Jämställdhets- och likabehandlingplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jämställdhets- och likabehandlingplan 2010-2011"

Transkript

1 Jämställdhets- och likabehandlingplan Designhögskolan vid Umeå universitet Fastställd i institutionsstyrelsen Aktivitetsplaner, se bilagor 1 och 2 Designhögskolan

2 Sid 2 (11) Institutionsstyrelsen ansvarar för jämställdhetsarbetet, för att lämpliga åtgärder vidtas samt för att resultatet utvärderas varje år. Jämställdhetsgruppen vid Designhögskolan består av: Jämställdhetsombud: Peter Lundholm (sammankallande) Jämställdhetsombud: Linda Bogren Studerandeombud: Lynn Bui, Maria Niva, Hampus Edström De övergripande målen för universitetets jämställdhetsarbete är såväl kvantitativa som kvalitativa. De kvantitativa målen syftar till att uppnå balans mellan män och kvinnor inom grund- och forskarutbildningen, inom olika yrkesgrupper och för olika uppdrag. De kvantitativa målen omfattar också löne-, kompetensutvecklings- och anställningsfrågor. De kvalitativa målen kan ses som ett jämställt inflytande och ett likvärdigt tillvaratagande av kvalifikationer och erfarenheter. Designhögskolans plan är utarbetad enligt universitetets rekommendation och utgörs av följande delar: a) Uppföljning av föregående års plan för att klargöra om mål och aktiviteter uppfyllts och genomförts. b) Kartläggning och analys av jämställdhetssituationen. c) Resultatet av kartläggningen analyseras och där brister upptäcks sätts mål upp. d) Utifrån målen presenteras slutligen en handlingsplan för innevarande år. Uppföljning av föregående års jämställdhetsplan Under 2009 har ett projekt genomförts i syfte att öka andelen kvinnliga sökande till utbildningarna genom att på institutionens hemsida publicera filmer med studenter som berättar om studiemiljön, vardagen och händelserna vid Designhögskolan. Bildurvalet på hemsidan har också setts över för att i högre grad lyfta fram människor, sociala sammanhang och lärprocesser. Under 2009 har en pedagogisk kurs för interna och externa lärare hållits, där bland annat frågor om likabehandling och mångfald i lärandesituationer och examination tagits upp. Vid anställningsförfaranden har inte representanter för jämställdhetsgruppen deltagit, men anställningskommittéerna har aktivt diskuterat och tagit hänsyn till jämställdhets-, genus- och mångfaldsaspekter vid bedömningar, intervjuer och anställningar. Vid uppföljningen av föregående års plan (se bilaga 3) konstaterar jämställdhetsföreträdarna att handlingsplanen inte genomförts i sin helhet, och att arbetet inte har prioriteras i den omfattning som skulle behövas. Detta resulterade i att flera mål och aktiviteter inte varit möjliga att genomföra. Dessa förs vidare in i årets handlingsplan, se bilaga 1 och 2.

3 Kartläggning och analys Sid 3 (11) Anställda Förebyggande av trakasserier Institutionen tillåter inte kränkande särbehandling och uppmanar all personal och studenter att i förekommande fall kontakta jämställdhetsombuden vid institutionen. Under år 2009 anmäldes inte något fall av sexuella trakasserier. Om en händelse uppdagas är institutionens policy att vara tydlig och öppen i processen. Det skall finnas möjlighet för samtliga att diskutera händelsen och situationen skall följas upp. Situation Personalen omfattar totalt 34 personer varav 11 kvinnor (32 %) och 23 män (68 %). I gruppen teknisk/administrativ personal är fördelningen 58 % män och 42 % kvinnor. Professorn är man. Två vakanta professurer finns. Bland lärarna finns 75 % män och 25 % kvinnor. Doktoranderna är i maj 2010 två kvinnor och en man. Se tabell nedan för Sammanfattningsvis kan konstateras att det i kategorin professorer inte finns någon kvinna representerad. Docenten vid institutionen är man. Bland adjunkterna är kvinnorna underrepresenterade. I kategorin T/A personal ligger könsfördelning närmast målet %. Anställdas könsfördelning i olika anställningsformer/kategorier (december 2009) Teknisk/administrativ personal Omf % Män Kvinnor Heltid kvinnor Heltid män Halvtid (58 %) 5 (42 %) Professorer Omf % M K Deltid män 50 1 Lärare/forskare Omf % Heltid kvinnor Deltid kvinnor Heltid män Deltid män Doktorander Omf % Man 100 Kvinna (100 %) 0 (0 %) (75%) 5 (25 %) (50 %) 1 (50 %) Totalt: 23 (72 %) 9 (28 %)

4 Ledningsstruktur och könsfördelning inom olika ledningsuppdrag och andra viktiga roller Sid 4 (11) Den nuvarande, under 2009 konstituterade, institutionsstyrelsen består av ordföranden som är man, fyra representanter för lärare/forskare varav 2 är kvinnor, två representanter för TA-personal varav en är kvinna, rektor som är kvinna samt tre representanter för studerande, varav en är kvinna. Kommentar: Baserat på antal anställda kvinnor/antagna kvinnliga studenter är könsfördelningen i styrelsen relativt god. I institutionsledningen finns följande fördelning: prefekt är man, rektor är kvinna och biträdande prefekt är kvinna. Programansvariga: Ansvarig för kandidatprogrammet är kvinna och ansvariga på de tre mastersprogrammen är män. Biträdande programansvariga på två av programmen är kvinnor. Ordförande i utbildningsgruppen är kvinna. Ordförande i supportgruppen är man. Huvudhandledaren för doktoranden är man. Arbetsmiljöombudet är man och ersättaren är man. Vid institutionen finns två jämställdhetsombud, båda könen är representerade. Könsfördelning i relation till arbete, kompetensutveckling och andra lämpliga åtgärder Institutionen ska verka för att all personal ska kunna meritera sig genom kontinuerlig kompetensutveckling utifrån sina personliga behov och önskemål (och institutionens ekonomiska möjligheter). Kompetensutvecklingsinsatserna skall fördelas jämt mellan könen. Kommentar: I dagsläget finns inte några individuella kompetensutvecklingsplaner, ej heller någon uppföljning av hur många dagar för utbildning och kompetensutveckling som görs av personalen per år. Därför kan inte någon jämförelse mellan könen göras. Anställningar Annonser skall vara könsneutrala i sin utformning och uppmana underrepresenterat kön att söka. Jämställdhetsaspekten beaktas vid tjänstetillsättningar. Ett jämställdhetsombud ska sitta med i anställningsgruppen. Doktorandanställningar Vid institutionen finns två aktiva doktorander med doktorandtjänst, en kvinna och en man. Vid rekrytering av doktorander beaktas att annonser skall vara könsneutrala i sin utformning. Löner Lönekartläggning (november 2009) Kategori Medellön män (kr) Medellön kvinnor (kr) Kvinnors andel T/A 24,800 29,735 45% Lärare (adjunkt, lektor, prof) 29,220 33, Forskare 27,700 30, Medellönen för TA-anställda män var SEK och för TA-anställda kvinnor SEK. Kvinnornas lön utgjorde 45% av den totala inom TA-gruppen. Medellönen för manliga lärare var SEK och för kvinnliga lärare SEK. Kvinnornas lön utgjorde 46 % av den totala inom lärargruppen.

