Organisationsbeskrivning för Temainstitutionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Organisationsbeskrivning för Temainstitutionen"

Transkript

1 Institutionen för Tema Dnr Tema 67/04-20 Beslut IS Senast reviderad BESLUT Beskrivningar för ledningsfunktioner och organisation vid Tema Temainstitutionen är indelad i teman och ämnesområden. Vid institutionen finns temana: Barn, Genus, Mat, Teknik och social förändring, Vatten i natur och samhälle, samt ämnena: Geografi, Miljövetenskap, Tematisk Naturvetenskap och Genusvetenskap. Ett antal Bologna-masterprogram har sin hemvist på Tema. Tema får också uppdrag från ett antal grundutbildningsprogram, exempelvis Socionomprogrammet, Lärarprogrammet och Miljövetarprogrammet. Tre centrumbildningar är anknutna till Tema: Centrum för människa, teknik och samhälle (CMTS), Centrum för klimatpolitisk forskning (CSPR) och Forum för genusvetenskap och jämställdhet. Centrumbildningarna har egna styrelser. Varje ovan nämnd del är ett eget kostnadsställe. Institutionen leds av en prefektur (1 prefekt och 2 proprefekter) och en Institutionsstyrelse. Styrelsen utser kommittéer som bereder ärenden för styrelsen och fattar på delegation beslut i för kommittén relevanta ärenden. Prefektens och styrelsens ansvar och befogenheter beskrivs i Lokala föreskrifter avseende institutionerna inom Linköpings universitet (Dnr LiU 60/98-10, se En del av dessa befogenheter och ansvar kan delegeras vidare via funktionsbeskrivningar och formella delegationer. Vid Tema fördelas sådant ansvar i Fördelning av arbetsuppgifter Tema (Dnr Tema 79/06-70). För några av nedan beskrivna funktioner finns beslut från rektor, universitetsstyrelse och/eller fakultetsstyrelse (motsv.) som beskriver de ansvar och befogenheter som dessa centrala beslutsfattare delegerat till funktionen. Dessa beslut är överordnade Temas Institutionsstyrelses beslut, och det ankommer på prefekten och respektive funktionsinnehavare att beakta förändringar i dessa instruktioner som kan medföra behov av ändringar i Temainstitutionens funktionsbeskrivningar. Funktions- och organisationsbeskrivningen är fastställd av Institutionsstyrelsen som fattar beslut om revideringar. Organisationsbeskrivning för Temainstitutionen Prefekturen Prefekturen utgörs av prefekten med en eller två proprefekter. Proprefekterna är ställföreträdare för prefekten enligt en första och andra ordning (1:e proprefekt osv.). Institutionsstyrelsen beslutar om vilka ledningsuppdrag respektive prefekt och proprefekt ska sköta (t.ex. ordförande i Institutionsstyrelsens kommittéer). Prefekturen

2 2(8) Kansli/administrativt stöd Kansli och administration är samlad i en temagemensam så kallad TA-personal grupp. TApersonalen är direkt underställd prefekturen. TA-personalen består av personalintendent, ekonomiintendent, intendenter, studieadministratörer, ekonomi- och löneadministratörer, tekniker, vaktmästare, IT-support och IT-ansvarig/chef. IT-stöd/datorsupport IT-personalen är samlad i en egen enhet som leds av en IT-ansvarig/chef. Enheten samordnar datorinköp, sköter support och underhåll av utrustning enligt institutionens policy för IT-stöd och datorsupport (Dnr Tema 179/04-14). Teman Teman leds av en temaansvarig som har ett delegerat ansvar från prefekten för personal, ekonomi och administrativa frågor. Varje tema ska ledas av en temanämnd med temaansvarig som ordförande. Temaansvarig ansvarar för att temats uppdrag inom forskning, forskarutbildning och grundutbildning kan genomföras. Forskningsmiljöns verksamhet ska uppnå en balanserad budget. Centrumbildning Centrumbildning leds av centrumföreståndare med en egen styrelse. Centrumets verksamhet ska uppnå en balanserad budget. ansvaret åligger ytterst Temainstitutionen. I rollen som centrumföreståndare är prefekten närmaste chef. Grundutbildningsämnen och program Grundutbildningsämnen leds av en ämnesstudierektor eller ämnesansvarig som är anknuten till någon forskningsmiljö/tema och dess Temanämnd. Ämnesstudierektor utses på institutionen. Master/magisterprogram är anknutna till någon forskningsmiljö/tema och dess Temanämnd. Programansvarig utses av fakultet. Funktionsbeskrivningar för ledningsfunktioner vid Tema Funktionsbeskrivning för Temaansvarig Varje forskningsmiljö leds av en temaansvarig som utses av prefekten på förslag av lärarkollegiet. För samtliga temaansvariga vid Tema gäller följande: Ansvara för forskning, forskarutbildning och strategiskt arbete med att utveckla forskningsmiljön och dess anknytning till grundutbildning, inklusive avancerad nivå. Ansvara för högre seminarier och planering inför dessa. Ansvara för utvärderingsarbeten inom forskningsmiljön. Företräda forskningsmiljön gentemot prefekten, Institutionsstyrelsen, Fakultetsnämnder, Fakultetsorgan och Universitetsstyrelsen. Ansvara för regelbundna Temanämnder. Vara ordförande i Temanämnden. Vara ordförande för lärarkollegiet. Lärarkollegiet består av samtliga lärare i temat och till temat anknutna ämnen. Ansvara för och aktivt delta i verksamhetsplanering och meddela väsentliga planerade eller uppkomna förändringar i verksamheten till prefekten. Aktivt delta i institutionsgemensam planering i Temas Ledningsråd. Ansvara för och upprätta temabudget & bokslut och att ekonomisk uppföljning sker löpande samt att budgetbalans för hela temats verksamhet uppnås. Budget och bokslutsarbetet sker i samarbete med intendent. Vid förlustsituationer upprätta och lämna in plan för budgetbalans till prefekten.

3 3(8) Ansvara för att projektredovisning och uppföljning av externfinansierad verksamhet sker enligt institutionens rutiner. Ansvara för att temat följer gällande attest-, beställnings-, inköps- och övriga rutiner inom det ekonomiadministrativa området. Ansvara för att det upprättas bemanningsplan och rekryteringsplan för kommande år i samband med budgetarbete. Arbeta med kompetensförsörjning i enlighet med gällande personaladministrativa rutiner och i samarbete med prefekten samt samordna personalens kompetensutveckling. Ta initiativ till kompetensförändring inom temat via rekrytering, kompetensutveckling och personalförändring vid förändrad forskningsinriktning. Skriva anställningsprofiler i samband med nyrekrytering av post doc, forskarassistenter och doktorander som lämnas till personalintendenten. Ge förslag till sakkunniga som lämnas till prefekten. Tillsammans eller i samråd med prefekten genomföra anställningsintervjuer för doktorander. Ge förslag på nya löner till prefekten vid lönerevision och nyanställningar. Erbjuda de anställda på temat lönesamtal före och efter lönerevision. Ansvara för att nyanställd personal introduceras enligt institutionens rutiner. Ansvara för, uppmärksamma behov av och medverka i rehabiliteringsarbete i samarbete med personalintendenten. Ansvara för att medarbetarsamtal med samtliga anställda inom temat genomförs en gång per år. Arrangera arbetsplatsträffar i enlighet med vad som anges i Temas Arbetsmiljöplan (Dnr Tema 83/06-37). Ansvara för att ämnesstudierektorer med nära anknytning till temat bjuds in till arbetsplatsträffarna. Temaansvarig svarar för beslut i arbetsmiljöfrågor som delegeras från prefekten enligt Aktivt arbeta för att skapa och upprätthålla ett gott arbetsklimat i temats miljö. Övrigt Ansvara för att extern och intern informationsspridning fungerar samt att temats hemsidor uppdateras. Ansvara för lokalfrågor för temat. Ansvara för att institutionens studieadministrativa rutiner följs såväl inom grundutbildning som inom forskarutbildning. Ansvara för regelbundna lärarkollegier för information och diskussion om verksamhetens innehåll, strategisk planering och utveckling och andra väsentliga frågor för temat. Funktionsbeskrivning för Temanämnd Temanämnd är rådgivande organ till hjälp för temaansvarig. Temanämnd leds av temaansvarig som är ordförande. Nämnden består av minst 2 lärare och 2 forskarstuderande samt minst 1 representant för TA-personal. När labbpersonal finns ska den vara representerad i temanämnden. En intendent är sekreterare i nämnden. Varje medlem i nämnden har en personlig suppleant. Medlemmarna i nämnden utses genom valkorporationer (varje personalgrupp utser sina representanter).

