestyrelsen 2013-06-19 Dnr 2012-141-82 Anställningsordning för Högskolan Kristianstad Sida 2 av 22 Innehåll Rekryteringspolicy...

Läs mer

Lokalt avtal om arbetstid för lärare vid Högskolan i Kalmar

Lokalt avtal om arbetstid för lärare vid Högskolan i Kalmar 1999-07-15 Lokalt avtal om arbetstid för lärare vid Högskolan i Kalmar 1 Allmänt Detta avtal tecknas med stöd i Allmänt löne- och förmånsavtal (ALFA) 1 kap. 3 samt bilaga 5. Där ingenting annat anges gäller

Läs mer

Kungliga tekniska högskolan

Kungliga tekniska högskolan Kungliga tekniska högskolan Kungl Tekniska Högskolan FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Dnr 930-1196-98 1998-12-21 Doss 151 Parter Arbetsgivarsidan Jaak Berendson KTH Sven Englund KTH Arbetstagarsidan Anders J Thor

Läs mer

1 Avtalets formella grund och tillämpningsområde

1 Avtalets formella grund och tillämpningsområde Fördelning av årsarbetstid för lärare 1 Avtalets formella grund och tillämpningsområde Parterna sluter detta avtal med stöd av ALFA 1 kap. 3 samt bilaga 5. Avtalet innehåller tillägg till och undantag

Läs mer

Anställningsordning för anställning som lärare, postdoktorer, doktorander, amanuenser och assistenter

Anställningsordning för anställning som lärare, postdoktorer, doktorander, amanuenser och assistenter Anställningsordning för anställning som lärare, postdoktorer, doktorander, amanuenser och assistenter Fastställd av högskolestyrelsen 2003-06-05, dnr 192-03-10 Reviderad av högskolestyrelsen 2003-12-11,

Läs mer

Handbok för rekryteringsprocess för lärare och forskare vid X-högskolan

Handbok för rekryteringsprocess för lärare och forskare vid X-högskolan Handbok för rekryteringsprocess för lärare och forskare vid X-högskolan Beredning av befordran av lärare och anställningar som lärare Dnr... X-högskolan 2012-00-00 Rekrytering, karriär och karriärvägar

Läs mer

1 REKRYTERING AV LÄRARE 1.1 ALLMÄNT OM REKRYTERING AV LÄRARE

1 REKRYTERING AV LÄRARE 1.1 ALLMÄNT OM REKRYTERING AV LÄRARE PA-HANDBOKEN 1 1.1 Allmänt om rekrytering av lärare Detta gäller allmänt för kungörande av anställning som professor, universitetslektor och forskarassistent. När det gäller rekryteringsprocessen som helhet

Läs mer

Helsingfors universitet Juridiska fakulteten

Helsingfors universitet Juridiska fakulteten Godkänd vid fakultetsrådets möte 21.5.2013 Punkt 5 Bilaga A Helsingfors universitet Juridiska fakulteten Anvisning om grunder för bedömningen av behörighetsvillkoren för anställning som professor vid Juridiska

Läs mer

Handläggningsordning för prövning och erkännande av högskolepedagogiska meriter Fastställd av Rektor 2014-06-17. Dnr L 2014/85

Handläggningsordning för prövning och erkännande av högskolepedagogiska meriter Fastställd av Rektor 2014-06-17. Dnr L 2014/85 Handläggningsordning för prövning och erkännande av högskolepedagogiska meriter Fastställd av Rektor 2014-06-17. Dnr L 2014/85 Sida 3 (11) Bakgrund Under perioden 2002 2010 angavs i högskoleförordningen

Läs mer

Anställningsordning för lärare vid Karolinska Institutet

Anställningsordning för lärare vid Karolinska Institutet Dnr 4976/2012-200 Anställningsordning för lärare vid Karolinska Institutet Fastställd av Konsistoriet vid Karolinska Institutet den 20 februari 2012 Reviderad av Konsistoriet den 11 oktober 2012 INNEHÅLL

Läs mer

Chalmers tekniska högskolas arbetsordning för undervisande och forskande personal

Chalmers tekniska högskolas arbetsordning för undervisande och forskande personal Dokumentets metadata: Beslut av: Rektor Datum för beslut: 2016-01-18 Dokumentet gäller från och med: 2016-01-01 Dokumentet gäller till och med: Tillsvidare Typ av styrdokument: Arbetsordning Handläggare:

