Arbetsordning för undervisande och forskande personal vid Chalmers 1. Chalmers intentioner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsordning för undervisande och forskande personal vid Chalmers 1. Chalmers intentioner"

Transkript

1 Arbetsordning för undervisande och forskande personal vid Chalmers 1. Chalmers intentioner Chalmers är sedan 1994 en privat högskola, med Chalmers stiftelse som ägare. Verksamheten inom forskning och undervisning regleras av ett avtal med staten, vilket gör att Chalmers har en arbetsordning för undervisande och forskande personal (AO) som ersätter högskoleförordningen. Chalmers drivs som ett aktiebolag och rektor har en VD:s befogenheter att fatta beslut, t.ex. kan beslut om innehavare av en tjänst därför inte överklagas. Arbetsordningen är av central betydelse för att Chalmers ska kunna genomföra sitt uppdrag och nå sina mål. Följande citat är hämtade ur Chalmers strategidokument Chalmers för en hållbar framtid från hösten 2008: Chalmers bedriver utbildning, forskning och samverkan med omvärlden i öppna, dynamiska och gränsöverskridande miljöer. Chalmers har stark lyskraft globalt och lokalt i arbetet med att bidra till en hållbar framtid Chalmers är ledande i sin roll som professionell aktör inom hela innovationsprocessen för konkurrenskraftig tillväxt. Chalmers har i sina olika verksamheter en allt jämnare fördelning mellan kvinnor och män, ett allt större utbyte över kulturella gränser och mellan olika åldersnivåer samt aktiv tvåspråkighet. (svenska och engelska) Ett av vägvalen för att nå dit är att: Chalmers utvecklar sina former för rekrytering och befordran så att excellens inom forskning och utbildning, samverkan, hållbar tillväxt, jämställda miljöer och mångfald stärks. 2. Policy och riktlinjer för undervisande och forskande personal Arbetsordningen avviker från myndighetshögskolornas regelverk bl.a. genom en till viss del egen akademisk karriärstege se avsnitt 4.1. Chalmers har t.ex. biträdande professor som en befattning. Likaså får en universitetslektor som är oavlönad docent en befattning som benämns docent. Chalmers är emellertid en teknisk högskola och således en del av universitetsvärlden, varför många delar i regelverket ändå liknar myndighetshögskolornas. För att kunna förverkliga sina intentioner har Chalmers en personalpolitik som premierar lärare/forskare som tar ansvar för såväl utbildning och forskning som Chalmers relationer till omvärlden. Detta ansvar ska genomsyra arbetsuppgifterna, kvalifikations- och kompetenskraven och den övergripande bedömningen vid både nyrekrytering och befordran. Karriärstegen är en viktig del av möjligheterna att premiera goda insatser. För att få en bättre balans mellan manliga och kvinnliga lärare/forskare kan positiv särbehandling tillämpas vid tillsättning av alla befattningar på Chalmers se 1

2 2 3. Samverkande institutioner vid Chalmers och Göteborgs universitet Formerna för samarbetet mellan Chalmers och Göteborgs universitet (GU) regleras i ett särskilt avtal. Lärare och doktorander ska vara anställda vid det lärosäte som svarar för den huvudsakliga finansieringen av anställningen. När det gäller ärenden vid de med GU samverkande institutionerna kan institutionens representant i anställningskommitté komma från Chalmers eller GU. 4. Akademisk karriärstege och växelverkan/utbyte med omvärlden 4.1 Akademiska befattningar Chalmers akademiska karriärstege beskrivs i sina huvuddrag i figur 1. Det finns stora möjligheter till individuella vägar för att nå olika akademiska befattningar. En ökad rörlighet eftersträvas mellan olika universitet, forskningsinstitut och näringslivet inom och utom Sverige. Kompetenskraven för extern rekrytering och intern befordran ska i stort sett vara desamma. Vid nyanställning kan emellertid förväntad utveckling också vägas in. Figur Grundläggande kompetenskrav Figur 1 Figur 1

3 3 4.2 Grundläggande kompetenskrav För varje akademisk befattning vid Chalmers krävs vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Samverkans-, lednings- och utvecklingsförmåga samt andra erfarenheter och förmågor krävs också, de senare beror på anställningens nivå samt dess ämnesinnehåll och arbetsuppgifter. För vissa anställningar kan kravet på vetenskaplig skicklighet ersättas med annan specifik yrkesskicklighet se nedan (4.2.1) och under avsnitt 6.1 och 6.2. Av varje person som varit eller är anställd av Chalmers och som ska befordras eller anställas på ny tjänst krävs, förutom att man uppfyller de formella vetenskapliga och pedagogiska meriteringskraven, även att man har följt Chalmers strategier avseende ansvar och delaktighet, respekt och likabehandling. Personer som rekryteras utifrån ska ha levt upp till motsvarande krav i sina tidigare verksamheter. (Se citat 2 och 3 under punkt 1.) Vetenskaplig skicklighet Vetenskaplig skicklighet ska ha visats genom egen forskning samt genom planering och ledning av forskning. Vetenskaplig skicklighet kan dessutom ha visats genom förmåga att uppnå forskningsresultat genom samverkan med andra forskare inom eller utanför Chalmers. Den ledande internationella forskningsnivån inom området ska vara riktmärke för bedömningen av vetenskaplig skicklighet. Inom arkitektur- och designområdet kan konstnärlig skicklighet likställas med vetenskaplig skicklighet Pedagogisk skicklighet Pedagogisk skicklighet ska ha visats genom egen undervisning och förmåga att sprida engagemang och intresse för ämnet, att organisera kunskapsmassa till välstrukturerade och uppskattade kurser, att aktivera studenter till egen inlärning, att kommunicera med studenter och andra lärare samt förmåga till helhetssyn och förnyelse. Pedagogisk skicklighet bygger alltid på gedigna och breda kunskaper inom aktuellt ämnesområde och en reflekterande attityd till den egna pedagogiska verksamheten och till studenternas lärande. Koppling till forskningen inom ämnet är också viktig för den pedagogiska skickligheten. För en beskrivning av hur pedagogiska meriter redovisas se vidare Chalmers pedagogiska portfölj på www-adressen: Andra bedömningsgrunder Utöver vetenskaplig och pedagogisk skicklighet värderas även andra, för befattningen relevanta, erfarenheter och förmågor. Exempel på sådana är samarbetsförmåga, skickligt ledarskap, väl etablerat internationellt kontaktnät, erfarenhet av industriellt (eller motsvarande) utvecklingsarbete, visad innovationsförmåga, förmåga att nyttiggöra forskningsresultat, förmåga att samverka med det omgivande samhället, förmåga att informera om forskning och utbildning på ett förståeligt och intresseväckande sätt, etc. Även dessa meriter måste vara väl dokumenterade så att de kan utvärderas.

4 4 4.3 Anställningar för undervisande och forskande personal Lärare med tillsvidareanställning Professor Se avsnitt 6.1 Biträdande professor Se avsnitt 6.2 Docent (universitetslektor som är oavlönad docent) Se avsnitt 6.3 Universitetslektor Se avsnitt 6.4 Tekniklektor Se avsnitt 6.5 Universitetsadjunkt Se avsnitt Lärare/forskare med tidsbegränsade anställningar Konstnärlig professor (förordnas för tre år med Se avsnitt 7.1 möjlighet till förlängning) Konstnärlig universitetslektor (förordnas för tre år Se avsnitt 7.1 med möjlighet till förlängning) Adjungerad professor (förordnas för tre år med Se avsnitt 7.2 möjlighet till förlängning) Övriga adjungerade lärare (förordnas för tre år Se avsnitt 7.2 med möjlighet till förlängning) Gästlärare/gästforskare (förordnas för kortare tid Se avsnitt 7.3 med möjlighet till förlängning) Gästprofessor (förordnas för tre år med möjlighet Se avsnitt 7.3 till förlängning) Forskarassistent (förordnas för två + två år, högst Se avsnitt 7.4 fyra år totalt) Doktor (förordnas för högst två år) Se avsnitt 7.5 Biträdande tekniklektor (förordnas för högst två Se avsnitt 7.6 år) För tidsbegränsade anställningar gäller vissa särskilda villkor - se: Om ekonomin eller verksamheten förändras så att arbetsbrist eller medelsbrist inträffar kan detta utgöra grund för uppsägning pga. arbetsbrist. Gången i en sådan process framgår av beskrivningen på 4.4 Befordran Prefekten ansvarar för att den undervisande och forskande personalens arbetsinsats och fördelning mellan olika arbetsuppgifter organiseras så att såväl den personliga som den gemensamma utvecklingen och kompetensuppbyggnaden stimuleras. En av tankarna bakom arbetsordningen är att anställningens benämning ska återspegla innehavarens kompetens och arbetsuppgifter. En regelbunden prövning ska därför göras av vilka lärare som kvalificerat sig för befordran till annan befattning. Lärare kan också på eget initiativ ansöka om att bli prövad för befordran.

5 5 Varje ansökan om befordran ska dock först behandlas på institutionen och i dess ledningsgrupp. Ledningsgruppen ska ta ställning till om prövning för befordran av personen är lämplig med hänsyn till Chalmers krav på ansvar och delaktighet, respekt och likabehandling. Om så är fallet ska gruppen bedöma om prövning rekommenderas ur följande perspektiv: vetenskapligt, pedagogiskt, strategiskt (ska ligga i linje med Chalmers och institutionens strategiska plan) och ekonomiskt (ska finnas tillräcklig finansiering även på lång sikt). Om ledningsgruppen förordar prövning skriver prefekten ett medgivande och föreslår lämpliga sakkunniga till anställningskommitté, som därefter bereder ärendet. Se vidare avsnitt 5.1 om anställningskommittéer. Befordran till professor och biträdande professor kräver att en professur eller biträdande professur först inrättas. I dessa fall ansöker prefekten på ledningsgruppens vägnar om att inrätta en professur eller biträdande professur. Ansökan utgörs av beskrivningen av tjänsten i institutionens verksamhetsplan med uppgifter om det strategiska behovet och den resursmiljö som tjänsten omfattas av på kort och på lång sikt.. Särskilt viktigt är att det finns rimlig fakultetsmedelsfinansiering långsiktigt. Om behovet av tjänsten har uppstått utan att den beskrivits tydligt i verksamhetsplanen ska en särskild beskrivning med ovanstående innehåll göras. Den person som är tänkt att söka den inrättade tjänsten ska namnges och CV ska bifogas. Även förslag på lämpliga sakkunniga ska bifogas. Anställningskommittén bereder ärendet för rektor. Flera stegs befordran vid samma tillfälle sker endast i undantagsfall. 4.5 Andra anställningar Personer verksamma inom utbildning och forskning kan även anställas på projektbasis. Detta regleras från 1 juli 2007 som allmän visstidsanställning upp till 2 år. 4.6 Forskarstuderande Forskarstuderande genomgår egen forskarutbildning och deltar i ett eller flera forskningsprojekt. Villkoren för forskarstuderande regleras i arbetsordningen för forskarutbildningen: Flertalet av Chalmers forskarstuderande har en tidsbegränsad doktorandtjänst. Den maximala tiden är 4 års heltidsstudier, vilket kan innebära längre anställningstid om andra uppgifter, t.ex. undervisning, ingår i tjänsten. Industridoktorander är forskarstuderande som är anställda inom näringslivet, men som inom ramen för sin anställning är antagna till forskarutbildning. 4.7 Stipendier Utländska forskarstuderande kan under vissa förutsättningar finansiera sin forskarutbildning med stipendier, dvs. utan att ha en anställning vid Chalmers. Inrättande av stipendier sker restriktivt.

