STOCKHOLMS UNIVERSITET. Jä mstä lldhetsplän vid Kriminologiskä institutionen fo r 2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STOCKHOLMS UNIVERSITET. Jä mstä lldhetsplän vid Kriminologiskä institutionen fo r 2013."

Transkript

1 STOCKHOLMS UNIVERSITET Jä mstä lldhetsplän vid Kriminologiskä institutionen fo r 2013.

2 1. Utvärdering av måluppfyllelsen i tidigare jämställdhetsplan I 2009 års jämställdhetsplan uppställdes ett stort antal punkter som mål för jämställdhetsarbetet. I följande dokument redovisas uppföljningen av dessa mål utifrån den person som hade ansvaret för deras genomförande. Prefekten Prefekten hade ett övergripande ansvar att se till att samtliga åtgärder i jämställdhetsplanen blev utförda. Då vissa åtgärder inte blev utförda har detta inte genomförts fullt ut. Prefekten hade vidare ett ansvar att sammankalla dem som fått uppgifter delegerade till sig en gång per termin och be om redovisning av åtgärderna. Något sådant möte har dock inte genomförts. Prefekten skulle även, i samband med en anställds långtidssjukskrivning, anordna planeringssamtal mellan den anställde, handledare och ledning. Där skulle det tas upp vad som gäller vid återkomsten, finansiering, rum etc. Prefekten skulle också se till att det fanns en kontaktperson som hade löpande kontakt med den långtidssjukskrivne. Sådana möten har genomförts med dem som blivit långtidssjukskrivna under perioden. Ställföreträdande prefekt Den ställföreträdande prefektens ansvar var att genom att ta kontakt med och uppmana kvinnor på andra institutioner att söka ev lediga tjänster på så sätt öka antalet kvinnor på institutionens högre positioner. Detta har inte systematiserats av den ställföreträdande prefekten, däremot har prefekten tagit kontakt med kvinnor på andra institutioner inför varje utlyst lektorstjänst. En annan uppgift som var ämnad att motverka snedfördelning mellan könen var att vid rekrytering till TA-tjänster ge män företräde i det fall meriterna var lika mellan könen hos de sökande. En sådan rekrytering skedde under perioden, och det fanns en manlig sökande men meriterna var inte lika och därför gick tjänsten till den kvinnliga sökande. Angående den fysiska arbetsmiljön hade den ställföreträdande prefekten ett ansvar att ta emot och effektuera synpunkter och önskemål. De önskemål om höj- och sänkbara skrivbord som har kommit in har också tillgodosetts under perioden. Bemanningsansvarig ( bemannande studierektor ) Den bemanningsansvariges uppgifter i samband med jämställdhetsplanen var att utifrån bemanningen se till att disputerade kvinnor gavs möjlighet till vidare meritering, samt att genom att använda bemanningsplanen som grund utvärdera i vilken utsträckning jämställdhetsaspekter beaktas beträffande lärarkategorin. 1

3 Under perioden 2009 t o m uppföljningstillfället (HT 12) har fyra personer disputerat vid institutionen. Samtliga var kvinnor och alla har efter disputationen erbjudits tidsbegränsad tjänst vid institutionen. I och med jämställdhetsplanens införande infördes loggbok kring bemanningsfrågor som förs av bemanningsansvarig. Faktorer som tagits upp kopplat till bemanningsfrågor och kön under perioden var t.ex. att inte alla teorikurser ska ha män som kursansvariga och lärare utan att även kvinnor i större utsträckning ska delta i undervisningen i teori. Ett annat exempel är metodkurserna där det har ansetts angeläget att inte enbart män undervisar i kvantitativ metod och kvinnor i kvalitativ. Det har dock varit svårt att få in män i den kvalitativa undervisningen, huvudsakligen på grund av att få män vid institutionen ägnat sig åt kvalitativa metoder i någon större utsträckning. Metodundervisningen generellt har dock bemannats med både kvinnor och män, liksom den kvantitativa undervisningen. En annan fråga som varit aktuell är att doktorander varken ska ha för tung undervisningsbörda eller sakna undervisningsmeriter när de disputerar. Detta har funnits med vid överväganden, framför allt genom att försöka avlasta doktorander som har mycket undervisning. Detta är dock främst en fråga för handledare och doktorand. Studierektor för forskarutbildningen Studierektorn för forskarutbildningen ansvarade för ett stort antal punkter i 2009 års jämställdhetsplan. För det första att säkerställa att rekrytering och tjänstetillsättningar samt vikariat sker utifrån tydliga kriterier och på ett öppet sätt. Detta mål bedöms ha uppfyllts då lediga platser på FU annonseras ut offentligt. Förutom CV begärs arbetsprover in i form av uppsatser och andra publiceringar. Alla behöriga sökande granskas av forskarkollegiet som föreslår till IS vilka sökande som bäst uppfyller kraven att kunna tillgodogöra sig FU. För det andra att utföra en kartläggning av under vilka förutsättningar nydisputerade kvinnor och män får en anställning på institutionen. Under de senaste åren har institutionen tillsatt tre lektorat. Dessa har lysts ut och tillsatts efter sakkunnigbedömning. Två av tre tjänster gick till kvinnor. För det tredje att se till att samtliga doktorandhandledare genomgår handledarutbildning. Detta har blivit genomfört vad gäller samtliga nya handledare och sker nu kontinuerligt, men några av de seniora handledarna har avstått från att gå kurs. För det fjärde att beakta frågan om jämställdhet vid tillsättning av doktorandtjänster och tilldelning av utbildningsbidrag. Manliga sökande välkomnas men huvudkriteriet vid anställning som doktorand är dock förmågan att tillgodogöra sig FU. För det femte att löpande se över de forskarstuderandes finansieringsformer ur ett jämställdhetsperspektiv. Huvuddelen av doktoranderna är finansierade med fakultetsmedel och det finns inga könsskillnader i samband med det. För det sjätte att utföra en analys av finansieringsform uppdelat på kön (tillsammans med ekonomi- och personalansvarig). Denna visade att 2 av 3 manliga respektive 10 av 11 kvinnliga doktorander är fakultetsfinansierade. En minoritet oberoende av kön är således externt finansierade. 2

