Precisering av den planerade ändringen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Precisering av den planerade ändringen"

Transkript

1 Omorganisation av IMER, K3 och delar av TS till 4-5 enheter inom en fakultetsstyrelse. Precisering av den planerade ändringen Malmö högskolas nuvarande områden IMER, K3 och TS är, på områdesnivå, organiserade på samma sätt, med en områdesstyrelse, en områdesprefekt och en administrativ chef. På enhetsnivå ser det emellertid olika ut vad gäller enhetens och därmed också enhetschefens ansvarsområden. Den planerade omorganisationen innebär att: IMER, K3 och enheten Urbana studier inom TS organiseras inom en fakultet så att enheterna får en likartad och i vissa fall förstärkt status under en fakultetsstyrelse. De enheter som skall ingå i den nya fakulteten är Imer Politiska studier K3 Urbana studier Enheten med arbetsnamnet Breddad rekrytering och mångfald föreslås bli en centrumbildning inom den nya fakulteten, men med ett högskoleövergripande uppdrag. De nuvarande områdena IMER och K3 är starka varumärken, inte minst internationellt, och det är av yttersta vikt att dessa varumärken (och andra ännu inte lika etablerade varumärken inom de nuvarande områdena) vårdas och stärks även inom en ny fakultet. K3 skall dessutom enligt rektors förslag ha ett särskilt uppdrag att vidareutveckla sin egen profil utifrån det koncept som varit så framgångsrikt hittills, av särskild vikt är de konstnärliga inslagen liksom inriktning mot produktion. Det innebär att alla K3:s program och även flertalet fristående kurser förenar teori med gestaltning så att de rymmer betydande inslag av produktion. De är därmed resurskrävande och måste garanteras den finansiering som krävs för att det särskilda uppdraget skall kunna uppfyllas. Inledande funderingar kring omorganisationens möjligheter och risker Ett grundläggande problem vid konsekvensanalysen är att det fortfarande är oklart vad som skall hända med teknikenheten inom nuvarande området Teknik och samhälle. Inom tre av de enheter som ingår i föreliggande konsekvensbeskrivning, det vill säga IMER, Politiska studier och K3, finns ett mycket starkt motstånd mot att en oförändrad teknikenhet inlemmas i den nya fakulteten. Inom Urbana studier är denna fråga inte diskuterad. Det handlar inte om motstånd mot teknik som sådan, såväl Urbana studier som K3 har inslag av teknik, utan mer om, och på vilka sätt teknik skall integreras i bredare och mer tillämpade kontexter. Det faktum att denna fråga är olöst gör det dels svårt att bedöma exempelvis behovet av administrativt stöd inom den nya fakulteten, men också sammansättningen av fakultetsstyrelsen och flera andra viktiga frågor. I denna konsekvensanalys kan vi därför bara ge preliminära svar på vad sammanslagningen av 5 enheter inom för närvarande 3 områden till en fakultet, med en gemensam administration och en fakultetsstyrelse bestående av lärare/forskare, kan komma att innebära. Den kan komma att höja kvaliteten och ge större möjlighet att sprida goda exempel mellan enheterna

2 2 öka genomskinligheten genom att olika anställningsformer får enhetliga beteckningar etc. skapa större tydlighet i enheternas verksamhet och större självständighet för enheterna leda till ökad samverkan på kurs- och programnivå genom att nya kurser startas över enhetsgränserna eller att befintliga utbildningar revideras så att lärare från olika enheter undervisar inom en och samma kurs öka möjligheterna till samverkan mellan enheterna när det gäller avancerad utbildning, forskning och forskarutbildning. Antalet doktorander är idag ojämnt fördelade mellan enheterna. Medan vissa enheter bedömer att de har en tillräcklig kritisk massa har andra i dagsläget för få doktorander. En sammanhållen forskarutbildning och gemensamma doktorandkurser kommer att kunna öka den kritiska massan och öppna dörrar till nya samarbeten. skapa större tydlighet och överblick över kurs- och utbildningsutbud så att dubblering av kurser eller, tvärtom, snarlika beteckningar på väsensskilda kurser undviks. Det gör det lättare för studenter att skilja mellan och därmed välja utbildning. skapa större möjligheter med en gemensam fakultetsbudget styra mot större samarbete över enhetsgränserna. skapa fler karriärvägar och utvecklingsmöjligheter för adjunkter De största riskerna med sammanslagningen är att starka och tydliga profiler och varumärken bland de nuvarande områdenas slätas ut. det tvärtom uppstår större konkurrens mellan enheter inom fakulteten om pengar och prestige. självständiga enheter utvecklas åt olika håll vilket på sikt kan innebära olika villkor för personalen, skarpare gränser mellan enheterna med interna prissättningar som försvårar lärares rörlighet mm. avståndet mellan den lokalt på enheterna placerade administrationen och dess chef blir ett problem för den dagliga arbetsledningen av administrationen. inflytandet från de olika ämnena i gemensamma grupper/nämnder minskar den geografiska spridningen av enheterna motverkar en positiv utveckling av samarbeten. En enskild enhet kan komma att identifieras mer med fakultetsledningen än andra. NULÄGE: Nuvarande bemanning och organisation:

3 3 Området IMER Har i dag 1653 hst, varav 1543 hs och 110 övrigt (enligt prognos 2007) Består idag av tre enheter, Imer, Politiska studier och enheten med arbetsnamnet breddad rekrytering och mångfald med en gemensam administration. Administrationen består av 1 administrativ chef (100%) 1 utbildningshandläggare (100 %, tjl.) 6 högskoleadministratörer (550%, varav 100% tjl.) 2 högskolesekreterare 1 vaktmästare (100%) Samt tidsbegränsat anställda: 1 högskoleadministratör (50%) 1 personalhandläggare (100% vikarie för 1 högskoleadministratör) 1 utbildningshandläggare (100% vikarie) 1 ekonomihandläggare (80%) 1 vaktmästare (100%, plusjobbare t o m ) Imer köper IT av BIT (motsvarande 100 % ) och lokalvård av extern leverantör IMER har i dag 95 anställda lärare och doktorander (85,75 årsverken), varav 66,8 årsverken tillsvidareanställda fördelat på enheterna enligt följande: Imer: 45 Politiska studier: 35 Enheten för breddad rekrytering: 15 Inom området finns gemensam Fou-nämnd Anställningsnämnd Utbildningsnämnd Kursplanenämnd För olika uppdrag och deltagande i olika nämnder uppdrag får forskningskoordinator 25% per enhet ( IMER och Politiska studier) utbildningssamordnare timmar beroende på lärargruppens/studentgruppens storlek, internationell koordinator 25% ( för hela huset) ledamot av utbildningsnämnd 20 timmar kursplanegrupp 25 timmar Högskolegemensamma nämnder/grupper ersätts med schablonen 20 timmar om timmarna inte är bestämda centralt. FFU ingen ersättning Enhetscheferna har i nuläget sitt uppdrag på 60%. Omfattningen är och har varit densamma oavsett storlek på enheten då de flesta arbetsuppgifterna inte varierar med storleken på enheten (undantaget medarbetarsamtal).