6 6 Chalmers kan även inrätta stipendier för utländska forskare. Möjligheten är i första hand avsedd för nivån post-doc och varaktigheten är i detta fall högst två år. För mer seniora forskare är tidsgränsen 6 månader och specifika krav måste uppfyllas. För en fullständig beskrivning av stipendiemöjligheterna och reglerna för inrättande, se

7 5. Rekrytering och anställning Rektor fattar beslut om inrättande av professur och biträdande professur. Rektor beslutar också om innehavare av samtliga befattningar på professorsnivå, dvs. förutom de två nämnda även om konstnärlig professor, adjungerad professor och gästprofessor. Övriga befattningar inrättas genom beslut av prefekten vid berörd institution. Prefekten utser också innehavaren. Tillsättning av en befattning vid Chalmers kan inte överklagas. Forsknings- och utbildningsområdet för varje ny befattning ska ligga i linje med Chalmers och institutionens strategiska plan. Det ska också finnas en tillräcklig resursmiljö kring befattningen även på lång sikt. Alla befattningar ska annonseras på Chalmers hemsida på svenska och engelska under rubriken lediga tjänster. Undantag medges för direktrekryteringar, enligt 5.2. Annonseringsrutinen är 30 dagars synlighet på hemsidan samt kompletterande annonsering genom t.ex. utskick till motsvarande forskargrupper runt om i världen, annons i dagstidning, annons i branschtidning eller utskick till ett nätverk (eget eller officiellt nätverk). Internationell annonsering ska normalt ske. 5.1 Anställningskommitté Samtliga anställningar med tillsvidareförordnande ska beredas av Chalmers anställningskommitté (AK). Även anställningar som forskarassistent, konstnärlig professor, adjungerad lärare på alla nivåer samt gästprofessor ska beredas av anställningskommittén. Det finns två grupperingar i anställningskommittén. Varje gruppering sammanträder ca en gång per månad, men med ca två veckors förskjutning. Detta innebär att det under terminstid är AK-möte varannan vecka. Nyanmälda ärenden tas normalt upp vid nästkommande AK, oavsett gruppering, och beredningen kan sedan antingen följa en gruppering eller växla mellan grupperingarna beroende på ärendets art, tidsramar mm. Beredningsgången avgörs av AK-ordföranden, som är gemensam för båda grupperingarna. Suppleanterna är personliga, men vid behov kan varje suppleant eller ledamot också kallas in istället för annan ledamot Anställningskommitténs sammansättning För var och en av de två grupperingarna är sammansättningen följande: Ledamot Utses av Tidsperiod 1 permanent ordförande (samma för båda grupperingarna) 3 permanenta ledamöter (lärare) (båda könen ska vara representerade) + 3 suppleanter Rektor Rektor (efter samråd med fakultetsrådets ordf. och prefektgruppen) De fackliga organisationerna 1 representant från de fackliga Minst 1 år organisationerna + 1 suppleant 1 doktorand + 1 suppleant Doktorandsektionen Minst 1 år 1 teknolog + 1 suppleant Studentkåren Minst 1 år Prefekten vid institutionen Vid AK:s sammanträden deltar också: Administratör/er för AK Personalman vid institutionen 3 år 3 år 7

8 8 Vid AK:s sammanträden kan följande personer delta: Vetenskapligt sakkunniga Pedagogiskt sakkunnig 1-2 representanter från institutionen Eventuell annan expertis AK (förslag från prefekt) AK (förslag från AK eller prefekt) Prefekten (efter samråd med AKordföranden) AK (förslag från prefekt) Krav på sakkunniga Den som utses till sakkunnig för en viss tjänst ska normalt sett själv ha uppnått minst den nivå på tjänst som granskningen avser. Sakkunniga ska väljas externt Chalmers och det får inte finnas något jävsförhållande mellan sakkunniga och sökande. Sakkunniga ska vara helt opartiska och ha hög integritet. De sakkunnigas rapport ska innehålla en genomgång av sökandes verksamhet, en bedömning av dess kvalitet och betydelse för vetenskapsområdet, en utförlig bedömning om sökande har erforderlig kompetens för befattningen och en bedömning av om arbetsuppgifterna, enligt arbetsordningen, kommer att kunna utföras. Vid nyanställningsärenden kan sakkunniga närvara vid anställningskommitténs sammanträden och delta i överläggningarna, men inte i besluten. Detsamma gäller vid befordringsärenden, om behov föreligger. 5.2 Direktrekrytering Chalmers har möjlighet att genomföra direktrekrytering till samtliga akademiska befattningar. Med direktrekrytering menas att befattningen inte annonseras ut, utan att den erbjuds till en specifik person. Prefekten kan anhålla hos anställningskommittén om att få tillämpa direktrekrytering, om det finns särskilda skäl. Förslag om direktrekrytering ska åtföljas av skriftlig motivering samt underlag i form av beskrivning av den strategiska betydelsen för institutionen och Chalmers, plan för integrering i verksamheten samt finansieringens ursprung, omfattning och varaktighet. Beslut om direktrekrytering fattas av prefekt eller rektor på rekommendation av AK. Observera att direktrekrytering endast kan ske om det ligger i linje med Chalmers och institutionens strategiska plan och långsiktig finansiering finns Direktrekrytering av tillsvidareanställd akademisk personal Direktrekrytering tillämpas mycket restriktivt för tillsvidareanställningar. Direktrekrytering kan tillämpas för att snabbt kunna knyta excellenta personer av stor strategisk betydelse till Chalmers. Direktrekrytering kan också ske om långsiktig finansiering beviljats till en specifik person av något externt organ. I dessa fall ska sakkunnigprövning ske. I det fall ett bidragsbeviljande organ genomfört en opartisk sakkunniggranskning och Chalmers kan få ta del av denna genomförs endast ev. kompletterande sakkunniggranskning. Kan Chalmers inte få tillgång till sakkunnigutlåtanden genomförs fullständig sakkunniggranskning, enligt kraven för befattningen.

9 Det finns också en möjlighet till direktrekrytering (befordran) till docentbefattning från forskarassistent (se avsnitt 6.3.3). Avsikten är strategisk. Chalmers strävar efter att ta vara på exceptionellt framstående forskarassistenter Direktrekrytering av akademisk personal med tidsbegränsad anställning För adjungerade lärare och gästlärare är direktrekrytering det normala. Se punkt 7.2 och 7.3 samt beskrivningen på www av hur adjungerade lärare rekryteras - se sidan: https://www.chalmers.se/insidan/sv/omchalmers/moten/anstallningskommitten/befattningar/adjungerad-professor Direktrekrytering till forskarassistent tillämpas främst när finansiering för fyra år beviljats till en specifik person, av ett externt organ. I de fall då medelstilldelningen skett i hård konkurrens och sakkunniggranskning genomförts och legat till grund för medelsbeslutet sker ingen ytterligare sakkunniggranskning. I de fall där medel tilldelats, riktat till en person, med ett projekt eller forskningsuppgift som grund sker normal sakkunniggranskning. Anställningskommittén avgör om sakkunniggranskning ska ske eller ej. 6. Kompetenskrav och arbetsuppgifter för lärare/forskare med tillsvidareanställning 6.1 Professor Kompetenskrav för professor Den vetenskapliga kompetensen ska av externa sakkunniga bedömas vara mycket god och ligga bland de främsta inom området i ett internationellt perspektiv. Den pedagogiska skickligheten, både inom grund- och forskarutbildningen, ska vara god och väl dokumenterad. Ha genomgått utbildning i högskolepedagogik (15 högskolepoäng 1 ) eller annan motsvarande utbildning, eller på annat sätt kunnat visa att motsvarande kompetens finns. (Under en övergångstid kommer personer utan genomgången högskolepedagogisk utbildning att kunna anställas. En individuell tidsplan för att genomföra utbildningen fastställs i sådana fall.) Ha visat sig vara en framgångsrik forskarhandledare. Normalt krävs att som huvudhandledare ha handlett minst tre personer till doktorsexamen. Ha deltagit i forskarhandledarutbildning eller annan motsvarande utbildning. Ha visat goda ledaregenskaper. Ha visat god förmåga att samverka med omvärlden nationellt och internationellt. Ha visat god förmåga att få ansökningar om externa medel beviljade. En helhetsbedömning av kompetens och skicklighet ska ske utifrån ett verksamhetsperspektiv. Andra meriter eller excellens inom delar av kraven kan delvis kompensera eventuella brister i uppfyllande av annat krav. Sådana andra meriter kan vara dokumenterad erfarenhet av FoU arbete inom industriell eller offentlig verksamhet, visad innovationsförmåga, beviljade patent, dokumenterad särskilt god förmåga att informera om forskning och utbildning etc. 9 1 Motsvarar 10 gamla universitetspoäng

