Anställningsordning för anställning som lärare, postdoktorer, doktorander, amanuenser och assistenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anställningsordning för anställning som lärare, postdoktorer, doktorander, amanuenser och assistenter"

Transkript

1 Anställningsordning för anställning som lärare, postdoktorer, doktorander, amanuenser och assistenter Fastställd av högskolestyrelsen , dnr Reviderad av högskolestyrelsen , dnr , dnr , dnr , dnr , dnr

2 INNEHÅLL 1. Grundläggande bestämmelser Lärarkategorier Behörighet vid anställning Professor Lektor Adjunkt Seniora lärare Postdoktor Bedömningsgrunder vid anställning Förfarande vid anställning Jämställdhet Handläggningsordning för anställningsärenden Anställningsunderlag och anställningsprofil Utannonsering av läraranställning Kallelse Ansökan Sakkunniga De sakkunnigas utlåtanden Bedömning av sökande Beslutsinstanser Befordringsärenden Ansökan om befordran Behörighet och bedömningsgrunder Handläggningsordning för befordringsärenden Beslutsnivåer Tidsbegränsade anställningar Anställningsform Lärare inom konstnärlig verksamhet Adjungerad professor Gästprofessor Seniora lärare Postdoktor Doktorand, assistent och amanuens Doktorand Antagning till forskarutbildning Anställningsunderlag Urval Anställningsbeslut Institutionstjänstgöring Förlängning av anställning Assistent och amanuens Övriga bestämmelser Överklagande Att avbryta ett anställningsförfarande

3 Förkortningar HL Högskolelagen (1992:1434) HF Högskoleförordningen (1993:100) Utdrag ur högskoleförordningen samt annan övrig lag- och avtalstext anges i kursiv stil, övrig text är högskolans lokala tillämpningsföreskrifter. Styrelsen vid Högskolan i Borås har med stöd av 2 kap. 2 högskoleförordningen (1993:100) samt 5 kap. 4 styrelsens organisations- och beslutsordning (SOB) beslutat att följande anställningsordning ska gälla vid Högskolan i Borås. 3

4 1. GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER 1.1 Lärarkategorier Vid Högskolan i Borås ska följande lärarkategorier finnas; professor (inbegripet adjungerad professor, gästprofessor och senior professor), lektor (inbegripet senior lektor), universitetsadjunkt (inbegripet senior adjunkt) samt postdoktor Lärarkategorin lektorer ska vid Högskolan i Borås benämnas universitetslektorer. 1.2 Behörighet vid anställning Professor Behörig att anställas som professor inom annat än konstnärlig verksamhet är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Behörig att anställas som professor inom konstnärlig verksamhet är den som har visat såväl konstnärlig som pedagogisk skicklighet. Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga eller konstnärliga skickligheten. Varje högskola bestämmer i övrigt själv vilka bedömningsgrunder som ska tillämpas vid anställning av en professor.( HF 4 kap 3 ) För att kunna anställas som professor ska den sökande uppfylla följande kvalifikationskrav (utöver kraven i HF 4 kap 3 ): - dokumenterad vetenskaplig eller konstnärlig skicklighet - dokumenterad pedagogisk skicklighet - genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande minst 10 veckors heltidsstudier eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper Lektor Behörig att anställas som lektor är 1. inom annat än konstnärlig verksamhet, den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, och 2. inom konstnärlig verksamhet, den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt konstnärlig doktorsexamen, visat konstnärlig skicklighet eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. 4

5 Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden enligt första stycket. Varje högskola bestämmer i övrigt själv vilka bedömningsgrunder som ska tillämpas vid anställning av en lektor.( HF 4 kap 4 ) För att kunna anställas som universitetslektor ska den sökande uppfylla följande kvalifikationskrav (utöver kraven i HF 4 kap 4 ): - dokumenterad vetenskaplig skicklighet, konstnärlig skicklighet eller annan yrkesskicklighet - dokumenterad pedagogisk skicklighet - genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande minst 10 veckors heltidsstudier eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper Adjunkt Behörig att anställas som adjunkt är den som har: - avlagt examen från grundläggande högskoleutbildning på magisternivå eller ha motsvarande vetenskapliga kompetens - dokumenterat intresse för vetenskapligt eller konstnärligt arbete - dokumenterad pedagogisk skicklighet - genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande minst 10 veckors heltidsstudier eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper Rektor kan efter förslag från prefekt besluta om undantag från kravet på avlagd examen från grundläggande högskoleutbildning på magisternivå eller motsvarande kompetens Seniora lärare Återanställning efter fyllda 67 år, som endast kan ske på nedanstående villkor, ska göras för viss tid med stöd av LAS 5 p 4. Anställning av före detta professorer och andra lärare ska således inte grundas på högskoleförordningen. Benämning av lärare som anställs efter 67 års ålder är senior professor, senior lektor och senior adjunkt. Behörighetsvillkoren för anställning som senior lärare är desamma som för tillsvidareanställda lärarkategori, (jmf 1.2 och 1.3 dock med undantag för kravet om högskolepedagogisk utbildning). (Rektors beslut dnr ) Postdoktor Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, och som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl menas avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter. Parternas utgångspunkt är att anställning som postdoktor avser arbete på heltid. 5

6 (Förhandlingsprotokoll vid slutande av avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor, 2) Övriga behörighetsgrunder för anställning av postdoktor bestäms vid varje rekrytering av rekryterande chef Vid anställning av universitetsadjunkt, likväl som enligt Högskoleförordningen gäller vid anställning av professor och lektor, ska lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden Vetenskaplig skicklighet visas genom egen forskning men också genom planering och ledning av forskning. Konstnärlig skicklighet visas genom eget konstnärligt arbete, men också genom planering och ledning av konstnärligt arbete. (Dnr ) Pedagogisk skicklighet omfattar skicklighet i planering, genomförande och utvärdering av utbildning på grundläggande nivå och/eller forskarutbildningsnivå. Det krävs att den pedagogiska skickligheten är väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas Ytterligare behörighetskrav kan vara motiverade av anställningens särskilda beskaffenhet, exempelvis ledarförmåga om det gäller en läraranställning som är förenad med chefskap för en arbetsenhet. FoU-nämnden, Lärarutbildningsnämnden eller Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete beslutar om ytterligare behörighetskrav. (Dnr ) 1.3 Bedömningsgrunder vid anställning Innan ett anställningsförfarande gällande universitetslektor eller professor inleds, ska FoU-nämnden, Lärarutbildningsnämnden eller Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete bestämma vilken vikt de olika bedömningsgrunderna ska tillmätas. Denna bedömning görs av respektive nämnd efter det att ärendet anmälts av prefekten vid berörd institution. Beslutet ska återges i anställningsprofilen (se nedan under p 2.2) Vid värdering av vetenskaplig, konstnärlig respektive pedagogisk skicklighet som bedömningsgrunder ska de definitioner som uppställts ovan under 1.2 Behörighet tillämpas. Vad gäller pedagogisk skicklighet ska dessutom följande bedömningsgrunder gälla: - breda, gedigna och aktuella kunskaper i ämnet - förmåga att strukturera och organisera ämnets kunskapsområde i kurser och i den egna undervisningen, - förmåga att förmedla engagemang och intresse för ämnet, - förmåga att aktivera studenterna till eget självständigt lärande, - förmåga till kommunikation med studenterna, - förmåga till helhetssyn och förnyelse. Särskild vikt ska fästas vid aktiva insatser i fråga om olika slag av pedagogiskt utvecklingsarbete. (Dnr ) 6

7 1.3.3 De av nämnderna utsedda Tillsättningsutskottet, Beredningsutskottet eller Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete bedömer om anställning kan förordas eller inte med hänsyn till om den sökande uppfyller behörighetskraven som anges ovan för professor, universitetslektor och universitetsadjunkt. För att kunna göra en bedömning av huruvida sökanden uppfyller kraven om genomförd högskolepedagogisk utbildning, inklusive prövning av "motsvarande" ska ämneskunnig pedagogisk expertis anlitas. (Dnr ) Administrativ skicklighet visas genom förmåga till övergripande verksamhetsplanering och ledning av personal samt genom förmåga till samarbete Förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete visas genom populärvetenskaplig verksamhet, t ex medverkan i folkbildningsarbete, utgivning av populärvetenskapliga skrifter samt genom deltagande i offentlig debatt som berör det aktuella ämnet. 2 FÖRFARANDE VID ANSTÄLLNING 2.1 Jämställdhet Om en grupp av personer ska lämna förslag på sökande som bör komma i fråga för en anställning som lärare, ska kvinnor och män vara jämställt representerade i gruppen. Detta gäller dock inte om det finns synnerliga skäl. (HF 4 kap 5 ) Jämställdhetsaspekter ska konsekvent beaktas. Detta gäller såväl vid sammansättningen av olika organ som vid prövningen av meriteringen för sökande av olika kön till läraranställningar Om ett av könen är underrepresenterat med mindre än 40 procent av den berörda kategorin arbetstagare på en arbetsplats, anses detta kön enligt praxis vid Högskolan i Borås vara underrepresenterat. Som arbetsplats ska gälla respektive institution/enhet Det ankommer på Tillsättningsutskottet, Beredningsutskottet eller Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete att pröva anställningsärende utifrån jämställdhetsaspekten och att dokumentera resultatet av denna prövning. (Dnr ) När en kvinna och en man är huvudkonkurrenter om en anställning, och deras meriter bedöms vara jämbördiga eller i huvudsak jämbördiga, ska den sökande som företräder underrepresenterat kön i första hand komma i fråga för anställning. 2.2 Handläggningsordning för anställningsärenden FoU-nämnden, Lärarutbildningsnämnden och Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete har ansvar för beredning av anställningsärenden. I de fall nämnderna har inrättat utskott för att bereda dessa ärenden har utskotten nämndernas ansvar och beslutsbefogenheter om inte respektive nämnd beslutar annat. Detta innebär att vid Högskolan i Borås gäller 7