5 Sid 5 (11) Kommentar: Konstateras kan, att kvinnornas löner i samtliga anställningskategorier ligger lägre än männen. Vid varje års lönesamtal går prefekten igenom såväl de centrala som de lokala lönekriterierna med samtliga anställda. Institutionens lönekriterier är satta i enlighet med universitetets centrala lönekriterier. De gör däremot inte någon skillnad mellan olika anställningskategorier för att på så sätt förmodas vara mer likabehandlande. Sjukfrånvaro Totalt har personalen varit frånvarande på grund av sjukdom i 359 dagar fördelade på 11 tillfällen. Sjukfrånvaro 2009 Kvinnor Män Korttidssjukfrånvaro 6 dgr (fördelat på 2 tillfällen) 31 dgr (fördelat på 7 tillfällen) (1-28 dgr) Långtidssjukfrånvaro (29dgr -) 322 dgr (fördelat på 2 tillfällen) 0 dgr Total sjukfrånvaro: 328 dgr 31 dgr Förvärvsarbete och föräldraskap Institutionen uppmuntrar aktivt anställda att ta ut föräldraledighet, och försöker underlätta för anställda med barn att kombinera förvärvsarbetet med föräldraskap. Arbetssituationen för småbarnsföräldrar underlättas bland annat genom att möten inte läggs tidigt på morgonen eller sent på eftermiddagen. Under 2009 togs ca 2/3 av den totala föräldraledigheten ut av män. Föräldraledighet 2009 Kvinnor Män Totalt Antal dagar Studenter Studier, förvärvsarbete och föräldraskap Då flertalet av våra utbildningar är heltidsutbildningar med hög grad av schemalagd närvaro, är det sällan aktuellt att våra programstudenter förvärvsarbetar parallellt med studierna. Men för att underlätta planering för studenter på fristående kurser som kan förvärvsarbeta, och för samtliga studenter med barn, föreligger schema för kurserna minst 4 veckor innan kursstart. Scheman publiceras på webben och uppdateras kontinuerligt. Industridesignprogrammet Både man och kvinna har samma rättigheter. Det är tydligt uttalat att även mannen anses vara förälder. Möjlighet till fördröjd studietakt. Anpassade studieformer, handledning, övningar osv. Uttalat som en rättighet inför alla studenter för att undanröja misstankar om att student med barn maskar. Likaså tydligt uttala vad för värderingsgrund som gäller för alla under utbildningen. Podcast-undervisning eller motsvarande när man ej kan delta i t ex examinerande föreläsningar. Trakasserier Information ges varje år till nyantagna studenter om de regler som gäller för jämställdhet, likabehandling och mångfald vid Umeå universitet, samt hur institutionen arbetar med dessa frågor. Broschyrer som beskriver arbetet mot trakasserier och särbehandling på grund av kön eller sexuell läggning delas ut till alla nyantagna (svenska och engelska). Konkret information ges om vem man kan vända sig till vid problem/frågor. Om det uppdagas en händelse av trakasserier är institutionen tydlig

6 Sid 6 (11) och öppen i processen och försöker att få en bild av situationen ur de olika inblandades perspektiv samt ge studenterna möjlighet att diskutera både öppet och anonymt. De två första dagarna varje läsår samlar programansvarig på Industridesignprogrammet alla studenter gemensamt och berättar om dels kursplaner, utbildningsplaner och examensbeskrivning. Dessutom lämnas information angående den pedagogiska plattformen och riktlinjer för studierna på Designhögskolan och Umeå universitet. Studentens rättigheter och skyldigheter tas bland annat upp. Vi diskuterar mångfald, jämställdhet och jämlikhet i olika kurser. Detta sker i störst omfattning på kandidatprogrammet. På studentmöten och personalmöten och liknande tas förhållningssätt och värdegrund upp tillsammans med alla. Institutionen har en jämställdhetsgrupp bestående av såväl anställda som studerandeombud och jämställdhet är en en stående punkt på institutionsstyrelsens sammanträden. Könsfördelning bland studerande Till Industridesignprogrammet rekryteras studenter från de nordiska länderna medan masterprogrammens och de ettåriga kursernas studenter kommer från hela världen. Ungefär 60% av studenter på våra engelskspråkiga utbildningar har annan nationalitet än svensk. Inslaget av utländska studenter ligger på ca % av alla programstudenter (av MA-studenterna är mer än 80 % (55 studenter) utländska och 43 (drygt 78%) av dem har sin härkomst utanför EU). Totalt var 40 nationaliteter representerade bland de sökande till program och ettåriga kurser läsåret Efter antagning var 29 olika nationaliteter representerade bland de studerande. Könsfördelningen på de olika programmen varierar, men generellt är män i starkt övervikt var fördelningen: Industridesignprogrammet 28 män, 11 kvinnor. Masterprogrammet Interaction design 22 män 8 kvinnor Masterprogrammet Advanced Product Design 21 män och 3 kvinnor Masterprogrammet Transportation Design 23 män och 1 kvinna. På ettåriga kurser hade IDI 11 män och 9 kvinnor, ADV 4 män och 6 kvinnor. På fristående kortkurser (10 st) var fördelningen 65 män och 71 kvinnor. Fig. 1 Könsfördelning i % på program och 1-åriga kurser Fig. 2 Könsfördelning, i antal, på fristående kortkurser Målet att få en jämnare könsfördelning av studenter har ännu inte uppnåtts på alla program och arbetet med att rekrytera fler kvinnliga studerande fortgår. Det är viktigt att fortsätta beakta detta vid event/mässor, vid massmediakontakter, vid utformningen av vår hemsida och i det informationsmaterial som sprids.

7 Sid 7 (11) Förebyggande arbete mot diskriminering vid betygssättning och examination Vid antagning ska antagningskriterierna vara neutrala ur köns-, genus-, likabehandlings- och mångfaldsperspektiv. När det är möjligt sker bedömning av ansökningar till utbildningarna utan att den sökandes namn eller nationalitet framgår, främst på Industridesignprogrammet och Industrial Design Introduction. I projekttillämpning sker examinationen utifrån förväntade studieresultat som finns i kursplanen och i enlighet med uttalade kriterier för bedömning. I projekttillämpningar sker examinationen öppet inför alla i gruppen och är transparant. I kurser kan man kritiskt granska den yrkessituation som råder och bryta ned det i kursmoment/examination som behandlar kön, genus, mångfald och likabehandling. Könsmedveten pedagogik (undervisningens form) Dels genom jämnare fördelning av lärare och handledare samt examinatorer av bägge könen. Med andra ord kunskapsbärare kan vara både man och kvinna. Dels så blir det variation i undervisningens genomförande. Fördelning av talutrymme osv i undervisning och examinering. Kurs i gruppdynamik. Konstruktivistisk pedagogik. Variation i undervisnings och examinationsformer. Genusperspektiv på ämnet (kandidatundervisningens innehåll) Genusinriktad litteratur (Industridesignprogrammet) Inrikting av problemställning/formulering i projekttillämpning. Inriktning av kunskapskurser tex designmanagement. Kurser som Design för alla, filosofi, designmetodik osv. Uttalad önskan att ta in olika perspektiv i övningsexempel osv. Problemställningar i antagningsprocessen. Genomförande i intervjuer i antagningsprocessen. Kriterierna för antagning. Genom att hålla kontakt med kvinnor och män i yrkeslivet (industridesign) för att påverka utbildningssituationen. Arbete för att studenter skall möta både kvinnliga och manliga lärare Antagning Vid antagning och bedömning av inlämnade arbetsprov samt vid efterföljande intervju till kandidatprogrammet deltar alltid en extern professionellt verksamma industridesigner. Undervisning Vid institutionen är årligen mellan 40 och 60 personer engagerade som föreläsare och handledare på timbasis. Fördelningen män - kvinnor varierar från år till år. På Industridesignprogrammet finns en medveten tanke att hitta kvinnliga föreläsare och handledare. Det innebär att över en utbildningstid har studenterna 50/50 i fördelning när det gäller lärare. Arbetet med att öka antalet kvinnliga lärare i undervisningen fortgår. En tänkbar åtgärd för att öka antalet kvinnor som externa föreläsare/handledare, är att bygga upp en extern lärarbank och däri ha en jämn fördelning av namn på män och kvinnor. Denna bank kan sedan underlätta för de programansvariga vid skolan vid rekrytering av externa föreläsare. Arbete för att undvika diskriminering och trakasserier under praktikperioder Industridesignprogrammet