4 4(8) I nämnden behandlas personalfrågor, ekonomifrågor, doktorandfrågor, policyfrågor och övriga frågor av vikt för enhetens verksamhet. Nämnden fungerar som ett forum för information och för diskussion om alternativa handlingsmöjligheter. Nämndens möten protokollförs. Funktionsbeskrivning för Ämnesstudierektor Ämnesstudierektor utses av rektor och följer rektors instruktion för studierektorer inom filosofisk och teknisk fakultet enligt beslut Dnr LiU 1559/ I beslutet anges att studierektorsfunktionen är en chefsbefattning med stort ansvar och att studierektor fullgör sådana uppgifter i fråga om den grundläggande utbildningen, vilka eljest ankommer på prefekten. Beskrivningen gäller i tillämpliga delar för ämnesstudierektorsfunktioner som bemannats inom Tema. Förutom dessa uppgifter, ska ämnesstudierektorer vid Tema: Upprätta budget i samarbete med temaansvarig och intendent. Aktivt delta i verksamhetsplanering och meddela väsentliga planerade eller uppkomna förändringar i verksamheten till temaansvarig respektive prefekt. Aktivt delta i institutionsgemensam planering i Temas Ledningsråd och i Grundutbildningskommittén. Upprätta bemanningsplan och rekryteringsplan i samverkan med berörda studierektorer för kommande år i samarbete med budgetarbete. Skriva anställningsprofiler i samband med nyrekrytering av lektorer och adjunkter inom studierektorsområdet som lämnas till personalintendenten. Ge förslag på nya löner vid lönerevision. Introducera nyanställd personal enligt institutionens rutiner. Medverka till att det årligen genomförs medarbetarsamtal. Uppmärksamma behov av och medverka i rehabiliteringsarbete i samarbete med personalintendenten. Ämnesstudierektor svarar för beslut i arbetsmiljöfrågor som delegeras från prefekten enligt Funktionsbeskrivning för Centrumföreståndare Centrumföreståndare för centrumbildningar som är anknutna till Tema följer LiU:s instruktioner avseende centrumbildningar enligt beslut Dnr LiU 1487/98-10 och respektive centruminstruktion. Vidare ska centrumföreståndare följa det anknytningsavtal som definierar närmare innehåll i det administrativa stöd som Tema erbjuder centralt samt de villkor som gäller för detta stöd. För Centrumföreståndare gäller: Upprätta budget som godkänns av centrumbildningens styrelse. Meddela väsentliga planerade eller uppkomna förändringar i verksamheten till temaansvarig respektive prefekt. Upprätta bemanningsplan och rekryteringsplan för kommande år i samarbete med budgetarbete.

5 5(8) Skriva anställningsprofiler i samband med nyrekrytering av post dok, forskarassistenter och lektorer som lämnas till personalintendenten. Ge förslag på nya löner vid lönerevision och vid nyanställningar. Introducera nyanställd personal enligt institutionens rutiner. Medverka till att det årligen genomförs medarbetarsamtal. Uppmärksamma behov av och medverka i rehabiliteringsarbete i samarbete med personalintendenten. Centrumföreståndaren svarar för beslut i arbetsmiljöfrågor som delegeras från prefekten enligt Funktionsbeskrivning för Forskarskoleföreståndare Föreståndare för särskilda forskarskolor (avtal med extern part) på Tema följer LiU:s instruktioner avseende forskarskolor enligt beslut Dnr LiU 113/01-50 och den tilläggsinstruktion för forskarskolan som bl.a. reglerar styrelsens sammansättning. Förutom att följa det avtal med extern part som träffats avseende forskarskolan, ska föreståndare vid Tema följa nedanstående instruktioner: Upprätta budget i samarbete med temaansvarig och intendent. Ansvara för ekonomisk uppföljning och budgetbalans för hela forskarskolans verksamhet. Aktivt delta i verksamhetsplanering och meddela väsentliga planerade eller uppkomna förändringar i verksamheten till temaansvarig. Lämna de rapporter, underlag och andra redovisningar som följer av överenskommelsen med Tema. Ta initiativ till kompetensförändring inom forskarskolan och föreslå anställningar, kompetensutveckling och personalförändring vid förändrad forskningsinriktning. Introducera nyanställd personal enligt institutionens rutiner. Uppmärksamma behov av och medverka i rehabiliteringsarbete i samarbete med personalintendenten. Forskarskoleföreståndare svarar för beslut i arbetsmiljöfrågor som delegeras från prefekten enligt Funktionsbeskrivning för handledare med avseende på administrativa uppgifter och arbetsmiljö Handledare på Tema följer rektors instruktioner avseende forskarutbildning och handledning enligt beslut Forskarutbildning (Dnr LiU 877/98-10) och filosofiska fakultetsstyrelsens instruktioner Riktlinjer för prövning av rätt till handledning och andra resurser för forskarstuderande (Dnr 1230/03-50). Ytterligare beskrivning av handledares normala uppgifter