Läs mer

Att anställa vid LTH LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA LUNDS UNIVERSITET

Att anställa vid LTH LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA LUNDS UNIVERSITET Att anställa vid LTH LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA LUNDS UNIVERSITET ATT ANSTÄLLA VID LTH 3 Förord. Denna handbok ger en översiktlig beskrivning hur anställnings- och befordringsprocesserna för undervisande

Läs mer

Lokalt arbetstidsavtal för lärare

Lokalt arbetstidsavtal för lärare Lokalt arbetstidsavtal för lärare Allmänna utgångspunkter för avtalet De centrala parternas beskrivning av de lokala parternas uppgift är att de lokala parterna skall utnyttja tillgängliga resurser på

Läs mer

Kommittédirektiv. Befattningsstruktur vid universitet och högskolor. Dir. 2006:48. Beslut vid regeringssammanträde den 27 april 2006.

Kommittédirektiv. Befattningsstruktur vid universitet och högskolor. Dir. 2006:48. Beslut vid regeringssammanträde den 27 april 2006. Kommittédirektiv Befattningsstruktur vid universitet och högskolor Dir. 2006:48 Beslut vid regeringssammanträde den 27 april 2006. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall göra en översyn

Läs mer

Värderingsförmåga och förhållningssätt - visa förmåga att göra forskningsetiska bedömningar i sin egen forskning,

Värderingsförmåga och förhållningssätt - visa förmåga att göra forskningsetiska bedömningar i sin egen forskning, STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I STATISTIK VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 070531. 1. Mål för utbildningen Den nya examensordningens krav för doktorsexamen

Läs mer

1 Appendix till riktlinjer för anställning som professor eller lektor 2008-04-01 för bedömning av pedagogiska meriter

1 Appendix till riktlinjer för anställning som professor eller lektor 2008-04-01 för bedömning av pedagogiska meriter 1 Appendix till riktlinjer för anställning som professor eller lektor 2008-04-01 för bedömning av pedagogiska meriter MEDICINSKA FAKULTETEN, LUNDS UNIVERSITET Underlag för bedömning av den pedagogiska

Läs mer

MEDICINSKA FAKULTETEN, LUNDS UNIVERSITET RIKTLINJER VID ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR

MEDICINSKA FAKULTETEN, LUNDS UNIVERSITET RIKTLINJER VID ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR MEDICINSKA FAKULTETEN, LUNDS UNIVERSITET RIKTLINJER VID ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR Anställning och befordran av lärare vid högskolor och universitet regleras i Högskoleförordningen. Behörig att anställas

Läs mer

Riktlinjer till sökande och sakkunniga för bedömning av ansökan om befordran till professor

Riktlinjer till sökande och sakkunniga för bedömning av ansökan om befordran till professor Sid 1 (6) Riktlinjer till sökande och sakkunniga för bedömning av ansökan om befordran till professor Behörighet Behörighet att anställas som professor regleras av Högskoleförordningen (HF 4 kap; utdrag

Läs mer

Sammanhållen karriär som klinisk forskare/forskande kliniker (läkare)

Sammanhållen karriär som klinisk forskare/forskande kliniker (läkare) Sammanhållen karriär som klinisk forskare/forskande kliniker (läkare) vid UmU och VLL Landsting Forskar AT läkare (postdoc el. doktorand) Bilaga 1 Månaderna betalas ur handledares anslag (inkl ALF) eller

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Statistik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Statistik Samhällsvetenskapliga fakulteten Umeå universitet, 901 87 Umeå Allmän studieplan Dnr FS 4.1.4-1545-14 Sid 1 (6) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Statistik Syllabus for the PhD program

Läs mer

Anställningsordning för lärare och forskare vid Karolinska Institutet

Anställningsordning för lärare och forskare vid Karolinska Institutet Dnr 422/2012-200 Anställningsordning för lärare och forskare vid Karolinska Institutet Giltig från 2012-03-01 Fastställd av Konsistoriet vid Karolinska Institutet den 20 februari 2012 INNEHÅLL 1. INLEDNING...

Läs mer

Lokalt avtal om arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare vid Mittuniversitetet

Lokalt avtal om arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare vid Mittuniversitetet Dnr MIUN 2011/641 1(6) Lokalt avtal om arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare vid Mittuniversitetet 1 Bemyndigande Avtalet sluts med stöd av ALFA 1 kap 4 samt bilaga 5. 2 Tillämpningsområde

Läs mer

Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14.

Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14. Fakulteten för skogsvetenskap Forskarutbildningen Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14. Innehåll 1. Allmänt 2. Utlysning och antagning

Läs mer

Lönen som styrmedel Regler och riktlinjer för lönesättning

Lönen som styrmedel Regler och riktlinjer för lönesättning Lönen som styrmedel Regler och riktlinjer för lönesättning Karolinska Institutet, 2016-01-01 Ersätter Lönepolicy 2012-10-01, Dnr 5344/2012-200 Lönen som styrmedel INNEHÅLL 1. Lönebildning och lönesättning

Läs mer

Att bedöma. pedagogisk skicklighet

Att bedöma. pedagogisk skicklighet Att bedöma pedagogisk skicklighet Hur bedömer jag pedagogisk skicklighet? Vi blir allt fler som har anledning att ställa oss den frågan. Visad pedagogisk skicklighet är numera ett behörighetskrav vid anställning

Läs mer

Kvalitetskriterier för professorsanställning vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier vid Mittuniversitetet

Kvalitetskriterier för professorsanställning vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier vid Mittuniversitetet Kvalitetskriterier för professorsanställning vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier vid Mittuniversitetet Kompetensen ska bedömas av tre sakkunniga och bedömningsgrunderna ska vara det som

Läs mer

Interna kvalitetssäkringsprocesser

Interna kvalitetssäkringsprocesser Interna kvalitetssäkringsprocesser Råd för utbildning på grund och avancerad nivå Fakulteten för humanvetenskap Fastställd 2009 05 19 1.Inledning Rådet för utbildning på grund och avancerad nivå har per

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll universitetslektor samt biträdande universitetslektor

Läs mer

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Kvalitetskriterier för utnämning till docent vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier vid Mittuniversitetet. Riktlinjer fastställda av

Läs mer

Projekt Lise Meitner ver 2.0 - rekrytering av gästprofessorer och adjungerade professorer av underrepresenterat kön

Projekt Lise Meitner ver 2.0 - rekrytering av gästprofessorer och adjungerade professorer av underrepresenterat kön Projekt Lise Meitner ver 2.0 - rekrytering av gästprofessorer och adjungerade professorer av underrepresenterat kön Bakgrund LU bakgrund PM Jämställdhetsarbete avseende professorer (Nils Danielsson, vicerektor

Läs mer

Anvisningar för sökande avseende universitetslektor vid HT-fakulteterna

Anvisningar för sökande avseende universitetslektor vid HT-fakulteterna PM 2012-04-11 m. ändr. 2015-02-12 Dnr HT 2012/200 A 10 1 Fakultetsstyrelsens arbetsutskott Anvisningar för sökande avseende universitetslektor vid HT-fakulteterna Observera att ansökningar endast tas emot

Läs mer

Meritportföljer för lärare och forskare vid Sahlgrenska akademin

Meritportföljer för lärare och forskare vid Sahlgrenska akademin Meritportföljer för lärare och forskare vid Sahlgrenska akademin Sahlgrenska akademin använder meritportföljer för att tydliggöra vilken kompetens och vilka meriter som ska värderas hos lärare och forskare.

Läs mer

Yttrande över betänkandet Trygghet och attraktivitet en forskar-karriär för framtiden (SOU 2016:29) - Rekryteringsstrategigruppens synpunkter

Yttrande över betänkandet Trygghet och attraktivitet en forskar-karriär för framtiden (SOU 2016:29) - Rekryteringsstrategigruppens synpunkter Bilaga till rektorsbeslut 2016-06-14 (KI:s dnr 1-272/2016) Datum 2016-06-07 Yttrande över betänkandet Trygghet och attraktivitet en forskar-karriär för framtiden (SOU 2016:29) - Rekryteringsstrategigruppens

Läs mer

Kriterier för bedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet vid

Kriterier för bedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet vid 1 (7) BESLUT ON/FN 2013-06-10 Rev. 2014-09-16 (del.) SU FV-1.9-2638-14 Carina Nymark Utredare Kriterier för bedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet vid anställning som biträdande lektor och

Läs mer

Information till. betygsnämndsledamöter, opponent och. disputationsordförande. inför disputation. Innehåll. Dnr 1-408/2013

Information till. betygsnämndsledamöter, opponent och. disputationsordförande. inför disputation. Innehåll. Dnr 1-408/2013 Dnr 1-408/2013 Information till betygsnämndsledamöter, opponent och disputationsordförande inför disputation Innehåll Inledning... 1 Betygsnämnd... 1 Förhandsgranskning... 2 Examination... 3 Opponent...