10 Direktbefordran/direktrekrytering till professor I undantagsfall kan rektor besluta att en person med forskningsmeriter, som av externa sakkunniga bedömts vara excellenta, befordras/rekryteras till en professur. Detta kan ske utan att samtliga krav på meriter enligt p är helt uppfyllda och utan att fullständig beredning genomförts av anställningskommittén Arbetsuppgifter för professor Ska delta aktivt i ledning och utveckling av utbildnings- och forskningsverksamheten inom institutionen/avdelningen. Ska delta i genomförandet av utbildning på alla nivåer. Ska vara huvudhandledare för forskarstuderande och kunna agera examinator. Ska leda och bedriva aktiv forskning, antingen som ingående i en större forskargrupp eller med en egen forskargrupp. Ska aktivt söka externa forskningsmedel. Ska delta i och utveckla kunskapsutbyte och kommunikation med omvärlden. Ska ge yngre lärare stöd och återkoppling inom utbildning, forskning, forskningsfinansiering och forskningskommunikation. Ska delta i ledningsarbete på institutions- eller Chalmersnivå, i förändringsarbete samt i internt och externt kommittéarbete etc. Ska delta aktivt i vetenskapssamhället och åta sig uppdrag som referee, sakkunnig, opponent, etc. Bör utveckla samarbete över traditionella ämnesgränser inom och utom Chalmers Sakkunnigbedömning för professor Vid rekrytering eller befordran till professor ska (minst) tre vetenskapligt sakkunniga och (minst) en pedagogiskt sakkunnig svara för granskningen av sökandes meriter. Den pedagogiska kompetens som krävs för biträdande professor och professor är identisk. Därför kan den pedagogiska sakkunnigbedömningen, vid befordran från biträdande professor till professor, utelämnas om en pedagogiskt sakkunnig utanför Chalmers svarat för granskningen vid befordran eller rekrytering till biträdande professor. Befordran kan i undantagsfall ske från docent direkt till professor. Då sker alltid fullständig sakkunniggranskning. 6.2 Biträdande professor Biträdande professor är en befattning som återinfördes vid Chalmers i samband med att Chalmers blev en stiftelsehögskola. Normalt krävs att vetenskapliga och pedagogiska krav uppfylls enligt p Det finns också en möjlighet att bli befordrad till biträdande professor med tyngdpunkt på pedagogisk meritering, om kraven enligt p uppfylls. Den som blivit befordrad till biträdande professor med tyngdpunkt på pedagogisk meritering kan inte befordras till professor på denna grund.

11 Kompetenskrav för biträdande professor normalfallet Docent som uppfyller följande krav kan befordras eller rekryteras till biträdande professor: Den vetenskapliga kompetensen ska av externa sakkunniga bedömas ligga på en god internationell nivå, betydligt över vad som krävs för docentkompetens. Den pedagogiska skickligheten, både inom grund- och forskarutbildningen, ska vara god och väl dokumenterad. Ha genomgått utbildning i högskolepedagogik (15 högskolepoäng 2 ) eller annan motsvarande utbildning, eller på annat sätt kunnat visa att motsvarande kompetens finns. (Under en övergångstid kommer personer utan genomgången högskolepedagogisk utbildning att kunna anställas. En individuell tidsplan för att genomföra utbildningen fastställs i sådana fall.) Ha visat god förmåga att handleda forskarstuderande. Normalt krävs att som huvudhandledare ha handlett minst en forskarstuderande till doktorsexamen, eller minst två till licentiatexamen. Ha deltagit i forskarhandledarutbildning eller annan motsvarande utbildning. Ha visat god förmåga att samverka med omvärlden. Ha visat förmåga att få ansökningar om externa medel beviljade. En helhetsbedömning av kompetens och skicklighet ska ske utifrån ett verksamhetsperspektiv. Vid tillsättning som eller befordran till biträdande professor värdesätts även t.ex. skicklighet som visats genom utveckling och ledning av forskningsverksamhet i en forskargrupp, insatser inom kommittéarbete och annat högskolegemensamt arbete. Förmåga att utveckla samarbeten, visad innovationsförmåga, visat samhällsengagemang, och annan erfarenhet av värde för Chalmers är också meriterande Arbetsuppgifter för biträdande professor Ska ansvara för delar av utbildnings- och forskningsverksamhet inom ett område. Ska delta i genomförandet av utbildning på alla nivåer. Ska bedriva egen forskning, antingen som ingående i en forskargrupp eller som ledare för en egen forskargrupp. Ska handleda forskarstuderande, normalt som huvudhandledare. Ska ge yngre lärare stöd och återkoppling inom utbildning och forskning. Ska delta i förändringsarbete och i internt och externt kommittéarbete etc. Ska aktivt söka externa forskningsmedel. Ska delta i kunskapsutbyte och kommunikation med omvärlden. Bör delta aktivt i vetenskapssamhället och åta sig uppdrag som referee, sakkunnig, opponent, etc. Bör medverka till att samarbetet över traditionella ämnesgränser inom och utom Chalmers utvecklas Kompetenskrav för befordran till biträdande professor - med tyngdpunkt på pedagogisk meritering Universitetslektor eller docent som uppfyller följande krav kan befordras till biträdande professor: 2 Motsvarar 10 gamla universitetspoäng.

12 Den pedagogiska skickligheten, inom grund- och/eller forskarutbildningen, ska vara synnerligen god och mycket väl dokumenterad. Den ska bedömas av externt sakkunniga (se 6.2.4). Ha genomgått utbildning i högskolepedagogik (15 högskolepoäng 3 ) eller annan motsvarande utbildning, eller på annat sätt kunnat visa att motsvarande kompetens finns. (Under en övergångstid kommer personer utan genomgången högskolepedagogisk utbildning att kunna anställas. En individuell tidsplan för att genomföra utbildningen fastställs i sådana fall.) Ha publicerat pedagogiska arbeten externt. Ha ett dokumenterat pedagogiskt nätverk. Ha visat mycket god förmåga att informera om högskolans verksamhet inom utbildning och forskning. Ha deltagit aktivt i utvecklingen av grundutbildningen, t.ex. genom kursutveckling, programutveckling, utveckling av undervisnings- och examinationsformer. Utvecklingsarbetet ska åtminstone till delar ha bedrivits i samverkan med pedagogisk expertis. Normalt även ha deltagit i utvecklingen av forskarutbildningen. Ha aktuell ämneskunskap och forskningskompetens inom den biträdande professurens ämnesområde. (Med aktuell ämneskunskap och forskningskompetens menas i detta sammanhang att den som ansöker om befordran fortfarande deltar aktivt i forskning eller forskningsplanering och har vetenskaplig kompetens betydligt över doktorsexamen.) Ha deltagit i forskningsprojekt. Ha visat god förmåga att samverka med omvärlden. Ha visat god förmåga att handleda forskarstuderande. Ha deltagit i forskarhandledarutbildning eller annan motsvarande utbildning. Vid prövning för befordran med tyngdpunkt på pedagogisk meritering värdesätts även t.ex: Skicklighet som visats genom utveckling eller ledning av verksamheten. Insatser inom kommittéarbete och annat högskolegemensamt arbete. Förmåga att utveckla samarbeten. Visat samhällsengagemang. Annan erfarenhet av värde för Chalmers. Arbetsuppgifterna är i princip desamma som för övriga biträdande professorer. Tyngdpunkten läggs dock normalt på genomförande och utveckling av den pedagogiska verksamheten Sakkunnigbedömning för biträdande professor Vid rekrytering eller befordran till biträdande professor ska (minst) tre vetenskapligt sakkunniga och (minst) en pedagogiskt sakkunnig svara för granskningen av sökandes meriter. Vid befordran till biträdande professor med tyngdpunkt på pedagogisk meritering ska den pedagogiska sakkunnigbedömningen genomföras av minst tre pedagogiskt sakkunniga Motsvarar 10 gamla universitetspoäng.

13 Docent De vetenskapliga och pedagogiska kraven, enligt p 6.3.1, ska uppfyllas. En universitetslektor som är antagen som oavlönad docent får befattningen Docent Kompetenskrav för anställning som docent: Dokumenterad vetenskaplig skicklighet motsvarande minst vad som krävs för att antas som oavlönad docent se not nedan. Ha god överblick över forskningsområdet med avseende på att kunna leda forskningsarbete. Ha väl dokumenterad pedagogisk skicklighet från verksamhet inom både grundoch forskarutbildningen. Ha potential att utveckla och leda utbildnings- och forskningsverksamhet. Ha visat god förmåga att handleda forskarstuderande. Ha genomgått utbildning i högskolepedagogik (15 högskolepoäng 4 ) eller annan motsvarande utbildning, eller på annat sätt kunnat visa att motsvarande kompetens finns. (Under en övergångstid kommer personer utan genomgången högskolepedagogisk utbildning att kunna anställas. En individuell tidsplan för att genomföra utbildningen fastställs i sådana fall.) Ha deltagit i forskarhandledarutbildning eller annan motsvarande utbildning Ha god förmåga att samverka med omvärlden En helhetsbedömning ska göras och vid denna bedömning kan även andra bedömningsgrunder enligt punkt beaktas Arbetsuppgifter för docent Ska delta i utveckling och genomförande av grund- och vidareutbildning samt forskarutbildning. Ska bedriva egen forskning, antingen som medlem i en forskargrupp, eller som ledare för en forskargrupp. Ska handleda forskarstuderande, normalt som huvudhandledare. Ska ge yngre lärare stöd och återkoppling inom utbildning och forskning. Ska delta i förändringsarbete samt internt och externt kommittéarbete etc. Ska aktivt söka externa forskningsmedel. Ska medverka i kunskapsutbyte och kommunikation med omvärlden. Not: Oavlönad docent Chalmers kan anta personer inom och utom högskolan till s.k. oavlönad docent. Kraven är att personen ska ha visat sig vara en självständig forskare, med en vetenskaplig kompetens som är väsentligt högre än vad som fordras för doktorsexamen, och att det ligger i Chalmers intresse att personen antas som oavlönad docent. Oavlönad docent ska inte förväxlas med lärarbefattningen docent enligt punkt 6.3 ovan. Krav för antagning som oavlönad docent finns redovisade på www - se sidorna: 4 Motsvarar 10 gamla universitetspoäng