4 4 Enhetschefen har arbetsgivaransvar för respektive enhet (medarbetar/lönesamtal, korttidsanställningar, introduktion för nyanställd lärarpersonal), arbetsmiljöansvar samordning över ämnesgränser övergripande ansvar och uppföljning för resursfördelning uppföljning av timrapportering Det ekonomiska ansvaret är idag formellt prefektens men i realiteten ett gemensamt ansvar för ledningsgruppen. Patricia Staaf (enheten för breddad rekrytering) har ett mer uttalat ekonomiskt ansvar för de delar av enhetens verksamhet som är externfinansierade. Ledningsgrupp består av Områdesprefekt, administrativ chef, enhetschefer Övergripande samordning, beredning och planering för områdets verksamhet. Området K3: Har idag 854 hst, (enligt prognos 2007, varav 579 t, 210 hs, 39 design, 26 media) Består i dag av två enheter, Design respektive Kultur och medier, med en gemensam administration. Administrationen består av: 1 administrativ chef (100%) 1 utbildningskoordinator (100 %) 1 informatör (100%, tjl) 2 studieadministratörer (200%) 1 ekonomihandläggare (100 %, tjl 25%) 1 servicekoordinator (100%) 1 tekniker i modellverkstad (100%) Samt tidsbegränsat anställda: 1 (vikarierande) informatör (100%) 1 vaktmästare (100%, plusjobbare t o m ) K3 köper i dag personaladministration av LUT (motsvarande 50% årsarbetstid), IT (motsvarande 150 % årsarbetstid) av BIT och lokalvård av extern leverantör. På enheten design finns 42 anställda (32 årsverken), varav en enhetschef (100% varav 20 % forskning/kompetensutveckling). På enheten Kultur och medier finns 46 anställda (28 årsverken), varav en enhetschef (100% varav 20 % forskning/kompetensutveckling). Inom området finns gemensam Fou-nämnd med ordförande (20 %)

5 5 Anställningsnämnd Utbildningsnämnd Kursplanenämnd (utbildningskoordinatorn ordf.) För deltagande i olika nämner får personalen nedsättning i tjänst enligt principen ersättning för nedlagd arbetstid (maxtid definierad i förväg; gäller ej administrativ personal som deltar inom ramen för ordinarie arbetsuppgifter) Enhetscheferna har verksamhetsansvar för enheternas grundutbildning, forskning samt samverkan med det omgivande samhället. Det innebär att enhetschefen utvecklar och samordnar enhetens verksamhet personal- och arbetsmiljöansvar ekonomiskt ansvar Områdets ledningsgrupp består av Områdesprefekt, administrativ chef, enhetschefer, ordföranden i Fou-nämnden, studentrepresentant och informatör. Enheten Urbana studier: Har i dag 1340 hst (varav 437 nt) + 60 inom uppdragsutbildning Administrationen består av 5,8 årsarbeten vid enheten, varav 2 på uppdragsutbildning samt 8 årsverken av TS gemensamma administrativa personal som utgörs av 1 Administrativ chef (100%) 1 systemingenjör 1 utbildningsledare 1 studievägledare 5 studieadministratörer (100%) 1 web/styrelse/studieadministration (100%) 1 schemaläggare 1 registrator 1 informatör (80%) 1 Diarie (100%) 2 ekonomer (100%) 2 Personalhandläggare(100%) 1 Chef IT/lokal (100%) 2 vaktmästare (200%) 2 lokal/plan (100%) 2 IT-tekniker (100%) 5 lokalvårdare (100%) Urbana studier har dessutom 6 studierektorer med ca 20% vardera Inom Teknik och samhälle finns gemensam:

6 6 Forskningsnämnd med ordförande (en forskare ordf.) Anställningsnämnd (enhetschef Urbana studier ordf) Utbildningsnämnd (pref. ordf) Kursplanenämnd (en lärare ordf.) För lärare/forskare ses deltagande i olika nämnder som ingående i anställningens övriga tid. Enheten har 65 anställda (55 årsverken) varav 49 tillsvidare Enhetschefen är verksamhetschef vid enheten. Enhetschefen leder och fördelar arbetet inom enheten. I ansvaret kan identifieras nedanstående frågor: Områdesnivå Ingår i områdets ledningsgrupp Andra ledningsuppdrag Enhetsnivå Övergripande ansvar för enhetens utbildningsverksamhet och utbildningsutbud samt uppföljning av program- och ämnesutveckling Initiera och samordna frågor rörande forskning och forskarutbildning Strategifrågor och målformulering för verksamheten Kvalitetsarbete (utveckla, samordna och följa upp) Personalfrågor (anställningar, semestrar, ledigheter, löneförslag, medarbetar- och lönesamtal, rehabilitering, personalstrategiska frågor samt öviga löpande personalärenden) Arbetsmiljö (Arbetsmiljöarbetet enligt särskild delegationsordning) Ekonomi. Enhetens budget och ekonomiuppföljning Information, omvärld och internationalisering FRAMTID: Ansvarsområden inom den nya fakulteten respektive enheterna: Fakulteten Har en styrelse som väljs av akademiskt behöriga lärare. Styrelsens sammansättning bör vara: 3 externa ledamöter (varav en ordförande) 3 studentrepresentanter 2 disputerade lärare från vardera Politiska studier, Urbana studier och IMER, 4 disputerade lärare från K3, 1 adjunkt från Urbana studier. Lektorer med behörighet som motsvarar doktorsexamen (exempelvis konstnärliga lektorer) bör kunna vara valbara Det förtjänar att påpekas att det hade varit önskvärt med fler adjunkter i styrelsen. Eftersom vetenskapligt behöriga lärare (minst lektorer) måste vara i majoritet i styrelsen, och de olika enheterna skall ha ett antal platser i styrelsen som står i proportion till

7 7 antalet anställda på enheten, skulle styrelsen bli alltför stor om den skulle rymma mer än en adjunkt. Styrelsen fördelar de resurser som högskolestyrelsen ställer till fakultetsstyrelsens förfogande från och med år År 2008 fördelas medel och uppdrag direkt till enheterna och till fakultetskansliet. Styrelsen beslutar om: strategier för grundutbildning, forskning och forskarutbildning strategisk behovsanalys och rekrytering, kvalitetskontroll att inrätta tillsvidareanställningar för lärare att inrätta kurser att föreslå program till högskolestyrelsen Under fakultetsstyrelsen ligger Fou-nämnd, anställningsnämnd och grundutbildningsnämnd Fakultetschefen har en ledningsgrupp bestående av Fakultetschef Administrativ chef Prodekan Enhetschefer Studeranderepresentant Enheterna Under de möten med personalen som genomförts på berörda enheter under konsekvensutredningen har två motsatta hållningar i frågan hur enheterna skall styras utkristalliserats. En betydande del av personalen vid IMER och Politiska studier vill kallas institution, vill ha kollegialt valda styrelser med externa ledamöter och studentrepresentanter och kollegialt valda chefer, medan K3 föredrar att enhetschefer utses efter förankring av fakultetschef. I valet mellan vald styrelse och enhetsråd vill K3 avvakta och se vilket utrymme den framtida delegationsordningen ger. Vid Urbana studier skall frågan om tillsättningsförfarande diskuteras under hösten. På enhetsnivå ligger följande ansvar: anhållan om tillsvidareanställningar planering, genomförande, examination och uppföljning av kurser och utbildningar inom enheten, kursutveckling, kurs- och programförslag forskning inom enhetens ansvarsområde ekonomisk planering och ansvar personalansvar inklusive bemanningsplanering, arbetsmiljöansvar, kompetensutveckling och rehabilitering pedagogiskt utvecklingsarbete kvalitetssäkring internationalisering samverkan