4 För det sjunde att anordna ett seminarium kring sexuella trakasserier och ovälkomna uppträdanden med extern seminarieledare (med studierektorn för grundutbildningen). Detta har ej blivit genomfört och förs därmed över som mål i den nya jämställdhetsplanen. För det åttonde att utbildas för att kunna hantera fall av sexuella trakasserier som eventuellt kan uppkomma. Detta har ej blivit genomfört och förs därmed över som mål i den nya jämställdhetsplanen. Studierektor för grundutbildningen Även studierektorn för grundutbildningen ansvarade för ett stort antal uppgifter i 2009 års jämställdhetsplan. För det första att anordna en seminarieserie om jämställdhet. I samband med detta mål har det hållits ett seminarium med 1) Diana Mulinari om betydelsen av kön och metodinriktning för såväl forskningsrelaterad verksamhet som personalfrågor, och 2) Kristina Boréus och Ulf Mörkenstam: Spjälorna i buren. En arbetsplatsstudie av ojämlikhet mellan kvinnor och män, invandrade och infödda, samt 3) Eva Tiby har deltagit i en workshop för SU:s kontaktpersoner för jämställdhetsarbetet under vt 2012, inriktat på härskartekniker där en KRÄMrepresentant deltog. För det andra att anordna ett seminarium kring sexuella trakasserier. Något sådant har inte hållits under perioden. För det tredje att utreda eventuella fall av sexuella trakasserier/ovälkomna uppträdanden. Ett sådant fall uppkom under perioden och hanterades av juridiska avdelningen på SU eftersom det gällde en anklagelse från en student mot två av institutionens lärare. Det konstaterades att ingen grund för anmälan förelåg (eller ens hävdades av anmälaren). För det fjärde att gå en utbildning för att kunna hantera fall av sexuella trakasserier. Detta har inte genomförts och förs därmed över som mål i den nya jämställdhetsplanen. För det femte att undersöka om annan antagning kan främja en jämnare könsfördelning bland studenterna. Angående detta mål har studierektorn följt de fall av kvotering på Uppsala universitet som bedömts som diskriminerande. De har således inte varit möjliga att ta efter. Det finns dock tankar på att försöka få fler studenter (av alla genus) att fortsätta efter termin 1,2, 3. För det sjätte att samordna beaktande av genusaspekters relevans i ny kurslitteratur samt även i relation till seminarieserien på punkt 1. Detta har inte systematiserats. Doktorandrådets ordförande Doktorandrådets ordförande ansvarade tillsammans med KRÄM och studierektorn för grundutbildningen för att anordna en seminarieserie med delvis externa seminarieledare som behandlar frågor om genusperspektiv, seminariekultur, sexuella trakasserier, härskartekniker samt betydelsen av relationen mellan kön och metodinriktning. Minst två sådana seminarier anordnades, se punkten ovan under studierektorn för grundutbildningen. 3

5 Utbildningsassistent Utbildningsassistenten ansvarade för att undersöka om en annan antagning, med avseende på antagningskategorier, kan främja en jämnare könsfördelning bland studenterna (tillsammans med studierektor för grundutbildningen samt KRÄM). Frågan anses avgjord i och med att Uppsala universitet inte fick göra antagningar där det togs hänsyn till kön. Samtliga handledare Samtliga handledare ansvarade för att i de fall en doktorand skulle ta ut föräldraledighet, ha ett särskilt planeringssamtal minst två månader före, mellan handledare, doktoranden och ledningen. Ta upp vad som gäller vid återkomsten, rumsfrågan, finansiering etc. Även ansvara för att det utses en kontaktperson som har löpande kontakt med den föräldraledige under ledigheten. Detta har skett med de doktorander som tagit ut föräldraledighet under perioden. I de fall en doktorand blir långtidssjukskriven ansvara för att ett särskilt planeringssamtal genomförs mellan doktorand, handledare och ledning där vad som gäller vid återkomsten, finansieringen, rumsfrågan etc. gås igenom. Detta har delvis skett under perioden, målet har uppfyllts så mycket som omständigheterna har tillåtit. Personal- och ekonomiansvarig Ansvara för att genomföra en genomgång och analys (utifrån kön) av lönesättningen och doktorandstegens tillämpning. Detta har förts över till studierektorn för forskarutbildningen som inte har genomfört målet under perioden. Från och med 2012 har dock en genomgång av doktorandernas löner införts som fast punkt på forskarkollegiet en gång per termin. Ansvara för att genomföra en analys av finansieringsform, uppdelat på kön (tillsammans med studierektorn för forskarutbildningen). Även detta har förts över till studierektorn, vilken har genomfört analysen, se under studierektor för forskarutbildningen ovan. Se till att personer med utbildningsbidrag som går på föräldraledighet får motsvarande förlängning av utbildningsbidraget. Detta har genomförts. KRÄM KRÄM ansvarade för att tillsammans med studierektorn för grundutbildningen och doktorandrådets ordförande anordna en seminarieserie med delvis externa seminarieledare som behandlar frågor om genusperspektiv, seminariekultur, sexuella trakasserier, härskartekniker samt betydelsen av relationen mellan kön och metodinriktning. Minst två sådana seminarier har genomförts, se ovan under studierektorn för grundutbildningen. Undersöka om en annan antagning, med avseende på antagningskategorier, kan främja en jämnare könsfördelning bland studenterna (tillsammans med studierektor för grundutbildningen samt utbildningsassistent). Detta mål har avförts. Utifrån seminarieserien om genusperspektiv diskutera hur detta kan beaktas i kurslitteratur och undervisning (tillsammans med kursansvarig för genuskursen och ansvarig för högre seminariet samt studierektorn för grundutbildningen). Detta har inte systematiserats. 4

6 Kursansvarig för genuskursen Vara primär samordnare för att utifrån seminarieserien om genusperspektiv diskutera hur detta kan beaktas i kurslitteratur och undervisning (tillsammans med ansvarig för högre seminariet samt studierektorn för grundutbildningen). Har inte genomförts. Samtliga kursansvariga För samtliga kursansvariga var målet att löpande se till att genusaspekter beaktas vid val av litteratur. De kursansvariga har i sina rapporter redovisat varierande måluppfyllelse. De kurser som helt saknat genusperspektivet vid valet av litteratur är kriminalpolitiken, metod 2, teori 3 och utvärdering av sociala insatser mot unga. Kursansvariga för kriminalpolitiken och utvärdering av sociala insatser mot unga har dock för avsikt att från och med nu försöka integrera genusaspekter vid val av litteratur. Generellt mål Ett generellt mål i jämställdhetsplanen var att det skulle utses en kontaktperson som anställda, doktorander och studenter kan vända sig till om de upplever problem i samband med likabehandling. Detta har inte skett. 5