14 Befordran till docent från forskarassistent Forskarassistenter som tillsatts i öppen konkurrens (externt annonserad befattning) kan anhålla hos prefekten (med kopia till anställningskommittén) om att prövas för tillsvidareanställning som docent (enligt 6.3.1) om följande villkor uppfylls innan förordnandetiden upphör: a. Ha uppnått kraven för att antas som oavlönad docent. b. Ha skaffat god meritering inom undervisningen. c. Ha genomgått utbildning i högskolepedagogik (15 högskolepoäng 5 ). Följande villkor måste vara uppfyllda för att prefekten (efter diskussion i institutionens ledningsgrupp) ska medge prövning för befordran och låta ärendet beredas av anställningskommittén: 1. Inriktningen på forskningen ska vara väl i linje med Chalmers och institutionens strategi. 2. Det ska finnas tillräcklig finansiering för en docentbefattning. För att uppfylla Chalmers strategi att öka andelen kvinnor på lärarbefattningar med tillsvidareanställning ska strävan vara att medge prövning för tillsvidareanställning i de fall forskarassistenten är en kvinna och uppfyller villkoren a-c ovan Sakkunnigbedömning för docent Vid rekrytering till docent ska (minst) två vetenskapligt sakkunniga och (minst) en pedagogiskt sakkunnig svara för granskningen av sökandes meriter. Den pedagogiska nivå som krävs är i stort identisk för universitetslektor och docent. Därför kan den pedagogiska sakkunnigbedömningen utelämnas vid befordran från universitetslektor till docent om en extern pedagogiskt sakkunnig svarat för granskningen vid rekryteringen till universitetslektor. Vid prövning för befordran från forskarassistent till docent ska alltid en fullständig sakkunnigbedömning göras. 6.4 Universitetslektor De vetenskapliga och pedagogiska kraven, enligt p 6.4.1, ska uppfyllas. En universitetsadjunkt, eller en tekniklektor kan efter avlagd doktorsexamen och pedagogisk sakkunnigbedömning befordras till universitetslektor om kraven enligt uppfylls. Det finns också en möjlighet att bli befordrad till universitetslektor med särskild meritering, om kraven enligt p uppfylls. Den som blivit befordrad till universitetslektor med särskild meritering kan inte befordras till docent utan att först antas som oavlönad docent Kompetenskrav för universitetslektor - normalfallet Ha doktorsexamen. Ha vetenskaplig skicklighet och överblick över forskningsområdet. 5 Motsvarar 10 gamla universitetspoäng

15 Ha väl vitsordad pedagogisk skicklighet från verksamhet inom både grund- och forskarutbildningen. Ha potential att utveckla och leda utbildnings- och forskningsverksamhet. Ha deltagit i utbildning i högskolepedagogik (15 högskolepoäng 6 ) eller annan motsvarande utbildning, eller på annat sätt kunnat visa att motsvarande kompetens finns. (Under en övergångstid kommer personer utan genomgången högskolepedagogisk utbildning att kunna anställas. En individuell tidsplan för att genomföra utbildningen fastställs i sådana fall.) Ha visat god förmåga att samverka med omvärlden. Universitetslektor som antas som oavlönad docent befordras till befattningen docent Arbetsuppgifter för universitetslektor Ska delta aktivt i utveckling och genomförande av grund- och vidareutbildning samt forskarutbildning. Ska bedriva forskning, normalt som medlem i en forskargrupp. Ska normalt vara biträdande handledare för forskarstuderande. Ska ge yngre lärare stöd och återkoppling inom utbildning och forskning. Ska delta i förändringsarbetet samt internt och externt kommittéarbete etc. Ska medverka i kunskapsutbytet med omvärlden. Ska söka externa forskningsmedel Kompetenskrav för befordran till universitetslektor med tyngdpunkt på särskild meritering Universitetsadjunkt respektive tekniklektor vid Chalmers kan befordras till universitetslektor utan att ha avlagt doktorsexamen eller motsvarande examen. För detta krävs att universitetsadjunkten/tekniklektorn visat särskild pedagogisk skicklighet eller särskild skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal vid högskolan eller särskild förmåga att samverka med det omgivande samhället. Befordran på dessa grunder sker endast undantagsvis och mycket höga krav ställs på den särskilda skickligheten och/eller förmågan. Denna ska vara väl dokumenterad. Den som föreslås befordras på pedagogisk grund ska ha genomgått utbildning i högskolepedagogik (minst 15 högskolepoäng 7 ) eller ha annan motsvarande utbildning. Minst en extern pedagogiskt sakkunnig ska också granska meriteringen. Arbetsuppgifterna är i princip desamma som för övriga universitetslektorer. Tyngdpunkten läggs dock normalt på genomförande och utveckling av den pedagogiska eller utåtriktade verksamheten. 6 Motsvarar 10 gamla universitetspoäng. 7 Motsvarar 10 gamla universitetspoäng.

16 Sakkunnigbedömning för universitetslektor Vid rekrytering till universitetslektor ska (minst) två vetenskapligt sakkunniga och (minst) en pedagogiskt sakkunnig svara för granskningen av sökandes meriter. 6.5 Tekniklektor Nyrekrytering sker om särskilda behov motiverar anställning på denna befattning. En biträdande tekniklektor kan befordras till tekniklektor när kraven enligt på akademisk grundexamen om 240 högskolepoäng uppfylls Kompetenskrav för tekniklektor Akademisk grundexamen om minst 240 högskolepoäng 8 eller motsvarande kompetens. Flerårig industriell, eller annan motsvarande, erfarenhet av ett specialområde. Väl dokumenterad pedagogisk skicklighet. God förmåga att leda undervisning och utveckla utbildningen Arbetsuppgifter för tekniklektor Ska ha undervisning med kursansvar och ansvara för att utbildningen inom specialområdet utvecklas. Ska delta i internt förändringsarbete samt internt och externt kommittéarbete etc. Ska följa utvecklingen (industriell eller motsvarande) inom specialområdet. Ska medverka i kunskapsutbytet med omvärlden. Kan medverka i forskning. Kan bedriva egna forskarstudier Sakkunnigbedömning för tekniklektor Vid rekrytering till tekniklektor ska (minst) en sakkunnig svara för granskningen av sökandes meriter, detta innefattar även sökandes yrkeserfarenhet inom det aktuella teknikområdet. 6.6 Universitetsadjunkt Nyrekrytering sker endast i undantagsfall. Prövning av beslut om rekrytering till universitetsadjunkt ska ske i anställningskommitté Kompetenskrav för universitetsadjunkt Akademisk grundexamen om minst 240 högskolepoäng 9 eller motsvarande kompetens. Väl dokumenterad pedagogisk skicklighet. God förmåga att leda undervisning och utveckla utbildningen Arbetsuppgifter för universitetsadjunkt Ska undervisa med eget kursansvar. Ska delta i utveckling av utbildningen inom ett område. 8 Motsvarar 160 gamla universitetspoäng. 9 Motsvarar 160 gamla universitetspoäng.

17 Ska delta i internt och externt kommittéarbete. Ska medverka i kunskapsutbytet med omvärlden. Kan medverka i forskning. Kan bedriva egna forskarstudier Kompetenskrav och arbetsuppgifter för lärare/forskare med tidsbegränsade förordnanden 7.1 Konstnärlig professor och konstnärlig universitetslektor Syftet med befattningarna konstnärlig professor och konstnärlig universitetslektor är att till områdena arkitektur, design och ingenjörskonst kunna knyta personer med hög konstnärlig skicklighet och aktuell erfarenhet av yrkespraktik inom något av dessa områden. Personen ska vara en ansedd yrkespraktiker och en del av verksamheten ska bedrivas utanför högskoleområdet. Konstnärliga professorer och universitetslektorer tjänstgör på deltid (normalt 50 %) vid Chalmers under en begränsad tidsperiod om i allmänhet sex år. Konstnärlig skicklighet ska i dessa fall värderas på motsvarande sätt som vetenskaplig skicklighet. Detta ska beaktas vid val av sakkunniga. Arbetsuppgifterna för en konstnärlig professor ska motsvara en professors (6.1.3) men med tyngdpunkt på ämnesutveckling och grundutbildning. Ämnesuppgifterna för en konstnärlig universitetslektor ska motsvara en universitetslektor (6.4.2) med tyngdpunkt på undervisning och vidareutbildning samt medverkan i ämnesutveckling Kompetenskrav för konstnärlig professor Dokumenterad eller erkänt hög konstnärlig yrkesmässig skicklighet inom arkitektur, design eller ingenjörskonst. Väl dokumenterad pedagogisk skicklighet. Ha deltagit i utbildning i högskolepedagogik (15 högskolepoäng) eller annan motsvarande utbildning, eller på annat sätt visat att motsvarande kompetens finns. God förmåga att samverka med omvärlden. Reflekterande förhållningssätt till sin yrkespraktik (t ex visad genom debattartiklar och/eller föredrag och utställningar om sina verk) Arbetsuppgifter för konstnärlig professor Ska aktivt bidra till utvecklingen av ett område och till ökat kunskapsutbyte mellan Chalmers och omvärlden. Ska undervisa med kursansvar och medverka till utvecklingen av utbildningen inom ämnesområdet. Ska medverka i forskning och forskarutbildning Sakkunnigbedömning för konstnärlig professor Vid rekrytering till konstnärlig professor ska (minst) tre vetenskapligt sakkunniga och (minst) en pedagogiskt sakkunnig svara för granskningen av den sökandes meriter Kompetenskrav för konstnärlig universitetslektor Dokumenterad konstnärlig yrkesmässig skicklighet inom arkitektur, design eller ingenjörskonst.