8 8 På enhetsnivå finns en kurs- och kursplanenämnd som beslutar om kursplaner. Enhetschef är ett tidsbegränsat uppdrag på 3 år med möjlighet till förlängning. Eftersom enhetschef har övergripande ansvar för enhetens forskning måste denne vara disputerad eller ha motsvarande kompetens. Detta villkor gäller inte för biträdande enhetschef, ej heller för ledaren för centrumbildningen. Enhetschefen har en ledningsgrupp. Centrum för breddad rekrytering kommer att ses över separat när det gäller styrning, organisation och plats i den nya fakulteten. Den planerade fakultetens organisation och bemanning: Fakulteten skall ha en gemensam administration. Huvudmålet för omorganiseringen av TApersonal inom den nya fakulteten skall vara professionalisering och kvalitetssäkring. Följande funktioner skall vara fysiskt placerade på fakultetsnivå: Fakultetschef Pro-dekan med ansvar för grundutbildningsfrågor (Utbildningschef) Administrativ chef Forskningshandläggare Ansvarig för studerandeadministration Infrastrukturansvarig (dvs. ansvarig lokalvård, it, telefoni, vaktmästeri, verkstad, säkerhet, inventering, stöldskydd) 1-2 administratörer (med ansvar för bl a diariet och vissa nämnder) 3-5 personer inom ansvarsområdet ekonomi 2-3 personaladministratörer 2-3 informatörer varav en med ansvar för rekrytering Fysiskt placerade på enheterna är: studieadministratörer i vid mening studievägledare vaktmästare verkstadstekniker lokalvårdare IT-tekniker? Behovet av administrativt stöd fördelar sig på enheterna enligt följande: Enhetschefernas arbetsuppgifter skiljer sig i dag åt mellan enheterna. På K3 har enhetscheferna ansvar för bemanningsplanering och ekonomisk planering, medan enhetschefen på exempelvis Urbana studier har en annan roll. Behovet av administrativt stöd ser därför olika ut på enheterna. Det måste också påpekas att det är svårt att bedöma behovet av administrativt stöd innan en inventering av nuvarande arbetsuppgifter genom samtal med all TA-personal har genomförts.

9 9 Det sammanlagda behovet för IMER, Politiska studier och enheten med arbetsnamnet Breddad rekrytering och mångfald är: 1 adminstrativ ledningsfunktion/controller 1 internationell studieadministratör 75% 1 informatör/webmaster/ studiedatabas % (ev. på fakultetsnivå) 4-5 Kursadministratörer % 1 registrator 60% (ev. på fakultetsnivå) 1 servicekoordinator 50% 2 vaktmästare 150% 1 studievägledare 100% Dvs % K3: 1 utbildningskoordinator 100% 2 Studieadministratörer % (inklusive internationella studenter) 1 studievägledare 50% 2 vaktmästare 150% 1 verkstadstekniker 100% 1 informatör 70-80% (ev på fakultetsnivå) 1 internationell koordinator 20% Sammanlagt % Urbana studier: 1 Administrativ koordinator (100%) (inkl budgetarbete, ekonomisk uppföljning och rutiner för tjänsteplanering) 1 Projektkoordinator (100%) uppdragsutbildning 4 Studieadministratörer varav 100% på uppdragsutbildningen 1 Servicekoordinator 75% (vaktmästare, it-stöd) 1 Informatör 50% (eventuellt på fakultetsnivå) 1 Internationell koordinator 20% 6 Studierektorer a` 20% - 120% Sammanlagt 865 % varav 200 % inom uppdragsutbildning. Sammanfattningsvis: Förändringen innebär att det som tidigare varit 3 områden inom Malmö högskola i stället blir en fakultet med fyra till fem enheter, en högskoleövergripande centrumbildning med särskilt uppdrag rörande breddad rekrytering och mångfald och fysiskt placerad inom fakulteten. Enheten Teknik inom nuvarande TS är föremål för särskild utredning.

10 10 All personal inom de tre nuvarande områdena kommer att beröras av förändringen, även personal på övriga områden vid Malmö högskola kan komma att beröras, om än i begränsad omfattning. Den personalkategori som står inför de största förändringarna är den administrativa personalen. Riskbedömning och åtgärder All omorganisation skapar oro, men också förväntan. Under en övergångsperiod kommer arbetsmängden för en del av personalen att öka, liksom tidspressen. Dessa två konsekvenser kan upplevas som allvarliga, men med tydlig formulering av omorganisationens syfte och mål, med god organisation, rak information och stora möjligheter för den enskilde att påverka processen i allmänhet och den egna situationen i synnerhet bör riskerna kunna minimeras. Delar av personalen kommer att behöva flytta sin arbetsplats (till fakulteten exempelvis), andra kommer att behöva genomgå kompetensutveckling. Dessa konsekvenser borde kunna ses som möjligheter snarare än risker. Det kommer att behövas en omställningsbudget. I den nya organisationen behövs endast en fakultets-/områdeschef och en administrativ chef. De nuvarande tre områdesprefekterna och de tre administrativa cheferna är de enda som i dag säkert vet att de inte kommer att ha samma funktion i den kommande organisationen som den de har idag. Dessa personer har redan fått eller kommer att få nya arbetsuppgifter i görligaste mån i överensstämmelse med deras kompetens och önskemål. Risken för att starka och tydliga profiler bland de nuvarande områdena slätas ut kan minimeras genom att fördelningen av marknadsföringsansvaret mellan den blivande fakulteten och enheterna blir rationellt och tydligt, så att fakulteten blir ett neutralt paraply för starka och profilerade enheter. Fakultetsledningen bör i görligaste mån placeras på en neutral plats som Kajplats eller Studentcentrum så att ingen enskild enhet identifieras mer med fakultetsledningen än andra. IMER bedömer att det finns risk att stödet i den dagliga verksamheten blir mindre jämfört med hur dagens ledningsgrupp fungerar och att enhetscheferna får svårt att klara sitt uppdrag om inte viss ekonomihantering finns på enheterna. Enheternas behov av ekonomistöd hänger ihop med enhetschefernas ansvarsområden och det stöd den nya fakultetsstyrelsen kommer att erbjuda och måste därför utredas i detta helhetssammanhang. För K3:s del innebär omorganisationen en återgång till en enhet i stället för de två som inrättades för knappt ett år sedan. Uppdelningen i två enheter har på K3 uppfattats som en lyckad förändring och att åter bli en enhet kan komma att upplevas som problematiskt. Skälet till att i den nya fakultetsorganisationen behålla K3 som en enhet är att varumärket K3 - och den reella enhet och samsyn på forsknings- och utbildningsstrategi som ligger bakom varumärket annars kommer att försvinna. De negativa effekterna för stor enhet och allt det

11 11 andra som en gång motiverade uppdelningen i två måste i den nya organisationen motverkas och kan säkert dämpas genom att den nuvarande organisationen i två enheter behålls i den dagliga praktiken, men inte i organisationsplanen. Frågan kommar att diskuteras internt på K3 med all personal. Urbana studiers placering i Västra hamnen och delade undervisningslokaler med Teknikenheten gör det nödvändigt att samordna vissa funktioner i de två byggnaderna. Främst gäller det lokal-, it- och vaktmästarfrågor men beroende på hur Tekniken kommer att hanteras kan det även gälla andra administrativa uppgifter.

Organisationsbeskrivning för Temainstitutionen

Organisationsbeskrivning för Temainstitutionen Institutionen för Tema 2006-05-02 Dnr Tema 67/04-20 Beslut IS 2005-04-21 Senast reviderad 2007-01-26 BESLUT Beskrivningar för ledningsfunktioner och organisation vid Tema Temainstitutionen är indelad i

Läs mer

Styrning av utbildning på grund- och avancerad nivå

Styrning av utbildning på grund- och avancerad nivå DNR: SLU ua Fe 2013.1.1.1-2588 Internrevisionen 2013-09-25 Styrning av utbildning på grund- och avancerad nivå Rapport från internrevisionen Innehåll Sammanfattning... 3 1 Bakgrund och motiv... 4 2 Granskningens

Läs mer

1 Avtalets formella grund och tillämpningsområde

1 Avtalets formella grund och tillämpningsområde Fördelning av årsarbetstid för lärare 1 Avtalets formella grund och tillämpningsområde Parterna sluter detta avtal med stöd av ALFA 1 kap. 3 samt bilaga 5. Avtalet innehåller tillägg till och undantag

Läs mer

Anställningsordning vid Högskolan i Gävle. Beslutad av Högskolestyrelsen 2014-12-12 Dnr HIG-STYR 2014/137