8 Sid 8 (11) Arbetet sker på samma sätt som i undervisningen. Genom ett samarbete med studenterna under hela praktikperioden.programansvarig träffar studenterna ett antal gånger under praktiken där bland annat studiesituationen diskuteras. Studieförhållandena Alla som arbetar med undervisning inom institutionen ska aktivt verka för att bryta ner strukturer som kan verka förtryckande för enskilda studenter eller grupper av studenter. Detta gäller bl.a. traditionella värderingar och attityder med avseende på kvinnors och mäns delvis skilda intresse- och erfarenhetssfärer, som kan ta sig uttryck i osynliggörande och förlöjligande. Det gäller även snedfördelningen av talutrymme, med avseende på kön. Information måste ges löpande till undervisande personal samt till de externa lärare som deltar i undervisningen. Mål Kompetensutveckling för all personal Institutionen skall ge all personal oavsett kön möjligheter att utifrån sina personliga behov och önskemål (och institutionens ekonomiska möjligheter) att delta i fortbildning, seminarier, utställningar och konferenser. Mål: Omfattningen av kompetensutvecklingsinsatser ska vara jämt fördelad mellan män och kvinnor. Aktivitet 1: Kompetensutvecklingsplaner ska upprättas för alla anställda. Vid verksamhetsplanering ska möjlighet skapas för TA-personal att delta i kompetenshöjande utbildning, göra studieresor, besöka mässor eller att delta i externa kurser m.m. Arbetsbördan ska anpassas så att alla har möjlighet att delta i vidareutbildning. Även personal som ej är heltidsanställda ska ha rätt till kompetensutveckling. Tidpunkt för genomförande: Under 2010 Ansvarig: Prefekten Kommentar: Inga kompetensutvecklingsplaner finns dokumenterade, men institutionen planerar att upprätta sådana för att möjliggöra en jämförelse av hur kompetensutvecklingsinsatserna fördelats mellan könen. Aktivitet 2: Antalet dagar för kompetensutvecklingsinsatser för män och kvinnor ska jämföras. Tidpunkt för genomförande: Under 2010 Ansvarig: Prefekten Kommentar: Görs så snart kompetensutvecklingsplaner upprättats och ett system för uppföljning inrättats. Eliminering av löneskillnader som beror på kön Mål: Kvinnors lön och löneutveckling ska vara likställda med mäns med motsvarande arbetsuppgifter.

9 Sid 9 (11) Aktivitet 1: Löneutvecklingen för män och kvinnor ska utvärderas och bedömas varje år. Tidpunkt för genomförande: Årligen, vid varje lönerevison Ansvarig: Prefekten Aktivitet 2: Vid tjänstetillsättningar ska jämställdhetsaspekter noga beaktas. I annonser bör underrepresenterat kön uppmanas att söka. Tidpunkt för genomförande: kontinuerligt Ansvarig; Prefekten Kommentar: Jämställdhetsaspekten beaktas vid samtliga tjänstetillsättningar. Inflytande Mål: Jämställdhetsaspekterna ska beaktas vid fördelning av arbetsuppgifter och uppdrag. Aktiviteter: Utskick till samtliga anställda via bl.a. e-post. Föräldraledig och sjuk personal ska hållas underrättad. Mötestider ska anpassas så att de passar småbarnsföräldrar. De anställda ska uppmuntras att ta på sig utvecklande arbetsuppgifter och uppdrag. Tidpunkt för genomförande: Genomförs löpande. Ansvarig: Prefekten Kommentar: Kallelse skickas ut till alla anställda via sändlista där även föräldraledig och sjuk personal finns med. Även korttidsanställda finns med på sändlistan. Mötestider planeras in mellan , för att underlätta för deltidsarbetade och småbarnsföräldrar. Institutionsstyrelse Mål: Institutionsstyrelsen ska ha en så jämn sammansättning som möjligt med avseende på kön. Aktivitet: Att vid val av ledamöter till institutionsstyrelsen, se till att fördelningen män och kvinnor är lika. Tidpunkt för genomförande: Vid nästa val till institutionsstyrelse. Ansvarig: Valberedning samt Ställverket (studerandeföreningen). Kommentar: Baserat på antal anställda kvinnor/antagna kvinnliga studenter är könsfördelningen i styrelsen relativt god. Sexuella trakasserier och maktmissbruk Mål: Förebygga sexuella trakasserier, missbruk av positioner och kränkande särbehandling vid institutionen. Aktivitet 1: Att ordna föreläsningar/seminarier inom området.

10 Sid 10 (11) Tidpunkt för genomförande: Ansvariga: Jämställdhetsombuden. Kommentar: Vårterminen 2010 kommer en genusföreläsning för personalen hållas, samt att det kommer att tas upp vid kick-off hösten Både anställda och studenter skall uppmuntras att delta i anordnade aktiviteter inom området. Aktivitet 2: Informationsmaterial skall bifogas till de nya studenternas informationspärm samt spridas till studenterna vid höstterminsstarten på motsvarande sätt som vid förra terminsstarten. Informera om hur man går tillväga om man känner sig trakasserad eller utsatt på olika sätt, vem vänder man sig till etc. Tidpunkt: Årligen Ansvariga: Jämställdhetsombuden. Kommentar: Informationsmaterialet skall uppdateras inför hösten 2010 och tydlig information om skolans jämställdhetsarbete skall ges till studenterna vid terminsstart, då Jämställdhetsgruppen presenterar sig. Aktivitet 3: Att tydliggöra universitetets regler gällande likabehandling och mångfald, genom att bjuda hit t.ex. universitetets samordnare för att informera och gällande regelsystem. Tidpunkt för genomförande: Ansvariga: Programansvariga. Utbildning av institutionens personal och studerande i jämställdhetsfrågor Mål: Medvetenheten och kunskapen om jämställdhetsfrågor ska öka. Aktivitet: Att på skolan arrangera gemensamma föreläsningar/seminarier inom området för personal och studenter. Anställda och studenter skall också uppmuntras att delta i de föreläsningar och seminarier som anordnas av universitetet centralt. Jämställdhetsplan, namn på jämställdhetsombud, övrigt informationsmaterial om jämställdhetsarbete bifogas till informationspärmen som delas ut till nyantagna studenter. Motsvarande material ska spridas till de anställda. Tidpunkt för genomförande: Ansvariga: Jämställdhetsombuden. Undervisning Mål: Både kvinnliga och manliga lärare ska undervisa och handleda på varje utbildningsnivå. Aktivitet: Vid de tillfällen där ett val mellan en manlig och en kvinnlig extern föreläsare eller handledare med likvärdig kompetens är möjlig ska jämställdhetsaspekten beaktas. Tidpunkt för genomförande: Kontinuerligt. Ansvariga: Programledare och utbildningskoordinatorer.

