1 REKRYTERING AV LÄRARE 1.1 ALLMÄNT OM REKRYTERING AV LÄRARE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 REKRYTERING AV LÄRARE 1.1 ALLMÄNT OM REKRYTERING AV LÄRARE"

Transkript

1 PA-HANDBOKEN Allmänt om rekrytering av lärare Detta gäller allmänt för kungörande av anställning som professor, universitetslektor och forskarassistent. När det gäller rekryteringsprocessen som helhet och de författningar och lokala beslut som reglerar rekryteringsarbetet hänvisas till s anställningsordning (AO), UFV 2002/1963, och Riktlinjer för anställning av lärare 2003 (RAL), UFV 2003/1356. Universitetets policy vid rekrytering av lärare I universitetets personalpolitiska program som fastställts av konsistoriet ges följande vägledning när det gäller information om lediga befattningar. All annonsering bör ske med eftertanke och på ett sådant sätt att universitetet rekryterar medarbetare med kompetens och erfarenhet som främjar kvalitet och produktivitet vid universitetet. Annonsens utformning och innehåll är lika viktiga som val av rätt media. Annonsering av ledig anställning skall ske så att personer av underrepresenterat kön uppmuntras att söka anställningen och den lediga befattningen skall beskrivas könsneutralt. Vid rekrytering av befattning som innebär ledningsansvar skall vikt läggas vid lämplighet och intresse för ledarskap. Information om lediga anställningar för lärare Ledigkungörelse och annonsering AO RAL 4 kap Högskoleförordningen reglerar vilka befattningar som skall kungöras till ansökan ledig och vilka befattningar som undantas från denna skyldighet. I förordningen saknas regler om tillsättning av vikariat. Här gäller i stället anställningsförordningens allmänna bestämmelser, vilka innebär att universitetet på lämpligt sätt skall informera om det lediga vikariatet så att de som är intresserade av anställning kan anmäla det till universitetet inom en viss tid.

2 PA-HANDBOKEN 2 Anställning tills vidare Information om ledig anställning skall anslås på universitetets och den egna institutionens anslagstavla samt universitetets hemsida. Annonsering bör ske i minst en svensk dagstidning med god täckning av målgruppen samt i svensk och/eller utländsk fackpress. Anställning för viss tid kortare än 6 månader Anställningen behöver inte kungöras till ansökan ledig. Information om ledig anställning skall anslås på den egna institutionens anslagstavla. 6 månader eller mer Anställningen skall kungöras till ansökan ledig. Information om ledig anställning skall anslås på universitetets och den egna institutionens anslagstavla samt universitetets hemsida. Av kungörelsen skall framgå (se mallar för kungörelse i bilagorna 2-6 i RAL) ämnesområde (AO 9, RAL 3 kap) eventuell ämnesbeskrivning behörighetskrav (AO 14-18, RAL 6 kap) bedömningsgrunder, t ex vetenskaplig, pedagogisk och övrig skicklighet, erfarenhet av och förmåga att leda och utveckla verksamhet, förmåga att tillskapa resurser för forskning och utvecklingsarbete, och hur de skall vägas mot varandra (AO 19-22, RAL 5 och 7 kap) eventuella anvisningar till de sökande(ral 11 kap), t ex komplettering av ansökan med originalhandling, krav på ansöknings- och merithandlingarnas utformning, referenser, antal skrifter samt urval av skrifter, vilket språk ansökan eller skrifter skall inlämnas på, översättning av skrifter som sökanden önskar åberopa eventuell uppgift om undervisningsspråk (RAL 4 kap) övrig information, t ex upplysningar om befattningen, eventuell uppgift om att ansökan är offentlig, uppgift om fackliga företrädare uppgift om underrepresenterat kön eventuell tillträdesdag sista ansökningsdag uppgift om till vem ansökan skall ställas och vart den skall sändas (postadress, telefax, e-post)

3 PA-HANDBOKEN 3 Om befattningen är stadigvarande förenad med särskilda skyldigheter i fråga om fullgörande av utbildning, forskning eller andra arbetsuppgifter, skall även detta anges i kungörelsen. Annonsering Utöver kungörelsen kan institutionsstyrelsen eller fakultetsnämnden rikta sin information till en viss kategori av sökande genom att annonsera i dagspress, svensk eller utländsk fackpress och på internationella datanät. Det är viktigt att tiden för anmälan till den lediga anställningen/vikariatet sammanfaller med den ansökningstid som anges i kungörelsen. En riktad annons/motsvarande som komplement till kungörelsen ger ofta ett bredare rekryteringsunderlag. Annonsen bör därför innehålla sådana upplysningar om den lediga befattningen att en intresserad person kan bilda sig en uppfattning om anställningens innehåll. Annonsen kan innehålla information om institutionens verksamhet, aktuell fördelning av arbetsuppgifterna mellan undervisning och forskning, eventuella arbets- och miljöbeskrivningar samt tidpunkt för anmälan. Det är viktigt att det i annonsen görs en klar åtskillnad mellan behörighets- och bedömningsgrunder å den ena sidan och verksamhets-, arbets- och miljöbeskrivningar å den andra. Uppgifter i annonsen som saknar grund i kungörelsen får inte användas som kriterium för behörighet eller bedömningsgrunder. I annonsen är det lämpligt att också ange att kungörelsen kan rekvireras från berört fakultetskansli eller berörd institution. För ytterligare information om val av media, annonsutformning, kostnader m m hänvisas till skriften Råd och tips vid platsannonsering, maj Ämnesområde En anställning som lärare skall ha ett ämnesområde. Det utgör bland annat underlag för bedömningen av de sökandes meriter för anställningen. Ämnesområdet kan ha olika utformning: 1) ämne Detta är normalfallet och innebär att alla meriter som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll skall väga lika tungt. 2) ämne med inriktning mot Vid rangordning av de sökande skall stor vikt ges åt meriter inom den ämnesdel mot vilken anställningen skall ha sin inriktning, medan

4 PA-HANDBOKEN 4 meritering inom ämnets allmänna del skall vägas in med mindre tyngd. Har en sökande endast ett ringa försteg inom den del mot vilken anställningen skall ha sin inriktning, kan detta sålunda uppvägas av en annan sökandes klart högre meritering inom ämnet i övrigt. 3) ämne, särskilt subspecialitet För behörighet krävs tillräcklig kompetens, t ex professorskompetens, inom subspecialiteten, men för den som uppfyller denna förutsättning väger meritering även inom andra delar av huvudämnet lika tungt som om det legat inom det särskilda området. Det skall anges vilket kompetenskrav som gäller inom den aktuella subspecialiteten, nämligen professorskompetens eller docentkompetens. 4) ämne 1 och ämne 2 För behörighet krävs tillräcklig kompetens, t ex professorskompetens, inom båda områdena. 5) ämne 1 med ämne 2 För anställningen krävs tillräcklig kompetens, t ex professorskompetens, endast i ämne 1. För behörighet i ämne 2 krävs enbart förmåga att kunna förmedla kvalificerad undervisning och att examinera i ämnet. Om någon av benämningsformerna 2-5 ovan används, skall tolkningen återges i kungörelsen under rubrikerna behörighet" respektive "bedömningsgrunder. Om anställningen är stadigvarande förenad med särskilda skyldigheter i fråga om fullgörande av utbildning, forskning eller andra arbetsuppgifter, skall även dessa anges i kungörelsen. Det fastställda ämnesområdet inklusive eventuell ämnesbeskrivning får inte kompletteras vid kungörelseförfarandet eller senare under rekryteringsprocessen. Det kan däremot vara naturligt att de sakkunniga klargör vad som tillhör ämnet. Ett sådant förtydligande får dock inte innebära någon profilering utan skall ge en heltäckande bild av vilka forskningsområden som är av betydelse för ämnet. Ämnesbeskrivning En närmare ämnesbeskrivning kan fastställas om det behövs som vägledning vid anställningen. Den kan vara motiverad om t ex ämnesområdet inte är nationellt/internationellt etablerat eller om forskningsområdet som avses här i Uppsala, internationellt sett är uppdelat i flera discipliner eller omvänt. Ämnesbeskrivningen bör vara kortfattad och utformningen bör följa mallen: ämnet avser forskningsområden x, y eller z. Beskrivningen kan innebära en profilering av ämnet för anställningen.

5 PA-HANDBOKEN 5 Observera att sådan profilering inte kan ske på annat sätt, t ex under rubriken kvalifikationskrav. Inte heller ämnesbeskrivningen får kompletteras vid kungörelseförfarandet eller senare i rekryteringsprocessen. Behörighet för lärarbefattning AO RAL 6 kap I högskoleförordningen regleras frågor som rör behörighet för anställning som lärare. I förordningen angavs tidigare som behörighetskrav förmågan att i övrigt fullgöra befattningen väl. Eftersom detta krav följer regeringsformen finns det inte längre upprepat i högskoleförordningen. Detta krav återfinns i anställningsordningen som ett behörighetskrav för anställning som lärare vid. Bedömningsgrunder för lärarbefattning AO RAL 7 kap Med bedömningsgrunder menas kriterier för urval mellan behöriga sökande. Av högskoleförordningen framgår att förutom vetenskaplig och pedagogisk skicklighet kan administrativ och annan skicklighet som är av betydelse för befattningens ämnesinnehåll tillmätas betydelse. Reglerna syftar till att tillgodose det allmänna intresset av att offentliga funktioner utövas av dem som är bäst skickade för uppgifterna och att befattningarna tillsätts på objektiva grunder. De bedömningsgrunder som fastställs måste vara relevanta för befattningen och kunna ligga till grund för jämförelser och bedömningar. Med tanke på långsiktigheten i de flesta rekryteringsbeslut bör bedömningsgrunderna inte vara alltför snäva. Även när det gäller anställning som lärare bör det i det närmaste vara en självklarhet att viss utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper, t ex erfarenhet av och förmåga att leda och utveckla verksamhet och personal, förmåga att samarbeta och förmåga att tillskapa resurser för forskning och utvecklingsarbete samt erfarenhet från näringsliv och offentlig förvaltning, bedöms och tillmäts vikt. Samtliga bedömningsgrunder skall alltid definieras och anges i kungörelsen. Dessa utgör då grunden för rekryteringsgruppen och beslutsfattaren i urvalsprocessen samt vid ett eventuellt överklagande.

