(senast reviderad )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2006-06-29 (senast reviderad 2011-05-04)"

Transkript

1 1 Arbetsordning för undervisande och forskande personal vid Chalmers 1. Chalmers intentioner Chalmers är sedan 1994 en privat högskola, med Chalmers stiftelse som ägare. Verksamheten inom forskning och undervisning regleras av ett avtal med staten, vilket gör att Chalmers har en arbetsordning för undervisande och forskande personal (AO) som ersätter högskoleförordningen. Chalmers drivs som ett aktiebolag och rektor har en VD:s befogenheter att fatta beslut, t.ex. kan beslut om innehavare av en tjänst därför inte överklagas. Arbetsordningen är av central betydelse för att Chalmers ska kunna genomföra sitt uppdrag och nå sina mål. Följande citat är hämtade ur Chalmers strategidokument Chalmers för en hållbar framtid från hösten 2008: Chalmers bedriver utbildning, forskning och samverkan med omvärlden i öppna, dynamiska och gränsöverskridande miljöer. Chalmers har stark lyskraft globalt och lokalt i arbetet med att bidra till en hållbar framtid Chalmers är ledande i sin roll som professionell aktör inom hela innovationsprocessen för konkurrenskraftig tillväxt. Chalmers har i sina olika verksamheter en allt jämnare fördelning mellan kvinnor och män, ett allt större utbyte över kulturella gränser och mellan olika åldersnivåer samt aktiv tvåspråkighet. (svenska och engelska) Ett av vägvalen för att nå dit är att: Chalmers utvecklar sina former för rekrytering och befordran så att excellens inom forskning och utbildning, samverkan, hållbar tillväxt, jämställda miljöer och mångfald stärks. 2. Policy och riktlinjer för undervisande och forskande personal Arbetsordningen avviker från myndighetshögskolornas regelverk bl.a. genom en till viss del egen akademisk karriärstege se avsnitt 4.1. Chalmers har t.ex. biträdande professor som en befattning. Likaså får en universitetslektor som är oavlönad docent en befattning som benämns docent. Chalmers är emellertid en teknisk högskola och således en del av universitetsvärlden, varför många delar i regelverket ändå liknar myndighetshögskolornas. För att kunna förverkliga sina intentioner har Chalmers en personalpolitik som premierar lärare/forskare som tar ansvar för såväl utbildning och forskning som Chalmers relationer till omvärlden. Detta ansvar ska genomsyra arbetsuppgifterna, kvalifikations- och kompetenskraven och den övergripande bedömningen vid både nyrekrytering och befordran. Karriärstegen är en viktig del av möjligheterna att premiera goda insatser. För att få en bättre balans mellan män och kvinnor som är lärare/forskare kan positiv särbehandling tillämpas vid tillsättning av alla befattningar på Chalmers.

2 2 3. Samverkande institutioner vid Chalmers och Göteborgs universitet Formerna för samarbetet mellan Chalmers och Göteborgs universitet (GU) regleras i ett särskilt avtal. Lärare och doktorander ska vara anställda vid det lärosäte som svarar för den huvudsakliga finansieringen av anställningen. När det gäller ärenden vid de med GU samverkande institutionerna kan institutionens representant i anställningskommitté komma från Chalmers eller GU. 4. Akademisk karriärstege och växelverkan/utbyte med omvärlden 4.1 Akademiska befattningar Chalmers akademiska karriärstege beskrivs i sina huvuddrag i figur 1. Det finns stora möjligheter till individuella vägar för att nå olika akademiska befattningar. En ökad rörlighet eftersträvas mellan olika universitet, forskningsinstitut och näringslivet inom och utom Sverige. Kompetenskraven för extern rekrytering och intern befordran ska i stort sett vara desamma. Vid nyanställning kan emellertid förväntad utveckling också vägas in. Figur 1 Chalmers akademiska karriärsystem (huvudsakliga vägar).

3 3 4.2 Grundläggande kompetenskrav För varje akademisk befattning vid Chalmers krävs vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Samverkans-, lednings- och utvecklingsförmåga samt andra erfarenheter och förmågor krävs också, de senare beror på anställningens nivå samt dess ämnesinnehåll och arbetsuppgifter. För vissa anställningar kan kravet på vetenskaplig skicklighet ersättas med annan specifik yrkesskicklighet se nedan (4.2.1) och under avsnitt 6.1 och 6.2. Av varje person som varit eller är anställd av Chalmers och som ska befordras eller anställas på ny tjänst krävs, förutom att man uppfyller de formella vetenskapliga och pedagogiska meriteringskraven, även att man har följt Chalmers strategier avseende ansvar och delaktighet, respekt och likabehandling. Personer som rekryteras utifrån ska ha levt upp till motsvarande krav i sina tidigare verksamheter. (Se citat 2 och 3 under avsnitt 1.) Vetenskaplig skicklighet Vetenskaplig skicklighet ska ha visats genom egen forskning samt genom planering och ledning av forskning. Vetenskaplig skicklighet kan dessutom ha visats genom förmåga att uppnå forskningsresultat genom samverkan med andra forskare inom eller utanför Chalmers. Den ledande internationella forskningsnivån inom området ska vara riktmärke för bedömningen av vetenskaplig skicklighet. Inom arkitektur- och designområdet kan konstnärlig skicklighet likställas med vetenskaplig skicklighet Pedagogisk skicklighet Pedagogisk skicklighet ska ha visats genom egen undervisning och förmåga att sprida engagemang och intresse för ämnet, att organisera kunskapsmassa till välstrukturerade och uppskattade kurser, att aktivera studenter till egen inlärning, att kommunicera med studenter och andra lärare samt förmåga till helhetssyn och förnyelse. Pedagogisk skicklighet bygger alltid på gedigna och breda kunskaper inom aktuellt ämnesområde och en reflekterande attityd till den egna pedagogiska verksamheten och till studenternas lärande. Koppling till forskningen inom ämnet är också viktig för den pedagogiska skickligheten. Pedagogiska meriter ska redovisas i en pedagogisk portfölj Andra bedömningsgrunder Utöver vetenskaplig och pedagogisk skicklighet värderas även andra, för befattningen relevanta, erfarenheter och förmågor. Exempel på sådana är samarbetsförmåga, skickligt ledarskap, väl etablerat internationellt kontaktnät, erfarenhet av industriellt (eller motsvarande) utvecklingsarbete, visad innovationsförmåga, förmåga att nyttiggöra forskningsresultat, förmåga att samverka med det omgivande samhället, förmåga att informera om forskning och utbildning på ett förståeligt och intresseväckande sätt, etc. Även dessa meriter måste vara väl dokumenterade så att de kan utvärderas.

4 4 4.3 Anställningar för undervisande och forskande personal Lärare med tillsvidareanställning Professor Se avsnitt 6.1 Biträdande professor Se avsnitt 6.2 Docent (universitetslektor som är oavlönad docent) Se avsnitt 6.3 Universitetslektor Se avsnitt 6.4 Tekniklektor Se avsnitt 6.5 Universitetsadjunkt Se avsnitt Lärare/forskare med tidsbegränsade anställningar Konstnärlig professor (förordnas för tre år med Se avsnitt 7.1 möjlighet till förlängning) Konstnärlig universitetslektor (förordnas för tre år Se avsnitt 7.1 med möjlighet till förlängning) Adjungerad professor (förordnas för tre år med Se avsnitt 7.2 möjlighet till förlängning) Övriga adjungerade lärare (förordnas för tre år Se avsnitt 7.2 med möjlighet till förlängning) Gästlärare/gästforskare (förordnas för kortare tid Se avsnitt 7.3 med möjlighet till förlängning) Gästprofessor (förordnas för tre år med möjlighet Se avsnitt 7.3 till förlängning) Forskarassistent (förordnas för två + två år, högst Se avsnitt 7.4 fyra år totalt) Doktor (förordnas för högst två år) Se avsnitt 7.5 Biträdande tekniklektor (förordnas för högst två Se avsnitt 7.6 år) För tidsbegränsade anställningar gäller vissa särskilda villkor. Om ekonomin eller verksamheten förändras så att arbetsbrist eller medelsbrist inträffar kan detta utgöra grund för uppsägning pga. arbetsbrist. 4.4 Befordran Prefekten ansvarar för att den undervisande och forskande personalens arbetsinsats och fördelning mellan olika arbetsuppgifter organiseras så att såväl den personliga som den gemensamma utvecklingen och kompetensuppbyggnaden stimuleras. En av tankarna bakom arbetsordningen är att anställningens benämning ska återspegla innehavarens kompetens och arbetsuppgifter. En regelbunden prövning ska därför göras av vilka lärare som kvalificerat sig för befordran till annan befattning. Lärare kan också på eget initiativ ansöka om att bli prövad för befordran. Varje ansökan om befordran ska dock först behandlas på institutionen och i dess ledningsgrupp. Ledningsgruppen ska ta ställning till om prövning för befordran av personen är lämplig med hänsyn till Chalmers krav på ansvar och delaktighet, respekt och likabehandling. Om så är fallet ska gruppen bedöma om prövning rekommenderas ur följande perspektiv: vetenskapligt, pedagogiskt, strategiskt (ska ligga i linje med

5 5 Chalmers och institutionens strategiska plan) och ekonomiskt (ska finnas tillräcklig finansiering även på lång sikt). Om ledningsgruppen förordar prövning skriver prefekten ett medgivande och föreslår lämpliga sakkunniga till anställningskommittén, som därefter bereder ärendet. Se vidare avsnitt 5.1 om Chalmers anställningskommitté. Befordran till professor och biträdande professor kräver att en professur eller biträdande professur först inrättas. I dessa fall ansöker prefekten på ledningsgruppens vägnar om att inrätta en professur eller biträdande professur. Ansökan utgörs av beskrivningen av tjänsten i institutionens verksamhetsplan med uppgifter om det strategiska behovet och den resursmiljö som tjänsten omfattas av på kort och på lång sikt. Särskilt viktigt är att det finns rimlig fakultetsmedelsfinansiering långsiktigt. Om behovet av tjänsten har uppstått utan att den beskrivits tydligt i verksamhetsplanen ska en särskild beskrivning med ovanstående innehåll göras. Den person som är tänkt att söka den inrättade tjänsten ska namnges och CV ska bifogas. Även förslag på lämpliga sakkunniga ska bifogas. Anställningskommittén bereder ärendet för rektor. Flera stegs befordran vid samma tillfälle sker endast i undantagsfall. 4.5 Andra anställningar Personer verksamma inom utbildning och forskning kan även anställas på projektbasis. Detta regleras från 1 juli 2007 som allmän visstidsanställning upp till 2 år. 4.6 Forskarstuderande Forskarstuderande genomgår egen forskarutbildning och deltar i ett eller flera forskningsprojekt. Villkoren för forskarstuderande regleras i arbetsordningen för forskarutbildningen. Flertalet av Chalmers forskarstuderande har en tidsbegränsad doktorandtjänst. Den maximala tiden är 4 års heltidsstudier, vilket kan innebära längre anställningstid om andra uppgifter, t.ex. undervisning, ingår i tjänsten. Industridoktorander är forskarstuderande som är anställda inom näringslivet, men som inom ramen för sin anställning är antagna till forskarutbildning. 4.7 Stipendier Utländska forskarstuderande kan i undantagsfall finansiera sin forskarutbildning med stipendier, dvs. utan att ha en anställning vid Chalmers. Inrättande av stipendier sker restriktivt. Chalmers kan även inrätta stipendier för utländska forskare. Möjligheten är i första hand avsedd för nivån post-doc och varaktigheten är i detta fall högst två år. För mer seniora forskare är tidsgränsen 6 månader och specifika krav måste uppfyllas. 5. Rekrytering och anställning Rektor fattar beslut om inrättande av professur och biträdande professur. Rektor beslutar också om innehavare av samtliga befattningar på professorsnivå, dvs. förutom de två nämnda även om konstnärlig professor, adjungerad professor och gästprofessor. Övriga befattningar inrättas genom beslut av prefekten vid berörd institution. Prefekten utser också innehavaren. Tillsättning av en befattning vid Chalmers kan inte överklagas.