Anställningsordning vid Högskolan i Gävle. Beslutad av Högskolestyrelsen 2014-12-12 Dnr HIG-STYR 2014/137 Anställningsordning vid Högskolan i Gävle Beslutad av Högskolestyrelsen 2014-12-12 Dnr HIG-STYR 2014/137 1 Anställningsordning vid Högskolan i Gävle HIG-STYR 2014/137 Inledning Fastställt av Högskolestyrelsen

Läs mer

1 Avtalets formella grund och tillämpningsområde

1 Avtalets formella grund och tillämpningsområde Fördelning av årsarbetstid för lärare 1 Avtalets formella grund och tillämpningsområde Parterna sluter detta avtal med stöd av ALFA 1 kap. 3 samt bilaga 5. Avtalet innehåller tillägg till och undantag

Läs mer

Ny utbildningsorganisation vid SLU

Ny utbildningsorganisation vid SLU Dnr SLU ua 2013.1.1.1-4639 PM Ny utbildningsorganisation vid SLU SLU får en ny utbildningsorganisation från den 1 januari 2014. Ny är den centrala utbildningsnämnden (UN) och programnämnderna (PN), men

Läs mer

LÖNEPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR LÖN VID HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Beslutad av Högskolestyrelsen 2004-12-10, omförhandlade lönekriterier 2007-11-06

LÖNEPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR LÖN VID HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Beslutad av Högskolestyrelsen 2004-12-10, omförhandlade lönekriterier 2007-11-06 LÖNEPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR LÖN VID HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Högskolans i Halmstads lönepolicy skall omfatta alla anställda. Lönesättningen skall grundas på arbetets svårighetsgrad, den anställdes utveckling,

Läs mer

Anställningsordning för Stockholms konstnärliga högskola

Anställningsordning för Stockholms konstnärliga högskola 1/16 Dnr 654/1.2.1/2014 Anställningsordning för Stockholms konstnärliga högskola Beslutad av Organisationskommittén 2013-12-20 Reviderad av högskolestyrelsen 2015-02-16 2/16 Innehållsförteckning Anställningsordning

Läs mer

Riktlinjer för anställda

Riktlinjer för anställda Riktlinjer för anställda Följande riktlinjer och villkor gäller för anställda vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion. Riktlinjerna kompletterar de regler som gäller vid Göteborgs universitet

Läs mer

Handlingsplan för kvalitetsarbete läsåret 2012-2013 Sektionen för Lärarutbildning

Handlingsplan för kvalitetsarbete läsåret 2012-2013 Sektionen för Lärarutbildning Handlingsplan för kvalitetsarbete läsåret - 2013 Sektionen för Lärarutbildning Inledning Sektionen för lärarutbildningen har utifrån kvalitetsprogramet för sektionen upprättat en handlingsplan för läsåret

Läs mer

Lokalt avtal om arbetstid för lärare vid Högskolan i Kalmar

Lokalt avtal om arbetstid för lärare vid Högskolan i Kalmar 1999-07-15 Lokalt avtal om arbetstid för lärare vid Högskolan i Kalmar 1 Allmänt Detta avtal tecknas med stöd i Allmänt löne- och förmånsavtal (ALFA) 1 kap. 3 samt bilaga 5. Där ingenting annat anges gäller

Läs mer

Kommittédirektiv. Befattningsstruktur vid universitet och högskolor. Dir. 2006:48. Beslut vid regeringssammanträde den 27 april 2006.

Kommittédirektiv. Befattningsstruktur vid universitet och högskolor. Dir. 2006:48. Beslut vid regeringssammanträde den 27 april 2006. Kommittédirektiv Befattningsstruktur vid universitet och högskolor Dir. 2006:48 Beslut vid regeringssammanträde den 27 april 2006. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall göra en översyn

Läs mer

Förslag till organisation

Förslag till organisation Högskolan i Halmstad Sektionen för lärarutbildning Lisbeth Ranagården 2012-10-14 Cecilia Kjellman 2013-09-04 Förslag till organisation Sektionsstyrelsen på Sektionen för Lärarutbildningen föreslår rektor

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MAT, HÄLSA OCH MILJÖ MHM= Mål och visioner Strategiplan 2007-2010

INSTITUTIONEN FÖR MAT, HÄLSA OCH MILJÖ MHM= Mål och visioner Strategiplan 2007-2010 INSTITUTIONEN FÖR MAT, HÄLSA OCH MILJÖ MHM= och visioner Strategiplan 2007-2010 och visioner Strategiplan 2007-2010 1. Inledning Vår vision Verksamheten vid Institutionen för mat, hälsa och miljö, MHM,

Läs mer

Anställningsordning för Högskolan Kristianstad

Anställningsordning för Högskolan Kristianstad Reviderad och fastställd av högskolestyrelsen 2015-06-11 Reviderad och fastställd av högskolestyrelsen 2013-06-19 Dnr 2012-141-82 Anställningsordning för Högskolan Kristianstad Sida 2 av 22 Innehåll Rekryteringspolicy...

Läs mer

Genusperspektiv bör ingå i utbildningsprogrammet, enligt mål i Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde.

Genusperspektiv bör ingå i utbildningsprogrammet, enligt mål i Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde. Forsknings- och utbildningsnämnden ALLMÄNNA RÅD 2010-09-08 Dnr HS 2010/328-510 Utformning av utbildningsplan 1 Allmänt Bestämmelser om utbildningsplan finns i Högskoleförordningen. Där framgår att det

Läs mer

Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier

Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier Likabehandlingsplan 2016-2018 för Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier ALLMÄNNA MÅL Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier ansluter sig till de mål och riktlinjer

Läs mer

Kvalitetsprogram 2012-2014 Gemensamma förvaltningen. Fastställd av förvaltningschefen 2013-10-24, dnr: 19-2012-2403

Kvalitetsprogram 2012-2014 Gemensamma förvaltningen. Fastställd av förvaltningschefen 2013-10-24, dnr: 19-2012-2403 Kvalitetsprogram 2012-2014 Gemensamma förvaltningen Fastställd av förvaltningschefen 2013-10-24, dnr: 19-2012-2403 Inledning Högskolan i Halmstads 1 kvalitetsarbete vilar på ett flerdimensionellt kvalitetsbegrepp:

Läs mer

tarka ill- Strategisk plan för Hälsa och samhälle ammans

tarka ill- Strategisk plan för Hälsa och samhälle ammans tarka ill- Strategisk plan för Hälsa och samhälle ammans 1 STRATEGI 09 Vilka är vi? Vad vill vi 2 VISION Vår vision beskriver vad vi vill och även vad vi vill uppnå, vi som arbetar på Hälsa och samhälle.

Läs mer

pwc förutsättningar för pedagogiskt Revisionsrapport Gnesta kommun Magnus Höijer Tilda Lindell September 2015 www.pwc.se Ink: 2015-09- 09

pwc förutsättningar för pedagogiskt Revisionsrapport Gnesta kommun Magnus Höijer Tilda Lindell September 2015 www.pwc.se Ink: 2015-09- 09 www.pwc.se Gnesta kommun Ink: 2015-09- 09 Dnr. För handläggning. Revisionsrapport Magnus Höijer Tilda Lindell förutsättningar för pedagogiskt pwc Innehållsförteckning 1. Inledning 2 1.1. Granskningsbakgrund

Läs mer

Beslut och beredning vid Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

Beslut och beredning vid Fakulteten för teknik och samhälle (TS) MAH / Fakulteten för teknik och samhälle 1(5) Birgitta Magnusson Kvalitetskoordinator PM 20160512 Dnr LED 1.3 2016/232 Ersätter dnr TS 122013/496 och dnr TS 122015/116 Beslut och beredning vid Fakulteten

Läs mer

Lokalt kvalitetssystem 2012-2014 Läkarprogrammet och Psykoterapiprogrammen (PRL)

Lokalt kvalitetssystem 2012-2014 Läkarprogrammet och Psykoterapiprogrammen (PRL) Page 1 (6) Lokalt kvalitetssystem 2012-2014 och Psykoterapiprogrammen (PRL) Organisation och ledningsfunktioner Programrådet består av 11 ledamöter inklusive ordföranden. Studenterna tre ledamöter. Administrationen

Läs mer

Göteborgsregionens kommunalförbund. Kartläggning av förstelärare (grundskola) inom Göteborgsregionen 2015-04-23

Göteborgsregionens kommunalförbund. Kartläggning av förstelärare (grundskola) inom Göteborgsregionen 2015-04-23 Göteborgsregionens kommunalförbund Kartläggning av förstelärare (grundskola) inom Göteborgsregionen 215-4-23 Innehåll Bakgrund 3 Ale 4 Alingsås 5 Göteborgs Stad 6 Härryda 7 Kungsbacka 8 Lerum 9 Mölndal

Läs mer

2014-09-19. Med stöd av 2 kap. 2 första stycket 9 p högskoleförordningen (1993:100) (HF) beslutar Lunds universitet om följande anställningsordning.