6 PA-HANDBOKEN 6 En myndighet får inte föreskriva någon övre åldersgräns som villkor för att få en anställning. Inte heller får en myndighet när den informerar om ledig anställning uttala något önskemål i fråga om en sökandes ålder. Jämställdhet AO RAL 8 kap Av kungörelse och annons skall framgå att universitetet gärna ser sökande av underrepresenterat kön. Det åligger prefekt/motsvarande att tillse detta. I själva avgörandet om det föreligger jämställdhetsskäl eller inte får man på samma sätt som när det gäller jämställdhetsaspekten undersöka de faktiska förhållandena för respektive arbetsplats och befattningskategori. Se jämställdhetskommitténs hemsida,

7 PA-HANDBOKEN s anställningsordning Konsistoriet UFV 2002/1963 Doss B2.1 s anställningsordning Föreskrifter för anställning av lärare Se även och Februari 2003

8 PA-HANDBOKEN 2 s anställningsordning Anställningsordningen har reviderats och utformats som en lokal föreskrift vid Uppsala universitet. Anställningsordningen innehåller nu de tidigare fristående besluten om biträdande lektor och positiv särbehandling, liksom de tidigare fristående anvisningarna till anställningsordningen. Anställningsordningen har tillförts ett kapitel om rekrytering av adjungerade lärare. Kapitlen om rekrytering, anställningsprofil, behörighet, bedömningsgrunder och annonsering har omarbetats. Erforderliga konsekvensändringar och vissa redaktionella och språkliga ändringar har även gjorts. Rektors delegationsordning återfinns som bilaga till anställningsordningen. s anställningsordning har fastställts av konsistoriet den 4 december 2002 med stöd av 2 kap. 2 9 p. och 4 kap. 14 högskoleförordningen (1993:100). s anställningsordning träder i kraft den 1 januari Den tidigare anställningsordningen, som fastställdes av konsistoriet den 14 januari 1999, upphör därmed att gälla (dnr 6877/98). I anställningsordningen är lag- och förordningstext angiven med kursiv stil. Februari 2003

9 PA-HANDBOKEN 3 Innehåll: Utgångspunkter vid rekrytering av lärare.. sid 4 Lärarkategorier. 4 Beslut om att inleda rekrytering/anställningsprofil. 5 Särskilt om ämnesområde... 7 Information om anställning.. 7 Behörighet.. 8 Behörighet att anställas som professor.. 8 Behörighet att anställas som universitetslektor... 8 Bedömningsgrunder 9 Meritvärdering och positiv särbehandling. 10 Beredning av anställningsärenden Adjungerade lärare. 14 Beslut om anställning (inkl. befordran) Överklagande.. 16 För sent inkomna ansökningar.. 17 Avbrytande av anställningsförfarandet 17 Förkortningar AF Anställningsförordningen (1994:373) HL Högskolelagen (1992:1434) AO Anställningsordningen JämL Jämställdhetslagen (1991:433) FL Förvaltningslagen (1986:223) LAS Lagen (1982:80) om anställningsskydd HF Högskoleförordningen (1993:100) Februari 2003

10 PA-HANDBOKEN 4 s anställningsordning Utgångspunkter vid rekrytering av lärare 1 kap st HL: I högskolornas verksamhet skall jämställdhet mellan kvinnor och män alltid iakttas och främjas. Högskolorna bör vidare i sin verksamhet främja förståelsen för andra länder och för internationella förhållanden. (SFS 2001:1263) 8 JämL: Arbetsgivaren skall verka för att lediga anställningar söks av både kvinnor och män. 9 1 st JämL: När det på en arbetsplats inte råder en i huvudsak jämn fördelning mellan kvinnor och män i en viss typ av arbete eller inom en viss kategori av arbetstagare, skall arbetsgivaren vid nyanställningar särskilt anstränga sig för att få sökande av det underrepresenterade könet och söka se till att andelen arbetstagare av det könet efter hand ökar. 7 lag (1999:130) om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet: Arbetsgivaren skall verka för att personer med olika etnisk tillhörighet ges möjlighet att söka lediga anställningar. 1 När universitetet skall anställa nya lärare skall de sökande väljas som efter en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten. 2 Målet är att alla lärare skall ha både forskarutbildning och högskolepedagogisk utbildning. Vad som sägs i universitetets pedagogiska program skall beaktas vid fastställande av såväl behörighetskrav som bedömningsgrunder. 3 Ansvariga för rekrytering av lärare skall särskilt verka för att kvaliteten i universitetets verksamhet utvecklas genom att såväl kvinnor som män anställs samt genom ökad etnisk och kulturell mångfald bland lärarna. Lärarkategorier 4 kap 1 HF: Högskolorna får anställa lärare som professorer (inbegripet adjungerade professorer), lektorer (inbegripet adjungerade lektorer), adjunkter (inbegripet adjungerade adjunkter), forskarassistenter, timlärare och gästlärare. Februari 2003

11 PA-HANDBOKEN 5 Högskolorna får inte anställa andra kategorier av lärare. Högskolorna får dock inom ramen för en försöksverksamhet anställa lärare som biträdande lektorer. (SFS 2001:211) 3 kap 3 1 st och 2 st 3 p HL: En professor skall anställas tills vidare utan tidsbegränsning, om inte något annat följer av andra stycket. En professor får anställas för bestämd tid, om det är fråga om 3. anställning som gästlärare av en person som uppfyller behörighetskraven för professor (gästprofessor). (SFS 1997:797) 4 Lektor vid benämns universitetslektor. Adjunkt vid benämns universitetsadjunkt. Personer som annars inte är anställda vid får anställas som gästlärare för begränsad tid och får benämnas gästprofessor, gästlektor och gästadjunkt. Beslut om att inleda rekrytering/anställningsprofil 3 kap 13 HF: Om inte något annat är särskilt föreskrivet, får fakultetsnämnder, nämnder för konstnärligt utvecklingsarbete och sådana särskilda organ som avses i 7-7 c delegera sina uppgifter. (SFS 2001:23) 4 kap 17 HF: Innan en anställning kungörs ledig till ansökan och det informeras om den enligt 18 första stycket, skall fakultetsnämnden, nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete eller ett särskilt organ bestämma ämnesområdet för anställningen och ange den behörighet som krävs. Vidare skall nämnden eller organet med utgångspunkt i de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen besluta vilka olika bedömningsgrunder som skall användas och hur de skall vägas mot varandra. Därvid skall högskolans anställningsordning beaktas. Högskolan skall innan en anställning som biträdande lektor kungörs ledig till ansökan besluta vilka bedömningsgrunder som skall användas vid prövningen av en ansökan om befordran till lektor. Ämnesområdet för en anställning som professor, lektor, biträdande lektor, adjunkt eller forskarassistent får inte ändras så länge en och samma person är anställd. (SFS 2001:212) 5 Program för rekrytering av professorer skall finnas i verksamhetsplaneringen. I den årliga verksamhetsplanen skall under rubriken Professorsprogram ingå en redovisning över vilka rekryteringar som professor som planeras under perioden. Ämnesområden för dessa anställningar införs i verksamhetsplanen och fastställs av konsistoriet. För professurer som inte ingår i professorsprogram beslutar konsistoriet om att inleda rekrytering. För rekrytering av professorer krävs att fakultetsnämnden har avsatt ekonomiska resurser innefattande möjlighet att anta minst en doktorand, vissa driftmedel samt sabbatstermin Februari 2003

12 PA-HANDBOKEN 6 vart femte år. 6 Inför en rekrytering får fakultetsnämnden, på förslag från dekanus, utse en sökgrupp. Sökgruppen skall identifiera och intressera lämpliga kandidater för anställningen, utgöra ett stöd vid utformande av anställningsprofil samt vara behjälplig vid sökandet efter sakkunniga. Jämställdhetsaspekten skall beaktas vid utseende av gruppmedlemmar. 7 Om fakultetsnämnden finner att rekrytering bör inledas gäller följande: 7 a Beslut om att inleda rekrytering av en professor inklusive beslut om finansiering av anställningen fattas av fakultetsnämnd efter samråd med berörd institutionsstyrelse. Fakultetsnämnden skall också besluta om en anställningsprofil. Av denna skall framgå ämnesområdet, behörighetskrav, bedömningsgrunder och hur dessa skall vägas mot varandra samt de förutsättningar i övrigt som skall gälla för anställningen. Av anställningsprofilen skall i förekommande fall också framgå hur universitetets rekryteringsmål har beaktats. Innan anställningsprofilen fastställs och rekrytering inleds skall fakultetsnämnden samråda med rektor. Om rektor finner att det tilltänkta beslutet inte är förenligt med professorsprogrammet, skall beslutet om rekrytering hänskjutas till konsistoriet. 7 b Beslut om att inleda rekrytering av en universitetslektor, forskarassistent eller universitetsadjunkt inklusive beslut om finansiering av anställningen och anställningsprofil fattas av fakultetsnämnd efter förslag från berörd institutionsstyrelse. Om fakultetsnämnd delegerat beslut att inleda rekrytering av en universitetsadjunkt till institutionsstyrelse/motsv skall beslutet föregås av samråd med fakultetsnämnden. 7 c Beslut om att inleda rekrytering av en biträdande lektor inklusive beslut om finansiering av anställningen och anställningsprofil fattas av fakultetsnämnd efter förslag från berörd institutionsstyrelse. Med hänsyn till att rekrytering sker inom ramen för en försöksverksamhet får beslutet inte delegeras till berörd institutionsstyrelse. Februari 2003

13 PA-HANDBOKEN 7 8 Rekrytering till tidsbegränsad anställning skall ske med samma omsorg som vid övrig rekrytering mot bakgrund av den rätt till tillsvidareanställning som kan uppkomma vid upprepad tidsbegränsad anställning. Särskilt om ämnesområde 9 Ämnesområdet för en anställning skall vara tydligt angivet och definierat med utgångspunkt i de uppställda målen för universitetets utbildnings- och forskningsstrategier samt i universitetets rekryteringsmål och jämställdhetsplan. Information om anställning 4 kap 18 1 st HF: Innan en lärare anställs tills vidare eller tills vidare för viss tid skall högskolan kungöra anställningen till ansökan ledig och genom annonsering eller därmed likvärdigt förfarande informera om den. (SFS 1998:1003) 10 En bred kartläggning och aktiv eftersökning av potentiella sökande bör göras. Personer av underrepresenterat kön skall uppmuntras att söka aktuell anställning. 11 Annonseringen skall ske på ett sådant sätt att den ger ett brett sökandeunderlag och så att personer av underrepresenterat kön uppmuntras att söka anställning. Lediga anställningar skall beskrivas könsneutralt. 12 Sökande skall upplysas om att personliga förhållanden som kan vara av relevans vid meritvärderingen bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter. 13 Annonsering av lediga anställningar som lärare bör ske genom annonsering i minst en svensk dagstidning med god täckning av målgruppen samt i svensk och/eller utländsk fackpress. Information om lediga anställningar skall även lämnas på universitetets hemsida. Kungörelsen bör också sändas till de potentiella sökande som tidigare har identifierats. Ansökningstiden skall vara minst 3 veckor om det inte föreligger särskilda skäl. Februari 2003

14 PA-HANDBOKEN 8 Behörighet 14 För lärare gäller som allmänt behörighetskrav att, utöver det som anges i 15-18, ha den förmåga i övrigt, som behövs för att fullgöra anställningen väl. 15 För behörighet att anställas som professor, universitetslektor och universitetsadjunkt gäller att den sökande har visat den undervisningsförmåga som krävs för anställningen i fråga och dessutom, om det inte föreligger särskilda skäl, har genomgått för verksamhet inom universitetet relevant pedagogisk utbildning. Prövningen av pedagogisk skicklighet skall avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning som handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten skall vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas. Behörighet att anställas som professor 3 kap st HL: Anställning som professor är den främsta anställningen som lärare. I en professors arbetsuppgifter skall det normalt ingå både utbildning och forskning. Bara den som har visat vetenskaplig och pedagogisk skicklighet får anställas som professor. Regeringen får utfärda närmare föreskrifter om de behörighetskrav och bedömningsgrunder som skall gälla vid anställning av professorer. (SFS 1997:797) 4 kap 5 HF: Behörig att anställas som professor inom annat än konstnärlig verksamhet är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg skall ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den vetenskapliga skickligheten. (SFS 1998:1003) 16 Den vetenskapliga skickligheten skall ha visats genom självständiga forskningsinsatser som i betydande grad överstiger vad som krävs för docentkompetens. Även planering och ledning av forskning skall tillmätas betydelse. Behörighet att anställas som universitetslektor 4 kap 7 HF: Behörig att anställas som lektor inom annat än konstnärlig verksamhet är den som har 1. avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen, Februari 2003