6 6(8) finns i Högskoleverkets doktorandhandbok samt i fakultetsstyrelsens egen doktorandhandbok. Handledare vid Tema har särskilt att beakta vad som anges i Handledningspolicy för Temainstitutionen (Dnr Tema 187/06-50, publicerad på Temas hemsida) samt i Temas Arbetsmiljöplan (Dnr Tema 83/06-37). Därutöver ska handledare på Tema följa nedanstående instruktioner: Upprätta budget för doktorandens finansiering och ansvara för ekonomisk uppföljning av att denna finansiering håller för hela perioden. Om finansieringen av doktoranden inte följer budgeten, ska handledaren omedelbart meddela ekonomiintendenten (motsv.) samt lämna in plan för alternativ finansiering till temaansvarig respektive prefekten. Ansvara för att doktorandens medverkan i externa och interna forskningsprojekt följer gällande attest-, beställnings-, inköps- och övriga rutiner inom det ekonomiadministrativa området. Kontrollera att fakultetsstyrelsen försett doktoranden med den information om utbildningen som behövs och om så inte skett, vidta åtgärder för att doktoranden ska få tillgång till nödvändig information. Om flera handledare finns, ska huvudhandledaren samordna handledarnas insatser och se till att information om doktorandens framsteg och behov finns tillgänglig för samtliga inblandade handledare. Handledaren ansvarar för att personalintendenten kopplas in på ett tidigt stadium för råd om vilka åtgärder som bör vidtas om doktorandens framsteg inte följer studieplanen och/eller det finns risk för sjukskrivning. Medverka i sådana åtgärder som kan förebygga att doktoranden blir sjukskriven eller om doktorandens framsteg riskerar att inte följa studieplanen när initiativet till åtgärder rests av doktoranden via personalintendenten eller forskarutbildningskommittén. Handledare svarar för beslut i arbetsmiljöfrågor som delegeras från prefekten enligt Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Tema (Dnr Tema 79/06-70). I delegeringen ingår att: Aktivt arbeta för att skapa och upprätthålla ett gott arbetsklimat i forskningsmiljön. Funktionsbeskrivning för Program- eller kursansvarig Programansvarig i grund- eller forskarutbildning utses av fakultet. Kursansvarig utses av programansvarig eller ämnesstudierektor för att praktiskt och pedagogiskt genomföra en viss kurs. För Programansvariga gäller att aktivt delta i planering i Temas Grundutbildningskommitté. Att vara program- eller kursansvarig vid Tema innebär: Ta reda på vilken budget som gäller för kurs/program. Ta reda på kostnader för ev. inhyrd personal innan avtal om inhyrning träffas. Ta reda på kostnader för lokalhyra innan avtal om lokal träffas. Beräkna kostnader för arbetstid och se till att de totala kostnaderna för utfört arbete inte överskrider kursens/programmets budget. Kontakta ekonomiintendenten (motsv.) innan avtal med annan institution eller extern part träffas och kontrollera att villkoren för det tänkta avtalet följer gällande följer gällande attest-, beställnings-, inköps- och övriga rutiner inom det ekonomiadministrativa området.

7 7(8) Om kursen ser ut att gå med förlust, kontakta ekonomiintendent (motsv.) för råd om vilka åtgärder som bör vidtas för att budgetbalans ska kunna uppnås. Informera temaansvarig och prefekt. Upprätta schema och lista på lärarresurser för kursens/programmets genomförande. Instruera ny och/eller inhyrd personal i institutionens rutiner och de särskilda rutiner/uppgifter som gäller för kursen/programmet. Fördela arbetsuppgifterna mellan de lärare/annan personal som arbetar med kursen/programmet och tydligt ange vem som ansvarar för vad. Kursansvarig svarar för beslut i arbetsmiljöfrågor som delegeras från prefekten enligt Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Tema (Dnr Tema 79/06-70). I delegeringen ingår att: Arbeta med rutiner för kvalitetssäkring av handledning och undervisning på kursen. Genomföra kursvärderingar och rapportera studieresultat till studierektor och studieadministratör. Funktionsbeskrivning för Projektledare Projektledare för uppdrags- eller bidragsforskning, uppdragsutbildning eller annan externfinansierad verksamhet ska följa de anvisningar och ev. särskilda befogenheter och åligganden som föreskrivs i avtalet med extern part. Förutom det som anges i avtalet ska projektledare vid Tema följa nedanstående instruktioner: Upprätta förkalkyl inklusive beräkning av nödvändig bemanning i projektet i samband med ansökan om bidrag alternativt inför ingående av avtal om uppdragsforskning/utbildning. Vid beviljad ansökan där beviljat belopp väsentligen understiger ansökt belopp, kontakta temaansvarig och prefekt med en plan för hur arbetet anpassas till givna ekonomiska ramar. Upprätta projektbudget och ansvara för ekonomisk uppföljning och budgetbalans för projektet. Ansvara för att projektredovisning och uppföljning av projektet sker enligt institutionens rutiner. Ansvara för att förvaltningen inom projektet följer gällande attest-, beställnings-, inköps- och övriga rutiner inom det ekonomiadministrativa området. Vid förlustsituationer upprätta och lämna in plan för budgetbalans till temaansvarig och informera prefekten. Leda och fördela arbetet inom projektet. Samråda med temaansvarig och prefekt i händelse av att tillgänglig bemanning inom institutionen inte förmår/hinner utföra de arbetsuppgifter som ingår i projektet. Medverka till att en lösning på problemet genomförs. Projektledare svarar för beslut i arbetsmiljöfrågor som delegeras från prefekten enligt Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Tema (Dnr Tema 79/06-70). I delegeringen ingår att: Aktivt arbeta för att skapa och upprätthålla ett gott arbetsklimat i forskningsmiljön.

8 8(8) Funktionsbeskrivning för Laboratorieföreståndare Aktivt delta i budgetarbete och ekonomisk uppföljning av verksamheten inom laboratoriet. Aktivt delta i verksamhetsplanering och meddela väsentliga planerade eller uppkomna förändringar i verksamheten till temaansvarig. Tillsammans med temaansvarig och prefekt leda och fördela arbetet inom laboratoriet. Samråda med temaansvarig och prefekt i händelse av att tillgänglig bemanning inom institutionen inte förmår/hinner utföra de arbetsuppgifter som krävs. Medverka till att en lösning på problemet genomförs. Introducera nyanställd personal enligt institutionens rutiner. Laboratorieföreståndare svarar för beslut i arbetsmiljöfrågor som delegeras från prefekten enligt

Arbetsordning med regler för delegering vid Stockholms universitet

Arbetsordning med regler för delegering vid Stockholms universitet Dnr SU FV-1.2.1-1557-14 Arbetsordning med regler för delegering vid Stockholms universitet Fastställd av universitetsstyrelsen 2013-04-19 reviderad 2014-05-23 att gälla fr.o.m. 2014-05-23 1 (14) 1. Inledning...

Läs mer

Riktlinjer för anställda

Riktlinjer för anställda Riktlinjer för anställda Följande riktlinjer och villkor gäller för anställda vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion. Riktlinjerna kompletterar de regler som gäller vid Göteborgs universitet

Läs mer

2013-09-03 Dnr HS 2011/483-111. Handledning och studieuppföljning inom utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Skövde

2013-09-03 Dnr HS 2011/483-111. Handledning och studieuppföljning inom utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Skövde Rektor RIKTLINJER Dnr HS 2011/483-111 Handledning och studieuppföljning inom utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Skövde 1 Om handledning inom utbildning på forskarnivå Utbildning på forskarnivå vid

Läs mer

Beslut och beredning vid Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

Beslut och beredning vid Fakulteten för teknik och samhälle (TS) MAH / Fakulteten för teknik och samhälle 1(5) Birgitta Magnusson Kvalitetskoordinator PM 20160512 Dnr LED 1.3 2016/232 Ersätter dnr TS 122013/496 och dnr TS 122015/116 Beslut och beredning vid Fakulteten

Läs mer

1 Avtalets formella grund och tillämpningsområde

1 Avtalets formella grund och tillämpningsområde Fördelning av årsarbetstid för lärare 1 Avtalets formella grund och tillämpningsområde Parterna sluter detta avtal med stöd av ALFA 1 kap. 3 samt bilaga 5. Avtalet innehåller tillägg till och undantag