2014-09-19. Med stöd av 2 kap. 2 första stycket 9 p högskoleförordningen (1993:100) (HF) beslutar Lunds universitet om följande anställningsordning. BESLUT Dnr STYR 2014/676 1 2014-09-19 Universitetsstyrelsen Lunds universitets anställningsordning Med stöd av 2 kap. 2 första stycket 9 p högskoleförordningen (1993:100) (HF) beslutar Lunds universitet

Läs mer

Interna kvalitetssäkringsprocesser

Interna kvalitetssäkringsprocesser Interna kvalitetssäkringsprocesser Råd för utbildning på grund och avancerad nivå Fakulteten för humanvetenskap Fastställd 2009 05 19 1.Inledning Rådet för utbildning på grund och avancerad nivå har per

Läs mer

Medicinska fakulteten

Medicinska fakulteten Umeå universitet Medicinska fakulteten Norrbottens läns landsting Dnr: UmU 243-662-13 Dnr: NLL 719-13 AVTAL mellan medicinska fakulteten, Umeå universitet, och Norrbottens läns landsting om verksamhetsförlagd

Läs mer

ANSTÄLLNINGSORDNING VID ÖREBRO UNIVERSITET

ANSTÄLLNINGSORDNING VID ÖREBRO UNIVERSITET Dnr: ORU 1.2.1-4488/2013 ANSTÄLLNINGSORDNING VID ÖREBRO UNIVERSITET Fastställd av: styrelsen Datum: 2013-12-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Disposition av Anställningsordningen 3. Utgångspunkter

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning

Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning UTBVET 2015/3 Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning 2011 års lärarprogram Fakulteten för utbildningsvetenskaper Förord Den verksamhetsförlagda utbildningen intar en central roll i lärarutbildningen

Läs mer

För utbildning och forskning ska det finnas professorer och lektorer anställda som lärare vid högskolorna.

För utbildning och forskning ska det finnas professorer och lektorer anställda som lärare vid högskolorna. 1 (9) ANSTÄLLNINGSORDNING Högskolestyrelsens beslut 2015-06-03 Dnr 2015/642 A21 Anställningsordning för Högskolan Väst Inledning Vid högskolan ska finnas en anställningsordning med de regler som tillämpas

Läs mer

Socionomprogrammet Bachelor of Science in Social Work 210 Högskolepoäng

Socionomprogrammet Bachelor of Science in Social Work 210 Högskolepoäng Utbildningsplan för Socionomprogrammet Bachelor of Science in Social Work 210 Högskolepoäng Socionomprogrammet bygger på socialt arbete som vetenskap. Ämnesstudierna har genomgående forskningsanknytning

Läs mer

Audiologiutbildningen - Kvalitetsarbete 2011/2012

Audiologiutbildningen - Kvalitetsarbete 2011/2012 Lunds universitet -02-01 Medicinska fakulteten Fastställd av Nämnden för rehabiliteringsutbildning Boel Heister Trygg Audiologiutbildningen - Kvalitetsarbete /2012 Sakområde Fokus Mål Strategi Tid Ansvar

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträde Bibliotek och IT nämnden, 19 mars, 2004

PROTOKOLL. Sammanträde Bibliotek och IT nämnden, 19 mars, 2004 1(5) Sammanträde Bibliotek och IT nämnden, 19 mars, 2004 Närvarande Ledamöter: Björn Fryklund Ordförande Jan Hagerlid Extern ledamot Jesper Wokander IT-tekniker, BIT Jenny Widmark Bibliotekarie, BIT Zoltan

Läs mer

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet UFV 2007/1478 Mål och strategier för Uppsala universitet Fastställda av konsistoriet den 22 april 2008 Innehållsförteckning Förord 3 Uppsala universitet 4 Ett universitet för framstående forskning 5 Ett

Läs mer

Rektor Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Box 936 461 29 Trollhättan. Maud Quist BESLUT 2004-06-01 Reg.nr 641-4444-03

Rektor Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Box 936 461 29 Trollhättan. Maud Quist BESLUT 2004-06-01 Reg.nr 641-4444-03 Rektor Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Box 936 461 29 Trollhättan Maud Quist BESLUT 2004-06-01 Reg.nr 641-4444-03 Ansökan om rätt att utfärda magisterexamen med ämnesdjup i omvårdnad Högskolan i Trollhättan/Uddevalla

Läs mer

Dnr: LNU 2012/359. Anställningsordning. för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet. Beslut 2011-12-08 Reviderad 2012-09-27

Dnr: LNU 2012/359. Anställningsordning. för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet. Beslut 2011-12-08 Reviderad 2012-09-27 Dnr: LNU 2012/359 Anställningsordning för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet Beslut 2011-12-08 Reviderad 2012-09-27 Innehåll för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet 1 1 GRUNDLÄGGANDE

Läs mer

BESLUT 2009-03-26 Dnr Mahr 50-2009/244

BESLUT 2009-03-26 Dnr Mahr 50-2009/244 Malmö högskola / Gemensam förvaltning Jonas Alwall Arbetsgruppen för studentinflytandepolicy vid Malmö högskola 1(9) BESLUT 2009-03-26 Dnr Mahr 50-2009/244 Studentinflytandepolicy för Malmö högskola Inledning

Läs mer

Arbetsordning med regler för delegering vid Stockholms universitet

Arbetsordning med regler för delegering vid Stockholms universitet Dnr SU FV-1.2.1-1557-14 Arbetsordning med regler för delegering vid Stockholms universitet Fastställd av universitetsstyrelsen 2013-04-19 reviderad 2014-05-23 att gälla fr.o.m. 2014-05-23 1 (14) 1. Inledning...