15 PA-HANDBOKEN 9 2. genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper, samt 3. visat pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg skall ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden enligt första stycket. Den som inte har sådan behörighet som sägs i första stycket 2 skall ändå anses behörig, om anställningens innehåll föranleder det eller om det annars finns särskilda skäl. Bestämmelser om anställning av lektorer som inte har sådan behörighet som sägs i första stycket 2 och som inte heller skall anses behöriga enligt tredje stycket finns i (SFS 2002:761) 17 Efter prövning kan utländsk forskarutbildning, licentiatexamen enligt äldre bestämmelser och annan vetenskaplig meritering, t ex inom industriforskning, räknas som kompetens motsvarande doktorsexamen. 18 Med annan yrkesskicklighet förstås skicklighet förvärvad genom yrkesverksamhet utanför universitetet. Yrkesskickligheten skall vara av betydelse för det ämnesområde inom vilket läraren skall vara verksam vid universitetet. Bedömningsgrunder 4 kap 15 HF: Som bedömningsgrunder vid anställning av lärare skall gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning. Därutöver skall gälla graden av administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till det ämnesinnehåll som högskolan bestämmer för anställningen och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen. Vidare skall beaktas graden av skicklighet att leda och utveckla verksamhet och personal vid högskolan samt förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete. Vid anställningen skall även beaktas sådana sakliga grunder som stämmer överens med allmänna arbetsmarknads-, jämställdhets-, social- och sysselsättningspolitiska mål. Vid anställning av forskarassistenter skall särskild vikt fästas vid vetenskaplig skicklighet. (SFS 1998:1003) 19 Vid värdering av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet som bedömningsgrunder skall beaktas vad som sägs dels i 14-18, dels i universitetets riktlinjer för meritvärdering vid rekrytering av lärare. 20 Administrativ skicklighet visas genom förmåga till övergripande verksamhetsplanering, skicklighet att leda verksamhet och personal samt genom förmåga till samarbete. 21 Februari 2003

16 PA-HANDBOKEN 10 Förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete visas genom populärvetenskaplig verksamhet, t ex medverkan i folkbildningsarbete, utgivning av populärvetenskapliga skrifter samt genom deltagande i offentlig debatt i utbildnings- och forskningsfrågor. 22 Vid rekrytering till anställningar som innebär ledningsansvar skall vikt läggas vid lämplighet och intresse för ledarskap. Meritvärdering och positiv särbehandling 23 Meritvärderingen skall ske på objektiva och tydligt angivna grunder. Tjänsteår, ålder och tidpunkt för senaste befordran skall endast beaktas om det har betydelse för de sökandes lämplighet, kvalifikationer och yrkeserfarenhet. Personliga förhållanden såsom hem- och familjearbete bör beaktas vid en samlad bedömning av de sökandes meriter. Familjesituation får inte ha någon negativ betydelse och hänsyn bör tas till deltidsanställningar, ledigheter och sent avslutade utbildningar på grund av vård av barn eller vårdbehövande närstående. 24 Vid meritvärdering får användas en terrasserad skala. Vid användning av terrasserad skala grupperas de sökande i merithänseende på terrasser i stället för längs en kontinuerlig skala. Sökande som placeras på samma terrass bedöms ha så likvärdiga meriter att strävan efter jämställdhet kan fälla utslaget. 25 Positiv särbehandling får tillämpas vid anställning, om endera könet är underrepresenterat (utgör mindre än 40 % inom aktuell befattningskategori och på aktuell arbetsplats). En slutlig avvägning skall göras i varje enskilt fall mellan jämställdhetsintresset och övriga sakliga skäl. 26 Vid rekrytering av läraranställningar bör personer av underrepresenterat kön kallas till anställningsintervjuer, även när de har något lägre meriter än andra sökande, om de uppfyller alla erforderliga eller föreskrivna villkor. 27 De jämställdhetsöverväganden som vid meritvärdering görs av sakkunniga, rekryteringsgrupper och nämnder skall formuleras och motiveras i texter och protokoll. Februari 2003

17 PA-HANDBOKEN 11 Beredning av anställningsärenden 3 kap 13 HF: Om inte något annat är särskilt föreskrivet, får fakultetsnämnder, nämnder för konstnärligt utvecklingsarbete och sådana särskilda organ som avses i 7-7 c delegera sina uppgifter. (SFS 2001:23) 4 kap 20 HF: Fakultetsnämnden, nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete eller det särskilda organet till vars ansvarsområde anställningen huvudsakligen hör skall bereda ärenden och avge förslag vid anställning av professorer, lektorer och forskarassistenter. Om högskolan har inrättat ett särskilt organ för grundutbildning inom ansvarsområdet för en fakultetsnämnd eller en nämnd för konstnärligt utvecklingsarbete, skall högskolan bestämma i vilken utsträckning det särskilda organet skall svara för beredningen och lämna förslag till anställning. (SFS 2001:23) 4 kap 21 HF: Fakultetsnämnden eller motsvarande organ skall hämta in yttranden från minst två personer som är särskilt förtrogna med anställningens ämnesområde vid anställning av professorer och lektorer. Vid anställning av forskarassistenter behöver yttrande dock inte hämtas in från fler än en person. När det gäller anställning av professorer och lektorer får högst en av de personer som avses i första stycket vara anställd inom ansvarsområdet för den fakultetsnämnd eller det motsvarande organ som anställningen hör till. Om det vid anställning av en forskarassistent hämtas in yttrande från bara en person, får denna person inte vara anställd inom ansvarsområdet. För den fakultetsnämnd eller det motsvarande organ som anställningen hör till. Fakultetsnämnden eller motsvarande organ får inte hämta in yttrande från en sådan person som avses i första stycket som är verksam inom fakultetsnämndens eller motsvarande organs ansvarsområde och som i huvudsak har arbetsuppgifter inom anställningens ämnesområde, om det inte finns särskilda skäl. När yttrande hämtas in från två eller flera personer, skall både kvinnor och män vara representerade, om inte synnerliga skäl talar emot detta. (SFS 1998:1003) 4 kap 22 HF: Var och en av de personer som avses i 21 skall avge ett skriftligt yttrande till fakultetsnämnden eller motsvarande organ. I yttrandet skall de redogöra för skickligheten hos de sökande som främst bör komma i fråga för anställning, ange ordningen mellan dem och motivera sitt val. Om omständigheterna i ärendet föranleder det, får nämnden eller motsvarande organ dock besluta att ett sådant yttrande får avse endast förslag om den sökande som bör komma ifråga i första hand. Vid ansökan om befordran enligt 11 eller 13 första stycket skall yttrandet avse frågan om sökanden skall befordras eller inte och om sökanden uppfyller behörighetskraven eller inte. Fakultetsnämnden eller motsvarande organ får meddela ytterligare föreskrifter för utformningen av yttrandet. (SFS 1998:1003) 4 kap 23 HF: Om det begärs i en ansökan om anställning som lektor, skall yttranden enligt 21 och 22 inte bara avse sökandens behörighet för anställning som lektor utan också för anställning som professor. (SFS 1998:1003) 4 kap 24 HF: Vid tidsbegränsad anställning skall bestämmelserna i 21 och 22 tillämpas vid anställning av forskarassistenter, adjungerade professorer eller adjungerade lektorer. (SFS 2002:761) Februari 2003

18 PA-HANDBOKEN 12 4 kap 24 a HF: Bestämmelserna om beredning av anställningsärenden som avser lektorer i skall tillämpas vid anställning av biträdande lektorer. Bestämmelserna skall tillämpas också vid ansökan om befordran till lektor enligt 13 a. (SFS 2001:211) 4 kap 25 HF: Bestämmelserna i skall tillämpas vid ansökan om befordran enligt 11 eller 13 första stycket. Yttranden enligt 21 behöver dock inte hämtas in, om det är uppenbart obehövligt för en prövning av frågan om befordran skall ske eller inte. (SFS 1998:1003) 4 kap 26 HF: Fakultetsnämnden eller motsvarande organ skall föreslå den sökande som främst bör komma ifråga för anställning. Om det finns särskilda skäl, får förslaget avse ytterligare sökande som bör komma i fråga och ordningen mellan dem. Fakultetsnämnden eller det motsvarande organet skall i förslaget redovisa sin bedömning av varje föreslagen sökandes skicklighet i förhållande till de bedömningsgrunder som gäller för anställningen. Redovisningen skall omfatta både skickligheten beträffande varje bedömningsgrund för sig och vid en sammanvägning av alla bedömningsgrunderna. Om det finns bara en sökande och det föreslås att han eller hon skall anställas, behöver det inte lämnas någon sådan redovisning som sägs i detta stycke. Av förslaget skall det framgå hur föreslagen sökandes såväl vetenskapliga som pedagogiska skicklighet har beaktats. Det skall även framgå hur högskolans rekryteringsmål har beaktats. Om både kvinnor och män har sökt anställning, skall det anges också hur jämställdhetsaspekten har beaktats. Vid ansökan om befordran enligt 11, 13 första stycket eller 13 a skall fakultetsnämnden eller det motsvarande organet föreslå om sökanden skall befordras eller inte och ange om sökanden uppfyller behörighetskraven eller inte. (SFS 2002:761) 4 kap 27 HF: Förslag enligt 26 skall lämnas till rektor. (SFS 1998:1003) 28 Förslag till innehavare av en anställning skall regelmässigt föregås av intervjuer och inhämtande av referenser. Även andra rekryteringsmetoder, såsom anställningstest, pedagogiskt prov och s. k. avsiktsförklaring får användas. 29 Fakultetsnämnden skall för handläggning av ärenden rörande anställning som professor, universitetslektor, forskarassistent och biträdande lektor inrätta en eller flera rekryteringsgrupper. 30 Även ärenden rörande befordran till professor och universitetslektor skall beredas av rekryteringsgrupp. 31 Rekryteringsgruppen skall bestå av ordförande och vice ordförande samt ytterligare fyra ledamöter, varav två studentrepresentanter. Både kvinnor och män skall utses, om inte synnerliga skäl talar emot detta. För lärarrepresentanterna skall gruppsuppleanter utses, medan studentrepresentanterna har personliga suppleanter. Ordförande och vice ordförande Februari 2003

19 PA-HANDBOKEN 13 samt övriga lärarrepresentanter utses för tre år och studentrepresentanterna för minst ett, dock högst tre år. Ledamöterna skall utses på ett sådant sätt att de såväl vetenskapligt, pedagogiskt som i övriga avseenden så allsidigt som möjligt representerar berörda ämnesområden och typ av anställning. Studentrepresentanterna utses av berörd studentkår. 32 Om fakultetsnämnden delegerat till rekryteringsgruppen att avge förslag till innehavare av anställning som lärare gäller att rekryteringsgruppen är beslutför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande, bland dem ordföranden eller vice ordföranden. I annat fall är rekryteringsgruppen beslutför när minst hälften av ledamöterna är närvarande, bland dem ordföranden eller vice ordföranden. 33 De sakkunniga bör antingen vara närvarande vid rekryteringsgruppens sammanträden fysiskt eller per telefon/videokonferens eller finnas tillgängliga för gruppen.om sakkunnig inte är närvarande vid rekryteringsgruppens sammanträde skall detta särskilt motiveras. De sakkunniga skall dock inte närvara i den del av sammanträdet som avser beslutsfattandet (slutlig överläggning inför förslag och beslut). 34 Prefekten vid den institution till vilken den lediga anställningen organisatoriskt hör skall ha närvaro- och yttranderätt vid rekryteringsgruppens sammanträden, såvida inte ärendet gäller återbesättning av prefektens anställning. Prefekten skall dock inte närvara i den del av sammanträdet som avser beslutsfattandet (slutlig överläggning inför beslut och beslut). 35 En tidsplan för rekryteringsprocessen bör upprättas för varje anställningsärende. 36 Fakultetsnämnden kan vid behov tillkalla specialsakkunniga för särskild bedömning av pedagogisk skicklighet eller övriga bedömningsgrunder. De specialsakkunniga skall, i likhet med vad som gäller för de sakkunniga som är särskilt förtrogna med ämnesområdet, redovisa skickligheten hos de sökande som främst bör komma i fråga för anställningen, ange ordningen dem emellan och motivera sitt val. 37 Fakultetsnämnd får besluta om ytterligare anvisningar om såväl beredningen av anställningsärenden som utformning av sakkunnigas yttranden. 38 Februari 2003