18 Väl dokumenterad pedagogisk skicklighet. Ha deltagit i utbildning i högskolepedagogik (15 högskolepoäng) eller annan motsvarande utbildning, eller på annat sätt visat att motsvarande kompetens finns. God förmåga att samverka med omvärlden. Reflekterande förhållningssätt till sin yrkespraktik (t ex visad genom debattartiklar och/eller föredrag och utställningar om sina verk) Arbetsuppgifter för konstnärlig universitetslektor Ska undervisa med kursansvar och medverka till utvecklingen av utbildningen inom ämnesområdet. Ska aktivt medverka i utvecklingen av ett område och till ökat kunskapsutbyte mellan Chalmers och omvärlden. Ska medverka i forskning och forskarutbildning Sakkunnigbedömning för konstnärlig universitetslektor Vid rekrytering till konstnärlig universitetslektor ska (minst) två vetenskapligt sakkunniga och (minst) en pedagogiskt sakkunnig svara för granskningen av den sökandes meriter. 7.2 Adjungerad professor och andra adjungerade lärare Krav på kompetens för adjungerad lärare I princip gäller samma kompetenskrav för en adjungerad lärare som vid tillsättning av Chalmers övriga lärare på respektive nivå. En adjungerad lärare ska alltid kunna bidra till utvecklingen av utbildningen och/eller forskningen inom sitt specialområde och till ett ökat kunskapsutbyte med omvärlden. Framstående insatser inom ingenjörskonsten eller konstnärlig verksamhet kan dock ersätta kravet på traditionellt dokumenterad vetenskaplig produktion, men normalt bör en adjungerad lärare ha avlagt doktorsexamen. En adjungerad lärare ska normalt även vara pedagogiskt skicklig men denna kan vara dokumenterad på annat sätt än som en pedagogisk portfölj. För adjungerad professor gäller särskilt: En adjungerad professor måste kunna visa att hon eller han är en ledande specialist inom sitt område och åtnjuter internationellt anseende inom näringslivet eller offentlig verksamhet och högskolan, men doktorsexamen är inte ett absolutkrav. En adjungerad professor kan även ha visat sin kompetens t.ex. genom förmåga att nyttiggöra forskningsresultat eller idéer, att förnya sättet att arbeta eller organisera arbetet Arbetsuppgifter för adjungerad lärare Ska aktivt bidra till utvecklingen inom ett specialområde och till ett ökat kunskaps- och kompetensutbyte mellan Chalmers och omvärlden. Ska medverka i forskning och forskarutbildning och helst även i grundutbildningen. Bör medverka aktivt i handledningen av någon forskarstuderande. För att vara huvudhandledare för forskarstuderande krävs att den adjungerade professorn är oavlönad docent. 18

19 19 Se vidare i Chalmers policydokument för Adjungerade lärare; policy och tillsättningsrutiner på https://www.chalmers.se/insidan/sv/omchalmers/moten/anstallningskommitten/befattningar/adjungerad-professor Omförordnande sker vart tredje år av prefekten. För omförordnande ska rapport, plan för nästa period och avtal med företaget inlämnas till AK-administrationen och diarieföras Sakkunnigbedömning för adjungerad professor eller lärare Vid rekrytering till adjungerad professor eller lärare ska (minst) två vetenskapligt sakkunniga svara för granskningen av sökandes samtliga meriter. 7.3 Gästlärare/gästforskare/gästprofessor Gästlärare/gästforskare kan anställas när Chalmers önskar knyta en svensk eller utländsk forskare verksam utanför Chalmers till verksamheten för en begränsad tid. Tjänstgöringen ska omfatta minst 20 % och vara minst två månader. För att en gästlärare/gästforskare ska kunna anställas som gästprofessor krävs att ärendet behandlas av en anställningskommitté. Endast om gästforskaren innehar en professur vid ett annat universitet kan anställning ske som gästprofessor. 7.4 Forskarassistent Detta är en meriteringsbefattning. Anställningen ska ses som en förberedelse för en högre akademisk befattning inom högskolevärlden eller en högre forskarbefattning inom näringslivet, vid fristående forskningsinstitut, eller annan forskningsorganisation. En forskarassistent förväntas utveckla sin förmåga att formulera och lösa vetenskapliga problem, publicera vetenskapliga artiklar samt utveckla sin förmåga som pedagog och handledare både via praktisk träning och via egen utbildning. En forskarassistent bör skaffa sig tillräcklig meritering för att kunna uppnå docentkompetens mot slutet av anställningstiden. (Handledarutbildning (3 högskolepoäng 10.) krävs för att antas som oavlönad docent och Högskolepedagogisk utbildning (15 högskolepoäng 11.) är obligatorisk för att anställas som universitetslektor eller docent.) Forskarassistenter som tillsatts i öppen konkurrens kan under vissa förutsättningar befordras till befattningen docent - se avsnitt Befattningen som forskarassistent är tidsbegränsad till två plus två, totalt fyra år. Den som varit ledig med stöd av lagen om föräldraledighet eller pga. militärtjänst eller sjukdom, får förlängt förordnande i motsvarande omfattning. Den sammanlagda tiden (oräknat ledigheter enligt ovan) för anställningar på post-doc nivå och eventuella stipendier efter doktorsexamen bör inte överstiga sex år Kompetenskrav för forskarassistent Ha doktorsexamen eller motsvarande kompetens. Ha pedagogiskt intresse och viss skicklighet. Ha visad potential för utbildnings- och forskningsverksamhet. 10 Motsvarar 2 gamla universitetspoäng. 11 Motsvarar 10 gamla universitetspoäng.

20 20 Doktorsexamen bör ha avlagts under den senaste femårsperioden. Undantag kan göras om det finns särskilda skäl. Post-doc-vistelse vid annat universitet eller institut är, liksom doktorstjänst, en merit vid tillsättning av forskarassistenttjänst Arbetsuppgifter för forskarassistent Ska arbeta aktivt med forskning, normalt sett inom en forskargrupp. Ska medverka aktivt i grundutbildning och forskarutbildning. Ska handleda forskarstuderande som biträdande handledare. Ska söka egna forskningsmedel. Bör leda egna forskningsprojekt. Kan delta i institutions- och högskolegemensamma åtaganden Minst två månader innan den första tvååriga förordnandeperioden är slut ska forskarassistenten skriftligen rapportera till prefekten om sin verksamhet, uppnådda resultat, publicerade skrifter etc. Prefekten gör därefter tillsammans med ledningsgruppen eller annan gruppering vid institutionen en bedömning om forskarassistenten kan förväntas uppfylla kraven för docentkompetens inom fyra år. Prefekten ska i ett medarbetarsamtal, eller på annat sätt, meddela forskarassistenten hur meriteringsläget bedöms och vilka åtgärder som bör vidtas. Förordnandet kan avslutas efter två år endast om forskarassistenten inte fullgjort sina arbetsuppgifter. Detta ska i förekommande fall meddelas forskarassistenten så snart det upptäcks Sakkunnigbedömning för forskarassistent Vid rekrytering till forskarassistent ska minst en sakkunnig svara för granskningen av sökandes samtliga meriter, såväl vetenskapliga som pedagogiska. 7.5 Doktor Syftet med befattningen doktor är i första hand att innehavaren i nära anslutning till att doktorsexamen avlagts ska få forskningserfarenhet från internationell och/eller industriell miljö. Befattningen kan även avse forskningserfarenhet i nationell miljö, men då ska internationella och/eller industriella kontakter stimuleras. Doktorsbefattningen kan vara del av meriteringen för att en fortsatt akademisk karriär. Doktorsbefattningar hanteras inte av anställningskommittéerna. Den sammanlagda tiden (oräknat ledigheter enligt ovan) för anställningar på post-doc nivå och eventuella stipendier efter doktorsexamen bör inte överstiga sex år Kompetenskrav för doktor Doktorsexamen. Pedagogisk erfarenhet. God potential för utbildnings- och forskningsverksamhet.

21 Arbetsuppgifter för doktor Ska delta i forskningsarbete, normalt inom en forskargrupp. Bör medverka aktivt i grundutbildning och forskarutbildning. Bör handleda forskarstuderande som biträdande handledare. 7.6 Biträdande tekniklektor Syftet med befattningen är att innehavaren ska ges möjlighet att komplettera sin grundexamen till nivån för tekniklektor och att delta i institutionens grundutbildning. Den sammanlagda tiden (oräknat ledigheter enligt ovan) för anställning som biträdande tekniklektor får inte överstiga två år Kompetenskrav för biträdande tekniklektor Akademisk grundexamen om minst högskolepoäng eller motsvarande kompetens. Flerårig industriell, eller annan motsvarande, erfarenhet av ett specialområde. Väl dokumenterad pedagogisk skicklighet. God förmåga att leda undervisning och utveckla utbildningen Arbetsuppgifter för biträdande tekniklektor Ska ha undervisning med kursansvar och bidra till att utbildningen inom specialområdet utvecklas. Ska delta i internt förändringsarbete. Ska följa utvecklingen (industriell eller motsvarande) inom specialområdet. Ska medverka i kunskapsutbytet med omvärlden Sakkunnigbedömning för biträdande tekniklektor Vid rekrytering till biträdande tekniklektor ska (minst) en sakkunnig svara för granskningen av den sökandes meriter, detta innefattar även sökandes yrkeserfarenhet inom det aktuella teknikområdet. 12 Motsvarar 120 gamla universitetspoäng.

2006-06-29 (senast reviderad 2011-05-04)

2006-06-29 (senast reviderad 2011-05-04) 1 Arbetsordning för undervisande och forskande personal vid Chalmers 1. Chalmers intentioner Chalmers är sedan 1994 en privat högskola, med Chalmers stiftelse som ägare. Verksamheten inom forskning och

Läs mer

Arbetsordning för undervisande och forskande personal vid Chalmers

Arbetsordning för undervisande och forskande personal vid Chalmers 1 Arbetsordning för undervisande och forskande personal vid Chalmers 1. Chalmers intentioner Chalmers är sedan 1994 en privat högskola, med Chalmers stiftelse som ägare. Verksamheten inom forskning och

Läs mer

Arbetsordning för undervisande och forskande personal vid Chalmers

Arbetsordning för undervisande och forskande personal vid Chalmers 1 Arbetsordning för undervisande och forskande personal vid Chalmers 1. Chalmers intentioner Chalmers är sedan 1994 en privat högskola, med Chalmers stiftelse som ägare. Verksamheten inom forskning och

Läs mer

Chalmers tekniska högskolas arbetsordning för undervisande och forskande personal

Chalmers tekniska högskolas arbetsordning för undervisande och forskande personal Dokumentets metadata: Beslut av: Rektor Datum för beslut: 2016-01-18 Dokumentet gäller från och med: 2016-01-01 Dokumentet gäller till och med: Tillsvidare Typ av styrdokument: Arbetsordning Handläggare:

Läs mer

Dnr: BTH R018/17, Riktlinjer för anställning av lärare och utnämning av docent vid Blekinge Tekniska Högskola

Dnr: BTH R018/17, Riktlinjer för anställning av lärare och utnämning av docent vid Blekinge Tekniska Högskola Dnr: BTH-1.2.1-0060-2017 R018/17, 2017-04-04 Riktlinjer för anställning av lärare och utnämning av docent vid Blekinge Tekniska Högskola Dessa riktlinjer kompletterar Anställningsordning för lärare vid

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll universitetslektor samt biträdande universitetslektor

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll Övergripande bedömningsgrunder... 3 universitetslektor

Läs mer

Dnr: BTH Anställningsordning för lärare vid Blekinge Tekniska Högskola

Dnr: BTH Anställningsordning för lärare vid Blekinge Tekniska Högskola Dnr: BTH-1.2.1-0052-2017 Anställningsordning för lärare vid Blekinge Tekniska Högskola Beslutad av högskolestyrelsen 2017-02-14, 18 Gäller från och med 2017-02-14 Ersätter dnr: BTH-1.2.1-0149-2016 Anställningsordning

Läs mer

Kriterier för bedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet vid

Kriterier för bedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet vid 1 (7) BESLUT ON/FN 2013-06-10 Rev. 2014-09-16 (del.) SU FV-1.9-2638-14 Carina Nymark Utredare Kriterier för bedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet vid anställning som biträdande lektor och

Läs mer

Vid bedömningen gäller reglerna i högskoleförordningen (1993:100) och Örebro universitets anställningsordning.