6 6 Forsknings- och utbildningsområdet för varje ny befattning ska ligga i linje med Chalmers och institutionens strategiska plan. Det ska också finnas en tillräcklig resursmiljö kring befattningen även på lång sikt. Alla befattningar ska annonseras på Chalmers hemsida på svenska och engelska under rubriken lediga tjänster. Undantag medges för direktrekryteringar, enligt 5.2. Annonseringsrutinen är 30 dagars synlighet på hemsidan samt kompletterande annonsering genom t.ex. utskick till motsvarande forskargrupper runt om i världen, annons i dagstidning, annons i branschtidning eller utskick till ett nätverk (eget eller officiellt nätverk). Internationell annonsering ska normalt ske. 5.1 Anställningskommitté Samtliga anställningar med tillsvidareförordnande ska beredas av Chalmers anställningskommitté (AK). Även anställningar som forskarassistent, konstnärlig professor, adjungerad lärare på alla nivåer samt gästprofessor ska beredas av anställningskommittén. Det finns två grupperingar i anställningskommittén. Varje gruppering sammanträder ca en gång per månad, men med ca två veckors förskjutning. Detta innebär att det under terminstid är AK-möte varannan vecka. Nyanmälda ärenden tas normalt upp vid nästkommande AK, oavsett gruppering, och beredningen kan sedan antingen följa en gruppering eller växla mellan grupperingarna beroende på ärendets art, tidsramar mm. Beredningsgången avgörs av AK-ordföranden, som är gemensam för båda grupperingarna. Suppleanterna är personliga, men vid behov kan varje suppleant eller ledamot också kallas in istället för annan ledamot Anställningskommitténs sammansättning För var och en av de två grupperingarna är sammansättningen följande: Ledamot Utses av Tidsperiod 1 permanent ordförande Rektor (samma för båda grupperingarna) 3 permanenta ledamöter (lärare) (båda könen ska vara representerade) + 3 suppleanter Rektor (efter samråd med fakultetsrådets ordf. och prefektgruppen) De fackliga organisationerna 1 representant från de fackliga Minst 1 år organisationerna + 1 suppleant 1 doktorand + 1 suppleant Doktorandsektionen Minst 1 år 1 teknolog + 1 suppleant Studentkåren Minst 1 år Prefekten vid institutionen Personalmannen vid institutionen (kan ersättas av annan medarbetare vid Personalavdelningen med personbedömningskompetens) Vid AK:s sammanträden deltar också: Möteskoordinatorn Handläggaren för ärendet Personalavdelningen Personalavdelningen 3 år

7 7 Vid AK:s sammanträden kan följande personer delta: Vetenskapligt sakkunniga Pedagogiskt sakkunnig 1-2 representanter från institutionen Eventuell annan expertis AK (förslag från prefekt) AK (förslag från AK eller prefekt) Prefekten (efter samråd med AKordföranden) AK (förslag från prefekt) Krav på sakkunniga Den som utses till sakkunnig för en viss tjänst ska normalt sett själv ha uppnått minst den nivå på tjänst som granskningen avser. Sakkunniga ska väljas externt Chalmers och det får inte finnas något jävsförhållande mellan sakkunniga och sökande. Sakkunniga ska vara helt opartiska och ha hög integritet. De sakkunnigas rapport ska innehålla en genomgång av sökandes verksamhet, en bedömning av dess kvalitet och betydelse för vetenskapsområdet, en utförlig bedömning om sökande har erforderlig kompetens för befattningen och en bedömning av om arbetsuppgifterna, enligt arbetsordningen, kommer att kunna utföras. Vid nyanställningsärenden kan sakkunniga närvara vid anställningskommitténs sammanträden och delta i överläggningarna, men inte i besluten. Detsamma gäller vid befordringsärenden, om behov föreligger. 5.2 Direktrekrytering Chalmers har möjlighet att genomföra direktrekrytering till samtliga akademiska befattningar. Med direktrekrytering menas att befattningen inte annonseras ut, utan att den erbjuds till en specifik person. Prefekten kan anhålla hos anställningskommittén om att få tillämpa direktrekrytering, om det finns särskilda skäl. Förslag om direktrekrytering ska åtföljas av skriftlig motivering samt underlag i form av beskrivning av den strategiska betydelsen för institutionen och Chalmers, plan för integrering i verksamheten samt finansieringens ursprung, omfattning och varaktighet. Beslut om direktrekrytering fattas av prefekt eller rektor på rekommendation av AK. Observera att direktrekrytering endast kan ske om det ligger i linje med Chalmers och institutionens strategiska plan och långsiktig finansiering finns Direktrekrytering av tillsvidareanställd akademisk personal Direktrekrytering tillämpas mycket restriktivt för tillsvidareanställningar. Direktrekrytering kan tillämpas för att snabbt kunna knyta excellenta personer av stor strategisk betydelse till Chalmers. Direktrekrytering kan också ske om långsiktig finansiering beviljats till en specifik person av något externt organ. I dessa fall ska sakkunnigprövning ske. I det fall ett bidragsbeviljande organ genomfört en opartisk sakkunniggranskning och Chalmers kan få ta del av denna genomförs endast ev. kompletterande sakkunniggranskning. Kan Chalmers inte få tillgång till sakkunnigutlåtanden genomförs fullständig sakkunniggranskning, enligt kraven för befattningen. Det finns också en möjlighet till direktrekrytering (befordran) till docentbefattning från forskarassistent (se avsnitt 6.3.3). Avsikten är strategisk. Chalmers strävar efter att ta vara på exceptionellt framstående forskarassistenter.

8 Direktrekrytering av akademisk personal med tidsbegränsad anställning För adjungerade lärare och gästlärare är direktrekrytering det normala, se avsnitt 7.2 och 7.3. Direktrekrytering till forskarassistent tillämpas främst när finansiering för fyra år beviljats till en specifik person, av ett externt organ. I de fall då medelstilldelningen skett i hård konkurrens och sakkunniggranskning genomförts och legat till grund för medelsbeslutet sker ingen ytterligare sakkunniggranskning. I de fall där medel tilldelats, riktat till en person, med ett projekt eller forskningsuppgift som grund sker normal sakkunniggranskning. Anställningskommittén avgör om sakkunniggranskning ska ske eller ej. 6. Kompetenskrav och arbetsuppgifter för lärare/forskare med tillsvidareanställning 6.1 Professor Kompetenskrav för professor Den vetenskapliga kompetensen ska av externa sakkunniga bedömas vara mycket god och ligga bland de främsta inom området i ett internationellt perspektiv. Den pedagogiska skickligheten, både inom grund- och forskarutbildningen, ska vara god och väl dokumenterad. Ha genomgått utbildning i högskolepedagogik (15 högskolepoäng 1 ) eller annan motsvarande utbildning, eller på annat sätt kunnat visa att motsvarande kompetens finns. Ha visat sig vara en framgångsrik forskarhandledare. Normalt krävs att som huvudhandledare ha handlett minst tre personer till doktorsexamen. Ha genomgått forskarhandledarutbildning eller annan motsvarande utbildning. Ha visat goda ledaregenskaper. Ha visat god förmåga att samverka med omvärlden nationellt och internationellt. Ha visat god förmåga att få ansökningar om externa medel beviljade. En helhetsbedömning av kompetens och skicklighet ska ske utifrån ett verksamhetsperspektiv. Andra meriter eller excellens inom delar av kraven kan delvis kompensera eventuella brister i uppfyllande av annat krav. Sådana andra meriter kan vara dokumenterad erfarenhet av FoU-arbete inom industriell eller offentlig verksamhet, visad innovationsförmåga, beviljade patent, dokumenterad särskilt god förmåga att informera om forskning och utbildning etc Direktrekrytering till professor I undantagsfall kan rektor besluta att en person med forskningsmeriter, som av externa sakkunniga bedömts vara excellenta, befordras/rekryteras till en professur. Detta kan ske utan att samtliga krav på meriter enligt är helt uppfyllda och utan att fullständig beredning genomförts av AK. 1 Motsvarar 10 gamla universitetspoäng

9 Arbetsuppgifter för professor Ska delta aktivt i ledning och utveckling av utbildnings- och forskningsverksamheten inom institutionen/avdelningen. Ska delta i genomförandet av utbildning på alla nivåer. Ska vara huvudhandledare för forskarstuderande och kunna agera examinator. Ska leda och bedriva aktiv forskning, antingen som ingående i en större forskargrupp eller med en egen forskargrupp. Ska aktivt söka externa forskningsmedel. Ska delta i och utveckla kunskapsutbyte och kommunikation med omvärlden. Ska ge yngre lärare stöd och återkoppling inom utbildning, forskning, forskningsfinansiering och forskningskommunikation. Ska delta i ledningsarbete på institutions- eller Chalmersnivå, i förändringsarbete samt i internt och externt kommittéarbete etc. Ska delta aktivt i vetenskapssamhället och åta sig uppdrag som referee, sakkunnig, opponent, etc. Bör utveckla samarbete över traditionella ämnesgränser inom och utom Chalmers Sakkunnigbedömning för professor Vid rekrytering eller befordran till professor ska (minst) tre vetenskapligt sakkunniga och (minst) en pedagogiskt sakkunnig svara för granskningen av sökandes meriter. Den pedagogiska kompetens som krävs för biträdande professor och professor är identisk. Därför kan den pedagogiska sakkunnigbedömningen, vid befordran från biträdande professor till professor, utelämnas om en pedagogiskt sakkunnig utanför Chalmers svarat för granskningen vid befordran eller rekrytering till biträdande professor. Befordran kan i undantagsfall ske från docent direkt till professor. Då sker alltid fullständig sakkunniggranskning. 6.2 Biträdande professor Biträdande professor är en befattning som återinfördes vid Chalmers i samband med att Chalmers blev en stiftelsehögskola. Normalt krävs att vetenskapliga och pedagogiska krav uppfylls enligt Det finns också en möjlighet att bli befordrad till biträdande professor med tyngdpunkt på pedagogisk meritering, om kraven enligt uppfylls. Den som blivit befordrad till biträdande professor med tyngdpunkt på pedagogisk meritering kan inte befordras till professor på denna grund Kompetenskrav för biträdande professor normalfallet Docent som uppfyller följande krav kan befordras eller rekryteras till biträdande professor: Den vetenskapliga kompetensen ska av externa sakkunniga bedömas ligga på en god internationell nivå, betydligt över vad som krävs för docentkompetens. Den pedagogiska skickligheten, både inom grund- och forskarutbildningen, ska vara god och väl dokumenterad.