7 2. Kartläggning av arbetsförhållanden genom arbetsmiljöenkät Eventuella skillnader i arbetsmiljön mellan kvinnor och män har kartlagts genom den arbetsmiljöenkät som genomförts vid institutionen. Inom flertalet områden uppger kvinnor mer arbetsrelaterade problem än män. Arbetsmiljöenkäten har dock också visat att största skiljelinjen som förekommer är mellan doktorander 1 och övrig personal, där doktoranderna uppger mer arbetsmiljörelaterade problem. Då doktoranderna samtidigt i större utsträckning är kvinnor än övriga personalkategorier (se avsnittet med sammanställning av tjänster), är det därmed svårt att särskilja vad som är kopplat till positionen som doktorand och vad som kan vara relaterat till kön. Underlaget är för litet för att båda dessa faktorer ska kunna kontrolleras för samtidigt. För att försöka särskilja vad som eventuellt skulle kunna vara relaterat till kön (eller både kön och position) har svaren på varje fråga på enkäten analyserats utifrån följande utgångspunkter: 1) Om doktorandkategorin uppger mer problem än kvinnor har det tolkats som att det främst är en fråga om positionen som doktorand. 2) Om doktorandkategorin och kvinnor uppger samma nivå, eller kvinnor uppger mer problem än doktorandkategorin har detta tolkats som att frågan också kan vara relaterad till kön. Förutsatt att det samtidigt förekommer en skillnad mellan könen. 3) Om män uppger mer problem än kvinnor har detta tolkats som att frågan kan vara relaterad till kön. Utifrån detta analyssätt återstår i stort sett inga skillnader mellan kvinnor och män som enligt vår bedömning bör tolkas som att de är kopplade till kön. De få undantag som förekommer är kopplade till arbetsrelaterad stress. Dessa skillnader är kortfattat följande: Män instämmer i lägre grad än kvinnor i påståendet att det är lätt att släppa tankarna på jobbet när jag är ledig (medelvärde: kvinnor 2,2 män 1,9, ju högre desto mer instämmer man i påståendet). Kopplat till detta vill vi dock påpeka att kvinnor (doktorander dock mer än kvinnor) i högre grad än män uppger sig må dåligt av den stress de utsätts för i sitt arbete (medelvärde: kvinnor 2,2 män 2,8, ju högre desto mindre dåligt mår man). Det talar för att män trots allt inte upplever det så problematiskt att inte kunna släppa tankarna på arbetet när de är lediga. Kvinnor uppger sig vara mindre nöjda med sin arbetsbelastning än män (medelvärde: kvinnor 3,2 män 3,8, ju högre värde desto nöjdare). Det ska här framhållas att eftersom det högsta värdet som går att uppnå är fyra får både kvinnor och mäns anses vara relativt nöjda med sin arbetsbelastning. Det är tveksamt om så små skillnader har någon faktisk relevans. Utifrån denna kartläggning bedömer vi därför att det inte finns anledning att göra några åtgärder vad gäller arbetsrelaterad 1 Då kategorin TA-personal endast utgjordes av två personer vid enkätens genomförande har dessa räknats till doktorandgruppen. För att underlätta läsningen benämns dock endast som doktorander. 6

8 stress i jämställdhetsplanen. Viktigt att påpeka är dock att den arbetsrelaterade stressen är med som en arbetspunkt inom det systematiska arbetsmiljöarbetet. 7

9 3. Kartläggning av arbetspositioner samt löneskillnader utifrån kön Tabell 1. Kartläggning av löneskillnader mellan män och kvinnor med lika arbete, kriminologiska institutionen, Stockholms universitet Könsfördelning Medellön Arbete Antal Procent Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor % av män Professor Universitetslektor docent ,5 Univ.lektor ej docent Post dok Utbildningsassistent Forskningsassistent Administrativ personal Doktorand Totalt Analys av fördelningen av kvinnor och män utifrån arbetsposition Analysen av kartläggningen visar för det första att alla typer av generaliseringar blir svåra på grund av att det i varje kategori enbart ingår ett fåtal personer. Men med det i åtanke visar kartläggningen att det är en kvinnodominerad arbetsplats, med drygt dubbelt så många anställda kvinnor som män. Det är framförallt på doktorandnivå som snedfördelningen mellan könen blir som mest tydlig, där 82 procent av doktoranderna är kvinnor. Könsfördelningen bland universitetslektorerna är jämn. Kvinnorna dominerar bland administrativ personal och utbildnings- och forskningsassistenter. Majoriteten av männen på institutionen återfinns på de högsta positionerna, framförallt finns det en snedfördelning bland professorerna. Om man väljer att trots allt bortse från att fördelningen är svårtolkad på grund av att det handlar om så få personer totalt, är det möjligt att konstatera att det finns vissa snedfördelningar som det är viktigt att sträva efter att förändra långsiktigt. Analys av löneskillnader utifrån kön Vad gäller löneskillnader är det än svårare att avgöra relevansen av en analys när antalet individer i varje kategori är så få. Men i de kategorier där en jämförelse är möjlig, dvs. där det finns både kvinnor och män, visar analysen att lönefördelningen överlag är jämn. I två kategorier tjänar kvinnorna 95 respektive 98,5 procent av männens lön, men i en tredje ligger kvinnorna på en något högre lönenivå än männen. Totalt sett tjänar kvinnorna (där en jämförelse är möjlig) 98 procent av männens lön. Slutsatsen är därmed att lönenivåerna generellt sett är jämna på institutionen. 8

10 4. Jämställdhetsplan vid Kriminologiska institutionen 2013 Mot bakgrund av den uppföljning som genomförts av tidigare jämställdhetsplan, lönekartläggningen samt arbetsmiljöenkäten har vi valt följande områden att fokusera på i den nya jämställdhetsplanen. För att undvika tidigare plans omfattning har vi valt tre punkter. Förebygga sexuella trakasserier då detta var en av de punkter som inte var genomförd i den föregående planen. Det handlar dels om att förbättra de rutiner som fastställer handlingsplanen vid sexuella trakasserier, att informera om dessa rutiner samt att utbilda dem som ansvarar för att ta emot och hantera dessa ärenden. Förebygga ojämlikhet. Vi har här valt att utöka jämställdhetsplanen till att omfatta även övriga diskrimineringsgrunder så som religion, etnicitet, sexualitet eller funktionshinder. Målet är brett formulerat men med ett huvudsakligt fokus på en ökad kunskap om grunder för diskriminering samt hur diskriminering kan ta sig uttryck. Den ojämna könsfördelningen bland antagna doktorander samt TA-personalen. Denna punkt fanns med även i föregående plan med avseende på TA-personal och utökas nu till att även gälla doktorander. 9

11 Mål Aktiveteter/åtgärder för att nå målet Ansvarig person för genomförandet Slutdatum för genomförandet Hur uppföljning sker och/eller utfall/resultat Förebygga sexuella trakasserier Förebygga ojämlikhet kopplad till någon av diskrimineringsgrunderna Se till att alla känner till gällande lagstiftning och policy när det gäller sexuella trakasserier Utbildning i dessa frågor av studierektorerna Minst ett seminarium som tar upp frågor om sexuella trakasserier Minst två seminarier som tar upp jämlikhetsfrågor Studierektor för GU samt FU Studierektor för GU och FU Studierektor för GU och FU samt seminarieansvarig Studierektor för GU och FU samt seminarieansvarig Förtydligande av detta ska läggas till i Praktikan samt kommuniceras till personalen i samband med personalmöte. Utbildning genomförd. Relevanta seminarier genomförda Relevanta seminarier genomförda. Sned könsfördelning i kategorierna doktorander och TA-personal Vid lika meritering ska underrepresenterat kön gå före vid antagning av doktorander samt anställning av TA-personal. IS och prefekt Frågan ska ha tagits hänsyn till vid antagning av doktorander samt om TA-personal anställts. 10

STATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONENS JÄMSTÄLLDHETSPLAN

STATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONENS JÄMSTÄLLDHETSPLAN Stockholms universitet Statsvetenskapliga institutionen STATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONENS JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2014-2016 Antagen av Institutionsstyrelsen 2014-05-06 Dnr. 320-1.1.2-0085-14 1. Övergripande

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET. Jä mstä lldhets- och jä mlikhetsplän fo r Kriminologiskä institutionen ä r 2015

STOCKHOLMS UNIVERSITET. Jä mstä lldhets- och jä mlikhetsplän fo r Kriminologiskä institutionen ä r 2015 STOCKHOLMS UNIVERSITET Jä mstä lldhets- och jä mlikhetsplän fo r Kriminologiskä institutionen ä r 2015 1 1. Uppföljning av målen i jämställdhetsplanen från 2014 I 2014 års jämställdhetsplan uppställdes

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå i kriminologi senast reviderad 12-05-02

Studieplan för utbildning på forskarnivå i kriminologi senast reviderad 12-05-02 Studieplan för utbildning på forskarnivå i kriminologi senast reviderad 12-05-02 1. Mål för utbildningen Utbildningen på forskarnivå i kriminologi syftar till att ge den studerande fördjupade kunskaper

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2013 (inklusive konkreta mål för likabehandling av studenter och åtgärdsprogram mot sexuella trakasserier)

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2013 (inklusive konkreta mål för likabehandling av studenter och åtgärdsprogram mot sexuella trakasserier) JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2013 (inklusive konkreta mål för likabehandling av studenter och åtgärdsprogram mot sexuella trakasserier) Jämställdhet Institutionen för Medicinsk Biokemi och Mikrobiologi (IMBIM) Uppsala

Läs mer

Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14.

Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14. Fakulteten för skogsvetenskap Forskarutbildningen Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14. Innehåll 1. Allmänt 2. Utlysning och antagning

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET : Hum-Sam.Vet.området: Engelska institutionen

UPPSALA UNIVERSITET : Hum-Sam.Vet.området: Engelska institutionen 1 BESLUT ENGELSKA 2010/4 UPPSALA UNIVERSITET : Hum-Sam.Vet.området: Engelska institutionen Engelska institutionens jämställdhetsplan för 2010 På förslag av institutionens jämställdhetsgrupp fastställer

Läs mer

Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier

Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier Likabehandlingsplan 2016-2018 för Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier ALLMÄNNA MÅL Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier ansluter sig till de mål och riktlinjer

Läs mer

Riktlinjer för anställda

Riktlinjer för anställda Riktlinjer för anställda Följande riktlinjer och villkor gäller för anställda vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion. Riktlinjerna kompletterar de regler som gäller vid Göteborgs universitet

Läs mer

Årlig jämställdhets-, mångfalds- och likabehandlingsplan (jml-plan)

Årlig jämställdhets-, mångfalds- och likabehandlingsplan (jml-plan) Årlig jämställdhets-, mångfalds- och likabehandlingsplan (jml-plan) Skola: Teknikvetenskap Enligt lag skall jml-plan - göras och följas - av alla arbetsenheter med tio eller fler anställda. Mallen nedan

Läs mer

Jämställdhetsplan - institutionen för Klinisk Mikrobiologi

Jämställdhetsplan - institutionen för Klinisk Mikrobiologi UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för klinisk mikrobiologi Jämställdhetsplan - institutionen för Klinisk Mikrobiologi A. Uppföljning av föregående års jämställdhetsplan Mål 2007 Vid institutionen ska ingen

Läs mer

Riktlinjer för likabehandling

Riktlinjer för likabehandling Riktlinjer för likabehandling samt Jämställdhetsplan Antagen av: Kommunstyrelsen Datum för antagande: 2010-05-26, 148 Kontaktperson: Jerker Andersson Liljestrand Innehåll Inledning...3 Personalpolitisk

Läs mer

Verksamhetsplan. för jämställdhet. Diarienummer: Ks2015/0392.192. Gäller från: 2016-01-01. Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18

Verksamhetsplan. för jämställdhet. Diarienummer: Ks2015/0392.192. Gäller från: 2016-01-01. Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18 Diarienummer: Ks2015/0392.192 Verksamhetsplan för jämställdhet Gäller från: 2016-01-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18 Utarbetad av: Jämställdhetsstrategerna Revideras

Läs mer

Jämställdhets- och likabehandlingplan 2010-2011

Jämställdhets- och likabehandlingplan 2010-2011 Jämställdhets- och likabehandlingplan 2010-2011 Designhögskolan vid Umeå universitet Fastställd i institutionsstyrelsen 2010-05-12 Aktivitetsplaner, se bilagor 1 och 2 Designhögskolan Sid 2 (11) Institutionsstyrelsen

Läs mer

Anmälan mot Uppsala universitet och Mälardalens högskola angående forskarutbildning och anställning som doktorand

Anmälan mot Uppsala universitet och Mälardalens högskola angående forskarutbildning och anställning som doktorand Uppsala universitet och Mälardalens högskola Rektor vid respektive lärosäte Juridiska avdelningen Teresa Edelman Anmälan mot Uppsala universitet och Mälardalens högskola angående forskarutbildning och

Läs mer

Anställningsordning vid Högskolan i Gävle. Beslutad av Högskolestyrelsen 2014-12-12 Dnr HIG-STYR 2014/137

Anställningsordning vid Högskolan i Gävle. Beslutad av Högskolestyrelsen 2014-12-12 Dnr HIG-STYR 2014/137 Anställningsordning vid Högskolan i Gävle Beslutad av Högskolestyrelsen 2014-12-12 Dnr HIG-STYR 2014/137 1 Anställningsordning vid Högskolan i Gävle HIG-STYR 2014/137 Inledning Fastställt av Högskolestyrelsen

Läs mer

1172 JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND

1172 JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Sida 1 av 11 1172 JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Definition 3. Jämställdhet för kvalitet 4. Könsstrukturen vid högskolan 4.1 Anställda

Läs mer

Elevernas delaktighet: Vårdnadshavarnas delaktighet: Personalens delaktighet:

Elevernas delaktighet: Vårdnadshavarnas delaktighet: Personalens delaktighet: 1 Vår vision: Vår vision på Långängskolan är att alla elever ska vara trygga, trivas och må bra. Ingen ska utsättas för diskriminering eller kränkande behandling. På Långängskolan skall alla elever och

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå med licentiatexamen som mål i Svenska med didaktisk inriktning vid Malmö högskola och Lunds universitet.

Studieplan för utbildning på forskarnivå med licentiatexamen som mål i Svenska med didaktisk inriktning vid Malmö högskola och Lunds universitet. STUDIEPLAN 2008-01-++ Dnr HT 2007/479/G 11 Området för humaniora och teologi (Institution) Studieplan för utbildning på forskarnivå med licentiatexamen som mål i Svenska med didaktisk inriktning vid Malmö

Läs mer

Likabehandlingsplan för Institutionen för baltiska språk, finska och tyska (2012)

Likabehandlingsplan för Institutionen för baltiska språk, finska och tyska (2012) Likabehandlingsplan för Institutionen för baltiska språk, finska och tyska (202) Inledning Institutionens handlingsplan för likabehandling är en lokal tillämpning av den övergripande jämställdhetsplanen

Läs mer

Organisationsbeskrivning för Temainstitutionen

Organisationsbeskrivning för Temainstitutionen Institutionen för Tema 2006-05-02 Dnr Tema 67/04-20 Beslut IS 2005-04-21 Senast reviderad 2007-01-26 BESLUT Beskrivningar för ledningsfunktioner och organisation vid Tema Temainstitutionen är indelad i

Läs mer

Kommittédirektiv. Befattningsstruktur vid universitet och högskolor. Dir. 2006:48. Beslut vid regeringssammanträde den 27 april 2006.