20 PA-HANDBOKEN 14 Fakultetsnämnd skall utarbeta anvisningar för beredning av ärende om tidsbegränsad anställning som universitetslektor, som inte bereds av fakultetsnämnd, timlärare, gästlärare samt universitetsadjunkt med eller utan tidsbegränsning. Adjungerade lärare 3 kap 3 2 p HL: En professor skall anställas tills vidare utan tidsbegränsning, om inte något annat följer av andra stycket. En professor får anställas för bestämd tid, om det är fråga om 2. adjungering till en högskola av någon som har sin huvudsakliga verksamhet utanför högskoleväsendet (SFS 1997:797) 4 kap 1 1 st HF: Högskolorna får anställa lärare som professorer (inbegripet adjungerade professorer), lektorer (inbegripet adjungerade lektorer), adjunkter (inbegripet adjungerade adjunkter), forskarassistenter, timlärare och gästlärare. (SFS 2001:211) 39 Vid anställning av en adjungerad lärare skall det upprättas ett avtal mellan Uppsala universitet och huvudarbetsgivaren. Avtalet skall innehålla de villkor som skall gälla för anställningen, t ex rörande arbetsuppgifter, lönekostnader och andra kostnader, resurser i form av lokaler och utrustning, äganderätt till resultat, rätt till publicering samt sekretess. 40 Beslut att till rektor föreslå anställning av en adjungerad professor fattas av fakultetsnämnd efter samråd med berörd institutionsstyrelse/motsv. 41 För adjungerad lektor och adjungerad adjunkt vid gäller liksom för adjungerad professor att adjungering till universitetet får ske av någon som har sin huvudsakliga verksamhet utanför högskoleväsendet. 42 Beslut att till fakultetsnämnd föreslå anställning av en adjungerad universitetslektor eller adjungerad universitetsadjunkt fattas av institutionsstyrelse/motsv. Februari 2003

21 PA-HANDBOKEN 15 Beslut om anställning 2 kap 13 HF: Rektor får delegera sina uppgifter, om inte annat är särskilt föreskrivet. 4 kap 28 HF: Lärare anställs genom beslut av rektor. Detta gäller också sådana beslut om befordran som avses i a. Om rektor finner att en adjunkt, en lektor eller en biträdande lektor inte uppfyller kraven för befordran enligt 11, 13 första stycket eller 13 a, skall ansökan om befordran avslås genom ett särskilt beslut. Om rektor finner att en person som erbjuds en sådan anställning som avses i 12 inte uppfyller kraven för att kunna anställas som professor, skall begäran om anställning som professor avslås genom ett särskilt beslut anställning skall då ske som lektor. Om rektor finner att en adjunkt eller en lektor inte uppfyller kraven för att kunna anställas tills vidare enligt 30 5 tredje meningen, skall begäran om anställning tills vidare avslås genom ett särskilt beslut. Beslut som avses i denna paragraf får inte delegeras, om de avser anställning som professor eller avslag på en ansökan eller en begäran om anställning som professor. (SFS 2002:761) 4 kap 11 HF: En lektor som är anställd tills vidare vid en högskola skall efter ansökan befordras till en anställning tills vidare som professor vid den högskolan, om lektorn har behörighet för en sådan anställning. Ämnesområdet för anställningen som professor skall vara detsamma som för anställningen som lektor. (SFS 1998:1003) 4 kap 12 HF: Den som erbjuds en anställning tills vidare som lektor vid en högskola skall i stället anställas tills vidare som professor där, om han eller hon begär det och har behörighet för en sådan anställning. Detta gäller dock inte vid en sådan befordran till lektor som avses i 13 eller 13 a. (SFS 2001:211) 4 kap 13 HF: En adjunkt som är anställd tills vidare vid en högskola skall efter ansökan befordras till en anställning tills vidare som lektor vid den högskolan, om adjunkten har behörighet för en sådan anställning. Ämnesområdet för anställningen som lektor skall vara detsamma som för anställningen som adjunkt. En adjunkt som är anställd tills vidare får befordras till lektor även om behörighetskraven inte är uppfyllda. Det gäller dock bara om adjunkten har visat särskild pedagogisk skicklighet eller särskild skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal vid högskolan eller visat särskild förmåga att samverka med det omgivande samhället. (SFS 1998:1003) 4 kap. 13 a HF: En biträdande lektor vid en högskola skall efter ansökan befordras till en anställning tills vidare som lektor vid den högskolan, om han eller hon har behörighet för sådan anställning och dessutom bedöms lämplig vid en prövning enligt de bedömningsgrunder som högskolan har ställt upp för en befordran till lektor. Ämnesområdet för anställningen skall vara detsamma som för anställningen som biträdande lektor. (SFS 2001:211) 43 Rektor skall i särskild delegationsordning besluta vilka anställningsärenden som delegeras. 44 Ansökan om befordran till universitetslektor av en biträdande lektor bör utformas på Februari 2003

22 PA-HANDBOKEN 16 likartat sätt som vid ansökan till universitetslektorat i vanlig ordning och bör inges senast ett år innan anställningen upphör. 45 Den prövning som görs av den pedagogiska meriteringen för biträdande lektor är högst väsentlig. Den skall vara väl dokumenterad och universitetets riktlinjer för pedagogisk meritering bör därvid följas. 46 För att en tillsvidareanställd adjunkt som inte uppfyller gällande behörighetskrav skall kunna befordras till lektor krävs särskilt goda insatser inom universitetet under en följd av år. Enbart ett visst antal anställningsår kan således inte utgöra grund för befordran. 47 Ansökan om befordran till universitetslektor när behörighetskraven inte är uppfyllda lämnas till fakultetsnämnden tillsammans med yttrande från prefekt. Fakultetsnämnden skall inhämta yttrande från ytterligare en person som är särskilt förtrogen med anställningens ämnesområde och den särskilda skickligheten som skall beaktas. Överklagande 12 kap 2 1 st 1-4 p, 2 st HF: Till Överklagandenämnden för högskolan får följande beslut av en högskola överklagas, nämligen 1. beslut om anställning vid en statlig högskola, med undantag av anställning som doktorand eller som professor eller lektor vid anställning enligt 4 kap. 11, 13 och 13 a eller som lektor eller adjunkt vid anställning enligt 30 5 tredje meningen, 2. beslut enligt 4 kap. 28 andra stycket att avslå en ansökan om befordran, 3. beslut enligt 4 kap. 28 tredje stycket att avslå en begäran om anställning som professor, 4. beslut enligt 4 kap. 28 fjärde stycket att avslå en begäran om anställning tills vidare av en lektor eller en adjunkt, Om någon som sökt en anställning som lektor med stöd av första stycket 1 överklagar ett beslut av högskolan att anställa någon annan och överklagandenämnden bifaller överklagandet, skall det ske på så sätt att den klagande anställs som professor, om det yrkas i överklagandet. Detta gäller dock bara om den klagande har behörighet för en sådan anställning och har begärt prövning av detta enligt 4 kap. 23. (SFS: 2002:761) 52 Ett överklagande bereds av juridiska avdelningen som inhämtar förklaring från den anställde (vid beslut om anställning), yttrande över överklagandet från förslagsställande instans och i förekommande fall yttrande från prefekten. Överklagandeärendet föredras sedan vid rektorssammanträdet, varefter rektor avger yttrande till Överklagandenämnden för högskolan. Februari 2003

23 PA-HANDBOKEN 17 För sent inkomna ansökningar 53 En ansökan som har kommit in efter ansökningstidens utgång skall, i enlighet med förvaltningspraxis på högskoleområdet, beaktas om det kan ske utan olägenhet och ligger i universitetets intresse. Avbrytande av anställningsförfarandet 21 AF: En myndighets förslag om att anställa en arbetstagare eller beslut om att avbryta ett anställningsförfarande får inte överklagas. 54 Prefekt/motsv kan, efter samråd med fakultetsnämnd, besluta att avbryta anställningsförfarandet beträffande universitetslektor, forskarassistent, biträdande lektor och universitetsadjunkt, om hon eller han anser att rekryteringsunderlaget är otillräckligt eller att det uppkommit omständigheter som föranleder att inte någon bör anställas. Beslutet skall vara skriftligt och skall motiveras. 55 Beslut att avbryta anställningsförfarandet beträffande professor fattas av rektor efter framställan från fakultetsnämnd. Februari 2003

24 PA-HANDBOKEN Delegationsordning till anställningsordningen 1 Beslut att avvisa ansökan om befordran till professor fattas, på delegation från rektor, av fakultetsnämnd. 2 Beslut om anställning av universitetslektor, forskarassistent, biträdande lektor, universitetsadjunkt, timlärare och gästlärare fattas, på delegation från rektor, av prefekt/motsv. 3 Beslut om befordran till universitetslektor fattas, på delegation från rektor, av prefekt/motsv. Beslut om avslag på ansökan om befordran till universitetslektor fattas, på delegation från rektor, av prefekt/motsv. Beslut att avvisa ansökan om befordran till universitetslektor fattas, på delegation från rektor, av prefekt/motsv. 4 Beslut om befordran till universitetslektor när behörighetskraven inte är uppfyllda fattas, på delegation från rektor, av prefekt/motsv. Beslut om avslag på ansökan om befordran till universitetslektor när behörighetskraven inte är uppfyllda fattas, på delegation från rektor, av prefekt/motsv. Beslut att avvisa ansökan om befordran till universitetslektor när behörighetskraven inte är uppfyllda fattas, på delegation från rektor, av prefekt/motsv. 5 Om prefekt/motsv avser besluta i strid med enig fakultetsnämnd och/eller rekryteringsgrupp skall ärendet hänskjutas till rektor för beslut. 6 Avgörande av ärende av principiell betydelse eller svårare beskaffenhet överlämnas till rektor. Upplysning: Beslut om anställning av professor samt gästlärare som är gästprofessor fattas av rektor. Beslut om befordran till professor fattas av rektor. Beslut om befordran till universitetslektor av en biträdande lektor liksom beslut om avslag på ansökan om befordran till universitetslektor av en biträdande lektor fattas av rektor. Februari 2003

25 PA-HANDBOKEN UFV 2003/1356 Riktlinjer för anställning av lärare 2003 Komplement till s anställningsordning Se även och