Läs mer

Akademisk meritportfölj vid Lunds universitet

Akademisk meritportfölj vid Lunds universitet Beslut 2013-01-24 Dnr. PE 2013/34 Rektor Akademisk meritportfölj vid Lunds universitet Bakgrund Som ett delprojekt i PUPA Personlig utveckling och professionella arbetsvillkor har en projektgrupp bestående

Läs mer

LÖNEPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR LÖN VID HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Beslutad av Högskolestyrelsen 2004-12-10, omförhandlade lönekriterier 2007-11-06

LÖNEPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR LÖN VID HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Beslutad av Högskolestyrelsen 2004-12-10, omförhandlade lönekriterier 2007-11-06 LÖNEPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR LÖN VID HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Högskolans i Halmstads lönepolicy skall omfatta alla anställda. Lönesättningen skall grundas på arbetets svårighetsgrad, den anställdes utveckling,

Läs mer

Professor ALLMÄN KRAVPROFIL OCH BEDÖMNINGSGRUNDER

Professor ALLMÄN KRAVPROFIL OCH BEDÖMNINGSGRUNDER Professor ALLMÄN KRAVPROFIL OCH BEDÖMNINGSGRUNDER 2 ALLMÄN KRAVPROFIL OCH BEDÖMNINGSGRUNDER ALLMÄN KRAVPROFIL OCH BEDÖMNINGSGRUNDER 3 Medicinska fakulteten, allmän kravprofil och bedömningsgrunder vid

Läs mer

Mall 2 för utvecklingssamtal. 2013-09-19 Personalavdelningen

Mall 2 för utvecklingssamtal. 2013-09-19 Personalavdelningen Mall 2 för utvecklingssamtal 2013-09-19 Personalavdelningen Utvecklingssamtal 1 Vid Linnéuniversitetet genomförs utvecklingssamtal årligen. Inför utvecklingssamtalet ska både chef och medarbetare i god

Läs mer

RIKTLINJER ANTAGNING AV DOCENT

RIKTLINJER ANTAGNING AV DOCENT 1(5) Beslut av Forsknings- och forskarutbildningsnämnden 2013-02-25 Dnr 2013/229 A 21 ANTAGNING AV DOCENT Allmänt Genom att anta docenter stärks forsknings- och utbildningskvalitén vid Högskolan Väst.

Läs mer

2013-09-03 Dnr HS 2011/483-111. Handledning och studieuppföljning inom utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Skövde

2013-09-03 Dnr HS 2011/483-111. Handledning och studieuppföljning inom utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Skövde Rektor RIKTLINJER Dnr HS 2011/483-111 Handledning och studieuppföljning inom utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Skövde 1 Om handledning inom utbildning på forskarnivå Utbildning på forskarnivå vid

Läs mer

Universitetslektor. Allmän kravprofil och bedömningsgrunder

Universitetslektor. Allmän kravprofil och bedömningsgrunder Universitetslektor Allmän kravprofil och bedömningsgrunder Allmän kravprofil och bedömningsgrunder 3 Medicinska fakulteten, allmän kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll Övergripande bedömningsgrunder... 3 universitetslektor

Läs mer

Information rörande forskarutbildningen vid Dans och Cirkushögskolan

Information rörande forskarutbildningen vid Dans och Cirkushögskolan Information rörande forskarutbildningen vid Dans och Cirkushögskolan Mer utförlig information rörande doktoranders rättigheter och skyldigheter finns att hämta på http://www.doktorandhandboken.nu Syftet

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Nationalekonomi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Nationalekonomi Fastställt datum 2013-01-31 Fakultetsstyrelsen Ekonomihögskolan Dnr FAK 2011/629 Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de lokala regler för

Läs mer

Högskolan i Gävles ansökan om tillstånd att utfärda. masterexamen inom området utbildningsvetenskap.