8 följande. Tillsättningsutskottet ansvarar för beredning av läraranställningsärenden vad gäller anställning som professor, universitetslektor och postdoktor. Beredningsutskottet ansvarar för beredningen av universitetsadjunkter. Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete ansvarar för beredning av läraranställningar vad gäller professor, universitetslektor och universitetsadjunkt på konstnärlig grund. Respektive utskott har även befogenhet att fatta beslut om - anställningsprofil för universitetslektorer och universitetsadjunkter - förslag på sakkunniga - förslag på vem som ska anställas. Respektive utskott alternativt Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete kan delegera till sin respektive ordförande att fatta beslut om förslag på sakkunniga. Rektor fattar beslut om anställningsprofil för professor. (Dnr ) Tillsättningsutskottets, Beredningsutskottets och Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbetes ordförande får besluta om kompletterande utredningsåtgärder i anställningsärenden samt bestämma att ytterligare personer ska inbjudas att med närvaro- och yttranderätt delta i nämndens eller beredningsorganets behandling av ärendet Efter avslutad behandling i Tillsättningsutskottet, Beredningsutskottet och Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete lämnar berörd personalhandläggare beslutsförslag till rektor. (Dnr ) När det gäller handläggning av seniora lärare sker detta genom ett förenklat förfarande då det gäller återanställning av lärare som fyllt 67 år. Prefekt lämnar anställningsunderlag till personalhandläggare som tillser att anställningsbeslut skrivs. 2.3 Anställningsunderlag och anställningsprofil Initiativ till att inleda ett förfarande för att anställa en lärare tas normalt av institutionen vilken utformar ett anställningsunderlag som ska innehålla en redogörelse för anställningsbehov, finansieringsmöjligheter samt vilket rekryteringsförfarande som bör tillämpas. Anställningsunderlaget ligger till grund för rektors beslut om att inleda tillsättningsförfarande. Underlaget ska föredras för rektor av ansvarig handläggare vid personalavdelningen Innan en anställning som professor annonseras ut, ska rektor fastställa anställningsprofil. För andra läraranställningar än professor fattar respektive nämnd, alternativt utskott eller ordförande i utskott efter delegation beslut om anställningsprofil. Anställningsprofilen ska ligga till grund för utannonseringen av befattningen. I anställningsprofilen ska anges: - ämnesområdet för anställningen - behörighetskraven - bedömningsgrunderna och deras relativa vikt - de arbetsuppgifter som i första hand ska ingå i befattningen. (Dnr ) 8

9 2.3.3 Ämnesområdet för en läraranställning ska komma till klart uttryck genom ämnesbenämningen. Tydlighet i fråga om ämnesområdet måste därför eftersträvas genom en adekvat ämnesbenämning. Vid behov kan ämnesinnehållet förtydligas genom en s k ämnesbeskrivning. Det måste råda saklig överensstämmelse mellan ämnesbenämning och en eventuell ämnesbeskrivning. 2.4 Utannonsering av läraranställning En myndighet som avser att anställa en arbetstagare ska på något lämpligt sätt informera om detta så att de som är intresserade av anställningen kan anmäla det till myndigheten inom en viss tid. Första stycket behöver inte tillämpas vid anställning som beräknas vara högst sex månader. (Anställningsförordningen 6 och 7.) Alla anställningar som överstiger sex månader ska anmälas till Arbetsförmedlingen samt anslås på högskolans anslagstavla. Lediga anställningar ska även annonseras på höghögskolans webbplats samt vid behov i andra lämpliga medier. Ansökningstiden bör vara minst tre veckor Om inte någon sökande anmäler sig till utannonserad läraranställning inom ansökningstiden föreslår berörd prefekt lämplig åtgärd till rektor. 2.5 Kallelse En högskola får kalla en person till anställning som professor om anställningen av personen är av särskild betydelse för en viss verksamhet vid högskolan. Om en högskola kallar en person till anställning, ska skälen för varför anställningen är av särskild betydelse för högskolan dokumenteras. Endast den som har behörighet för anställningen enligt 3 får anställas genom kallelse. Beslut om att kalla en person till anställning fattas av rektor och får inte delegeras. Vid anställning genom kallelse behöver inte någon sådan information som avses i 6 första stycket anställningsförordningen (1994:373) lämnas. Bestämmelserna om sakkunnigbedömning i 6 ska tillämpas. (HF 4 kap 7 ) 2.6 Ansökan Vid en ansökan till en anställning som lärare ska fogas: - meritförteckning (inklusive, i förekommande fall, publikationslista eller förteckning över konstnärliga projekt) - redogörelse för sökandens erfarenhet av forskning, konstnärligt utvecklingsarbete utbildning, administration (inbegripet utveckling och ledning av verksamhet och personal), information om forsknings- och konstnärligt utvecklingsarbete och samverkan med det omgivande samhället (maximalt fem sidor) 9

10 - avsiktsförklaring gällande vilka mål och visioner den sökande har för anställningen - betygskopior - erforderligt antal exemplar av särskilt åberopade vetenskapliga eller konstnärliga, och pedagogiska arbeten Ordförande för Tillsättningsutskottet, Beredningsutskottet eller Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete kan i samråd med berörd prefekt fatta beslut om begränsning av det antal arbeten som får åberopas. Ett dylikt beslut ska fattas med beaktande av "publiceringskulturen" i de olika ämnena. (Dnr ) Sökande till läraranställning får åberopa endast sådana skrifter som publicerats eller föreligger som manuskript senast vid ansökningstidens slut Om det finns särskilda skäl, får även ansökan som kommit in för sent beaktas. Ordförande för Tillsättningsutskottet, Beredningsutskottet eller Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete beslutar efter samråd med berörd prefekt i sådan fråga. (Dnr ) Ansökan per telefax, e-post eller annat meddelande som inte är underskrivet ska accepteras men ska snarast kompletteras med egenhändigt undertecknad originalansökan. 2.7 Sakkunniga Vid anställning av en professor (inbegripet adjungerad professor) ska sakkunnigbedömning om de sökandes skicklighet hämtas in, om det inte är uppenbart obehövligt för prövningen av skickligheten. Om en bedömning hämtas in från två eller fler personer, ska kvinnor och män vara jämställt representerade. Detta gäller dock inte om det finns synnerliga skäl. (HF 4 kap 6 ) Även vid anställning av universitetslektor ska sakkunnigbedömning om de sökandes skicklighet hämtas in, om det inte är uppenbart obehövligt för prövningen av skickligheten Prefekt ger förslag på sakkunniga till Tillsättningsutskottets ordförande som bereder förslagen. FoU-nämndens, Lärarutbildningsnämndens alternativt Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbetes ordförande tar sedan beslut om sakkunniga efter förslag från Tillsättningsutskottets ordförande. För tillsättningsärenden på konstnärlig grund ger prefekt förslag till ordförande för Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete som bereder förslaget och beslutar om sakkunniga. (Dnr ) Till varje ärende ska minst två sakkunniga utses. De sakkunniga som utses ska även bedöma den pedagogiska skickligheten utifrån sitt ämnesperspektiv. (Dnr ) Person som inom de senaste fem åren redan bedömts vara lektors- eller professorsbehörig kan, om vederbörande i övrigt uppfyller kraven för att anställas som universitetslektor eller professor, rekommenderas anställning med stöd av sakkunnigutlåtanden från tidigare sakkunnigprövning vid annat lärosäte, maximalt fem år gamla, under förutsättning att behörig- 10

11 hetskraven är samma. Detta förenklade förfarande kan dock bara tillämpas då det endast finns en sökande Sakkunniga bör få tillgång till följande underlag: - annons - de sökandes merithandlingar - de sökandes vetenskapliga/konstnärliga - pedagogiska meritportfölj - de sökandes vetenskapliga publikationer alternativt konstnärliga prover - anställningsordningen - förslag till tidsplan för sakkunnigförfarandet. (Dnr ) Sakkunniga kan inbjudas att med närvaro- och yttranderätt delta i möte med Tillsättningsutskottet för behandling av anställningsärende Vid rekrytering av postdoktorer sker prövningen i första hand av en intern sakkunnig som utses av Tillsättningsutskottets ordförande efter förslag från prefekt. Om prefekt anser det nödvändigt kan extern sakkunnig utses. 2.8 De sakkunnigas utlåtanden Var och en av de sakkunniga ska individuellt upprätta en slutjämförelse jämte rangordning av sökandena I de sakkunnigas utlåtanden bör anges i vad mån ingivna ansökningshandlingar inte räcker som underlag för bedömningen av sökandens meritering då det gäller någon eller några av de för anställningen uppställda bedömningsgrunderna. De sakkunniga bör uppmuntras att ange i vilka fall kompletterande utredningsåtgärder kan behövas, t ex i form av anställningsintervju, undervisningsprov, utredning genom ytterligare sakkunnig eller referenstagning. 2.9 Bedömning av sökande Innan Tillsättningsutskottet, Beredningsutskottet eller Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete rekommenderar rektor att anställa en viss sökande ska följande moment vara genomgångna: - Sakkunnigutlåtande (gäller endast Tillsättningsutskottet och Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete) - Intervju på institutionen - Intervju i Tillsättningsutskottet eller Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete alternativt föredragning i Beredningsutskottet - Referenstagning Prefekten har möjlighet att besluta om en eventuell provföreläsning, provseminarium eller motsvarande ska hållas i anslutning till intervjun på institutionen. (Dnr ) 11