11 Sid 11 (11) Mål: Alla som arbetar med undervisning inom institutionen ska aktivt verka för att bryta ner strukturer som kan verka förtryckande för enskilda studenter eller grupper av studenter. Detta gäller bl.a. traditionella värderingar och attityder med avseende på kvinnors och mäns delvis skilda intresse- och erfarenhetssfärer, som kan ta sig uttryck i osynliggörande och förlöjligande. Det gäller även snedfördelningen av talutrymme, med avseende på kön. Aktivitet: Se aktivitet för sexuella trakasserier och maktmissbruk. Tidpunkt för genomförande: Kontinuerligt Ansvariga: Programansvariga Könsfördelning Mål: En jämnare könsfördelning (mål: 40%-60%) av studenter inom kandidatprogrammet ska uppnås genom att rekrytera fler kvinnliga studenter. Aktivitet 1: Jämställdhetsgruppen tar fram riktlinjer för publicering med tanke på jämställdhetsaspekterna. Informationsmaterial (broschyr, webb m.m) utformas så att den främjar rekryteringen av kvinnor. På varje bild där människor deltar bör det vara jämn fördelning mellan män och kvinnor. Vid massmediakontakter ska så ofta som möjligt kvinnliga studerande intervjuas. Så ofta det är möjligt ska en kvinnlig studerande finnas med på bilder i press, TV, broschyrer, Internet, m.m. Vid utbildningsmässor bör minst en kvinnlig studerande finnas med. Aktivitet 2: Undersöka hur vi kan arbeta för att öka andelen kvinnliga sökanden genom att ordna en workshop med utbildningsansvariga för att ta fram konkreta förslag hur vi skall förbereda oss inför antagningen VT Tidpunkt för genomförande: Hösten 2010 Ansvariga: Jämställdhetsombuden Rekrytering av personal Mål: En jämnare könsfördelning av anställda i samtliga yrkeskategorier. Aktivitet: Jämställdhetsaspekten skall beaktas vid samtliga rekryteringar. Tidpunkt för genomförande: Kontinuerligt Ansvariga: Prefekt Kommentar: Ett jämställdhetsombud bör delta vid intervjuer av sökande och sitta med i anställningsgruppen.

Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier

Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier Likabehandlingsplan 2016-2018 för Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier ALLMÄNNA MÅL Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier ansluter sig till de mål och riktlinjer

Läs mer

STATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONENS JÄMSTÄLLDHETSPLAN

STATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONENS JÄMSTÄLLDHETSPLAN Stockholms universitet Statsvetenskapliga institutionen STATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONENS JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2014-2016 Antagen av Institutionsstyrelsen 2014-05-06 Dnr. 320-1.1.2-0085-14 1. Övergripande

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2013 (inklusive konkreta mål för likabehandling av studenter och åtgärdsprogram mot sexuella trakasserier)

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2013 (inklusive konkreta mål för likabehandling av studenter och åtgärdsprogram mot sexuella trakasserier) JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2013 (inklusive konkreta mål för likabehandling av studenter och åtgärdsprogram mot sexuella trakasserier) Jämställdhet Institutionen för Medicinsk Biokemi och Mikrobiologi (IMBIM) Uppsala

Läs mer

Jämställdhetsplan - institutionen för Klinisk Mikrobiologi

Jämställdhetsplan - institutionen för Klinisk Mikrobiologi UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för klinisk mikrobiologi Jämställdhetsplan - institutionen för Klinisk Mikrobiologi A. Uppföljning av föregående års jämställdhetsplan Mål 2007 Vid institutionen ska ingen

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET. Jä mstä lldhetsplän vid Kriminologiskä institutionen fo r 2013.

STOCKHOLMS UNIVERSITET. Jä mstä lldhetsplän vid Kriminologiskä institutionen fo r 2013. STOCKHOLMS UNIVERSITET Jä mstä lldhetsplän vid Kriminologiskä institutionen fo r 2013. 1. Utvärdering av måluppfyllelsen i tidigare jämställdhetsplan I 2009 års jämställdhetsplan uppställdes ett stort

Läs mer

Lokalt kvalitetssystem 2012-2014

Lokalt kvalitetssystem 2012-2014 Lokalt kvalitetssystem 2012-2014 Designhögskolan vid Umeå universitet Fastställd i institutionsstyrelsen 2012-02-08 Designhögskolan Sid 1 (7) Dokumentets syfte Syftet med detta dokument är att identifiera

Läs mer

IBG:s jämställdhetsplan omfattar personalen som är anställd vid IBG-kansliet och studenter på olika nivåer.

IBG:s jämställdhetsplan omfattar personalen som är anställd vid IBG-kansliet och studenter på olika nivåer. JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2008-2009 INSTITUTIONEN FÖR BIOLOGISK GRUNDUTBILDNING Institutionen för biologisk grundutbildning (IBG) organiserar och ansvarar för grundläggande utbildning i biologi - bioteknik - bioinformatik

Läs mer

Årlig jämställdhets-, mångfalds- och likabehandlingsplan (jml-plan)

Årlig jämställdhets-, mångfalds- och likabehandlingsplan (jml-plan) Årlig jämställdhets-, mångfalds- och likabehandlingsplan (jml-plan) Skola: Teknikvetenskap Enligt lag skall jml-plan - göras och följas - av alla arbetsenheter med tio eller fler anställda. Mallen nedan

Läs mer

Information om förfarandet och bedömningen av disciplinärenden gällande studenter

Information om förfarandet och bedömningen av disciplinärenden gällande studenter HÖGSKOLAN I BORÅS INFORMATION till anställd 1 (6) 2008-04-23 Information om förfarandet och bedömningen av disciplinärenden gällande studenter Handläggningen i disciplinärenden sker enligt handläggningsordningen.

Läs mer

Ny Diskrimineringslag...3 Diskrimineringsgrunderna...3 Tillsyn...4 Påföljder...4 Jämställdhetsplan och handlingsplan...5 Lönekartläggning...

Ny Diskrimineringslag...3 Diskrimineringsgrunderna...3 Tillsyn...4 Påföljder...4 Jämställdhetsplan och handlingsplan...5 Lönekartläggning... Jämställdhetsplan Jämställdhetsplanen är framtagen i samverkan med de fackliga organisationerna i Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-29 Distribueras av personalavdelningen INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Dnr: 156/2004-51 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Ansvarig institution Institutionen

Läs mer

Organisationsbeskrivning för Temainstitutionen

Organisationsbeskrivning för Temainstitutionen Institutionen för Tema 2006-05-02 Dnr Tema 67/04-20 Beslut IS 2005-04-21 Senast reviderad 2007-01-26 BESLUT Beskrivningar för ledningsfunktioner och organisation vid Tema Temainstitutionen är indelad i

Läs mer

ANSTÄLLNINGSORDNING VID ÖREBRO UNIVERSITET

ANSTÄLLNINGSORDNING VID ÖREBRO UNIVERSITET Dnr: ORU 1.2.1-4488/2013 ANSTÄLLNINGSORDNING VID ÖREBRO UNIVERSITET Fastställd av: styrelsen Datum: 2013-12-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Disposition av Anställningsordningen 3. Utgångspunkter

Läs mer

Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen Jämställdhetsplan med inriktning mot likabehandling Bildningsförvaltningen augusti 2014 juli 2017 Fastställd av förvaltningschefen 2014-08-13 Handläggare: Maria Evald processledaree i jämställdhet Bildningsförvaltningen

Läs mer

Yttrande över Sophiahemmet Högskolas ansökan om tillstånd att utfärda barnmorskeexamen. Ansökan och ärendets hantering