Kommittédirektiv. Befattningsstruktur vid universitet och högskolor. Dir. 2006:48. Beslut vid regeringssammanträde den 27 april 2006. Kommittédirektiv Befattningsstruktur vid universitet och högskolor Dir. 2006:48 Beslut vid regeringssammanträde den 27 april 2006. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall göra en översyn

Läs mer

Jämställdhetsplan för Nationalekonomiska institutionen Utgångspunkter. 1.1 Uppsala universitets utgångspunkter

Jämställdhetsplan för Nationalekonomiska institutionen Utgångspunkter. 1.1 Uppsala universitets utgångspunkter Jämställdhetsplan för Nationalekonomiska institutionen 2014 1 Utgångspunkter 1.1 Uppsala universitets utgångspunkter Uppsala universitets jämställdhetsarbete tar sin utgångspunkt i diskrimineringslagen

Läs mer

Jämställdhetsrapport för institutionen för datavetenskap

Jämställdhetsrapport för institutionen för datavetenskap Jämställdhetsrapport för institutionen för datavetenskap 12 juni 2009 Inledning Sedan 2001 har Lunds universitet en gemensam jämställdhetspolicy. Jämn könsfördelning (intervallet 40/60) inom alla befattningar,

Läs mer

Remiss - Förslag till hur finansiering med utbildningsbidrag under forskarutbildningen kan ersättas med doktorandanställning

Remiss - Förslag till hur finansiering med utbildningsbidrag under forskarutbildningen kan ersättas med doktorandanställning 1 2010-12-20 2009/608 Remiss - Förslag till hur finansiering med utbildningsbidrag under forskarutbildningen kan ersättas med doktorandanställning Förslag Doktorandanställning införs för samtliga heltidsdoktorander

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Nationalekonomi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Nationalekonomi Fastställt datum 2013-01-31 Fakultetsstyrelsen Ekonomihögskolan Dnr FAK 2011/629 Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de lokala regler för

Läs mer

Likabehandlingsplan

Likabehandlingsplan Likabehandlingsplan 2011 2012 Antagen av institutionsstyrelsen 2011-06-08 Innehåll LIKABEHANDLING... 2 Ansvar och organisation... 4 Handlingsplan för likabehandling... 4 Handlingsplan 2011... 4 Handlingsplan

Läs mer

Lika villkors-plan

Lika villkors-plan Lika villkors-plan 2016-2018 Matematiska institutionen Fastställd av Matematiska institutionens styrelse 160205 1 Inledning Denna jämställdhetsplan är framtagen av Matematiska institutionens jämställdhetsgrupp

Läs mer

SVT:s policy för mångfald och likabehandling

SVT:s policy för mångfald och likabehandling SVT:s policy för mångfald och likabehandling SVT är till för alla. SVT värnar principen om alla människors lika värde. SVT värnar om mångfald i programutbudet grundat på publikens olika behov, intressen,

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan Jämställdhetsplan 9- Introduktion Följande Jämställdhetsplan gäller läsåret 9-. Planen har tagits fram av institutionens jämställdhetsombud Per Ståhlberg och doktorand Oliver Thalén, i samråd med prefekt

Läs mer

Rektor Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Box 936 461 29 Trollhättan. Maud Quist BESLUT 2004-06-01 Reg.nr 641-4444-03

Rektor Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Box 936 461 29 Trollhättan. Maud Quist BESLUT 2004-06-01 Reg.nr 641-4444-03 Rektor Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Box 936 461 29 Trollhättan Maud Quist BESLUT 2004-06-01 Reg.nr 641-4444-03 Ansökan om rätt att utfärda magisterexamen med ämnesdjup i omvårdnad Högskolan i Trollhättan/Uddevalla

Läs mer

Att bli DOCENT vid LiTH. Anvisningar, kommentarer och råd Lars Eldén (Tidigare versioner: Dan Loyd, Ulf Nilsson)

Att bli DOCENT vid LiTH. Anvisningar, kommentarer och råd Lars Eldén (Tidigare versioner: Dan Loyd, Ulf Nilsson) Att bli DOCENT vid LiTH Anvisningar, kommentarer och råd Lars Eldén (Tidigare versioner: Dan Loyd, Ulf Nilsson) LiTHs syn på docentkompetens Det ökar LiTH:s vetenskapliga kompetens inom grundutbildning,

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Statistik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Statistik Samhällsvetenskapliga fakulteten Umeå universitet, 901 87 Umeå Allmän studieplan Dnr FS 4.1.4-1545-14 Sid 1 (6) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Statistik Syllabus for the PhD program

Läs mer

Feministiskt initiativs yttrande över Jämställdhetsplan 2010-2011

Feministiskt initiativs yttrande över Jämställdhetsplan 2010-2011 Till Simrishamns kommun Feministiskt initiativs yttrande över Jämställdhetsplan 2010-2011 Enligt beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-02-23 (Dnr 2010/210) ska samtliga partier i kommunfullmäktige

Läs mer

2013-09-03 Dnr HS 2011/483-111. Handledning och studieuppföljning inom utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Skövde

2013-09-03 Dnr HS 2011/483-111. Handledning och studieuppföljning inom utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Skövde Rektor RIKTLINJER Dnr HS 2011/483-111 Handledning och studieuppföljning inom utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Skövde 1 Om handledning inom utbildning på forskarnivå Utbildning på forskarnivå vid

Läs mer

ANSTÄLLNINGSORDNING VID ÖREBRO UNIVERSITET

ANSTÄLLNINGSORDNING VID ÖREBRO UNIVERSITET Dnr: ORU 1.2.1-4488/2013 ANSTÄLLNINGSORDNING VID ÖREBRO UNIVERSITET Fastställd av: styrelsen Datum: 2013-12-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Disposition av Anställningsordningen 3. Utgångspunkter

Läs mer

IT-fakultetsnämnden. Föreskrifter inom fakultetsnämndens verksamhetsområde BESLUT. Delegationsordning för IT-fakulteten

IT-fakultetsnämnden. Föreskrifter inom fakultetsnämndens verksamhetsområde BESLUT. Delegationsordning för IT-fakulteten IT-fakultetsnämnden BESLUT 2010-06-03 Dnr A10 2544/10 Delegationsordning för IT-fakulteten " Fakultetsnämnden ska inom sitt område ansvara för forskning, utbildning och samverkan med samhälle och näringsliv.

Läs mer

Jämställdhetsplan för institutionen för astronomi vid Stockholms universitet

Jämställdhetsplan för institutionen för astronomi vid Stockholms universitet Jämställdhetsplan för institutionen för astronomi vid Stockholms universitet Gäller fr.o.m. 1/3-2012 Utformad av arbetsgruppen för arbetsmiljö bestående av Garrelt Mellema (professor) samt Sandra Åberg

Läs mer

Licentiatexamen För licentiatexamen ska följande mål vara uppfyllda:

Licentiatexamen För licentiatexamen ska följande mål vara uppfyllda: Fastställd datum 2012-05-03 Dnr FAK 2012/128 Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap (FHSAB) Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning

Läs mer

Uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsplan

Uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsplan Uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsplan Lagstiftning Paragraf Mål Analys Mätetal Analys Aktivitet/åtgärd Analys Arbetsförhållanden 4 Lämpliga arbetsförhållanden Vilka åtgärder planerar genomföra