12 2.9.2 Tillsättningsutskottet, Beredningsutskottet eller Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete får även vidta utredningsåtgärder utöver vad som angivits i ovanstående stycke. Ordföranden fattar beslut om sådana kompletterande åtgärder, t ex i form av undervisningsprov eller tillkallande av ytterligare sakkunniga. (Dnr ) De sakkunnigas yttranden ska normalt tillställas Tillsättningsutskottets alternativt Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbetes ledamöter i samband med att kallelse till sammanträde utsänds, annars så snart som möjligt. (Dnr ) Om det finns sökande av båda könen, ska Tillsättningsutskottets, Beredningsutskottets eller Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbetes presentation av skälen för förslaget om vem som ska anställas under alla förhållanden inkludera en redovisning av hur jämställdhetsaspekten beaktats. (Dnr ) 2.10 Beslutsinstanser Prefekt och enhetschef för förvaltningen alternativt personalchef förhandlar om anställningsförhållanden med den lärare som föreslagits för anställning. Beslut om anställning av lärare sker vid rektors beslutsmöte efter att ansvarig personalhandläggare föredragit anställningsbeslutet. (Dnr ) Beslut om vem som anställts ska snarast tillkännages genom anslag på högskolans anslagstavla. Anslaget ska - jämte anvisning om hur man överklagar - delges samtliga sökande till anställningen. 3 BEFORDRINGSÄRENDEN En universitetslektor som är anställd tills vidare ska efter ansökan befordras till en anställning tills vidare som professor, om denne har behörighet för en sådan anställning. Ämnesområdet för anställningen som professor ska vara detsamma som för anställningen som universitetslektor. En universitetsadjunkt som är anställd tills vidare ska efter ansökan befordras till en anställning tills vidare som universitetslektor, om denne har behörighet för en sådan anställning. Ämnesområdet för anställningen som universitetslektor ska vara detsamma som för anställningen som universitetsadjunkt. En adjunkt som är anställd tills vidare får befordras till lektor även om behörighetskraven inte är uppfyllda. Det gäller dock bara om adjunkten har visat särskild pedagogisk skicklighet eller särskild skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal vid högskolan eller visat särskild förmåga att samverka med det omgivande samhället. Bestämmelserna om sakkunnigprövning ska tillämpas vid ansökan om befordran till professor. 12

13 Vid ansökan om befordran till professor eller universitetslektor ska Tillsättningsutskottet föreslå om sökanden ska befordras eller inte och ange om sökanden uppfyller behörighetskraven eller inte. 3.1 Ansökan om befordran Till stöd för ansökan om befordran ska den sökande inge kompletta ansökningshandlingar i enlighet med vad som gäller för ansökan till externt utannonserad anställning som professor respektive universitetslektor (jfr 2.6) Sökande som fått avslag på ansökan om befordran till anställning som professor respektive universitetslektor rekommenderas att inge förnyad ansökan tidigast efter tre år för att under tiden hinna skaffa sig ytterligare meriter. 3.2 Behörighet och bedömningsgrunder För att kunna anställas som professor respektive universitetslektor genom befordran ska sökanden - i likhet med vad som gäller vid nyrekrytering - uppfylla de kvalifikationskrav som anges ovan i avsnitt 1.2 Behörighet En tillsvidareanställd universitetsadjunkt kan komma i fråga för befordran till universitetslektor även i andra fall än genom avlagd doktorsexamen, detta ska dock tillämpas restriktivt. För att kunna anställas som universitetslektor genom befordran på de åsyftade alternativa grunderna ska den ansökande universitetsadjunkten uppfylla ett eller flera av följande kvalifikationskrav: - väl dokumenterad, framstående pedagogisk skicklighet - väl dokumenterad förmåga att leda verksamhet och personal - väl vitsordad, förtjänstfull samverkan med det omgivande samhället, t ex inom nationella eller internationella samverkansprojekt eller inom information om forskning och utvecklingsarbete När en ansökan om befordran från anställning som universitetsadjunkt till anställning som universitetslektor grundas på avlagd doktorsexamen, kan prövningen av den vetenskapliga kompetensen inskränkas till ett konstaterande av Tillsättningsutskottet eller Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete att doktorsexamen avlagts inom för anställningen relevant område. Bedömning som ligger till grund för prövningen av den pedagogiska skickligheten kan göras på två sätt. Antingen anlitas extern sakkunnig eller så gör Tillsättningsutskottet alternativt Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete bedömningen att yttrande inte behöver hämtas in då det är uppenbart obehövligt för en prövning. Om Tillsättningsutskottet alternativt Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete finner att en extern bedömning är uppenbart obehövligt ska utskottet självt formulera en skriftlig bedömning av den pedagogiska skickligheten. 13

14 För att befordras till universitetslektor krävs genomgången högskolepedagogisk utbildning motsvarande 10 veckors heltidsstudier eller motsvarande. (Dnr I de fall annan yrkesskicklighet än vetenskaplig skicklighet åberopas som stöd för ansökan om befordran från anställning som universitetsadjunkt till anställning som universitetslektor, ska den åsyftade yrkesskickligheten prövas med avseende på dess substans och relevans för institutionens verksamhet. 3.3 Handläggningsordning för befordringsärenden Befordringsärenden ska i tillämpliga delar handläggas i samma ordning som nyrekryteringsärenden, dvs enligt pp ovan Vid behandling av ansökningar om befordran ska Tillsättningsutskottet alternativt Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete ställa samma kvalitetskrav som vid nyrekrytering. 3.4 Beslutsnivåer Beslutsordningen för befordran är densamma som vid anställning av motsvarande kategorier av externrekryterade lärare I beslut om avslag på ansökan om befordran ska beslutsskälen redovisas tydligt. 4 TIDSBEGRÄNSADE ANSTÄLLNINGAR 4.1 Anställningsform En anställning som lärare får tidsbegränsas enligt lagen (1982:80) om anställningsskydd, om det inte är fråga om anställning som professor (inbegripet adjungerad professor och gästprofessor). Därutöver gäller i fråga om tidsbegränsning av en anställning. (HF 4 kap 9 ) Lärare inom konstnärlig verksamhet En lärare inom konstnärlig verksamhet får anställas tills vidare, dock längst fem år. En sådan anställning får förnyas. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst tio år. I fråga om anställningen gäller i övrigt lagen (1982:80) om anställningsskydd. (HF 4 kap 10 ) Adjungerad professor En adjungerad professor ska anställas tills vidare, dock längst till en viss tidpunkt. En sådan anställning får förnyas. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst 14

15 tolv år. I fråga om anställningen gäller i övrigt lagen (1982:80) om anställningsskydd. (HF 4 kap 11 ) Behörighetsvillkoren för anställning som adjungerad professor är desamma som för tillsvidareanställda professorer. Härtill kommer att den presumtiva adjungerade professorn ska ha en betydande del av sin verksamhet utanför högskolesektorn. Vid anställning som adjungerad professor gäller dock inte kravet om genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande minst 10 veckors heltidsstudier eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper Personer som kommer i fråga för anställning som adjungerad professor ska underkastas samma prövning som tillsvidareanställda professor. Intervjuförfarandet behöver dock inte tillämpas vid anställning av adjungerade professorer Beslut om anställning av adjungerade professor fattas i samma ordning som för tillsvidareanställda professorer Person som inom de senaste fem åren redan bedömts inneha professorskompetens eller person som redan är utnämnd till biträdande professor enligt äldre bestämmelse, kan, om vederbörande i övrigt uppfyller kraven för att anställas som adjungerad professor, d v s har en betydande del av sin verksamhet förlagd utanför högskolan, utses till adjungerad professor med stöd av sakkunnigutlåtande från tidigare professorsutnämning vid annat lärosäte, maximalt fem år gamla, under förutsättning att behörighetskraven är desamma Person som redan har varit anställd som professor under en längre tid kan, om vederbörande i övrigt uppfyller kraven för att anställas som adjungerad professor, utses till adjungerad professor genom ett förenklat förfarande. Beslut om förenklat förfarande fattas av ordförande för Tillsättningsutskottet Vid anställning av adjungerad professor där omfattningen överstiger 50% krävs särskilt beslut av rektor Gästprofessor En gästprofessor ska anställas tills vidare, dock längst till en viss tidpunkt. En sådan anställning får förnyas. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst fem år. I fråga om anställningen gäller i övrigt lagen (1982:80) om anställningsskydd. (HF 4 kap 12) Behörighetsvillkoren för anställning som gästprofessor är desamma som för tillsvidareanställda professorer. Härtill kommer att den presumtiva gästprofessorn ska ha en betydande del av sin verksamhet vid ett annat lärosäte i Sverige eller utomlands. 15

16 Vid anställning som gästprofessor gäller dock inte kravet om genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande minst 10 veckors heltidsstudier eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper Personer som kommer ifråga för anställning som gästprofessor ska underkastas samma prövning som tillsvidareanställda professorer. Intervjuförfarandet behöver dock inte tillämpas vid anställning av gästprofessorer. (Dnr ) Beslut om anställning av gästprofessor fattas i samma ordning som för tillsvidareanställda professorer Person som inom de senaste fem åren redan bedömts inneha professorskompetens eller person som redan är utnämnd till biträdande professor enligt äldre bestämmelser, kan, om vederbörande i övrigt uppfyller kraven för att anställas som gästprofessor, utses till gästprofessor med stöd av sakkunnigutlåtanden från tidigare professorsutnämning vid annat lärosäte, maximalt fem år gamla, under förutsättning att behörighetskraven är desamma. (Dnr ) Person som redan har varit anställd som professor vid ett annat lärosäte under en längre tid kan utses till gästprofessor genom ett förenklat förfarande. Detta kräver att den institution gästprofessorn kommer att vara anställd vid inkommer med: 1. ett utlåtande/intyg till Tillsättningsutskottet alternativt Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete där det tydligt framgår hur professorstillsättningar går till i det land där den sökande har sin professur. Det ska också framgå hur den sökandes kompetens motsvarar de svenska kraven som i normalfallet ställs vid en tillsättning i Sverige, 2. ansökningshandlingar med tillhörande bilagor utformade på så sätt att Tillsättningsutskottet alternativt Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete kan göra en bedömning, t ex med CV och publikationslista, 3. handlingar som styrker den sökandes nuvarande anställning som professor. Beslut om förenklat förfarande fattas av ordförande för Tillsättningsutskottet alternativt Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete. (Dnr ) Seniora lärare Syftet med återanställning, som senior lärare, av tidigare anställd lärare som fyllt 67 år ska vara att underlätta kompetensväxling inom institutionen. Finansieringen av anställningen skall vara ordnad så att det inte ersätter det som annars skulle innebära en nyrekrytering. Prefekt avgör om behov finns och skriver anställningsunderlag i sedvanlig ordning som lämnas till personalhandläggare för beredning. Omfattning av anställning som senior lärare ska i normalfallet vara högst 50 % av heltid. Anställningen ska gälla högst ett år. Anställningen kan därefter förlängas, om det finns särskilda skäl till detta. 16