Läs mer

1 Avtalets formella grund och tillämpningsområde

1 Avtalets formella grund och tillämpningsområde Fördelning av årsarbetstid för lärare 1 Avtalets formella grund och tillämpningsområde Parterna sluter detta avtal med stöd av ALFA 1 kap. 3 samt bilaga 5. Avtalet innehåller tillägg till och undantag

Läs mer

Lokala regler för indragning av doktorands resurser

Lokala regler för indragning av doktorands resurser Lokala regler för indragning av doktorands resurser Fastställd 2014-10-06 av Rektor Gäller från 2014-10-06 Innehåll Inledning 3 Innebörden av beslut om indragning av resurser 3 Handledning och individuell

Läs mer

Lokalt kvalitetssystem 2012-2014

Lokalt kvalitetssystem 2012-2014 Lokalt kvalitetssystem 2012-2014 Designhögskolan vid Umeå universitet Fastställd i institutionsstyrelsen 2012-02-08 Designhögskolan Sid 1 (7) Dokumentets syfte Syftet med detta dokument är att identifiera

Läs mer

Anställningsordning. för anställning som och befordran till lärare. vid Stockholms universitet (AOSU)

Anställningsordning. för anställning som och befordran till lärare. vid Stockholms universitet (AOSU) 1 (21) 2010-12-03 Dnr SU 601-3485-10 Anställningsordning för anställning som och befordran till lärare vid Stockholms universitet (AOSU) Fastställd av universitetsstyrelsen 2010-12-03 att gälla fr.o.m.

Läs mer

Styrning av utbildning på grund- och avancerad nivå

Styrning av utbildning på grund- och avancerad nivå DNR: SLU ua Fe 2013.1.1.1-2588 Internrevisionen 2013-09-25 Styrning av utbildning på grund- och avancerad nivå Rapport från internrevisionen Innehåll Sammanfattning... 3 1 Bakgrund och motiv... 4 2 Granskningens

Läs mer

Lokalt arbetstidsavtal för lärare

Lokalt arbetstidsavtal för lärare Lokalt arbetstidsavtal för lärare Allmänna utgångspunkter för avtalet De centrala parternas beskrivning av de lokala parternas uppgift är att de lokala parterna skall utnyttja tillgängliga resurser på

Läs mer

Verksamhetsrapport för Internrevisionen 2007.

Verksamhetsrapport för Internrevisionen 2007. Styrelse och rektor 1(6) Verksamhetsrapport för 2007. Revisionsplanen för 2007, dnr LiU 1298/06-25, beskriver internrevisionens (IR:s) planerade aktiviteterna för verksamhetsåret. Nedan redovisas genomförda

Läs mer

Ansökan om att inrätta forskarutbildningsplats vid IKE

Ansökan om att inrätta forskarutbildningsplats vid IKE Ansökan om att inrätta forskarutbildningsplats vid IKE (för krav vad gäller huvudhandledare se fotnot 1) ns roll i handledningen (procent av total handledningstid, frekvens i möten med forskarstuderanden,

Läs mer

Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14.

Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14. Fakulteten för skogsvetenskap Forskarutbildningen Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14. Innehåll 1. Allmänt 2. Utlysning och antagning

Läs mer

Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier

Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier Likabehandlingsplan 2016-2018 för Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier ALLMÄNNA MÅL Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier ansluter sig till de mål och riktlinjer

Läs mer

STATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONENS JÄMSTÄLLDHETSPLAN

STATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONENS JÄMSTÄLLDHETSPLAN Stockholms universitet Statsvetenskapliga institutionen STATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONENS JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2014-2016 Antagen av Institutionsstyrelsen 2014-05-06 Dnr. 320-1.1.2-0085-14 1. Övergripande

Läs mer

Ny utbildningsorganisation vid SLU

Ny utbildningsorganisation vid SLU Dnr SLU ua 2013.1.1.1-4639 PM Ny utbildningsorganisation vid SLU SLU får en ny utbildningsorganisation från den 1 januari 2014. Ny är den centrala utbildningsnämnden (UN) och programnämnderna (PN), men

Läs mer

Allmän studieplan för konstnärlig utbildning på forskarnivå i design vid Göteborgs universitet

Allmän studieplan för konstnärlig utbildning på forskarnivå i design vid Göteborgs universitet Dnr U2013/304 Allmän studieplan för konstnärlig utbildning på forskarnivå i design vid Göteborgs universitet 1. Beslut Föreskrifter rörande konstnärlig utbildning på forskarnivå respektive tillträde till

Läs mer

Precisering av den planerade ändringen

Precisering av den planerade ändringen Omorganisation av IMER, K3 och delar av TS till 4-5 enheter inom en fakultetsstyrelse. Precisering av den planerade ändringen Malmö högskolas nuvarande områden IMER, K3 och TS är, på områdesnivå, organiserade

Läs mer

Studieplan för licentiatexamen i spanska

Studieplan för licentiatexamen i spanska = Studieplan för licentiatexamen i spanska Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2 januari 2008. Studieplanen kompletteras med följande dokument, tillgängliga

Läs mer

Lönen som styrmedel Regler och riktlinjer för lönesättning

Lönen som styrmedel Regler och riktlinjer för lönesättning Lönen som styrmedel Regler och riktlinjer för lönesättning Karolinska Institutet, 2016-01-01 Ersätter Lönepolicy 2012-10-01, Dnr 5344/2012-200 Lönen som styrmedel INNEHÅLL 1. Lönebildning och lönesättning

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MAT, HÄLSA OCH MILJÖ MHM= Mål och visioner Strategiplan 2007-2010

INSTITUTIONEN FÖR MAT, HÄLSA OCH MILJÖ MHM= Mål och visioner Strategiplan 2007-2010 INSTITUTIONEN FÖR MAT, HÄLSA OCH MILJÖ MHM= och visioner Strategiplan 2007-2010 och visioner Strategiplan 2007-2010 1. Inledning Vår vision Verksamheten vid Institutionen för mat, hälsa och miljö, MHM,

Läs mer

Anställningsordning för Stockholms konstnärliga högskola

Anställningsordning för Stockholms konstnärliga högskola 1/16 Dnr 654/1.2.1/2014 Anställningsordning för Stockholms konstnärliga högskola Beslutad av Organisationskommittén 2013-12-20 Reviderad av högskolestyrelsen 2015-02-16 2/16 Innehållsförteckning Anställningsordning

Läs mer

Samhällsvetenskapliga fakultetens aktivitetsplan 2012 fastställd 2012-01-16

Samhällsvetenskapliga fakultetens aktivitetsplan 2012 fastställd 2012-01-16 Samhällsvetenskapliga fakultetens aktivitetsplan 2012 fastställd 2012-01-16 Fakulteten leds av dekan Dieter K. Müller och han ingår i ledningsgruppen tillsammans med prodekan Ulrika Haake, vicedekan Magnus

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy och handlingsplan för Biologiska Institutionen

Arbetsmiljöpolicy och handlingsplan för Biologiska Institutionen Arbetsmiljöpolicy och handlingsplan för Biologiska Institutionen Dokument antaget av institutionsstyrelsen den xxxx 2012. 1. Målsättning/policy Arbetsmiljön vid Biologiska Institutionen skall vara god.