Yttrande över Sophiahemmet Högskolas ansökan om tillstånd att utfärda barnmorskeexamen. Ansökan och ärendets hantering YTTRANDE 1(2) Avdelning Datum Utvärderingsavdelningen 2013-06-27 42-74-13 Handläggare Margareta Stark 08-563 086 02 margareta.stark@uk-ambetet.se Utbildningsdepartementet Regeringskansliet Yttrande över

Läs mer

Likabehandlingsplan Kompetenscenter, Köping

Likabehandlingsplan Kompetenscenter, Köping Sida 1 av 6 Senast reviderad: 2015-01-09 Likabehandlingsplan Kompetenscenter, Köping Inledning Denna plan avser all verksamhet som bedrivs i Kompetenscenters regi såsom: utbildning i svenska för invandrare

Läs mer

Riktlinjer för anställda

Riktlinjer för anställda Riktlinjer för anställda Följande riktlinjer och villkor gäller för anställda vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion. Riktlinjerna kompletterar de regler som gäller vid Göteborgs universitet

Läs mer

Information rörande forskarutbildningen vid Dans och Cirkushögskolan

Information rörande forskarutbildningen vid Dans och Cirkushögskolan Information rörande forskarutbildningen vid Dans och Cirkushögskolan Mer utförlig information rörande doktoranders rättigheter och skyldigheter finns att hämta på http://www.doktorandhandboken.nu Syftet

Läs mer

Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10)

Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10) Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10) 2 Våra mål Komvux ska erbjuda flexibel utbildning av hög kvalitet som speglar individens och samhällets behov av kunskap

Läs mer

Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14.

Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14. Fakulteten för skogsvetenskap Forskarutbildningen Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14. Innehåll 1. Allmänt 2. Utlysning och antagning

Läs mer

Handläggningsordning för prövning och erkännande av högskolepedagogiska meriter Fastställd av Rektor 2014-06-17. Dnr L 2014/85

Handläggningsordning för prövning och erkännande av högskolepedagogiska meriter Fastställd av Rektor 2014-06-17. Dnr L 2014/85 Handläggningsordning för prövning och erkännande av högskolepedagogiska meriter Fastställd av Rektor 2014-06-17. Dnr L 2014/85 Sida 3 (11) Bakgrund Under perioden 2002 2010 angavs i högskoleförordningen

Läs mer

Jämställdhetsplan 2007/2008

Jämställdhetsplan 2007/2008 Jämställdhetsplan 2007/2008 Beslutad i KF 080128 Uppdaterad pga faktafel i bilaga 2 080214 Jämställdhetsplan 2007/2008 2 (26) Innehåll SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...4 UTVÄRDERING AV FÖREGÅENDE JÄMSTÄLLDHETSPLAN...4

Läs mer

Anställningsordning. för anställning som och befordran till lärare. vid Stockholms universitet (AOSU)

Anställningsordning. för anställning som och befordran till lärare. vid Stockholms universitet (AOSU) 1 (21) 2010-12-03 Dnr SU 601-3485-10 Anställningsordning för anställning som och befordran till lärare vid Stockholms universitet (AOSU) Fastställd av universitetsstyrelsen 2010-12-03 att gälla fr.o.m.

Läs mer

Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden)

Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) Utbildningsplan Kandidatprogrammet i Inredningsarkitektur och möbeldesign Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) 2015-12-09 Gäller studenter antagna

Läs mer

2013-09-03 Dnr HS 2011/483-111. Handledning och studieuppföljning inom utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Skövde

2013-09-03 Dnr HS 2011/483-111. Handledning och studieuppföljning inom utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Skövde Rektor RIKTLINJER Dnr HS 2011/483-111 Handledning och studieuppföljning inom utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Skövde 1 Om handledning inom utbildning på forskarnivå Utbildning på forskarnivå vid

Läs mer

Allmän studieplan för Innovation och design vid Mälardalens högskola

Allmän studieplan för Innovation och design vid Mälardalens högskola 1 (12) Dnr. MDH 3.1.2-265/14 Allmän studieplan för Innovation och design vid Mälardalens högskola Gäller för alla doktorander antagna till forskarutbildningsämnet från och med 2014-09-11 samt för doktorander

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Nationalekonomi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Nationalekonomi Fastställt datum 2013-01-31 Fakultetsstyrelsen Ekonomihögskolan Dnr FAK 2011/629 Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de lokala regler för

Läs mer

Att bedöma. pedagogisk skicklighet

Att bedöma. pedagogisk skicklighet Att bedöma pedagogisk skicklighet Hur bedömer jag pedagogisk skicklighet? Vi blir allt fler som har anledning att ställa oss den frågan. Visad pedagogisk skicklighet är numera ett behörighetskrav vid anställning

Läs mer

Nationella jämställdhetsmål

Nationella jämställdhetsmål Grästorps kommun Jämställdhetsplan Antagandebeslut: Kommunstyrelsen 2014-04-08, 86 Giltighet: 2014-2016 Utgångspunkter Grästorp kommuns jämställdhetsplan tar sin utgångspunkt från de nationella jämställdhetsmålen,

Läs mer

Sammanställning kursutvärdering

Sammanställning kursutvärdering Kulturgeografiska institutionen Sammanställning kursutvärdering Kurs: Destinationer, 15 hp Termin: ht 2014 Kursansvarig lärare: Erika Sörensson 26 studenter har regelbundet deltagit på kursen. Av dessa

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå med licentiatexamen som mål i Svenska med didaktisk inriktning vid Malmö högskola och Lunds universitet.

Studieplan för utbildning på forskarnivå med licentiatexamen som mål i Svenska med didaktisk inriktning vid Malmö högskola och Lunds universitet. STUDIEPLAN 2008-01-++ Dnr HT 2007/479/G 11 Området för humaniora och teologi (Institution) Studieplan för utbildning på forskarnivå med licentiatexamen som mål i Svenska med didaktisk inriktning vid Malmö

Läs mer

Allmän studieplan för konstnärlig utbildning på forskarnivå i design vid Göteborgs universitet

Allmän studieplan för konstnärlig utbildning på forskarnivå i design vid Göteborgs universitet Dnr U2013/304 Allmän studieplan för konstnärlig utbildning på forskarnivå i design vid Göteborgs universitet 1. Beslut Föreskrifter rörande konstnärlig utbildning på forskarnivå respektive tillträde till

Läs mer

Fallärenderapport. Verksamhetsår HT2012 till VT2014 Örebro studentkår

Fallärenderapport. Verksamhetsår HT2012 till VT2014 Örebro studentkår Fallärenderapport Verksamhetsår HT2012 till VT2014 Örebro studentkår Förord För länge, länge sedan, när Örebro ännu inte hade en egen högskola att stoltsera med, började Örebro studentkår arbeta för en

Läs mer

Uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsplan

Uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsplan Uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsplan Lagstiftning Paragraf Mål Analys Mätetal Analys Aktivitet/åtgärd Analys Arbetsförhållanden 4 Lämpliga arbetsförhållanden Vilka åtgärder planerar genomföra

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vuxenutbildningen i Tierp

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vuxenutbildningen i Tierp Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vuxenutbildningen i Tierp - Grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning, Svenska för invandrare (SFI), Särskild utbildning för vuxna. Innehåll 1 Inledning...