17 Dessa riktlinjer gäller dock inte anställning som gästprofessor högskoleförordningen kap Sådan anställning av gästprofessor för viss tid, högst fem år, kan ske oavsett ålder. Enligt dessa riktlinjer ska en tidigare tillsvidareanställd professor inte anställas som gästprofessor. (Rektors beslut dnr ) Postdoktor Avtalet gäller arbetstagare som anställs som postdoktor och som i huvudsak ska bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden. En förutsättning för tillämpning av detta avtal är att arbetstagaren inte tidigare varit anställd som postdoktor med stöd av detta avtal under mer än ett år inom samma eller närliggande ämnesområde vid samma lärosäte/myndighet. Utöver vad som följer av bestämmelserna i lagen (1982:80) om anställningsskydd får en postdoktor anställas tills vidare dock längst två år. Anställningen får förlängs om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter. (Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor 1 och 2) 5 DOKTORAND, ASSISTENT OCH AMANUENS 5.1 Doktorand Högskolorna får ha särskilda anställningar för doktorander för att dessa ska genomföra sin utbildning på forskarnivå. (HF 5 kap 1 ) Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning. En anställd får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid. (HF 5 kap 2 ) Bara den som antas eller redan har antagits till en utbildning på forskarnivå vid en högskola får anställas som doktorand. (HF 5 kap 3 ) En anställning som doktorand ska avse arbete på heltid. Om en doktorand begär det, får anställningen avse arbete på deltid, dock lägst 50 procent av heltid. (HF 5 kap 3a ) Den som har fått utbildningsbidrag för doktorander ska efter ansökan anställas som doktorand senast när det enligt den individuella studieplanen återstår en utbildningstid som motsvarar två års utbildning på heltid till doktorsexamen eller konstnärlig doktorsexamen. Detta gäller dock inte om rektor har beslutat att dra in doktorandens resurser enligt 6 kap. 30 denna förordning eller utbildningsbidraget enligt 14 förordningen (1995:938) om utbildningsbidrag för doktorander. (HF 5 kap 4 ) När en doktorand ska anställas i andra fall än som avses i 4 ska avseende fästas vid för- 17

18 mågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. Vidare ska andra och tredje stycket gälla. Om en doktorand ska anställas i samband med antagning till utbildningen, ska bestämmelserna i 7 kap. 41 andra och tredje stycket om bestämmande av bedömningsgrunder och om hinder mot företräde tillämpas. Högskolan ska genom annonsering eller ett därmed likvärdigt förfarande informera om den lediga anställningen, så att den som är intresserad av anställningen kan anmäla det till högskolan inom viss tid. Information behöver dock lämnas bara om en doktorand ska anställas i samband med antagning till utbildningen och om det av 7 kap. 37 följer att information ska lämnas vid antagningen. (HF 5 kap 5 ) Anställning som doktorand sker genom beslut av rektor. (HF 5 kap 6 ) En anställning som doktorand ska gälla tills vidare, dock längst till en viss tidpunkt och aldrig för längre tid än ett år efter avlagd doktorsexamen. Den första anställningen får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. Vid studier som ska avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år. Från dessa tider ska avräkning göras för den studietid då doktoranden inte har varit anställd som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får dock vara längre än vad som anges i tredje stycket, om det finns särskilda skäl. Sådana skäl kan vara ledighet på grund av sjukdom, ledighet för tjänstgöring inom totalförsvaret eller för förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet. (HF 5 kap 7 ) Antagning till forskarutbildning Vid högskolan i Borås kan doktorand anställas som: antas till forskarutbildning vid HB institution/område med egna examensrättigheter för forskarutbildning, eller antas vid annat lärosäte som har forskarexamensrättigheter vilka saknas vid HB. I det senare fallet tas beslut om anställning då utbildningsplats är garanterad. Då forskarutbildningen är helt eller delvis finansierad av HB:s medel för forskning ska den annonseras på högskolans webbplats i minst tre veckor. Då forskarutbildningen är finansierad med externa medel krävs ingen annonsering för tillsättning. (Dnr ) Anställningsunderlag Initiativ till att inleda ett förfarande för att anställa en doktorand tas normalt av prefekt efter samråd med berörd fakultetsnämnd. Prefekten ansvarar för att ett anställningsunderlag utformas. Underlaget tillställs fakultetsnämnd när anställningen avser område där högskolan har egna forskarexamensrättigheter och fakultetsnämnd utser formellt handledare. Fakul- 18

19 tetsnämnd lämnar underlag till personalhandläggare som föredrar ärendet för rektor som beslutar om att påbörja rekryteringsarbete. I de fall egna examensrättigheter saknas för forskarutbildning vid HB tillställer prefekt anställningsunderlag till personalhandläggare som föredrar ärendet för rektor som beslutar om att påbörja rekryteringsarbete. Prefekt skickar anställningsunderlag för kännedom till fakultetsnämnd. I anställningsunderlag bör följande finnas belyst: Anställningsprofil Finansiering Handledare Verksamhetsbehov Fördelning mellan forskarutbildning och institutionstjänstgöring Urvalskriterier Infogning av doktorand i forskningsprofil/område (Dnr ) Urval Målet med urvalsprocessen är att finna kandidat som bäst kan tillgodogöra sig forskarutbildningen utifrån kravprofilen. För forskningsområden med egna examensrättigheter vid HB sker urval av doktorand i dialog mellan aktuell institution och fakultetsnämnd. För forskningsområden där HB ej har egna forskarexamensrättigheter kan proceduren inte ensidigt beslutas av HB. Hur HB samverkar med annat lärosäte i det senare fallet avseende urvalskriterier för anställning ska beskrivas i anställningsunderlaget i varje enskilt ärende. Beslut om antagning till forskarutbildning vid HB träder ikraft i och med att beslutsprotokollet justerats. Beslutet ska snarast registreras i Ladok. Personalhandläggare tillser att beslut meddelas alla sökanden inom tre veckor från det att beslutet har trätt ikraft. Beslut om antagning kan inte överklagas. (Dnr ) Anställningsbeslut Bara den som är antagen till forskarutbildning får anställas. Vid antagning ska individuell studieplan ha formulerats och vara fastställd av fakultetsnämnd. Prefekten vid aktuell institution ansvarar för att ett skriftligt anställningsbeslut sammanställs. Detta görs i samråd med personalavdelningen. Beslut om anställning av doktorand sker vid rektors beslutsmöte efter att ansvarig personalhandläggare föredragit det skriftliga anställningsbeslutet Institutionstjänstgöring Institutionstjänstgöringens omfattning och innehåll ska anges i den individuella studieplanen. Institutionstjänstgöringen får maximalt uppgå till 20% av heltid fördelat över studietiden. Institutionstjänstgöring ska ge motsvarande förlängning av doktorandanställningen. 19

20 Institutionstjänstgöring ska utformas med tanke på att den ska ha relevans för doktorandens utbildning. Institutionstjänstöringen får inte ha menlig inverkan på utbildningen. Doktorand som undervisar inom ramen för institutionstjänstgöring ska ha genomgått inledande högskolepedagogisk utbildning på sätt som fakultetsnämnden anvisar eller kunna uppvisa motsvarande kunskaper. (Dnr ) Förlängning av anställning Initiativ till förlängning av anställning som doktorand tas av prefekt vid aktuell institution. Prefekten och fakultetsnämnd granskar den individuella studieplanen och progression varefter prefekt utformar ett beslutsunderlag som ligger till grund för anställningsbeslut som skrivs av personalhandläggare. Beslutsunderlag tillställs sedan rektor samt lämnas till fakultetsnämnd för kännedom. Den totala studietiden vid byte av studietakt/studieuppehåll får inte överskrida åtta års studier på halvtid räknat från antagningstillfället. Av beslutsunderlag ska framgå: Progression av forskarstudier Handledaruttalande Fortsatt finansiering Fördelning mellan institutionstjänstgöring och forskarstudier (samt eventuell förändring) Beslut om förlängning sker efter att ansvarig personalhandläggare föredragit det skriftliga anställningsbeslutet vid rektors beslutsmöte. (Dnr ) 5.2 Assistent och amanuens Högskolorna får anställa assistenter, amanuenser och kliniska assistenter. (HF 5 kap 8 ) En anställning som assistent får motsvara högst 40 procent och en anställning som amanuens högst 50 procent av full arbetstid. Arbetet ska avse undervisning, medverkan i forskning eller administration. En klinisk assistent ska arbeta inom klinisk utbildning och forskning. (HF 5 kap 9 ) Bara den som får utbildningsbidrag för doktorander får vara anställd som assistent. Bara den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå får anställas som amanuens. Bara den som har avlagt läkarexamen eller tandläkarexamen eller som antas eller redan har antagits till utbildning på forskarnivå inom ett medicinskt vetenskapsområde får anställas som klinisk assistent. (HF 5 kap 10 ) Assistenter, amanuenser och kliniska assistenter ska anställas genom beslut av rektor. (HF 5 kap 11 ) 20