Läs mer

Befattningsbeskrivningar vid Institutionen för lingvistik och filologi

Befattningsbeskrivningar vid Institutionen för lingvistik och filologi Befattningsbeskrivningar vid Institutionen för lingvistik och filologi Dokumentet har behandlats av institutionsstyrelsen 2009-03-27 och har reviderats 2010-03-08. BEFATTNINGSBESKRIVNINGAR VID INSTITUTIONEN

Läs mer

LÖNEPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR LÖN VID HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Beslutad av Högskolestyrelsen 2004-12-10, omförhandlade lönekriterier 2007-11-06

LÖNEPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR LÖN VID HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Beslutad av Högskolestyrelsen 2004-12-10, omförhandlade lönekriterier 2007-11-06 LÖNEPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR LÖN VID HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Högskolans i Halmstads lönepolicy skall omfatta alla anställda. Lönesättningen skall grundas på arbetets svårighetsgrad, den anställdes utveckling,

Läs mer

IT-fakultetsnämnden. Föreskrifter inom fakultetsnämndens verksamhetsområde BESLUT. Delegationsordning för IT-fakulteten

IT-fakultetsnämnden. Föreskrifter inom fakultetsnämndens verksamhetsområde BESLUT. Delegationsordning för IT-fakulteten IT-fakultetsnämnden BESLUT 2010-06-03 Dnr A10 2544/10 Delegationsordning för IT-fakulteten " Fakultetsnämnden ska inom sitt område ansvara för forskning, utbildning och samverkan med samhälle och näringsliv.

Läs mer

Regler vid rekrytering och befordran av lärare

Regler vid rekrytering och befordran av lärare HÖGSKOLAN I BORÅS REGLER Gemensamma Förvaltningen Personalavdelning 2012-11-22 Dnr 327-12-10 Terese Schoultz Gedda, Personalhandläggare Regler vid rekrytering och befordran av lärare Innehåll 1 Regler

Läs mer

2.2 Examina Högskoleexamina med år, ämne, plats. Kopia av bevis endast avseende högsta examen bifogas. Docentkompetens. Kopia av bevis bifogas.

2.2 Examina Högskoleexamina med år, ämne, plats. Kopia av bevis endast avseende högsta examen bifogas. Docentkompetens. Kopia av bevis bifogas. BESLUT 2011-03-14 Dnr SU 601-0358-11 Handläggare: Ann-Charlotte Östblom Personalspecialist Personalavdelningen Mall för ansökan om anställning som lärare vid Stockholms universitet. Gäller även ansökan

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET. Jä mstä lldhetsplän vid Kriminologiskä institutionen fo r 2013.

STOCKHOLMS UNIVERSITET. Jä mstä lldhetsplän vid Kriminologiskä institutionen fo r 2013. STOCKHOLMS UNIVERSITET Jä mstä lldhetsplän vid Kriminologiskä institutionen fo r 2013. 1. Utvärdering av måluppfyllelsen i tidigare jämställdhetsplan I 2009 års jämställdhetsplan uppställdes ett stort

Läs mer

Ansökan om examensrätt för specialpedagogexamen

Ansökan om examensrätt för specialpedagogexamen Högskolan Kristianstad Utvärderingsavdelningen Ann-Britt Gabrielsson BESLUT 2004-03-02 Reg.nr 641-3907-02 Ansökan om examensrätt för specialpedagogexamen Högskolan Kristianstad ges rätt att utfärda specialpedagogexamen.

Läs mer

Anställningsordning vid Högskolan i Gävle

Anställningsordning vid Högskolan i Gävle 1 Marianne Wiktorin Dnr 2011/771 Bil 35 Rektors kansli 2011-05-30 Fastställd av Högskolestyrelsen 2011-06-10 Anställningsordning vid Högskolan i Gävle 1 INLEDNING Vid varje högskola ska högskolestyrelsen

Läs mer

Medicinska fakulteten

Medicinska fakulteten Umeå universitet Medicinska fakulteten Norrbottens läns landsting Dnr: UmU 243-662-13 Dnr: NLL 719-13 AVTAL mellan medicinska fakulteten, Umeå universitet, och Norrbottens läns landsting om verksamhetsförlagd

Läs mer

Denna anvisning innehåller praktisk information och rekommendationer för rekrytering av personal.

Denna anvisning innehåller praktisk information och rekommendationer för rekrytering av personal. Bilaga 2 1(5) till rektors beslut 193/2009 11.11.2009 REKRYTERINGSANVISNING FÖR HELSINGFORS UNIVERSITET Denna anvisning innehåller praktisk information och rekommendationer för rekrytering av personal.

Läs mer

Lokalt avtal om arbetstid för lärare vid Högskolan i Kalmar

Lokalt avtal om arbetstid för lärare vid Högskolan i Kalmar 1999-07-15 Lokalt avtal om arbetstid för lärare vid Högskolan i Kalmar 1 Allmänt Detta avtal tecknas med stöd i Allmänt löne- och förmånsavtal (ALFA) 1 kap. 3 samt bilaga 5. Där ingenting annat anges gäller

Läs mer

För utbildning och forskning ska det finnas professorer och lektorer anställda som lärare vid högskolorna.

För utbildning och forskning ska det finnas professorer och lektorer anställda som lärare vid högskolorna. 1 (9) ANSTÄLLNINGSORDNING Högskolestyrelsens beslut 2015-06-03 Dnr 2015/642 A21 Anställningsordning för Högskolan Väst Inledning Vid högskolan ska finnas en anställningsordning med de regler som tillämpas

Läs mer

Årlig jämställdhets-, mångfalds- och likabehandlingsplan (jml-plan)

Årlig jämställdhets-, mångfalds- och likabehandlingsplan (jml-plan) Årlig jämställdhets-, mångfalds- och likabehandlingsplan (jml-plan) Skola: Teknikvetenskap Enligt lag skall jml-plan - göras och följas - av alla arbetsenheter med tio eller fler anställda. Mallen nedan

Läs mer

Beslut och beredning vid Fakulteten för teknik och samhälle (TS).

Beslut och beredning vid Fakulteten för teknik och samhälle (TS). MAH / Fakulteten för teknik och samhälle 1(5) Thomas Strandberg Adm PM 20150121, Dnr TS 122015/116 Beslut och beredning vid Fakulteten för teknik och samhälle (TS). Beslut i olika är delegerade rektor

Läs mer

Anställningsordning vid Högskolan i Gävle. Beslutad av Högskolestyrelsen 2014-12-12 Dnr HIG-STYR 2014/137

Anställningsordning vid Högskolan i Gävle. Beslutad av Högskolestyrelsen 2014-12-12 Dnr HIG-STYR 2014/137 Anställningsordning vid Högskolan i Gävle Beslutad av Högskolestyrelsen 2014-12-12 Dnr HIG-STYR 2014/137 1 Anställningsordning vid Högskolan i Gävle HIG-STYR 2014/137 Inledning Fastställt av Högskolestyrelsen

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå med licentiatexamen som mål i Svenska med didaktisk inriktning vid Malmö högskola och Lunds universitet.