26 PA-HANDBOKEN Riktlinjer för anställning av lärare 2003 Komplement till s anställningsordning Föreliggande riktlinjer är ett komplement till s anställningsordning från december I stora stycken har riktlinjerna karaktär av kommentarer till anställningsordningen, varför de båda dokumenten bör läsas parallellt. Riktlinjerna är i första hand avsedda som stöd för dem som arbetar med rekrytering av lärare i fakultetsnämnder, rekryteringsgrupper och institutionsstyrelser. Dessa riktlinjer ersätter Råd och rekommendationer från 1997/1998. I riktlinjerna har inarbetats de tidigare fristående riktlinjerna om biträdande lektorer och riktlinjerna för meritvärdering vid rekrytering av lärare. Förändringar föranledda av regeringens proposition 2001/02:15, Den öppna högskolan, och den därav föranledda regleringen i högskoleförordningen från och med 1 januari 2003 har införts. Vissa förtydliganden av grunderna för bedömning av pedagogisk skicklighet har också gjorts. Kapitel 7 om meritvärdering vid anställning av lärare har en vidare målgrupp än resten av riktlinjerna. Det är utformat så att det skall kunna utgöra grundläggande information till alla som i olika situationer har att redovisa eller värdera meriter. Det är avsett att kunna ingå i det material som tillsänds sökande och sakkunniga. Riktlinjer för anställning av lärare träder i kraft Följande beslut upphör därmed att gälla: Beslut om lokala regler och riktlinjer med anledning av en ny lärarorganisation vid universitet och högskolor Meritvärdering vid rekrytering av lärare, (Dnr 1794/98) Beslut om lokala riktlinjer med anledning av en ny anställningsform som biträdande lektor, (Dnr1794/98) Råd och rekommendationer vid rekrytering av lärare, 1997

27 PA-HANDBOKEN Innehållsförteckning: 1. Utgångspunkter vid rekrytering av lärare (1 3 AO) Rekryteringsmål 3 3. Beslut om att inleda rekrytering/anställningsprofil (5 9 AO) Information om anställning. (10 13 AO) Bedömningsgrunder vid statlig anställning Behörighet (14 18 AO) Riktlinjer för meritvärdering vid anställning av lärare (19 22 AO) Meritvärdering och positiv särbehandling... (23 27 AO) Beredning av anställningsärenden... (28 37 AO) Underlag till instruktion för sakkunniga Underlag till anvisningar till sökande Tidsbegränsade anställningar.. (38 AO) Adjungerade lärare.. (39 42 AO) Beslut om anställning. (43 47 AO) Överklagande av beslut om anställning. (52 AO) Avbrytande av anställningsförfarandet.. (54 55 AO). 39 Bilagor: Bilaga 1 Mall för skrivelse, professor.. 40 Bilaga 1A Mall för anställningsprofil, professor 41 Bilaga 2 Exempel på kungörelse, professor. 43 Bilaga 3 Mall för anställningsprofil/kungörelse, universitetslektor 45 Bilaga 4 Mall för anställningsprofil/kungörelse, forskarassistent Bilaga 5 Mall för anställningsprofil/kungörelse, biträdande lektor. 50 Bilaga 6 Mall för anställningsprofil/kungörelse, universitetsadjunkt.. 52 Bilaga 7 Exempel på redovisning av vetenskapliga meriter 54 Bilaga 8 Exempel på redovisning av pedagogiska meriter.. 55 Bilaga 9 Institutionsledningens ansvar i samband med utveckling, dokumentation och bedömning av lärares pedagogisk skicklighet.. 57 Bilaga 10 Mall för avtal vid anställning av adjungerad professor. 58 Bilaga 11 Exempel på information till sakkunniga... 60

28 PA-HANDBOKEN Förkortningar: AF Anställningsförordningen (1994:373) AO Anställningsordningen (s) FL Förvaltningslagen (1986:223) HF Högskoleförordningen (1993:100) HL Högskolelagen (1992:1434) JämL Jämställdhetslagen (1991:433) LOA Lagen om offentlig anställning (1994:260) RF Regeringsformen (1974:152) ÖNH Överklagandenämnden för högskolan

29 PA-HANDBOKEN 1 1. Utgångspunkter vid rekrytering av lärare (1 3 AO) Universitetets uppdrag såsom det formuleras i högskolelagen och högskoleförordningen, liksom i universitetets måldokument och verksamhetsplan, skall vara utgångspunkt vid rekrytering av lärare. För att uppdraget skall kunna fullgöras krävs att lärarna har hög kompetens. Personalens insatser utgör basen för dagens universitet och lägger grunden till morgondagens. Rekrytering av personal är därför en strategisk kompetensförsörjningsfråga. Universitetets mål är att alltid rekrytera den som är mest lämpad för anställningen. Det innebär att förutom dokumenterade meriter i vetenskapligt och pedagogiskt hänseende skall även en prognos för framtiden göras, så att den anställs, som vid en sammanvägning av samtliga bedömningsgrunder bedöms ha de bästa förutsättningarna att förverkliga verksamhetens mål och främja kvalitet och produktivitet vid universitetet. Av universitetets personalpolitiska program och anställningsordning (AO) framgår att rekrytering inte enbart syftar till att besätta en befattning, utan skall också utgöra en möjlighet att utveckla, förnya och ompröva verksamheten. Det krävs således att bedömningsgrunderna formuleras utifrån ett framtidsperspektiv på ett sådant sätt att de kan ligga till grund för rekryteringsgruppernas bedömning och värdering av de sökandes meriter. Ämnesområdet och eventuell ämnesbeskrivning för en lärarbefattning har avgörande betydelse för meritvärderingen, eftersom de sökandes meriter skall prövas mot det fastställda området och beskrivningen. Det är angeläget att stor omsorg ägnas åt anställningsprofilen och definition av bedömningsgrunderna eftersom de utgör grunden för övriga rekryteringsåtgärder. Erfarenheten visar att brist på tydlighet i dessa avseenden leder till oklarhet om vad som skall anses ha betydelse vid anställningen. Om inte förr blir det uppenbart vid ett överklagande. Det är angeläget att verka för ökad medvetenhet om vikten av en omsorgsfull bedömning av den pedagogiska skickligheten. Detta skall genomsyra hela rekryteringsprocessen. Frågan om hur jämställdhetsfrämjande åtgärder skall beaktas bör behandlas i en inledande diskussion om ämnesbenämning och ämnesbeskrivning. Erfarenheten visar att kvinnor ofta väljer andra forskningsområden och inriktningar än män. En förutsättning för att universitetet, den enskilda fakulteten och institutionen skall kunna leva upp till målen i jämställdhetslag och jämställdhetsplan om jämn könsfördelning inom olika befattningar är en mer medveten och målinriktad rekrytering av det underrepresenterade könet. Ansvariga för rekrytering av lärare skall även särskilt verka för ökad etnisk och kulturell mångfald bland lärarna. (Se kap 9, Beredning av anställningsärenden och Handlingsplan 2003 för främjande av etnisk mångfald bland anställda, UFV 2003/226.) Universitetets målsättning är att alla lärare skall ha forskarutbildning. Det betyder att anställning av lärare utan doktorsexamen normalt skall ske restriktivt. Det är också en målsättning att alla

Anställningsordning. för anställning som och befordran till lärare. vid Stockholms universitet (AOSU)

Anställningsordning. för anställning som och befordran till lärare. vid Stockholms universitet (AOSU) 1 (21) 2010-12-03 Dnr SU 601-3485-10 Anställningsordning för anställning som och befordran till lärare vid Stockholms universitet (AOSU) Fastställd av universitetsstyrelsen 2010-12-03 att gälla fr.o.m.

Läs mer

För utbildning och forskning ska det finnas professorer och lektorer anställda som lärare vid högskolorna.

För utbildning och forskning ska det finnas professorer och lektorer anställda som lärare vid högskolorna. 1 (9) ANSTÄLLNINGSORDNING Högskolestyrelsens beslut 2015-06-03 Dnr 2015/642 A21 Anställningsordning för Högskolan Väst Inledning Vid högskolan ska finnas en anställningsordning med de regler som tillämpas

Läs mer

Anställningsordning vid Högskolan i Gävle. Beslutad av Högskolestyrelsen 2014-12-12 Dnr HIG-STYR 2014/137

Anställningsordning vid Högskolan i Gävle. Beslutad av Högskolestyrelsen 2014-12-12 Dnr HIG-STYR 2014/137 Anställningsordning vid Högskolan i Gävle Beslutad av Högskolestyrelsen 2014-12-12 Dnr HIG-STYR 2014/137 1 Anställningsordning vid Högskolan i Gävle HIG-STYR 2014/137 Inledning Fastställt av Högskolestyrelsen

Läs mer

Anställningsordning vid Högskolan i Gävle

Anställningsordning vid Högskolan i Gävle 1 Marianne Wiktorin Dnr 2011/771 Bil 35 Rektors kansli 2011-05-30 Fastställd av Högskolestyrelsen 2011-06-10 Anställningsordning vid Högskolan i Gävle 1 INLEDNING Vid varje högskola ska högskolestyrelsen

Läs mer

Regler vid rekrytering och befordran av lärare

Regler vid rekrytering och befordran av lärare HÖGSKOLAN I BORÅS REGLER Gemensamma Förvaltningen Personalavdelning 2012-11-22 Dnr 327-12-10 Terese Schoultz Gedda, Personalhandläggare Regler vid rekrytering och befordran av lärare Innehåll 1 Regler

Läs mer

Anställningsordning för Högskolan Kristianstad

Anställningsordning för Högskolan Kristianstad Reviderad och fastställd av högskolestyrelsen 2015-06-11 Reviderad och fastställd av högskolestyrelsen 2013-06-19 Dnr 2012-141-82 Anställningsordning för Högskolan Kristianstad Sida 2 av 22 Innehåll Rekryteringspolicy...

Läs mer

2014-09-19. Med stöd av 2 kap. 2 första stycket 9 p högskoleförordningen (1993:100) (HF) beslutar Lunds universitet om följande anställningsordning.