10 10 Ha genomgått utbildning i högskolepedagogik (15 högskolepoäng 2 ) eller annan motsvarande utbildning, eller på annat sätt kunnat visa att motsvarande kompetens finns. Ha visat god förmåga att handleda forskarstuderande. Normalt krävs att som huvudhandledare ha handlett minst en forskarstuderande till doktorsexamen, eller minst två till licentiatexamen. Ha genomgått forskarhandledarutbildning eller annan motsvarande utbildning. Ha visat god förmåga att samverka med omvärlden. Ha visat förmåga att få ansökningar om externa medel beviljade. En helhetsbedömning av kompetens och skicklighet ska ske utifrån ett verksamhetsperspektiv. Vid tillsättning som eller befordran till biträdande professor värdesätts även t.ex. skicklighet som visats genom utveckling och ledning av forskningsverksamhet i en forskargrupp, insatser inom kommittéarbete och annat högskolegemensamt arbete. Förmåga att utveckla samarbeten, visad innovationsförmåga, visat samhällsengagemang, och annan erfarenhet av värde för Chalmers är också meriterande Arbetsuppgifter för biträdande professor Ska ansvara för delar av utbildnings- och forskningsverksamhet inom ett område. Ska delta i genomförandet av utbildning på alla nivåer. Ska bedriva egen forskning, antingen som ingående i en forskargrupp eller som ledare för en egen forskargrupp. Ska handleda forskarstuderande, normalt som huvudhandledare. Ska ge yngre lärare stöd och återkoppling inom utbildning och forskning. Ska delta i förändringsarbete och i internt och externt kommittéarbete etc. Ska aktivt söka externa forskningsmedel. Ska delta i kunskapsutbyte och kommunikation med omvärlden. Bör delta aktivt i vetenskapssamhället och åta sig uppdrag som referee, sakkunnig, opponent, etc. Bör medverka till att samarbetet över traditionella ämnesgränser inom och utom Chalmers utvecklas Kompetenskrav för befordran till biträdande professor - med tyngdpunkt på pedagogisk meritering Universitetslektor eller docent som uppfyller följande krav kan befordras till biträdande professor: Den pedagogiska skickligheten, inom grund- och/eller forskarutbildningen, ska vara synnerligen god och mycket väl dokumenterad. Den ska bedömas av externt sakkunniga (se 6.2.4). Ha genomgått utbildning i högskolepedagogik (15 högskolepoäng 3 ) eller annan motsvarande utbildning, eller på annat sätt kunnat visa att motsvarande kompetens finns. Ha publicerat pedagogiska arbeten externt. Ha ett dokumenterat pedagogiskt nätverk. 2 Motsvarar 10 gamla universitetspoäng. 3 Motsvarar 10 gamla universitetspoäng.

11 11 Ha visat mycket god förmåga att informera om högskolans verksamhet inom utbildning och forskning. Ha deltagit aktivt i utvecklingen av grundutbildningen, t.ex. genom kursutveckling, programutveckling, utveckling av undervisnings- och examinationsformer. Utvecklingsarbetet ska åtminstone till delar ha bedrivits i samverkan med pedagogisk expertis. Normalt även ha deltagit i utvecklingen av forskarutbildningen. Ha aktuell ämneskunskap och forskningskompetens inom den biträdande professurens ämnesområde. (Med aktuell ämneskunskap och forskningskompetens menas i detta sammanhang att den som ansöker om befordran fortfarande deltar aktivt i forskning eller forskningsplanering och har vetenskaplig kompetens betydligt över doktorsexamen.) Ha deltagit i forskningsprojekt. Ha visat god förmåga att samverka med omvärlden. Ha visat god förmåga att handleda forskarstuderande. Ha genomgått forskarhandledarutbildning eller annan motsvarande utbildning. Vid prövning för befordran med tyngdpunkt på pedagogisk meritering värdesätts även t.ex: Skicklighet som visats genom utveckling eller ledning av verksamheten. Insatser inom kommittéarbete och annat högskolegemensamt arbete. Förmåga att utveckla samarbeten. Visat samhällsengagemang. Annan erfarenhet av värde för Chalmers. Arbetsuppgifterna är i princip desamma som för övriga biträdande professorer. Tyngdpunkten läggs dock normalt på genomförande och utveckling av den pedagogiska verksamheten Sakkunnigbedömning för biträdande professor Vid rekrytering eller befordran till biträdande professor ska (minst) tre vetenskapligt sakkunniga och (minst) en pedagogiskt sakkunnig svara för granskningen av sökandes meriter. Vid befordran till biträdande professor med tyngdpunkt på pedagogisk meritering ska den pedagogiska sakkunnigbedömningen genomföras av minst tre pedagogiskt sakkunniga. 6.3 Docent De vetenskapliga och pedagogiska kraven, enligt 6.3.1, ska uppfyllas. En universitetslektor som är antagen som oavlönad docent får befattningen Docent Kompetenskrav för anställning som docent: Dokumenterad vetenskaplig skicklighet motsvarande minst vad som krävs för att antas som oavlönad docent se not nedan. Ha god överblick över forskningsområdet med avseende på att kunna leda forskningsarbete. Ha väl dokumenterad pedagogisk skicklighet från verksamhet inom både grundoch forskarutbildningen. Ha potential att utveckla och leda utbildnings- och forskningsverksamhet.

12 12 Ha visat god förmåga att handleda forskarstuderande. Ha genomgått utbildning i högskolepedagogik (15 högskolepoäng 4 ) eller annan motsvarande utbildning, eller på annat sätt kunnat visa att motsvarande kompetens finns. Ha genomgått forskarhandledarutbildning eller annan motsvarande utbildning Ha god förmåga att samverka med omvärlden En helhetsbedömning ska göras och vid denna bedömning kan även andra bedömningsgrunder enligt avsnitt beaktas Arbetsuppgifter för docent Ska delta i utveckling och genomförande av grund- och vidareutbildning samt forskarutbildning. Ska bedriva egen forskning, antingen som medlem i en forskargrupp, eller som ledare för en forskargrupp. Ska handleda forskarstuderande, normalt som huvudhandledare. Ska ge yngre lärare stöd och återkoppling inom utbildning och forskning. Ska delta i förändringsarbete samt internt och externt kommittéarbete etc. Ska aktivt söka externa forskningsmedel. Ska medverka i kunskapsutbyte och kommunikation med omvärlden. Not: Oavlönad docent Chalmers kan anta personer inom och utom högskolan till s.k. oavlönad docent. Kraven är att personen ska ha visat sig vara en självständig forskare, med en vetenskaplig kompetens som är väsentligt högre än vad som fordras för doktorsexamen, och att det ligger i Chalmers intresse att personen antas som oavlönad docent. Oavlönad docent ska inte förväxlas med lärarbefattningen docent enligt avsnitt 6.3 ovan Befordran till docent från forskarassistent Forskarassistenter som tillsatts i öppen konkurrens (externt annonserad befattning) kan anhålla hos prefekten (med kopia till anställningskommittén) om att prövas för tillsvidareanställning som docent (enligt 6.3.1) om följande villkor uppfylls innan förordnandetiden upphör: a. Ha uppnått kraven för att antas som oavlönad docent. b. Ha skaffat god meritering inom undervisningen. c. Ha genomgått utbildning i högskolepedagogik (15 högskolepoäng 5 ). Följande villkor måste vara uppfyllda för att prefekten (efter diskussion i institutionens ledningsgrupp) ska medge prövning för befordran och låta ärendet beredas av anställningskommittén: 1. Inriktningen på forskningen ska vara väl i linje med Chalmers och institutionens strategi. 2. Det ska finnas tillräcklig finansiering för en docentbefattning. 4 Motsvarar 10 gamla universitetspoäng 5 Motsvarar 10 gamla universitetspoäng

13 13 För att uppfylla Chalmers strategi att öka andelen kvinnor på lärarbefattningar med tillsvidareanställning ska strävan vara att medge prövning för tillsvidareanställning i de fall forskarassistenten är en kvinna och uppfyller villkoren a-c ovan Sakkunnigbedömning för docent Vid rekrytering till docent ska (minst) två vetenskapligt sakkunniga och (minst) en pedagogiskt sakkunnig svara för granskningen av sökandes meriter. Den pedagogiska nivå som krävs är i stort identisk för universitetslektor och docent. Därför kan den pedagogiska sakkunnigbedömningen utelämnas vid befordran från universitetslektor till docent om en extern pedagogiskt sakkunnig svarat för granskningen vid rekryteringen till universitetslektor. Vid prövning för befordran från forskarassistent till docent ska alltid en fullständig sakkunnigbedömning göras. 6.4 Universitetslektor De vetenskapliga och pedagogiska kraven, enligt 6.4.1, ska uppfyllas. En universitetsadjunkt, eller en tekniklektor kan efter avlagd doktorsexamen och pedagogisk sakkunnigbedömning befordras till universitetslektor om kraven enligt uppfylls. Det finns också en möjlighet att bli befordrad till universitetslektor med särskild meritering, om kraven enligt uppfylls. Den som blivit befordrad till universitetslektor med särskild meritering kan inte befordras till docent utan att först antas som oavlönad docent Kompetenskrav för universitetslektor - normalfallet Ha doktorsexamen. Ha vetenskaplig skicklighet och överblick över forskningsområdet. Ha väl vitsordad pedagogisk skicklighet från verksamhet inom både grund- och forskarutbildningen. Ha potential att utveckla och leda utbildnings- och forskningsverksamhet. Ha genomgått utbildning i högskolepedagogik (15 högskolepoäng 6 ) eller annan motsvarande utbildning, eller på annat sätt kunnat visa att motsvarande kompetens finns. Ha visat god förmåga att samverka med omvärlden. Universitetslektor som antas som oavlönad docent befordras till befattningen docent Arbetsuppgifter för universitetslektor Ska delta aktivt i utveckling och genomförande av grund- och vidareutbildning samt forskarutbildning. Ska bedriva forskning, normalt som medlem i en forskargrupp. Ska normalt vara biträdande handledare för forskarstuderande. Ska ge yngre lärare stöd och återkoppling inom utbildning och forskning. 6 Motsvarar 10 gamla universitetspoäng.