Studieplan för utbildning på forskarnivå med licentiatexamen som mål i Svenska med didaktisk inriktning vid Malmö högskola och Lunds universitet. STUDIEPLAN 2008-01-++ Dnr HT 2007/479/G 11 Området för humaniora och teologi (Institution) Studieplan för utbildning på forskarnivå med licentiatexamen som mål i Svenska med didaktisk inriktning vid Malmö

Läs mer

Handlingsplan lika villkor

Handlingsplan lika villkor Handlingsplan för Lika villkor Institution/motsvarande: IBL Behandlad i LSG den: 2015-08-31 Fastslagen i institutionsstyrelsen/ motsvarande den: 2015-09-02 Beskrivning av vision: IBL ska vara en institution

Läs mer

Allmän studieplan för doktorsexamen i engelska

Allmän studieplan för doktorsexamen i engelska = Allmän studieplan för doktorsexamen i engelska Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 18 januari 2008. Studieplanen kompletteras med följande dokument,

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Statistik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Statistik Samhällsvetenskapliga fakulteten Umeå universitet, 901 87 Umeå Allmän studieplan Dnr FS 4.1.4-1545-14 Sid 1 (6) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Statistik Syllabus for the PhD program

Läs mer

Mall för ansökan 1 ANSÖKAN 2 CV

Mall för ansökan 1 ANSÖKAN 2 CV Mall för ansökan (utdrag ur Kompletterande riktlinjer Anställningsordning) Detta avsnitt är en anvisning till sökande för anställning som professor, lektor, postdoktor och adjunkt. Bilagan gäller även

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy FÖR LUNDS UNIVERSITET 2014 2017

Arbetsmiljöpolicy FÖR LUNDS UNIVERSITET 2014 2017 Arbetsmiljöpolicy FÖR LUNDS UNIVERSITET 2014 2017 Denna skrift är utgiven av LU Byggnad vid Lunds universitet. Omslagsbild: Andrzej Ploski. Layout: Clyde Lange, Media-Tryck, Lunds universitet. Tryck: Media-Tryck

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Institutionen för medicin, Karolinska Huddinge

Arbetsmiljöpolicy. Institutionen för medicin, Karolinska Huddinge Arbetsmiljöpolicy Institutionen för medicin, Karolinska Huddinge Målsättning En atmosfär av delaktighet skall råda hos både personal, forskare, gästforskare och studenter. Institutionens strävan är att

Läs mer

UFV 2003/39 CK 2003-0036

UFV 2003/39 CK 2003-0036 1 Regionalt avtal mellan Uppsala universitet och landstinget i Uppsala län om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning samt utveckling av hälso- och sjukvården. Bakgrund Läkarutbildningen

Läs mer

Nybörjarkurs för forskarrapportörer 2013

Nybörjarkurs för forskarrapportörer 2013 Nybörjarkurs för forskarrapportörer 2013 Malin Zetterström Lotten Hultgren Viklund Sytemförvaltning Ladok/SISU Studentavdelningen Studenthuset Kontakta oss: ladok@su.se, telefon 3989, må-tors kl:10-12

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Nationalekonomi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Nationalekonomi Fastställt datum 2013-01-31 Fakultetsstyrelsen Ekonomihögskolan Dnr FAK 2011/629 Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de lokala regler för

Läs mer

Jämställdhets- och likabehandlingplan 2010-2011

Jämställdhets- och likabehandlingplan 2010-2011 Jämställdhets- och likabehandlingplan 2010-2011 Designhögskolan vid Umeå universitet Fastställd i institutionsstyrelsen 2010-05-12 Aktivitetsplaner, se bilagor 1 och 2 Designhögskolan Sid 2 (11) Institutionsstyrelsen

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2013-09-10 Dnr: UmU 500-953-13. Typ av dokument:

Regler för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2013-09-10 Dnr: UmU 500-953-13. Typ av dokument: Regler för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2013-09-10 Dnr: UmU 500-953-13 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Regel Rektor 2013-09-15

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogik Ämnesbeskrivning

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogik Ämnesbeskrivning Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt i universietets lokala regler för utbildning på forskarnivå. I universitetets arbets-, besluts- och delegationsordningar

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i offentlig förvaltning, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i offentlig förvaltning, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i offentlig förvaltning, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 27 mars 2007,

Läs mer

Anställningsordning för anställning som lärare, postdoktorer, doktorander, amanuenser och assistenter

Anställningsordning för anställning som lärare, postdoktorer, doktorander, amanuenser och assistenter Anställningsordning för anställning som lärare, postdoktorer, doktorander, amanuenser och assistenter Fastställd av högskolestyrelsen 2003-06-05, dnr 192-03-10 Reviderad av högskolestyrelsen 2003-12-11,

Läs mer

Diskussionsunderlag för introduktion av nyantagen doktorand

Diskussionsunderlag för introduktion av nyantagen doktorand Diskussionsunderlag för introduktion av nyantagen doktorand Namn:... Syftet med detta underlag är att identifiera områden där s och s förväntningar inför doktorandstudierna skiljer sig åt. Det består av

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2013 (inklusive konkreta mål för likabehandling av studenter och åtgärdsprogram mot sexuella trakasserier)

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2013 (inklusive konkreta mål för likabehandling av studenter och åtgärdsprogram mot sexuella trakasserier) JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2013 (inklusive konkreta mål för likabehandling av studenter och åtgärdsprogram mot sexuella trakasserier) Jämställdhet Institutionen för Medicinsk Biokemi och Mikrobiologi (IMBIM) Uppsala

Läs mer

Tillämpning av förordningen om intern styrning och kontroll

Tillämpning av förordningen om intern styrning och kontroll 2008-06-11 BESLUT LiU-2008/00613 Tillämpning av förordningen om intern styrning och kontroll Universitetsstyrelsen beslutar godkänna principerna för det framlagda förslaget till tillämpning av förordningen

Läs mer

Information rörande forskarutbildningen vid Dans och Cirkushögskolan

Information rörande forskarutbildningen vid Dans och Cirkushögskolan Information rörande forskarutbildningen vid Dans och Cirkushögskolan Mer utförlig information rörande doktoranders rättigheter och skyldigheter finns att hämta på http://www.doktorandhandboken.nu Syftet

Läs mer

REGLER FÖR INTERN HANDEL

REGLER FÖR INTERN HANDEL STYRDOKUMENT Dnr V 2015/378 REGLER FÖR INTERN HANDEL Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor Ekonomienheten Beslutsdatum 2015-05-11 Giltighetstid Sammanfattning

Läs mer

Ansvar i arbetsmiljöfr~gor vid Linköpings universitet

Ansvar i arbetsmiljöfr~gor vid Linköpings universitet Systematiskt Arbetsmiljöarbete Dnr: LiU-2012-01365 2012-10-26 Ansvar i arbetsmiljöfr~gor vid Linköpings universitet l. Allmänt Denna instruktion utgör tillsammans med lagstiftningen på området och universitetets

Läs mer

Allmän kurs på Mångkulturella/Finska folkhögskolan

Allmän kurs på Mångkulturella/Finska folkhögskolan Allmän kurs på Mångkulturella/Finska folkhögskolan Den allmänna kursens syften Att ge verktyg och resurser för personlig utveckling och makt att påverka sitt liv och sin omgivning till människor med svag

Läs mer

Lokalt avtal om arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare vid Mittuniversitetet

Lokalt avtal om arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare vid Mittuniversitetet Dnr MIUN 2011/641 1(6) Lokalt avtal om arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare vid Mittuniversitetet 1 Bemyndigande Avtalet sluts med stöd av ALFA 1 kap 4 samt bilaga 5. 2 Tillämpningsområde