2014-09-19. Med stöd av 2 kap. 2 första stycket 9 p högskoleförordningen (1993:100) (HF) beslutar Lunds universitet om följande anställningsordning. BESLUT Dnr STYR 2014/676 1 2014-09-19 Universitetsstyrelsen Lunds universitets anställningsordning Med stöd av 2 kap. 2 första stycket 9 p högskoleförordningen (1993:100) (HF) beslutar Lunds universitet

Läs mer

Anställningsordning för anställning som lärare, postdoktorer, doktorander, amanuenser och assistenter

Anställningsordning för anställning som lärare, postdoktorer, doktorander, amanuenser och assistenter Anställningsordning för anställning som lärare, postdoktorer, doktorander, amanuenser och assistenter Fastställd av högskolestyrelsen 2003-06-05, dnr 192-03-10 Reviderad av högskolestyrelsen 2003-12-11,

Läs mer

Dnr: LNU 2012/359. Anställningsordning. för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet. Beslut 2011-12-08 Reviderad 2012-09-27

Dnr: LNU 2012/359. Anställningsordning. för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet. Beslut 2011-12-08 Reviderad 2012-09-27 Dnr: LNU 2012/359 Anställningsordning för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet Beslut 2011-12-08 Reviderad 2012-09-27 Innehåll för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet 1 1 GRUNDLÄGGANDE

Läs mer

ANSTÄLLNINGSORDNING VID ÖREBRO UNIVERSITET

ANSTÄLLNINGSORDNING VID ÖREBRO UNIVERSITET Dnr: ORU 1.2.1-4488/2013 ANSTÄLLNINGSORDNING VID ÖREBRO UNIVERSITET Fastställd av: styrelsen Datum: 2013-12-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Disposition av Anställningsordningen 3. Utgångspunkter

Läs mer

ANSTÄLLNING. Personalenheten Bengt Wirbäck 2003-05-23 Dnr 20-245/03 HANTERINGSANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida. Ett anställningsärendes gång 2

ANSTÄLLNING. Personalenheten Bengt Wirbäck 2003-05-23 Dnr 20-245/03 HANTERINGSANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida. Ett anställningsärendes gång 2 Personalenheten Bengt Wirbäck 2003-05-23 Dnr 20-245/03 ANSTÄLLNING HANTERINGSANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ett anställningsärendes gång 2 Sida Befordran 7 Regler för tidsbegränsade anställningar 7 Företräde

Läs mer

Anställningsordning för Stockholms konstnärliga högskola

Anställningsordning för Stockholms konstnärliga högskola 1/16 Dnr 654/1.2.1/2014 Anställningsordning för Stockholms konstnärliga högskola Beslutad av Organisationskommittén 2013-12-20 Reviderad av högskolestyrelsen 2015-02-16 2/16 Innehållsförteckning Anställningsordning

Läs mer

Att anställa vid LTH LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA LUNDS UNIVERSITET

Att anställa vid LTH LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA LUNDS UNIVERSITET Att anställa vid LTH LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA LUNDS UNIVERSITET ATT ANSTÄLLA VID LTH 3 Förord. Denna handbok ger en översiktlig beskrivning hur anställnings- och befordringsprocesserna för undervisande

Läs mer

Lokalt arbetstidsavtal för lärare

Lokalt arbetstidsavtal för lärare Lokalt arbetstidsavtal för lärare Allmänna utgångspunkter för avtalet De centrala parternas beskrivning av de lokala parternas uppgift är att de lokala parterna skall utnyttja tillgängliga resurser på

Läs mer

Anmälan mot Konungariket Sverige

Anmälan mot Konungariket Sverige Europeiska kommissionen/european Commission B-1049 Bryssel Belgien 2012-07-10 Anmälan mot Konungariket Sverige Sveriges universitetslärarförbund SULF anmäler härmed Konungariket Sverige till Europeiska

Läs mer

Kommittédirektiv. Befattningsstruktur vid universitet och högskolor. Dir. 2006:48. Beslut vid regeringssammanträde den 27 april 2006.

Kommittédirektiv. Befattningsstruktur vid universitet och högskolor. Dir. 2006:48. Beslut vid regeringssammanträde den 27 april 2006. Kommittédirektiv Befattningsstruktur vid universitet och högskolor Dir. 2006:48 Beslut vid regeringssammanträde den 27 april 2006. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall göra en översyn

Läs mer

Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet

Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet Förslag fastställd av Institutionsstyrelsen 2011-10-28 Reviderad 2012-02-13 Reviderad 2015-03-27 Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala

Läs mer

2006-06-29 (senast reviderad 2011-05-04)

2006-06-29 (senast reviderad 2011-05-04) 1 Arbetsordning för undervisande och forskande personal vid Chalmers 1. Chalmers intentioner Chalmers är sedan 1994 en privat högskola, med Chalmers stiftelse som ägare. Verksamheten inom forskning och

Läs mer

1 Avtalets formella grund och tillämpningsområde

1 Avtalets formella grund och tillämpningsområde Fördelning av årsarbetstid för lärare 1 Avtalets formella grund och tillämpningsområde Parterna sluter detta avtal med stöd av ALFA 1 kap. 3 samt bilaga 5. Avtalet innehåller tillägg till och undantag

Läs mer

Anställningsordning vid SLU fr.o.m

Anställningsordning vid SLU fr.o.m 1(10) 2013-06-20 Anställningsordning vid SLU fr.o.m. 2013-10-01 SLU, Box 7070, SE-750 07 Uppsala, Sweden tel: +46 (0)18-67 10 00 VAT nr SE202100-281701 info@slu.se www.slu.se Innehåll 1 Allmänt... 3 2

Läs mer

1 Avtalets formella grund och tillämpningsområde

1 Avtalets formella grund och tillämpningsområde Fördelning av årsarbetstid för lärare 1 Avtalets formella grund och tillämpningsområde Parterna sluter detta avtal med stöd av ALFA 1 kap. 3 samt bilaga 5. Avtalet innehåller tillägg till och undantag

Läs mer

Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet

Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet Reviderad 2012-02-13 Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet Denna arbetsordning syftar till att vara en vägledning för institutionens

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET Naturvetenskapliga fakulteten

GÖTEBORGS UNIVERSITET Naturvetenskapliga fakulteten GÖTEBORGS UNIVERSITET Naturvetenskapliga fakulteten REGLER 2007-11-27 F1 4874/07 Regler för anställning av lärare vid Naturvetenskapliga fakulteten (Anställningsordning) Denna anställningsordning utgör

Läs mer

Dnr 193/2012-200. Anvisningar. till Anställningsordningen för lärare och forskare vid Karolinska Institutet. Giltig från 2012-04-24

Dnr 193/2012-200. Anvisningar. till Anställningsordningen för lärare och forskare vid Karolinska Institutet. Giltig från 2012-04-24 Dnr 193/2012-200 Anvisningar till Anställningsordningen för lärare och forskare vid Karolinska Institutet Giltig från 2012-04-24 Fastställd av rektor den 17 januari samt 24 april 2012 INNEHÅLL 1. INLEDNING...

Läs mer

Denna anvisning innehåller praktisk information och rekommendationer för rekrytering av personal.

Denna anvisning innehåller praktisk information och rekommendationer för rekrytering av personal. Bilaga 2 1(5) till rektors beslut 193/2009 11.11.2009 REKRYTERINGSANVISNING FÖR HELSINGFORS UNIVERSITET Denna anvisning innehåller praktisk information och rekommendationer för rekrytering av personal.

Läs mer

Arbetsordning med regler för delegering vid Stockholms universitet

Arbetsordning med regler för delegering vid Stockholms universitet Dnr SU FV-1.2.1-1557-14 Arbetsordning med regler för delegering vid Stockholms universitet Fastställd av universitetsstyrelsen 2013-04-19 reviderad 2014-05-23 att gälla fr.o.m. 2014-05-23 1 (14) 1. Inledning...

Läs mer

Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier

Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier Likabehandlingsplan 2016-2018 för Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier ALLMÄNNA MÅL Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier ansluter sig till de mål och riktlinjer

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare

Lokalt kollektivavtal om arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare Lokalt kollektivavtal om arbetstid och arbetstidsberoende Parter: Arbetsgivarsidan: Arbetstagarsidan: Uppsala universitet Saco-rådet OFR-S lokala samverkansorgan SEKO, avdelning 5, universitetsklubben

Läs mer

Chalmers tekniska högskolas arbetsordning för undervisande och forskande personal

Chalmers tekniska högskolas arbetsordning för undervisande och forskande personal Dokumentets metadata: Beslut av: Rektor Datum för beslut: 2016-01-18 Dokumentet gäller från och med: 2016-01-01 Dokumentet gäller till och med: Tillsvidare Typ av styrdokument: Arbetsordning Handläggare:

Läs mer

Handbok för rekryteringsprocess för lärare och forskare vid X-högskolan

Handbok för rekryteringsprocess för lärare och forskare vid X-högskolan Handbok för rekryteringsprocess för lärare och forskare vid X-högskolan Beredning av befordran av lärare och anställningar som lärare Dnr... X-högskolan 2012-00-00 Rekrytering, karriär och karriärvägar

Läs mer

2013-10-17. Fakultetens beredningsorgan av anställningsärenden

2013-10-17. Fakultetens beredningsorgan av anställningsärenden 1 (6) Dnr A 10 S 2013/266 Samh ällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen Anställningsordning och allmänna anvisningar vid anställning av lärare vid samhällsvetenskapliga fakulteten Dessa anvisningar ersätter

Läs mer

STATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONENS JÄMSTÄLLDHETSPLAN

STATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONENS JÄMSTÄLLDHETSPLAN Stockholms universitet Statsvetenskapliga institutionen STATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONENS JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2014-2016 Antagen av Institutionsstyrelsen 2014-05-06 Dnr. 320-1.1.2-0085-14 1. Övergripande

Läs mer

Delegation av beslut i anställningsärenden från Områdesnämnden för naturvetenskap, tillika Naturvetenskapliga fakultetsnämnden, eller från dekanus.

Delegation av beslut i anställningsärenden från Områdesnämnden för naturvetenskap, tillika Naturvetenskapliga fakultetsnämnden, eller från dekanus. 1 (6) BESLUT 2012-02-01 ON/FN 2012-05-22 ON/FN (del), rev 2012-12-05 ON/FN rev Bilaga till Delegationsordning Områdeskansliet för naturvetenskap Delegation av beslut i anställningsärenden från Områdesnämnden

Läs mer

2012-04-12 REVIDERAD Läraranställningar vid svenska universitet och högskolor en jämförelse

2012-04-12 REVIDERAD Läraranställningar vid svenska universitet och högskolor en jämförelse 2012-04-12 REVIDERAD Läraranställningar vid svenska universitet och högskolor - en jämförelse Inledning SUHF:s kansli har av SUHF:s arbetsgivargrupp getts i uppdrag att ta fram ett underlag gällande läraranställningar

Läs mer

Policy för anställning och omplacering vid Polismyndigheten i Stockholms län

Policy för anställning och omplacering vid Polismyndigheten i Stockholms län Policy för anställning och omplacering vid Polismyndigheten i Stockholms län Rekrytering av nya medarbetare innebär en stor investering och en långvarig relation. Det är därför viktigt ur alla perspektiv

Läs mer

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga TEKNAT 2014/214 Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga vetenskapsområdet Fastställda av teknisk-naturvetenskapliga

Läs mer

Projekt Lise Meitner ver 2.0 - rekrytering av gästprofessorer och adjungerade professorer av underrepresenterat kön

Projekt Lise Meitner ver 2.0 - rekrytering av gästprofessorer och adjungerade professorer av underrepresenterat kön Projekt Lise Meitner ver 2.0 - rekrytering av gästprofessorer och adjungerade professorer av underrepresenterat kön Bakgrund LU bakgrund PM Jämställdhetsarbete avseende professorer (Nils Danielsson, vicerektor

Läs mer

LÖNEPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR LÖN VID HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Beslutad av Högskolestyrelsen 2004-12-10, omförhandlade lönekriterier 2007-11-06

LÖNEPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR LÖN VID HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Beslutad av Högskolestyrelsen 2004-12-10, omförhandlade lönekriterier 2007-11-06 LÖNEPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR LÖN VID HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Högskolans i Halmstads lönepolicy skall omfatta alla anställda. Lönesättningen skall grundas på arbetets svårighetsgrad, den anställdes utveckling,

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Nationalekonomi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Nationalekonomi Fastställt datum 2013-01-31 Fakultetsstyrelsen Ekonomihögskolan Dnr FAK 2011/629 Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de lokala regler för

Läs mer

Riktlinjer för överklaganden vid Lunds universitet

Riktlinjer för överklaganden vid Lunds universitet BESLUT 1(4) 2010-02-11 LS 2010/103 Rektor Riktlinjer för överklaganden vid Lunds universitet Överklagbara beslut Vissa av de beslut som universitetet fattar kan överklagas. I de flesta fall sker överklaganden

Läs mer

Anvisningar för sökande avseende universitetslektor vid HT-fakulteterna

Anvisningar för sökande avseende universitetslektor vid HT-fakulteterna PM 2012-04-11 m. ändr. 2015-02-12 Dnr HT 2012/200 A 10 1 Fakultetsstyrelsens arbetsutskott Anvisningar för sökande avseende universitetslektor vid HT-fakulteterna Observera att ansökningar endast tas emot

Läs mer

2.2 Examina Högskoleexamina med år, ämne, plats. Kopia av bevis endast avseende högsta examen bifogas. Docentkompetens. Kopia av bevis bifogas.