21 Assistenter, amanuenser och kliniska assistenter ska anställas tills vidare, dock längst ett år. Sådana anställningar får förnyas. Den sammanlagda anställningstiden för en amanuens och för en klinisk assistent får dock omfatta högst tre år. (HF 5 kap 12 ) Tillsättningsutskottets alternativt Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbetes ordförande godkänner anställning som assistent. För anställning som assistent gäller följande ordning: prefekten lämnar meritsammanställning och förslag till anställningsbeslut till Tillsättningsutskottets alternativt Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbetes ordförande, som har att anmäla ärendet för FoU nämnden och föredra ärendet för rektor. Rektor fattar därefter beslut om anställningen. (Dnr ) För anställning som amanuens gäller följande ordning: prefekten lämnar meritsammanställning och förslag till anställningsbeslut till ansvarig handläggare på personalavdelningen som föredrar ärendet för rektor. Rektor fattar därefter beslut om anställningen. 6 ÖVRIGA BESTÄMMELSER 6.1 Överklagande Till Överklagandenämnden för högskolan får följande beslut av en högskola överklagas: 1. beslut om anställning vid en högskola, med undantag av anställning som doktorand, 2. beslut om att en sökande inte uppfyller kraven på behörighet för att bli antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå och beslut att inte göra undantag från behörighetsvillkoren i fall som avses i 7 kap. 3 andra meningen eller 28 andra stycket, 3. beslut om tillgodoräknande av utbildning eller yrkesverksamhet, 4. avslag på en students begäran om befrielse från ett obligatoriskt utbildningsmoment, 5. beslut att dra in resurser för en doktorands utbildning enligt 6 kap. 30 och beslut att en doktorand inte ska få tillbaka resurserna enligt 6 kap. 31, 6. avslag på en students begäran att få examensbevis eller kursbevis, och 7. beslut att inte bevilja den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå anstånd med att påbörja studierna eller att få fortsätta sina studier efter studieuppehåll. (HF 12 kap 2 ) 6.2 Att avbryta ett anställningsförfarande Framställningar om att avbryta ett anställningsförfarande ska prövas restriktivt. Ett beslut att avbryta fattas av rektor. Ett sådant beslut får inte överklagas Ett godtagbart skäl för att avbryta ett anställningsförfarande kan vara att kvarstående sökande inte ansetts ha önskvärd kompetens, trots att de är formellt behöriga. Medelsbrist och organisationsförändringar som inte kunnat förutses vid inledningen av anställningsförfarandet kan också vara godtagbara skäl. 21

22 Anställningsordningen har fastställts av styrelsen den 5 juni 2003 (dnr ). Revideringar: 11 december 2003 (dnr ) 16 juni 2006 (dnr ) 9 december 2008 (dnr ) med i kraftträdande den 10 december februari 2010 (dnr ) med i kraftträdande den 1 januari november 2010 (dnr ) med i kraftträdande den 1 januari

Regler vid rekrytering och befordran av lärare

Regler vid rekrytering och befordran av lärare HÖGSKOLAN I BORÅS REGLER Gemensamma Förvaltningen Personalavdelning 2012-11-22 Dnr 327-12-10 Terese Schoultz Gedda, Personalhandläggare Regler vid rekrytering och befordran av lärare Innehåll 1 Regler

Läs mer

För utbildning och forskning ska det finnas professorer och lektorer anställda som lärare vid högskolorna.

För utbildning och forskning ska det finnas professorer och lektorer anställda som lärare vid högskolorna. 1 (9) ANSTÄLLNINGSORDNING Högskolestyrelsens beslut 2015-06-03 Dnr 2015/642 A21 Anställningsordning för Högskolan Väst Inledning Vid högskolan ska finnas en anställningsordning med de regler som tillämpas

Läs mer

Anställningsordning vid Högskolan i Gävle

Anställningsordning vid Högskolan i Gävle 1 Marianne Wiktorin Dnr 2011/771 Bil 35 Rektors kansli 2011-05-30 Fastställd av Högskolestyrelsen 2011-06-10 Anställningsordning vid Högskolan i Gävle 1 INLEDNING Vid varje högskola ska högskolestyrelsen

Läs mer

Anställningsordning för Stockholms konstnärliga högskola

Anställningsordning för Stockholms konstnärliga högskola 1/16 Dnr 654/1.2.1/2014 Anställningsordning för Stockholms konstnärliga högskola Beslutad av Organisationskommittén 2013-12-20 Reviderad av högskolestyrelsen 2015-02-16 2/16 Innehållsförteckning Anställningsordning

Läs mer

Anställningsordning. för anställning som och befordran till lärare. vid Stockholms universitet (AOSU)

Anställningsordning. för anställning som och befordran till lärare. vid Stockholms universitet (AOSU) 1 (21) 2010-12-03 Dnr SU 601-3485-10 Anställningsordning för anställning som och befordran till lärare vid Stockholms universitet (AOSU) Fastställd av universitetsstyrelsen 2010-12-03 att gälla fr.o.m.

Läs mer

ANSTÄLLNINGSORDNING VID ÖREBRO UNIVERSITET

ANSTÄLLNINGSORDNING VID ÖREBRO UNIVERSITET Dnr: ORU 1.2.1-4488/2013 ANSTÄLLNINGSORDNING VID ÖREBRO UNIVERSITET Fastställd av: styrelsen Datum: 2013-12-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Disposition av Anställningsordningen 3. Utgångspunkter

Läs mer

Anställningsordning för Högskolan Kristianstad

Anställningsordning för Högskolan Kristianstad Reviderad och fastställd av högskolestyrelsen 2015-06-11 Reviderad och fastställd av högskolestyrelsen 2013-06-19 Dnr 2012-141-82 Anställningsordning för Högskolan Kristianstad Sida 2 av 22 Innehåll Rekryteringspolicy...

Läs mer

Dnr: LNU 2012/359. Anställningsordning. för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet. Beslut 2011-12-08 Reviderad 2012-09-27

Dnr: LNU 2012/359. Anställningsordning. för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet. Beslut 2011-12-08 Reviderad 2012-09-27 Dnr: LNU 2012/359 Anställningsordning för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet Beslut 2011-12-08 Reviderad 2012-09-27 Innehåll för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet 1 1 GRUNDLÄGGANDE

Läs mer

1 REKRYTERING AV LÄRARE 1.1 ALLMÄNT OM REKRYTERING AV LÄRARE

1 REKRYTERING AV LÄRARE 1.1 ALLMÄNT OM REKRYTERING AV LÄRARE PA-HANDBOKEN 1 1.1 Allmänt om rekrytering av lärare Detta gäller allmänt för kungörande av anställning som professor, universitetslektor och forskarassistent. När det gäller rekryteringsprocessen som helhet

Läs mer

Anställningsordning vid Högskolan i Gävle. Beslutad av Högskolestyrelsen 2014-12-12 Dnr HIG-STYR 2014/137

Anställningsordning vid Högskolan i Gävle. Beslutad av Högskolestyrelsen 2014-12-12 Dnr HIG-STYR 2014/137 Anställningsordning vid Högskolan i Gävle Beslutad av Högskolestyrelsen 2014-12-12 Dnr HIG-STYR 2014/137 1 Anställningsordning vid Högskolan i Gävle HIG-STYR 2014/137 Inledning Fastställt av Högskolestyrelsen

Läs mer

2014-09-19. Med stöd av 2 kap. 2 första stycket 9 p högskoleförordningen (1993:100) (HF) beslutar Lunds universitet om följande anställningsordning.

2014-09-19. Med stöd av 2 kap. 2 första stycket 9 p högskoleförordningen (1993:100) (HF) beslutar Lunds universitet om följande anställningsordning. BESLUT Dnr STYR 2014/676 1 2014-09-19 Universitetsstyrelsen Lunds universitets anställningsordning Med stöd av 2 kap. 2 första stycket 9 p högskoleförordningen (1993:100) (HF) beslutar Lunds universitet

Läs mer

Att anställa vid LTH LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA LUNDS UNIVERSITET

Att anställa vid LTH LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA LUNDS UNIVERSITET Att anställa vid LTH LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA LUNDS UNIVERSITET ATT ANSTÄLLA VID LTH 3 Förord. Denna handbok ger en översiktlig beskrivning hur anställnings- och befordringsprocesserna för undervisande

Läs mer

ANSTÄLLNING. Personalenheten Bengt Wirbäck 2003-05-23 Dnr 20-245/03 HANTERINGSANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida. Ett anställningsärendes gång 2

ANSTÄLLNING. Personalenheten Bengt Wirbäck 2003-05-23 Dnr 20-245/03 HANTERINGSANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida. Ett anställningsärendes gång 2 Personalenheten Bengt Wirbäck 2003-05-23 Dnr 20-245/03 ANSTÄLLNING HANTERINGSANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ett anställningsärendes gång 2 Sida Befordran 7 Regler för tidsbegränsade anställningar 7 Företräde

Läs mer

Antagningsordning vid Högskolan i Skövde

Antagningsordning vid Högskolan i Skövde Antagningsordning vid Högskolan i Skövde föreskrifter för antagning till utbildning på forskarnivå Antagningsordningen är fastställd av högskolestyrelsen 2011-01-20 och träder i kraft samma datum. Revidering

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå 2016

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå 2016 1(9) SLU ID:ua.2016.1.1.1-438 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Forskning och utbildning på forskarnivå Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Styrelsen Avdelning/kansli: Planeringsavdelningen Handläggare:

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning HÖGSKOLAN I BORÅS REGLER Sid 1 (8) Regler vid doktorandanställning vid Högskolan i Borås Fastställd av rektor 2012-12-18, dnr 796-12-10 Innehållsförteckning 1 Värdegrund... 2 2 Inledning... 2 3 Antagning

Läs mer

Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14.

Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14. Fakulteten för skogsvetenskap Forskarutbildningen Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14. Innehåll 1. Allmänt 2. Utlysning och antagning

Läs mer

Anmälan mot Konungariket Sverige

Anmälan mot Konungariket Sverige Europeiska kommissionen/european Commission B-1049 Bryssel Belgien 2012-07-10 Anmälan mot Konungariket Sverige Sveriges universitetslärarförbund SULF anmäler härmed Konungariket Sverige till Europeiska

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i BIOMEDICIN Biomedicine Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för hälsa, medicin och vård den 8 maj 2007 (dnr CF 62-259/2007).