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå i kriminologi senast reviderad 12-05-02

Studieplan för utbildning på forskarnivå i kriminologi senast reviderad 12-05-02 Studieplan för utbildning på forskarnivå i kriminologi senast reviderad 12-05-02 1. Mål för utbildningen Utbildningen på forskarnivå i kriminologi syftar till att ge den studerande fördjupade kunskaper

Läs mer

Dnr: LNU 2012/359. Anställningsordning. för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet. Beslut 2011-12-08 Reviderad 2012-09-27

Dnr: LNU 2012/359. Anställningsordning. för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet. Beslut 2011-12-08 Reviderad 2012-09-27 Dnr: LNU 2012/359 Anställningsordning för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet Beslut 2011-12-08 Reviderad 2012-09-27 Innehåll för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet 1 1 GRUNDLÄGGANDE

Läs mer

Regler och riktlinjer för lönesättning vid KTH

Regler och riktlinjer för lönesättning vid KTH REGLER OCH RIKTLINJER FÖR LÖNESÄTTNING VID KTH Skapat av Dokumentdatum Ev. diarienummer Regler och riktlinjer för lönesättning vid KTH Ersätter Lönepolicy nr 1/2006 REGLER OCH RIKTLINJER FÖR LÖNESÄTTNING

Läs mer

1 REKRYTERING AV LÄRARE 1.1 ALLMÄNT OM REKRYTERING AV LÄRARE

1 REKRYTERING AV LÄRARE 1.1 ALLMÄNT OM REKRYTERING AV LÄRARE PA-HANDBOKEN 1 1.1 Allmänt om rekrytering av lärare Detta gäller allmänt för kungörande av anställning som professor, universitetslektor och forskarassistent. När det gäller rekryteringsprocessen som helhet

Läs mer

Ett KTH för alla studier och arbete på lika villkor. Mångfaldspolicy och mångfaldsplan

Ett KTH för alla studier och arbete på lika villkor. Mångfaldspolicy och mångfaldsplan Ett KTH för alla studier och arbete på lika villkor Mångfaldspolicy och mångfaldsplan Denna plan är fastställd av KTHs styrelse i september 2003. Den är framtagen i samarbete med arbetstagar- och studentrepresentanter.

Läs mer

BHS - handlingsplan för hållbar utveckling 2014-2016

BHS - handlingsplan för hållbar utveckling 2014-2016 BHS - handlingsplan för hållbar utveckling 2014-2016 Uppdaterat 2013-10-21 Detta underlag är baserat på de högskolegemensamma målen för hållbar utveckling 2014-2016 (dnr 555-13) samt institutionens verksamhetsplan

Läs mer

Delegation av beslut i anställningsärenden från Områdesnämnden för naturvetenskap, tillika Naturvetenskapliga fakultetsnämnden, eller från dekanus.

Delegation av beslut i anställningsärenden från Områdesnämnden för naturvetenskap, tillika Naturvetenskapliga fakultetsnämnden, eller från dekanus. 1 (6) BESLUT 2012-02-01 ON/FN 2012-05-22 ON/FN (del), rev 2012-12-05 ON/FN rev Bilaga till Delegationsordning Områdeskansliet för naturvetenskap Delegation av beslut i anställningsärenden från Områdesnämnden

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Byggteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Byggteknik Fastställt datum 2014-09-12 Fakulteten för teknik Dnr 2014/294 Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de lokala regler för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Värderingsförmåga och förhållningssätt - visa förmåga att göra forskningsetiska bedömningar i sin egen forskning,

Värderingsförmåga och förhållningssätt - visa förmåga att göra forskningsetiska bedömningar i sin egen forskning, STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I STATISTIK VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 070531. 1. Mål för utbildningen Den nya examensordningens krav för doktorsexamen

Läs mer

Studievillkor och examination i forskarutbildningen vid företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet (universitetets dnr SU 50-0848-04)

Studievillkor och examination i forskarutbildningen vid företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet (universitetets dnr SU 50-0848-04) Stockholms universitet Rektor 106 91 Stockholm Juridiska avdelningen Teresa Edelman BESLUT Studievillkor och examination i forskarutbildningen vid företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet

Läs mer

Handbok för LSG-ombud

Handbok för LSG-ombud Handbok för LSG-ombud Välkommen som LSG-ombud för! Att vara Saco-representant i en lokal samverkansgrupp (LSG) är ett betydelsefullt förtroendeuppdrag. LSG-ombudets kännedom om institutionens/enhetens

Läs mer

Riktlinjer för prolongation av utbildningsbidrag och anställning som doktorand inom

Riktlinjer för prolongation av utbildningsbidrag och anställning som doktorand inom Dnr SPRÅKFAK 2015/8 Riktlinjer för prolongation av utbildningsbidrag och anställning som doktorand inom Språkvetenskapliga Fastställd av Språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2015-05-21 Innehållsförteckning

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET BESLUT 2013-08-27 Humanistiska fakultetsnämnden Romanska och klassiska institutionen

STOCKHOLMS UNIVERSITET BESLUT 2013-08-27 Humanistiska fakultetsnämnden Romanska och klassiska institutionen 1 Dnr Su-159-4.2.1-0053-13 STOCKHOLMS UNIVERSITET BESLUT 2013-08-27 Humanistiska fakultetsnämnden Romanska och klassiska institutionen Allmän studieplan för Utbildning på forskarnivå i romanska språk med

Läs mer

Dnr 193/2012-200. Anvisningar. till Anställningsordningen för lärare och forskare vid Karolinska Institutet. Giltig från 2012-04-24

Dnr 193/2012-200. Anvisningar. till Anställningsordningen för lärare och forskare vid Karolinska Institutet. Giltig från 2012-04-24 Dnr 193/2012-200 Anvisningar till Anställningsordningen för lärare och forskare vid Karolinska Institutet Giltig från 2012-04-24 Fastställd av rektor den 17 januari samt 24 april 2012 INNEHÅLL 1. INLEDNING...

Läs mer

RESURSTILLDELNINGSDOKUMENT 20XX

RESURSTILLDELNINGSDOKUMENT 20XX RESURSTILLDELNINGSDOKUMENT 20XX Allmänt Dokumentet tar sin utgångspunkt i det lokala avtalet om arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare vid Mittuniversitetet ( MIUN 2011/641). Resurstilldelningsdokumentet

Läs mer

Kungliga tekniska högskolan

Kungliga tekniska högskolan Kungliga tekniska högskolan Kungl Tekniska Högskolan FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Dnr 930-1196-98 1998-12-21 Doss 151 Parter Arbetsgivarsidan Jaak Berendson KTH Sven Englund KTH Arbetstagarsidan Anders J Thor

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics)

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen 2007-11-15. Studieplanen gäller för studerande som avslutar

Läs mer

Lokalt kvalitetssystem 2012-2014 Läkarprogrammet och Psykoterapiprogrammen (PRL)

Lokalt kvalitetssystem 2012-2014 Läkarprogrammet och Psykoterapiprogrammen (PRL) Page 1 (6) Lokalt kvalitetssystem 2012-2014 och Psykoterapiprogrammen (PRL) Organisation och ledningsfunktioner Programrådet består av 11 ledamöter inklusive ordföranden. Studenterna tre ledamöter. Administrationen

Läs mer

Mall 2 för utvecklingssamtal. 2013-09-19 Personalavdelningen

Mall 2 för utvecklingssamtal. 2013-09-19 Personalavdelningen Mall 2 för utvecklingssamtal 2013-09-19 Personalavdelningen Utvecklingssamtal 1 Vid Linnéuniversitetet genomförs utvecklingssamtal årligen. Inför utvecklingssamtalet ska både chef och medarbetare i god

Läs mer

Högskolan i Gävles ansökan om tillstånd att utfärda. masterexamen inom området utbildningsvetenskap.