Läs mer

Segrande Liv Grundskolas likabehandlingsplan

Segrande Liv Grundskolas likabehandlingsplan Segrande Liv Grundskolas likabehandlingsplan Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Definitioner av diskriminering och kränkande behandling 3. Skolans organisation för att främja likabehandling och förebygga

Läs mer

Medicinska fakulteten

Medicinska fakulteten Umeå universitet Medicinska fakulteten Norrbottens läns landsting Dnr: UmU 243-662-13 Dnr: NLL 719-13 AVTAL mellan medicinska fakulteten, Umeå universitet, och Norrbottens läns landsting om verksamhetsförlagd

Läs mer

LÖNEPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR LÖN VID HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Beslutad av Högskolestyrelsen 2004-12-10, omförhandlade lönekriterier 2007-11-06

LÖNEPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR LÖN VID HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Beslutad av Högskolestyrelsen 2004-12-10, omförhandlade lönekriterier 2007-11-06 LÖNEPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR LÖN VID HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Högskolans i Halmstads lönepolicy skall omfatta alla anställda. Lönesättningen skall grundas på arbetets svårighetsgrad, den anställdes utveckling,

Läs mer

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller för perioden: Aug 2014-juni 2015 Ansvarig för planen: Hanna Lindö Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola,

Läs mer

HÄLLEFORS KOMMUNS JÄMSTÄLLDHETSPLAN Antagen av Kommunfullmäktige 2007-04-17

HÄLLEFORS KOMMUNS JÄMSTÄLLDHETSPLAN Antagen av Kommunfullmäktige 2007-04-17 HÄLLEFORS KOMMUNS JÄMSTÄLLDHETSPLAN Antagen av Kommunfullmäktige 2007-04-17 1 (15) Jämställdhet definierar vi som att: Kvinnor och män skall ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla

Läs mer

Högskolan i Gävles ansökan om tillstånd att utfärda. masterexamen inom området utbildningsvetenskap.

Högskolan i Gävles ansökan om tillstånd att utfärda. masterexamen inom området utbildningsvetenskap. BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Jana Hejzlar 08-563 088 19 jana.hejzlar@uka.se 2016-05-02 42-402-15 Högskolan i Gävle Rektor Högskolan i Gävles ansökan om tillstånd att utfärda

Läs mer

Rektor Högskolan i Gävle 801 76 Gävle. Maud Quist BESLUT 2004-12-16 Reg.nr 641-4677-03

Rektor Högskolan i Gävle 801 76 Gävle. Maud Quist BESLUT 2004-12-16 Reg.nr 641-4677-03 Rektor Högskolan i Gävle 801 76 Gävle Maud Quist BESLUT 2004-12-16 Reg.nr 641-4677-03 Ansökan om rätt att utfärda socionomexamen Högskolan i Gävles ansökan om rätt att utfärda socionomexamen avslås. Ansökan

Läs mer

2015-2016. Upprättad av elever och lärare 2015.08.23

2015-2016. Upprättad av elever och lärare 2015.08.23 2015-2016 Praktiska Nykvarns årliga plan för att förebygga och motverka och åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling enligt lagar och förordningar Upprättad av elever och lärare 2015.08.23

Läs mer

Licentiatexamen För licentiatexamen ska följande mål vara uppfyllda:

Licentiatexamen För licentiatexamen ska följande mål vara uppfyllda: Fastställd datum 2012-05-03 Dnr FAK 2012/128 Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap (FHSAB) Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning

Läs mer

Jämställdhetsplan 2012-2014

Jämställdhetsplan 2012-2014 Jämställdhetsplan 2012-2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av DSV:s styrelse 2012-02-14 Institutionen för data- och systemvetenskap Jämställdhetsplan 2012-14 Enligt högskolelagen

Läs mer

STUDENTBAROMETERN HT 2012

STUDENTBAROMETERN HT 2012 STUDENTBAROMETERN HT 2012 STUDIE- OCH ARBETSMILJÖ APPENDIX III INSTITUTIONEN INGENJÖRSHÖGSKOLAN FÖRELIGGANDE RAPPORT är nummer arton i rapportserien Rapport från Centrum för lärande och undervisning.

Läs mer

29 JANUARI 2010. Jämställdhetsredovisning för 2009

29 JANUARI 2010. Jämställdhetsredovisning för 2009 Jämställdhetsredovisning för 2009 Vad är jämställdhet? Jämställdhet i arbetslivet innebär att kvinnor och män ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter till utveckling i fråga om arbete, anställningsoch

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE. PlanppAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLINGPP

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE. PlanppAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLINGPP PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE 2013/2014 PlanppAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLINGPP Plan mot diskriminering och kränkande behandling Wijkmanska gymnasiet 1 Innehåll Plan mot diskriminering

Läs mer

Vad innebär aktiva åtgärder mot diskriminering?

Vad innebär aktiva åtgärder mot diskriminering? Vad innebär aktiva åtgärder mot diskriminering? Örebro universitet 22 november 2011 Olle Andersson Brynja www.do.se, olle.brynja@do.se, 08-120 20 700 Det här är DO Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning, VFU6, inom förskollärarutbildningen. Ht 15

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning, VFU6, inom förskollärarutbildningen. Ht 15 150831 Yvonne Hildingsson Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning, VFU6, inom förskollärarutbildningen Ht 15 Yvonne P Hildingsson VFU ansvarig Förskola 035 16 75 22 eller 0735 251836 yvhi@hh.se 1

Läs mer

Informationshäfte Psykologprogrammet

Informationshäfte Psykologprogrammet Informationshäfte Psykologprogrammet Institutionen för psykologi Vt 2016 VT/2016 Institutionen för Psykologi Välkommen till psykologprogrammet i Umeå Psykologprogrammet är en yrkesutbildning som omfattar

Läs mer

Vad innebär det att läsa kulturantropologi och etnologi på grundnivå vid Uppsala universitet?

Vad innebär det att läsa kulturantropologi och etnologi på grundnivå vid Uppsala universitet? Vad innebär det att läsa kulturantropologi och etnologi på grundnivå vid Uppsala universitet? Några samlade riktlinjer för Dig som studerar på våra kurser Varmt välkommen som studerande på någon av våra

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-03-15 Botkyrka kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Botkyrka kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Vanliga frågor och svar om Förskollärarutbildningen med inslag av validering utannonsering till höstterminen 2016

Vanliga frågor och svar om Förskollärarutbildningen med inslag av validering utannonsering till höstterminen 2016 Sidan 1 av 6 Påbörjad: 2015-11-12 Reviderad: 2016-01-16 Sektionen för lärande och miljö Vanliga frågor och svar om Förskollärarutbildningen med inslag av validering utannonsering till höstterminen 2016

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) 2013-02-13.

Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) 2013-02-13. UTBILDNINGSPLAN Utbildningsplan för Kandidatprogrammet i Industridesign, 180 högskolepoäng (hp) Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) 2013-02-13.