Läs mer

Likabehandlingsplan Kompetenscenter, Köping

Likabehandlingsplan Kompetenscenter, Köping Sida 1 av 6 Senast reviderad: 2015-01-09 Likabehandlingsplan Kompetenscenter, Köping Inledning Denna plan avser all verksamhet som bedrivs i Kompetenscenters regi såsom: utbildning i svenska för invandrare

Läs mer

Värderingsförmåga och förhållningssätt - visa förmåga att göra forskningsetiska bedömningar i sin egen forskning,

Värderingsförmåga och förhållningssätt - visa förmåga att göra forskningsetiska bedömningar i sin egen forskning, STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I STATISTIK VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 070531. 1. Mål för utbildningen Den nya examensordningens krav för doktorsexamen

Läs mer

Könsfördelning inom utbildning, forskning och personal vid Umeå universitet

Könsfördelning inom utbildning, forskning och personal vid Umeå universitet Sid 1 (23) Könsfördelning inom utbildning, forskning och personal vid Umeå universitet Könsfördelningen vid Umeå universitet är förhållandevis jämn 1. Trots en jämn könsfördelning råder det en kvinnlig

Läs mer

Riktlinjer vid misstanke om trakasserier av student enligt Diskrimineringslagen (2008:567)

Riktlinjer vid misstanke om trakasserier av student enligt Diskrimineringslagen (2008:567) Sveriges lantbruksuniversitet Dokumentnamn Riktlinjer vid misstanke om trakasserier av student enligt Diskrimineringslagen (2008:567) Beslutsdatum Beslutsfattare Diarienummer 2011-09-12 Rektor SLU.ua.Fe.2011.2.1-2909

Läs mer

Skolans årliga plan mot kränkande behandling Läsåret 2012/2013 A. ÖVERGRIPANDE NIVÅ

Skolans årliga plan mot kränkande behandling Läsåret 2012/2013 A. ÖVERGRIPANDE NIVÅ Skolans årliga plan mot kränkande behandling Läsåret 2012/2013 A. ÖVERGRIPANDE NIVÅ Enhetens övergripande mål för likabehandling: Alla elever är trygga i skolan. Alla elever behandlas lika oavsett kön,

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling Institutionen för svenska språket

Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling Institutionen för svenska språket HANDLINGSPLAN Dnr V 2013/1012 Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling Institutionen för svenska språket Publicerad Beslutsfattare http://svenska.gu.se/digitalassets/1469/1469290_likabehandlingsplan2014.pdf

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i offentlig förvaltning, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i offentlig förvaltning, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i offentlig förvaltning, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 27 mars 2007,

Läs mer

Sotenäs Kompetenscentrums Likabehandlingsplan och Årliga plan mot kränkande behandling

Sotenäs Kompetenscentrums Likabehandlingsplan och Årliga plan mot kränkande behandling 1 Sotenäs Kompetenscentrums Likabehandlingsplan och Årliga plan mot kränkande behandling Mål och vision Vi ska förebygga, upptäcka och åtgärda alla former av kränkande handlingar bland elever och personal

Läs mer

Förskolan Svaleboskogen 3. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-16

Förskolan Svaleboskogen 3. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-16 Förskolan Svaleboskogen 3 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-16 Planen gäller från november 2015-oktober 2016 Ansvariga för planen är avdelningens förskollärare. Hela arbetslaget har

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND

JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND - Godkänd i ledningsgruppen 1.10.2007 Uppgjord av Jeanette Höstman - Uppdatering godkänd i ledningsgruppen 20.9.2010 Reviderad av Ann Riis Innehållsförteckning

Läs mer

Högskolan i Gävles ansökan om tillstånd att utfärda. masterexamen inom området utbildningsvetenskap.

Högskolan i Gävles ansökan om tillstånd att utfärda. masterexamen inom området utbildningsvetenskap. BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Jana Hejzlar 08-563 088 19 jana.hejzlar@uka.se 2016-05-02 42-402-15 Högskolan i Gävle Rektor Högskolan i Gävles ansökan om tillstånd att utfärda

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/2016 Vision På vår skola ska det inte förekomma någon form av kränkande behandling. Ingen elev ska bli diskriminerad, trakasserad eller

Läs mer

Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen Jämställdhetsplan med inriktning mot likabehandling Bildningsförvaltningen augusti 2014 juli 2017 Fastställd av förvaltningschefen 2014-08-13 Handläggare: Maria Evald processledaree i jämställdhet Bildningsförvaltningen

Läs mer

2010-04-19. Skolans årliga plan mot kränkande behandling. 2010-2011 Freinetskolan Tallbacken

2010-04-19. Skolans årliga plan mot kränkande behandling. 2010-2011 Freinetskolan Tallbacken 2010-04-19 Skolans årliga plan mot kränkande behandling 2010-2011 Freinetskolan Tallbacken Innehållsförteckning Inledning 3 Förklaring av begrepp 3 Vision 3 Mål för Freinetskolan Tallbacken 3 Förebyggande

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET. Jämställdhets- och jämlikhetsplan för Kriminologiska institutionen 2016

STOCKHOLMS UNIVERSITET. Jämställdhets- och jämlikhetsplan för Kriminologiska institutionen 2016 STOCKHOLMS UNIVERSITET Jämställdhets- och jämlikhetsplan för Kriminologiska institutionen 2016 1 1. Uppföljning av målen i jämställdhetsplanen från 2015 I 2015 års jämställdhetsplan uppställdes fyra mål

Läs mer

Handlingsplan för att motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Bildningscentrum Facetten

Handlingsplan för att motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Bildningscentrum Facetten Handlingsplan för att motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Bildningscentrum Facetten Gymnasieskolan läsåret 2015/16 Alla elever på Bildningscentrum Facetten ska känna sig

Läs mer

Institutionen för kulturgeografi och ekonomiska geografis handlingsplan för jämställdhet, likabehandling och mångfald under 2016

Institutionen för kulturgeografi och ekonomiska geografis handlingsplan för jämställdhet, likabehandling och mångfald under 2016 HANDLINGSPLAN 2016-04-05 Dnr STYR 2016/597 1 Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi Institutionen för kulturgeografi och ekonomiska geografis handlingsplan för jämställdhet, likabehandling

Läs mer

Ett KTH för alla studier och arbete på lika villkor. Mångfaldspolicy och mångfaldsplan

Ett KTH för alla studier och arbete på lika villkor. Mångfaldspolicy och mångfaldsplan Ett KTH för alla studier och arbete på lika villkor Mångfaldspolicy och mångfaldsplan Denna plan är fastställd av KTHs styrelse i september 2003. Den är framtagen i samarbete med arbetstagar- och studentrepresentanter.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning s plan mot diskriminering och kränkande behandling... 2 Ansvariga för planen... 2 Vuxenutbildningsområdets vision:... 2 Attityder,

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Naturvetenskapernas och matematikens didaktik vid Malmö Högskola, 2014-04-11

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Naturvetenskapernas och matematikens didaktik vid Malmö Högskola, 2014-04-11 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Naturvetenskapernas och matematikens didaktik vid Malmö Högskola, 2014-04-11 Fastställd av fakultetsstyrelsen 2014-04-11 Utbildningen på forskarnivå i

Läs mer

Forskarutbildning i historiska studier av teknik, vetenskap och miljö vid KTH Regler, riktlinjer och goda råd

Forskarutbildning i historiska studier av teknik, vetenskap och miljö vid KTH Regler, riktlinjer och goda råd Forskarutbildning i historiska studier av teknik, vetenskap och miljö vid KTH Regler, riktlinjer och goda råd Inledning... 3 Den allmänna och den individuella studieplanen... 4 Den allmänna studieplanen...