Högskolan i Gävles ansökan om tillstånd att utfärda. masterexamen inom området utbildningsvetenskap. BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Jana Hejzlar 08-563 088 19 jana.hejzlar@uka.se 2016-05-02 42-402-15 Högskolan i Gävle Rektor Högskolan i Gävles ansökan om tillstånd att utfärda

Läs mer

2. Behörighet och förkunskapskrav

2. Behörighet och förkunskapskrav Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogiskt arbete Inriktningar: naturvetenskap, matematik eller teknik. 1. Mål för utbildningen Kunskap och förståelse visa brett kunnande inom och en

Läs mer

Anvisningar för ifyllande av individuell studieplan

Anvisningar för ifyllande av individuell studieplan Sida 1 (7) Anvisningar för ifyllande av individuell studieplan Dnr FAK 2012/239 2012-06-08 Anna Stafsudd, studierektor för utbildning på forskarnivå i företagsekonomi 4 november 2013 Nedan följer instruktioner

Läs mer

Att bli DOCENT vid LiTH. Anvisningar, kommentarer och råd Lars Eldén (Tidigare versioner: Dan Loyd, Ulf Nilsson)

Att bli DOCENT vid LiTH. Anvisningar, kommentarer och råd Lars Eldén (Tidigare versioner: Dan Loyd, Ulf Nilsson) Att bli DOCENT vid LiTH Anvisningar, kommentarer och råd Lars Eldén (Tidigare versioner: Dan Loyd, Ulf Nilsson) LiTHs syn på docentkompetens Det ökar LiTH:s vetenskapliga kompetens inom grundutbildning,

Läs mer

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Revisionsrapport Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Viktor Prytz Trelleborgs kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Revisionsfråga...2 2.2. Revisionskriterier...2

Läs mer

Antagningsordning vid Högskolan i Skövde

Antagningsordning vid Högskolan i Skövde Antagningsordning vid Högskolan i Skövde föreskrifter för antagning till utbildning på forskarnivå Antagningsordningen är fastställd av högskolestyrelsen 2011-01-20 och träder i kraft samma datum. Revidering

Läs mer

Arbetsordning för forskarutbildning

Arbetsordning för forskarutbildning Arbetsordning för forskarutbildning Dnr C 2007/846 Dnr C 2009/589, Dnr C 2009/590 Revidering av C 2005/93 Fastställd av rektor 2005-02-07 Examina I forskarutbildningen finns licentiat- och doktorsexamen.

Läs mer

Detta dokument anger uppgifter och ansvarsfördelning mellan och inom olika delar av ledningen för Margarethaskolan i Knivsta.

Detta dokument anger uppgifter och ansvarsfördelning mellan och inom olika delar av ledningen för Margarethaskolan i Knivsta. Arbetsordning för Margarethaskolan i Knivsta Detta dokument anger uppgifter och ansvarsfördelning mellan och inom olika delar av ledningen för Margarethaskolan i Knivsta. Funktion Lagstiftning Innehåll

Läs mer

Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande.

Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande. Utbildningsinspektion i Kristianstads kommun Centrum för vuxnas lärande Dnr 53-2006:3213 Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande. Vuxenutbildning Inledning Skolverket har

Läs mer

2014-09-19. Med stöd av 2 kap. 2 första stycket 9 p högskoleförordningen (1993:100) (HF) beslutar Lunds universitet om följande anställningsordning.

2014-09-19. Med stöd av 2 kap. 2 första stycket 9 p högskoleförordningen (1993:100) (HF) beslutar Lunds universitet om följande anställningsordning. BESLUT Dnr STYR 2014/676 1 2014-09-19 Universitetsstyrelsen Lunds universitets anställningsordning Med stöd av 2 kap. 2 första stycket 9 p högskoleförordningen (1993:100) (HF) beslutar Lunds universitet

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i ämnet BIOLOGI

Allmän studieplan för forskarutbildning i ämnet BIOLOGI Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap Dokumentnamn Allmän studieplan för forskarutbildning i ämnet Biologi Beslutsdatum Beslutsfattare Diarienummer

Läs mer

Pedagogiskt arbete Linköpings universitet

Pedagogiskt arbete Linköpings universitet Pedagogiskt arbete Linköpings universitet Glenn Hultman Professor i Pedagogiskt arbete Göteborgs universitet Mötesplats CUL 26-27 oktober 2010 Pedagogiskt arbete Filosofiska fak. rapport: lärarutbildningens

Läs mer

2004-01-19 FÖRSLAG. Övergripande samarbetsavtal Linköpings universitet - Landstinget i Östergötland

2004-01-19 FÖRSLAG. Övergripande samarbetsavtal Linköpings universitet - Landstinget i Östergötland REGIONALT ALF-AVTAL Parter i detta avtal är Landstinget i Östergötland (Landstinget) och Linköpings universitet (Universitetet), nedan gemensamt benämnda parterna. Vad avtalet reglerar Detta avtal är ett

Läs mer

BESLUT 2009-03-26 Dnr Mahr 50-2009/244

BESLUT 2009-03-26 Dnr Mahr 50-2009/244 Malmö högskola / Gemensam förvaltning Jonas Alwall Arbetsgruppen för studentinflytandepolicy vid Malmö högskola 1(9) BESLUT 2009-03-26 Dnr Mahr 50-2009/244 Studentinflytandepolicy för Malmö högskola Inledning

Läs mer

Svar från remissinstans KF: Konstfack använder termen adjunkt som på engelska översätts med lecturer.

Svar från remissinstans KF: Konstfack använder termen adjunkt som på engelska översätts med lecturer. Remissversion av nya och reviderade termposter i version 8 av 2015-10-07 Universitets- och högskolerådets svensk-engelska ordbok Konstfacks svar på remissen dnr KF2015/VO1/53 högskolelärare universitetslärare

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Miljövetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Miljövetenskap Fastställt datum 2012-05-09 Fakultetsnämnd FNT Dnr FAK 2012/157 Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de lokala regler för utbildning på forskarnivå

Läs mer

ANSTÄLLNINGSORDNING VID ÖREBRO UNIVERSITET

ANSTÄLLNINGSORDNING VID ÖREBRO UNIVERSITET Dnr: ORU 1.2.1-4488/2013 ANSTÄLLNINGSORDNING VID ÖREBRO UNIVERSITET Fastställd av: styrelsen Datum: 2013-12-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Disposition av Anställningsordningen 3. Utgångspunkter

Läs mer

2010-10-17 Dnr LS 2010/68, A13

2010-10-17 Dnr LS 2010/68, A13 2Skapat den PM 2010-10-17 Dnr LS 2010/68, A13 Sektionen Forskning, innovation och extern samverkan PM Remiss, Förslag till föreskrifter för stipendier Rektor fattade den 28 januari 2010 beslut om en utredning

Läs mer