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Nationalekonomi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Nationalekonomi Fastställt datum 2013-01-31 Fakultetsstyrelsen Ekonomihögskolan Dnr FAK 2011/629 Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de lokala regler för

Läs mer

Information rörande forskarutbildningen vid Dans och Cirkushögskolan

Information rörande forskarutbildningen vid Dans och Cirkushögskolan Information rörande forskarutbildningen vid Dans och Cirkushögskolan Mer utförlig information rörande doktoranders rättigheter och skyldigheter finns att hämta på http://www.doktorandhandboken.nu Syftet

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå i kriminologi senast reviderad 12-05-02

Studieplan för utbildning på forskarnivå i kriminologi senast reviderad 12-05-02 Studieplan för utbildning på forskarnivå i kriminologi senast reviderad 12-05-02 1. Mål för utbildningen Utbildningen på forskarnivå i kriminologi syftar till att ge den studerande fördjupade kunskaper

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Miljövetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Miljövetenskap Fastställt datum 2012-05-09 Fakultetsnämnd FNT Dnr FAK 2012/157 Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de lokala regler för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Dnr 193/2012-200. Anvisningar. till Anställningsordningen för lärare och forskare vid Karolinska Institutet. Giltig från 2012-04-24

Dnr 193/2012-200. Anvisningar. till Anställningsordningen för lärare och forskare vid Karolinska Institutet. Giltig från 2012-04-24 Dnr 193/2012-200 Anvisningar till Anställningsordningen för lärare och forskare vid Karolinska Institutet Giltig från 2012-04-24 Fastställd av rektor den 17 januari samt 24 april 2012 INNEHÅLL 1. INLEDNING...

Läs mer

HF kapitel 2 2 / / Vidare ska styrelsen själv besluta / / om en anställningsordning.

HF kapitel 2 2 / / Vidare ska styrelsen själv besluta / / om en anställningsordning. HF kapitel 2 2 / / Vidare ska styrelsen själv besluta / / om en anställningsordning. 1 Undantag kan förekomma, exempelvis vid tillämpning av bestämmelserna i Lagen om anställningsskydd (LAS). 2 Undantaget

Läs mer

Riktlinjer för utbildning på forskarnivå inom fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap

Riktlinjer för utbildning på forskarnivå inom fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Antagna av fakultetsnämnden den 2 februari 2011 Dnr SLU ua Fe.2011.4.0-376 Riktlinjer för utbildning på forskarnivå inom fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap 1. Antagning och finansiering

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i HANDIKAPPVETENSKAP Disability Science Studieplanen är utfärdad den 16 mars 2010 (dnr CF 62-642/2008). 1 Den har senast ändrats den 11

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Byggteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Byggteknik Fastställt datum 2014-09-12 Fakulteten för teknik Dnr 2014/294 Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de lokala regler för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Handläggningsordning för prövning och erkännande av högskolepedagogiska meriter Fastställd av Rektor 2014-06-17. Dnr L 2014/85

Handläggningsordning för prövning och erkännande av högskolepedagogiska meriter Fastställd av Rektor 2014-06-17. Dnr L 2014/85 Handläggningsordning för prövning och erkännande av högskolepedagogiska meriter Fastställd av Rektor 2014-06-17. Dnr L 2014/85 Sida 3 (11) Bakgrund Under perioden 2002 2010 angavs i högskoleförordningen

Läs mer

2006-06-29 (senast reviderad 2011-05-04)

2006-06-29 (senast reviderad 2011-05-04) 1 Arbetsordning för undervisande och forskande personal vid Chalmers 1. Chalmers intentioner Chalmers är sedan 1994 en privat högskola, med Chalmers stiftelse som ägare. Verksamheten inom forskning och

Läs mer

Allmän studieplan för konstnärlig utbildning på forskarnivå i design vid Göteborgs universitet

Allmän studieplan för konstnärlig utbildning på forskarnivå i design vid Göteborgs universitet Dnr U2013/304 Allmän studieplan för konstnärlig utbildning på forskarnivå i design vid Göteborgs universitet 1. Beslut Föreskrifter rörande konstnärlig utbildning på forskarnivå respektive tillträde till

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Mittuniversitetet

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Mittuniversitetet MITTUNIVERSITETET 2011-02-15 Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Mittuniversitetet 1. Vad är en doktorand 1 kap 4 HF: Med student avses i denna förordning den som är antagen till och bedriver

Läs mer

LÖNEPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR LÖN VID HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Beslutad av Högskolestyrelsen 2004-12-10, omförhandlade lönekriterier 2007-11-06

LÖNEPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR LÖN VID HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Beslutad av Högskolestyrelsen 2004-12-10, omförhandlade lönekriterier 2007-11-06 LÖNEPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR LÖN VID HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Högskolans i Halmstads lönepolicy skall omfatta alla anställda. Lönesättningen skall grundas på arbetets svårighetsgrad, den anställdes utveckling,

Läs mer

Antagningsordning GIH

Antagningsordning GIH Diarienummer: 40-355/11 Datum: 2013-12-05 Beslutad av HS 2013-12-05 Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen 1 Box 5626 114 86 Stockholm Tel 08 402 22 00 Fax 08 402 22 80 www.gih.se info@gih.se 2(12)

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogik Ämnesbeskrivning

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogik Ämnesbeskrivning Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt i universietets lokala regler för utbildning på forskarnivå. I universitetets arbets-, besluts- och delegationsordningar

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2013-09-10 Dnr: UmU 500-953-13. Typ av dokument:

Regler för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2013-09-10 Dnr: UmU 500-953-13. Typ av dokument: Regler för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2013-09-10 Dnr: UmU 500-953-13 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Regel Rektor 2013-09-15

Läs mer

Licentiatexamen För licentiatexamen ska följande mål vara uppfyllda:

Licentiatexamen För licentiatexamen ska följande mål vara uppfyllda: Fastställd datum 2012-05-03 Dnr FAK 2012/128 Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap (FHSAB) Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning

Läs mer

Lokala regler för indragning av doktorands resurser

Lokala regler för indragning av doktorands resurser Lokala regler för indragning av doktorands resurser Fastställd 2014-10-06 av Rektor Gäller från 2014-10-06 Innehåll Inledning 3 Innebörden av beslut om indragning av resurser 3 Handledning och individuell

Läs mer

Lokal examensordning vid Luleå tekniska universitet

Lokal examensordning vid Luleå tekniska universitet Lokal examensordning vid Luleå tekniska universitet Luleå tekniska universitet Studentservice 1 Luleå tekniska universitets lokala examensordning... 2 2 Nationella bestämmelser om examina... 2 3 Förkunskapsnivå

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Statistik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Statistik Samhällsvetenskapliga fakulteten Umeå universitet, 901 87 Umeå Allmän studieplan Dnr FS 4.1.4-1545-14 Sid 1 (6) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Statistik Syllabus for the PhD program

Läs mer

Denna anvisning innehåller praktisk information och rekommendationer för rekrytering av personal.

Denna anvisning innehåller praktisk information och rekommendationer för rekrytering av personal. Bilaga 2 1(5) till rektors beslut 193/2009 11.11.2009 REKRYTERINGSANVISNING FÖR HELSINGFORS UNIVERSITET Denna anvisning innehåller praktisk information och rekommendationer för rekrytering av personal.

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET BESLUT 2013-08-27 Humanistiska fakultetsnämnden Romanska och klassiska institutionen

STOCKHOLMS UNIVERSITET BESLUT 2013-08-27 Humanistiska fakultetsnämnden Romanska och klassiska institutionen 1 Dnr Su-159-4.2.1-0053-13 STOCKHOLMS UNIVERSITET BESLUT 2013-08-27 Humanistiska fakultetsnämnden Romanska och klassiska institutionen Allmän studieplan för Utbildning på forskarnivå i romanska språk med

Läs mer

Att bedöma. pedagogisk skicklighet

Att bedöma. pedagogisk skicklighet Att bedöma pedagogisk skicklighet Hur bedömer jag pedagogisk skicklighet? Vi blir allt fler som har anledning att ställa oss den frågan. Visad pedagogisk skicklighet är numera ett behörighetskrav vid anställning

Läs mer

Regler vid rekrytering och befordran av lärare

Regler vid rekrytering och befordran av lärare HÖGSKOLAN I BORÅS REGLER Verksamhetsstöd/HR Terese Schoultz Gedda, Personalhandläggare 2014-07-01 Dnr 603-14 Fastställd av rektor 2012-11-22, dnr 327-12-10 Reviderad av rektor 2014-02-10, dnr 82-14 Reviderad

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i NATIONALEKONOMI Economics Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för ekonomi, management och innovation den 12 juni 2008 (dnr

Läs mer

2. Behörighet och förkunskapskrav

2. Behörighet och förkunskapskrav Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogiskt arbete Inriktningar: naturvetenskap, matematik eller teknik. 1. Mål för utbildningen Kunskap och förståelse visa brett kunnande inom och en

Läs mer

Chalmers tekniska högskolas arbetsordning för undervisande och forskande personal

Chalmers tekniska högskolas arbetsordning för undervisande och forskande personal Dokumentets metadata: Beslut av: Rektor Datum för beslut: 2016-01-18 Dokumentet gäller från och med: 2016-01-01 Dokumentet gäller till och med: Tillsvidare Typ av styrdokument: Arbetsordning Handläggare:

Läs mer

Riktlinjer för allmänna studieplaner för utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet

Riktlinjer för allmänna studieplaner för utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet ÖREBRO UNIVERSITET Samtliga fakultetsnämnder RIKTLINJER Riktlinjer för allmänna studieplaner för utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet Dessa riktlinjer har fastställts av samtliga fakultetsnämnder/motsvarande

Läs mer

1 Avtalets formella grund och tillämpningsområde

1 Avtalets formella grund och tillämpningsområde Fördelning av årsarbetstid för lärare 1 Avtalets formella grund och tillämpningsområde Parterna sluter detta avtal med stöd av ALFA 1 kap. 3 samt bilaga 5. Avtalet innehåller tillägg till och undantag