Läs mer

Regler och riktlinjer för lönesättning vid KTH

Regler och riktlinjer för lönesättning vid KTH REGLER OCH RIKTLINJER FÖR LÖNESÄTTNING VID KTH Skapat av Dokumentdatum Ev. diarienummer Regler och riktlinjer för lönesättning vid KTH Ersätter Lönepolicy nr 1/2006 REGLER OCH RIKTLINJER FÖR LÖNESÄTTNING

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE I GRUNDSKOLAN 2015-2018

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE I GRUNDSKOLAN 2015-2018 2015-05-11 HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE I GRUNDSKOLAN 2015-2018 GOD UTBILDNING I TRYGG MILJÖ 1. INLEDNING Ulricehamns kommun behöver förbättra resultaten i grundskolan, särskilt att alla elever

Läs mer

Överväganden med anledning av det förslag till utveckling av utredningsverksamheten som lämnats av kommissarie Stefan Thörn

Överväganden med anledning av det förslag till utveckling av utredningsverksamheten som lämnats av kommissarie Stefan Thörn Överväganden med anledning av det förslag till utveckling av utredningsverksamheten som lämnats av kommissarie Stefan Thörn Allmänt Kommissarie Stefan Thörn fick den 15 juni 2009 i uppdrag att tillsammans

Läs mer

Anställningsordning vid Högskolan i Gävle

Anställningsordning vid Högskolan i Gävle 1 Marianne Wiktorin Dnr 2011/771 Bil 35 Rektors kansli 2011-05-30 Fastställd av Högskolestyrelsen 2011-06-10 Anställningsordning vid Högskolan i Gävle 1 INLEDNING Vid varje högskola ska högskolestyrelsen

Läs mer

Mall 2 för utvecklingssamtal. 2013-09-19 Personalavdelningen

Mall 2 för utvecklingssamtal. 2013-09-19 Personalavdelningen Mall 2 för utvecklingssamtal 2013-09-19 Personalavdelningen Utvecklingssamtal 1 Vid Linnéuniversitetet genomförs utvecklingssamtal årligen. Inför utvecklingssamtalet ska både chef och medarbetare i god

Läs mer

ARBETSMILJÖPLAN Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

ARBETSMILJÖPLAN Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier 2013 ARBETSMILJÖPLAN Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Arbetsmiljögrupp Karin Hjälmeskog, biträdande prefekt Katarina Gahne, skyddsombud Karin Eghammer, skyddsombud Samrawit

Läs mer

Anställningsordning. för anställning som och befordran till lärare. vid Stockholms universitet (AOSU)

Anställningsordning. för anställning som och befordran till lärare. vid Stockholms universitet (AOSU) 1 (21) 2010-12-03 Dnr SU 601-3485-10 Anställningsordning för anställning som och befordran till lärare vid Stockholms universitet (AOSU) Fastställd av universitetsstyrelsen 2010-12-03 att gälla fr.o.m.

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens styrning och ledning av grundskolan

Barn- och utbildningsnämndens styrning och ledning av grundskolan Revisionsrapport Barn- och utbildningsnämndens styrning och ledning av grundskolan Hallsbergs kommun Mars 2010 Marie Lindblad Innehållsförteckning 1 Bakgrund och uppdrag...1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga...1

Läs mer

Personal- och arbetsgivarutskottet

Personal- och arbetsgivarutskottet Personal- och arbetsgivarutskottet Marie Härstedt Personalstrateg 4-675 3 46 Marie.Harstedt@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 22--27 Dnr 692 (4) Personal- och arbetsgivarutskottet Studentmedarbetare i Region

Läs mer

Allmän studieplan för konstnärlig utbildning på forskarnivå i design vid Göteborgs universitet

Allmän studieplan för konstnärlig utbildning på forskarnivå i design vid Göteborgs universitet Dnr U2013/304 Allmän studieplan för konstnärlig utbildning på forskarnivå i design vid Göteborgs universitet 1. Beslut Föreskrifter rörande konstnärlig utbildning på forskarnivå respektive tillträde till

Läs mer

Kungliga tekniska högskolan

Kungliga tekniska högskolan Kungliga tekniska högskolan Kungl Tekniska Högskolan FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Dnr 930-1196-98 1998-12-21 Doss 151 Parter Arbetsgivarsidan Jaak Berendson KTH Sven Englund KTH Arbetstagarsidan Anders J Thor

Läs mer

Jämställdhetsplan - institutionen för Klinisk Mikrobiologi

Jämställdhetsplan - institutionen för Klinisk Mikrobiologi UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för klinisk mikrobiologi Jämställdhetsplan - institutionen för Klinisk Mikrobiologi A. Uppföljning av föregående års jämställdhetsplan Mål 2007 Vid institutionen ska ingen

Läs mer

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Revisionsrapport Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Viktor Prytz Trelleborgs kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Revisionsfråga...2 2.2. Revisionskriterier...2

Läs mer

STATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONENS JÄMSTÄLLDHETSPLAN

STATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONENS JÄMSTÄLLDHETSPLAN Stockholms universitet Statsvetenskapliga institutionen STATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONENS JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2014-2016 Antagen av Institutionsstyrelsen 2014-05-06 Dnr. 320-1.1.2-0085-14 1. Övergripande

Läs mer

Samhällsvetenskapliga fakultetens aktivitetsplan 2012 fastställd 2012-01-16

Samhällsvetenskapliga fakultetens aktivitetsplan 2012 fastställd 2012-01-16 Samhällsvetenskapliga fakultetens aktivitetsplan 2012 fastställd 2012-01-16 Fakulteten leds av dekan Dieter K. Müller och han ingår i ledningsgruppen tillsammans med prodekan Ulrika Haake, vicedekan Magnus

Läs mer

ORGANISATION FÖR LÄRARES KARRIÄRUPPDRAG

ORGANISATION FÖR LÄRARES KARRIÄRUPPDRAG Sida 1 (6) Personalavdelningen/FoUenheten 2014-03-04 ORGANISATION FÖR LÄRARES KARRIÄRUPPDRAG Kvalifikationskrav, mål och ansvarsbeskrivningar samt fördelning from ht 2014 Beslutas att förvaltningen, utifrån

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Nationalekonomi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Nationalekonomi Fastställt datum 2013-01-31 Fakultetsstyrelsen Ekonomihögskolan Dnr FAK 2011/629 Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de lokala regler för

Läs mer

Uppdrag: Lösningar för ett nollresultat inom Bemanningsenheten alternativt en avveckling av administrationen på den samma, ON 2015-08-26 62.

Uppdrag: Lösningar för ett nollresultat inom Bemanningsenheten alternativt en avveckling av administrationen på den samma, ON 2015-08-26 62. 1 Bemanningsenheten 2015-10-21 Karin Dahlström Enhetschef Uppdrag: Lösningar för ett nollresultat inom Bemanningsenheten alternativt en avveckling av administrationen på den samma, ON 2015-08-26 62. Bakgrund

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKPROGRAM I PALLIATIV VÅRD

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKPROGRAM I PALLIATIV VÅRD Institutionen för vårdvetenskap UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKPROGRAM I PALLIATIV VÅRD 60 HÖGSKOLEPOÄNG Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogram i palliativ vård Postgraduate Diploma

Läs mer

Kvalitetssystem Humanistisk fakultet. Humanistisk fakultet.

Kvalitetssystem Humanistisk fakultet. Humanistisk fakultet. Kvalitetssystem 2014-2016 Humanistisk fakultet Humanistisk fakultet www.umu.se/humfak Kvalitetssystem för Humanistiska fakulteten 2014-2016 1. Målsättning med kvalitetsarbete Humanistisk fakultet vill

Läs mer

Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande.

Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande. Utbildningsinspektion i Kristianstads kommun Centrum för vuxnas lärande Dnr 53-2006:3213 Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande. Vuxenutbildning Inledning Skolverket har

Läs mer

Rektors möjligheter att delegera och skolors organisation

Rektors möjligheter att delegera och skolors organisation 1 (11) Rektors möjligheter att delegera och skolors organisation Här kan du läsa om hur Skolinspektionen tolkar reglerna om rektors möjlighet att delegera och skolors organisation, i samband med myndighetens

Läs mer

Att anställa vid LTH LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA LUNDS UNIVERSITET

Att anställa vid LTH LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA LUNDS UNIVERSITET Att anställa vid LTH LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA LUNDS UNIVERSITET ATT ANSTÄLLA VID LTH 3 Förord. Denna handbok ger en översiktlig beskrivning hur anställnings- och befordringsprocesserna för undervisande

Läs mer

IT-pedagogisk handlingsplan för Väsby välfärds skolor

IT-pedagogisk handlingsplan för Väsby välfärds skolor Styrdokument, plan Skolstrateg 2014-02-04 Per Kornhall 08-590 976 50 Dnr SVV/2013:112 per.kornhall@upplandsvasby.se IT-pedagogisk handlingsplan för Väsby välfärds skolor Nivå: Nämndspecifikt styrdokument