14 14 Ska delta i förändringsarbetet samt internt och externt kommittéarbete etc. Ska medverka i kunskapsutbytet med omvärlden. Ska söka externa forskningsmedel Kompetenskrav för befordran till universitetslektor med tyngdpunkt på särskild meritering Universitetsadjunkt respektive tekniklektor vid Chalmers kan befordras till universitetslektor utan att ha avlagt doktorsexamen eller motsvarande examen. För detta krävs att universitetsadjunkten/tekniklektorn visat särskild pedagogisk skicklighet eller särskild skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal vid högskolan eller särskild förmåga att samverka med det omgivande samhället. Befordran på dessa grunder sker endast undantagsvis och mycket höga krav ställs på den särskilda skickligheten och/eller förmågan. Denna ska vara väl dokumenterad. Den som föreslås befordras på pedagogisk grund ska ha genomgått utbildning i högskolepedagogik (minst 15 högskolepoäng 7 ) eller ha annan motsvarande utbildning. Minst en extern pedagogiskt sakkunnig ska också granska meriteringen. Arbetsuppgifterna är i princip desamma som för övriga universitetslektorer. Tyngdpunkten läggs dock normalt på genomförande och utveckling av pedagogisk verksamhet, ledarskap eller utåtriktad verksamhet Sakkunnigbedömning för universitetslektor Vid rekrytering till universitetslektor ska (minst) två vetenskapligt sakkunniga och (minst) en pedagogiskt sakkunnig svara för granskningen av sökandes meriter. 6.5 Tekniklektor Nyrekrytering sker om särskilda behov motiverar anställning på denna befattning. En biträdande tekniklektor kan befordras till tekniklektor när kraven enligt på akademisk grundexamen om 240 högskolepoäng uppfylls Kompetenskrav för tekniklektor Akademisk grundexamen om minst 240 högskolepoäng 8 eller motsvarande kompetens. Flerårig industriell, eller annan motsvarande, erfarenhet av ett specialområde. Väl dokumenterad pedagogisk skicklighet. God förmåga att leda undervisning och utveckla utbildningen Arbetsuppgifter för tekniklektor 7 Motsvarar 10 gamla universitetspoäng. 8 Motsvarar 160 gamla universitetspoäng.

15 15 Ska ha undervisning med kursansvar och ansvara för att utbildningen inom specialområdet utvecklas. Ska delta i internt förändringsarbete samt internt och externt kommittéarbete etc. Ska följa utvecklingen (industriell eller motsvarande) inom specialområdet. Ska medverka i kunskapsutbytet med omvärlden. Kan medverka i forskning. Kan bedriva egna forskarstudier Sakkunnigbedömning för tekniklektor Vid rekrytering till tekniklektor ska (minst) en sakkunnig svara för granskningen av sökandes meriter, detta innefattar även sökandes yrkeserfarenhet inom det aktuella teknikområdet. 6.6 Universitetsadjunkt Nyrekrytering sker endast i undantagsfall. Prövning av beslut om rekrytering till universitetsadjunkt ska ske i anställningskommitté Kompetenskrav för universitetsadjunkt Akademisk grundexamen om minst 240 högskolepoäng 9 eller motsvarande kompetens. Väl dokumenterad pedagogisk skicklighet. God förmåga att leda undervisning och utveckla utbildningen Arbetsuppgifter för universitetsadjunkt Ska undervisa med eget kursansvar. Ska delta i utveckling av utbildningen inom ett område. Ska delta i internt och externt kommittéarbete. Ska medverka i kunskapsutbytet med omvärlden. Kan medverka i forskning. Kan bedriva egna forskarstudier. 7. Kompetenskrav och arbetsuppgifter för lärare/forskare med tidsbegränsade förordnanden 7.1 Konstnärlig professor och konstnärlig universitetslektor Syftet med befattningarna konstnärlig professor och konstnärlig universitetslektor är att till områdena arkitektur, design och ingenjörskonst kunna knyta personer med hög konstnärlig skicklighet och aktuell erfarenhet av yrkespraktik inom något av dessa områden. Personen ska vara en ansedd yrkespraktiker och en del av verksamheten ska bedrivas utanför högskoleområdet. Konstnärliga professorer och universitetslektorer tjänstgör på deltid (normalt 50 %) vid Chalmers under en begränsad tidsperiod om i allmänhet sex år. Konstnärlig skicklighet ska i dessa fall värderas på motsvarande sätt som vetenskaplig skicklighet. Detta ska beaktas vid val av sakkunniga. Arbetsuppgifterna för en konstnärlig professor ska motsvara en professors (6.1.3) men med tyngdpunkt på ämnesutveckling och grundutbildning. Arbetsuppgifterna för en konstnärlig 9 Motsvarar 160 gamla universitetspoäng.

16 16 universitetslektor ska motsvara en universitetslektors (6.4.2) med tyngdpunkt på undervisning och vidareutbildning samt medverkan i ämnesutveckling Kompetenskrav för konstnärlig professor Dokumenterad eller erkänt hög konstnärlig yrkesmässig skicklighet inom arkitektur, design eller ingenjörskonst. Väl dokumenterad pedagogisk skicklighet. Ha genomgått utbildning i högskolepedagogik (15 högskolepoäng) eller annan motsvarande utbildning, eller på annat sätt visat att motsvarande kompetens finns. God förmåga att samverka med omvärlden. Reflekterande förhållningssätt till sin yrkespraktik (t ex visad genom debattartiklar och/eller föredrag och utställningar om sina verk) Arbetsuppgifter för konstnärlig professor Ska aktivt bidra till utvecklingen av ett område och till ökat kunskapsutbyte mellan Chalmers och omvärlden. Ska undervisa med kursansvar och medverka till utvecklingen av utbildningen inom ämnesområdet. Ska medverka i forskning och forskarutbildning Sakkunnigbedömning för konstnärlig professor Vid rekrytering till konstnärlig professor ska (minst) tre vetenskapligt sakkunniga och (minst) en pedagogiskt sakkunnig svara för granskningen av den sökandes meriter Kompetenskrav för konstnärlig universitetslektor Dokumenterad konstnärlig yrkesmässig skicklighet inom arkitektur, design eller ingenjörskonst. Väl dokumenterad pedagogisk skicklighet. Ha genomgått utbildning i högskolepedagogik (15 högskolepoäng) eller annan motsvarande utbildning, eller på annat sätt visat att motsvarande kompetens finns. God förmåga att samverka med omvärlden. Reflekterande förhållningssätt till sin yrkespraktik (t ex visad genom debattartiklar och/eller föredrag och utställningar om sina verk) Arbetsuppgifter för konstnärlig universitetslektor Ska undervisa med kursansvar och medverka till utvecklingen av utbildningen inom ämnesområdet. Ska aktivt medverka i utvecklingen av ett område och till ökat kunskapsutbyte mellan Chalmers och omvärlden. Ska medverka i forskning och forskarutbildning Sakkunnigbedömning för konstnärlig universitetslektor Vid rekrytering till konstnärlig universitetslektor ska (minst) två vetenskapligt sakkunniga och (minst) en pedagogiskt sakkunnig svara för granskningen av den sökandes meriter.

17 Adjungerad professor och andra adjungerade lärare Ett sätt att vidga högskolans kompetens är att engagera adjungerade lärare på olika nivåer och därigenom få tillgång till specialistkompetens och erfarenhet utanför högskolevärlden. En adjungerad lärare på Chalmers ska inte vara anställd på annan högskola eller universitet, eller på något företag inom Chalmerskoncernen. Inom sitt specialområde ska kandidaten vara en ledande specialist och åtnjuta internationellt anseende. Specialistkompetensen kan ha förvärvats inom näringsliv eller offentlig verksamhet. En adjungerad lärare har en tjänst på högskolan, normalt 20%, men ingen anställningsrelation utan är fortsatt anställd av sin huvudarbetsgivare. Första förordnandeperioden omfattar normalt tre år. Därefter gör samtliga parter en utvärdering av erfarenheterna. Omförordnande sker av prefekten. Normalt förlängs den första förordnandeperioden ytterligare en treårsperiod. För omförordnande ska rapport, plan för nästa period och avtal med företaget inlämnas till Rekryteringsenheten och diarieföras Krav på kompetens för adjungerad lärare En adjungerad lärare på Chalmers ska aktivt bidra till utvecklingen av forskning och undervisning inom ett specialområde, samt till ett ökat kunskaps- och kompetensutbyte mellan Chalmers och omvärlden. I princip gäller samma kompetenskrav för en adjungerad lärare som vid tillsättning av Chalmers övriga lärare på respektive nivå (till exempel ska en adjungerad professor ha en akademisk kompetens på professorsnivå). Framstående insatser inom ingenjörskonsten eller konstnärlig verksamhet kan ersätta kravet på traditionellt dokumenterad vetenskaplig produktion. Normalt bör en adjungerad lärare ha avlagt doktorsexamen och kunna visa på pedagogisk skicklighet men doktorsexamen är inte ett absolut krav Arbetsuppgifter för adjungerad lärare Ska aktivt bidra till utvecklingen inom ett specialområde och till ett ökat kunskaps- och kompetensutbyte mellan Chalmers och omvärlden. Ska medverka i forskning och forskarutbildning och helst även i grundutbildningen. Bör medverka aktivt i handledningen av någon forskarstuderande. För att vara huvudhandledare för forskarstuderande krävs att den adjungerade läraren är oavlönad docent Sakkunnigbedömning för adjungerad professor eller lärare Vid rekrytering till adjungerad professor eller lärare ska (minst) två vetenskapligt sakkunniga svara för granskningen av sökandes samtliga meriter. Den vetenskapliga sakkunniggranskningen syftar till att utvärdera personens specialistkompetens genom att bedöma: Förmåga att initiera, leda och administrera forsknings- och utvecklingsarbete. Kvalitet, relevans och genomslag såväl nationellt som internationellt.