Högskolan i Gävles ansökan om tillstånd att utfärda. masterexamen inom området utbildningsvetenskap. BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Jana Hejzlar 08-563 088 19 jana.hejzlar@uka.se 2016-05-02 42-402-15 Högskolan i Gävle Rektor Högskolan i Gävles ansökan om tillstånd att utfärda

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare

Lokalt kollektivavtal om arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare Lokalt kollektivavtal om arbetstid och arbetstidsberoende Parter: Arbetsgivarsidan: Arbetstagarsidan: Uppsala universitet Saco-rådet OFR-S lokala samverkansorgan SEKO, avdelning 5, universitetsklubben

Läs mer

Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet

Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet Förslag fastställd av Institutionsstyrelsen 2011-10-28 Reviderad 2012-02-13 Reviderad 2015-03-27 Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Miljövetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Miljövetenskap Fastställt datum 2012-05-09 Fakultetsnämnd FNT Dnr FAK 2012/157 Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de lokala regler för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Meritportfölj Till hjälp för sökande till läraranställningar och för lärare som söker befordran har Högskolan i Skövde utformat nedanstående förslag på hur man kan sortera sina handlingar i en meritportfölj.

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANTAGNING SOM OAVLÖNAD DOCENT VID MH-NÄMNDEN

RIKTLINJER FÖR ANTAGNING SOM OAVLÖNAD DOCENT VID MH-NÄMNDEN ORU 1.2.1-02219/2016 RIKTLINJER FÖR ANTAGNING SOM OAVLÖNAD DOCENT VID MH-NÄMNDEN Fastställda av: Fakultetsnämnden för medicin och hälsa Datum: 2016-06-17 1 Bakgrund Rektor har i instruktion till fakultetsnämnderna

Läs mer

ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR I JURIDIK VID ENHETEN I VASA PÅ VISS TID FÖR TIDEN 1.1.2012 31.12.2016.

ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR I JURIDIK VID ENHETEN I VASA PÅ VISS TID FÖR TIDEN 1.1.2012 31.12.2016. Helsingfors universitet Juridiska fakulteten 14.11.2011 ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR I JURIDIK VID ENHETEN I VASA PÅ VISS TID FÖR TIDEN 1.1.2012 31.12.2016. BESKRIVNING AV VERKSAMHETSFÄLTET 1. Juridiska fakultetens

Läs mer

2012-04-12 REVIDERAD Läraranställningar vid svenska universitet och högskolor en jämförelse

2012-04-12 REVIDERAD Läraranställningar vid svenska universitet och högskolor en jämförelse 2012-04-12 REVIDERAD Läraranställningar vid svenska universitet och högskolor - en jämförelse Inledning SUHF:s kansli har av SUHF:s arbetsgivargrupp getts i uppdrag att ta fram ett underlag gällande läraranställningar

Läs mer

ANSTÄLLNING. Personalenheten Bengt Wirbäck 2003-05-23 Dnr 20-245/03 HANTERINGSANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida. Ett anställningsärendes gång 2

ANSTÄLLNING. Personalenheten Bengt Wirbäck 2003-05-23 Dnr 20-245/03 HANTERINGSANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida. Ett anställningsärendes gång 2 Personalenheten Bengt Wirbäck 2003-05-23 Dnr 20-245/03 ANSTÄLLNING HANTERINGSANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ett anställningsärendes gång 2 Sida Befordran 7 Regler för tidsbegränsade anställningar 7 Företräde

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Byggteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Byggteknik Fastställt datum 2014-09-12 Fakulteten för teknik Dnr 2014/294 Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de lokala regler för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Riktlinjer för anställda

Riktlinjer för anställda Riktlinjer för anställda Följande riktlinjer och villkor gäller för anställda vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion. Riktlinjerna kompletterar de regler som gäller vid Göteborgs universitet

Läs mer

Hur görs bedömningar i docenturkommitten?