Vid bedömningen gäller reglerna i högskoleförordningen (1993:100) och Örebro universitets anställningsordning. ORU 1.2.1-02595/2017 Behörighetskrav och bedömningsgrunder samt anvisningar till sakkunnigutlåtande för professorsanställningar inom ENT-nämndens ansvarsområde vid Örebro universitet Vid bedömningen gäller

Läs mer

Riktlinjer till sökande och sakkunniga för bedömning av ansökan om befordran till professor

Riktlinjer till sökande och sakkunniga för bedömning av ansökan om befordran till professor Sid 1 (6) Riktlinjer till sökande och sakkunniga för bedömning av ansökan om befordran till professor Behörighet Behörighet att anställas som professor regleras av Högskoleförordningen (HF 4 kap; utdrag

Läs mer

Diarienummer STYR 2014/973

Diarienummer STYR 2014/973 Diarienummer STYR 2014/973 Naturvetenskapliga fakulteten Vid befordran till en anställning som professor vid naturvetenskapliga fakulteten tillämpas högskoleförordningen (SFS 2010:1064, inledande text)

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Mittuniversitetet

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Mittuniversitetet MITTUNIVERSITETET 2011-02-15 Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Mittuniversitetet 1. Vad är en doktorand 1 kap 4 HF: Med student avses i denna förordning den som är antagen till och bedriver

Läs mer

Beslutsdatum Beslutsfattare Universitetsstyrelsen. Anställningsordning. Dnr

Beslutsdatum Beslutsfattare Universitetsstyrelsen. Anställningsordning. Dnr Beslutsdatum 2017-02-20 Beslutsfattare Universitetsstyrelsen Anställningsordning Dnr 195-2017 Universitetsstyrelsen 2017-02-20 195-2017 HR-enheten Ersätter US 25-13 2 av 15 Luleå tekniska universitet,

Läs mer

Beslutsdatum Beslutsfattare Universitetsstyrelsen. Anställningsordning. Dnr

Beslutsdatum Beslutsfattare Universitetsstyrelsen. Anställningsordning. Dnr Beslutsdatum 2013-06-18 Beslutsfattare Universitetsstyrelsen Anställningsordning Dnr 2552-11 Universitetsstyrelsen 2013-06-18 2552-11 Personal Ersätter US 47-12 2 av 16 ANSTÄLLNINGSORDNING FÖR LTU Innehållsförteckning

Läs mer

RIKTLINJER ANTAGNING AV DOCENT

RIKTLINJER ANTAGNING AV DOCENT 1(5) Beslut av Forsknings- och forskarutbildningsnämnden 2013-02-25 Dnr 2013/229 A 21 ANTAGNING AV DOCENT Allmänt Genom att anta docenter stärks forsknings- och utbildningskvalitén vid Högskolan Väst.

Läs mer

Anställningsordningen finns tillgänglig via universitetets elektroniska lokala regelsamling (webbadress: http://regelverk.liu.se).

Anställningsordningen finns tillgänglig via universitetets elektroniska lokala regelsamling (webbadress: http://regelverk.liu.se). 2012-12-07 BILAGA Dnr LiU-2012-01933 USP 2012-6.8 1(17) Anställningsordning Enligt 2 kap 2 9 p högskoleförordningen (HF) ska universitetsstyrelsen besluta om en anställningsordning. Universitetsstyrelsen

Läs mer

Allmänna anvisningar gällande utbildning på forskarnivå vid Humanistiska fakulteten

Allmänna anvisningar gällande utbildning på forskarnivå vid Humanistiska fakulteten Humanistiska fakultetskansliet Sigríður Beck 031-7861108 ALLMÄNNA ANVISNINGAR GÄLLANDE UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ 2013-12-10 Dnr:U 2013/773 1 / 5 Humanistiska fakultetsstyrelsen Allmänna anvisningar gällande

Läs mer

För utbildning och forskning ska det finnas professorer och lektorer anställda som lärare vid högskolorna.

För utbildning och forskning ska det finnas professorer och lektorer anställda som lärare vid högskolorna. 1 (9) ANSTÄLLNINGSORDNING Högskolestyrelsens beslut 2015-06-03 Dnr 2015/642 A21 Anställningsordning för Högskolan Väst Inledning Vid högskolan ska finnas en anställningsordning med de regler som tillämpas

Läs mer

Riktlinjer för befordran till professor vid naturvetenskapliga fakulteten i Lund

Riktlinjer för befordran till professor vid naturvetenskapliga fakulteten i Lund Diarienummer N 2013/94 Naturvetenskapliga fakulteten Riktlinjer för befordran till professor vid naturvetenskapliga fakulteten i Lund Vid befordran till en anställning som professor vid naturvetenskapliga

Läs mer

ANSTÄLLNINGSORDNING. anställning och befordran av lärare. reviderad 2013-02-18

ANSTÄLLNINGSORDNING. anställning och befordran av lärare. reviderad 2013-02-18 ANSTÄLLNINGSORDNING anställning och befordran av lärare reviderad 2013-02-18 Styrdokument: Beslut US 2013-02-18 Dnr C 2013/295 Ersätter Dnr C 2012/258 Giltighetstid fr o m 2013-02-18 T o m Tillsv. Ansvarig

Läs mer

Antagning av excellent lärare vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Antagning av excellent lärare vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper Dnr Antagning av excellent lärare vid Fastställd av Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper 2012-09-28. Senast reviderad 2013-11-14 Utgångspunkter I Pedagogiskt program för Uppsala universitet 1 betonas

Läs mer

BILAGA 4 Dnr Mahr /358

BILAGA 4 Dnr Mahr /358 Malmö högskola / Gemensam förvaltning Rektors kansli Peter Jönsson Forskningskoordinator 1(9) 2010-12-09 Ändrad 2012-06-07 BILAGA 4 Dnr Mahr 12-2012/358 Högskoleförordning och lokalt regelverk från och

Läs mer

Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet

Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet Förslag fastställd av Institutionsstyrelsen 2011-10-28 Reviderad 2012-02-13 Reviderad 2015-03-27 Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala

Läs mer

ANSTÄLLNINGSORDNING VID ÖREBRO UNIVERSITET

ANSTÄLLNINGSORDNING VID ÖREBRO UNIVERSITET Dnr: ORU 1.2.1-4488/2013 ANSTÄLLNINGSORDNING VID ÖREBRO UNIVERSITET Fastställd av: styrelsen Datum: 2013-12-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Disposition av Anställningsordningen 3. Utgångspunkter

Läs mer

Anställningsordning för Högskolan Kristianstad

Anställningsordning för Högskolan Kristianstad Reviderad och fastställd av högskolestyrelsen 2015-06-11 Reviderad och fastställd av högskolestyrelsen 2013-06-19 Dnr 2012-141-82 Anställningsordning för Högskolan Kristianstad Sida 2 av 22 Innehåll Rekryteringspolicy...

Läs mer

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga TEKNAT 2014/214 Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga vetenskapsområdet Fastställda av teknisk-naturvetenskapliga

Läs mer

Anställningsordning för lärare

Anställningsordning för lärare Diarienummer: Ö 2015/201 Datum: 2015-03-30 Författare: Marie-Louise Schüssler Beslutat av: Högskolestyrelsen Datum: 2015-04-23 Giltighetstid: Tillsvidare 1(15) Personalchef Marie-Louise Schüssler Anställningsordning

Läs mer

2013-10-17. Fakultetens beredningsorgan av anställningsärenden

2013-10-17. Fakultetens beredningsorgan av anställningsärenden 1 (6) Dnr A 10 S 2013/266 Samh ällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen Anställningsordning och allmänna anvisningar vid anställning av lärare vid samhällsvetenskapliga fakulteten Dessa anvisningar ersätter

Läs mer

Kvalitetskriterier för professorsanställning vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier vid Mittuniversitetet

Kvalitetskriterier för professorsanställning vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier vid Mittuniversitetet Kvalitetskriterier för professorsanställning vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier vid Mittuniversitetet Kompetensen ska bedömas av tre sakkunniga och bedömningsgrunderna ska vara det som

Läs mer

Biträdande. universitetslektor

Biträdande. universitetslektor Doktorand Post doktor Junior universitetslektor Biträdande universitetslektor Universitets- lektor Biträdande professor Professor Universitets- adjunkt Extern rekrytering Kompetensprövning för befordran

Läs mer

Anställningsordning. för anställning som och befordran till lärare. vid Stockholms universitet (AOSU)

Anställningsordning. för anställning som och befordran till lärare. vid Stockholms universitet (AOSU) 1 (21) 2010-12-03 Dnr SU 601-3485-10 Anställningsordning för anställning som och befordran till lärare vid Stockholms universitet (AOSU) Fastställd av universitetsstyrelsen 2010-12-03 att gälla fr.o.m.