2.2 Examina Högskoleexamina med år, ämne, plats. Kopia av bevis endast avseende högsta examen bifogas. Docentkompetens. Kopia av bevis bifogas. BESLUT 2011-03-14 Dnr SU 601-0358-11 Handläggare: Ann-Charlotte Östblom Personalspecialist Personalavdelningen Mall för ansökan om anställning som lärare vid Stockholms universitet. Gäller även ansökan

Läs mer

Lokalt avtal om arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare vid Mittuniversitetet

Lokalt avtal om arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare vid Mittuniversitetet Dnr MIUN 2011/641 1(6) Lokalt avtal om arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare vid Mittuniversitetet 1 Bemyndigande Avtalet sluts med stöd av ALFA 1 kap 4 samt bilaga 5. 2 Tillämpningsområde

Läs mer

Kungliga tekniska högskolan

Kungliga tekniska högskolan Kungliga tekniska högskolan Kungl Tekniska Högskolan FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Dnr 930-1196-98 1998-12-21 Doss 151 Parter Arbetsgivarsidan Jaak Berendson KTH Sven Englund KTH Arbetstagarsidan Anders J Thor

Läs mer

Handläggningsordning för prövning och erkännande av högskolepedagogiska meriter Fastställd av Rektor 2014-06-17. Dnr L 2014/85

Handläggningsordning för prövning och erkännande av högskolepedagogiska meriter Fastställd av Rektor 2014-06-17. Dnr L 2014/85 Handläggningsordning för prövning och erkännande av högskolepedagogiska meriter Fastställd av Rektor 2014-06-17. Dnr L 2014/85 Sida 3 (11) Bakgrund Under perioden 2002 2010 angavs i högskoleförordningen

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2013 (inklusive konkreta mål för likabehandling av studenter och åtgärdsprogram mot sexuella trakasserier)

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2013 (inklusive konkreta mål för likabehandling av studenter och åtgärdsprogram mot sexuella trakasserier) JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2013 (inklusive konkreta mål för likabehandling av studenter och åtgärdsprogram mot sexuella trakasserier) Jämställdhet Institutionen för Medicinsk Biokemi och Mikrobiologi (IMBIM) Uppsala

Läs mer

HF kapitel 2 2 / / Vidare ska styrelsen själv besluta / / om en anställningsordning.

HF kapitel 2 2 / / Vidare ska styrelsen själv besluta / / om en anställningsordning. HF kapitel 2 2 / / Vidare ska styrelsen själv besluta / / om en anställningsordning. 1 Undantag kan förekomma, exempelvis vid tillämpning av bestämmelserna i Lagen om anställningsskydd (LAS). 2 Undantaget

Läs mer

Yttrande över betänkandet Trygghet och attraktivitet en forskar-karriär för framtiden (SOU 2016:29) - Rekryteringsstrategigruppens synpunkter

Yttrande över betänkandet Trygghet och attraktivitet en forskar-karriär för framtiden (SOU 2016:29) - Rekryteringsstrategigruppens synpunkter Bilaga till rektorsbeslut 2016-06-14 (KI:s dnr 1-272/2016) Datum 2016-06-07 Yttrande över betänkandet Trygghet och attraktivitet en forskar-karriär för framtiden (SOU 2016:29) - Rekryteringsstrategigruppens

Läs mer

Att bli DOCENT vid LiTH. Anvisningar, kommentarer och råd Lars Eldén (Tidigare versioner: Dan Loyd, Ulf Nilsson)

Att bli DOCENT vid LiTH. Anvisningar, kommentarer och råd Lars Eldén (Tidigare versioner: Dan Loyd, Ulf Nilsson) Att bli DOCENT vid LiTH Anvisningar, kommentarer och råd Lars Eldén (Tidigare versioner: Dan Loyd, Ulf Nilsson) LiTHs syn på docentkompetens Det ökar LiTH:s vetenskapliga kompetens inom grundutbildning,

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Byggteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Byggteknik Fastställt datum 2014-09-12 Fakulteten för teknik Dnr 2014/294 Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de lokala regler för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14.

Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14. Fakulteten för skogsvetenskap Forskarutbildningen Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14. Innehåll 1. Allmänt 2. Utlysning och antagning

Läs mer

Licentiatexamen För licentiatexamen ska följande mål vara uppfyllda:

Licentiatexamen För licentiatexamen ska följande mål vara uppfyllda: Fastställd datum 2012-05-03 Dnr FAK 2012/128 Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap (FHSAB) Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning

Läs mer

Antagningsordning vid Högskolan i Skövde

Antagningsordning vid Högskolan i Skövde Antagningsordning vid Högskolan i Skövde föreskrifter för antagning till utbildning på forskarnivå Antagningsordningen är fastställd av högskolestyrelsen 2011-01-20 och träder i kraft samma datum. Revidering

Läs mer

Att bedöma. pedagogisk skicklighet

Att bedöma. pedagogisk skicklighet Att bedöma pedagogisk skicklighet Hur bedömer jag pedagogisk skicklighet? Vi blir allt fler som har anledning att ställa oss den frågan. Visad pedagogisk skicklighet är numera ett behörighetskrav vid anställning

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll Övergripande bedömningsgrunder... 3 universitetslektor

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET 1 Humanistiska fakulteten Enligt humanistiska fakultetens delegationsordning fattar fakultetsnämnden beslut

GÖTEBORGS UNIVERSITET 1 Humanistiska fakulteten Enligt humanistiska fakultetens delegationsordning fattar fakultetsnämnden beslut GÖTEBORGS UNIVERSITET 1 Humanistiska fakulteten 2007-06-07 Enligt humanistiska fakultetens delegationsordning fattar fakultetsnämnden beslut 1. om anslagsframställningar, årsredovisningar, budget, verksamhetsberättelse

Läs mer

Rekryteringsordning inom Göteborgs Stad samt stödtext

Rekryteringsordning inom Göteborgs Stad samt stödtext 1 (7) Personalstrategiska enheten MEDDELANDE NR 1/10 Arbetsrätt och förhandling 2010-05-07 Dnr 346/10 Till Göteborgs Stads förvaltningar Rekryteringsordning inom Göteborgs Stad samt stödtext Rekryteringsordning

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Miljövetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Miljövetenskap Fastställt datum 2012-05-09 Fakultetsnämnd FNT Dnr FAK 2012/157 Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de lokala regler för utbildning på forskarnivå

Läs mer

CHECKLISTA I SAMBAND MED UTLYSNING AV ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR, UNIVERSITETSLEKTOR

CHECKLISTA I SAMBAND MED UTLYSNING AV ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR, UNIVERSITETSLEKTOR CHECKLISTA I SAMBAND MED UTLYSNING AV ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR, UNIVERSITETSLEKTOR Ansökan skickas via e-mail till respektive handläggare på (Rekryteringsenheten) Ansvarig Fyll i datum (beräknad tid)

Läs mer

Anställningsordning för Uppsala universitet

Anställningsordning för Uppsala universitet UFV 2010/1842 Anställningsordning för Uppsala universitet Föreskrifter för läraranställningar, rekrytering och befordran av lärare. Gäller från och med den 9 november 2012. Fastställd av konsistoriet 2012-11-09

Läs mer

Antagningsordning GIH

Antagningsordning GIH Diarienummer: 40-355/11 Datum: 2013-12-05 Beslutad av HS 2013-12-05 Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen 1 Box 5626 114 86 Stockholm Tel 08 402 22 00 Fax 08 402 22 80 www.gih.se info@gih.se 2(12)

Läs mer

BESLUT 2009-03-26 Dnr Mahr 50-2009/244

BESLUT 2009-03-26 Dnr Mahr 50-2009/244 Malmö högskola / Gemensam förvaltning Jonas Alwall Arbetsgruppen för studentinflytandepolicy vid Malmö högskola 1(9) BESLUT 2009-03-26 Dnr Mahr 50-2009/244 Studentinflytandepolicy för Malmö högskola Inledning

Läs mer

CHECKLISTA I SAMBAND MED UTLYSNING AV ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR, UNIVERSITETSLEKTOR

CHECKLISTA I SAMBAND MED UTLYSNING AV ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR, UNIVERSITETSLEKTOR CHECKLISTA I SAMBAND MED UTLYSNING AV ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR, UNIVERSITETSLEKTOR Ansökan skickas via e-mail till respektive handläggare på (Rekryteringsenheten) Ansvarig Fyll i datum (beräknad tid)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (2010:800); SFS 2011:189 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skollagen

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll universitetslektor samt biträdande universitetslektor

Läs mer

Helsingfors universitet Juridiska fakulteten

Helsingfors universitet Juridiska fakulteten Godkänd vid fakultetsrådets möte 21.5.2013 Punkt 5 Bilaga A Helsingfors universitet Juridiska fakulteten Anvisning om grunder för bedömningen av behörighetsvillkoren för anställning som professor vid Juridiska

Läs mer

Lönen som styrmedel Regler och riktlinjer för lönesättning

Lönen som styrmedel Regler och riktlinjer för lönesättning Lönen som styrmedel Regler och riktlinjer för lönesättning Karolinska Institutet, 2016-01-01 Ersätter Lönepolicy 2012-10-01, Dnr 5344/2012-200 Lönen som styrmedel INNEHÅLL 1. Lönebildning och lönesättning

Läs mer

Besluts- och handläggningsordning för konsistoriet vid Karolinska Institutet

Besluts- och handläggningsordning för konsistoriet vid Karolinska Institutet Besluts- och handläggningsordning för konsistoriet vid Karolinska Institutet Fastställd av konsistoriet 2015-11-30 Dnr: 1-705/2015 Gäller från och med 2016-01-01 Besluts- och handläggningsordning för konsistoriet

Läs mer

Information rörande forskarutbildningen vid Dans och Cirkushögskolan

Information rörande forskarutbildningen vid Dans och Cirkushögskolan Information rörande forskarutbildningen vid Dans och Cirkushögskolan Mer utförlig information rörande doktoranders rättigheter och skyldigheter finns att hämta på http://www.doktorandhandboken.nu Syftet

Läs mer

LÖNEAVTAL Tjänstemän i Bemanningsföretag

LÖNEAVTAL Tjänstemän i Bemanningsföretag LÖNEAVTAL Tjänstemän i Bemanningsföretag AVTAL TECKNAT 2016 Giltighetstid: 2016-05-01 2017-04-30 Akademikerförbunden Innehållsförteckning Löner Unionen... 3 Förhandlingsordning vid lönerevision Unionen...