18 18 Förmågan att kommunicera och förmedla idéer och resultat. 7.3 Gästlärare/gästforskare/gästprofessor Gästlärare/gästforskare kan anställas när Chalmers önskar knyta en svensk eller utländsk forskare verksam utanför Chalmers till verksamheten för en begränsad tid. Tjänstgöringen ska omfatta minst 20 % och vara minst två månader. För att en gästlärare/gästforskare ska kunna anställas som gästprofessor krävs att ärendet behandlas av AK. Endast om gästforskaren innehar en full professur vid ett annat universitet kan anställning ske som gästprofessor. 7.4 Forskarassistent Detta är en meriteringsbefattning. Anställningen ska ses som en förberedelse för en högre akademisk befattning inom högskolevärlden eller en högre forskarbefattning inom näringslivet, vid fristående forskningsinstitut, eller annan forskningsorganisation. En forskarassistent förväntas utveckla sin förmåga att formulera och lösa vetenskapliga problem, publicera vetenskapliga artiklar samt utveckla sin förmåga som pedagog och handledare både via praktisk träning och via egen utbildning. En forskarassistent bör skaffa sig tillräcklig meritering för att kunna uppnå docentkompetens mot slutet av anställningstiden. (Handledarutbildning (3 högskolepoäng 10.) krävs för att antas som oavlönad docent. För att anställas som universitetslektor eller docent krävs att man har genomgått utbildning i högskolepedagogik (15 högskolepoäng 11.) eller annan motsvarande utbildning, eller på annat sätt kunnat visa att motsvarande kompetens finns.) Forskarassistenter som tillsatts i öppen konkurrens kan under vissa förutsättningar befordras till befattningen docent - se avsnitt Befattningen som forskarassistent är tidsbegränsad till två plus två, totalt fyra år. Den som varit ledig med stöd av lagen om föräldraledighet eller pga. militärtjänst eller sjukdom, får förlängt förordnande i motsvarande omfattning. Den sammanlagda tiden (oräknat ledigheter enligt ovan) för anställningar på post-doc nivå och eventuella stipendier efter doktorsexamen bör inte överstiga sex år Kompetenskrav för forskarassistent Ha doktorsexamen eller motsvarande kompetens. Ha pedagogiskt intresse och viss skicklighet. Ha visad potential för utbildnings- och forskningsverksamhet. Doktorsexamen bör ha avlagts under den senaste femårsperioden. Undantag kan göras om det finns särskilda skäl. Post-doc-vistelse vid annat universitet eller institut är, liksom doktorstjänst, en merit vid tillsättning av forskarassistenttjänst Arbetsuppgifter för forskarassistent Ska arbeta aktivt med forskning, normalt sett inom en forskargrupp. Ska medverka aktivt i grundutbildning och forskarutbildning. Ska handleda forskarstuderande som biträdande handledare. 10 Motsvarar 2 gamla universitetspoäng. 11 Motsvarar 10 gamla universitetspoäng.

19 19 Ska söka egna forskningsmedel. Bör leda egna forskningsprojekt. Kan delta i institutions- och högskolegemensamma åtaganden Minst två månader innan den första tvååriga förordnandeperioden är slut ska forskarassistenten skriftligen rapportera till prefekten om sin verksamhet, uppnådda resultat, publicerade skrifter etc. Prefekten gör därefter tillsammans med ledningsgruppen eller annan gruppering vid institutionen en bedömning om forskarassistenten kan förväntas uppfylla kraven för docentkompetens inom fyra år. Prefekten ska i ett medarbetarsamtal, eller på annat sätt, meddela forskarassistenten hur meriteringsläget bedöms och vilka åtgärder som bör vidtas. Förordnandet kan avslutas efter två år endast om forskarassistenten inte fullgjort sina arbetsuppgifter. Detta ska i förekommande fall meddelas forskarassistenten så snart det upptäcks Sakkunnigbedömning för forskarassistent Vid rekrytering till forskarassistent ska minst en sakkunnig svara för granskningen av sökandes samtliga meriter, såväl vetenskapliga som pedagogiska. 7.5 Doktor Syftet med befattningen doktor är i första hand att innehavaren i nära anslutning till (normalt högst tre år efter) att doktorsexamen avlagts ska få forskningserfarenhet från internationell och/eller industriell miljö. Befattningen kan även avse forskningserfarenhet i nationell miljö, men då ska internationella och/eller industriella kontakter stimuleras. Doktorsbefattningen kan vara del av meriteringen för att en fortsatt akademisk karriär. Doktorsbefattningar hanteras inte av anställningskommittéerna. Befattningen som doktor är tidsbegränsad till två år Kompetenskrav för doktor Doktorsexamen. Pedagogisk erfarenhet. God potential för utbildnings- och forskningsverksamhet Arbetsuppgifter för doktor Ska delta i forskningsarbete, normalt inom en forskargrupp. Bör medverka aktivt i grundutbildning och forskarutbildning. Bör handleda forskarstuderande som biträdande handledare. 7.6 Biträdande tekniklektor Syftet med befattningen är att innehavaren ska ges möjlighet att komplettera sin grundexamen till nivån för tekniklektor och att delta i institutionens grundutbildning. Den sammanlagda tiden (oräknat ledigheter enligt ovan) för anställning som biträdande tekniklektor får inte överstiga två år Kompetenskrav för biträdande tekniklektor

20 20 Akademisk grundexamen om minst högskolepoäng eller motsvarande kompetens. Flerårig industriell, eller annan motsvarande, erfarenhet av ett specialområde. Väl dokumenterad pedagogisk skicklighet. God förmåga att leda undervisning och utveckla utbildningen Arbetsuppgifter för biträdande tekniklektor Ska ha undervisning med kursansvar och bidra till att utbildningen inom specialområdet utvecklas. Ska delta i internt förändringsarbete. Ska följa utvecklingen (industriell eller motsvarande) inom specialområdet. Ska medverka i kunskapsutbytet med omvärlden Sakkunnigbedömning för biträdande tekniklektor Vid rekrytering till biträdande tekniklektor ska (minst) en sakkunnig svara för granskningen av den sökandes meriter, detta innefattar även sökandes yrkeserfarenhet inom det aktuella teknikområdet. 12 Motsvarar 120 gamla universitetspoäng.

Chalmers tekniska högskolas arbetsordning för undervisande och forskande personal

Chalmers tekniska högskolas arbetsordning för undervisande och forskande personal Dokumentets metadata: Beslut av: Rektor Datum för beslut: 2016-01-18 Dokumentet gäller från och med: 2016-01-01 Dokumentet gäller till och med: Tillsvidare Typ av styrdokument: Arbetsordning Handläggare:

Läs mer

Arbetsordning för undervisande och forskande personal vid Chalmers

Arbetsordning för undervisande och forskande personal vid Chalmers 1 Arbetsordning för undervisande och forskande personal vid Chalmers 1. Chalmers intentioner Chalmers är sedan 1994 en privat högskola, med Chalmers stiftelse som ägare. Verksamheten inom forskning och

Läs mer

Arbetsordning för undervisande och forskande personal vid Chalmers 1. Chalmers intentioner

Arbetsordning för undervisande och forskande personal vid Chalmers 1. Chalmers intentioner Arbetsordning för undervisande och forskande personal vid Chalmers 1. Chalmers intentioner Chalmers är sedan 1994 en privat högskola, med Chalmers stiftelse som ägare. Verksamheten inom forskning och undervisning

Läs mer

Arbetsordning för undervisande och forskande personal vid Chalmers

Arbetsordning för undervisande och forskande personal vid Chalmers 1 Arbetsordning för undervisande och forskande personal vid Chalmers 1. Chalmers intentioner Chalmers är sedan 1994 en privat högskola, med Chalmers stiftelse som ägare. Verksamheten inom forskning och

Läs mer

För utbildning och forskning ska det finnas professorer och lektorer anställda som lärare vid högskolorna.

För utbildning och forskning ska det finnas professorer och lektorer anställda som lärare vid högskolorna. 1 (9) ANSTÄLLNINGSORDNING Högskolestyrelsens beslut 2015-06-03 Dnr 2015/642 A21 Anställningsordning för Högskolan Väst Inledning Vid högskolan ska finnas en anställningsordning med de regler som tillämpas

Läs mer

ANSTÄLLNINGSORDNING VID ÖREBRO UNIVERSITET

ANSTÄLLNINGSORDNING VID ÖREBRO UNIVERSITET Dnr: ORU 1.2.1-4488/2013 ANSTÄLLNINGSORDNING VID ÖREBRO UNIVERSITET Fastställd av: styrelsen Datum: 2013-12-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Disposition av Anställningsordningen 3. Utgångspunkter

Läs mer

Anställningsordning. för anställning som och befordran till lärare. vid Stockholms universitet (AOSU)

Anställningsordning. för anställning som och befordran till lärare. vid Stockholms universitet (AOSU) 1 (21) 2010-12-03 Dnr SU 601-3485-10 Anställningsordning för anställning som och befordran till lärare vid Stockholms universitet (AOSU) Fastställd av universitetsstyrelsen 2010-12-03 att gälla fr.o.m.

Läs mer

Anställningsordning för Högskolan Kristianstad

Anställningsordning för Högskolan Kristianstad Reviderad och fastställd av högskolestyrelsen 2015-06-11 Reviderad och fastställd av högskolestyrelsen 2013-06-19 Dnr 2012-141-82 Anställningsordning för Högskolan Kristianstad Sida 2 av 22 Innehåll Rekryteringspolicy...

Läs mer

2014-09-19. Med stöd av 2 kap. 2 första stycket 9 p högskoleförordningen (1993:100) (HF) beslutar Lunds universitet om följande anställningsordning.

2014-09-19. Med stöd av 2 kap. 2 första stycket 9 p högskoleförordningen (1993:100) (HF) beslutar Lunds universitet om följande anställningsordning. BESLUT Dnr STYR 2014/676 1 2014-09-19 Universitetsstyrelsen Lunds universitets anställningsordning Med stöd av 2 kap. 2 första stycket 9 p högskoleförordningen (1993:100) (HF) beslutar Lunds universitet

Läs mer

Dnr 193/2012-200. Anvisningar. till Anställningsordningen för lärare och forskare vid Karolinska Institutet. Giltig från 2012-04-24

Dnr 193/2012-200. Anvisningar. till Anställningsordningen för lärare och forskare vid Karolinska Institutet. Giltig från 2012-04-24 Dnr 193/2012-200 Anvisningar till Anställningsordningen för lärare och forskare vid Karolinska Institutet Giltig från 2012-04-24 Fastställd av rektor den 17 januari samt 24 april 2012 INNEHÅLL 1. INLEDNING...