Hur görs bedömningar i docenturkommitten? Hur görs bedömningar i docenturkommitten? Anna Rudin, Ordf. docenturkommitten SA Adj prof reumatologi och inflammationsforskning, Specialistläkare reumatologi Definition av docent Docent är en förkortning

Läs mer

Dnr: BTH R018/17, Riktlinjer för anställning av lärare och utnämning av docent vid Blekinge Tekniska Högskola

Dnr: BTH R018/17, Riktlinjer för anställning av lärare och utnämning av docent vid Blekinge Tekniska Högskola Dnr: BTH-1.2.1-0060-2017 R018/17, 2017-04-04 Riktlinjer för anställning av lärare och utnämning av docent vid Blekinge Tekniska Högskola Dessa riktlinjer kompletterar Anställningsordning för lärare vid

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Naturvetenskapernas och matematikens didaktik vid Malmö Högskola, 2014-04-11

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Naturvetenskapernas och matematikens didaktik vid Malmö Högskola, 2014-04-11 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Naturvetenskapernas och matematikens didaktik vid Malmö Högskola, 2014-04-11 Fastställd av fakultetsstyrelsen 2014-04-11 Utbildningen på forskarnivå i

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANTAGNING SOM OAVLÖNAD DOCENT VID ENT-NÄMNDEN

RIKTLINJER FÖR ANTAGNING SOM OAVLÖNAD DOCENT VID ENT-NÄMNDEN ORU 1.2.1-02217/2016 RIKTLINJER FÖR ANTAGNING SOM OAVLÖNAD DOCENT VID ENT-NÄMNDEN Fastställda av: Fakultetsnämnden för ekonomi, natur- och teknikvetenskap Datum: 2016-06-14 1 Bakgrund Rektor har i instruktion

Läs mer

Allmän studieplan för konstnärlig utbildning på forskarnivå i design vid Göteborgs universitet

Allmän studieplan för konstnärlig utbildning på forskarnivå i design vid Göteborgs universitet Dnr U2013/304 Allmän studieplan för konstnärlig utbildning på forskarnivå i design vid Göteborgs universitet 1. Beslut Föreskrifter rörande konstnärlig utbildning på forskarnivå respektive tillträde till

Läs mer

2. Behörighet och förkunskapskrav

2. Behörighet och förkunskapskrav Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogiskt arbete Inriktningar: naturvetenskap, matematik eller teknik. 1. Mål för utbildningen Kunskap och förståelse visa brett kunnande inom och en

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i offentlig förvaltning, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i offentlig förvaltning, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i offentlig förvaltning, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 27 mars 2007,

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANTAGNING SOM OAVLÖNAD DOCENT VID MH-NÄMNDEN

RIKTLINJER FÖR ANTAGNING SOM OAVLÖNAD DOCENT VID MH-NÄMNDEN RIKTLINJER FÖR ANTAGNING SOM OAVLÖNAD DOCENT VID MH-NÄMNDEN Fastställda av: Fakultetsnämnden för medicin och hälsa Datum: 2016-06-17 Senast ändrade: 2017-01-31 1 Bakgrund Rektor har i instruktion till

Läs mer

2013-05-06 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2013-05-27 Landstingsstyrelsen. Inrättande av akademisk vårdcentral i Dalarna

2013-05-06 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2013-05-27 Landstingsstyrelsen. Inrättande av akademisk vårdcentral i Dalarna I II ~ Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet, VI Li\&A L-S 'g 0ro A BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Datum 2013-05-27 Sida 1 (4) Dnr LD13/01185 Uppdnr 520 2013-05-06 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Licentiatexamen För licentiatexamen ska följande mål vara uppfyllda:

Licentiatexamen För licentiatexamen ska följande mål vara uppfyllda: Fastställd datum 2012-05-03 Dnr FAK 2012/128 Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap (FHSAB) Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning

Läs mer

Ansökan om magisterexamensrätt med ämnesdjup i omvårdnad vid Röda Korsets Högskola

Ansökan om magisterexamensrätt med ämnesdjup i omvårdnad vid Röda Korsets Högskola Regeringen Britta Seeger Ansökan om magisterexamensrätt med ämnesdjup i omvårdnad vid Röda Korsets Högskola Högskoleverket föreslår att ansökan från Röda Korsets Högskola om rätt att utfärda magisterexamen

Läs mer

KK höstlansering 2015. Grants and Innovation Office

KK höstlansering 2015. Grants and Innovation Office KK höstlansering 2015 Grants and Innovation Office Uppdrag: Stärk Sveriges konkurrenskraft KK-stiftelsens medel syftar till att bygga ihop forskningsuppbyggnad och kompetensutvecklingsprogram för att sträva

Läs mer

Sveriges Lantbruksuniversitet

Sveriges Lantbruksuniversitet Sveriges Lantbruksuniversitet Lokala avtal Arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för forskare/lärare m fl. Avtalet gäller med stöd av bilaga 5 ALFA (för lärare) samt med stöd av 4 kap. ALFA (för