Läs mer

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga TEKNAT 2013/6 Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga vetenskapsområdet Fastställda av teknisk-naturvetenskapliga

Läs mer

Anställningsordning för lärare

Anställningsordning för lärare Diarienummer: GIH 2016/18 Datum: 2016-04-22 Författare: Marie-Louise Schüssler Beslutat av: Högskolestyrelsen Giltighetstid: tillsvidare Anställningsordning för lärare Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen

Läs mer

Anställningsordning vid Högskolan i Skövde

Anställningsordning vid Högskolan i Skövde Anställningsordning vid Högskolan i Skövde Nuvarande anställningsordning gäller från och med 2013-03-01 och är beslutad av styrelsen. Rektor har 2013-11-15 beslutat om vissa ändringar i anställningsordningen

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet BESLUT 2008-09-18 Dnr G213 3740/08 Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd vid Göteborgs

Läs mer

Anställningsordning för Stockholms konstnärliga högskola

Anställningsordning för Stockholms konstnärliga högskola 1/16 Dnr 654/1.2.1/2014 Anställningsordning för Stockholms konstnärliga högskola Beslutad av Organisationskommittén 2013-12-20 Reviderad av högskolestyrelsen 2015-02-16 2/16 Innehållsförteckning Anställningsordning

Läs mer

Dnr: MIUN 2013/1282. Mittuniversitetets anställningsordning. Fastställd av Mittuniversitetets styrelse 2013-08-26

Dnr: MIUN 2013/1282. Mittuniversitetets anställningsordning. Fastställd av Mittuniversitetets styrelse 2013-08-26 Dnr: MIUN 2013/1282 Mittuniversitetets anställningsordning Fastställd av Mittuniversitetets styrelse 2013-08-26 INNEHÅLL ALLMÄNT 2 ANSTÄLLNINGSORDNING 4 REKRYTERINGSPOLITIKENS MÅL 4 STRATEGI FÖR REKRYTERING

Läs mer

Dnr 193/2012-200. Anvisningar. till Anställningsordningen för lärare och forskare vid Karolinska Institutet. Giltig från 2012-04-24

Dnr 193/2012-200. Anvisningar. till Anställningsordningen för lärare och forskare vid Karolinska Institutet. Giltig från 2012-04-24 Dnr 193/2012-200 Anvisningar till Anställningsordningen för lärare och forskare vid Karolinska Institutet Giltig från 2012-04-24 Fastställd av rektor den 17 januari samt 24 april 2012 INNEHÅLL 1. INLEDNING...

Läs mer

Dnr: LNU 2012/359. Anställningsordning. för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet. Beslut 2011-12-08 Reviderad 2012-09-27

Dnr: LNU 2012/359. Anställningsordning. för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet. Beslut 2011-12-08 Reviderad 2012-09-27 Dnr: LNU 2012/359 Anställningsordning för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet Beslut 2011-12-08 Reviderad 2012-09-27 Innehåll för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet 1 1 GRUNDLÄGGANDE

Läs mer

Anställningsordning för anställning som lärare, postdoktorer, doktorander, amanuenser och assistenter

Anställningsordning för anställning som lärare, postdoktorer, doktorander, amanuenser och assistenter Anställningsordning för anställning som lärare, postdoktorer, doktorander, amanuenser och assistenter Fastställd av högskolestyrelsen 2003-06-05, dnr 192-03-10 Reviderad av högskolestyrelsen 2003-12-11,

Läs mer

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga TEKNAT 2014/214 Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga vetenskapsområdet Fastställda av teknisk-naturvetenskapliga

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Nationalekonomi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Nationalekonomi Fastställt datum 2013-01-31 Fakultetsstyrelsen Ekonomihögskolan Dnr FAK 2011/629 Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de lokala regler för

Läs mer

Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14.

Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14. Fakulteten för skogsvetenskap Forskarutbildningen Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14. Innehåll 1. Allmänt 2. Utlysning och antagning

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i tillämpad informationsteknologi vid ITuniversitetet

Studieplan för forskarutbildningen i tillämpad informationsteknologi vid ITuniversitetet BESLUT 2008-09-18 Dnr G213 3740/08 Studieplan för forskarutbildningen i tillämpad informationsteknologi vid ITuniversitetet vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd

Läs mer

V (KS-kod 1.2) Gäller från och med Anställningsordning för lärare vid Kungl. Tekniska högskolan

V (KS-kod 1.2) Gäller från och med Anställningsordning för lärare vid Kungl. Tekniska högskolan FÖRESKRIFT Diarienummer V-2016-0106 (KS-kod 1.2) Gäller från och med 2017-01-01 Anställningsordning för lärare vid Kungl. Tekniska högskolan Innehållsförteckning Inledning... 1 I. Lärare vid KTH... 2 Lärarkategorier...

Läs mer

Anställningsordning vid Högskolan i Gävle

Anställningsordning vid Högskolan i Gävle 1 Marianne Wiktorin Dnr 2011/771 Bil 35 Rektors kansli 2011-05-30 Fastställd av Högskolestyrelsen 2011-06-10 Anställningsordning vid Högskolan i Gävle 1 INLEDNING Vid varje högskola ska högskolestyrelsen

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Luleå tekniska universitet

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Luleå tekniska universitet Luleå tekniska universitet Universitetsstyrelsen, beslut 2007-02-15 Fastställd antagningsordning för utbildning på forskarnivå tillämpas vid antagning av doktorander från och med 2007-07-01 2017-02-01

Läs mer

2014-09-19. Med stöd av 2 kap. 2 första stycket 9 p högskoleförordningen (1993:100) (HF) beslutar Lunds universitet om följande anställningsordning.

2014-09-19. Med stöd av 2 kap. 2 första stycket 9 p högskoleförordningen (1993:100) (HF) beslutar Lunds universitet om följande anställningsordning. BESLUT Dnr STYR 2014/676 1 2014-09-19 Universitetsstyrelsen Lunds universitets anställningsordning Med stöd av 2 kap. 2 första stycket 9 p högskoleförordningen (1993:100) (HF) beslutar Lunds universitet

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 27 mars 2007. 1. Utbildningens

Läs mer

REGLER ANTAGNING AV DOCENT

REGLER ANTAGNING AV DOCENT 1(6) Anställningsnämnden 2017-03-23 Dnr 2017/543 A 21 ANTAGNING AV DOCENT Allmänt Genom att anta docenter stärks forsknings- och utbildningskvalitén vid Högskolan Väst. Att vara docent är en vetenskaplig

Läs mer

Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet

Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet Reviderad 2012-02-13 Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet Denna arbetsordning syftar till att vara en vägledning för institutionens

Läs mer

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 19 januari 2011 (ändr. den 12 december 2011). Studieplanen

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2013-06-07 Inom ämnet ges

Läs mer

MEDICINSKA FAKULTETEN, LUNDS UNIVERSITET RIKTLINJER VID ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR

MEDICINSKA FAKULTETEN, LUNDS UNIVERSITET RIKTLINJER VID ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR MEDICINSKA FAKULTETEN, LUNDS UNIVERSITET RIKTLINJER VID ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR Anställning och befordran av lärare vid högskolor och universitet regleras i Högskoleförordningen. Behörig att anställas

Läs mer

ANSTÄLLNINGSORDNING. för anställning av lärare, doktorand, assistent och amanuens vid Konstfack

ANSTÄLLNINGSORDNING. för anställning av lärare, doktorand, assistent och amanuens vid Konstfack Fastställd av högskolestyrelsen 2012-02-14 Reviderad 2016-05-17 ANSTÄLLNINGSORDNING för anställning av lärare, doktorand, assistent och amanuens vid Konstfack INNEHÅLL 1. Inledning... 2 2. Lärare... 2

Läs mer

Meritportföljer för lärare och forskare vid Sahlgrenska akademin

Meritportföljer för lärare och forskare vid Sahlgrenska akademin Meritportföljer för lärare och forskare vid Sahlgrenska akademin Sahlgrenska akademin använder meritportföljer för att tydliggöra vilken kompetens och vilka meriter som ska värderas hos lärare och forskare.

Läs mer

1. Meriteringsmodellen

1. Meriteringsmodellen Sid 1 (7) 1. Meriteringsmodellen Av Umeå universitets visionsdokument Vision 2020 framgår det att vårt pedagogiska meriteringssystem bidrar till att ge skickliga lärare. Det övergripande målet för Umeå

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i freds- och utvecklingsforskning 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i freds- och utvecklingsforskning 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i freds- och utvecklingsforskning 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 27

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i biblioteks- och informationsvetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i biblioteks- och informationsvetenskap 2007-09-28 Dnr G 213 1227/07 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i biblioteks- och informationsvetenskap Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet

Läs mer

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Kvalitetskriterier för utnämning till docent vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier vid Mittuniversitetet. Riktlinjer fastställda av

Läs mer

Riktlinjer för antagning av docent vid Högskolan i Halmstad

Riktlinjer för antagning av docent vid Högskolan i Halmstad Riktlinjer för antagning av docent vid Högskolan i Halmstad Reviderade och fastställda av forsknings- och utbildningsnämnden 2016-11-03, dnr L 2014/158 Dessa riktlinjer är en lokal föreskrift som reglerar

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i interaktionsdesign

Studieplan för forskarutbildningen i interaktionsdesign Ä10.090603.ITFN Beslut 2009-03-06 Dnr G217 843/09 Studieplan för forskarutbildningen i interaktionsdesign Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd vid Göteborgs universitet 2009-03-

Läs mer

Regler vid rekrytering och befordran av lärare

Regler vid rekrytering och befordran av lärare HÖGSKOLAN I BORÅS REGLER Gemensamma Förvaltningen Personalavdelning 2012-11-22 Dnr 327-12-10 Terese Schoultz Gedda, Personalhandläggare Regler vid rekrytering och befordran av lärare Innehåll 1 Regler

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 27 mars 2007 (uppdaterad

Läs mer

Meritportfölj Till hjälp för sökande till läraranställningar och för lärare som söker befordran har Högskolan i Skövde utformat nedanstående förslag på hur man kan sortera sina handlingar i en meritportfölj.