Läs mer

Anställningsordning för Stockholms konstnärliga högskola

Anställningsordning för Stockholms konstnärliga högskola 1/16 Dnr 654/1.2.1/2014 Anställningsordning för Stockholms konstnärliga högskola Beslutad av Organisationskommittén 2013-12-20 Reviderad av högskolestyrelsen 2015-02-16 2/16 Innehållsförteckning Anställningsordning

Läs mer

Dnr: LNU 2012/359. Anställningsordning. för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet. Beslut 2011-12-08 Reviderad 2012-09-27

Dnr: LNU 2012/359. Anställningsordning. för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet. Beslut 2011-12-08 Reviderad 2012-09-27 Dnr: LNU 2012/359 Anställningsordning för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet Beslut 2011-12-08 Reviderad 2012-09-27 Innehåll för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet 1 1 GRUNDLÄGGANDE

Läs mer

Anställningsordning vid Högskolan i Gävle. Beslutad av Högskolestyrelsen 2014-12-12 Dnr HIG-STYR 2014/137

Anställningsordning vid Högskolan i Gävle. Beslutad av Högskolestyrelsen 2014-12-12 Dnr HIG-STYR 2014/137 Anställningsordning vid Högskolan i Gävle Beslutad av Högskolestyrelsen 2014-12-12 Dnr HIG-STYR 2014/137 1 Anställningsordning vid Högskolan i Gävle HIG-STYR 2014/137 Inledning Fastställt av Högskolestyrelsen

Läs mer

Anställningsordning vid Högskolan i Gävle

Anställningsordning vid Högskolan i Gävle 1 Marianne Wiktorin Dnr 2011/771 Bil 35 Rektors kansli 2011-05-30 Fastställd av Högskolestyrelsen 2011-06-10 Anställningsordning vid Högskolan i Gävle 1 INLEDNING Vid varje högskola ska högskolestyrelsen

Läs mer

Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14.

Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14. Fakulteten för skogsvetenskap Forskarutbildningen Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14. Innehåll 1. Allmänt 2. Utlysning och antagning

Läs mer

Anställningsordning för anställning som lärare, postdoktorer, doktorander, amanuenser och assistenter

Anställningsordning för anställning som lärare, postdoktorer, doktorander, amanuenser och assistenter Anställningsordning för anställning som lärare, postdoktorer, doktorander, amanuenser och assistenter Fastställd av högskolestyrelsen 2003-06-05, dnr 192-03-10 Reviderad av högskolestyrelsen 2003-12-11,

Läs mer

Regler vid rekrytering och befordran av lärare

Regler vid rekrytering och befordran av lärare HÖGSKOLAN I BORÅS REGLER Gemensamma Förvaltningen Personalavdelning 2012-11-22 Dnr 327-12-10 Terese Schoultz Gedda, Personalhandläggare Regler vid rekrytering och befordran av lärare Innehåll 1 Regler

Läs mer

Att anställa vid LTH LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA LUNDS UNIVERSITET

Att anställa vid LTH LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA LUNDS UNIVERSITET Att anställa vid LTH LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA LUNDS UNIVERSITET ATT ANSTÄLLA VID LTH 3 Förord. Denna handbok ger en översiktlig beskrivning hur anställnings- och befordringsprocesserna för undervisande

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Nationalekonomi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Nationalekonomi Fastställt datum 2013-01-31 Fakultetsstyrelsen Ekonomihögskolan Dnr FAK 2011/629 Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de lokala regler för

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Miljövetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Miljövetenskap Fastställt datum 2012-05-09 Fakultetsnämnd FNT Dnr FAK 2012/157 Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de lokala regler för utbildning på forskarnivå

Läs mer

1 REKRYTERING AV LÄRARE 1.1 ALLMÄNT OM REKRYTERING AV LÄRARE

1 REKRYTERING AV LÄRARE 1.1 ALLMÄNT OM REKRYTERING AV LÄRARE PA-HANDBOKEN 1 1.1 Allmänt om rekrytering av lärare Detta gäller allmänt för kungörande av anställning som professor, universitetslektor och forskarassistent. När det gäller rekryteringsprocessen som helhet

Läs mer

Helsingfors universitet Juridiska fakulteten

Helsingfors universitet Juridiska fakulteten Godkänd vid fakultetsrådets möte 21.5.2013 Punkt 5 Bilaga A Helsingfors universitet Juridiska fakulteten Anvisning om grunder för bedömningen av behörighetsvillkoren för anställning som professor vid Juridiska

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Byggteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Byggteknik Fastställt datum 2014-09-12 Fakulteten för teknik Dnr 2014/294 Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de lokala regler för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Mall för ansökan 1 ANSÖKAN 2 CV

Mall för ansökan 1 ANSÖKAN 2 CV Mall för ansökan (utdrag ur Kompletterande riktlinjer Anställningsordning) Detta avsnitt är en anvisning till sökande för anställning som professor, lektor, postdoktor och adjunkt. Bilagan gäller även

Läs mer

Att bli DOCENT vid LiTH. Anvisningar, kommentarer och råd Lars Eldén (Tidigare versioner: Dan Loyd, Ulf Nilsson)

Att bli DOCENT vid LiTH. Anvisningar, kommentarer och råd Lars Eldén (Tidigare versioner: Dan Loyd, Ulf Nilsson) Att bli DOCENT vid LiTH Anvisningar, kommentarer och råd Lars Eldén (Tidigare versioner: Dan Loyd, Ulf Nilsson) LiTHs syn på docentkompetens Det ökar LiTH:s vetenskapliga kompetens inom grundutbildning,

Läs mer

Information rörande forskarutbildningen vid Dans och Cirkushögskolan

Information rörande forskarutbildningen vid Dans och Cirkushögskolan Information rörande forskarutbildningen vid Dans och Cirkushögskolan Mer utförlig information rörande doktoranders rättigheter och skyldigheter finns att hämta på http://www.doktorandhandboken.nu Syftet

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogik Ämnesbeskrivning

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogik Ämnesbeskrivning Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt i universietets lokala regler för utbildning på forskarnivå. I universitetets arbets-, besluts- och delegationsordningar

Läs mer

ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR I JURIDIK VID ENHETEN I VASA PÅ VISS TID FÖR TIDEN 1.1.2012 31.12.2016.

ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR I JURIDIK VID ENHETEN I VASA PÅ VISS TID FÖR TIDEN 1.1.2012 31.12.2016. Helsingfors universitet Juridiska fakulteten 14.11.2011 ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR I JURIDIK VID ENHETEN I VASA PÅ VISS TID FÖR TIDEN 1.1.2012 31.12.2016. BESKRIVNING AV VERKSAMHETSFÄLTET 1. Juridiska fakultetens

Läs mer

Licentiatexamen För licentiatexamen ska följande mål vara uppfyllda:

Licentiatexamen För licentiatexamen ska följande mål vara uppfyllda: Fastställd datum 2012-05-03 Dnr FAK 2012/128 Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap (FHSAB) Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning

Läs mer

Kommittédirektiv. Befattningsstruktur vid universitet och högskolor. Dir. 2006:48. Beslut vid regeringssammanträde den 27 april 2006.

Kommittédirektiv. Befattningsstruktur vid universitet och högskolor. Dir. 2006:48. Beslut vid regeringssammanträde den 27 april 2006. Kommittédirektiv Befattningsstruktur vid universitet och högskolor Dir. 2006:48 Beslut vid regeringssammanträde den 27 april 2006. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall göra en översyn

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i offentlig förvaltning, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i offentlig förvaltning, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i offentlig förvaltning, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 27 mars 2007,

Läs mer

Värderingsförmåga och förhållningssätt - visa förmåga att göra forskningsetiska bedömningar i sin egen forskning,

Värderingsförmåga och förhållningssätt - visa förmåga att göra forskningsetiska bedömningar i sin egen forskning, STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I STATISTIK VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 070531. 1. Mål för utbildningen Den nya examensordningens krav för doktorsexamen

Läs mer

LÖNEPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR LÖN VID HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Beslutad av Högskolestyrelsen 2004-12-10, omförhandlade lönekriterier 2007-11-06

LÖNEPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR LÖN VID HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Beslutad av Högskolestyrelsen 2004-12-10, omförhandlade lönekriterier 2007-11-06 LÖNEPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR LÖN VID HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Högskolans i Halmstads lönepolicy skall omfatta alla anställda. Lönesättningen skall grundas på arbetets svårighetsgrad, den anställdes utveckling,

Läs mer

STATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONENS JÄMSTÄLLDHETSPLAN

STATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONENS JÄMSTÄLLDHETSPLAN Stockholms universitet Statsvetenskapliga institutionen STATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONENS JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2014-2016 Antagen av Institutionsstyrelsen 2014-05-06 Dnr. 320-1.1.2-0085-14 1. Övergripande

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Statistik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Statistik Samhällsvetenskapliga fakulteten Umeå universitet, 901 87 Umeå Allmän studieplan Dnr FS 4.1.4-1545-14 Sid 1 (6) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Statistik Syllabus for the PhD program

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Naturvetenskapernas och matematikens didaktik vid Malmö Högskola, 2014-04-11

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Naturvetenskapernas och matematikens didaktik vid Malmö Högskola, 2014-04-11 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Naturvetenskapernas och matematikens didaktik vid Malmö Högskola, 2014-04-11 Fastställd av fakultetsstyrelsen 2014-04-11 Utbildningen på forskarnivå i

Läs mer

Handläggningsordning för prövning och erkännande av högskolepedagogiska meriter Fastställd av Rektor 2014-06-17. Dnr L 2014/85

Handläggningsordning för prövning och erkännande av högskolepedagogiska meriter Fastställd av Rektor 2014-06-17. Dnr L 2014/85 Handläggningsordning för prövning och erkännande av högskolepedagogiska meriter Fastställd av Rektor 2014-06-17. Dnr L 2014/85 Sida 3 (11) Bakgrund Under perioden 2002 2010 angavs i högskoleförordningen

Läs mer

Vid bedömningen gäller reglerna i högskoleförordningen (1993:100) och Örebro universitets anställningsordning.

Vid bedömningen gäller reglerna i högskoleförordningen (1993:100) och Örebro universitets anställningsordning. ORU 1.2.1-02595/2017 Behörighetskrav och bedömningsgrunder samt anvisningar till sakkunnigutlåtande för professorsanställningar inom ENT-nämndens ansvarsområde vid Örebro universitet Vid bedömningen gäller

Läs mer

2.2 Examina Högskoleexamina med år, ämne, plats. Kopia av bevis endast avseende högsta examen bifogas. Docentkompetens. Kopia av bevis bifogas.

2.2 Examina Högskoleexamina med år, ämne, plats. Kopia av bevis endast avseende högsta examen bifogas. Docentkompetens. Kopia av bevis bifogas. BESLUT 2011-03-14 Dnr SU 601-0358-11 Handläggare: Ann-Charlotte Östblom Personalspecialist Personalavdelningen Mall för ansökan om anställning som lärare vid Stockholms universitet. Gäller även ansökan

Läs mer

Information till. betygsnämndsledamöter, opponent och. disputationsordförande. inför disputation. Innehåll. Dnr 1-408/2013

Information till. betygsnämndsledamöter, opponent och. disputationsordförande. inför disputation. Innehåll. Dnr 1-408/2013 Dnr 1-408/2013 Information till betygsnämndsledamöter, opponent och disputationsordförande inför disputation Innehåll Inledning... 1 Betygsnämnd... 1 Förhandsgranskning... 2 Examination... 3 Opponent...