Läs mer

Likabehandlingsplan. Förskolan Lärkdrillen

Likabehandlingsplan. Förskolan Lärkdrillen Likabehandlingsplan Förskolan Lärkdrillen 2011 10 25 Styrdokument Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10, poängterar vikten av en lika behandling av alla individer inom verksamheten, bl.a. går det att läsa:

Läs mer

Dnr: LNU 2012/359. Anställningsordning. för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet. Beslut 2011-12-08 Reviderad 2012-09-27

Dnr: LNU 2012/359. Anställningsordning. för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet. Beslut 2011-12-08 Reviderad 2012-09-27 Dnr: LNU 2012/359 Anställningsordning för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet Beslut 2011-12-08 Reviderad 2012-09-27 Innehåll för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet 1 1 GRUNDLÄGGANDE

Läs mer

1 Avtalets formella grund och tillämpningsområde

1 Avtalets formella grund och tillämpningsområde Fördelning av årsarbetstid för lärare 1 Avtalets formella grund och tillämpningsområde Parterna sluter detta avtal med stöd av ALFA 1 kap. 3 samt bilaga 5. Avtalet innehåller tillägg till och undantag

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning s plan mot diskriminering och kränkande behandling... 2 Ansvariga för planen... 2 Vuxenutbildningsområdets vision:... 2 Attityder,

Läs mer

STUDIE- HANDLEDNING KOMVUX 2016-2017. Inför ansökan till Komvux KOMVUX

STUDIE- HANDLEDNING KOMVUX 2016-2017. Inför ansökan till Komvux KOMVUX STUDIE- HANDLEDNING Inför ansökan till Komvux KOMVUX 2016-2017 KOMVUX Kontaktuppgifter till Lärare KOMVUX Studiehandledning 2016/17 Välkommen att studera på Komvux! På Komvux erbjuder vi många olika typer

Läs mer

Rektorer enligt sändlista

Rektorer enligt sändlista Rektorer enligt sändlista Utvärderingsavdelningen Aija Sadurskis BESLUT 2003-12-16 Reg.nr 641-2642-03 Uppföljning av rätt att ge specialistsjuksköterskeexamen Regeringen införde den 1 mars 2001 en ny yrkesexamen,

Läs mer

Plan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling

Plan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Plan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Älvstrandsgymnasiets vuxenutbildning, Hagfors läsåret 2014-2015 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ÄLVSTRANDSGYMNASIETS

Läs mer

Antagande av övergripande Jämställdhetsplan 2012-2014

Antagande av övergripande Jämställdhetsplan 2012-2014 Tjänsteutlåtande 2012-05-08 Sidan 1 av 1 Dnr 2012/0257 KS-1 Kommunstyrelsen Antagande av övergripande Jämställdhetsplan 2012-2014 Förslag till beslut Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsens

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET : Hum-Sam.Vet.området: Engelska institutionen

UPPSALA UNIVERSITET : Hum-Sam.Vet.området: Engelska institutionen 1 BESLUT ENGELSKA 2010/4 UPPSALA UNIVERSITET : Hum-Sam.Vet.området: Engelska institutionen Engelska institutionens jämställdhetsplan för 2010 På förslag av institutionens jämställdhetsgrupp fastställer

Läs mer

Riktlinjer för likabehandling

Riktlinjer för likabehandling Riktlinjer för likabehandling samt Jämställdhetsplan Antagen av: Kommunstyrelsen Datum för antagande: 2010-05-26, 148 Kontaktperson: Jerker Andersson Liljestrand Innehåll Inledning...3 Personalpolitisk

Läs mer

Antagningsordning GIH

Antagningsordning GIH Diarienummer: 40-355/11 Datum: 2013-12-05 Beslutad av HS 2013-12-05 Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen 1 Box 5626 114 86 Stockholm Tel 08 402 22 00 Fax 08 402 22 80 www.gih.se info@gih.se 2(12)

Läs mer

Nyckelpigans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Nyckelpigans plan mot diskriminering och kränkande behandling Page 1 of 5 Nyckelpigans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechefen. Vår vision Alla i förskolan,

Läs mer

Sjuksköterskeutbildning, 180 hp

Sjuksköterskeutbildning, 180 hp 1 (8) Utbildningsplan för: Sjuksköterskeutbildning, 180 hp Nursing Programme Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer VSSKG Grundnivå 412/0000716 Högskolepoäng 180 Ansvarig avdelning

Läs mer

1 Avtalets formella grund och tillämpningsområde

1 Avtalets formella grund och tillämpningsområde Fördelning av årsarbetstid för lärare 1 Avtalets formella grund och tillämpningsområde Parterna sluter detta avtal med stöd av ALFA 1 kap. 3 samt bilaga 5. Avtalet innehåller tillägg till och undantag

Läs mer

Anställningsordning vid Högskolan i Gävle. Beslutad av Högskolestyrelsen 2014-12-12 Dnr HIG-STYR 2014/137

Anställningsordning vid Högskolan i Gävle. Beslutad av Högskolestyrelsen 2014-12-12 Dnr HIG-STYR 2014/137 Anställningsordning vid Högskolan i Gävle Beslutad av Högskolestyrelsen 2014-12-12 Dnr HIG-STYR 2014/137 1 Anställningsordning vid Högskolan i Gävle HIG-STYR 2014/137 Inledning Fastställt av Högskolestyrelsen

Läs mer

Utvärderingar VFU läsåret 2014/2015. 151002 Katja Cederholm

Utvärderingar VFU läsåret 2014/2015. 151002 Katja Cederholm Utvärderingar VFU läsåret 2014/2015 151002 Katja Cederholm Studentens utvärdering i samband med avslutande av VFU placering Planering och genomförande av din VFU Lärandemål bedömning Patientfokuserad handledning

Läs mer

Stödmaterial för lokala VFU-handledare

Stödmaterial för lokala VFU-handledare Lärarhögskolan Sid 1 (18) Stödmaterial för lokala VFU-handledare Våren 2014 Uppdaterad 131218 Lärarhögskolan Sid 2 (18) Innehåll Inledning... 3 Om VFU... 3 Ditt ansvar som lokal VFU-handledare... 4 Utbildning

Läs mer

Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd

Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 00 00 Dnr 514-1081-07 Datum 2012-03-23 Sid 1 (7) Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd Bachelor of Science Programme

Läs mer

Informationshäfte Psykologprogrammet

Informationshäfte Psykologprogrammet Informationshäfte Psykologprogrammet Institutionen för psykologi HT 2015 HT/2015 Institutionen för Psykologi Välkommen till psykologprogrammet i Umeå Psykologprogrammet är en yrkesutbildning som omfattar

Läs mer

BESLUT 2009-03-26 Dnr Mahr 50-2009/244

BESLUT 2009-03-26 Dnr Mahr 50-2009/244 Malmö högskola / Gemensam förvaltning Jonas Alwall Arbetsgruppen för studentinflytandepolicy vid Malmö högskola 1(9) BESLUT 2009-03-26 Dnr Mahr 50-2009/244 Studentinflytandepolicy för Malmö högskola Inledning

Läs mer

Bil 1 till utbildningsplan Lärarprogrammet 210-270/300 hp Lärarprogrammet 90 hp

Bil 1 till utbildningsplan Lärarprogrammet 210-270/300 hp Lärarprogrammet 90 hp Utdrag ur PM Den verksamhetsförlagda delen i lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle Fastställd av Lärarutbildningsnämnden 2001-09-27 Reviderad 2002-09-12, 2003-11-07, 2004-05-13 Uppdaterad 2008-05-27

Läs mer

Ansökan om examensrätt för specialpedagogexamen

Ansökan om examensrätt för specialpedagogexamen Högskolan Kristianstad Utvärderingsavdelningen Ann-Britt Gabrielsson BESLUT 2004-03-02 Reg.nr 641-3907-02 Ansökan om examensrätt för specialpedagogexamen Högskolan Kristianstad ges rätt att utfärda specialpedagogexamen.

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 2006

LIKABEHANDLINGSPLAN 2006 1 OPERAHÖGSKOLAN I STOCKHOLM LIKABEHANDLINGSPLAN 2006 (Antagen av Operahögskolans styrelse 2006-05-08) Lagen om likabehandling av studenter i högskolan Lagen om likabehandling av studenter i högskolan

Läs mer

Studieplan för licentiatexamen i spanska

Studieplan för licentiatexamen i spanska = Studieplan för licentiatexamen i spanska Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2 januari 2008. Studieplanen kompletteras med följande dokument, tillgängliga

Läs mer

Mitthögskolan Rektor. Mitthögskolans yttrande Mitthögskolan har i yttrande till Högskoleverket anfört följande.