Läs mer

Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 OINR Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng Business studies, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora,

Läs mer

FÖRTYDLIGAD POLICY FÖR TJÄNSTGÖRINGSSKYLDIGHET INOM INSTITUTIONSUTVECKLANDE ARBETE OCH EXTERN SAMVERKAN

FÖRTYDLIGAD POLICY FÖR TJÄNSTGÖRINGSSKYLDIGHET INOM INSTITUTIONSUTVECKLANDE ARBETE OCH EXTERN SAMVERKAN FÖRTYDLIGAD POLICY FÖR TJÄNSTGÖRINGSSKYLDIGHET INOM INSTITUTIONSUTVECKLANDE ARBETE OCH EXTERN SAMVERKAN Fastställd av institutionsstyrelsen 2009-05-15 Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

Läs mer

Lönepolicy för Umeå universitet

Lönepolicy för Umeå universitet Lönepolicy för Umeå universitet Fastställd av rektor 2013-03-26 Dnr: UmU 300-376-13 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Policy Rektor 2013-03-26 tills vidare Lönebildning

Läs mer

Verksamhetsberättelse Kommunikation 2015

Verksamhetsberättelse Kommunikation 2015 HÖGSKOLAN I BORÅS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 (7) Kommunikation Annie Andréasson 2016-02-18 Förvaltningschef Verksamhetsberättelse Kommunikation 2015 1. Uppdrag/Ansvarsområden På Kommunikation jobbar alla

Läs mer

UMEÅ UNIVERSITET 2015 12 11 Statsvetenskapliga institutionen Anders Lidström, prefekt

UMEÅ UNIVERSITET 2015 12 11 Statsvetenskapliga institutionen Anders Lidström, prefekt 1 UMEÅ UNIVERSITET 2015 12 11 Statsvetenskapliga institutionen Anders Lidström, prefekt Arbetsmiljöplan 2016 Fastställd av prefekten 2015 12 11 1. Uppföljning av arbetsmiljöarbetet föregående år (2015)

Läs mer

Innehållsförteckning... 1. 1. Kvalitetsdefinition... 2. 2. Bakgrund...2. 3. Syfte... 2

Innehållsförteckning... 1. 1. Kvalitetsdefinition... 2. 2. Bakgrund...2. 3. Syfte... 2 KVALITETSPOLICY 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 1. Kvalitetsdefinition... 2 2. Bakgrund...2 3. Syfte... 2 4. Mål... 3 4.1 Verksamhetsuppföljningar... 3 4.2 Information om den kommunala

Läs mer

Magisterprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot hållbar utveckling, 60 högskolepoäng

Magisterprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot hållbar utveckling, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: ZOG21 Magisterprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot hållbar utveckling, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Public Health Sciences with focus

Läs mer

Lokalt arbetstidsavtal för lärare

Lokalt arbetstidsavtal för lärare Lokalt arbetstidsavtal för lärare Allmänna utgångspunkter för avtalet De centrala parternas beskrivning av de lokala parternas uppgift är att de lokala parterna skall utnyttja tillgängliga resurser på

Läs mer

PROTOKOLL. Företrädare för anställda inom sjukvården Eva Månsson Lexell, chefsarbetsterapeut

PROTOKOLL. Företrädare för anställda inom sjukvården Eva Månsson Lexell, chefsarbetsterapeut 1(6) Närvarande ledamöter: Representanter för lärare/forskare: Bodil Andersson, univ.adjunkt Margareta Berglund, univ.adjunkt Sölve Elmståhl, professor, stf prefekt (ordf. i beslutsärende 39) Lena-Karin

Läs mer

Kvalitetssäkring av avtalsprocessen

Kvalitetssäkring av avtalsprocessen Kvalitetssäkring av avtalsprocessen 2015-09-08 -internationella samarbetsavtal inom grundutbildning steg för steg Avsikten med detta stöddokument är att kvalitetssäkra internationella samarbetsavtal inom

Läs mer

Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 60 högskolepoäng Utbildningsplan

Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 60 högskolepoäng Utbildningsplan Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 60 högskolepoäng Utbildningsplan Fastställd av fakultetsstyrelsen för Hälsouniversitetet 2009-05-06 Dnr LiU2009-00557

Läs mer

Rektor Högskolan i Gävle 801 76 Gävle. Maud Quist BESLUT 2004-12-16 Reg.nr 641-4677-03

Rektor Högskolan i Gävle 801 76 Gävle. Maud Quist BESLUT 2004-12-16 Reg.nr 641-4677-03 Rektor Högskolan i Gävle 801 76 Gävle Maud Quist BESLUT 2004-12-16 Reg.nr 641-4677-03 Ansökan om rätt att utfärda socionomexamen Högskolan i Gävles ansökan om rätt att utfärda socionomexamen avslås. Ansökan

Läs mer

Dnr 193/2012-200. Anvisningar. till Anställningsordningen för lärare och forskare vid Karolinska Institutet. Giltig från 2012-04-24

Dnr 193/2012-200. Anvisningar. till Anställningsordningen för lärare och forskare vid Karolinska Institutet. Giltig från 2012-04-24 Dnr 193/2012-200 Anvisningar till Anställningsordningen för lärare och forskare vid Karolinska Institutet Giltig från 2012-04-24 Fastställd av rektor den 17 januari samt 24 april 2012 INNEHÅLL 1. INLEDNING...

Läs mer

Handlingsplan för utveckling av excellent lärmiljö år 2015-2016

Handlingsplan för utveckling av excellent lärmiljö år 2015-2016 Rektor BESLUT 2015-05-26 Dnr HS 2015/129 Handlingsplan för utveckling av excellent lärmiljö år 2015-2016 Jag fastställer härmed handlingsplan för utveclding av excellent lärmiljö år 2015 2016. Rådet för

Läs mer

Högskolan i Skövde. Andel med högutbildade föräldrar, nybörjare respektive läsår, procent

Högskolan i Skövde. Andel med högutbildade föräldrar, nybörjare respektive läsår, procent Högskolan i Skövde Kort om högskolan Högskolan i Skövde har drivits som högskola sedan 1983. Högskolan har ett visst samarbete inom grundutbildningen med Högskolan i Borås och Högskolan Väst som går under

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan Dennis Holm 2015-10-01 Bergvretenskolan Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan 1 Övergripande beskrivning av enheten Bergvretenskolan är belägen i sydöstra delen av Enköpings tätort. Närområdet består

Läs mer

Sveriges Lantbruksuniversitet

Sveriges Lantbruksuniversitet Sveriges Lantbruksuniversitet Lokala avtal Arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för forskare/lärare m fl. Avtalet gäller med stöd av bilaga 5 ALFA (för lärare) samt med stöd av 4 kap. ALFA (för

Läs mer

Betänkande SOU 2015:22 Betänkande- Rektorn och styrkedjan

Betänkande SOU 2015:22 Betänkande- Rektorn och styrkedjan 1 Föräldraorganisationen BARNverkets yttrande över Betänkande SOU 2015:22 Betänkande- Rektorn och styrkedjan Dnr U2015 1888 S A. Sammanfattning av BARNverkets synpunkter Varför rektorernas arbetssituation

Läs mer

Detta dokument anger uppgifter och ansvarsfördelning mellan och inom olika delar av ledningen för Margarethaskolan i Knivsta.