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Luleå tekniska universitet

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Luleå tekniska universitet Luleå tekniska universitet Universitetsstyrelsen, beslut 2007-02-15 Fastställd antagningsordning för utbildning på forskarnivå tillämpas vid antagning av doktorander från och med 2007-07-01 2017-02-01

Läs mer

Helsingfors universitet Juridiska fakulteten

Helsingfors universitet Juridiska fakulteten Godkänd vid fakultetsrådets möte 21.5.2013 Punkt 5 Bilaga A Helsingfors universitet Juridiska fakulteten Anvisning om grunder för bedömningen av behörighetsvillkoren för anställning som professor vid Juridiska

Läs mer

Projekt Lise Meitner ver 2.0 - rekrytering av gästprofessorer och adjungerade professorer av underrepresenterat kön

Projekt Lise Meitner ver 2.0 - rekrytering av gästprofessorer och adjungerade professorer av underrepresenterat kön Projekt Lise Meitner ver 2.0 - rekrytering av gästprofessorer och adjungerade professorer av underrepresenterat kön Bakgrund LU bakgrund PM Jämställdhetsarbete avseende professorer (Nils Danielsson, vicerektor

Läs mer

Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet

Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet Förslag fastställd av Institutionsstyrelsen 2011-10-28 Reviderad 2012-02-13 Reviderad 2015-03-27 Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala

Läs mer

2.2 Examina Högskoleexamina med år, ämne, plats. Kopia av bevis endast avseende högsta examen bifogas. Docentkompetens. Kopia av bevis bifogas.

2.2 Examina Högskoleexamina med år, ämne, plats. Kopia av bevis endast avseende högsta examen bifogas. Docentkompetens. Kopia av bevis bifogas. BESLUT 2011-03-14 Dnr SU 601-0358-11 Handläggare: Ann-Charlotte Östblom Personalspecialist Personalavdelningen Mall för ansökan om anställning som lärare vid Stockholms universitet. Gäller även ansökan

Läs mer

Att bli DOCENT vid LiTH. Anvisningar, kommentarer och råd Lars Eldén (Tidigare versioner: Dan Loyd, Ulf Nilsson)

Att bli DOCENT vid LiTH. Anvisningar, kommentarer och råd Lars Eldén (Tidigare versioner: Dan Loyd, Ulf Nilsson) Att bli DOCENT vid LiTH Anvisningar, kommentarer och råd Lars Eldén (Tidigare versioner: Dan Loyd, Ulf Nilsson) LiTHs syn på docentkompetens Det ökar LiTH:s vetenskapliga kompetens inom grundutbildning,

Läs mer

1 Avtalets formella grund och tillämpningsområde

1 Avtalets formella grund och tillämpningsområde Fördelning av årsarbetstid för lärare 1 Avtalets formella grund och tillämpningsområde Parterna sluter detta avtal med stöd av ALFA 1 kap. 3 samt bilaga 5. Avtalet innehåller tillägg till och undantag

Läs mer

Arbetsordning med regler för delegering vid Stockholms universitet

Arbetsordning med regler för delegering vid Stockholms universitet Dnr SU FV-1.2.1-1557-14 Arbetsordning med regler för delegering vid Stockholms universitet Fastställd av universitetsstyrelsen 2013-04-19 reviderad 2014-05-23 att gälla fr.o.m. 2014-05-23 1 (14) 1. Inledning...

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå med licentiatexamen som mål i Svenska med didaktisk inriktning vid Malmö högskola och Lunds universitet.

Studieplan för utbildning på forskarnivå med licentiatexamen som mål i Svenska med didaktisk inriktning vid Malmö högskola och Lunds universitet. STUDIEPLAN 2008-01-++ Dnr HT 2007/479/G 11 Området för humaniora och teologi (Institution) Studieplan för utbildning på forskarnivå med licentiatexamen som mål i Svenska med didaktisk inriktning vid Malmö

Läs mer

Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet

Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet Reviderad 2012-02-13 Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet Denna arbetsordning syftar till att vara en vägledning för institutionens

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i MATEMATIK Mathematics Studieplanen är utfärdad den 8 december 2015 (dnr ORU 5.1-04970/2015). 1 Med stöd av 6 kap. 26 högskoleförordningen

Läs mer

Kommittédirektiv. Befattningsstruktur vid universitet och högskolor. Dir. 2006:48. Beslut vid regeringssammanträde den 27 april 2006.

Kommittédirektiv. Befattningsstruktur vid universitet och högskolor. Dir. 2006:48. Beslut vid regeringssammanträde den 27 april 2006. Kommittédirektiv Befattningsstruktur vid universitet och högskolor Dir. 2006:48 Beslut vid regeringssammanträde den 27 april 2006. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall göra en översyn

Läs mer

ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR I JURIDIK VID ENHETEN I VASA PÅ VISS TID FÖR TIDEN 1.1.2012 31.12.2016.

ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR I JURIDIK VID ENHETEN I VASA PÅ VISS TID FÖR TIDEN 1.1.2012 31.12.2016. Helsingfors universitet Juridiska fakulteten 14.11.2011 ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR I JURIDIK VID ENHETEN I VASA PÅ VISS TID FÖR TIDEN 1.1.2012 31.12.2016. BESKRIVNING AV VERKSAMHETSFÄLTET 1. Juridiska fakultetens

Läs mer

2012-04-12 REVIDERAD Läraranställningar vid svenska universitet och högskolor en jämförelse

2012-04-12 REVIDERAD Läraranställningar vid svenska universitet och högskolor en jämförelse 2012-04-12 REVIDERAD Läraranställningar vid svenska universitet och högskolor - en jämförelse Inledning SUHF:s kansli har av SUHF:s arbetsgivargrupp getts i uppdrag att ta fram ett underlag gällande läraranställningar

Läs mer

Handläggningsordning vid ansökan och antagning till utbildning på forskarnivå samt anställning av doktorand

Handläggningsordning vid ansökan och antagning till utbildning på forskarnivå samt anställning av doktorand MITTUNIVERSITETET 2008-09-10 Fakulteten för humanvetenskap Rådet för utbildning på forskarnivå Handläggningsordning vid ansökan och antagning till utbildning på forskarnivå samt anställning av doktorand

Läs mer

16 Ett högskolebibliotek ska avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna samlingarna till andra högskolebiblioteks förfogande. Förordning (2010:1064).

16 Ett högskolebibliotek ska avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna samlingarna till andra högskolebiblioteks förfogande. Förordning (2010:1064). 16 Ett högskolebibliotek ska avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna samlingarna till andra högskolebiblioteks förfogande. Förordning (2010:1064). 3 kap. Har upphävts genom förordning (2010:1064). 4

Läs mer

Lokalt arbetstidsavtal för lärare

Lokalt arbetstidsavtal för lärare Lokalt arbetstidsavtal för lärare Allmänna utgångspunkter för avtalet De centrala parternas beskrivning av de lokala parternas uppgift är att de lokala parterna skall utnyttja tillgängliga resurser på

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet; SFS 2006:1405 Utkom från trycket den 19 december 2006 utfärdad den 7 december 2006. Regeringen

Läs mer

Allt fler kvinnor bland de nyanställda

Allt fler kvinnor bland de nyanställda STATISTISK ANALYS 1(8) Avdelning Datum/ löpunmmer 2013-09-10 / 7 Analysavdelningen Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en Handläggare av formerna för att löpande redovisa utvecklingen

Läs mer

Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier

Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier Likabehandlingsplan 2016-2018 för Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier ALLMÄNNA MÅL Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier ansluter sig till de mål och riktlinjer

Läs mer

Riktlinjer för överklaganden vid Lunds universitet

Riktlinjer för överklaganden vid Lunds universitet BESLUT 1(4) 2010-02-11 LS 2010/103 Rektor Riktlinjer för överklaganden vid Lunds universitet Överklagbara beslut Vissa av de beslut som universitetet fattar kan överklagas. I de flesta fall sker överklaganden

Läs mer

Regler vid rekrytering och befordran av lärare

Regler vid rekrytering och befordran av lärare Regler vid rekrytering och befordran av lärare Fastställd av rektor 2012-11-22, dnr 327-12-10 Reviderad av rektor 2014-02-10, dnr 82-14 Reviderad enligt beslut om konvertering 2014-07-01, dnr 603-14 Reviderad

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i offentlig förvaltning, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i offentlig förvaltning, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i offentlig förvaltning, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 27 mars 2007,

Läs mer

Värderingsförmåga och förhållningssätt - visa förmåga att göra forskningsetiska bedömningar i sin egen forskning,

Värderingsförmåga och förhållningssätt - visa förmåga att göra forskningsetiska bedömningar i sin egen forskning, STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I STATISTIK VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 070531. 1. Mål för utbildningen Den nya examensordningens krav för doktorsexamen

Läs mer

IT-fakultetsnämnden. Föreskrifter inom fakultetsnämndens verksamhetsområde BESLUT. Delegationsordning för IT-fakulteten

IT-fakultetsnämnden. Föreskrifter inom fakultetsnämndens verksamhetsområde BESLUT. Delegationsordning för IT-fakulteten IT-fakultetsnämnden BESLUT 2010-06-03 Dnr A10 2544/10 Delegationsordning för IT-fakulteten " Fakultetsnämnden ska inom sitt område ansvara för forskning, utbildning och samverkan med samhälle och näringsliv.