Läs mer

Sveriges Lantbruksuniversitet

Sveriges Lantbruksuniversitet Sveriges Lantbruksuniversitet Lokala avtal Arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för forskare/lärare m fl. Avtalet gäller med stöd av bilaga 5 ALFA (för lärare) samt med stöd av 4 kap. ALFA (för

Läs mer

Mall för ansökan 1 ANSÖKAN 2 CV

Mall för ansökan 1 ANSÖKAN 2 CV Mall för ansökan (utdrag ur Kompletterande riktlinjer Anställningsordning) Detta avsnitt är en anvisning till sökande för anställning som professor, lektor, postdoktor och adjunkt. Bilagan gäller även

Läs mer

Riktlinjer gällande bisysslor vid Luleå tekniska universitet

Riktlinjer gällande bisysslor vid Luleå tekniska universitet Riktlinjer gällande bisysslor vid Luleå tekniska universitet 1. Inledning I Luleå tekniska universitets (LTU) uppdrag ingår att samverka med såväl näringslivet som samhället i övrigt. Många lärare, forskare

Läs mer

Anställningsordning för lärare

Anställningsordning för lärare Diarienummer: Ö 2015/201 Datum: 2015-03-30 Författare: Marie-Louise Schüssler Beslutat av: Högskolestyrelsen Datum: 2015-04-23 Giltighetstid: Tillsvidare 1(15) Personalchef Marie-Louise Schüssler Anställningsordning

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2013-09-10 Dnr: UmU 500-953-13. Typ av dokument:

Regler för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2013-09-10 Dnr: UmU 500-953-13. Typ av dokument: Regler för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2013-09-10 Dnr: UmU 500-953-13 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Regel Rektor 2013-09-15

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå 2016

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå 2016 1(9) SLU ID:ua.2016.1.1.1-438 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Forskning och utbildning på forskarnivå Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Styrelsen Avdelning/kansli: Planeringsavdelningen Handläggare:

Läs mer

Antagningsordning för Lunds Tekniska Högskola vid Lunds universitet

Antagningsordning för Lunds Tekniska Högskola vid Lunds universitet 2007-06-11 1(9) Dnr: LTH 2007/446 Universitetsstyrelsen Antagningsordning för vid Lunds universitet Enligt bestämmelser i högskoleförordningen (HF 6 kap. 3 ) skall styrelsen för varje universitet och högskola

Läs mer

Förhandlingsprotokoll 2010-11-09. Förhandlingsprotokoll 2000-12-20. Förhandlingsprotokoll 1996-02-01

Förhandlingsprotokoll 2010-11-09. Förhandlingsprotokoll 2000-12-20. Förhandlingsprotokoll 1996-02-01 Överenskommelse av den 24 juli 1996 med ändringar den 20 december 2000 och den 9 november 2010 mellan Fastigo, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation Unionen Fackförbundet SKTF Ledarna AiF, Akademikerförbunden

Läs mer

Ny Diskrimineringslag...3 Diskrimineringsgrunderna...3 Tillsyn...4 Påföljder...4 Jämställdhetsplan och handlingsplan...5 Lönekartläggning...

Ny Diskrimineringslag...3 Diskrimineringsgrunderna...3 Tillsyn...4 Påföljder...4 Jämställdhetsplan och handlingsplan...5 Lönekartläggning... Jämställdhetsplan Jämställdhetsplanen är framtagen i samverkan med de fackliga organisationerna i Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-29 Distribueras av personalavdelningen INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Lokalt avtal om arbetstid för lärare vid Högskolan i Kalmar

Lokalt avtal om arbetstid för lärare vid Högskolan i Kalmar 1999-07-15 Lokalt avtal om arbetstid för lärare vid Högskolan i Kalmar 1 Allmänt Detta avtal tecknas med stöd i Allmänt löne- och förmånsavtal (ALFA) 1 kap. 3 samt bilaga 5. Där ingenting annat anges gäller

Läs mer

En information om avtalets innebörd lämnas till samtliga tjänstemän. Arbetsgivaren och berörd lokal tjänstemannapart anordnar en sådan information.

En information om avtalets innebörd lämnas till samtliga tjänstemän. Arbetsgivaren och berörd lokal tjänstemannapart anordnar en sådan information. Löneavtal Inledning Det traditionella centrala löneavtalet anger hur löneökningarna ska räknas fram, till exempel i kronor, procent och fördelning av potter. Detta avtal är ett alternativ och anger inte

Läs mer

ANSTÄLLNINGSORDNING. anställning och befordran av lärare. reviderad 2013-02-18

ANSTÄLLNINGSORDNING. anställning och befordran av lärare. reviderad 2013-02-18 ANSTÄLLNINGSORDNING anställning och befordran av lärare reviderad 2013-02-18 Styrdokument: Beslut US 2013-02-18 Dnr C 2013/295 Ersätter Dnr C 2012/258 Giltighetstid fr o m 2013-02-18 T o m Tillsv. Ansvarig

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå i kriminologi senast reviderad 12-05-02

Studieplan för utbildning på forskarnivå i kriminologi senast reviderad 12-05-02 Studieplan för utbildning på forskarnivå i kriminologi senast reviderad 12-05-02 1. Mål för utbildningen Utbildningen på forskarnivå i kriminologi syftar till att ge den studerande fördjupade kunskaper

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogik Ämnesbeskrivning

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogik Ämnesbeskrivning Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt i universietets lokala regler för utbildning på forskarnivå. I universitetets arbets-, besluts- och delegationsordningar

Läs mer

Anställningsordningen finns tillgänglig via universitetets elektroniska lokala regelsamling (webbadress: http://regelverk.liu.se).

Anställningsordningen finns tillgänglig via universitetets elektroniska lokala regelsamling (webbadress: http://regelverk.liu.se). 2012-12-07 BILAGA Dnr LiU-2012-01933 USP 2012-6.8 1(17) Anställningsordning Enligt 2 kap 2 9 p högskoleförordningen (HF) ska universitetsstyrelsen besluta om en anställningsordning. Universitetsstyrelsen

Läs mer

Lokala regler för indragning av doktorands resurser

Lokala regler för indragning av doktorands resurser Lokala regler för indragning av doktorands resurser Fastställd 2014-10-06 av Rektor Gäller från 2014-10-06 Innehåll Inledning 3 Innebörden av beslut om indragning av resurser 3 Handledning och individuell

Läs mer

Diskrimineringslag (2008:567) och ändringar fr.o.m. den 1 januari 2015

Diskrimineringslag (2008:567) och ändringar fr.o.m. den 1 januari 2015 Diskrimineringslag (2008:567) och ändringar fr.o.m. den 1 januari 2015 1 kap. Inledande bestämmelser Lagens ändamål 1 /Upphör att gälla U:2015-01-01/ Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering

Läs mer

Anställningsordning för lärare

Anställningsordning för lärare Diarienummer: GIH 2016/18 Datum: 2016-04-22 Författare: Marie-Louise Schüssler Beslutat av: Högskolestyrelsen Giltighetstid: tillsvidare Anställningsordning för lärare Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen

Läs mer

Forskningsmeritering en orsak till tidsbegränsade anställningar

Forskningsmeritering en orsak till tidsbegränsade anställningar STATISTISK ANALYS 1(10) Avdelning / löpunmmer 2014-10-14 / 8 Analysavdelningen Handläggare Per Gillström 08-563 085 16 per.gillstrom@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av formerna

Läs mer

Handlingsplan för ökad jämställdhet i rekryteringsprocessen för högre akademiska anställningar

Handlingsplan för ökad jämställdhet i rekryteringsprocessen för högre akademiska anställningar Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap PROMEMORIA 2016-06-08 SLU ID: SLU.ua2016.1.1.1-1284 Handlingsplan för ökad jämställdhet i rekryteringsprocessen för högre akademiska anställningar Syfte

Läs mer

Anställningsordning. för anställning som och befordran till lärare. vid Stockholms universitet (AOSU)

Anställningsordning. för anställning som och befordran till lärare. vid Stockholms universitet (AOSU) 1 (23) 2015-05-22 SU FV-2.3.1.2-1370-15 Anställningsordning för anställning som och befordran till lärare vid Stockholms universitet (AOSU) Fastställd av universitetsstyrelsen 2015-05-22. Ersätter tidigare

Läs mer

ORGANISATION FÖR LÄRARES KARRIÄRUPPDRAG

ORGANISATION FÖR LÄRARES KARRIÄRUPPDRAG Sida 1 (6) Personalavdelningen/FoUenheten 2014-03-04 ORGANISATION FÖR LÄRARES KARRIÄRUPPDRAG Kvalifikationskrav, mål och ansvarsbeskrivningar samt fördelning from ht 2014 Beslutas att förvaltningen, utifrån

Läs mer

Lönepolicy. med kriterier, tillämpningar, samt handlingsplan för åren 2014-2016. Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-xx-xx, paragraf xx 2014-04-29

Lönepolicy. med kriterier, tillämpningar, samt handlingsplan för åren 2014-2016. Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-xx-xx, paragraf xx 2014-04-29 A Lönepolicy med kriterier, tillämpningar, samt handlingsplan för åren 2014-2016 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-xx-xx, paragraf xx 2014-04-29 Inledning Dorotea kommuns samtliga verksamheter har till

Läs mer

Lokal examensordning vid Luleå tekniska universitet

Lokal examensordning vid Luleå tekniska universitet Lokal examensordning vid Luleå tekniska universitet Luleå tekniska universitet Studentservice 1 Luleå tekniska universitets lokala examensordning... 2 2 Nationella bestämmelser om examina... 2 3 Förkunskapsnivå

Läs mer

Riktlinjer för rekrytering

Riktlinjer för rekrytering RIKTLINJER Datum Antagen av Kommunstyrelsen Reviderad datum Paragraf 232 1(17) Riktlinjer för rekrytering 2(17) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte och mål... 3 Proaktiv rekrytering... 3 Jämställdhet

Läs mer

Sammanhållen karriär som klinisk forskare/forskande kliniker (läkare)

Sammanhållen karriär som klinisk forskare/forskande kliniker (läkare) Sammanhållen karriär som klinisk forskare/forskande kliniker (läkare) vid UmU och VLL Landsting Forskar AT läkare (postdoc el. doktorand) Bilaga 1 Månaderna betalas ur handledares anslag (inkl ALF) eller

Läs mer

Regler vid rekrytering och befordran av lärare

Regler vid rekrytering och befordran av lärare HÖGSKOLAN I BORÅS REGLER Verksamhetsstöd/HR Terese Schoultz Gedda, Personalhandläggare 2014-07-01 Dnr 603-14 Fastställd av rektor 2012-11-22, dnr 327-12-10 Reviderad av rektor 2014-02-10, dnr 82-14 Reviderad

Läs mer

Anställningsordning för lärare vid Karolinska Institutet

Anställningsordning för lärare vid Karolinska Institutet Dnr 4976/2012-200 Anställningsordning för lärare vid Karolinska Institutet Fastställd av Konsistoriet vid Karolinska Institutet den 20 februari 2012 Reviderad av Konsistoriet den 11 oktober 2012 INNEHÅLL

Läs mer

Att sätta lön vid lönerevision

Att sätta lön vid lönerevision 1 (7) BESLUT 2012-05-16 Dnr SU 609-1594-12 Personalchefen Att sätta lön vid lönerevision Stockholms universitet Telefon: 08-16 20 00 Universitetsvägen 10 A 106 91 Stockholm 2 (7) Innehåll Inledning...

Läs mer

IT-fakultetsnämnden. Föreskrifter inom fakultetsnämndens verksamhetsområde BESLUT. Delegationsordning för IT-fakulteten

IT-fakultetsnämnden. Föreskrifter inom fakultetsnämndens verksamhetsområde BESLUT. Delegationsordning för IT-fakulteten IT-fakultetsnämnden BESLUT 2010-06-03 Dnr A10 2544/10 Delegationsordning för IT-fakulteten " Fakultetsnämnden ska inom sitt område ansvara för forskning, utbildning och samverkan med samhälle och näringsliv.

Läs mer