Läs mer

Riktlinjer om ersättningar för övergripande KI uppdrag

Riktlinjer om ersättningar för övergripande KI uppdrag Dnr: 197/2013 1/5 20130212 Riktlinjer om ersättningar för övergripande KI uppdrag Riktlinjerna gäller tidsbegränsade tillägg till lön som ersättning för uppdrag i styrelserna för utbildning, forskning

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogik Ämnesbeskrivning

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogik Ämnesbeskrivning Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt i universietets lokala regler för utbildning på forskarnivå. I universitetets arbets-, besluts- och delegationsordningar

Läs mer

STATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONENS JÄMSTÄLLDHETSPLAN

STATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONENS JÄMSTÄLLDHETSPLAN Stockholms universitet Statsvetenskapliga institutionen STATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONENS JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2014-2016 Antagen av Institutionsstyrelsen 2014-05-06 Dnr. 320-1.1.2-0085-14 1. Övergripande

Läs mer

Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet

Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet Reviderad 2012-02-13 Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet Denna arbetsordning syftar till att vara en vägledning för institutionens

Läs mer

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Sida 1(5) Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Ansökan ska vara disponerad enligt nedanstående mall. Ansökan med bilagor, 1 ex av åberopade

Läs mer

HÖG 16 - Forskningsprojekt

HÖG 16 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 16 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolor att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

Meritportfölj. Vetenskapliga meriter

Meritportfölj. Vetenskapliga meriter Meritportfölj Till hjälp för sökande till läraranställningar och för lärare som söker befordran har Högskolan i Skövde utformat nedanstående förslag på hur man kan sortera sina handlingar i en meritportfölj.

Läs mer

Regler och riktlinjer för lönesättning vid KTH

Regler och riktlinjer för lönesättning vid KTH REGLER OCH RIKTLINJER FÖR LÖNESÄTTNING VID KTH Skapat av Dokumentdatum Ev. diarienummer Regler och riktlinjer för lönesättning vid KTH Ersätter Lönepolicy nr 1/2006 REGLER OCH RIKTLINJER FÖR LÖNESÄTTNING

Läs mer

ADJUNGERING - CHECKLISTA

ADJUNGERING - CHECKLISTA ADJUNGERING - CHECKLISTA Ansökan skickas via e-mail till respektive handläggare på Att behandla en ansökan om adjungering tar ca 6 månader From 2011-01-01 kan adjungerade lektorer och adjunkter endast

Läs mer

Att sätta lön vid lönerevision

Att sätta lön vid lönerevision 1 (7) BESLUT 2012-05-16 Dnr SU 609-1594-12 Personalchefen Att sätta lön vid lönerevision Stockholms universitet Telefon: 08-16 20 00 Universitetsvägen 10 A 106 91 Stockholm 2 (7) Innehåll Inledning...

Läs mer

NU 16 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering

NU 16 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering Sida 1 (8) RIKTAD UTLYSNING NU 16 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering Programmet ger stöd till utveckling av nätbaserade kurser med internationell bärkraft som ska bidra till internationell

Läs mer

Styrelsen för utbildning 2014-09-24

Styrelsen för utbildning 2014-09-24 Förslag till beslut Dnr: 1-493/2013 Sid: 1 / 1 Universitetsförvaltningen Avdelningen för styrelsestöd och internationella relationer Philip Malmgren, handläggare Pierre Lafolie, Universitetslektor, överläkare

Läs mer

GOD VETENSKAPLIG PRAXIS I UTBILDNING OCH FORSKNING VID ARCADA

GOD VETENSKAPLIG PRAXIS I UTBILDNING OCH FORSKNING VID ARCADA GOD VETENSKAPLIG PRAXIS I UTBILDNING OCH FORSKNING VID ARCADA Allmänt All mänsklig verksamhet som berör och påverkar andra människor bör följa etiska principer som utgår från vetenskapsamfundets nationellt

Läs mer

Riktlinjer för antagning av docent vid Högskolan i Halmstad

Riktlinjer för antagning av docent vid Högskolan i Halmstad Riktlinjer för antagning av docent vid Högskolan i Halmstad Reviderade och fastställda av forsknings- och utbildningsnämnden 2016-11-03, dnr L 2014/158 Dessa riktlinjer är en lokal föreskrift som reglerar

Läs mer