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll universitetslektor samt biträdande universitetslektor

Läs mer

Lokalt arbetstidsavtal för lärare

Lokalt arbetstidsavtal för lärare Lokalt arbetstidsavtal för lärare Allmänna utgångspunkter för avtalet De centrala parternas beskrivning av de lokala parternas uppgift är att de lokala parterna skall utnyttja tillgängliga resurser på

Läs mer

Dnr: BTH R018/17, Riktlinjer för anställning av lärare och utnämning av docent vid Blekinge Tekniska Högskola

Dnr: BTH R018/17, Riktlinjer för anställning av lärare och utnämning av docent vid Blekinge Tekniska Högskola Dnr: BTH-1.2.1-0060-2017 R018/17, 2017-04-04 Riktlinjer för anställning av lärare och utnämning av docent vid Blekinge Tekniska Högskola Dessa riktlinjer kompletterar Anställningsordning för lärare vid

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå i kriminologi senast reviderad 12-05-02

Studieplan för utbildning på forskarnivå i kriminologi senast reviderad 12-05-02 Studieplan för utbildning på forskarnivå i kriminologi senast reviderad 12-05-02 1. Mål för utbildningen Utbildningen på forskarnivå i kriminologi syftar till att ge den studerande fördjupade kunskaper

Läs mer

2012-04-12 REVIDERAD Läraranställningar vid svenska universitet och högskolor en jämförelse

2012-04-12 REVIDERAD Läraranställningar vid svenska universitet och högskolor en jämförelse 2012-04-12 REVIDERAD Läraranställningar vid svenska universitet och högskolor - en jämförelse Inledning SUHF:s kansli har av SUHF:s arbetsgivargrupp getts i uppdrag att ta fram ett underlag gällande läraranställningar

Läs mer

Diarienummer STYR 2014/973

Diarienummer STYR 2014/973 Diarienummer STYR 2014/973 Naturvetenskapliga fakulteten Vid befordran till en anställning som professor vid naturvetenskapliga fakulteten tillämpas högskoleförordningen (SFS 2010:1064, inledande text)

Läs mer

Regler och riktlinjer för lönesättning vid KTH

Regler och riktlinjer för lönesättning vid KTH REGLER OCH RIKTLINJER FÖR LÖNESÄTTNING VID KTH Skapat av Dokumentdatum Ev. diarienummer Regler och riktlinjer för lönesättning vid KTH Ersätter Lönepolicy nr 1/2006 REGLER OCH RIKTLINJER FÖR LÖNESÄTTNING

Läs mer

Sammanhållen karriär som klinisk forskare/forskande kliniker (läkare)

Sammanhållen karriär som klinisk forskare/forskande kliniker (läkare) Sammanhållen karriär som klinisk forskare/forskande kliniker (läkare) vid UmU och VLL Landsting Forskar AT läkare (postdoc el. doktorand) Bilaga 1 Månaderna betalas ur handledares anslag (inkl ALF) eller

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll Övergripande bedömningsgrunder... 3 universitetslektor

Läs mer

Studieplan för licentiatexamen i spanska

Studieplan för licentiatexamen i spanska = Studieplan för licentiatexamen i spanska Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2 januari 2008. Studieplanen kompletteras med följande dokument, tillgängliga

Läs mer

ANSTÄLLNING. Personalenheten Bengt Wirbäck 2003-05-23 Dnr 20-245/03 HANTERINGSANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida. Ett anställningsärendes gång 2

ANSTÄLLNING. Personalenheten Bengt Wirbäck 2003-05-23 Dnr 20-245/03 HANTERINGSANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida. Ett anställningsärendes gång 2 Personalenheten Bengt Wirbäck 2003-05-23 Dnr 20-245/03 ANSTÄLLNING HANTERINGSANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ett anställningsärendes gång 2 Sida Befordran 7 Regler för tidsbegränsade anställningar 7 Företräde

Läs mer

1 Avtalets formella grund och tillämpningsområde

1 Avtalets formella grund och tillämpningsområde Fördelning av årsarbetstid för lärare 1 Avtalets formella grund och tillämpningsområde Parterna sluter detta avtal med stöd av ALFA 1 kap. 3 samt bilaga 5. Avtalet innehåller tillägg till och undantag

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MAT, HÄLSA OCH MILJÖ MHM= Mål och visioner Strategiplan 2007-2010

INSTITUTIONEN FÖR MAT, HÄLSA OCH MILJÖ MHM= Mål och visioner Strategiplan 2007-2010 INSTITUTIONEN FÖR MAT, HÄLSA OCH MILJÖ MHM= och visioner Strategiplan 2007-2010 och visioner Strategiplan 2007-2010 1. Inledning Vår vision Verksamheten vid Institutionen för mat, hälsa och miljö, MHM,

Läs mer

Allmän studieplan för konstnärlig utbildning på forskarnivå i design vid Göteborgs universitet

Allmän studieplan för konstnärlig utbildning på forskarnivå i design vid Göteborgs universitet Dnr U2013/304 Allmän studieplan för konstnärlig utbildning på forskarnivå i design vid Göteborgs universitet 1. Beslut Föreskrifter rörande konstnärlig utbildning på forskarnivå respektive tillträde till

Läs mer

Yttrande över betänkandet Trygghet och attraktivitet en forskar-karriär för framtiden (SOU 2016:29) - Rekryteringsstrategigruppens synpunkter

Yttrande över betänkandet Trygghet och attraktivitet en forskar-karriär för framtiden (SOU 2016:29) - Rekryteringsstrategigruppens synpunkter Bilaga till rektorsbeslut 2016-06-14 (KI:s dnr 1-272/2016) Datum 2016-06-07 Yttrande över betänkandet Trygghet och attraktivitet en forskar-karriär för framtiden (SOU 2016:29) - Rekryteringsstrategigruppens

Läs mer

ORGANISATION FÖR LÄRARES KARRIÄRUPPDRAG

ORGANISATION FÖR LÄRARES KARRIÄRUPPDRAG Sida 1 (6) Personalavdelningen/FoUenheten 2014-03-04 ORGANISATION FÖR LÄRARES KARRIÄRUPPDRAG Kvalifikationskrav, mål och ansvarsbeskrivningar samt fördelning from ht 2014 Beslutas att förvaltningen, utifrån

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå med licentiatexamen som mål i Svenska med didaktisk inriktning vid Malmö högskola och Lunds universitet.

Studieplan för utbildning på forskarnivå med licentiatexamen som mål i Svenska med didaktisk inriktning vid Malmö högskola och Lunds universitet. STUDIEPLAN 2008-01-++ Dnr HT 2007/479/G 11 Området för humaniora och teologi (Institution) Studieplan för utbildning på forskarnivå med licentiatexamen som mål i Svenska med didaktisk inriktning vid Malmö

Läs mer

Kriterier för lönesättning vid Högskolan

Kriterier för lönesättning vid Högskolan Kriterier för lönesättning vid Högskolan Dalarna Bilaga till Policy för löner Beslut: Rektor 2005-04-13 Revidering: 2009-02-12, 2013-10-24 Dnr: DUC 2003/539/12 Gäller fr o m: 2013-10-24 Ersätter: Kriterier

Läs mer

Allmän studieplan för doktorsexamen i engelska

Allmän studieplan för doktorsexamen i engelska = Allmän studieplan för doktorsexamen i engelska Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 18 januari 2008. Studieplanen kompletteras med följande dokument,

Läs mer

Kriterier för bedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet vid

Kriterier för bedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet vid 1 (7) BESLUT ON/FN 2013-06-10 Rev. 2014-09-16 (del.) SU FV-1.9-2638-14 Carina Nymark Utredare Kriterier för bedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet vid anställning som biträdande lektor och

Läs mer

RIKTLINJER ANTAGNING AV DOCENT

RIKTLINJER ANTAGNING AV DOCENT 1(5) Beslut av Forsknings- och forskarutbildningsnämnden 2013-02-25 Dnr 2013/229 A 21 ANTAGNING AV DOCENT Allmänt Genom att anta docenter stärks forsknings- och utbildningskvalitén vid Högskolan Väst.

Läs mer

2. Behörighet och förkunskapskrav

2. Behörighet och förkunskapskrav Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogiskt arbete Inriktningar: naturvetenskap, matematik eller teknik. 1. Mål för utbildningen Kunskap och förståelse visa brett kunnande inom och en

Läs mer

Lönen som styrmedel Regler och riktlinjer för lönesättning

Lönen som styrmedel Regler och riktlinjer för lönesättning Lönen som styrmedel Regler och riktlinjer för lönesättning Karolinska Institutet, 2016-01-01 Ersätter Lönepolicy 2012-10-01, Dnr 5344/2012-200 Lönen som styrmedel INNEHÅLL 1. Lönebildning och lönesättning

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET BESLUT 2013-08-27 Humanistiska fakultetsnämnden Romanska och klassiska institutionen

STOCKHOLMS UNIVERSITET BESLUT 2013-08-27 Humanistiska fakultetsnämnden Romanska och klassiska institutionen 1 Dnr Su-159-4.2.1-0053-13 STOCKHOLMS UNIVERSITET BESLUT 2013-08-27 Humanistiska fakultetsnämnden Romanska och klassiska institutionen Allmän studieplan för Utbildning på forskarnivå i romanska språk med

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Biomedicinsk teknik TEBMEF00

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Biomedicinsk teknik TEBMEF00 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Biomedicinsk teknik TEBMEF00 Studieplanen är fastställd av fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2014-05-16. 1. Ämnesbeskrivning Biomedicinsk

Läs mer

Att bedöma. pedagogisk skicklighet

Att bedöma. pedagogisk skicklighet Att bedöma pedagogisk skicklighet Hur bedömer jag pedagogisk skicklighet? Vi blir allt fler som har anledning att ställa oss den frågan. Visad pedagogisk skicklighet är numera ett behörighetskrav vid anställning

Läs mer

Riktlinjer för befordran till professor vid naturvetenskapliga fakulteten i Lund

Riktlinjer för befordran till professor vid naturvetenskapliga fakulteten i Lund Diarienummer N 2013/94 Naturvetenskapliga fakulteten Riktlinjer för befordran till professor vid naturvetenskapliga fakulteten i Lund Vid befordran till en anställning som professor vid naturvetenskapliga

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå 2016

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå 2016 1(9) SLU ID:ua.2016.1.1.1-438 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Forskning och utbildning på forskarnivå Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Styrelsen Avdelning/kansli: Planeringsavdelningen Handläggare:

Läs mer

CV/Meritförteckning. Du ska också ange följande uppgifter: Namn Bostadsadress Telefonnummer E-postadress

CV/Meritförteckning. Du ska också ange följande uppgifter: Namn Bostadsadress Telefonnummer E-postadress 1/10 Information till dig som söker läraranställning vid Stockholms konstnärligas högskola (SKH) Meritportfölj I Stockholms konstnärliga högskolas anställningsordning anges de regler som tillämpas vid