Läs mer

Riktlinjer för antagning av docent vid Tekniska högskolan

Riktlinjer för antagning av docent vid Tekniska högskolan LINKOPINGS UNIVERSITET DNR L1U-2016-00361 BESLUT 1(1) Riktlinjer för antagning av docent vid Tekniska högskolan Bakgrund Tekniska högskolans fakultetsstyrelse fastställde senast 2011-10-26 tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Anställningsordningen finns tillgänglig via universitetets elektroniska lokala regelsamling (webbadress:

Anställningsordningen finns tillgänglig via universitetets elektroniska lokala regelsamling (webbadress: 2016-11-08 1(20) Anställningsordning Enligt 2 kap 2 9 p högskoleförordningen (HF) ska universitetsstyrelsen besluta om en anställningsordning. Universitetsstyrelsen har tidigare fastställt universitetets

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap, 240 högskolepoäng GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

Läs mer

Anställningsordning vid SLU fr.o.m

Anställningsordning vid SLU fr.o.m 1(10) 2013-06-20 Anställningsordning vid SLU fr.o.m. 2013-10-01 SLU, Box 7070, SE-750 07 Uppsala, Sweden tel: +46 (0)18-67 10 00 VAT nr SE202100-281701 info@slu.se www.slu.se Innehåll 1 Allmänt... 3 2

Läs mer

HF kapitel 2 2 / / Vidare ska styrelsen själv besluta / / om en anställningsordning.

HF kapitel 2 2 / / Vidare ska styrelsen själv besluta / / om en anställningsordning. HF kapitel 2 2 / / Vidare ska styrelsen själv besluta / / om en anställningsordning. 1 Undantag kan förekomma, exempelvis vid tillämpning av bestämmelserna i Lagen om anställningsskydd (LAS). 2 Undantaget

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANTAGNING SOM OAVLÖNAD DOCENT VID ENT-NÄMNDEN

RIKTLINJER FÖR ANTAGNING SOM OAVLÖNAD DOCENT VID ENT-NÄMNDEN ORU 1.2.1-02217/2016 RIKTLINJER FÖR ANTAGNING SOM OAVLÖNAD DOCENT VID ENT-NÄMNDEN Fastställda av: Fakultetsnämnden för ekonomi, natur- och teknikvetenskap Datum: 2016-06-14 1 Bakgrund Rektor har i instruktion

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics)

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen 2007-11-15. Studieplanen gäller för studerande som avslutar

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete Dnr U 2013/472 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetssstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i matematikdidaktik

Allmän studieplan för forskarutbildning i matematikdidaktik Allmän studieplan för forskarutbildning i matematikdidaktik Högskolepoäng: 240 Ansvarig: Teknisk- naturvetenskaplig fakultetsnämnd Huvudområde: Matematikdidaktik Nivå: Forskarutbildning Fördjupning: Filosofie

Läs mer

Att anställa vid LTH LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA LUNDS UNIVERSITET

Att anställa vid LTH LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA LUNDS UNIVERSITET Att anställa vid LTH LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA LUNDS UNIVERSITET ATT ANSTÄLLA VID LTH 3 Förord. Denna handbok ger en översiktlig beskrivning hur anställnings- och befordringsprocesserna för undervisande

Läs mer

Lönepolitiskt program för Lunds universitet fastställt av universitetsstyrelsen den 7 april 2000

Lönepolitiskt program för Lunds universitet fastställt av universitetsstyrelsen den 7 april 2000 Dnr I F 9 5307/1999 1 (5) Lönepolitiskt program för Lunds universitet fastställt av universitetsstyrelsen den 7 april 2000 Lönepolitiken har till grundläggande syfte att medverka till att universitetet

Läs mer

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna.

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna. HUMANISTISKA FAKULTETEN Dnr: U 2015/811 Allmän studieplan för licentiatexamen i engelska Studieplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsstyrelsen vid Göteborgs universitet den 9 juni 2016. Studieplanen

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Dnr U 2013/471 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna bestämmelser

Läs mer

Anställningsordning vid Högskolan i Gävle. Beslutad av Högskolestyrelsen 2014-12-12 Dnr HIG-STYR 2014/137

Anställningsordning vid Högskolan i Gävle. Beslutad av Högskolestyrelsen 2014-12-12 Dnr HIG-STYR 2014/137 Anställningsordning vid Högskolan i Gävle Beslutad av Högskolestyrelsen 2014-12-12 Dnr HIG-STYR 2014/137 1 Anställningsordning vid Högskolan i Gävle HIG-STYR 2014/137 Inledning Fastställt av Högskolestyrelsen

Läs mer

Anställningsordning för lärare vid Karolinska Institutet

Anställningsordning för lärare vid Karolinska Institutet Dnr 4976/2012-200 Anställningsordning för lärare vid Karolinska Institutet Fastställd av Konsistoriet vid Karolinska Institutet den 20 februari 2012 Reviderad av Konsistoriet den 11 oktober 2012 INNEHÅLL

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet (AFUU)

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet (AFUU) BESLUT 2006-12-14 UFV 2006/1972 Konsistoriet Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet (AFUU) Med antagningsordning avses enligt 6 kap 3 högskoleförordningen (2006:1053),

Läs mer

Anställningsordning vid Högskolan i Skövde

Anställningsordning vid Högskolan i Skövde Anställningsordning vid Högskolan i Skövde Nuvarande anställningsordning gäller från och med 2013-03-01 och är beslutad av styrelsen. Rektor har 2016-06-28 beslutat om vissa ändringar i anställningsordningen

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Miljövetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Miljövetenskap Fastställt datum 2012-05-09 Fakultetsnämnd FNT Dnr FAK 2012/157 Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de lokala regler för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå FÖRESKRIFTER 1 2013-06-15 Dnr LS 2012/719 Styrelsen Antagningsordning för utbildning på forskarnivå Fastställd av universitetsstyrelsen 2013-06-15, XX. Med stöd av 6 kap. 3 högskoleförordningen (1993:100)

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Samhällsvetenskap med utbildningsvetenskaplig

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Samhällsvetenskap med utbildningsvetenskaplig Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Samhällsvetenskap med utbildningsvetenskaplig inriktning, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs

Läs mer

Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet

Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet Dnr G 213 4367/07 Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet Nedanstående riktlinjer är antagna av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämndens sammanträde

Läs mer

16 Ett högskolebibliotek ska avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna samlingarna till andra högskolebiblioteks förfogande. Förordning (2010:1064).

16 Ett högskolebibliotek ska avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna samlingarna till andra högskolebiblioteks förfogande. Förordning (2010:1064). 16 Ett högskolebibliotek ska avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna samlingarna till andra högskolebiblioteks förfogande. Förordning (2010:1064). 3 kap. Har upphävts genom förordning (2010:1064). 4

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET Naturvetenskapliga fakulteten

GÖTEBORGS UNIVERSITET Naturvetenskapliga fakulteten GÖTEBORGS UNIVERSITET Naturvetenskapliga fakulteten REGLER 2007-11-27 F1 4874/07 Regler för anställning av lärare vid Naturvetenskapliga fakulteten (Anställningsordning) Denna anställningsordning utgör

Läs mer

KARRIÄRSYSTEMET (TENURE TRACK) FÖR UNDERVISNINGS- OCH FORSKNINGSPERSONAL VID HELSINGFORS UNIVERSITET FR.O.M

KARRIÄRSYSTEMET (TENURE TRACK) FÖR UNDERVISNINGS- OCH FORSKNINGSPERSONAL VID HELSINGFORS UNIVERSITET FR.O.M BILAGA till rektors beslut 39/2012 1 (6) 1.3.2012 KARRIÄRSYSTEMET (TENURE TRACK) FÖR UNDERVISNINGS- OCH FORSKNINGSPERSONAL VID HELSINGFORS UNIVERSITET FR.O.M. 1.3.2012 BAKGRUND OCH SYFTE Helsingfors universitet

Läs mer

Ansökan om anställning som lärare, eller befordran av lärare till lektor eller professor vid SMI

Ansökan om anställning som lärare, eller befordran av lärare till lektor eller professor vid SMI POLICYDOKUMENT Ansökan om anställning som lärare, eller befordran av lärare Ur Högskoleförordning (1993:100): Professorer 3 Behörig att anställas som professor inom annat än konstnärlig verksamhet är den

Läs mer

Mall för ansökan 1 ANSÖKAN 2 CV

Mall för ansökan 1 ANSÖKAN 2 CV Mall för ansökan (utdrag ur Kompletterande riktlinjer Anställningsordning) Detta avsnitt är en anvisning till sökande för anställning som professor, lektor, postdoktor och adjunkt. Bilagan gäller även

Läs mer

Anställningsordning. för anställning som och befordran till lärare. vid Stockholms universitet (AOSU)

Anställningsordning. för anställning som och befordran till lärare. vid Stockholms universitet (AOSU) 1 (23) 2015-05-22 SU FV-2.3.1.2-1370-15 Anställningsordning för anställning som och befordran till lärare vid Stockholms universitet (AOSU) Fastställd av universitetsstyrelsen 2015-05-22. Ersätter tidigare

Läs mer

Sidan 1 av 23 Reviderad och fastställd av högskolestyrelsen 2013-06-19 Dnr 2012-141-82. Anställningsordning för Högskolan Kristianstad

Sidan 1 av 23 Reviderad och fastställd av högskolestyrelsen 2013-06-19 Dnr 2012-141-82. Anställningsordning för Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 23 Reviderad och fastställd av högskolestyrelsen 2013-06-19 Dnr 2012-141-82 Anställningsordning för Högskolan Kristianstad Sida 2 av 23 Innehåll Mål och strategier för rekrytering... 3 Utgångspunkter

Läs mer

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna.

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna. HUMANISTISKA FAKULTETEN Dnr: U 2015/812 Allmän studieplan för doktorsexamen i engelska Studieplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsstyrelsen vid Göteborgs universitet den 9 juni 2016. Studieplanen

Läs mer

Allmän studieplan för doktorsexamen i historia vid Göteborgs universitet

Allmän studieplan för doktorsexamen i historia vid Göteborgs universitet Allmän studieplan för doktorsexamen i historia vid Göteborgs universitet Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 16 april 2008. Studieplanen kompletteras

Läs mer

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna.

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna. Dnr: U 2015/776 Allmän studieplan för licentiatexamen i arkeologi Studieplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsstyrelsen vid Göteborgs universitet den 9 juni 2016. Studieplanen kompletteras med

Läs mer

Anvisningar för sakkunnigbedömning: professor

Anvisningar för sakkunnigbedömning: professor STYRDOKUMENT 1 / 6 dnr P2012/178 Anvisningar för sakkunnigbedömning: professor Publicerad: http://www.hum.gu.se/om-fakulteten/styrdokument/ Beslutsfattare: Humanistiska fakultetsstyrelsens lärarförslagsnämnd

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2015-06-09. Studieplanen gäller för utbildning som avslutas

Läs mer