Mitthögskolan Rektor. Mitthögskolans yttrande Mitthögskolan har i yttrande till Högskoleverket anfört följande. Mitthögskolan Rektor Juridiska avdelningen Christian Sjöstrand Mitthögskolans handläggning av tentamina i företagsekonomi Bakgrund Den 25 oktober 2004 inkom till Högskoleverket kopior av två brev ställda

Läs mer

Jämställdhetsplan år 2008 för Regionplane- och trafikkontoret

Jämställdhetsplan år 2008 för Regionplane- och trafikkontoret Bilaga 11 Regionplane- och trafikkontoret 2007-11-07 RTN 2007-0373 Jämställdhetsplan år 2008 för Regionplane- och trafikkontoret Utgångspunkter Jämställdhetslagen Jämställdhetslagen reglerar kvinnors och

Läs mer

Allmän kurs på Mångkulturella/Finska folkhögskolan

Allmän kurs på Mångkulturella/Finska folkhögskolan Allmän kurs på Mångkulturella/Finska folkhögskolan Den allmänna kursens syften Att ge verktyg och resurser för personlig utveckling och makt att påverka sitt liv och sin omgivning till människor med svag

Läs mer

Rektor Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Box 936 461 29 Trollhättan. Maud Quist BESLUT 2004-06-01 Reg.nr 641-4444-03

Rektor Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Box 936 461 29 Trollhättan. Maud Quist BESLUT 2004-06-01 Reg.nr 641-4444-03 Rektor Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Box 936 461 29 Trollhättan Maud Quist BESLUT 2004-06-01 Reg.nr 641-4444-03 Ansökan om rätt att utfärda magisterexamen med ämnesdjup i omvårdnad Högskolan i Trollhättan/Uddevalla

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan STOCKHOLMS STAD Jämställdhets- och mångfaldsplan Enheten Gröndalsskolan/Årstadalsskolan För 2013-2015 Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter 1 INLEDNING Från och med den 1 januari 2009 gäller den

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARLSHAMNS KOMMUN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARLSHAMNS KOMMUN LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARLSHAMNS KOMMUN 2009 Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret Rådhuset 374 81 Karlshamn Tfn 0454-811 30 Fax 0454-810 41 E-post: personal@karlshamn.se Internet:

Läs mer

Norra Rörums förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra Rörums förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra Rörums förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet och fritidshem Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2013-2015

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2013-2015 Barn- och utbildningsförvaltningen JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2013-2015 för personal, barn och elever inom Barn- och utbildningsförvaltningen i Simrishamns kommun Beslut BUN 2013-04-03 29, Dnr 2013/35 Inledning

Läs mer

Studeranderätt på Oskarshamns Folkhögskola

Studeranderätt på Oskarshamns Folkhögskola Studeranderätt på Oskarshamns Folkhögskola Antagen av styrelsen 2011-09-06 Inledning Skolan har anslutit sig till Folkbildningsrådets studeranderättsliga standard och ska därmed uppfylla uppställda kriterier.

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MAT, HÄLSA OCH MILJÖ MHM= Mål och visioner Strategiplan 2007-2010

INSTITUTIONEN FÖR MAT, HÄLSA OCH MILJÖ MHM= Mål och visioner Strategiplan 2007-2010 INSTITUTIONEN FÖR MAT, HÄLSA OCH MILJÖ MHM= och visioner Strategiplan 2007-2010 och visioner Strategiplan 2007-2010 1. Inledning Vår vision Verksamheten vid Institutionen för mat, hälsa och miljö, MHM,

Läs mer

Grebbestadskolans Likabehandlingsplan

Grebbestadskolans Likabehandlingsplan 2012-01-04 Grebbestadskolans Likabehandlingsplan ÖVERGRIPANDE MÅL Alla elever ges möjligheter att lyckas så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar. Ingen form av diskriminering eller annan

Läs mer

Skolans årliga plan mot kränkande behandling Läsåret 2012/2013 A. ÖVERGRIPANDE NIVÅ

Skolans årliga plan mot kränkande behandling Läsåret 2012/2013 A. ÖVERGRIPANDE NIVÅ Skolans årliga plan mot kränkande behandling Läsåret 2012/2013 A. ÖVERGRIPANDE NIVÅ Enhetens övergripande mål för likabehandling: Alla elever är trygga i skolan. Alla elever behandlas lika oavsett kön,

Läs mer

Ett KTH för alla studier och arbete på lika villkor. Mångfaldspolicy och mångfaldsplan

Ett KTH för alla studier och arbete på lika villkor. Mångfaldspolicy och mångfaldsplan Ett KTH för alla studier och arbete på lika villkor Mångfaldspolicy och mångfaldsplan Denna plan är fastställd av KTHs styrelse i september 2003. Den är framtagen i samarbete med arbetstagar- och studentrepresentanter.

Läs mer

Avtal om handledd verksamhetsförlagd utbildning för socionomprogrammet vid Uppsala universitet

Avtal om handledd verksamhetsförlagd utbildning för socionomprogrammet vid Uppsala universitet . Avtal om handledd verksamhetsförlagd utbildning för socionomprogrammet vid Uppsala universitet 2016-04-01 Avtalet ersätter avtal med liknande omfattning och inriktning för perioden 2013-2015. Sandra

Läs mer

Jämställdhetsplan Fastställd av kommunfullmäktige 28/5 2001, 15

Jämställdhetsplan Fastställd av kommunfullmäktige 28/5 2001, 15 Jämställdhetsplan Fastställd av kommunfullmäktige 28/5 2001, 15 Denna jämställdhetsplan har upprättats i samverkan mellan Ödeshögs kommun och berörda fackliga organisationer. Hela kommunens verksamhet

Läs mer

Anvisningar för Rapporterande kursutvärderingar på LTH

Anvisningar för Rapporterande kursutvärderingar på LTH 1 2008-10-28 Ingrid Svensson Vicerektor för grundutbildning Utbildningsnämnder Programledare Kurslärare Studieråd Anvisningar för Rapporterande kursutvärderingar på LTH Detta dokument utgör anvisningar

Läs mer

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet UFV 2007/1478 Mål och strategier för Uppsala universitet Fastställda av konsistoriet den 22 april 2008 Innehållsförteckning Förord 3 Uppsala universitet 4 Ett universitet för framstående forskning 5 Ett

Läs mer

Beslut om tillstånd att utfärda sjukgymnastexamen

Beslut om tillstånd att utfärda sjukgymnastexamen Linnéuniversitetet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Peter Green 08-563 086 07 peter.green@hsv.se

Läs mer

Anställningsordning för Högskolan Kristianstad

Anställningsordning för Högskolan Kristianstad Reviderad och fastställd av högskolestyrelsen 2015-06-11 Reviderad och fastställd av högskolestyrelsen 2013-06-19 Dnr 2012-141-82 Anställningsordning för Högskolan Kristianstad Sida 2 av 22 Innehåll Rekryteringspolicy...

Läs mer

Sammanställning av utvärderingar av kurs HU4304 höstterminen 2008

Sammanställning av utvärderingar av kurs HU4304 höstterminen 2008 Sammanställning av utvärderingar av kurs HU4304 höstterminen 2008 Sex personer har fyllt i utvärderingsenkäten. En person läser kursen HU4304 som fristående kurs och de övriga läser den inom ett program.

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 Handläggare Karita Jeansson/Helen Nilsson JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 för personal och elever/studerande inom Kalmarsunds Gymnasieförbund Antagen av styrelsen 120327 Sida 2 av 14 1. Bakgrund Kalmarsunds

Läs mer