Läs mer

1. Antagning av forskarstuderande

1. Antagning av forskarstuderande RIKTLINJER FÖR FORSKARUTBILDNINGEN VID LTJ-FAKULTETEN Reviderade av FUN 2006-03-06. Fastställda av Fakultetsnämnden (FN) 2006-03-15, 25 Dnr. 17.49-94/06. Reviderade av FUN 2007-09-11, Dnr 50-713/07. Reviderade

Läs mer

Allmänna anvisningar gällande utbildning på forskarnivå vid Humanistiska fakulteten

Allmänna anvisningar gällande utbildning på forskarnivå vid Humanistiska fakulteten Humanistiska fakultetskansliet Sigríður Beck 031-7861108 ALLMÄNNA ANVISNINGAR GÄLLANDE UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ 2013-12-10 Dnr:U 2013/773 1 / 5 Humanistiska fakultetsstyrelsen Allmänna anvisningar gällande

Läs mer

Kommittédirektiv. Trygga villkor och attraktiva karriärvägar för unga forskare. Dir. 2015:74. Beslut vid regeringssammanträde den 25 juni 2015

Kommittédirektiv. Trygga villkor och attraktiva karriärvägar för unga forskare. Dir. 2015:74. Beslut vid regeringssammanträde den 25 juni 2015 Kommittédirektiv Trygga villkor och attraktiva karriärvägar för unga forskare Dir. 2015:74 Beslut vid regeringssammanträde den 25 juni 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska, i syfte att säkra återväxten

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Sid 1 Avd. för utbildningsstöd. Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Borås

HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Sid 1 Avd. för utbildningsstöd. Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Borås HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Sid 1 2014-04-10 Dnr 866-13 Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Borås Denna Antagningsordning har genom beslut den 25 april 2014 fastställts av

Läs mer

Samhällsvetenskapliga fakultetens handläggningsordning vid rekrytering och tillsättning av postdoktor

Samhällsvetenskapliga fakultetens handläggningsordning vid rekrytering och tillsättning av postdoktor Umeå universitet, 901 87 Umeå Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Telefon: 090-786 57 93 telefax: 090-786 66 75 E-post: monica.sunden@adm.umu.se Beslut 2008-10-15 Dnr 315-5332-07 Med revidering fastställd

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i industridesign med licentiatexamen som slutmål

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i industridesign med licentiatexamen som slutmål Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Umeå Institute of Design www.uid.umu.se Dnr FS 4.1.1-796-14 Datum 2014-06-04 Sid 1 (5) Allmän studieplan

Läs mer

ORGANISATION FÖR LÄRARES KARRIÄRUPPDRAG

ORGANISATION FÖR LÄRARES KARRIÄRUPPDRAG Sida 1 (6) Personalavdelningen/FoUenheten 2014-03-04 ORGANISATION FÖR LÄRARES KARRIÄRUPPDRAG Kvalifikationskrav, mål och ansvarsbeskrivningar samt fördelning from ht 2014 Beslutas att förvaltningen, utifrån

Läs mer

Instruktion för individuell studieplan för doktorand antagen vid Högskolan Dalarna

Instruktion för individuell studieplan för doktorand antagen vid Högskolan Dalarna Instruktion för individuell studieplan för doktorand antagen vid Högskolan Dalarna Beslut: FUN 2013-03-12 Revidering: 2015-03-17 Dnr: DUC 2013/723/10 Gäller fr.o.m. 2013-03-12 Ansvarig för uppdatering:

Läs mer

Organisationsbeskrivning för Temainstitutionen

Organisationsbeskrivning för Temainstitutionen Institutionen för Tema 2006-05-02 Dnr Tema 67/04-20 Beslut IS 2005-04-21 Senast reviderad 2007-01-26 BESLUT Beskrivningar för ledningsfunktioner och organisation vid Tema Temainstitutionen är indelad i

Läs mer

Anmälan mot Uppsala universitet och Mälardalens högskola angående forskarutbildning och anställning som doktorand

Anmälan mot Uppsala universitet och Mälardalens högskola angående forskarutbildning och anställning som doktorand Uppsala universitet och Mälardalens högskola Rektor vid respektive lärosäte Juridiska avdelningen Teresa Edelman Anmälan mot Uppsala universitet och Mälardalens högskola angående forskarutbildning och

Läs mer

RIKTLINJER AVSEENDE UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN

RIKTLINJER AVSEENDE UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN 1 RIKTLINJER AVSEENDE UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Fastställda av SHV FN 2008-06-05. Dessa riktlinjer ersätter riktlinjer för forskarutbildning fastställda av SHV FN 2000-04-27.

Läs mer

Lokal examensordning Högskolan Kristianstad 2015

Lokal examensordning Högskolan Kristianstad 2015 Sidan 1 av 12 (Ersätter dnr 2014-114-71) Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-10 Lokal examensordning Högskolan Kristianstad 2015 Sidan 2 av 12 1 Kurser, program och utbildning... 3 1.1 Kurs och kursplan...

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ. Gäller från 12 maj 2014

ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ. Gäller från 12 maj 2014 ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ Gäller från 12 maj 2014 1 (5) Beslutsdatum: 2014-05-12 Beslutsfattare: Högskolestyrelsen Dokumentansvarig: Utbildnings- och forskningssektionen Dokumenttyp:

Läs mer

STATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONENS JÄMSTÄLLDHETSPLAN

STATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONENS JÄMSTÄLLDHETSPLAN Stockholms universitet Statsvetenskapliga institutionen STATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONENS JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2014-2016 Antagen av Institutionsstyrelsen 2014-05-06 Dnr. 320-1.1.2-0085-14 1. Övergripande

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Energisystem

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Energisystem Högskolan i Gävle 2011-09-15 Forskarutbildningsnämnden Beslut Allmän studieplan Dnr 2011/1322 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i (Dnr 2011/1322) Gäller fr.o.m. 2011-09-15. Ämnesansvarig:

Läs mer

Handbok för rekryteringsprocess för lärare och forskare vid X-högskolan

Handbok för rekryteringsprocess för lärare och forskare vid X-högskolan Handbok för rekryteringsprocess för lärare och forskare vid X-högskolan Beredning av befordran av lärare och anställningar som lärare Dnr... X-högskolan 2012-00-00 Rekrytering, karriär och karriärvägar

Läs mer

Antagningsordning för Lunds Tekniska Högskola vid Lunds universitet

Antagningsordning för Lunds Tekniska Högskola vid Lunds universitet 2007-06-11 1(9) Dnr: LTH 2007/446 Universitetsstyrelsen Antagningsordning för vid Lunds universitet Enligt bestämmelser i högskoleförordningen (HF 6 kap. 3 ) skall styrelsen för varje universitet och högskola

Läs mer

Beslut och beredning vid Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

Beslut och beredning vid Fakulteten för teknik och samhälle (TS) MAH / Fakulteten för teknik och samhälle 1(5) Birgitta Magnusson Kvalitetskoordinator PM 20160512 Dnr LED 1.3 2016/232 Ersätter dnr TS 122013/496 och dnr TS 122015/116 Beslut och beredning vid Fakulteten

Läs mer

Allma n studieplan fo r utbildning pa forskarniva i Arbetsha lsovetenskap

Allma n studieplan fo r utbildning pa forskarniva i Arbetsha lsovetenskap Högskolan i Gävle 2013-06-12 Utbildnings- och forskningsnämnden Beslut Allmän studieplan Dnr HIG-UTB 2013/114 Allma n studieplan fo r utbildning pa forskarniva i Arbetsha lsovetenskap (Dnr HIG-UTB 2013/114)

Läs mer

Studieplan för licentiatexamen i spanska

Studieplan för licentiatexamen i spanska = Studieplan för licentiatexamen i spanska Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2 januari 2008. Studieplanen kompletteras med följande dokument, tillgängliga

Läs mer

Riktlinjer för anställda

Riktlinjer för anställda Riktlinjer för anställda Följande riktlinjer och villkor gäller för anställda vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion. Riktlinjerna kompletterar de regler som gäller vid Göteborgs universitet

Läs mer

Dnr: BTH R018/17, Riktlinjer för anställning av lärare och utnämning av docent vid Blekinge Tekniska Högskola

Dnr: BTH R018/17, Riktlinjer för anställning av lärare och utnämning av docent vid Blekinge Tekniska Högskola Dnr: BTH-1.2.1-0060-2017 R018/17, 2017-04-04 Riktlinjer för anställning av lärare och utnämning av docent vid Blekinge Tekniska Högskola Dessa riktlinjer kompletterar Anställningsordning för lärare vid

Läs mer

Doktorander till forskarskolan Teknikburna kunskapsprocesser

Doktorander till forskarskolan Teknikburna kunskapsprocesser Doktorander till forskarskolan Teknikburna kunskapsprocesser 03 nov 2010 08:43 Högskolan Dalarna söker Doktorander till forskarskolan Teknikburna kunskapsprocesser för antagning till sammanlagt 10 utbildningsplatser

Läs mer

Rektor Högskolan i Gävle 801 76 Gävle. Maud Quist BESLUT 2004-12-16 Reg.nr 641-4677-03

Rektor Högskolan i Gävle 801 76 Gävle. Maud Quist BESLUT 2004-12-16 Reg.nr 641-4677-03 Rektor Högskolan i Gävle 801 76 Gävle Maud Quist BESLUT 2004-12-16 Reg.nr 641-4677-03 Ansökan om rätt att utfärda socionomexamen Högskolan i Gävles ansökan om rätt att utfärda socionomexamen avslås. Ansökan

Läs mer

Riktlinjer för prolongation av utbildningsbidrag och anställning som doktorand inom

Riktlinjer för prolongation av utbildningsbidrag och anställning som doktorand inom Dnr SPRÅKFAK 2015/8 Riktlinjer för prolongation av utbildningsbidrag och anställning som doktorand inom Språkvetenskapliga Fastställd av Språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2015-05-21 Innehållsförteckning

Läs mer

Yttrande över betänkandet Trygghet och attraktivitet en forskar-karriär för framtiden (SOU 2016:29) - Rekryteringsstrategigruppens synpunkter

Yttrande över betänkandet Trygghet och attraktivitet en forskar-karriär för framtiden (SOU 2016:29) - Rekryteringsstrategigruppens synpunkter Bilaga till rektorsbeslut 2016-06-14 (KI:s dnr 1-272/2016) Datum 2016-06-07 Yttrande över betänkandet Trygghet och attraktivitet en forskar-karriär för framtiden (SOU 2016:29) - Rekryteringsstrategigruppens

Läs mer