Läs mer

Projekt Lise Meitner ver 2.0 - rekrytering av gästprofessorer och adjungerade professorer av underrepresenterat kön

Projekt Lise Meitner ver 2.0 - rekrytering av gästprofessorer och adjungerade professorer av underrepresenterat kön Projekt Lise Meitner ver 2.0 - rekrytering av gästprofessorer och adjungerade professorer av underrepresenterat kön Bakgrund LU bakgrund PM Jämställdhetsarbete avseende professorer (Nils Danielsson, vicerektor

Läs mer

Rektor Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Box 936 461 29 Trollhättan. Maud Quist BESLUT 2004-06-01 Reg.nr 641-4444-03

Rektor Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Box 936 461 29 Trollhättan. Maud Quist BESLUT 2004-06-01 Reg.nr 641-4444-03 Rektor Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Box 936 461 29 Trollhättan Maud Quist BESLUT 2004-06-01 Reg.nr 641-4444-03 Ansökan om rätt att utfärda magisterexamen med ämnesdjup i omvårdnad Högskolan i Trollhättan/Uddevalla

Läs mer

Allmän studieplan för Innovation och design vid Mälardalens högskola

Allmän studieplan för Innovation och design vid Mälardalens högskola 1 (12) Dnr. MDH 3.1.2-265/14 Allmän studieplan för Innovation och design vid Mälardalens högskola Gäller för alla doktorander antagna till forskarutbildningsämnet från och med 2014-09-11 samt för doktorander

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i HANDIKAPPVETENSKAP Disability Science Studieplanen är utfärdad den 16 mars 2010 (dnr CF 62-642/2008). 1 Den har senast ändrats den 11

Läs mer

Svenskt Vatten Utveckling

Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling Syfte med seminariet: Att diskutera forskningsutbytet mellan akademin och företag. Vilka samarbeten har fungerat bra och vilka samarbeten har fungerat sämre? Vilka lärdomar kan

Läs mer

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Kvalitetskriterier för utnämning till docent vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier vid Mittuniversitetet. Riktlinjer fastställda av

Läs mer

1 Avtalets formella grund och tillämpningsområde

1 Avtalets formella grund och tillämpningsområde Fördelning av årsarbetstid för lärare 1 Avtalets formella grund och tillämpningsområde Parterna sluter detta avtal med stöd av ALFA 1 kap. 3 samt bilaga 5. Avtalet innehåller tillägg till och undantag

Läs mer

BESLUT 2009-03-26 Dnr Mahr 50-2009/244

BESLUT 2009-03-26 Dnr Mahr 50-2009/244 Malmö högskola / Gemensam förvaltning Jonas Alwall Arbetsgruppen för studentinflytandepolicy vid Malmö högskola 1(9) BESLUT 2009-03-26 Dnr Mahr 50-2009/244 Studentinflytandepolicy för Malmö högskola Inledning

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i BIOMEDICIN Biomedicine Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för hälsa, medicin och vård den 8 maj 2007 (dnr CF 62-259/2007).

Läs mer

Avtal mellan Arbetsförmedlingen och Saco-S Arbetsförmedlingen avseende löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m.

Avtal mellan Arbetsförmedlingen och Saco-S Arbetsförmedlingen avseende löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m. Sida: 1 av 12 Avtal mellan Arbetsförmedlingen och Saco-S Arbetsförmedlingen avseende löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m. (RALS 2010-T) Avtalstidens längd 1 Parterna träffar ett tillsvidareavtal

Läs mer

Antagningsordning vid Högskolan i Skövde

Antagningsordning vid Högskolan i Skövde Antagningsordning vid Högskolan i Skövde föreskrifter för antagning till utbildning på forskarnivå Antagningsordningen är fastställd av högskolestyrelsen 2011-01-20 och träder i kraft samma datum. Revidering

Läs mer

Forskningsprojektet ska bidra till högskolans/universitetets profilering av den verksamhet projektet ingår i.

Forskningsprojektet ska bidra till högskolans/universitetets profilering av den verksamhet projektet ingår i. Daniel Holmberg, 08-56648128 daniel.holmberg@kks.se Datum Diarienr 2006-05-04 2006/0099 Till rektor Inbjudan KK-stiftelsen inbjuder forskare vid Sveriges nya universitet och högskolor att tillsammans med

Läs mer

Kvalitetskriterier för professorsanställning vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier vid Mittuniversitetet

Kvalitetskriterier för professorsanställning vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier vid Mittuniversitetet Kvalitetskriterier för professorsanställning vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier vid Mittuniversitetet Kompetensen ska bedömas av tre sakkunniga och bedömningsgrunderna ska vara det som

Läs mer

Anvisningar för sökande avseende universitetslektor vid HT-fakulteterna

Anvisningar för sökande avseende universitetslektor vid HT-fakulteterna PM 2012-04-11 m. ändr. 2015-02-12 Dnr HT 2012/200 A 10 1 Fakultetsstyrelsens arbetsutskott Anvisningar för sökande avseende universitetslektor vid HT-fakulteterna Observera att ansökningar endast tas emot

Läs mer

Mall 2 för utvecklingssamtal. 2013-09-19 Personalavdelningen

Mall 2 för utvecklingssamtal. 2013-09-19 Personalavdelningen Mall 2 för utvecklingssamtal 2013-09-19 Personalavdelningen Utvecklingssamtal 1 Vid Linnéuniversitetet genomförs utvecklingssamtal årligen. Inför utvecklingssamtalet ska både chef och medarbetare i god

Läs mer

Kommittédirektiv. Trygga villkor och attraktiva karriärvägar för unga forskare. Dir. 2015:74. Beslut vid regeringssammanträde den 25 juni 2015

Kommittédirektiv. Trygga villkor och attraktiva karriärvägar för unga forskare. Dir. 2015:74. Beslut vid regeringssammanträde den 25 juni 2015 Kommittédirektiv Trygga villkor och attraktiva karriärvägar för unga forskare Dir. 2015:74 Beslut vid regeringssammanträde den 25 juni 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska, i syfte att säkra återväxten

Läs mer

Meritportföljer för lärare och forskare vid Sahlgrenska akademin

Meritportföljer för lärare och forskare vid Sahlgrenska akademin Meritportföljer för lärare och forskare vid Sahlgrenska akademin Sahlgrenska akademin använder meritportföljer för att tydliggöra vilken kompetens och vilka meriter som ska värderas hos lärare och forskare.

Läs mer

Riktlinjer till sökande och sakkunniga för bedömning av ansökan om befordran till professor

Riktlinjer till sökande och sakkunniga för bedömning av ansökan om befordran till professor Sid 1 (6) Riktlinjer till sökande och sakkunniga för bedömning av ansökan om befordran till professor Behörighet Behörighet att anställas som professor regleras av Högskoleförordningen (HF 4 kap; utdrag

Läs mer

Antagningsordning GIH

Antagningsordning GIH Diarienummer: 40-355/11 Datum: 2013-12-05 Beslutad av HS 2013-12-05 Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen 1 Box 5626 114 86 Stockholm Tel 08 402 22 00 Fax 08 402 22 80 www.gih.se info@gih.se 2(12)

Läs mer

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet UFV 2007/1478 Mål och strategier för Uppsala universitet Fastställda av konsistoriet den 22 april 2008 Innehållsförteckning Förord 3 Uppsala universitet 4 Ett universitet för framstående forskning 5 Ett

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I REDOVISNING OCH STYRNING. Filosofiska fakultetsnämnden 2007-10-23

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I REDOVISNING OCH STYRNING. Filosofiska fakultetsnämnden 2007-10-23 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I REDOVISNING OCH STYRNING Filosofiska fakultetsnämnden 2007-10-23 1 Ämnesområde I ämnet ingår redovisning, finansiering, investering, kostnads- och intäktsanalys,

Läs mer

Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet

Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet Förslag fastställd av Institutionsstyrelsen 2011-10-28 Reviderad 2012-02-13 Reviderad 2015-03-27 Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala

Läs mer

Riktlinjer för anställda

Riktlinjer för anställda Riktlinjer för anställda Följande riktlinjer och villkor gäller för anställda vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion. Riktlinjerna kompletterar de regler som gäller vid Göteborgs universitet

Läs mer

tarka ill- Strategisk plan för Hälsa och samhälle ammans

tarka ill- Strategisk plan för Hälsa och samhälle ammans tarka ill- Strategisk plan för Hälsa och samhälle ammans 1 STRATEGI 09 Vilka är vi? Vad vill vi 2 VISION Vår vision beskriver vad vi vill och även vad vi vill uppnå, vi som arbetar på Hälsa och samhälle.

Läs mer

2013-09-03 Dnr HS 2011/483-111. Handledning och studieuppföljning inom utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Skövde

2013-09-03 Dnr HS 2011/483-111. Handledning och studieuppföljning inom utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Skövde Rektor RIKTLINJER Dnr HS 2011/483-111 Handledning och studieuppföljning inom utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Skövde 1 Om handledning inom utbildning på forskarnivå Utbildning på forskarnivå vid

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i musikpedagogik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i musikpedagogik Konstnärliga fakulteten i Malmö Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i musikpedagogik 1. Identifikation Utbildningens namn och inriktning: Utbildning på forskarnivå i musikpedagogik Kod: KOMUPE00

Läs mer

Pedagogisk skicklighet och pedagogisk meritering vad betyder det och vem bedömer detta?

Pedagogisk skicklighet och pedagogisk meritering vad betyder det och vem bedömer detta? Pedagogisk skicklighet och pedagogisk meritering vad betyder det och vem bedömer detta? Elinor Edvardsson S-wne IBL/CUL E6 rundabordsamtal om vad pedagogisk skicklighet och pedagogisk meritering betyder

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2013-09-10 Dnr: UmU 500-953-13. Typ av dokument:

Regler för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2013-09-10 Dnr: UmU 500-953-13. Typ av dokument: Regler för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2013-09-10 Dnr: UmU 500-953-13 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Regel Rektor 2013-09-15

Läs mer

Högskolepedagogisk meritering vid Umeå universitet handläggningsordning för pilotomgång 2013

Högskolepedagogisk meritering vid Umeå universitet handläggningsordning för pilotomgång 2013 Högskolepedagogisk meritering vid Umeå universitet handläggningsordning för pilotomgång 2013 Rektorsmötet 2013-03-05 Typ av dokument: Handläggningsordning Beslutad av: Rektor Diarienummer: 300-1045-12

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i NATIONALEKONOMI Economics Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för ekonomi, management och innovation den 12 juni 2008 (dnr

Läs mer

Riktlinjer för utbildning på forskarnivå inom fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap

Riktlinjer för utbildning på forskarnivå inom fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Antagna av fakultetsnämnden den 2 februari 2011 Dnr SLU ua Fe.2011.4.0-376 Riktlinjer för utbildning på forskarnivå inom fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap 1. Antagning och finansiering

Läs mer