Läs mer

Handläggningsordning för prövning och erkännande av högskolepedagogiska meriter Fastställd av Rektor 2014-06-17. Dnr L 2014/85

Handläggningsordning för prövning och erkännande av högskolepedagogiska meriter Fastställd av Rektor 2014-06-17. Dnr L 2014/85 Handläggningsordning för prövning och erkännande av högskolepedagogiska meriter Fastställd av Rektor 2014-06-17. Dnr L 2014/85 Sida 3 (11) Bakgrund Under perioden 2002 2010 angavs i högskoleförordningen

Läs mer

Ny Diskrimineringslag...3 Diskrimineringsgrunderna...3 Tillsyn...4 Påföljder...4 Jämställdhetsplan och handlingsplan...5 Lönekartläggning...

Ny Diskrimineringslag...3 Diskrimineringsgrunderna...3 Tillsyn...4 Påföljder...4 Jämställdhetsplan och handlingsplan...5 Lönekartläggning... Jämställdhetsplan Jämställdhetsplanen är framtagen i samverkan med de fackliga organisationerna i Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-29 Distribueras av personalavdelningen INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

IBG:s jämställdhetsplan omfattar personalen som är anställd vid IBG-kansliet och studenter på olika nivåer.

IBG:s jämställdhetsplan omfattar personalen som är anställd vid IBG-kansliet och studenter på olika nivåer. JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2008-2009 INSTITUTIONEN FÖR BIOLOGISK GRUNDUTBILDNING Institutionen för biologisk grundutbildning (IBG) organiserar och ansvarar för grundläggande utbildning i biologi - bioteknik - bioinformatik

Läs mer

Stipendiefinansiering inom Samhällsvetenskapliga

Stipendiefinansiering inom Samhällsvetenskapliga SAMFAK 2010/94 Stipendiefinansiering inom Samhällsvetenskapliga fakulteten Uppföljning Samhällsvetenskapliga fakulteten 2011-02-17 Innehållsförteckning Inledning 3 Arbetsgruppens arbete 3 Handelsbankens

Läs mer

Styrande dokument Fastställd av styrelsen 2014-xx-xx

Styrande dokument Fastställd av styrelsen 2014-xx-xx Styrande dokument Fastställd av styrelsen 2014-xx-xx JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN 2015-2017 Bakgrund Grunden för bolagets arbete med jämställdhet och mångfald är bolagets Personalpolicy, där vår syn

Läs mer

Allmän studieplan för konstnärlig utbildning på forskarnivå i design vid Göteborgs universitet

Allmän studieplan för konstnärlig utbildning på forskarnivå i design vid Göteborgs universitet Dnr U2013/304 Allmän studieplan för konstnärlig utbildning på forskarnivå i design vid Göteborgs universitet 1. Beslut Föreskrifter rörande konstnärlig utbildning på forskarnivå respektive tillträde till

Läs mer

Förskolan Ängslyckans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Ängslyckans plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Ängslyckans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: ht 2015- vt2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Institutionen för kemiteknik, LTH 1. Jämställdhetsplan 2008 för Institutionen för Kemiteknik

Institutionen för kemiteknik, LTH 1. Jämställdhetsplan 2008 för Institutionen för Kemiteknik Institutionen för kemiteknik, LTH 1 Jämställdhetsplan 2008 för Institutionen för Kemiteknik Antagen av institutionsstyrelsen 13/2 2008 Institutionen för kemiteknik, LTH 2 Åtgärdsplan 2008 Det övergripande

Läs mer

Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling på Andersbergsringens förskola

Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling på Andersbergsringens förskola Datum för upprättande av planen: 2012-11-06 Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling på Andersbergsringens förskola Uppdrag Kommunen ska bedriva ett målinriktat arbete för att främja

Läs mer

Allt fler kvinnor bland de nyanställda

Allt fler kvinnor bland de nyanställda STATISTISK ANALYS 1(8) Avdelning Datum/ löpunmmer 2013-09-10 / 7 Analysavdelningen Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en Handläggare av formerna för att löpande redovisa utvecklingen

Läs mer

Trygghetsplan 2015-2016

Trygghetsplan 2015-2016 Trygghetsplan 2015-2016 Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för förskolan Stjärnhimlen Grunduppgifter Förskolan namn Förskolan Stjärnhimlen Förskolans logotyp Vår vision I våra

Läs mer

Information rörande forskarutbildningen vid Dans och Cirkushögskolan

Information rörande forskarutbildningen vid Dans och Cirkushögskolan Information rörande forskarutbildningen vid Dans och Cirkushögskolan Mer utförlig information rörande doktoranders rättigheter och skyldigheter finns att hämta på http://www.doktorandhandboken.nu Syftet

Läs mer

Allmän studieplan för Innovation och design vid Mälardalens högskola

Allmän studieplan för Innovation och design vid Mälardalens högskola 1 (12) Dnr. MDH 3.1.2-265/14 Allmän studieplan för Innovation och design vid Mälardalens högskola Gäller för alla doktorander antagna till forskarutbildningsämnet från och med 2014-09-11 samt för doktorander

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE. PlanppAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLINGPP

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE. PlanppAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLINGPP PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE 2013/2014 PlanppAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLINGPP Plan mot diskriminering och kränkande behandling Wijkmanska gymnasiet 1 Innehåll Plan mot diskriminering

Läs mer

Rektorer enligt sändlista

Rektorer enligt sändlista Rektorer enligt sändlista Utvärderingsavdelningen Aija Sadurskis BESLUT 2003-12-16 Reg.nr 641-2642-03 Uppföljning av rätt att ge specialistsjuksköterskeexamen Regeringen införde den 1 mars 2001 en ny yrkesexamen,

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i HANDIKAPPVETENSKAP Disability Science Studieplanen är utfärdad den 16 mars 2010 (dnr CF 62-642/2008). 1 Den har senast ändrats den 11

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolan Lönngården 2015/2016 Lönngårdens vision Alla

Läs mer

Information om förfarandet och bedömningen av disciplinärenden gällande studenter

Information om förfarandet och bedömningen av disciplinärenden gällande studenter HÖGSKOLAN I BORÅS INFORMATION till anställd 1 (6) 2008-04-23 Information om förfarandet och bedömningen av disciplinärenden gällande studenter Handläggningen i disciplinärenden sker enligt handläggningsordningen.

Läs mer

Likabehandlingsplan SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA 2015 CAMPUS LIDKÖPING

Likabehandlingsplan SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA 2015 CAMPUS LIDKÖPING Likabehandlingsplan SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA 2015 CAMPUS LIDKÖPING Innehållsförteckning Introduktion... 1 Vision... 1 Bakgrund... 1 Definitioner... 2 Kartläggning av risker... 3 Metod för kartläggningen...