Detta dokument anger uppgifter och ansvarsfördelning mellan och inom olika delar av ledningen för Margarethaskolan i Knivsta. Arbetsordning för Margarethaskolan i Knivsta Detta dokument anger uppgifter och ansvarsfördelning mellan och inom olika delar av ledningen för Margarethaskolan i Knivsta. Funktion Lagstiftning Innehåll

Läs mer

Krav- och kvalitetsbok Del 4 Tilläggsuppdrag akademiska vårdcentraler Uppdrag, uppföljning och kommersiella villkor

Krav- och kvalitetsbok Del 4 Tilläggsuppdrag akademiska vårdcentraler Uppdrag, uppföljning och kommersiella villkor Krav- och kvalitetsbok Del 4 Tilläggsuppdrag akademiska vårdcentraler Uppdrag, uppföljning och kommersiella villkor Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva verksamhet inom Hälsoval Värmland

Läs mer

Arbetsordning för grundutbildningsnämnd (GUN) och programnämnder (PN)

Arbetsordning för grundutbildningsnämnd (GUN) och programnämnder (PN) Arbetsordning för grundutbildningsnämnd (GUN) och programnämnder (PN) Allmänt Föreliggande arbetsordning för grundutbildningsnämnden och programnämnder är ett utdrag ur den av MFS fastställda arbetsordning

Läs mer

Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Per Capsulam

Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Per Capsulam Kallelse/Dagordning 2014-06-27 Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Per Capsulam Datum: 2014-06-27 Svar Ledamöter: Adjungerande: Svar lämnas till FHL fhl@lnu.se senast den 2 juli 2014 kl 18.00.

Läs mer

Anvisningar för sökande avseende universitetslektor vid HT-fakulteterna

Anvisningar för sökande avseende universitetslektor vid HT-fakulteterna PM 2012-04-11 m. ändr. 2015-02-12 Dnr HT 2012/200 A 10 1 Fakultetsstyrelsens arbetsutskott Anvisningar för sökande avseende universitetslektor vid HT-fakulteterna Observera att ansökningar endast tas emot

Läs mer

Information rörande forskarutbildningen vid Dans och Cirkushögskolan

Information rörande forskarutbildningen vid Dans och Cirkushögskolan Information rörande forskarutbildningen vid Dans och Cirkushögskolan Mer utförlig information rörande doktoranders rättigheter och skyldigheter finns att hämta på http://www.doktorandhandboken.nu Syftet

Läs mer

Sektionsråd 2013-01-29

Sektionsråd 2013-01-29 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL 1/2013 Sektionen för lärarutbildning fört vid sammanträde Sektionsråd 2013-01-29 Datum 2013-01-29 Tid Kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Ärendena

Läs mer

HANDLINGSPLAN för arbetsmiljöarbete 2016. Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier EDU

HANDLINGSPLAN för arbetsmiljöarbete 2016. Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier EDU HANDLINGSPLAN för arbetsmiljöarbete 2016 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier EDU Fastställd av Institutionsstyrelsen den 25 februari 2016 Institutionen för pedagogik, didaktik

Läs mer

IBG:s jämställdhetsplan omfattar personalen som är anställd vid IBG-kansliet och studenter på olika nivåer.

IBG:s jämställdhetsplan omfattar personalen som är anställd vid IBG-kansliet och studenter på olika nivåer. JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2008-2009 INSTITUTIONEN FÖR BIOLOGISK GRUNDUTBILDNING Institutionen för biologisk grundutbildning (IBG) organiserar och ansvarar för grundläggande utbildning i biologi - bioteknik - bioinformatik

Läs mer

UTVECKLING AV KVALITETSSYSTEM I HÖGRE UTBILDNIING. Inblick vad gör lärosätena?

UTVECKLING AV KVALITETSSYSTEM I HÖGRE UTBILDNIING. Inblick vad gör lärosätena? UTVECKLING AV KVALITETSSYSTEM I HÖGRE UTBILDNIING SUHF seminarium 6 november 2015 UPPSALA Inblick vad gör lärosätena? MALMÖ HÖGSKOLAS RAMVERK FÖR KVALITET I UTBILDNING Cecilia Christersson, prorektor VISION

Läs mer

Informationsavdelningen år 2011

Informationsavdelningen år 2011 HÖGSKOLAN I BORÅS VERKSAMHETSPLAN sida 1 (8) Enhetschefen för Gemensamma förvaltningen Informationsavdelningen år 2011 Denna verksamhetsplan har utarbetats tillsammans med medarbetarna vid avdelningen.

Läs mer

Utredning Högskoleverket har anmodat Stockholms universitet att yttra sig över anmälan. Stockholms universitet Rektor

Utredning Högskoleverket har anmodat Stockholms universitet att yttra sig över anmälan. Stockholms universitet Rektor Stockholms universitet Rektor Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn Angående studentinflytande vid Stockholms universitet Anmälan Stockholms Universitets Studentkår har anmält Stockholms universitets

Läs mer

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 1 Kompetensbeskrivning

Läs mer

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020 Fakulteten för teknik Strategi 2015 2020 Attraktivt utbildningsutbud. Starka forskningsmiljöer. Samhörighetskänsla, ansvar och tydliga mål. Välkommen till Fakulteten för teknik! Fakulteten för teknik Strategi

Läs mer

Videosammanträde Jönköping-Kalmar-Linköping. Ledamöter Arne Johansson, FORSS v ordf E län, ordf Boel Andersson Gäre.

Videosammanträde Jönköping-Kalmar-Linköping. Ledamöter Arne Johansson, FORSS v ordf E län, ordf Boel Andersson Gäre. PROTOKOLL 1 Sammanträdesplats Deltagande Videosammanträde Jönköping-Kalmar-Linköping Ledamöter Arne Johansson, FORSS v ordf E län, ordf Boel Andersson Gäre F län Lars Brudin H län Claes Hallert E län Inger

Läs mer

Förteckning över styrdokument och andra viktiga dokument

Förteckning över styrdokument och andra viktiga dokument Version 2008 03 26 Bilaga 1 Förteckning över styrdokument och andra viktiga dokument vid kvalitetssäkring och utvärdering av utbildning vid MDH I denna förteckning presenteras de dokument som kan vara

Läs mer

Organisationsbeskrivning för fakulteten för konst och humaniora

Organisationsbeskrivning för fakulteten för konst och humaniora Dnr: 2014/45-1.3 Organisationsbeskrivning för fakulteten för konst och humaniora Beslutat av Dekanus för konst och humaniora Gäller från 2014-02-03 (reviderad 2016-05-09) Gäller från: 2014-02-03 Reviderad:

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten

Naturvetenskapliga fakulteten HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2016 Naturvetenskapliga fakulteten DATUM: 2015-10-29 BESLUTAD AV: Fakultetsstyrelsen KONTAKTPERSON: Ola Wetterberg, prodekan FORSKNING SOM PÅVERKAR Den långsiktiga profileringen

Läs mer

Forskning och utveckling inom landstinget

Forskning och utveckling inom landstinget Forskning och utveckling inom landstinget Regionens utveckling och tillväxt Kunskapsorganisation god vård Skapar grund för innovationer och utveckling Landstingets skyldighet ( 26b HoS) Attraktivt landsting,

Läs mer

Förskola/skolplan för Tomelilla kommun och kommunens långsiktiga samlade styrdokument för förskola skolverksamheten.

Förskola/skolplan för Tomelilla kommun och kommunens långsiktiga samlade styrdokument för förskola skolverksamheten. Förskola/skolplan för Tomelilla kommun och kommunens långsiktiga samlade styrdokument för förskola skolverksamheten. INNEHÅLL Förskola/skolplan: Barn och utbildningsnämndens verksamhetsidé för förskola/skola.

Läs mer

Handläggningsordning för prövning och erkännande av högskolepedagogiska meriter Fastställd av Rektor 2014-06-17. Dnr L 2014/85

Handläggningsordning för prövning och erkännande av högskolepedagogiska meriter Fastställd av Rektor 2014-06-17. Dnr L 2014/85 Handläggningsordning för prövning och erkännande av högskolepedagogiska meriter Fastställd av Rektor 2014-06-17. Dnr L 2014/85 Sida 3 (11) Bakgrund Under perioden 2002 2010 angavs i högskoleförordningen

Läs mer