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015-2016

Likabehandlingsplan 2015-2016 Likabehandlingsplan 2015-2016 INNEHÅLL Verksamhetsformer som omfattas av planen... 2 Främjande insatser... 5 Schemaläggning, föräldraskap och studier... 9 Kartläggning... 10 Skolans plan mot diskriminering

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling Institution för geovetenskaper

Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling Institution för geovetenskaper HANDLINGSPLAN Dnr V 2014/694 Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling - Institutionen för geovetenskaper Publicerad Beslutsfattare Gäller för www.gvc.gu.se Prefekt, Mark Johnson Institution för

Läs mer

Utvärdering av jämställdhetsplanen 2013 vid Nationalekonomiska institutionen

Utvärdering av jämställdhetsplanen 2013 vid Nationalekonomiska institutionen Utvärdering av jämställdhetsplanen 2013 vid Nationalekonomiska institutionen Mål 1: Institutionen skall eftersträva en jämn könsfördelning för alla kategorier av anställda och studenter. Åtgärd 1: Institutionen

Läs mer

Rektor Högskolan i Gävle 801 76 Gävle. Maud Quist BESLUT 2004-12-16 Reg.nr 641-4677-03

Rektor Högskolan i Gävle 801 76 Gävle. Maud Quist BESLUT 2004-12-16 Reg.nr 641-4677-03 Rektor Högskolan i Gävle 801 76 Gävle Maud Quist BESLUT 2004-12-16 Reg.nr 641-4677-03 Ansökan om rätt att utfärda socionomexamen Högskolan i Gävles ansökan om rätt att utfärda socionomexamen avslås. Ansökan

Läs mer

Mall för likabehandlingsplan i Partille kommun. Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling TIMMERSLÄTTS FÖRSKOLA HT 2014-VT 2015

Mall för likabehandlingsplan i Partille kommun. Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling TIMMERSLÄTTS FÖRSKOLA HT 2014-VT 2015 Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling TIMMERSLÄTTS FÖRSKOLA HT 2014-VT 2015 1 Innehåll Definitioner och förtydliganden av begreppen kränkande behandling, trakasserier och diskriminering.

Läs mer

Feminism och jämlikhet. Laboremus och S-studenters feministiska handlingsplan

Feminism och jämlikhet. Laboremus och S-studenters feministiska handlingsplan Feminism och jämlikhet Laboremus och S-studenters feministiska handlingsplan 1. Förord Uppsala universitet är ett av världens bästa universitet, sett till utbildningskvalitet. Vi vill arbeta för att universitetet

Läs mer

2015-2016. Upprättad av elever och lärare 2015.08.23

2015-2016. Upprättad av elever och lärare 2015.08.23 2015-2016 Praktiska Nykvarns årliga plan för att förebygga och motverka och åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling enligt lagar och förordningar Upprättad av elever och lärare 2015.08.23

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET BESLUT 2013-08-27 Humanistiska fakultetsnämnden Romanska och klassiska institutionen

STOCKHOLMS UNIVERSITET BESLUT 2013-08-27 Humanistiska fakultetsnämnden Romanska och klassiska institutionen 1 Dnr Su-159-4.2.1-0053-13 STOCKHOLMS UNIVERSITET BESLUT 2013-08-27 Humanistiska fakultetsnämnden Romanska och klassiska institutionen Allmän studieplan för Utbildning på forskarnivå i romanska språk med

Läs mer

Sammanställning av studentutvärderingen för kursen Estetiska lärprocesser 15 hp, ht 2007

Sammanställning av studentutvärderingen för kursen Estetiska lärprocesser 15 hp, ht 2007 Sammanställning av studentutvärderingen för kursen Estetiska lärprocesser 15 hp, ht 2007 135 av 167 studenter (81%) har Lärare, tidigare år, förskola 39% besvarat utvärderingen Lärare, tidigare år, grundskola

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan Jämställdhetsplan 2013-2015 Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan 1(5) 2013-05-03 Jämställdhetsplan VID INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE - SOCIALHÖGSKOLAN VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖR PERIODEN

Läs mer

ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem

ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem Sidan 1 av 5 ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem Lagar och styrdokument Skollagen 1 kap 2 Utbildningen ska

Läs mer

Datum och tid för mötet: 2015-04-13, kl. 10.00 Konferensrummet, Dean s Office, Teknikringen 74 D

Datum och tid för mötet: 2015-04-13, kl. 10.00 Konferensrummet, Dean s Office, Teknikringen 74 D MINNESANTECKNINGAR Forskarutbildningsrådet Minnesanteckningar Forskarutbildningsrådet Datum och tid för mötet:, kl. 10.00 Plats för mötet Konferensrummet, Dean s Office, Teknikringen 74 D Närvarande: Frånvarande:

Läs mer

Plan för likabehandling. på Västmanlands-Dala nation

Plan för likabehandling. på Västmanlands-Dala nation Plan för likabehandling på Västmanlands-Dala nation Värdegrund Västmanlands-Dala nation har av tradition en bred verksamhet. Nationen är en mötesplats där människors olikheter resulterar i en livlig verksamhet

Läs mer

Plan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling

Plan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Plan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Älvstrandsgymnasiets vuxenutbildning, Hagfors läsåret 2014-2015 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ÄLVSTRANDSGYMNASIETS

Läs mer

Dnr: LNU 2012/359. Anställningsordning. för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet. Beslut 2011-12-08 Reviderad 2012-09-27

Dnr: LNU 2012/359. Anställningsordning. för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet. Beslut 2011-12-08 Reviderad 2012-09-27 Dnr: LNU 2012/359 Anställningsordning för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet Beslut 2011-12-08 Reviderad 2012-09-27 Innehåll för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet 1 1 GRUNDLÄGGANDE

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i musikpedagogik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i musikpedagogik Konstnärliga fakulteten i Malmö Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i musikpedagogik 1. Identifikation Utbildningens namn och inriktning: Utbildning på forskarnivå i musikpedagogik Kod: KOMUPE00

Läs mer

Vad innebär aktiva åtgärder mot diskriminering?

Vad innebär aktiva åtgärder mot diskriminering? Vad innebär aktiva åtgärder mot diskriminering? Örebro universitet 22 november 2011 Olle Andersson Brynja www.do.se, olle.brynja@do.se, 08-120 20 700 Det här är DO Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en

Läs mer

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller för perioden: Aug 2014-juni 2015 Ansvarig för planen: Hanna Lindö Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola,

Läs mer

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll Kyrkenorumskolans vision sid 3 Diskrimineringslagen sid 3 Definition av begreppen sid 3 Åtgärder vid diskriminering och kränkande

Läs mer

Ansökan om examensrätt för specialpedagogexamen

Ansökan om examensrätt för specialpedagogexamen Högskolan Kristianstad Utvärderingsavdelningen Ann-Britt Gabrielsson BESLUT 2004-03-02 Reg.nr 641-3907-02 Ansökan om examensrätt för specialpedagogexamen Högskolan Kristianstad ges rätt att utfärda specialpedagogexamen.

Läs mer

Martin Koch-gymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling. Trygghetsplan

Martin Koch-gymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling. Trygghetsplan Martin Koch-gymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling Trygghetsplan VT 2015 Innehållsförteckning 1. Martin Koch-gymnasiets vision och mål 3 2. Trygghetsplanens syfte 3 3. Arbetsgrupp

Läs mer